Ak si občanom krajiny EÚ, si zároveň európskym občanom. Ale čo to znamená v praxi? Čo pre nás Európska únia robí? Na úvod treba poznamenať, že žijeme v mieri. Je to samo osebe obrovským úspechom, ale nie je to jediná vec, ktorú pre nás Európa robí.

Ak máš 14 až 18 rokov a máš záujem o bližšie informácie o Európskej únie – potom je táto publikácia pre teba!

Dozvieš sa v nej, ako bola Európska únia vybudovaná, aké hodnoty máme spoločné, kto má čo v EÚ na starosti a ako sa to všetko týka tvojho každodenného života. Dozvieš sa takisto o mnohých výzvach, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, teda o výzvach, ktoré budú formovať aj tvoju budúcnosť.

Európska únia bola vybudovaná v priebehu dlhšieho času. Je to neustále prebiehajúca práca a čoskoro bude tvoja generácia rozhodovať, čo bude ďalej. Teraz nastal čas, aby si si práve ty vytvoril svoje vlastné názory na EÚ. Táto publikácia a úlohy, ktoré sú v nej uvedené, by mali byť podnetom na premýšľanie nielen pre teba, ale aj pri diskusiách o Európe s priateľmi alebo rodinou.

Túto brožúru dopĺňa on-line kvíz ktorý ti zábavným spôsobom pripomenie niektoré z tém, ktoré sa tu riešia.

Dostupné formáty

Táto publikácia je dostupná v 24 jazykoch v tomto formáte:

PDF PRINT HTML

Zdieľajte túto stránku

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Redakčná služba a cielená komunikácia
1049 Brusel
BELGICKO

Rukopis dokončený v januári 2020.

Text tejto publikácie je založený na nemeckom rukopise publikácie z roku 2010 s názvom Európa. Informačná brožúra pre mladých, Eckart D. Stratenschulte, Európska akadémia v Berlíne. Na účely tohto vydania text revidovalo a aktualizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu.

Publications Office

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2020


© Európska únia, 2020

Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja. Pravidlá na opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú upravené rozhodnutím 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39). Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií alebo iného materiálu, ktorý nie je predmetom autorského práva EÚ, je potrebné povolenie priamo od držiteľov autorských práv.


Print
ISBN 978-92-76-00906-1
doi:10.2775/81356
NA-03-19-153-SK-C
PDF
ISBN 978-92-76-00958-0
doi:10.2775/0910
NA-03-19-153-SK-N
HTML
ISBN 978-92-76-00981-8
doi:10.2775/72121
NA-03-19-153-SK-Q

PROSTRIEDKY
Všetky fotografie © Európska únia okrem:

Fotografie:
© Titulná strana: © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan

Ilustrácie:
© iStock.com/lushik
© iStock.com/TCmake_photo
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/macrovector
© iStock.com/AF-studio
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/nadia_bormotova
© iStock.com/vladwel
© iStock.com/Jane_Kelly
© iStock.com/bluebearry
© iStock.com/steinar14