Europski revizorski sud Izvješće o radu za 2018.

Cover image

Europski revizorski sud

O Sudu

Europski revizorski sud (Sud) vanjski je revizor Europske unije.

Sud je uspostavljen 1977. godine te je jedna od sedam institucija EU‑a.

Sjedište Suda nalazi se u Luxembourgu, gdje je zaposleno oko 900 članova revizijskog, pomoćnog i administrativnog osoblja iz svih država članica EU‑a.

Kolegij Suda sastavljen je od po jednoga člana iz svake države članice EU‑a.

Uloga Suda

Revizori provjeravaju jesu li sredstva EU‑a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, primjenjuje li EU pravilno svoja financijska pravila te ostvaruju li se politikama i programima EU‑a predviđeni ciljevi i odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Sud svojim radom doprinosi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU‑om te promiče odgovornost i transparentnost. Upozorava na rizike, pruža jamstva, upućuje na nedostatke i uspjehe te daje smjernice donositeljima politika i zakonodavcima EU‑a.

Sud predstavlja svoja opažanja i preporuke Europskom parlamentu, Vijeću EU‑a, nacionalnim vladama i parlamentima te široj javnosti.

Kolegij članova Europskog revizorskog suda na dan 1. svibnja 2018.


Predsjednikova uvodna riječ

Poštovani čitatelju,

cilj je strategije Suda za razdoblje 2018. – 2020. izgraditi povjerenje građana u Europsku uniju provedbom neovisnih revizija. Sud je još usmjereniji na procjenu uspješnosti mjera EU‑a, prenošenje svojih poruka čitateljima na jasan način i ostvarivanje veće vrijednosti svojeg djelovanja za dionike.

U ovom izvješću o radu pruža se pregled djelovanja Suda tijekom 2018., godine u kojoj je Sud objavio rekordan broj tematskih izvješća, pregleda i mišljenja. Usto se u njemu iznose informacije o osoblju, upravljanju i financijama Suda.

U izvješćima Suda pruža se nepristrana procjena politika i programa EU‑a te kvalitete financijskog upravljanja fondovima EU‑a u Uniji i izvan nje. Sud provjerava jesu li rashodi EU‑a u skladu s važećim pravilima i ostvaruje li se politikama i programima EU‑a odgovarajuća vrijednost za uloženi novac.

Sud se raduje suradnji s Europskim parlamentom u novom sazivu i Europskom komisijom u novom sastavu kako bi se dodatno unaprijedilo financijsko upravljanje Unijom i zajamčilo ostvarenje rezultata EU‑a.

U ovom izvješću, usmjerenom na budućnost, ogleda se odlučnost Suda da nastavi mijenjati svoj ustroj kako bi se pripremio za sve buduće izazove i ostao predvodnik razvojnih promjena u području revizije javnog sektora.

Klaus‑Heiner Lehne
Predsjednik

Kratki pregled 2018. godine

Aktivnosti Suda

Strategija

Sud ostvaruje napredak u
ispunjavanju svojih strateških
ciljeva

Godina 2018. prva je u aktualnoj strategiji Suda kojom je obuhvaćeno razdoblje do 2020. godine. Sud tijekom te tri godine radi na ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:

 • povećanje dodane vrijednosti izjave o jamstvu u kontekstu sadašnjeg financijskog upravljanja EU‑om
 • stavljanje većeg naglaska na aspekte uspješnosti mjera EU‑a, i
 • prenošenje jasnih poruka čitateljima.

Sud je također donio odluku da bolje prilagodi svoj ustroj publikacijama koje objavljuje.

U cilju provedbe te strategije u djelo Sud je donio plan djelovanja koji obuhvaća te ciljeve i koji će mu pomoći da ostane predvodnik razvojnih promjena u području revizije javnog sektora. Sve te mjere već su se primjenjivale na kraju 2018. godine. Sud je istodobno naručio neovisno istorazinsko ispitivanje provedbe svoje strategije, čije se dovršenje očekuje krajem 2019. godine – dodatne informacije možete pronaći u poglavlju Odgovornost Suda.

Izdvojeno: promidžba publikacija Suda

Prenošenje jasnih poruka
čitateljima

Komunikacija ima ključnu važnost u ostvarivanju strateškog cilja Suda da prenese jasne poruke čitateljima svojih publikacija: političkim tijelima EU‑a i država članica odgovornima za nadzor nad politikama i programima EU‑a te upravljanje njima, vrhovnim javnim revizorima s kojima Sud surađuje, poduzećima i industrijskim organizacijama, pripadnicima akademske zajednice te naposljetku, no ništa manje važno, široj javnosti – glavnom dioniku Suda.

Sud je 2018. godine svjedočio snažnom porastu medijskog interesa za njegov rad. Osobito se mnogo izvješćivalo o tematskim izvješćima Suda, o kojima se također intenzivnije raspravljalo u nacionalnim medijima i medijskim kanalima koji prate teme povezane s EU‑om – dodatne informacije možete pronaći u poglavlju Zastupljenost u medijima.

Nove i kvalitetnije publikacije

Uvodni dokumenti o reviziji
Osvrt na tekuće revizijske
aktivnosti

Sud je u drugoj polovici 2017. godine započeo s probnim projektom obavješćivanja javnosti o budućim i nedavno započetim revizijskim zadatcima.

Tijekom 2018. godine Sud je objavio 12 uvodnih dokumenata o reviziji (koji su se prethodno nazivali dokumentima s pregledom osnovnih informacija), osmišljenih kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku ili programe obuhvaćene revizijom. Informacije u tim publikacijama temelje se na pripremnim radnjama prije početka tekućeg revizijskog zadatka.

Uvodnim dokumentima o reviziji pridonijelo se stabilnom i uravnoteženom objavljivanju publikacija tijekom cijele godine. 2018. godina bila je prva godina u kojoj nije protekao nijedan mjesec bez publikacija Suda. Sud će uvodne dokumente o reviziji i dalje objavljivati tijekom 2019. godine.

Službeni mjesečnik Suda ‑ Journal
Pogled na rad Suda iznutra

Dok se u izvješćima Suda predstavljaju njegovi nalazi i njegove preporuke za unaprjeđenje financijskog upravljanja EU‑om, službeni mjesečnik Suda usmjeren je na rad Suda i osoblje koje sastavlja izvješća Suda u različitim područjima.

Mjesečnik je nedavno zasjao u novom ruhu te je konsolidiran odabir tema koje se u njemu obrađuju. U svakom izdanju obrađuje se nova središnja tema.

Tijekom 2018. godine detaljno su obrađene teme pretpristupne pomoći EU‑a, financiranja Parlamenta i revizija nad njime, financijskog i ekonomskog upravljanja EU‑om kao i tematska izvješća, program rada, međunarodna suradnja Suda te aktivnosti koje Sud provodi kako bi se pripremio za sve buduće izazove.

Preuzimanja

Revizija

Stavljanje sve većeg naglaska na
uspješnost

Sud obavlja različite vrste revizija u različitim područjima proračuna EU‑a:

 • revizije uspješnosti, kojima se ispituje djelotvornost, učinkovitost i ekonomičnost politika i programa EU‑a – u tim revizijama provjerava se ostvarena vrijednost za uloženi novac te se stavlja naglasak na posebne teme povezane s upravljanjem ili proračunom. Pri odabiru i osmišljavanju tih revizijskih zadataka Sud uzima u obzir rizike za uspješnost ili usklađenost i vrijednost predmetnih prihoda ili rashoda te politički i javni interes
 • financijske revizije i revizije usklađenosti, kojima se ispituje pouzdanost računovodstvene dokumentacije te zakonitost i pravilnost povezanih novčanih transakcija, posebno izjava o jamstvu, kao i procjene usklađenosti sustava u određenom proračunskom području s pravilima kojima su uređeni. Sud primjenjuje pristup utemeljen na nasumičnom uzorkovanju kako bi za svaki potrošeni euro postojali jednaki izgledi da se nad njime provede revizija.

U revizijama koje obavlja Sud stavlja naglasak na teme koje su relevantne za EU, kao što su održiva uporaba prirodnih resursa koja je prihvatljiva za okoliš, rast i uključivanje, izazovi povezani s migracijama i globalnim razvojem, jedinstveno tržište i bankovna unija te jamčenje odgovornog i učinkovitog djelovanja Europske unije.

Na temelju dokaza prikupljenih tijekom obavljanja revizija u izvješćima Suda iznose se jasni zaključci o mjeri u kojoj je EU ispunio ciljeve svojih politika, kao i o prikazivanju proračuna EU‑a u računovodstvenoj dokumentaciji i njegovu financijskom upravljanju. To omogućuje Sudu da iznese praktične i isplative preporuke.

Sud provodi revizije u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima za javni sektor. U okviru revizijskih aktivnosti Sud poduzima sljedeće korake:

Planiranje rada

Revizijski prioriteti usmjereni su
na rješavanje glavnih pitanja
EU‑a

Članovi Suda svake godine dogovaraju program rada Suda.

U siječnju 2018. predsjednik Suda Lehne predstavio je Konferenciji predsjednika odbora Europskog parlamenta program rada Suda za 2018. te je u okviru godišnjeg procesa savjetovanja s dionicima pozvao sve odbore Europskog parlamenta da predlože moguće teme revizija za program rada Suda za 2019. godinu.

Sud je u listopadu 2018. objavio program rada za 2019. Riječ je o prvom programu rada u okviru nove strategije, u kojem je Sud utvrdio revizijske prioritete i iznio pojedinosti o 36 izvješća i publikacija koje se temelje na pregledima koje Sud namjerava objaviti tijekom godine. Tim je zadatcima odgovoreno, barem u djelomičnoj mjeri, na 29 od 69 prijedloga (42 %) koje je iznio Parlament (2017.: 32 %).

Revizije koje Sud obavlja i dalje će biti usmjerene na ključna pitanja kao što su održiva uporaba prirodnih resursa, rast i uključivanje, migracije, sigurnost i globalni razvoj, jedinstveno tržište te odgovornost i učinkovitost EU‑a kako bi se utvrdilo ispunjava li EU ono što je obećao.

Revizije na terenu

3761 dan revizije u EU‑u i izvan
njega

Najveći dio revizijskih aktivnosti obavlja se u sjedištu Suda u Luxembourgu.

Revizori Suda istodobno obavljaju velik broj posjeta Europskoj komisiji – glavnom subjektu nad kojim Sud provodi revizije – i drugim institucijama, agencijama i tijelima ili delegacijama EU‑a, nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u državama članicama, kao i međunarodnim organizacijama koje upravljaju sredstvima EU‑a.

Provjere koje Sud obavlja također obuhvaćaju posjete primateljima sredstava EU‑a na terenu, kako unutar Unije tako i izvan njezinih granica. Tijekom tih provjera Sud prati revizijski trag i pribavlja izravne revizijske dokaze od subjekata koji su uključeni u upravljanje politikama i programima EU‑a te prikupljanje i isplaćivanje financijskih sredstava EU‑a, kao i od korisnika koji ta sredstva primaju.

Učestalost i intenzitet revizijskih aktivnosti Suda u pojedinačnim državama članicama i državama korisnicama sredstava ovise o vrsti revizije koja se provodi. Revizori Suda proveli su 2018. godine 3 761 dan (2017.: 3 670 dana) u reviziji na terenu – u državama članicama i izvan EU‑a.

Revizorski timovi Suda obično se sastoje od dvaju ili triju revizora, a trajanje posjeta kreće se od svega nekoliko dana do nekoliko tjedana. Provjere koje Sud obavlja na terenu u EU‑u često se provode u suradnji s vrhovnim revizijskim institucijama predmetnih država članica.

Revizori Suda proveli su 2 723 dana (2017.: 2 300 dana) u institucijama EU‑a u Bruxellesu i Luxembourgu, decentraliziranim agencijama i tijelima diljem EU‑a, međunarodnim organizacijama kao što su Ujedinjeni narodi ili OECD te privatnim revizorskim društvima. Sud se za prikupljanje i potvrđivanje svojih revizijskih dokaza sve češće koristi videokonferencijama i drugim rješenjima u području informacijske tehnologije, kao što su sustavi za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata.

Dani provedeni 2018. u revizijskim posjetima državama članicama EU-a i zemljama koje nisu članice EU-a

Napomena: vrijednosti su zaokružene pa je moguće da navedeni ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih vrijednosti.

Borba protiv prijevara koje štete proračunu EU-a

Devet slučajeva sumnje na
prijevaru

U borbi protiv prijevara koje štete proračunu EU‑a Sud blisko surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Svi slučajevi u kojima Sud obavljajući revizije otkrije da postoji sumnja na prijevaru, korupciju ili bilo koju drugu nezakonitu radnju koja štetno utječe na financijske interese EU‑a prijavljuju se OLAF‑u. U takvim slučajevima daljnje korake poduzima OLAF, koji odlučuje o pokretanju eventualne istrage i koji prema potrebi surađuje s relevantnim tijelima država članica.

Iako svrha revizija koje Sud provodi nije otkrivati prijevare, Sud se susreće s nizom slučajeva u kojima postoji sumnja da su provedene nepravilne aktivnosti ili da je počinjena prijevara. Tijekom 2018. godine Sud je OLAF‑u prijavio devet takvih slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru (2017.: 13 slučajeva) koje je otkrio tijekom obavljanja revizije.

Sud u svojim godišnjim izvješćima o proračunu EU‑a pruža dodatne informacije o naravi slučajeva sumnje na prijevaru prijavljenih OLAF‑u te o povratima koje OLAF u takvim slučajevima preporučuje.

Publikacije

Rekordan broj publikacija
tijekom 2018. godine

Revizijska izvješća, pregledi i mišljenja Suda ključna su karika u lancu odgovornosti EU‑a. Tim se dokumentima pruža pomoć Europskom parlamentu i Vijeću EU‑a u praćenju i nadziranju postizanja ciljeva politika EU‑a te pozivanju na odgovornost onih koji su zaduženi za upravljanje proračunom EU‑a, posebice u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice. To se prvenstveno odnosi na Europsku komisiju, ali i na druge institucije i tijela EU‑a. Nacionalne, regionalne i lokalne uprave u državama članicama također imaju važnu ulogu u područjima pod podijeljenim upravljanjem, kao što su poljoprivreda i kohezija, za koja se izdvaja većina proračunskih sredstava EU‑a.

Broj tematskih izvješća i publikacija koje se temelje na pregledima (2015. – 2018.)

Publikacije koje Sud objavljuje uključuju:

Tematska i godišnja izvješća:
 • tematska izvješća, u kojima se iznose rezultati odabranih revizija kojima su obuhvaćena određena područja politike, rashodovna područja ili pitanja u vezi s proračunom ili upravljanjem
 • godišnja izvješća, koja uglavnom sadržavaju rezultate financijskih revizija i revizija usklađenosti proračuna Europske unije i europskih razvojnih fondova, ali i informacije o proračunskom upravljanju i uspješnosti
 • posebna godišnja izvješća, koja se objavljuju pojedinačno za agencije, decentralizirana tijela i zajednička poduzeća EU‑a.
Mišljenja i druge publikacije koje se temelje na pregledima:
 • mišljenja o novim ili izmijenjenim zakonskim aktima sa znatnim učinkom na financijsko upravljanje, čija je izrada u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) obvezna ili se obavlja na zahtjev drugih institucija ili na vlastitu inicijativu Suda
 • informativni dokumenti: publikacije u kojima se opisuje pojedina politika ili upravljanje i koje su usmjerene na konkretne teme
 • panoramski pregledi: slični su informativnim dokumentima, ali su usmjereni na složena i opsežna područja politika ili pitanja u vezi s upravljanjem, često s međusektorskog stajališta
 • kratki tematski pregledi: u njima se utvrđuju činjenice povezane s vrlo konkretnim pitanjima ili problemima te mogu po potrebi uključivati analizu kojom se olakšava razumijevanje tih činjenica.

Naposljetku, u uvodnim dokumentima Suda o reviziji iznose se osnovne informacije o predstojećem ili tekućem revizijskom zadatku – detaljnije informacije dostupne su u poglavlju Promidžba publikacija Suda.

Sve publikacije Suda dostupne su na njegovim internetskim stranicama (eca.europa.eu), a njihov se popis nalazi na kraju ovog izvješća.

Tematska izvješća

Tematska izvješća usmjerena su na
procjenu uspješnosti mjera EU-a

Sud je u skladu sa svojom strategijom za razdoblje 2018. – 2020. sve usredotočeniji na procjenu uspješnosti mjera EU‑a kako bi zajamčio da građani EU‑a dobivaju odgovarajuću vrijednost za svoj novac. Sud je 2018. godine objavio 35 tematskih izvješća (2017.: 28 tematskih izvješća) u nizu različitih rashodovnih područja EU‑a, u kojima je obradio rješenja za izazove s kojima je EU suočen, između ostaloga u području onečišćenja zraka, željeznica velikih brzina, Instrumenta za izbjeglice u Turskoj, nadzora nad bankama te financiranja nevladinih organizacija.

Sud u tim tematskim izvješćima ispituje jesu li ostvareni ciljevi odabranih politika i programa EU‑a, jesu li rezultati postignuti na djelotvoran i učinkovit način te je li financijskim sredstvima EU‑a ostvarena dodana vrijednost, drugim riječima, ostvaruje li se li njima više nego samo mjerama na nacionalnoj razini. Sud također iznosi preporuke, u kojima utvrđuje načine financijskih ušteda, boljeg djelovanja, izbjegavanja nesvrhovite potrošnje sredstava i postizanja veće isplativosti u ostvarivanju očekivanih ciljeva politika. Sud će u ovom izvješću posebno izdvojiti dva tematska izvješća iz 2018. godine: tematsko izvješće o željeznicama velikih brzina u EU‑u i tematsko izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj.

Cilj je Suda dovršiti izradu tematskih izvješća u roku od 13 mjeseci, kako je predviđeno Financijskom uredbom EU‑a.

Izdvojeni primjer tematskog izvješća
Europska mreža željeznica velikih brzina nije stvarnost, već nedjelotvoran sustav nepovezanih dionica

Željeznice velikih brzina putnicima pružaju brojne pogodnosti. One su udoban, siguran, fleksibilan i ekološki održiv način prijevoza. Osim toga, boljim povezivanjem regija diljem Europske unije povećava se njihova konkurentnost, dok se približavanjem građana ostvaruje se veći stupanj europske integracije.

Sud je obavio reviziju sa stajališta putnika te je proveo analizu različitih linija, trajanja putovanja i cijena koje se nude poslovnim i turističkim putnicima. Također je ispitano je li sufinanciranje ulaganja u pruge za velike brzine sredstvima EU‑a isplativo i djelotvorno te pomno osmišljeno i planirano.

Revizori su posjetili Razdoblje obuhvaćeno revizijom: 2000. – 2017.
10 pruga za velike brzine 4 prekogranične linije
30 projekata više od 5 000 km pruga

Sud je zaključio da je europska mreža željeznica velikih brzina i dalje nedjelotvoran sustav slabo povezanih nacionalnih dionica. Nedostaje realističan i dugoročan plan povezivanja različitih dionica postojeće mreže EU‑a, izgradnja pruga za velike brzine koje prelaze državne granice nisu jedan od prioriteta nacionalnih vlada te Europska komisija nema ovlast prisiliti ih da to učine. U takvoj situaciji sufinanciranjem EU‑a za željezničke pruge za velike brzine ostvaruje se mala dodana vrijednost. No postoje i dobre vijesti: broj putnika koji se služe željeznicama velikih brzina u Europi postojano raste: potražnja je od 1990. porasla s otprilike 15 milijardi putničkih kilometara na više od 124 milijarde 2016. godine.

Sud je odlučio povećati vidljivost tog pitanja te je predmetno izvješće predstavio Odboru Europskog parlamenta za promet i turizam i Odboru Europskog parlamenta za proračunski nadzor, kao i Vijeću EU‑a. Obje institucije pozdravile su izvješće i podržale zaključke Suda. Sud je izvješće također predstavio nizu državnih uprava i vrhovnih revizijskih institucija, kao i istraživačima, dionicima u predmetnom sektoru te medijima.

Izvješće je dobilo znatnu medijsku pozornost diljem EU‑a, osobito u Španjolskoj i Njemačkoj te u medijima usmjerenima na EU i financijske teme, te je pobudilo veliko zanimanje na društvenim mrežama.

Španjolska – novine El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE (Revizori Europske unije kritiziraju nepovezanost dionica željeznice velikih brzina)

Njemačka – časopis Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam (Željezničke pruge: izgradnja bržih dionica u EU‑u preskupa je i prespora)

Italija – dnevne novine La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete (Željeznica velikih brzina u EU‑u: Europski revizorski sud oštro kritizira željezničku mrežu)

Ujedinjena Kraljevina – dnevne novine Financial Times: Bloc criticised over high‑speed rail strategy (EU na udaru kritika zbog svoje strategije za željeznicu velikih brzina)

Izdvojeni primjer tematskog izvješća
Instrument za izbjeglice u Turskoj: korisna potpora, no potrebna su poboljšanja kako bi se ostvarila veća vrijednost za uloženi novac

U Turskoj boravi najveća populacija izbjeglica na svijetu – gotovo 4 milijuna ljudi. Ona uključuje otprilike 3,5 milijuna Sirijaca, od kojih većina živi izvan izbjegličkih kampova. U okviru Instrumenta za izbjeglice u Turskoj pruža se potpora za humanitarnu i nehumanitarnu pomoć izbjeglicama i zajednici koja im je pružila dom financijskim sredstvima u ukupnoj vrijednosti od 6 milijardi eura iz proračuna EU‑a i država članica. Turska se političkim sporazumom također obvezala okončati nezakonitu migraciju iz Turske u EU.

Revizori su posjetili Razdoblje obuhvaćeno revizijom: od siječnja 2016. do ožujka 2018.
10 humanitarnih projekata kojima se zbrinjavaju osnovne potrebe, pružaju zaštita te usluge zdravstvene skrbi i obrazovanja 33 % iznosa ugovorene humanitarne pomoći (458 milijuna eura) provedbeni partneri, npr. agencije Ujedinjenih naroda, međunarodne nevladine organizacije

Sud je zaključio da se Instrumentom pružio brz odgovor na krizu. Relevantnim humanitarnim projektima pružena je pomoć izbjeglicama u ispunjavanju njihovih osnovnih potreba, no nije uvijek ostvarena očekivana vrijednost za uloženi novac ni cilj Instrumenta da se potporu koordinira na djelotvoran način. Svim humanitarnim projektima obuhvaćenima revizijom pružena je korisna potpora izbjeglicama. Primjerice, Mrežom za hitnu socijalnu pomoć pružena je pomoć novčanim sredstvima za 1,3 milijuna izbjeglica. Međutim, polovicom tih projekata još nisu ostvareni očekivani ishodi, drugim riječima nije ostvaren trajan, pogodan učinak koji može biti održiv bez dodatne financijske potpore te se devet od deset projekata moralo produljiti.

Izazovno operativno okruženje bilo je glavni čimbenik koji je ometao međunarodne nevladine organizacije u pravodobnoj provedbi nekih projekata. Premda je Komisija uvela odgovarajuće mjere za praćenje projekata, turske vlasti u slučaju dvaju projekta novčane pomoći iz uzorka koji je sastavio Sud – čija je ukupna vrijednost iznosila 1,1 milijardu eura – nisu željele odobriti pristup podatcima korisnika te su na taj način spriječile Komisiju i revizore Suda da provedu praćenje korisnika projekata od trenutka njihove prijave do isplate sredstava.

Sud je predstavio predmetno izvješće na zajedničkom sastanku triju odbora Europskog parlamenta – Odbora za razvoj, Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračunski nadzor – i naknadno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvješće je također predstavljeno Radnoj skupini Vijeća za proširenje i zemljama koje pregovaraju o pristupanju EU‑u, kao i medijima.

Izvješće je privuklo veliku pozornost medija, posebice u Njemačkoj, ali i Danskoj, Austriji, zemljama Beneluksa i Sredozemlja, kao i medija usmjerenih na EU.

Njemačka – časopis Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU‑Flüchtlingshilfe (Europski revizorski sud kritizira nedostatke potpore koju EU pruža izbjeglicama)

Francuska – medijska platforma EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie (Europski revizorski sud prilično je zadovoljan pomoći izbjeglicama u Turskoj)

Španjolska – informativni kanal Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados (Turska mora snositi odgovornost za upravljanje izbjeglicama)

Ujedinjena Kraljevina – internetske novine EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey (EU ne može u potpunosti ući u trag jednoj milijardi eura potrošenoj za izbjeglice u Turskoj)

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o proračunu EU-a za 2017.
Pozitivno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene
dokumentacije i prihodima, uvjetno mišljenje o
rashodima

Svake godine Sud obavlja reviziju prihoda i rashoda proračuna EU‑a te ispituje je li godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana i jesu li prihodovne i rashodovne transakcije na razini EU‑a i država članica usklađene s financijskim pravilima. Osim toga, Sud obavlja posebnu procjenu svakog od glavnih područja proračuna EU‑a na temelju naslova višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. te pruža informacije o proračunskom i financijskom upravljanju, kao i o aspektima uspješnosti. Također analizira zbog čega su se pojavile pogreške, daje preporuke za poboljšanja i ispituje jesu li prethodne preporuke koje je iznio provedene i na koji način.

U svrhu sastavljanja najnovijeg godišnjeg izvješća o proračunu EU‑a za financijsku godinu 2017. revizori Suda sastavili su i ispitali uzorak od otprilike 700 plaćanja korisnicima u svim rashodovnim područjima, čija je ukupna vrijednost iznosila otprilike 100 milijardi eura. To znači da je Sud procjenom obuhvatio otprilike 700 različitih slučajeva u kojima su sredstva EU‑a upotrijebljena za potporu ključnim infrastrukturnim projektima, malim i srednjim poduzećima, istraživačkim organizacijama, poljoprivrednicima, studentima u državama članicama EU‑a ili korisnicima u zemljama izvan EU‑a.

Ključne informacije
Rashodi EU-a za 2017. 137,4 milijarde eura
Iznos obuhvaćen revizijom 100,2 milijarde eura (703 platne transakcije)
Računovodstvena dokumentacija istinita i vjerna – pozitivno mišljenje o pouzdanosti
Prihodi zakoniti i pravilni – pozitivno mišljenje
Rashodi zakoniti i pravilni, osim u slučaju nadoknada troškova – uvjetno (a ne nepovoljno) mišljenje
Nastavlja se tendencija smanjenja
procijenjenih stopa pogreške

Na tom opsežnom pothvatu temelji se izjava o jamstvu koju je Sud dužan podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću u skladu sa svojim ovlastima iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Kao i prethodnih godina, revizori su izrazili pozitivno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije i prihodima EU‑a. Osim toga, Sud je drugu godinu zaredom izrazio uvjetno (a ne nepovoljno) mišljenje o rashodima EU‑a.

U velikom dijelu rashoda za 2017. koji su obuhvaćeni revizijom stopa pogreške nije bila značajna. Osim toga, procijenjena stopa pogreške u plaćanjima iznosila je 2017. godine 2,4 %, što je pad u odnosu na 3,1 % iz 2016. i u odnosu na 3,8 % iz 2015. godine.

Procijenjene stope pogreške u glavnim rashodovnim područjima EU-a (2015. – 2017.)
Početak postupka davanja razrješnice koji
provodi Parlament

Objavom godišnjeg izvješća Suda također započinje postupak davanja razrješnice za koji je zadužen Europski parlament i tijekom kojega taj suzakonodavac i proračunsko tijelo EU‑a, na temelju preporuke koju je izdalo Vijeće, donosi odluku o tome jesu li Komisija i druga tijela na zadovoljavajući način upravljali proračunom EU‑a, te im, ako je to bio slučaj, daje razrješnicu.

Sud je na sam dan objave godišnjeg izvješća (4. listopada) predstavio njegov sadržaj Odboru Parlamenta za proračunski nadzor (CONT), a potom i na plenarnoj sjednici Parlamenta, kao i pred Vijećem (za ekonomske i financijske poslove) te parlamentima i nacionalnim tijelima vlasti 14 država članica.

Predsjednik Suda Klaus‑Heiner Lehne i član Suda Lazaros S. Lazarou predstavljaju godišnje izvješće Suda na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, studeni 2018., Strasbourg.

Novi način rada usmjeren prema
pristupu koji se temelji na
potvrdama trećih strana

Kao što je predviđeno strategijom Suda za razdoblje 2018. – 2020., poduzeti su prvi koraci prema izmjeni pristupa obavljanju revizija u svrhu davanja izjave o jamstvu. Sud je u području kohezijskih rashoda proveo procjenu okvira za kontrolu i jamstvo za razdoblje 2014. – 2020. te pouzdanost informacija o pravilnosti koje je dostavila Komisija. To je činilo prvi korak prema potencijalnom davanju izjave o jamstvu s pomoću „pristupa koji se temelji na potvrdama trećih strana”.

Opći je cilj izmijenjenog pristupa i prijelaza na pristup koji se temelji na potvrdama trećih strana taj da se veća pozornost posveti različitim razinama unutarnjih kontrola na razini Europske komisije i tijela država članica koja upravljaju rashodima EU‑a. Na taj se način jasnije mogu utvrditi područja u kojima se i dalje pojavljuju nedostatci, kako na razini Europske komisije tako i na razini država članica, kako bi Sud mogao pomoći u snažnijem promicanju odgovornosti i dodatnom unaprjeđivanju upravljanja financijskim sredstvima EU‑a. Sud će taj pristup primijeniti samo u slučajevima u kojima su ispunjeni potrebni uvjeti za njegovu primjenu utvrđeni međunarodnim revizijskim standardima.

Godišnje izvješće o europskim razvojnim fondovima
Nepovoljno mišljenje o
plaćanjima

Sredstvima europskih razvojnih fondova (ERF‑ova) pruža se pomoć EU‑a za razvojnu suradnju s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama te prekomorskim zemljama i područjima. Spomenuti se fondovi financiraju sredstvima država članica te njima izvan okvira proračuna EU‑a upravljaju Europska komisija i Europska investicijska banka.

Ključne informacije o revizorskom mišljenju Suda o europskim razvojnim fondovima iznesene su u nastavku.

Ključne informacije
Proračun ERF-ova za 2017. 4,3 milijarde eura
Iznos obuhvaćen revizijom 3,5 milijardi eura
Računovodstvena dokumentacija istinita i vjerna – pozitivno mišljenje o pouzdanosti
Prihodi zakoniti i pravilni – pozitivno mišljenje
Rashodi utvrđena značajna stopa pogreške – nepovoljno mišljenje

Posebna godišnja izvješća

Agencije i druga tijela
Pozitivno mišljenje revizora za
sve agencije EU-a osim jedne

Agencije EU‑a smještene su u različitim državama članicama EU‑a te je u njima zaposleno otprilike 11 000 članova osoblja. Njihov ukupan proračun za 2017. godinu, izuzevši Jedinstveni sanacijski odbor (SRB), iznosio je 3,5 milijardi eura, odnosno otprilike 2,7 % ukupnog proračuna EU‑a. Proračun Jedinstvenog sanacijskog odbora za 2017. godinu, koji se financira doprinosima kreditnih institucija, iznosio je 6,6 milijardi eura.

Europska agencija za lijekove (EMA)
sa sjedištem u Londonu, seli se u Amsterdam.

Novi pristup: jedinstveno izvješće o
41 agenciji EU-a

Sud je 2018. odlučio predstaviti rezultate svojih financijskih revizija nad agencijama EU‑a u formatu koji je jednostavniji za upotrebu. Unatoč činjenici da i dalje za svaku agenciju dostavlja pojedinačnu izjavu o jamstvu, Sud je objavio jedinstveno godišnje izvješće kojim ih je obuhvatio njih sve, poprativši ga dokumentom pod nazivom „Sažeti prikaz revizija agencija EU‑a”. Usto je, kao i svake godine, objavio godišnja izvješća o europskim školama i potencijalnim obvezama SRB‑a, Komisije i Vijeća.

Sjedišta agencija u raznim državama članicama

* Nakon što se Ujedinjena Kraljevina odlučila povući iz EU‑a, Vijeće je odlučilo da će 2019. godine sjedište EMA‑e premjestiti u Amsterdam, a sjedište EBA‑e u Pariz.

Glavni zaključci

Općenito govoreći, revizijom koju je Sud proveo nad agencijama za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. potvrđeni su pozitivni rezultati koji su objavljivani i prethodnih godina. Sud je izrazio:

 • pozitivna (bezuvjetna) revizorska mišljenja o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije svih agencija
 • pozitivna (bezuvjetna) revizorska mišljenja o zakonitosti i pravilnosti prihoda povezanih s računovodstvenom dokumentacijom svih agencija
 • pozitivna (bezuvjetna) revizorska mišljenja o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom svih agencija osim nepovoljnog revizorskog mišljenja koje je izrazio o Europskom potpornom uredu za azil, u slučaju kojega je utvrđen niz nedostataka.
Zajednička poduzeća
Pozitivno mišljenje za sva istraživačka
zajednička poduzeća EU-a osim jednoga

Zajednička poduzeća imaju oblik javno‑privatnih partnerstava s predstavnicima industrijskih i istraživačkih grupacija i država članica te imaju važnu ulogu u provedbi posebnih aspekata istraživačke politike Europske unije. Europska komisija javni je član zajedničkih poduzeća i predstavlja EU. Privatni članovi uključuju različite partnere iz industrijskih i istraživačkih grupacija. Jedan je od glavnih ciljeva zajedničkih poduzeća privući ulaganja tj. doprinose članova iz privatnih industrijskih i istraživačkih grupacija i upravo se time ostvaruje njihova dodana vrijednost.

Glavni zaključci

 • Sud je odobrio računovodstvenu dokumentaciju za 2017. godinu za sva zajednička poduzeća EU‑a kao pouzdanu.
 • Izrazio je pozitivna mišljenja o prihodima i platnim transakcijama za sedam zajedničkih poduzeća te uvjetno mišljenje o Zajedničkom poduzeću za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe jer su revizori utvrdili nedostatke koji su u nekim slučajevima spriječili djelotvorno funkcioniranje unutarnje kontrole.

Mišljenja

Europski revizorski sud doprinosi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU‑om i objavom mišljenja o prijedlozima Komisije za nove ili izmijenjene zakonske akte. Kada oni imaju znatan financijski učinak, Sud je zakonodavstvom EU‑a obvezan davati svoja mišljenja. Mišljenja Suda u svojem radu u prvom redu upotrebljavaju zakonodavna tijela, tj. Europski parlament i Vijeće. Ostale institucije također mogu zatražiti mišljenje Suda o konkretnim pitanjima ili ih Sud može izraditi na vlastitu inicijativu.

Sud je 2018. godine objavio rekordan broj od deset mišljenja o različitim područjima upravljanja EU‑om. Ta su se mišljenja uglavnom odnosila na zakonodavne prijedloge Komisije za novi VFO kao što je reforma zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), ali i djelotvornost Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i njegovu suradnju s budućim Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO), povezivanje financiranja sredstvima EU‑a s vladavinom prava te zaštitu zviždača.

Izdvojeno: mišljenje o reformi ZPP-a
Potreban je zeleniji i odgovorniji ZPP koji je
snažno usmjeren na uspješnost

Pri objavi svojeg zakonodavnog prijedloga nove zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje nakon 2020. godine Europska komisija naglasila je da će ciljevi u području okoliša i klime biti jedan od vodećih prioriteta.

Sud je, međutim, u svojem mišljenju o reformi ZPP‑a istaknuo da su mnoge od predloženih mogućnosti u okviru relevantne politike veoma slične postojećem ZPP‑u. Drugim riječima, najveći dio proračuna i dalje će se izdvajati za izravna plaćanja poljoprivrednicima na temelju broja hektara zemljišta koje posjeduju ili rabe. Sud je također utvrdio da taj instrument nije bio ni najučinkovitiji način pružanja potpore održivom dohotku niti je bio prikladan za rješavanje brojnih pitanja povezanih s okolišem. Sud je također smatrao da se procjena koju je Komisija iznijela o doprinosu ZPP‑a ciljevima EU‑a u području borbe protiv klimatskih promjena nije činila realističnom te je preporučio zelenije i odgovornije planove za sljedeći ZPP, koji bi bili snažno usmjereni na uspješnost.

Sud je, kao što to čini i za svoja izvješća, predstavio predmetno mišljenje odborima Europskog parlamenta, ponajprije Odboru za poljoprivredu i Odboru za proračunski nadzor te Vijeću, sektorskim dionicima iz područja okoliša i poljoprivrede te medijima.

Publikacije koje se temelje na pregledima: panoramski pregledi, informativni dokumenti i kratki tematski pregledi

Analitički pregledi javnih informacija i
aktivnosti Suda
Panoramski pregledi

Sud je tijekom 2018. godine izradio dva panoramska pregleda. U prvom pregledu, koji je bio posvećen primjeni prava EU‑a u praksi, Sud je zagovarao jačanje nadzora koji Komisija provodi nad državama članicama u pogledu njihove primjene prava EU‑a. Drugi panoramski pregled bio je usmjeren na mobilnost i promet, koje je Sud prepoznao kao okosnicu europskih integracija. Sud je, međutim, izrazio zabrinutost zbog zaostajanja u području ulaganja u svjetlu činjenice da je osuvremenjivanje prometne mreže u EU‑u usporeno zbog smanjena ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Informativni dokumenti

Sud je 2018. objavio šest informativnih dokumenata: pet dokumenata o prijedlozima Komisije za budući VFO i jedan o integraciji migranata u EU‑u. Primjedbe Suda u vezi s VFO‑om bile su posebno usmjerene na predloženi proces utvrđivanja prioriteta EU‑a u području potrošnje, fleksibilnost proračuna EU‑a, usredotočenost na uspješnost i administrativno pojednostavnjenje te na mehanizme odgovornosti i revizije.

Sud je pozdravio napore koje Komisija ulaže u osuvremenjivanje proračuna EU‑a za razdoblje nakon 2020. godine, no također je istaknuo nekoliko potencijalnih rizika, utvrdio niz nedostataka i predložio konkretna poboljšanja. Sud je istaknuo da bi se parlamentarni nadzor trebao temeljiti na čvrstim mehanizmima odgovornosti i da bi Sud u pravilu trebalo imenovati vanjskim revizorom za sva tijela koja je osnovao EU.

Kratki tematski pregledi

Sud je 2018. objavio jedan kratki tematski pregled o koheziji, u kojem je utvrdio da u nadoknadi poreza na dodanu vrijednost (PDV) postoji vjerojatnost pojavljivanja pogreške i da ponekad nije riječ o optimalnoj uporabi financijskih sredstava EU‑a. Sud smatra da se javnim tijelima u razdoblju nakon 2020. više ne bi trebala isplaćivati nadoknada PDV‑a povezanoga s rashodima sufinanciranih sredstvima EU‑a.

Važna događanja

Sud je tijekom 2018. organizirao niz događanja i sudjelovao na drugima na kojima je iznosio svoja stajališta o načinu promicanja odgovornosti i transparentnosti te unaprjeđenja financijskog upravljanja EU‑om.

Konferencija o financijskim instrumentima

Sud je u siječnju 2018., zajedno s Ministarstvom financija Republike Litve, u Vilniusu održao zajedničku konferenciju na visokoj razini o uporabi financijskih instrumenata. Konferencija je poslužila kao platforma za razmjenu stajališta i prijedloga među iskusnim stručnjacima iz institucija EU‑a i litavskih institucija te drugim stručnjacima i dionicima iz javnog i privatnog sektora.

Simpozij o javnom financiranju parlamenata

Sud je u svojem sjedištu u ožujku 2018. bio domaćin dvodnevnog međunarodnog simpozija o javnom financiranju parlamenata u Europi u cilju održavanja rasprave o njihovoj autonomiji i proučavanja proračunskih sustava europskih država.

Svjetski forum za glavne državne revizore (engl. Global Audit Leadership Forum (GALF))

Sud je u travnju 2018. bio domaćin 5. sastanka GALF‑a, na kojem su se okupili čelnici te izaslanici dvadesetak vrhovnih revizijskih institucija iz cijelog svijeta. Rasprave održane na sastanku bile su usmjerene na praksu i ograničenja revizija uspješnosti u političkom kontekstu te izazove i mogućnosti priopćavanja revizijskih nalaza u digitalnom svijetu.

Na 5. sastanku GALF‑a, održanom na Sudu, okupili su se čelnici više od 20 međunarodnih vrhovnih revizijskih institucija, travanj 2018.

Dan Europe – Dani otvorenih vrata EU‑a

Sud je u svibnju 2018. sudjelovao u događanjima u povodu obilježavanja Dana Europe, koji su se održali u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu. Revizori Suda upoznavali su posjetitelje informativnih štandova Suda s ulogom i radom Suda te su im iz prve ruke objašnjavali kako Sud provodi revizije. Sud će i dalje organizirati otvorene dane Suda i sudjelovati na javnim događanjima kako bi se dodatno približio građanima.

Simpozij o dobrom javnom upravljanju

Sud je u rujnu 2018. sudjelovao na simpoziju o UN‑ovim ciljevima održivog razvoja i javnom upravljanju pod nazivom Dobro javno upravljanje i koristi za građane – uloga tijela parlamentarnog nadzora, koji su organizirali austrijski Revizorski sud, tajništvo INTOSAI‑ja i austrijski pučki pravobranitelj.

Konferencija o primjeni prava EU-a

Sud je u rujnu 2018. bio domaćin konferencije o primjeni prava EU‑a, na kojoj se na temelju njegova panoramskog pregleda o primjeni prava EU‑a u praksi raspravljalo o potrebi za transparentnošću, odgovornošću i revizijom. To je događanje održano u Odboru regija u Bruxellesu.

Konferencija o e-trgovini i oporezivanju

Sud je u listopadu 2018. bio domaćin konferencije o izazovima u području e‑trgovine i oporezivanja u digitalnom dobu. Govornici i sudionici raspravljali su o rizicima poreznog modela PDV‑a koji se trenutačno primjenjuje na područje e‑trgovine te su predložili alternativne porezne modele koji bi primjenjivali suvremenu tehnologiju kao što je tehnologija lanca blokova (eng. blockchain).

Konferencija Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Sud je u studenome 2018. sudjelovao na 8. godišnjoj konferenciji EIOPA‑e održanoj u Frankfurtu. Na konferenciji se okupilo više od 400 sudionika iz financijskog sektora, akademske zajednice, organizacija za zaštitu potrošača, medija, međunarodnih organizacija, tijela EU‑a i nacionalnih tijela. Sud je predstavio svoje aktivnosti u okviru revizije nadzora i financijske stabilnosti u europskom sektoru osiguranja, koja je bila predmet tematskog izvješća Suda o EIOPA‑i iz 2018. godine.

COP24

Sud je u prosincu 2018. sudjelovao na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP24) u Katowicama. Predstavio je aktivnosti koje je proveo u okviru revizije kvalitete zraka i njezinog učinka na klimatske promjene i obrnuto te se raspravljalo o izazovima dezertifikacije i degradacije zemljišta u EU‑u – obje teme obrađene su u tematskim izvješćima koja je Sud objavio 2018.

Član Suda Janusz Wojciechowski predstavlja tematsko izvješće Suda o kvaliteti zraka, prosinac 2018., Katowice.

Povratak u školu

Osoblje Suda sudjelovalo je tijekom godine u programu „Povratak u školu” koji provode institucije EU‑a. Sedamnaest zaposlenika Suda posjetilo je svoje srednje škole u sedam država članica te je informiralo učenike o EU‑u, ulozi institucije Suda, mogućnostima studiranja u EU‑u i rada u institucijama EU‑a. 

Odnosi s institucijskim dionicima

Učinak rada Suda ovisi o mjeri u
kojoj se institucijski dionici njime
koriste

Sud blisko surađuje s Europskim parlamentom, Vijećem Europske unije i nacionalnim parlamentima jer učinak njegova rada uvelike ovisi o primjeni njegovih revizijskih rezultata i preporuka u tim institucijama.

Europski parlament

Rekordan broj izvješća o kojima se
raspravljalo u parlamentarnim odborima

Članove i revizorske timove Suda redovito se poziva na predstavljanje nalaza i preporuka Suda Odboru Europskog parlamenta za proračunski nadzor i drugim parlamentarnim odborima i tijelima. Sud je tijekom 2018. predstavio Parlamentu 33 tematska izvješća, četiri mišljenja i šest publikacija koje su se temeljile na pregledima. Sudjelovao je na ukupno 74 sastanka održana s Odborom za proračunski nadzor (2017.: 60) te na 38 sastanaka s 13 drugih parlamentarnih odbora i radnih tijela, kao i s parlamentarnom skupinom.

Zajednički godišnji sastanak Suda i Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor održan je u veljači 2018. U travnju 2018. predsjednik Lehne sudjelovao je na plenarnoj raspravi Europskog parlamenta o davanju razrješnice za 2016. godinu. U listopadu 2018. predstavio je godišnje izvješće Suda za 2017. Odboru Parlamenta za proračunski nadzor na plenarnoj sjednici Parlamenta.

Vijeće

Prvi puta predstavljeno tematsko
izvješće pred Vijećem za ekonomske
i financijske poslove (ECOFIN)

Sud je tijekom 2018. sudjelovao na 21 sastanku s Odborom za proračun, svojim glavnim suradnikom u Vijeću. Usto, održana su 44 predstavljanja pred drugim relevantnim pripremnim tijelima Vijeća (2017.: 27). Sud je Vijeću tijekom godine predstavio ukupno 37 tematskih izvješća, četiri mišljenja i tri publikacije koje su se temeljile na pregledu (2017.: 27).

U siječnju 2018., tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem, predsjednik Lehne sastao se s bugarskim zamjenikom ministra financija kako bi raspravio o relevantnim revizijskim nalazima u svjetlu postupka davanja razrješnice za 2016. godinu.

U ožujku 2018. predsjednik Lehne i Neven Mates, član Suda zadužen za tematsko izvješće Suda o postupku u slučaju makroekonomskih neravnoteža, izvješće su predstavili ministrima financija EU‑a na sastanku Vijeća ECOFIN. To je bio prvi slučaj predstavljanja nekog tematskog izvješća ministrima financija EU‑a Vijeća ECOFIN.

Predsjednik Lehne također je predstavio godišnje izvješće Suda za 2017. na sastanku Vijeća ECOFIN u studenome, tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem. Prije sastanka susreo se s austrijskim saveznim ministrom financija u njegovu svojstvu predsjedatelja Vijeća ECOFIN te s ministrom javnih financija Rumunjske, države članice koja predsjeda Vijećem u prvoj polovici 2019. godine, kako bi raspravio o godišnjem izvješću Suda za 2017. i povezanim postupkom davanja razrješnice te kako bi ih obavijestio o drugim relevantnim aktivnostima Suda.

Vlade i parlamenti država članica

Predsjednik Suda posjetio je pet država
članica radi sastanaka s visokopozicioniranim
predstavnicima vlada

Predsjednik Lehne posjetio je tijekom godine nekoliko država članica EU‑a – Austriju, Bugarsku, Češku Republiku, Irsku i Rumunjsku – u kojima se sastao s visokopozicioniranim predstavnicima vlada. Te se posjete katkada kombiniralo sa sudjelovanjem na službenom državnom događanju ili na konferenciji na visokoj razini.

Osim toga, članovi Suda predstavili su godišnje izvješće Suda za 2017. nacionalnim parlamentima i/ili drugim nacionalnim tijelima u 14 država članica. Sud je usto poduzeo dodatne napore da neka od svojih tematskih izvješća predstavi relevantnim parlamentarnim odborima u nacionalnim parlamentima. Predstavnici izaslanstava nacionalnih parlamenata također katkada posjećuju Sud, koji i dalje traži načine kako dodatno poboljšati suradnju s nacionalnim parlamentima.

Predsjednik Suda Lehne i član Suda George Pufan sastaju
se s predsjednikom Rumunjske Klausom Iohannisom,
listopad 2018., Bukurešt.  

Suradnja s vrhovnim revizijskim institucijama

Vrhovne revizijske institucije država članica EU-a

Aktivna suradnja s vrhovnim revizijskim
institucijama EU-a: zajednički poziv na otklanjanje
nedostataka mehanizama odgovornosti i revizije u
području nadzora nad bankama u EU-u

Suradnja Suda s vrhovnim revizijskim institucijama uglavnom se odvija u okviru Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU‑a. Sud je u listopadu 2018. aktivno sudjelovao na godišnjem sastanku Kontaktnog odbora, kojem je bila domaćin i kojim je predsjedala vrhovna revizijska institucija Republike Hrvatske. Glavne rasprave bile su usmjerene na interakciju s građanima i otvaranje vrhovnih revizijskih institucija.

Predsjednik Suda Klaus‑Heiner Lehne u svojem obraćanju čelnicima vrhovnih revizijskih institucija EU‑a na godišnjem sastanku Kontaktnog odbora u Dubrovniku, Hrvatska, listopad 2018.

Sud je u studenome 2018. zajedno s čelnicima vrhovnih revizijskih institucija 28 država članica EU‑a pozvao nacionalne vlade i parlamente, kao i Europski parlament, Vijeće i Komisiju na otklanjanje nedostataka mehanizama odgovornosti i revizije u području nadzora nad bankama u EU‑u.

Osim toga, Sud je doprinio i sudjelovao u aktivnostima nekoliko radnih tijela Kontaktnog odbora, kao što je radna skupina za porez na dodanu vrijednost, Mreža za reviziju fiskalne politike, Mreža za reviziju strategije Europa 2020. i radna skupina Kontaktnog odbora za europsku bankovnu uniju, kao i u drugim aktivnostima u područjima financijskog izvješćivanja u javnom sektoru i revizije javne nabave.

Sud je također koordinirao izradu prve zbirke revizija Kontaktnog odbora (Nezaposlenost mladih i uključivanje mladih na tržište rada) na temelju izvješća o reviziji koja su izradile vrhovne revizijske institucije 14 država članica EU‑a u razdoblju 2013. – 2017. Navedena zbirka revizija nova je vrsta publikacije čija je svrha dodatno približiti relevantne revizijske poruke dionicima Kontaktnog odbora i široj javnosti.

INTOSAI/EUROSAI

Sud je tijekom 2018. godine nastavio aktivno sudjelovati u aktivnostima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i doprinositi tim aktivnostima, i to prije svega kao potpredsjednik Odbora za profesionalne standarde (od prosinca 2016.) i član njegovih pododbora za financijsku reviziju i računovodstvo, reviziju usklađenosti i reviziju uspješnosti. Također je aktivno sudjelovao u aktivnostima drugih radnih tijela INTOSAI‑ja, ponajprije Pododbora INTOSAI‑ja za istorazinska ocjenjivanja, radne skupine za revizije u vezi s okolišem, radne skupine za modernizaciju financija i regulatornu reformu i radne skupine INTOSAI‑ja za profesionalizaciju revizora.

Sud je usto bio aktivno uključen u aktivnosti Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI), europsku regionalnu skupinu INTOSAI‑ja, ponajprije u okviru radne skupine za revizije u vezi s okolišem, radne skupine za informacijske tehnologije i radne skupine za reviziju i etiku, kao i u okviru nekoliko radionica i seminara.

Vrhovne revizijske institucije zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja za članstvo u EU‑u

Sud također pruža potporu vrhovnim revizijskim institucijama zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja za članstvo u EU‑u (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo1, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska), i to uglavnom u okviru mreže slične Kontaktnom odboru i potporom koju pruža aktivnostima koje koordinira Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tijekom 2018. godine sedam revizora iz mreže vrhovnih revizijskih institucija sudjelovalo je u pripravničkom programu na Sudu. Sud je također aktivno doprinio sastancima i aktivnostima te mreže radom na temama kao što su financijska revizija i revizija u području IT‑ja.

 • Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN‑a 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Upravljanje Sudom

Kolegij članova

Članovi Suda imenuju se na mandat od 6 godina koji se može obnoviti. Članovi obavljaju svoje dužnosti potpuno neovisno i u općem interesu EU‑a, na što se obvezuju prisegom koju polažu pred Sudom Europske unije nakon preuzimanja dužnosti.

Kolegij je sastavljen od po jednog člana iz svake države članice EU‑a. Svakog člana imenuje Vijeće EU‑a nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i na temelju prijedloga vlade matične države članice. Sud nema nikakvu ulogu u procesu predlaganja i imenovanja članova.

Vijeće je 2018. imenovalo četiri nova člana Suda:

 • Evu Lindström (Švedska), Tonyja Murphyja (Irska) i Hannua Takkulu (Finska) od 1. ožujka 2018. te Annemie Turtelboom (Belgija) od 1. svibnja 2018.

Vijeće je također obnovilo mandat pet članova:

 • Pietra Russa (Italija), Baudilija Tomé Muguruze (Španjolska), Bettine Jakobsen (Danska) i Joãoa Figueireda (Portugal) do 29. veljače 2024. te Iliane Ivanove (Bugarska) do 31. prosinca 2024.

Kolegij članova Suda sastao se 18 puta tijekom 2018. (2017.: 21 put).

Sastanak kolegija Suda, 28. veljače 2019., Luxembourg.

Predsjednik

Članovi među svojim redovima odabiru predsjednika Suda na obnovljiv mandat od tri godine. Njegova je uloga biti prvi među jednakima (primus inter pares). Predsjednik je zadužen za poslovnu strategiju, planiranje i upravljanje uspješnošću institucije te njezinu komunikaciju i odnose s medijima, pravna pitanja i unutarnju reviziju. Predsjednik također zastupa instituciju u njezinim vanjskim odnosima. Klaus‑Heiner Lehne odabran je za predsjednika u rujnu 2016.

Predsjednik Suda Klaus‑Heiner Lehne u svojem obraćanju na godišnjem sastanku kolegija članova Suda i kolegija povjerenika, veljača 2018., Luxembourg.

Predsjednik i članovi

Revizijska vijeća i odbori

Članovi se raspoređuju u jedno od pet revizijskih vijeća Suda, u kojima se priprema i usvaja većina revizijskih izvješća, pregleda i mišljenja. Rad svakog vijeća temelji se na određenoj temi povezanoj s politikama EU‑a. Na čelu svakog vijeća je doajen, kojeg članovi vijeća odabiru među svojim redovima. Svaki član zadužen je za obavljanje svojih revizijskih zadataka, u čemu mu pomaže osoblje njegova ureda. Revizije provode stručni revizori koji rade za uprave revizijskih vijeća.

Od prosinca 2018. dužnost doajena u pet revizijskih vijeća Suda obnašali su Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates i Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque predsjedala je Odborom Suda za kontrolu kvalitete revizija, Oscar Herics predsjedao je Odborom Suda za etička pitanja, a Samo Jereb Odborom za reviziju, dok je Rimantas Šadžius bio član zadužen za međuinstitucijske odnose.

Odluke o širim strateškim i administrativnim pitanjima donose upravni odbor i, u relevantnim slučajevima, kolegij članova, kojima je na čelu predsjednik Suda.

Sud ima deset uprava raspoređenih po područjima svojeg rada: pet uprava povezano je s revizijskim vijećima, jedna s kontrolom kvalitete revizija, jedna s predsjednikom te tri s glavnim tajnikom.

Glavni tajnik i ravnatelji

Mjerenje uspješnosti

Prva godina izvješćivanja o novim
ključnim pokazateljima uspješnosti
u vezi sa strategijom za razdoblje
2018. – 2020.

Sud od 2008. primjenjuje sedam ključnih pokazatelja uspješnosti (KPU) s pomoću kojih upravi Suda pruža uvid u napredak u ostvarenju ciljeva i temelj za donošenje odluka, a dionicima Suda informacije o svojoj uspješnosti. Sud je prilikom utvrđivanja svoje strategije za razdoblje 2018. – 2020. također ažurirao svoj skup ključnih pokazatelja uspješnosti za to razdoblje. Stoga je 2018. bila prva godina za koju je Sud mogao izvješćivati o tim pokazateljima.

Skupom od pet ključnih pokazatelja uspješnosti pruža se širok pregled uspješnosti Suda kao organizacije u pogledu informiranja o njegovu radu, učinku koji taj rad ima i predodžbi o njemu.

 • KPU 1 - Provedba preporuka Suda
 • KPU 2 - Povratne informacije dionika o radu Suda
 • KPU 3 - Predstavljanja publikacija Suda u Europskom parlamentu, Vijeću i nacionalnim parlamentima
 • KPU 4 - Broj objavljenih tematskih izvješća (i sličnih publikacija)
 • KPU 5 - Zastupljenost Suda u medijima

Broj objavljenih tematskih izvješća i sličnih publikacija

Sud prati broj i rokove objavljenih izvješća tijekom cijele godine. Time se pruža uvid u točnost njegova planiranja.

Sud je tijekom 2018. objavio 44 izvješća (35 tematskih izvješća, šest informativnih dokumenata, dva panoramska pregleda i jedan kratki tematskih pregled) naspram 47 izvješća planiranih za godinu. Sud je povrh odabranih revizija predviđenih njegovim programom rada objavio i 10 mišljenja.

Tematska izvješća i slične publikacije

Predstavljanja publikacija u Europskom parlamentu, Vijeću EU-a i nacionalnim parlamentima

Većina revizijskih izvješća Suda predstavlja se relevantnom odboru Europskog parlamenta i Vijeću Europske unije. Povrh toga, većina članova Suda predstavlja godišnja izvješća Suda parlamentu svoje države članice.

Predstavnici Suda su se tijekom 2018. pojavili 133 puta u Europskom parlamentu (2017.: 91), 65 puta u Vijeću (2017.: 47) i 50 puta u nacionalnim parlamentima (2017.: 19). Riječ je o znatnom povećanju u odnosu na 2017. godinu.

Predstavljanja publikacija Suda tijekom 2018.: EP, Vijeće i nacionalni parlamenti

Zastupljenost u medijima

Zastupljenost u internetskim i
društvenim medijima gotovo se
utrostručila

Sud je tijekom 2018. intenzivirao svoj kontakt s dionicima iz tiskovnih medija i dionicima izvan institucija te je povećao svoju aktivnost u društvenim medijima. Sud je:

 • objavio 76 priopćenja za medije na 23 jezika EU‑a (2017.: 57) te
 • održao 20 tiskovnih konferencija u Bruxellesu (2017.: 16), uključujući tiskovne konferencije za godišnje izvješće, osvrnuvši se na pojedinačne sektore i zemlje.

Također je bio domaćin terenskih posjeta novinara sa sjedištem u Bruxellesu i u relevantnim državama članicama te je održao nekoliko konferencija na temu odabranih izvješća za dionike iz relevantnih sektora, nevladine organizacije i skupine za strateško promišljanje.

Medijski terenski posjet novinara iz relevantnih država članica, studeni 2018., Luxembourg.

Sud prati prisutnost svojih aktivnosti i same institucije u medijima, koja može uvelike varirati ovisno o predmetu i složenosti izvješća. Sud istodobno treba uvažiti činjenicu da vanjski čimbenici mogu snažno utjecati na zanimanje medija za njegove publikacije. Primjerice, preklapanje datuma objave izvješća Suda s nekim važnim događanjem ili razvojnom promjenom u relevantnoj politici može u znatnoj mjeri povećati javno zanimanje za određenu temu.

Opća razina prisutnosti u medijima, uključujući na društvenim medijima, gotovo se utrostručila s otprilike 15 500 internetskih članaka i spomena u društvenim medijima tijekom 2017. godine na više od 44 000 tijekom 2018. godine. Tijekom 2018. godine objave o publikacijama Suda na društvenim mrežama sa službenih korisničkih računa Suda prikazane su približno 11 milijuna puta, što je gotovo 18 puta više nego tijekom 2017.

Tematska izvješća nedvojbeno su
vodeća publikacija Suda u pogledu
prisutnosti u medijima

Kad je riječ o komunikaciji i prisutnosti u medijima, tematska izvješća trenutačno su nedvojbeno vodeća vrsta publikacija Suda: 12 od 15 najpopraćenijih publikacija Suda tijekom 2018. činila su tematska izvješća.

Tijekom 2018. godine objavljeno je više od 11 000 internetskih članaka o tematskim izvješćima Suda, što je više nego dvostruko više u odnosu na 2017. godinu. S time valja usporediti 1500 internetskih članaka iz 2013. godine, koliko ih je Sud zabilježio kada je započeo s praćenjem svoje prisutnosti u medijima.

Istodobno je zabilježen i porast prosječne medijske prisutnosti po tematskom izvješću od 60 % u odnosu na zastupljenost zabilježenu 2017. godine. To znači da je prisutnost Suda u medijima potaknuta ne samo većim brojem izvješća nego i većim zanimanjem za njegove publikacije.

Prisutnost u medijima: godišnja izvješća, tematska izvješća i Sud općenito
Najveći učinak imalo je tematsko izvješće o europskoj
mreži željeznica velikih brzina, kojem je posvećeno
više od 4400 internetskih članaka i objava u
društvenim medijima

Izvješća Suda s najvećom prisutnosti u medijima tijekom 2018. bila su tematska izvješća o europskoj mreži željeznica velikih brzina, o operativnoj učinkovitosti ESB‑a u upravljanju kriznim situacijama u bankama i o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj.

Sud ima pet korisničkih računa na društvenim medijima:

Broj sljedbenika 2018. Povećanje u odnosu na 2017. Ukupan broj prikaza*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 %

* Broj prikaza objava Suda.

Tijekom godine nastupio je eksponencijalni rast vidljivosti i aktivnosti Suda na društvenim mrežama, posebice na Facebooku, Twitteru i LinkedInu, koji su postali neizostavan dio njegovih komunikacijskih aktivnosti i koji su mu omogućili da izravno komunicira s građanima. Sud je povećao broj sljedbenika i broj prikaza svojih objava (tj. povećao je svoju vidljivost).

Učinak rada Suda i predodžba o njemu

Izvješća Suda smatraju se korisnima
i utjecajnima

Sud procjenjuje učinak svojeg rada i predodžbu o njemu na temelju ocjene koju mu daju dionici i praćenja provedbe preporuka Suda za unaprjeđenje financijskog upravljanja EU‑om.

Sud od početka 2018. moli dionike (Europski parlament, Vijeće i Komisiju, agencije EU‑a, stalna predstavništva država članica, agencije i vrhovne revizijske institucije država članica, nevladine organizacije, akademsku zajednicu, medijske kuće i druge strane) da mu šalju povratne informacije o korisnosti i vjerojatnom učinku njegovih izvješća. Sud to čini za nekoliko odabranih tematskih izvješća i pregleda, kao i za godišnje izvješće putem anonimizirane elektroničke ankete odaslane svima onima koji su prethodno primili primjerak tih izvješća. U anketi dionici također mogu dati kvalitativne povratne informacije o izvješćima i iznijeti općenite prijedloge za rad Suda.

Sveukupno gledajući, 87 % ispitanika izvješća Suda ocijenilo je korisnima, a 78 % utjecajnima na njihov rad.

Praćenje provedbe preporuka Suda

Većina je preporuka Suda
provedena

Sud je 2018. počeo temeljiti taj pokazatelj na praćenju provedbe preporuka koje provode revizori Suda, umjesto na jamstvu uprave Europske komisije. Sud je za 2018. analizirao preporuke iznesene u godišnjem izvješću za 2014. godinu i tematskim izvješćima iz te godine.

U toj se analizi pokazalo da je 74 % preporuka koje je Sud iznio u svojem godišnjem izvješću za 2014. i 94 % preporuka u tematskim izvješćima iz iste godine provedeno u potpunosti ili u većoj ili određenoj mjeri.

Provedba preporuka Suda po godinama u kojoj su preporuke iznesene

Osoblje Suda

Raspodjela osoblja

Na kraju 2018. godine na Sudu je bilo zaposleno 834 dužnosnika i privremenih djelatnika. U plan radnih mjesta Suda bila su uključena 853 dužnosnika i privremena djelatnika, od kojih je 541 bio u revizijskim vijećima, uključujući 112 članova osoblja u uredima članova Suda.

Osoblje Suda: radna mjesta u reviziji, prevođenju, administraciji i predsjedništvu

Na Sudu je usto na kraju godine bilo zaposleno 76 ugovornih djelatnika i 15 upućenih nacionalnih stručnjaka.

Zapošljavanje

Osoblje Suda ima bogato akademsko i stručno iskustvo. Politika zapošljavanja na Sudu u skladu je s općim načelima i uvjetima zapošljavanja u institucijama EU‑a te se njome promiče pružanje jednakih prilika na svim razinama.

Sud je 2018. godine zaposlio 79 djelatnika: 15 dužnosnika, 32 privremena djelatnika, 22 ugovorna djelatnika i 10 upućenih nacionalnih stručnjaka.

Osim toga, Sud je omogućio stažiranje u trajanju od tri do pet mjeseci za 60 stažista sa sveučilišnim obrazovanjem.

Dobni profil

Dobni profil osoblja u aktivnoj službi na dan 31. prosinca 2018. pokazuje da gotovo polovica osoblja Suda ima 44 godine ili manje.

Od ukupno 64 ravnatelja i glavnih rukovoditelja, njih 30 (47 %) ima 55 godina ili više. Zbog njihova odlaska u mirovinu u narednih pet do deset godina doći će do promjena u višem rukovodstvu.

Dobni profil

Napomena: Vrijednosti su zaokružene pa je moguće da zbrojevi pojedinačnih brojčanih vrijednosti ne odgovaraju sveukupnim zbrojevima.

Ravnomjerna zastupljenost spolova

Sud svojem osoblju, neovisno u spolu, pruža jednake mogućnosti za razvoj karijere. Ukupno gledajući, Sud je uspostavio ravnomjeran omjer žena i muškaraca među svojim osobljem, pri čemu žene čine 45 % revizora i administratora na Sudu.

Zastupljenost spolova prema razini odgovornosti

Sud nastavlja predano raditi na postizanju ravnomjerne zastupljenosti spolova na svim rukovodećim razinama. Tijekom posljednjih godina Sud je, primjerice, povećao udio žena na rukovodećim položajima u revizijskim vijećima: sa 7 %, koliko je iznosio na kraju 2015., taj je udio do kraja 2018. godine porastao na gotovo 24 %.

Povrh toga, politikom jednakih mogućnosti koju će Sud provoditi u razdoblju 2018. – 2020. uzimaju se u obzir pitanja dobi i invaliditeta.

Rukovoditelji prema državljanstvu i spolu

Podrška revizijskim aktivnostima

Stručno osposobljavanje

Bez osposobljavanja osoblje i institucija Suda ne
mogu se pripremiti za buduće izazove

U skladu s preporukama koje je izdala Međunarodna federacija računovođa Sud svakom revizoru nastoji omogućiti stručno osposobljavanje u prosječnom trajanju od 40 sati godišnje (5 dana). Sud je tu ciljnu vrijednost 2018. godine ponovno premašio sa 6,9 dana stručnog osposobljavanja po revizoru.

Sud je osim toga nastavio sa širenjem ponude tečajeva koje nudi revizorskom i nerevizorskom osoblju te je nastavio pružati podršku revizorima u stjecanju različitih certifikata. Također je nastavljen uspješan niz prezentacija koje unutarnji ili vanjski stručnjaci održavaju na temu razvojnih promjena u području revizije ili o pitanjima povezanima s radom revizora Suda.

Sud je nastavio i s programom dodjela nagrada za uspješan rad u okviru kojeg se osoblju koje nije na rukovodećim položajima daje prilika za sudjelovanje u posebnim tečajevima osposobljavanja izvan Suda.

Prosječan godišnji broj dana stručnog osposobljavanja
Uspješna suradnja s akademskom
zajednicom

Sud je potpisao sporazum o partnerstvu s Europskim koledžom (Brugge, Belgija) kojim je omogućena suradnja u nekoliko područja, među ostalim u području osposobljavanja, stažiranja i izrade izvješća. Također su sklopljeni sporazumi o partnerstvu s Europskim institutom za javnu upravu i drugim organizacijama, kojima se osoblju omogućilo pohađanje tečajeva koje ta tijela organiziraju.

Sud je nastavio i dodatno unaprijedio svoju suradnju sa Sveučilištem u Loreni: iznova je proveo poslijediplomski sveučilišni studij „Revizija javnih organizacija i politika” i diplomski studij „Upravljanje javnim organizacijama” te je osmislio novi poslijediplomski studij „Osnove statistike primijenjene na reviziju”.

Naposljetku, revizori iz drugih vrhovnih revizijskih institucija pohodili su unutarnje tečajeve Suda i neki od njih svoja su iskustva s drugima podijelili u slikovitim izvješćima na godišnjem Danu osposobljavanja na Sudu, kojem je prisustvovalo više od 450 sudionika.

Otvaranje interaktivnih e-tečajeva
za javnost

Sud je otvorio svoj tečaj e‑učenja o reviziji uspješnosti za javnost te je održao dva interaktivna tečaja za više od 150 sudionika iz cijeloga svijeta.

Prevođenje

Uprava Suda za prevođenje, jezične usluge i publikacije prevela je i redigirala 2018. više od 251 000 stranica, što je porast veći od 18 % u odnosu na 2017. godinu. To je povećanje također dovelo do veće stope angažiranja vanjskih pružatelja usluga. Sve se prevoditeljske službe u svojem radu sada služe usklađenim metodama rada.

Prevoditelji su sve više sudjelovali u revizijskim aktivnostima Suda, pružajući jezičnu podršku tijekom revizijskih posjeta i podršku pri izradi većine tematskih izvješća. Na taj je način ostvarena dodatna sinergija s revizorima Suda.

Tim za publikacije sada je u cijelosti integriran u svoju novu upravu. Kao rezultat toga, cjelokupan lanac izrade izvješća Suda, od jezičnog pregleda do prevođenja i objave, integriran je u jedinstvenu usavršenu radnu proceduru.

Informacijska tehnologija, radna okolina i inovacije

Uprava Suda za informacije, radnu okolinu i inovacije pomaže osoblju Suda u djelotvornoj i učinkovitoj primjeni informacijskih tehnologija na način da promiče inovacije i upravlja znanjem. Također je zadužena za upravljanje zgradama Suda.

Upravljanje informacijama

Sud je pokrenuo inicijativu tECAway, rješenje za pristup mreži za osoblje koje je na putovanjima. S pomoću te inicijative takvo osoblje može s bilo kojeg uređaja, bilo gdje i u bilo kojem trenutku pristupiti digitalnim resursima Suda.

Sud je izradio novi sustav usklađenog upravljanja dokumentima te je uveo višenamjenske uređaje za ispis, fotokopiranje i skeniranje. Sud očekuje da će oni biti korisni i u pogledu informacijske sigurnosti i potrošnje papira.

Usvojen je novi model upravljanja kibersigurnošću i trenutačno se provodi plan za kibersigurnost.

Svi projekti i postignuća u području IT‑ja realizirani su uz uvažavanje kontinuiteta poslovanja, pri čemu je bila zajamčena potpuna dostupnost ključnih sustava.

Inovacije

Sud je osnovao ECAlab, međudisciplinarni inovacijski laboratorij usmjeren na digitalnu transformaciju revizija s pomoću podataka i tehnologije. Laboratorij eksperimentira s primjenom tehnologija kao što su umjetna inteligencija, obrada prirodnog jezika i rudarenje podataka na stvarnim revizijskim zadatcima. Nekoliko zadataka i publikacija već je obavljeno s pomoću te podrške.

Sud je također proveo probni projekt za upotrebu tehnologija lanca blokova u svrhe ovjeravanja revizijskih dokaza i publikacija. Rezultat je tog projekta prototip poznat pod nazivom „registar Suda”, koji je Europsko partnerstvo za tehnologiju lanaca blokova, čije su osnivateljice države članice EU‑a i Komisija, odabralo da bude dio europske infrastrukture za usluge lanaca blokova, čiji će razvoj započeti 2019. godine.

Upravljanje znanjem

Sud je u srpnju 2018., zajedno sa Sveučilištem u Pisi i Udruženjem ovlaštenih računovođa (ACCA), održao svoju prvu godišnju ljetnu školu za javnu reviziju u cilju ispitivanja novih globalnih pitanja relevantnih za tu struku. Ljetna škola bila je usmjerena na tehnike za analizu podataka za potrebe revizije te je privukla 45 sudionika iz drugih vrhovnih revizijskih institucija te institucija i sveučilišta u EU‑u.

Sud je također održao konferenciju o tehnologiji lanca blokova kako bi istražio mogućnosti koje ta tehnologija nudi i njezine praktične primjene za potrebe kontrole rashoda u EU‑u. Konferencija je uglavnom bila namijenjena sudionicima iz drugih institucija EU‑a.

Zgrade

U vlasništvu Suda trenutačno su tri zgrade („K1”, „K2” i „K3”) koje su povezane u jedinstven i integriran tehnički objekt. Sud usto u Luxembourgu unajmljuje uredske prostore za svoj centar za oporavak u slučaju katastrofa.

K1

U zgradi K1, koja je otvorena 1988. godine, nalaze se uredi koji mogu primiti do 310 djelatnika i prostorije za sastanke. Na podzemnim razinama smještena su parkirališta, tehničke i skladišne prostorije, knjižnica i glavni arhiv, dok su na najvišem katu smještene isključivo tehničke prostorije.

Zgrada K1 modernizirana je 2008. godine kako bi bila u skladu s nacionalnim standardima u području zdravlja, sigurnosti i okoliša. Kad god je to bilo moguće, tehnologija u zgradi K1 prilagođena je kako bi se uskladila s tehnologijom koja se koristi u zgradama K2 i K3.

K2

Zgrada K2 otvorena je 2003. godine. Na podzemnim razinama nalaze se parkirališta te tehničke i skladišne prostorije, kao i centar za fitness. Na najvišem katu smještene su isključivo tehničke prostorije. Na ostalim katovima smješteni su uredi koji mogu primiti do 241 zaposlenika, prostorije za sastanke, konferencijska dvorana s kabinama za usmeno prevođenje, prostorije za videokonferencije, kafeterija te prostorije s osnovnom kuhinjskom opremom.

Sud planira modernizirati zgradu K2 optimiziranjem ustroja radnih prostora i unaprjeđivanjem dijela tehničkih instalacija. Detaljna studija za taj projekt provest će se 2019. godine te se očekuje da će se s radovima započeti do kraja 2019. godine.

U skladu s dogovorom sklopljenim s Europskim parlamentom i Vijećem iz ožujka 2014. Sud će troškove modernizacije pokriti iz preostalog proračuna za projekt izgradnje zgrade K3 koji je dovršen prije nekoliko godina.

K3

Zgrada K3 otvorena je 2012. godine. Na podzemnim razinama nalaze se parkirališta, tehničke i skladišne prostorije, mjesta za istovar, objekti za skladištenje otpada, tiskara, kuhinje i arhivi. U prizemlju su smješteni kantina, kafeterija i učionice. U zgradi se nalaze i uredi koji mogu primiti do 503 zaposlenika, prostorije za sastanke i informatička prostorija. Na šestom katu nalaze se prostorije za primanja, kuhinja i tehničke prostorije. Za zgradu K3 dodijeljen je certifikat BREEAM s ocjenom „vrlo dobar” na temelju vodeće svjetske metode za ocjenjivanje i certificiranje održivosti zgrada.

Zgrade Suda u četvrti Kirchberg u Luxembourgu.

Jačanje sigurnosti Suda

Projekt za povećanje periferijske sigurnosti Suda i zaštite njegova osoblja dovršen je tijekom 2018. godine. Suvremeni centar za sigurnosnu provjeru, vanjski akreditacijski centar i centar za kontrolu pristupa za osoblje i posjetitelje pušteni su u uporabu u rujnu 2018. godine.

Glavna zgrada Suda K1 i novi centar za sigurnosnu provjeru u ulici Alcide De Gasperi u Luxembourgu.

Upravljanje okolišem

Sud je kao institucija EU‑a u svim aktivnostima koje provodi dužan primjenjivati načelo dobrog upravljanja okolišem. Stoga predano radi na kontinuiranom smanjenju svojega utjecaja na okoliš.

Sud je ponosan na svoj certifikat sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS). Trenutačno uspješno primjenjuje sustav upravljanja okolišem koji je usklađen sa sustavom EMAS te je u potpunosti usklađen sa zahtjevima za certifikaciju za standard ISO 14001:2015.

Sud namjerava i dalje sustavno smanjivati svoje emisije CO2 i redovito analizira emisije stakleničkih plinova uzrokovane njegovim aktivnostima. Ukupna količina stakleničkih plinova nastala 2017. godine iznosila je 10 451 tonu ekvivalenta ugljičnog dioksida (tCO2e), što je pad od 3 % u odnosu na vrijednosti zabilježene 2016. godine. Sud je za 2018. godinu analizirao svoj ugljični otisak četvrtu godinu zaredom i rezultati će biti dostupni na njegovim internetskim stranicama u drugoj polovici 2019. godine. 

Odgovornost Suda

Financijske informacije

Sud se financira iz općeg proračuna Europske unije sredstvima za administrativne rashode.

Proračun Suda za 2018. godinu iznosio je otprilike 146 milijuna eura. Taj iznos čini manje od 0,1 % ukupnih rashoda EU‑a ili otprilike 1,5 % ukupnih administrativnih rashoda EU‑a. Stopa iskorištenosti proračuna za 2018. godinu iznosila je 96 %.

Izvršenje proračuna za 2018. godinu

FINANCIJSKA GODINA 2018. Konačna odobrena sredstva Obveze % iskorištenosti Plaćanja
Glava 1: Osobe koje rade u instituciji (u tisućama eura)
10 – Članovi institucije 12 265 11 245 92 % 11 186
12 – Dužnosnici i privremeno osoblje 105 044 102 543 98 % 102 528
14 – Ostalo osoblje i vanjske usluge 6 335 5 914 93 % 5 825
162 – Putovanja 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju 2 990 2 883 96 % 2 221
Glava 1 – ukupno 130 084 125 635 97 % 124 297
Glava 2 – Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja
20 – Nepokretna imovina 2 956 2 945 99 % 1 822
210 – Informacijska tehnologija i telekomunikacije 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 – Pokretna imovina i povezani troškovi 1 129 1 066 94 % 749
23 – Tekući administrativni rashodi 557 353 63 % 241
25 – Sastanci, konferencije 708 581 82 % 332
27 – Informiranje i objavljivanje 1 874 1 197 64 % 922
Glava 2 – ukupno 15 932 14 849 93 % 8 780
Sveukupno Europski revizorski sud 146 016 140 484 96 % 133 077

Proračun za 2019. godinu

Proračun za 2019. godinu donosi povećanje od 0,6 % u odnosu na proračun za 2018. godinu.

PRORAČUN 2019. Izvješće o radu
Glava 1: Osobe koje rade u instituciji (u tisućama eura)
10 – Članovi institucije 11 474 12 515
12 – Dužnosnici i privremeno osoblje 107 666 106 600
14 – Ostalo osoblje i vanjske usluge 6 381 5 745
162 – Putovanja 3 450 3 450
161 + 163 + 165 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju 3 098 2 990
Glava 1 – ukupno 132 069 131 300
Glava 2 – Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja
20 – Nepokretna imovina 2 984 2 930
210 – Informacijska tehnologija i telekomunikacije 7 605 7 492
212 + 214 + 216 – Pokretna imovina i povezani troškovi 998 1 157
23 – Tekući administrativni rashodi 548 555
25 – Sastanci, konferencije 700 706
27 – Informiranje i objavljivanje 1 986 1 876
Glava 2 – ukupno 14 821 14 716
Sveukupno Europski revizorski sud 146 890 146 016

Unutarnja i vanjska revizija

Unutarnja revizija

Služba Suda za unutarnju reviziju savjetuje Sud u području upravljanja rizicima. Ona pruža neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavne usluge osmišljene za ostvarivanje dodatne vrijednosti i poboljšanje poslovanja Suda. Služba za unutarnju reviziju podnosi izvješća Odboru za unutarnju reviziju, koji se sastoji od triju članova Suda i vanjskog stručnjaka. Odbor redovito prati napredak u obavljanju različitih zadataka koji su predviđeni godišnjim programom rada Službe za unutarnju reviziju i vodi računa o njezinoj neovisnosti.

Služba za unutarnju reviziju provela je 2018. godine reviziju sustava kibersigurnosti Suda i građevinskih radova povezanih sa sigurnošću njegova okolnog područja. Također je provjerila provedbu politike upravljanja rizicima Suda i godišnjih izjava koje daju dužnosnici za ovjeravanje. Osim toga, Služba je provjerila provedbu svojih prethodnih preporuka kako bi zajamčila provedbu dogovorenih akcijskih planova.

U okviru revizija koje je 2018. provela Služba za unutarnju reviziju nisu utvrđeni nikakvi nedostatci koji bi, po svojoj naravi ili svojem razmjeru, ozbiljno doveli u pitanje općenitu pouzdanost sustava unutarnje kontrole koje je uspostavio dužnosnik za ovjeravanje kako bi zajamčio zakonitost i pravilnost financijskih operacija Suda.

Sud svake godine podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o rezultatima unutarnje revizije.

Vanjska revizija

Reviziju godišnje računovodstvene dokumentacije Suda provodi neovisni vanjski revizor. Riječ je o važnom aspektu Suda kao institucije koja na sebe primjenjuje ista načela transparentnosti i odgovornosti kao i na subjekte nad kojima provodi reviziju. Vanjski revizor Suda – PricewaterhouseCoopers Sàrl – objavio je 17. svibnja 2018. izvješće o računovodstvenoj dokumentaciji Suda za financijsku godinu 2017.

Mišljenja vanjskog revizora Suda – financijska godina 2017.

O financijskim izvještajima Suda:

„Prema mišljenju ovlaštenog revizora financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje Europskog revizorskog suda na dan 31. prosinca 2017. i rezultate njegova poslovanja, njegove novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.) te njezinim naknadnim izmjenama, u daljnjem tekstu: Financijska uredba, te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.) o detaljnim pravilima za primjenu Financijske uredbe i njezinih naknadnih izmjena.”

O uporabi resursa Suda i kontrolnim postupcima:

„Na temelju obavljenog rada koji je opisan u ovom izvješću PwC nije opazio ništa zbog čega bi smatrao da u svim značajnim aspektima i na temelju prethodno opisanih kriterija:

 • sredstva dodijeljena Sudu nisu iskorištena u predviđene svrhe
 • uspostavljenim kontrolnim postupcima nisu pružena jamstva koja su potrebna da financijsko poslovanje bude usklađeno s važećim pravilima i propisima.”

Razrješnica

Kao i na sve druge institucije EU‑a, i na Sud se primjenjuje postupak davanja razrješnice. U travnju 2018. Europski parlament dao je glavnom tajniku Suda razrješnicu za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2016. Kao i svake godine, Sud je obavio temeljitu analizu svih pitanja otvorenih tijekom postupka davanja razrješnice u pogledu njegovih dužnosti u području revizije i upravljanja, poduzeo odgovarajuće mjere i podnio detaljno izvješće Europskom parlamentu o svojem daljnjem postupanju.

Dana 26. ožujka 2019. Europski parlament dao je glavnom tajniku Suda razrješnicu za 2017. godinu. Time je potvrđena (odnosno, zaključena i odobrena) računovodstvena dokumentacija Suda za 2017. godinu.

Istorazinska ocjenjivanja

Istorazinska ocjenjivanja uključuju neovisnu i transparentnu procjenu kapaciteta određene vrhovne revizijske institucije koju provode druge vrhovne revizijske institucije. Svaka vrhovna revizijska institucija uključena u istorazinsko ocjenjivanje i dalje tijekom provođenja ocjenjivanja poštuje neovisnost druge vrhovne revizijske institucije.

Sud je 2018. pozvao vrhovne revizijske institucije Estonije (vodeću vrhovnu revizijsku instituciju), Danske, Nizozemske i Sjedinjenih Američkih Država da na pola razdoblja 2018. – 2020. procijene je li Sud na dobrom putu da ostvari svoje strateške ciljeve te je li izgledno da će se mjerama koje je Sud dosad poduzeo kako bi proveo strategiju ostvariti željeni učinci. Objava izvješća o istorazinskom ocjenjivanju očekuje se 2019. godine.

Sud je istovremeno, u suradnji s vrhovnim revizijskim institucijama Poljske i Ujedinjene Kraljevine, započeo s radom s pripremama istorazinskog ocjenjivanja vrhovne revizijske institucije Litve. Glavni cilj te procjene bit će procijeniti usklađenost revizijskog pristupa vrhovne revizijske institucije Litve s međunarodnim standardima.

Sud je tijekom godine također naručio vanjsku i neovisnu procjenu svojeg etičkog okvira. Procjenu provode Vrhovni ured za reviziju Republike Poljske i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. Objava izvješća očekuje se 2019. godine.

Izjava dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja

Ja, niže potpisani glavni tajnik Europskog revizorskog suda, u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja, izjavljujem:

 • da su informacije u ovom izvješću istinite i točne, te
 • da imam razumno jamstvo:
  • da su resursi dodijeljeni za aktivnosti opisane u ovom izvješću upotrijebljeni u predviđene svrhe i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja
  • da se uspostavljenim kontrolnim postupcima pružaju potrebna jamstva o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom i jamči odgovarajuće postupanje u slučaju optužbi ili sumnji na prijevaru, te
  • da su koristi ostvarene provedbom kontrola razmjerne troškovima.

Ovo se jamstvo temelji na mojoj prosudbi i informacijama koje su mi dostupne, kao što su izvješća i izjave dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja, izvješća unutarnjeg revizora i izvješća vanjskog revizora za prethodne financijske godine.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o čemu što nije navedeno u ovom izvješću, a što bi moglo naštetiti interesima ove institucije.

Sastavljeno u Luxembourgu 28. ožujka 2019.

Eduardo Ruiz García
Glavni tajnik

Prilog – publikacije iz 2018.:
tematska izvješća, godišnja izvješća,
mišljenja i publikacije koje se temelje
na pregledima

Tematska izvješća

 • Tematsko izvješće br. 1/2018: Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) – vrijeme je za bolje usmjeravanje
 • Tematsko izvješće br. 2/2018: Operativna učinkovitost ESB‑a u upravljanju kriznim situacijama u bankama
 • Tematsko izvješće br. 3/2018: Revizija postupka u slučaju makroekonomskih neravnoteža
 • Tematsko izvješće br. 4/2018: Pomoć EU‑a Mjanmaru/Burmi
 • Tematsko izvješće br. 5/2018: Obnovljiva energija za održiv ruralni razvoj: znatan potencijal za sinergiju koji uglavnom ostaje neiskorišten
 • Tematsko izvješće br. 6/2018: Slobodno kretanje radnika – temeljna je sloboda zajamčena, ali boljim usmjeravanjem financijskih sredstava EU‑a doprinijelo bi se mobilnosti radnika
 • Tematsko izvješće br. 7/2018: Pretpristupna pomoć EU‑a Turskoj: dosad su postignuti tek ograničeni rezultati
 • Tematsko izvješće br. 8/2018: Potpora EU‑a produktivnim ulaganjima u poduzeća – potrebno je staviti veći naglasak na trajnost
 • Tematsko izvješće br. 9/2018: Javno‑privatna partnerstva u EU‑u: brojni nedostatci i ograničene koristi
 • Tematsko izvješće br. 10/2018: Program osnovnih plaćanja za poljoprivrednike – u operativnom smislu ide u pravom smjeru, ali ima ograničen učinak na pojednostavnjenje, usmjeravanje i konvergenciju razina potpore
 • Tematsko izvješće br. 11/2018: Nove mogućnosti financiranja projekata ruralnog razvoja: jednostavnija rješenja, ali naglasak nije stavljen na rezultate
 • Tematsko izvješće br. 12/2018: Širokopojasni pristup internetu u državama članicama EU‑a: postignut je određen napredak, ali neće se dosegnuti sve ciljne vrijednosti iz strategije Europa 2020.
 • Tematsko izvješće br. 13/2018: Suzbijanje radikalizacije koja vodi do terorizma: Komisija je uzela u obzir potrebe država članica, ali uz određene nedostatke u koordinaciji i evaluaciji
 • Tematsko izvješće br. 14/2018: Centri izvrsnosti EU‑a za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu sigurnost: potrebno je ostvariti veći napredak
 • Tematsko izvješće br. 15/2018: Jačanje kapaciteta snaga unutarnje sigurnosti u Nigeru i Maliju: napredak je tek djelomičan i spor
 • Tematsko izvješće br. 16/2018: Ex post preispitivanje zakonodavstva EU‑a: sustav je dobro uspostavljen, ali nedovršen
 • Tematsko izvješće br. 17/2018: Mjere koje su Komisija i države članice poduzele tijekom posljednjih godina programskog razdoblja 2007. – 2013. doprinijele su povećanju niskih stopa iskorištenosti sredstava, ali nisu bile dovoljno usmjerene na rezultate
 • Tematsko izvješće br. 18/2018: Je li postignut glavni cilj preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu?
 • Tematsko izvješće br. 19/2018: Europska mreža željeznica velikih brzina nije stvarnost, već nedjelotvoran sustav nepovezanih dionica
 • Tematsko izvješće br. 20/2018: Afrička struktura za mir i sigurnost: potrebno je preusmjeriti potporu EU‑a
 • Tematsko izvješće br. 21/2018: Odabir i praćenje projekata u okviru EFRR‑a i ESF‑a u razdoblju 2014. – 2020. i dalje su uglavnom usmjereni na ostvarenja
 • Tematsko izvješće br. 22/2018: Mobilnost u okviru programa Erasmus+ već je donijela koristi za nekoliko milijuna sudionika te je ostvarena višedimenzionalna dodana vrijednost EU‑a, no potrebno je usavršiti mjerenje uspješnosti
 • Tematsko izvješće br. 23/2018: Onečišćenje zraka: naše zdravlje još uvijek nije dovoljno zaštićeno
 • Tematsko izvješće br. 24/2018: Demonstriranje hvatanja i skladištenja ugljika te inovativnih obnovljivih izvora energije na komercijalnoj razini u EU‑u: tijekom posljednjeg desetljeća nije ostvaren predviđeni napredak
 • Tematsko izvješće br. 25/2018: Direktiva o poplavama: napredak u procjeni rizika, a u području planiranja i provedbe potrebna su poboljšanja
 • Tematsko izvješće br. 26/2018: Niz kašnjenja u primjeni carinskih informatičkih sustava: što je pošlo po zlu?
 • Tematsko izvješće br. 27/2018: Instrument za izbjeglice u Turskoj: korisna potpora, no potrebna su poboljšanja kako bi se ostvarila veća vrijednost za uloženi novac
 • Tematsko izvješće br. 28/2018: Većinom mjera pojednostavnjenja uvedenih u okviru programa Obzor 2020. olakšano je djelovanje korisnika, no još ima prostora za poboljšanja
 • Tematsko izvješće br. 29/2018: EIOPA je u velikoj mjeri doprinijela nadzoru i stabilnosti u sektoru osiguranja, no i dalje postoje znatni izazovi
 • Tematsko izvješće br. 30/2018: Putnici u EU‑u imaju opsežna prava, ali se i dalje moraju boriti da ih ostvare
 • Tematsko izvješće br. 31/2018: Dobrobit životinja u EU‑u: premošćivanje jaza između ambicioznih ciljeva i praktične primjene
 • Tematsko izvješće br. 32/2018: Krizni uzajamni fond Europske unije za Afriku: fleksibilan instrument, ali nije dovoljno usmjeren
 • Tematsko izvješće br. 33/2018: Borba protiv dezertifikacije u EU‑u: sve veća prijetnja u pogledu koje je potrebno djelovati odlučnije
 • Tematsko izvješće br. 34/2018: Uredski smještaj institucija EU‑a – Neki su primjeri prakse upravljanja dobri, no postoje i različiti nedostatci
 • Tematsko izvješće br. 35/2018: Transparentnost financijskih sredstava EU‑a kojima se koriste nevladine organizacije: potrebno je uložiti više napora

Godišnja i posebna godišnja izvješća

 • Godišnje izvješće Suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017.
 • Godišnje izvješće o aktivnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. europskog razvojnog fonda (ERF) za financijsku godinu 2017.
 • Godišnje izvješće o 41 agenciji EU‑a za financijsku godinu 2017.
 • Sažeti prikaz rezultata godišnjih revizija za 2017. godinu koje je Sud proveo nad osam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća
 • Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji europskih škola za financijsku godinu 2017.
 • Izvješće o svim potencijalnim obvezama koje su nastale kao rezultat zadaća iz Uredbe br. 806/2014 koje su obavljali Jedinstveni sanacijski odbor, Vijeće i Komisija za financijsku godinu 2017.

Mišljenja

 • Mišljenje Europskog revizorskog suda br. 1/2018 o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 2. svibnja 2018. o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
 • Mišljenje br. 2/2018: Razmatranja aspekata revizije i odgovornosti u vezi s prijedlogom od 6. prosinca 2017. o osnivanju Europskog monetarnog fonda unutar pravnog okvira Unije
 • Mišljenje br. 3/2018 o prijedlogu Uredbe Vijeća o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond
 • Mišljenje br. 4/2018 o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
 • Mišljenje br. 5/2018 o prijedlogu Komisije o novom sustavu vlastitih sredstava Europske unije
 • Mišljenje br. 6/2018 o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
 • Mišljenje br. 7/2018 o prijedlozima Komisije o uredbama koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za razdoblje nakon 2020.
 • Mišljenje br. 8/2018 o prijedlogu Komisije od 23. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe o OLAF‑u br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi OLAF
 • Mišljenje br. 9/2018 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU‑a za borbu protiv prijevara
 • Mišljenje br. 10/2018 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

Publikacije koje se temelje na pregledima

 • Informativni dokument: Budućnost financija EU‑a: reforma načina na koji funkcionira proračun EU‑a
 • Informativni dokument: Budućnost zajedničke poljoprivredne politike
 • Informativni dokument: Doprinos pojednostavnjenju programa EU‑a za istraživanja koji će naslijediti program Obzor 2020.
 • Informativni dokument: Integracija migranata koji dolaze iz zemalja izvan EU‑a
 • Informativni dokument: Pojednostavnjenje provedbe kohezijske politike u razdoblju nakon 2020.
 • Informativni dokument: Prijedlog Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.
 • Panoramski pregled: Primjena prava EU‑a u praksi: nadzorne odgovornosti Europske komisije u skladu s člankom 17. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji
 • Panoramski pregled: Razvoj uspješnog prometnog sektora u EU‑u: izazovi na koje je potrebno odgovoriti
 • Kratki tematski pregled: Nadoknada PDV‑a u području kohezije – uporaba financijskih sredstava EU‑a izložena je pogreškama i nije optimalna

Uvodni dokumenti o reviziji

 • Dobrobit životinja u EU‑u
 • Sigurnost hrane u EU‑u
 • Proizvodnja električne energije iz energije vjetra i solarne fotonaponske energije u EU‑u
 • Ekološka hrana u EU‑u
 • Doprinos Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) nadzoru i financijskoj stabilnosti u sektoru osiguranja EU‑a
 • Instrument za izbjeglice u Turskoj
 • Prekogranična zdravstvena zaštita u EU‑u
 • Savjetovanje s javnošću u procesu pripreme zakona EU‑a
 • Dezertifikacija u EU‑u
 • Naplata PDV‑a i carina u području prekogranične e‑trgovine
 • Fond europske pomoći za najpotrebitije
 • Jamčenje provedbe politike EU‑a u području tržišnog natjecanja

Kontakt

EUROPSKI REVIZORSKI SUD
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Upiti: eca.europa.eu/hr/Pages/ContactForm.aspx
Internetske stranice: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Više informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http://europa.eu).

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-1851-1 ISSN 2315-3962 doi:10.2865/011431 QJ-AA-19-001-HR-N
HTML ISBN 978-92-847-1829-0 ISSN 2315-3962 doi:10.2865/410270 QJ-AA-19-001-HR-Q

© Europska unija, 2019.
Umnožavanje je dopušteno pod uvjetom da je naveden izvor.

Za svaku uporabu ili umnožavanje sljedećih fotografija dopuštenje je potrebno zatražiti izravno od nositelja autorskih prava:
Str. 30, © Francuski Crveni križ
Str. 31, © Europska agencija za lijekove

Umnožavanje fotografija u nastavku dopušta se pod uvjetom da se navedu nositelj autorskih prava, izvor te ime i prezime fotografa / arhitekata:
Str. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EU / Europski revizorski sud
Str. 9, © EU / Europski revizorski sud, službeni mjesečnik Suda Journal
Str. 20, slijeva nadesno i odozgo nadolje:
* © EU / Europski parlament
* © EU, 2005 / Audiovizualna služba Europske komisije / Alain Schroeder
* © EU, 2010 / Carlos Juan
* © EU, 2008 / Europski parlament
* © EU, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © EU, 2016 / Yasin Akgul
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
* © EU, 2017 / Frank Molter
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
Str. 22, © EU, 2008 / Europski parlament
Str. 23, © EU / Eurostat – GISCO, 02/2018, izvor podataka: © EuroGeographics © GU MOVE
Str. 25, © EU / Eurostat – GISCO, 03/2019, administrativne granice: © EuroGeographics © UN FAO © Geonames
Str. 35, © EU, 2008 / Laurent Chamussy
Str. 6667, © EU / Europski revizorski sud, arhitekti zgrada: Paul Noël (1988.) i Jim Clemes (2004. i 2013.).

Ova publikacija dostupna je na 23 jezika u sljedećem formatu:

PDF
PDF General Report

KONTAKT S EU-om

Osobno
U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na: http://europa.eu/contact

Telefonom ili e‑poštom
Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:

 • na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
 • na broj: +32 22999696 or
 • e‑poštom preko: http://europa.eu/contact

TRAŽENJE INFORMACIJA O EU-u

Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU‑a dostupne su na internetskim stranicama Europa: http://europa.eu

Publikacije EU‑a
Besplatne publikacije EU‑a i publikacije EU‑a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko EU Bookshopa: http://publications.europa.eu/eubookshop. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili najbližemu informacijskom centru (vidjeti http://europa.eu/contact)

Zakonodavstvo EU‑a i povezani dokumenti
Za pristup pravnim informacijama iz EU‑a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU‑a od 1951. na svim službenim jezičnim verzijama, posjetite internetske stranice EUR‑Lexa: http://eur‑lex.europa.eu

Otvoreni podatci iz EU‑a
Portal otvorenih podataka EU‑a (http://data.europa.eu/euodp) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU‑a. Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.