EU & JAG

Är du mellan 15 och 18 år och vill veta mer om EU? Då ska du läsa den här broschyren! Du får veta hur EU (Europeiska unionen) bildades, vilka värden vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig hur EU hanterar dagens stora utmaningar, som klimatförändringen, den digitala världen och covid-19. Det EU gör i dag kommer att påverka din framtid i morgon.

Det EU vi har i dag har byggts upp under många år. Det är ett ständigt pågående projekt, och snart är det din generation som kommer att forma EU:s utveckling. Så nu är det dags för dig att bilda dig en egen uppfattning om EU. Den här broschyren och övningsuppgifterna i den kan hjälpa dig med det: europa.eu/learning-corner/eu-me_sv

Om du vill kolla vad du har lärt dig kan du göra en frågesport efter att ha läst igenom broschyren: europa.eu/learning-corner/quiz_sv

Mer material om EU finns på webbplatsen Elev- och lärarhörnan, på alla officiella EU-språk: europa.eu/learning-corner/learning-corner_sv

Om du har kommentarer eller förslag om broschyren kan du skicka dem till: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Tillgängliga format

Denna online-publikation är tillgänglig på 26 språk och i följande format:

PDF PRINT HTML

Dela denna sida

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation
1049 Bryssel
BELGIEN

Manuskriptet färdigställdes april 2023.

Texten bygger på den tyska versionen av broschyren Europa: Kunskapsmagasinet för unga från 2010, av Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Denna version har bearbetats och uppdaterats av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation..

Publications Office

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2023


© Europeiska unionen, 2023

Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Europeiska kommissionens bestämmelser om vidareutnyttjande finns i beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39). För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av EU:s upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.


Print
ISBN 978-92-76-60305-4
doi:10.2775/953688
NA-04-22-312-SV-C
PDF
ISBN 978-92-76-60300-9
doi:10.2775/630558
NA-04-22-312-SV-N
HTML
ISBN 978-92-76-99400-8
doi:10.2775/968478
NA-04-22-312-SV-Q

BILDER
EU har upphovsrätt till alla bilder utom följande:

Framsidan, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Source: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.