Særberetning
12 2020

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning
Det blev oprettet for at fremme investeringer i EU, men dets effekt er stadig begrænset

Om denne beretning: Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) blev oprettet i 2015 sammen med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer som led i den investeringsplan for Europa, der var udformet til at fremme investeringer. EIAH støtter investeringer ved at yde rådgivningstjenester til projektledere som supplement til dem, der allerede tilbydes under andre EU-programmer. EIAH fungerer som et partnerskab mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank. EU-budgettet dækker 75 % af EIAH's årlige budgetter op til 110 millioner euro i perioden 2015-2020. Denne beretning præsenterer vores revisionsresultater vedrørende EIAH's aktiviteter fra dets start til december 2018. Vi konkluderer, at EIAH ved udgangen af 2018 endnu ikke havde vist sig at være et effektivt redskab til at fremme investeringer, og vi fremsætter anbefalinger om at forbedre dets resultater og inddrage erfaringerne fra EIAH i den nye InvestEU-rådgivningsplatform, der foreslås under InvestEU-programmet for perioden 2021-2027.

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:
PDF
PDF General Report

Resumé

I

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) blev oprettet i 2015 sammen med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer som led i den investeringsplan for Europa, der var udformet til at fremme investeringer efter den økonomiske krise. EIAH's rolle er at støtte investeringer i realøkonomien ved at yde rådgivningstjenester til projektledere som supplement til dem, der allerede tilbydes under andre EU-programmer. EIAH fungerer som et partnerskab mellem Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank og samarbejder med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling.

II

Formålet med vores revision var at vurdere, om EIAH har vist sig at være et effektivt redskab til at fremme investeringer. Vi undersøgte navnlig, om EIAH:

 1. blev udformet hensigtsmæssigt med henblik på at opfylde behovet for rådgivningstjenester ud over dem, der allerede tilbydes af andre EU-kilder
 2. fungerede efter hensigten med henblik på at nå sine mål, herunder i samarbejde med partnere
 3. har bidraget til at øge udbuddet af investeringsegnede projekter.
III

Vores revision dækkede EIAH's aktiviteter fra dets start i 2015 til december 2018. Vi gennemgik EIAH's dokumenter, interviewede relevante tjenestegrene i EIB og Kommissionen, analyserede EIAH's forvaltningsdata, gennemgik en stikprøve af EIAH's opgaver vedrørende rådgivningsstøtte og gennemførte spørgeundersøgelser rettet til de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, der samarbejder med EIAH, og til de endelige modtagere af EIAH's rådgivningstjenester.

IV

I juni 2018 foreslog Kommissionen et InvestEU-program for programmeringsperioden 2021-2027, som bl.a. omfatter en InvestEU-rådgivningsplatform, der skal erstatte EIAH og en række andre centralt forvaltede EU-rådgivningsinitiativer. Vores beretning indeholder analyser og anbefalinger af relevans for den planlagte nye platform.

V

Vi konkluderer, at EIAH ved udgangen af 2018 endnu ikke havde vist sig at være et effektivt redskab til at fremme investeringer. Vi konstaterede, at EIAH blev udformet som et "efterspørgselsstyret" redskab efter en begrænset forudgående vurdering af, hvilke rådgivningsbehov det skulle opfylde, hvor stor efterspørgslen forventedes at blive, og hvor mange ressourcer det ville behøve. I praksis modtog EIAH kun få anmodninger, som kunne have ført til opgaver, i forhold til de ressourcer, det havde til rådighed.

VI

Vi konstaterede også, at EIAH i det store og hele opfyldte målet om at yde skræddersyede rådgivningstjenester, som modtagerne af EIAH's støtte var meget tilfredse med. EIAH havde imidlertid ikke en tilstrækkelig klar strategi og havde ikke fastlagt kriterier og procedurer for at målrette støtten til områder, hvor den potentielt kunne skabe mest værdi for udbuddet af investeringsprojekter, selv om det registrerede de fleste af de nødvendige oplysninger til at kunne gøre dette. Vi konstaterede, at nogle støttemodtagere rejste tvivl om additionaliteten af EIAH's støtte i forhold til andre rådgivningstjenester, og kun lidt over 1 % af de finansielle operationer, der fik støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i løbet af perioden, var omfattet af en EIAH-opgave. De fleste opgaver var i højt prioriterede sektorer og medlemsstater, men kun få opgaver vedrørte de prioriterede sektorer i de medlemsstater, der har de største rådgivningsbehov. En mere proaktiv tilgang ville derfor have været nødvendig for bedre at målrette støtten til de overordnede uopfyldte rådgivningsbehov. Trods EIAH's indsats har samarbejdet med partnere om at forbedre den geografiske dækning endvidere udviklet sig langsomt på grund af juridisk kompleksitet og de nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters varierende villighed og kapacitet til at samarbejde.

VII

Endelig fandt vi kun begrænset dokumentation for, at EIAH ved udgangen af 2018 havde bidraget væsentligt til at øge udbuddet af investeringsegnede projekter. EIAH havde ikke tilstrækkelige procedurer for opfølgning på de investeringer, der resulterede af EIAH's opgaver i løbet af perioden, hvilket gjorde det vanskeligt at overvåge og evaluere EIAH's resultater i denne forbindelse. Ved udgangen af 2018 havde EIAH også gennemført for få opgaver til at have ydet et betydeligt bidrag til at fremme investeringer. Da EIAH's støtte hovedsagelig vedrørte projekter i en tidlig fase, kan de endvidere først forventes at have en virkning på længere sigt.

VIII

På grundlag af vores bemærkninger fremsætter vi anbefalinger om:

 • at oplyse mere om EIAH's aktiviteter
 • at målrette EIAH's støtte bedre efter prioriteter
 • at sikre bedre måling af resultater.
IX

Endelig anbefaler vi at inddrage erfaringerne fra EIAH i InvestEU-rådgivningsplatformen under InvestEU-programmet for perioden 2021-2027.

Indledning

01

I november 2014 lancerede Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) investeringsplanen for Europa1 som en reaktion på investeringsnedgangen i Europa siden starten af den finansielle og økonomiske krise i 2008. Investeringsplanen bestod af tre "søjler":

 • Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)2, som yder finansiering til investeringer støttet af en EU-budgetgaranti
 • Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), som yder teknisk støtte til både private og offentlige projektledere, og Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP) - en onlineplatform, der hjælper EU-baserede projektledere til at finde investorer
 • foranstaltninger til at fjerne hindringer for investeringer i hele Europa og forbedre investeringsvilkårene i Europa.
02

Formålet med investeringsplanens anden søjle var at sikre, at investeringerne når ud i realøkonomien, ved at fremme og udvikle udbuddet af investeringsegnede projekter. EU offentliggjorde en forordning om oprettelse af EFSI, EIAH og EIPP i 20153. Denne forordning beskrev formålet med EIAH, som er at bygge videre på EIB's og Kommissionens eksisterende rådgivningstjenester med henblik på at yde rådgivningsstøtte til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter og fungere som et fælles centrum for teknisk rådgivning om projektfinansiering i EU. EIAH skal yde støtte til EFSI's politiske prioriteter, herunder energi, transportinfrastruktur, miljø og ressourceeffektivitet, og til SMV'er samt om nødvendigt bistå projektledere, så de opfylder berettigelseskriterierne for anvendelse af EU-garantien under EFSI4. EFSI-forordningen indeholder også bestemmelser om, at EIAH skal samarbejde med lignende tjenester på EU-plan og på nationalt, regionalt og lokalt plan for at sikre bred dækning, vidensdeling og projektforberedelse.

03

Under den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 ydede EU allerede rådgivningsstøtte inden for rammerne af en lang række initiativer. De eksisterende initiativer inden for investeringsrådgivning adskilte sig fra hinanden med hensyn til politikområde, beløb, udbyderen af støtten og de gebyrer, støttemodtagerne skulle betale. Disse initiativer var samlet set budgetteret til at yde rådgivningsstøtte for ca. 100 millioner euro om året (jf. bilag I for nærmere oplysninger), dvs. 700 millioner euro i de syv år, FFR for 2014-2020 varer. EIAH blev oprettet i midten af 2015 med henblik på at yde rådgivningstjenester ud over dem, der allerede er til rådighed5.

04

EIAH fungerer som et partnerskab mellem Kommissionen og EIB. Bestemmelserne om EIAH er fastsat i en partnerskabsrammeaftale, der blev undertegnet under den nuværende finansielle og administrative rammeaftale (FAFA) fra 2014 mellem EU og EIB. EIAH er EU's tredjestørste kilde til teknisk bistand i form af rådgivningstjenester efter JASPERS (fælles assistance til projekter i de europæiske regioner) og ELENA (den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet). EU-budgettet dækker 75 % af EIAH's årlige budget op til 20 millioner euro, og EIB dækker de resterende 25 % op til 6,6 millioner euro. EIAH's budget og arbejdsprogrammer er fastsat i de årlige specifikke tilskudsaftaler, der normalt gennemføres over en periode på tre til fire år. EIAH styres af et firepersoners koordinationsudvalg, der består af to repræsentanter for Kommissionen og to repræsentanter for EIB. Koordinationsudvalget er ansvarligt for at revidere strategi og politikker, føre tilsyn med EIAH's aktiviteter, rapportere til interessenter, fastlægge tjenester og godkende prispolitikken. Et team, der består af EIB-ansatte, står for den daglige drift af EIAH. EIB forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om EIAH's aktiviteter og budget.

05

EIAH forvalter anmodninger om rådgivningstjenester (jf. figur 1). EIAH modtager anmodninger om rådgivning enten direkte via sit eget websted eller fra "ekspertkilder", dvs. EIB's tjenester, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter eller Kommissionen. EIAH's støtteteam registrerer anmodningerne og afgør, hvilket svar der skal gives ("screening"). EIAH kan anmode om yderligere oplysninger, henvise generelle spørgsmål til den mest relevante tjeneste - EU, EIB eller en lokal tjenesteyder - ("omdirigering"), sørge for, at der gives et mere detaljeret svar på spørgsmål, som kræver input fra EIB's tjenester ("let rådgivning") eller tildele EIAH-midler og sørge for, at EIB's tjenester eller eksterne konsulenter yder rådgivning ("opgave"). En opgave kan vedrøre et specifikt investeringsprojekt eller en gruppe af projekter ("projektspecifik") eller bidrage mere generelt til udbuddet af investeringsegnede projekter ("ikkeprojektspecifik"). EIAH har også som mål at samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter for at tiltrække anmodninger om støtte og yde rådgivningstjenester lokalt. I fire medlemsstater (Bulgarien, Kroatien, Grækenland og Rumænien) yder EIAH endvidere støtte til programmet for rådgivning til små virksomheder, der forvaltes af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Figur 1

EIAH's behandling af anmodninger om rådgivningstjenester

Kilde: Revisionsretten.

06

EIAH's støtte er til rådighed for offentlige og private projektledere, herunder nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, investeringsplatforme eller -fonde samt regionale og lokale offentlige enheder. EIAH leverer gratis tjenester til offentlige projektledere, og de gebyrer, der pålægges små og mellemstore virksomheder (SMV'er), er begrænset til en tredjedel af omkostningerne. Tekstboks 1 giver et eksempel på en projektspecifik opgave.

Tekstboks 1

Eksempel på en EIAH-opgave

EIAH modtog en anmodning om teknisk rådgivning fra de offentlige myndigheder i forbindelse med designændring og udskiftning af vejbelysningen. Projektet skulle gennemføres inden for rammerne af et offentlig-privat partnerskab, hvor potentielle kontrahenter blev anmodet om at afgive bud på arbejdet. Anmodningen vedrørte teknisk rådgivning om det eksisterende belysningsnets tilstand, hovedsagelig lamper, transformere og infrastrukturer under jorden, for at hjælpe alle tilbudsgivere til at vurdere det arbejde, der var påkrævet, og de forventede omkostninger. På denne måde kunne opgaven tilrettelægges, så den bidrog til at sikre en vellykket gennemførelse af udbudsproceduren og mest mulig valuta for pengene.

07

Efter en gennemgang af de første to år af EFSI-forordningens gennemførelse besluttede EU at forlænge og udvide EFSI og ændrede EFSI-forordningen i december 2017 (EFSI 2.0)6. EFSI 2.0-forordningen indførte en række bestemmelser vedrørende EIAH. De nye bestemmelser vedrørende EIAH understregede behovet for målrettet støtte til projektkonfiguration, innovative finansielle instrumenter og offentlig-private partnerskaber samt investeringsplatforme, der dækker flere medlemsstater eller regioner. De præciserede også, at EAIH skulle anlægge en mere proaktiv tilgang til at fremme udbuddet af EFSI-projekter i medlemsstater med vanskeligheder og til at støtte politiske prioriteter såsom klimaindsats, cirkulær økonomi, den digitale sektor og grænseoverskridende investeringer.

08

I juni 2018 foreslog Kommissionen et InvestEU-program som en del af pakken af forslag vedrørende den næste FFR7. Udkastet til forordning indeholder bestemmelser om en InvestEU-rådgivningsplatform, der skal forvaltes og hostes af Kommissionen med EIB som hovedpartner, og som skal erstatte EIAH og 12 andre rådgivningsinitiativer under FFR for 2014-2020. Forslaget har til formål at forenkle og strømline de eksisterende centralt forvaltede EU-rådgivningsinitiativer, der støtter investeringer. Den nye platform vil have et budget på ca. 72 millioner euro om året. 

Revisionens omfang og revisionsmetoden

09

Formålet med vores revision var at vurdere, om EIAH har vist sig at være et effektivt redskab til at fremme investeringer. Vi undersøgte navnlig, om EIAH:

 1. blev udformet hensigtsmæssigt med henblik på at opfylde behovet for rådgivningstjenester ud over dem, der allerede tilbydes af andre EU-kilder
 2. fungerede efter hensigten med henblik på at nå sine mål, herunder i samarbejde med partnere
 3. har bidraget til at øge udbuddet af investeringsegnede projekter.
10

Revisionen fokuserede på EIAH's udformning og dets drift indtil udgangen af 2018. De disponible midler fra EU-budgettet til EIAH i perioden 2015-2018 udgjorde næsten 70 millioner euro. Revisionen omfattede kun en del af anden søjle i investeringsplanen. EIPP var ikke omfattet af vores revision. EIAH er kun én af de forskellige EU-kilder til teknisk bistand (jf. bilag I).

11

Vores rapport indeholder analyser, konklusioner og anbefalinger af relevans for den InvestEU-rådgivningsplatform, der er planlagt for perioden 2021-2027. Denne platform vil have et bredere sigte og flere ressourcer end EIAH.

12

Vores revisionsresultater er baseret på en gennemgang af de væsentligste dokumenter vedrørende EIAH og de allerede eksisterende rådgivningsinitiativer, interview med EIB-personale og tjenestemænd i Kommissionen, analyse af EIAH's forvaltningsdata, en gennemgang af en stikprøve af anmodninger behandlet af EIAH og spørgeundersøgelser rettet til de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, der har modtaget betydelig rådgivningsstøtte (metoden er beskrevet nærmere i bilag II).

Bemærkninger

EIAH blev udformet som et "efterspørgselsstyret" redskab efter en begrænset forudgående vurdering

13

Med henblik på at undersøge, om EIAH blev udformet hensigtsmæssigt med henblik på at opfylde behovet for supplerende rådgivningstjenester, gennemgik vi de indledende vurderinger, der var udført, og analyserede EIAH's efterfølgende aktiviteter og brug af ressourcer. Vi mener, at Kommissionen med henblik på at fokusere EIAH's aktiviteter og fastsætte et passende budget burde have foretaget en forudgående vurdering af:

 1. de uopfyldte rådgivningsbehov, EIAH skulle imødekomme, herunder dem, der ikke opfyldtes under andre allerede eksisterende EU-rådgivningsinitiativer (dvs. sikre, at EIAH's støtte supplerede andre tilgængelige rådgivningstjenester8)
 2. den sandsynlige efterspørgsel, dvs. det antal anmodninger, EIAH kunne forventes at modtage, som ville være berettigede til støtte fra EIAH.

Begrænset forudgående vurdering forud for oprettelsen af EIAH

14

I princippet skal der foretages en specifik forudgående evaluering af alle forslag til aktiviteter, som medfører EU-budgetudgifter9. I januar 2015 var Kommissionens lovgivningsforslag om EFSI ledsaget af en rapport fra den særlige taskforce (medlemsstater, Kommissionen, EIB) om investeringer i EU, som fremhævede et generelt behov for yderligere rådgivningstjenester på EU-plan. Vi konstaterede, at der før EIAH's idriftsættelse ikke blev foretaget en formel forudgående evaluering vedrørende dette nye initiativ med det formål at fastsætte dets finansielle behov.

15

Denne mangel på forudgående evaluering var afspejlet i EFSI-forordningens bestemmelser om EIAH. Forordningen fastsatte et budget for EIAH, men den indeholdt hverken mål eller forventninger vedrørende det ønskede rådgivningsniveau efter geografisk område, politikområde eller EIAH-aktivitet eller vedrørende den tilgang, der skulle anlægges for at opfylde rådgivningsbehovene.

16

Kort efter EIAH's oprettelse traf dets koordinationsudvalg foranstaltninger for hurtigst muligt at identificere uopfyldte rådgivningsbehov i EU ved at iværksætte en undersøgelse10. Formålet med undersøgelsen var at støtte EIB og Kommissionen i at fastlægge en mellemlang og langsigtet strategi, der specifikt skulle hjælpe EIAH til at fastsætte prioriteter, herunder "hvor, hvordan og på hvilken måde ressourcerne skulle koncentreres". Undersøgelsen fremhævede EU-medlemsstaterne med de største identificerede rådgivningsbehov på sektorplan (tabel 1). En af undersøgelsens vigtigste konklusioner var, at den manglende forbindelse mellem behovet for og udbuddet af rådgivningstjenester hovedsagelig skyldtes projektledernes vanskeligheder med at få adgang til rådgivningstjenester, betale for tjenesterne og finde en tjenesteudbyder. Denne konklusion viste, at der var behov for, at EIAH traf aktive foranstaltninger for at tackle spørgsmålet om adgang. De fleste topprioriterede lande var samhørighedslande med lav EFSI-udnyttelse11.

Tabel 1

Rådgivningsbehov efter medlemsstat og sektor

Kategori Medlemsstat Prioriterede sektorer
Topprioritet Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet Transport- og energiinfrastruktur, miljø og ressourceeffektivitet
Høj prioritet Cypern, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Malta, Portugal og Spanien Miljø og ressourceeffektivitet
Mellemhøj prioritet Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien og Irland SMV'er og midcapselskaber
Lav prioritet Østrig, Danmark, Luxembourg, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige SMV'er og midcapselskaber, FUI

Kilde: PwC-undersøgelse om markedsbehovsvurdering (2016).

17

Med hensyn til at sikre, at EIAH's støtte supplerede rådgivningstjenester tilgængelige under andre EU-programmer, viste vores gennemgang af EIAH's retlige og kontraktlige ramme, at EIAH's komplementaritet med sådanne rådgivningstjenester ikke var klart defineret, da det indledte sine aktiviteter. EFSI-forordningen beskrev ikke, hvilke mangler i de allerede eksisterende rådgivningstjenester under andre EU-programmer, der skulle afhjælpes af EIAH. I EIAH's kontraktlige ramme fandt vi kun to klart identificerede tilfælde, hvor EIAH's støtte blev anset for at supplere andre eksisterende rådgivningsinitiativer. De vedrørte den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet (ELENA) med hensyn til investeringer i energieffektivitet, vedvarende energi og transport samt mandatet for rådgivning inden for forskning og innovation (InnovFin) med hensyn til investeringer i forskning.

18

Efter vores mening udformede Kommissionen og EIB EIAH som et "efterspørgselsstyret" redskab efter en begrænset forudgående vurdering af, hvilke rådgivningsbehov det skulle opfylde, hvor stor efterspørgslen forventedes at blive, og hvor mange ressourcer det ville behøve. Med andre ord indledte EIAH sine aktiviteter ud fra den antagelse, at anmodningerne om dets støtte i det store og hele ville afspejle de uopfyldte rådgivningsbehov.

Ved udgangen af 2018 havde EIAH kun modtaget få anmodninger, der kunne have ført til opgaver, i forhold til de ressourcer, der var tilgængelige

19

EIAH's bidrag til at fremme investeringer afhang i høj grad af, hvor mange anmodninger det modtog, og hvor mange af disse anmodninger der var berettigede til støtte og derfor førte til opgaver.

20

EIAH modtog 1 091 anmodninger, dvs. i gennemsnit mindre end én anmodning om dagen, i perioden fra midten af 2015 til 2018. Den største enkeltkilde var EIAH's websted, hvor projektledere indgav anmodninger direkte (41 %), mens resten af anmodningerne kom fra EIB's tjenester, EBRD, nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og Kommissionen ("ekspertkilder"). Selv om det samlede antal modtagne anmodninger steg hvert år, faldt antallet af anmodninger modtaget via EIAH's websted (figur 2). Faldet kan delvis forklares ved, at anmodninger automatisk videresendes til andre tjenester efter en omstrukturering af webstedet i 2017 Samtidig var der en stigning i antallet af anmodninger fra ekspertkilder, navnlig EIB's tjenester.

Figur 2

Udviklingen i anmodningernes fordeling på kilder i perioden 2015-2018

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018. EIAH begyndte at modtage anmodninger efter sin oprettelse i midten af 2015.

21

De fleste af de anmodninger, der blev modtaget i løbet af perioden, førte ikke til EIAH-opgaver vedrørende støtte. Af de 1 091 modtagne anmodninger var ca. 22 % i screeningfasen pr. 31. december 2018 - enten var de under vurdering, eller der afventedes yderligere oplysninger - og ca. 52 % vurderedes at være henvendelser, der skulle "omdirigeres" eller besvares med "let rådgivning". EIAH oprettede opgaver vedrørende ca. 26 % af de modtagne anmodninger (285 ud af 1 091 - figur 3). Andelen af anmodninger, der førte til opgaver, afhang af kilden. Det var betydelig mindre sandsynligt, at anmodninger modtaget fra webstedet førte til opgaver, end at anmodninger modtaget fra ekspertkilder gjorde. Mindre end 3 % af de anmodninger, der blev modtaget via EIAH's websted, førte til opgaver (14 ud af 447). Selv efter indførelsen af automatisk omdirigering af nogle anmodninger via webstedet i 2017 førte kun få anmodninger via webstedet til opgaver (4,1 % i 2018). Til forskel herfra førte omkring 27 % af de anmodninger, der blev modtaget fra ekspertkilder, til opgaver. Dette afspejlede til en vis grad, at ekspertkilderne udførte et vist omfang af forudgående screening, inden de henviste anmodninger om støtte til EIAH. EBRD screenede alle de anmodninger om støtte, den modtog, inden den rapporterede opgaverne til EIAH. EIAH havde ingen oplysninger om det antal anmodninger, den modtog fra EBRD, og dermed om den andel af anmodninger, der førte til opgaver.

Figur 3

Kun en lav procentdel af anmodningerne via EIAH's websted førte til opgaver i forhold til andre kilder

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018.

22

Det lave antal udførte opgaver afspejles i anvendelsen af EIAH's budget, idet der ikke blev brugt ret mange af de disponible midler i de første tre og et halvt år (tabel 2). Der blev afsat i alt 68,1 million euro i forpligtelsesbevillinger fra EU-budgettet til EIAH i perioden 2015-2018. Vi konstaterede, at budgetgennemførelsen i de første år med EIAH-aktiviteter var lavere end forventet (kun 36 % i 2015 og 42 % i 2016). Derfor overførte Kommissionen i 2015 og 2016 18 millioner euro i betalingsbevillinger fra EIAH's budgetpost til andre EU-budgetposter. De 43,3 millioner euro, Kommissionen betalte til EIB i forbindelse med EIAH's aktiviteter i perioden, omfattede betydelige forfinansieringsbeløb i overensstemmelse med den kontraktlige ramme. Pr. 31. december 2018 udgjorde EIAH's faktiske støtteberettigede omkostninger fra EU-budgettet for perioden 2015-2018 26,2 millioner euro, dvs. kun 26 % af det beløb, der var til rådighed fra EU-budgettet.

Tabel 2

EIAH's budgetgennemførelse var lav

År 2015 2016 2017 2018 I alt
Forpligtelser fra EU-budgettet (euro) 10 000 000 19 400 000 19 400 000 19 300 000 68 100 000
Betalinger fra Kommissionen pr. 31. december 2018 (herunder forfinansiering) 9 978 768 15 520 000 10 093 500 7 720 000 43 312 268
Udnyttelse (%) 99,8 % 80,0 % 52,0 % 40,0 % 63,6 %
Samlede støtteberettigede omkostninger fra EU-budgettet i perioden 2015-2018         26 153 039

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra GD ECFIN og EIB.

23

Efter vores mening blev EIAH udformet ud fra den antagelse, at det ville modtage et større antal anmodninger, der kunne have ført til opgaver, end det faktisk gjorde. Derfor brugte EIAH ikke ret mange af de disponible midler i løbet af de første tre og et halvt års drift.

EIAH ydede rådgivningstjenester, som støttemodtagerne var meget tilfredse med, men ikke på en målrettet måde

24

EIAH's vigtigste operationelle mål er at yde rådgivningsstøtte af høj kvalitet, der er skræddersyet til støttemodtagernes individuelle behov, og som afspejler prioriteterne for rådgivningsstøtte. Vi undersøgte, om:

 • de enkelte støttemodtagere var tilfredse med den støtte, de modtog, ved at gennemføre en spørgeundersøgelse
 • opgaverne afspejlede prioriteterne for rådgivningsstøtte, ved at analysere EIAH's strategi, procedurer og tilgængelig forvaltningsinformation
 • udviklingen i samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter bidrog til at sikre tilstrækkelig geografisk dækning af rådgivningsbehov.

Støttemodtagerne var meget tilfredse med den skræddersyede rådgivning, de modtog

25

I perioden 2015-2018 ydede EIAH støtte til 285 anmodninger fra støttemodtagere i den offentlige og den private sektor. En stor del af opgaverne omfattede ydelse af teknisk eller finansiel rådgivning om specifikke projekter (88 %). De resterende opgaver omfattede ikkeprojektspecifik finansiel rådgivning, samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og generelle spørgsmål (12 %) (figur 4).

Figur 4

Langt størstedelen af støttemodtagerne modtog teknisk eller finansiel rådgivning

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018.

26

I vores spørgeundersøgelse12 vurderede støttemodtagerne generelt deres tilfredshed som "høj" for så vidt angår nøgleaspekter af de rådgivningstjenester, de modtog. Næsten 80 % af respondenterne vurderede EIAH's bidrag til sikring af en smidig rådgivningsproces som "højt" eller "meget højt", og over 90 % af dem var enige i, at støtten var skræddersyet til deres behov (figur 5).

Figur 5

Støttemodtagernes tilfredshed med EIAH's støtte var høj

Kilde: Revisionsretten baseret på en spørgeundersøgelse rettet til modtagere af EIAH's rådgivningsstøtte.

27

Efter vores opfattelse blev EIAH's mål om at yde skræddersyede rådgivningstjenester, som modtagerne var tilfredse med, i det store og hele opfyldt for så vidt angår de gennemførte opgaver.

EIAH havde ikke en klar strategi og procedurer for målretning af støtten

28

Vi konstaterede, at der ikke var vedtaget nogen formel strategi for målretning af EIAH's støtte pr. 31. december 2018, selv om det hedder i EIAH's kontraktlige ramme, at koordinationsudvalget skal revidere og godkende strategien13, og den eksterne konsulent, som koordinationsudvalget havde engageret, konkluderede, at EIAH burde målrette sine aktiviteter14.

29

I februar 2018 besluttede koordinationsudvalget, at EIAH's de facto-strategi var korrekt afspejlet i dets årlige arbejdsprogrammer15. Vi konstaterede imidlertid, at disse programmer hverken i tilstrækkelig grad forklarede, hvordan EIAH's aktiviteter var udformet til at bidrage til fremme af investeringer, eller indeholdt mål eller forventede resultater frem til udgangen af finansieringsperioden (dvs. 2020) med hensyn til prioriteterne for rådgivningsstøtte.

30

EIAH udviklede kriterier for at screene, om ansøgninger var berettigede. Vi konstaterede dog, at EIAH ikke fastsatte kriterier og procedurer for at afgøre, om en potentiel opgave repræsenterede en høj, mellemhøj eller lav værdi for så vidt angår dens forventede bidrag til et øge udbuddet af investeringsprojekter. Vi forventede, at EIAH havde udviklet klare kriterier for at bedømme værdien af en opgave på grundlag af prioriteterne i EFSI-forordningen, f.eks.:

 • Additionalitet - Det hedder i EFSI-forordningen, at EIAH's støtte bør ydes som supplement til allerede eksisterende EU-initiativer inden for rådgivningsstøtte.
 • Støttetype - EIAH's etablerede politik var først at prioritere projektspecifikke anmodninger og dernæst ikkeprojektspecifikke anmodninger, som indirekte kan bidrage til at øge udbuddet af investeringsprojekter16.
 • Potentiel virkning på grundlag af centrale projektelementer (f.eks. projektfase og investeringsstørrelse) - Større, mere modne projekter har større sandsynlighed for at blive gennemført og yde et større bidrag til fremme af investeringer end mindre projekter i en tidligere udviklingsfase.
 • Sektor eller geografisk område - Opgaver, der svarer til medlemsstaternes prioriteter og de sektorer, som er identificeret i behovsvurderingen, kunne anses for at have "højere værdi" (punkt 16).
31

Selv om EIAH ikke udviklede kriterier for vurdering af værdien af potentielle opgaver, registrerede det de fleste - men ikke alle - de nødvendige oplysninger:

 • Additionalitet - Opgavebeskrivelserne indeholdt en henvisning til de relevante artikler i EFSI-forordningen. Det blev imidlertid ikke forklaret, hvorfor EIAH var bedst egnet til at udføre opgaven, frem for andre eksisterende EU-rådgivningstjenester. Tekstboks 2 viser ét eksempel med utilstrækkelig dokumentation for additionalitet.

Tekstboks 2

Opgave med utilstrækkelig dokumentation for additionalitet

Vi konstaterede under vores gennemgang af sagen, at støtten var knyttet til EU's lovgivningsformål om at indføre intelligente målere til mindst 80 % af befolkningen senest i 2020. Vi mener, at Kommissionen kunne forventes at have bestilt undersøgelsen som led i sine normale bestræbelser på at udvikle politikken på dette område. Kommissionen bekræftede, at undersøgelsen supplerer dem, den selv udfører, og at undersøgelsens output faktisk kunne give politiske beslutningstagere/lovgivere feedback med henblik på at videreudvikle strategien og rammen for fremtiden.

 • Støttetype - EIAH registrerede oplysninger om de prioriteter for rådgivningsstøtte, der blev medtaget i EFSI 2.0-forordningen17 fra 2018.
 • Potentiel virkning - Projekternes modenhed blev kun registreret i forvaltningssystemerne fra og med andet halvår af 2018, og oplysninger om omfanget af investeringer blev ikke registreret systematisk i den periode, revisionen omfattede.
 • Sektor og geografisk område - EIAH kategoriserede opgaverne korrekt i overensstemmelse med EFSI's aktivitetssektorer og efter medlemsstat.
32

Vi mener ikke, at EIAH havde en tilstrækkelig klar strategi eller havde fastlagt kriterier og procedurer for at målrette støtten til områder, hvor den kunne skabe mest værdi, selv om det registrerede de fleste af de nødvendige oplysninger til at kunne gøre dette.

Opgaverne omfattede prioriterede sektorer og medlemsstater, men en mere proaktiv tilgang ville have været nødvendig for bedre at målrette støtten til de uopfyldte rådgivningsbehov

33

På grundlag af EIAH's tilgængelige forvaltningsinformation og andet revisionsbevis analyserede vi, i hvilket omfang EIAH's opgaver afspejlede hovedprioriteterne for rådgivningsstøtte (punkt 30 og 31), navnlig:

 • at tilbyde additionalitet i forhold til andre offentlige eller private rådgivningskilder
 • at bidrage til udbuddet af investeringsegnede projekter, herunder:
 1. EFSI-støtteberettigede projekter, projekter inden for klimaindsats, cirkulær økonomi og den digitale sektor samt grænseoverskridende projekter
 2. finansielle instrumenter, investeringsplatforme og offentlig-private partnerskaber
 • at dække de sektorer og områder, der har de største rådgivningsbehov.
34

Vi undersøgte en stikprøve af støttemodtagere for at se, om støttemodtagerne kunne have opnået den rådgivningsstøtte, de modtog, fra andre offentlige eller private rådgivende enheder. Vi konstaterede, at næsten 50 % af respondenterne oplyste, at de kunne have opnået den samme rådgivningsstøtte fra andre offentlige eller private rådgivende enheder.

35

For så vidt angår udbuddet af investeringsegnede projekter konstaterede vi, at næsten alle opgaver var projektspecifikke (265 ud af 285 eller 92 %). EIAH registrerede 55 opgaver vedrørende finansielle operationer gennemført af EIB. 28 opgaver var EFSI-relaterede; 12 vedrørte projekter, der allerede havde modtaget EFSI-støtte - dvs. at EIB's finansielle operationer allerede var blevet godkendt, undertegnet eller gennemført - 3 vedrørte annullerede projekter, og 13 vedrørte projekter, der befandt sig i vurderingsprocessen. Ved udgangen af 2018 var samlet set kun lidt over 1 % af de godkendte EFSI-støttede finansielle operationer omfattet af en EIAH-opgave (12 ud af 1 031)18.

36

Vi konstaterede også, at 45 af de 285 opgaver vedrørte klimaindsats (16 %), 9 vedrørte cirkulær økonomi (3 %), 16 vedrørte den digitale sektor (6 %) og 12 vedrørte grænseoverskridende projekter (4 %). Derudover oprettede EIAH opgaver vedrørende 30 potentielle innovative finansielle instrumenter (17 i 2018), 12 potentielle investeringsplatforme19 (7 i 2018) og 16 potentielle offentlig-private partnerskaber (4 i 2018)20. I disse tilfælde kan der ydes støtte fra EIAH i en meget tidlig fase, hvor der ikke er nogen garanti for, at de relaterede instrumenter, platforme eller partnerskaber vil blive oprettet (tekstboks 3).

Tekstboks 3

Eksempler på EIAH-opgaver vedrørende finansielle instrumenter og investeringsplatforme

I forbindelse med én opgave i vores stikprøve ydede EIAH støtte til evaluering af nye finansieringsmodeller, bl.a. med identificering af nye finansieringskilder, til en offentlig investering i forskning og udvikling på tværs af en række universiteter. Merværdien af EIAH's støtte var berettiget på grundlag af EIAH's politik om at støtte lokale initiativer for at skabe investeringsegnede projekter med innovative finansielle instrumenter for regionale og lokale offentlige enheder. Et output var en rapport fra en ekstern konsulentvirksomhed i december 2018. Ved udgangen af december 2018 var det for tidligt at drage konklusioner om, hvorvidt EIAH's støtte ville føre til anvendelse af et nyt finansielt instrument.

En anden opgave i vores stikprøve vedrørte udvikling af et webværktøj, der skulle fremme adgangen til en investeringsplatform for landbrugssektoren. Opgaven fører ikke til oprettelse af en ny investeringsplatform, men vil hjælpe slutbrugerne med at få adgang til finansiering fra EFSI og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) via investeringsplatformen.

37

For så vidt angår sektorer kategoriserede EIAH sine opgaver i overensstemmelse med EFSI's aktivitetssektorer (figur 6). De fleste opgaver (215 ud af 285 eller 83 %) vedrørte de højere prioriterede sektorer, der var blevet identificeret i behovsvurderingen, dvs. transport, energi, miljø og ressourceeffektivitet samt små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og midcapselskaber; de øvrige opgaver vedrørte sektorer, der var identificeret som lavere prioriterede. En stor del af opgaverne blev udført af EBRD for SMV'er i fire lande (133 ud af 285 eller 47 %).

Figur 6

De fleste opgaver var i højt prioriterede sektorer

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018.

38

For så vidt angår geografisk oprindelse konstaterede vi, at 58 % af opgaverne vedrørte de medlemsstater, der var identificeret som havende de største rådgivningsbehov (Bulgarien, Kroatien, Grækenland, Ungarn, Litauen, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet)21. Vi konstaterede også, at dette hovedsagelig skyldtes det store antal opgaver, der blev udført af EBRD i Rumænien, Bulgarien og Kroatien (113). Vores analyse viste, at 32 % (49 ud af 152) af de opgaver, der blev forvaltet direkte af EIB, gjaldt de medlemsstater, der har de største rådgivningsbehov (figur 7). Otte opgaver vedrørte EFSI-foranstaltninger i fem samhørighedslande.

Figur 7

Opgaverne i topprioriterede medlemsstater var koncentreret i Rumænien og Bulgarien

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018.

39

Selv om 83 % af opgaverne vedrørte de højere prioriterede sektorer, og 58 % vedrørte de topprioriterede medlemsstater, der var blevet identificeret i undersøgelsen af rådgivningsbehov (tabel 1), konstaterede vi, at kun 10 % af opgaverne vedrørte de prioriterede sektorer for de "topprioriterede" medlemsstater (dvs. energi, transport, miljø og ressourceeffektivitet, jf. figur 8).

Figur 8

Få opgaver i de prioriterede sektorer for medlemsstater med højere prioritet

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EIB pr. 31. december 2018.

40

Selv om de fleste opgaver var i prioriterede sektorer og medlemsstater, ville en mere proaktiv tilgang efter vores mening have været nødvendig for bedre at målrette støtten til de uopfyldte rådgivningsbehov.

Trods EIAH's indsats har samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter om at forbedre den geografiske dækning udviklet sig langsomt

41

Samarbejde med partnere på lokalt plan udgjorde et vigtigt middel for EIAH til at nå målet om at afhjælpe mangler i opfyldelsen af rådgivningsbehov. Til dette formål forsøgte EIAH at udvikle et netværk af aftaler med lokale partnerinstitutioner, navnlig medlemsstaternes nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og EBRD. Hensigten med dette samarbejde var at fremme vidensdeling, øge antallet af anmodninger til EIAH og styrke den lokale levering af rådgivningstjenester. Vi undersøgte, hvordan samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter og EBRD skred frem i løbet af perioden.

42

I henhold til EFSI-forordningen22 skulle EIAH stræbe efter at indgå en samarbejdsaftale med en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut fra hver medlemsstat eller yde proaktiv rådgivningsstøtte til de medlemsstater, der ikke har en national erhvervsfremmende bank eller et nationalt erhvervsfremmende institut. Partnerskabsrammeaftalen mellem Kommissionen og EIB giver mulighed for samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter med henblik på:

 1. at de kan udveksle og formidle viden og bedste praksis
 2. at de kan fungere som lokale kontaktpunkter for EIAH's potentielle støttemodtagere
 3. at de kan levere rådgivningstjenester på vegne af EIAH.
43

Pr. 31. december 2018 konstaterede vi, at EIAH havde undertegnet 25 samarbejdsaftaler i form af aftalememoranda med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter fra 20 medlemsstater (bilag III), hvori samarbejdsniveauet med EIAH fastsættes. I figur 9 vises arten af det samarbejde, der er omfattet af aftalememorandaene. I fem medlemsstater havde EIAH undertegnet aftalememoranda med to nationale erhvervsfremmende banker eller institutter (Bulgarien, Frankrig, Tyskland, Litauen og Polen). De otte medlemsstater, der ikke var omfattet af et aftalememorandum, var Cypern, Danmark, Estland, Grækenland, Luxembourg, Malta, Rumænien og Det Forenede Kongerige. Indgåelsen af samarbejdsaftaler har bidraget til at formalisere vidensdeling med EIAH's aktiviteter. I vores spørgeundersøgelse var de nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters hyppigst anførte årsag til at opstille et aftalememorandum udveksling af viden og bedste praksis. I denne sammenhæng var den vigtigste foranstaltning, der blev gennemført som led i samarbejdet, tilrettelæggelse af kommunikationsarrangementer for at øge kendskabet til EIAH's aktiviteter. Syv af de 20 nationale erhvervsfremmende banker eller institutter anførte, at ingen samarbejdsaktiviteter havde fundet sted pr. 31. december 2018.

Figur 9

Samarbejdsniveauet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter varierer

Kilde: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

44

Selv om de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter ydede et relativt beskedent bidrag til antallet af anmodninger, EIAH modtog i perioden 2015-2018 (62 ud af 1 091 eller 6 %), var der en stigende tendens i perioden 2015-2018 fra tre anmodninger i 2015 til 28 i 2018. Selv om anmodningerne kom fra 18 medlemsstater, kom næsten 80 % fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter i ni medlemsstater (Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien). EIAH mente, at i alt 17 af disse anmodninger berettigede til oprettelse af opgaver vedrørende videre støtte fra EIAH (11 % af de opgaver, der forvaltedes direkte af EIB) pr. 31. december 2018.

45

En af årsagerne til de langsomme fremskridt i udviklingen af samarbejdet var de vanskeligheder, der var forbundet med at etablere en passende kontraktlig ramme. Vi konstaterede, at indgåelsen af aftaler mellem EIB og de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter om levering af EIAH-rådgivningstjenester, som finansieres over EU-budgettet, krævede ændringer af de kontraktmæssige aftaler mellem EU og EIB. Dette var særlig tilfældet, da partnerskabsrammeaftalen blev ændret i maj 2017. Desuden blev den specifikke tilskudsaftale fra 2016 ændret i december 2017 med henblik på at fastsætte vilkår og betingelser for ydelse af EIAH's finansielle støtte til nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, herunder krav til disse om at føre tilstrækkelige fortegnelser til, at EIB kan kontrollere brugen af EIAH's støtte.

46

En anden årsag til de langsomme fremskridt i udviklingen af samarbejdet var de nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters behov for at opbygge kapacitet til at behandle og levere EIAH's tjenester lokalt. EIAH traf foranstaltninger for at tackle dette spørgsmål. I EIAH's budget for 2016 var der afsat 7 millioner euro til at støtte og opfylde nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters kapacitetsopbygningsbehov og lokal levering af rådgivningstjenester23. EIAH opfordrede de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter til at foreslå initiativer gennem en "indkaldelse af forslag". EIAH tilbød at finansiere op til 75 % af de støtteberettigede konsulent- og personaleomkostninger i de godkendte forslag. Forslagene kunne omfatte:

 • levering af tjenester inden for investeringsrådgivning på vegne af EIAH
 • oprettelse eller udvikling af organisatorisk kapacitet
 • overførsel af viden med henblik på udvikling af en lokal rådgivende funktion.
47

Indkaldelsen af forslag vedrørende kapacitetsopbygning blev iværksat i december 2017. EIAH opfordrede de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter til at fremsætte forslag til initiativer på mellem 100 000 euro og 500 000 euro hver. EIAH havde til hensigt at holde indkaldelsen af forslag åben indtil juni 2020, forudsat at der fortsat er midler til rådighed. Der skulle godkendes forslag hver tredje måned. De første forslag blev modtaget i februar 2018. Ni nationale erhvervsfremmende banker eller institutter indsendte forslag, hvoraf seks blev vurderet positivt, og de udvalgte ansøgere blev opfordret til at forhandle om en finansieringsaftale. Kun én finansieringsaftale var blevet undertegnet den 31. december 2018 på grund af langvarige forhandlinger. Ved udgangen af 2018 var der ikke afholdt nogen udgifter.

48

Under vores gennemgang af evalueringsprocedurerne vedrørende indkaldelsen af forslag konstaterede vi, at visse vigtige evalueringskriterier ikke spillede en afgørende rolle i vurderingen af forslagene. I forbindelse med den eneste finansieringsaftale, der var undertegnet ved udgangen af 2018, opnåede den udvalgte ansøger f.eks. under halvdelen af de point, der var til rådighed under kriteriet "forventet løbetid og forventede resultater", som tilsammen tegnede sig for under 20 % af det samlede antal point. Risikoen er, at den ydede støtte kun har en beskeden effekt på den lokale levering af rådgivningstjenester.

49

For så vidt angår EBRD undertegnede EIB i marts 2017 en aftale om, at EIAH skulle yde støtte til EBRD's program for rådgivning til små virksomheder. EIAH's støtte til programmet tog i første omgang sigte på at fremme den økonomiske udvikling og konkurrenceevnen i SMV-sektoren i Bulgarien, Grækenland og Rumænien. Kroatien blev senere inkluderet ved en ny ændring af den specifikke tilskudsaftale fra 201624 For at EBRD kunne spille denne rolle, måtte Kommissionen og EIB ændre partnerskabsrammeaftalen og den specifikke tilskudsaftale fra 2016, der omhandler driften af EIAH. Disse ændringer øgede den generelle kompleksitet af EIAH's retlige og kontraktlige ramme. EIAH budgetterede 5,0 millioner euro til samarbejdet med EBRD, og EBRD havde indgået forpligtelser for 2,4 millioner euro ved udgangen af 2018.

50

Den juridiske kompleksitet og de nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters varierende villighed og kapacitet til at samarbejde bidrog efter vores mening til at hæmme fremskridt med hensyn til at forbedre den geografiske dækning af efterspørgslen efter og leveringen af EIAH-støttede rådgivningstjenester. Da først samarbejdet med EBRD var etableret, førte det til et betydeligt antal opgaver i den berørte sektor og de fire berørte lande (figur 6 og figur 7).

Begrænset dokumentation for, at EIAH har bidraget væsentligt til at øge udbuddet af investeringsegnede projekter

51

For at have en effekt måtte EIAH øge udbuddet af investeringsegnede projekter. Det vigtigste middel til at nå dette mål var gennemførelse af opgaver. Vi gennemgik den foreliggende dokumentation vedrørende virkningen af EIAH's støtte på udbuddet af investeringsegnede projekter, navnlig med hensyn til EFSI25.

Utilstrækkelig opfølgning på de investeringer, der resulterede af EIAH's opgaver

52

EIAH's procedurer gav kun mulighed for overvågning af opgavernes gennemførelse ("output") frem for opfølgning på, om opgaverne førte til projekter, der var investeringsegnede ("resultater") (tekstboks 4). Når en opgave var godkendt, tog rådgiveren i EIAH kontakt til den relevante tjeneste i EIB med henblik på at sikre en korrekt udførelse af opgaven. Rådgiveren var ansvarlig for at kontrollere, at opgaverne blev færdige til tiden og holdt sig inden for budgettet, mens EIB's eksperttjeneste var ansvarlig for at yde støtte og kommunikere med støttemodtageren. EIAH tog ikke systematisk kontakt til EIB's tjenester eller støttemodtagerne for at følge op på, om et projekt blev finansieret via EIB, EFSI eller andre kilder, eller om investeringen i sidste ende fandt sted. Navnlig havde EIAH ikke mulighed for at fastslå antallet af gennemførte opgaver, der tiltrak andre investorer end EIB.

Tekstboks 4

Eksempel på utilstrækkelig opfølgning

I en af opgaverne i vores stikprøve vedrørte den modtagne anmodning støtte til en vurdering af finansieringsmuligheder for et projekt i den højteknologiske sektor. Den offentlige myndighed var ved at udarbejde en investeringsplan (investeringer i bygninger, udstyr og FoU), som ville inddrage flere parter, herunder private enheder, banker og EIB. Outputtet af EIAH's støtte var, at EIB i januar 2018 ydede finansiel rådgivning via sin afdeling for InnovFin-rådgivningstjenester. EIAH fulgte ikke op på, om projektet havde opnået finansiering (fra EIB, EFSI eller andre kilder) eller ført til en investering.

53

I oktober 2018 begyndte EIAH at sende en feedbackformular til de støttemodtagere, der havde anvendt EIAH. Denne formular omfattede en række aspekter af støttemodtagernes tilfredshed med rådgivningstjenesten, f.eks. i hvor høj grad deres behov var blevet opfyldt, kvaliteten af den ydede ekspertise, og hvad der skete med deres projekt efterfølgende. På tidspunktet for vores revision havde EIAH ikke analyseret den feedback, det havde modtaget fra støttemodtagerne.

54

EIAH udarbejdede i juli 2017 nøgleresultat- og nøgleovervågningsindikatorer, som det reviderede og opdaterede i februar 2018 for at indarbejde de nye prioriteter fra EFSI 2.0-forordningen, der blev vedtaget i december 2017. Vi konstaterede begrænsninger i fem af EIAH's otte nøgleoutputindikatorer og i alle seks resultatindikatorer (jf. bilag V for yderligere oplysninger). Vi konstaterede også, at rammen ikke omfattede indikatorer for brugen af innovative finansielle instrumenter og offentlig-private partnerskaber, som var fastsat som prioriteter i EFSI 2.0-forordningen.

55

Efter vores mening havde EIAH ikke tilstrækkelige procedurer for opfølgning på de investeringer, der resulterede af projektspecifikke opgaver i løbet af perioden. Manglen på oplysninger om opgavernes resultater og de begrænsninger, der påvirker nogle af indikatorerne, gjorde det vanskeligt at overvåge og evaluere EIAH's resultater i denne forbindelse.

Kun få af EIAH's opgaver var gennemført ved udgangen af 2018

56

Vi konstaterede, at EIAH ved udgangen af 2018 kun havde gennemført 89 rådgivningsopgaver; 27 blev forvaltet direkte af EIB's tjenester, primært med støttemodtagere i den offentlige sektor, og 62 blev udført i samarbejde med EBRD vedrørende SMV'er i den private sektor. I gennemsnit kostede de EIB-forvaltede opgaver ca. 85 000 euro og tog lidt over 14 måneder at gennemføre, mens EBRD-forvaltede opgaver kostede ca. 18 000 euro og tog mindre end seks måneder at gennemføre. For 32 af de 89 gennemførte opgaver, der var oplysninger om, var det gennemsnitlige skøn over investeringen i forbindelse med en gennemført EIB-forvaltet opgave på 301 million euro, mens det var på 1,3 millioner euro for de SMV-relaterede opgaver, der blev gennemført i samarbejde med EBRD. Pr. 31. december 2018 var der gennemført tre opgaver vedrørende godkendte eller undertegnede EFSI-foranstaltninger.

57

De fleste gennemførte opgaver vedrørte SMV'er i Rumænien (51 ud af 89 eller 57 %) på grund af det store antal opgaver, der blev udført i landet i samarbejde med EBRD. Med hensyn til de 27 gennemførte opgaver, der blev forvaltet direkte af EIB's tjenester, var det største antal opgaver i en given medlemsstat fire (Polen), og i 13 medlemsstater var der ikke gennemført nogen opgaver pr. 31. december 2018.

58

Langt størstedelen af de gennemførte opgaver var projektspecifikke (85 ud af 89 eller 96 %), og de fleste af dem omfattede teknisk rådgivning vedrørende projekter i en tidlig fase (77 ud af 85). Derfor er det ikke sikkert, at disse projekter i sidste ende vil tiltrække investeringer.

59

Ved udgangen af 2018 havde EIAH efter vores mening gennemført for få opgaver til at have haft nogen større effekt på udbuddet af investeringsegnede projekter, og kun tre af opgaverne vedrørte godkendte eller undertegnede EFSI-foranstaltninger. De gennemførte opgaver var stærkt koncentreret i SMV-sektoren i Rumænien og Bulgarien. Da EIAH's støtte hovedsagelig vedrørte projekter i en tidlig fase, kan de først forventes at have en virkning på længere sigt. Individuelle opgaver kan dog bidrage til omfattende investeringer, der er mange gange større end omkostningerne ved at yde rådgivningstjenester.

Konklusioner og anbefalinger

60

Vores konklusioner vedrører EIAH's udformning og dets drift frem til udgangen af 2018. Vi konkluderer, at EIAH på daværende tidspunkt endnu ikke havde vist sig at være et effektivt redskab til at fremme investeringer i EU.

61

Vi konstaterede, at EIAH blev udformet som et "efterspørgselsstyret" redskab efter en begrænset forudgående vurdering af, hvilke rådgivningsbehov det skulle opfylde, hvor stor efterspørgslen forventedes at blive, og hvor mange ressourcer det ville behøve. I praksis modtog EIAH kun få anmodninger, som kunne have ført til opgaver, i forhold til de ressourcer, det havde til rådighed. Navnlig førte de anmodninger, der blev modtaget direkte via EIAH's websted eller fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, kun til få opgaver vedrørende EIAH-støtte (punkt 13-23).

Anbefaling 1 - Mere oplysning om EIAH's aktiviteter

EIAH's koordinationsudvalg bør videreudvikle samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter for at forbedre den lokale adgang til støtte fra EIAH.

Tidsramme: i løbet af EIAH's resterende gennemførelsesperiode (inden udgangen af 2020).

62

Vi konstaterede, at EIAH i det store og hele opfyldte målet om at yde skræddersyede rådgivningstjenester, som modtagerne af EIAH's støtte var meget tilfredse med. EIAH havde imidlertid ikke en tilstrækkelig klar strategi og havde ikke fastlagt kriterier og procedurer for at målrette støtten til områder, hvor den kunne skabe mest værdi, selv om det registrerede de fleste af de nødvendige oplysninger til at kunne gøre dette. Vi konstaterede, at nogle støttemodtagere rejste tvivl om additionaliteten af EIAH's støtte i forhold til andre rådgivningstjenester, og kun lidt over 1 % af de EFSI-støttede finansielle operationer i perioden var omfattet af en EIAH-opgave. De fleste opgaver var i højt prioriterede sektorer og medlemsstater, men kun få opgaver vedrørte de prioriterede sektorer i de medlemsstater, der har de største rådgivningsbehov. En mere proaktiv tilgang ville derfor have været nødvendig for bedre at målrette støtten til de overordnede uopfyldte rådgivningsbehov. Trods EIAH's indsats har samarbejdet med partnere om at forbedre den geografiske dækning endvidere udviklet sig langsomt på grund af juridisk kompleksitet og de nationale erhvervsfremmende bankers eller institutters varierende villighed og kapacitet til at samarbejde. Da først samarbejdet med EBRD var etableret, førte det til et betydeligt antal opgaver i SMV-sektoren i de fire berørte lande (punkt 25-50).

Anbefaling 2 - Bedre målretning af støtten efter prioriteter

EIAH's koordinationsudvalg bør bestræbe sig på at målrette sin støtte og sine ressourcer bedre ved:

 1. at fastlægge de specifikke kriterier for vurdering af værdien af rådgivningsstøtte, herunder additionalitet i forhold til andre EU-programmer, støttetype, potentiel effekt på investeringsaktiviteten samt sektorer og geografiske områder
 2. at forbedre screeningprocedurer for vurdering af værdien af potentielle opgaver med henblik på at maksimere EIAH's bidrag til de fastlagte prioriteter for rådgivningsstøtte
 3. at videreudvikle samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter for at forbedre den geografiske dækning af efterspørgslen efter og leveringen af EIAH-støttede rådgivningstjenester.

Tidsramme: i løbet af EIAH's resterende gennemførelsesperiode (inden udgangen af 2020).

63

Vi konstaterede endvidere, at EIAH ikke havde tilstrækkelige procedurer for opfølgning på de investeringer, der resulterede af EIAH's opgaver i løbet af perioden. Manglen på oplysninger om opgavernes resultater og de begrænsninger, der påvirker nogle af EIAH's resultatindikatorer, gjorde det vanskeligt at overvåge og evaluere EIAH's resultater i denne forbindelse. Under alle omstændigheder havde EIAH ved udgangen af 2018 gennemført for få opgaver til at have haft nogen større effekt på udbuddet af investeringsegnede projekter. Alt i alt havde EIAH kun gennemført 89 opgaver ved udgangen af 2018, hvoraf tre vedrørte godkendte eller undertegnede EFSI-foranstaltninger. De gennemførte opgaver var stærkt koncentreret i SMV-sektoren i Rumænien og Bulgarien. Da de fleste opgaver vedrørte de tidlige faser af projektinvesteringscyklussen, kan de først forventes at have en virkning på længere sigt. Individuelle opgaver kan også bidrage til omfattende investeringer, der er mange gange større end omkostningerne ved at yde rådgivningstjenester. Samlet set fandt vi kun begrænset dokumentation for, at EIAH ved udgangen af 2018 havde bidraget væsentligt til at øge udbuddet af investeringsegnede projekter (punkt 53-59).

Anbefaling 3 - Bedre måling af resultater

Med henblik på at overvåge og forbedre EIAH's resultater bør koordinationsudvalget:

 1. følge op på resultaterne af rådgivningsstøtten (dvs. om opgaverne fører til investeringsegnede projekter)
 2. udvikle resultatrelaterede indikatorer og, hvor det er relevant, mål
 3. sammenligne de faktiske omkostninger ved hver gennemført projektspecifik EIAH-opgave med dens resultater i form af forventede investeringer med henblik på at bidrage til vurderingen af EIAH's resultater.

Tidsramme: i løbet af EIAH's resterende gennemførelsesperiode (inden udgangen af 2020, og med hensyn til anbefaling 3, nr. iii), inden udgangen af 2021).

64

Endelig viste vores revision, at det var en udfordring at udbedre manglerne i EIAH's udformning, og at disse mangler påvirkede resultaterne. Under InvestEU-programmet for 2021-2027 foreslås det, at InvestEU-rådgivningsplatformen, der forvaltes og hostes af Kommissionen, skal dække de 13 centralt forvaltede EU-rådgivningsinitiativer, der på nuværende tidspunkt tilbydes, herunder EIAH. Forslaget har til formål at forenkle og forbedre de eksisterende mekanismer for koordinering og levering af rådgivningstjenester til støtte for investeringer.

Anbefaling 4 - Inddragelse af erfaringer fra EIAH i InvestEU-rådgivningsplatformen

For at sikre en gnidningsløs overgang mellem de to initiativer og inddrage de vigtigste erfaringer fra driften af EIAH i den kommende InvestEU-rådgivningsplatform bør Kommissionen:

 1. vurdere rådgivningsbehovene og den sandsynlige efterspørgsel efter målrettede rådgivningsinitiativer på grundlag af de erfaringer, der er gjort i perioden 2015-2020
 2. målrette rådgivningsstøtten til de uopfyldte behov og til udviklingen af projekter, der eventuelt vil kunne modtage støtte under InvestEU-garantien
 3. bygge videre på det direkte samarbejde med de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter for at forbedre rådgivningstjenesternes geografiske dækning
 4. udvikle en mere proaktiv tilgang med lokal tilstedeværelse til at tiltrække anmodninger om rådgivningstjenester
 5. styrke adgangen til rådgivningstjenester gennem udformningen af den nye InvestEU-rådgivningsplatforms websted og ved at fremme dets brug
 6. udvikle en passende ramme for overvågning af resultater, der tager højde for omkostningerne og fordelene ved at yde rådgivningstjenester.

Tidsramme: inden udgangen af 2021.

Vedtaget af Afdeling V, der ledes af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 31. marts 2020.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand

Bilag

Bilag I - Centralt forvaltede EU-initiativer til teknisk bistand under den nuværende FFR

Initiativ til teknisk bistand Forvalter af den tekniske bistand Yder(e) af teknisk bistand Gebyrgrundlag Omkostningsdeling EU/EIB Omkostninger afholdt af støttemodtageren Beløb (EU-budgettet) Gennemførelses-periode
EU EIB (euro)
EIAH EIB EIB/andre finansielle institutioner (EBRD/nationale erhvervsfremmende banker eller institutter/eksterne konsulenter Omkostningsdækning (FAFA-satser) 75 % 25 % Kun private, heraf SMV'er op til 33 % 110 000 000 2015-2020
ELENA EIB Eksterne konsulenter 6 % af den tekniske bistand 100 % 0 Mindst 10 % af den ydede tekniske bistand 279 000 000 2014-2020
Horisont 2020- Indkaldelse vedrørende energieffektivitet, projektudviklingsbistand EASME Eksterne konsulenter ikke relevant       50 000 000 2014-2020
InnovFin-rådgivningstjenesten EIB EIB Omkostningsdækning (FAFA-satser) 100 % 0 0 28 000 000 2014-2020
EEEF - Europa-Kommissionens facilitet for teknisk bistand EIB's subdelegationsaftale med EEEF's fondsforvalter (Deutsche Bank) Eksterne konsulenter 6,5 % af den tekniske bistand 100 % 0 10 % af den tildelte tekniske bistand 20 000 000 2012-2017
CEF EIB EIB/eksterne konsulenter Omkostningsdækning (FAFA-satser) 90 % 10 % 0 1 262 170 til JASPERS i 2015
3 000 000 til JASPERS i 2018
2015-2018
Faciliteten til finansiering af naturkapital EIB Eksterne konsulenter 5 % af EU's forpligtede bidrag 100 % 0 0 (støttemodtageren kan anmodes om et finansielt bidrag fra sag til sag) 10 000 000 2015-2019 + (forlængelse under overvejelse)
PF4EE EIB EIB/finansielle formidlere 6 % af EU's forpligtede bidrag 100 % 0 0 3 200 000 2014-2019
EEEF's facilitet for teknisk bistand EEEF's fondsforvalter Eksterne konsulenter engageret af EEEF 20 % af den udbetalte tekniske bistand _ _ 0 Afhænger af de disponible midler (EEEF-indkomst efter vandfaldsmodellen) 2017+
CEF - medlemsstaterne Jernbaneinfrastrukturforvalter/ministerier Eksterne konsulenter Faktiske omkostninger 100 % 0 0 17 021 785 2014-2020
Intelligent specialiseringsplatform for industriel modernisering GROW Eksterne konsulenter   100 % ikke relevant   1 500 000 2018-2020
City Facility ENER/EASME Forvaltningsorgan   ikke relevant     16 000 000 2019-2023
Islands Facility ENER Eksterne   ikke relevant     10 000 000 2018-2020
EaSI EMPL Eksterne konsulenter         13 000 000  
JASPERS EIB EIB Omkostningsdækning (FAFA-satser) 80 % 20 % 0 233 650 000 2014-2020
I ALT             795 633 955  

Bilag II - Revisionsmetode

Vi baserede vores revisionsresultater på:

 • en gennemgang af de væsentligste dokumenter vedrørende EIAH og de allerede eksisterende rådgivningsinitiativer, herunder
  • retsgrundlag og politikdokumenter
  • finansielle og kontraktlige rammer
  • forvaltningsdokumentation (f.eks. dokumenter fra EIAH's koordinationsudvalg)
  • forvaltningsprocedurer
  • årlige arbejdsprogrammer
  • aktivitetsrapporter
 • interview med personale i EIB/EIAH og tjenestemænd i Kommissionens relevante tjenestegrene (GD ECFIN, GD RTD, GD GROW, GD MOVE, GD ENER, GD REGIO)
 • analyse af data vedrørende anmodninger om rådgivningstjenester i EIAH's forvaltningssystem pr. 31. december 2018
 • en gennemgang af EIAH's behandling af 18 anmodninger om levering af rådgivningstjenester, herunder 15, hvor der blev tildelt EIAH-midler (EIAH-opgaver)
Stikprøveenhed # Anmodning nr. Anmodningsår Land Nøglesektor for rådgivningen Status for anmodning
1  0021 2015 Slovenien Udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr og innovative teknologier til transport Tildelt
2  0263 2016 Portugal Udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier til transport Lukket
3  0228 2016 Cypern Miljø og ressourceeffektivitet Lukket
4 0187 2016 Rumænien Menneskelig kapital, kultur og sundhed Tildelt
5 0196 2016 Luxembourg Udvikling og udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi Tildelt
6 0608 2017 Irland Forskning, udvikling og innovation Tildelt
7 0414 2017 Bulgarien Andet Tildelt
8 0440 2017 Ikke landespecifik Forskning, udvikling og innovation Tildelt
9 0405 2017 Ikke landespecifik Udvikling af energisektoren Tildelt
10 0521 2017 Frankrig Udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier til transport Lukket
11 0002ELENA 2017 Danmark Miljø og ressourceeffektivitet Tildelt
12 0594 2017 Frankrig Forskning, udvikling og innovation Tildelt
13 0370 2017 Polen Miljø og ressourceeffektivitet Lukket
14 0437 2017 Polen Menneskelig kapital, kultur og sundhed Tildelt
15 0843 2018 Frankrig Landbrug Tildelt
16 0711 2018 Kroatien Andet Tildelt
17 0777 2018 Ikke landespecifik Miljø og ressourceeffektivitet Tildelt
18 0016EBRD 2018 Rumænien Udvikling og udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi Lukket
 • En spørgeundersøgelse rettet til de nationale erhvervsfremmende banker eller institutter, der samarbejdede med EIAH pr. 31. december 2018. Den blev sendt den 28. februar 2019 til de 25 nationale erhvervsfremmende banker og institutter, der samarbejdede med EIAH. Den endelige svarfrist var den 9. april 2019. 20 institutter fra 18 medlemsstater besvarede spørgeskemaet.
 • En elektronisk spørgeundersøgelse rettet til endelige modtagere af EIAH-støtte i løbet af perioden. Den 4. marts 2019 sendte vi spørgsmålene til 88 endelige modtagere af EIAH-støtte med en svarfrist den 12. april 2019. Vi modtog svar fra 43 modtagere af EIAH-støtte fra 24 EU-medlemsstater.

Bilag III - Aftalememoranda indgået mellem EIB og nationale erhvervsfremmende banker eller institutter (2015-2018)

Land Navn på national erhvervsfremmende bank eller nationalt erhvervsfremmende institut Aftalememorandum indgået Samarbejdsniveau26
Østrig Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) 2016 1
Belgien Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 2018 1
Bulgarien Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria (FMFIB) 2016 1,2
Bulgarien Bulgarian Development Bank (BDB) 2015 1
Kroatien Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak (HBOR) 2015 1
Den Tjekkiske Republik Ceskomoravska Zarucni a Rozvojova Banka (CMZRB) 2016 1
Finland Finnvera 2017 1,2
Frankrig Bpifrance 2016 1,3
Frankrig Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 2016 1,2,3
Tyskland NRW.Bank 2017 1
Tyskland Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2016 1
Ungarn Hungarian Development Bank (MFB) 2015 1,2,3
Irland Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) 2016 1,2,3
Italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 2016 1,3
Letland Attistibas finansu institûcija Altum (ALTUM) 2015 1,2,3
Litauen Investiciju ir versio garantijos (INVEGA) 2016 1,2
Litauen Public Investment Development Agency (VIPA) 2016 1,2,3
Nederlandene Netherlands Investment Agency (NIA) 2016 1
Polen Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 2016 1,2
Polen Polish Bank Association, National Contact Point (ZBP) 2016 1,2
Portugal Instituiçâo Financeira de Desenvolvimento (IFD) 2018 1,2
Slovakiet Slovak Investment Holding (SIH) 2016 1,2
Slovenien SID Banka (SID) 2015 1,2,3
Spanien Instituto de Credito Oficial (ICO) 2016 2
Sverige Almi Företagspartner (ALMI) 2016 1

Bilag IV - EIAH's resultatramme

 1. Input-/aktivitetsindikatorer (IA) vedrørende EIAH's aktiviteter (dvs. "leverancer")
 2. Outputindikatorer (OI) vedrørende disse aktiviteters direkte virkning
 3. Udfalds-/resultatindikatorer (OR) vedrørende det, der blev opnået med de tjenester, støttemodtagerne modtog.
KPI nr. -Output-indikator 9 nøgleresultatindikatorer (KPI'er) Definition   12 nøgleovervågningsindikatorer (KMI'er) Definition KMI nr.
OI.1 Antal og fordeling af tildelte og behandlede anmodninger (inkl. investeringsplatforme) (OI.1) Måler antallet af anmodninger, der er tildelt og behandlet af EIAH (fordeling efter sektor, land, offentlig/privat projektleder, krævet støttetype)   Indgivelse af anmodning: EIAH's websted/EIB's tjenester/eksterne partnere/Kommissionen/Andet (IA.1) Fastsætter, hvor den anmodning, EIAH har modtaget, er indgivet (webportal, EIB, national erhvervsfremmende bank eller institut, Kommissionen, andet) IA.1
OI.2 Andel og fordeling af de anmodninger, der fører til teknisk bistand (inkl. anslået andel af yderligere anmodninger) (OI.2) Måler % af tildelte anmodninger, der har ført til teknisk bistand   Anslået andel af projekter, der bliver investeringsparate, og antal mobiliserede investeringer (OR.1) Måler % af modtagne anmodninger, der er blevet investeringsparate, og måler % af modtagne anmodninger, der er virkeliggjort i realøkonomien OR.1
  Antal og omfang af mobiliserede investeringer (via EFSI og uden for EFSI) Måler antallet og omfanget af de investeringer, der er mobiliseret via de anmodninger, EIAH har modtaget OR.2
Antal ydede støtteaktiviteter inden for oprettelse af investeringsplatforme (OR.3) Måler antallet af potentielle investeringsplatforme, der har modtaget rådgivning OR.3
  Antal oprettede investeringsplatforme (OR.4) Måler antallet af oprettede investeringsplatforme OR.4
  Additionalitetsindikator med brug af parametre for merværdi (OR.5) Måler antallet af projekter vedrørende teknisk bistand, der er gennemført af EIAH i hver kategori, f.eks. kompetencer, støtteberettigelse, mængde, anmodningens omfang/flerdimensionale aspekter OR.5
OI.3 Gennemsnitlig første responstid (OI.3) Måler tidsrummet mellem datoen for anmodningens modtagelse og datoen for det første svar til den anmodende part. Dette bør anses for en aktivitetsindikator.   Tilfredshedsundersøgelse (OI.7) Måler den tilfredshed, EIAH's brugere og støttemodtagerne har givet udtryk for gennem en formel feedbackprocedure. OI.7
OI.4 Antal eksterne partnerskaber (OI.4) Måler antallet af undertegnede aftalememoranda eller aftaler indgået med nationale erhvervsfremmende banker eller institutter/internationale finansielle institutioner/medlemsstater/forvaltningsmyndigheder/nationale myndigheder/andre (f.eks. sammenslutninger)   Antal eksterne partnerskaber, der bliver tjenesteydere (aftalememorandum - samarbejdsniveau 3 (OR.6) Måler antallet af eksterne partnerskaber, der har nået samarbejdsniveau 3 som tjenesteyder i EIAH's regi OR.6
OI.5 Antal arrangementer, møder og workshopper med flere partnere, der tilrettelægges og deltages i (OI.5) Måler antallet af arrangementer, der tilrettelægges af EIAH, og måler det antal gange, EIAH/repræsentanter for rådgivningstjenesterne har deltaget i eksterne begivenheder   Niveau for deltagelse i arrangementer, møder og workshopper med flere partnere (OI.8) Måler antallet og kategorien af deltagere i arrangementer, møder og workshopper OI.8
OI.6 Procentdel af det årlige budget, der indgås forpligtelser for og anvendes (OI.6) Måler % af den årlige budgetbevilling, som der indgås forpligtelser for og anvendes   Anslået tid, EIAH's partnere afsætter som tjenesteydere til EIAH-relaterede rådgivningstjenester (aftalememorandum - samarbejdsniveau 3) (OI.9)   OI.9
OI.10 Modenhedsniveau for indgående og udgående støttede projekter     Antal støttede projekter, der involverer kombinationer med andre EU-finansieringskilder (ESIF, CEF, Horisont 2020) (OI.12) Måler antallet af projekter, der støttes af EIAH i kombination med andre EU-finansieringskilder  
OI.11 Antal projekter, der støttes af EIAH (dvs. klimaindsats, cirkulær økonomi, den digitale sektor, grænseoverskridende projekter)     Genopretning af den geografiske balance mellem samhørighedslande og ikkesamhørighedslande for så vidt angår støttede projekter (OI.13) Måler fordelingen af EIAH-støttede projekter i samhørighedslande og ikkesamhørighedslande  
IA.3 Antal anmodninger modtaget fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter Måler antallet af anmodninger fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter modtaget af EIAH        

Bilag V - Revisionsrettens analyse af EIAH's overvågningsindikatorer vedrørende output og resultater

EIAH-outputindikator Beskrivelse Begrænsning
IA.3 "Antal anmodninger modtaget fra nationale erhvervsfremmende banker eller institutter" Denne nye indikator er ikke relateret til den ændrede EFSI-forordning og kunne have været defineret før, da den måler en underkategori af steder for indgivelse af de anmodninger, der modtages af EIAH, som allerede er omfattet af en anden nøgleovervågningsindikator (IA.1: "Indgivelse af anmodning".
OI.2 "Andel og fordeling af de anmodninger, der førte til teknisk bistand" Denne indikator er baseret på beregning af procentdelen af "tildelte anmodninger", der førte til teknisk bistand. Andre typer anmodninger kan dog mobilisere ekspertise (f.eks. generel information, foreslået samarbejde, anmodning om finansiering eller finansiel rådgivning).
OI.3 "Gennemsnitlig første responstid" Denne indikator måler ikke noget output af EIAH's aktiviteter. Målingen af den tid, det tager at give et første svar på en anmodning, vedrører et element i rådgivningsprocessen.
OI.5 "Procentdel af det årlige budget, der indgås forpligtelser for og anvendes" Denne indikator måler input (brug af EIAH-midler) snarere end output (tjenester leveret).
OI.10 "Modenhedsniveau for indgående og udgående støttede projekter" Der var ingen tilgængelige tal for denne nye indikator på revisionstidspunktet (dvs. i den tekniske rapport fra 2018). EIAH begyndte først at registrere oplysninger om indgående projekters modenhedsniveau i sit forvaltningssystem i andet halvår af 2018 (der var endnu ikke registreret oplysninger om udgående projekters modenhedsniveau).
OI.11 "Antal projekter, der støttes af EIAH, dvs. klimaindsats, cirkulær økonomi, den digitale sektor, grænseoverskridende projekter" Der var ingen tilgængelige tal for denne nye indikator på revisionstidspunktet (dvs. i den tekniske rapport fra 2018), men vi bemærkede, at de registrerede oplysninger har begrænset værdi, da der ikke anvendes separate koder for hver prioritet.
EIAH-resultatindikator Definition Begrænsning
OR.1 "Anslået andel af projekter, der bliver investeringsparate, og antal mobiliserede investeringer" Formålet med denne indikator er at måle procentdelen af modtagne anmodninger, der er blevet investeringsparate, og procentdelen af modtagne anmodninger, der er virkeliggjort i realøkonomien. EIAH's ledelse rapporterede, at 47 af de 104 støttede projekter havde ført til en reel investering pr. 31. december 2018. Det rapporterede tal svarer ikke til definitionen af indikatoren og understøttes ikke af registreringer i forvaltningsdatabasen.
OR.2 "Antal og omfang af mobiliserede investeringer (via EFSI og uden for EFSI)" EIAH's ledelse rapporterede, at 16 projekter havde mobiliseret investeringer uden for EFSI, og at 28 projekter havde mobiliseret investeringer via EFSI pr. 31. december 2018. Rapporteringen svarer ikke til definitionen af indikatoren (det er ikke klart, hvad "antallet af mobiliserede investeringer" henviser til). Investeringsbeløbet i euro bliver ikke systematisk registreret i forvaltningsdatabasen eller medtaget i den tekniske rapport.
OR.3 og OR.4 "Antal ydede støtteaktiviteter inden for oprettelse af investeringsplatforme" og "Antal oprettede investeringsplatforme" Disse indikatorer måler antallet af investeringsplatforme, der har modtaget rådgivning og er blevet oprettet. EIAH's ledelse rapporterede, at 33 potentielle investeringsplatforme havde modtaget rådgivning pr. 31. december 2018, og at 16 af disse blev oprettet. EIAH's ledelse rapporterede i en forklarende note til revisorerne, at kun 12 af de tildelte anmodninger vedrørte potentiel oprettelse af investeringsplatforme. EIAH fører ikke fortegnelser over de faktisk oprettede investeringsplatforme.
OR.5 "Additionalitetsindikator med brug af parametre for merværdi" Denne indikator er defineret på grundlag af antallet af opgaver, der udføres af EIAH i "hver kategori" (f.eks. kompetencer, støtteberettigelse, omfang, mængde og anmodningens omfang/flerdimensionale aspekter). Det er uklart, hvilke "resultater" der skal rapporteres under denne indikator, da afsnit 2.5.2 og 2.5.3 i den tekniske rapport indeholder en statistisk analyse af behandlingen af de modtagne anmodninger.
OR.6 "Antal eksterne partnerskaber, der bliver tjenesteydere" Indikatoren måler antallet af eksterne partnerskaber, som har nået samarbejdsniveau 3 med EIAH. Denne indikator kunne mere præcist beskrives som en indikator, der måler en EIAH-aktivitet.

Bilag VI - EIAH-anmodninger relateret til godkendte eller undertegnede EIB/EFSI-foranstaltninger

EIAH-anmodning nr. Land Sektor Dato for modtagelse af anmodning i EIAH Status i EIAH pr. 31.12.2018 Dato for undertegnelse af EIB/EFSI Dato for godkendelse af EIB/EFSI
858 Polen Miljø og ressourceeffektivitet 25.10.2018 Under vurdering 5.9.2018  
843 Frankrig Landbrug 1.10.2018 Tildelt 23.11.2018  
815 Rumænien Miljø og ressourceeffektivitet 13.8.2018 Tildelt 17.12.2018  
766 Polen Udvikling af energisektoren 22.5.2018 Tildelt 2.1.2019  
706 Litauen Miljø og ressourceeffektivitet 13.3.2018 Tildelt   9.10.2018
622 Italien Miljø og ressourceeffektivitet 8.12.2017 Tildelt 22.5.2019  
621 Bulgarien Udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier til transport 6.12.2017 Lukket (ingen opgave oprettet, anmodningen omdirigeret) 20.12.2018  
590 Polen Menneskelig kapital, kultur og sundhed 7.11.2017 Tildelt 15.5.2018  
565 Frankrig, Spanien, Portugal Andet 20.9.2017 Tildelt 12.11.2018  
461 Belgien Udvikling af energisektoren 3.5.2017 Tildelt   15.5.2018
437 Polen Menneskelig kapital, kultur og sundhed 25.4.2017 Tildelt 18.10.2017  
003 Letland Udvikling af transportinfrastrukturer og -udstyr samt innovative teknologier til transport 22.7.2015 Tildelt   18.7.2017

Akronymer og forkortelser

CEF: Connecting Europe-faciliteten

EaSI: EU-program for beskæftigelse og social innovation

EBRD: Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

EFSI: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

EFSI-forordningen: Forordning (EU) 2015/1017, ændret ved forordning (EU) 2017/2396

EIAH: Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning

EEEF: Den europæiske energieffektiviseringsfond

EIB: Den Europæiske Investeringsbank

EIPP: Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter

ELENA: Den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet

EPEC: Det europæiske OPP-ekspertisecenter

ESIF: De europæiske struktur- og investeringsfonde

FAFA: Finansiel og administrativ rammeaftale mellem EU og EIB

InnovFin: EIB's rådgivningstjeneste inden for forsknings- og innovationsprojekter

IPE: Investeringsplan for Europa

JASPERS: Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner

KPI/KMI: Nøgleresultatindikator/nøgleovervågningsindikator

FFR: Flerårig finansiel ramme

PF4EE: Privatfinansiering af energieffektivitet

COP21: 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

Glossar

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene): De fem vigtigste EU-fonde, der sammen støtter økonomisk udvikling i EU: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. De er omfattet af et fælles regelsæt.

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI): En mekanisme til investeringsstøtte lanceret af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Kommissionen med det formål at mobilisere private investeringer i projekter af strategisk betydning for EU. Også kaldet "Junckerplanen". Den er nu integreret i EIB-Gruppen.

EIAH's budget: De midler, der er til rådighed til dækning af EIAH's støtteberettigede omkostninger.

EIAH's gebyrer: De gebyrer, EIB opkræver for EIAH's tjenester.

ELENA-faciliteten: Et fælles initiativ mellem EIB/Europa-Kommissionen under Horisont 2020-programmet med henblik på ydelse af tilskud til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelsen af programmer for energieffektivitet, distribueret vedvarende energi og transport i byerne.

Europæisk portal for investeringsprojekter (EIPP): En webportal, som hostes af Kommissionen, gennem hvilken EU-baserede projektledere - offentlige eller private - kan komme i kontakt med potentielle investorer i hele verden.

Finansielt instrument: Finansiel støtte fra EU-budgettet i form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier eller andre risikodelingsinstrumenter.

InnovFin-rådgivningstjenesten: EIB's facilitet for rådgivning om, hvordan forsknings- og innovationsprojekter kan strukturereres med henblik på at forbedre deres adgang til finansiering. På lang sigt øger dette deres chancer for at blive gennemført. Den yder også rådgivning om forbedring af investeringsvilkår gennem aktiviteter, som ikke er projektspecifikke.

Investeringsplatform: En særlig ordning, der er oprettet for at kanalisere finansiering til flere investeringsprojekter i en enkelt medlemsstat, i et bredere geografisk område eller i en bestemt sektor.

InvestEU-fonden: InvestEU-fonden er det program, der skal efterfølge EFSI og de nuværende centralt forvaltede finansielle instrumenter (undtagen de finansielle instrumenter vedrørende foranstaltninger udadtil).

InvestEU-rådgivningsplatformen: Den mekanisme, som skal afløse EIAH fra 2021 og også bygger på andre initiativer vedrørende teknisk bistand (f.eks. ELENA og InnovFin) med henblik på at yde støtte i overensstemmelse med InvestEU-fondens mål.

JASPERS: Et partnerskab for teknisk bistand mellem Europa-Kommissionen, EIB og EBRD, som yder uafhængig rådgivning til modtagerlande i forbindelse med udarbejdelsen af store projekter af høj kvalitet, der skal medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden.

Koordinationsudvalg: EIAH styres af et firepersoners koordinationsudvalg, der består af to repræsentanter for Kommissionen og to repræsentanter for EIB. Koordinationsudvalget er ansvarligt for at revidere strategi og politikker, føre tilsyn med EIAH's aktiviteter, rapportere til interessenter, fastlægge tjenester og godkende prispolitikken.

Nationale erhvervsfremmende banker eller institutter: Juridiske enheder, der udøver erhvervsmæssig finansiel virksomhed, og som er tillagt bemyndigelse af en medlemsstat eller en medlemsstats enhed på centralt, regionalt eller lokalt plan til at udøve offentlig udviklingsvirksomhed eller erhvervsfremmende virksomhed.

Offentlig-privat partnerskab: En langsigtet kontraktlig aftale mellem staten og en privat partner, hvor sidstnævnte leverer og finansierer en offentlig tjeneste og deler de relaterede risici.

Operationelt program for "teknisk bistand": Et sådant program tager sigte på at styrke landets administrative kapacitet til at forvalte og gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene).

Teknisk bistand: Rådgivningsstøtte for at forbedre projektlederes og finansielle formidleres kapacitet til at forvalte finansierings- og investeringsforanstaltninger på alle stadier i et investeringsprojekt.

Kommissionens og EIB's svar

Resumé

I

Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) er en del af investeringsplanen for Europa og blev oprettet gennem forordningen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). EFSI blev udformet som et efterspørgselsbaseret initiativ, der havde til formål at fremme investeringer og afhjælpe markedssvigt i Europa, uden forudgående fordeling på bestemte sektorer eller geografiske områder, samtidig med at der stræbes efter diversificering. Dette gælder for EIAH, som er et efterspørgselsbaseret initiativ, der blev oprettet med det formål at forbedre investeringsprojekternes kvalitet ved at tilbyde skræddersyet rådgivning til projektpromotorer og mere upstreamrådgivning om kapacitetsopbygning.

V

I henhold til EFSI-forordningen skulle EIAH varetage forskellige opgaver, herunder fungere som et "et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand". Det var efterspørgselsbaseret og skulle behandle alle anmodninger i overensstemmelse med EFSI-forordningen, herunder anmodninger om upstreamstøtte. Alle de behandlede anmodninger om rådgivning var faktisk i overensstemmelse med EFSI-forordningens prioriteter for EIAH.

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) finder, at EIAH yder værdifuld støtte til fremme af investeringer i projekter i hele Unionen. EIAH ydede en betydelig indsats for at opnå en bedre diversificering, navnlig med henblik på at prioritere støtten til samhørighedslandene, og en styrkelse af samarbejdet med nationale erhvervsfremmende banker og institutter.

EIAH's støtte skal desuden ses i en bredere sammenhæng, da et investeringsprojekts livscyklus måles i år, navnlig inden for den offentlige sektors mere komplekse beslutningsrammer, hvor forskellige faser skal konsolideres, inden et projekt kan gennemføres (hvor finansiering er påkrævet) og ibrugtages som en reel investering.

Det er efter Kommissionens og EIB's opfattelse for tidligt til, at den reelle indvirkning på investeringerne ved udgangen af 2018 kan ses, og resultaterne for 2019 viser allerede et andet billede.

VI

EIAH-strategien er fastsat i EFSI-forordningen og i EIAH-partnerskabsrammeaftalen, som årligt justeres i de arbejdsprogrammer, der ligger til grund for de individuelle tilskudsaftaler. EIAH's koordinationsudvalg besluttede tidligt i processen at fokusere specifikt på samhørighedslande og prioriterede sektorer. Med hensyn til geografisk dækning er to tredjedele af opgaverne rettet mod samhørighedslandene. I EFSI 2.0-forordningen er EIAH's proaktive støtte til prioriterede sektorer eller regioner og til EFSI blevet forstærket. EIAH-partnerskabsrammeaftalen, som blev ændret i april 2018, afspejler behovet for proaktivitet i specifikke sektorer/regioner.

Additionalitet er defineret i EFSI-forordningens artikel 14, stk. 2, hvor EIAH anmodes om at yde "tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer". Selv om en sådan ekspertise er tilgængelig på markedet og leveres af andre offentlige og private rådgivere, har parter, der anmoder om rådgivning af denne type, ikke altid den nødvendige adgang til denne ekspertise på grund af omkostninger, fjern beliggenhed, forståelse eller andre lignende hindringer.

Samarbejdet med nationale erhvervsfremmende banker og institutter er et af EIAH's vigtigste redskaber i det lokale opsøgende arbejde, og EIB har ydet en betydelig indsats på dette område. EIAH etablerede en samarbejdsramme med 40 partnerinstitutioner for at stimulere den lokale efterspørgsel efter rådgivning og havde indgået aftalememoranda med 25 nationale erhvervsfremmende banker og institutter ved udgangen af 2018. I den omhandlede periode tilrettelagde EIAH også roadshows og en række oplysnings-, kapacitetsopbygnings- og videndelingsarrangementer sammen med nationale erhvervsfremmende banker og institutter.

VII

I henhold til EFSI-forordningens artikel 14, stk. 1, blev EIAH oprettet med det formål at yde rådgivningsbistand til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter. EIAH støttede derfor også investeringsprojekter på et tidligt stadium, da sådanne rådgivningstjenester ofte er af afgørende betydning for udviklingen af robuste projekter. Det har vist sig at være et vellykket initiativ til at fremskynde identificeringen og udviklingen af projekter, der kan finansieres af bankerne. Den tid, et investeringsprojekt sædvanligvis kræver, inden projektet når en tilstrækkelig modenhed til at kunne komme i betragtning til finansiering, måles imidlertid i år.

Ved udgangen af 2018 var der 55 større EIAH-opgaver (dvs. ekskl. paraplyopgaver), som støttede projekter med forventede investeringsomkostninger på 14 mia. EUR, i EIB's udlånspipeline. 28 af disse var støtteprojekter, der potentielt var berettiget til EFSI-garantien. Situationen i 2019 er efter Revisionsrettens revision allerede kendetegnet ved markante forbedringer, som støtter det synspunkt, at der er behov for en tilstrækkelig lang periode til nøjagtigt at vurdere virkningen af EIAH's aktiviteter i forhold til at generere en robust projektpipeline, navnlig under EFSI.

VIII

Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer alle anbefalinger.

Indledning

02

Kommissionen og EIB påpeger, at EIAH i henhold til EFSI-forordningen skal støtte projekter, som er økonomisk og teknisk levedygtige, er i overensstemmelse med Unionens politikker og maksimerer mobiliseringen af kapital fra den private sektor, hvor det er muligt. Sådanne projekter kræver ikke nødvendigvis EFSI-støtte.

05

EIAH's primære aktivitet består i at yde rådgivningsbistand til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter. Behandling af anmodninger er en del af de opgaver, der udføres af EIB's EIAH-division, sammen med andre opgaver, herunder vurdering, forvaltning, overvågning og rapportering af rådgivningstjenester, der ydes under EIAH. Aktiviteterne omfatter også kommunikation og pleje af forbindelser med lokale partnere.

Bemærkninger

14

Den forudgående vurdering af rådgivningsbehovene blev foretaget af den særlige taskforce om investeringer i EU. Den særlige taskforce udpegede en række nøgleaktioner i sin endelige rapport (december 2014), herunder teknisk bistand. I rapporten udpegede taskforcen også udtrykkeligt behovet for følgende:

a. Støtten til forberedelse og gennemførelse af projekter/programmer bør øges yderligere med henblik på også at bistå ved udvælgelse og udformning af nye projekter/programmer, hvor det er muligt. Et EU-center for investeringsrådgivning bør fremmes for at sikre en fortsat og effektiv rådgivningstjeneste.

b. Målrettet rådgivning om projektkonfiguration, herunder kapacitetsopbygning og standardisering af procedurer, f.eks. til offentlig-private partnerskaber, med henblik på at tiltrække yderligere private investeringer til projekter/programmer af EU-betydning, bør fremmes.

15

Kommissionen bemærker, at EIAH er blevet oprettet som et efterspørgselsbaseret redskab med det formål at dække uopfyldte behov for rådgivning. Der er derfor ikke fastsat specifikke EIAH-mål i EFSI-forordningen. EFSI 2.0-forordningen indeholder desuden forventninger med hensyn til EIAH's rolle i forbindelse med støtte til specifikke EU-prioriteter og EFSI's sektorielle og geografiske diversificering, uden at der dog angives mål.

EIAH fortsatte (og fortsætter) imidlertid indsatsen for at sikre sektoriel diversificering af rådgivningstjenester vedrørende oplysningstiltag, kapacitetsopbygning, projektkonfiguration og finansielle instrumenter, navnlig med det formål at prioritere støtten til samhørighedslandene, udbredelsen af nye rådgivningstjenester (i henhold til EFSI 2.0-forordningen) og øget samarbejde med de nationale erhvervsfremmende banker. Tidligt i oprettelsen af EIAH besluttede EIAH's koordinationsudvalg specifikt at fokusere på samhørighedslande og prioriterede sektorer i overensstemmelse med EIAH's arbejdsprogrammer og partnerskabsrammeaftalens artikel 4, stk. 3, litra a).

16

EFSI 2.0-forordningen har styrket EIAH's proaktive støtte til prioriterede sektorer eller regioner. Partnerskabsrammeaftalen, som blev indgået med EIB om EIAH i april 2018, afspejler behovene for proaktive tiltag i specifikke sektorer/regioner, især i de samhørighedslande, hvor EFSI udnyttes mindst.

17

EIAH's komplementaritet er fuldt ud indarbejdet i de nuværende EIAH-procedurer. EIAH's rådgivere spiller en afgørende rolle i forbindelse med screeningen af de modtagne anmodninger. Hver opgave er kendetegnet ved særlige forhold og omstændigheder, der gør den berettiget eller ikke berettiget til støtte under et EU-initiativ. Som beskrevet i bilag I udføres størstedelen af rådgivningen under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 af EIB, hvilket forenkler kontrollen af komplementaritet under den screening/tildeling, der foretages af EIAH i forbindelse med gennemgangen af de modtagne anmodninger om rådgivning. Komplementaritetskontrollen kan derfor nemt foretages af EIAH-teamet og behandles formelt gennem screeningen (som beskrevet i EIAH's procedurehåndbog). Det er disse aspekter, der skal screenes og vurderes af EIAH-rådgiveren, når denne skal afgøre, om den foreslåede EIAH-foranstaltning er komplementær eller ej.

19

Målene for EIAH er bredere end blot at behandle de modtagne anmodninger og yde rådgivningsbistand vedrørende disse anmodninger. I henhold til EFSI-forordningens artikel 14 har EIAH også til opgave at fungere som et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand, samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker og institutter, støtte EFSI's mål og fungere som en platform for peer-to-peer-udveksling og videndeling om projektudvikling.

Støtte til projektpromotorer ydes også gennem EIAH-teamets behandling af anmodninger, der ikke formelt er klassificeret som "opgaver", f.eks. kombinerede anmodninger under Connecting Europe-faciliteten, let rådgivning, støtte gennem skræddersyet omdirigering osv.

20

Det antal anmodninger, som EIAH har modtaget, er efter Kommissionens og EIB's opfattelse ikke lavt, og det har været stigende hvert år siden EIAH's lancering. Anvendelsen af guiden og ekspertkilder har også øget antallet af projekter, der kan modtage rådgivningsstøtte.

Efter opgraderingen af EIAH's websted sidst i 2017 har webstedet effektivt omdirigeret anmodere til en skræddersyet række af alternative tilbud om rådgivning i deres oprindelsesland. Rådgivningsstøtte ydes også ved brug af "paraplyopgaver", som mere effektivt gav EIB's eksperter mulighed for at yde tidsbegrænset, strategisk rådgivning til projektpromotorer, uden at disse blev registreret som individuelle opgaver i EIAH's forvaltningssystem. Disse andre typer anmodninger, dvs. "omdirigeret via guiden" og "paraplyopgaver", bør derfor også medregnes.

21

Alle de indberettede anmodninger modtog teknisk og finansiel rådgivning via EIB's eksperter, programmer med partnerinstitutioner og eksterne konsulenter, og alle anmodninger blev støttet med midler fra EIAH's budget.

22

Konceptet bag EIAH var en nyskabelse inden for EU-støttede rådgivningsaktiviteter, som har udviklet sig siden midten af 2015. EIAH's efterspørgselsbaserede karakter (som ikke er kædet sammen med en specifik finansieringsordning) bevirkede, at opstartsfasen var længere end oprindeligt forventet. EIAH skulle først oprettes inden for EIB, og der skulle etableres et netværkssamarbejde med de nationale erhvervsfremmende banker. Alle disse opgaver tog en del tid og krævede ikke store budgetmidler.

Som andre EU-tilskudsinstrumenter er der en gennemførelsesperiode på N+2/N+3 for EIAH's individuelle tilskudsaftaler, og det har direkte indvirkning på det samlede budgetforbrug. Gennemførelsesperioden for en del af de 68,1 mio. EUR, der er til rådighed som forpligtelser fra EU-budgettet, løber indtil udgangen af 2020, og EIAH kunne derfor ikke have udnyttet de tilgængelige beløb ved udgangen af 2018.

EIAH's årlige budgetforbrug er allerede steget i takt med forøgelsen af de rådgivningsopgaver, der udføres af EIAH.

24

Tredje led: Samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker og institutter har til formål at "udvikle en bred geografisk rækkevidde af de rådgivende tjenester" ved udnyttelse af lokal rådgivning. Dette omfattede også opbygning af de nationale erhvervsfremmende bankers og institutters kapacitet til at udvikle og yde rådgivningsstøtte, og til dette anvendes primært indkaldelser af forslag lanceret af de nationale erhvervsfremmende banker.

28

Kommissionens fælles svar på punkt 28 og 29:

EIAH-strategien er fastsat i EFSI-forordningen og i EIAH-partnerskabsrammeaftalen, som årligt justeres i de arbejdsprogrammer, der ligger til grund for de individuelle tilskudsaftaler. Koordinationsudvalget har vedtaget, at EIAH's arbejdsprogrammer skal anses for EIAH's strategi.

Selv om der i EFSI-forordningen ikke er fastsat mål eller milepæle for EIAH, der er udformet som et efterspørgselsbaseret redskab, går EIAH's arbejdsprogrammer videre end kravene i EFSI-forordningen og fastsætter leverancer og individuelle måldatoer, som overvåges nøje gennem en række indikatorer. EIAH's koordinationsudvalg besluttede tidligt i processen at fokusere specifikt på samhørighedslande og prioriterede sektorer. Med hensyn til geografisk dækning er 65 % af opgaverne rettet mod samhørighedslandene.

Resultaterne af undersøgelsen om markedsbehovsvurdering blev anvendt af koordinationsudvalget inden for en række centrale områder. Dette omfattede en målrettet tilgang til aktiviteterne, f.eks. samarbejdet med de nationale erhvervsfremmende banker og institutter og den lokale tilpasning af EIAH's opsøgende arbejde og oplysningsaktiviteter, og i sikringen af lokal rækkevidde gennem udsendelsen af EIB-personale, hvor det har været relevant.

I henhold til EFSI-forordningen kan ikke alle EIAH's aktiviteter have en direkte og målbar indvirkning på genereringen af investeringer. EIAH skal navnlig også fungere som et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand for at hjælpe projektpromotorer, hvor der er relevant, med at udvikle deres projekter ved at udnytte lokal viden, tilbyde en platform for peer-to-peer-udveksling og deling af knowhow og tilbyde rådgivning om investeringsplatforme.

30

Det er vigtigt at påpege den afgørende rolle, som EIAH's rådgivere og andre EIB-eksperter spiller i forbindelse med screeningen af de modtagne anmodninger. De kriterier, der er fastsat i EFSI-forordningen, er tilstrækkeligt klare og anvendes konsekvent ved vurderingen af disse anmodninger, uden at der er behov for en formel tjekliste eller politik for støtteberettigelse.

Hver opgave er kendetegnet ved særlige forhold og omstændigheder, der kræver en holistisk vurdering, når det afgøres, om den er berettiget til EIAH-støtte. Dette omfatter også en analyse af komplementariteten og den mulige støtteberettigelse under andre EU-rådgivningsprogrammer.

Tredje led: I henhold til EFSI-forordningens artikel 14, stk. 1, har EIAH til formål at yde rådgivningsbistand til identificering, forberedelse og udvikling af investeringsprojekter. Det skal derfor understreges, at et investeringsprojekts livscyklus måles i år, navnlig inden for den offentlige sektors mere komplekse beslutningsrammer, hvor forskellige faser skal konsolideres, inden et projekt kan gennemføres (hvor finansiering er påkrævet) og ibrugtages som en reel investering.

Hvis der opstilles strenge kriterier for støtteberettigelse baseret på projektfasen, kan det potentielt bevirke, at EIAH kun udfører rådgivningsopgaver vedrører den sidste fase. Dette kan i væsentlig grad begrænse EIAH's muligheder for at yde betydningsfuld støtte, der ofte anses for vigtig, i tidligere led. I dette tilfælde vil projekter i identifikations- og forberedelsesfaserne eller opgaver med langsigtede resultater, f.eks. offentlig-private partnerskaber eller investeringsplatforme, ikke være støtteberettigede, og alle EFSI-forordningens mål vil derfor ikke blive opfyldt. EIAH har været aktiv på disse områder, og det er faktisk under sådanne omstændigheder, at en "virkning" med hensyn til udbuddet af investeringsprojekter vil blive opnået inden for en længere tidsramme end den, der er omfattet af revisionen.

Et kriterium for støtteberettigelse, der er baseret på investeringens størrelse, vil desuden begrænse EIAH's støtte vil bestemte prioriterede segmenter af projektpromotorer og områder/sektorer (f.eks. SMV'er).

Fjerde led: EIAH skal opfylde kravene i EFSI-forordningen og de EU-prioriteter, der er fastlagt af medlovgiverne. De geografiske og sektorielle prioriteter, der er udpeget i en markedsundersøgelse foretaget af en ekstern tjenesteyder, er vejledende og har ikke samme værdi som EFSI-forordningen.

Som anført i betragtningerne til EFSI-forordningen blev EIAH udformet som et efterspørgselsbaseret initiativ med det formål at dække uopfyldte behov for rådgivning og skal behandle alle anmodninger i overensstemmelse med EFSI-forordningen. Alle de behandlede anmodninger om rådgivning var faktisk i overensstemmelse med EFSI-forordningens prioriteter for EIAH, som det også bekræftes af EIAH's screeningsprocedurer.

EIAH fortsætter imidlertid indsatsen for at sikre sektoriel diversificering af rådgivningstjenester gennem oplysningskampagner, kapacitetsopbygning, projektkonfiguration og finansielle instrumenter. EIAH prioriterede navnlig støtten til samhørighedslandene, udbredelsen af nye rådgivningstjenester (i henhold til EFSI 2.0-forordningen) og øget samarbejde med de nationale erhvervsfremmende banker.

EIAH har altid taget hensyn til de særlige forhold og behov i medlemsstater med mindre udviklede finansielle markeder og til situationen i forskellige sektorer. Tidligt i oprettelsen af EIAH besluttede EIAH's koordinationsudvalg derfor specifikt at fokusere på samhørighedslande og prioriterede sektorer i overensstemmelse med EIAH's arbejdsprogram. Med hensyn til geografisk dækning var 65 % opgaverne ved udgangen af 2018 rettet mod samhørighedslandene. Fordelingen af personaleressourcer var også i nøje overensstemmelse med de prioriteter, der er fastsat i EFSI-forordningen.

31

Første led: Ifølge EIAH's procedurer vurderes additionaliteten af de potentielle opgaver systematisk gennem en screeningsprocedure. En EIAH-screeningsgruppe drøfter alle opgaver, inden de går videre og inddrager repræsentanter for andre EU-rådgivningstjenester (herunder JASPERS, ELENA, InnovFin Advisory osv.).

Kommissionen anerkender imidlertid, at dette additionalitetsprincip ikke er blevet registreret systematisk i alle opgavebeskrivelser.

32

Se Kommissionens svar på punkt 15 og punkt 28-31.

33

Første led: Additionalitet er defineret i EFSI-forordningens artikel 14, stk. 2, hvor EIAH anmodes om at yde "tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer".

Selv om en sådan ekspertise er tilgængelig på markedet og leveres af andre offentlige og private rådgivere, har parter, der anmoder om rådgivning af denne type, ikke altid den nødvendige adgang til denne ekspertise på grund af omkostninger, fjern beliggenhed, forståelse eller andre lignende hindringer.

35

EIAH-støtten er efter EIB's opfattelse blevet ydet med det formål at hjælpe med at identificere eller forberede projekter til EFSI-finansiering i alle 28 tilfælde, uanset hvordan den derefter er blevet vurderet, godkendt og kontraktligt forhandlet af EIB, som en særskilt/uafhængig proces (som er uden for EIAH's kontrol og indflydelse).

Med EFSI 2.0-forordningen, som blev vedtaget i december 2017, blev der lagt yderligere vægt på, at EIAH så vidt muligt skulle bidrage aktivt til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI. En betragtning om, at EIAH's støtte til EFSI-projekter allerede burde have resulteret i EFSI-godkendelser inden for en revisionsperiode på 12 måneder, tager ikke hensyn til karakteren af rådgivningsaktiviteter. Et investeringsprojekts livscyklus fra det indledende koncept til gennemførlighed og forberedelse måles sædvanligvis i år, hvor forskellige faser skal vurderes, støttes og fastlægges, inden projektet er tilstrækkeligt modent til at blive vurderet med hensyn til finansiering. Disse faktorer skal medregnes ved sammenligningen af antallet af EIAH-opgaver, der har nået godkendelsesfasen, med det samlede antal EFSI-godkendelser siden initiativets start (dvs. nævneren 1031). EIAH kan desuden ikke drages til ansvar for hverken gennemførelsen af en uafhængig og særskilt godkendelsesproces eller varigheden eller resultatet af kontraktforhandlinger, som muligvis fører til en aftale om betingelserne for undertegnelse.

Det antal godkendelser, der f.eks. blev opnået i 2018 inden for EIB's infrastruktur- og innovationsfelt, var kun 161 – et element, der efter EIB's opfattelse er et bedre sammenligningsgrundlag.

Kommissionen og EIB mener derfor, at EIAH har bidraget til EFSI's pipeline, især i betragtning af den relativt korte periode, det har haft til sin rådighed (dvs. i revisionsperioden).

36

Det er netop inden for bl.a. de to områder "investeringsplatforme" og "offentlig-private partnerskaber", at tidlig upstreamrådgivning er så afgørende for de senere resultater af et projekt (som er en platform eller et offentlig-privat partnerskab). Hvis en investeringsplatforms udformning f.eks. ikke tager højde for elementer såsom statsstøtte, forvaltning og kriterier for udvælgelse af fondsforvalter – alle elementer, der skal tages op på et tidligt tidspunkt i processen – kan det føre til betydelige udfordringer på et senere tidspunkt under gennemførelsen.

43

EIAH samarbejdede med mere end 40 institutioner og indgik faktisk 25 aftalememoranda i revisionsperioden med nationale erhvervsfremmende banker og institutter i 20 medlemsstater. Af de resterende otte blev kun Rumænien og Grækenland anset for prioriterede medlemsstater, som skulle rammes, og EIAH's indsats for at nå disse lande førte til konkrete resultater. I revisionsperioden samarbejdede EIAH med Kommissionens Generaldirektorat for Strukturreformstøtte med det formål at hjælpe Rumænien med at oprette en national erhvervsfremmende bank, og det samme i Grækenland. I de fleste af de resterende medlemsstater, hvor der ikke blev undertegnet et aftalememorandum, gav den berørte nationale erhvervsfremmende bank i revisionsperioden ikke udtryk for, at den var interesseret i et formaliseret samarbejde. Alle deltagende nationale erhvervsfremmende banker og institutter blev indbudt til "EIAH Days"-arrangementer i hele EU mindst én gang om året og til mere målrettede regionale oplysnings- og kapacitetsopbygningsworkshops i løbet af perioden. Feedback fra de deltagende nationale erhvervsfremmende banker og institutter var generelt positiv.

51

Et centralt mål for EIAH var at støtte forberedelsen af investeringsprojekter. Med EFSI 2.0-forordningen, som blev vedtaget i december 2017, blev der lagt yderligere vægt på, at EIAH så vidt muligt skulle bidrage aktivt til den sektormæssige og geografiske spredning af EFSI.

Konklusioner og anbefalinger

60

Kommissionens fælles svar på punkt 60 og 61:

I henhold til EFSI-forordningen skulle EIAH varetage forskellige opgaver, herunder fungere som et "et fælles kontaktpunkt for teknisk bistand". Det er efterspørgselsbaseret og skal behandle alle anmodninger i overensstemmelse med EFSI-forordningen, herunder anmodninger om upstreamstøtte. Alle de behandlede anmodninger om rådgivning var faktisk i overensstemmelse med EFSI-forordningens prioriteter for EIAH.

Kommissionen og EIB finder, at EIAH yder værdifuld støtte til fremme af investeringer i projekter i hele Unionen. EIAH ydede en betydelig indsats for at opnå en bedre diversificering, navnlig med henblik på at prioritere støtten til samhørighedslandene, og en styrkelse af samarbejdet med nationale erhvervsfremmende banker og institutter.

EIAH's støtte skal desuden ses i en bredere sammenhæng, da et investeringsprojekts livscyklus måles i år, navnlig inden for den offentlige sektors mere komplekse beslutningsrammer, hvor forskellige faser skal konsolideres, inden et projekt kan gennemføres (hvor finansiering er påkrævet) og ibrugtages som en reel investering. Det er efter Kommissionens og EIB's opfattelse for tidligt til, at den reelle indvirkning på investeringerne ved udgangen af 2018 kan ses, og resultaterne for 2019 viser allerede et andet billede.

Anbefaling 1 – Mere oplysning om EIAH's aktiviteter

Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling. EIAH er begyndt at gennemføre den.

62

Additionalitet er defineret i EFSI-forordningens artikel 14, stk. 2, hvor EIAH anmodes om at yde "tjenester ud over dem, der allerede er til rådighed under andre EU-programmer". Selv om en sådan ekspertise er tilgængelig på markedet og leveres af andre offentlige og private rådgivere, har parter, der anmoder om rådgivning af denne type, ikke altid den nødvendige adgang til denne ekspertise på grund af omkostninger, fjern beliggenhed, forståelse eller andre lignende hindringer.

Ved udgangen af 2018 var der 55 større EIAH-opgaver (dvs. ekskl. paraplyopgaver), som støttede projekter med forventede investeringsomkostninger på 14 mia. EUR, i EIB's udlånspipeline. 28 af disse var støtteprojekter, der potentielt var berettiget til EFSI-garantien. Situationen i 2019 er efter Revisionsrettens revision allerede kendetegnet ved markante forbedringer, som støtter det synspunkt, at der er behov for en tilstrækkelig lang periode til nøjagtigt at vurdere virkningen af EIAH's aktiviteter i forhold til at generere en robust projektpipeline, navnlig under EFSI.

Anbefaling 2 – Bedre målretning af støtten efter prioriteter

i) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling.

ii) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling.

iii) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling. EIAH er begyndt at gennemføre den.

Anbefaling 3 – Bedre måling af resultater

i) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling.

ii) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling.

iii) Kommissionen og EIB, gennemførelsesorganet for EIAH, accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 4 – Inddragelse af erfaringer fra EIAH ved udformningen af InvestEU-rådgivningsplatformen

i) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

ii) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

iii) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

iv) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

v) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

vi) Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Revisionsholdet

Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udarbejder Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige interesse.

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling V - Finansiering og forvaltning af Unionen, der ledes af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet blev ledet af Annemie Turtelboom, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Florence Fornaroli, attaché Celil Ishik, direktørassistent James Mcquade, ledende administrator Ralph Otte, opgaveansvarlig Felipe Andrés Miguélez og revisorerne Aino Nyholm, Ilias Nikolakopoulos og Martin Puc.

Som følge af covid-19-pandemien og de strenge krav om at blive hjemme kunne der ikke tages et billede af revisionsholdet.

Slutnoter

1 COM(2014) 903 final, Bruxelles, den 26. november 2014.

2 I 2019 offentliggjorde Revisionsretten særberetningen "Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer: En indsats er nødvendig for at gøre EFSI til en fuldstændig succes".

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2396 (EUT L 345 af 27.12.2017, s. 34)

4 EFSI-forordningens artikel 6.

5 EFSI-forordningens artikel 14, stk. 2.

6 Forordning (EU) 2017/2356.

7 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (COM(2018) 439 final).

8 EFSI-forordningens artikel 14, stk. 2.

9 Artikel 18, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 20.12.2012, s. 1).

10 Undersøgelse: "Market gap analysis for advisory services under the Hub", PwC, oktober 2016.

11 Revisionsrettens særberetning nr. 3/2019, s. 37.

12 Vi modtog svar fra 43 af de 88 støttemodtagere, som spørgeundersøgelsen var rettet til, dvs. 48,86 %.

13 Artikel 4, stk. 3, i partnerskabsrammeaftalen om EIAH mellem EU og EIB.

14 Undersøgelse "Market gap analysis for advisory services under the Hub", PwC, oktober 2016.

15 Referat fra koordinationsudvalgets møde i februar 2018.

16 EIAH's principper og processer for arbejde med/for Kommissionens generaldirektorater.

17 I henhold til EFSI 2.0-forordningen omfattede de nye prioriteter for rådgivningsstøtte EFSI-støtteberettigede projekter, projekter inden for klimaindsats og den digitale sektor, grænseoverskridende projekter samt projekter, der involverer innovative finansielle instrumenter, investeringsplatforme eller offentlig-private partnerskaber.

18 Kilde: Tal fra EIB om EFSI - januar 2019.

19 Jf. definitionen i artikel 2, stk. 4, i EFSI-forordningen (EU) 2015/1017.

20 Disse tre kategorier kan være overlappende, så en procentberegning er ikke mulig.

21 Behovsanalyse foretaget af PwC for EIAH.

22 EFSI-forordningens artikel 14, stk. 6.

23 I henhold til den specifikke tilskudsaftale fra 2016.

24 Et nyt bilag om betingelserne for ydelse af finansiel støtte fra EIB til EBRD blev tilføjet den specifikke tilskudsaftale fra 2016.

25 EFSI-forordningens artikel 6 definerer EFSI's berettigelseskriterier for anvendelse af EU-garantien.

26 Niveau 1: Udveksling og formidling af viden og bedste praksis.
Niveau 2: Funktion som lokalt kontaktpunkt for EIAH's potentielle støttemodtagere.
Niveau 3: Levering af rådgivningstjenester på vegne af EIAH.

Tidsplan

Begivenhed Dato
Revisionsplanen vedtaget/Revisionen påbegyndt 5.12.2018
Udkastet til beretning officielt sendt til Kommissionen (eller en anden revideret enhed) 28.1.2020
Den endelige beretning vedtaget efter den kontradiktoriske procedure 31.3.2020
Officielle svar fra Kommissionen (eller en anden revideret enhed) modtaget på alle sprog 21.4.2020

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4657-6 ISSN  1977-5636 doi:10.2865/036498 QJ-AB-20-010-DA-N
HTML ISBN 978-92-847-4626-2 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/290206 QJ-AB-20-010-DA-Q

MEDDELELSE OM OPHAVSRET

© Den Europæiske Union, 2020.

Den Europæiske Revisionsrets politik for videreanvendelse gennemføres ved Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 6-2019 om den åbne datapolitik og videreanvendelse af dokumenter.

Medmindre andet er oplyst (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er det af Revisionsrettens indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med korrekt angivelse af kilde og ændringer. Brugeren må ikke fordreje dokumenternes oprindelige betydning eller budskab. Revisionsretten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser af videreanvendelsen.

Yderligere rettigheder skal cleares, hvis specifikt indhold afbilder identificerbare privatpersoner, f.eks. billeder af ansatte i Revisionsretten, eller omfatter tredjeparts værker. Hvis der opnås tilladelse, erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse, og den skal klart anføre eventuelle begrænsninger i anvendelsen.

Tilladelse til at gengive indhold, der ikke ejes af EU, skal eventuelt indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten:

Figur 9: Kort © OpenStreetMap, der er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Software og dokumenter, der er omfattet af industriel ejendomsret, såsom patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Revisionsrettens videreanvendelsespolitik og licens.

EU-institutionernes websteder på europa.eu-domænet har links til websteder uden for europa.eu-domænet. Da Revisionsretten ikke har kontrol over disse websteder, anbefales det at gennemse deres privatlivspolitik og ophavsretspolitik.

Anvendelse af Den Europæiske Revisionsrets logo

Den Europæiske Revisionsrets logo må ikke anvendes uden Den Europæiske Revisionsrets forudgående samtykke.

Sådan kontakter du EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

Sådan finder du oplysninger om EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications.
Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.