Raportul special
12 2020

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții:
lansată cu scopul de a stimula investițiile în UE, impactul platformei rămâne limitat

Informații despre raport Platforma europeană de consiliere în materie de investiții a fost constituită în 2015, alături de Fondul european pentru investiții strategice, ca parte a Planului de investiții pentru Europa conceput cu scopul de a stimula investițiile. Platforma sprijină investițiile prin furnizarea, pentru promotorii de proiecte, de servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale UE. Ea funcționează ca un parteneriat între Comisie și Banca Europeană de Investiții. Bugetul UE acoperă 75 % din bugetul anual al platformei, până la suma de 110 milioane de euro, în perioada 2015‑2020. Prezentul raport prezintă constatările Curții cu privire la activitățile platformei din perioada cuprinsă între lansarea acesteia și decembrie 2018. Curtea concluzionează că, până la sfârșitul anului 2018, platforma nu se dovedise încă a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor. Curtea formulează recomandări pentru îmbunătățirea performanței platformei și pentru încorporarea lecțiilor învățate din aceasta în noua Platformă de consiliere InvestEU, propusă în cadrul programului InvestEU pentru perioada 2021‑2027.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

I

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții a fost constituită în 2015, alături de Fondul european pentru investiții strategice, ca parte a Planului de investiții pentru Europa conceput cu scopul de a stimula investițiile în urma crizei economice. Rolul platformei este de a sprijini investițiile în economia reală prin furnizarea, pentru promotorii de proiecte, de servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale UE. Platforma funcționează ca un parteneriat între Comisie și Banca Europeană de Investiții și își desfășoară activitatea în cooperare cu bănci sau instituții naționale de promovare și cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

II

Obiectivul auditului Curții a fost de a evalua dacă platforma s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor. În special, Curtea a examinat dacă platforma:

 1. a fost constituită în mod adecvat pentru a răspunde nevoii de servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile din alte surse ale UE;
 2. a funcționat așa cum era prevăzut pentru a-și atinge obiectivele, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu partenerii; și dacă
 3. a contribuit la îmbunătățirea ofertei de proiecte adecvate pentru investiții.
III

Auditul Curții a acoperit activitatea platformei în perioada cuprinsă între lansarea acesteia în 2015 și decembrie 2018. Curtea a examinat o serie de documente privind platforma, a desfășurat interviuri cu membri ai personalului serviciilor relevante din cadrul BEI și din cadrul Comisiei, a analizat datele de gestiune ale platformei, a examinat un eșantion de misiuni de sprijin consultativ ale platformei și a efectuat sondaje în rândul băncilor și instituțiilor naționale de promovare care cooperează cu platforma și în rândul beneficiarilor finali ai serviciilor de consiliere sprijinite de platformă.

IV

În iunie 2018, Comisia a propus programul InvestEU pentru perioada de programare 2021‑2027, inclusiv o Platformă de consiliere InvestEU care să înlocuiască platforma existentă și o serie de alte inițiative de consiliere ale UE gestionate centralizat. Raportul de față conține o analiză și recomandări pertinente pentru noua platformă planificată.

V

Curtea concluzionează că, până la sfârșitul anului 2018, platforma nu se dovedise încă a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor. S-a constatat că platforma a fost constituită ca un instrument „axat pe cerere” pentru care s-a efectuat în prealabil o evaluare limitată a nevoilor de consiliere la care platforma urma să răspundă, a volumului probabil al cererilor pe care urma să le primească sau a cuantumului resurselor de care urma să aibă nevoie. În cele din urmă, în raport cu resursele aflate la dispoziția sa, platforma a primit puține cereri de sprijin care s-ar fi putut concretiza în misiuni.

VI

De asemenea, Curtea a constatat că platforma și-a îndeplinit în mare măsură obiectivul de a furniza servicii de consiliere personalizate care au produs un grad ridicat de satisfacție în rândul beneficiarilor. Cu toate acestea, platforma nu dispunea de o strategie suficient de clară și nici nu stabilise criteriile și procedurile pentru direcționarea sprijinului acolo unde ar putea aduce cea mai mare valoare adăugată la oferta de proiecte de investiții, chiar dacă majoritatea informațiilor necesare în acest sens erau consemnate. Curtea a constatat că unii beneficiari au pus sub semnul întrebării adiționalitatea sprijinului oferit de platformă în raport cu alte surse de consiliere și că doar puțin peste 1 % din operațiunile financiare sprijinite de Fondul european pentru investiții strategice în perioada respectivă au beneficiat de o misiune din partea platformei. Deși majoritatea misiunilor au fost efectuate într-adevăr în sectoarele și în statele membre cu prioritate ridicată, puține erau legate de sectoarele prioritare pentru statele membre identificate ca având nevoile cele mai stringente în materie de consiliere. Astfel, ar fi fost necesară o abordare mai proactivă, pentru o mai bună concentrare asupra nevoilor globale neacoperite în materie de consiliere. Mai mult, în pofida eforturilor platformei, cooperarea cu partenerii vizând ameliorarea acoperirii geografice a evoluat într-un ritm lent din cauza complexității juridice și din cauza gradului variat de disponibilitate și de capacitate de cooperare manifestat de băncile naționale de promovare.

VII

În fine, dovezile identificate de Curte care să demonstreze că platforma a adus o contribuție semnificativă la oferta de proiecte adecvate pentru investiții până la sfârșitul anului 2018 au fost limitate. Platforma nu dispunea de proceduri suficiente pentru o urmărire subsecventă a investițiilor rezultate din misiunile acesteia din perioada vizată, ceea ce a îngreunat monitorizarea și evaluarea performanței platformei sub acest aspect. De asemenea, până la sfârșitul anului 2018, platforma finalizase prea puține misiuni pentru a fi adus o contribuție semnificativă la stimularea investițiilor. În plus, întrucât sprijinul oferit de platformă a vizat în principal proiecte aflate într-o etapă incipientă, efectele acestuia ar putea fi vizibile doar pe termen mai lung.

VIII

Pe baza observațiilor sale, Curtea formulează următoarele recomandări:

 • promovarea unei extinderi mai mari a activităților platformei;
 • o mai bună direcționare a sprijinului platformei către priorități;
 • îmbunătățirea măsurării performanței.
IX

Nu în ultimul rând, Curtea recomandă integrarea lecțiilor învățate din platformă în Platforma de consiliere InvestEU din cadrul programului InvestEU pentru perioada 2021‑2027.

Introducere

01

În noiembrie 2014, Comisia Europeană (Comisia) și Banca Europeană de Investiții (BEI) au lansat Planul de investiții pentru Europa1, ca răspuns la declinul investițiilor în Europa manifestat de la începutul crizei financiare și economice din 2008. Planul de investiții pentru Europa era format din trei „piloni”:

 • Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)2, care pune la dispoziție finanțare pentru investiții cu sprijinul unei garanții de la bugetul UE;
 • Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (denumită în continuare „platforma”), care oferă asistență tehnică atât promotorilor de proiecte privați, cât și celor publici, alături de Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) – o platformă online menită să ajute promotorii de proiecte din UE să atragă investitori;
 • măsuri concepute să înlăture barierele ce stau în calea investițiilor în toată Europa și să amelioreze climatul investițional european.
02

Al doilea pilon al Planului de investiții pentru Europa urmărea să asigure faptul că finanțarea investițiilor va produce beneficii în economia reală, prin promovarea și dezvoltarea ofertei de proiecte adecvate pentru investiții. În 2015, UE a publicat un regulament de instituire a FEIS, a platformei și a PEPI3. Conform acestui regulament, platforma avea ca obiectiv completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei „pentru a oferi sprijin consultativ în vederea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții, și acționează ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii”. Platforma a fost concepută cu scopul de a oferi sprijin pentru prioritățile de politică ale FEIS, care includ energia, infrastructura de transport, mediul și utilizarea eficientă a resurselor, pentru IMM-uri, precum și pentru a-i asista pe promotorii de proiecte, acolo unde este cazul, în demersurile acestora de a îndeplini criteriile de eligibilitate în vederea utilizării garanției UE în cadrul FEIS4. Regulamentul privind FEIS prevedea, în plus, ca platforma să coopereze cu servicii similare de la nivelul Uniunii, precum și de la nivel național, regional și local, pentru a asigura o acoperire extinsă și schimbul de cunoștințe, mai ales în ceea ce privește pregătirea proiectelor.

03

În cadrul financiar multianual (CFM) 2014‑2020, UE furniza deja sprijin consultativ printr-o gamă largă de inițiative. Inițiativele existente în materie de consiliere pentru investiții difereau între ele din punctul de vedere al sectorului de politică vizat, al sumelor implicate, al entității care furniza asistență și din punctul de vedere al taxelor percepute de la beneficiari. În ansamblu, bugetul pus la dispoziția acestor inițiative pentru a fi utilizat sub formă de sprijin consultativ s-a ridicat la 100 de milioane de euro pe an (a se vedea anexa I pentru mai multe detalii). Aceasta înseamnă 700 de milioane de euro pe parcursul celor șapte ani ai CFM 2014‑2020. Platforma a fost constituită la jumătatea anului 2015 cu scopul de a oferi servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile5.

04

Platforma funcționează ca un parteneriat între Comisie și BEI. Mecanismele platformei sunt stabilite într-un acord-cadru de parteneriat semnat pe baza Acordului-cadru financiar și administrativ existent, care a fost încheiat în 2014 între UE și BEI. Platforma este ce de a treia sursă majoră de asistență tehnică a UE care furnizează servicii de consiliere, după Asistența comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene (JASPERS) și Asistența europeană pentru energie locală (ELENA). Bugetul UE acoperă 75 % din bugetul anual al platformei, până la suma de 20 de milioane de euro, restul de 25 % fiind asigurat de BEI, până la suma de 6,6 milioane de euro. Bugetul și programele de activitate ale platformei sunt stabilite în acorduri de grant specifice anuale, care sunt, de regulă, executate pe o perioadă de trei până la patru ani. Platforma este condusă de un comitet de coordonare format din patru persoane: doi reprezentanți ai Comisiei și doi reprezentanți ai BEI. Comitetul de coordonare este responsabil de revizuirea strategiei și a politicii, de supervizarea activităților platformei, de raportarea către părțile interesate, de elaborarea ofertei de servicii și de aprobarea politicii tarifare. O echipă formată din membri ai personalului BEI asigură funcționarea zilnică a platformei. BEI întocmește în fiecare an un raport privind activitățile și bugetul platformei, pe care îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

05

Platforma gestionează cererile de servicii de consiliere (figura 1). Platforma primește cereri de consiliere fie în mod direct, prin intermediul propriului site web, fie din „surse specializate”, și anume serviciile BEI, bănci sau instituții naționale de promovare sau Comisia. Echipa de sprijin a platformei înregistrează cererile și decide cu privire la modul în care se va răspunde la fiecare dintre acestea („selecție”). Platforma poate solicita informații suplimentare, poate redirecționa cererile de informații generale către cel mai relevant furnizor de servicii din UE, din cadrul BEI sau de pe plan local („redirecționare”), poate organiza un răspuns mai aprofundat la cereri care implică o anumită contribuție din partea serviciilor BEI („consiliere sumară”) sau poate aloca resurse ale platformei și solicita consultanță din partea serviciilor BEI sau din partea unor consultanți externi („misiune”). Misiunile pot avea legătură cu un anumit proiect de investiții sau cu un grup de astfel de proiecte („misiuni specifice proiectelor”) sau pot contribui la un nivel mai general la oferta de proiecte adecvate pentru investiții („misiuni nespecifice proiectelor”). De asemenea, platforma urmărește să coopereze cu bănci și instituții naționale de promovare pentru a atrage cereri de sprijin și pentru a oferi servicii de consiliere pe plan local. În plus, platforma furnizează sprijin pentru programul de consiliere destinat întreprinderilor mici în patru state membre (Bulgaria, Croația, Grecia și România), gestionat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Figura 1

Prelucrarea de către platformă a cererilor de servicii de consiliere

Sursa: Diagramă elaborată de Curtea de Conturi Europeană.

06

Sprijinul furnizat de platformă este disponibil atât pentru promotorii de proiecte din sectorul public, cât și pentru cei din sectorul privat, inclusiv pentru bănci sau instituții naționale de promovare, pentru platforme sau fonduri de investiții și pentru entități publice regionale și locale. Serviciile furnizate de platformă promotorilor de proiecte din sectorul public sunt gratuite și taxele percepute de la întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt plafonate la o treime din costuri. Caseta 1 conține un exemplu de misiune specifică unui proiect.

Caseta 1

Exemplu de misiune a platformei

Platforma a primit o cerere de consiliere de natură tehnică din partea autorităților de stat în vederea reproiectării și înlocuirii iluminatului stradal. Proiectul urma să fie implementat în cadrul unui parteneriat public-privat, în care s-a solicitat unor contractanți potențiali să depună oferte pentru lucrările necesare. Cererea consta în furnizarea de consiliere tehnică cu privire la starea rețelei de iluminat existente, în principal lămpi, transformatoare și infrastructură subterană, pe baza căreia toți ofertanții să poată estima lucrările necesare și costurile probabile implicate. În acest mod, se intenționa ca misiunea să contribuie la reușita procesului de licitație și la optimizarea utilizării resurselor.

07

În urma examinării primilor doi ani de punere în aplicare a Regulamentului privind FEIS, UE a decis să prelungească perioada de aplicare a FEIS și să extindă sfera de acoperire a acestui fond, astfel încât regulamentul a fost modificat în decembrie 2017 (FEIS 2.0)6. Regulamentul privind FEIS 2.0 a introdus o serie de dispoziții legate de platformă. Noile dispoziții referitoare la platformă subliniau nevoia unui sprijin specific axat pe structurarea proiectelor, pe utilizarea unor instrumente financiare inovatoare și a parteneriatelor de tip public-privat, precum și pe platforme de investiții care să reunească mai multe state membre sau regiuni. De asemenea, prin aceste dispoziții, s-a făcut apel la o abordare mai proactivă din partea platformei, în vederea încurajării ofertei de proiecte în cadrul FEIS în statele membre care se confruntă cu dificultăți, precum și la punerea accentului pe prioritățile de politică, cum ar fi acțiunile în domeniul climatic, economia circulară, sectorul digital și investițiile transfrontaliere.

08

În iunie 2018, Comisia a propus programul InvestEU ca parte din pachetul de propuneri pentru următorul CFM7. Proiectul de regulament prevede ca Platforma de consiliere InvestEU, gestionată și susținută de Comisie, în cooperare cu BEI în calitate de partener principal, să înlocuiască platforma și alte 12 inițiative de consiliere în perioada 2014‑2020 a CFM. Scopul propunerii este de a simplifica și de a raționaliza inițiativele de consiliere existente ale UE pentru sprijinirea investițiilor, inițiative aflate sub gestiune centralizată. Noua platformă ar urma să dispună de un buget de aproximativ 72 de milioane de euro pe an.

Sfera și abordarea auditului

09

Obiectivul auditului Curții a fost de a evalua dacă platforma s-a dovedit a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor. În special, Curtea a examinat dacă platforma:

 1. a fost constituită în mod adecvat pentru a răspunde nevoii de servicii de consiliere suplimentare față de cele deja disponibile din alte surse ale UE;
 2. a funcționat așa cum era prevăzut pentru a-și atinge obiectivele, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu partenerii; și dacă
 3. a contribuit la sporirea ofertei de proiecte adecvate pentru investiții.
10

Auditul s-a axat pe modul în care platforma a fost constituită și pe modul în care aceasta a funcționat până la sfârșitul anului 2018. Sprijinul pus la dispoziția platformei de la bugetul UE în perioada 2015‑2018 s-a ridicat la aproape 70 de milioane de euro. Auditul a acoperit doar o parte din cel de al doilea pilon al Planului de investiții pentru Europa. Curtea nu a inclus și Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) în auditul său. Platforma este doar una dintre diferitele surse de asistență tehnică ale UE (anexa I).

11

Analiza, concluziile și recomandările din acest raport prezintă relevanță pentru Platforma de consiliere InvestEU planificată pentru perioada 2021‑2027. Aceasta din urmă va dispune de competențe mai extinse și de resurse mai importante decât platforma actuală.

12

Constatările Curții se sprijină pe examinări ale unor documente esențiale privind platforma și ale inițiativelor de consiliere anterioare, pe interviuri cu membri ai personalului BEI și cu funcționari din cadrul Comisiei, pe o analiză a datelor de gestiune ale platformei, pe o examinare a unui eșantion de cereri prelucrate de platformă și pe sondaje desfășurate în rândul băncilor și instituțiilor naționale de promovare care cooperează cu platforma și în rândul beneficiarilor platformei care au primit un sprijin consultativ considerabil din partea acesteia (pentru mai multe detalii legate de metodologie, a se vedea anexa II).

Observații

Platforma a fost constituită ca un instrument „axat pe cerere” pentru care s-a efectuat în prealabil o evaluare limitată

13

Pentru a examina dacă platforma a fost constituită în mod adecvat pentru a răspunde nevoii de servicii de consiliere suplimentare, Curtea a analizat evaluările pregătitoare efectuate, precum și activitatea ulterioară a platformei și modul în care au fost utilizate resursele. Curtea consideră că, pentru a orienta activitățile platformei și pentru a putea stabili un buget corespunzător pentru aceasta, Comisia ar fi trebuit să procedeze la o analiză prealabilă a următoarelor elemente:

 1. nevoile în materie de consiliere care nu erau acoperite și la care platforma trebuia să răspundă, inclusiv cele neacoperite de alte inițiative de consiliere ale UE anterioare (cu alte cuvinte, pentru a se garanta că sprijinul oferit de platformă urma să vină în completarea altor servicii de consiliere disponibile8); și
 2. cererea potențială, și anume numărul probabil de cereri pe care platforma urma să îl primească și care ar fi eligibile pentru sprijin din partea acesteia.

Evaluarea efectuată înainte de constituirea platformei a fost limitată

14

În principiu, toate propunerile de activități care generează cheltuieli de la bugetul UE trebuie să facă obiectul unei evaluări ex ante specifice9. În ianuarie 2015, propunerea legislativă a Comisiei privind FEIS a fost însoțită de un raport al Grupului operativ special privind investițiile în UE (format din reprezentanți ai statelor membre, Comisie și BEI), care sublinia nevoia generală de servicii de consiliere suplimentare la nivelul UE. Curtea a constatat că nu a avut loc nicio evaluare ex ante oficială specifică platformei înainte ca aceasta să înceapă să funcționeze, evaluare care să stabilească nevoile financiare ale noii inițiative.

15

Lipsa unei astfel de evaluări prealabile s-a reflectat în dispozițiile referitoare la platformă din Regulamentul privind FEIS. Chiar dacă regulamentul a stabilit un buget pentru a fi pus la dispoziția platformei, acesta nu a specificat și valori-țintă sau așteptări în ceea ce privește nivelul dorit de servicii de consiliere în funcție de zona geografică, de sectorul de politică sau de activitatea platformei, și nici abordarea care ar trebui urmată pentru a răspunde nevoilor în materie de consiliere.

16

La scurt timp de la înființarea platformei, Comitetul de coordonare al acesteia a luat măsuri prompte pentru a identifica nevoile de consiliere neacoperite din UE prin lansarea unui studiu10. Obiectivul studiului era de a sprijini BEI și Comisia în stabilirea unei strategii pe termen mediu-lung al cărei obiectiv specific era de a ajuta platforma să stabilească priorități, inclusiv referitor la „domeniile, modalitatea și direcția în care resursele să fie utilizate”. Studiul a permis identificarea statelor membre ale UE care se confruntau cu cele mai stringente nevoi în materie de consiliere la nivel de sectoare (tabelul 1). Una dintre concluziile principale ale studiului a fost că la baza decalajului dintre nevoile și cererea de servicii de consiliere se aflau în primul rând dificultățile cu care se confruntau promotorii de proiecte în ceea ce privește accesul la astfel de servicii, plata pentru serviciile respective și identificarea unui furnizor de servicii. Această concluzie a semnalat necesitatea ca platforma să ia măsuri în mod activ pentru a remedia problema legată de acces. Majoritatea țărilor considerate a fi o prioritate absolută erau și cele acoperite de politica de coeziune și identificate ca având cea mai mică rată de absorbție a FEIS11.

Tabelul 1

Statele membre și sectoarele pentru care au fost identificate nevoi în materie de consiliere

Categoria Statul membru Sectoarele prioritare
Prioritate absolută Bulgaria, Croația, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovenia și Slovacia Infrastructuri de transport și infrastructuri energetice, mediul și utilizarea eficientă a resurselor
Prioritate ridicată Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Malta, Portugalia și Spania Mediu și utilizarea eficientă a resurselor
Prioritate medie Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia și Irlanda IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie
Prioritate scăzută Austria, Danemarca, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cercetare, dezvoltare și inovare

Sursa: Studiul PwC, intitulat Market gap analysis for advisory services under the Hub (2016).

17

În ceea ce privește garantarea faptului că sprijinul oferit de platformă urma să vină în completarea serviciilor de consiliere disponibile în cadrul altor programe ale UE, examinarea Curții privind cadrul juridic și contractual al platformei a arătat că această complementaritate a platformei cu serviciile de consiliere respective nu a fost definită în mod clar atunci când platforma a început să funcționeze. Regulamentul privind FEIS nu descria lacunele în materie de consiliere generate de serviciile de consiliere preexistente din cadrul altor programe ale UE, lacune pe care platforma urma să le remedieze. În ceea ce privește cadrul contractual al platformei, Curtea a constatat doar două circumstanțe clar identificate în care sprijinul oferit de platformă era considerat a fi în plus față de alte inițiative de consiliere existente. Acestea priveau facilitatea Asistență europeană pentru energie locală (ELENA), pentru investiții în domeniul eficienței energetice, al energiei din surse regenerabile și al transporturilor, și mandatul serviciilor de consiliere pentru cercetare și inovare din cadrul InnovFin, pentru investiții legate de cercetare.

18

În opinia Curții, Comisia și BEI au creat platforma ca un instrument „axat pe cerere” pentru care s-a efectuat în prealabil o evaluare limitată a nevoilor de consiliere la care platforma urma să răspundă, a volumului probabil al cererilor pe care urma să le primească sau a cuantumului resurselor de care urma să aibă nevoie. Cu alte cuvinte, platforma a început să funcționeze pornind de la ipoteza că cererile de sprijin pe care urma să le primească ar reflecta, în mare parte, nevoi neacoperite în materie de consiliere.

Până la sfârșitul anului 2018, în raport cu resursele aflate la dispoziția sa, platforma primise puține cereri de sprijin care s-ar fi putut concretiza în misiuni

19

Contribuția platformei la stimularea investițiilor depinde, în mare măsură, de numărul de cereri primite de aceasta și de ponderea cererilor care erau eligibile pentru sprijin și care s-au concretizat, în consecință, în misiuni.

20

Platforma a primit 1 091 de cereri, aceasta însemnând mai puțin de o cerere pe zi în medie, în perioada cuprinsă între jumătatea anului 2015 și sfârșitul anului 2018. Cea mai mare parte a cererilor proveneau în mod direct de la promotori de proiecte prin intermediul site-ului platformei (41 %), restul provenind de la serviciile BEI, de la BERD, de la bănci sau instituții naționale de promovare și de la Comisie („surse specializate”). Deși numărul total de cereri primite a crescut în fiecare an, numărul cererilor primite prin intermediul site-ului platformei a scăzut (figura 2). O parte din această scădere a fost consecința direcționării cererilor în mod automat către alte servicii, în urma reconfigurării site-ului în 2017. În același timp, s-a înregistrat o creștere a numărului de cereri primite din surse specializate, în special din partea serviciilor BEI.

Figura 2

Evoluția surselor cererilor în perioada 2015-2018

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018. Platforma a început să primească cereri după înființarea sa la jumătatea anului 2015.

21

Majoritatea cererilor primite în perioada vizată nu s-au concretizat în misiuni de sprijin din partea platformei. Dintre cele 1 091 de cereri primite, în jur de 22 % se aflau în etapa de selecție la 31 decembrie 2018, fie în curs de evaluare, fie în așteptarea unor informații suplimentare, și aproximativ 52 % fuseseră evaluate ca fiind cereri de „redirecționat” sau cereri pentru care urma să se furnizeze „consiliere sumară”. Platforma a lansat misiuni pentru 26 % din cererile primite (285 de cereri din 1 091 – figura 3). Ponderea cererilor care au dus la inițierea unor misiuni depindea de sursa acestora. Cererile primite prin intermediul site-ului aveau o probabilitate semnificativ mai mică de a se concretiza în misiuni decât cele primite din surse specializate. Mai puțin de 3 % din cererile primite prin intermediul site-ului platformei au dus la inițierea unor misiuni (14 din 447). Chiar și după introducerea, începând cu 2017, a redirecționării automate a unora dintre cererile primite prin intermediul site-ului, puține dintre cererile primite pe această cale au dus la inițierea unor misiuni (4,1 % în 2018). În schimb, aproximativ 27 % din cererile primite din surse specializate s-au concretizat în misiuni. Într-o anumită măsură, acest lucru reflecta faptul că sursele specializate efectuaseră deja un anumit volum de preselecție înainte de a direcționa cererile către platformă pentru a beneficia de sprijin. BERD a efectuat o selecție a tuturor cererilor de sprijin primite, înainte de a le raporta ca misiuni către platformă. Platforma nu deținea informații cu privire la numărul de cereri primite de BERD și, prin urmare, nici cu privire la procentajul de cereri care s-a concretizat în misiuni.

Figura 3

Un procent mic de cereri de sprijin primite prin intermediul site-ului platformei s-au concretizat în misiuni, în comparație cu cele provenite din alte surse

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018.

22

Nivelul scăzut de misiuni efectuate este reflectat în gradul de utilizare a bugetului platformei, întrucât, în primii trei ani și jumătate de activitate, aceasta a cheltuit doar o mică parte din finanțarea disponibilă (tabelul 2). În total, în perioada 2015‑2018, bugetul UE a pus la dispoziția platformei credite de angajament în valoare de 68,1 milioane de euro. Curtea a constatat că rata de execuție bugetară în primii ani de activitate ai platformei era mai mică decât cea preconizată (doar 36 % în 2015 și 42 % în 2016). Drept urmare, în 2015 și în 2016, Comisia a transferat credite de plată în cuantum de 18 milioane de euro din linia bugetară aferentă platformei către alte linii ale bugetului UE. Cei 43,3 milioane de euro pe care Comisia i-a vărsat în favoarea BEI pentru activitățile platformei în perioada în cauză includeau sume semnificative reprezentând prefinanțări, în conformitate cu cadrul contractual. La 31 decembrie 2018, costurile eligibile reale ale platformei imputabile bugetului UE pentru perioada 2015‑2018 se ridicau la 26,2 milioane de euro, și anume la doar 26 % din sumele disponibile de la bugetul UE.

Tabelul 2

Rata de execuție a bugetului platformei a fost scăzută

Anul 2015 2016 2017 2018 Totaluri
Angajamente de la bugetul UE (în euro) 10 000 000 19 400 000 19 400 000 19 300 000 68 100 000
Plăți efectuate de Comisie, situația la 31 decembrie 2018 (inclusiv prefinanțări) 9 978 768 15 520 000 10 093 500 7 720 000 43 312 268
Procentul de utilizare 99,8 % 80,0 % 52,0 % 40,0 % 63,6 %
Total costuri eligibile imputabile bugetului UE în perioada 2015‑2018         26 153 039

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de DG ECFIN și de BEI.

23

În opinia Curții, platforma a fost constituită pornind de la premisa că platforma ar fi urmat să primească mai multe cereri care s-ar fi putut concretiza în misiuni decât a primit efectiv. Prin urmare, în primii trei ani și jumătate de activitate, platforma a cheltuit doar o mică parte din finanțarea disponibilă.

Platforma a oferit servicii de consiliere de care beneficiarii s-au arătat foarte satisfăcuți, însă acestea nu au fost prestate într-un mod direcționat

24

Principalul obiectiv operațional al platformei era de a oferi sprijin consultativ de înaltă calitate și personalizat pentru a acoperi cererile individuale ale beneficiarilor care reflectă prioritățile sprijinului consultativ. Curtea a examinat dacă:

 • diferiții beneficiari erau satisfăcuți de sprijinul primit, acest aspect fiind evaluat prin intermediul unui sondaj;
 • misiunile reflectau prioritățile sprijinului consultativ, pe baza unei analize a strategiei, a procedurilor și a informațiilor de gestiune disponibile ale platformei;
 • evoluțiile în ceea ce privește cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare au contribuit la asigurarea unei acoperiri geografice suficiente a nevoilor în materie de consiliere.

Beneficiarii s-au arătat foarte satisfăcuți de consilierea personalizată primită

25

În perioada 2015‑2018, platforma a pus în aplicare 285 de misiuni pentru beneficiari din sectorul public și din cel privat. O pondere mare din aceste misiuni au fost consacrate furnizării de consiliere tehnică sau financiară în cadrul unor proiecte specifice (88 %). Restul de misiuni au constat în consiliere financiară care nu era legată de proiecte specifice, în cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și în consiliere cu privire la chestiuni de ordin general (12 %) (figura 4).

Figura 4

Marea majoritate a beneficiarilor au primit consiliere tehnică sau financiară

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018.

26

În răspunsurile la chestionarul Curții12, beneficiarii au declarat, în general, că satisfacția lor era „ridicată” cu privire la aspectele-cheie ale serviciilor de consiliere primite. Aproape 80 % dintre respondenți au evaluat contribuția platformei la asigurarea unui proces de consiliere fluid ca fiind „mare” sau „foarte mare” și peste 90 % dintre respondenți au confirmat că sprijinul era adaptat la nevoile lor (figura 5).

Figura 5

Beneficiarii au declarat că erau foarte satisfăcuți de sprijinul oferit de platformă

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului realizat în rândul beneficiarilor de sprijin consultativ din partea platformei.

27

În opinia Curții, în ceea ce privește misiunile realizate, platforma și-a îndeplinit în mare măsură obiectivul de a furniza servicii de consiliere personalizate care au produs un grad ridicat de satisfacție în rândul beneficiarilor.

Platforma nu dispunea de o strategie clară și nici de proceduri clare pentru direcționarea sprijinului

28

Curtea a constatat că, până la 31 decembrie 2018, nu fusese adoptată nicio strategie oficială în ceea ce privește direcționarea sprijinului oferit de platformă, chiar dacă, conform cadrului contractual al acesteia, Comitetul de coordonare avea obligația „de a revizui și de a conveni asupra unei strategii”13, iar consultantul extern angajat de Comitetul de coordonare concluzionase că platforma ar trebui să asigure o direcționare a activităților sale14.

29

În februarie 2018, Comitetul de coordonare a decis că strategia de facto a platformei era reflectată în mod adecvat în programele de activitate anuale ale acesteia15. Or, Curtea a constatat că programele respective nu explicau în mod suficient modul în care activitățile platformei erau concepute pentru a contribui la stimularea investițiilor și nici nu includeau valori-țintă sau rezultate preconizate care să fie atinse până la sfârșitul perioadei de finanțare (2020) în legătură cu prioritățile stabilite pentru sprijinul consultativ.

30

Platforma a elaborat criterii de examinare a eligibilității cererilor. Cu toate acestea, Curtea a constatat că platforma nu stabilise criterii și proceduri pentru a determina dacă o misiune potențială prezenta o valoare ridicată, medie sau scăzută din punctul de vedere al contribuției sale probabile la oferta de proiecte pentru investiții. Curtea se aștepta ca platforma să fi elaborat, pe baza priorităților stabilite în Regulamentul privind FEIS, criterii clare în funcție de care să poată aprecia valoarea unei misiuni, precum:

 • adiționalitatea – Regulamentul privind FEIS prevedea că sprijinul oferit de platformă trebuia să se adauge la inițiativele UE de sprijin consultativ existente;
 • tipul de sprijin – politica stabilită de platformă prevedea că ar trebui acordată prioritate în primul rând cererilor specifice unor proiecte și, în al doilea rând, cererilor care nu sunt specifice unor proiecte, dar care ar putea contribui în mod indirect la sporirea ofertei de proiecte pentru investiții16;
 • impactul potențial, în funcție de caracteristicile-cheie ale proiectului (de exemplu, etapa în care se află proiectul și dimensiunea investiției) – proiectele de o amploare mai mare și cu un nivel de maturitate mai ridicat vor avea o probabilitate mai mare de a fi selectate și de a genera o contribuție mai importantă la stimularea investițiilor decât proiectele mai mici, care se află într-o fază de dezvoltare mai puțin avansată;
 • sectorul sau zona geografică – misiunile privind statele membre și sectoarele identificate ca fiind prioritare în urma evaluării nevoilor pot fi considerate ca având „o valoare mai ridicată” (punctul 16).
31

Chiar dacă nu a elaborat criterii de examinare a valorii misiunilor potențiale, platforma a înregistrat în cea mai mare parte, dar nu în totalitate, informațiile necesare, în special în ceea ce privește:

 • adiționalitatea – descrierile privind misiunile includeau trimiteri la articolele relevante din Regulamentul privind FEIS. Ele nu explicau însă motivele pentru care platforma era cea mai în măsură să efectueze misiunile, și nu celelalte servicii de consiliere existente ale UE. Caseta 2 prezintă un exemplu în care justificarea nu era suficient documentată;

Caseta 2

Misiune în care adiționalitatea nu era suficient documentată

În urma examinării unui caz, Curtea a constatat că misiunea era corelată cu obiectivul legislativ al UE care viza instalarea de contoare inteligente la cel puțin 80 % din populație până în 2020. În opinia Curții, era firesc să se aștepte din partea Comisiei să contracteze efectuarea unui studiu în cadrul eforturilor sale obișnuite de dezvoltare a politicii în acest domeniu. Comisia a confirmat că acest studiu este complementar celor pe care ea însăși le efectuează și că, de fapt, rezultatul studiului putea oferi un feedback pentru factorii de decizie politică/autoritățile de reglementare în vederea perfecționării strategiei și a cadrului aferent pentru viitor.

 • tipul de sprijin – platforma a înregistrat într-adevăr informații legate de prioritățile pentru care ar trebui furnizat sprijin consultativ și care au fost introduse în Regulamentul privind FEIS 2.017 începând cu 2018;
 • impactul potențial – gradul de maturitate al proiectelor a început să fie consemnat în sistemele de gestiune doar începând cu al doilea semestru din 2018 și informațiile privind volumul investițiilor nu au fost consemnate în mod sistematic în perioada vizată de audit;
 • sectorul și zona geografică – platforma a clasificat în mod adecvat misiunile, în concordanță cu sectoarele de activitate vizate de FEIS și pe state membre.
32

În opinia Curții, platforma nu dispunea de o strategie suficient de clară și nici nu stabilise criteriile și procedurile pentru direcționarea sprijinului acolo unde acesta putea aduce cea mai mare valoare adăugată, chiar dacă majoritatea informațiilor necesare în acest sens erau consemnate.

Misiunile acopereau sectoarele și statele membre prioritare, însă o abordare mai proactivă ar fi fost necesară pentru o mai bună concentrare pe nevoile de consiliere neacoperite

33

Pe baza informațiilor de gestiune disponibile ale platformei și pe baza altor probe de audit, Curtea a analizat măsura în care misiunile platformei reflectau priorități-cheie ale sprijinului consultativ (punctele 30 și 31), în special:

 • adiționalitatea în raport cu alte surse de consiliere publice sau private;
 • contribuția la oferta de proiecte adecvate pentru investiții, inclusiv:
 1. proiecte eligibile pentru sprijin din partea FEIS, precum și proiecte legate de acțiunile climatice, de economia circulară și de sectorul digital și proiecte transfrontaliere; și
 2. instrumente financiare, platforme de investiții și parteneriate public-privat;
 • acoperirea sectoarelor și a zonelor în care nevoile în materie de consiliere sunt cele mai stringente.
34

Curtea a desfășurat un sondaj în rândul unui eșantion de beneficiari pentru a stabili dacă aceștia ar fi putut obține de la alte entități de consiliere publice sau private sprijinul consultativ pe care l-au primit din partea platformei. Potrivit constatărilor Curții, aproape 50 % dintre respondenți au declarat că ar fi putut obține același sprijin consultativ de la alte entități de consiliere publice sau private.

35

În ceea ce privește oferta de proiecte adecvate pentru investiții, Curtea a constatat că aproape toate misiunile erau specifice unor proiecte (265 din 285, respectiv 92 %). Platforma a înregistrat 55 de misiuni legate de operațiuni financiare ale BEI. 28 de misiuni erau legate de FEIS, din care 12 priveau proiecte care beneficiaseră deja de sprijin din FEIS, cu alte cuvinte operațiunea financiară a BEI fusese aprobată, semnată și lichidată, trei priveau proiecte anulate și 13 priveau proiecte care se aflau în proces de evaluare. În ansamblu, până la sfârșitul anului 2018, puțin peste 1 % din operațiunile financiare sprijinite din FEIS au beneficiat de o misiune din partea platformei (12 din 1 03118).

36

De asemenea, Curtea a constatat că 45 dintre cele 285 de misiuni au fost efectuate în domeniul acțiunilor climatice (16 %), 9 erau legate de economia circulară (3 %), 16 țineau de sectorul digital (6 %) și 12 priveau proiecte transfrontaliere (4 %). În plus, platforma a desfășurat 30 de misiuni pentru instrumente financiare inovatoare potențiale (17 în 2018), 12 misiuni pentru potențiale platforme de investiții19 (7 în 2018) și 16 misiuni pentru parteneriate public-privat potențiale (4 în 2018)20. În aceste cazuri, sprijinul oferit de platformă poate fi oferit într-o etapă foarte timpurie, fără să existe vreo garanție că instrumentele, platformele sau parteneriatele respective urmează să fie constituite (caseta 3).

Caseta 3

Exemple de misiuni realizate de platformă pentru instrumente financiare și pentru platforme de investiții

În cazul unei misiuni din eșantionul Curții, platforma a sprijinit evaluarea unor noi modele de finanțare, inclusiv identificarea unor noi surse de finanțare, pentru o investiție guvernamentală în cercetare și dezvoltare în mai multe universități. Valoarea adăugată a intervenției platformei a fost justificată prin referirea la politica platformei de sprijinire a inițiativelor locale vizând crearea unor proiecte în care se pot face investiții prin instrumente financiare inovatoare pentru entități publice regionale și locale. Una dintre realizările misiunii a fost un raport elaborat de o societate externă de consultanță în decembrie 2018. La sfârșitul lunii decembrie 2018, era prea devreme să se concluzioneze dacă sprijinul oferit de platformă urma să ducă la utilizarea unui instrument financiar nou.

O altă misiune din eșantionul Curții privea dezvoltarea unui instrument online pentru facilitarea accesului la o platformă de investiții pentru sectorul agricol. Misiunea nu va avea ca rezultat constituirea unei noi platforme de investiții, dar va ajuta utilizatorii finali să aibă acces la finanțarea pusă la dispoziție de aceasta, platforma urmând să aibă capacitatea de a mobiliza resurse din FEIS și din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

37

Din punctul de vedere al sectoarelor, platforma a clasificat misiunile în concordanță cu sectoarele de activitate vizate de FEIS (figura 6). Majoritatea misiunilor (215 din 285, respectiv 83 %) erau legate de sectoarele cu o prioritate mai ridicată identificate în cadrul evaluării nevoilor, și anume transporturile, energia, mediul și utilizarea eficientă a resurselor, precum și IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie. Celelalte misiuni priveau sectoare identificate ca având o prioritate mai scăzută. O mare parte dintre misiuni au fost efectuate de BERD pentru IMM-uri în patru țări (133 din 285, respectiv 47 %).

Figura 6

Majoritatea misiunilor au fost realizate în sectoare cu prioritate ridicată

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018.

38

În ceea ce privește originea geografică, Curtea a constatat că 58 % din misiuni erau legate de statele membre identificate21 ca având cele mai mari nevoi în materie de consiliere (Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Slovenia și Slovacia). De asemenea, Curtea a constatat că acest procent se datora în mare parte numărului ridicat de misiuni efectuate de BERD în România, în Bulgaria și în Croația (113). Analiza Curții a arătat că 32 % (49 din 152) din misiunile gestionate în mod direct de BEI priveau statele membre cu cele mai mari nevoi în materie de consiliere (figura 7). Opt misiuni priveau operațiuni sprijinite de FEIS în cinci țări acoperite de politica de coeziune.

Figura 7

Misiunile efectuate în statele membre cu prioritate absolută au fost concentrate în România și în Bulgaria

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018.

39

În timp ce 83 % din misiuni vizau sectoare cu o prioritate ridicată și 58 % priveau state membre cu prioritate absolută identificate în studiul privind nevoile în materie de consiliere (tabelul 1), s-a constatat că 10 % din misiuni erau legate de sectoarele prioritare pentru statele membre cu prioritate absolută (și anume, energia, transporturile, mediul și utilizarea eficientă a resurselor; a se vedea figura 8).

Figura 8

Un număr mic de misiuni au fost realizate în sectoarele prioritare pentru statele membre cu prioritate ridicată

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie 2018.

40

În opinia Curții, deși majoritatea misiunilor au fost efectuate într-adevăr în sectoare și în state membre prioritare, o abordare mai proactivă ar fi fost necesară pentru o mai bună concentrare pe nevoile de consiliere globale neacoperite.

În pofida eforturilor platformei, cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare în vederea îmbunătățirii acoperirii geografice s-a dezvoltat într-un ritm lent

41

Una dintre modalitățile esențiale prin care platforma își putea îndeplini obiectivul de a remedia lacunele în materie de răspuns la nevoile de consiliere în statele membre era de a lucra în cooperare cu parteneri de la nivel local. În acest sens, platforma a depus eforturi pentru a dezvolta o rețea de acorduri cu instituții partenere locale, în special cu băncile sau instituțiile naționale de promovare din statele membre și cu BERD. Scopul unei astfel de cooperări era de a încuraja schimbul de informații, de a îmbunătăți oferta de cereri adresate platformei și de a consolida oferta de servicii de consiliere de pe plan local. Curtea a examinat modul în care cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și cu BERD a progresat în perioada respectivă.

42

Regulamentul privind FEIS22 cuprindea dispoziții legate de eforturile platformei de a încheia acorduri de cooperare cu o bancă sau o instituție națională de promovare din fiecare stat membru sau de a oferi un sprijin consultativ proactiv statelor membre în care nu există o bancă sau o instituție națională de promovare. Acordul-cadru de parteneriat încheiat între Comisie și BEI prevedea că această cooperare cu băncile și instituțiile naționale de promovare are loc în ceea ce privește:

 1. schimbul și diseminarea de cunoștințe și de bune practici;
 2. rolul acestora de punct de intrare la nivel local pentru beneficiarii potențiali ai platformei; și
 3. furnizarea de servicii de consiliere în numele platformei.
43

La 31 decembrie 2018, Curtea a constatat că platforma semnase 25 de acorduri de cooperare, sub forma unor memorandumuri de înțelegere, cu bănci și instituții naționale de promovare din 20 de state membre (anexa III), în care era specificat nivelul de cooperare cu platforma. Figura 9 descrie natura cooperării acoperite de memorandumuri. În cinci state membre, platforma semnase memorandumuri de înțelegere cu două bănci sau instituții naționale de promovare (Bulgaria, Franța, Germania, Lituania și Polonia). Cele opt state membre cu care nu existau memorandumuri de înțelegere erau: Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Luxemburg, Malta, România și Regatul Unit. Semnarea unui memorandum de înțelegere a ajutat la oficializarea schimbului de cunoștințe în legătură cu activitățile platformei. În răspunsurile lor la chestionarul Curții, băncile și instituțiile naționale de promovare au explicat, în cele mai multe cazuri, că motivul principal care a stat la baza semnării unui memorandum de înțelegere era faptul că acesta oferă posibilitatea unui schimb de cunoștințe și de bune practici. În acest sens, acțiunea principală pusă în aplicare în cadrul acestei cooperări a fost organizarea de evenimente de comunicare pentru a crește vizibilitatea activităților platformei. Șapte din 20 de bănci și instituții naționale de promovare au indicat că, până la 31 decembrie 2018, nu avusese loc nicio activitate în materie de cooperare.

Figura 9

Nivelul de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare este variabil

Sursa: Harta de fundal © OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

44

Deși băncile și instituțiile naționale de promovare au avut o contribuție relativ redusă la oferta de cereri primite de platformă în perioada 2015‑2018 (62 din 1 091, respectiv 6 %), s-a observat o tendință ascendentă a numărului acestora în perioada respectivă, de la trei cereri în 2015 la 28 de cereri în 2018. Cererile au provenit din 18 state membre, însă aproape 80 % din acestea au fost formulate de bănci și instituții naționale de promovare din nouă state membre (Croația, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia). În total, până la 31 decembrie 2018, platforma a considerat că 17 dintre aceste cereri puteau fi misiuni eligibile pentru sprijin ulterior din partea sa (11 % din misiunile gestionate în mod direct de BEI).

45

Unul dintre motivele care explică progresul lent în dezvoltarea cooperării a fost reprezentat de dificultățile legate de instituirea unui cadru contractual corespunzător. Curtea a constatat că, pentru a se putea încheia acorduri între BEI și băncile sau instituțiile naționale de promovare în vederea furnizării de servicii de consiliere din partea platformei, cu finanțare de la bugetul UE, erau necesare modificări ale acordurilor contractuale dintre UE și BEI. Acesta a fost în special cazul modificării acordului-cadru de parteneriat în mai 2017. În plus, acordul de grant specific din 2016 a fost modificat în decembrie 2017 pentru a se defini termenii și condițiile furnizării sprijinului financiar oferit de platformă băncilor și instituțiilor naționale de promovare, inclusiv cerințele ca acestea din urmă să țină evidențe suficiente pentru ca BEI să fie în măsură să verifice modul în care a fost utilizat sprijinul oferit de platformă.

46

Un alt motiv care explică progresul lent al dezvoltării cooperării este faptul că băncile și instituțiile naționale de promovare trebuiau să își construiască o capacitate suficientă pentru a putea procesa cererile și pentru a furniza serviciile platformei pe plan local. Platforma a luat o serie de măsuri pentru a remedia această problemă. Bugetul platformei pentru 2016 a inclus suma de 7 milioane de euro destinată sprijinirii și acoperirii nevoilor în materie de consolidare a capacităților băncilor și instituțiilor naționale de promovare, precum și susținerii prestării serviciilor de consiliere pe plan local23. Platforma a invitat băncile și instituțiile naționale de promovare să propună inițiative prin intermediul unei „cereri de propuneri”. Platforma s-a arătat dispusă să finanțeze până la 75 % din costurile de personal și costurile de consultanță eligibile ale propunerilor acceptate. Propunerile puteau include următoarele:

 • furnizarea de servicii de consiliere în materie de investiții în numele platformei;
 • crearea sau dezvoltarea unei capacități organizaționale; și
 • transferul de cunoștințe pentru dezvoltarea capacității locale în materie de consiliere.
47

Cererea de propuneri pentru consolidarea capacităților a fost lansată în decembrie 2017. Platforma a invitat băncile și instituțiile naționale de promovare să prezinte propuneri pentru inițiative cu valori cuprinse între 100 000 de euro și 500 000 de euro fiecare. Platforma intenționa să mențină deschisă cererea de propuneri până în iunie 2020, sub rezerva disponibilității în continuare a finanțării. Acceptarea propunerilor urma să aibă loc o dată la trei luni. Prima rundă de propuneri a fost primită în februarie 2018. Nouă bănci și instituții naționale de promovare au depus propuneri, iar șase dintre acestea au primit o evaluare pozitivă și solicitanții câștigători au fost invitați să negocieze un acord de finanțare. Din cauza negocierilor îndelungate implicate, până la 31 decembrie 2018 fusese semnat un singur acord de finanțare. Până la finalul anului 2018 nu fuseseră efectuate niciun fel de costuri.

48

În urma examinării procedurilor de evaluare aferente cererii de propuneri, Curtea a constatat că anumite criterii de evaluare esențiale nu au jucat un rol decisiv în evaluarea propunerilor. De exemplu, în cazul singurului acord de finanțare semnat până la sfârșitul anului 2018, solicitantul câștigător a obținut mai puțin de jumătate din punctele disponibile pentru criteriul „maturitatea propunerii și rezultatele preconizate”, care împreună au reprezentat mai puțin de 20 % din punctajul total acordat. Riscul este ca sprijinul acordat să aibă doar un impact redus asupra prestării de servicii de consiliere pe plan local.

49

În ceea ce privește BERD, în martie 2017, BEI a semnat un acord referitor la sprijinul furnizat de platformă pentru programul de consiliere al BERD pentru întreprinderile mici. Inițial, sprijinul furnizat de platformă pentru acest program urmărea să încurajeze dezvoltarea economică și competitivitatea în sectorul IMM-urilor în Bulgaria, în Grecia și în România. Croația a fost inclusă ulterior, în urma unei noi modificări aduse Acordului de grant specific din 201624. Pentru ca BERD să își poată îndeplini rolul în acest context, Comisia și BEI au fost nevoite să modifice acordul-cadru de parteneriat și Acordul de grant specific din 2016 care reglementează activitatea platformei. Aceste modificări au sporit complexitatea globală a cadrului juridic și contractual al platformei. Platforma a prevăzut în buget 5,0 milioane de euro pentru cooperarea cu BERD, din care aceasta din urmă angajase 2,4 milioane de euro până la sfârșitul anului 2018.

50

În opinia Curții, complexitatea juridică și gradul variat al disponibilității și al capacității băncilor și instituțiilor naționale de a coopera au contribuit la încetinirea progresului către îmbunătățirea acoperirii geografice a cererii și a furnizării de servicii de consiliere sprijinite de platformă. Odată stabilită, cooperarea cu BERD a generat un număr semnificativ de misiuni în sectorul IMM-urilor și în cele patru țări vizate (figura 6 și figura 7).

Dovezile care demonstrează că platforma a adus o contribuție semnificativă la sporirea ofertei de proiecte adecvate pentru investiții erau limitate

51

Pentru a produce un impact, platforma trebuia să crească oferta de proiecte adecvate pentru investiții. Principalul mijloc prin care acest obiectiv putea fi atins era finalizarea misiunilor. Curtea a examinat probele disponibile cu privire la impactul sprijinului oferit de platformă asupra ofertei de proiecte de investiții, în special în ceea ce privește FEIS25.

Urmărirea subsecventă insuficientă a investițiilor rezultate în urma misiunilor platformei

52

Procedurile platformei prevedeau doar monitorizarea finalizării misiunilor („realizările”), nu și urmărirea aspectului dacă misiunile au dus la crearea unor proiecte adecvate pentru investiții („rezultatele”) (caseta 4). Odată convenită misiunea, consultantul din partea platformei stabilea un contact cu serviciul relevant din cadrul BEI pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a misiunii. Consultantul din partea platformei era responsabil de verificarea finalizării la timp și în limita bugetului disponibil a misiunii, în timp ce serviciul specializat al BEI răspundea de furnizarea sprijinului și de comunicarea cu beneficiarul. Platforma nu verifica în mod sistematic, la nivelul serviciilor BEI și la nivelul beneficiarilor, dacă proiectul primise finanțare prin BEI, prin FEIS sau din alte surse și nici dacă investiția avusese loc în final. În special, platforma nu dispunea de nicio modalitate prin care să determine numărul de misiuni finalizate care au atras și alți investitori în afară de BEI.

Caseta 4

Exemplu de situație în care mecanismele de urmărire subsecventă au fost insuficiente

În cazul unei misiuni incluse în eșantionul Curții, sprijinul primit a vizat o evaluare a opțiunilor de finanțare pentru un proiect din sectorul înaltei tehnologii. O autoritate publică elabora un plan de investiții (instalații, echipamente și cercetare și dezvoltare), care prevedea implicarea mai multor părți, inclusiv entități private, bănci și BEI. Realizarea obținută în urma sprijinului oferit de platformă a constat în furnizarea de consiliere financiară, în ianuarie 2018, din partea departamentului de servicii de consiliere InnovFin din cadrul BEI. Platforma nu a urmărit dacă proiectul obținuse finanțare (din partea BEI, a FEIS sau din alte surse) și nici dacă dusese la o investiție.

53

În octombrie 2018, platforma a început să trimită un formular de feedback tuturor beneficiarilor care utilizaseră sprijinul său. Acest formular acoperea mai multe aspecte legate de satisfacția beneficiarului cu privire la serviciul de consiliere, cum ar fi măsura în care s-a răspuns nevoilor beneficiarului, calitatea expertizei furnizate și informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat ulterior cu proiectul. Până la momentul auditului, platforma nu analizase feedbackul primit de la beneficiari.

54

În iulie 2017, platforma a elaborat o serie de indicatori-cheie de performanță și de monitorizare, pe care i-a revizuit și actualizat în februarie 2018 pentru a include noile priorități ale Regulamentului privind FEIS 2.0 adoptat în decembrie 2017. Curtea a constatat că cinci dintre cei opt indicatori-cheie de realizare și toți cei șase indicatori de rezultat ai platformei erau afectați de unele limitări (a se vedea anexa V pentru mai multe detalii). De asemenea, conform constatărilor Curții, cadrul nu includea indicatori referitori la utilizarea de instrumente financiare inovatoare și de parteneriate public-privat, care se numărau printre prioritățile adăugate în Regulamentul privind FEIS 2.0.

55

În opinia Curții, platforma nu dispunea de proceduri suficiente pentru o urmărire subsecventă a investițiilor rezultate din misiunile realizate în legătură cu proiecte specifice în perioada vizată. Din cauza lipsei de informații privind rezultatele misiunilor și din cauza limitărilor care afectează o parte din indicatori, monitorizarea și evaluarea performanței platformei sub acest aspect s-au dovedit a fi dificile.

Până la finalul anului 2018 fuseseră finalizate doar câteva misiuni ale platformei

56

Curtea a constatat că platforma finalizase doar 89 de misiuni de consiliere până la sfârșitul anului 2018: 27 dintre acestea au fost gestionate în mod direct de serviciile BEI, în cea mai mare parte pentru beneficiari din sectorul public, și 62 au fost desfășurate în cooperare cu BERD pentru IMM-uri, în sectorul privat. În medie, misiunile gestionate de BEI au costat aproximativ 85 000 de euro și au necesitat puțin peste 14 luni pentru a fi finalizate, iar misiunile gestionate de BERD au costat aproximativ 18 000 de euro și au necesitat mai puțin de 6 luni pentru a fi finalizate. În cazul a 32 dintre cele 89 de misiuni care fuseseră finalizate și în legătură cu care erau disponibile informații, valoarea medie estimată a investiției aferente unei misiuni finalizate și gestionate de BEI era de 301 milioane de euro, în comparație cu 1,3 milioane de euro estimați pentru misiunile finalizate legate de IMM-uri și efectuate în cooperare cu BERD. Trei misiuni finalizate priveau operațiuni aferente FEIS care fuseseră aprobate sau semnate până la 31 decembrie 2018.

57

Majoritatea misiunilor finalizate erau legate de IMM-uri în România (51 din 89, respectiv 57 %), dat fiind numărul mare de misiuni efectuate în această țară în cooperare cu BERD. În ceea ce privește cele 27 de misiuni finalizate și gestionate în mod direct de serviciile BEI, numărul cel mai ridicat de astfel de misiuni care au fost efectuate într-un stat membru a fost patru (în Polonia) și în 13 state membre nu se finalizase nicio misiune până la 31 decembrie 2018.

58

Marea majoritate a misiunilor finalizate au fost legate de proiecte specifice (85 din 89, respectiv 96 %) și cea mai mare parte dintre acestea au implicat consiliere de natură tehnică pentru proiecte aflate într-un stadiu incipient (77 din 85). Prin urmare, nu există certitudinea că aceste proiecte vor atrage, în ultimă instanță, investiții.

59

În opinia Curții, platforma efectuase prea puține misiuni pentru ca impactul asupra ofertei de proiecte adecvate pentru investiții să fi fost semnificativ până la sfârșitul anului 2018, trei dintre misiuni fiind legate de operațiuni aprobate sau semnate în cadrul FEIS. Misiunile finalizate au fost concentrate în mare măsură în sectorul IMM-urilor din România și din Bulgaria. Întrucât sprijinul oferit de platformă a vizat în principal proiecte aflate într-o etapă incipientă, efectele acestuia ar putea fi vizibile doar pe termen mai lung. În schimb, misiunile individuale pot contribui la investiții semnificative cu valori mult mai mari decât costul furnizării serviciului de consiliere în cauză.

Concluzii și recomandări

60

Concluziile Curții se referă la constituirea platformei și la funcționarea acesteia până la sfârșitul anului 2018. Curtea concluzionează că, până la data respectivă, platforma nu se dovedise încă a fi un instrument eficace pentru stimularea investițiilor în UE.

61

S-a constatat că platforma a fost constituită ca un instrument „axat pe cerere” pentru care s-a efectuat în prealabil o evaluare limitată a nevoilor de consiliere la care platforma urma să răspundă, a volumului probabil al cererilor pe care urma să le primească sau a cuantumului resurselor de care urma să aibă nevoie. În cele din urmă, în raport cu resursele aflate la dispoziția sa, platforma a primit puține cereri de sprijin care s-ar fi putut concretiza în misiuni. În special, numărul de cereri primite în mod direct prin intermediul site-ului platformei sau din partea băncilor și a instituțiilor naționale de promovare a generat puține misiuni care să necesite sprijin din partea platformei (punctele 13-23).

Recomandarea 1 – Promovarea unei extinderi mai mari a activităților platformei

Comitetul de coordonare al platformei ar trebui să dezvolte și mai mult cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare cu scopul de a îmbunătăți accesul pe plan local la sprijinul oferit de platformă.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în perioada rămasă pentru implementarea platformei (până la sfârșitul anului 2020).

62

Curtea a constatat că platforma și-a îndeplinit în mare măsură obiectivul de a furniza servicii de consiliere personalizate care au produs un grad ridicat de satisfacție în rândul beneficiarilor sprijinului acordat de aceasta. Cu toate acestea, platforma nu dispunea de o strategie suficient de clară și nici nu stabilise criteriile și procedurile pentru direcționarea sprijinului acolo unde acesta putea aduce cea mai mare valoare adăugată, chiar dacă majoritatea informațiilor necesare în acest sens erau consemnate. Curtea a constatat că unii beneficiari au pus sub semnul întrebării adiționalitatea sprijinului oferit de platformă în raport cu alte surse de consiliere și că doar puțin peste 1 % din operațiunile financiare sprijinite de FEIS în perioada respectivă au beneficiat de o misiune din partea platformei. Deși majoritatea misiunilor au fost efectuate într-adevăr în sectoarele și în statele membre cu prioritate ridicată, puține erau legate de sectoarele prioritare pentru statele membre identificate ca având nevoile cele mai stringente în materie de consiliere. Astfel, ar fi fost necesară o abordare mai proactivă, pentru o mai bună concentrare asupra nevoilor globale neacoperite în materie de consiliere. Mai mult, în pofida eforturilor platformei, cooperarea cu partenerii în vederea îmbunătățirii acoperii geografice a evoluat într-un ritm lent din cauza complexității juridice și din cauza gradului variat de disponibilitate și de capacitate de cooperare manifestat de băncile și instituțiile naționale de promovare. Odată stabilită, cooperarea cu BERD a generat un număr semnificativ de misiuni în sectorul IMM-urilor în cele patru țări vizate (punctele 25-50).

Recomandarea 2 – O mai bună direcționare a sprijinului către priorități

Comitetul de coordonare al platformei ar trebui să depună eforturi în vederea unei mai bune direcționări a sprijinului și a resurselor sale prin:

 1. definirea criteriilor specifice pentru evaluarea valorii sprijinului consultativ, inclusiv adiționalitatea în raport cu alte programe ale UE, tipul de sprijin, impactul potențial asupra investițiilor, precum și sectoarele și zonele geografice vizate;
 2. consolidarea procedurilor de selecție pentru a se determina valoarea misiunilor potențiale, cu scopul de a maximiza contribuția platformei la prioritățile identificate pentru sprijinul consultativ;
 3. dezvoltarea în continuare a cooperării cu băncile și instituțiile naționale de promovare, pentru a îmbunătăți acoperirea geografică a cererii și a furnizării de servicii de consiliere sprijinite de platformă.

Data-țintă pentru implementarea recomandării: în perioada rămasă pentru punerea în aplicare a platformei (până la sfârșitul anului 2020).

63

În plus, Curtea a constatat că platforma nu dispunea de proceduri suficiente pentru o urmărire subsecventă a investițiilor rezultate din misiunile realizate de platformă în perioada vizată. Din cauza lipsei de informații privind rezultatele misiunilor și din cauza limitărilor care afectează o parte din indicatorii de performanță ai platformei, monitorizarea și evaluarea performanței platformei sub acest aspect s-au dovedit a fi dificile. În orice caz, până la sfârșitul anului 2018, platforma finalizase prea puține misiuni pentru ca impactul asupra ofertei de proiecte adecvate pentru investiții să fi fost semnificativ. În ansamblu, până la sfârșitul anului 2018, platforma finalizase doar 89 de misiuni, trei dintre acestea fiind legate de operațiuni aprobate sau semnate în cadrul FEIS. Misiunile finalizate au fost concentrate în mare măsură în sectorul IMM-urilor din România și din Bulgaria. Majoritatea misiunilor priveau etapele incipiente ale ciclului de investiții al proiectelor, astfel încât este posibil ca efectele lor să se manifeste doar pe termen mai lung. Misiunile individuale pot contribui de asemenea la investiții semnificative cu valori mult mai mari decât costul furnizării serviciului de consiliere în cauză. În ansamblu, Curtea a identificat puține dovezi care să demonstreze că platforma a adus o contribuție semnificativă la oferta de proiecte adecvate pentru investiții până la sfârșitul anului 2018 (punctele 53-59).

Recomandarea 3 – Îmbunătățirea măsurării performanței

Pentru a monitoriza și a îmbunătăți performanța platformei, Comitetul de coordonare ar trebui:

 1. să urmărească rezultatele furnizării sprijinului consultativ (cu alte cuvinte, să urmărească dacă misiunile duc la proiecte adecvate pentru investiții);
 2. să elaboreze indicatori și, acolo unde este cazul, valori-țintă cu privire la rezultate;
 3. să compare costurile efective ale fiecărei misiuni finalizate de platformă cu privire proiecte specifice cu rezultatele acesteia din punctul de vedere al investițiilor preconizate, cu scopul de a contribui la evaluarea performanței platformei.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în perioada rămasă pentru implementarea platformei [până la sfârșitul anului 2020 și, pentru recomandarea 3 litera (iii), până la sfârșitul anului 2021].

64

În fine, auditul Curții a arătat că deficiențele legate de constituirea platformei s-au dovedit a fi dificil de remediat în etapa de implementare și că ele au afectat performanța. Conform propunerii formulate pentru programul InvestEU 2021‑2027, Platforma de consiliere InvestEU, care este gestionată și găzduită de Comisie, va acoperi 13 inițiative de consiliere ale UE disponibile în prezent, aflate sub gestiune centralizată, inclusiv platforma actuală. Propunerea urmărește să simplifice și să îmbunătățească mecanismele existente prin care serviciile de consiliere vizând sprijinirea investițiilor sunt furnizate și coordonate.

Recomandarea 4 – Încorporarea lecțiilor învățate din platforma actuală în Platforma de consiliere InvestEU

Pentru a se asigura o tranziție optimă între cele două inițiative și pentru a încorpora principalele lecții învățate din funcționarea platformei în viitoarea Platformă de consiliere InvestEU, Comisia ar trebui:

 1. să evalueze nevoile de consiliere, precum și cererea probabilă de inițiative de consiliere personalizate, pe baza experienței acumulate în perioada 2015‑2020;
 2. să direcționeze asistența consultativă către nevoile neacoperite și către dezvoltarea unor proiecte care ar putea fi sprijinite cu ajutorul garanției InvestEU;
 3. să se sprijine pe cooperarea directă cu băncile și instituțiile naționale de promovare pentru a îmbunătăți acoperirea geografică în ceea ce privește nevoile de consiliere;
 4. să dezvolte o abordare mai proactivă prin intermediul prezenței la nivel local, în vederea generării de cereri de servicii de consiliere;
 5. să consolideze accesul la servicii de consiliere prin dezvoltarea site-ului noii platforme de consiliere InvestEU și prin promovarea utilizării acesteia; și
 6. să dezvolte un cadru corespunzător pentru monitorizarea performanței, care să acopere costurile și beneficiile furnizării serviciilor de consiliere.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2021.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera V, condusă de domnul Tony Murphy, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 31 martie 2020.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner Lehne
Președinte

Anexe

Anexa I – Inițiative de asistență tehnică ale UE, gestionate în mod centralizat, în cadrul financiar multianual actual

Inițiativa de asis­ten­ță teh­ni­că Res­pon­sa­bi­lul pen­tru asis­ten­ța teh­ni­că Furni­zo­rul (fur­ni­zo­rii) de asis­ten­ță teh­nică Baza de calcul a taxei Par­ta­ja­rea cos­tu­ri­lor UE/BEI Cos­tu­ri­le aco­pe­ri­te de be­ne­fi­ciar Suma (de la bugetul UE) Pe­ri­oa­da de im­ple­men­tare
UE BEI (în euro)
EIAH (platforma) BEI BEI/alte instituții financiare (BERD/bănci sau instituții naționale de promovare)/ consultanți externi Acoperirea costurilor (rate calculate pe baza Acordului-cadru financiar și administra­tiv) 75 % 25 % Doar beneficiari din sectorul privat, din care IMM-uri în proporție de până la 33 % 110 000 000 2015-2020
ELENA BEI Consultanți externi 6 % din asistența tehnică furnizată 100 % 0 Minimum 10 % din asistența tehnică furnizată 279 000 000 2014-2020
Orizont 2020 – cerere privind eficiența energetică – asistență pentru dezvoltarea de proiecte EASME Consultanți externi       50 000 000 2014-2020
Servicii de consiliere InnovFin BEI BEI Acoperirea costurilor (rate calculate pe baza Acordului-cadru financiar și administra­tiv) 100 % 0 0 28 000 000 2014-2020
Asistența tehnică furnizată de Comisia Europeană în cadrul Fondului european pentru eficiență energetică (EEEF) Acordul de subdelegare încheiat între BEI și administratorul EEEF (Deutsche Bank) Consultanți externi 6,5 % din asistența tehnică furnizată 100 % 0 10 % din asistența tehnică alocată 20 000 000 2012-2017
MIE BEI BEI/consultanți externi Acoperirea costurilor (rate calculate pe baza Acordului-cadru financiar și administra­tiv) 90 % 10 % 0 1 262 170 în favoarea JASPERS în 2015

3 000 000 în favoarea JASPERS în 2018
2015-2018
Mecanismul de finanțare a capitalului natural (NCFF) BEI Consultanți externi 5 % din contribuția angajată de UE 100 % 0 0 (este posibil ca beneficiarului să i se solicite o contribuție financiară de la caz la caz) 10 000 000 2015‑2019 + (se are în vedere o posibilă prelungire)
PF4EE – Finanțare privată pentru eficiență energetică BEI BEI/intermediari financiari 6 % din contribuția angajată de UE 100 % 0 0 3 200 000 2014-2019
Mecanismul de asistență tehnică al EEEF Administratorul EEEF Consultanți externi angajați de EEEF 20 % din asistența tehnică debursată _ _ 0 Sub rezerva disponibilității fondurilor (venituri „în cascadă” din EEEF) 2017+
MIE – statele membre Administrator de infrastructură feroviară/ministere Consultanți externi Costuri efective 100 % 0 0 17 021 785 2014-2020
Platforma de specializare inteligentă pentru modernizarea industrială GROW Consultanți externi   100 %   1 500 000 2018-2020
European City Facility ENER/EASME Agenție executivă       16 000 000 2019-2023
European Islands Facility ENER Extern(i)       10 000 000 2018-2020
EaSI – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială EMPL Consultanți externi         13 000 000  
JASPERS BEI BEI Acoperirea costurilor (rate calculate pe baza Acordului-cadru financiar și administra­tiv) 80 % 20 % 0 233 650 000 2014-2020
TOTAL             795 633 955  

Anexa II – Metodologia de audit

Constatările Curții sunt fundamentate pe următoarele elemente:

 • examinarea documentară a unor documente esențiale legate de platformă și de inițiativele de consiliere preexistente, inclusiv:
  • a documentelor privind temeiul juridic și a documentelor de politică;
  • a cadrului financiar și contractual;
  • a documentelor privind guvernanța (de exemplu, documentele Comitetului de coordonare al platformei);
  • a procedurilor de gestiune;
  • a programelor anuale de activitate;
  • a rapoartelor de activitate;
 • interviuri cu membri ai personalului BEI/platformei și cu funcționari din cadrul serviciilor relevante ale Comisiei (DG ECFIN, DG RTD, DG GROW, DG MOVE, DG ENER, DG REGIO);
 • o analiză a datelor existente în sistemul de gestiune al platformei la 31 decembrie 2018 referitoare la cererile de servicii de consiliere;
 • o examinare a modului în care au fost prelucrate 18 cereri adresate platformei pentru furnizarea de servicii de consiliere, inclusiv 15 cereri pentru care platforma a alocat resurse specifice (misiuni alte platformei).
Nr. elementu­lui din eșantion # Codul cererii Anul cererii Țara Sectorul-cheie vizat de intervenția de consiliere Stadiul cererii
1  0021 2015 Slovenia Dezvoltarea infrastructurilor și a echipamentelor de transport, precum și a tehnologiilor inovatoare de transport Alocată
2  0263 2016 Portugalia Dezvoltarea infrastructurilor și a echipamentelor de transport, precum și a tehnologiilor inovatoare de transport Închisă
3  0228 2016 Cipru Mediu și utilizarea eficientă a resurselor Închisă
4 0187 2016 România Capital uman, cultură și sănătate Alocată
5 0196 2016 Luxemburg Dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor Alocată
6 0608 2017 Irlanda Cercetare, dezvoltare și inovare Alocată
7 0414 2017 Bulgaria Altele Alocată
8 0440 2017 Nicio țară specifică Cercetare, dezvoltare și inovare Alocată
9 0405 2017 Nicio țară specifică Dezvoltarea sectorului energetic Alocată
10 0521 2017 Franța Dezvoltarea infrastructurilor și a echipamentelor de transport, precum și a tehnologiilor inovatoare de transport Închisă
11 0002ELENA 2017 Danemarca Mediu și utilizarea eficientă a resurselor Alocată
12 0594 2017 Franța Cercetare, dezvoltare și inovare Alocată
13 0370 2017 Polonia Mediu și utilizarea eficientă a resurselor Închisă
14 0437 2017 Polonia Capital uman, cultură și sănătate Alocată
15 0843 2018 Franța Agricultură Alocată
16 0711 2018 Croația Altele Alocată
17 0777 2018 Nicio țară specifică Mediu și utilizarea eficientă a resurselor Alocată
18 0016EBRD 2018 România Dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor Închisă
 • un chestionar adresat băncilor și instituțiilor naționale de promovare care se aflau într-o relație de cooperare cu platforma la 31 decembrie 2018. Chestionarul a fost trimis la 28 februarie 2019 către 25 de bănci și instituții naționale de promovare care cooperează cu platforma. Termenul final pentru transmiterea răspunsurilor a fost 9 aprilie 2019. 20 de instituții din 18 state membre au răspuns la întrebările din chestionarul Curții;
 • un chestionar electronic adresat beneficiarilor finali ai sprijinului oferit de platformă în perioada vizată. Curtea a transmis acest chestionar la 4 martie 2019 către 88 de beneficiari finali ai sprijinului oferit de platformă, iar termenul-limită pentru transmiterea răspunsurilor a fost 12 aprilie 2019. Curtea a primit răspunsuri de la 43 de beneficiari ai platformei din 24 de state membre ale UE.

Anexa III – Memorandumurile de înțelegere semnate între BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare (2015-2018)

Țara Denumirea instituției naționale de promovare Data semnării memorandumului de înțelegere Nivelul de cooperare26
Austria Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) 2016 1
Belgia Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 2018 1
Bulgaria Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria (FMFIB) 2016 1, 2
Bulgaria Bulgarian Development Bank (BDB) 2015 1
Croația Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR) 2015 1
Cehia Českomoravská záruční a rozvojová banka (CMZRB) 2016 1
Finlanda Finnvera 2017 1, 2
Franța Bpifrance 2016 1, 3
Franța Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 2016 1, 2, 3
Germania NRW.Bank 2017 1
Germania Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2016 1
Ungaria Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2015 1, 2, 3
Irlanda Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) 2016 1, 2, 3
Italia Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 2016 1, 3
Letonia Attistibas finansu institûcija Altum (ALTUM) 2015 1, 2, 3
Lituania Investiciju ir versio garantijos (INVEGA) 2016 1, 2
Lituania Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 2016 1, 2, 3
Țările de Jos Nederlands Investerings Agentschap (NIA) 2016 1
Polonia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 2016 1, 2
Polonia Związek Banków Polskich, punct de contact național (ZBP) 2016 1, 2
Portugalia Instituiçâo Financeira de Desenvolvimento (IFD) 2018 1, 2
Slovacia Slovak Investment Holding (SIH) 2016 1, 2
Slovenia SID Banka (SID) 2015 1, 2, 3
Spania Instituto de Credito Oficial (ICO) 2016 2
Suedia Almi Företagspartner (ALMI) 2016 1

Anexa IV – Cadrul de performanță al platformei

 1. indicatori de resurse/activitate privind activitățile platformei (IA) („elementele livrabile”);
 2. indicatori de realizare (OI) privind efectele directe ale acestor activități; și
 3. indicatori de efect/rezultat (OR) cu privire la ce anume au obținut serviciile de consiliere furnizate beneficiarilor.
Nr. ICP – Indicator de realizare 9 indicatori-cheie de performanță (ICP) Definiție   12 indicatori-cheie de monitorizare (ICM) Definiție Nr. ICM
OI.1 Numărul și distribuția cererilor prelucrate și alocate (inclusiv pentru platformele de investiții) (OI.1) Măsoară numărul cererilor prelucrate și alocate de platformă (distribuția în funcție de sector, de țară, de promotorul public/privat, de tipul de asistență solicitată)   Proveniența cererilor: site-ul platformei/serviciile BEI/parteneri externi/Comisia Europeană/alte surse (IA.1) Măsoară sursa de proveniență a cererilor primite de platformă (portal web, BEI, bănci naționale de promovare, Comisia Europeană, alte surse) IA.1
OI.2 Ponderea și distribuția cererilor care au generat asistență tehnică (inclusiv ponderea estimată a cererilor suplimentare) (OI.2) Măsoară procentul din cererile alocate care au generat asistență tehnică   Ponderea estimată a proiectelor care ajung în etapa investițiilor și numărul de investiții generate (OR.1) Măsoară procentul de cereri primite care au ajuns în etapa investițiilor și procentul de cereri primite care s-au concretizat în economia reală OR.1
  Numărul și volumul de investiții generate (prin FEIS și în afara FEIS) Măsoară numărul și volumul investițiilor generate de cererile primite de platformă OR.2
Numărul de intervenții de sprijin pentru constituirea platformelor de investiții (OR.3) Măsoară numărul de potențiale platforme de investiții care au beneficiat de consiliere OR.3
  Numărul de platforme de investiții generate (OR.4) Măsoară numărul platformelor de investiții generate OR.4
  Indicator privind adiționalitatea utilizând parametri legați de valoarea adăugată (OR.5) Măsoară numărul proiectelor care au beneficiat de asistență tehnică din partea platformei pentru fiecare categorie, precum aptitudini, eligibilitate, volum, amploarea/aspectul multidimensional al cererii OR.5
OI.3 Timpul mediu de reacție după primul contact (OI.3) Măsoară intervalul de timp cuprins între data primirii cererii și data primului răspuns adresat solicitantului Acesta ar trebui considerat un indicator de activitate   Sondaj privind gradul de satisfacție (OI.7) Măsoară gradul de satisfacție exprimat de utilizatorii și de beneficiarii platformei prin intermediul unei proceduri de feedback formale OI.7
OI.4 Numărul de parteneriate externe (OI.4) Măsoară numărul memorandumurilor de înțelegere semnate sau al acordurilor încheiate cu instituții naționale de promovare/instituții financiare internaționale/statele membre/autorități de management/autorități naționale/altele (de exemplu, asociații)   Numărul de parteneriate externe care devin furnizori de servicii (nivelul 3 de cooperare din memorandumul de înțelegere) (OR.6) Măsoară numărul de parteneriate externe care au atins nivelul 3 de cooperare în calitate de furnizor de servicii sub egida platformei OR.6
OI.5 Numărul de evenimente, de reuniuni și de seminare organizate la care participă mai mulți parteneri (OI.5) Măsoară numărul de evenimente organizate de platformă și numărul de participări ale reprezentanților platformei/departamentului de servicii de consiliere la evenimente externe   Gradul de participare la evenimente, reuniuni și seminare organizate care implică mai mulți parteneri (OI.8) Măsoară numărul și tipul de participanți la evenimentele, reuniunile și atelierele organizate OI.8
OI.6 Procentul angajat și utilizat din bugetul anual (OI.6) Măsoară procentul din bugetul anual care a fost angajat și utilizat   Timpul estimat care este alocat de partenerii platformei în calitate de furnizori de servicii acestui tip de servicii de consiliere legate de platformă (nivelul 3 de cooperare din memorandumul de înțelegere) (OI.9)   OI.9
OI.10 Nivelul de maturitate al proiectelor înainte și după misiunile platformei     Numărul de proiecte sprijinite care au beneficiat și de alte surse de finanțare din partea UE (FEIS, MIE, Orizont 2020) (OI.12) Măsoară numărul de proiecte sprijinite de platformă care au beneficiat și de alte surse de finanțare din partea UE  
OI.11 Numărul de proiecte sprijinite de platformă (de exemplu, legate de acțiunile climatice, de economia circulară, de sectorul digital, de cooperare transfrontalieră)     Reechilibrarea din punct de vedere geografic, în cadrul proiectelor, a raportului dintre statele membre vizate de politica de coeziune și cele nevizate de aceasta Măsoară distribuția proiectelor care au beneficiat de misiuni din partea platformei pe țări vizate de politica de coeziune și țări nevizate de aceasta  
IA.3 Numărul de cereri primite din partea băncilor și instituțiilor naționale de promovare Măsoară numărul de cereri primite de platformă din partea băncilor și instituțiilor naționale de promovare        

Anexa V – Analiza Curții de Conturi Europene cu privire la indicatorii de monitorizare a rezultatelor și a realizărilor platformei

Indicatorul de realizare al platformei Descrierea Limitări
IA.3 „Numărul de cereri primite din partea băncilor și instituțiilor naționale de promovare” Acest nou indicator nu este legat de Regulamentul modificat privind FEIS și ar fi putut fi definit înainte deoarece măsoară o subcategorie de proveniență a cererilor primite de platformă care este deja acoperită de un alt indicator-cheie de monitorizare (IA.1: „Proveniența cererilor”).
OI.2 „Ponderea și distribuția cererilor care au generat asistență tehnică” Acest indicator are la bază calculul procentului de „cereri cărora li s-au alocat misiuni” și care au generat furnizarea de asistență tehnică. Alte tipuri de cereri pot mobiliza însă expertiză (de exemplu, informații generale, propunere de cooperare, cerere de finanțare sau de consiliere financiară).
OI.3 „Timpul mediu de reacție” Acest indicator nu măsoară o realizare a activității platformei. Timpul necesar pentru formularea unui răspuns inițial la o cerere este o unitate de măsură a unui singur element din procesul de furnizare a consilierii.
OI.5 „Procentul angajat și utilizat din bugetul anual” Acest indicator măsoară mai degrabă o resursă (utilizarea grantului din partea platformei) decât o realizare (serviciile furnizate).
OI.10 „Nivelul de maturitate al proiectelor sprijinite, înainte și după misiunile platformei” La momentul auditului, nu existau cifre disponibile pentru acest nou indicator (de exemplu, în raportul tehnic pe 2018). Platforma a început să consemneze în sistemele de gestiune informații cu privire la maturitatea proiectelor înainte de misiunile platformei abia în a doua jumătate a anului 2018 (nu a fost consemnată încă nicio informație cu privire la maturitatea proiectelor înregistrată ulterior misiunilor platformei).
OI.11 „Numărul de proiecte sprijinite de platformă (de exemplu, legate de acțiunile climatice, de economia circulară, de sectorul digital, de cooperarea transfrontalieră)” La momentul auditului, nu existau cifre disponibile pentru acest nou indicator (de exemplu, în raportul tehnic pe 2018). Curtea a constatat însă că utilitatea informațiilor înregistrate este limitată de faptul că nu sunt utilizate coduri separate pentru fiecare prioritate.
Indicatorul de rezultat al platformei Definiție Limitări
OR.1 „Ponderea estimată a proiectelor care ajung în etapa investițiilor și numărul de investiții generate” Acest indicator măsoară procentul de cereri primite care au ajuns în etapa investițiilor și procentul de cereri primite care s-au concretizat într-o investiție reală.
Conducerea platformei a raportat că 47 din 104 proiecte pentru care aceasta a acordat sprijin se concretizaseră în investiții reale la 31 decembrie 2018. Cifra raportată nu concordă cu definiția indicatorului și baza de date de gestiune nu conține nicio consemnare care să vină în sprijinul cifrei respective.
OR.2 „Numărul și volumul de investiții generate (prin FEIS și în afara FEIS)” Conducerea platformei a raportat că, până la 31 decembrie 2018, 16 proiecte generaseră investiții în afara FEIS și 28 de proiecte generaseră investiții prin FEIS. Raportarea nu concordă cu definiția indicatorului (nu este clar la ce se referă „numărul de investiții generate”). Volumul în euro al investițiilor generate nu este consemnat în mod sistematic în baza de date de gestiune și nici nu este inclus în raportul tehnic.
OR.3 și OR.4 „Numărul de intervenții de sprijin pentru constituirea platformelor de investiții” și „Numărul de platforme de investiții generate” Acești indicatori măsoară numărul de platforme de investiții care au beneficiat de consiliere și care au fost generate.
Conducerea platformei raportează că, până la 31 decembrie 2018, 33 de potențiale platforme de investiții beneficiaseră de consiliere, din care 16 fuseseră efectiv generate. Conducerea platformei a raportat, într-o notă explicativă adresată auditorilor Curții, că doar 12 cereri pentru care platforma a intervenit erau legate de crearea potențială a unor platforme de investiții. Conducerea nu ține nicio evidență cu privire la platformele de investiții efectiv generate.
OR.5 „Indicator privind adiționalitatea utilizând parametri legați de valoarea adăugată” Acest indicator este definit pe baza numărului de misiuni realizate de platformă pentru „fiecare categorie” (de exemplu, aptitudini, eligibilitate, volum, amploarea/aspectul multidimensional al cererii). Nu este clar ce fel de „rezultate” trebuie raportate la acest indicator, dat fiind că secțiunile 2.5.2 și 2.5.3 din raportul tehnic furnizează o analiză statistică a prelucrării cererilor primite.
OR.6 „Numărul de parteneriate externe care devin furnizori de servicii” Indicatorul măsoară numărul de parteneriate externe care au atins „nivelul 3” de cooperare cu platforma. Acest indicator ar putea fi descris într-un mod mai precis ca măsurând o activitate a platformei.

Anexa VI – Cererile primite de platformă în legătură cu operațiuni aprobate sau semnate de BEI/în cadrul FEIS

Codul cererii primite de platformă Țară Sector Data primirii cererii adresate platformei Stadiul cererii la 31.12.2018 la nivelul platformei Data semnării de către BEI/în cadrul FEIS Data aprobării de către BEI/în cadrul FEIS
858 Polonia Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 25.10.2018 În curs de evaluare 5.9.2018  
843 Franța Agricultură 1.10.2018 Alocată 23.11.2018  
815 România Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 13.8.2018 Alocată 17.12.2018  
766 Polonia Dezvoltarea sectorului energetic 22.5.2018 Alocată 2.1.2019  
706 Lituania Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 13.3.2018 Alocată   9.10.2018
622 Italia Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 8.12.2017 Alocată 22.5.2019  
621 Bulgaria Dezvoltarea infrastructurilor și a echipamentelor de transport, precum și a tehnologiilor inovatoare de transport 6.12.2017 Închisă (nu a fost inițiată nicio misiune, cererea a fost redirecționată) 20.12.2018  
590 Polonia Capital uman, cultură și sănătate 7.11.2017 Alocată 15.5.2018  
565 Franța, Spania, Portugalia Altele 20.9.2017 Alocată 12.11.2018  
461 Belgia Dezvoltarea sectorului energetic 3.5.2017 Alocată   15.5.2018
437 Polonia Capital uman, cultură și sănătate 25.4.2017 Alocată 18.10.2017  
003 Letonia Dezvoltarea infrastructurilor și a echipamentelor de transport, precum și a tehnologiilor inovatoare de transport 22.7.2015 Alocată   18.7.2017

Acronime și abrevieri

BEI: Banca Europeană de Investiții

BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

CDI: cercetare, dezvoltare și inovare

CEEP: Centrul European de Expertiză în domeniul PPP-urilor

CFM: cadru financiar multianual

EaSI: Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

EEEF: Fondul european pentru eficiență energetică

EIAH: Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (European Investment Advisory Hub)

ELENA: Asistență europeană pentru energie locală (European Local Energy Assistance)

FAFA: Acordul-cadru financiar și administrativ (Financial and Administrative Framework Agreement) încheiat între UE și BEI

FEIS: Fondul european pentru investiții strategice

Fondurile ESI: fondurile structurale și de investiții europene

FPA: Acordul-cadru de parteneriat încheiat între UE și BEI cu privire la platformă

ICP/ICM: indicatori-cheie de performanță/indicatori-cheie de monitorizare

IFA: Consultanță financiară în domeniul inovării (Innovation Finance Advisory)

IMM: întreprindere mică sau mijlocie

InnovFin: BEI – consultanță privind proiecte de cercetare și inovare

JASPERS: Asistență comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

MIE: Mecanismul pentru interconectarea Europei

Orizont 2020: Programul Orizont 2020

PEPI: Portalul european pentru proiecte de investiții

PF4EE: Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică

Platformă: Platforma europeană de consiliere în materie de investiții

PPP: parteneriat public-privat

Regulamentul privind FEIS: Regulamentul (UE) 2015/1017, modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2396

UE: Uniunea Europeană

Glosar

Asistență tehnică: sprijin consultativ acordat în vederea consolidării capacității promotorilor și a intermediarilor financiari în cadrul operațiunilor de finanțare și de investiții ale acestora, în toate etapele unui proiect de investiții.

Bănci și instituții naționale de promovare: entități juridice care desfășoară activități financiare cu titlu profesional și cărora un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local le atribuie un mandat de desfășurare a unor activități de dezvoltare sau de promovare.

Bugetul platformei: resursele disponibile pentru a acoperi cheltuielile eligibile ale platformei.

Comitetul de coordonare: platforma este condusă de un comitet de coordonare format din patru persoane: doi reprezentanți ai Comisiei și doi reprezentanți ai BEI. Comitetul de coordonare este responsabil de revizuirea strategiei și a politicii, de supervizarea activităților platformei, de raportarea către părțile interesate, de elaborarea ofertei de servicii și de aprobarea politicii tarifare.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS): mecanism de sprijin pentru investiții, lansat de Banca Europeană de Investiții (BEI) și de Comisie pentru a mobiliza investiții private în proiecte de importanță strategică pentru UE. Este cunoscut și sub denumirea de „Planul Juncker”. În prezent, este integrat în Grupul BEI.

Fondul InvestEU: Fondul InvestEU va fi programul succesor al FEIS și al instrumentelor financiare actuale gestionate centralizat (cu excepția instrumentelor financiare de acțiune externă).

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): cele cinci fonduri principale ale UE care, împreună, sprijină dezvoltarea economică pe tot teritoriul UE: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. Ele sunt reglementate de un set comun de norme.

Instrument financiar: sprijin financiar din partea bugetului UE care poate lua forma unor investiții de capital sau de cvasicapital, a unor împrumuturi ori a unor garanții sau a altor instrumente de partajare a riscurilor.

Instrumentul ELENA: o inițiativă comună a BEI și a Comisiei Europene în cadrul programului Orizont 2020 având ca scop punerea la dispoziție de granturi pentru asistență tehnică în implementarea programelor privind eficiența energetică, producția descentralizată a energiei din surse regenerabile și transportul urban.

JASPERS: parteneriat de asistență tehnică între Comisia Europeană, BEI și BERD, în cadrul căruia țările beneficiare au acces la servicii independente de consultanță pentru pregătirea unor proiecte majore cu un nivel ridicat de calitate care urmează să fie cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune.

Parteneriat public-privat: un acord contractual pe termen lung încheiat între guvern și un partener privat, în temeiul căruia acesta din urmă prestează și finanțează un serviciu public și participă la riscurile conexe.

Platforma de consiliere InvestEU: mecanismul care va succeda Platformei europene de consiliere în materie de investiții începând cu 2021 și care se sprijină totodată pe alte inițiative în materie de asistență tehnică (de exemplu, ELENA și serviciile de consiliere InnovFin), cu scopul de a oferi sprijin în concordanță cu obiectivele Fondului InvestEU.

Platformă de investiții: un mecanism special constituit pentru a canaliza finanțarea către mai multe proiecte de investiții din unul și același stat membru, de pe tot teritoriul unei zone geografice date mai vaste sau dintr-un sector anume.

Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI): un portal web găzduit de Comisie, prin intermediul căruia promotori de proiecte din UE – din sectorul public sau privat – pot intra în legătură cu potențiali investitori din întreaga lume.

Programul Operațional „Asistență tehnică”: program al cărui obiectiv este de a consolida capacitatea administrativă a unei țări în eforturile acesteia de a gestiona și de a implementa fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

Servicii de consiliere Innovfin: servicii de consiliere oferite de BEI cu privire la modalitatea de structurare a proiectelor de cercetare și inovare în vederea îmbunătățirii accesului acestora la finanțare. Pe termen lung, acest lucru sporește șansele de implementare ale proiectelor respective. BEI oferă de asemenea consultanță și cu privire la îmbunătățirea condițiilor pentru investiții, prin intermediul unor activități care nu țin în mod specific de proiecte.

Taxele platformei: taxele percepute de BEI pentru serviciile prestate în legătură cu platforma.

Răspunsurile Comisiei și cele ale BEI

Sinteză

I

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) face parte din Planul de investiții pentru Europa și a fost instituită prin Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS). FEIS a fost conceput ca o inițiativă axată pe cerere pentru stimularea investițiilor și abordarea disfuncționalităților pieței în Europa, fără nicio prealocare sectorială sau geografică, vizând totodată diversificarea. Acest lucru este valabil și pentru EIAH, care este, de asemenea, o inițiativă axată pe cerere, fiind instituită cu scopul de a îmbunătăți calitatea proiectelor de investiții prin furnizarea unui sprijin consultativ personalizat pentru promotorii de proiecte, precum și a unui nivel sporit de consiliere pentru consolidarea capacităților în amonte.

V

În conformitate cu Regulamentul privind FEIS, EIAH a fost instituită cu scopul de a îndeplini mai multe sarcini, inclusiv de a acționa ca „punct de contact unic pentru întrebările legate de asistența tehnică”. EIAH s-a axat pe cerere și a trebuit să țină seama de toate cererile formulate în conformitate cu Regulamentul privind FEIS, inclusiv cererile de sprijin în amonte. Toate cererile de servicii de consiliere prelucrate au respectat, în fapt, prioritățile stabilite pentru EIAH în Regulamentul privind FEIS.

Comisia și Banca Europeană de Investiții (BEI) consideră că EIAH oferă un sprijin valoros pentru stimularea investițiilor în proiecte la nivelul întregii Uniuni. EIAH a depus eforturi semnificative pentru a realiza în special o mai bună diversificare, cu scopul de a acorda prioritate sprijinului pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, precum și o consolidare a cooperării cu băncile și instituțiile naționale de promovare.

În plus, sprijinul din partea EIAH trebuie înțeles într-un context mai larg, întrucât ciclul de viață al unui proiect de investiții este măsurat în ani, în special în cadrul decizional mai complex al sectorului public, în care diferite etape trebuie să fie consolidate înainte de punerea în aplicare (care necesită finanțare) și implementarea proiectului ca investiție reală.

Comisia și BEI consideră că este prea devreme pentru a observa impactul real asupra investițiilor până la sfârșitul anului 2018, iar performanța din 2019 arată deja o situație diferită.

VI

Strategia EIAH este stabilită în Regulamentul privind FEIS și în Acordul-cadru de parteneriat (ACP) cu privire la EIAH, fiind îmbunătățită anual în programele de activitate care stau la baza acordurilor de grant specifice. În plus, Comitetul de coordonare al EIAH a stabilit într-o etapă timpurie a procesului să vizeze în mod specific țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și sectoarele prioritare. În ceea ce privește acoperirea geografică, două treimi din misiuni au vizat țările beneficiare ale fondurilor de coeziune. Regulamentul privind FEIS 2.0 a consolidat sprijinul proactiv al EIAH în sectoarele sau regiunile prioritare și în sprijinirea FEIS. Acordul-cadru de parteneriat cu privire la EIAH, astfel cum a fost modificat în aprilie 2018, reflectă necesitatea unor acțiuni proactive în sprijinul unor sectoare/regiuni specifice.

Adiționalitatea este definită la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind FEIS, în temeiul căruia EIAH are obligația să „[furnizeze] servicii suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii”. În plus, disponibilitatea pe piață a unei astfel de expertize și furnizarea acesteia de către alte surse publice și private de consiliere nu înseamnă că solicitanții unor astfel de servicii de consiliere beneficiază întotdeauna de accesul cuvenit la acest tip de expertiză, din cauza costurilor, a distanței, a dificultăților de înțelegere sau a altor obstacole similare.

Cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare este unul dintre principalele instrumente cu ajutorul cărora EIAH asigură extinderea la nivel local, iar BEI a depus eforturi semnificative în acest sens. EIAH a instituit un cadru de cooperare cu 40 de instituții partenere, pentru a stimula cererea locală de consiliere și, până la sfârșitul anului 2018, a încheiat memorandumuri de înțelegere cu 25 de bănci și instituții naționale de promovare. În decursul perioadei de audit, EIAH a organizat, de asemenea, campanii de promovare și o serie de evenimente de sensibilizare, de consolidare a capacităților și de schimb de cunoștințe împreună cu băncile și instituțiile naționale de promovare.

VII

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul privind FEIS, EIAH a fost instituită pentru a oferi sprijin consultativ în vederea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții. Prin urmare, EIAH a sprijinit, de asemenea, proiectele de investiții într-o etapă timpurie, deoarece acest serviciu de consiliere în amonte este adesea esențial pentru a contribui la dezvoltarea unor proiecte solide. Acest lucru s-a dovedit a fi o inițiativă de succes pentru accelerarea identificării și dezvoltării proiectelor eligibile pentru finanțare. Cu toate acestea, timpul de care are nevoie în mod normal un proiect de investiții înainte de a ajunge la un nivel suficient de maturitate pentru a fi luat efectiv în considerare pentru finanțare se măsoară în ani.

Până la sfârșitul anului 2018, în rezerva de împrumuturi a BEI erau incluse 55 de misiuni mai ample ale EIAH (și anume, cu excepția misiunilor de tip umbrelă) de sprijinire a unor proiecte cu un cost de investiție estimat la 14 miliarde EUR. Dintre acestea, 28 sprijineau proiecte considerate potențial eligibile pentru garanția FEIS. În urma auditului efectuat de Curtea de Conturi Europeană, situația din 2019 prezintă deja îmbunătățiri semnificative, ceea ce susține opinia potrivit căreia va fi necesară o perioadă suficient de lungă pentru a evalua cu exactitate impactul activității EIAH în direcția creării unei rezerve de proiecte solide, în special în cadrul FEIS.

VIII

Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă toate recomandările.

Introducere

02

Comisia și BEI subliniază că Regulamentul privind FEIS impune ca EIAH să sprijine proiecte care să devină viabile din punct de vedere economic și tehnic, să fie în concordanță cu politicile Uniunii și să maximizeze, dacă este posibil, mobilizarea capitalului din sectorul privat. Astfel de proiecte nu necesită neapărat sprijin din partea FEIS.

05

Activitatea principală a EIAH este de a oferi sprijin consultativ în vederea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții. Prelucrarea cererilor este una dintre sarcinile diviziei EIAH din cadrul BEI, împreună cu alte sarcini, inclusiv evaluarea, gestionarea, monitorizarea și raportarea privind serviciile de consiliere care urmează să fie furnizate în cadrul EIAH. Activitățile includ, de asemenea, comunicarea și menținerea relațiilor cu partenerii locali.

Observații

14

Evaluarea prealabilă a nevoilor de consiliere a fost efectuată de Grupul operativ special privind investițiile în UE. O serie de acțiuni-cheie au fost identificate de Grupul operativ special în raportul final (decembrie 2014), inclusiv asistența tehnică. Grupul operativ a identificat în mod clar în raport necesitatea următoarelor acțiuni:

 1. sprijinul pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor/programelor ar trebui să fie intensificat pentru a contribui, de asemenea, la selectarea și proiectarea rezervei de proiecte/programe, în măsura în care acest lucru este posibil. Ar trebui promovată o platformă europeană de consiliere în materie de investiții, pentru a asigura continuitatea și eficacitatea serviciului de consiliere;
 2. stimularea consilierii axate pe structurarea proiectelor, inclusiv consolidarea capacităților și standardizarea procedurală, cum ar fi pentru parteneriatele public-privat (PPP), în vederea atragerii unor investiții private suplimentare în proiecte/programe importante la nivelul UE.
15

Comisia constată că EIAH a fost instituită ca un instrument axat pe cerere pentru a răspunde nevoilor în materie de consiliere care nu au fost acoperite. De aici rezultă absența unor obiective specifice ale EIAH în Regulamentul privind FEIS. În plus, Regulamentul privind FEIS 2.0 include așteptări în ceea ce privește rolul EIAH în sprijinirea priorităților specifice ale UE și a diversificării sectoriale și geografice a FEIS, fără a preciza însă niciun obiectiv.

Cu toate acestea, EIAH și-a continuat (și își continuă) eforturile de a realiza diversificarea sectorială a sensibilizării, a consolidării capacităților și a serviciilor de consiliere în materie de proiecte și instrumente financiare, în special cu obiectivul de a prioritiza sprijinul pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, implementarea unor servicii noi de consiliere (în conformitate cu Regulamentul privind FEIS 2.0) și intensificarea cooperării cu băncile naționale de promovare. Încă din etapa de constituire a EIAH, Comitetul de coordonare al EIAH a convenit să vizeze în mod specific țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și sectoarele prioritare, astfel cum se prevede în programele de activitate ale EIAH și în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din ACP.

16

Regulamentul privind FEIS 2.0 a consolidat sprijinul proactiv al EIAH în sectoarele sau regiunile prioritare. ACP cu privire la EIAH, semnat în aprilie 2018 cu BEI, reflectă necesitatea unor măsuri proactive în sectoare/regiuni specifice în special în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, în care se înregistrează cea mai mică rată de absorbție a FEIS.

17

Complementaritatea EIAH este pe deplin consacrată în procedurile actuale ale EIAH. Consilierii EIAH au un rol esențial atunci când selectează cererile primite. Fiecare misiune are anumite caracteristici și circumstanțe care o fac eligibilă sau neeligibilă în cadrul unei inițiative a UE. Potrivit celor descrise în anexa I, sprijinul consultativ în contextul CFM 2014-2020 este oferit în cea mai mare parte de BEI, ceea ce simplifică verificarea complementarității în timpul exercițiului de selecție/alocare găzduit de EIAH în momentul revizuirii cererilor de consiliere primite. Prin urmare, verificarea complementarității ar putea fi realizată cu ușurință de către echipa EIAH și ar putea fi abordată în mod oficial prin intermediul procesului de selecție (astfel cum se descrie în Manualul de proceduri al EIAH). Aceste aspecte sunt cele care trebuie selectate și evaluate de către consilierul EIAH pentru a decide dacă acțiunea EIAH propusă poate fi complementară sau nu.

19

Obiectivele EIAH sunt mai ample decât simpla tratare a cererilor primite și acordarea de sprijin consultativ pentru cererile respective. În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind FEIS, mandatul EIAH include, de asemenea, asigurarea unui punct de intrare unic pentru asistență tehnică, cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare, sprijinirea obiectivelor FEIS și punerea la dispoziție a unei platforme pentru schimburile reciproce de experiență și know-how cu privire la dezvoltarea de proiecte.

În plus, sprijinul acordat promotorilor de proiecte este, de asemenea, oferit prin activitatea desfășurată de echipa EIAH în ceea ce privește cererile care nu au fost clasificate în mod oficial ca „misiuni”, cum ar fi cererile de combinare a surselor de finanțare în cadrul MIE, furnizarea de servicii de „consiliere sumară”, sprijinul personalizat acordat prin „redirecționare” etc.

20

Comisia și BEI consideră că numărul cererilor primite de EIAH nu este scăzut și înregistrează o creștere în fiecare an de la lansarea platformei. Utilizarea expertului și recurgerea la surse de specialitate au contribuit, de asemenea, la creșterea numărului de proiecte eligibile pentru a beneficia de sprijin consultativ.

În urma actualizării site-ului EIAH la sfârșitul anului 2017, site-ul a orientat sau a „redirecționat” în mod eficient solicitanții către o serie personalizată de oferte alternative de sprijin consultativ din țara lor de origine. S-a acordat sprijin consultativ și prin utilizarea unor misiuni de tip „umbrelă”, ceea ce le-a permis, într-un mod mai eficient, experților BEI să ofere consiliere strategică, pe o perioadă limitată, promotorilor de proiecte, fără ca acestea să fie înregistrate ca misiuni individuale în sistemul de gestiune al EIAH. Prin urmare, aceste alte tipuri de cereri, și anume cele „redirecționate prin intermediul expertului” și misiunile de tip „umbrelă”, ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.

21

Toate cererile raportate au beneficiat de consiliere tehnică și financiară prin intermediul experților BEI, al programelor derulate cu instituții partenere și al consilierii externe, și toate cererile au beneficiat de finanțare din bugetul EIAH.

22

Conceptul care stă la baza EIAH a fost o noutate în mediul activităților de consiliere sprijinite de UE care au fost dezvoltate din a doua jumătate a anului 2015. Faptul că EIAH este axată pe cerere (nu este legată de o schemă de finanțare specifică) a determinat prelungirea etapei de lansare peste perioada preconizată inițial. Mai întâi, EIAH a trebuit să fie înființată în cadrul BEI și, de asemenea, a trebuit să creeze o rețea cu băncile naționale de promovare. Toate aceste sarcini au necesitat destul de mult timp fără a implica resurse bugetare masive.

În plus, la fel ca alte instrumente de grant ale UE, acordurile de grant specifice EIAH au o perioadă de punere în aplicare de tip N+2/N+3, ceea ce are un impact direct asupra utilizării bugetului general. Termenul de execuție a unei părți din cele 68,1 milioane EUR disponibile în angajamente bugetare ale UE este sfârșitul anului 2020, prin urmare, EIAH nu ar fi putut cheltui deja toate sumele puse la dispoziția sa până la sfârșitul anului 2018.

Cheltuielile bugetare anuale ale EIAH s-au majorat deja proporțional cu creșterea numărului de misiuni de consiliere realizate de EIAH.

24

A treia liniuță: cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare are ca scop „să asigure o acoperire extinsă a serviciilor” prin consiliere la nivel local. Aceasta are, de asemenea, rolul de a consolida capacitatea băncilor și a instituțiilor naționale de promovare de a dezvolta și de a oferi sprijin consultativ, iar acesta este în prezent principalul scop al cererii de propuneri a băncilor naționale de promovare.

28

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 28 și 29.

Strategia EIAH este stabilită în Regulamentul privind FEIS și în Acordul-cadru de parteneriat cu privire la EIAH, fiind îmbunătățită anual în programele de activitate care stau la baza acordurilor de grant specifice. În conformitate cu decizia Comitetului de coordonare al EIAH, programele de activitate anuale ale EIAH ar trebui să fie considerate ca fiind strategia EIAH.

Cu toate că Regulamentul privind FEIS nu impune obiective sau obiective intermediare în sarcina EIAH concepută ca inițiativă axată pe cerere, programele de activitate anuale ale EIAH au depășit cerințele Regulamentului privind FEIS și au stabilit elemente livrabile și termene-limită în fiecare dintre acestea, care sunt atent monitorizate printr-o serie de indicatori. În mod specific, Comitetul de coordonare al EIAH a stabilit într-o etapă timpurie a procesului să vizeze țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și sectoarele prioritare pentru FEIS. În ceea ce privește acoperirea geografică, 65 % din misiuni au vizat țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.

În plus, Comitetul de coordonare a integrat, după caz, concluziile studiului privind analiza disfuncționalității pieței într-o serie de domenii esențiale. Acest lucru a inclus o abordare orientată pentru activități precum cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare și localizarea activităților desfășurate de EIAH în scop de informare și sensibilizare, precum și în ceea ce privește asigurarea de servicii la fața locului prin detașarea personalului BEI, după caz.

Cu toate acestea, în conformitate cu Regulamentul privind FEIS, activitățile EIAH nu pot avea toate un impact direct și măsurabil asupra stimulării investițiilor. În special, EIAH ar trebui să acționeze, de asemenea, ca punct de intrare unic pentru asistență tehnică în scopul de a sprijini promotorii de proiecte, după caz, în dezvoltarea proiectelor lor, prin mobilizarea cunoștințelor locale, furnizarea unei platforme pentru schimburile reciproce de experiență și know-how și furnizarea unor servicii de consiliere cu privire la platformele de investiții.

30

Este important de subliniat rolul esențial al consilierilor EIAH și al altor experți ai BEI în procesul de selecție a cererilor primite. Criteriile stabilite în Regulamentul privind FEIS sunt suficient de clare și aplicate în mod consecvent la evaluarea acestor cereri, fără a fi necesară o listă oficială de verificare sau o politică în materie de eligibilitate.

Fiecare misiune are anumite caracteristici și circumstanțe care necesită o evaluare holistică pentru a aprecia caracterul adecvat al acestora pentru sprijinul EIAH. Acest lucru implică, de asemenea, o analiză a complementarității și a posibilei eligibilități a acesteia în cadrul altor programe de consiliere ale UE.

A treia liniuță: articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul privind FEIS prevede că EIAH are ca obiectiv să ofere sprijin consultativ în vederea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții. Prin urmare, este important să se țină seama de faptul că ciclul de viață al unui proiect de investiții este măsurat în ani, în special în cadrul decizional mai complex al sectorului public, în care diferite etape trebuie să fie consolidate înainte de punerea în aplicare (care necesită finanțare) și implementarea proiectului ca investiție reală.

Existența unui criteriu de eligibilitate strict bazat pe stadiul proiectului ar putea avea drept rezultat îndeplinirea de către EIAH doar a misiunilor de consiliere aflate în etapa finală. Acest lucru poate limita foarte mult capacitatea EIAH de a avea o intervenție semnificativă, considerată adesea importantă în amonte. În acest caz, proiectele care se află în etapele de identificare și pregătire sau misiunile care vizează rezultate pe termen lung, cum ar fi parteneriatele public-privat sau platformele de investiții, nu ar putea fi eligibile și, prin urmare, nu ar fi realizate toate obiectivele prevăzute de Regulamentul privind FEIS. EIAH a fost activă în aceste domenii și, de fapt, în aceste împrejurări, „impactul” în ceea ce privește oferta de proiecte de investiții va fi recunoscut într-un interval de timp mai lung decât cel acoperit de audit.

De asemenea, existența unui criteriu de eligibilitate bazat pe valoarea investiției va limita intervenția EIAH în cazul anumitor segmente și domenii/sectoare prioritare pentru promotorii de proiecte (de exemplu, IMM-urile).

A patra liniuță: EIAH are obligația să respecte cerințele prevăzute în Regulamentul privind FEIS și prioritățile UE identificate de colegiuitori. Prioritățile geografice și sectoriale identificate într-un studiu de piață realizat de un furnizor extern de servicii au un caracter orientativ și nu au aceeași importanță ca Regulamentul privind FEIS.

Potrivit raționamentului FEIS, EIAH a fost înființată ca o inițiativă axată pe cerere pentru a răspunde nevoilor în materie de consiliere care nu au fost acoperite și a trebuit să ia în considerare toate cererile în conformitate cu Regulamentul privind FEIS. Toate cererile de servicii de consiliere prelucrate au respectat, în fapt, prioritățile stabilite pentru EIAH în Regulamentul privind FEIS, astfel cum sunt asigurate prin procedurile de selecție ale EIAH.

Cu toate acestea, EIAH își continuă eforturile de a realiza diversificarea sectorială și geografică prin sensibilizare, consolidarea capacităților și servicii de consiliere în materie de proiecte și instrumente financiare. În special, EIAH a prioritizat sprijinul pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, a înregistrat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a unor servicii noi de consiliere (în conformitate cu Regulamentul privind FEIS 2.0) și a intensificat cooperarea cu băncile naționale de promovare.

EIAH a ținut întotdeauna seama de particularitățile și nevoile statelor membre cu piețe financiare mai puțin dezvoltate, precum și de situația din diferite sectoare. Din acest motiv, de la începutul etapei de constituire a EIAH, Comitetul de coordonare al EIAH a convenit să sprijine în mod specific țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și sectoarele prioritare, astfel cum sunt definite în programul de activitate al EIAH. În ceea ce privește acoperirea geografică, de la sfârșitul anului 2018, 65 % din misiuni au vizat țările beneficiare ale fondurilor de coeziune. În plus, alocarea resurselor de personal a urmărit îndeaproape prioritățile stabilite în Regulamentul privind FEIS.

31

Prima liniuță: procedurile EIAH impun ca procedura de selecție să evalueze în mod sistematic adiționalitatea potențialelor misiuni. Înainte de lansare, toate misiunile sunt dezbătute în cadrul unui grup de selecție al EIAH, la care participă reprezentanți pentru celelalte mandate de consiliere ale UE (inclusiv JASPERS, ELENA, serviciile de consiliere InnovFin etc.).

Cu toate acestea, Comisia recunoaște că acest raționament privind adiționalitatea nu a fost înregistrat în mod sistematic în descrierile tuturor misiunilor.

32

A se vedea răspunsurile Comisiei la punctul 15 și la punctele 28-31.

33

Prima liniuță: adiționalitatea este definită la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind FEIS, în temeiul căruia EIAH are obligația să „[furnizeze] servicii suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii”.

În plus, disponibilitatea pe piață a unei astfel de expertize și furnizarea acesteia de către alte surse publice și private de consiliere nu înseamnă că solicitanții unor astfel de servicii de consiliere beneficiază întotdeauna de accesul cuvenit la acest tip de expertiză, din cauza costurilor, a distanței, a dificultăților de înțelegere sau a altor obstacole similare.

35

BEI consideră că sprijinul EIAH a fost acordat pentru a contribui la identificarea sau pregătirea proiectelor pentru a fi finanțate din FEIS în toate cele 28 de cazuri și indiferent de modul în care acestea sunt ulterior evaluate, aprobate și negociate prin contract de către BEI, ca proces separat/independent (și care nu poate fi controlat sau influențat de EIAH).

Regulamentul privind FEIS 2.0, adoptat în decembrie 2017, a pus un accent suplimentar pe sprijinul EIAH pentru a contribui în mod activ, atunci când este posibil, la diversificarea sectorială și geografică a FEIS. Așteptarea ca sprijinul EIAH pentru proiectele finanțate din FEIS să fi condus deja la aprobarea lor în cadrul FEIS într-o perioadă de examinare a auditului de 12 luni nu ține seama de caracterul activităților de consiliere. Ciclul de viață al unui proiect de investiții, de la conceptul inițial la fezabilitate și pregătire, se măsoară de obicei în ani, fiind necesar ca diferite etape să fie abordate, sprijinite și decise, înainte ca proiectul să ajungă la un grad suficient de maturitate pentru a fi luat efectiv în considerare pentru finanțare. Acești factori sunt luați în considerare pentru a face un calcul care să compare apoi numărul de misiuni EIAH care au ajuns deja la stadiul de aprobare cu numărul total de aprobări în cadrul FEIS de la începutul inițiativei (și anume numitorul 1031). În plus, EIAH nu poate fi considerată responsabilă nici pentru succesul unui proces de aprobare independent și separat și nici pentru durata sau rezultatul procesului de negociere a contractului, care poate să se încheie sau nu cu un acord privind condițiile semnării.

Numărul de aprobări, de exemplu, cele obținute în 2018 în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a BEI, a fost de numai 161 – ceea ce BEI consideră că este un indicator mai bun pentru comparație.

Prin urmare, Comisia și BEI consideră că EIAH a contribuit la rezerva FEIS, ținând seama în special de timpul relativ scurt pe care l-a avut la dispoziție pentru a face acest lucru (și anume în perioada de examinare a auditului).

36

Cele două domenii ale platformelor de investiții și ale parteneriatelor public-privat (PPP), printre altele, sunt tocmai cele în care consilierea timpurie în amonte este foarte importantă pentru succesul final al unui proiect (indiferent dacă este vorba de o platformă sau un PPP). Proiectarea platformelor de investiții care nu ține seama, de exemplu, de aspecte precum ajutoarele de stat, guvernanța și criteriile de selecție a administratorilor de fonduri – toate fiind elemente care trebuie luate în considerare în etapa incipientă a procesului – poate genera provocări semnificative mai târziu, în etapa punerii în aplicare.

43

EIAH s-a implicat în activități de cooperare cu peste 40 de instituții și a reușit într-adevăr să semneze 25 de memorandumuri de înțelegere în perioada de audit cu bănci și instituții naționale de promovare din 20 de state membre. Dintre celelalte 8 state rămase, doar România și Grecia au fost considerate state membre prioritare pentru direcționarea activităților EIAH și, într-adevăr, eforturile EIAH de a ajunge în aceste țări au avut unele rezultate. În perioada de audit, EIAH s-a angajat, împreună cu Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale a Comisiei, să ofere asistență României în crearea unei bănci și instituții naționale de promovare, dar și în Grecia. În majoritatea celorlalte state membre în care nu a fost semnat niciun memorandum de înțelegere, banca și instituția națională de promovare în cauză nu și-au exprimat, în decursul perioadei de audit, interesul pentru o cooperare oficializată. Toate băncile și instituțiile naționale de promovare partenere au fost invitate la evenimentele intitulate „Zilele EIAH”, organizate cel puțin o dată pe an la nivelul UE, precum și la ateliere regionale care au pus un accent mai mare pe sensibilizare și pe consolidarea capacităților în decursul perioadei. Feedbackul primit de la băncile și instituțiile naționale de promovare participante a fost, în general, pozitiv.

51

Un obiectiv-cheie al EIAH a fost sprijinirea pregătirii proiectelor de investiții. Regulamentul privind FEIS 2.0, adoptat în decembrie 2017, a pus un accent suplimentar pe sprijinul EIAH pentru a contribui în mod activ, atunci când este posibil, la diversificarea sectorială și geografică a FEIS.

Concluzii și recomandări

60

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 60 și 61.

În conformitate cu Regulamentul privind FEIS, EIAH a fost instituită cu scopul de a îndeplini mai multe sarcini, inclusiv de a acționa ca „punct de contact unic pentru întrebările legate de asistența tehnică”. EIAH se axează pe cerere și trebuie să țină seama de toate cererile formulate în conformitate cu Regulamentul privind FEIS, inclusiv cererile de sprijin în amonte. Toate cererile de servicii de consiliere prelucrate au respectat, în fapt, prioritățile stabilite pentru EIAH în Regulamentul privind FEIS.

Comisia și BEI consideră că EIAH oferă un sprijin valoros pentru stimularea investițiilor în proiecte la nivelul întregii Uniuni. EIAH a depus eforturi semnificative pentru a realiza în special o mai bună diversificare, cu scopul de a acorda prioritate sprijinului pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, precum și o consolidare a cooperării cu băncile și instituțiile naționale de promovare.

În plus, sprijinul din partea EIAH trebuie înțeles într-un context mai larg, întrucât ciclul de viață al unui proiect de investiții este măsurat în ani, în special în cadrul decizional mai complex al sectorului public, în care diferite etape trebuie să fie consolidate înainte de punerea în aplicare (care necesită finanțare) și implementarea proiectului ca investiție reală. Comisia și BEI consideră că este prea devreme pentru a observa impactul real asupra investițiilor până la sfârșitul anului 2018, iar performanța din 2019 arată deja o situație diferită.

Recomandarea 1 – Promovarea unei extinderi mai mari a activităților platformei

Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare. EIAH a început punerea sa în aplicare.

62

Adiționalitatea este definită la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind FEIS, în temeiul căruia EIAH are obligația să „[furnizeze] servicii suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii”. În plus, disponibilitatea pe piață a unei astfel de expertize și furnizarea acesteia de către alte surse publice și private de consiliere nu înseamnă că solicitanții unor astfel de servicii de consiliere beneficiază întotdeauna de accesul cuvenit la acest tip de expertiză, din cauza costurilor, a distanței, a dificultăților de înțelegere sau a altor obstacole similare.

Până la sfârșitul anului 2018, în rezerva de împrumuturi a BEI erau incluse 55 de misiuni mai ample ale EIAH (și anume, cu excepția misiunilor de tip umbrelă) de sprijinire a unor proiecte cu un cost de investiție estimat la 14 miliarde EUR. Dintre acestea, 28 sprijineau proiecte considerate potențial eligibile pentru garanția FEIS. În urma auditului efectuat de Curtea de Conturi Europeană, situația din 2019 prezintă deja îmbunătățiri semnificative, ceea ce susține opinia potrivit căreia va fi necesară o perioadă suficient de lungă pentru a evalua cu exactitate impactul activității EIAH în direcția creării unei rezerve de proiecte solide, în special în cadrul FEIS.

Recomandarea 2 – O mai bună direcționare a sprijinului către priorități
 1. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare.
 2. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare.
 3. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare. EIAH a început punerea sa în aplicare.
Recomandarea 3 – Îmbunătățirea măsurării performanței
 1. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare.
 2. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare.
 3. Comisia și BEI, în calitate de agent de punere în aplicare al EIAH, acceptă această recomandare.
Recomandarea 4 – Încorporarea lecțiilor învățate din platforma actuală în Platforma de consiliere InvestEU
 1. Comisia acceptă această recomandare.
 2. Comisia acceptă această recomandare.
 3. Comisia acceptă această recomandare.
 4. Comisia acceptă această recomandare.
 5. Comisia acceptă această recomandare.
 6. Comisia acceptă această recomandare.

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit V – Finanțarea și administrarea Uniunii, condusă de domnul Tony Murphy, membru al Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de doamna Annemie Turtelboom, membră a Curții de Conturi Europene, beneficiind de sprijinul unei echipe formate din: Florence Fornaroli, șefă de cabinet, și Celil Ishik, atașat în cadrul cabinetului; James Mcquade, asistent al directorului; Ralph Otte, manager principal; Felipe Andrés Miguélez, coordonator; Aino Nyholm, Ilias Nikolakopoulos și Martin Puc, auditori.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a măsurilor stricte de izolare, nu s-a putut furniza o fotografie a echipei de audit.

Note

1 COM(2014) 903 final din 26 noiembrie 2014, Bruxelles.

2 În 2019, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special intitulat „Fondul european pentru investiții strategice (FEIS): este nevoie să se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes deplin”.

3 Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului, modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 345, 27.12.2017, p. 34).

4 Articolul 6 din Regulamentul privind FEIS.

5 Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind FEIS.

6 Regulamentul (UE) 2017/2356.

7 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018) 439 final].

8 Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul privind FEIS.

9 Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

10 Studiul intitulat Market gap analysis for advisory services under the Hub, PwC, octombrie 2016.

11 Raportul special nr. 03/2019 al Curții de Conturi Europene, pagina 37.

12 Rata de răspuns la chestionar a fost de 43 de răspunsuri primite din 88 de beneficiari vizați, și anume 48,86 %.

13 Articolul 4.3 din Acordul-cadru de parteneriat încheiat între UE și BEI cu privire la platformă.

14 Studiul intitulat Market gap analysis for advisory services under the Hub, PwC, octombrie 2016.

15 Procesul-verbal al reuniunii Comitetului de coordonare din februarie 2018.

16 Principiile și fluxul de lucru al platformei în relația cu direcțiile generale ale Comisiei sau în activitățile desfășurate pentru acestea.

17 Conform Regulamentului privind FEIS 2.0, printre noile priorități pentru sprijin consultativ se numărau proiectele eligibile pentru sprijin din partea FEIS, proiectele din domeniul acțiunilor climatice, cele din sectorul digital și proiectele transfrontaliere, precum și proiectele care implică instrumente financiare inovatoare, platforme de investiții sau parteneriate public-privat.

18 Sursa: cifrele BEI cu privire la FEIS – ianuarie 2019.

19 Definite la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/1017.

20 Aceste trei categorii se pot suprapune, astfel încât procentele calculate nu pot fi considerate valide.

21 Studiu de evaluare a nevoilor efectuat de PwC pentru platformă.

22 Articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul privind FEIS.

23 Conform Acordului de grant specific din 2016.

24 Anexă nouă la Acordul de grant specific din 2016, referitoare la condițiile de furnizare a sprijinului financiar pus la dispoziție de BEI pentru BERD.

25 Articolul 6 din Regulamentul privind FEIS definește criteriile de eligibilitate aferente FEIS pentru utilizarea garanției UE.

26 Nivelul 1: schimbul și diseminarea de cunoștințe și de bune practici;
Nivelul 2: rolul instituției de punct de intrare la nivel local pentru beneficiarii potențiali ai platformei; și
Nivelul 3: furnizarea de servicii de consiliere în numele platformei.

Calendar

Etapa Data
Adoptarea planului de audit/Demararea auditului 5.12.2018
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 28.1.2020
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 31.3.2020
Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice 21.4.2020

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4648-4 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/737349 QJ-AB-20-010-RO-N
HTML ISBN 978-92-847-4633-0 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/087820 QJ-AB-20-010-RO-Q

COPYRIGHT

© Uniunea Europeană, 2020.

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia nr. 6-2019 a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date deschise și reutilizarea documentelor.

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată indicând drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană pentru care UE deține drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea este autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și a indicării eventualelor modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al documentelor. Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale reutilizării.

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut prezintă persoane fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care apar membri ai personalului Curții de Conturi Europene, sau în cazul în care conținutul include lucrări ale unor terți. Dacă se obține o astfel de autorizație, ea anulează autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar eventualele restricții de utilizare.

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de autor, poate fi necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii drepturilor de autor:

Figura 9: Harta de fundal © OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, sunt excluse din politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio licență pentru acestea.

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor.

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de Conturi Europene.

Contactați UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

Găsiți informații despre UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://op.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.