Naše činnosti v roce 2021
Výroční zpráva o činnosti Evropského účetního dvora

Cover image

Evropský účetní dvůr

Kdo jsme

 • EÚD je externím auditorem Evropské unie,
 • byl založen Bruselskou smlouvou z roku 1975 a svou činnost zahájil v říjnu 1977,
 • přijetím Maastrichtské smlouvy v roce 1993 se stal plnoprávným evropským orgánem,
 • sídlí v Lucemburku,
 • je kolektivním orgánem složeným z 27 členů, přičemž každý členský stát EU je zastoupen jedním členem jmenovaným Radou po poradě s Evropským parlamentem,
 • má přibližně 900 zaměstnanců, kteří pocházejí ze všech zemí EU.

Co děláme

 • kontrolujeme, zda EU vede řádné účetnictví a správně uplatňuje svá finanční pravidla a zda politiky a programy EU plní zamýšlené cíle a zajišťují optimální zhodnocení prostředků,
 • přispíváme ke zlepšování finančního řízení EU a prosazujeme vyvozování odpovědnosti a transparentnost,
 • varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky i úspěchy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU odbornou pomoc,
 • své připomínky a doporučení předkládáme Evropskému parlamentu, Radě, vládám a parlamentům členských států a také široké veřejnosti.

Úvodní slovo předsedy

Vážený čtenáři,

V roce 2021 na Evropskou unii a její členské státy stále silně doléhala pandemie COVID‑19.

V této složité době EU poskytuje finanční pomoc v dosud nebývalém rozsahu. Kromě tradičních rozpočtových zdrojů schválených pro víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 EU zahájila iniciativu Next Generation European Union (NGEU), což je soubor opatření na podporu oživení zajišťující dodatečné finanční prostředky na základě dluhopisů.

Na pozadí této situace jsme v lednu přijali novou strategii na období 2021–2025, která se zaměří na tři strategické cíle. Těmi se budou řídit naše činnosti při auditu financí EU v nadcházejících letech, provádění nezbytných změn v naší organizaci a při účinném a efektivním využívání našich zdrojů.

Tato zpráva o činnosti je přehledem naší práce v roce 2021, který byl prvním rokem provádění naší nové strategie. Kromě toho zpráva informuje o našem vedení, zaměstnancích, podpoře auditu a financích.

Navzdory pandemii jsme během celého roku zachovali kontinuitu svých činností a neustále se přizpůsobovali měnícím se pracovním podmínkám.

V roce 2021 jsme zveřejnili všechny své výroční zprávy v oficiálních lhůtách. Rovněž jsme zveřejnili 32 zvláštních zpráv a přezkumů, přičemž zpoždění jsme udrželi v rozumných mezích.

Občané EU a naši institucionální partneři a další partneři na úrovni jak EU, tak členských států se na nás i nadále budou moci spoléhat v tom, že jim budeme poskytovat nezávislé a objektivní zprávy o hlavních tématech pro budoucnost EU, v nichž budeme vyzdvihovat to, co funguje dobře, upozorňovat na to, co nefunguje, a doporučovat změny.

Jsme solidární s Ukrajinou. Důrazně odsuzujeme ruskou invazi na Ukrajinu a organizujeme humanitární pomoc pro oběti ruské agrese. Pro Evropu je to temná doba. EU musí více než kdykoliv dříve vystupovat jednotně.

Doufáme, že informace v letošní zprávě o činnosti pro Vás budou užitečné.

Klaus-Heiner Lehne
předseda

Rok 2021 v kostce

Naše činnosti

Práce během pandemie COVID‑19

Kontinuita činností během pandemie COVID‑19

I v roce 2021 jsme pracovali v podmínkách cestovních omezení a omezení v oblasti veřejného zdraví souvisejících s onemocněním COVID. Možnosti provádět audity na místě byly stále výrazně omezeny. Dále jsme měnili způsob své práce a přizpůsobovali se nové situaci.

Naši zaměstnanci se úspěšně přizpůsobovali měnícím se pracovním podmínkám a rychle se naučili pracovat s novými nástroji. Zřetelně se ukázalo, že jsme v případě potřeby schopni své pracovní postupy rychle měnit a zároveň účinně provádět veřejnou kontrolu v EU.

Dokázali jsme včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a přezkumy. Dospívali jsme ke srozumitelným závěrům a předkládali užitečná doporučení, přičemž v některých případech jsme pracovali v plném rozsahu virtuálně. V budoucnosti se budeme snažit úspěšně uplatňovat zkušenosti získané v uplynulých dvou letech a zvýšit přidanou hodnotu a efektivnost kontrol na místě tím, že je budeme kombinovat s virtuálními činnostmi.

Naše nová strategie na období 2021–2025

Již řadu let na základě víceletých strategií dlouhodobě orientujeme svou auditní práci, provádíme organizační změny v zájmu trvalého zlepšování a držíme se na špičce vývoje v oblasti auditu veřejného sektoru.

2021: první rok nové strategie

Na konci roku 2021 jsme dokončili první rok naší nové strategie na období 2021–2025. Strategickými cíli na toto pětileté období je zlepšit vyvozování odpovědnosti, transparentnost a kontrolní mechanismy u všech typů opatření EU, zaměřit audity na oblasti a témata, kde můžeme vytvořit největší přidanou hodnotu, a poskytovat na základě auditu vysokou míru jistoty v náročném a měnícím se prostředí.

Abychom mohli strategii uvést do života, stanovili jsme pro každý cíl opatření k jeho provádění, určili jsme, kdo je za něj zodpovědný, a vymezili jsme příslušné lhůty. Letos jsme úspěšně pokročili při provádění několika opatření. Zejména jsme:

 • přezkoumali svou výroční zprávu a způsob provádění auditů pro účely prohlášení o věrohodnosti,
 • vypracovali strategickou koncepci auditu iniciativy Next Generation EU (NGEU), včetně Nástroje pro oživení a odolnost,
 • vypracovali akční plán pro oblast podvodů,
 • přezkoumali svůj systém plánování práce,
 • stanovili příslušné ukazatele výkonnosti, abychom mohli provádění strategie monitorovat,
 • zformulovali novou komunikační strategii.

Audit výkonnosti a správnosti opatření EU

Audit výkonnosti, finanční audit a audit souladu s předpisy

Prostřednictvím svých auditů poskytujeme občanům a tvůrcům politik EU nezávislé zprávy o tématech, jež jsou pro budoucnost EU klíčová, a upozorňujeme na to, co funguje a co ne.

Při auditech výkonnosti posuzujeme účinnost, efektivnost a hospodárnost opatření a programů EU. Audity se soustředí na témata, která odrážejí výzvy, před nimiž EU stojí, jako je:

 •   udržitelné a k přírodě šetrné využívání přírodních zdrojů,
 •   růst a začleňování,
 •   problematika migrace a globálního rozvoje,
 •   jednotný trh a bankovní unie,
 •   účinné fungování Evropské unie při zajištění odpovědnosti.

Tyto audity mají EU pomáhat lépe naplňovat cíle jejích opatření.

Naše finanční audity a audity souladu ve vztahu k rozpočtu EU a rozpočtům evropských rozvojových fondů (ERF) zahrnují prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací.

Můžeme rovněž provádět vybrané audity souladu s předpisy, abychom prověřili stav rozpočtových účtů a finančního řízení EU nebo abychom posoudili, zda jsou řídicí a kontrolní systémy pro výběr a výdej prostředků EU v souladu s platnými unijními a vnitrostátními právními přepisy.

V neposlední řadě jsme externím auditorem řady agentur EU, decentralizovaných subjektů a společných podniků a evropských škol.

Všechny své audity provádíme v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy pro veřejný sektor.

Pracovní program

Náš pracovní program na rok 2022 a následující období

V našem pracovním programu na rok 2022 a následující období, který byl zveřejněn v prosinci 2021, se uvádí naše auditní priority na nadcházející roky a podrobné informace o 79 zvláštních zprávách a přezkumech, které máme v úmyslu v roce 2022 a následujících letech zveřejnit.

Více než dvě třetiny nových auditních úkolů v roce 2022 úzce souvisí s hlavními směry stanovenými v naší strategii na období 2021–2025, zejména s cílovými oblastmi a tématy, kde můžeme vytvořit největší přidanou hodnotu. Našimi čtyřmi strategickými oblastmi jsou: hospodářská konkurenceschopnost Unie, odolnost vůči hrozbám pro bezpečnost Unie a dodržování evropských hodnot, kterými jsou svoboda, demokracie a právní stát, změna klimatu, životní prostředí a přírodní zdroje a fiskální politiky a veřejné finance v Unii. Kromě toho zamýšlíme zveřejnit 16 zpráv o tématech týkajících se reakce EU na pandemii COVID‑19, jako je zadávání zakázek na očkovací látky, a řadu auditů o Nástroji pro oživení a odolnost (iniciativě Next Generation EU (NGEU)).

Pracovní program auditů připravujeme nezávisle, ale nikoliv v izolaci. Komunikujeme se svými institucionálními partnery, zejména s Evropským parlamentem. Od roku 2015, kdy jsme tento dialog zahájili, se počet návrhů parlamentních výborů neustále zvyšuje: z 37 návrhů v roce 2015 na 164 návrhů na provedení auditu v souvislosti s pracovním programem na rok 2022 a následující období. Téměř dvě třetiny těchto návrhů plně nebo částečně zohledníme v probíhající nebo budoucí práci, přičemž některými jsme se již zabývali v nedávno zveřejněných zprávách. Poprvé jsme také obdrželi osm námětů na audit, které předložilo deset stálých zastoupení členských států.

Auditní práce v terénu

Většinu kontrolní práce provádíme ve svých prostorách v Lucemburku. Za normálních okolností naši auditoři také uskutečňují značný počet návštěv v Evropské komisi – našem hlavním kontrolovaném subjektu – a v ostatních orgánech, agenturách a subjektech EU, u vnitrostátních, regionálních a místních orgánů v členských státech a také u delegací EU ve třetích zemích a v mezinárodních organizacích, které nakládají s finančními prostředky EU.

Obvykle rovněž provádíme kontroly na místě u příjemců prostředků EU v Uniiza jejími hranicemi. Prostřednictvím těchto kontrol sledujeme auditní stopu a shromažďujeme přímé důkazní informace od těch, kteří řídí opatření a programy EU a vybírají a vyplácejí peněžní prostředky EU, a také od konečných příjemců. V roce 2021 jsme většinu těchto kontrol prováděli virtuálně.

V souladu s finančním nařízením EU se snažíme zprávy o vybraných auditech přijmout do 13 měsíců.

2021: omezení související s onemocněním COVID‑19 stále omezují kontroly na místě

Auditní tým tvoří zpravidla dva až tři auditoři a délka návštěvy se může pohybovat od několika dnů až po dva týdny. Kontroly na místě v EU se často realizují v součinnosti s nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) příslušných členských států.

Schopnost provádět kontrolní činnost v terénu byla i po většinu roku 2021 kvůli cestovním omezením a opatřením v oblasti veřejného zdraví (uzavření hranic, karanténní pravidla, požadavky na testování apod.) omezena.

Ve srovnání s roky před pandemií COVID‑19 proto naši auditoři strávili kontrolami na místě mnohem méně dní. V členských státech a mimo EU strávili celkem 857 dní ve srovnání s 1 190 dny v roce 2020 a 3 605 dny v roce in 2019. Kromě toho strávili 299 dní v orgánech EU i v decentralizovaných agenturách a subjektech v celé EU, ve společných podnicích, v mezinárodních organizacích jako OSN nebo OECD a v soukromých auditorských firmách. Odpovídající údaje za roky 2020 a 2019 činily 627 a 2 504 dní.

Současně jsme omezené kontroly na místě vyvažovali větším využíváním auditů na dálku a shromažďováním důkazních informací elektronicky. K interakci s kontrolovanými subjekty jsme využívali videokonference a další informační technologie, například zabezpečené sdílení údajů a dokumentů.

Naše zprávy

Naše auditní zprávy, přezkumy a stanoviska jsou zásadním prvkem hierarchie vyvozování odpovědnosti EU. Pomáhají Evropskému parlamentu a Radě sledovat a kontrolovat, jak se plní cíle opatření EU, a zejména v rámci postupu udílení absolutoria volat k odpovědnosti ty, kteří odpovídají za řízení rozpočtu EU.

Zvláštní zprávy a přezkumy

V roce 2021 jsme zveřejnili 32 zvláštních zpráv a přezkumů, které se zabývají mnoha výzvami, jimž EU čelí v různých výdajových oblastech a politikách EU. Patří k nim opatření v oblasti klimatu, digitalizace, migrace, unie kapitálových trhů a právní stát, abychom jmenovali alespoň některé. Dvě ze zpráv se týkaly onemocnění COVID‑19: jedna se zabývala reakcí EU v oblasti veřejného zdraví a druhá právy cestujících v letecké dopravě. Rovněž jsme začali prověřovat iniciativu v oblasti oživení Next Generation EU, zejména Nástroj pro oživení a odolnost.

Ve zvláštních zprávách zkoumáme, zda byly cíle vybraných opatření a programů EU splněny, zda bylo výsledků dosaženo účinným a efektivním způsobem a zda opatření EU vytvořila přidanou hodnotu, tj. zda přinesla více, než bylo možno dosáhnout pouze opatřeními na vnitrostátní úrovni. V těchto zprávách předkládáme také doporučení, jak dosáhnout finančních úspor, lépe fungovat, zabránit plýtvání nebo dosáhnout cílů příslušných opatření účinnějším způsobem.

Cílem našich přezkumů je poskytnout popis stávajícího stavu a analýzu, často v průřezové perspektivě a na základě předchozí auditní práce nebo jiných veřejně dostupných informací. Také nám umožňují analyzovat oblasti či otázky, které dosud nebyly předmětem našeho auditu, nebo uvádět skutečnosti týkající se konkrétních témat či problémů. Na rozdíl od auditů se nezabývají hodnoticími otázkami ani neposkytují ujištění.

Na následujících stranách nabízíme vhled od naší práce s příklady zvláštních zpráv z roku 2021, v nichž se zabýváme různými oblastmi.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Zvláštní zpráva č. 16/2021: Společná zemědělská politika a klima – Polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají

Produkce potravin se na celosvětových emisích skleníkových plynů podílí 26 %. Za většinu těchto emisí je odpovědná zemědělská výroba, zejména chov hospodářských zvířat. Od roku 2013 jsou opatření v oblasti klimatu jedním z hlavních cílů společné zemědělské politiky (SZP). Komise přidělila na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně během období 2014–2020 přes 100 miliard EUR, což je více než čtvrtina celkového rozpočtu SZP.

Posuzovali jsme, zda SZP podporovala postupy zmírňování změny klimatu, které mohou snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství. Zkoumali jsme rovněž, zda SZP v období 2014–2020 motivovala k využívání účinných postupů zmírňování změny klimatu lépe než v období 2007–2013.

Zjistili jsme, že 100 miliard EUR z finančních prostředků SZP přidělených během let 2014–2020 na opatření v oblasti klimatu mělo na emise ze zemědělství jen malý dopad, přičemž ty se od roku 2010 výrazně nezměnily. Většina zmírňujících opatření podporovaná v rámci SZP má jen malý potenciál zmírnit změnu klimatu. SZP zřídkakdy financuje opatření, která mohou změnu klimatu výrazně zmírnit.

Doporučili jsme Komisi, aby v rámci SZP přijala opatření na snížení emisí ze zemědělství, podnikla kroky s cílem snížit emise z obdělávaných odvodněných organických půd a aby předkládala pravidelné zprávy o tom, jak SZP přispívá ke zmírňování změny klimatu.

Investice pro soudržnost, růst a začleňování

Zvláštní zpráva č. 15/2021: Práva cestujících v letecké dopravě během pandemie COVID‑19: navzdory úsilí Komise není zajištěna ochrana hlavních práv

Poslední tři desetiletí byla obdobím prudkého rozvoje cestovního ruchu v Evropě. EU stanovila harmonizovanou úroveň ochrany práv cestujících. Pandemie COVID‑19 měla zásadní dopad na mnoho hospodářských odvětví a cestování a cestovní ruch patřily k prvním, které byly bezprostředně zasaženy. Řada letů byla zrušena a postižení cestující následně začali žádat o proplacení nákladů. Letecké společnosti a organizátory souborných služeb postihla závažná krize likvidity a členské státy jim poskytly podporu nebývalého rozsahu.

Posuzovali jsme, jak krize COVID‑19 ovlivňuje práva cestujících v letecké dopravě a zda je zaručeno právo na přístup k informacím a právo cestujících v letecké dopravě na náhradu. Zkoumali jsme také, jak členské státy poskytují leteckým společnostem státní podporu a zda je provázána s ochranou práv cestujících.

Zjistili jsme, že krize způsobená onemocněním COVID‑19 jasně vyjevila skutečnost, že cestující v letecké dopravě nejsou o svých právech plně informováni a že existuje riziko, že v důsledku toho přijdou o peníze, na něž mají nárok. Dále jsme zjistili, že dočasný rámec Komise pro státní podporu usnadnil členským státům poskytnout leteckým společnostem a organizátorům souborných služeb státní podporu v nebývalé výši 34,7 miliardy EUR. I když Komise vysvětlila, že členské státy mohou navázat státní podporu na ochranu práv cestujících v letecké dopravě, v případě pomoci leteckým společnostem se tak nestalo. Kromě toho jsme zjistili, že Komise se práva cestujících v letecké dopravě snažila chránit, avšak její pravomoci vymáhat je byly omezené.

Doporučili jsme Komisi, aby lépe zajišťovala ochranu práv cestujících v letecké dopravě a lépe o těchto právech informovala, ve spolupráci s členskými státy hledala způsoby, jak zlepšit koordinaci mezi nimi, a přijala další opatření, aby byla státní podpora poskytovaná leteckým společnostem těsněji provázána s úhradou nákladů cestujícím, zlepšila nástroje a právní předpisy na ochranu práv cestujících v letecké dopravě a zvážila význam doporučení i pro jiné druhy dopravy.

Vnější činnost, bezpečnost a právo

Zvláštní zpráva č. 8/2021: Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: zatím není dostatečně účinná

Schengenskou úmluvou byl vytvořen jednotný prostor umožňující pohyb mezi signatářskými zeměmi bez kontrol na vnitřních hranicích. Pro umožnění volného pohybu osob a zboží v tomto prostoru je zásadní ostraha a ochrana jeho vnějších hranic usilující o zaručení vnitřní bezpečnosti a zabránění potenciálním hrozbám na hranicích. V roce 2016 se Frontex stal Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, která je zmocněna napomáhat evropské integrované správě hranic na vnějších hranicích EU, kde odpovědnost stále leží na členských státech.

V roce 2019 byly její pravomoci dále posíleny a její podpůrná a koordinační úloha se změnila na úlohu operativní. To s sebou přineslo exponenciální zvýšení zdrojů a zavedení stálého útvaru čítajícího 10 000 operativních pracovníků do roku 2027 s průměrným ročním rozpočtem ve výši 900 milionů EUR.

Posuzovali jsme, zda agentura Frontex vykonávala své hlavní činnosti účinně tak, aby přispívala k provádění evropské integrované správy hranic. Zkoumali jsme rovněž, jak byla připravena plnit svůj nový a rozšířený mandát.

Zjistili jsme, že podpora, kterou agentura Frontex poskytuje členským státům a zemím přidruženým k Schengenu v boji proti nelegální imigraci a přeshraniční trestné činnosti, není dostatečně účinná. Zjistili jsme rovněž, že agentura neprovedla svůj mandát z roku 2016 v plném rozsahu, a poukázali jsme také na několik rizik souvisejících s jejím mandátem z roku 2019.

Doporučili jsme zlepšit rámec pro výměnu informací a evropský situační obraz, aktualizovat a využívat model společné integrované analýzy rizik a zajistit přístup k dalším zdrojům informací, rozvíjet potenciál hodnocení zranitelnosti, zlepšit operativní reakci agentury Frontex a řešit výzvy, které přináší nový mandát agentury.

Regulace trhů a konkurenceschopné hospodářství

Zvláštní zpráva č. 13/2021: Úsilí EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru je roztříštěné a provádění nedostatečné

Praní peněz je postup „legalizace“ výnosů z trestné činnosti jejich filtrováním přes běžnou ekonomiku, aby se tak zastřel jejich nelegální původ. V rámci Evropy odhaduje Europol hodnotu podezřelých transakcí ve stovkách miliard eur – na částku odpovídající 1,3 % hrubého domácího produktu EU.

EU přijala svou první směrnici o boji proti praní peněz v roce 1991. Cílem směrnice je bojovat proti hrozbám, které z praní peněz plynou pro vnitřní trh, a následně předcházet financování terorismu. Naposled byla aktualizována v roce 2018. Účinek směrnice o boji proti praní peněz závisí na jejím provádění na vnitrostátní úrovni. Svou úlohu hraje také řada institucí EU, jako je Komise (tvorba politik, sledování provádění předpisů ve vnitrostátním právu), Evropský orgán pro bankovnictví (analýza, šetření ve věci porušování práva Unie, vytváření norem) a Evropská centrální banka (obezřetnostní dohled nad bankami včetně rizika praní peněz a financování terorismu).

Posuzovali jsme, zda jsou opatření EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru dobře prováděna.

Pokud jde o opatření, jejichž cílem je předcházet praní peněz a financování terorismu a přijmout patřičné kroky, v případě, že je nalezeno riziko, zjistili jsme institucionální roztříštěnost a špatnou koordinaci na úrovni EU. V praxi je dohled nad opatřeními proti praní peněz a financování terorismu vykonáván stále na úrovni jednotlivých států a rámec pro dohled na úrovni EU dostatečně nezajišťuje rovné podmínky.

Doporučili jsme zejména jasněji vymezit riziko praní peněz a financování terorismu jako prioritu, zavést rámec pro oznamování porušení práva Unie a vydat pokyny umožňující normalizovanou výměnu informací mezi vnitrostátními orgány dohledu a orgány dohledu na úrovni EU.

Financování a správa Unie

Zvláštní zpráva č. 10/2021: Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU: čas změnit slova v činy

Zásada rovnosti mužů a žen je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je prostředkem k dosažení rovnosti žen a mužů aktivním prosazováním rovnosti žen a mužů ve všech fázích a ve všech oblastech tvorby a provádění politik. Komise se zavázala k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a Evropský parlament a Rada zdůraznily, že je třeba, aby EU své rámcové závazky týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů splnila.

Komise popisuje pokrok při dosahování plné rovnosti žen a mužů jako „pomalý“. Evropský parlament si je vědom toho, že pandemie prohloubila stávající strukturální nerovnosti mezi ženami a muži, a vyslovil se pro to, aby se v rámci opatření na podporu oživení po pandemii COVID‑19 uplatňovalo začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a genderové rozpočtování a aby se využily poznatky o negativních dopadech předchozích hospodářských krizí na rovnost žen a mužů.

Posuzovali jsme, zda se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů od roku 2014 uplatňuje v rozpočtu EU. Zejména jsme zkoumali, zda je rámec Komise pro podporu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů náležitý, zda rozpočtový cyklus EU zohledňuje hledisko rovnosti mezi ženami a muži a zda rovnost žen a mužů byla začleněna do pěti vybraných programů financování EU.

Zjistili jsme, že Komise svůj závazek týkající se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU dosud nesplnila. Její strategie pro rovnost žen a mužů dostatečně neprosazovala začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a její institucionální rámec začleňování hlediska rovnosti žen a mužů zatím v plné míře nepodporoval. Kromě toho rozpočtový cyklus EU rovnost žen a mužů náležitě nezohledňoval a Komise věnovala genderové analýze politik a programů EU, které byly předmětem našeho přezkumu, jen malou pozornost.

Doporučili jsme zejména posílit institucionální rámec pro podporu začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, provádět genderové analýzy potřeb a dopadů programů a nástrojů financování EU, používat cíle a ukazatele pro rovnost žen a mužů, aby bylo možno monitorovat pokrok, a vytvořit systém pro sledování finančních prostředků určených na podporu rovnosti žen a mužů a každoročně podávat zprávy o dosažených výsledcích v oblasti rovnosti žen a mužů.

Výroční zprávy a specifické výroční zprávy

Ve výročních zprávách se předkládají především výsledky našeho prohlášení o věrohodnosti ve vztahu k rozpočtu Evropské unie a rozpočtu Evropských rozvojových fondů (ERF), ale zprávy se také zabývají aspekty rozpočtového a finančního řízení a výkonnosti.

Specifické výroční zprávy uvádějí výsledky ročního auditu agentur a dalších subjektů EU, společných podniků a evropských škol.

Také zveřejňujeme zprávu o podmíněných závazcích plynoucích z činnosti Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB).

Výroční zpráva o rozpočtu EU za rozpočtový rok 2020

Každoročně provádíme audit příjmů a výdajů EU a zkoumáme, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové operace v souladu s platnými pravidly a nařízeními EU a členských států.

Kromě toho jednotlivě posuzujeme všechny významné oblasti rozpočtu EU podle (pod)okruhů víceletého finančního rámce (VFR). Dále analyzujeme, proč a kde došlo k chybám, předkládáme doporučení ke zlepšení a zkoumáme, zda a jak byla naše předchozí doporučení uvedena do praxe.

Tato rozsáhlá práce je základem našeho prohlášení o věrohodnosti, které jsme v souladu se svým mandátem podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) povinni předložit Evropskému parlamentu a Radě.

Rozpočet EU: čistý výrok o účetní závěrce a příjmech

Za rozpočtový rok 2020 jsme vydali tzv. čistý výrok o účetní závěrce a o příjmech EU.

Rozpočet EU: záporný výrok o výdajích

V roce 2020 dosáhly výdaje EU celkem 173,3 miliardy EUR, což odpovídá 1,1 % souhrnného hrubého národního důchodu EU‑27 a Spojeného království.

Naši auditoři testovali vzorek 728 plateb příjemcům ve všech výdajových oblastech z celého základního kontrolovaného souboru v přibližné hodnotě 148 miliard EUR. To znamená, že jsme posuzovali různé případy, kdy byly peněžní prostředky EU využity na podporu důležitých infrastrukturních projektů, malých a středních podniků, výzkumných organizací, zemědělců, studentů v členských státech EU a příjemců v zemích mimo EU.

Za rozpočtový rok 2020 jsme o výdajích EU vydali tzv. záporný výrok.

Odhadovaná míra chyb 2,7 % (výdaje roku 2020)

Za rozpočtový rok 2020 odhadujeme celkově míru chyb u výdajů v rozpětí od 1,8 % do 3,6 %. Středová hodnota tohoto rozpětí, takzvaná nejpravděpodobnější míra chyb, činí 2,7 %, a je tak stejná jako za rozpočtový rok 2019.

Pozn.: míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy. S 95% mírou jistoty se domníváme, že míra chyb se v daném základním souboru pohybuje mezi dolní a horní hranicí míry chyb (další podrobnosti naleznete v kapitole 1, příloze 1.1 výroční zprávy za rok 2020).

Více než 50 % kontrolovaného základního souboru je opět zatíženo významnou (materiální) mírou chyb

V rozpočtovém roce 2020 představovaly výdaje s vysokým rizikem 59 % našeho kontrolovaného základního souboru, přičemž minulý rok to bylo 53 %. Odhadovaná míra chyb ve výdajích s vysokým rizikem činila 4,0 %, přičemž za rozpočtový rok 2019 činila 4,9 %.

Výdaje EU spadají do dvou kategorií, s nimiž jsou spojeny různé formy rizika:

 • nárokové platby s nízkým rizikem: jsou založeny na splnění určitých (méně složitých) podmínek ze strany příjemců: mezi takové platby patří studentská a výzkumná stipendia (v rámci „Konkurenceschopnosti“), přímá podpora zemědělců („Přírodní zdroje“) a platy a důchody zaměstnanců EU („Správa“).
 • platby na úhradu nákladů s vysokým rizikem: EU proplácí způsobilé náklady na způsobilé činnosti (podle složitějších pravidel). Sem patří například výzkumné projekty (v okruhu „Konkurenceschopnost“), investice do regionálního rozvoje a rozvoje venkova (v okruzích „Soudržnost“ a „Přírodní zdroje“) a projekty rozvojové pomoci (v okruhu „Globální Evropa“).
Okruhy VFR nejvíce náchylné k chybám jsou „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ a „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“

V roce 2020 byl podokruhem VFR nejvíce náchylným k chybám podokruh „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“, následovaný „Hospodářskou, sociální a územní soudržností“.

Pozn.: odhadovaná míra chyb vychází z vyčíslitelných chyb zjištěných při naší práci, především z testování vzorku operací. Vzorek sestavujeme a míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy (viz kapitola 1, příloha 1.1 výroční zprávy za rok 2020).

Úřadu OLAF a EPPO jsme nahlásili případy podezření z podvodu

Jako externí auditor EU nemáme pravomoc vyšetřovat případy podezření z podvodu. Naše audity nejsou tudíž cíleně koncipovány tak, aby odhalovaly podvody. Naši auditoři nicméně pravidelně zjišťují případy, v nichž máme podezření, že mohlo dojít k podvodu.

Během kontrolní činnosti v roce 2021 jsme zjistili 15 případů podezření z podvodu, které jsme nahlásili úřadu OLAF. V roce 2020 jsme takových případů zjistili šest. Další informace o povaze těchto případů podezření z podvodu a o finančních částkách, jejichž zpětné získání OLAF následně doporučil, uvádí naše výroční zpráva o rozpočtu EU.

V červnu 2021 jsme rovněž na základě správního ujednání uzavřeného dne 3. září 2021 začali spolupracovat s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO). Úřadu EPPO jsme oznámili dva případy, které jsme odhalili při své kontrolní činnosti v roce 2021.

Výroční zpráva o výkonnosti
Výroční zpráva o výkonnosti: dvouletý pilotní projekt

Výroční zprávu jsme rozdělili na dvě samostatné části v rámci dvouletého pilotního projektu, započatého výroční zprávou za rozpočtový rok 2019. Druhá část výroční zprávy pojednává o výkonnosti výdajových programů financovaných z rozpočtu EU.

Zkoumali jsme, zda a jak Komise a spolunormotvůrci využili poznatků získaných během minulých víceletých finančních rámců (VFR), aby zlepšili koncepci a výsledky výdajových programů na období 2021–2027.

Zkoumali jsme také výsledky, jichž dosáhly programy EU spadající do VFR na období 2014‍–‍2020. Naším cílem bylo určit, nakolik jsou relevantní informace o výkonnosti dostupné, a na základě těchto informací posoudit, jak dobře si výdajové programy EU ve skutečnosti vedly.

V této souvislosti jsme přezkoumali výroční zprávu o řízení a výkonnosti, která představuje hlavní rámcovou zprávu Komise o výkonnosti rozpočtu EU.

Provedli jsme také následnou kontrolu auditních doporučení, která jsme předložili ve zvláštních zprávách zveřejněných v roce 2017.

Výroční zpráva o Evropských rozvojových fondech za rozpočtový rok 2020
Evropské rozvojové fondy: čistý výrok o účetní závěrce a příjmech, záporný výrok o výdajích

Evropské rozvojové fondy (ERF), které zahájily činnost v roce 1959, byly hlavními nástroji pro poskytování pomoci na rozvojovou spolupráci. Zaměřují se na překonání chudoby a na podporu udržitelného rozvoje a integraci afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a zámořských zemí a území (ZZÚ) do světové ekonomiky. Fondy jsou financovány členskými státy a mimo rozpočet EU je spravuje Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB). Až do uzávěrky se budou i nadále provádět a vykazovat odděleně.

Ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 je pomoc na rozvojovou spolupráci s AKT a ZZÚ financována z rozpočtu EU.

Podobně jako v předchozích letech jsme i za rozpočtový rok 2020 vydali tzv. čistý výrok účetní závěrce i příjmech ERF, avšak tzv. záporný výrok o jejich výdajích. Odhadovaná míra chyb ve výdajích činila 3,8 % (3,5 % za rozpočtový rok 2019).

Specifické výroční zprávy o agenturách EU

Agentury EU jsou právně samostatné subjekty, jež jsou zřízeny, aby prováděly technické, vědecké a řídicí úkoly, které pomáhají orgánům EU koncipovat a realizovat různé politiky. Existuje celkem 43 agentur.

Pozn.: ELA a EPPO nebyly v roce 2020 kontrolovány, protože nebyly ještě finančně samostatné. Na mapě je i nejnovější agentura HADEA (Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast), která byla zřízena 1. dubna 2021. Současně přestala existovat agentura CHAFEA a agentura INEA byla přejmenována na CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) a agentura EASME na EISMEA (Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky). Kromě toho byla 12. května 2021 agentura GSA přejmenována na EUSPA (Agentura Evropské unie pro kosmický program).

Čistý výrok o všech agenturách EU za rozpočtový rok 2020 kromě tří

V rozpočtovém roce 2020 činil celkový rozpočet všech agentur (kromě SRB), které jsme pověřeni kontrolovat, 3,7 miliardy EUR, což odpovídá 2,2 % souhrnného rozpočtu EU na rok 2020. Odpovídající údaje za rozpočtový rok 2019 činily 3,3 miliardy EUR a 2,2 %.

Náš audit agentur obecně potvrdil pozitivní výsledky vykázané v předchozích letech. Vydali jsme tzv. čistý výrok o účetní závěrce a o příjmech 41 agentur. Schválili jsme platby, na nichž se zakládají účetní závěrky agentur, kromě Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), Agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a Agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). K těmto třem agenturám jsme vydali výroky s výhradou zejména proto, že v jejich v zadávacích řízeních se objevily nesrovnalosti a v pověřovacích postupech pro schvalování rozpočtových operací jsme nalezli nedostatky.

Specifická výroční zpráva o společných podnicích EU za rozpočtový rok 2020

Společné podniky jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru EU s průmyslem, výzkumnými uskupeními a členskými státy, která hrají důležitou úlohu při podpoře tržně orientovaných projektů ve strategických oblastech výzkumu a inovací, a naplňují tak politiku EU v oblasti výzkumu.

Osm z devíti společných podniků provádí zvláštní výzkumné a inovační akce programu Horizont 2020 v oblastech dopravy, energetiky, zdraví, průmyslu založeného na biotechnologiích, elektronických součástek a systémů a digitálního výzkumu. Devátý společný podnik, Fusion for Energy, je financován Euratomem a odpovídá za poskytování příspěvku Evropy na Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER).

Čistý výrok o všech společných podnicích za rozpočtový rok 2020

V rozpočtovém roce 2020 jsme vydali tzv. čisté výroky o účetních závěrkách, příjmech a platbách všech společných podniků.

Avšak podobně jako v předchozích letech provázel náš výrok auditora o roční účetní závěrce společného podniku pro rozvoj energie z jaderné syntézy (F4E) za rok 2020 zdůraznění skutečnosti, v němž upozorňujeme především na riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu ITER.

Specifické výroční zprávy o evropských školách a podmíněných závazcích Jednotného výboru pro řešení krizí

Vydali jsme výroční zprávu o ověření roční konsolidované účetní závěrky 13 evropských škol za rozpočtový rok 2020. I když jsme při kontrole neodhalili významné (materiální) chyby, přesto jsme nebyli schopni potvrdit, že finanční řízení škol je plně v souladu s jejich finančním nařízením a služebním řádem.

Každoročně také podáváme zprávu o podmíněných závazcích Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB), Rady a Komise vyplývajících z plnění jejich úkolů podle nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí. Ve zprávě za rozpočtový rok 2020 jsme dospěli k závěru, že SRB a Komise vynaložily přiměřené úsilí, aby zveřejnily podmíněné závazky, pokud k tomu měly důvod.

Zahájení postupu udělování absolutoria Evropským parlamentem

Zveřejněním naší výroční zprávy začíná také postup udělování absolutoria, během něhož Evropský parlament na doporučení Rady rozhoduje o tom, zda Komise a další subjekty řídily rozpočet EU uspokojivě. Pokud tomu tak bylo, uděluje jim tzv. absolutorium.

V říjnu 2021 jsme začali představovat své výroční zprávy za rok 2020 ve Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu a Rozpočtovém výboru Rady. Následně jsme je také představili plenárnímu zasedání Evropského parlamentu a Radě pro hospodářské a finanční věci.

Kromě toho jsme v roce 2021 své výroční zprávy představili národním parlamentům a vládám 20 členských států.

Stanoviska

Přezkoumání návrhů rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu a poskytování vlastních zdrojů předložených Komisí

Jako nezávislý externí auditor EU přispíváme ke zlepšování finančního řízení vydáváním stanovisek k návrhům nových či pozměněných právních předpisů, které předkládá Komise. Pokud tyto legislativní návrhy mají významný finanční dopad, je podle právních předpisů EU nutné, abychom se k nim vyjádřili. O vydání stanoviska k jiným otázkám nás mohou požádat i ostatní orgány. Všechna naše stanoviska se předkládají Evropskému parlamentu a Radě.

V roce 2021 jsme zveřejnili dvě stanoviska. První se týká legislativního návrhu, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Druhé se zabývá změnami stávajících předpisů, které mají při poskytování vlastních zdrojů zvýšit předvídatelnost pro členské státy a vyjasnit postupy pro řešení sporů.

Další publikace

Zprávy o připravovaném auditu

Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajících auditech (výkonnosti). Vycházejí z provedených přípravných prací a jejich účelem je poskytnout informace těm, kdo se zajímají o opatření anebo program, jež jsou předmětem auditu.

V roce 2021 jsme vydali šest zpráv o připravovaném auditu (14 v roce 2020).

Zpravodaj Journal

Každé vydání zpravodaje obsahuje články na zvláštní téma, většinou z perspektivy auditu, od přispěvatelů pracujících v institucích EU i mimo ně.

V roce 2021 jsme zveřejnili tři čísla na tato témata: „Vytváření strategií v rychle se měnícím světě“,„Nová SZP vytváří nové horizonty“ a „Zvládání katastrof a krizí“.

Konference a webináře

V roce 2021 jsme rovněž pořádali nebo spolupořádali řadu konferencí a webinářů. Většina těchto akcí byla uspořádána na dálku a byly přístupné zájemcům.

Níže uvádíme pět příkladů.

Společná konference Portugalského účetního dvora a EÚD o tématech EU

Během portugalského předsednictví EU uspořádaly Portugalský účetní dvůr a EÚD v Lisabonu ve dnech 21. a 22. června 2021 konferenci na téma „Evropské fondy – řízení, kontrola a odpovědnost“. Jednalo se o první podobné osobní setkání od začátku pandemie COVID‑19 na počátku roku 2020. Delegace dvou nejvyšších kontrolních institucí se setkaly s vysokými portugalskými představiteli a jednaly s nimi o těchto tématech: priority a výzvy související s víceletým finančním rámcem a plánem pro oživení a odolnost, evropské financování a přechod ke klimatické neutralitě, digitální budoucnost, udržitelnost veřejných financí a řízení a kontrola evropských fondů.

Finanční správa v EU

Dne 9. července 2021 EÚD pořádal virtuální konferenci na vysoké úrovni o finančním řízení v EU. Jejím cílem bylo podnítit debatu o odolnosti finančního odvětví v EU a jeho připravenosti čelit další krizi a podpořit hospodářské oživení. Konferenci otevřel výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis. Účastnili se jí význační řečníci a diskutující z EU a mezinárodních institucí, členských států, finančního odvětví a vysokých škol.

Pandemie COVID‑19 a její dopad na budoucnost Evropy

Dne 6. října 2021 uspořádal EÚD hybridní seminář, na němž se s Federikou Mogheriniovou, rektorkou Evropské univerzity a bývalou vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Evropské komise, debatovalo o Konferenci o budoucnosti Evropy. Federica Mogheriniová vyzdvihla několik aspektů, které dle jejího názoru budou utvářet diskuse o budoucnosti Evropy. Zaměstnanci EÚD byli vyzváni, aby nejen jako auditoři, ale též jako občané EU vyjádřili své názory na budoucnost Evropy.

Rozvoj kapitálových trhů v Pobaltí

Dne 1. října 2021 se ve Vilniusu konala 8. mezinárodní konference o mezinárodních finančních trzích s názvem „Rozvoj kapitálových trhů v Pobaltí“. Konference vycházela z doporučení a závěrů uvedených ve zvláštní zprávě č. 25/2020: Unie kapitálových trhů – pomalý rozjezd na cestě k ambicióznímu cíli. O tom, jak nejlépe rozvíjet jednotný kapitálový trh a poskytovat občanům, podnikům a vládám účinné investiční možnosti a možnosti financování, debatovalo mnoho význačných řečníků, například předsedkyně litevské vlády Ingrida Šimonytėová a prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer.

Konference o změně klimatu COP

Na konferenci OSN o změně klimatu v Glasgowě – summitu COP26 – spolupořádal EÚD dvě vedlejší akce: přispěl diskusí o příspěvku externích auditorů k provádění opatření v oblasti klimatu v praxi, pořádanou společně s EUROSAI, a společně s Evropskou investiční bankou (EIB) spoluorganizoval diskusi o financování adaptace na změnu klimatu. Členka EÚD Eva Lindströmová představila výsledky auditu EÚD zaměřeného na udržitelné financování a viceprezident EIB Ambroise Fayolle představil nový adaptační plán EIB.

Inovace a digitální audit

EÚD zvýšil své úsilí, aby co nejlépe využíval moderních technologií a nových postupů v auditu, a mohl tak poskytovat více kvalitnějších informací pro účely vyvozování odpovědnosti. Účetní dvůr také širší využívání technologií a dat v auditu stanovil jako jednu z hlavních priorit ve své strategii na období 2021–2025.

Plán rozvoje pro širší využívání dat a technologií v auditu

V červenci 2021 přijal Účetní dvůr plán rozvoje pro širší využívání dat a technologií v auditu. V plánu jsou na následujících pět let stanoveny takové cíle, aby EÚD lépe využíval technologie na podporu svých úkolů v oblasti auditu.

DATA: nový tým ve službách auditu

Po schválení tohoto plánu EÚD vytvořil nový tým s označením D.A.T.A. (Data and Technology for Audit). DATA je centralizovaný tým odborníků – hlavně datových vědců a auditorů zaměřených na IT –, který poskytuje podporu auditním týmům a zodpovídá za provádění plánu rozvoje ve všech složkách Účetního dvora.

V průběhu roku 2021 jsme tým vybudovali z externích i vlastních zaměstnanců, především těch, kteří pracují v inovační laboratoři EÚD ECALab. Jedná se o další krok při rozšiřování předchozích pilotních projektů a služeb ECALab.

Inovace a vznikající technologie

I když jsme svoji pozornost zaměřili na poskytování hmatatelných řešení pro naše auditory ve větším měřítku, potřeba výzkumu a inovací je nadále zásadní. Díky týmům ECALab a DATA jsme dále zkoumali možnosti technologií, jako je vytěžování textů, vytěžování procesů a umělá inteligence. Například jsme zřídili službu robotické automatizace procesů, která zajišťuje centralizované a automatizované shromažďování důkazních informací a zvyšuje rychlost a spolehlivost stahování podpůrné dokumentace. Službu jsme využili u 17 auditních úkolů.

Aktivně jsme se účastnili činnosti skupiny pro vznikající technologie v rámci Interinstitucionálního výboru pro digitální transformaci, který pracuje na zavádění technologií, jako je umělá inteligence, rozšířená realita nebo blockchain, v orgánech a institucích EU. V září 2021 jsme se rozhodli zaměřit na spolupráci s orgány, institucemi a subjekty EU, která má vést k využívání technologie sdíleného registru pro naše potřeby.

ECALab také dále rozvíjel mezinárodní sdílení znalostí prostřednictvím sítě TiNA zřízené Účetním dvorem. Síť sdružuje odborníky z NKI členských států, kteří spolupracují na technologiích a inovacích v auditu.

Vztahy s ostatními orgány a institucemi

Úzce spolupracujeme s Evropským parlamentem, Radou, národními parlamenty a vládami členských států, neboť dopad naší práce do značné míry závisí na tom, jak využijí zjištění a doporučení plynoucí z našich auditů.

Evropský parlament

V březnu 2021 pozvala Konference předsedů výborů předsedu EÚD k výměně názorů o naší strategii na období 2021–2025 a pracovních programech na roky 2021 a 2022 a následující období.

Členové EÚD a auditní týmy jsou pravidelně zváni na jednání výborů a orgánů EP, zejména Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prezentovali výsledky naší práce.

Po většinu roku 2021 pořádal EP svá plenární zasedání i zasedání výborů v hybridní podobě. Přes omezení způsobená pandemií vystoupili zástupci EÚD v EP 147krát, což je doposud nejvyšší počet vystoupení za rok.

V průběhu roku 2021 představili naši členové výboru CONT celkem 19 zvláštních zpráv a čtyři přezkumy. Členové EÚD ve funkci zpravodajů se také zúčastnili 13 slyšení výboru CONT o udělení absolutoria za rok 2020 a pěti slyšení o absolutoriu za rok 2019.

Kromě toho členové představili 46 zvláštních zpráv, přezkumů a stanovisek 17 dalším výborům EP. Některá z těchto jednání se konala společně, když se o tutéž zprávu zajímalo několik výborů.

Rada Evropské unie

Přípravné orgány Rady se zpravidla zabývají všemi našimi zvláštními zprávami brzy po jejich zveřejnění, nikoli však nutně všemi přezkumy a stanovisky. V roce 2021 jsme dvěma výborům Rady (Hospodářskému a finančnímu výboru a Výboru pro finanční služby) a 18 pracovním skupinám Rady představili 28 zvláštních zpráv a jedno stanovisko.

V roce 2021 se předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne a další členové EÚD také zúčastnili šesti jednání se stálými zástupci při Evropské unii. Kromě toho Rozpočtový výbor Rady pozval příslušné vedoucí pracovníky EÚD, aby představili naši strategii na období 2021‍–‍2025, pracovní programy na roky 2021 a 2022 a následující období, digitální strategii pro audit agentur a návrh rozpočtu na rok 2022.

Předsednictví Rady
Portugalsko: leden – červen 2021
Slovinsko: červenec – prosinec 2021

Většina jednání Rady EU se konala na dálku. Členové EÚD se nicméně zúčastnili několika prezenčních jednání, například:

 • Na neformálním jednání Rady v Lisabonu v dubnu 2021, kterého se účastnili ministři životního prostředí EU, představil člen EÚD João Figueiredo hlavní myšlenky související s naší činností v oblasti životního prostředí.
 • V listopadu 2021 se předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne a člen EÚD Tony Murphy před prezentací výroční zprávy za rok 2020 ministrům financí EU setkali se slovinským ministrem financí v jeho funkci předsedy Rady ECOFIN.

Národní parlamenty a vlády členských států

Jednání s národními parlamenty

Navzdory omezením vyvolaným pokračující pandemií jsme v roce 2021 svou práci představili na 97 setkáních s národními parlamenty v 21 členských státech. Jednalo se převážně o prezenční jednání (80 fyzických a 17 virtuálních jednání).

Jednání s vládami členských států

Naši členové a vedoucí pracovníci představili v roce 2021 naši práci na 107 jednáních s vládami členských států a vládními orgány ve 20 členských státech. Jednalo se převážně o osobní jednání (81 fyzických a 26 virtuálních jednání).

Evropská komise

Výměna stanovisek na nejvyšší úrovni s kontrolovanými subjekty

Členové EÚD a Komise udržují pravidelné dvoustranné kontakty týkající se plánovaných a probíhajících auditních úkolů.

Po léta jsou také zavedenou praxí výroční setkání našich členů s jejich protějšky v Evropské komisi.

V roce 2021 se však v důsledku trvající pandemie COVID‑19 dohodli, že toto každoroční zasedání odloží.

Spolupráce s jinými nejvyššími kontrolními institucemi

Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí EU

Naše spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi 27 členských států EU probíhá hlavně v rámci Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU. Toto fórum napomáhá dialogu a výměně názorů mezi NKI členských států EU a Účetním dvorem.

V roce 2021 jsme spolu s NKI Belgie a Německa iniciovali spolupráci zaměřenou na provádění iniciativy Next Generation EU, především na audit provádění Nástroje pro oživení a odolnost a národních plánů oživení a odolnosti na úrovni EU i členských států. Naše iniciativa byla velmi dobře přijata a auditoři a vedoucí pracovníci 18 NKI v EU využili možnosti pravidelně se scházet a diskutovat o souvisejících tématech a auditních koncepcích.

Výroční zasedání odloženo

Za obvyklých okolností se Kontaktní výbor schází každý rok. V důsledku pandemie COVID‑19 však bylo výroční zasedání, které se mělo konat v říjnu 2020, odloženo na rok 2022. EÚD uspořádal prozatímní zasedání online, které se konalo v listopadu 2021.

V červenci 2021 bylo vydáno auditní kompendium o reakci na COVID‑19

V červenci 2021 jsme jménem Kontaktního výboru zveřejnili auditní kompendium o výzvách souvisejících s pandemií COVID‑19. Zpráva obsahuje informace o dopadu pandemie na národní i nadnárodní úrovni a o reakci na ni a je přehledem souvisejících auditů, které v roce 2020 provedly a zveřejnily NKI v EU.

Jednalo se o čtvrté vydání auditního kompendia, které se stalo každoroční publikací Kontaktního výboru.

Síť pro technologie a inovace v auditu

Platforma pro sdílení znalostí a spolupráci s ostatními NKI v EU v oblasti technologií a inovací v auditu (TINA), jejíž činnost jsme zahájili v listopadu 2020, má nyní 498 registrovaných uživatelů z 26 NKI v EU, Komise a EÚD.

Síť uspořádala 12 živých akcí online na témata jako robotická automatizace procesů, vytěžování procesů, blockchain a kybernetická bezpečnost s průměrným počtem 60 účastníků.

NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU

Podporujeme rovněž NKI kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí EU (Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova[*], Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska a Turecka).

V roce 2021 jsme podpořili iniciativu SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), což je společná iniciativa OECD a Evropské unie, při pořádání seminářů o auditu veřejných výdajů v souvislosti s pandemií COVID‑19.

[*] Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

INTOSAI

V roce 2021 jsme se i nadále aktivně zapojovali do činností Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V místopředsednické funkci výboru pro odborné standardy (PCS) jsme se podíleli na činnosti pracovní skupiny INTOSAI pro strategické plánování a aktivně jsme spolupracovali s ostatními předsedy výborů pro cíle. V listopadu 2021 jsme se zúčastnili virtuálního zasedání správní rady INTOSAI.

Rovněž jsme se podíleli práci podvýborů PSC a na činnostech a projektech dalších pracovních subjektů INTOSAI, zejména v oblasti environmentálního auditu, dat velkého objemu, finanční modernizace a reformy právních předpisů a také hodnocení veřejných opatření a programů. Účastnili jsme rovněž činnosti pracovní skupiny INTOSAI pro profesionalizaci auditorů a rozvojové iniciativy INTOSAI.

EUROSAI

Také jsme se aktivně zapojili do činností Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI), evropské regionální skupiny INTOSAI, zejména jejích pracovních skupiny pro environmentální audit, informační technologie a audit prostředků přidělených na katastrofy a pracovní skupiny pro audit a etické chování.

V roce 2021 jsme pokračovali v práci projektové skupiny s názvem „Příprava na budoucí rizika a klimatickou krizi: nastal čas pro dlouhodobou auditní perspektivu?“ (kterou vedeme spolu s Nejvyšší kontrolní institucí Spojeného království) v rámci portfolia „Předvídavost a nové otázky“. Kromě toho jsme se aktivně účastnili práce projektové skupiny pro audit reakce na COVID‑19.

Spolu s EUROSAI jsme uspořádali vedlejší akci na konferenci COP26 na téma „Jak opatření v oblasti klimatu provádět v praxi“.

Řízení naší práce

Členové

Účetní dvůr funguje jako kolektivní orgán složený z členů, přičemž každý členský stát je zastoupen jedním členem. Člena nominovaného příslušnou vládou členského státu jmenuje po konzultaci s Evropským parlamentem Rada. EÚD se na navrhování a jmenování členů nijak nepodílí.

Funkční období členů Účetního dvora činí šest let a je obnovitelné. Členové vykonávají své povinnosti zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie. Při nástupu do úřadu skládají v tomto smyslu slavnostní přísahu před Soudním dvorem.

V roce 2021 jmenovala Rada jako nového polského člena Marka Opiołu, aby od 1. února 2021 dokončil mandát bývalého člena Janusze Wojciechowského. Janusz Wojciechowski byl v roce 2019 jmenován komisařem EU pro zemědělství.

Dne 29. června 2021 bohužel zemřel náš portugalský člen João Figueiredo. Postup jmenování, aby mohl být dokončen jeho mandát, na konci roku 2021 stále probíhal.

Kolegium se v roce 2021 sešlo dvacetkrát. V důsledku pandemie se většina jednání konala hybridním způsobem, přičemž někteří členové se účastnili na Účetním dvoře a jiní na dálku. Míra účasti na jednáních činila 97 %. Členové se rovněž účastnili jednání senátů a výborů (viz též Auditní senáty a výbory).

Seminář EÚD 2021: diskuse o NGEU, komunikační strategii a pracovním programu na rok 2022 a následující období

Jednou ročně se naši členové, generální tajemník a ředitelé účastní dvoudenního semináře, na němž diskutují o důležitých otázkách týkajících se dlouhodobé strategie, činnosti a organizace EÚD.

Během letošního semináře EÚD členové jednali o těchto hlavních tématech:

 • budoucnost prohlášení o věrohodnosti,
 • nástroj Next Generation EU,
 • budoucnost zprávy o výkonnosti,
 • poznatky získané během koronavirové krize,
 • zapojení EÚD do Konference o budoucnosti Evropy,
 • komunikační strategie EÚD,
 • pracovní program na rok 2022 a následující období.

Předseda

Předseda odpovídá za strategii orgánu, plánování a řízení výkonnosti, komunikaci a vztahy se sdělovacími prostředky, vztahy s orgány a institucemi, právní záležitosti a interní audit. Zastupuje též EÚD navenek.

Členové Účetního dvora si předsedu volí ze svého středu na obnovitelné funkční období tří let. Zvolená osoba pak jedná jako první mezi rovnými (primus inter pares), předsedá jednáním Účetního dvora a zajišťuje provádění jeho rozhodnutí.

Klaus-Heiner Lehne byl zvolen předsedou v září 2016 a znovu zvolen v září 2019.

Pozn.: stav v únoru 2022.

Auditní senáty a výbory

Členové jsou přiděleni do jednoho z pěti auditních senátů, které schvalují většinu našich zpráv, přezkumů a stanovisek. Auditní senáty rozdělují úkoly mezi své členy. Všichni členové nesou odpovědnost za své auditní úkoly vůči svým senátům a Účetnímu dvoru. Auditní činnost provádějí profesionální auditoři pracující pro ředitelství, která spadají pod auditní senáty.

Členové každého auditního senátu volí ze svého středu předsedajícího senátu na obnovitelné funkční období dvou let. V prosinci 2021 byli předsedajícími našich pěti auditních senátů Samo Jereb, Iliana Ivanovová, Bettina Jakobsenová, Mihails Kozlovs a Tony Murphy.

Výbor pro řízení kvality auditu (AQCC) se zabývá auditními zásadami, standardy a metodikou EÚD, podporou a rozvojem auditu a řízením kvality auditu. Skládá se z jednoho člena z každého auditního senátu a předsedá mu Jan Gregor.

Rozhodnutí o širších strategických a správních záležitostech přijímá administrativní výbor a případně kolegium členů; oběma přesedá předseda EÚD. Administrativní výbor je složen z předsedy, předsedajících senátů, předsedy AQCC a člena pro vztahy s ostatními orgány a institucemi (tím je od prosince roku 2021 Rimantas Šadžius).

V roce 2021 se konalo 95 jednání senátů, 12 jednání administrativního výboru a devět jednání AQCC. Kvůli pandemii se většina jednání konala hybridním způsobem. Účast na těchto jednáních jednotlivých orgánů činila (v uvedeném pořadí) 98 %, 96 % a 96 %.

Dalšími výbory jsou etický výbor (jemuž předsedá Joëlle Elvingerová), výbor pro interní audit (jemuž předsedá Ivana Maletićová) a poradní skupina pro strategii a prognózy (jíž od prosince 2021 předsedá Helga Bergerová).

Vyšší management sestává z generálního tajemníka a ředitelů. EÚD má celkem deset ředitelství: pět spadá pod auditní senáty, jedno pod AQCC, jedno spadá pod předsednictví a tři pod generální sekretariát.

Dne 1. ledna 2021 se funkce generálního tajemníka EÚD ujal na dobu šesti let Zacharias Kolias.

Pozn.: stav v únoru 2022.

Měření výkonnosti

Používáme klíčové ukazatele výkonnosti, s jejichž pomocí informujeme naše vedení o pokroku při plnění strategických cílů, podporujeme rozhodovací proces a poskytujeme příslušným zainteresovaným stranám z řad orgánů a institucí informace o výkonnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti jsme aktualizovali tak, aby nám pomáhaly realizovat naši strategii na období 2021‍–‍2025. Následující soubor pěti klíčových ukazatelů výkonnosti nabízí přehled o tom, jak plníme své úkoly jako organizace, pokud jde o šíření, dopad a vnímání naší práce:

 • počet zveřejněných zpráv (ve srovnání s plánem),
 • přítomnost ve sdělovacích prostředcích,
 • dopad a vnímání naší práce (zpětná vazba od zainteresovaných stran),
 • vystoupení v jiných orgánech, národních parlamentech a na jednání vlád členských států a mezinárodní aktivity,
 • provádění doporučení EÚD.
V roce 2021 jsme navzdory omezením způsobeným onemocněním COVID‑19 zveřejnili 32 zpráv

V roce 2021 jsme přes obtížnou situaci způsobenou onemocněním COVID‑19 stejně jako v roce 2020 zveřejnili 32 zpráv. Zahrnovaly 27 zvláštních zpráv a pět přezkumů. Je to však o osm zpráv méně než 40, které byly plánovány v pracovním programu na rok 2021 a další období, neboť některé audity se během roku zpozdily.

Počet zveřejněných zpráv

V roce 2021 jsme vydali celkem 55 publikací.

Přítomnost ve sdělovacích prostředcích

2021: zvýšení ohlasu v sociálních médiích

V roce 2021 jsme zaznamenali přibližně 67 000 článků online a příspěvků v sociálních médiích souvisejících s našimi auditními zprávami, jinými publikacemi nebo EÚD obecně. Oproti přechozím letům to představuje významný nárůst (2020: 32 000, 2019: 51 000).

Zpravodajství ve sdělovacích prostředcích se může v závislosti na tématu a složitosti zprávy výrazně lišit. Zájem sdělovacích prostředků o naše publikace mohou také ovlivnit vnější činitele, jako významná událost nebo změna v určité politice. Navíc v době mimořádných událostí, jako je pandemie COVID‑19, se pozornost sdělovacích prostředků obzvláště zaměřuje na materiály související s krizí.

Od omezení volného pohybu osob v souvislosti s onemocněním COVID‑19 jsme o svých publikacích informovali virtuálně, což nám umožnilo zvýšit kontakty s novináři. To mělo kladný vliv na zájem sdělovacích prostředků.

Ve srovnání s předchozími roky se zájem o naše auditní zprávy výrazně zvýšil. Podobně tomu bylo i u ostatních publikací a EÚD obecně, takže ohlas ve sdělovacích prostředcích se blížil úrovní před pandemií COVID -19.

Vztahy s tiskem

V roce 2021 jsme vydali 49 tiskových zpráv ve 23 jazycích EU a také informační sdělení, sdělení pro média a okamžitě použitelná zvuková prohlášení. Vypracovali jsme také stanoviska ke zveřejnění ve vlivných novinách a poskytli jsme řadu rozhovorů významným sdělovacím prostředkům v Evropě, včetně rozhlasu, televize a tištěných médií. Dále jsme uspořádali 26 tiskových konferencí online, včetně tiskových konferencí zaměřených na jednotlivé země v souvislosti s výroční zprávou. Našich tiskových konferencí se zúčastnilo 527 novinářů, z nichž většina zastupovala významné sdělovací prostředky z členských států EU.

Jeden milion návštěvníků internetové stránky EÚD

V roce 2021 dosáhl počet návštěv naší internetové stránky opět více než jeden milion, přičemž jedinečných návštěvníků bylo 546 000.

Některé mediální činnosti se omezovaly

Sociální média nám umožňují přímo komunikovat s občany. V roce 2021 jsme v souvislosti s krizí COVID‑19 dále snižovali svou činnost v sociálních médiích; celkem jsme na sociální média, která využíváme, umístili 718 příspěvků o EÚD a jeho práci (2020: 1 007 příspěvků).

Také v roce 2021 jsme se v příspěvcích v sociálních médiích zmiňovali o článcích v ECA Journal. Ve 28 % příspěvků jsme reprodukovali články, které byly dříve zveřejněny v ECA Journal (2020: 32 %).

2021: počet odběratelů v sociálních médiích se dále zvyšoval

Do konce roku 2021 přilákaly naše účty na třech sociálních médiích (Twitter, LinkedIn, Facebook) přibližně 39 000 odběratelů, což je oproti 35 000 v roce 2020 nárůst.

Dopad a vnímání naší práce

83 % respondentů v našich průzkumech považuje naše zprávy za užitečné pro svou práci

Hodnotíme pravděpodobný dopad a užitečnost své práce, jak je vnímají čtenáři našich zpráv v Evropském parlamentu, Radě, Komisi, agenturách EU, stálých zastoupeních členských států, agenturách a NKI členských států, nevládních organizacích, akademické obci, sdělovacích prostředcích a dalších subjektech.

Od roku 2018 provádíme anonymizované elektronické průzkumy, v nichž naše čtenáře žádáme, aby se vyjádřili ke kvalitě vybraných zpráv a předkládali obecné návrhy týkající se naší práce.

Naše zprávy pokládalo za užitečné 83 % z téměř 500 respondentů a 79 % z nich se domnívalo, že mají dopad. Tento výsledek je obdobný jako loni (2020: 84 % a 75 %).

Vystoupení v jiných orgánech, národních parlamentech a na jednání vlád členských států a mezinárodní aktivity

Výrazný nárůst vystoupení

V roce 2021 jsme výsledky své práce přestavili výborům Evropského parlamentu, přípravným orgánům Rady, národním parlamentům a vládám členských států při celkem 419 příležitostech.

Kromě toho jsme se zúčastnili 154 mezinárodních aktivit. Jednalo se o aktivity mezinárodních organizací v oblasti auditu veřejných prostředků, zejména INTOSAI a EUROSAI, a dále dvoustranné akce s jinými NKI, konference, zasedání a činnosti zaměřené na širší publikum.

V roce 2021 jsme upravili své klíčové ukazatele výkonnosti, aby zahrnovaly i vlády členských států a mezinárodní aktivity.

Celkově jsme své kontakty s našimi evropskými a mezinárodními partnery zvýšili tak, že dosahují vyšší úrovně než před pandemií COVID‑19.

Provádění doporučení EÚD

Téměř všechna naše doporučení z roku 2017 byla provedena

Realizaci našich doporučení měříme na základě následné kontroly prováděné našimi auditory. V roce 2021 jsme analyzovali doporučení předložená ve zprávách zveřejněných v roce 2017.

Z analýzy vyplynulo, že 94 %35 doporučení uvedených ve výroční zprávě za rok 2017 a 89 % ze 161 doporučení ve zvláštních zprávách roku 2017 bylo realizováno v plném rozsahu nebo v některých ohledech či ve většině ohledů.

Naši zaměstnanci

Rozdělení zaměstnanců

Ke konci roku 2021 podobně jako v předešlých letech pracovalo v EÚD 853 úředníků a dočasných zaměstnanců. Z nich připadalo 527 na auditní senáty, včetně 104 pracovních míst v kabinetech členů.

Kromě toho u nás na konci roku pracovalo 92 smluvních zaměstnanců a 25 vyslaných národních odborníků (2020: 83 a 15).

Najímání zaměstnanců

Politika pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem orgánů EU a náš personál se vyznačuje širokou škálou akademických kvalifikací a profesních zkušeností.

V roce 2021 jsme přijali 80 nových zaměstnanců (2020: 62 zaměstnanců), z toho 16 úředníků, 21 dočasných zaměstnanců, 30 smluvních zaměstnanců a 13 vyslaných národních odborníků.

Program ASPIRE pro auditory má usnadňovat profesní integraci nově přijatých zaměstnanců a během prvních tří let jim umožňuje získávat praktické zkušenosti při různých auditních úkolech a účastnit se cílených školení.

Vysokoškolským absolventům jsme také nabídli 56 stáží (2020: 44) v délce tří až pěti měsíců. V roce 2021 pracovali stážisté v březnovém a květnovém turnusu ze své země původu a v říjnovém turnusu podobně jako zaměstnanci EÚD hybridním způsobem spojujícím práci na místě s prací na dálku.

Věkový profil

Tři čtvrtiny (76 %) našich zaměstnanců, kteří byli ke konci roku 2021 v aktivní službě, spadaly do věkové skupiny 40 až 59 let, což je podobný stav jako v roce 2020.

Téměř tři čtvrtiny (73 %) našich ředitelů a vyšších manažerů jsou starší 50 let (2020: 80 %). Tato skutečnost v příštích pěti až deseti letech povede v souvislosti s jejich odchodem do důchodu k obměně personálu na řídicích pozicích.

Rovné příležitosti

Celkově zaměstnáváme stejný podíl mužů a žen.

Svým zaměstnancům chceme nabízet na všech organizačních úrovních rovné pracovní příležitosti. Zaměstnáváme stejný podíl žen a mužů a v roce 2021 byla více než jedna třetina (36 %) pracovních míst ředitelů a vyšších manažerů obsazena ženami (35 % v roce 2020).

Podíl žen mezi vyššími manažery v auditu na EÚD dosáhl 37,5 % (29 % v roce 2020), což se blíží cíli na rok 2027 ve výši 40 %. Naše nová víceletá politika a akční plán na období 2021–2025 znamenala v roce 2021 posun od politiky rovných příležitostí k širší politice rozmanitosti a začleňování.

Nadále se také zasazujeme za zeměpisnou rovnováhu na všech řídicích úrovních.

Podpora auditu

Metodika auditu

AWARE

V roce 2021 jsme na své internetové stránce zpřístupnili interní digitální platformu AWARE (Accessible Web-based Audit Resource). Platforma je jednotným přístupovým místem pro veřejnost ke všem našim metodickým materiálům a pokynům k auditu.

Odborná příprava

Posílení online učení

Jak bylo možno předpokládat, v roce 2021 bylo pravidlem online učení. Díky zkušenostem získaným v předešlém roce jsme byli schopni uspořádat rekordní počet vzdělávacích činností (616) na různá témata od auditu po ochranu údajů. V několika málo případech umožnila zdravotní situace uspořádat hybridní či prezenční školení.

Vysoký počet činností online spolu s chybějícím omezením počtu účastníků měly kladný dopad na ukazatele pro odbornou přípravu, které se ve srovnání s rokem 2020 výrazně zvýšily.

2021: cíl pro odbornou přípravu byl překonán

Znovu jsme překročili cíl pro počet dní odborné přípravy, který je stanoven jako pět dní jiné než jazykové odborné přípravy ročně pro auditory (v souladu s doporučeními Mezinárodní federace účetních) a dva dny pro zaměstnance mimo audit.

Auditoři absolvovali v průměru 8,5 dne oborné přípravy (5,4 v roce 2020) a zaměstnanci mimo audit v průměru 4,2 dne odborné přípravy (3,1 v roce 2020).

Odborná příprava uzpůsobená potřebám auditorů

Naší prioritou je podporovat kontrolní činnost EÚD nabídkou relevantní a včasné odborné přípravy. Proto jsme i nadále organizovali uzpůsobená školení na různá témata. Jednalo se o témata jako oběhové hospodářství, volný pohyb během krize COVID‑19, dobrá rozpočtová správa, uhelné regiony procházející transformací, zadávání veřejných zakázek, nový VFR na období 2021–2027, Nástroj pro oživení a odolnost a celní kodex EU.

Zvýšili jsme odbornou přípravu v oblasti podvodů, etiky a integrity a uspořádali jsme několik kurzů a prezentací na související témata. Pozvali jsme školitele a přednášející z úřadu OLAF, EPPO, Eurojustu a Transparency International, aby se s našimi zaměstnanci podělili o své znalosti a zkušenosti.

Tematické programy

Stejně jako v roce 2020 se Den oborné přípravy v roce 2021 stal Týdnem virtuální odborné přípravy. Využili jsme možnosti překročit fyzické hranice a pozvali jsme přednášející ze zemí mimo Evropu. Na veletrhu auditu se představily (v tomto pořadí) NKI Austrálie, Jižní Afriky, Brazílie, Japonska a Kanady. Další velmi zajímavé prezentace se týkaly témat jako životní prostředí, komunikace a analýza údajů.

Říjen 2021 byl devátým evropským měsícem kybernetické bezpečnosti (ECSM), což je iniciativa na podporu bezpečnosti online a informovanosti občanů EU o kybernetické bezpečnosti. EÚD měl tu čest tuto akci spolu s Evropskou komisí zahájit. Připravili jsme nabitý měsíční program, kterého se zúčastnili významní odborníci na kybernetickou bezpečnost z orgánů a institucí EU a jejich protějšky z Lucemburska.

V listopadu 2021 jsme na EÚD uspořádali první „dny jazykové srozumitelnosti“. Tematický týden, který vycházel z cen za srozumitelný jazyk, slavnostně udělovaných nejlepším zvláštním zprávám EÚD, byl příležitostí diskutovat o srozumitelném psaném jazyce a výzvách při komunikaci s veřejností.

Odborná příprava a zvýšení informovanosti pro nové hybridní prostředí

V roce 2021 jsme pokračovali ve vzdělávacím programu pro kariérní poradce, mentory, interní facilitátory a osoby pro důvěrný kontakt. Abychom podpořili zaměstnance v novém hybridním prostředí a pomohli zvýšit jejich odolnost, uspořádali jsme několik prezentací a seminářů na témata jako COVID‑19, osamělost a šikana na pracovišti, obtěžování během omezení volného pohybu osob, bdělá pozornost a důležitost odpojení při práci na dálku.

Překlady

V roce 2021 jsme přeložili a zrevidovali více než 227 000 stran (2020: 235 000), včetně 29 800 stran přeložených externími dodavateli. Překladatelé se také podíleli na auditních činnostech tím, že poskytovali jazykovou podporu při kontrolních návštěvách a jednáních online a také redakční podporu při psaní zpráv. Kromě toho se podíleli na komunikačních činnostech tím, že poskytovali jazykové poradenství a zlepšovali kvalitu sdělení tak, že je například prostřednictvím kulturní adaptace přizpůsobovali cílovému publiku.

Přijali jsme a vyškolili irský jazykový tým, který by měl v roce 2022 dosáhnout podobné výkonnosti jako ostatní jazykové skupiny.

Bezpečnost informací

2021: další rušný rok pro kybernetickou bezpečnost

Protože zaměstnanci EÚD zůstávali kvůli pandemii COVID‑19 plně připojeni ke svým zařízením, kybernetická bezpečnost si zachovala význam i v roce 2021. Čelili jsme opakovaným kybernetickým útokům a porušení zabezpečení údajů, ale instalovali jsme nové aplikace, abychom EÚD ještě spolehlivěji ochránili.

Poté, co jsme minulý rok přijali novou politiku klasifikace informací, vypracovali jsme pokyny ke klasifikaci informací EÚD včetně instrukcí, jak k těmto informacím poskytovat přístup prostřednictvím interní platformy pro sdílení informací.

Přijali jsme též rozhodnutí 41-2021bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU. Pozvali jsme zástupce Evropské komise, aby posoudili náš posílený administrativní prostor a schválili způsob, jakým EÚD zpracovává informace v režimu „EU‑Restricted“.

Za toto období jsme vykázali tyto hlavní výsledky:

 • první dvě simulované kampaně phishingu na EÚD s cílem vyhodnotit kybernetickou informovanost uživatelů,
 • schválili jsme EU Sign jako oficiální elektronický podpis pro EÚD. EU Sign je služba elektronického podpisu, kterou poskytuje Evropská komise,
 • instalace nového nástroje chránícího citlivé adresáře a soubory.

Rok 2021 byl náročný, pokud jde o řízení zranitelnosti, a to kvůli velkému počtu hrozeb, na které musely týmy IT rychle reagovat, aby napravily kritické nedostatky v programovém vybavení.

Budovy

V současné době vlastníme tři budovy (K1, K2 a K3), které fungují jako jeden integrovaný technický celek. Dále si v Lucemburku pronajímáme kancelářské prostory, které slouží jako centrum pro obnovu provozu v případě katastrofy.

V důsledku probíhající krize COVID pracovali v roce 2021 téměř všichni naši zaměstnanci z domova a externí návštěvy byly omezeny na co nejnižší možnou míru. Jakmile byly k dispozici vakcíny, většina zaměstnanců EÚD se dala očkovat. Spolu s nižším počtem nových případů nákazy onemocněním COVID‑19 během léta to EÚD umožnilo stanovit zaměstnancům povinnost pracovat během podzimu pravidelně v jeho prostorách. V souladu s ostatními orgány EU zavedl EÚD od 13. září 2021 povinnou přítomnost v kanceláři dva dny týdně (měsíční průměr). Když se objevila varianta omikron, byla přítomnost snížena na jeden den za týden.

Zároveň jsme provedli veškerá nezbytná opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, aby zaměstnanci přítomni v prostorách EÚD mohli pracovat za nejlepších možných podmínek, dokud se situace nevrátí do normálního stavu.

Zasedací místnosti byly v roce 2021 přizpůsobeny tak, aby umožňovaly konání hybridních jednání.

K1

V budově K1, zprovozněné v roce 1988, se nachází kanceláře pro až 310 zaměstnanců a zasedací místnosti. V podzemních podlažích jsou umístěna parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory, knihovna a hlavní archiv a nejvyšší podlaží je využíváno výhradně pro technická zařízení.

V roce 2008 byla budova K1 modernizována, aby splňovala vnitrostátní normy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pokud to bylo možné, byly technologie v budově K1 upraveny tak, aby byly kompatibilní s technologiemi, které se používají v budově K2 a K3.

K2

Budova K2 byla otevřena v roce 2003. V podzemních podlažích se nachází parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory a také fitness centrum. V nejvyšším podlaží jsou umístěna výhradně technická zařízení. Ve zbývajících podlažích jsou kanceláře pro až 241 zaměstnanců, zasedací místnosti, konferenční místnost s tlumočnickými kabinami, videokonferenční místnosti, kavárna a kuchyňky.

Budova K2 se v současnosti renovuje, aby se optimalizovalo uspořádání pracovních prostor a vylepšila některá technická zařízení. Poté, co byly práce na počátku krize COVID‑19 pozastaveny, v listopadu 2020 byly započaty a do konce roku 2022 budou dokončeny.

Jak schválil Evropský parlament a Rada v březnu 2014, náklady na tuto modernizaci pokrýváme ze salda rozpočtu na stavební projekt budovy K3 dokončený před několika lety.

K3

Budova K3 byla otevřena v roce 2012. V podzemních podlažích je parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory, vykládací rampy, prostory na skladování odpadu, tiskárna, kuchyně a archivy. V přízemním podlaží se nachází jídelna, kavárna a školicí prostory. V budově jsou dále kanceláře pro 503 zaměstnanců, zasedací místnosti a místnost pro informační technologie. V šestém podlaží jsou prostory pro recepce, kuchyň a technické zázemí. Budova K3 získala na základě přední světové metody pro hodnocení a certifikaci udržitelnosti budov BREEAM hodnocení „velmi dobrá“.

Prostory EÚD ve čtvrti Kirchberg v Lucemburku

Environmentální řízení

Jako orgán EU máme povinnost uplatňovat ve všech svých činnostech zásadu řádného environmentálního řízení. Snažíme se tudíž neustále snižovat dopad svých činností na životní prostředí. Každý rok monitorujeme a analyzujeme emise skleníkových plynů vytvářené našimi činnostmi.

EÚD je hrdý na své osvědčení ze systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). Úspěšně provozujeme systém environmentálního řízení odpovídající požadavkům EMAS a bezezbytku splňujeme požadavky certifikace podle ISO 14001:2015.

Od března 2020 měla pandemie nepopiratelně kladný vliv na naše environmentální ukazatele:

 • drasticky poklesly emise CO2 z pracovních cest a dojíždění,
 • v důsledku hromadné práce na dálku prudce poklesly ukazatele přímo související s přítomností zaměstnanců na pracovišti, jako je spotřeba papíru a produkce odpadů,
 • během omezení volného pohybu osob a snížené přítomnosti, když zaměstnanci pracovali většinou z domu, se snížila také spotřeba energie, i když méně.

V roce 2020 činila naše celková produkce skleníkových plynů 6 144 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e), což je od roku 2014, kdy jsme svoje emise CO2 začali měřit, snížení o 43 %.

Podávání zpráv o udržitelnosti

Účetní dvůr informuje o své činnosti v roce 2021, pokud je o zvyšování udržitelnosti, ve specifické zprávě.

Vyvozování odpovědnosti

Finanční informace

Náš orgán je financován ze souhrnného rozpočtu EU z okruhu správních výdajů.

V roce 2021 náš rozpočet činil přibližně 153,7 milionů EUR.

Náš rozpočet představuje přibližně 1,5 % celkových správních výdajů EU (méně než 0,1 % celkových výdajů EU).

Plnění rozpočtu na rok 2021

ROZPOČTOVÝ ROK 2021 Konečné rozpočtové prostředky Závazky % čerpání (závazky/‌prostředky) Platby
Hlava 1: Osoby pracující v orgánu (v tis. EUR)
10 – Členové orgánu 10 654 10 138 95 % 10 111
12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 114 511 112 601 98 % 112 601
14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby 7 835 7 152 91 % 6 861
162 – Výdaje na služební cesty 1 529 383 25 % 266
161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 2 660 2 519 95 % 2 144
Mezisoučet – hlava 1 137 189 132 793 97 % 131 983
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek 4 306 4 306 100 % 2 282
210 – Informační technologie a telekomunikace 9 141 9 141 100 % 4 484
212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje 880 837 95 % 470
23 – Běžné správní výdaje 385 324 84 % 296
25 – Zasedání a konference 496 90 18 % 69
27 – Informace a publikační činnost 1 325 1 074 81 % 739
Mezisoučet – hlava 2 16 533 15 772 95 % 8 340
Účetní dvůr celkem 153 722 148 565 97 % 140 323

Rozpočet na rok 2022

Ve srovnání s rokem 2021 se rozpočet na rok 2022 zvýšil o 5,48 %.

ROZPOČTOVÝ ROK 2021 2022 2021
Hlava 1: Osoby pracující v orgánu (v tis. EUR)
10 – Členové orgánu 11 715 10 704
12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 120 838 114 120
14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby 8 444 7 861
162 – Výdaje na služební cesty 2 452 2 988
161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 2 732 2 613
Mezisoučet – hlava 1 146 181 138 286
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek 3 778 3 358
210 – Informační technologie a telekomunikace 8 228 8 171
212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje 944 901
23 – Běžné správní výdaje 574 565
25 – Zasedání a konference 675 696
27 – Informace a publikační činnost 1 761 1 745
Mezisoučet – hlava 2 15 960 15 436
Účetní dvůr celkem 162 141 153 722

Pozn.: vykázané údaje se týkají původního rozpočtu.

Interní a externí audit

Interní audit

Útvar interního auditu (IAS) radí Účetnímu dvoru, jak řídit rizika. Poskytuje nezávislé, objektivní ujištění a poradenské služby s cílem vytvářet přidanou hodnotu a zlepšit fungování našeho orgánu. Útvar interního auditu je odpovědný výboru pro interní audit, který se skládá ze tří členů EÚD a externího odborníka. Výbor pravidelně sleduje pokrok při plnění různých úkolů vytyčených v ročním pracovním programu útvaru interního auditu a zajišťuje jeho nezávislost.

V roce 2021 pokračoval IAS v přezkumu politiky EÚD v oblasti řízení rizik a vydal zprávy o třech úkolech: „rovné příležitosti“, „kontrola podvodů“ a „kontinuita provozu a opatření na ochranu zaměstnanců v souvislosti s krizí COVID‑19“. IAS rovněž dokončil hlavní auditní práci na dvou dalších úkolech: „správa a řízení IT“ a „nábor zaměstnanců“, přičemž příslušné zprávy budou vydány v roce 2022.

IAS při svých kontrolách celkově neodhalil žádné nedostatky, které by svou povahou nebo rozsahem vážně zpochybňovaly celkovou spolehlivost systému vnitřní kontroly, který schvalující osoba zavedla, aby byla zajištěna legalita a správnost našich finančních operací v roce 2021.

Externí audit

Naši roční účetní závěrku ověřuje nezávislý externí auditor. Jedná se o důležitý aspekt, jenž dokládá, že se řídíme stejnými zásadami transparentnosti a vyvozování odpovědnosti, které uplatňujeme na kontrolované subjekty.

Náš externí auditor, společnost PricewaterhouseCoopers Sàrl, zveřejnil zprávu o ověření naší účetní závěrky za rozpočtový rok 2020 dne 6. května 2021.

Výroky našeho externího auditora – rozpočtový rok 2020

Pokud jde o účetní závěrku:

„Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Evropského účetního dvora – EÚD (dále jen „společnost“) k 31. prosinci 2020 a výsledku jeho operací, peněžních toků a změn čistých aktiv za rozpočtový rok 2020 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30. 7. 2018, s. 1).“

Pokud jde o používání zdrojů a kontrolní postupy:

„Na základě své práce popsané v této zprávě jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že ve všech významných (materiálních) ohledech a podle výše popsaných kritérií:

 • zdroje přidělené Účetnímu dvoru nebyly použity ke stanoveným účelům,
 • zavedené kontrolní postupy neposkytují potřebné záruky, které zajišťují soulad finančních operací s platnými pravidly a předpisy.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (https://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7456-2 ISSN 2315-3881 doi:10.2865/497440 QJ-AA-22-001-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-7434-0 ISSN 2315-3881 doi:10.2865/8551 QJ-AA-22-001-CS-Q
PRINT ISBN 978-92-847-7494-4 ISSN 1831-1261 doi:10.2865/020015 QJ-AA-22-001-CS-C

Tato publikace je k dispozici ve 24 jazycích v tomto formátu:

PDF
PDF General Report

AUTORSKÁ PRÁVA

© Evropská unie, 2022.

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů.

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Je proto pravidlem, že opakované použití je povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Osoby opakovaně používající obsah EÚD nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení. EÚD nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost.

Pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné fyzické osoby, například na obrázcích zaměstnanců EÚD, nebo zahrnuje díla třetích stran, je nutno získat další povolení.

Je-li povolení poskytnuto, toto povolení ruší a nahrazuje výše uvedené obecné povolení a musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití.

U následujících fotografií je opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení držitele autorských práv a zdroje, případně jména fotografů:

* © Evropská unie, 2022, zdroj: Evropský účetní dvůr.

* © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / Jennifer Jacquemart.

* © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / John Charlton.

* © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / Xavier Lejeune.

* © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / Boryana Katsarova.

* © Evropská unie, 2021, zdroj: Evropský účetní dvůr.

* © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / Seyllou Diallo / Stefan Heunis.

* © Evropská unie, zdroj: Evropský parlament / Daina Le Lardic.

* © Evropská unie, 2022, zdroj: Evropský účetní dvůr.

* © Evropská unie, 2022, zdroj: Evropský účetní dvůr.

* © Evropská unie, 2021, zdroj: Evropský parlament.

U následujících fotografií je reprodukce povolena s uvedením zdroje:

* © Evropská unie, 2021, zdroj: Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie.

K použití nebo reprodukci obsahu, který není ve vlastnictví EU, může být nezbytné požádat o svolení přímo držitele autorských práv:

* © Getty Images / Xavier Lejeune, © Getty Images / Stadratte, © Getty Images / gorodenkoff.

* © Getty Images / Darwel.

* © Getty Images / RADZONIMO.

* © Getty Images / EmirMemedovski.

* © Getty Images / insta_photos.

* © Getty Images / serts.

* © Getty Images / Jevtic.

* © Getty Images / Denis Suslov.

* © Getty Images / Vertigo3d.

* © Getty Images / typhoonski.

* © Getty Images / tommy.

* © Pixabay / Alexas Fotos, © Getty Images / valio84sl & beijingstory, © Nuno André Ferreira.

* © MicroStockHub / Getty Images.

* © Ministerstvo financí Litevské republiky / Litevské bankovní sdružení.

* © UKCOP26.ORG

* © GLOBAL VIEW SPRL – fotograf: Simon Schmitt. Architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny.

Internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv.

Používání loga EÚD

Logo EÚD nesmí být použito bez předchozího souhlasu EÚD.

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: https://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (https://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.