Más saoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach thú, is saoránach Eorpach thú freisin. Cad is ciall leis sin i ndáiríre? Cé na rudaí a rinne an tAontas Eorpach dúinn? Ar an gcéad dul síos, mairimid go léir i ré shíochánta. Is éacht iontach é sin, ach is mó rud eile atá déanta ag an Eoraip dúinn.

Má tá tú idir 14 agus 18 mbliana d’aois agus fonn ort tuilleadh a fhoghlaim i dtaobh an Aontais Eorpaigh ― gheobhaidh tú eolas fónta san fhoilseachán seo.

Míneofar sa leabhrán seo duit conas a tógadh an tAontas Eorpach, cé na luachanna coiteanna atá againn, conas a roinntear na cúraimí san Aontas agus cén bhaint atá ag an méid sin ar fad le do shaol laethúil. Chomh maith leis sin, foghlaimeoidh tú faoin iliomad dúshlán atá roimh an Aontas Eorpach sa lá atá inniu ann, ar dúshláin iad a dhéanfaidh difear dá bhfuil i ndán duitse freisin.

Tá an tAontas Eorpach á thógáil le himeacht ama. Obair thógála atá idir lámha go fóill is ea é. Roimh i bhfad, faoi do ghlúin féin a bheidh sé an obair sin a stiúradh. Mar sin, is mithid duit anois cruth áirithe a chur ar do thuairimí féin i dtaobh an Aontais. Ba cheart duit machnamh a dhéanamh ar a bhfuil san fhoilseachán seo agus ar na cleachtaí atá ann. Ba cheart duit iad a úsáid mar threoir freisin le linn duit labhairt faoin Eoraip le do chairde agus le do theaghlach.

tráth na gceist ar líne ag gabháil leis an leabhrán seo agus is bealach taitneamhach é sin chun athspléachadh a thabhairt ar roinnt de na saincheisteanna a phléitear ann.

Formáidí atá ar fáil

Tá an foilseachán ar líne seo ar fáil i 24 teanga agus sna formáidí seo a leanas:

PDF PRINT HTML

Roinn an leathanach seo

An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Seirbhís Eagarthóireachta agus Sprioc For-rochtana
1049 An Bhruiséil
AN BHEILG

Lámhscríbhinn arna críochnú i mí Eanáir 2020.

Tá téacs an fhoilseacháin seo bunaithe ar an leagan Gearmáinise den fhoilseachán Europa.Das Wissensmagazin für Jugendliche (“An Eoraip. Iris don Aos Óg”) a scríobh Eckart D. Stratenschulte, Europäische Akademie Berlin (Acadamh Eorpach Bheirlín), sa bhliain 2010. Rinne Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach an foilseachán a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta le haghaidh an eagráin seo.

Publications Office

Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2020


© An tAontas Eorpach 2020

Níl cosc ar athúsáid ar choinníoll go ndéantar an fhoinse a admháil. Tá an beartas athúsáide maidir le doiciméid de chuid an Choimisiúin Eorpaigh rialaithe ag Cinneadh 2011/833/AE (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39). Ní ceadmhach aon ghrianghraf nach dtagann faoi chóipcheart an Aontais Eorpaigh a úsáid nó a atáirgeadh gan cead a fháil ón sealbhóir cóipchirt.


Print
ISBN 978-92-76-00955-9
doi:10.2775/466969
NA-03-19-153-GA-C
PDF
ISBN 978-92-76-00900-9
doi:10.2775/53349
NA-03-19-153-GA-N
HTML
ISBN 978-92-76-00978-8
doi:10.2775/7030
NA-03-19-153-GA-Q

CREIDIÚINTÍ
Gach íomhá © An tAontas Eorpach, seachas:

Grianghraif:
© Leathanach clúdaigh © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan

Léaráidí:
© iStock.com/lushik
© iStock.com/TCmake_photo
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/AF-studio
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/nadia_bormotova
© iStock.com/vladwel
© iStock.com/Jane_Kelly
© iStock.com/bluebearry
© iStock.com/steinar14