Europejski Trybunał Obrachunkowy Sprawozdanie z działalności za 2018 r.

Cover image

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Kim jesteśmy

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem Unii Europejskiej.

Został utworzony w 1977 r. i należy do grona siedmiu instytucji unijnych.

Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 osób – kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych i administracyjnych – z wszystkich krajów UE.

W skład kolegium Trybunału wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE.

Co robimy

Rola kontrolerów Trybunału polega na sprawdzaniu, czy UE prowadzi solidną sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków.

Za sprawą prowadzonych prac Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE oraz propaguje rozliczalność i przejrzystość. Ostrzega przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i udane rozwiązania oraz formułuje wskazówki dla unijnych decydentów i prawodawców.

Trybunał przedstawia swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.

Kolegium członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 1 maja 2018 r.


Słowo wstępne Prezesa Trybunału

Szanowni Państwo!

Strategia Trybunału na lata 2018‑2020 ma na celu budowanie zaufania do Unii Europejskiej wśród obywateli przez zapewnienie niezależnej kontroli. Trybunał w dalszym ciągu kładzie nacisk na ocenę wyników działań UE, przekazywanie odbiorcom jasnych informacji na temat wyników swoich prac i zwiększanie wartości tych prac dla zainteresowanych stron.

W niniejszym sprawozdaniu z działalności przedstawiono przegląd prac zrealizowanych przez Trybunał w 2018 r. Był to rok, w którym opublikowaliśmy rekordową liczbę sprawozdań specjalnych, publikacji przekrojowych i opinii. W sprawozdaniu zawarto ponadto informacje na temat pracowników, zarządzania i finansów.

W swoich sprawozdaniach Trybunał dokonuje bezstronnej oceny unijnych strategii i programów oraz jakości zarządzania środkami unijnymi w UE i poza jej granicami. Kontrolerzy Trybunału sprawdzają, czy środki unijne są wydatkowane zgodnie z zasadami, a strategie i programy gwarantują gospodarne wykorzystanie środków.

Trybunał liczy na owocną współpracę z Parlamentem Europejskim kolejnej kadencji i Komisją Europejską w nowym składzie, tak aby jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie finansami UE i zagwarantować, że UE będzie osiągać założone cele.

Wybiegając w przyszłość, w niniejszym sprawozdaniu Trybunał dał wyraz swojej determinacji, by kontynuować reformy, dzięki którym będzie dobrze przygotowany na przyszłe wyzwania, oraz by odgrywać wiodącą rolę w przemianach zachodzących w dziedzinie kontroli sektora publicznego.

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Rok 2018 w skrócie

Działalność Trybunału

Strategia

Postępy w osiąganiu
strategicznych celów Trybunału

Rok 2018 jest pierwszym rokiem obowiązywania bieżącej strategii Trybunału, która obejmuje okres do 2020 r. W ciągu trzech lat obowiązywania strategii Trybunał zamierza realizować następujące cele strategiczne:

 • zapewnić większą wartość dodaną poświadczenia wiarygodności w kontekście bieżącego zarządzania finansami UE;
 • zwiększyć nacisk na wyniki osiągane dzięki działaniom unijnym;
 • zapewnić różnym kręgom odbiorców jasne informacje na temat wyników prac Trybunału.

Trybunał postanowił również, że organizacja pracy zostanie w większym stopniu ukierunkowana na produkty.

Aby wprowadzić strategię w praktyce, Trybunał opracował plan działania uwzględniający powyższe cele. Plan ma pomóc instytucji odgrywać nadal wiodącą rolę w przemianach zachodzących w dziedzinie kontroli sektora publicznego. Pod koniec 2018 r. wszystkie przewidziane działania były w trakcie realizacji. Jednocześnie Trybunał zlecił już przeprowadzenie niezależnej oceny partnerskiej odnoszącej się do wdrożenia strategii, która to ocena ma zostać ukończona przed końcem 2019 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale pt. „Rozliczalność Trybunału”.

W centrum uwagi – informowanie o publikacjach Trybunału

Zapewnianie różnym kręgom
odbiorców jasnych informacji
na temat wyników
prac Trybunału

Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest zapewnianie jasnych informacji na temat wyników prac Trybunału różnym kręgom odbiorców: organom politycznym w UE i państwach członkowskich odpowiedzialnym za nadzorowanie unijnych strategii i programów oraz zarządzanie nimi, kontrolerom z partnerskich najwyższych organów kontroli, organizacjom przedsiębiorców i organizacjom branżowym, środowiskom akademickim i wreszcie ogółowi obywateli, którzy są najważniejszymi adresatami publikacji Trybunału.

W 2018 r. zaobserwowano zwiększone zainteresowanie mediów pracami Trybunału. Szczególną uwagę zwróciły sprawozdania specjalne, które coraz częściej omawiano także w mediach krajowych i tych zajmujących się tematyką unijną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale pt. „Obecność w mediach”.

Nowe i udoskonalone publikacje informacyjne

Wprowadzenia do kontroli
Wgląd w trwające prace
kontrolne

W drugiej połowie 2017 r. Trybunał uruchomił projekt pilotażowy, którego celem jest zapewnienie ogółowi obywateli informacji na temat zadań kontrolnych, które mają wkrótce się rozpocząć lub niedawno się rozpoczęły.

W 2018 r. Trybunał opublikował 12 wprowadzeń do kontroli (zwanych wcześniej dokumentami informacyjnymi) mających stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami, które są przedmiotem kontroli. Wprowadzenia te zawierają informacje uzyskane w toku prac przygotowawczych podjętych przed rozpoczęciem zadania kontrolnego.

Wprowadzenia do kontroli stanowiły część nieprzerwanej produkcji dokumentów przez Trybunał rozkładającej się równomiernie na cały rok – 2018 r. był pierwszym rokiem, w którym w każdym miesiącu ukazywała się co najmniej jedna publikacja Trybunału. Wspomniane publikacje informacyjne będą publikowane nadal w 2019 r.

„ECA Journal”
Źródło wiedzy na temat
funkcjonowania instytucji

Podczas gdy w sprawozdaniach z kontroli Trybunał przedstawia ustalenia i zalecenia dotyczące usprawnienia zarządzania finansami UE, publikowany przez Trybunał „ECA Journal” koncentruje się na praktycznych aspektach wykonywanych prac oraz osobach odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań w różnych obszarach.

Od niedawna „ECA Journal” jest publikowany w nowym formacie. Usprawniono dobór poruszanych zagadnień – obecnie każdy numer koncentruje się na jednym ogólnym temacie wiodącym.

W 2018 r. w poszczególnych wydaniach „ECA Journal” szczególną uwagę zwrócono m.in. na unijną pomoc przedakcesyjną, finansowanie i kontrolę Parlamentu, zarządzanie finansami i gospodarką UE, jak również na sprawozdania specjalne Trybunału, program prac, współpracę międzynarodową i działania perspektywiczne mające przygotować instytucję do podjęcia przyszłych wyzwań.

Liczba pobrań

Kontrola

Większy nacisk
na osiągnięte wyniki

W różnych obszarach budżetu UE Trybunał przeprowadza różne rodzaje kontroli:

 • Kontrole wykonania zadań dotyczące skuteczności, wydajności i oszczędności unijnych strategii i programów – są to kontrole gospodarnego wykorzystania zasobów, które koncentrują się na konkretnych zagadnieniach z zakresu zarządzania lub budżetu. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne, uwzględniając kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze oraz interes polityczny i społeczny.
 • Kontrole finansowe i kontrole zgodności dotyczące wiarygodności rocznych sprawozdań finansowych oraz legalności i prawidłowości transakcji pieniężnych leżących u ich podstaw – obejmują zwłaszcza poświadczenie wiarygodności, a także oceny dotyczące zgodności systemów w określonych obszarach budżetowych z przepisami. W ramach tych kontroli Trybunał stosuje metodę losowego doboru próby, tak że każde wydane euro może zostać poddane kontroli z jednakowym prawdopodobieństwem.

W ramach prowadzonych kontroli Trybunał podejmuje istotne problemy, w obliczu których stoi UE, takie jak zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych z poszanowaniem środowiska, wzrost gospodarczy i włączenie społeczne, wyzwania związane z migracją i rozwojem globalnym, jednolity rynek i unia bankowa oraz zapewnienie rozliczalności i wydajności Unii Europejskiej.

Na podstawie dowodów zgromadzonych podczas prac kontrolnych Trybunał sporządza sprawozdania, w których przedstawia klarowne wnioski na temat stopnia, w jakim UE osiągnęła wyznaczone cele polityczne, oraz na temat unijnej rachunkowości budżetowej i zarządzania finansami. Takie podejście ułatwia Trybunałowi wydawanie zaleceń, które są praktyczne i rozsądne pod względem powiązanych kosztów.

Trybunał przeprowadza kontrole zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami kontroli sektora publicznego. Prace kontrolne Trybunału można podzielić na następujące etapy:

Planowanie prac

Priorytety kontroli uwzględniają
kluczowe problemy UE

Co roku członkowie Trybunału uzgadniają program prac.

W styczniu 2018 r. Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne przedstawił Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego program prac Trybunału na 2018 r. Zachęcił jednocześnie wszystkie komisje Parlamentu, by zasugerowały ewentualne tematy kontroli do uwzględnienia w programie prac na 2019 r. w ramach corocznego procesu konsultacji Trybunału z zainteresowanymi stronami.

W październiku 2018 r. Trybunał opublikował program prac na 2019 r. – pierwszy opracowany w okresie obowiązywania nowej strategii – w którym określono priorytety kontroli i zamieszczono szczegółowe informacje na temat 36 sprawozdań i publikacji przekrojowych, które Trybunał zamierza przedstawić w bieżącym roku. Zaplanowane zadania uwzględniają, przynajmniej częściowo, 29 z wszystkich 69 sugestii (42%) zgłoszonych przez Parlament (w 2017 r. – 32%).

W kontrolach Trybunału będą nadal uwzględniane istotne kwestie, takie jak zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, wzrost i włączenie społeczne, migracja, bezpieczeństwo i rozwój globalny, jednolity rynek oraz zapewnienie rozliczalności i wydajności Unii Europejskiej, tak aby ustalić, czy UE wypełnia podjęte zobowiązania.

Prace w terenie

3 761 dni spędzonych
na kontrolach w UE
i poza jej granicami

Większość prac kontrolnych ma miejsce w siedzibie Trybunału w Luksemburgu.

Kontrolerzy Trybunału przeprowadzają również wiele wizyt w Komisji Europejskiej – będącej główną jednostką kontrolowaną – i innych instytucjach, agencjach i jednostkach organizacyjnych UE lub delegaturach UE, organach szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego w państwach członkowskich oraz organizacjach międzynarodowych zajmujących się obsługą środków unijnych.

Trybunał kontroluje ponadto na miejscu odbiorców środków unijnych, zarówno na terytorium Unii, jak i poza nią. Dzięki tym pracom kontrolnym Trybunał może prześledzić ścieżkę audytu i uzyskać bezpośrednie dowody kontroli od podmiotów zajmujących się zarządzaniem unijnymi strategiami i programami oraz pobieraniem lub wypłacaniem środków unijnych oraz od beneficjentów, którzy te środki otrzymali.

Częstotliwość oraz intensywność prac kontrolnych w poszczególnych państwach członkowskich i w krajach beneficjentach jest uzależniona od rodzaju kontroli. W 2018 r. kontrolerzy Trybunału spędzili 3 761 dni (w 2017 r. – 3 670 dni) na wizytach kontrolnych na miejscu w państwach członkowskich i poza granicami UE.

Zespoły kontrolne Trybunału z zasady składają się z dwóch lub trzech kontrolerów, a wizyty trwają zwykle od kilku dni do kilku tygodni. Wizyty kontrolne na terytorium UE często odbywają się we współpracy z najwyższymi organami kontroli danego państwa członkowskiego.

Ponadto w minionym roku kontrolerzy Trybunału spędzili 2 723 dni (w 2017 r. – 2 300 dni), przeprowadzając kontrole w instytucjach unijnych w Brukseli i Luksemburgu, a także w siedzibach zdecentralizowanych agencji i organów rozsianych na terytorium UE oraz w organizacjach międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych lub OECD i prywatnych firmach audytorskich. W coraz większym stopniu do uzyskania i potwierdzenia dowodów kontroli w pracach Trybunału wykorzystuje się wideokonferencje i inne technologie informacyjne, takie jak bezpieczna wymiana danych i dokumentów.

Czas trwania wizyt kontrolnych w państwach członkowskich i w państwach trzecich w 2018 r. w dniach

Uwaga: Ewentualne rozbieżności w zsumowanych wartościach wynikają z zaokrąglenia.

Zwalczanie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE

Dziewięć przypadków podejrzeń
nadużycia finansowego

Trybunał współpracuje ściśle z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie zwalczania nadużyć finansowych przynoszących szkodę budżetowi UE. Przekazuje do OLAF informacje o wszelkich podejrzeniach nadużycia, korupcji lub innych nielegalnych działań na szkodę interesów finansowych Unii, które wykrywa w trakcie prac kontrolnych. Sprawami tymi następnie zajmuje się OLAF, który podejmuje decyzję co do tego, czy w danej sprawie będzie prowadzone dalsze dochodzenie, a jeśli to konieczne – współpracuje także z organami państw członkowskich.

Wprawdzie celem kontroli nie jest konkretnie poszukiwanie nadużyć finansowych, Trybunał wykrywa jednak przypadki, w których zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W 2018 r. Trybunał przekazał do OLAF dziewięć takich przypadków podejrzeń nadużycia finansowego (w 2017 r. – 13), które wykrył w trakcie prac kontrolnych.

W sprawozdaniach rocznych dotyczących budżetu UE Trybunał zamieszcza dodatkowe informacje na temat przypadków podejrzeń nadużycia finansowego przekazanych do OLAF oraz na temat zaleceń OLAF dotyczących odzyskania środków w tych sprawach.

Publikacje

Rekordowa liczba publikacji
w 2018 r.

Sprawozdania z kontroli, publikacje przekrojowe i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem łańcucha rozliczalności UE. Pozwalają one Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej monitorować i nadzorować realizację celów polityki UE oraz rozliczać podmioty odpowiedzialne za zarządzanie budżetem UE, zwłaszcza w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium. Dotyczy to głównie Komisji Europejskiej, ale także innych instytucji i organów UE. W obszarach wydatków objętych zarządzaniem dzielonym, takich jak rolnictwo czy polityka spójności, na które przeznacza się największą część środków z budżetu UE, ważną rolę odgrywają również organy krajowe, regionalne i lokalne państw członkowskich.

Liczba sprawozdań specjalnych i publikacji przekrojowych
(w latach 2015‑2018)

Dokumenty publikowane przez Trybunał to:

Sprawozdania specjalne i roczne:
 • sprawozdania specjalne, w których przedstawiane są wyniki kontroli wybranych zagadnień w konkretnych obszarach polityki lub wydatków bądź w zakresie budżetu lub zarządzania;
 • sprawozdania roczne, w których omawiane są głównie wyniki prac związanych z kontrolami finansowymi i kontrolami zgodności w zakresie budżetu Unii Europejskiej i Europejskich Funduszy Rozwoju, a także pewne aspekty dotyczące zarządzania budżetem i osiąganych wyników;
 • specjalne sprawozdania roczne, publikowane osobno dla unijnych agencji, organów zdecentralizowanych oraz wspólnych przedsięwzięć.
Opinie i publikacje przekrojowe:
 • opinie na temat nowych lub zmienionych aktów prawnych mających istotny wpływ na zarządzanie finansami, sporządzane albo na mocy obowiązku przewidzianego w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo z własnej inicjatywy Trybunału, albo na wniosek innych instytucji;
 • dokumenty analityczne - opisowe dokumenty analityczne z zakresu polityki lub zarządzania, dotyczące szczegółowych zagadnień;
 • przeglądy horyzontalne - podobne do dokumentów analitycznych, lecz dotyczące skomplikowanych i rozbudowanych obszarów polityki lub kwestii związanych z zarządzaniem, sporządzane często z wykorzystaniem podejścia przekrojowego;
 • przeglądy punktowe w trybie pilnym - służące do uporządkowania faktów dotyczących bardzo szczegółowego zagadnienia lub problemu, w razie potrzeby zawierające analizę tych faktów, aby ułatwić ich zrozumienie.

Trybunał publikuje ponadto wprowadzenia do kontroli zawierające informacje kontekstowe na temat zadania kontrolnego, którego realizacja ma się rozpocząć lub już się rozpoczęła – zob. więcej informacji w rozdziale pt. „Informowanie na temat publikacji Trybunału”.

Wszystkie publikacje Trybunału są dostępne na stronie internetowej eca.europa.eu. Ich wykaz zamieszczono na końcu niniejszego sprawozdania.

Sprawozdania specjalne

Sprawozdania specjalne
ukierunkowane na ocenę
wyników działań UE

Zgodnie ze strategią na lata 2018‑2020 Trybunał kładzie coraz większy nacisk na ocenę wyników działań UE, tak aby unijni podatnicy mieli pewność, że ich pieniądze są wydatkowane gospodarnie. W 2018 r. Trybunał opublikował 35 sprawozdań specjalnych (w 2017 r. – 28) odnoszących się do różnych obszarów wydatkowania UE i wyzwań, którym UE musi stawić czoło, w tym kwestii zanieczyszczenia powietrza, kolei dużych prędkości, Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, nadzoru bankowego i finansowania organizacji pozarządowych.

W swoich sprawozdaniach specjalnych Trybunał bada, czy zrealizowano cele wybranych strategii i programów UE, czy rezultaty osiągnięto w sposób wydajny i skuteczny oraz czy środki UE przyniosły wartość dodaną – tj. czy dzięki tym środkom osiągnięto lepsze rezultaty niż te, które można byłoby osiągnąć, ograniczając się do działań na szczeblu krajowym. Przedstawia również zalecenia, wskazując sposoby na oszczędne wydatkowanie środków, usprawnienie działań, unikanie marnotrawstwa oraz osiągnięcie wyznaczonych celów politycznych mniejszym kosztem. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo dwa sprawozdania specjalne Trybunału z 2018 r.: jedno poświęcone kolei dużych prędkości w UE i drugie dotyczące Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

Trybunał dokłada starań, by opracowywać sprawozdania specjalne w ciągu 13 miesięcy, zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia finansowego.

Sprawozdanie specjalne w centrum uwagi
„Europejska sieć kolejowa dużych prędkości – nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”

Kolej dużych prędkości zapewnia pasażerom liczne korzyści. Stanowi wygodny, bezpieczny, elastyczny i zrównoważony ekologicznie rodzaj transportu. Co więcej, usprawnienie połączeń między regionami w UE zwiększa ich konkurencyjność i przyczynia się do integracji europejskiej dzięki wzajemnemu zbliżeniu obywateli.

Na potrzeby kontroli przyjęto punkt widzenia pasażera i przeanalizowano różne połączenia, czas podróży i ceny dla pasażerów podróżujących w celach rekreacyjnych i zawodowych. Zbadano również, czy współfinansowane przez UE inwestycje w koleje dużych prędkości były racjonalne pod względem kosztów i skuteczne, a także odpowiednio pomyślane i zaplanowane.

Kontrolerzy odwiedzili Okres objęty kontrolą:
2000‑2017
10 linii kolei dużych prędkości 4 połączenia transgraniczne
30 projektów Ponad 5 000 km linii

Trybunał stwierdził, że europejska sieć kolei dużych prędkości pozostaje nieefektywną mozaiką słabo skomunikowanych ze sobą krajowych linii kolejowych. Brak jest długofalowego realistycznego planu połączenia różnych części istniejącej sieci w UE, a budowa transgranicznych linii kolei dużych prędkości nie należy do priorytetów rządów krajowych, przy czym Komisja Europejska nie ma uprawnień, by zmusić te rządy do zmiany nastawienia. Wobec powyższego wartość dodana współfinansowania linii kolei dużych prędkości ze środków unijnych jest niewielka. Nie brakuje jednak też dobrych wieści – korzystanie z kolei dużych prędkości przez pasażerów w Europie systematycznie rośnie, z ok. 15 mld pasażerokilometrów (pkm) w 1990 r. do ponad 124 mld pkm w 2016 r.

Z myślą o poszerzeniu kręgu odbiorców Trybunał przedstawił to sprawozdanie Komisji Transportu i Komisji Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim, a także Radzie Unii Europejskiej. Obie instytucje przyjęły sprawozdanie z zainteresowaniem i wyraziły poparcie dla przedstawionych przez Trybunał wniosków. Sprawozdanie zostało również przedstawione licznym krajowym organom administracji i najwyższym organom kontroli, a także badaczom oraz przedstawicielom zainteresowanych stron z branży oraz mediów.

Publikacja wzbudziła duże zainteresowanie dziennikarzy w UE, w szczególności w Hiszpanii i Niemczech, oraz w mediach zajmujących się tematyką unijną i finansową, a także w mediach społecznościowych.

ES – El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

DE – Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

IT – La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

UK – Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Sprawozdanie specjalne w centrum uwagi
„Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji – przydatne wsparcie, lecz konieczne są dalsze usprawnienia, aby zapewnić lepsze wykorzystanie środków”

W Turcji przebywa obecnie więcej uchodźców niż w jakimkolwiek innym państwie na świecie – niemal 4 mln osób. Wśród nich jest około 3,5 mln obywateli Syrii, z których większość mieszka poza obozami uchodźczymi. Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji zapewnia uchodźcom i społeczności przyjmującej pomoc humanitarną i pozahumanitarną, a jego budżet, na który składają się środki przekazane przez UE i państwa członkowskie, wynosi łącznie 6 mld euro. Ponadto zawarte porozumienie polityczne nakłada na Turcję zobowiązanie, by położyć kres nieuregulowanej migracji z Turcji do UE.

Kontrolerzy odwiedzili Okres objęty kontrolą: od stycznia 2016 r. do marca 2018 r.
10 projektów humanitarnych obejmujących zaspokojenie podstawowych potrzeb, zapewnienie ochrony, opieki zdrowotnej i edukacji 33% łącznej kwoty pomocy humanitarnej objętej umowami (458 mln euro) Partnerzy wdrażający, np. agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowe organizacje pozarządowe

Trybunał stwierdził, że Instrument pozwolił na niezwłoczne podjęcie działań w odpowiedzi na kryzys. Projekty z zakresu pomocy humanitarnej pomogły zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców, ale środki były niekiedy wykorzystywane w mniej gospodarny sposób niż oczekiwano lub nie zawsze udało się zagwarantować skuteczną koordynację wsparcia, co było jednym z celów Instrumentu. Wszystkie projekty humanitarne skontrolowane przez Trybunał zapewniły uchodźcom przydatne wsparcie. Przykładowo, dzięki siatce bezpieczeństwa socjalnego w sytuacjach nadzwyczajnych (ESSN) udostępniono pomoc pieniężną dla 1,3 mln uchodźców. Niemniej w połowie z tych projektów nie uzyskano jeszcze oczekiwanych wyników, tj. trwałych korzystnych skutków, które utrzymają się bez konieczności zapewniania dalszego wsparcia finansowego, a dziewięć spośród dziesięciu projektów musiało zostać przedłużonych.

Głównym czynnikiem utrudniającym terminową realizację niektórych projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe były trudne warunki działania. Wprawdzie Komisja ustanowiła odpowiednie mechanizmy służące do monitorowania projektów, lecz brak zgody ze strony władz tureckich na udostępnienie danych beneficjentów dwóch projektów polegających na świadczeniu pomocy pieniężnej – o łącznej wartości 1,1 mld euro – sprawił, że Komisja i kontrolerzy Trybunału nie mogli prześledzić informacji o beneficjentach od momentu rejestracji do uzyskania płatności.

Sprawozdanie Trybunału zostało zaprezentowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, a następnie przed Komisją Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Dokument przedstawiono ponadto Grupie Roboczej Rady ds. Rozszerzenia i Krajów Negocjujących Przystąpienie do UE oraz przedstawicielom mediów.

Sprawozdanie wywołało żywy oddźwięk w mediach, zwłaszcza w Niemczech, ale również w Danii, Austrii, krajach Beneluksu i regionu Morza Śródziemnego, a także w mediach zajmujących się tematyką europejską.

DE – Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

FR – EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

ES – Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

UK – EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne dotyczące budżetu UE za 2017 r.
Trybunał zaaprobował sprawozdanie finansowe,
wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu
do dochodów i opinię z zastrzeżeniem
w odniesieniu do wydatków

Co roku Trybunał przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków w ramach budżetu UE oraz sprawdza, czy roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne. Upewnia się również, czy transakcje po stronie dochodów i płatności na szczeblu UE i państw członkowskich są zgodne z przepisami finansowymi. Ponadto Trybunał dokonuje szczegółowej oceny każdego z głównych obszarów budżetu UE według działów wieloletnich ram finansowych na lata 2014‑2020 i przedstawia informacje na temat zarządzania budżetem i finansami oraz kwestii związanych z wynikami. Analizuje również przyczyny występowania błędów, wydaje zalecenia dotyczące usprawnień i bada, czy i jak jego wcześniejsze zalecenia zostały wdrożone w praktyce.

Na potrzeby ostatniego sprawozdania rocznego dotyczącego budżetu UE, odnoszącego się do roku budżetowego 2017, kontrolerzy Trybunału wybrali do próby i zbadali około 700 płatności na rzecz beneficjentów o łącznej wartości około 100 mld euro we wszystkich obszarach wydatkowania. Oznacza to, że przeanalizowano około 700 odrębnych przypadków, w których środki unijne zostały wykorzystane do zapewnienia wsparcia na rzecz kluczowych projektów infrastrukturalnych, MŚP, organizacji badawczych, rolników i studentów w państwach członkowskich UE lub beneficjentów w państwach spoza UE.

Najważniejsze informacje
Wydatki UE w 2017 r. 137,4 mld euro
Kwota skontrolowana 100,2 mld euro (703 transakcje płatnicze)
Sprawozdanie finansowe Prawdziwe i rzetelne – zaaprobowane jako wiarygodne
Dochody Legalne i prawidłowe – opinia Trybunału bez zastrzeżeń
Wydatki Legalne i prawidłowe, z wyjątkiem płatności na zasadzie zwrotu kosztów – opinia Trybunału z zastrzeżeniem (ale nie opinia negatywna)
Utrzymuje się tendencja spadkowa,
jeśli chodzi o szacowane poziomy
błędu

Na podstawie wyników tych kompleksowych prac Trybunał wydaje poświadczenie wiarygodności, które ma obowiązek przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z uprawnieniami przysługującymi mu na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Podobnie jak w poprzednich latach Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdania finansowego i dochodów UE. Co więcej, drugi rok z rzędu Trybunał był w stanie wydać opinię z zastrzeżeniem (a nie opinię negatywną) w odniesieniu do wydatków UE.

W znacznej części skontrolowanych wydatków za 2017 r. nie wystąpił istotny poziom błędu. Co więcej, szacowany poziom błędu w płatnościach zrealizowanych w 2017 r. wyniósł 2,4%, co oznacza spadek w porównaniu z poziomem 3,1% w 2016 r. i 3,8% w 2015 r.

Szacowane poziomy błędu w poszczególnych obszarach wydatków UE (lata 2015‑2017)
Rozpoczęcie procedury udzielenia
absolutorium przez Parlament

Opublikowanie sprawozdania rocznego przez Trybunał rozpoczyna jednocześnie procedurę udzielenia absolutorium, w trakcie której Parlament – współprawodawca i władza budżetowa UE – podejmuje decyzję, po otrzymaniu zalecenia Rady, czy Komisja i inne organy właściwie zarządzały budżetem UE, i w stosownym przypadku udziela im „absolutorium”.

Trybunał przedstawił sprawozdanie roczne przed Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego 4 października, w dniu publikacji. Następnie zaprezentował je na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, posiedzeniu Rady (do Spraw Gospodarczych i Finansowych) oraz w 14 parlamentach i organach państw członkowskich.

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne i członek Trybunału Lazaros S. Lazarou prezentują sprawozdanie roczne na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, listopad 2018 r., Strasburg.

Przejście na nowe podejście
atestacyjne

Jak wskazano w strategii na lata 2018‑2020, Trybunał poczynił już pierwsze kroki w kierunku zmiany podjęcia kontrolnego na potrzeby wydania poświadczenia wiarygodności. W odniesieniu do wydatków w obszarze spójności Trybunał przeanalizował ramy uzyskiwania pewności z kontroli przyjęte na lata 2014‑2020, a także ocenił wiarygodność przekazywanych przez Komisję informacji na temat prawidłowości wydatków. Był to pierwszy krok w kierunku ewentualnego przejścia na podejście atestacyjne przy wydawaniu poświadczenia wiarygodności.

Ogólnym celem takiej zmiany metod i przejścia na podejście atestacyjne jest uwzględnienie w większym stopniu różnych poziomów kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej, jak i w organach państw członkowskich odpowiedzialnych za zarządzanie wydatkami unijnymi. Podejście atestacyjne ułatwiłoby jednoznaczne wskazanie, gdzie utrzymują niedociągnięcia, zarówno na szczeblu Komisji Europejskiej, jak i w państwach członkowskich, tak aby Trybunał mógł skuteczniej promować rozliczalność i przyczyniać się do dalszej poprawy zarządzania finansami UE. Trybunał przyjmie to podejście jedynie w przypadku, gdy spełnione zostaną wszystkie konieczne warunki określone w międzynarodowych standardach kontroli.

Sprawozdanie roczne dotyczące Europejskich Funduszy Rozwoju
Negatywna opinia
dotycząca płatności

Europejskie Fundusze Rozwoju (EFR) to instrument pomocy UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajami i terytoriami zamorskimi. Fundusze są finansowane przez państwa członkowskie. Zarządzają nimi Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), poza zakresem budżetu UE.

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje na temat opinii pokontrolnej Trybunału dotyczącej EFR.

Najważniejsze informacje
Budżet EFR na 2017 r. 4,3 mld euro
Kwota skontrolowana 3,5 mld euro
Sprawozdanie finansowe Prawdziwe i rzetelne – zaaprobowane jako wiarygodne
Dochody Legalne i prawidłowe – opinia Trybunału bez zastrzeżeń
Wydatki Wystąpił istotny poziom błędu – opinia negatywna

Specjalne sprawozdania roczne

Agencje i inne organy UE
Dla wszystkich agencji UE,
z wyjątkiem jednej,
wydano opinie bez zastrzeżeń

Agencje UE są rozsiane po całej Europie i zatrudniają ok. 11 000 pracowników. Łączny budżet wszystkich agencji na 2017 r. (z wyłączeniem Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) wyniósł 3,5 mld euro, co odpowiada około 2,7% całości budżetu UE. Budżet Jednolitej Rady natomiast wyniósł w 2017 r. 6,6 mld euro, a kwota ta pochodziła z wkładów wniesionych przez instytucje kredytowe.

Europejska Agencja Leków w Londynie, przenosząca się do Amsterdamu.

Nowe rozwiązanie – jedno
sprawozdanie dotyczące
41 agencji UE

W 2018 r. Trybunał zdecydował się zaprezentować rezultaty kontroli finansowej dotyczącej agencji UE w sposób bardziej przyjazny dla czytelników. Wprawdzie Trybunał przedstawił odrębne poświadczenia wiarygodności dla każdej agencji, opublikował jednak pojedyncze sprawozdanie roczne obejmujące wszystkie te agencje wraz z dokumentem podsumowującym pt. „Kontrola agencji UE w skrócie”. Ponadto tak jak w innych latach Trybunał opublikował sprawozdania roczne dotyczące Szkół Europejskich oraz zobowiązań warunkowych Jednolitej Rady, Komisji i Rady.

Lokalizacja agencji w państwach członkowskich

* W następstwie decyzji Zjednoczonego Królestwa, by wystąpić z UE, Rada zadecydowała o przeniesieniu Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego odpowiednio do Amsterdamu i Paryża w 2019 r.

Najważniejsze wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, kontrola agencji obejmująca rok zakończony 31 grudnia 2017 r. potwierdziła pozytywne wyniki zgłaszane w poprzednich latach. Trybunał wydał:

 • opinie bez zastrzeżeń co do wiarygodności sprawozdań finansowych wszystkich agencji;
 • opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji;
 • opinie bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń wszystkich agencji, z wyjątkiem negatywnej opinii dotyczącej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, w przypadku którego wykryto szereg problemów.
Wspólne przedsięwzięcia
Dla wszystkich wspólnych przedsięwzięć
badawczych UE, z wyjątkiem
jednego, wydano opinie bez zastrzeżeń

Wspólne przedsięwzięcia badawcze są unijnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi z udziałem przedstawicieli danej branży, zespołów badawczych i państw członkowskich. Odgrywają one ważną rolę w realizacji konkretnych aspektów polityki badawczej UE. Publicznym podmiotem uczestniczącym we wspólnych przedsięwzięciach jest Komisja Europejska, która reprezentuje UE, członkowie prywatni natomiast to różni partnerzy z sektora prywatnego i sektora badań naukowych. Jednym z głównych celów wspólnych przedsięwzięć jest mobilizowanie wkładów od członków z sektora prywatnego i sektora badań naukowych. Dzięki temu przedsięwzięcia mają zapewnić wartość dodaną.

Najważniejsze wnioski

 • Trybunał zaaprobował sprawozdania finansowe wszystkich unijnych wspólnych przedsięwzięć za 2017 r. i ocenił je jako wiarygodne.
 • Wydał opinie bez zastrzeżeń dotyczące transakcji po stronie dochodów i płatności w przypadku siedmiu przedsięwzięć oraz opinię z zastrzeżeniem dotyczącą Wspólnego Przedsięwzięcia „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”. W tym przedsięwzięciu kontrolerzy wykryli problemy, które w niektórych przypadkach uniemożliwiały skuteczne funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Opinie

Trybunał przyczynia się również do usprawnienia zarządzania finansami UE przez publikowanie opinii na temat wniosków Komisji dotyczących nowych lub zmienianych aktów prawnych. Jeśli dany wniosek ma znaczne skutki finansowe, sporządzenie opinii przez Trybunał jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa UE. Opinie są wykorzystywane zasadniczo przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac. Ponadto inne instytucje mogą zwrócić się do Trybunału o wydanie opinii dotyczących kwestii szczegółowych. Trybunał może też sporządzać opinie z własnej inicjatywy.

W 2018 r. Trybunał opublikował rekordową liczbę dziesięciu opinii. Odnosiły się one do różnych obszarów zarządzania UE i dotyczyły głównie wniosków ustawodawczych Komisji w sprawie nowych WRF, jak w przypadku reformy wspólnej polityki rolnej, ale także skuteczności Europejskiego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych i współpracy Urzędu z przyszłą Prokuraturą Europejską, powiązania finansowania ze środków UE z przestrzeganiem zasady praworządności oraz ochrony osób zgłaszających przypadki naruszeń.

W centrum uwagi – opinia w sprawie reformy WPR
WPR powinna być bardziej ekologiczna,
opierać się na rygorystycznych kryteriach
dotyczących wyników oraz zapewniać
większą rozliczalność

We wniosku ustawodawczym dotyczącym nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 2020 r. Komisja Europejska podkreśliła, że celom związanym z ochroną środowiska i klimatem zostanie nadany wysoki priorytet.

W opinii Trybunału w sprawie reformy WPR stwierdzono jednak, że wiele proponowanych rozwiązań politycznych przypomina te przyjęte w obecnej WPR. W szczególności największa część środków będzie wciąż wydatkowana w formie płatności bezpośrednich dla rolników, obliczanych na podstawie powierzchni posiadanych lub użytkowanych przez nich gruntów. Trybunał stwierdził ponadto, że instrument ten nie jest najefektywniejszym sposobem wspierania godziwego dochodu ani nie pozwala rozwiązać wielu problematycznych kwestii dotyczących środowiska. Trybunał uznał też, że szacunki Komisji dotyczące wkładu WPR w osiąganie unijnych celów w zakresie zmiany klimatu wydają się nierealistyczne, i zalecił, by plany dotyczące następnej WPR były bardziej ekologiczne, opierały się na rygorystycznych kryteriach dotyczących wyników oraz zapewniały większą rozliczalność.

Podobnie jak w przypadku sprawozdań, opinię Trybunału zaprezentowano komisjom Parlamentu Europejskiego, w szczególności Komisji Rolnictwa i Komisji Kontroli Budżetowej, Radzie, zainteresowanym podmiotom branżowym z sektora ochrony środowiska i rolnictwa oraz przedstawicielom mediów.

Publikacje przekrojowe – przeglądy horyzontalne, dokumenty analityczne i przeglądy punktowe w trybie pilnym

Analizy ogólnodostępnych informacji
i wyników prac Trybunału
Przeglądy horyzontalne

W 2018 r. Trybunał sporządził dwa przeglądy horyzontalne. W pierwszym z nich, poświęconym wdrażaniu prawa UE w praktyce, Trybunał opowiedział się za wzmocnieniem nadzoru sprawowanego przez Komisję nad stosowaniem prawa UE przez państwa członkowskie. Drugi dokument natomiast dotyczył mobilności i transportu, uznanych przez Trybunał za podstawę integracji europejskiej. Trybunał wyraził jednak zaniepokojenie opóźnieniami w realizowaniu inwestycji, zważywszy że przeznaczanie ograniczonych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę transportową spowalnia modernizację sieci transportowej w UE.

Dokumenty analityczne

W 2018 r. Trybunał opublikował sześć dokumentów analitycznych: pięć dotyczących wniosków Komisji w sprawie kolejnych WRF i jeden dotyczący integracji migrantów w UE. Uwagi Trybunału odnoszące się do WRF dotyczyły w szczególności zaproponowanego przez Komisję procesu ustalania priorytetów UE w wydatkowaniu środków, elastyczności budżetu UE, ukierunkowania na wyniki i uproszczenia procedur administracyjnych, a także mechanizmów rozliczalności i kontroli.

Trybunał z zadowoleniem przyjął starania podejmowane przez Komisję w celu zmodernizowania budżetu UE na okres po 2020 r., niemniej zwrócił uwagę na kilka potencjalnych zagrożeń, wskazał szereg uchybień i zaproponował konkretne usprawnienia. Trybunał zaznaczył, że kontrola parlamentarna powinna opierać się na solidnych mechanizmach rozliczalności, a rolę zewnętrznego kontrolera wszystkich organów ustanowionych przez UE należy co do zasady powierzać Trybunałowi.

Przeglądy punktowe w trybie pilnym

W 2018 r. Trybunał opublikował jeden przegląd punktowy w trybie pilnym, poświęcony spójności. W dokumencie zwrócono uwagę, że zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) często skutkuje błędami i nie zawsze zapewnia optymalne wykorzystanie środków unijnych. Trybunał zauważył, że w okresie po 2020 r. podmiotom publicznym nie powinno się już zwracać kwot podatku VAT związanych z wydatkami współfinansowanymi ze środków UE.

Najważniejsze wydarzenia

W 2018 r. Trybunał był organizatorem i uczestnikiem szeregu wydarzeń. Działania te miały na celu przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców opinii Trybunału na temat sposobów promowania rozliczalności i przejrzystości oraz poprawy zarządzania finansami UE.

Konferencja na temat instrumentów finansowych

W styczniu 2018 r. wspólnie z litewskim Ministerstwem Finansów Trybunał zorganizował w Wilnie konferencję wysokiego szczebla poświęconą wykorzystaniu instrumentów finansowych. Konferencja stała się okazją do wymiany poglądów i pomysłów między ekspertami wysokiego szczebla z litewskich i unijnych instytucji, praktykami w tej dziedzinie oraz innymi zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Sympozjum poświęcone finansowaniu parlamentów ze środków publicznych

W marcu 2018 r. Trybunał gościł w swojej siedzibie uczestników dwudniowego międzynarodowego sympozjum poświęconego finansowaniu parlamentów w Europie ze środków publicznych. W trakcie spotkania dyskutowano na temat autonomii parlamentów i omówiono systemy budżetowe państw europejskich.

Światowe Forum Przywództwa w dziedzinie Kontroli

W kwietniu 2018 r. Trybunał był gospodarzem piątego spotkania Światowego Forum Przywództwa w dziedzinie Kontroli, w którym udział wzięli szefowie i przedstawiciele około 20 najwyższych organów kontroli z całego świata. Dyskusje dotyczyły przede wszystkim przeprowadzania w praktyce kontroli wykonania zadań i odnośnych ograniczeń w kontekście politycznym oraz wyzwań i szans związanych z informowaniem o ustaleniach kontroli w cyfrowym świecie.

W kwietniu 2018 r. na piątym spotkaniu Światowego Forum Przywództwa w dziedzinie Kontroli, które miało miejsce w siedzibie Trybunału, spotkało się grono szefów ponad 20 najwyższych organów kontroli z całego świata.

Dzień Europy – unijne dni otwarte

W maju 2018 r. przedstawiciele Trybunału wzięli udział w wydarzeniach w ramach dnia Europy w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Na stoiskach informacyjnych kontrolerzy udzielali odwiedzającym informacji na temat roli i prac Trybunału i dzielili się osobistymi doświadczeniami z prowadzenia kontroli. Trybunał zamierza w dalszym ciągu organizować dni otwarte, a jego przedstawiciele będą uczestniczyli w publicznych wydarzeniach, tak aby jak najlepiej informować ogół obywateli.

Sympozjum na temat dobrej administracji publicznej

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele Trybunału wzięli udział w sympozjum na temat celów zrównoważonego rozwoju ONZ i administracji publicznej pn. „Dobra administracja publiczna i korzyści dla obywateli – rola parlamentarnych organów kontrolnych”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Izbę Obrachunkową Austrii, Sekretariat INTOSAI i austriackiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja na temat stosowania prawa UE

We wrześniu 2018 r. Trybunał był gospodarzem konferencji poświęconej stosowaniu prawa UE, w trakcie której dyskutowano na temat konieczności zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i kontroli. Konferencję zorganizowano w następstwie przeglądu horyzontalnego na temat stosowania prawa UE w praktyce. Wydarzenie odbyło się w Komitecie Regionów w Brukseli.

Konferencja na temat handlu elektronicznego i opodatkowania

W październiku 2018 r. Trybunał zorganizował konferencję poświęconą wyzwaniom związanym z handlem elektronicznym i opodatkowaniem w erze cyfrowej. Prelegenci i uczestnicy paneli omówili zagrożenia związane z obowiązującym modelem podatku VAT w odniesieniu do handlu elektronicznego i zasugerowali alternatywne modele opodatkowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. technologii blockchain.

Konferencja Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

W listopadzie 2018 r. przedstawiciele Trybunału wzięli udział w ósmej dorocznej konferencji EIOPA we Frankfurcie. Konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników z branży usług finansowych, środowisk akademickich, organizacji konsumenckich, mediów, organizacji międzynarodowych, organów unijnych i władz krajowych. Zaprezentowano na niej wyniki prac Trybunału w zakresie kontroli nadzoru i stabilności finansowej europejskiego sektora ubezpieczeniowego, co było wiodącym tematem sprawozdania specjalnego Trybunału z 2018 r. poświęconego EIOPA.

Konferencja COP24

W grudniu 2018 r. przedstawiciele Trybunału wzięli udział w konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach (COP24). Trybunał zaprezentował na konferencji wyniki kontroli dotyczącej jakości powietrza oraz wzajemnego oddziaływania jakości powietrza i procesów zmiany klimatu. Omówiono również wyzwania związane z pustynnieniem i degradacją gleby w UE – obie te kwestie były przedmiotem sprawozdań specjalnych opublikowanych przez Trybunał w 2018 r.

Członek Trybunału Janusz Wojciechowski przedstawia sprawozdanie specjalne na temat jakości powietrza, grudzień 2018 r., Katowice.

Program „Back to School”

W ciągu minionego roku pracownicy Trybunału uczestniczyli w programie „Back to School” prowadzonym przez instytucje unijne. Ogółem 17 pracowników Trybunału odwiedziło swoje dawne szkoły średnie w siedmiu państwach członkowskich, żeby podzielić się z uczniami wiedzą na temat UE, roli Trybunału oraz możliwości podjęcia studiów w UE i pracy w unijnych instytucjach.  

Stosunki z partnerami instytucjonalnymi

Oddziaływanie prac Trybunału
zależy od tego, jak wyniki tych prac
wykorzystują partnerzy
instytucjonalni

Trybunał współpracuje ściśle z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i parlamentami narodowymi, ponieważ oddziaływanie prac Trybunału zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób wyniki kontroli i zalecenia pokontrolne zostaną wykorzystane przez te instytucje.

Parlament Europejski

Przed komisjami Parlamentu omówiono
rekordową liczbę sprawozdań

Członkowie Trybunału i zespoły kontrolne są regularnie zapraszani, by przedstawiać ustalenia i zalecenia Trybunału przed Komisją Kontroli Budżetowej oraz innymi komisjami i organami parlamentarnymi. W 2018 r. Trybunał zaprezentował w Parlamencie 33 sprawozdania specjalne, cztery opinie i sześć publikacji przekrojowych. Ogółem przedstawiciele Trybunału uczestniczyli w 74 spotkaniach z członkami Komisji Kontroli Budżetowej (w 2017 r. – w 60 spotkaniach) oraz w 38 spotkaniach z 13 innymi komisjami i organami roboczymi Parlamentu, a także z grupą parlamentarną.

Doroczne spotkanie przedstawicieli Trybunału i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego odbyło się w lutym 2018 r. W kwietniu 2018 r. prezes Klaus-Heiner Lehne wziął udział w debacie plenarnej w Parlamencie Europejskim na temat udzielenia absolutorium za 2016 r. W październiku 2018 r. natomiast przedstawił sprawozdanie roczne Trybunału za 2017 r. przed Komisją Kontroli Budżetowej oraz na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Rada

Po raz pierwszy zaprezentowano
sprawozdanie specjalne Radzie
do Spraw Gospodarczych
i Finansowych

W 2018 r. przedstawiciele Trybunału uczestniczyli w 21 spotkaniach z Komitetem Budżetowym, który jest głównym partnerem Trybunału w Radzie. Ponadto zorganizowano 44 prezentacje dla przedstawicieli odpowiednich organów przygotowawczych Rady (w 2017 r. – 27). Ogółem w ciągu minionego roku Trybunał przedstawił w Radzie 37 sprawozdań specjalnych, cztery opinie i trzy publikacje przekrojowe (w 2017 r. – 27).

W styczniu 2018 r., w czasie bułgarskiej prezydencji w Radzie, prezes Klaus-Heiner Lehne spotkał się z bułgarskim wiceministrem finansów w celu omówienia istotnych ustaleń pokontrolnych w kontekście procedury udzielenia absolutorium za 2016 r.

W marcu 2018 r. z kolei prezes Klaus-Heiner Lehne i Neven Mates, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie specjalne na temat procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, przedstawili wspomniane sprawozdanie unijnym ministrom finansów na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Ecofin). Był to pierwszy raz, gdy sprawozdanie specjalne zostało przedstawione unijnym ministrom finansów na Radzie Ecofin.

Ponadto prezes Klaus-Heiner Lehne przedstawił sprawozdanie roczne Trybunału za 2017 r. na posiedzeniu Rady Ecofin w listopadzie, w trakcie austriackiej prezydencji w Radzie. Przed posiedzeniem spotkał się z federalnym ministrem finansów Austrii, który pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Rady Ecofin, oraz z ministrem do spraw finansów publicznych Rumunii – państwa członkowskiego, które miało przejąć prezydencję w Radzie na początku 2019 r. – w celu umówienia sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r. i powiązanej procedury udzielania absolutorium, a także podzielenia się informacjami na temat innych istotnych prac Trybunału.

Rządy i parlamenty państw członkowskich

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odwiedził pięć państw członkowskich,
w których spotkał się
z przedstawicielami najwyższych
organów władz

W minionym roku prezes Klaus-Heiner Lehne odwiedził szereg państw członkowskich – Austrię, Bułgarię, Czechy, Irlandię i Rumunię – i spotkał się tam z przedstawicielami najwyższych organów władz. Wizyty te często obejmowały uczestnictwo w oficjalnych wydarzeniach państwowych lub konferencjach wysokiego szczebla.

Ponadto członkowie Trybunału przedstawili sprawozdanie roczne za 2017 r. parlamentom narodowym lub innym organom krajowym w 14 państwach członkowskich. Co więcej, przedstawiciele Trybunału podjęli dodatkowe starania, by zaprezentować niektóre ze sprawozdań specjalnych na forum stosownych komisji parlamentarnych w parlamentach narodowych. Delegacje przedstawicieli tych parlamentów odwiedzają od czasu do czasu siedzibę Trybunału. Trybunał nie będzie ustawał w wysiłkach na rzecz dalszego zacieśniania współpracy z parlamentami narodowymi.

Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne i członek Trybunału
George Pufan na spotkaniu z prezydentem Rumunii
Klausem Iohannisem, październik 2018 r., Bukareszt.  

Współpraca z najwyższymi organami kontroli

Najwyższe organy kontroli w państwach członkowskich

Aktywna współpraca z najwyższymi
organami kontroli w UE – wspólny apel
o wyeliminowanie niedociągnięć
w mechanizmach kontroli i rozliczalności
w ramach nadzoru bankowego w UE

Forum współpracy Trybunału z najwyższymi organami kontroli (NOK) z UE stanowi zasadniczo Komitet Kontaktowy zrzeszający szefów tych organów. W październiku 2018 r. Trybunał wziął czynny udział w corocznym posiedzeniu Komitetu Kontaktowego, któremu przewodniczył Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji, pełniący jednocześnie funkcję gospodarza. Dyskusje dotyczyły zasadniczo kontaktów z obywatelami i przyjęcia przez NOK otwartego podejścia.

Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne zwraca się do szefów unijnych NOK na corocznym posiedzeniu Komitetu Kontaktowego w Dubrowniku w Chorwacji, październik 2018 r.

W listopadzie 2018 r. Trybunał wezwał, wspólnie z szefami 28 NOK z UE, rządy i parlamenty państw członkowskich oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję do wyeliminowania niedociągnięć w mechanizmach kontroli i rozliczalności w ramach nadzoru bankowego w UE.

Ponadto Trybunał uczestniczył – wnosząc swój wkład – w pracach wielu organów roboczych Komitetu Kontaktowego, w tym grupy roboczej do spraw działań dotyczących podatku od wartości dodanej, sieci do spraw kontroli polityki budżetowej, sieci do spraw kontroli strategii „Europa 2020” i grupy zadaniowej do spraw europejskiej unii bankowej, a także w innych działaniach w dziedzinie sprawozdawczości finansowej sektora publicznego i kontroli zamówień publicznych.

Trybunał koordynował ponadto przygotowanie pierwszego kompendium kontroli Komitetu Kontaktowego (pt. „Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy”) opierającego się na sprawozdaniach z kontroli sporządzonych przez 14 unijnych NOK w latach 2013–2017. Kompendium to nowego rodzaju dokument, który ma ułatwić adresatom prac Komitetu Kontaktowego i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli.  

INTOSAI/EUROSAI

W 2018 r. Trybunał był nadal aktywnie zaangażowany w działania Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz wnosił w nie swój wkład, w szczególności pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Standardów Zawodowych (od grudnia 2016 r.) oraz członka podkomitetów ds. kontroli finansowej i rachunkowości, kontroli zgodności oraz kontroli wykonania zadań. Brał też aktywny udział w działaniach innych grup roboczych INTOSAI, w szczególności podkomitetu ds. ocen partnerskich, grupy roboczej ds. kontroli w zakresie środowiska, grupy roboczej ds. modernizacji finansowej i reformy regulacyjnej oraz grupy zadaniowej ds. profesjonalizacji kontrolerów w ramach INTOSAI.

Ponadto Trybunał był aktywnie zaangażowany w działalność Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) stanowiącej europejską grupę regionalną INTOSAI, a w szczególności w prace grupy roboczej ds. kontroli w zakresie środowiska, grupy roboczej ds. technologii informacyjnej oraz grupy zadaniowej ds. kontroli i etyki. Przedstawiciele Trybunału wzięli ponadto udział w szeregu warsztatów i seminariów.

Najwyższe organy kontroli w krajach kandydujących do UE i potencjalnych krajach kandydujących

Trybunał wspiera najwyższe organy kontroli krajów kandydujących do UE oraz potencjalnych krajów kandydujących (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo , Macedonia Północna, Serbia i Turcja), głównie za pośrednictwem sieci podobnej do Komitetu Kontaktowego oraz wspierając działania koordynowane przez OECD. W 2018 r. siedmiu kontrolerów z najwyższych organów kontroli należących do tej sieci uczestniczyło w programie stażowym Trybunału. Trybunał wniósł ponadto aktywny wkład w posiedzenia i działania wspomnianej sieci, zajmując się zagadnieniami takimi jak kontrola finansowa i kontrola informatyczna.

1Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Zarządzanie w Trybunale

Kolegium członków

Kadencja członka Trybunału trwa 6 lat i może zostać przedłużona. Wypełniając swoje obowiązki, członkowie są zobowiązani zachować pełną niezależność i działać w ogólnym interesie UE. Obejmując stanowisko, członkowie Trybunału składają przysięgę w tej sprawie wobec Trybunału Sprawiedliwości.

W kolegium zasiada po jednym członku z każdego państwa członkowskiego. Członkowie Trybunału są mianowani przez Radę Unii Europejskiej, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, w następstwie nominacji przez dane państwo członkowskie. Europejski Trybunał Obrachunkowy nie odgrywa żadnej roli w nominowaniu bądź mianowaniu członków.

W 2018 r. następujący czterej nowi członkowie Trybunału zostali mianowani przez Radę:

 • Eva Lindström (Szwecja), Tony Murphy (Irlandia) i Hannu Takkula (Finlandia) od 1 marca 2018 r. oraz Annemie Turtelboom (Belgia) od 1 maja 2018 r.

Ponadto Rada przedłużyła kadencję następujących pięciu obecnych członków Trybunału:

 • Pietro Russo (Włochy), Baudilio Tomé Muguruza (Hiszpania), Bettina Jakobsen (Dania) i João Figueiredo (Portugalia) do 29 lutego 2024 r. oraz Iliana Ivanova (Bułgaria) do 31 grudnia 2024 r.

W 2018 r. kolegium członków Trybunału zebrało się na posiedzeniach 18 razy (w 2017 r. – 21 razy).

Posiedzenie kolegium członków Trybunału, 28 lutego 2019 r., Luksemburg.

Prezes

Członkowie wybierają ze swojego grona Prezesa na odnawialną trzyletnią kadencję. Prezes odgrywa rolę primus inter pares, czyli pierwszego wśród równych sobie. Odpowiada za strategię instytucjonalną Trybunału, planowanie i zarządzanie wynikami, działania informacyjne i kontakty z mediami, kwestie prawne i audyt wewnętrzny. Ponadto reprezentuje Trybunał w stosunkach zewnętrznych. We wrześniu 2016 r. Prezesem został wybrany Klaus-Heiner Lehne.

Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne przemawia na dorocznym posiedzeniu kolegium członków Trybunału i kolegium komisarzy, luty 2018 r., Luksemburg.

Prezes i członkowie

Izby kontrolne i komitety

Członkowie Trybunału przypisani są do jednej z pięciu izb kontrolnych, które opracowują i przyjmują znakomitą większość sprawozdań z kontroli, opinii i publikacji przekrojowych Trybunału. Kierunek prac każdej z izb wyznacza konkretne zagadnienie związane z polityką UE. Członkowie izby wybierają ze swego grona przewodniczącego. Każdy członek Trybunału realizuje powierzone mu zadania kontrolne, w czym wspiera go gabinet. Prace kontrolne są prowadzone przez profesjonalnych audytorów pracujących w dyrekcjach izb kontroli.

W grudniu 2018 r. funkcje przewodniczących pięciu izb Trybunału pełnili Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates i Lazaros S. Lazarou. Komitetowi ds. Jakości Kontroli przewodniczyła Danièle Lamarque, Komitetowi ds. Etyki – Oscar Herics, a Komitetowi ds. Audytu – Samo Jereb. Członkiem odpowiedzialnym za relacje międzyinstytucjonalne był Rimantas Šadžius.

Decyzje w ogólniejszych kwestiach natury strategicznej i administracyjnej są podejmowane przez Komitet Administracyjny oraz w stosownych przypadkach przez kolegium Trybunału. Obu tym organom przewodniczy Prezes.

W Europejskim Trybunale Obrachunkowym działa dziesięć dyrekcji przypisanych do poszczególnych obszarów działalności: pięć do izb kontroli, jedna do spraw jakości kontroli, jedna do Prezesa i trzy do Sekretarza Generalnego.

Sekretarz Generalny i dyrektorzy

Pomiar osiąganych wyników

Pierwszy rok sprawozdawczości
na temat nowych kluczowych
wskaźników wykonania związanych
ze strategią 2018‑2020

Od 2008 r. Trybunał stosował kluczowe wskaźniki wykonania (KWW), aby informować kierownictwo o postępach w osiąganiu wyznaczonych celów, wspierać proces decyzyjny oraz przekazywać partnerom Trybunału informacje na temat osiąganych wyników. Opracowując strategię na lata 2018‑2020, Trybunał zaktualizował również zestaw kluczowych wskaźników wykonania na ten okres. W związku z tym 2018 r. jest pierwszym rokiem, gdy Trybunał może przedstawić informacje dotyczące tych wskaźników.

Zestaw pięciu kluczowych wskaźników wykonania zapewnia ogólny przegląd wyników osiągniętych przez Trybunał, jeśli chodzi o oddziaływanie i postrzeganie jego prac oraz rozpowszechnianie informacji na ten temat.

 • KWW 1 - Wdrożenie zaleceń Trybunału
 • KWW 2 - Informacje zwrotne od zainteresowanych stron na temat prac Trybunału
 • KWW 3 - Wystąpienia przedstawicieli Trybunału w Parlamencie Europejskim, Radzie i parlamentach narodowych
 • KWW 4 - Liczba sprawozdań specjalnych (i podobnych publikacji)
 • KWW 5 - Obecność Trybunału w mediach

Liczba sprawozdań specjalnych i podobnych publikacji

Trybunał monitoruje liczbę i harmonogram publikowania sprawozdań w ciągu roku. Pozwala to określić, na ile dokładny jest proces planowania Trybunału.

W 2018 r. Trybunał przedstawił 44 publikacje (35 sprawozdań specjalnych, sześć dokumentów analitycznych, dwa przeglądy horyzontalne i jeden przegląd punktowy w trybie pilnym) w porównaniu z 47 publikacjami, które były planowane na ten rok. W uzupełnieniu do kontroli przewidzianych w programie prac Trybunał wydał dziesięć opinii.

Sprawozdania specjalne i podobne publikacje

Wystąpienia w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej i parlamentach narodowych

Większość sprawozdań Trybunału z kontroli jest przedstawiana przed stosowną komisją Parlamentu Europejskiego i Radą Unii Europejskiej. Ponadto większość członków Trybunału prezentuje sprawozdania roczne w parlamencie swojego państwa członkowskiego.

W 2018 r. przedstawiciele Trybunału pojawili się 133 razy w Parlamencie Europejskim (w 2017 r. – 91), 65 razy w Radzie (w 2017 r. – 47) i 50 razy w parlamentach narodowych (w 2017 r. – 19). Oznacza to istotny wzrost w porównaniu z rokiem 2017.

Wystąpienia przedstawicieli Trybunału w 2018 r. – Parlament Europejski, Rada i parlamenty narodowe

Obecność w mediach

Obecność w mediach
internetowych
i społecznościowych wzrosła
niemal trzykrotnie

W 2018 r. Trybunał zintensyfikował kontakty z przedstawicielami mediów i partnerami nieinstytucjonalnymi. Znacząco też wzrosła aktywność Trybunału w mediach społecznościowych. Trybunał:

 • opublikował 76 komunikatów prasowych w 23 językach UE (w 2017 r. – 57);
 • zorganizował 20 spotkań informacyjnych dla mediów w Brukseli (w 2017 r. – 16), w tym spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych państw i sektorów w odniesieniu do sprawozdania rocznego.

Trybunał zorganizował ponadto wizyty w terenie dla dziennikarzy pracujących w Brukseli i w państwach członkowskich oraz spotkania informacyjne na temat wybranych sprawozdań przeznaczone dla zainteresowanych podmiotów branżowych, organizacji pozarządowych i ośrodków analitycznych.

Wizyta wyjazdowa dziennikarzy z państw członkowskich, listopad 2018 r., Luksemburg.

Trybunał monitoruje media pod kątem informacji na temat jego prac i samej instytucji. Zainteresowanie medialne może się istotnie różnić w zależności od tematu i złożoności danego sprawozdania. Jednocześnie należy zauważyć, że na zainteresowanie mediów określonymi publikacjami Trybunału mogą silnie wpłynąć czynniki zewnętrzne. Przykładowo, jeśli data publikacji określonego sprawozdania zbiegnie się ze znaczącym wydarzeniem lub istotną zmianą polityki, może to spowodować duży wzrost zainteresowania opinii publicznej danym tematem.

Obecność Trybunału w mediach ogółem, w tym w mediach społecznościowych, wzrosła niemal trzykrotnie, z ok. 15 500 artykułów zamieszczonych w internecie i wzmianek w mediach społecznościowych w 2017 r. do ponad 44 000 w 2018 r. W 2018 r. posty w mediach społecznościowych na temat publikacji zamieszczone na oficjalnych kontach Trybunału wyświetlono około 11 mln razy, czyli niemal 18 razy więcej niż w 2017 r.

Jeśli chodzi o obecność
w mediach, wiodącą
publikacją są bezsprzecznie
sprawozdania specjalne

Jeśli chodzi o działania informacyjne i obecność w mediach, obecnie wiodącą publikacją Trybunału są bezsprzecznie sprawozdania specjalne. Spośród 15 publikacji Trybunału, które wzbudziły największe zainteresowanie w 2018 r., 12 to sprawozdania specjalne.

W 2018 r. w internecie ukazało się ponad 11 000 artykułów na temat sprawozdań specjalnych Trybunału, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2017 r. Tymczasem w 2013 r., gdy Trybunał rozpoczął monitorowanie mediów, liczba analogicznych artykułów w internecie wyniosła 1 500.

Towarzyszył temu wzrost o 60% w porównaniu z rokiem 2017 średniego zainteresowania mediów każdym pojedynczym sprawozdaniem specjalnym. Oznacza to, że na obecność Trybunału w mediach pozytywnie wpłynęła nie tylko duża liczba sprawozdań, ale również wzrost zainteresowania poszczególnymi publikacjami.

Obecność Trybunału w mediach – sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne i Europejski Trybunał Obrachunkowy w ogóle
Największy oddźwięk medialny – sprawozdaniu
specjalnemu na temat kolei dużych prędkości
poświęcono w internecie ponad 4 400 artykułów
i postów w mediach społecznościowych

Największe zainteresowanie mediów w 2018 r. wzbudziły sprawozdania specjalne poświęcone kolejom dużych prędkości, skuteczności zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do banków i Instrumentowi Pomocy dla Uchodźców w Turcji.

Trybunał posiada pięć kont w mediach społecznościowych:

Liczba osób obserwujących w 2018 r. Wzrost w stosunku do 2017 r. Łączna liczba odsłon*
7 674 31% 3 419 137
10 080 23% 256 268
4 800 83% 9 590 234
869 27% 117 800
1 134 149% Nd.

* Tj. ile razy posty z danego konta zostały wyświetlone.

W ciągu roku znacznie zwiększył się zasięg informacyjny i zakres interakcji Trybunału w mediach społecznościowych – w szczególności w serwisach Facebook, Twitter i LinkedIn. Media te stały się nieodłączną częścią działań komunikacyjnych instytucji i pozwalają na bezpośredni kontakt z obywatelami. Zwiększyła się liczba osób obserwujących konta Trybunału, a także liczba wyświetleń postów zamieszczonych na tych kontach (tj. liczba odsłon).

Oddziaływanie i postrzeganie prac Trybunału

Uznaje się, że sprawozdania
Trybunału są przydatne
i mają istotne oddziaływanie

Trybunał ocenia oddziaływanie i postrzeganie wyników swoich prac na podstawie oceny wydawanej przez głównych partnerów oraz stopnia realizacji własnych zaleceń zmierzających do poprawy zarządzania finansami UE.

Z początkiem 2018 r. Trybunał zaczął zwracać się do przedstawicieli wspomnianych partnerów (Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, agencji UE, stałych przedstawicielstw państw członkowskich, agencji i NOK państw członkowskich, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, mediów i innych podmiotów), aby otrzymać od nich informacje zwrotne na temat przydatności i oddziaływania sprawozdań Trybunału. Działania takie są podejmowane w odniesieniu do wybranych sprawozdań specjalnych i publikacji przekrojowych oraz sprawozdania rocznego. Badanie ma formę anonimowej elektronicznej ankiety przesyłanej do wszystkich tych, którzy otrzymali egzemplarze tych publikacji. Ankieta daje również ankietowanym możliwość oceny jakości sprawozdań i przekazania ogólnych sugestii na temat prac Trybunału.

Ogólnie rzecz ujmując, 87% respondentów uznało sprawozdania Trybunału za przydatne w pracy, a 78% stwierdziło, że mają one istotne oddziaływanie.

Realizacja zaleceń Trybunału

Większość zaleceń Trybunału
została zrealizowana

W 2018 r. Trybunał zaczął określać ten wskaźnik w oparciu o monitorowanie realizacji zaleceń prowadzone przez kontrolerów, a nie na podstawie oświadczeń kierownictwa wydawanych przez Komisję Europejską. W minionym roku Trybunał przeanalizował zalecenia przedstawione w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. i sprawozdaniach specjalnych z 2014 r.

Analiza wykazała, że 74% zaleceń Trybunału ze sprawozdania rocznego za 2014 r. i 94% zaleceń ze sprawozdań specjalnych z 2014 r. zostało wdrożonych albo w pełni, albo w przeważającej mierze, albo częściowo.

Realizacja zaleceń Trybunału w podziale na rok ich wydania

Personel Trybunału

Pracownicy w podziale na obszary działalności

Pod koniec 2018 r. w instytucji było zatrudnionych 834 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. W planie zatrudnienia w Trybunale przewidziano 853 stanowiska dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, z czego 541 stanowisk w izbach kontrolnych, w tym 112 w gabinetach członków.

Pracownicy Trybunału – stanowiska w służbach kontrolnych, tłumaczeniowych, administracyjnych i służbach Prezesa

Ponadto na koniec roku w Trybunale było zatrudnionych 76 pracowników kontraktowych i 15 oddelegowanych ekspertów krajowych.

Rekrutacja

Pracownicy Trybunału posiadają różnorodne wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe. Polityka rekrutacji w Trybunale jest zgodna z ogólnymi zasadami i warunkami zatrudnienia w instytucjach UE i ma na celu promowanie równości szans na wszystkich szczeblach.

W 2018 r. Trybunał zatrudnił 79 pracowników: 15 urzędników, 32 pracowników zatrudnionych na czas określony, 22 pracowników kontraktowych i 10 oddelegowanych ekspertów krajowych.

Trybunał zapewnił także 60 staży trwających od trzech do pięciu miesięcy dla absolwentów wyższych uczelni.

Struktura wiekowa

Struktura wiekowa czynnych pracowników na dzień 31 grudnia 2018 r. wskazuje, że około połowy członków personelu w Trybunale to osoby w wieku 44 lat lub młodsze.

Spośród 64 dyrektorów i kierowników 30 (47%) to osoby w wieku 55 lat lub starsze. Oznacza to, że w ciągu najbliższych 5–10 lat nastąpi odnowienie składu kadry kierowniczej wyższego szczebla, w miarę jak pracownicy będą przechodzić na emeryturę.

Struktura wiekowa

Uwaga: Podane wartości cząstkowe mogą się nie sumować do wartości zbiorczych ze względu na zaokrąglenia.

Równowaga płci

Trybunał zapewnia wszystkim pracownikom równe możliwości rozwoju zawodowego, bez względu na płeć. Instytucji udało się osiągnąć równowagę płci wśród personelu, a 45% kontrolerów i administratorów stanowią kobiety.

Równowaga płci w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności

Trybunał nie ustaje w staraniach na rzecz zwiększenia równowagi płci na wszystkich szczeblach zarządzania. Przykładowo, w ostatnich latach Trybunał zwiększył odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w izbach kontrolnych z 7% na koniec 2015 r. do prawie 24% na koniec 2018 r.

W polityce równych szans na lata 2018‑2020 Trybunał uwzględnia ponadto kwestie wieku i niepełnosprawności.

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w podziale na obywatelstwo i płeć

Działalność wspierająca
prace kontrolne Trybunału

Szkolenia zawodowe

Tylko dzięki szkoleniom pracownicy Trybunału
i sama instytucja mogą przygotować się
na przyszłe wyzwania

Trybunał dąży do zapewnienia kontrolerom szkoleń zawodowych w średnim wymiarze 40 godzin (pięciu dni) w roku, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych. W 2018 r. Trybunał ponownie przekroczył poziom docelowy – na jednego kontrolera przypadało 6,9 dnia szkoleń zawodowych.

Trybunał dążył również do poszerzenia oferty szkoleniowej dla pracowników zajmujących się kontrolą i innych pracowników, a także zapewniał kontrolerom wsparcie w uzyskiwaniu różnych certyfikatów. Zorganizował cieszące się powodzeniem prezentacje prowadzone przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych na temat zmian zachodzących w dziedzinie kontroli lub zagadnień związanych z pracą kontrolerów.

Ponadto Trybunał ponownie przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników niesprawujących funkcji kierowniczych. Nagrodą jest konkretne szkolenie poza Trybunałem.

Średnia liczba dni szkoleń zawodowych rocznie
Owocna współpraca
ze środowiskiem akademickim

Trybunał podpisał porozumienie o partnerstwie z Kolegium Europejskim (Brugia, Belgia) przewidujące nawiązanie współpracy w szeregu obszarów, w tym w zakresie szkoleń, staży i opracowywania sprawozdań. Zawarł również porozumienia o współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej i innymi organizacjami, co umożliwiło pracownikom Trybunału uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez te podmioty.

Trybunał utrzymał i pogłębił współpracę z Uniwersytetem Lotaryńskim. Ponownie zrealizowano program studiów podyplomowych kończących się uzyskaniem dyplomu w zakresie kontroli organizacji publicznych i polityki publicznej oraz program studiów magisterskich w zakresie zarządzania organizacjami publicznymi. Opracowano ponadto program nowych studiów podyplomowych w zakresie podstaw statystyki stosowanej na potrzeby kontroli.

Kontrolerzy z innych NOK wzięli też udział w wewnętrznych kursach szkoleniowych. Niektórzy z nich podzielili się swoimi doświadczeniami w tworzeniu materiałów graficznych do sprawozdań na corocznym dniu szkoleniowym organizowanym w Trybunale, w którym wzięło udział ponad 450 uczestników.

Udostępnianie obywatelom
interaktywnych internetowych
kursów szkoleniowych

Trybunał umożliwił obywatelom udział w internetowym kursie szkoleniowym na temat kontroli wykonania zadań. Odbyły się dwie interaktywne sesje z udziałem ponad 150 uczestników z całego świata.

Tłumaczenie

W 2018 r. w dyrekcji ds. tłumaczeń, usług językowych i publikacji przetłumaczono i zweryfikowano ponad 251 000 stron dokumentów, co oznacza wzrost o ponad 18% w stosunku do 2017 r. Wzrost ten skutkował też wyższym odsetkiem dokumentów przesłanych do tłumaczenia wykonawcom zewnętrznym. Wszystkie zespoły tłumaczeniowe Trybunału stosują obecnie ujednolicone metody pracy.

Tłumacze w coraz większym stopniu uczestniczyli w pracach kontrolnych, udzielając wsparcia językowego podczas wizyt kontrolnych i pomagając opracowywać teksty większości sprawozdań. Zapewniło to dodatkową synergię z pracami kontrolerów Trybunału.

Zespół do spraw publikacji został w całości włączony do struktur dyrekcji. Dzięki temu cały łańcuch tworzenia publikacji w Trybunale, od redakcji językowej przez tłumaczenie aż po publikację, stanowi obecnie część ujednoliconego i usprawnionego procesu roboczego.

Technologie informacyjne, środowisko pracy i innowacje

Dyrekcja ds. informacji, środowiska pracy i innowacji pomaga pracownikom Trybunału wykorzystywać w sposób skuteczny i wydajny technologie informacyjne, promuje innowacje i zarządzanie wiedzą. Odpowiada również za zarządzanie budynkami Trybunału.

Zarządzanie informacjami

Trybunał uruchomił inicjatywę tECAway, zapewniającą dostęp do sieci instytucji pracownikom przebywającym w delegacji. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mają dostęp do zasobów i usług cyfrowych Trybunału z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie.

Utworzono nowy zharmonizowany system zarządzania dokumentami i wprowadzono urządzenia wielofunkcyjne pozwalające drukować, kopiować i skanować dokumenty. Można oczekiwać, że rozwiązania te wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo informacji i zużycie papieru.

Trybunał przyjął nowy model zarządzania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obecnie wdraża plan działania w tej dziedzinie.

Wszystkie projekty i produkty w zakresie IT realizowano przy należytym uwzględnieniu kwestii ciągłości działania, zapewniając pełną dostępność systemów o krytycznym znaczeniu.

Innowacje

W Trybunale utworzono ECALab, interdyscyplinarne laboratorium do spraw innowacji ukierunkowane na cyfrową transformację kontroli z wykorzystaniem danych i technologii. W laboratorium tym testuje się wykorzystanie technologii takich jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego i eksploracja danych tekstowych do celów faktycznych zadań kontrolnych. Ze wsparcia zapewnionego przez laboratorium skorzystano już w szeregu zadań i publikacji.

Trybunał zrealizował ponadto projekt pilotażowy dotyczący wykorzystania technologii blockchain do poświadczenia dowodów kontroli i publikacji. Opracowane w wyniku projektu prototypowe rozwiązanie, rejestr Trybunału, zostało wybrane przez europejskie partnerstwo blockchain – ustanowione przez państwa członkowskie UE i Komisję – do uwzględnienia w europejskiej infrastrukturze usług technologii blockchain. Budowa tej infrastruktury ma rozpocząć się w 2019 r.

Zarządzanie wiedzą

W lipcu 2018 r. Trybunał zorganizował wspólnie z Uniwersytetem w Pizie (Włochy) i Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA) pierwszą szkołę letnią poświęconą kontroli publicznej, która za cel postawiła sobie przeanalizowanie globalnych problemów mających szczególne znaczenie w tej dziedzinie. Zajęcia w ramach szkoły letniej koncentrowały się na analizie danych na potrzeby kontroli. Wzięło w nich udział 45 uczestników z innych NOK, instytucji unijnych i uniwersytetów.

Trybunał zorganizował ponadto konferencję na temat technologii blockchain, by przeanalizować szanse związane z tą technologią i jej praktyczne zastosowania do celów kontroli wydatków unijnych. Konferencja była przeznaczona głównie dla uczestników z innych instytucji unijnych.

Budynki

Trybunał posiada obecnie trzy budynki (tzw. K1, K2 i K3). Stanowią one jeden zintegrowany obiekt techniczny. Wynajmuje ponadto przestrzeń biurową na potrzeby centrum odzyskiwania danych w Luksemburgu.

K1

Budynek K1 otwarto w 1988 r. Mieszczą się w nim biura dla maksymalnie 310 pracowników oraz sale posiedzeń. W podziemiach znajdują się parkingi, obiekty techniczne, przestrzenie magazynowe, biblioteka oraz główne archiwum, natomiast na ostatnim piętrze znajdują się wyłącznie obiekty techniczne.

Budynek K1 zmodernizowano w 2008 r. w celu dostosowania go do krajowych wymogów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W miarę możliwości rozwiązania techniczne wykorzystane w K1 dostosowano do tych stosowanych w K2 i K3.

K2

Budynek K2 otwarto w 2003 r. W podziemiach znajdują się parkingi, obiekty techniczne i pomieszczenia magazynowe oraz klub fitness. Na ostatnim piętrze znajdują się wyłącznie obiekty techniczne. Na pozostałych piętrach mieszczą się biura dla maksymalnie 241 pracowników, sale posiedzeń, sala konferencyjna z kabinami tłumaczeniowymi, sale do wideokonferencji, kafeteria i podstawowe obiekty kuchenne.

Trybunał planuje przeprowadzić modernizację budynku K2 z myślą o zoptymalizowaniu organizacji przestrzeni roboczej i unowocześnieniu części instalacji technicznych. W 2019 r. przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza tego projektu. Początek prac planowany jest na koniec roku.

Jak ustalono z Parlamentem Europejskim i Radą w marcu 2014 r., Trybunał pokryje koszty tej modernizacji z budżetu pozostałego po ukończeniu budowy budynku K3 kilka lat temu.

K3

Budynek K3 otwarto w 2012 r. W podziemiach znajdują się parkingi, obiekty techniczne i magazynowe, rampy do wyładunku, infrastruktura do składowania odpadów, drukarnia, kuchnie i archiwa. Na parterze zlokalizowana jest stołówka, kafeteria i sale szkoleniowe. W budynku mieszczą się także biura dla maksymalnie 503 osób, sale posiedzeń i sala informatyczna. Na szóstym piętrze znajdują się sale przyjęć, kuchnia i obiekty techniczne. Budynek K3 uzyskał ocenę „bardzo dobrą” w ramach BREEAM – wiodącej światowej metody oceny i certyfikacji zrównoważonego charakteru budynków.

Siedziba Trybunału w dzielnicy Kirchberg w Luksemburgu.

Zwiększenie bezpieczeństwa Trybunału

W 2018 r. zakończono realizację projektu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa siedziby Trybunału i ochrony pracowników. We wrześniu 2018 r. uruchomiono nowoczesne centrum kontroli bezpieczeństwa oraz zewnętrzne centrum akredytacji oraz kontroli dostępu dla pracowników i odwiedzających.

Główny budynek Trybunału K1 i nowe centrum bezpieczeństwa przy rue Alcide De Gasperi, Luksemburg.

Zarządzanie środowiskowe

Jako instytucja UE Trybunał ma obowiązek stosować zasadę należytego zarządzania środowiskowego we wszystkich aspektach działalności. W związku z tym dąży do ciągłego zmniejszania wpływu swojej działalności na środowisko.

Trybunał jest dumny z uzyskanego certyfikatu systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Stosuje obecnie zgodny z EMAS system zarządzania środowiskowego i spełnia wszystkie wymogi certyfikatu ISO 14001:2015.

Trybunał stara się systematycznie ograniczać własne emisje CO2 i regularnie analizuje emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością instytucji. Łącznie emisje gazów cieplarnianych wygenerowane przez Trybunał wyniosły w 2017 r. 10 451 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, co oznacza spadek o 3% w stosunku do danych za 2016 r. W 2018 r. Trybunał zbadał własny ślad węglowy czwarty rok z rzędu, a rezultaty tego badania zostaną udostępnione na stronie internetowej instytucji w drugiej połowie 2019 r.  

Rozliczalność Trybunału

Informacje finansowe

Trybunał jest finansowany z wydatków administracyjnych budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W 2018 r. budżet Trybunału wynosił około 146 mln euro. Stanowi to mniej niż 0,1% wydatków UE ogółem lub około 1,5% wszystkich wydatków administracyjnych UE. Wykorzystano 96% budżetu na 2018 r.

Wykonanie budżetu na 2018 r.

ROK BUDŻETOWY 2018 Ostateczne środki Zobowiązania Wyko-rzystanie w % Płatności
Tytuł 1 – Pracownicy instytucji (w tys. euro)
10 – Członkowie instytucji 12 265 11 245 92% 11 186
12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 105 044 102 543 98% 102 528
14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 6 335 5 914 93% 5 825
162 – Podróże 3 450 3 050 88% 2 537
161, 163, 165 – Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji 2 990 2 883 96% 2 221
Razem tytuł 1 130 084 125 635 97% 124 297
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
20 – Budynki 2 956 2 945 99% 1 822
210 – Informatyka i telekomunikacja 8 708 8 707 99% 4 714
212 + 214 + 216 – Majątek ruchomy i koszty dodatkowe 1 129 1 066 94% 749
23 - Bieżące wydatki administracyjne 557 353 63% 241
25 - Posiedzenia, konferencje 708 581 82% 332
27 – Informacja i publikacje 1 874 1 197 64% 922
Razem tytuł 2 15 932 14 849 93% 8 780
Ogółem Trybunał 146 016 140 484 96% 133 077

Budżet na 2019 r.

W budżecie na rok 2019 przewiduje się wzrost środków w wysokości 0,6% w stosunku do budżetu na rok 2018.

BUDŻET 2019 2018
Tytuł 1 – Pracownicy instytucji (w tys. euro)
10 – Członkowie instytucji 11 474 12 515
12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 107 666 106 600
14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 6 381 5 745
162 – Podróże 3 450 3 450
161, 163, 165 – Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji 3 098 2 990
Razem tytuł 1 132 069 131 300
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
20 – Budynki 2 984 2 930
210 – Informatyka i telekomunikacja 7 605 7 492
212, 214, 216 – Majątek ruchomy i koszty dodatkowe 998 1 157
23 – Bieżące wydatki administracyjne 548 555
25 – Posiedzenia, konferencje 700 706
27 – Informacja i publikacje 1 986 1 876
Razem tytuł 2 14 821 14 716
Ogółem Trybunał 146 890 146 016

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny Trybunału

Audyt wewnętrzny

Służba Audytu Wewnętrznego Trybunału doradza instytucji w zakresie zarządzania ryzykiem. Poświadcza wiarygodność w sposób niezależny i obiektywny oraz świadczy usługi doradztwa mające wnieść wartość dodaną w działalność Trybunału i ją usprawnić. Służba ta podlega Komitetowi Audytu Wewnętrznego złożonemu z trzech członków Trybunału i eksperta zewnętrznego. Komitet regularnie monitoruje postępy w realizacji różnych zadań określonych w rocznym programie prac Służby Audytu Wewnętrznego oraz zapewnia jej niezależność.

W 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt systemów instytucji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz audyt dotyczący prac budowlanych związanych z bezpieczeństwem siedziby Trybunału. Dokonała również przeglądu realizacji polityki w zakresie zarządzania ryzykiem i rocznych oświadczeń przedstawionych przez urzędników zatwierdzających. Ponadto monitorowała wdrożenie swoich wcześniejszych zaleceń, dopilnowując w ten sposób, by uzgodnione plany działania zostały zrealizowane.

W 2018 r. audyty Służby Audytu Wewnętrznego nie wykazały żadnych niedociągnięć, które ze względu na swój charakter lub rozmiary mogłyby w sposób istotny podważyć ogólną wiarygodność systemów kontroli wewnętrznej ustanowionych przez urzędnika zatwierdzającego w celu zapewnienia legalności i prawidłowości operacji finansowych prowadzonych przez Trybunał.

Trybunał informuje co roku Parlament i Radę o wynikach działań w zakresie audytu wewnętrznego.

Audyt zewnętrzny

Roczne sprawozdanie finansowe Trybunału jest badane przez niezależnego biegłego rewidenta. Stanowi to istotny aspekt podejścia Trybunału do standardów kontroli. Stosuje on bowiem w stosunku do siebie te same zasady przejrzystości i rozliczalności, co w stosunku do jednostek przez siebie kontrolowanych. Niezależny biegły rewident Trybunału – PricewaterhouseCoopers Sàrl – opublikował sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego instytucji za rok budżetowy 2017 w dniu 17 maja 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok budżetowy 2017

W odniesieniu do sprawozdania finansowego:

„W naszej opinii sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2017 r., a także wyników jego operacji, przepływów pieniężnych i zmian w aktywach netto za zakończony tego dnia rok budżetowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), zwanym dalej »rozporządzeniem finansowym«, jak również zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1) w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego z późniejszymi zmianami.

W odniesieniu do wykorzystania zasobów i procedur kontroli:

„Na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, opisanych w niniejszym sprawozdaniu, stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że w jakichkolwiek istotnych aspektach na podstawie opisanych powyżej kryteriów:

 • zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji zapewniających zgodność operacji finansowych z obowiązującymi przepisami”.

Procedura udzielania absolutorium

Podobnie jak wszystkie inne instytucje UE Trybunał podlega procedurze udzielania absolutorium. W kwietniu 2018 r. Parlament Europejski udzielił Sekretarzowi Generalnemu Trybunału absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za rok budżetowy 2016. Jak co roku Trybunał przeanalizował starannie wszystkie kwestie dotyczące kontroli i odpowiedzialności kierownictwa, na które zwrócono uwagę w trakcie procedury udzielania absolutorium, podjął odpowiednie kroki oraz przedstawił Parlamentowi Europejskiemu szczegółowe informacje na temat działań następczych.

Dnia 26 marca 2019 r. Parlament Europejski udzielił Sekretarzowi Generalnemu absolutorium za 2017 r. Oznacza to, że rozliczenia za 2017 r. zostały uregulowane (tj. zamknięte i zatwierdzone).

Oceny partnerskie

Ocena partnerska polega na niezależnej i przejrzystej ocenie zdolności określonego NOK przeprowadzanej przez inne NOK. Każdy NOK biorący udział w ocenie partnerskiej respektuje niezależność innego NOK w ramach prowadzonych działaniach kontrolnych.

W 2018 r. Trybunał zaprosił najwyższe organy kontroli Estonii (NOK odgrywający wiodącą rolę w ocenie), Danii, Niderlandów i Stanów Zjednoczonych Ameryki, by oceniły, czy w połowie okresu realizowania strategii na lata 2018‑2020 Trybunał jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych strategicznych celów oraz czy podjęte dotychczas działania na rzecz wdrożenia strategii najprawdopodobniej przyniosą pożądane skutki. Wyniki oceny partnerskiej mają zostać opublikowane w 2019 r.

Jednocześnie Trybunał rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia oceny partnerskiej litewskiego NOK we współpracy z najwyższymi organami kontroli Polski i Zjednoczonego Królestwa. Zasadniczym celem tej oceny będzie sprawdzenie, czy podejście kontrolne stosowane przez litewski NOK jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.

W ciągu roku Trybunał zlecił ponadto zewnętrzną i niezależną ocenę zasad etycznych obowiązujących w Trybunale. Przegląd prowadzą polska Najwyższa Izba Kontroli i chorwacki Państwowy Urząd Kontroli. Odnośne sprawozdanie ma być dostępne w 2019 r.

Oświadczenie delegowanego urzędnika zatwierdzającego

Ja, niżej podpisany, Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, działając jako delegowany urzędnik zatwierdzający, niniejszym:

 • oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są prawdziwe i poprawne;
 • stwierdzam, że mam wystarczającą pewność, że:
  • środki przeznaczone na działalność opisaną w niniejszym sprawozdaniu były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;
  • stosowane procedury kontroli dają niezbędne gwarancje odnośnie do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zapewniają właściwe postępowanie w przypadku pojawienia się zarzutów nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużycia;
  • koszty kontroli i płynące z nich korzyści są proporcjonalne.

Moja wystarczająca pewność opiera się na moim własnym osądzie i na informacjach, którymi dysponuję, takich jak sprawozdania i oświadczenia subdelegowanych urzędników zatwierdzających, sprawozdania audytora wewnętrznego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za poprzednie lata budżetowe.

Potwierdzam, że nie jestem świadomy istnienia faktów, które nie zostały zgłoszone w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na interesy Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu, 28 marca 2019 r.

Eduardo Ruiz García
Sekretarz Generalny

Załącznik – publikacje w 2018 r. –
sprawozdania specjalne, opinie i publikacje przekrojowe

Sprawozdania specjalne

 • Sprawozdanie specjalne 1/2018 pt. „Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (JASPERS) – czas na lepsze ukierunkowanie działania”
 • Sprawozdanie specjalne 2/2018 pt. „Skuteczność zarządzania kryzysowego EBC w odniesieniu do banków”
 • Sprawozdanie specjalne 3/2018 pt. „Kontrola procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej”
 • Sprawozdanie specjalne 4/2018 pt. „Pomoc UE dla Mjanmy/Birmy”
 • Sprawozdanie specjalne 5/2018 pt. „Energia ze źródeł odnawialnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – istnieje istotna potencjalna synergia, lecz w większości przypadków nie została ona wykorzystana”
 • Sprawozdanie specjalne 6/2018 pt. „Swobodny przepływ pracowników – zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność pracowników”
 • Sprawozdanie specjalne 7/2018 pt. „Unijna pomoc przedakcesyjna dla Turcji – jak dotąd przyniosła jedynie ograniczone rezultaty”
 • Sprawozdanie specjalne 8/2018 pt. „Unijne wsparcie dla inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach – wymagany większy nacisk na trwałość”
 • Sprawozdanie specjalne 9/2018 pt. „Partnerstwa publiczno-prywatne w UE – znaczne nieodciągnięcia i ograniczone korzyści”
 • Sprawozdanie specjalne 10/2018 pt. „System płatności podstawowej dla rolników – funkcjonuje sprawnie, lecz w niewielkim stopniu przyczynia się do uproszczenia, ukierunkowania i konwergencji poziomów pomocy”
 • Sprawozdanie specjalne 11/2018 pt. „Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty”
 • Sprawozdanie specjalne 12/2018 pt. „Sieci szerokopasmowe w państwach członkowskich UE: pomimo postępów nie wszystkie cele strategii »Europa 2020« zostaną osiągnięte”
 • Sprawozdanie specjalne 13/2018 pt. „Przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu – Komisja odpowiedziała na potrzeby państw członkowskich, ale nie uniknęła pewnych niedociągnięć dotyczących koordynacji i oceny”
 • Sprawozdanie specjalne 14/2018 pt. „Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych – niezbędne są dalsze postępy”
 • Sprawozdanie specjalne 15/2018 pt. „Wzmocnienie zdolności sił bezpieczeństwa wewnętrznego w Nigrze i Mali – ograniczone i powolne postępy”
 • Sprawozdanie specjalne 16/2018 pt. „Przegląd ex post ustawodawstwa UE – system dobrze ugruntowany, lecz niekompletny”
 • Sprawozdanie specjalne 17/2018 pt. „Działania Komisji i państw członkowskich podjęte w ostatnich latach programów z okresu programowania 2007–2013 przyspieszyły powolną absorpcję środków, lecz były niewystarczająco skoncentrowane na rezultatach”
 • Sprawozdanie specjalne 18/2018 pt. „Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu?”
 • Sprawozdanie specjalne 19/2018 pt. „Europejska sieć kolejowa dużych prędkości – nieefektywny i fragmentaryczny system zamiast realnego rozwiązania”
 • Sprawozdanie specjalne 20/2018 pt. „Afrykańska architektura pokoju i bezpieczeństwa – konieczna jest zmiana ukierunkowania wsparcia unijnego”
 • Sprawozdanie specjalne 21/2018 pt. „Wybór i monitorowanie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS w latach 2014‑2020 są nadal ukierunkowane głównie na produkty”
 • Sprawozdanie specjalne 22/2018 pt. „Mobilność w ramach programu Erasmus+. Miliony uczestników i wielowymiarowa europejska wartość dodana, ale pomiar wyników wymaga udoskonalenia”
 • Sprawozdanie specjalne 23/2018 pt. „Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione”
 • Sprawozdanie specjalne 24/2018 pt. „Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE – w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy”
 • Sprawozdanie specjalne 25/2018 pt. „Dyrektywa powodziowa – nastąpiły postępy w ocenie ryzyka, jednak wymagana jest poprawa planowania i wdrażania”
 • Sprawozdanie specjalne 26/2018 pt. „Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?”
 • Sprawozdanie specjalne 27/2018 pt. „Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji – przydatne wsparcie, lecz konieczne są dalsze usprawnienia, aby zapewnić lepsze wykorzystanie środków”
 • Sprawozdanie specjalne 28/2018 pt. „Większość działań na rzecz uproszczenia podjętych w związku z programem »Horyzont 2020« przysłużyła się beneficjentom, lecz nadal istnieją możliwości poprawy”
 • Sprawozdanie specjalne 29/2018 pt. „EIOPA zapewniła ważny wkład w nadzór i stabilność w sektorze ubezpieczeń, nadal występują jednak istotne problemy”
 • Sprawozdanie specjalne 30/2018 pt. „Prawa pasażerów w UE mają szeroki zakres, jednak pasażerowie wciąż muszą domagać się ich przestrzegania”
 • Sprawozdanie specjalne 31/2018 pt. „Dobrostan zwierząt w UE – zmniejszanie przepaści między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem”
 • Sprawozdanie specjalne 32/2018 pt. „Kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki – narzędzie elastyczne, lecz niewystarczająco ukierunkowane”
 • Sprawozdanie specjalne 33/2018 pt. „Zwalczanie pustynnienia w UE – rosnące zagrożenie wymagające intensyfikacji działań”
 • Sprawozdanie specjalne 34/2018 pt. „Pomieszczenia biurowe instytucji UE – dobre praktyki zarządcze, ale i rozmaite uchybienia”
 • Sprawozdanie specjalne 35/2018 pt. „Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe – należy dołożyć dalszych starań”

Sprawozdania roczne i specjalne sprawozdania roczne

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu dotyczące roku budżetowego 2017
 • Sprawozdanie roczne dotyczące działań finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2017
 • Sprawozdanie roczne dotyczące 41 agencji UE za rok budżetowy 2017
 • Podsumowanie wyników kontroli ośmiu wspólnych przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej za 2017 r. przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Szkół Europejskich za rok budżetowy 2017
 • Sprawozdanie dotyczące wszelkich zobowiązań warunkowych wynikających z wykonywania przez Jednolitą Radę, Radę i Komisję zadań na mocy rozporządzenia (UE) nr 806/2014 za rok budżetowy 2017

Opinie

 • Opinia nr 1/2018 na temat wniosku z dnia 2 maja 2018 r. dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
 • Opinia nr 2/2018 pt. „Analiza dotycząca kontroli i rozliczalności w odniesieniu do•wniosku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego osadzonego w unijnych ramach prawnych”
 • Opinia nr 3/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju
 • Opinia nr 4/2018 w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
 • Opinia nr 5/2018 dotycząca•wniosku Komisji w sprawie nowego systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
 • Opinia nr 6/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
 • Opinia nr 7/2018 w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzeń odnoszących się do wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r.
 • Opinia nr 8/2018 w sprawie wniosku Komisji z dnia 23 maja 2018 r. dotyczącego zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącego OLAF w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF
 • Opinia nr 9/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
 • Opinia nr 10/2018 w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

Publikacje przekrojowe

 • Dokument analityczny pt. „Przyszłość finansów UE – reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE”
 • Dokument analityczny pt. „Przyszłość WPR”
 • Dokument analityczny pt. „Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych programów badawczych UE po programie »Horyzont 2020«”
 • Dokument analityczny pt. „Integracja migrantów spoza UE”
 • Dokument analityczny pt. „Uproszczenie w realizacji polityki spójności po 2020 r.”
 • Dokument analityczny pt. „Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021‑2027”
 • Przegląd horyzontalny pt. „Wdrażanie prawa UE w praktyce – obowiązki Komisji Europejskiej w zakresie nadzoru wynikające z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej”
 • Przegląd horyzontalny pt. „Udoskonalanie sektora transportu w UE – aktualne wyzwania”
 • Przegląd punktowy w trybie pilnym pt. „Zwrot podatku VAT w obszarze polityki spójności – nieoptymalny i podatny na błędy sposób wykorzystania środków unijnych”

Wprowadzenia do kontroli

 • „Dobrostan zwierząt w UE”
 • „Bezpieczeństwo żywności w UE”
 • „Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatrowej i słonecznej (fotowoltaicznej) w UE”
 • „Żywność ekologiczna w UE”
 • „Wkład Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w nadzór nad sektorem ubezpieczeń w UE i w stabilność finansową tego sektora”
 • „Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji”
 • „Transgraniczna opieka zdrowotna w UE”
 • „Konsultacje z obywatelami podczas prac nad prawodawstwem unijnym”
 • „Pustynnienie w UE”
 • „Podatek VAT i cła w transgranicznym handlu elektronicznym”
 • „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”
 • „Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji”

Kontakt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1845-0 ISSN 2362-9584 doi:10.2865/622298 QJ-AA-19-001-PL-N
HTML ISBN 978-92-847-1831-3 ISSN 2362-9584 doi:10.2865/21942 QJ-AA-19-001-PL-Q

© Unia Europejska, 2019.
Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.

O zgodę na wykorzystanie lub powielenie poniższych zdjęć należy zwrócić się bezpośrednio do posiadaczy praw autorskich. Są to:
s. 30, © Francuski Czerwony Krzyż.
s. 31, © Europejska Agencja Leków.

W przypadku następujących zdjęć i obrazów powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania posiadacza praw autorskich, źródła i nazwiska fotografa / architekta:
s. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EU / Europejski Trybunał Obrachunkowy.
s. 9, © EU / Europejski Trybunał Obrachunkowy, ECA Journal.
s. 20, od lewej do prawej i od góry do dołu:
* © EU / Parlament Europejski.
* © EU, 2005 / Służba Usług Audiowizualnych Komisji Europejskiej / Alain Schroeder.
* © EU, 2010 / Carlos Juan
* © EU, 2008 / Parlament Europejski.
* © EU, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © EU, 2016 / Yasin Akgul
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
* © EU, 2017 / Frank Molter
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
s. 22, © EU, 2008 / Parlament Europejski.
s. 23, © EU / Eurostat – GISCO, luty 2018 r., źródło danych – © EuroGeographics, © DG MOVE.
s. 25, © EU / Eurostat – GISCO, marzec 2019 r., granice administracyjne – © EuroGeographics, © UN-FAO, ©Geonames.
s. 35, © EU, 2008 / Laurent Chamussy
s. 65 and 66, © UE / Europejski Trybunał Obrachunkowy, architekci budynków – Paul Noël (1988) i Jim Clemes (2004 i 2013).

Publikacja jest dostępna w 23 językach i w następującym formacie:

PDF
PDF General Report

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: http://europa.eu/contact.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

 • dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia),
 • dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
 • drogą mailową: http://europa.eu/contact.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: http://europa.eu

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić w serwisie EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob http://europa.eu/contact)

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.