Европейска сметна палата Отчет за дейността
за 2018 г.

Cover image

Европейска сметна палата

За нас

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз.

Създадена през 1977 г., ЕСП е една от седемте институции на ЕС.

Нейното седалище се намира в Люксембург, а служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители с помощни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

Колегиалният орган на Европейската сметна палата включва по един член от всяка държава членка на ЕС.

Каква е нашата дейност

Сметната палата проверява дали ЕС поддържа добра отчетност, дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си ЕСП допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. Европейската сметна палата предупреждава за евентуални рискове, предоставя увереност, отчита добрите и лошите резултати и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики.

Сметната палата представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Колегията на членовете на Европейската сметна палата към 1 май 2018 г.


Предговор от Председателя

Уважаеми читатели,

Стратегията на ЕСП за периода 2018—2020 г. има за цел да засили доверието на гражданите в Европейския съюз с помощта на извършвания от нас независим одит. Продължаваме да насочваме вниманието си към оценката на резултатите от действията на ЕС, изпращането на ясни послания до нашите аудитории и повишаването на ползата от дейността ни за заинтересованите страни.

В отчета за дейността се съдържа общ преглед на нашите дейности през 2018 г. — годината, през която Сметната палата публикува рекорден брой специални доклади, прегледи и становища. Освен това в него се предоставя информация за нейните служители, управление и финанси.

Нашите доклади дават обективна оценка на политиките и програмите на ЕС, както и на качеството на финансовото управление на средствата на ЕС в целия Съюз и извън него. Сметната палата проверява дали разходите на ЕС се извършват съгласно установените правила и дали неговите политики и програми са икономически ефективни.

Очакваме да работим заедно с новия Европейски парламент и Комисията за по-нататъшно подобряване на финансовото управление на ЕС и за осигуряване на реални резултати от дейността на ЕС.

Що се отнася до бъдещето, докладът показва решимостта ни да продължим да променяме нашата организация, за да я подготвим за предизвикателствата на бъдещето, и да останем начело на развитието на одита в публичния сектор.

Klaus-Heiner Lehne
Председател

Кратък обзор на 2018 г.

Нашите дейности

Стратегия

Напредък в постигането на
стратегическите цели

2018 е първата година от настоящата стратегия на ЕСП от периода, приключващ през 2020 г. През този тригодишен период нашите стратегически цели са следните:

 • повишаване на допълнителните ползи от Декларацията за достоверност в контекста на настоящото финансово управление на ЕС;
 • засилване на акцента върху постигането на резултати от действията на ЕС; и
 • изпращане на ясни послания до заинтересованите от дейността на ЕСП страни;

Решени сме също така да променяме организацията на Сметната палата, за да я направим по-пригодена към процесите на изготвяне на нейните публикации.

За практическото изпълнение на стратегията на ЕСП е одобрен план за действие, чрез който да се постигнат набелязаните цели и да се запази водещата позиция на ЕСП в развитието на одита в публичния сектор. Всички тези действия не бяха приключили в края на 2018 г. Същевременно ЕСП е възложила извършването на независима партньорска проверка относно прилагането на стратегията, която се очаква да приключи в края на 2019 г. — за повече информация вж. раздела за нашата управленска отговорност.

На фокус — публикациите на ЕСП

Изпращане на ясни послания
до заинтересованите страни

Комуникацията има ключово значение за реализирането на стратегическата ни цел да изпращаме ясни послания до нашите аудитории: политическите органи на ЕС и държавите членки, отговорни за контрола и управлението на политиките и програмите на ЕС, нашите партньори — върховни одитни институции, предприятията и отрасловите организации, представителите на академичните среди и, не на последно място, широката общественост — към която основно е насочена нашата дейност.

През 2018 г. станахме свидетели на силно повишаване на медийния интерес към дейността ни. Особено силен отзвук в медиите получиха нашите специални доклади, които са и предмет на все повече дискусии както в националните медии, така и в медийните канали, отразяващи информация за ЕС — повече информация е изложена в раздела за медийното присъствие.

Нови и подобрени комуникационни продукти

Документи за представяне на неприключени одити
Повдигане на завесата пред
текущите одитни задачи

През втората половина на 2017 г. Сметната палата стартира пилотен проект за информиране на обществеността относно предстоящи или наскоро започнали одитни задачи.

Този вид документи (наричани по-рано „информационни документи“) имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от одитираната политика и/или програми. Информацията се основава на подготвителната работа, извършена преди началото на текуща одитна задача.

Документите за представяне на одити допринасят за поддържането на стабилен и балансиран график на публикации през цялата година — 2018 е първата година, в която няма нито един месец без публикация на Сметната палата. Ще продължим да публикуваме тези комуникационни продукти и през 2019 г.

Бюлетин на ЕСП
Прозорец към нашата
институция

Въпреки че одитните доклади на Сметната палата представят нейните констатации и препоръки за подобряване на финансовото управление на ЕС, Бюлетинът разкрива начина, по който ЕСП извършва своята дейност, и представя служителите, които изготвят нейните доклади в различни области.

Отскоро Бюлетинът има нов облик и избраните теми за него са консолидирани. Всеки брой е посветен на различна водеща тема.

Темите, разгледани през 2018 г., включват предприсъединителната помощ от ЕС, финансирането и одита на Европейския парламент, финансовото и икономическото управление на ЕС, както и специалните доклади на Сметната палата, работната програма, международното сътрудничество и дейностите за подготвяне на нашата институция за предизвикателствата на бъдещето.

Свалени документи

Одит

По-голяма насоченост към
резултатите от
изпълнението

ЕСП извършва три вида одит в различни области от бюджета на ЕС:

 • Одитът на изпълнението е насочен към ефективността, ефикасността и икономичността на политиките и програмите на ЕС – или тяхната икономическа целесъобразност, и обхваща конкретни управленски и бюджетни теми. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието и нивото на проверявания обем приходи или разходи, както и политическия и обществения интерес.
 • Финансовият одит и одитът на съответствието оценяват надеждността на годишните отчети, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях парични операции — като пример може да се посочи най-вече Декларацията за достоверност, както и оценките дали системите в конкретни бюджетни области отговарят на правилата. Сметната палата използва подход на случайната извадка, така че всяко изразходвано евро да има еднакъв шанс да бъде одитирано.

Одитите на ЕСП са насочени към теми, отразяващи предизвикателствата пред ЕС, като например устойчивото и екологичното използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, предизвикателствата на миграцията и глобалното развитие, единния пазар и банковия съюз и отговорното и ефективно управление на ЕС.

Като се опира на данните, които събира при извършването на своята одитна дейност, Сметната палата се стреми да представя в докладите си ясни заключения относно това до каква степен са изпълнени целите на политиките на ЕС и какво е състоянието на бюджетната отчетност и финансовото управление на ЕС. Това спомага да се формулират практически и икономически ефективни препоръки.

ЕСП извършва своите одити в съответствие с международно приетите одитни стандарти за публичния сектор. В одитната си дейност предприемаме следните стъпки:

Планиране на работата

Одитните приоритети са
насочени към основните
проблеми на ЕС

Членовете на ЕСП ежегодно приемат работната програма на институцията.

През януари 2018 г. председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене представи работна програма за 2018 г. пред Конференцията на председателите на комисии на Европейския парламент и прикани всички комисии да предложат потенциални одитни теми за работната програма на ЕСП за 2019 г., като част от годишния процес на консултации със заинтересованите страни.

През октомври 2018 г. ЕСП публикува работната си програма за 2019 г. — първата в рамките на новата стратегия, в която са включени описания на 36-те доклада и аналитични прегледи, които възнамеряваме да публикуваме през тази година. Тези задачи покриват поне частично 29 от 69-те предложения (42 %), отправени от Парламента (2017 г. — 32 %).

За да може да направи оценка дали ЕС действително изпълнява обещанията си, ЕСП ще продължава да одитира теми от основно значение, като например устойчивото използване на природните ресурси, растежа и приобщаването, миграцията, сигурността и глобалното развитие, единния пазар, както и управленската отговорност и ефективността на ЕС.

Работа на място

3 761 дни одит във и извън ЕС

Сметната палата извършва по-голямата част от своята одитна дейност в централата си в Люксембург.

Също така одиторите провеждат голям брой посещения в Европейската комисия — която е основният одитиран обект — и в други институции, агенции и органи на ЕС или делегации на ЕС, в национални, регионални и местни органи в държавите членки и в международни организации, които работят със средства на ЕС.

Освен това ЕСП проверява на място получателите на средства от ЕС, както в самия Европейски съюз, така и извън неговите граници. При тези проверки проследяваме одитната следа и получаваме преки одитни доказателства от субектите, участващи в управлението на политиките и програмите на ЕС и в събирането и изплащането на средства на ЕС, както и от крайните бенефициенти, които получават тези средства.

Честотата и интензивността на одитната дейност в отделните държави членки и страни бенефициенти зависи от вида на извършвания от ЕСП одит. През 2018 г. одиторите на ЕСП са прекарали 3 761 дни (2017 г. — 3 670 дни) в извършване на одитни посещения на място в държавите членки и извън ЕС.

Обикновено одитните екипи се състоят от двама или трима одитори, а продължителността на одитното посещение е от няколко дни до две седмици. В ЕС тези посещения често се извършват в сътрудничество с върховните одитни институции на съответните държави членки.

Одиторите са прекарали 2 723 дни (2017 г. — 2 300 дни) в извършване на одит в институциите на ЕС в Брюксел и Люксембург, както и в децентрализираните агенции и органи на територията на ЕС, в международни организации като ООН и ОИСР и в частни одиторски дружества. В своята работа ЕСП все повече използва видеоконферентна връзка и други информационните технологии, като например защитен обмен на данни и документи, при получаването или валидирането на одитни доказателства.

Брой дни одитни посещения в държави членки на ЕС и държави извън ЕС през 2018 г.

Бележка: Поради закръгляване може да има разлика в крайните сборове.

Борба с измамите в бюджета на ЕС

Девет случая на
предполагаема измама

ЕСП си сътрудничи тясно с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), за да противодейства на измамите, засягащи бюджета на ЕС. Ние сезираме ОЛАФ за всеки предполагаем случай на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на ЕС, който откриваме в хода на одитната ни дейност. След това случаите се поемат от ОЛАФ, която решава дали да предприеме следствени действия, и си сътрудничи при необходимост с органите на държавите членки.

Въпреки че нашите одити нямат изрична цел да установяват измами, понякога ЕСП констатира случаи, при които има съмнения за неправомерни или измамни действия. През 2018 г. към ОЛАФ са били отнесени девет такива случая на съмнение за измама (през 2017 г. — 13 случая), които са били установени по време на одитната ни дейност.

В годишните доклади относно бюджета на ЕС предоставяме допълнителна информация за естеството на случаите на предполагаема измама, отнесени към ОЛАФ, и за препоръчаните от ОЛАФ суми за възстановяване по тези случаи.

Публикации

Рекорден брой публикации
през 2018 г.

Одитните доклади, прегледите и становищата на ЕСП са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Те помагат на Европейския парламент и Съвета да проследяват и контролират постигането на целите на политиките на ЕС и да търсят отговорност — особено в контекста на годишната процедура по освобождаване от отговорност — от тези, които са натоварени с управлението на бюджета на ЕС. Това засяга предимно Европейската комисия, но също така и други институции и органи на ЕС. Националните, регионалните и местните органи в държавите членки също играят важна роля в областите на споделено управление, като например разходите за земеделие и сближаване, за които се разходва основната част от бюджета на ЕС.

Брой специални доклади и аналитични прегледи (2015—2018 г.)

Спектърът на публикации на ЕСП включва:

Специални и годишни доклади:
 • специални доклади, представящи резултатите от избрани одити на конкретни разходни области или области на политика, или свързани с бюджетни или управленски въпроси;
 • годишни доклади, съдържащи основно резултатите от извършените финансови одити и одити на съответствието на бюджета на Европейския съюз и на Европейските фондове за развитие, както и оценка на бюджетното управление и аспекти от изпълнението;
 • специфични годишни доклади относно агенциите, децентрализираните органи и съвместните предприятия на ЕС, които се публикуват отделно.
Становища и аналитични прегледи:
 • становища относно ново или актуализирано законодателство със значително отражение върху финансовото управление, които са изготвени или по искане на друга институция и са задължителни по силата на Договора за функциониране на ЕС, или по наша собствена инициатива;
 • информационно-аналитични документи: документи, в които е представена и анализирана дадена политика или управление, с насоченост към конкретни теми;
 • обзорни доклади: подобни на информационно-аналитичните документи, но съсредоточени върху сложни, мащабни области на политиката или въпроси, свързани с управлението, разглеждани често от междусекторна гледна точка;
 • бързи прегледи на конкретни казуси: документи, в които се излагат факти за много конкретни въпроси или проблеми и които, ако е необходимо, включват анализ, за да подпомогнат по-доброто разбиране на тези факти.

И на последно място, документи за представяне на неприключени одити, които предоставят предварителна информация, свързана с предстояща или текуща одитна проверка — вижте повече в раздела за публикациите на ЕСП.

Всички наши публикации са достъпни на уебсайта ни (eca.europa.eu) и са изброени в края на този доклад.

Специални доклади

Специалните доклади имат за цел
да оценят резултатите от
действията на ЕС

В съответствие със своята стратегия за периода 2018—2020 г. ЕСП насочва все повече вниманието си към оценяване на резултатите от действията на ЕС, за да се гарантира, че за гражданите на ЕС се създава добавена стойност при разходването на публични средства. През 2018 г. ЕСП публикува 35 специални доклада (2017 г.— 28 специални доклада) в различни области на разходване на средства на ЕС, по теми, свързани с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, включително замърсяването на въздуха, високоскоростните железници, Механизма за бежанците в Турция, банковия надзор и финансирането на НПО.

В тези доклади одиторите оценяват дали целите на избраните за проверка политики и програми на ЕС са изпълнени, дали резултатите са били постигнати по ефективен и ефикасен начин и дали финансирането от ЕС е създало добавена стойност — т.е. дали е постигнато повече, отколкото би било направено иначе само с действия на национално ниво. В докладите се отправят препоръки, посочват се начини за постигане на икономии, за по-ефективен работен процес, за избягване на загуби или осъществяване на очакваните цели на политиката по разходно по-ефективен начин. Бихме искали да се спрем по-конкретно на два от специалните доклади от 2018 година — доклада за изграждане на железопътната мрежа за високоскоростни влакове в ЕС и този за Механизма за бежанците в Турция.

ЕСП се стреми да изготвя специалните си доклади в рамките на 13 месеца в съответствие с Финансовия регламент на ЕС.

Специален доклад във фокуса на медиите
„Европейската високоскоростна железопътна мрежа — неефективна и разпокъсана, а не реално функционираща“

Високоскоростният железопътен транспорт предоставя многобройни ползи за пътниците. Той е удобен, безопасен, гъвкав и екологично устойчив. Освен това подобряването на връзките прави регионите в ЕС по-конкурентоспособни и допринася за европейската интеграция, като спомага за сближаването между хората.

Подходът на ЕСП към този одит взе предвид гледната точка на гражданите и включи анализ на различните транспортни връзки, времето за пътуване и цените на категориите за първа и втора класа. Сметната палата провери също дали съфинансираните от ЕС инвестиции във високоскоростни линии са били рентабилни и ефективни, както и дали са добре обмислени и планирани.

Одиторите посетиха Проверяван период: 2000—2017 г.
10 високоскоростни жп трасета 4 трансгранични връзки
30 проекта Над 5000 км линии

Сметната палата заключи, че европейската високоскоростна железопътна мрежа продължава да бъде неефективна и разпокъсана, с недобре свързани трасета. Не съществува реалистичен дългосрочен план за свързване на различните участъци на съществуващата жп мрежа в ЕС, изграждането на високоскоростни линии, които пресичат международните граници, не е приоритет за националните правителства и Европейската комисия не разполага с правомощия да ги задължи да направят това. При това положение добавената стойност на съфинансирането от ЕС, предоставено за високоскоростни железопътни линии, е малка. Но има и добра новина: броят на пътниците, използващи високоскоростен железопътен транспорт в Европа, постоянно нараства — от около 15 млрд. пътникокилометра (пкм) през 1990 г. на повече от 124 млрд. пкм през 2016 г.

ЕСП представи доклада пред съответните комисии на Европейския парламент за транспорт и бюджетен контрол, както и пред Съвета на ЕС. И двете институции изразиха задоволство от доклада и одобриха нашите заключения. Докладът беше представен също така пред редица национални администрации и ВОИ, както и изследователи, заинтересовани страни и пресата.

Той е широко отразен от медиите в целия ЕС, по-специално в Испания, Германия и във финансовите медии и каналите за информация, свързана с ЕС, и предизвика голям интерес в социалните медии.

Испания — El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

Германия — Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

Италия — La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

Великобритания — Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Специален доклад във фокуса на медиите
„Механизмът за бежанците в Турция — ефикасна подкрепа, но са необходими подобрения за постигане на по-добро съотношение между качество и цена“

Турция е приела най-голям брой бежанци в света — почти 4 млн. души. Това включва около 3,5 млн. сирийци, повечето от които живеят извън лагерите за бежанци. Механизмът за бежанците в Турция предоставя хуманитарна и нехуманитарна помощ за бежанците и приемащите ги общности, с общо финансиране в размер на 6 млрд. евро от ЕС и неговите държави членки. Политическото споразумение включва също и задължение за Турция да не допуска незаконна миграция от Турция към ЕС.

Одиторите посетиха Проверяван период: януари 2016 г. до март 2018 г.
10 хуманитарни проекта, насочени към удовлетворяване на основни нужди, закрила, здравеопазване и образование 33 % от договорената хуманитарна помощ (458 млн. евро) Партньори, които осъществяват изпълнението, напр. международни НПО, агенции на Организацията на обединените нации

Сметната палата заключи, че Механизмът за бежанците е предоставил бърз отговор на кризата. Хуманитарните проекти са помогнали на бежанците да посрещнат основни нужди, но невинаги постигат оптимално съотношение между средства и резултати или спомагат за постигане на целта на Механизма за ефективно координиране на подкрепата. Всички одитирани хуманитарни проекти са предоставили полезна подкрепа за бежанците. Така например, по проекта на Мрежата за социална закрила при извънредни обстоятелства е раздадена помощ под формата на парични средства на 1,3 млн. бежанци. Въпреки това половината от проектите все още не са постигнали очакваните резултати, т.е. траен, благоприятен ефект, който да може да е устойчив без допълнителна финансова подкрепа, а девет от десетте проекта е трябвало да бъдат удължени.

Трудната среда на работа е основният фактор, който възпрепятства навременното изпълнение на някои проекти на НПО. Въпреки че Комисията е въвела подходящи мерки за мониторинг на проектите, отказът на турските власти да предоставят достъп до данни за бенефициентите за целите на два проекта от нашата извадка за предоставяне на помощ под формата на парични средства — на обща стойност 1,1 млрд. евро — е попречил на Комисията и одиторите на ЕСП да проследят бенефициентите по проектите от момента на регистрирането до момента на плащането.

Сметната палата представи доклада на съвместно заседание на Комисията по развитие, Комисията по бюджетен контрол и Комисията по външни работи на Европейския парламент и впоследствие на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Той беше представен и на работната група на Съвета „Разширяване и държави, водещи преговори за присъединяване към ЕС“, както и на пресата.

Докладът се прие със значителен интерес от страна на медиите, особено в Германия, но също така и в Дания, Австрия, региона на Бенелюкс и средиземноморските държави, както и в медиите, отразяващи информация за ЕС.

Германия — Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

Франция — EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

Испания — Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

Великобритания — EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Годишни доклади

Годишен доклад относно бюджета на ЕС за 2017 г.
Заверени отчети, становище без резерви
относно приходите, становище с резерви
относно разходите

Всяка година ЕСП извършва одит на приходите и разходите на бюджета на ЕС, като проверява дали годишните отчети са надеждни и дали приходните и разходните операции на ниво ЕС и на ниво държави членки са извършени в съответствие с приложимите финансови правила. Освен това Сметната палата извършва отделна оценка на всяка значима област от бюджета на ЕС по функции от многогодишната финансова рамка (MФР) за периода 2014—2020 г. и предоставя информация относно бюджетното и финансовото управление, както и относно въпроси, свързани с резултатите от изпълнението. Сметната палата извършва също така анализ на причините за грешки, прави препоръки за подобрение и проучва дали и как са били приложени на практика предишните ѝ препоръки.

За последния годишен доклад относно бюджета на ЕС, отнасящ се до финансовата 2017 година, одиторите на ЕСП са включили в извадка и са тествали около 700 плащания за бенефициенти от всички разходни области, на обща стойност около 100 млрд. евро. Това означава, че ЕСП е извършила оценка на около 700 различни случая, при които са били използвани средства от ЕС за финансиране на ключови инфраструктурни проекти, МСП, научноизследователски организации, земеделски производители, студенти в държавите членки или бенефициенти в страни извън ЕС.

Ключова информация
Разходи на ЕС за 2017 г. 137,4 млрд. евро
Одитирана сума 100,2 млрд. евро (703 операции по плащания)
Отчети Дават вярна и точна представа — заверени са поради заключението, че съдържат надеждна информация
Приходи Законосъобразни и редовни — становище без резерви
Разходи Законосъобразни и редовни, с изключение на плащанията, основаващи се на принципа на възстановяване на разходите – становище с резерви (но не отрицателно становище)
Продължава тенденцията за
намаляване на изчисления процент
грешки

Тази дейност формира основата на нашата Декларация за достоверност, която сме задължени да представим на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с изискването на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Както и в предходни години, ЕСП даде становище без резерви относно отчетите и относно приходите на ЕС. Нещо повече — за втора поредна година дадохме становище с резерви (а не отрицателно становище) относно разходите на ЕС.

Значителна част от одитираните разходи за 2017 г. не са засегнати от съществено ниво на грешки. Изчисленият процент грешки при извършените през 2017 г. плащания е 2,4 %, спрямо 3,1 % през 2016 г. и 3,8 % през 2015 г.

Изчислени проценти грешки по основни разходни области на ЕС (2015—2017 г.)
Поставяне на началото на
процедурата на Парламента за
освобождаване от отговорност във
връзка с изпълнението на
бюджета

Публикуването на годишния доклад на Сметната палата също така дава старт на процедурата на Парламента за освобождаване от отговорност, по време на която съзаконодателят и бюджетен орган на ЕС решава след препоръка от Съвета дали Комисията и другите органи са изпълнили по задоволителен начин бюджета на ЕС. Ако това е така, той ги освобождава от отговорност.

ЕСП представи годишния си доклад пред Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент на 4 септември, когато той беше и публикуван, а след това и на пленарно заседание на Парламента, както и пред Съвета (Икономически и финансови въпроси) и парламентите и националните органи на 14 държави членки.

Председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и членът на ЕСП Лазарос С. Лазару представят годишния доклад на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург през ноември 2018 г.

Нов подход към ангажимента
за атестация

Както е посочено в стратегията ни за периода 2018—2020 г., ЕСП предприе първи стъпки за изменение на своя одитен подход към одита за целите на Декларацията за достоверност. За разходите в областта на сближаването направихме оценка на рамката за контрол и осигуряване на увереност за периода 2014—2020 г. и надеждността на изготвената от Комисията информация относно редовността. Това представлява първа стъпка към евентуалното организиране на Декларацията за достоверност като ангажимент за атестация.

Крайната цел на променения подход и преминаването към ангажимент за атестация е да се взема предвид в по-голяма степен извършвания на различни нива вътрешен контрол в Европейската комисия и в органите на държавите членки, отговорни за управлението на разходите на ЕС. По този начин се открояват по-ясно областите, в които продължават да съществуват недостатъци —в Европейската комисия и в държавите членки — за да можем да допринесем за насърчаване на повече отчитане на отговорностите и за още по-добро управление на финансите на ЕС. Ще прилагаме този подход само там, където са изпълнени предвидените в международните одитни стандарти необходими условия за това.

Годишен доклад относно Европейските фондове за развитие
Отрицателно становище
(отказ за заверка) относно
плащанията

Европейските фондове за развитие (ЕФР) са инструмент за предоставяне на помощ от ЕС за сътрудничество за развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии. Те се финансират от държавите членки на ЕС и се управляват от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка извън рамката на бюджета на ЕС.

По-долу е представена ключова информация за одитното становище на ЕСП относно ЕФР.

Ключова информация
Бюджет на ЕФР за 2017 г. 4,3 млрд. евро
Одитирана сума 3,5 млрд. евро
Отчети Дават вярна и точна представа — заверени са поради заключението, че съдържат надеждна информация
Приходи Законосъобразни и редовни — становище без резерви
Разходи Засегнати от съществено ниво на грешки — отрицателно становище

Специфични годишни доклади

Агенции и други органи
Одитни становища без
резерви за всички агенции на
ЕС с изключение на една

Агенциите на ЕС са разположени в различните държави членки и в тях работят около 11 000 служители. Общият размер на бюджета им за 2017 г., с изключение на Единния съвет за преструктуриране (SRB), възлиза на 3,5 млрд. евро, което представлява около 2,7 % от общия бюджет на ЕС. Бюджетът на SRB за 2017 г. възлиза на 6,6 млрд. евро и се финансира посредством вноски от кредитни институции.

Европейската агенция по лекарствата (EMA),
Лондон, ще бъде преместена в Амстердам.

Нов подход — единен доклад
относно 41 агенции на ЕС

През 2018 г. взехме решение да представяме резултатите от финансовия одит на агенциите на ЕС в по-достъпен формат. Въпреки че за всяка агенция предоставихме отделна Декларация за достоверност, всички агенции бяха включени в единен годишен доклад, в който се съдържа и резюме, озаглавено „Кратък преглед на одита на агенциите на ЕС“. Освен това, както всяка година, публикувахме годишните доклади на ЕСП относно Европейските училища и относно условните задължения на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета и на Комисията.

Разположение на агенциите в държавите членки

* В резултат на решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС, Съветът взе решение за преместване на Европейската агенция по лекарствата и Европейския банков орган през 2019 г. съответно в Амстердам и Париж.

Основни заключения

Като цяло, извършеният от ЕСП одит на агенциите за годината, приключила на 31 декември 2017 г., потвърждава положителните резултати, докладвани в предходни години. ЕСП е дала следните становища:

 • одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички агенции;
 • одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите, за всички агенции;
 • одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите на всички агенции, с изключение на отрицателно одитно становище за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, където бяха установени редица проблеми.
Съвместни предприятия
Одитни становища без резерви за
всички съвместни предприятия на ЕС
в областта на научните изследвания,
с изключение на едно

Съвместните предприятия (СП) са публично-частни партньорства на ЕС с промишления сектор, научноизследователски групи и държави членки и играят важна роля за осъществяването на конкретни аспекти на изследователската политика на ЕС. Европейската комисия е член на съвместните предприятия и представлява ЕС. Частните членове включват различни партньори от секторите на промишлеността и научните изследвания. Една от основните цели на съвместните предприятия е да привличат вноски от членове от частния сектор на промишлеността и сектора на научните изследвания. В това се състои тяхната добавена стойност.

Основни заключения

 • Сметната палата е заверила отчетите на всички съвместни предприятия на ЕС за 2017 г. поради заключението, че съдържат надеждна информация.
 • Изготвили сме становища без резерви относно приходните и разходните операции на седем съвместни предприятия и становище с резерви относно Съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, където одиторите установиха проблеми, непозволяващи в определени случаи ефективно функциониране на вътрешния контрол.

Становища

Друг начин, по който ЕСП допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, е посредством публикуването на становища относно предложенията на Комисията за ново или изменено законодателство. Ако това законодателство има значително финансово отражение, съгласно правото на ЕС Сметната палата е длъжна да представи становище. Становищата се използват главно при работата на законодателните органи — Европейския парламент и Съвета. Други институции също могат да поискат от ЕСП да представи становище по конкретна тема, а Сметната палата може да направи това и по собствена инициатива.

През 2018 г. Сметната палата публикува десет становища относно различни области на управлението на ЕС — рекорден брой до този момент. Те се отнасят главно до законодателните предложения на Комисията за новата МФР, като например реформата на общата селскостопанска политика (ОСП), а също така до ефективността на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и нейното сътрудничество с бъдещата Европейска прокуратура, обвързването на финансирането от ЕС с принципите на правовата държава и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Във фокус: становище относно реформата на ОСП
Необходимо е ОСП да бъде по-екологична,
строго базирана на постигането на
резултати и с по-голяма отговорност за
отчитане

Когато Европейската комисия представи своето законодателно предложение за новата ОСП след 2020 г., тя подчерта, че целите в областта на околната среда и климата ще имат основен приоритет.

По отношение на реформата на ОСП обаче Сметната палата счита, че голяма част от предложените варианти на политика са подобни на сегашната ОСП. По-специално, по-голямата част от бюджета ще продължи да е предназначена за директни плащания за земеделските стопани въз основа на броя хектари на земите, които притежават или използват. Сметната палата установи, че този инструмент не е най-ефикасният начин за осигуряване на устойчиви доходи, нито е подходящ за справяне с много предизвикателства, свързани с околната среда. Тя също така смята, че оценката на Комисията за приноса на ОСП към целите на ЕС в областта на изменението на климата е нереалистична и препоръча плановете за следващата ОСП да бъдат по-екологични, строго базирани на постигането на резултати и с по-голяма отговорност за отчитане.

Както с всички свои доклади, Сметната палата представи становището пред комисиите на Европейския парламент, по-специално комисията по земеделие и комисията по бюджетен контрол, пред Съвета, заинтересовани страни от промишлеността в областта на околната среда и селското стопанство и пресата.

Аналитични прегледи: обзорни доклади, информационно-аналитични документи и бързи прегледи на конкретни казуси

Аналитични прегледи на публично
достъпна информация и на изготвени
от Сметната палата продукти
Обзорни доклади

През 2018 г. ЕСП изготви два обзорни доклада. В първия, който се отнася до прилагането на правото на ЕС на практика, ЕСП обсъди нуждата от укрепване на надзора на Комисията върху прилагането на правото на ЕС от държавите членки. Другият обзорен доклад разглежда областта на мобилността и транспорта, които Сметната палата приема като основен елемент на европейската интеграция. Сметната палата обаче изрази безпокойство от това, че инвестициите изостават, като се има предвид, че намаляването на инвестициите в транспортната инфраструктура забавя модернизацията на транспортната мрежа на ЕС.

Информационно-аналитични документи

През 2018 г. Сметната палата изготви шест информационно-аналитични документа: пет във връзка с предложенията на Комисията за бъдещата МФР и един относно интеграцията на мигрантите в ЕС. Коментарите ни във връзка с МФР бяха насочени по-специално към предложената процедура за определяне на приоритети при разходването на средства на ЕС, гъвкавостта на бюджета на ЕС, ориентацията към постигане на резултати и опростяването на административните процедури, както и към механизмите за отчитане и одит.

Одиторите приветстваха усилията на Комисията за модернизиране на бюджета на ЕС за периода след 2020 г., но също така подчертаха някои потенциални рискове, установиха редица слабости и предложиха конкретни подобрения. Сметната палата счита, че парламентарният надзор би следвало да се основава на солидни ангажименти за отчитане и тя по принцип би трябвало да бъде упълномощена да действа като външен одитор на всички органи, създадени от Европейския съюз.

Бързи прегледи на конкретни казуси

През 2018 г. Сметната палата публикува един бърз преглед на казус в областта на политиката на сближаване, в който се констатира, че при възстановяването на данъка върху добавената стойност (ДДС) съществува риск от грешки и тази практика невинаги представлява възможно най-доброто използване на средствата на ЕС. Считаме, че в периода след 2020 г. на публичните органи следва повече да не се възстановяват суми по ДДС, свързани със съфинансирани от ЕС разходи.

Значими събития

През 2018 г. Сметната палата организира и взе участие в редица прояви за популяризиране на нашите виждания относно начините за насърчаване на отчитането и прозрачността и за подобряване на управлението на финансите на ЕС.

Конференция на тема финансови инструменти

През януари 2018 г., съвместно с Министерството на финансите на Република Литва, проведохме конференция на високо равнище във Вилнюс относно използването на финансови инструменти. Тази конференция осигури форум за обмен на виждания и идеи между експерти на високо ниво от институциите на ЕС и литовските институции, специалисти от практиката и други заинтересовани страни от публичния и частния сектор.

Симпозиум по публично финансиране на парламентите

През март 2018 г. Сметната палата стана домакин на двудневен международен симпозиум относно публичното финансиране на парламентите в Европа, по време на който беше обсъдена тяхната автономност и бяха разгледани бюджетните системи на европейските държави.

Световен форум на лидерите в областта на одита (GALF)

През април 2018 г. ЕСП беше домакин на петия световен форум на лидерите в областта на одита (GALF), който събра ръководители и представители на близо двадесет ВОИ от цял свят. Обсъжданията бяха съсредоточени върху практиките и ограниченията при одита на изпълнението в политически контекст, както и предизвикателствата и възможностите на съобщаването на одитните констатации в дигиталната ера.

През април 2018 година петият световен форум на лидерите в областта на одита (GALF) събра в Европейската сметна палата ръководителите на над двадесет ВОИ от цял свят.

Дни на отворените врати на ЕС по повод Деня на Европа

През май 2018 г. ЕСП участва в проявите във връзка с Деня на Европа в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Одиторите информираха посетителите на нашите информационни щандове за ролята и дейността на ЕСП и разказаха от опит как се извършват нашите одити. Ще продължим да организираме дни на отворените врати за Европейската сметна палата и да участваме в обществени мероприятия за информиране на гражданите.

Симпозиум на тема добра публична администрация

През септември 2018 г. ЕСП участва в симпозиум на тема „Ролята на органите за парламентарен контрол за постигане на добра публична администрация и ползи за гражданите“ във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие и публичното управление, който беше организиран от Сметната палата на Австрия, секретариата на INTOSAI и австрийския омбудсман.

Конференция относно прилагането на правото на ЕС

През септември 2018 г. Сметната палата беше домакин на конференция относно прилагане на правото на ЕС, на която бяха обсъдени необходимостта от прозрачност, отчетност и одит, след публикуването на нашия обзорен доклад на тема прилагане на законодателството на ЕС на практика. Тази проява се състоя в седалището на Комитета на регионите в Брюксел.

Конференция за електронната търговия и данъчното облагане

През октомври 2018 г. Сметната палата стана домакин на конференция на тема електронна търговия и данъчни предизвикателства в ерата на цифровите технологии. Ораторите и участниците обсъдиха рисковете от настоящия модел на данъчно облагане за ДДС върху електронната търговия и предложиха алтернативни модели за данъчно облагане чрез използване на модерни технологии, като например блоковата верига (блокчейн).

Конференция на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)

През ноември 2018 г. Сметната палата взе участие в 8-та годишна конференция на EIOPA във Франкфурт. Конференцията събра над 400 души от сектора на финансовите услуги, академичните среди, организации за защита на потребителите, медиите, международни организации, органи на ЕС и национални органи. Сметната палата представи своята работа по одитиране на надзора и финансовата стабилност на европейския застрахователен сектор — темата на нашия специалния доклад относно EIOPA от 2018 г.

COP24

През декември 2018 г. Сметната палата взе участие в конференцията относно изменението на климата, организирана от Организацията на обединените нации (COP24) в Катовице. ЕСП представи работата си по одита на качеството на въздуха и неговото значение за изменението на климата и обратно — влиянието на климатичните промени върху качеството на въздуха, и участва в обсъждането на предизвикателствата, свързани с опустиняването и влошаването на качеството на земите в ЕС — двете теми бяха разгледани в специални доклади, публикувани през 2018 г.

Членът на Сметната палата Януш Войчеховски представя специалния доклад относно качеството на въздуха през декември 2018 г. в Катовице.

Отново в училище

През цялата година нашите служители участваха в програмата „Отново в училище“, организирана от институциите на ЕС. Седемнадесет от нашите служители посетиха своите средни училища в седем държави членки и разговаряха с учениците за ЕС, ролята на нашата институция и възможностите за образование в ЕС и работа в европейските институциите.

Отношения със заинтересовани институции

Въздействието на нашата
работа зависи от използването
ѝ от заинтересованите страни
от институциите

Ние работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и националните парламенти, тъй като въздействието от нашата дейност зависи до голяма степен от това как те използват нашите одитни резултати и препоръки.

Европейски парламент

Рекорден брой доклади са разгледани
в комисиите на Европейския
парламент

Членовете на Сметната палата и одитните екипи са канени редовно да представят своите констатации и препоръки пред комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, както и пред други парламентарни комисии и органи. През 2018 г. представихме пред Европейския парламент 33 специални доклада, четири становища и шест аналитични прегледа. Сметната палата участва в общо 74 срещи с комисията по бюджетен контрол (през 2017 г.— 60) и 38 заседания с 13 други комисии и работни органи на Европейския парламент, както и с една парламентарна група.

Съвместната годишна среща между ЕСП и комисията по бюджетен контрол на Парламента се проведе през февруари 2018 г. През април същата година г-н Лене участва в пленарния дебат на Европейския парламент относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. През октомври 2018 г. той представи годишния доклад за 2017 г. съответно пред комисията по бюджетен контрол и на пленарното заседание на Парламента.

Съвет на Европейския съюз

Първо представяне на специален
доклад пред Съвета по
икономически и финансови
въпроси (ECOFIN)

През 2018 г. Сметната палата взе участие в 21 срещи с Бюджетния комитет, основния ни партньор в Съвета. Освен това представихме 44 презентации на други подготвителни органи на Съвета (2017 г.— 27). Сметната палата представи общо 37 специални доклада, четири становища и три аналитични прегледа пред Съвета през годината (2017 г.— 27).

През януари 2018 г. — по време на българското председателство на Съвета — г-н Лене се срещна с българския заместник-министър на финансите, за да обсъди актуални одитни констатации в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 г.

През март 2018 г. президентът на ЕСП г-н Лене и г-н Невен Матес — членът на ЕСП, отговарящ за специалния доклад относно процедурата при макроикономически дисбаланси, представиха доклада пред финансовите министри на ЕС на заседанието на ECOFIN. Това беше първият път, в който специален доклад е представен на Съвета по икономически и финансови въпроси на министрите на финансите на държавите от ЕС — ECOFIN.

Г-н Лене представи също годишния доклад на ЕСП за 2017 г. на заседанието на ECOFIN през ноември, по време на австрийското председателство на Съвета. Преди заседанието той се срещна с федералния министър на финансите на Австрия, в качеството му на председател на Съвета по икономически и финансови въпроси, и с министъра на публичните финанси на Румъния — държавата членка, която пое председателството на Съвета в началото на 2019 г., за да обсъдят годишния доклад на ЕСП за 2017 г. и съответната процедура по освобождаване от отговорност, както и да ги информира относно други актуални дейности на Сметната палата.

Правителства и парламенти на държавите членки

Председателят на Сметната палата
посети пет държави членки, за да се
срещне с държавни представители на
високо равнище

През годината г-н Лене посети редица държави членки на ЕС: Австрия, България, Чешката република, Ирландия и Румъния, където се срещна с високопоставени държавни представители. Тези посещения бяха понякога съчетани с официално държавно събитие или конференция на високо равнище.

В допълнение, членовете на Сметната палата представиха годишния доклад за 2017 г. пред националните парламенти и/или други национални органи в 14 държави членки. Освен това положихме допълнителни усилия да представим някои от нашите специални доклади пред съответните парламентарни комисии в националните парламенти. Делегации от представители на национални парламенти понякога също посещават нашата институция и ние продължаваме да търсим начини за по-нататъшно засилване на сътрудничеството с националните парламенти.

Председателят на Сметната палата г-н Лене и членът
на Сметната палата Джордже Пуфан на среща с президента
на Румъния Клаус Йоханис, октомври 2018 г., Букурещ.

Сътрудничество с върховни одитни институции (ВОИ)

ВОИ на държавите членки на ЕС

Активно сътрудничество с ВОИ на ЕС: съвместен
призив за преодоляване на недостатъците
в отчитането и в механизмите за одит на банковия
надзор в ЕС

Нашето сътрудничество с ВОИ на ЕС се осъществява основно в рамките на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ на ЕС. През октомври 2018 г. Сметната палата взе активно участие в годишната среща на Контактния комитет, която беше организирана и проведена под председателството на ВОИ на Хърватия. Основните дискусии бяха съсредоточени върху взаимодействието с гражданите и отварянето на ВОИ към обществеността.

Председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене прави обръщение към ръководителите на ВОИ на ЕС на годишната среща на Контактния комитет в Дубровник, Хърватия, през октомври 2018 г.

През ноември 2018 г., заедно с ръководителите на 28-те ВОИ от ЕС, Сметната палата призова националните правителства и парламенти, както и Европейския парламент, Съвета и Комисията, да насочат усилията си за отстраняване на недостатъците в механизмите за отчитане и одит по отношение на банковия надзор в ЕС.

Освен това ЕСП допринесе и взе участие в дейностите на няколко работни органа на Контактния комитет, като например в работната група по въпросите на ДДС, мрежата за одит на фискалната политика, мрежата за одит на Стратегията „Европа 2020“ и оперативната група относно Европейския банков съюз, както и в други дейности в областта на финансовото отчитане в публичния сектор и проверката на обществените поръчки.

Сметната палата също така координира създаването на първия одитен сборник на Контактния комитет („Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда“), който се основава на одитни доклади, изготвени от 14 ВОИ на ЕС през периода 2013—2017 г. Сборникът е нов тип публикация, целяща да засили представянето на важни одитни послания пред заинтересованите страни от Контактния комитет и широката общественост.

ИНТОСАЙ/ЕВРОСАЙ

През 2018 г. ЕСП продължи активното си участие и принос в дейността на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), по-специално като заместник-председател на Комитета за професионални стандарти (от декември 2016 г.) и като член на подкомитетите за финансов одит и отчетност, одит на съответствието и одит на изпълнението. Сметната палата също така участва в дейността на други работни органи на ИНТОСАЙ, а именно подкомитета за партньорски проверки на ИНТОСАЙ, работната група за одит в областта на околната среда, работната група за финансова модернизация и нормативна реформа, както и работната група на ИНТОСАЙ за повишаване на професионалните квалификации на одиторите.

Тя участва активно и в дейността на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ), Европейската регионална група на ИНТОСАЙ, по-специално в рамките на работната група за одит в областта на околната среда, работната група по информационните технологии и работната група за одит и етика, както и в няколко работни срещи и семинари.

ВОИ на страни кандидатки за членство в ЕС и потенциални кандидатки

ЕСП подкрепя ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Косово1, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция), основно чрез мрежа, подобна на Контактния комитет, и чрез подкрепа за дейности, координирани от ОИСР. През 2018 г. седем одитори от ВОИ, участващи в мрежата, се включиха в нашата програма за стаж. Сметната палата също така имаше активен принос в заседанията и дейностите на тази мрежа, разглеждащи въпроси като финансов одит и одит в сферата на ИТ.

1 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Управление на ЕСП

Колегиум от членове на ЕСП

Членовете на Сметната палата се избират за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Те изпълняват дейността си при пълна независимост и служат на общия интерес на ЕС, като полагат клетва за това при встъпването си в длъжност пред Съда на Европейския съюз.

Колегиалният орган включва по един член от всяка държава членка на ЕС. Членовете се назначават от Съвета на ЕС след съгласуване с Европейския парламент, по предложение от правителството на съответната държава членка. ЕСП не играе никаква роля в процеса на избиране или назначаване на членове.

През 2018 г. Съветът назначи четирима нови членове на ЕСП:

 • Ева Линдстрьом (Швеция), Тони Мърфи (Ирландия) и Хану Такула (Финландия) от 1 март 2018 г. и Анеми Туртелбоом (Белгия) от 1 май 2018 г.

Освен това Съветът поднови мандатите на петима други членове:

 • Пиетро Русо (Италия), Баудилио Томе Мугуруса (Испания), Бетина Якобсен (Дания) и Жоао Фигейреду (Португалия) до 29 февруари 2024 г. и Илиана Иванова (България) до 31 декември 2024 г.

Колегиалният орган на ЕСП заседава 18 пъти през 2018 г. (2017 г.— 21 пъти).

Заседание на колегиума на членовете на ЕСП, 28 февруари 2019 г., Люксембург.

Председател

Членовете избират помежду си председател за срок от 3 години с право на подновяване. След това той или тя поема ролята на пръв сред равни (primus inter pares). Председателят отговаря за стратегията на институцията, планирането и управлението на дейността, комуникацията и връзките с медиите, правните въпроси и вътрешния одит. Той също така представлява институцията във външните ѝ отношения. През септември 2016 г. Клаус-Хайнер Лене беше избран за председател на Сметната палата.

Председателят на Сметната палата Клаус-Хайнер Лене на годишната среща на Колегиума на членовете на ЕСП и Колегиума на членовете на Комисията, февруари 2018 г., Люксембург.

Председател и членове

Одитни състави и одитни комитети

Членовете се назначават в един от петте одитни състава, които изготвят и приемат одитните доклади, становищата и други аналитични документи на ЕСП. Дейността на всеки състав е ориентирана към тема, основана на политиките на ЕС. Съставите се оглавяват от ръководител, когото членовете на всеки състав избират помежду си. Всеки член отговаря за изпълнението на собствените си одитни задачи и се подпомага от съответния кабинет. Одитната дейност се извършва от професионални одитори, които работят в дирекцията на одитния състав.

От декември 2018 г. ръководителите на петте одитни състава на ЕСП са Николаос Милионис, Илиана Иванова, Бетина Якобсен, Невен Матес и Лазарос С. Лазару. Даниел Ламарк председателства Комитета за контрол на качеството на одита, Оскар Херикс е ръководител на Комитета по етика, Само Йереб ръководи Комитета по одит, а Римантас Шаджус отговаря за връзките с институциите.

Решенията по по-общи стратегически и административни въпроси се вземат от административния комитет, а при необходимост и от Колегиума на Сметната палата, и двата от които се ръководят от председателя.

В структурата на Сметната палата са създадени десет дирекции с различни области на дейност — пет дирекции са прикрепени към одитните състави, една работи в областта на контрола на качеството на одита, една дирекция подпомага дейността на председателя, а три други са под отговорността на генералния секретар.

Генерален секретар и директори

Измерване на резултатите

Първа година на докладване
относно новите ключови
показатели за изпълнение (КПИ),
свързани със стратегията за
периода 2018—2020 г.

От 2008 г. насам Сметната палата използва ключови показатели за изпълнение (КПИ) с цел да информира ръководните органи относно осъществения напредък за постигане на своите цели, да подпомогне процеса на вземане на решения и да предостави на заинтересованите страни данни относно изпълнението на дейността си. По време на планирането на стратегията си за 2018—2020 г., ЕСП обнови и ключовите показатели за изпълнение. 2018 г. е първата година, в която можем да докладваме относно тези показатели.

Подбраните пет ключови показателя за изпълнение (КПИ) изграждат широка представа за функционирането на нашата организация по отношение на разпространението, въздействието и възприемането на нашата работа.

 • КПИ 1 — Изпълнение на препоръките на Сметната палата
 • КПИ 2 — Обратна информация от заинтересованите страни относно работата на Сметната палата
 • КПИ 3 — Представяне пред Европейския парламент, Съвета и националните парламенти
 • КПИ 4 — Брой на публикуваните специални доклади (и други продукти)
 • КПИ 5 — Присъствие на Сметната палата в медиите

Брой публикувани специални доклади и други продукти

Сметната палата следи броя и честотата на докладите, публикувани в рамките на годината. Това дава представа за точността на нашето планиране.

През 2018 г. публикувахме 44 доклада (35 специални доклада, шест информационно-аналитични документа, два обзорни доклада и един бърз преглед на конкретен казус), в сравнение с 47 доклада, планирани за годината. В допълнение към планираните одитни проверки в нашата работна програма бяха изготвени и 10 становища.

Специални доклади и други продукти

Представяне пред Европейския парламент, Съвета на ЕС и националните парламенти

По-голямата част от одитните ни доклади се представят пред съответната комисия на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. Освен това повечето членове на ЕСП представят годишните ни доклади пред парламентите на своите държави членки.

През 2018 г. представители на Сметната палата участваха 133 пъти в различни дискусии и срещи в Европейския парламент (2017 г.— 91), 65 пъти в Съвета (2017 г.— 47) и 50 пъти в националните парламенти (2017 г.— 19). Това представлява значително увеличение в сравнение с 2017 г.

Изяви на Сметната палата през 2018 г. в Европейския парламент, Съвета и националните парламенти

Присъствие в медиите

Присъствието онлайн
и в социалните мрежи се е
увеличило почти тройно

През 2018 г. ЕСП засили своя контакт с пресата и със заинтересованите страни извън институциите и увеличи дейността си в социалните мрежи. Бяха

 • публикувани 76 съобщения за пресата на 23 езика на ЕС (2017 г.— 57) и
 • проведени 20 пресконференции в Брюксел (2017 г.— 16), включително представяне на годишния доклад на пресконференции за бизнеса и държавни служители.

ЕСП също така организира посещения на място за журналисти от Брюксел и държавите членки и няколко брифинга на определени доклади за заинтересованите страни от бизнеса, НПО и мозъчните тръстове.

Посещение на място за журналисти от държавите членки, ноември 2018 г., Люксембург.

Сметната палата следи медийното отразяване на нейната дейност и институцията като цяло, които могат да варират значително в зависимост от предмета и сложността на даден доклад. В същото време трябва да признаем, че външни фактори могат да окажат силно влияние върху медийния интерес към нашите публикации. Например, ако датата на публикуване на нашия доклад съвпада с важно събитие или настъпи развитие в дадена политика, това може значително да повиши обществения интерес към темата.

Цялостното отразяване в медиите, включително в социалните мрежи, се е увеличило почти три пъти, от около 15 500 статии онлайн и препратки към Сметната палата в социалните мрежи през 2017 г. до над 44 000 през 2018 г. През 2018 г. публикациите в официалните профили на ЕСП в социалните медии относно нашите продукти са показани около 11 милиона пъти, което е почти 18 пъти повече, отколкото през 2017 г.

Специалните доклади несъмнено
са нашият водещ продукт от
гледна точка на отразяване
в медиите

По отношение на комуникациите и медийното отразяване специалните доклади в момента безспорно са нашия водещ продукт: 12 от най-четените ни 15 публикации през 2018 г. са специални доклади.

През 2018 г. са публикувани над 11 000 статии онлайн относно специалните ни доклади, над два пъти повече от 2017 г. За сравнение — през 2013 г., когато започнахме да следим отразяването в медиите, тези онлайн статии наброяваха 1 500.

В същото време се наблюдава увеличение с 60 % на средното медийно отразяване на всеки специален доклад спрямо 2017 г. Това означава, че отразяването на Сметната палата в медиите е нараснало не само по отношение на по-големия брой доклади, но и по отношение на по-големия интерес към публикациите ни.

Присъствие в медиите: годишни доклади, специални доклади и ЕСП като цяло
Най-силното медийно въздействие: специален
доклад на Сметната палата относно
европейската високоскоростна железопътна
мрежа — генерирани са над 4 400 статии
онлайн и съобщения в социалните медии

Докладите на ЕСП с най-голямо отразяване в медиите през 2018 г. бяха специалните доклади относно европейската високоскоростна железопътна мрежа, ефективността на работа на Европейската централна банка при управлението на кризи в банките и Механизма за бежанците в Турция.

ЕСП разполага с пет профила в социалните мрежи:

Последователи през 2018 г. Увеличение спрямо 2017 г. Показвания*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 % Н/П

* Брой пъти, в които публикациите ни са показани.

През годината станахме свидетели на експоненциално нарастване на броя на нашите публикации и на участието ни в социалните медии — особено във Facebook, Twitter и LinkedIn, които се превърнаха в неизменна част от нашата работа в областта на комуникацията и ни позволяват да общуваме директно с обществеността. Броят на последователите и на достигнатата публика на съобщенията на ЕСП се е увеличил (т.е. броят на „показванията“ на нашите публикации).

Въздействие и възприемане на дейността на ЕСП

Нашите доклади се считат за
полезни и с въздействие

ЕСП направи оценка на въздействието и възприемането на своите доклади въз основа на оценките на заинтересованите лица и коментарите от проследяването на нейните препоръки за подобряване на финансовото управление на ЕС.

В началото на 2018 г. Сметната палата започна допитване до заинтересованите страни (Европейския парламент, Съвета и Комисията, агенциите на ЕС, постоянните представителства на държавите членки, агенциите и върховните одитни институции на държавите членки, НПО, представители на академичните среди, медиите и други участници) за обратна информация относно полезността и вероятното въздействие на изготвяните доклади. За тази цел, за определен брой специални доклади и прегледи, както и за годишния доклад, Сметната палата изпраща анонимни електронни проучвания до всички, които са получили копие от тези доклади. Проучването също дава възможност на заинтересованите страни да дадат обратна информация относно качеството на докладите и да отправят общи предложения за работата на Сметната палата.

Като цяло 87 % от респондентите считат докладите ни за полезни за работата си, а 78 % считат, че те оказват въздействие.

Проследяване на изпълнението на препоръките на ЕСП

По-голямата част от нашите
препоръки са изпълнени

През 2018 г. Сметната палата започна да следи този показател чрез действия за проследяване, извършвани от своите одитори, вместо въз основа на изявленията на ръководството на Европейската комисия. През 2018 г. ЕСП анализира препоръките, отправени в своя годишен доклад за 2014 г. и в специалните доклади.

Този анализ показва, че 74 % от препоръките, отправени в годишния доклад от 2014 г., и 94 % от препоръките, отправени в специалните доклади от 2014 г., са изпълнени изцяло, в повечето отношения или в някои отношения.

Изпълнение на препоръките на ЕСП по година на публикуване

Служителите на ЕСП

Разпределение на служителите

Към края на 2018 г. в Сметната палата работят 834 длъжностни лица и срочно наети служители. Щатното разписание на ЕСП включва 853 длъжностни лица и срочно наети служители, от които 541 работят в одитните състави, в т.ч. 112 в кабинетите на членовете на ЕСП.

Служителите на ЕСП: одитори, преводачи, административни служители и членове в кабинета на председателя

В допълнение, към края на годината в Сметната палата работят 76 договорно наети служители и 15 командировани национални експерти.

Набиране на служители

Служителите на ЕСП имат широк академичен и професионален опит. В съответствие с политиката си за назначаване Сметната палата спазва условията и общите принципи за наемане на служители в институциите на ЕС и насърчава равните възможности на всички равнища.

През 2018 г. са наети 79 служители: 15 длъжностни лица, 32 срочно наети служители, 22 договорно наети служители и 10 командировани национални експерти.

ЕСП е осигурила също така провеждането на 60 стажа за висшисти с продължителност от три до пет месеца.

Възрастов профил

Възрастовият профил на активно заетите служители към 31 декември 2018 г. показва, че почти половината от служителите на ЕСП са на възраст до 44 години.

Тридесет от общо 64 директори и главни ръководители (47 %) са на възраст 55 години или повече. Това означава, че ще е необходимо подновяване на управленските кадри на високо равнище през следващите 5—10 години, след пенсионирането на сегашните ръководители.

Възрастов профил

Бележка: Сборът на данните може да не се равнява на общата стойност поради закръгляне.

Съотношение между половете

Сметната палата осигурява равни възможности за професионално развитие на своите служители, независимо от техния пол. Като цяло ЕСП е постигнала балансирано съотношение между наетите мъже и жени, като жените одитори и администратори представляват 45 %.

Съотношение между половете по ниво на отговорност

Сметната палата се ангажира да продължи да подобрява съотношението между мъже и жени на всички нива на управление. Например, през последните години делът на жените на управленски позиции в одитните състави се е увеличил — от 7 % в края на 2015 г. до близо 24 % в края на 2018 г.

Политиката на ЕСП за равни възможности за периода 2018—2020 г. е насочена също така към въпросите, свързани с възрастта и уврежданията.

Ръководители по националност и пол

Дейности за подпомагане на одита

Професионално обучение

Без обучение нашите служители
и институцията ни няма как да са подготвени
за бъдещето

Целта ни е да предоставим на нашите одитори средно 40 часа професионално обучение годишно (5 дни), в съответствие с препоръките, отправени от Международната федерация на счетоводителите. През 2018 г. отново надхвърлихме тази цел: проведени са средно 6,9 дни професионално обучение на одитор.

Също така продължихме да разширяваме обхвата на предлаганото обучение, както за одитори, така и за други служители, и да насърчаваме одиторите да се специализират в различни области на одита. Продължихме и успешната поредица от презентации на вътрешни и външни експерти по теми от областта на одита или по въпроси, свързани с работата на одиторите.

И тази година Сметната палата продължи да прилага програмата за възнаграждение за добри резултати за служителите, които не са на ръководна длъжност, която им позволява да посещават специфични обучения извън институцията.

Среден брой дни професионално обучение годишно
Ползотворно сътрудничество
с академичните среди

Сметната палата подписа споразумение за партньорство с Колежа на Европа (в Брюж, Белгия), в което се предвижда сътрудничество в редица области, включително обучение, стажове и изготвяне на доклади. Бяха сключени и споразумения за сътрудничество с Европейския институт за публична администрация и други организации, което дава възможност на нашите служители да посещават обучения, организирани от тях.

Сметната палата продължи и доразви сътрудничеството си с Университета на Лотарингия (Université de Lorraine) — отново беше проведен курсът за следдипломна квалификация „Одит на публични организации и политики“ и магистърската програма по „Управление на публичните организации“, като беше разработена и нова програма за следдипломна квалификация на тема „Основи на статистиката, използвана в одита“.

И накрая, одитори от други върховни одитни институции участваха във вътрешните курсове за обучение на ЕСП, а някои от тях споделиха своя опит във визуалното представяне на информацията в доклади на провеждания ежегодно Ден на обучението в Европейската сметна палата, на който присъстваха над 450 участници.

Интерактивни курсове за
електронно обучение за
обществеността

ЕСП стартира своя курс за електронно обучение по одит на изпълнението за широка публика, като проведе две интерактивни сесии с над 150 участници по целия свят.

Писмени преводи

През 2018 г. дирекция „Писмени преводи, езикови услуги и публикации“ на Сметната палата е извършила писмен превод и редакция на над 251 000 страници текст, което е с над 18 % повече от 2017 г. Това увеличение доведе и до повишаването на процента на възлагане на преводи на външни изпълнители. Понастоящем всички наши екипи за превод използват хармонизирани методи на работа.

Писмените преводачи участват във все по-голяма степен в нашите одитни дейности, като предоставят езикова подкрепа по време на одитните посещения и редакционна подкрепа при изготвянето на повечето доклади. Това създава и допълнителни полезни взаимодействия с одиторите на ЕСП.

Екипът за публикациите вече е напълно интегриран в дирекцията. В резултат на това всички работни етапи от създаването на докладите на ЕСП — от езиковия преглед до писмения превод и публикуването, са интегрирани в единен, рационализиран работен процес.

Информационни технологии, работна среда и иновации

Дирекция „Информация, работна среда и иновации“ на Сметната палата помага на служителите да използват ефективно и ефикасно информационните технологии, като насърчава иновациите и управлението на знанията. Тя също така отговаря за управлението на сградния фонд.

Система за управление на информацията

ЕСП създаде инициативата „tECAway“, която представлява решение за достъп до мрежата за служителите, които се намират извън офиса. Тя им дава възможност за достъп до цифровите ресурси и услуги на ЕСП от всяко устройство, навсякъде и по всяко време.

Създадена беше нова хармонизирана система за управление на документи и бяха въведени в употреба многофункционални устройства за отпечатване, фотокопиране и сканиране. Очаква се това да донесе ползи от гледна точка на сигурността на информацията и потреблението на хартия.

Беше приет нов модел на управление в областта на киберсигурността и понастоящем се прилага плана за киберсигурност.

Всички ИТ проекти и доставки бяха извършени при пълно спазване на непрекъснатостта на дейността, с гарантиране на пълен достъп до системите от критично значение.

Иновации

Сметната палата създаде проекта ECAlab — интердисциплинарна иновационна лаборатория с акцент върху цифровата трансформация на одита с помощта на данни и технологии. В лабораторията се експериментира с използването на технологии, като например изкуствения интелект, обработката на естествени езици и интелигентния анализ на текст от действителни одитни задачи. Няколко задачи и публикации вече са се възползвали от тази помощ.

Също така беше проведен пилотен проект за използване на технологиите на блоковата верига за удостоверяването на одитни доказателства и публикации. Полученият в резултат прототип, наречен „регистър на ЕСП“, беше избран от Европейското партньорство за блокови вериги — създадено от държавите членки на ЕС и Комисията — да участва в Европейската инфраструктура за блокови вериги в областта на услугите, разгръщането на която ще започне през 2019 г.

Управление на знанията

През юли 2018 г., заедно с Университета на Пиза и Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA), проведохме нашето първо ежегодно лятно училище за одит в публичния сектор, което имаше за цел да се разгледат възникващите глобални проблеми, засягащи нашата професионална област. Лятното училище разгледа анализа на данни за целите на одита и курсът привлече 45 участници от други върховни одитни институции, институции на ЕС и университети.

ЕСП организира също така конференция на тема блокови вериги, за да разгледа възможностите, които те предлагат, както и тяхното практическо приложение в областта на контрола на разходите на ЕС. Конференцията беше насочена основно към участници от други институции на ЕС.

Сгради

Понастоящем ЕСП разполага с три собствени сгради (K1, K2 и K3), които функционират като единен, технически интегриран обект. Сметната палата ползва и офис помещения под наем за своя център за възстановяване след аварии в Люксембург.

K1

Сградата K1 е открита през 1988 г. В нея са разположени офиси за до 310 служители и заседателни зали. На сутеренните етажи са разположени паркинги, технически съоръжения, зони за складиране, библиотека и главното помещение на архива, а последният етаж се използва изцяло за технически съоръжения.

Сградата К1 е модернизирана през 2008 г., за да бъде приведена в съответствие с националните изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Където е възможно, технологията в К1 е адаптирана и приведена в съответствие с използваната в К2 и К3.

K2

Сградата K2 е открита през 2003 г. Сутеренните етажи включват паркинги, технически и складови съоръжения, както и фитнес център. Най-горният етаж се използва изцяло за технически съоръжения. На останалите етажи са разположени офиси за до 241 служители, заседателни зали, конферентна зала с кабини за устен превод, зали за видеоконферентни връзки, кафене и малки кухненски боксове.

Планирано е обновяване на сградата K2, оптимизиране на организацията на работните пространства и подобряване на някои технически инсталации. Подробно проучване за този проект ще се проведе през 2019 г., като се очаква работните дейности да започнат до края на годината.

Както беше договорено от Европейския парламент и от Съвета през март 2014 г., ЕСП ще покрие разходите за ремонта от оставащия бюджет за строителния проект за сградата K3, завършена преди няколко години.

K3

Сградата K3 е открита през 2012 г. На сутеренните етажи са разположени паркинги, технически и складови съоръжения, места, запазени за товаро-разтоварни дейности, съоръжения за съхранение на отпадъци, печатница, кухни и архиви. На партерния етаж се намират столова, кафене и зали за обучение. Сградата разполага с офиси за 503 служители, заседателни зали, както и компютърна зала. На шестия етаж са разположени зали за прием, кухня и технически съоръжения. Сградата K3 притежава сертификат с оценка „много добър“, получен по системата за оценяване BREEAM — водещият световен метод за оценка и сертифициране на устойчивостта на сградите.

Сградите на ЕСП в Киршберг, Люксембург.

Укрепване на сигурността на ЕСП

През 2018 г. проектът за засилване на сигурността на сградите на ЕСП и околностите им и за защитата на нейните служители напредва по план. През септември 2018 г. влязоха в експлоатация модерен център за контрол на сигурността, център за външна акредитация и пункт за контрол на достъпа на служителите и посетителите.

Основната сграда К1 на ЕСП и новият център за охранителна дейност на улица „Alcide De Gasperi“, Люксембург.

Управление на околната среда

Като институция на ЕС Сметната палата има задължението да прилага принципите на разумното управление на околната среда във всички свои дейности. Ето защо тя поема ангажимента да намалява все повече въздействието си върху околната среда.

ЕСП се гордее със своя сертификат по схемата на ЕС за управление и одит в областта на околната среда (EMAS). Понастоящем ЕСП успешно експлоатира система за управление на околната среда в съответствие с EMAS и напълно съответства на изискванията за сертифициране по стандарта ISO 14001:2015.

Институцията се стреми да продължим систематично да намалява своите емисии на CO2 и прави редовен анализ на емисиите на парникови газове, свързани с нейната дейност. Общият размер на произведените емисии на парникови газове през 2017 г. е 10 451 т. еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e), което е с 3 % по-малко от стойността през 2016 г. През 2018 г. Сметната палата анализира своя въглероден отпечатък за четвърта поредна година, като резултатите ще бъдат показани на нейния уебсайт през втората половина на 2019 г.

Управленска отговорност

Финансова информация

ЕСП се финансира от общия бюджет на Европейския съюз в рубриката административни разходи.

През 2018 г. бюджетът на ЕСП е в размер на около 141 млн. евро. Това представлява по-малко от 0,1 % от общия размер на разходите на ЕС или около 1,5 % от общия размер на административните разходи на ЕС. Делът на използвания бюджет за 2018 г. е 96 %.

Изпълнение на бюджета за 2018 г.

ФИНАНСОВА 2018 ГОДИНА Окончателни бюджетни кредити Поети задължения Процент на усвояване Извършени плащания
Дял 1: Лица, работещи в институцията (в хиляди евро)
10 — Членове на институцията 12 265 11 245 92 % 11 186
12 — Длъжностни лица и срочно наети служители 105 044 102 543 98 % 102 528
14 — Друг персонал и външни услуги 6 335 5 914 93 % 5 825
162 — Командировки 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2 990 2 883 96 % 2 221
Междинна сума за Дял 1 130 084 125 635 97 % 124 297
Дял 2 — Сгради, движимо имущество, оборудване и разни оперативни разходи
20 — Недвижимо имущество 2 956 2 945 99 % 1 822
210 — ИТ и телекомуникации 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 — Движимо имущество и съответни разходи 1 129 1 066 94 % 749
23 — Текущи административни разходи 557 353 63 % 241
25 — Заседания и конференции 708 581 82 % 332
27 — Информация и публикации 1 874 1 197 64 % 922
Междинна сума за Дял 2 15 932 14 849 93 % 8 780
Общо за Европейска сметна палата 146 016 140 484 96 % 133 077

Бюджет за 2019 г.

Бюджетът за 2019 г. е нараснал с 0,6 % спрямо бюджета за 2018 г.

БЮДЖЕТ 2019 2018
Дял 1: Лица, работещи в институцията (в хиляди евро)
10 — Членове на институцията 11 474 12 515
12 — Длъжностни лица и срочно наети служители 107 666 106 600
14 — Друг персонал и външни услуги 6 381 5 745
162 — Командировки 3 450 3 450
161 + 163 + 165 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 3 098 2 990
Междинна сума за Дял 1 132 069 131 300
Дял 2 — Сгради, движимо имущество, оборудване и разни оперативни разходи
20 — Недвижимо имущество 2 984 2 930
210 — ИТ и телекомуникации 7 605 7 492
212 + 214 + 216 — Движимо имущество и съответни разходи 998 1 157
23 — Текущи административни разходи 548 555
25 — Заседания и конференции 700 706
27 — Информация и публикации 1 986 1 876
Междинна сума за Дял 2 14 821 14 716
Общо за Европейска сметна палата 146 890 146 016

Вътрешен и външен одит

Вътрешен одит

Службата за вътрешен одит (СВО) на ЕСП предоставя съвети относно начините за управление на риска. Тя предоставя независима, обективна увереност и консултантски услуги, разработени за увеличаване на добавената стойност и подобряване на дейността на Сметната палата. СВО докладва на Комитета за вътрешен одит, съставен от трима членове на ЕСП и един външен експерт. Комитетът редовно наблюдава напредъка по различните задачи, заложени в годишната работна програма на Службата за вътрешен одит, и гарантира нейната независимост.

През 2018 г. СВО извърши одит на системите в областта на киберсигурността на нашата институция и строителните работи, свързани с нейния периметър на сигурност. Освен това СВО разгледа изпълнението на нашата политика за управление на риска и годишните декларации, представени от разпоредителите с бюджетни кредити. СВО наблюдава също и изпълнението на предишните си препоръки, за да гарантира, че договорените планове за действие са били изпълнени.

През 2018 г. одитите на СВО не установиха пропуски, които, поради своето естество или мащаб, да застрашават сериозно цялостната надеждност на системите за вътрешен контрол, въведени от разпоредителя с бюджетни кредити, целящи да гарантират законосъобразността и редовността на финансовите операции на Европейската сметна палата.

ЕСП се отчита всяка година пред Европейския парламент и Съвета относно резултатите от вътрешния одит.

Външен одит

Годишните отчети на Европейската сметна палата се проверяват от независим външен одитор. Това е важен елемент от усилията на ЕСП да гарантира прилагането на същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които тя изисква от всички одитирани от нея обекти. Външният одитор на ЕСП — PricewaterhouseCoopers Sàrl — публикува своя доклад относно отчетите на ЕСП за финансовата 2017 г. на 17 май 2018 г.

Становище на външния одитор на ЕСП — финансова 2017 година

Относно финансовите отчети на ЕСП:

„Считаме, че финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата (ЕСП) към 31 декември 2017 г., за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на същата дата финансова година, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) и последващите му изменения, наричан по-нататък „Финансовият регламент“; и делегирания Регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 година (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1) за определяне на подробни правила за прилагане на този Финансов регламент и последващите му изменения.“

Относно използването на средствата и процедурите за контрол на ЕСП:

„Въз основа на описаната в настоящия доклад дейност не забелязахме нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определените по-горе критерии:

 • Определените за Сметната палата средства не са били използвани за предвидените цели;
 • Действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за извършването на финансовите операции в съответствие с приложимите правила и разпоредби.“

Освобождаване от отговорност

Както всички други институции на ЕС Европейската сметна палата подлежи на процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. През април 2018 г. Европейският парламент освободи генералния секретар на ЕСП от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕСП за финансовата 2016 година. Както всяка година, ЕСП внимателно анализира всички въпроси, повдигнати по време на процедурата по освобождаване от отговорност по отношение на одитните и управленските ѝ отговорности, като предприе необходимите действия и предостави подробен отчет на Европейския парламент относно извършените действия за проследяване на изпълнението на препоръките.

На 26 март 2019 г. Европейският парламент освободи генералния секретар на ЕСП от отговорност за 2017 г. Това означава, че отчетите на ЕСП за 2017 г. са уравнени (т.е. приключени и одобрени).

Партньорски проверки

Партньорските проверки включват независима и прозрачна оценка на функционирането на дадена ВОИ от друга ВОИ. Всяка ВОИ, която участва в партньорска проверка, продължава да зачита независимостта на другите ВОИ по време на проверката.

През 2018 г. ЕСП покани ВОИ на Естония (водеща ВОИ), Дания, Нидерландия и Съединените американски щати, за да прецени дали работата ѝ по постигане на стратегическите цели в средата на периода 2018—2020 г. напредва задоволително, както и дали действията, предприети досега за изпълнение на стратегията, ще могат да постигнат желаните резултати. Очаква се докладът за партньорската проверка да бъде публикуван в началото на 2019 г.

В същото време ЕСП, в сътрудничество с ВОИ на Полша и Обединеното кралство, започна работа по подготовката за партньорска проверка на ВОИ на Литва. Основната цел на тази партньорска проверка ще бъде да се оцени дали одитният подход на ВОИ на Литва е в съответствие с международните стандарти.

През годината ЕСП предприе външна и независима оценка на прилаганата в нея етична рамка. Проверката се извършва от Сметната палата на Полша и Държавната одитна служба на Хърватия. Докладът от проверката се очаква да бъдат готов през 2019 г.

Декларация на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити

Аз, долуподписаният генерален секретар на Европейската сметна палата, в качеството си на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, заявявам, че:

 • информацията, съдържаща се в настоящия отчет, е вярна и точна; и
 • разполагам с достатъчна увереност, че:
  • ресурсите, предвидени за описаните в настоящия отчет дейности, са използвани по предназначение в съответствие с принципите на добро финансово управление;
  • въведените процедури за контрол предоставят необходимите гаранции относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции и осигуряват подходящо третиране на сигналите за измами или случаите на предполагаема измама;
  • разходите и ползите от контролите са пропорционални.

Тази достатъчна увереност се основава на собствената ми преценка, както и на предоставената ми информация, като например докладите и декларациите на вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, докладите на вътрешния одитор и докладите на външния одитор за предходните финансови години.

Потвърждавам, че не ми е известна информация, различна от тази, включена в настоящия отчет и която би могла да е в ущърб на интересите на институцията.

Люксембург, 28 март 2019 г.

Eduardo Ruiz García
Генерален секретар

Приложение — Публикации през
2018 г. специални доклади, годишни
доклади, становища и аналитични
прегледи

Специални доклади

 • Специален доклад № 1/2018 „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) — време е за по-добро насочване“
 • Специален доклад № 2/2018 „Оперативна ефективност на ЕЦБ при управление на кризи в банките“
 • Специален доклад № 3/2018 „Одит на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД)“
 • Специален доклад № 4/2018 „Помощ от ЕС за Мианмар/Бирма“
 • Специален доклад № 5/2018 „Възобновяема енергия за устойчиво развитие на селските райони — значителен потенциал за полезно взаимодействие, който обаче до голяма степен остава нереализиран“
 • Специален доклад № 6/2018 „Свободно движение на работници — упражняването на тази основна свобода е гарантирано, но средствата от ЕС биха могли да се насочват по-ефективно“
 • Специален доклад № 7/2018 „Предприсъединителна помощ от ЕС за Турция – до момента са постигнати само ограничени резултати“
 • Специален доклад № 8/2018 „Подпомагане от ЕС за продуктивни инвестиции в предприятията – необходим е по-голям акцент върху дълготрайността“
 • Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС — широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи“
 • Специален доклад № 10/2018 „Схема за основно плащане за земеделски стопани — системата функционира, но оказва ограничено въздействие върху опростяването, насочването и сближаването на нивата на подпомагане“
 • Специален доклад № 11/2018 „Новите варианти за финансиране на проекти за развитие на селските райони – опростени, но не и насочени към резултатите“
 • Специален доклад № 12/2018 „Широколентов достъп до интернет в държавите – членки на ЕС: въпреки напредъка няма да бъдат постигнати всички цели на стратегията „Европа 2020“
 • Специален доклад № 13/2018 „Мерки срещу радикализацията, която води до тероризъм — Комисията се е съобразила с нуждите на държавите членки, но са налице някои недостатъци при координацията и оценката“
 • Специален доклад № 14/2018 „Центровете на ЕС за високи постижения в областта на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените материали: необходим е допълнителен напредък“
 • Специален доклад № 15/2018 „Засилване на капацитета на силите за вътрешна сигурност в Нигер и Мали — напредъкът е ограничен и бавен“
 • Специален доклад № 16/2018 „Последващ преглед на законодателството на ЕС — системата е добре разработена, но е непълна“
 • Специален доклад № 17/2018 „Действията на Комисията и на държавите членки през последните години на програмния период 2007—2013 г. са довели до преодоляване на ниската степен на усвояване на средствата, но не са били достатъчно съсредоточени върху резултатите“
 • Специален доклад № 18/2018 „Постигната ли е основната цел на превантивната част на Пакта за стабилност и растеж?“
 • Специален доклад № 19/2018 „Европейската високоскоростна железопътна мрежа — неефективна и разпокъсана, а не реално функционираща“
 • Специален доклад № 20/2018 „Африканската архитектура за мир и сигурност — необходимо e пренасочване на подкрепата от ЕС“
 • Специален доклад № 21/2018 „Подборът и мониторингът на проектите по ЕФРР и ЕСФ през програмния период 2014—2020 г. все още са насочени главно към крайните продукти“
 • Специален доклад № 22/2018 Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на измерването на постигнатите резултати“
 • Специален доклад № 23/2018 Замърсяване на въздуха — здравето ни все още не е достатъчно защитено“
 • Специален доклад № 24/2018 „Демонстриране в търговски мащаб на улавянето и съхранението на въглероден диоксид, както и на иновативните технологии за възобновяема енергия – планираният напредък не е постигнат през последното десетилетие“
 • Специален доклад № 25/2018 „Директива за наводненията – постигнат е напредък при оценката на рисковете, но е необходимо да се подобрят планирането и прилагането“
 • Специален доклад № 26/2018 „След редица закъснения при митническите ИТ системи одиторите на ЕС проверяват какви са допуснатите грешки“
 • Специален доклад № 27/2018 „Механизмът за бежанците в Турция — ефикасна подкрепа, но са необходими подобрения за постигане на по-добро съотношение между качество и цена“
 • Специален доклад № 28/2018 „По-голямата част от мерките за опростяване, въведени в програма „Хоризонт 2020“, са улеснили бенефициентите, но все още има възможности за подобрение“
 • Специален доклад № 29/2018 „EIOPA има важен принос за надзора и стабилността в застрахователния сектор, но продължават да съществуват сериозни предизвикателства“
 • Специален доклад № 30/2018 „Пътниците в ЕС имат широки права, но все още трябва да се борят за прилагането им“
 • Специален доклад № 31/2018 „Хуманно отношение към животните в ЕС — преодоляване на разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“
 • Специален доклад № 32/2018 „Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за Африка — гъвкав, но без достатъчна насоченост“
 • Специален доклад № 33/2018 „Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която изисква повече действия“
 • Специален доклад № 34/2018 „Помещения за служебно ползване на институциите на ЕС — някои добри управленски практики, но и редица слабости“
 • Специален доклад № 35/2018 „Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации — необходими са още усилия“

Годишни доклади и специфични годишни доклади

 • Годишен доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
 • Годишен доклад относно дейностите, финансирани от Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия Европейски фонд за развитие за финансовата 2017 г.
 • Годишен доклад относно дейността на 41 агенции на ЕС за финансовата 2017 година
 • Обобщаващ доклад за резултатите от извършения от Сметната палата годишен одит на осем съвместни предприятия на ЕС в областта на научните изследвания за 2017 година
 • Доклад относно годишните отчети на Европейските училища за финансовата 2017 година
 • Доклад относно всички условни задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета и на Комисията за финансовата 2017 година съгласно Регламент 806/2014

Становища

 • Становище № 1/2018 относно предложението от 2 май 2018 г. за Регламент на Европейския парламент и на Съвета във връзка със защитата на бюджета на Съюза в случаи на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
 • Становище № 2/2018: Съображения относно одита и отчетността във връзка с предложението от 6 декември 2017 г. за създаване на Европейски паричен фонд в правната уредба на Съюза
 • Становище № 3/2018 относно предложението за Регламент на Съвета във връзка с финансовия регламент, приложим за единадесетия Европейски фонд за развитие
 • Становище № 4/2018 във връзка с предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, сигнализиращи за нарушения на правото на ЕС
 • Становище № 5/2018 относно предложението на Комисията за нова система на собствените ресурси на Европейския съюз
 • Становище № 6/2018 във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
 • Становище № 7/2018 относно предложенията на Комисията за регламенти в областта на Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г.
 • Становище № 8/2018 относно предложението на Комисията от 23 май 2018 г. за изменение на Регламент № 883/2013 за ОЛАФ по отношение на сътрудничеството с Европейска прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ
 • Становище № 9/2018 относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите
 • Становище № 10/2018 относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

Аналитични прегледи

 • Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на финансите на ЕС – реформиране на начина, по който функционира бюджетът на ЕС“
 • Информационно-аналитичен документ „Бъдещето на ОСП“
 • Информационно-аналитичен документ „Принос към опростяването на правилата на програмата на ЕС за научни изследвания в периода след „Хоризонт 2020“
 • Информационно-аналитичен документ „Интеграцията на мигранти от страни извън ЕС“
 • Информационно-аналитичен документ „Опростяване на изпълнението на политиката на сближаване след 2020 г.“
 • Информационно-аналитичен документ „Предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.“
 • Обзорен доклад „Прилагане на правото на ЕС: надзорни отговорности на Европейската комисия съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз“
 • Обзорен доклад „Изграждане на успешен транспортен сектор на ЕС – какви са предизвикателствата?“
 • Бърз преглед на конкретен казус „Възстановяване на ДДС в областта на политиката на сближаване — предпоставка за грешки и неоптимално използване на средствата от ЕС“

Документи за представяне на текущи одити

 • Хуманно отношение към животните в ЕС
 • Безопасност на храните в ЕС
 • Производство на електроенергия от вятърна и слънчева светлина чрез фотоволтаични панели в ЕС
 • Биологични храни в ЕС
 • Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и неговия принос за надзора и финансовата стабилност в застрахователния сектор на ЕС
 • Механизъм за бежанците в Турция
 • Трансгранично здравно обслужване в ЕС
 • Роля на публичните консултации при изготвяне на законите в ЕС
 • Борба с опустиняването в ЕС
 • Събиране на ДДС и мита, свързани с трансгранична електронна търговия
 • Работа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 • Прилагане на политиката на ЕС в областта на конкуренцията

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2019 г.

PDF ISBN 978-92-847-1850-4 ISSN 2315-3873 doi:10.2865/376735 QJ-AA-19-001-BG-N
HTML ISBN 978-92-847-1816-0 ISSN 2315-3873 doi:10.2865/62954 QJ-AA-19-001-BG-Q

©Европейски съюз, 2019 г.
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

За всяко използване или възпроизвеждане на тeзи снимки трябва да се поиска разрешение директно от притежателите на авторските права:
Стр. 30 , © Международно движение на Червения кръст — Франция.
Стр. 31 , © Европейска агенция по лекарствата

За следните снимки възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи притежателят на авторските права, източникът и името на фотографите/архитектите:
Стр. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © ЕС / Европейска сметна палата
Стр. 9, © ЕС / Европейска сметна палата, Бюлетин
Стр. 20 от ляво надясно и от горе надолу:
* © ЕС / Европейски парламент
* © ЕС, 2005 г. / Аудиовизуална служба на Европейската комисия / Alain Schroeder
* © ЕС, 2010 г. / Carlos Juan
* © ЕС, 2008 г. / Европейски парламент
* © ЕС, 2013 г. / AFP / Ronny Hartmann
* © ЕС, 2016 г. / Yasin Akgul
* © ЕС, 2017 г. / Mauro Bottaro
* © ЕС, 2017 г. / Frank Molter
* © ЕС, 2017 г. / Mauro Bottaro
Стр. 22, © ЕС, 2008 г. / Европейски парламент
Стр. 23, © ЕС / Евростат – GISCO, 02/2018, източник на данни: © EuroGeographics © DG MOVE
Стр. 25, © ЕС / Евростат – GISCO, 03/2019, административни граници: © EuroGeographics © UN-FAO ©Geonames
Стр. 35, © ЕС, 2008 г. / Laurent Chamussy
Стр. 66 и 67, © ЕС / Европейска сметна палата, Архитекти на сградите: Paul Noël (1988 г.) и Jim Clemes (2004 г. и 2013 г.).

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:

PDF
PDF General Report

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта http://europa.eu/contact

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес http://europa.eu/contact

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес http://europa.eu

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес http://publications.europa.eu/eubookshop. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.