Εάν είστε πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είστε και ευρωπαίος πολίτης. Τι σηµαίνει όµως αυτό στην πράξη; Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εµάς; Κατ’ αρχάς, όλοι ζούµε σε καιρό ειρήνης. Αυτό από µόνο του αποτελεί τεράστιο επίτευγµα, χωρίς ωστόσο να είναι το µόνο που έχει κάνει η Ευρώπη για εµάς.

Εάν είστε µεταξύ 14 και 18 ετών και ενδιαφέρεστε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η έκδοση είναι για εσάς!

Θα σας δώσει πληροφορίες για το πώς οικοδοµήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι κοινές µας αξίες, ποιος κάνει τι στην ΕΕ και µε ποιον τρόπο όλα αυτά είναι σηµαντικά για την καθηµερινή σας ζωή. Θα µάθετε επίσης για τις πολυάριθµες προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η ΕΕ, οι οποίες θα διαµορφώσουν και το µέλλον σας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδοµείται µε την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για ένα διαρκές «έργο σε εξέλιξη» και σύντοµα θα είναι η σειρά της δικής σας γενιάς να πάρει αποφάσεις για το µέλλον. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να διαµορφώσετε τις δικές σας απόψεις για την ΕΕ. Η έκδοση αυτή και οι ασκήσεις που περιλαµβάνει παρέχουν ερεθίσµατα για σκέψη όχι µόνο για εσάς, αλλά και για τις συζητήσεις που κάνετε µε φίλους ή µε την οικογένειά σας για την Ευρώπη.

Το φυλλάδιο συνοδεύεται από ένα διαδικτυακό κουίζ, το οποίο είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να επανέλθετε σε ορισµένα από τα θέµατα που καλύπτονται.

Διαθέσιμες μορφές

Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται σε 24 γλώσσες και στις ακόλουθες μορφές:

PDF PRINT HTML

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Συντακτική υπηρεσία & στοχευµένη προβολή
1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Το κείµενο της παρούσας έκδοσης βασίζεται στο γερµανικό χειρόγραφο της έκδοσης του 2010 µε τίτλο Ευρώπη: Το περιοδικό γνώσεων για νέους του Eckart D. Stratenschulte, Ευρωπαϊκή Ακαδηµία, Βερολίνο. Για την παρούσα έκδοση, αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Publications Office

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020


© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020

Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση µε αναφορά της πηγής. Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39). Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού τα οποία δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.


Print
ISBN 978-92-76-00893-4
doi:10.2775/099416
NA-03-19-153-EL-C
PDF
ISBN 978-92-76-00961-0
doi:10.2775/58893
NA-03-19-153-EL-N
HTML
ISBN 978-92-76-00940-5
doi:10.2775/900199
NA-03-19-153-EL-Q

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Όλες οι εικόνες © Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από:

Φωτογραφίες
Εξώφυλλο: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan

Εικονογραφήσεις
© iStock.com/lushik
© iStock.com/TCmake_photo
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/AF-studio
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/nadia_bormotova
© iStock.com/vladwel
© iStock.com/Jane_Kelly
© iStock.com/bluebearry
© iStock.com/steinar14