Naše činnosti v roku 2021
Výročná správa o činnosti Európskeho dvora audítorov

Cover image

Európsky dvor audítorov

Kto sme

 • EDA je externý audítor Európskej únie,
 • bol zriadený na základe Bruselskej zmluvy v roku 1975, svoju činnosť začal v októbri 1977,
 • je plnohodnotná inštitúcia EÚ od nadobudnutia účinnosti Maastrichtskej zmluvy v roku 1993,
 • sídli v Luxemburgu,
 • je orgán s kolégiom 27 členov, jedným z každého členského štátu EÚ, ktorých menuje Rada po porade s Európskym parlamentom,
 • má približne 900 zamestnancov zo všetkých členských štátov EÚ.

Čo robíme

 • kontrolujeme, či EÚ vedie dobré účtovníctvo, správne uplatňuje finančné pravidlá a či politiky a programy EÚ dosahujú plánované ciele a zabezpečujú optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze,
 • prispievame k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a presadzovaniu povinnosti zodpovedať sa a transparentnosti,
 • varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky a úspechy a ponúkame usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ,
 • naše pripomienky a odporúčania predkladáme Európskemu parlamentu, Rade a národným vládam a parlamentom, ako aj širokej verejnosti.

Predslov predsedu

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v roku 2021 na Európsku úniu a jej členské štáty stále ťažko doliehala pandémia ochorenia COVID‑19.

V týchto ťažkých časoch EÚ poskytuje finančnú pomoc v bezprecedentnom rozsahu. Okrem tradičných rozpočtových zdrojov dohodnutých v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 EÚ spustila iniciatívu Next Generation European Union (NGEU), čo je balík opatrení na obnovu zabezpečujúci dodatočné finančné prostriedky na základe dlhopisov.

V tejto súvislosti sme v januári prijali novú stratégiu na obdobie 2021 – 2025, v rámci ktorej sa zameriavame na tri strategické ciele. Týmito cieľmi sa bude riadiť naša činnosť v oblasti auditu financií EÚ v nadchádzajúcich rokoch, vykonávanie potrebných zmien v našej organizácii a účinné a efektívne využívanie našich zdrojov.

Táto správa o činnosti je prehľadom našej práce v roku 2021, ktorý bol prvým rokom vykonávania našej novej stratégie. Okrem toho správa poskytuje informácie o našom vedení, zamestnancoch, podpore pre audit a financiách.

Napriek prebiehajúcej pandémii sme počas celého roka zachovali kontinuitu činností a neustále sa prispôsobovali meniacim sa pracovným podmienkam.

V roku 2021 sme uverejnili všetky naše výročné správy v oficiálnych lehotách. Uverejnili sme aj 32 osobitných správ a preskúmaní, pričom oneskorenia sme udržali v primeraných medziach.

Občania EÚ a naše inštitucionálne zainteresované strany a partneri na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov sa na nás i naďalej budú môcť spoliehať v tom, že im budeme poskytovať nezávislé objektívne správy o kľúčových otázkach pre budúcnosť EÚ, pričom budeme vyzdvihovať to, čo funguje dobre, upozorňovať na to, čo nefunguje, a odporúčať zmeny.

Vyjadrujeme solidaritu s Ukrajinou. Dôrazne sme odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu a zorganizovali humanitárnu pomoc obetiam ruskej agresie. Pre Európu sú to temné časy. EÚ musí teraz viac než kedykoľvek predtým preukázať jednotu.

Dúfame, že informácie uvedené v tohtoročnej správe o činnosti budú pre Vás užitočné.

Klaus-Heiner Lehne
predseda

Prehľad roku 2021

Naše činnosti

Práca počas pandémie COVID‑19

Kontinuita činností počas pandémie COVID‑19

I v roku 2021 sme pracovali v rámci cestovných obmedzení a obmedzení v oblasti verejného zdravia súvisiacich s ochorením COVID. Možnosti vykonávať audity na mieste boli stále výrazne obmedzené. Ďalej sme menili náš spôsob práce a prispôsobovali sa novej situácii.

Naši zamestnanci sa úspešne prispôsobovali meniacim sa pracovným podmienkam a rýchlo sa naučili pracovať s novými nástrojmi. Ukázalo sa, že v prípade potreby sme schopní svoje pracovné postupy rýchlo meniť a zároveň účinne vykonávať verejnú kontrolu v EÚ.

Dokázali sme včas predkladať audítorské správy, stanoviská a preskúmania. Dospeli sme k zmysluplným záverom a vydali sme príslušné odporúčania, pričom niekedy sme pracovali v plnom rozsahu virtuálne. V budúcnosti sa budeme snažiť úspešne uplatňovať skúsenosti z posledných dvoch rokov a zvýšiť pridanú hodnotu a efektívnosť našich kontrol na mieste tým, že ich budeme kombinovať s virtuálnou prácou.

Naša nová stratégia na obdobie 2021 – 2025

Už mnoho rokov používame viacročné stratégie na načrtnutie dlhodobého smerovania našej audítorskej práce, podporujeme organizačné zmeny v záujme neustáleho zlepšovania a držíme sa v popredí vývoja v oblasti auditu verejného sektora.

2021: prvý rok vykonávania našej novej stratégie

Na konci roka 2021 sme dokončili prvý rok našej novej stratégie na obdobie 2021 – 2025. Našimi strategickými cieľmi na toto päťročné obdobie je zlepšiť opatrenia týkajúce sa zodpovednosti, transparentnosti a auditu vo všetkých typoch opatrení EÚ, zamerať naše audity na oblasti a témy, v ktorých môžeme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu a poskytnúť silnú mieru istoty z auditu v náročnom a meniacom sa prostredí.

Na zavedenie našej stratégie do praxe sme stanovili pre každý cieľ vykonávacie opatrenia, určili sme, kto je za ne zodpovedný, a vymedzili sme príslušné lehoty. Tento rok sme značne pokročili pri vykonávaní niekoľkých opatrení. Predovšetkým sme:

 • preskúmali výročnú správu a náš prístup k vykonávaniu auditu na účely príslušného vyhlásenia o vierohodnosti,
 • vypracovali strategický audítorský prístup, pokiaľ ide o iniciatívu Next Generation EU (NGEU), vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF),
 • vypracovali akčný plán pre oblasť podvodov,
 • preskúmali svoj systém plánovania práce,
 • stanovili príslušné ukazovatele výkonnosti, aby sme mohli monitorovať vykonávanie stratégie,
 • a sformulovali novú komunikačnú stratégiu.

Kontrola výkonnosti a správnosti činností EÚ

Audity výkonnosti, finančné audity a audity zhody

Prostredníctvom našich auditov poskytujeme občanom EÚ a tvorcom politík nezávislé, objektívne správy o kľúčových témach, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ, pričom zdôrazňujeme, čo funguje dobre, a upozorňujeme na to, čo nefunguje.

Naše audity výkonnosti sa týkajú účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ. Audity sú zamerané na témy, ktoré odrážajú výzvy, pred ktorými stojí EÚ, ako je:

 •   udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
 •   rast a začlenenie,
 •   problematika migrácie a globálneho rozvoja,
 •   jednotný trh a banková únia,
 •   zabezpečenie zodpovedného a efektívneho fungovania Európskej únie,

Cieľom týchto auditov je pomôcť EÚ lepšie plniť jej politické ciele.

Súčasťou našich finančných auditov a auditov zhody rozpočtu EÚ a rozpočtov Európskych rozvojových fondov (ERF) je naše vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

Môžeme tiež vykonávať vybrané audity zhody s cieľom preskúmať stav rozpočtového účtovníctva a finančného riadenia EÚ alebo posúdiť, či systémy riadenia a kontroly pre výber a čerpanie finančných prostriedkov EÚ sú v súlade s platnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.

A napokon sme externým audítorom viacerých agentúr, decentralizovaných orgánov a spoločných podnikov EÚ a európskych škôl.

Všetky naše audity vykonávame v súlade s medzinárodne prijatými audítorskými štandardmi pre verejný sektor.

Plán práce

Náš plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie

V našom pláne práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie, ktorý bol uverejnený v decembri 2021, sa uvádzajú naše priority v oblasti auditu na nadchádzajúce roky a podrobné informácie o 79 osobitných správach a preskúmaniach, ktoré plánujeme uverejniť v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch.

Viac než dve tretiny nových audítorských úloh v roku 2022 úzko súvisí s hlavnými smermi stanovenými v našej stratégii na obdobie 2021 – 2025, predovšetkým s cieľovými oblasťami a témami, kde môžeme vytvoriť najväčšiu pridanú hodnotu. Našimi štyrmi strategickými oblasťami sú: hospodárska konkurencieschopnosť Únie, odolnosť voči ohrozeniam bezpečnosti Únie a úcta k európskym hodnotám slobody, demokracie a právneho štátu, klimatická zmena, životné prostredie a prírodné zdroje a fiškálna politika a verejné zdroje. Okrem toho zamýšľame uverejniť 16 správ o témach týkajúcich sa reakcie EÚ na pandémiu COVID‑19, ako je obstarávanie vakcín, a sériu auditov o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti [iniciatíve Next Generation EU (NGEU)].

Náš plán práce v oblasti auditu pripravujeme nezávisle, ale nie izolovane. Komunikujeme so svojimi inštitucionálnymi zainteresovanými stranami, a najmä s Európskym parlamentom. Od roku 2015, keď sme prvýkrát začali tento dialóg, počet návrhov parlamentných výborov neustále rastie: z 37 návrhov v roku 2015 na 164 návrhov na vykonanie auditu v súvislosti s plánom práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie. Takmer dve tretiny týchto návrhov sú úplne alebo čiastočne začlenené do našej prebiehajúcej alebo plánovanej práce a niektoré už boli predmetom nedávno uverejnených správ. Po prvýkrát sme získali aj osem námetov na audit, ktoré predložilo desať stálych zastúpení členských štátov.

Audítorská práca v teréne

Väčšiu časť audítorskej práce vykonávame vo svojich priestoroch v Luxemburgu. Za normálnych okolností naši audítori uskutočňujú aj značný počet návštev v Európskej komisii – našom hlavnom kontrolovanom subjekte – a v ostatných inštitúciách v agentúrach a orgánoch EÚ, vo vnútroštátnych, v regionálnych a miestnych orgánoch v členských štátoch, delegáciách EÚ v krajinách mimo EÚ, ako aj v medzinárodných organizáciách, ktoré pracujú s finančnými prostriedkami EÚ.

Príjemcov finančných prostriedkov EÚ obvykle kontrolujeme aj na mieste, a to tak na území EÚ, ako aj za jej hranicami. Pri týchto kontrolách sledujeme audit trail a získavame priame audítorské dôkazy od subjektov podieľajúcich sa na riadení politík a programov EÚ, výbere a vyplácaní finančných prostriedkov EÚ, ako aj od prijímateľov týchto prostriedkov. V roku 2021 sme väčšinu týchto kontrol vykonali virtuálne.

V súlade s cieľom, ktorý je uvedený v nariadení o rozpočtových pravidlách EÚ, sa snažíme správy o našich vybraných auditoch prijať do 13 mesiacov.

2021: Obmedzenia súvisiace s ochorením COVID‑19 stále obmedzujú kontroly na mieste

Naše audítorské tímy zväčša tvoria dvaja až traja audítori a dĺžka našich auditov sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Naše kontroly na mieste sa v rámci EÚ vo všeobecnosti vykonávajú v súčinnosti s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) príslušných členských štátov.

Schopnosť vykonávať audit v teréne bola i počas väčšiny roka 2021 obmedzená z dôvodu cestovných obmedzení a opatrení v oblasti verejného zdravia (uzatvorenie hraníc, pravidlá karantény, požiadavky na testovanie atď.).

V porovnaní s rokmi pred pandémiou COVID‑19 naši audítori preto strávili vykonávaním auditov na mieste výrazne menej dní.členských štátochmimo EÚ strávili spolu 857 dní v porovnaní s 1 190 dňami v roku 2020 a 3 605 dňami v roku 2019. Strávili tiež 299 dníinštitúciách EÚ, decentralizovaných agentúrach a orgánoch v celej EÚ, spoločných podnikoch, medzinárodných organizáciách, ako je OSN a OECD, a v súkromných audítorských firmách. Príslušné údaje za roky 2020 a 2019 predstavovali 627 a 2 504 dní.

Súčasne sme obmedzené kontroly na mieste vyvažovali väčším využívaním auditov na diaľku a zhromažďovaním dôkazov elektronicky. Na interakciu s našimi kontrolovanými subjektmi sme využívali videokonferencieiné informačné technológie, napríklad bezpečnú výmenu údajov a dokumentov.

Naše správy

Naše audítorské správy, preskúmania a stanoviská sú základnou zložkou reťazca povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Pomáhajú Európskeho parlamentu a Rade monitorovať a kontrolovať dosahovanie cieľov politík EÚ a používajú sa na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí sú zodpovední za riadenie rozpočtu EÚ.

Osobitné správy a preskúmania

V roku 2021 sme uverejnili 32 osobitných správ a preskúmaní, ktoré sa zaoberali mnohými výzvami, ktorým EÚ čelí v rôznych výdavkových oblastiach a politikách EÚ. K týmto výzvam patria opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, digitalizácia, migrácia, kapitálové trh a právny štát, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Dve z týchto správ sa týkali ochorenia COVID‑19: jedna súvisela s reakciou EÚ v oblasti verejného zdravia a druhá s právami cestujúcich v leteckej doprave. Začali sme tiež preverovať iniciatívu v oblasti podpory Next Generation EU, najmä Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.

V našich osobitných správach skúmame, či boli splnené ciele vybraných politík a programov EÚ, či sa výsledky dosiahli účinným a efektívnym spôsobom a či opatrenia EÚ zabezpečili pridanú hodnotu, t. j. či poskytli viac, ako bolo možné dosiahnuť opatreniami len na vnútroštátnej úrovni. V týchto správach tiež vyjadrujeme odporúčania, určujeme spôsoby, ako ušetriť peniaze, pracovať lepšie, predísť plytvaniu či dosiahnuť očakávané ciele politík účinnejším spôsobom.

Cieľom našich preskúmaní je poskytovať opis stavu a analýzu, často z prierezového hľadiska a na základe predchádzajúcej audítorskej práce alebo iných verejne dostupných informácií. Tiež nám umožňujú analyzovať oblasti či témy, ktoré zatiaľ neboli predmetom nášho auditu, alebo uvádzať skutočnosti týkajúce sa konkrétnych tém a problémov. Na rozdiel od auditov sa netýkajú hodnotiacich otázok ani neposkytujú uistenie.

Na nasledujúcich stranách sa nachádza prehľad našej práce a príklady osobitných správ z roku 2021, ktoré sa týkali rôznych oblastí politiky.

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Osobitná správa 16/2021: Spoločná poľnohospodárska politika a klíma – Polovica výdavkov EÚ v oblasti klímy vyčlenených na poľnohospodárstvo, ale emisie z poľnohospodárskych podnikov neklesajú

Potravinárska výroba je zodpovedná za približne 26 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Väčšina týchto emisií pochádza z poľnohospodárstva, konkrétne zo sektora chovu hospodárskych zvierat. Od roku 2013 patria opatrenia v oblasti klímy medzi hlavné ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky – SPP. V období 2014 – 2020 Komisia vyčlenila na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu vyše 100 mld. EUR, čo je viac než štvrtina celkového rozpočtu SPP.

Posudzovali sme, či sa z SPP podporili postupy na zmiernenie zmeny klímy, ktoré majú potenciál znížiť emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva. Takisto sme skúmali, či SPP v období 2014 – 2020 stimulovala zavádzanie účinných zmierňujúcich postupov lepšie ako v období 2007 – 2013.

Zistili sme, že 100 mld. EUR z finančných prostriedkov SPP pridelených v období 2014 – 2020 na opatrenia v oblasti klímy malo len malý vplyv na emisie z poľnohospodárstva, ktoré sa od roku 2010 výrazne nezmenili. Väčšina opatrení podporených v rámci SPP má malý potenciál zmierniť zmenu klímy. Len zriedka sa z SPP financujú opatrenia s veľkým potenciálom zmierniť zmenu klímy.

Odporučili sme Komisii, aby v rámci SPP prijala opatrenia na zníženie emisií z poľnohospodárstva, podnikla kroky na zníženie emisií z obrábaných odvodnených organických pôd a podávala pravidelné správy o prínose SPP k zmierňovaniu zmeny klímy.

Investície na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia

Osobitná správa 15/2021: Práva cestujúcich v leteckej doprave počas pandémie COVID‑19: kľúčové práva nechránené napriek úsiliu Komisie

Za posledné tri desaťročia nastal v Európe rozmach v cestovaní. EÚ vypracovala harmonizovanú úroveň ochrany práv cestujúcich. Pandémia COVID‑19 mala zásadný vplyv na mnohé hospodárske odvetvia a cestovanie a cestovný ruch patrili k prvým, ktoré boli priamo zasiahnuté. Výsledkom bolo mnoho zrušených letov, po ktorých nasledovali žiadosti o náhradu zo strany postihnutých cestujúcich. Letecké spoločnosti a organizátori balíkov cestovných služieb mali závažné problémy s likviditou a členské štáty im poskytli podporu nebývalého rozsahu.

Posudzovali sme, ako kríza spôsobená ochorením COVID‑19 ovplyvnila práva cestujúcich v leteckej doprave a či bolo zaručené právo na prístup k informáciám a právo cestujúcich v leteckej doprave na náhradu nákladov. Preskúmali sme tiež, ako členské štáty podporujú letecké spoločnosti štátnou pomocou a či je táto pomoc prepojená s ochranou práv cestujúcich.

Zistili sme, že kríza COVID‑19 upriamila pozornosť na skutočnosť, že cestujúci v leteckej doprave neboli plne informovaní o svojich právach a že existuje riziko, že v dôsledku toho prídu o peniaze, na ktoré mali nárok. Ďalej sme zistili, že dočasný rámec štátnej pomoci Komisie umožnil členským štátom poskytnúť bezprecedentnú úroveň štátnej pomoci vo výške 34,7 mld. EUR leteckým spoločnostiam a organizátorom balíkov cestovných služieb. Hoci Komisia objasnila, že členské štáty môžu prepojiť ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave so štátnou pomocou, v prípade leteckých spoločností sa tak nestalo. Okrem toho sme zistili, že Komisia sa snažila chrániť práva cestujúcich v leteckej doprave, ale mala obmedzené právomoci na presadzovanie práva.

Odporučili sme Komisii, aby zabezpečovala lepšiu ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave a informovala o nich, v spolupráci s členskými štátmi hľadala spôsoby, ako zlepšiť koordináciu medzi nimi a prijala ďalšie opatrenia, aby bola štátna pomoc poskytovaná leteckým spoločnostiam lepšie prepojená s náhradou nákladov cestujúcim, zlepšila nástroje a právne predpisy na ochranu práv cestujúcich v leteckej doprave a zvážila relevantnosť odporúčaní pre iné druhy dopravy.

Vonkajšie opatrenia, bezpečnosť a spravodlivosť

Osobitná správa 08/2021: Podpora na riadenie vonkajších hraníc poskytovaná agentúrou Frontex: zatiaľ nie je dostatočne účinná

Schengenským dohovorom sa vytvoril jednotný priestor umožňujúci pohyb medzi signatárskymi krajinami bez kontrol na vnútorných hraniciach. Dozor a kontrola vonkajších hraníc sú nevyhnutné na uľahčenie voľného pohybu osôb a tovaru v rámci tohto priestoru a zároveň majú zaručiť vnútornú bezpečnosť a predchádzať potenciálnym hrozbám na hraniciach. Agentúra sa v roku 2016 stala Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a bola oprávnená vykonávať európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach EÚ, kde si členské štáty ponechávajú zodpovednosť.

V roku 2019 boli jej právomoci ďalej posilnené a k jej úlohám týkajúcim sa podpory a koordinácie pribudla operačná úloha. To so sebou prinieslo exponenciálne zvýšenie zdrojov, vytvorenie stáleho zboru 10 000 operačných pracovníkov do roku 2027 s priemerným rozpočtom vo výške 900 mil. EUR ročne.

Posudzovali sme, či agentúra Frontex účinne vykonávala svoje hlavné činnosti tak, aby prispela k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc. Preskúmali sme aj to, ako bola pripravená na plnenie svojho nového a rozšíreného mandátu.

Zistili sme, že podpora agentúry Frontex členským štátom/krajinám pridruženým k schengenskému priestoru v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti nie je dostatočne účinná. Ďalej sme zistili, že agentúra Frontex v plnej miere nevykonávala svoj mandát z roku 2016 a zdôraznili sme niekoľko rizík súvisiacich s mandátom agentúry Frontex z roku 2019.

Odporučili sme zlepšiť rámec výmeny informácií a európsky situačný prehľad, aktualizovať a implementovať spoločný integrovaný model analýzy rizík a zabezpečiť prístup k iným zdrojom informácií, rozvíjať potenciál posúdenia zraniteľnosti, zlepšiť operačnú reakciu agentúry Frontex a riešiť výzvy, ktoré prináša nový mandát agentúry Frontex.

Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo

Osobitná správa 13/2021: Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore je roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné

Pranie špinavých peňazí je postup legitimizácie príjmov z trestnej činnosti ich filtrovaním do bežného hospodárstva s cieľom zakryť ich nezákonný pôvod. V rámci Európy Europol odhaduje hodnotu podozrivých transakcií v stovkách miliárd eur, čo zodpovedá 1,3 % hrubého domáceho produktu EÚ.

EÚ prijala prvú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí v roku 1991 s cieľom bojovať proti hrozbám prania špinavých peňazí pre vnútorný trh a následne predchádzať financovaniu terorizmu. Naposledy bola aktualizovaná v roku 2018. Smernica o boji proti praniu špinavých peňazí sa na účely dosiahnutia účinnosti spolieha na vykonávanie na vnútroštátnej úrovni. Svoju úlohu zohrávajú aj viaceré orgány EÚ, ako je Komisia (tvorba politík, monitorovanie transpozície), Európsky orgán pre bankovníctvo (analýza, vyšetrovanie porušení práva Únie, vytváranie noriem) a Európska centrálna banka (prudenciálny dohľad nad bankami, pranie špinavých peňazí a riziko financovania terorizmu).

Posudzovali sme, či sa opatrenia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore vykonávajú dobre.

Zistili sme inštitucionálnu roztrieštenosť a slabú koordináciu celkovo na úrovni EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu a prijímanie opatrení v prípade zistenia rizík. V praxi je dohľad nad opatreniami na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovanie terorizmu vykonávaný stále na úrovni jednotlivých štátov a rámec dohľadu EÚ dostatočne nezabezpečuje rovnaké podmienky.

Odporučili sme najmä jasnejšie vymedziť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, zaviesť rámec na zasielanie žiadostí o postup vo veci porušenia práva Únie a vydať usmernenia, ktoré uľahčia štandardizovanú výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Financovanie a správa Únie

Osobitná správa 10/2021: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ: nastal čas premeniť slová na skutky

Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je prostriedkom na dosiahnutie rovnosti žien a mužov aktívnym presadzovaním rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach tvorby politiky a jej vykonávania. Komisia sa zaviazala uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti a Európsky parlament a Rada zdôraznili, že je potrebné, aby EÚ svoje záväzky týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti splnila.

Komisia opisuje pokrok pri dosahovaní plnej rodovej rovnosti ako „pomalý“. Európsky parlament si je vedomý, že pandémia prehĺbila existujúce štrukturálne rodové nerovnosti a vyslovil sa za to, aby sa v rámci opatrenia na podporu obnovy po pandémii COVID‑19 uplatňovalo hľadisko rodovej rovnosti a aby sa využili poznatky o negatívnych vplyvoch predchádzajúcich hospodárskych kríz na rodovú rovnosť.

Posudzovali sme, či sa v rozpočte EÚ od roku 2014 doteraz uplatňovalo hľadisko rodovej rovnosti s cieľom presadzovať rovnosť medzi ženami a mužmi. Posudzovali sme najmä, či je rámec Komisie na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti primeraný, či rozpočtový cyklus EÚ zohľadňuje hľadisko rodovej rovnosti a či bola rodová rovnosť začlenená do piatich vybraných programov financovania EÚ.

Zistili sme, že Komisia zatiaľ svoj záväzok v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ nesplnila. Vo svojej stratégii pre rodovú rovnosť dostatočne nepodporila využívanie uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a jej inštitucionálny rámec zatiaľ v plnej miere nepodporoval uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. Okrem toho rozpočtový cyklus EÚ primerane nezohľadňoval rodovú rovnosť a Komisia venovala malú pozornosť rodovej analýze politík a programov EÚ, ktoré boli predmetom nášho preskúmania.

Odporučili sme najmä posilniť inštitucionálny rámec na podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, vykonávať rodové analýzy potrieb a vplyvov programov a nástrojov financovania EÚ, používať rodové ciele a ukazovatele na monitorovanie pokroku, vytvoriť systém na sledovanie finančných prostriedkov určených na podporu rodovej rovnosti a každoročne podávať správy o dosiahnutých výsledkoch v oblasti rodovej rovnosti.

Výročné a špecifické ročné správy

Výročné správy obsahujú najmä výsledky nášho vyhlásenia o vierohodnosti v súvislosti s rozpočtom Európskej únie a rozpočtom Európskych rozvojových fondov (ERF), ale aj aspekty výkonnosti a rozpočtového a finančného riadenia.

Špecifické ročné správy predstavujú výsledky ročných auditov týkajúcich sa agentúr a iných orgánov EÚ, spoločných podnikov EÚ a európskych škôl.

Takisto uverejňujeme správu o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z činností, ktoré vykonáva Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB).

Výročná správa o rozpočte EÚ za rozpočtový rok 2020

Každoročne kontrolujeme príjmy a výdavky EÚ s cieľom preskúmať, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príslušné príjmové a výdavkové transakcie v súlade s príslušnými finančnými pravidlami na úrovni EÚ a členských štátov.

Okrem toho osobitne posudzujeme každú hlavnú oblasť rozpočtu EÚ podľa (pod)okruhov viacročného finančného rámca (VFR). Taktiež analyzujeme, prečo a kde sa vyskytli chyby, vyjadrujeme odporúčania na zlepšenie a skúmame, či a ako boli naše predchádzajúce odporúčania zavedené do praxe.

Táto rozsiahla práca tvorí základ pre naše vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré sme povinní predložiť Európskemu parlamentu a Rade v súlade s našim mandátom stanoveným v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Rozpočet EÚ: čistý výrok k účtovnej závierke a príjmom

Za rozpočtový rok 2020 sme vyjadrili „čistý výrok“ k účtovnej závierke a príjmom EÚ.

Rozpočet EÚ: záporný výrok k výdavkom

V roku 2020 dosiahli výdavky EÚ výšku 173,3 mld. EUR, čo zodpovedá 1,1 % kombinovaného hrubého národného dôchodku EÚ27 a Spojeného kráľovstva.

Naši audítori testovali vzorku 728 platieb prijímateľom vo všetkých výdavkových oblastiach z celkového kontrolovaného súboru v hodnote približne 148 mld. EUR. To znamená, že sme posúdili rôzne prípady, keď sa finančné prostriedky EÚ použili na poskytnutie podpory kľúčovým projektom infraštruktúry, malým a stredným podnikom, výskumným ústavom, poľnohospodárom, študentom v členských štátoch EÚ alebo prijímateľom v nečlenských krajinách EÚ.

Za rozpočtový rok 2020 sme vydali „záporný výrok“ k výdavkom EÚ.

Odhadovaná chybovosť 2,7 %
(výdavky v roku 2020)

Za rozpočtový rok 2020 sme odhadli chybovosť vo výdavkoch ako celku na 1,8 % až 3,6 %. Stredná hodnota tohto rozmedzia, známa ako „najpravdepodobnejšia chybovosť“, je 2,7 %, rovnaká ako v rozpočtovom roku 2019.

Pozn.: Chybovosť odhadujeme štandardnými štatistickými metódami. Sme na 95 % presvedčení, že chybovosť v celkovom súbore sa nachádza medzi spodnou a hornou hranicou chybovosti (podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 1, prílohe 1.1 k výročnej správe za rok 2020).

Viac ako 50 % kontrolovaného súboru je opäť ovplyvnených významnými chybami

V rozpočtovom roku 2020 predstavovali výdavky s vysokým rizikom 59 % nášho kontrolovaného súboru v porovnaní s 53 % v minulom roku. Odhadovaná chybovosť výdavkov s vysokým rizikom bola 4,0 % v porovnaní so 4,9 % za rozpočtový rok 2019.

Výdavky EÚ spadajú do dvoch typov výdavkov, s ktorými sú spojené rozdielne formy rizika:

 • s nízkym rizikom, platby na náklade nárokov: sú založené na splnení určitých (menej komplexných) podmienok prijímateľmi. Medzi takéto platby patria štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov (v okruhu „Konkurencieschopnosť“), priama pomoc pre poľnohospodárov („Prírodné zdroje“) a mzdy a dôchodky zamestnancov EÚ („Administratíva“).
 • s vysokým rizikom, preplatenie nákladov: EÚ uhrádza oprávnené náklady na oprávnené činnosti (na ktoré sa vzťahujú komplexnejšie pravidlá). Ide o výskumné projekty (v okruhu „Konkurencieschopnosť“), investície do regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka („Súdržnosť“ a „Prírodné zdroje“) a projekty rozvojovej pomoci („Globálna Európa“).
Okruhy VFR najviac náchylné na chyby „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ a „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“

V rozpočtovom roku 2020 bol okruh „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“ najviac náchylným podokruhom VFR na chyby, po ňom nasledoval okruh „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“.

Pozn.: Odhadovaná chybovosť vychádza z vyčísliteľných chýb, ktoré sme zistili pri našej práci, najmä pri testovaní vzorky transakcií. Pri výbere tejto vzorky a stanovovaní odhadu chybovosti uplatňujeme štandardné štatistické metódy (pozri kapitolu 1, prílohu 1.1 k výročnej správe za rok 2020).

Prípady podozrenia z podvodu ohlásené úradu OLAF a EPPO

Ako externý audítor EÚ nemáme mandát na vyšetrovanie prípadov podozrenia z podvodu. Naše audity teda nie sú osobitne navrhnuté na odhaľovanie podvodov. Napriek tomu naši audítori pravidelne zisťujú prípady, v ktorých máme podozrenie, že došlo k podvodnému konaniu.

Počas kontrolnej činnosti v roku 2021 sme zistili 15 prípadov podozrenia z podvodu ohlásených úradu OLAF. V roku 2020 sme takýchto prípadov zistili šesť. V našej výročnej správe o rozpočte EÚ sa nachádzajú dodatočné informácie o povahe týchto prípadov podozrenia z podvodu a následnom vymáhaní finančných prostriedkov odporúčaných úradom OLAF.

V júni 2021 sme začali spolupracovať aj s Európskou prokuratúrou (EPPO) na základe administratívnej dohody podpísanej 3. septembra 2021. Úradu EPPO sme oznámili dva prípady, ktoré sme odhalili pri kontrolnej činnosti v roku 2021.

Výročná správa o výkonnosti
Výročná správa o výkonnosti: dvojročný pilotný projekt

Výročnú správu sme rozdelili na dve samostatné časti v rámci dvojročného pilotného projektu, ktorý začal výročnou správou za rozpočtový rok 2019. Druhá časť výročnej správy sa venuje výkonnosti výdavkových programov financovaných z rozpočtu EÚ.

Preskúmali sme, či a ako Komisia a spoluzákonodarcovia využili ponaučenia z predchádzajúcich období viacročného finančného rámca (VFR) na zlepšenie koncepcie a výkonnosti výdavkových programov na obdobie 2021 – 2027.

Preskúmali sme aj výsledky dosiahnuté prostredníctvom programov EÚ v rámci VFR na roky 2014 – 2020. Naším cieľom bolo zistiť, koľko relevantných informácií o výkonnosti je k dispozícii, a na ich základe posúdiť, nakoľko dobre sa realizovali výdavkové programy EÚ.

V tejto súvislosti sme preskúmali výročnú správu o riadení a výkonnosti, ktorá je hlavnou správou Komisie o výkonnosti rozpočtu EÚ.

Takisto sme následne kontrolovali opatrenia prijaté na základe odporúčaní auditu, ktoré sme uviedli v osobitných správach uverejnených v roku 2017.

Výročná správa o plnení rozpočtu Európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2020
ERF: čistý výrok k účtovnej závierke a príjmom, záporný výrok k výdavkom

Európske rozvojové fondy (ERF) sú od roku 1959 hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého EÚ poskytuje pomoc na rozvojovú spoluprácu. Majú za cieľ odstraňovať chudobu a podporovať udržateľný rozvoj a integráciu afrických, karibských a tichomorských krajín (AKT) a zámorských krajín a území (ZKÚ) do svetovej ekonomiky. Financujú ich členské štáty EÚ a riadi ich Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) mimo rámca rozpočtu EÚ. Až do uzávierky sa budú i naďalej vykonávať a vykazovať oddelene.

Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 je pomoc na rozvojovú spoluprácu s AKT a ZKÚ financovaná z rozpočtu EÚ.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme za rozpočtový rok 2020 vydali „čistý výrok“ k účtovnej závierke a príjmom ERF, ale „záporný výrok“ k výdavkom ERF. Odhadovaná chybovosť výdavkov je 3,8 % (3,5 % za rozpočtový rok 2019).

Špecifické ročné správy o agentúrach EÚ

Agentúry EÚ sú samostatné právne subjekty zriadené na vykonávanie konkrétnych technických, vedeckých alebo riadiacich úloh, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. Spolu je 43 agentúr.

Pozn.: ELA a EPPO sme v roku 2020 nekontrolovali, pretože ešte neboli finančne nezávislé. Na mape je aj najnovšia agentúra HaDEA (Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu), ktorá bola zriadená 1. apríla 2021. Zároveň zanikla agentúra Chafea a agentúra INEA bola premenovaná na CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie) a agentúra EASME na EISME (Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP). Okrem toho bola 12. mája 2021 agentúra GSA premenovaná na EUSPA (Agentúra Európskej únie pre vesmírny program).

Čistý výrok k všetkým agentúram EÚ za rozpočtový rok 2020 okrem troch

V rozpočtovom roku 2020 celkový rozpočet všetkých agentúr, ktoré sme poverení kontrolovať, (okrem SRB) predstavoval 3,7 mld. EUR, čo zodpovedá 2,2 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2020. Zodpovedajúce údaje za rozpočtový rok 2019 boli 3,3 mld. EUR a 2,2 %.

Celkovo sa pri našom audite agentúr potvrdili pozitívne výsledky vykázané v predchádzajúcich rokoch. Vydali sme „čistý výrok“ k účtovnej závierke a príjmom 41 agentúr. Schválili sme príslušné platby agentúr, s výnimkou Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), Agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA). Pri týchto troch agentúrach sme vydali výroky s výhradou, najmä z dôvodu nezrovnalostí v postupoch verejného obstarávania a nedostatkov v postupe delegovania právomocí na schvaľovanie rozpočtových operácií.

Špecifická ročná správa o spoločných podnikoch EÚ za rozpočtový rok 2020

Spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá EÚ s priemyselnými, výskumnými zoskupeniami a členskými štátmi, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore trhovo orientovaných projektov v strategických oblastiach výskumu a inovácií a pri vykonávaní politiky EÚ v oblasti výskumu.

Osem z deviatich spoločných podnikov vykonáva osobitné výskumné a inovačné činnosti v rámci programu Horizont 2020 v oblastiach dopravy, energie, zdravotníctva, biopriemyslu, elektronických komponentov a systémov a digitálneho výskumu. Deviaty spoločný podnik, Fusion for Energy, financuje Euratom a zodpovedá za poskytovanie európskeho príspevku Medzinárodnému termonukleárnemu experimentálnemu reaktoru (ITER).

Čistý výrok k všetkým spoločným podnikom za rozpočtový rok 2020

V rozpočtovom roku 2020 sme vydali „čisté výroky“ k účtovným závierkam, príjmom a platbám všetkých spoločných podnikov.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme však k svojmu audítorskému stanovisku k ročnej účtovnej závierke spoločného podniku Fusion for Energy (F4E) za rok 2020 pripojili zdôraznenie skutočnosti, v ktorom upozorňujeme predovšetkým na riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorenia pri realizácii projektu ITER.

Špecifické ročné správy o Európskych školách a podmienených záväzkoch Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Vydali sme výročnú správu o overení konsolidovanej ročnej účtovnej závierky 13 Európskych škôl za rozpočtový rok 2020. Hoci sme pri preskúmaní nezistili žiadne významné chyby v účtovníctve, neboli sme schopní potvrdiť, že finančné riadenie škôl bolo v plnom súlade s ich nariadením o rozpočtových pravidlách a so služobným poriadkom.

Každoročne podávame správu aj o podmienených záväzkoch Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), Rady a Komisie vzniknutých pri plnení ich úloh na základe nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií. V správe za rozpočtový rok 2020 sme dospeli k záveru, že SRB a Komisia vynaložili v súvislosti so zverejnením podmienených záväzkov v odôvodnených prípadoch primerané úsilie.

Začiatok postupu udeľovania absolutória Európskym parlamentom

Uverejnením našich výročných správ tiež začína postup udeľovania absolutória, v ktorom Európsky parlament na základe odporúčania Rady rozhoduje, či Komisia a ostatné orgány uspokojivo riadili rozpočet EÚ. Ak áno, udelí im absolutórium.

V októbri 2021 sme začali prezentovať výročnú správu za rok 2020 Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a Rozpočtovému výboru Rady. Následne sme ich tiež predstavili na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu a Rade pre hospodárske a finančné záležitosti.

Okrem toho sme v priebehu roka 2021 prezentovali naše výročné správy národným parlamentom a vládam 20 členských štátov.

Stanoviská

Preskúmanie návrhov Komisie týkajúcich sa pobrexitovej adaptačnej rezervy a poskytovanie vlastných zdrojov

Ako nezávislý externý audítor EÚ prispievame k zlepšovaniu finančného riadenia vydávaním stanovísk k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov zo strany Komisie. Ak majú tieto legislatívne návrhy významný finančný dosah, je podľa právnych predpisov EÚ nutné, aby sme sa k nim vyjadrili. Aj ďalšie inštitúcie nás môžu požiadať o vydanie stanovísk na konkrétne témy. Všetky naše stanoviská sa predkladajú Európskemu parlamentu a Rade.

V roku 2021 sme uverejnili dve stanoviská. Prvé sa týka legislatívneho návrhu, ktorým sa vytvára pobrexitová adaptačná rezerva. Druhá sa zaoberá zmenami existujúcich predpisov, ktoré majú zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní vlastných zdrojov.

Iné produkty v oblasti komunikácie

Podkladové dokumenty k auditom

Naše podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnych úlohách týkajúcich sa auditov (výkonnosti). Sú založené na vykonanej prípravnej práci a majú slúžiť ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo program, ktoré sú predmetom auditu.

V roku 2021 sme vydali šesť podkladových dokumentov k auditom (14 v roku 2020).

Časopis

Každé vydanie časopisu EDA obsahuje články na konkrétnu tému, väčšinou z hľadiska auditu, od prispievateľov, ktorí pracujú v inštitúciách EÚ, ale aj mimo inštitúcií EÚ.

V roku 2021 sme vydali tri čísla na tieto témy: Vytváranie stratégií v rýchlo sa meniacom svete, Nová SPP vytvára nové horizonty a Zvládanie katastrof a krízové riadenie.

Konferencie a webináre

V roku 2021 sme spoluorganizovali aj niekoľko konferencií a webinárov. Väčšina z týchto podujatí bola organizovaná na diaľku a boli prístupné záujemcom.

Nižšie uvádzame päť príkladov.

Spoločná konferencia Portugalského účtovného dvora (Tribunal de Contas) a EDA o otázkach EÚ

Počas portugalského predsedníctva EÚ usporiadal Portugalský účtovný dvor a EDA v Lisabone v dňoch 21. a 22. júna 2021 konferenciu na tému „Európske fondy – riadenie, kontrola a zodpovednosť“. Išlo o prvé takéto osobné stretnutie od začiatku pandémie ochorenia COVID‑19 na začiatku roka 2020. Delegácie dvoch najvyšších kontrolných inštitúcií sa stretli s vysokými predstaviteľmi Portugalska a rokovali s nimi o týchto témach: priority a výzvy súvisiace s viacročnými finančným rámcom a plánom obnovy a odolnosti, európske financovanie a klimatická transformácia, digitálna budúcnosť, udržateľnosť verejných financií a riadenie a kontrola európskych fondov.

Finančná správa v EÚ

Dňa 9. júla 2021 EDA usporiadal virtuálnu konferenciu na vysokej úrovni o finančnej správe v EÚ. Jej cieľom bolo podnietiť diskusiu o odolnosti finančného sektora v EÚ a jeho pripravenosti čeliť ďalšej kríze a podporiť hospodárske oživenie. Konferenciu otvoril výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis. Zúčastnili sa na nej významní rečníci a účastníci panelovej diskusie z inštitúcií EÚ a medzinárodných inštitúcií, členských štátov, finančného odvetvia a akademickej obce.

Pandémia ochorenia COVID‑19 a jej dosah na budúcnosť Európy

Dňa 6. októbra 2021 usporiadal EDA hybridný seminár, na ktorom sa s Federicou Mogheriniovou, rektorkou College of Europe a bývalou vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a podpredsedníčkou Európskej komisie, diskutovalo o Konferencii o budúcnosti Európy. Federica Mogheriniová vyzdvihla niekoľko aspektov, ktoré podľa jej názoru budú utvárať diskusie o budúcnosti Európy. Zamestnanci EDA boli vyzvaní, aby nielen ako audítori, ale aj ako občania EÚ vyjadrili svoje názory na budúcnosť Európy.

Rozvoj kapitálových trhov v Pobaltí

Dňa 1. októbra 2021 sa vo Vilniuse konala 8. konferencia o medzinárodných finančných trhoch s názvom „Rozvoj kapitálových trhov v Pobaltí“. Konferencia vychádzala z odporúčaní a záverov uvedených v osobitnej správe 25/2020: Únia kapitálových trhov – pomalý začiatok smerom k ambicióznemu cieľu. O tom, ako najlepšie rozvíjať jednotný kapitálový trh a poskytovať občanom, podnikom a vládam účinné investičné možnosti a možnosti financovania, diskutovalo mnoho významných rečníkov, napríklad predsedníčka vlády Litovskej republiky Ingrida Šimonytėová a prezident Európskej investičnej banky Werner Hoyer.

Konferencia COP o zmene klímy

Na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2021 v Glasgowe – samit COP26 – EDA spoluorganizoval dve sprievodné podujatia: EDA prispel prostredníctvom diskusie o príspevkoch externých audítorov k vykonávaniu ambícií v oblasti klímy v praxi, ktorú usporiadal spoločne s EUROSAI, a spolu s Európskou investičnou bankou (EIB) usporiadal podujatie o nasmerovaní finančných prostriedkov na adaptáciu na zmenu klímy. Členka EDA Eva Lindströmová predstavila výsledky auditu EDA týkajúceho sa udržateľného financovania a viceprezident EIB Ambroise Fayolle predstavil nový adaptačný plán EIB.

Inovácia a digitálny audit

EDA zvýšil svoje úsilie, aby čo najlepšie využíval moderné technológie a nové postupy v audite, a mohol tak poskytovať viac kvalitnejších informácií na účely vyvodenia zodpovednosti. Dvor audítorov tiež stanovil širšie využívanie technológií a dát v audite ako jednu z hlavných priorít vo svojej stratégii na obdobie 2021 – 2025.

Plán rozvoja pre širšie využívanie dát a technológií v audite

V júli 2021 prijal Dvor audítorov plán rozvoja pre širšie využívanie dát a technológií v audite. V pláne sú stanovené ciele, ako lepšie využívať technológie na podporu cieľov EDA v oblasti auditu na nasledujúcich päť rokov.

DATA: nový tím v službách auditu

Po schválení tohto plánu EDA vytvoril nový tím s označením D.A.T.A. (Data and Technology for Audit). DATA je centralizovaný tím expertov – najmä dátových vedcov a audítorov zameraných na IT –, ktorý poskytuje podporu audítorským tímom a je zodpovedný ha vykonávanie plánu rozvoja vo všetkých zložkách Dvora audítorov.

V priebehu roka 2021 sme tím vybudovali z externých a interných zamestnancov, predovšetkým zaradením dátových vedcov z inovačného laboratória EDA, ECALab. Ide o ďalší krok pri rozširovaní predchádzajúcich pilotných projektov a služieb ECALab.

Inovácie a vznikajúce technológie

Hoci sme svoju pozornosť vo väčšom rozsahu zamerali na poskytovanie hmatateľných riešení pre našich audítorov, potreba výskumu a inovácií je naďalej zásadná. Prostredníctvom ECALab a tímu DATA sme pokračovali v skúmaní technológií, ako je hĺbková analýza textu, analýza procesov a umelá inteligencia. Napríklad sme zriadili službu robotickej automatizácie procesov, ktorá zabezpečuje centralizované a automatizované zhromažďovanie audítorských dôkazov, zvyšuje rýchlosť a spoľahlivosť sťahovania podporných dokumentov. Túto službu sme využili pri 17 audítorských úlohách.

Aktívne sme sa zúčastňovali na činnosti skupiny pre vznikajúce technológie v rámci Interinštitucionálneho výboru pre digitálnu transformáciu, ktorý pracuje na zavádzaní technológií, ako je umelá inteligencia, rozšírená realita alebo blockchain, v inštitúciách EÚ. V septembri 2021 sme sa rozhodli zamerať na spoluprácu s inštitúciami a orgánmi EÚ, aby sme vypracovali prístup k využívaniu technológií distribuovanej databázy s cieľom uspokojiť naše konkrétne potreby.

ECALab tiež pokračoval v podpore medzinárodnej výmeny poznatkov prostredníctvom siete TINA, ktorú spustil EDA a ktorá spája odborníkov z NKI členských štátov, ktorí spolupracujú v oblasti audítorských technológií a inovácií.

Inštitucionálne vzťahy

Úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom, Radou, národnými parlamentmivládami členských štátov, pretože dosah našej práce závisí vo veľkej miere od toho, ako využívajú audítorské zistenia a odporúčania našich auditov.

Európsky parlament

V marci 2021 Konferencia predsedov výborov pozvala predsedu EDA na výmenu názorov o našej stratégii na obdobie 2021 – 2025 a o plánoch práce na roky 2021 a 2022 a nasledujúce obdobie.

Členovia EDA a audítorské tímy sú pravidelne pozývaní na zasadnutia výborov a orgánov EP, a najmä do Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT), aby prezentovali výsledky našej práce.

Vo väčšine roka 2021 EP naďalej organizoval svoje plenárne zasadnutia a zasadnutia výborov v hybridnej forme. Napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou vystúpili zástupcovia EDA v EP 147-krát, čo je doposiaľ najvyšší počet vystúpení za rok.

Celkovo v roku 2021 prezentovali naši členovia výboru CONT 19 osobitných správštyri preskúmania. Členovia EDA vo funkcii spravodajcov sa tiež zúčastnili 13 vypočutí výboru CONT o absolutóriu za rok 2020 a piatich vypočutí o absolutóriu za rok 2019.

Okrem toho naši členovia poskytli 46 prezentácií osobitných správ, preskúmaní a stanovísk v ďalších 17 výboroch EP. Niektoré z týchto zasadnutí sa konali spoločne, keď sa o tú istú správu zaujímalo niekoľko výborov.

Rada Európskej únie

Prípravné orgány Rady sa spravidla zaoberajú všetkými našimi osobitnými správami v krátkom čase po ich uverejnení, nie však nevyhnutne všetkými preskúmaniami alebo stanoviskami. V roku 2021 sme prezentovali 28 osobitných správ a jedno stanovisko dvom výborom Rady (Hospodársky a finančný výbor a Výbor pre finančné služby) a 18 pracovným skupinám Rady.

V roku 2021 sa predseda EDA Klaus-Heiner Lehne a ďalší členovia EDA tiež zúčastnili na šiestich rokovaniach so stálymi zástupcami pri Európskej únii. Okrem toho Rozpočtový výbor Rady pozval príslušných vedúcich pracovníkov EDA, aby predstavili našu stratégiu na obdobie 2021 – 2025, plány práce na roky 2021 a 2022 a nasledujúce obdobie, digitálnu stratégiu pre audit agentúr a návrh rozpočtu na rok 2022.

Predsedníctvo Rady:
Portugalsko: január – jún 2021
Slovinsko: júl – december 2021

Väčšina zasadnutí Rady EÚ sa konala na diaľku. Členovia EDA sa však zúčastnili niekoľkých prezenčných zasadnutí, napríklad:

 • Na neformálnom zasadnutí Rady v Lisabone, na ktorom sa zúčastnili ministri životného prostredia EÚ, v apríli 2021 predstavil člen EDA João Figueiredo hlavné odkazy súvisiace s našou činnosťou v oblasti životného prostredia.
 • V novembri 2021 sa predseda EDA Klaus-Heiner Lehne a člen EDA Tony Murphy pred prezentáciou výročnej správy za rok 2020 ministrom financií EÚ stretli so slovinským ministrom financií, ktorý zastával funkciu predsedu Rady ECOFIN.

Národné parlamenty a vlády členských štátov

Stretnutia s národnými parlamentmi

V roku 2021 sme napriek obmedzeniam spôsobeným pretrvávajúcou pandémiou prezentovali našu prácu na 97 stretnutiach s národnými parlamentmi v 21 členských štátoch. Išlo prevažne o osobné stretnutia (80 fyzických a 17 virtuálnych stretnutí).

Stretnutia s vládami členských štátov

Naši členovia a vedúci pracovníci predstavili v roku 2021 našu prácu na 107 stretnutiach s vládami členských štátov a vládnych orgánov v 20 členských štátoch. Išlo prevažne o osobné stretnutia (81 fyzických a 26 virtuálnych stretnutí).

Európska komisia

Výmena názorov s našimi kontrolovanými subjektmi na najvyššej úrovni

Členovia EDA a komisári udržiavajú pravidelné dvojstranné kontakty týkajúce sa plánovaných a prebiehajúcich audítorských úloh.

Už roky je zaužívanou praxou aj to, že naši členovia usporadúvajú výročné zasadnutie so svojimi partnermi v Európskej komisii.

V roku 2021 sa však vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID‑19 dohodli, že sa toto výročné zasadnutie odloží.

Spolupráca s ostatnými najvyššími kontrolnými inštitúciami

Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ

Naša spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) 27 členských štátov prebieha najmä v rámci kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ. Toto fórum uľahčuje dialóg a výmenu názorov medzi NKI členských štátov EÚ a Európskym dvorom audítorov.

V roku 2021 sme spolu s NKI Belgicka a Nemecka iniciovali spoluprácu zameranú na vykonávanie iniciatívy Next Generation EU, predovšetkým na audit vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a národných plánov obnovy a odolnosti na úrovni EÚ i členských štátov. Naša iniciatíva bola veľmi dobre prijatá a audítori a manažéri auditu 18 NKI v EÚ využili možnosti pravidelne sa stretávať a diskutovať o súvisiacich témach a audítorských prístupoch.

Výročné zasadnutie odložené

Za normálnych okolností sa Kontaktný výbor stretáva každý rok. Pre ochorenie COVID‑19 však bolo výročné zasadnutie, ktoré sa malo konať v októbri 2020 v Luxemburgu, odložené na rok 2022. EDA usporiadal priebežné stretnutie online, ktoré sa konalo v novembri 2021.

Zhrnutie auditov o reakcii na COVID‑19 bolo vydané v júli 2021

V júli 2021 sme v mene Kontaktného výboru uverejnili zhrnutie auditov o výzvach spojených s pandémiou COVID‑19. Táto správa obsahuje informácie o dosahu pandémie na národnej a nadnárodnej úrovni a o reakcii na ňu a poskytuje prehľad príslušných auditov, ktoré v roku 2020 vykonali a uverejnili NKI v EÚ.

Bolo to štvrté vydanie zhrnutia auditov, ktoré sa stalo každoročnou publikáciou Kontaktného výboru.

Sieť v oblasti technológií a inovácií pre audit

Platforma na výmenu poznatkov a spoluprácu s ostatnými NKI EÚ v oblasti technológií a inovácií pre audit (TINA), ktorú sme spustili v novembri 2020, má teraz 498 registrovaných používateľov z 26 NKI EÚ, Komisie a EDA.

Sieť usporiadala 12 živých online akcií na témy ako robotická automatizácia procesov, analýza procesov, blockchain a kybernetická bezpečnosť s priemerným počtom 60 účastníkov.

NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ

Podporujeme aj NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo[*], Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko).

V roku 2021 sme podporili iniciatívu SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), čo je spoločná iniciatíva OECD a Európskej únie, pri organizovaní seminárov o audite verejných výdavkov súvisiacich s ochorením COVID‑19.

[*] Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

INTOSAI

V roku 2021 sme sa i naďalej aktívne zapájali do činností Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Vo funkcii podpredsedu výboru pre odborné štandardy sme sa podieľali na činnosti pracovnej skupiny INTOSAI pre strategické plánovanie a aktívne sme spolupracovali s predsedami ostatných výborov pre ciele. V novembri 2021 sme sa zúčastnili na virtuálnom zasadnutí správnej rady INTOSAI.

Zapojili sme sa aj do podvýborov výboru pre odborné štandardy a do činností a projektov iných pracovných orgánov INTOSAI, najmä pokiaľ ide o environmentálny audit, veľké dáta, finančnú modernizáciu a regulačnú reformu a hodnotenie verejných politík a programov. Zapojili sme sa aj do pracovnej skupiny INTOSAI pre profesionalizáciu audítorov a iniciatívy rozvoja INTOSAI.

EUROSAI

Aktívne sme sa zapájali aj do činností Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI), európskej regionálnej skupiny INTOSAI, konkrétne v jej pracovnej skupine pre environmentálny audit, pracovnej skupine pre informačné technológie, pracovnej skupine pre audit finančných prostriedkov pridelených na katastrofy a nešťastia a pracovnej skupine pre audit a etiku.

V roku 2021 sme vykonávali prácu projektovej skupiny s názvom „Príprava na budúce riziká a klimatickú krízu: nastal čas, aby sa audit zameral na dlhodobý výhľad?“ (ktorú vedieme s Najvyšším kontrolným úradom Spojeného kráľovstva) v rámci portfólia „Myslenie vpred a nové problémy“. Okrem toho sme sa aktívne podieľali na činnosti projektovej skupiny pre audit reakcie na ochorenie COVID‑19.

Spolu s EUROSAI sme usporiadali vedľajšiu akciu na konferencii COP26 na tému „Ako opatrenia v oblasti klímy vykonávať v praxi“.

Naše vedenie

Členovia

EDA pracuje ako orgán s kolégiom členov, jedným z každého členského štátu. Rada po porade s Európskym parlamentom menuje členov, ktorých nominovali ich príslušné národné vlády. Nemáme žiadnu úlohu v procese nominovania alebo vymenovania našich členov.

Naši členovia sú menovaní na šesťročné obnoviteľné obdobie. Svoje povinnosti si plnia úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme EÚ. Pri nástupe do funkcie skladajú v tomto zmysle slávnostnú prísahu pred Súdnym dvorom Európskej únie.

V roku 2021 vymenovala Rada za nového poľského člena Mareka Opiołu, aby od 1. februára 2021 dokončil mandát bývalého člena Janusza Wojciechowskeho. Janusz Wojciechowski bol v roku 2019 vymenovaný za komisár EÚ pre poľnohospodárstvo.

Dňa 29. júna 2021 žiaľ zomrel náš portugalský člen João Figueiredo. Postup menovania, aby mohol byť dokončený jeho mandát, na konci roka 2021 stále prebiehal.

Kolégium sa v roku 2021 zišlo dvadsaťkrát. V dôsledku pandémie sa väčšina stretnutí konala hybridným spôsobom, pričom niektorí členovia sa zúčastnili z Dvora audítorov a iní na diaľku. Miera účasti na týchto zasadnutiach bola 97 %. Členovia sa tiež zúčastnili na zasadnutiach komôr a výborov (pozri tiež Audítorské komory a výbory).

Seminár EDA v roku 2021: diskusia o NGEU, komunikačnej stratégii a pláne práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie

Raz za rok sa naši členovia, generálny tajomník a riaditelia zídu na dvojdňovom seminári, aby prediskutovali dôležité otázky týkajúce sa dlhodobej stratégie, práce a organizácie EDA.

Počas tohtoročného seminára EDA členovia diskutovali o týchto hlavných témach:

 • budúcnosť vyhlásenia o vierohodnosti,
 • nástroj Next Generation EU,
 • budúcnosť správy o výkonnosti,
 • poznatky získané z koronavírusovej krízy,
 • zapojenie EDA do Konferencie o budúcnosti Európy,
 • komunikačná stratégia EDA,
 • plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie

Predseda

Predseda zodpovedá za stratégiu inštitúcie, plánovanie a riadenie výkonnosti, komunikáciu a vzťahy s médiami, vzťahy s inštitúciami, právne záležitosti a vnútorný audit. Predseda taktiež zastupuje EDA v rámci vonkajších vzťahov.

Naši členovia si spomedzi seba volia predsedu na trojročné obnoviteľné funkčné obdobie. Zvolená osoba potom preberá úlohu prvého spomedzi rovných (primus inter pares), predsedá zasadnutiam Dvora audítorov a zabezpečuje vykonávanie jeho rozhodnutí.

V septembri 2016 bol za predsedu zvolený Klaus-Heiner Lehne a opätovne zvolený bol v septembri 2019.

Pozn.: k februáru 2022.

Audítorské komory a výbory

Členovia sú pridelení do jednej z piatich audítorských komôr, v ktorých sa vypracúva a prijíma väčšina našich audítorských správ, preskúmaní a stanovísk. Audítorské komory rozdeľujú úlohy medzi svojich členov. Každý člen sa zodpovedá komore a Dvoru audítorov za svoje audítorské úlohy. Audítorskú prácu vykonávajú profesionálni audítori pracujúci v riaditeľstvách audítorských komôr.

Členovia každej audítorskej komory volia predsedajúceho komory na obnoviteľné obdobie dvoch rokov. V decembri 2021 boli predsedajúcimi našich piatich audítorských komôr Samo Jereb, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Mihails Kozlovs a Tony Murphy.

Výbor poverený kontrolou kvality auditu sa zaoberá politikami, štandardmi a metodikou auditu EDA, podporou a rozvojom auditu a kontrolou kvality auditu. Pozostáva z jedného člena z každej audítorskej komory a predsedá mu Jan Gregor.

Rozhodnutia o všeobecnejších strategických a administratívnych záležitostiach prijíma správny výbor a prípadne kolégium členov, obom predsedá predseda. Správny výbor pozostáva z predsedu Dvora audítorov, predsedajúcich komôr, predsedu výboru povereného kontrolou kvality auditu a člena pre inštitucionálne vzťahy (v decembri 2021 Rimantas Šadžius).

V roku 2021 sa konalo 95 zasadnutí komôr, 12 zasadnutí správneho výboru a deväť zasadnutí výboru povereného kontrolou kvality auditu. Pre pandémiu sa väčšina zasadnutí konala hybridným spôsobom. Miera účasti na týchto zasadnutiach bola 98 %, 96 % a 96 %.

Ďalšími výbormi sú etický výbor (ktorému predsedá Joëlle Elvinger), výbor pre vnútorný audit (ktorému predsedá Ivana Maletić) a poradná skupina pre strategický výhľad (od decembra 2021 predsedá Helga Berger).

Náš vyšší manažment tvorí generálny tajomníkriaditelia. Spolu je desať riaditeľstiev: päť je spojených s audítorskými komorami, jedno s výborom povereným kontrolou kvality auditu, jedno riaditeľstvo s predsedníctvom a tri riaditeľstvá s generálnym tajomníkom.

Dňa 1. januára 2021 sa Zacharias Kolias ujal funkcie generálneho tajomníka EDA na obdobie šiestich rokov.

Pozn.: k februáru 2022.

Meranie výkonnosti

Používame súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), pomocou ktorých informujeme vedenie o pokroku pri dosahovaní našich strategických cieľov, podporujeme proces rozhodovania a poskytujeme našim inštitucionálnym zainteresovaným stranám informácie o výkonnosti. Kľúčové ukazovatele výkonnosti sme aktualizovali tak, aby nám pomáhali realizovať našu stratégiu na obdobie 2021 – 2025. Nasledujúci súbor piatich KPI poskytuje všeobecný prehľad o výkonnosti našej organizácie z hľadiska šírenia, dosahu a vnímania našej práce:

 • počet uverejnených správ (v porovnaní s plánom),
 • prítomnosť v médiách,
 • vplyv a vnímanie našej práce (spätná väzba zainteresovaných strán),
 • naše vystúpenia v iných inštitúciách, národných parlamentoch a na rokovaniach vlád členských štátov a medzinárodné aktivity,
 • vykonávanie odporúčaní EDA.
32 správ uverejnených v roku 2021 napriek obmedzeniam súvisiacim s ochorením COVID‑19

V roku 2021 sme napriek zložitým okolnostiam spôsobeným ochorením COVID‑19 uverejnili 32 správ, rovnaký počet ako v roku 2020. Tieto správy tvorilo 27 osobitných správ a päť preskúmaní. Je to však o osem správ menej ako plánovaných 40 správ v pláne práce na rok 2021 a nasledujúce obdobie, keďže niektoré audity sa v priebehu roka oneskorili.

Počet uverejnených správ

Celkovo sme v roku 2021 vydali 55 publikácií.

Prítomnosť v médiách

2021: nárast pokrytia v médiách

V roku 2021 sme zaznamenali približne 67 000 online článkov a príspevkov na sociálnych sieťach týkajúcich sa našich audítorských správ, iných publikácií alebo Dvora audítorov vo všeobecnosti. Ide o výrazný nárast pokrytia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (2020: 32 000; 2019: 51 000).

Mediálne pokrytie sa môže výrazne líšiť v závislosti od témy a zložitosti správy. Záujem médií o naše publikácie môžu tiež ovplyvniť vonkajšie činitele, napr. významná udalosť alebo zmena v určitej politike. Okrem toho sa počas núdzových situácií, ako je napríklad pandémia COVID‑19, pozornosť médií zameriava najmä na materiály súvisiace s krízou.

Od obmedzenia pohybu v súvislosti s ochorením COVID‑19 sme o svojich publikáciách informovali virtuálne, čo nám umožnilo zintenzívniť kontakty s novinármi. Malo to kladný vplyv na mediálne pokrytie.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa záujem o naše audítorské správy výrazne zvýšil. Podobne to bolo i v prípade ostatných publikácií a EDA vo všeobecnosti, takže mediálne pokrytie sa blížilo úrovni pred pandémiou COVID‑19.

Interakcia s tlačou

V roku 2021 sme vydali 49 tlačových správ v 23 jazykoch EÚ, ako aj informačné poznámky, oznámenia pre médiá a okamžite použiteľné zvukové vyhlásenia v niektorých jazykoch. Vypracovali sme aj stanoviská na zverejnenie vo významných novinách a poskytli mnoho rozhovorov významným médiám v Európe, vrátane rozhlasu, televízie a tlačených médií. Okrem toho sme usporiadali 26 online tlačových konferencií vrátane tlačových konferencií k výročnej správe podľa jednotlivých krajín. Na našich tlačových konferenciách sa zúčastnilo 527 novinárov, z ktorých väčšina zastupovala významné štátne médiá v členských štátoch EÚ.

Jeden milión návštev na webovom sídle EDA

V roku 2021 dosiahol počet návštev nášho webového sídla opäť viac než jeden milión návštevníkov a jednotlivých návštevníkov bolo zhruba 546 000.

Aktivita na sociálnych sieťach sa spomalila

Sociálne médiá nám umožňujú priamo komunikovať s občanmi. V roku 2021 sme v súvislosti s krízou COVID‑19 ďalej znižovali svoju aktivitu na sociálnych sieťach. Spolu sme na našich sociálnych sieťach, ktoré využívame, uverejnili 718 príspevkov o EDA a jeho práci (2020: 1 007 príspevkov).

V roku 2021 sme tiež v príspevkoch v sociálnych médiách odkazovali na články v ECA Journal. Preto 28 % našich príspevkov reprodukovalo články, ktoré boli predtým uverejnené v časopise EDA (2020: 32 %).

2021: počet sledovateľov na sociálnych sieťach sa naďalej zvyšoval

Do konca roka 2021 prilákali naše tri účty na sociálnych sieťach (Twitter, LinkedIn, Facebook) približne 39 000 sledovateľov, čo je oproti 35 000 v roku 2020 nárast.

Vplyv a vnímanie našej práce

83 % respondentov v našich prieskumoch považuje naše správy za užitočné pre svoju prácu

Posudzujeme pravdepodobný vplyv a užitočnosť našej práce, ako ju vnímajú čitatelia našich správ z Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, agentúr EÚ, stálych zastúpení členských štátov, agentúr členských štátov a najvyšších kontrolných inštitúcií, mimovládnych organizácií, akademickej obce, médií a ďalších strán.

Od roku 2018 vykonávame anonymizované elektronické prieskumy, v ktorých našich čitateľov žiadame, aby poskytli spätnú väzbu, pokiaľ ide o kvalitu vybraných správ, a predkladali všeobecné návrhy týkajúce sa našej práce.

V roku 2021 83 % z takmer 500 respondentov považovalo naše správy za užitočné pre svoju prácu a 79 % zastávalo názor, že tieto správy majú dosah. Je to podobný výsledok ako vlani (2020: 84 % a 75 %).

Naše vystúpenia v iných inštitúciách, národných parlamentoch a na rokovaniach vlád členských štátov a medzinárodné aktivity

Výrazný nárast vystúpení

V roku 2021 sme prezentovali výsledky našej práce spolu pri 419 príležitostiach vo výboroch Európskeho parlamentu, v prípravných orgánoch Rady, národných parlamentoch a vo vládach členských štátov.

Okrem toho sme sa zúčastnili 154 medzinárodných aktivít. Išlo o činnosti medzinárodných organizácií v oblasti verejnej finančnej kontroly, najmä INTOSAI a EUROSAI, ako aj dvojstranné podujatia s inými NKI, konferencie, stretnutia a činnosti zamerané na širšie publikum.

V roku 2021 sme aktualizovali náš kľúčový ukazovateľ výkonnosti týkajúci sa vystúpení, aby zahŕňal vlády členských štátov a medzinárodné činnosti.

Celkovo sme svoje kontakty s našimi európskymi a medzinárodnými partnermi zvýšili tak, že dosahujú vyššiu úroveň ako pred pandémiou COVID‑19.

Vykonávanie odporúčaní EDA

Takmer všetky naše odporúčania z roku 2017 boli vykonané

Vykonávanie našich odporúčaní meriame prostredníctvom následnej kontroly vykonávanej našimi audítormi. Za rok 2021 sme analyzovali odporúčania v osobitných správach z roku 2017.

Z tejto analýzy vyplynulo, že 94 % z 35 odporúčaní našej výročnej správe za rok 201789 % zo 161 odporúčaní v našich osobitných správach z roku 2017 bolo vykonaných v plnej miere, v niektorých ohľadoch alebo vo väčšine ohľadov.

Naši zamestnanci

Rozdelenie zamestnancov

Koncom roka 2021, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bolo v EDA 853 stálych a dočasných pracovných miest. Z nich bolo 527 pracovných miest v audítorských komorách vrátane 104 pracovných miest v kabinetoch členov.

Okrem toho sme ku koncu roka mali 92 zmluvných zamestnancov 25 vyslaných národných expertov (2020: 83 a 15).

Prijímanie zamestnancov

Naša politika prijímania zamestnancov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami zamestnávania v inštitúciách EÚ a naši zamestnanci majú rôzne akademické a odborné vzdelanie.

V roku 2021 sme prijali 80 nových zamestnancov (2020: 62 zamestnancov) vrátane 16 úradníkov, 21 dočasných zamestnancov, 30 zmluvných zamestnancov a 13 vyslaných národných expertov.

Náš program ASPIRE pre audítorov má za cieľ pomôcť pri profesionálnej integrácii novoprichádzajúcich osôb, čo im umožní získať skúsenosti na pracovisku pri rôznych audítorských úlohách, ako aj zúčastňovať sa na cielených činnostiach odbornej prípravy počas prvých troch rokov.

Zabezpečili sme tiež 56 stáží (2020: 44) pre absolventov univerzít v dĺžke trvania od troch do piatich mesiacov. V roku 2021 pracovali naši stážisti v marcovom a májovom turnuse zo svojich domovských krajín a v októbrovom turnuse hybridným spôsobom, pričom kombinovali prácu na mieste a prácu na diaľku, podobne ako ostatní zamestnanci EDA.

Vekový profil

Tri štvrtiny (76 %) našich zamestnancov v aktívnom služobnom pomere ku koncu roka 2021 bolo vo veku 40 až 59 rokov, čo je podobné ako v roku 2020.

Takmer tri štvrtiny (73 %) našich riaditeľovhlavných manažérov má 50 rokov alebo viac (2020: 80 %). V najbližších piatich až desiatich rokoch po ich odchode do dôchodku to povedie k obnove manažmentu.

Rovnosť príležitostí

Celkovo zamestnávame rovnaký podiel mužov a žien.

Sme odhodlaní poskytovať rovnaké kariérne príležitosti pre našich zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie. Zamestnávame rovnaký podiel žien a mužov, viac ako tretinu (36 %) našich riaditeľov a hlavných manažérov v roku 2021 tvorili ženy (35 % v roku 2020).

Podiel žien medzi hlavnými manažérmi v audite na EDA dosiahol 37,5 % (29 % v roku 2020), čo je blízko cieľa na rok 2027 vo výške 40 %. Naša nová viacročná politika a akčný plán na obdobie 2021 – 2025 znamenala v roku 2021 posun od politiky rovnakých príležitostí k širšej politike rozmanitosti a začlenenia v roku 2021.

Naďalej tiež presadzujeme geografickú vyváženosť v našom vedení.

Podpora pre audit

Metodika auditu

AWARE

V roku 2021 sme na našom webovom sídle sprístupnili našu internú digitálnu platformu AWARE (Accessible Web-based Audit Resource). Platforma je jednotným prístupovým miestom pre verejnosť k audítorskej metodike a pokynom na výkon auditu.

Odborné vzdelávanie

Konsolidácia online vzdelávania

Ako sa dalo predpokladať, v roku 2021 bolo pravidlom online vzdelávanie. Na základe skúseností získaných v predchádzajúcom roku sme boli schopní usporiadať rekordný počet vzdelávacích činností (616) na rôzne témy, od auditu až po ochranu údajov. V niekoľkých prípadoch umožnila zdravotná situácia usporiadať hybridné alebo prezenčné školenia.

Vysoký počet online činností spolu s chýbajúcimi obmedzeniami týkajúcimi sa počtu účastníkov mali pozitívny vplyv na ukazovatele pre odbornú prípravu, ktoré sa v porovnaní s rokom 2020 výrazne zvýšili.

2021: cieľ odbornej prípravy bol prekročený

Opäť sme prekročili cieľ odbornej prípravy, ktorý je stanovený ako päť dní inej než jazykovej odbornej prípravy ročne pre audítorov v súlade s odporúčaniami vydanými Medzinárodnou federáciou účtovníkov a dva dni pre ostatných zamestnancov.

Naši audítori sa zúčastnili v priemere 8,5 dňa odbornej prípravy (5,4 v roku 2020) a zamestnanci mimo audit v priemere 4,2 dňa odbornej prípravy (3,1 v roku 2020).

Prispôsobená odborná príprava pre audítorov

Našou prioritou je podporiť audítorskú činnosť EDA ponukou relevantnej a včasnej odbornej prípravy. Preto sme i naďalej organizovali kurzy na mieru na rôzne témy. Išlo o témy ako obehové hospodárstvo, voľný pohyb počas krízy COVID‑19, dobrá rozpočtová správa, uhoľné regióny v procese transformácie, verejné obstarávanie, nový VFR na roky 2021 – 2027, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Colný kódex EÚ.

Zvýšili sme odbornú prípravu v oblasti podvodov, etiky a integrity a usporiadali sme niekoľko kurzov a prezentácií na súvisiace témy. Pozvali sme školiteľov a prednášajúcich z úradu OLAF, EPPO, Eurojust a Transparency International, aby sa s našimi zamestnancami podelili o svoje znalosti a skúsenosti.

Tematické programy

Podobne ako v roku 2020 sa Deň odbornej prípravy stal Týždňom virtuálnej odbornej prípravy. Využili sme príležitosť prekročiť fyzické hranice a pozvali sme prednášajúcich z krajín mimo Európy. Na Veľtrhu auditu sa zúčastnili (v tomto poradí) NKI Austrálie, Južnej Afriky, Brazílie, Japonska a Kanady. Ďalšie veľmi zaujímavé prezentácie sa týkali tém ako životné prostredie, komunikácia a analýza údajov.

Október 2021 bol deviatym európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti (ECSM), čo je iniciatíva na podporu online bezpečnosti a na zvýšenie informovanosti občanov EÚ o kybernetickej bezpečnosti. EDA mal tú česť spoluorganizovať úvodné podujatie spolu s Európskou komisiou. Pripravili sme nabitý mesačný program, ktorého sa zúčastnili poprední odborníci na kybernetickú bezpečnosť z inštitúcií EÚ a ich partneri z Luxemburska.

V novembri 2021 sme v EDA zorganizovali po prvýkrát „Dni zrozumiteľného jazyka“. Tento tematický týždeň bol príležitosťou zamyslieť sa nad tým, čo znamená písať jasne, a nad výzvami, ktorým čelíme pri komunikácii s verejnosťou, pričom vyvrcholil slávnostným udeľovaním cien za zrozumiteľný jazyk, ktorými sa odmeňujú najlepšie osobitné správy EDA.

Odborná príprava a zvyšovanie informovanosti o novom hybridnom pracovnom prostredí

V roku 2021 sme pokračovali v našom programe odbornej prípravy pre kariérnych poradcov, mentorov, interných sprostredkovateľovdôverné kontaktné osoby. S cieľom pomôcť zamestnancom EDA prispôsobiť sa novému hybridnému pracovnému prostrediu a zlepšiť ich odolnosť sme zorganizovali niekoľko prezentácií a seminárov na témy ako COVID‑19, osamelosť a šikanovanie na pracovisku, obťažovanie počas obmedzenia pohybu, uvedomelosť a dôležitosť odpojenia pri práci na diaľku.

Preklad

V roku 2021 sme preložili a zrevidovali viac ako 227 000 strán (2020: 235 000), vrátane 29 800 externe preložených strán. Naši prekladatelia sa často zúčastňovali našich audítorských činností, poskytovali jazykovú podporu počas auditov, online zasadnutí a pri vypracúvaní správ. Okrem toho sa podieľali na komunikačných činnostiach tým, že poskytovali jazykové poradenstvo a zlepšovali kvalitu oznámení pre cieľové publikum, napríklad prostredníctvom kultúrnej adaptácie.

Prijali a vyškolili sme írsky jazykový tím, ktorý by mal v roku 2022 dosiahnuť podobnú výkonnosť ako ostatné jazykové skupiny.

Informačná bezpečnosť

2021: ďalší rušný rok pre kybernetickú bezpečnosť

Vzhľadom na to, že zamestnanci EDA zostávali pre pandémiu ochorenia COVID‑19 plne pripojení k svojim zariadeniam, kybernetická bezpečnosť bola i v roku 2021 stále mimoriadne relevantná. Čelili sme opakovaným kybernetickým úrokom a porušovaniu ochrany údajov, ale nainštalovali sme nové aplikácie, aby sme EDA ešte spoľahlivejšie ochránili.

Po tom, ako sme minulý rok prijali novú politiku klasifikácie informácií, sme vypracovali pokyny na klasifikáciu informácií EDA vrátane inštrukcií, ako k týmto informáciám poskytovať prístup prostredníctvom internej platformy na výmenu informácií.

Prijali sme tiež rozhodnutie 41-2021bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ. Pozvali sme zástupcov Európskej komisie, aby posúdili náš posilnený administratívny priestor a schválili spôsob, akým EDA spracúva informácie so stupňom utajenia „EU-Restricted“.

Za toto obdobie sme vykázali tieto hlavné výsledky:

 • prvé dve simulované kampane phishingu na Dvore audítorov s cieľom vyhodnotiť kybernetickú informovanosť používateľov,
 • schválili sme EU Sign ako oficiálny elektronický podpis pre EDA. EU Sign je služba elektronického podpisu, ktorú poskytuje Európska komisia.
 • inštalácia nového nástroja na ochranu citlivých adresárov a súborov.

Rok 2021 bol náročný, pokiaľ ide o riadenie zraniteľnosti, a to pre veľký počet hrozieb, na ktoré museli tímy IT rýchlo reagovať, aby napravili kritické nedostatky softvéru.

Budovy

V súčasnosti vlastníme tri budovy (K1, K2 a K3), ktoré fungujú ako jediný, integrovaný technický subjekt. Prenajímame si aj kancelárske priestory v Luxemburgu pre naše centrum obnovy IT systémov po havárii.

V dôsledku prebiehajúcej krízy COVID‑19 pracovalivroku 2021 takmer všetci naši zamestnanci z domu a externé návštevy boli obmedzené na čo najmenšiu možnú mieru. Hneď ako boli k dispozícii vakcíny, väčšina zamestnancov EDA sa dala zaočkovať. Spolu s nižším počtom nových prípadov infekcie COVID‑19 počas leta to EDA umožnilo stanoviť zamestnancom povinnosť pracovať počas jesene pravidelne v jeho priestoroch. V súlade s ostatnými inštitúciami EÚ zaviedol EDA od 13. septembra 2021 povinnú minimálnu prítomnosť v kancelárii dva dni v týždni (mesačný priemer). Keď sa objavil variant Omicron, prítomnosť bola znížená na jeden deň v týždni.

Zároveň sme zaviedli všetky potrebné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, aby zamestnanci, ktorí sú prítomní v našich priestoroch, mohli pracovať za čo najlepších podmienok, až kým sa situácia nevráti do normálneho stavu.

Zasadacie miestnosti boli v roku 2021 prispôsobené tak, aby umožňovali konanie hybridných stretnutí.

K1

V budove K1, ktorá bola otvorená v roku 1988, sa nachádzajú kancelárie až pre 310 zamestnancov a zasadacie miestnosti. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, knižnica a hlavný archív, zatiaľ čo najvyššie poschodie sa využíva len pre technické zariadenia.

Budova K1 bola modernizovaná v roku 2008, aby bola v súlade s platnými vnútroštátnymi normami v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Ak to bolo možné, technológie v budove K1 boli prispôsobené, aby boli kompatibilné s technológiami v budovách K2 a K3.

K2

Budova K2 bola otvorená v roku 2003. V podzemných podlažiach sa nachádza parkovisko, technické zariadenia, skladovacie priestory a fitnes centrum. Najvyššie poschodie sa využíva výhradne pre technické zariadenia. Ostatné podlažia sa využívajú na kancelárie až pre 241 zamestnancov, zasadacie miestnosti, konferenčnú miestnosť s tlmočníckymi kabínkami, videokonferenčné miestnosti, kaviareň a jednoduché kuchynské priestory.

Budova K2 sa v súčasnosti modernizuje, optimalizuje sa organizácia jej pracovného prostredia a modernizujú sa niektoré technické zariadenia. Práce na budove boli na začiatku krízy COVID‑19 pozastavené, v novembri 2020 začali a do konca roku 2022 budú dokončené.

Podľa dohody s Európskym parlamentom a Radou z marca 2014 nesieme náklady na túto modernizáciu zo zvyšného rozpočtu na projekt výstavby budovy K3, ktorý bol dokončený pred niekoľkými rokmi.

K3

Budova K3 bola otvorená v roku 2012. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, vykladacie plošiny, priestory na uskladnenie odpadu, tlačiareň, kuchyne a archívy. Na prízemí sa nachádza jedáleň, kaviareň a školiace priestory. V budove sa nachádzajú aj kancelárie pre 503 zamestnancov, zasadacie miestnosti a IT miestnosť. Na šiestom poschodí sú priestory na recepcie, kuchyňa a technické zariadenia. Budova K3 získala podľa metódy BREEAM, poprednej svetovej metódy hodnotenia a certifikácie udržateľnosti budov, hodnotenie „veľmi dobrá“.

Priestory EDA v mestskej štvrti Kirchberg v Luxemburgu.

Environmentálne manažérstvo

Ako inštitúcia EÚ máme povinnosť uplatňovať zásadu dobrého environmentálneho riadenia vo všetkých našich činnostiach. Sme preto odhodlaní pokračovať v znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie. Každý rok monitorujeme a analyzujeme emisie skleníkových plynov vytvorené našimi činnosťami.

EDA je hrdý na svoje osvedčenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Úspešne prevádzkujeme systém environmentálneho manažérstva, ktorý je v súlade so schémou EMAS, a v plnej miere dodržiavame požiadavky certifikácie normy ISO 14001:2015.

Od marca 2020 mala pandémia nepopierateľne pozitívny vplyv na naše environmentálne ukazovatele:

 • drasticky poklesli emisie CO2 z pracovných ciest a dochádzania,
 • v dôsledku hromadnej práce na diaľku prudko poklesli ukazovatele priamo súvisiace s prítomnosťou zamestnancov na pracovisku, ako je spotreba papiera a produkcia odpadu,
 • počas období obmedzenia pohybu a zníženej prítomnosti, keď zamestnanci pracovali väčšinou z domu, sa znížila aj spotreba energie, aj keď menej.

V roku 2020 dosiahla naša celková produkcia skleníkových plynov 6 144 ton ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e), čo predstavuje zníženie o 43 % od roku 2014, kedy sme začali merať naše emisie CO.

Podávanie správ o udržateľnosti

Dvor audítorov vo svojej špecifickej správe predstaví činnosti v oblasti zvyšovania udržateľnosti v roku 2021.

Naša povinnosť zodpovedať sa

Finančné informácie

Naša inštitúcia je financovaná z rozpočtu EÚ v rámci okruhu administratívnych výdavkov.

V roku 2021 bol náš rozpočet v približnej výške 153,7 mil. EUR.

Náš rozpočet predstavuje približne 1,5 % celkových administratívnych výdavkov EÚ (menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ).

Plnenie rozpočtu na rok 2021

ROZPOČTOVÝ ROK 2021 Konečné rozpočtové prostriedky Záväzky % využitia (záväzky / rozpočtové prostriedky) Platby
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie 10 654 10 138 95 % 10 111
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 114 511 112 601 98 % 112 601
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 7 835 7 152 91 % 6 861
162 – Služobné cesty 1 529 383 25 % 266
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 2 660 2 519 95 % 2 144
Medzisúčet hlava 1 137 189 132 793 97 % 131 983
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok 4 306 4 306 100 % 2 282
210 – Informačné technológie a telekomunikácie 9 141 9 141 100 % 4 484
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 880 837 95 % 470
23 – Bežné administratívne výdavky 385 324 84 % 296
25 – Schôdze a konferencie 496 90 18 % 69
27 – Informácie a publikácie 1 325 1 074 81 % 739
Medzisúčet hlava 2 16 533 15 772 95 % 8 340
Spolu za Dvor audítorov 153 722 148 565 97 % 140 323

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 sa oproti rozpočtu na rok 2021 zvýšil o 5,48 %.

ROZPOČTOVÝ ROK 2021 2022 2021
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie 11 715 10 704
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 120 838 114 120
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 8 444 7 861
162 – Služobné cesty 2 452 2 988
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 2 732 2 613
Medzisúčet hlava 1 146 181 138 286
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok 3 778 3 358
210 – Informačné technológie a telekomunikácie 8 228 8 171
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 944 901
23 – Bežné administratívne výdavky 574 565
25 – Schôdze a konferencie 675 696
27 – Informácie a publikácie 1 761 1 745
Medzisúčet hlava 2 15 960 15 436
Spolu za Dvor audítorov 162 141 153 722

Pozn.: Vykázané údaje sa týkajú pôvodného rozpočtu.

Vnútorný a vonkajší audit

Vnútorný audit

Náš útvar pre vnútorný audit (IAS) radí, ako má inštitúcia riadiť riziká. Poskytuje nezávislé, objektívne uistenie a konzultačné služby zamerané na pridávanie hodnoty a zlepšovanie operácií našej inštitúcie. Zodpovedá sa výboru pre vnútorný audit, ktorý pozostáva z troch členov EDA a externého odborníka. Výbor pravidelne monitoruje pokrok rôznych úloh stanovených v ročnom pláne útvaru a zabezpečuje jeho nezávislosť.

V roku 2021 IAS pokračoval v skúmaní politiky Dvora audítorov v oblasti riadenia rizík a vydal správy o troch úlohách: „Rovnaké príležitosti“, „Riadenie podvodov“ a „Kontinuita činností a opatrenia na ochranu zamestnancov v rámci krízy spôsobenej ochorením COVID‑19“. IAS dokončil aj hlavnú audítorskú prácu na dvoch ďalších úlohách, a to „Správa IT“ a „Proces prijímania zamestnancov“, pričom príslušné správy budú vydané v roku 2022.

Celkovo IAS pri svojich kontrolách nezistil žiadne nedostatky, ktoré by svojou povahou alebo rozmerom spochybnili celkovú spoľahlivosť systémov vnútornej kontroly, ktoré zaviedol povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním na zabezpečenie zákonnosti a správnosti našich finančných operácií v roku 2021.

Externý audit

Audit našej ročnej účtovnej závierky vykonáva nezávislý externý audítor. Je to dôležité, pretože to dokazuje, že na seba uplatňujeme rovnaké zásady transparentnosti a povinnosti zodpovedať sa, aké uplatňujeme na kontrolované subjekty.

Náš externý audítor – spoločnosťPricewaterhouseCoopers Sàrl – uverejnil správu o našej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2020 dňa 6. mája 2021.

Stanovisko nášho externého audítora — rozpočtový rok 2020

Pokiaľ ide o naše finančné výkazy:

„Podľa nášho názoru priložené finančné výkazy vyjadrujú pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov – EDA („spoločnosť“) k 31. decembru 2020 a výsledky jeho operácií, peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).“

Pokiaľ ide o finančné zdroje a kontrolné postupy:

„Na základe našej práce opísanej v tejto správe sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás viedla k presvedčeniu, že zo všetkých významných hľadísk a na základe uvedených kritérií:

 • sa zdroje pridelené Dvoru audítorov nepoužili na plánované účely,
 • uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.”

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (https://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2022.

PDF ISBN 978-92-847-7455-5 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/326567 QJ-AA-22-001-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-7439-5 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/754841 QJ-AA-22-001-SK-Q
PRINT ISBN 978-92-847-7487-6 ISSN 1831-1334 doi:10.2865/964 QJ-AA-22-001-SK-C

Táto publikácia je dostupná v 24 jazykoch v tomto formáte:

PDF
PDF General Report

AUTORSKÉ PRÁVA

© Európska únia, 2022.

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je stanovená v rozhodnutí EDA č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Vo všeobecnosti je preto opakované použitie povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Tí, ktorí opakovane používajú obsah EDA, nesmú skresliť pôvodný význam alebo odkaz. EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, je potrebné získať dodatočné povolenie.

Ak je tento súhlas udelený, ruší a nahrádza sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.

Pri týchto fotografiách je šírenie povolené pod podmienkou, že sa uvedie držiteľ autorských práv, zdroj a mená fotografov:

* © Európska únia, 2022, zdroj: Európsky dvor audítorov.

* © Európska únia, zdroj: Európska komisia / Jennifer Jacquemart.

* © Európska únia, zdroj: Európska komisia / John Charlton.

* © Európska únia, zdroj: Európska komisia / Xavier Lejeune.

* © Európska únia, zdroj: Európska komisia / Boryana Katsarova.

* © Európska únia, 2021, zdroj: Európsky dvor audítorov.

* © Európska únia, zdroj: Európska komisia / Seyllou Diallo / Stefan Heunis.

* © Európska únia, zdroj: Európsky parlament / Daina Le Lardic.

* © Európska únia, 2022, zdroj: Európsky dvor audítorov.

* © Európska únia, 2022, zdroj: Európsky dvor audítorov.

* © Európska únia, 2021, zdroj Európsky parlament.

Šírenie nasledujúcich obrázkov je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj:

* © Európska únia, 2021, zdroj: Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie.

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

* © Getty Images / Xavier Lejeune; © Getty Images / Stadratte; © Getty Images / gorodenkoff.

* © Getty Images / Darwel.

* © Getty Images / RADZONIMO.

* © Getty Images / EmirMemedovski.

* © Getty Images / insta_photos.

* © Getty Images / serts.

* © Getty Images / Jevtic.

* © Getty Images / Denis Suslov.

* © Getty Images / Vertigo3d.

* © Getty Images / typhoonski.

* © Getty Images / tommy.

* © Pixabay / Alexas Fotos; © Getty Images / valio84sl & beijingstory; © Nuno André Ferreira.

* © MicroStockHub/Getty Images.

* © Ministerstvo financií Litovskej republiky / Litovská banková asociácia.

* © UKCOP26.ORG

* © GLOBAL VIEW SPRL – fotograf: Simon Schmitt. Architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy.

Na súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.

Použitie loga EDA

Logo EDA sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov.

Obráťte sa na EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Vyhľadávanie informácií o EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (https://data.europa.eu/euodp/sk.) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.