Hvis du er statsborger i et EU-land, er du også unionsborger. Hvad betyder det i praksis? Hvad har Den Europæiske Union gjort for os? Allerførst så lever vi i fred. Det er en fantastisk bedrift, men det er ikke det eneste, som Europa har gjort for os.

Hvis du er mellem 14 og 18 år gammel og ønsker at vide mere om Den Europæiske Union — så er denne publikation noget for dig!

Du kan her læse, hvordan Den Europæiske Union blev skabt, hvilke værdier vi deler, hvem der gør hvad i Unionen, og hvordan alt dette har betydning for dig i din dagligdag. Du lærer også om de mange udfordringer, Unionen i dag håndterer, udfordringer, som også har betydning for din fremtid.

Den Europæiske Union er blevet skabt med tiden. Den er et »igangværende projekt«, og det er snart din generations tur til at afgøre, hvad der nu skal ske. Tiden er nu inde til, at du danner dig dine egne meninger om Unionen. Dette hæfte og dets øvelser vil være stof til eftertanke, ikke kun for dig, men også når du taler med dine venner og din familie om Europa.

Til hæftet hører en onlinequiz, som giver dig mulighed for at repetere emnerne i hæftet på en sjov måde.

Tilgængelige formater

Denne online publikation er tilgængelig på 24 sprog og i følgende formater:

PDF PRINT HTML

Del denne side

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikation
Kontoret for redaktion og målrettet kommunikation
1049 Bruxelles
BELGIEN

Manuskript afsluttet i januar 2020.

Teksten i denne publikation er baseret på det tyske manuskript til publikationen »Europa. Vidensmagasinet for unge« fra 2010 af Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Til denne udgave er den blevet revideret og opdateret af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation.

Publications Office

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2020


© Den Europæiske Union, 2020

Videreanvendelse er tilladt med kildeangivelse. Europa-Kommissionens politik for videreanvendelse af Kommissionens dokumenter er reguleret ved afgørelse 2011/833/EU (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39). Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af EU’s ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.


Print
ISBN 978-92-76-00950-4
doi:10.2775/45448
NA-03-19-153-DA-C
PDF
ISBN 978-92-76-00895-8
doi:10.2775/52984
NA-03-19-153-DA-N
HTML
ISBN 978-92-76-00951-1
doi:10.2775/72526
NA-03-19-153-DA-Q

ANERKENDELSER
Alle billeder © Den Europæiske Union, med undtagelse af:

Fotos:
Forside: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan

Illustrationer:
© iStock.com/lushik
© iStock.com/TCmake_photo
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/AF-studio
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/nadia_bormotova
© iStock.com/vladwel
© iStock.com/Jane_Kelly
© iStock.com/bluebearry
© iStock.com/steinar14