Särskild rapport
nr07 2019

EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre

(i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget)

Om rapporten: Om rapporten: Direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård från 2011 syftar till att säkerställa EU-patienters rätt till säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet, även över nationella gränser inom EU. Rättigheterna syftar också till att främja närmare samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller e-hälsa och behandling av sällsynta sjukdomar. Även om EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård fördjupar medlemsstaternas samarbete, konstaterade vi att patientnyttan var begränsad. Trots framstegen med att ge EU-medborgarna information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, är det fortfarande svårt att få tillgång till denna information på vissa områden. Vi identifierade brister i kommissionens strategiska planering och projektledning. Vi lämnar rekommendationer med fokus på kommissionens stöd till nationella kontaktpunkter, införandet av gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter och EU:s åtgärder när det gäller sällsynta sjukdomar.

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:
PDF
PDF General Report

Sammanfattning

I

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård är fortfarande en marginell företeelse jämfört med hälso- och sjukvård som tillhandahålls nationellt, men i vissa situationer finns den tillgängligaste eller lämpligaste vården för patienter i en annan medlemsstat än deras hemland. Patienternas möjlighet att göra ett fritt och välgrundat val för att få tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan förbättra den vård de får.

II

Direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård från 2011 syftar till att garantera EU-patienters rätt till säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet över nationsgränserna inom EU och deras rätt att få ersättning för sådan vård. Direktivet underlättar ett närmare samarbete på ett antal områden, särskilt gränsöverskridande utbyte av patientuppgifter och tillgång till hälso- och sjukvård för patienter med sällsynta sjukdomar.

III

Omkring 200 000 patienter per år utnyttjar de system som har införts genom direktivet för att få vårdbehandling utomlands, vilket är mindre än 0,05 % av EU:s medborgare. Under de senaste åren har Frankrike rapporterat det högsta antalet utgående patienter och Spanien det högsta antalet inkommande patienter. Den största patientrörligheten har varit mellan angränsande medlemsstater.

IV

Vi granskade huruvida kommissionen hade övervakat genomförandet av direktivet i medlemsstaterna väl och gett vägledning till de nationella kontaktpunkter som ansvarar för att informera patienter om deras rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Vi bedömde om de resultat som uppnåtts när det gäller gränsöverskridande utbyte av patientuppgifter motsvarade förväntningarna och visade på fördelar för patienterna. Vi granskade även viktiga EU-åtgärder som vidtagits den senaste tiden på området sällsynta sjukdomar med fokus på inrättandet av europeiska referensnätverk. Syftet med nätverken är att utbyta kunskap och ge råd om diagnos och behandling genom virtuella samråd mellan vårdgivare i hela Europa och på så vis höja vårdkvaliteten.

V

Vi drar slutsatsen att EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård har fördjupat samarbetet mellan medlemsstaterna, men vid tidpunkten för revisionen var effekten för patienterna begränsad. Åtgärderna är ambitiösa men måste förvaltas bättre.

VI

Kommissionen har övervakat genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård väl. Den har väglett de nationella kontaktpunkterna i att tillhandahålla bättre information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, men det finns ett visst utrymme för förbättringar.

VII

Vid tidpunkten för revisionen hade inget utbyte av patientuppgifter mellan medlemsstater ägt rum, och för gränsöverskridande patienter hade därför ingen nytta kunnat påvisas. Kommissionen hade inte upprättat en genomförandeplan med tidsfrister för sin nya strategi för e-hälsa och inte beräknat antalet potentiella användare innan den införde gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter.

VIII

Idén bakom det europeiska referensnätverket för sällsynta sjukdomar har ett brett stöd bland intressenter i EU (patientorganisationer, läkare och vårdgivare). Kommissionen har dock inte gett en tydlig vision om deras framtida finansiering och hur de ska utvecklas och integreras i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

IX

Med utgångspunkt från våra slutsatser lämnar vi rekommendationer med fokus på kommissionens stöd till nationella kontaktpunkter, införandet av gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter och EU:s åtgärder när det gäller sällsynta sjukdomar.

Inledning

01

Direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (nedan kallat direktivet)1

 • föreskriver EU-patienters rätt till säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet över nationsgränserna inom EU och deras rätt att få ersättning för sådan vård,
 • inrättar nationella kontaktpunkter som ska informera medborgarna om deras rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård,
 • syftar till att underlätta ett närmare samarbete om e-hälsa, inbegripet gränsöverskridande utbyte av patientuppgifter,
 • syftar till att underlätta patienters tillgång till vård för sällsynta sjukdomar, särskilt genom utveckling av europeiska referensnätverk.

Patienträttigheter till gränsöverskridande hälso- och sjukvård

02

Hälso- och sjukvård är en nationell behörighet, och medlemsstaterna finansierar, förvaltar och organiserar sina hälso- och sjukvårdssystem2. Direktivet fastställer på vilka villkor en patient kan resa till ett annat EU-land för att få planerad sjukvård som ersätts på samma villkor som i patientens medlemsstat. Det omfattar vårdkostnader samt förskrivning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska hjälpmedel och kompletterar den rättsliga ram som redan finns i EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen3 (se bilaga I för en jämförelse av patienträttigheter enligt direktivet och förordningen). Syftet med direktivet är att underlätta tillgången till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård baserat på patienternas fria och välgrundade val, eftersom den tillgängligaste eller lämpligaste vården för patienter i vissa situationer endast finns i en annan medlemsstat än deras hemland. Direktivet uppmuntrar dock inte patienter att söka behandling utomlands.

03

Patienter som söker vård i en annan medlemsstat har rätt till relevant information om kvaliteten på behandlingar och vård, ersättningsregler och vilken laglig väg som är bäst att använda. Varje nationell kontaktpunkt ska tillhandahålla denna information. Medlemsstaterna kan kräva förhandstillstånd för vissa typer av hälso- och sjukvård, framför allt för behandling som medför antingen inläggning på sjukhus minst en natt eller användning av högt specialiserad infrastruktur eller utrustning. De gör det i omkring 1 % av fallen.

04

Direktivet bekräftar att patienter som söker vård utomlands ska ersättas för den vården av sitt hemland, under förutsättning att de har rätt till vården hemma. Ersättningen för behandling utomlands fastställs till den kostnadsnivå som hemlandet skulle ha ersatt. Kravet att patienter ska göra förskottsbetalningar är visserligen en väsentlig del av direktivet men anses allmänt vara en stor utmaning för dem4. Enligt direktivet kan emellertid medlemsstaterna beräkna hälso-och sjukvårdskostnaderna för patienterna.

05

Antalet medborgare som begär ersättning för sjukvård utomlands i enlighet med direktivet är lågt (cirka 200 000 ansökningar per år, vilket är mindre än 0,05 % av EU:s medborgare) jämfört med dem som utnyttjar förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (cirka 2 miljoner ansökningar per år för oplanerade behandlingar utomlands). De utgifter för gränsöverskridande hälso- och sjukvård som uppkommit inom ramen för direktivet uppskattas till 0,004 % av den årliga sjukvårdsbudgeten för hela EU5. En Eurobarometerundersökning från 2015 visade att färre än 20 % av medborgarna kände till sina rättigheter i fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kommissionen har inga nyare uppgifter om medborgarnas medvetenhet om direktivet.

06

Utnyttjandet av direktivet varierar mellan medlemsstaterna. Vad beträffar gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster som inte kräver förhandstillstånd hade Frankrike det största antalet utgående patienter (nästan 150 000 patienter 2016), medan Spanien, Portugal och Belgien behandlade det största antalet inkommande patienter6. Tabell 1 visar patientrörligheten i alla EU- och EES-länder inom ramen för direktivet 2016, vilken omfattar både gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster och hälso- och sjukvårdsprodukter. I siffrorna ingår patientrörligheten för både behandlingar som inte kräver förhandstillstånd (totalt 209 534 patienter) och behandlingar som kräver det (totalt 3 562 patienter).

Tabell 1 – Patientrörlighet inom ramen för direktivet 2016

Utgående patienter 2016
Land Antal patienter
FRANKRIKE 146 054
DANMARK 25 343
FINLAND 11 427
NORGE 10 301
POLEN 8 647
SLOVAKIEN 6 110
SLOVENIEN 1 835
FÖRENADE KUNGARIKET 1 113
IRLAND 791
TJECKIEN 401
LUXEM­BURG 277
ITALIEN 201
KROATIEN 200
RUMÄNIEN 130
ESTLAND 80
ISLAND 53
BELGIEN 30
LETTLAND 27
LITAUEN 19
CYPERN 13
SPANIEN 11
GREKLAND 10
ÖSTERRIKE 9
BULGARIEN 5
PORTUGAL 5
MALTA 4
TYSKLAND uppgifter saknas
UNGERN uppgifter saknas
NEDER­LÄNDERNA uppgifter saknas
SVERIGE uppgifter saknas
Total 213 096
Inkommande patienter 2016
Land Antal patienter
SPANIEN 46 138
PORTUGAL 32 895
BELGIEN 27 457
TYSKLAND 27 034
LUXEM­BURG 12 530
TJECKIEN 12 300
ESTLAND 10 044
ITALIEN 9 335
POLEN 6 545
SVERIGE 6 162
GREKLAND 5 639
UNGERN 4 169
ÖSTERRIKE 2 437
KROATIEN 1 680
NEDER­LÄNDERNA 1 653
FÖRENADE KUNGARIKET 1 646
RUMÄNIEN 1 003
BULGARIEN 686
IRLAND 674
MALTA 463
FINLAND 403
FRANKRIKE 371
LITAUEN 369
NORGE 327
SLOVAKIEN 259
CYPERN 254
DANMARK 198
LETTLAND 167
ISLAND 141
SLOVENIEN 117
Total 213 096

Källa: Revisionsrätten, på grundval av rapporten om medlemsstaternas uppgifter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård till följd av direktiv 2011/24/EU för 2016 som finns på kommissionens webbplats.

07

Kommissionen stöder gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvård genom talrika studier och initiativ, bland annat Interreg7, som finansieras inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av sina hälso- och sjukvårdssystem och för alla former av samarbete mellan medlemsstater. Sådana samarbetsformer växer ofta fram utan kommissionens medverkan. I kommissionens aktuella studie om verksamhet och EU-investeringar i gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvården identifierades 423 EU-finansierade projekt8 till stöd för gränsöverskridande samarbetsinitiativ inom hälso- och sjukvården under perioden 2007–2017.

Gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter

08

Direktivet ger kommissionen i uppdrag att stödja medlemsstaternas samarbete om e-hälsa och inrättar ett frivilligt nätverk av myndigheter i medlemsstaterna (nätverket för e-hälsa) som ska stödja utvecklingen av gemensamma standarder för överföring av uppgifter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. E-hälsa är också en viktig del av Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden, och utvecklingen av den i EU är uppbyggd kring de åtgärder som anges i kommissionens handlingsplaner för e-hälsa och i 2018 års strategi för e-hälsa9. År 2017 tillsatte kommissionen även en arbetsgrupp som undersöker incitament och hinder för att få till stånd ett säkert utbyte av hälsouppgifter i hela EU.

09

Tillsammans med medlemsstaterna bygger nu kommissionen en EU-omfattande, frivillig infrastruktur för digitala e-hälsotjänster (eHDSI) för att möjliggöra utbyte av patienters hälsouppgifter – särskilt e-recept och patientjournaler – över de nationella gränserna. I projektet deltar 22 medlemsstater10 och syftet med det är att koppla samman deras e-hälsosystem med EU:s e-hälsoinfrastruktur genom särskilda ”portaler” som kallas nationella kontaktpunkter för e-hälsa (se figur 1 som visar förfarandet för gränsöverskridande utbyte av e-recept).

Figur 1 

Gränsöverskridande utbyte av ett e-recept

Källa: Revisionsrätten.

10

I vissa medlemsstater11, är användningen av e-recept vanlig. I andra medlemsstater har man dock först nyligen börjat testa eller genomföra e-recepttjänster. Begränsad tillgång till e-hälsotjänster på nationell nivå är en av de största utmaningarna i samband med införandet av den EU-omfattande e-hälsoinfrastrukturen. Vissa medlemsstater deltar dessutom inte alls (t.ex. Danmark – se ruta 1 om e-hälsoapplikationer för patienter) eller endast i en del av den EU-omfattande e-hälsoinfrastrukturens tjänster.

Ruta 1

E-hälsoapplikationer för patienter i Danmark

Genom den nationella e-hälsoportalen Sundhed.dk (https://www.sundhed.dk) kan danska patienter titta på sina läkemedelsprofiler, se planerade konsultationer hos vårdgivare och själva beställa vissa läkemedel på nytt. År 2018 arbetade de danska myndigheterna med ett pilotprojekt för att lägga till ytterligare funktioner till e-hälsoportalen för att göra det lättare för patienter som går till läkaren ofta (t.ex. patienter med kroniska sjukdomar) att boka tider.

Med hjälp av mobilappen ”Medicinkortet” kan patienterna dessutom begära att deras befintliga digitala recept förlängs. Alla recept som utfärdas i Danmark är digitala.

11

EU finansierar e-hälsoinfrastruktur genom Fonden för ett sammanlänkat Europa med utgångspunkt i ett pilotprojekt för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter12. Medlemsstater som vill inleda gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter måste genomgå en test- och granskningsprocess, varefter en expertgrupp med representanter från medlemsstaterna lämnar en rekommendation. Nätverket för e-hälsa fattar därefter ett slutgiltigt beslut om vilka länder som kan delta i gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter.

Gränsöverskridande initiativ för patienter med sällsynta sjukdomar

12

I direktivet definieras en sällsynt sjukdom som en sjukdom som drabbar högst fem av 10 000 personer. Uppskattningsvis 6 000–8 000 sällsynta sjukdomar förekommer hos mellan 6 och 8 % av EU:s befolkning, det vill säga mellan 27 och 36 miljoner människor. Särdragen hos sällsynta sjukdomar – ett begränsat antal patienter och brist på relevant kunskap och expertis – ledde Europeiska unionens råd till slutsatsen ”att man på detta område kan skapa mycket stort mervärde genom åtgärder på gemenskapsnivå”13.

13

Kommissionen lade fram en särskild politisk ram för att göra en satsning avseende sällsynta sjukdomar, framför allt genom inrättandet av de europeiska referensnätverken, i sitt meddelande från 2008 Sällsynta sjukdomar – Utmaningar för Europa. Direktivet ger kommissionen i uppdrag att stödja medlemsstaterna i utvecklingen av de europeiska referensnätverken. Figur 2 visar den successiva politiska utveckling som lett till inrättandet av dem.

Figur 2 

Den successiva politiska utveckling som lett till inrättandet av de europeiska referensnätverken

Källa: Revisionsrätten.

14

De europeiska referensnätverken ska minska tiden till diagnos, förbättra tillgången till lämplig vård för patienter med sällsynta sjukdomar och vara plattformar för utveckling av riktlinjer, utbildning och kunskapsutbyte. År 2017 startade 24 nätverk för olika typer av sällsynta sjukdomar. Vart och ett av dem får 1 miljon euro i finansiering under fem år från EU:s hälsoprogram. Kommissionen finansierar också patientregister och stöder verksamhet för de europeiska referensnätverken samt utveckling av it-verktyg, särskilt genom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

15

När ett patientärende överlämnas till ett europeiskt referensnätverk sammankallas en ”virtuell” panel av medicinska experter via det medicinska systemet för patienthantering, en webbaserad applikation som kommissionen tillhandahöll i november 2017. Med hjälp av applikationen kan läkare utbyta information, uppgifter och bilder avseende enskilda patienter, med deras samtycke, och få stöd för diagnostisering och behandling. I december 2018 hade 73 % av medlemmarna i de europeiska referensnätverken registrerat sig för användning av applikationen och 333 paneler tillsatts (se ruta 2 som visar exempel på ärenden med patienter med sällsynta sjukdomar som diskuterats av europeiska referensnätverk).

Ruta 2

Exempel på ärenden med patienter med sällsynta sjukdomar som diskuterats av ett europeiskt referensnätverk

År 2018 behandlade det europeiska referensnätverket för pediatrisk cancer ärenden som gällde två litauiska barn med en sällsynt pediatrisk cancer. Efter råd från specialister via det europeiska referensnätverket fick dessa barn nya behandlingar.

År 2017 behandlade det europeiska referensnätverket för sällsynta och komplexa former av epilepsi ett ärende som gällde en fyra år gammal finsk pojke med en särskild hjärnmissbildning som orsakade svår epilepsi. Hans läkare i Finland konsulterade specialisterna i de europeiska referensnätverken för att få råd om rätt behandling. Specialister från minst sex andra länder deltog i diskussionerna och kunskapsutbytet om behandlingen av pojken.

I båda fallen gav de europeiska referensnätverken värdefulla råd om behandlingen av patienterna.

16

Styrelsen av medlemsstater för europeiska referensnätverk14 godkänner etablering av och medlemskap i nätverken. Vid utgången av 2018 deltog över 952 vårdgivare (dvs. institut och sjukhusenheter) på över 300 sjukhus i de europeiska referensnätverken runtom i EU. Inget europeiskt referensnätverk täckte fler än 19 medlemsstater. Figur 3 visar att fördelningen av medlemmar i de europeiska referensnätverken som är vårdgivare varierar inom EU. Det största antalet hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i de europeiska referensnätverken kommer från Italien. Italien har länge haft en nationell strategi för åtgärder avseende sällsynta sjukdomar och ett nationellt nätverk av specialiserade sjukhus och center med kompetens att hjälpa patienter med sällsynta sjukdomar.

Figur 3

Fördelning inom EU av medlemmar i de europeiska referensnätverken som är vårdgivare

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från kommissionen om antalet medlemmar i de europeiska referensnätverken som är vårdgivare per medlemsstat, februari 2019.

Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod

17

Ett av Europeiska revisionsrättens strategiska mål är att granska resultat på områden där EU-åtgärder har stor betydelse för medborgarna15. Att förbättra hälso- och sjukvårdens infrastruktur och tjänster i EU och deras tillgänglighet och ändamålsenlighet är ett område där EU-åtgärder kan ge ett mervärde för EU-medborgarna. Vi inledde vår revision tio år efter det att kommissionen hade godkänt sin strategi för sällsynta sjukdomar och det viktigaste EU-pilotprojektet för gränsöverskridande utbyte av hälso- och sjukvårdsuppgifter hade påbörjats. Vid revisionen försökte vi besvara följande fråga:

Gagnar EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård patienterna?

18

Vi granskade om

 1. kommissionen övervakade genomförandet av EU:s direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård väl i medlemsstaterna,
 2. de resultat som hittills uppnåtts när det gäller gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter motsvarar förväntningarna,
 3. EU:s åtgärder i fråga om sällsynta sjukdomar bidrar till medlemsstaternas ansträngningar för att underlätta patienters tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
19

Vår revision omfattade perioden från antagandet av kommissionens strategi för sällsynta sjukdomar till inledningen av EU:s viktigaste pilotprojekt för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter 2008. Vi utförde revisionsarbetet mellan februari och november 2018 och intervjuade företrädare för kommissionen från generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och säkerhet), generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) och generaldirektoratet för gemensamma forskningscentrumet (GD Gemensamma forskningscentrumet) samt fem medlemsstaters16 myndigheter med ansvar för att genomföra direktivet. I vårt val av medlemsstater beaktade vi de viktigaste EU-finansierade projekten för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter.

20

Vi frågade också ut alla medlemsstaternas företrädare i expertgruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att få deras synpunkter på den utveckling och de svårigheter som framför allt hindrar patienters tillgång till gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt företrädare för nätverket för e-hälsa om deras synpunkter på kommissionens arbete med gränsöverskridande utbyte av patientuppgifter. Vi fick 15 svar från expertgruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och tio från nätverket för e-hälsa.

21

Vi granskade EU-finansierade projekt som syftade till att underlätta tillgången till gränsöverskridande hälso- och sjukvård, inbegripet projekt för utbyte av hälsouppgifter över gränserna och för utveckling och upprätthållande av den europeiska plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar. Vi organiserade en expertpanel för att få oberoende råd om EU:s politik för sällsynta sjukdomar och de europeiska referensnätverken.

Iakttagelser

Kommissionen har säkerställt att EU:s direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård har omsatts i praktiken

22

För att säkerställa att direktivet genomförs måste kommissionen övervaka och se till att medlemsstaterna införlivar det, vilket sker genom kontroller av fullständigheten och överensstämmelsen. Kommissionen ska också rapportera hur direktivet fungerar och på lämpligt sätt vägleda de nationella kontaktpunkter som ansvarar för att informera patienter om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kommissionen har övervakat och sett till att direktivet införlivats

23

Efter sista datum för införlivande av direktivet den 25 oktober 2013 och kommissionens kontroller av att medlemsstaterna införlivat det fullständigt, inledde kommissionen 26 överträdelseförfaranden för försenad eller ofullständig anmälan av införlivandeåtgärder. Kommissionen inledde dessutom 21 överträdelseförfaranden för försenat eller ofullständigt införlivande av genomförandedirektivet om erkännande av recept som utfärdats i en annan medlemsstat17. Efter det att alla medlemsstater hade gjort fullständiga anmälningar av införlivandeåtgärder, avslutade kommissionen dessa förfaranden i november 2017.

24

Kommissionen kontrollerar medlemsstaternas lagstiftning för att ta reda på om de har införlivat direktivets bestämmelser korrekt. För att rikta kontrollerna identifierade kommissionen följande fyra prioriterade områden som utgör hinder för gränsöverskridande patienter: ersättningssystem, användning av förhandstillstånd, administrativa krav och avgifter för inkommande patienter. Efter dessa kontroller inledde kommissionen elva överträdelseärenden på eget initiativ, varav fyra hade avslutats i november 2018, efter det att medlemsstaterna hade ändrat de nationella införlivandeåtgärderna.

25

Vi anser att kommissionens kontroller har lett till förbättringar i de system och metoder som medlemsstaterna använder.

Kommissionen har rapporterat om hur direktivet fungerar i rätt tid

26

Kommissionen är skyldig att vart tredje år, med början 2015, utarbeta en rapport om hur direktivet fungerar18. Rapporterna ska innehålla information om patientflöden och kostnaderna i samband med patienters rörlighet. Medlemsstaterna är enligt direktivet inte skyldiga att samla in uppgifter om patientflöden, men de ska ge kommissionen den hjälp och all den tillgängliga information som den behöver för att utarbeta rapporten. År 2013 gick medlemsstaterna med på att lämna specifika uppgifter till kommissionen på årlig basis.

27

De flesta medlemsstater antog sina nationella införlivandeåtgärder sent (se punkt 23) vilket försenade uppgiftslämningen till kommissionen 2015. År 2017 tillhandahöll 26 medlemsstater uppgifter, men sex av dem lämnade ofullständiga uppgifter. Uppgifterna gick dessutom inte att jämföra mellan länder, eftersom vissa medlemsstater rapporterade alla ersättningar utan att ange om de beviljades i enlighet med direktivet eller förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Kommissionen konstaterade att uppgifterna i rapporterna inte var exakta. Till exempel var översikten över patientflöden ofullständig. Tabell 1 visar att fyra medlemsstater inte lämnade några uppgifter om utgående patientflöden 2016.

28

Trots dessa utmaningar uppfyllde kommissionen sin rapporteringsskyldighet i tid. Den antog sin senaste rapport i september 2018 och presenterade en översikt över patientflöden och de finansiella effekterna av gränsöverskridande hälso- och sjukvård i enlighet med direktivet.

Kommissionen vägledde de nationella kontaktpunkterna när det gällde att förbättra informationen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

29

Kommissionen stöder och vägleder de nationella kontaktpunkterna i syfte att tillhandahålla tydlig och uttömmande information om patienters rättigheter till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För det ändamålet har kommissionen offentliggjort ett antal relevanta studier19. Före det sista datumet för införlivande av direktivet sände kommissionen 2013 en vägledning till medlemsstaterna om de tillgängliga behandlingsvägarna inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård för patienterna: direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.

30

Men färre än hälften av de nationella kontaktpunkternas webbplatser förklarade de två olika sätt som patienter kan få hälso- och sjukvård på i andra länder20. I mars 2018 försökte kommissionen komma till rätta med den potentiella risken för sammanblandning av de båda rättsakterna genom att anordna en workshop om kapacitetsuppbyggnad för nationella kontaktpunkter och genom att ta fram en praktisk verktygslåda för att hjälpa de nationella kontaktpunkterna att sprida informationen till patienter. Vår enkät visade att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna välkomnade verktygslådorna men att ytterligare arbete krävs för att hjälpa till att förklara skillnaden för patienterna.

31

I en ny studie från kommissionen21 ansåg kommissionen att den information som finns tillgänglig för patienter på de nationella kontaktpunkternas webbplatser i allmänhet var adekvat och uppfyllde villkoren i direktivet men att webbplatserna skulle kunna innehålla mer information om inkommande patienters rättigheter och om ersättningen av gränsöverskridande hälso- och sjukvårdskostnader för utgående patienter. I ett betänkande om direktivet konstaterade Europaparlamentet att ”[det] [g]enerellt saknas […] djupgående information om patienträttigheter på de nationella kontaktpunkternas webbplatser”22.

32

De nationella kontaktpunkterna är inte skyldiga enligt direktivet att tillhandahålla information om europeiska referensnätverk på sina webbplatser. Vi konstaterade att vissa nationella kontaktpunkter gjorde det, medan andra övervägde att göra det. Tyska, irländska, estniska, litauiska och brittiska företrädare har redan uttryckt intresse för att samarbeta med styrelsen av medlemsstater för europeiska referensnätverk23. De experter på sällsynta sjukdomar som vi konsulterade ansåg att de nationella kontaktpunkterna ska tillhandahålla sådan information om nätverken.

Utbyte av patienters hälsouppgifter över gränserna: vid tidpunkten för revisionen hade resultaten inte infriat de höga förväntningarna

33

När man ska skapa mekanismer för utbyte av patienters hälsouppgifter inom EU krävs det en tydlig strategisk ram och förvaltningsram som stöds av medlemsstaterna. Tydliga mål bör ställas upp och resultaten övervakas regelbundet. Innan de storskaliga projekten inleds bör kommissionen med stöd av medlemsstaterna beräkna antalet potentiella användare. Lärdom bör dras av de tidigare pilotprojekten.

Strategin för e-hälsa från 2018 innehöll ingen genomförandeplan

34

Kommissionens handlingsplaner för e-hälsa anger kommissionens syn på e-hälsa, inbegripet gränsöverskridande utbyte av patienters hälsouppgifter. Den nuvarande handlingsplanen löper från 2012 till 2020. I april 2018 antog kommissionen en ny strategi för e-hälsa24 som är mer omfattande än den nuvarande handlingsplanen. Den inkluderar framför allt en möjlig utvidgning av det gränsöverskridande utbytet till elektroniska patientjournaler.

35

År 2014 offentliggjorde kommissionen en interimsutvärdering av handlingsplanen för e-hälsa25. Utvärderingen var på det hela taget positiv men konstaterade vissa brister och rekommenderade att kommissionen skulle uppdatera planen och ta med de mest relevanta frågorna, införa en tydlig styrningsstruktur och skapa en övervaknings- och samordningsmekanism.

36

Kommissionen har genomfört merparten av de planerade åtgärderna i handlingsplanen för e-hälsa. Kommissionen har dock inte följt rekommendationen från utvärderingen 2014 om att uppdatera sin handlingsplan och inte heller ändrat den så att den speglar strategin för e-hälsa från 2018. Planen innehåller därför inte relevanta frågor som införandet av den allmänna dataskyddsförordningen. Kommissionen har inte heller fastställt ansvarsområden för genomförandet av planen.

37

Strategin för e-hälsa från 2018 hänvisar till nya utmaningar som införandet av den allmänna dataskyddsförordningen och cyberhot. Men den innehåller ingen genomförandeplan med tidsfrister för förväntade resultat och output som visar hur kommissionen genomför strategin för e-hälsa. När kommissionen införde sin strategi för e-hälsa 2018 var den enda utvärderingen av handlingsplanen för 2012–2020 från 2014.

Kommissionen underskattade svårigheterna med att införa en EU-omfattande e-hälsoinfrastruktur

38

Kommissionen har arbetat med utbyte av patienters hälsouppgifter mellan medlemsstater i två etapper: i ett pilotprojekt (epSOS)26 från 2008 till 2012, till en kostnad av 18 miljoner euro, och i ett pågående installationsprojekt (EU-omfattande infrastruktur för e-hälsa) med en budget på 35 miljoner euro27 som inleddes 2015.

39

EpSOS mål var att utveckla en informations- och kommunikationsteknisk ram och infrastruktur för säker gränsöverskridande tillgång till patienters hälsouppgifter. Pilotprojektet gick ut på att testa den funktionella, tekniska och juridiska genomförbarheten och acceptansen av den föreslagna lösningen för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter. Det syftade till att visa på det praktiska genomförandet av lösningen i flera olika miljöer i ett antal deltagande stater.

40

Inom projektet utvecklade man definitionerna för datainnehållet i patientjournaler och e-recept (se punkt 09) liksom även mekanismer för att testa, revidera och godkänna utbyte av hälsouppgifter över gränserna. Det har bidragit till utvecklingen av specifikationer och riktlinjer för driftskompatibilitet på e-hälsoområdet. Det har också skapat gemensamma standarder för att främja detta utbyte och visat på medlemsstaternas uppslutning kring samarbete på detta område.

41

I projektets planeringsfas fastställdes inte räckvidden och omfattningen av de tester som krävdes före det praktiska genomförandet. Testningen av den föreslagna lösningens funktionella genomförbarhet bestod av 43 överföringar av patientuppgifter. Det innebar att projektet gav en begränsad praktisk demonstration av den föreslagna lösningen. I slutgranskningen av projektet drog externa utvärderare slutsatsen att antalet verkliga patientjournaler och e-recept var för lågt för att epSOS tjänster skulle kunna anses operativa och robusta28. Men trots att detta utbyte var begränsat ansåg kommissionen att det var ett tillräckligt koncepttest för eHDSI.

42

Kommissionen bedömde epSOS-projektet 2014. I bedömningen konstaterades att konceptet med epSOS-modellen för gränsöverskridande driftskompatibilitet hade visat sig vara välgrundat, trots att förväntningarna när det gällde statistiskt relevanta antal patientmöten ännu inte hade uppfyllts i epSOS-projektet29. Dessutom hade rättsliga, organisatoriska och semantiska problem med driftskompatibiliteten visat sig vara en större utmaning än förväntat. Kommissionen identifierade också icke stödberättigande kostnader i ersättningsanspråken från projektets underleverantörer, oftast med koppling till personalkostnader. Vid tidpunkten för vår revision höll kommissionen på att återvinna icke stödberättigande kostnader motsvarande 42 % av den finansiering som tillhandahållits.

43

Trots dessa utmaningar beslutade kommissionen 2015 att använda outputen från pilotprojektet som utgångspunkt för utvecklingen av den storskaliga, EU-omfattande infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI). EHDSI:s struktur, tekniska och semantiska specifikationer och juridiska, organisatoriska och politiska överenskommelser mellan de deltagande medlemsstaterna baseras på epSOS resultat.

44

Vi identifierade brister i hur kommissionen hade förberett detta komplexa projekt. Framför allt hade den inte gjort en tillräcklig beräkning av antalet potentiella användare (patienter och vårdgivare, dvs. apotek och sjukhus) av de gränsöverskridande e-hälsotjänster som eHDSI tillhandahåller eller en tillräcklig bedömning av kostnadseffektiviteten hos dessa tjänster innan eHDSI infördes. Vi anser därför att kommissionen underskattade svårigheterna med att införa en EU-omfattande e-hälsoinfrastruktur.

Kommissionen överskattade det sannolika utnyttjandet av infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster

45

Kommissionens uppgifter om det sannolika antalet utbyten av hälsouppgifter över gränserna har varit överdrivet optimistiska (se ruta 3).

Ruta 3

Kommissionens uppgifter om utnyttjandet av EU-omfattande e-hälsoinfrastruktur

I december 2017 meddelade kommissionen att tolv medlemsstater skulle börja utbyta patientuppgifter regelbundet 201830.

På sin webbplats om styrning av e-hälsoinfrastruktur uppgav kommissionen att man räknade med att EU:s utbyte av gränsöverskridande hälsouppgifter skulle börja bli ett accepterat förfarande i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen framemot 201931.

När kommissionen bedömde sina egna resultat rapporterade den 2017 att tio medlemsstater hade kapacitet att utbyta hälsouppgifter och ansluta sig till gränsöverskridande tjänster för e-hälsoinformation32. Denna uppgift byggde på medlemsstaternas egna svar på en fråga om inrättandet av nationella e-hälsoportaler och innefattade medlemsstater som just hade börjat bygga sina portaler men som inte hade bekräftat att de var beredda att utbyta hälsouppgifter över gränserna.

46

Vid tidpunkten för revisionen (november 2018) hade utbyte av patienters hälsouppgifter över gränserna ännu inte påbörjats via EU:s e-hälsoinfrastruktur (se bilaga II, som visar de planerade datumen för när gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter i medlemsstaterna skulle börja tillämpas). Vid den tidpunkten hade kommissionen bedömt sju medlemsstaters33 kapacitet att börja tillämpa gränsöverskridande utbyte. Fyra av dem (Tjeckien, Estland, Luxemburg och Finland) hade genomgått uppföljningskontroller. I oktober 2018 rekommenderade expertgruppen med representanter från medlemsstaterna att de skulle börja tillämpa gränsöverskridande utbyte, förutsatt att alla korrigerande åtgärder hade vidtagits. I figur 4 presenteras den process genom vilken medlemsstaterna ansluter sig till den gränsöverskridande tjänsten för e-hälsoinformation och läget 2018.

Figur 4 

Processen för anslutning till den gränsöverskridande tjänsten för e-hälsoinformation – läget 2018

Källa: Revisionsrätten, på grundval av information från kommissionen.

47

Vi konstaterade också att dessa fyra medlemsstater fick tillträde till den EU-omfattande e-hälsoinfrastrukturen för att tillhandahålla olika typer av e-hälsotjänster. Vid tidpunkten för revisionen var Finland redo att skicka e-recept, medan Estland kunde ta emot dem (i början av 2019 var detta det enda utbytet av e-recept som fanns i Europa). Enligt kommissionen reglerades 550 e-recept på detta sätt mellan januari och slutet av februari 2019. Tjeckien och Luxemburg var beredda att ta emot elektroniska patientjournaler från utlandet men ingen av dem kunde ännu skicka dem via infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI). Dessutom kommer inledningsvis endast vissa nationella vårdgivare och apotek i dessa länder att använda systemet. I ruta 4 förklaras hur patienter skulle kunna gagnas av gränsöverskridande utbyte av e-recept och elektroniska patientjournaler.

Ruta 4

Gränsöverskridande utbyte

E-recept (Finland och Estland)

När en patient med ett e-recept som utfärdats i Finland går till ett apotek i Estland för att hämta ut sin medicin ska apoteket registrera patientens identitet. Apoteket ska därefter, under förutsättning att patienten har gett sitt samtycke, skicka förskrivningsuppgifterna till den estniska e-hälsoportalen (NCPeH) som skickar dem vidare till den finländska e-hälsoportalen. När apoteket i Estland har lämnat ut medicinen till patienten ska den finländska e-hälsoportalen informeras om att e-receptet har behandlats (se figur 1).

Elektroniska patientjournaler

När en person behöver akutvård eller oplanerat besöker en vårdgivare utomlands, skulle medicinsk personal kunna få elektronisk tillgång till grundläggande medicinska uppgifter om patienten i patientens hemland via EU:s e-hälsoportal. Patientjournalen kan innehålla information om patientens läkemedelsallergier och underlätta diagnostisering utomlands.

Europeiska referensnätverk för sällsynta sjukdomar är en ambitiös innovation, men deras hållbarhet har inte påvisats

48

För att kommissionen på ett ändamålsenligt sätt ska stödja medlemsstaterna i utvecklingen av europeiska referensnätverk måste det ske genom den rättsliga ramen och med en sammanhängande strategi och en tydlig färdplan.

Kommissionen har inte uppdaterat sin ram för EU-åtgärder för sällsynta sjukdomar

49

Utvecklingen av det europeiska referensnätverket är en del av EU:s bredare politik i fråga om sällsynta sjukdomar, som innefattar delar som stöd till utvecklingen av nationella planer för sällsynta sjukdomar, bättre standardisering av nomenklaturen för sällsynta sjukdomar och stöd till forskning om sällsynta sjukdomar. Kommissionens meddelande om sällsynta sjukdomar från 2008 hade som mål att ”främja samarbete mellan medlemsstaterna och vid behov stödja deras insatser”. Syftet var att lägga fram ”en övergripande gemenskapsstrategi för stöd till medlemsstaterna”34 i arbetet med att bekämpa sällsynta sjukdomar. Rådet godkände detta tillvägagångssätt i sin rekommendation om en satsning avseende sällsynta sjukdomar av den 8 juni 200935.

50

Kommissionen offentliggjorde en genomföranderapport om såväl meddelandet som rådets rekommendation 2014. I rapporten drogs slutsatsen att målen i meddelandet och rådets rekommendation på det stora hela hade uppnåtts. Bland målen fanns fastställande av en tydlig definition av sällsynta sjukdomar och förbättring av deras kodning i hälso- och sjukvårdssystemen. Rapporten varnade för att mycket återstod att göra innan patienter med sällsynta sjukdomar runtom i EU skulle kunna vara säkra på att de får den vård som de behöver och framhöll att det skulle krävas ytterligare arbete för att komma till rätta med bristen på strategier för sällsynta sjukdomar i vissa medlemsstater. Den innehöll elva åtgärder som kommissionen planerade, bland annat fortsatt stöd till den europeiska plattformen för sällsynta sjukdomar och till utveckling av planer för sällsynta sjukdomar.

51

Trots slutsatsen att målen hade uppnåtts är nio av de elva planerade åtgärderna en fortsättning på befintliga initiativ. Kommissionen har inte uppdaterat sin strategi för sällsynta sjukdomar sedan 2008, trots att den förvaltar viktiga initiativ, såsom nätverken och den EU-omfattande plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar.

Kommissionen tillämpade inte alla lärdomar från pilotförsöken inför de europeiska referensnätverken

52

Kommissionen finansierade tio pilotreferensnätverk mellan 2007 och 2013. Kommissionens rådgivande kommitté för sällsynta sjukdomar (EUCERD)36 utvärderade dem och offentliggjorde en preliminär analys av resultaten och erfarenheterna av europeiska pilotreferensnätverk för sällsynta sjukdomar 2011. Men när kommissionen inrättade de europeiska referensnätverken tog de endast itu med vissa av de frågor som togs upp i utvärderingen från 2011, till exempel stöd till patientregister, behovet av ett särskilt informations- och kommunikationstekniskt verktyg samt av att varje nätverksmedlem skulle ha processer för kvalitetskontroll av sina vårdrutiner. Bland de olösta frågorna finns följande:

 • Nätverkens hållbarhet efter den inledande finansieringsperioden.
 • Utvecklingen av ett kontinuerligt system för övervakning och kvalitetskontroll för nätverksmedlemmarna.
 • De administrativa utmaningarna med och ekonomiska kostnaderna för att utvidga ett nätverk.
 • Hållbart stöd till patientregister.
53

Styrelsen av medlemsstater för nätverken har sedan den tillsattes 2014 fortsatt att arbeta med dessa kvarstående frågor. Den har gjort framsteg när det gäller kontinuerlig övervakning och kvalitetskontroll (för vilka den i september 2018 godkände en uppsättning kärnindikatorer som samlats in av de europeiska referensnätverken). Emellertid har nya frågor som måste lösas uppkommit, till exempel integrering av nätverken i nationella hälso- och sjukvårdssystem och samarbete med näringslivet. Figur 5 visar de olika utmaningar som nätverk för närvarande står inför och som kommissionen, styrelsen av medlemsstater eller nätverkens samordningsgrupp för nätverk nu försöker möta.

Figur 5 

Utmaningar för utvecklingen av de europeiska referensnätverken

Källa: Revisionsrätten, på grundval av protokoll från möte i styrelsen av medlemsstater för de europeiska referensnätverken.

Kommissionen gav stöd till inrättandet av 24 europeiska referensnätverk men skapade inget ändamålsenligt system för att bedöma deltagarna

54

Direktivet gav kommissionen i uppdrag att fastställa särskilda kriterier och villkor som vårdgivare måste uppfylla för att få gå med i ett europeiskt referensnätverk37. Kommissionen anlitade en konsult som skulle ta fram riktlinjer för sökande och även för det oberoende bedömningsorgan som utvärderade de europeiska referensnätverken och enskilda ansökningar från vårdgivare. Kommissionen försökte öka medvetenheten om införandet av de europeiska referensnätverken bland berörda intressenter, och dess ursprungliga mål att stödja inrättandet av tio nätverk38 överträffades eftersom 24 skapades (se bilaga III med en förteckning över de europeiska referensnätverken).

55

Figur 6 illustrerar processen för att bedöma vårdgivares ansökningar om anslutning till de europeiska referensnätverken. Innan en ansökan kunde lämnas in måste varje vårdgivare först godkännas av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Bedömningsförfarandet på EU-nivå begränsades till en behörighetskontroll av ansökningar och en bedömning av ett urval av 20 % av de enskilda ansökningarna.

Figur 6

Beslutsträd för behörighetskontrollen och bedömningsprocessen avseende vårdgivares ansökningar om anslutning till europeiska referensnätverk

Källa: Revisionsrättens analys, på grundval av handlingar från Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor.

56

Det oberoende bedömningsorganet upprättade 62 negativa preliminära rapporter. I samtliga dessa fall tillhandahöll de sökande information39 om kvarstående frågor som gjorde att bedömningsorganet kunde avge ett positivt utlåtande. Vid vår granskning av ett urval40 granskningsrapporter konstaterade vi emellertid att bedömningsorganet i många fall hade avgett sitt slutliga, positiva utlåtande utifrån ofullständig information. Slutresultatet av bedömningsprocessen var att 952 av de 953 vårdgivare som hade ansökt om att få gå med i de europeiska referensnätverken godkändes. Vi drar slutsatsen att denna bedömningsprocess i praktiken var av begränsat värde för inrättandet av de europeiska referensnätverken.

57

Ursprungligen kompletterades inte det urvalsbaserade bedömningssystemet med några andra övervaknings- eller bedömningsåtgärder. Sedan december 2016 har kommissionen tillsammans med medlemsstaternas företrädare och samordnare för de europeiska referensnätverken arbetat med att utveckla ett system för kontinuerlig övervakning från kommissionens sida och regelbunden självutvärdering för alla nätverksmedlemmar. Vid tidpunkten för revisionen hade de dock ännu inte beslutat vilka åtgärder som ska vidtas om detta övervakningssystem identifierar underpresterande vårdgivare. Kommissionen planerar också att utvärdera de europeiska referensnätverken i slutet av den femåriga finansieringsperioden41.

EU-budgeten innehåller inte någon särskild budgetpost för de europeiska referensnätverken

58

Enligt direktivet är kommissionen skyldig att stödja medlemsstaterna i utvecklingen av de europeiska referensnätverken. EU-budgeten innehåller inte någon särskild budgetpost för kostnaderna för europeiska referensnätverk. För att stödja de europeiska referensnätverkens verksamhet har kommissionen tillhandahållit finansiering från olika utgiftsprogram (hälsoprogrammet och Fonden för ett sammanlänkat Europa) och genom olika utgiftsmekanismer (ansökningsomgångar och anbudsinfordringar). Kommissionen har inte fastställt en utförlig utgiftsplan för perioden 2017–2021 och överlämnat den till de europeiska referensnätverken och budgetmyndigheten.

59

I november 2017 försåg kommissionen nätverken med det medicinska systemet för patienthantering för utbyte av och sökning i patientuppgifter (se punkt 15). Patientkonsultationer med hjälp av detta system är en viktig del av de europeiska referensnätverkens verksamhet. Men användningen av gränsöverskridande konsultationer via det medicinska systemet för patienthantering satte strålkastarljuset på problemet med erkännande av den tid som läkare lägger på diagnostisering och behandling av patienter i en annan medlemsstat. Figur 7 visar antalet konsultationspaneler som hade skapats i systemet per nätverk mellan november 2017 och december 2018.

Figur 7

Konsultationspaneler är ett tecken på nätverkens verksamhet

Källa: Kommissionens rapport om det medicinska systemet för patienthantering, 12.2018.

60

Varje nätverkssamordnare får för närvarande 1 miljon euro under en period på fem år i EU-finansiering42 för administrativa kostnader. Betalningen av den årliga administrativa finansieringen till nätverken var ofta försenad. En enkät bland nätverkssamordnare som kommissionen genomförde i januari 2018 och som 20 nätverk besvarade visade att hållbar finansiering är en av de två största utmaningarna för nätverken43. Av de 24 nätverken har 17 tagit med identifiering av andra finansieringskällor i sina mål eller riskreducerande strategier.

61

Utöver denna administrativa finansiering beviljade kommissionen nätverken bidrag till stöd för deras måluppfyllelse. Den inledde upphandlingsförfaranden för att utveckla verksamhet till stöd för inrättande och utveckling av nätverken. Vid utgången av 2018 omfattade verksamheten följande:

 • Användningen av e-hälsolösningar, det vill säga det medicinska systemet för patienthantering (5 miljoner euro anslagna från Fonden för ett sammanlänkat Europa).
 • Utvecklingen av riktlinjerna för klinisk praxis (totalt 4 miljoner euro från hälsoprogrammet).
 • De europeiska referensnätverkens register (totalt 2 miljoner euro för fem nätverk 2018 från hälsoprogrammet).
 • Tillhandahållandet av utbildning och verktyg för nätverkssamordnare (inbjudan att lämna anbud till ett externt företag med ett beräknat värde av 400 000 euro).
 • Tillhandahållandet av sekretariatsstöd till nätverkssamordnarnas arbetsgrupp (inbjudan att lämna anbud till ett externt företag med ett beräknat värde av 380 000 euro).
 • Utvecklingen av mallar för nätverkens dokument (inbjudan att lämna anbud till ett externt företag med ett beräknat värde av 100 000 euro).
62

Nätverkssamordnarna anser att deltagandet i de många ansökningsomgångar som kommissionen anordnade var en stor administrativ börda. Vidare är hållbarheten på lång sikt när det gäller nätverkens register, som för närvarande finansieras med medel från hälsoprogrammet, oklar, trots att kommissionen i sitt meddelande om sällsynta sjukdomar från 2008 betonade risken med projektbaserad finansiering för register.

Trots förseningar inför kommissionen nu en EU-omfattande plattform för register för sällsynta sjukdomar

63

I sitt meddelande om sällsynta sjukdomar från 2008 pekade kommissionen på vikten av databaser och register för att möjliggöra epidemiologisk och klinisk forskning om sällsynta sjukdomar. Den betonade också vikten av att säkerställa att dessa system är hållbara på lång sikt. Som svar på denna utmaning började GD Gemensamma forskningscentrumet 2013 utveckla EU-plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar som medfinansierades av hälsoprogrammet44 och som skulle vara öppen för alla europeiska register för sällsynta sjukdomar. Gemensamma forskningscentrumets plattform försöker komma till rätta med fragmenteringen av uppgifter i patientregister över sällsynta sjukdomar i hela Europa genom att främja standarder på EU-nivå för uppgiftsinsamling och tillhandahålla driftskompabilitetsverktyg för utbyte av uppgifter om sällsynta sjukdomar.

64

Vi konstaterade att kommissionen parallellt med gemensamma forskningscentrumets plattform finansierade ett annat projekt, RD-Connect från finansieringsprogrammet för forskning och innovation (sjunde ramprogrammet), som hade som ett av sina mål att skapa en katalog över patientregister för forskning om sällsynta sjukdomar. Båda projekten har ett liknande syfte, nämligen att koppla samman register i EU för att göra det lättare för forskare att få tillgång till uppgifter om sällsynta sjukdomar. Detta har lett till att kommissionen finansierar två projekt med potentiellt överlappande resultat.

65

Vid tidpunkten för revisionen skulle gemensamma forskningscentrumets plattform tas i drift i februari 2019, mer än två år senare än ursprungligen planerat. Ett av skälen till förseningen var att utvecklingen av gemensamma forskningscentrumets plattform även inkluderade överföring av två befintliga nätverk45 till gemensamma forskningscentrumet, vilket var mer tids- och resurskrävande än förväntat. Vi konstaterade att den ursprungliga tidsplan och tilldelning av budgetanslag som planerats för plattformen var orealistiska. Dessutom täcker generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhets finansiering av gemensamma forskningscentrumets plattform för närvarande cirka 45 % av kostnaderna för arbetet, men förutom en spridningsplan som utarbetades det fjärde kvartalet 2017 har man inte vidtagit några åtgärder för att säkerställa plattformens finansiella hållbarhet eller planerat för att den ska bli framgångsrik.

Slutsatser och rekommendationer

66

Vi granskade kommissionens övervakning av införlivandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i medlemsstaterna och de resultat som hittills uppnåtts när det gäller gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter. Vi bedömde också EU:s åtgärder inom politiken för sällsynta sjukdomar. Vi försökte besvara följande fråga:

Gagnar EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård patienterna?

67

Vi konstaterar att EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård var ambitiösa och fördjupade medlemsstaternas samarbete men att de behöver förvaltas bättre. Effekterna på patienterna var begränsade vid tidpunkten för revisionen.

68

Vi konstaterade att kommissionen övervakade genomförandet av direktivet i medlemsstaterna väl (punkterna 2328), och gav stöd till de nationella kontaktpunkternas arbete med att informera gränsöverskridande patienter. Nyligen tog kommissionen fram en praktisk verktygslåda för de nationella kontaktpunkterna. Det är dock fortfarande svårt för EU-patienter att få tillgång till hälso- och sjukvård utomlands, och endast en minoritet av de potentiella patienterna känner till att de har rätt att söka gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Komplexiteten i de behandlingsvägar inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård som finns tillgängliga för patienter enligt direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen gör det svårt att ge patienterna tydlig information. De nationella kontaktpunkterna ger begränsad information om de europeiska referensnätverken på sina webbplatser (punkterna 2932).

Rekommendation 1 – Ge mer stöd till nationella kontaktpunkter

Kommissionen bör

 1. med utgångspunkt i tidigare åtgärder stödja de nationella kontaktpunkternas arbete, inbegripet hur man på bästa sätt informerar om förhållandet mellan de vägar som direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård respektive förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen erbjuder,
 2. ge vägledning om hur information om europeiska referensnätverk ska presenteras på de nationella kontaktpunkternas webbplatser,
 3. följa upp de nationella kontaktpunkternas användning av verktygslådan från 2018.

Måldatum för genomförande: 2020

69

År 2018 antog kommissionen en ny strategi för e-hälsa utan att uppdatera den gällande handlingsplanen för e-hälsa. Strategin för e-hälsa från 2018 innehåller ingen genomförandeplan med tidsfrister för förväntade resultat och output (punkterna 3437).

70

Arbetet med gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter har lett till att driftskompatibilitetsstandarder skapats. Tillsammans med medlemsstaterna bygger kommissionen EU-omfattande infrastruktur för detta utbyte. Kommissionen beräknade inte det sannolika antalet användare av den EU-omfattande e-hälsoinfrastrukturen innan projektet inleddes. Kommissionens prognoser för hur stort utnyttjandet av gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter sannolikt skulle bli var överdrivet optimistiska. Det förekom förseningar i införandet av e-hälsoinfrastrukturen, och vid tidpunkten för revisionen hade inget utbyte av gränsöverskridande hälsouppgifter via e-hälsoinfrastrukturen påbörjats (punkterna 3847).

Rekommendation 2 – Förbered bättre för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter

Kommissionen bör

 1. utvärdera de resultat som uppnåtts för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter via EU-omfattande e-hälsoinfrastruktur (när det gäller e-recept och elektroniska patientjournaler),
 2. Måldatum för genomförande: 2021

 3. mot bakgrund av detta bedöma 2012 års handlingsplan för e-hälsa och genomförandet av strategin för e-hälsa från 2018, bland annat huruvida dessa åtgärder har levererat kostnadseffektiva lösningar i rätt tid och meningsfulla bidrag till nationella hälso- och sjukvårdssystem.
 4. Måldatum för genomförande: 2021

71

Införandet av de europeiska referensnätverken är en ambitiös innovation inom det gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbetet, särskilt som hälso- och sjukvård är medlemsstaternas behörighet. Kommissionen försåg de europeiska referensnätverken med det medicinska systemet för patienthantering för att underlätta utbyte av patientuppgifter. De europeiska referensnätverken inrättades i mars 2017, och det är för tidigt att bedöma om de har bidragit till medlemsstaternas ansträngningar för att ge patienter med sällsynta sjukdomar bättre vård.

72

Vi konstaterade att kommissionen inte har bedömt sina framsteg i genomförandet av EU:s strategi för sällsynta sjukdomar sedan 2014 (punkterna 4951). Processen för att inrätta de europeiska referensnätverken och kommissionens kontinuerliga stöd till dem kännetecknades av brister, och kommissionen fastställde ingen utgiftsplan för nätverken. Nätverken står inför stora svårigheter när det gäller att se till att de är finansiellt hållbara och kan fungera ändamålsenligt inom och mellan nationella hälso- och sjukvårdssystem. Kommissionen har därför uppmuntrat medlemsstaterna att integrera nätverken i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen (punkterna 5262). Vi konstaterade också att det förekom förseningar i införandet av den EU-omfattande plattformen för register för sällsynta sjukdomar (punkterna 6365).

Rekommendation 3 – Förbättra stödet för att underlätta för patienter med sällsynta sjukdomar att få tillgång till hälso- och sjukvård

Kommissionen bör

 1. bedöma resultatet av strategin för sällsynta sjukdomar (inklusive de europeiska referensnätverkens roll) och besluta om den behöver uppdateras, ändras eller ersättas,
 2. Måldatum för genomförande: 2023

 3. i samråd med medlemsstaterna ange vägar framåt för att möta de utmaningar som de europeiska referensnätverken ställs inför (inklusive integrering av de europeiska referensnätverken i nationella hälso- och sjukvårdssystem och patientregister),
 4. Måldatum för genomförande: 2020

 5. arbeta för en enklare struktur för all framtida EU-finansiering av de europeiska referensnätverken och minska deras administrativa börda.
 6. Måldatum för genomförande: 2022

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning I, med ledamoten Nikolaos Milionis som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 10 april 2019.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE
ordförande

Bilagor

Bilaga I – Jämförelse mellan patienters rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård enligt direktivet och förordningen

DIREKTIVET FÖRORDNINGEN
Sektor offentlig + privat endast offentlig
Behandlingar som kan komma i fråga behandlingar som är tillgängliga enligt sjukförsäkringen i patientens hemland behandlingar som är tillgängliga enligt sjukförsäkringen i det andra landet
Förhandstillstånd krävs under vissa omständigheter krävs alltid för planerad vård

krävs inte i nödfall
Kostnader som täcks upp till det belopp som hade ersatts om vården hade utförts i patientens hemland full kostnadstäckning (utom patientavgifter)
Ersättning av patientavgifter upp till kostnadstaket i hemlandet ja (under vissa förutsättningar)
Betalningsmetod patienterna betalar i förskott och ersätts senare (ersättningssystem) mellan länder, patienterna behöver inte göra någon förskottsbetalning (finansieringssystem)
Berörda länder Alla EU- och EES-länder Alla EU- och EES-länder + Schweiz

Källa: Revisionsrätten, på grundval av webbplatsen Healthcare beyond borders.

Bilaga II – Läget när det gäller planerna på att införa utbyte av gränsöverskridande hälsouppgifter i EU

Källa:Service Catalogue, Delivery and Overall Deployment – eHDSI – ePrescription and Patient Summary (servicekatalog, leverans och generellt införande – eHDSI – e-recept och patientjornaler) som finns tillgänglig på eHDSI:s webbplats46.

Bilaga III – Förteckning över europeiska referensnätverk

Nätverkets förkortade namn Nätverkets fullständiga namn
Endo-ERN europeiskt referensnätverk för endokrina sjukdomar
ERKNet europeiskt referensnätverk för njursjukdomar
ERN BOND europeiskt referensnätverk för sällsynta skelettsjukdomar
ERN CRANIO europeiskt referensnätverk för kraniofaciala missbildningar
EpiCARE europeiskt referensnätverk för sällsynta och komplexa former av epilepsi
ERN EURACAN europeiskt referensnätverk för sällsynta former av cancer hos vuxna (solida tumörer)
EuroBloodNet europeiskt referensnätverk för sällsynta hematologiska sjukdomar
ERN eUROGEN europeiskt referensnätverk för urogenitala sjukdomar och hälsotillstånd
ERN EURO-NMD europeiskt referensnätverk för neuromuskulära sjukdomar
ERN EYE europeiskt referensnätverk för ögonsjukdomar
ERN Genturis europeiskt referensnätverk för genetiska tumör-risksyndrom
ERN GUARD-Heart europeiskt referensnätverk för sällsynta och lågprevalenta komplexa hjärtsjukdomar
ERN ERNICA europeiskt referensnätverk för ärvda och medfödda anomalier
ERN ITHACA europeiskt referensnätverk för medfödda missbildningar och sällsynta intellektuella funktionsnedsättningar
ERN LUNG europeiskt referensnätverk för sjukdomar i andningsorganen
ERN TRANSPLANT-CHILD europeiskt referensnätverk för transplantationer på barn
ERN PaedCan europeiskt referensnätverk för pediatrisk cancer (hemato-onkologi)
ERN RARE-LIVER europeiskt referensnätverk för hepatologiska sjukdomar
ERN ReCONNET europeiskt referensnätverk för bindvävssjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar
ERN RITA europeiskt referensnätverk för immunbristsjukdomar, autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar
ERN-RND europeiskt referensnätverk för neurologiska sjukdomar
ERN Skin europeiskt referensnätverk för sällsynta hudsjukdomar
MetabERN europeiskt referensnätverk för ärftliga metaboliska sjukdomar
VASCERN europeiskt referensnätverk för multisystemiska kärlsjukdomar

Akronymer och förkortningar

AAR: årlig verksamhetsrapport.

CPMS: medicinskt system för patienthantering.

eHDSI: infrastruktur för digitala e-hälsotjänster.

eHMSEG: eHDSI:s expertgrupp med representanter från medlemsstaterna.

epSOS: projektet Smart Open Service for European Patients.

ERN: europeiskt referensnätverk.

EUCERD: Europeiska unionens expertkommitté för sällsynta sjukdomar.

EUF-fördraget: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

FSE: Fonden för ett sammanlänkat Europa.

GD Hälsa och livsmedelssäkerhet: generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.

HCP: vårdgivare.

IAB: oberoende bedömningsorgan.

JRC: gemensamma forskningscentrumet, ett av Europeiska kommissionens generaldirektorat.

NCP: nationell kontaktpunkt.

NCPeH: nationell kontaktpunkt för e-hälsa.

RD: sällsynt sjukdom.

Ordförklaringar

e-hälsa: användning av informations- och kommunikationsteknik i produkter, tjänster och processer inom hälso- och sjukvården, kombinerade med organisatoriska förändringar i hälso- och sjukvårdssystem och nya färdigheter; e-hälsa är överföring av hälso- och sjukvård på elektronisk väg.

elektronisk patientjournal (EHR): en omfattande patientjournal eller liknande dokumentation i elektronisk form över en individs tidigare och aktuella fysiska och psykiska hälsotillstånd, som gör dessa uppgifter lättillgängliga för medicinsk vård och andra liknande ändamål.

e-recept: ett recept på läkemedel eller behandlingar som tillhandahålls i elektroniskt format med hjälp av programvara av legitimerad sjukvårdspersonal och elektronisk överföring av förskrivningsuppgifter till det apotek där läkemedlet kan lämnas ut.

europeiska referensnätverk (ERN): virtuella nätverk som omfattar vårdgivare i hela Europa som hanterar komplexa eller sällsynta sjukdomar och sjukdomstillstånd som kräver högspecialiserad behandling och stora kunskaper och resurser.

gränsöverskridande hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvård som ges eller ordineras utanför det land som patienten är försäkrad i.

nätverkssamordnare: i varje nätverk fungerar en medlem som samordnare som har till uppgift att underlätta samarbete mellan nätverkets medlemmar.

driftskompabilitet: förmåga att använda sig av och utbyta uppgifter mellan olika hälso- och sjukvårdssystem för att koppla samman information.

sällsynt sjukdom (RD): en sjukdom eller störning definieras som sällsynt i EU om den drabbar färre än 5 av 10 000 personer.

Kommissionens svar

SAMMANFATTNING

I

Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård betraktas som ett viktigt steg framåt i EU:s hälsopolitik. Genom direktivet förtydligas och kodifieras rättigheterna till hälso- och sjukvård som härrör från olika avgöranden från EU-domstolen. Vidare införs en rad viktiga stödåtgärder för att patienter ska kunna utöva sin rätt till gränsöverskridande hälso- och sjukvård i praktiken.

V

EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård omfattar innovativa infrastrukturlösningar och utgör ett stöd för medlemsstaterna på ett område där de har huvudbehörighet och där det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna i hur den nationella infrastrukturen utvecklas och hur tjänsterna används på medlemsstatsnivå.

VI

Det finns ett robust ramverk för att systematiskt övervaka att patienträttigheterna tillämpas inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kommissionen arbetar tillsammans med de nationella kontaktpunkterna för en fortsatt förbättring av hur information tillhandahålls. Vidare offentliggjorde kommissionen nyligen vägledande principer för nationella kontaktpunkters förfaringssätt inom ramen för direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt en verktygslåda för de nationella kontaktpunkterna som innehåller checklistor och manualer för att främja ett högkvalitativt förfarande där patienten sätts i fokus.

VII

E-recept som skrivs ut i Finland godtas nu i Estland och över 550 e-recept skrevs ut från slutet av januari till slutet av februari 2019. Utbyte av patientjournaler skulle kunna rädda livet på medborgare som reser utomlands genom att göra det möjligt för läkare i destinationslandet att ta del av deras sjukdomshistoria och undvika felaktig medicinering, underrättas om allergier och så vidare. Detta är särskilt relevant för länder med många medborgare i förskingringen. Utbyte av information när nya poster läggs till (t.ex. bilder och laboratorieresultat) kan innebära besparingar för hälso- och sjukvårdssystemen, eftersom man då kan undvika att samma tester behöver göras mer än en gång.

För närvarande betalas 2 miljoner ersättningar ut varje år för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det finns 1,4 miljoner gränsarbetare, och 17 miljoner EU-medborgare bor i ett annat EU-land än det som de är medborgare i.

Kommissionen har tillsatt en intern arbetsgrupp som övervakar genomförandet av 2018 års meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle.

VIII

De senaste åren har kommissionen tagit fram en sammanhållen strategi till stöd för de europeiska referensnätverken (ERN), vilken återspeglar ERN-initiativets innovativa karaktär, komplexitet och politiska känslighet. Som ett erkännande av det banbrytande arbetet med sällsynta sjukdomar och de europeiska referensnätverkens innovativa karaktär tilldelade Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly, generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet det första priset för god förvaltning 2017 för dess policy i fråga om sällsynta sjukdomar.

INLEDNING

04

Enligt direktivet får medlemsstaterna ge patienterna information om den beräknade kostnaden för hälso- och sjukvård (förhandsanmälan), men denna möjlighet utnyttjas ofta inte.

09

Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHDSI) är öppen för alla EU-medlemsstater, och flera medlemsstater har även meddelat att de avser att delta i detta projekt.

10

eHDSI är en banbrytande lösning som möjliggör gränsöverskridande utbyte av hälso- och sjukvårdsuppgifter mellan medlemsstaterna. Så snart infrastrukturen har införts i en medlemsstat blir den en del av det nationella e-hälsosystemet, som regleras genom nationell lagstiftning. Syftet med eHDSI är att patienterna ska kunna få tillgång till sina uppgifter inom EU. För att uppgifter ska få börja utbytas via eHDSI måste det finnas väletablerade och funktionsdugliga e-hälsosystem i landet. Om medlemsstaterna förbättrar sina nationella e-hälsosystem kan mer kvalitativa uppgifter utbytas.

15

471 paneler tillsattes inom det medicinska systemet för patienthantering från november 2017 till slutet av februari 2019, och antalet paneler fortsätter att öka.

16

Förutom Italien upprättar även andra medlemsstater som Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige nationella planer för sällsynta sjukdomar.

IAKTTAGELSER

23

Kommissionen välkomnar Europeiska revisionsrättens iakttagelse att kommissionen har kontrollerat och drivit på införlivandet av direktivet och erkännandet av de oavbrutna insatser som gjorts under årens lopp. Kommissionen kommer att fortsätta att bedöma medlemsstaternas efterlevnad av direktivet inom ramen för dess överensstämmelsekontroller. Kommissionen kommer också att fortsätta samarbetet med de nationella kontaktpunkterna för att förbättra tillhandahållandet av information till patienterna, inklusive information om de europeiska referensnätverken.

24

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete inom de prioriterade områden som identifierats, nämligen ersättningsvillkor, användning av förhandstillstånd, administrativa krav och avgifter för inkommande patienter. För att uppnå detta kommer kommissionen att samarbeta med den gränsöverskridande expertgruppen för hälsa, föra strukturerade bilaterala dialoger med medlemsstaterna och, där så krävs, inleda överträdelseförfaranden för att direktivet ska införlivas korrekt för EU-medborgarnas bästa.

26

Kommissionen välkomnar Europeiska revisionsrättens iakttagelser och kommer att fortsätta uppmana medlemsstaterna att lämna kompletta uppgifter om patientflöden och patientrörlighet.

30

Kommissionen försåg de nationella kontaktpunkterna med en verktygslåda som bland annat innehåller patientmanualer, information om kostnadsersättningsregler och beslutsträd som visar vilken rättsakt som kan ligga till grund för en ansökan om hälso- och sjukvård i ett annat EU-land. Verktygslådan har offentliggjorts på webbplatsen Europa.

Kommissionen medger vikten av ständig och konsekvent vägledning till de nationella kontaktpunkterna om komplexiteten i de två instrument (förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen och direktivet) som kan ligga till grund för en ansökan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Förutom workshoppen om kapacitetsuppbyggnad den 8 mars 2018 offentliggjorde kommissionen en verktygslåda för de nationella kontaktpunkterna i mars 2019, med praktisk information till patienter. Kommissionen kommer att fortsätta ge vägledning till de nationella kontaktpunkterna om förhållandet mellan förordningarna och direktivet.

31

Kommissionen håller med om att mer djupgående information skulle kunna ges på de nationella kontaktpunkternas webbplatser, i ett lättillgängligt format och, om möjligt, på flera språk. Kommissionen kommer att ta upp frågan med de nationella kontaktpunkterna.

32

Kommissionen anser att information om europeiska referensnätverk är av yttersta vikt för patienter som drabbas av sällsynta och komplicerade sjukdomstillstånd och kommer att samarbeta med de nationella kontaktpunkterna för att tillhandahålla omfattande information om de europeiska referensnätverken.

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 33 och 34:

Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster är en innovativ infrastrukturlösning som utgör ett stöd för medlemsstaterna på ett område där de har huvudbehörighet och där det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna i hur den nationella infrastrukturen utvecklas och hur tjänsterna används på medlemsstatsnivå. Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster har en robust styrningsstruktur enligt kraven i FSE-programmet för infrastruktur för digitala tjänster, och utvecklingen och resultatet av denna kontrolleras varje kvartal utifrån elva centrala resultatindikatorer. Dessutom kommer kommissionen, till följd av den revision av FSE Telekom som tjänsten för internrevision slutförde i januari 2019, att förtydliga vissa delar av det löpande arbetet och vidareutveckla de resultatinriktade centrala resultatindikatorerna.

Nästan hälften av EU:s befolkning har ett europeiskt sjukförsäkringskort och mer än två miljoner begär ersättning varje år. År 2017 bodde 17 miljoner EU-medborgare i en annan EU-medlemsstat än det egna medborgarlandet och 1,4 miljoner gränsarbetare var verksamma i EU. Alla dessa är potentiella användare av eHDSI.

Det exakta antalet e-recept och patientjournaler som utbyts beror på i vilken mån tjänsterna utnyttjas på medlemsstatsnivå, och man förväntar sig en gradvis men betydande utveckling (se kommissionens svar på punkt 41).

34

Målen anges tydligt i meddelandet, men tidsplaner saknas.

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 35 och 36:

Kommissionen uppdaterade målen med handlingsplanen för e-hälsa och tog upp relevanta rekommendationer från interimsutvärderingen i sitt meddelande. Dessutom tog kommissionen vederbörlig hänsyn till nya möjligheter (t.ex. inom ramen för den digitala inre marknaden samt antagandet och tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen och rekommendationen om införandet av ett europeiskt format för utbyte av elektroniska patientjournaler). Kommissionen tog även hänsyn till nya utmaningar (t.ex. cybersäkerhetshot).

Merparten av de åtgärder som anges i handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 har genomförts eller tagits upp i kommissionens meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden.

Handlingsplanen är utförlig i fråga om åtgärder och tidsplaner. Ansvaret för att genomföra planen beror på vilka uppgifter och uppdrag som respektive generaldirektorat har. Åtgärderna samordnades med medlemsstaterna, inom ramen för nätverket för e-hälsa, och med aktörerna i stort, till exempel forskarvärlden.

37

Kommissionen har inrättat en intern samordningsmekanism (en generaldirektoratsövergripande arbetsgrupp) för att samordna och övervaka genomförandet av meddelandet. Målen anges tydligt i meddelandet.

Innan meddelandet antogs hade en interimsutvärdering av handlingsplanen för e-hälsa inletts, och kommissionen bedömde i vilken mån åtgärderna hade genomförts, såsom anges i kommissionens svar på punkterna 35 och 36. Interimsutvärderingen gav på det hela taget positiva resultat, eftersom merparten av handlingsplanens verksamheter hade genomförts.

41

Det är allmän praxis vid alla affärsprojekt att testa genomförbarheten genom ett litet ”koncepttest” och att därefter utvidga projektet så att det får storskalig spridning. De testdata som utbyttes inom projekten epSOS och Expand var tillräckliga för att ta fram specifikationer och bevisa att det är tekniskt genomförbart att utbyta patientjournaler och e-recept. Giltigheten i slutsatserna från epSOS-projektet bekräftas av att e-recept som skrivs ut i Finland numera godtas i Estland (550 e-recept skrevs ut från slutet av januari till slutet av februari 2019). Detta bekräftar att utbytet av testdata inom epSOS-projektet var begränsat men dock tillräckligt för att fastställa grunden för ett framgångsrikt införande av ett omfattande utbyte av gränsöverskridande uppgifter.

42

Den bedömning som kommissionen gjorde 2014 bekräftas av det faktum att eHDSI kunde införas i januari 2019.

43

Vid slutrevisionen av epSOS-projektet konstaterades att en imponerande grund hade utvecklats för de rättsliga, semantiska och tekniska lösningar som krävdes för att utbyta viktiga patientuppgifter mellan EU-länderna.

Kommissionen konstaterade att epSOS-projektet hade lagt grunden för gränsöverskridande utbyte av patientuppgifter.

44

Det gränsöverskridande utbytet av elektroniska hälsouppgifter baseras på ett frivilligt samarbete mellan medlemsstaterna (se artikel 14.1 i direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård). Det är frivilligt att delta i infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster, och vidare krävs en viss digital beredskap samt tillit mellan parterna.

En konsekvensbedömning gjordes till stöd för direktivet, inklusive gränsöverskridande utbyte av uppgifter. I denna bekräftades behovet av EU-åtgärder inom området för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Bland de potentiella användarna finns över två miljoner EU-medborgare som begär ersättning årligen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 1,4 miljoner gränsarbetare som är verksamma i EU, 17 miljoner EU-medborgare som bor i en annan EU-medlemsstat än medborgarlandet och, så småningom, den del av befolkningen som innehar ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Man förväntar sig en gradvis men betydande utveckling (se även kommissionens svar på punkt  41).

45

I sitt meddelande använde kommissionen sig av de tidsplaner som varje medlemsstat som deltar i eHDSI angett 47.

Det är mycket svårt att exakt uppskatta den tid som det tar att slutföra högteknologiska och innovativa projekt på ett område där subsidiaritetsprincipen är av stor vikt. Vidare måste säkerheten vid utbyte av känsliga patientuppgifter garanteras, initiativets frivilliga karaktär respekteras och förtroende skapas bland medlemsstaterna.

46

eHDSI har varit i drift sedan januari 2019 (se även kommissionens svar på punkt 41).

47

Medlemsstaterna deltar i det gränsöverskridande utbytet av hälsouppgifter i den mån som deras nationella system tillåter att 1) uppgifter hämtas från den nationella infrastrukturen och att 2) hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av uppgifterna (som erhålls från andra medlemsstater).

Medlemsstaterna får välja att utveckla olika tjänster efterhand (för att skicka och ta emot e-recept och patientjournaler) 48.

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 48 och 49:

Kommissionen har under de senaste åren tagit fram en sammanhängande strategi och en tydlig färdplan till stöd för de europeiska referensnätverken. Dessa återspeglar ERN-initiativets innovativa karaktär, komplexitet och politiska känslighet bland annat med tanke på att tillhandahållande och finansiering av hälso- och sjukvård omfattas av medlemsstaternas behörighet och att det är medlemsstaternas ansvar att avgöra hur de europeiska referensnätverken bäst kan integreras i deras hälso- och sjukvårdssystem. Kommissionens framsteg när det gäller att utveckla de europeiska referensnätverken var något som kraftigt påverkade Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly, i sitt beslut att tilldela förstapriset i utmärkelsen för god förvaltning till generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet för sin policy i fråga om sällsynta sjukdomar. Kommissionen föreslog en förenkling av det ekonomiska stödet till de europeiska referensnätverken inom nästa fleråriga budgetram, särskilt när det gäller den långsiktiga finansieringen.

49

Enligt artikel 168.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt49, måste EU i sina folkhälsoåtgärder till fullo respektera medlemsstaternas ansvar att organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvård. I detta avseende kan kommissionen fokusera på att samordna EU-åtgärder på områden som har koppling till sällsynta sjukdomar och på att förbättra patienternas tillgång till diagnoser, information och vård.

50

Kommissionen har hela tiden gett stöd till vidare arbete med definitioner, kodning och registrering av sällsynta sjukdomar via en rad projekt och gemensamma åtgärder. Detta är en pågående process där betydande framsteg gjordes under de fem år som följde på den genomföranderapport från 2014 som Europeiska revisionsrätten nämner. Kommissionens insatser tar sig uttryck i samarbete med medlemsstater, EU-finansieringsmekanismer och bidrag till gemensamma forskningscentrumet.

51

Det är viktigt att komma ihåg att EU:s arbete med sällsynta sjukdomar är av innovativ karaktär, framför allt med tanke på den mycket begränsade behörighet som EU har på det folkhälsopolitiska området. Sedan 2009 har EU inriktat sitt arbete på att utveckla de olika komponenter som EU:s insatser består av, såsom anges i kommissionens meddelande från 2008 och i rådets slutsatser från 2009. Detta arbete pågår fortfarande, och något som vittnar om detta är det nyliga inrättandet av EU-plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar i februari 2019.

Med tanke på vad som har åstadkommits, de lärdomar som har dragits och de utmaningar som kvarstår planerar kommissionen att rådfråga medlemsstaterna och relevanta berörda intressenter och se över strategin för sällsynta sjukdomar där så är lämpligt och relevant50.

52

Kommissionen har utvecklat ett system för kontinuerlig övervakning och kvalitetskontroll för medlemmarna i nätverket. Kommissionen har gett omfattande förslag till hur de europeiska referensnätverken ska finansieras under nästa fleråriga budgetram och för en dialog med medlemsstaterna om det ekonomiska stöd som de bör ge till de europeiska referensnätverken och medlemmarna i dessa. Dessutom ger kommissionen stöd till medlemsstaterna och nätverken när det gäller att anta de utmaningar som nätverken står inför.

53

ERN-initiativet är innovativt och komplext men också utmanande och politiskt känsligt, framför allt när det gäller de europeiska referensnätverkens integrering i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem. Orsaken till detta är att tillhandahållande av hälso- och sjukvård omfattas av medlemsstaternas behörighet. Kommissionen har gett stöd till medlemsstaterna och nätverken när det gäller att anta denna utmaning samt andra utmaningar som uppstår under de första år då detta komplexa initiativ genomförs.

56

Kommissionen anser att bedömningen genomfördes i enlighet med den bedömningsmanual som tagits fram i samråd med medlemsstaterna och att den på djupet gick in på de kriterier och villkor som alla europeiska referensnätverk och alla vårdgivare som ansökte om medlemskap var tvungna att uppfylla. Metoden inbegrep ett tydligt betygssystem och resultaten fanns tydligt angivna i slutrapporterna.

57

Redan i den nuvarande rättsliga ramen finns bestämmelser om upphörande av nätverk och förlust av medlemskap för en deltagande vårdgivare (se artiklarna 11 och 12 i kommissionens genomförandebeslut 2014 om europeiska referensnätverk), vilka eventuellt kan utlösas till följd av bedömningsresultaten.

58

Kommissionen kan inte bedöma lagstiftarnas slutgiltiga beslut på förhand men betonar att den har lagt fram konkreta förslag för att finansieringen av de europeiska referensnätverken ska fungera smidigt under nästa fleråriga budgetram.

59

I linje med andan och ordalydelsen i artikel 12 i 2011 års direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård vilar huvudansvaret för ERN-initiativet hos medlemsstaterna, som får stöd av kommissionen i sitt arbete. Eftersom kommissionen ger ekonomiskt stöd till de europeiska referensnätverken kan den därför rimligen förvänta sig att medlemsstaterna aktivt deltar i finansieringen av initiativet. Kommissionen har därför framför allt inlett en dialog med medlemsstaterna för att uppmuntra dem, beroende på hur deras hälso- och sjukvårdssystem är utformade och hur de kliniska förfarandena kompenseras, att garantera stöd till de medlemmar i de europeiska referensnätverken vars hälso- och sjukvårdspersonal deltar i virtuella konsultationspaneler.

61

Första strecksatsen: Totalt tilldelades över 12 miljoner euro från FSE-budgeten 2015–2018 för utveckling av e-hälsolösningar för de europeiska referensnätverken.

63

EU-plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar lanserades på Sällsynta dagen den 28 februari 2019. Den infrastruktur och de verktyg som erbjuds är öppna för alla register för sällsynta sjukdomar och gör det möjligt att söka på och hitta uppgifter i registren. Plattformen kommer att underlätta epidemiologiska, kliniska, överbryggande och farmakologiska studier och forskningsaktiviteter samt främja ökad kunskap inom området för sällsynta sjukdomar.

Plattformen kunde inte utvecklas inom den tidsram som först föreslogs på grund av projektets komplexa karaktär och eftersom projektet var nytt för de berörda intressenterna. Vidare fanns behov som inte var tillgodosedda. Plattformen måste ses i sin helhet, eftersom det inte bara rör sig om en produkt utan är resultatet av en kombination av flera olika komponenter, som var och en måste utvecklas separat och därefter integreras.

64

Plattformen har inte samma syfte som RD-Connect. RD-Connect är inriktat på genetiska uppgifter och omfattar endast patienter med genetiska uppgifter som erhålls med hjälp av specifika diagnostikmetoder (minoriteten). Plattformens registerkatalog är ett interaktivt verktyg som riktar sig till ALLA register över sällsynta sjukdomar i Europa oberoende av genetiska uppgifter (majoriteten).

Vid en kartläggning av behoven av patientregistrering hos samtliga berörda intressenter (register, nationella myndigheter, patienter och lagstiftare) uppgav vare sig RD-Connect eller andra berörda intressenter att behovet av en registerkatalog redan hade tillgodosetts genom resultaten från RD-Connect. Detta var en tydlig indikation på att behovet fortfarande fanns och att det inte hade tillgodosetts genom RD-Connect.

65

Den exakta tidpunkten för idrifttagandet av gemensamma forskningscentrumets plattform kunde inte fastställas från första början på grund av projektets komplexa karaktär. I likhet med många andra infrastrukturprojekt fanns det en rad okända faktorer när planerarna skulle utforma, utveckla och installera praktiska lösningar för samkörningen av hundratals register för sällsynta sjukdomar i EU som hade mycket olika strukturer, anpassa sig till nya dataskyddskrav och överföra de centrala databaserna och samordningsverksamheten vid de båda övervakningsnätverken Eurocat (det europeiska nätverket för kongenitala missbildningar) och SCPE (nätverket för övervakning av cerebral pares i Europa) till Gemensamma forskningscentrumet.

Såväl generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet som gemensamma forskningscentrumet har förbundit sig att ge ekonomiskt stöd till plattformen.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

67

eHDSI togs i drift den 21 januari 2019 när de första medlemsstaterna gjorde det möjligt för sina medborgare att använda sina hälsouppgifter i andra länder. Dessförinnan var eHDSI fortfarande i utvecklingsstadiet, vilket innebar att inga konkreta positiva effekter kunde realiseras. Samtidigt förvaltades projektet på ett bra sätt, vilket det rutinmässiga arbetet vittnade om.

De europeiska referensnätverken har redan genomfört nästan 500 virtuella konsultationer och ses som en framgång av alla berörda intressenter.

68

Kommissionen delar Europeiska revisionsrättens uppfattning att det fortfarande finns bristande kännedom om vilka fördelar direktivet innebär för EU-medborgarna. En ökad medvetenhet kräver samarbete mellan alla berörda aktörer – nationella kontaktpunkter, hälso- och sjukvårdsmyndigheter samt patientorganisationer – på lokal, regional och nationell nivå. På EU-nivå offentliggör kommissionen direktivet och information om fördelarna med detta på den del av webbplatsen Europa som avser generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet och på webbplatsen Ditt Europa. Kommissionen kommer att uppmana de nationella kontaktpunkterna att ge information om de nationella referensnätverken på sina webbplatser.

Rekommendation 1 – Ge mer stöd till nationella kontaktpunkter

Kommissionen godtar rekommendation 1 a.

Kommissionen kommer att utveckla sina åtgärder för att stödja de nationella kontaktpunkternas arbete, inklusive ge rådgivning om de olika lagliga möjligheterna till gränsöverskridande hälso- och sjukvård och göra verktygslådan för de nationella kontaktpunkterna tillgängliga för allmänheten. Verktygslådan innehåller beslutsträd för planerad gränsöverskridande behandling som vägleder patienterna när det gäller vilken rättsakt som kan ligga till grund för en ansökan (direktivet eller förordningarna).

Kommissionen godtar rekommendation 1 b.

Det finns två kommissionsstudier51 som visar att informationen om de europeiska referensnätverken på de nationella kontaktpunkternas webbplats har konsulterats allt mer över tid. Kommissionen kommer att ge vägledning till de nationella kontaktpunkterna om hur de ska informera om de europeiska referensnätverken.

Kommissionen godtar rekommendation 1 c.

Kommissionen har offentliggjort verktygslådan för de nationella kontaktpunkterna och kommer att följa upp användningen av denna inom ramen för utbytet av god praxis vid det sammanträde inom de nationella kontaktpunkternas undergrupp som anordnas av kommissionen.

69

Såsom anges i punkterna 36 och 37, hade en interimsutvärdering av handlingsplanen för e-hälsa inletts när meddelandet antogs och kommissionen bedömde i vilken mån åtgärderna hade genomförts (merparten av åtgärderna har genomförts) och införlivade målen i sitt meddelande om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle.

När det gäller genomförandet av meddelandet har kommissionen inrättat en intern samordningsmekanism (en generaldirektoratsövergripande arbetsgrupp) för att övervaka och samordna genomförandet av meddelandet.

70

Se kommissionens svar på punkterna 33 och 44.

Rekommendation 2 – Förbered bättre för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter

Kommissionen godtar rekommendation 2 a.

Kommissionen kommer att övervaka och rapportera de resultat som uppnåtts via eHDSI:s förvaltningsstrukturer. För en övergripande utvärdering krävs en kritisk massa av medlemsstater och detta kommer att förverkligas tidigast 2023.

Kommissionen godtar delvis rekommendation 2 b.

Kommissionen kommer att övervaka och bedöma strategin för e-hälsa och handlingsplanen för e-hälsa samt överväga en lämplig uppföljningsåtgärd. Bedömningen av kostnadseffektiviteten och det meningsfulla bidraget till nationella hälso- och sjukvårdssystem kommer endast att inriktas på eHDSI, som utgör huvuddelen av EU:s finansiering. Bedömningen kommer att göras utifrån resultaten av de åtgärder som vidtagits enligt rekommendation 2 a efter 2023.

72

ERN-initiativet är mycket innovativt och komplext och är även politiskt känsligt, särskilt eftersom tillhandahållande av hälso- och sjukvård omfattas av medlemsstaternas behörighet. De europeiska referensnätverken finansieras genom hälsoprogrammet och FSE, och kommissionen har lagt fram omfattande förslag för att finansieringen av de europeiska referensnätverken ska fortsätta inom nästa fleråriga budgetram. Kommissionen ger bidrag till utveckling av patientregister och finansierar en rad stödverksamheter för nätverken, till exempel tillhandahållande av logistik- och sekretariatsstöd till de europeiska referensnätverkens samordningsgrupp och dess arbetsgrupper, framtagande av klassificeringar och mallar till de europeiska referensnätverkens dokument, stöd för utveckling av kliniska riktlinjer och för rörlighet bland hälso- och sjukvårdspersonal och så vidare. Kommissionen har också uppmärksammat medlemsstaterna på frågan om integrering av de europeiska referensnätverken i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Inrättandet av EU-plattformen för registrering av sällsynta sjukdomar försenades av de skäl som anges i punkterna 63 och 65. Gemensamma forskningscentrumet anordnade dock tre utbildningstillfällen (februari–mars 2018) om plattformens struktur och funktioner för användare från de europeiska referensnätverken och förberedde på så sätt införandet av plattformen med ERN-register.

Rekommendation 3 – Förbättra stödet för att underlätta för patienter med sällsynta sjukdomar att få tillgång till hälso- och sjukvård

Kommissionen godtar rekommendation 3 a.

Kommissionen kommer att bedöma framstegen med genomförandet av strategin för sällsynta sjukdomar, utifrån de resultat som uppnås i flera processer som pågår för närvarande eller som befinner sig i planeringsstadiet.

Med tanke på vad som har åstadkommits, de lärdomar som dragits och de utmaningar som kvarstår planerar kommissionen att rådfråga medlemsstaterna och relevanta berörda intressenter och se över strategin för sällsynta sjukdomar där så är lämpligt och relevant i början av 2023.

Kommissionen godtar rekommendation 3 b.

Kommissionen har ett nära samarbete med medlemsstaterna och nätverken i styrelsen, samordningsgruppen och flera tematiska arbetsgrupper som fokuserar på de olika utmaningar som nätverken möter under de första åren av verksamhet. Kommissionen är fast besluten att stödja medlemsstaterna och de europeiska referensnätverken.

Kommissionen godtar rekommendation 3 c.

Kommissionen har lagt fram förslag för att förenkla finansieringen av nätverken inom nästa fleråriga budgetram. Dock kan kommissionen inte göra några utfästelser i det här skedet om resultaten av de pågående förhandlingarna med medlagstiftarna om den framtida fleråriga budgetramen.

Slutnoter

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).

2 Artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) No 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1). Denna förordning är av betydelse för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samband med arbetskraftens rörlighet och turism och deras kopplingar mellan system för hälso- och sjukvård och social trygghet.

4 Enligt resultatet av den undersökning av de nationella kontaktpunkterna som gjordes av expertgruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i maj 2017 och som bekräftades av revisionsrättens egen enkät bland medlemmar av expertgruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

5 Rapport från kommissionen om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (COM(2018) 651 final).

6 Bilaga B i kommissionens rapport om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU, COM(2018) 651 final.

7 Europeiskt territoriellt samarbete, mer känt som Interreg, är ett av de två målen för EU:s sammanhållningspolitik och bildar en ram för gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala aktörer från olika medlemsstater.

8 Studie om gränsöverskridande samarbete: Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions (om att utnyttja befintliga initiativ till samarbete i gränsöverskridande regioner) – studie av kommissionen som offentliggjordes i mars 2018. Förteckningen över projekt och deras mål i enlighet med vad som framkom i studien finns tillgänglig online här.

9 Meddelande från kommissionen om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle, 25.4.2018, COM(2018) 233 final. Meddelandet var resultatet av halvtidsöversynen av strategin för en digital inre marknad.

10 Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Finland och Sverige.

11 Tio medlemsstater rapporterade att den nationella täckningen för e-recept uppgick till över 90 % år 2017 (Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Sverige).

12 EpSOS – Smart Open Service for European Patients – ett projekt som finansieras inom tema 3 i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation: hållbara och interoperabla hälsotjänster.

13 Rådets rekommendation av den 8 juni 2009 om en satsning avseende sällsynta sjukdomar.

14 Styrelsen av medlemsstater för europeiska referensnätverk inrättades genom kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk (EUT L 147, 17.5.2014, s. 79).

15 Europeiska revisionsrättens strategi för 2018–2020.

16 Danmark, Italien, Litauen, Nederländerna och Sverige.

17 Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUT L 356, 22.12.2012, s. 68).

18 Artikel 20 i direktivet.

19 Bland annat en studie från 2012 om en metod för de nationella kontaktpunkternas webbplatser som baseras på bästa praxis med rekommendationer till medlemsstaterna och kommissionen om hur de ska tillhandahålla lämplig information om olika väsentliga aspekter av gränsöverskridande hälso- och sjukvård genom nationella kontaktpunkter, en studie från 2014 om hur information påverkar patienternas val inom ramen för direktivet och en utvärdering från 2015 om hur direktivet fungerar med bl.a. en genomgång av de nationella kontaktpunkternas webbplatser.

20 Enligt en undersökning av nationella kontaktpunkter som kommissionen genomförde till sin rapport om hur direktivet fungerar.

21 Kommissionens Study on cross-border health services: enhancing information provision to patients (studie om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster och bättre information till patienter), offentliggjord den 20 juli 2018.

22 Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård av den 29 januari 2019 från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

23 Rapporten från de nationella kontaktpunkternas möte den 5 maj 2017.

24 Meddelande från kommissionen om en digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, om medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle, 25.4.2018, COM(2018) 233 final. Meddelandet var resultatet av halvtidsöversynen av strategin för en digital inre marknad.

25 Interim evaluation of the eHealth Action Plan 2012–2020 (interimsutvärdering av handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020), studie gjord av Deloitte för kommissionens räkning.

26 Projektets totala budget var på 38 miljoner euro, varav EU gick med på att medfinansiera 18 miljoner euro. Totalt deltog 24 länder i projektet.

27 I beloppet ingår it-tjänster för de europeiska referensnätverken.

28 Slutlig teknisk granskningsrapport om epSOS av den 12 november 2014.

29 År 2014 gjorde enheten för informationssystem vid generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet en bedömning av epSOS-projektet för att få en överblick över vad det hade levererat i form av output och resultat och för att sammanfatta slutsatserna om projektmognaden för ett eventuellt ytterligare storskaligt genomförande.

30 Kommissionens webbplats: Cross-border digital prescription and patient data exchange are taking off (utbyte av gränsöverskridande digitala förskrivningar och patientuppgifter börjar få vind i seglen).

31 Kommissionens webbplats: eHDSI governance (eHDSI-styrning).

32 Bilaga till den årliga verksamhetsrapporten för 2016 – hälsa och livsmedelssäkerhet. I sin årliga verksamhetsrapport för 2017 rapporterade kommissionen nio medlemsstater, eftersom Danmark lämnade de gränsöverskridande tjänsterna för e-hälsoinformation (se punkt 10 och ruta 1).

33 Tjeckien, Estland, Kroatien, Luxemburg, Malta, Portugal och Finland.

34 Kommissionens meddelande Sällsynta sjukdomar – Utmaningar för Europa, KOM(2008) 679 slutlig.

35 Rådets rekommendation av den 8 juni 2009 om en satsning avseende sällsynta sjukdomar.

36 Europeiska unionens expertkommitté för sällsynta sjukdomar, inrättad genom Europeiska kommissionens beslut av den 30 november 2009 (2009/872/EG).

37 Kommissionen utvecklade ramen för detta arbete i genomförandebeslutet och det delegerade beslutet av den 10 mars 2014.

38 I GD Hälsa och livsmedelssäkerhets årliga verksamhetsrapport för 2016 (bilaga A, s. 169) anges en delmilstolpe på tio europeiska referensnätverk inom resultatindikatorn 1.5.A om antalet inrättade europeiska referensnätverk.

39 Artikel 4.5 i kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU.

40 I vårt urval av 50 bedömningsrapporter om vårdgivare i 23 europeiska referensnätverk konstaterade vi att 30 inte hade lämnat information om en tydlig handlingsplan.

41 Artikel 14 i kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014.

42 Tredje hälsoprogrammet.

43 Styrelsen av medlemsstater för de europeiska referensnätverken, 6 mars 2018.

44 Baserat på den administrativa överenskommelsen mellan generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet och gemensamma forskningscentrumet.

45 Det europeiska nätverket för kongenitala missbildningar (Eurocat) och nätverket för övervakning av cerebral pares i Europa.

46 I november 2018 gav nätverket för e-hälsa fyra medlemsstater klartecken att påbörja gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter via eHDSI: Finland kan skicka e-recept, medan Estland kan ta emot dem. Tjeckien och Luxemburg får nu ta emot elektroniska patientjournaler från utlandet men kan ännu inte skicka dem via eHDSI. Tre medlemsstater (Kroatien, Malta och Portugal) planerar att börja tillämpa systemet under första kvartalet 2019.

47 Alla medlemsstater som deltar i eHDSI fick finansiering från FSE Telekom-programmet för att inrätta sina nationella kontaktpunkter för e-hälsa och inleda utbytet av gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tidsplanen för det nationella genomförandet anges i en bidragsöverenskommelse som varje medlemsstat ingått med kommissionen.

48 De fyra länder som hade fått tillstånd att delta i nätverket för e-hälsa i november 2018 planerar att utveckla mer än en tjänst (att skicka och ta emot e-recept är två olika tjänster): (i) Finland har börjat skicka e-recept och planerar att börja ta emot sådana i slutet av 2019. (ii) Estland har börjat ta emot e-recept och planerar att börja skicka sådana i slutet av 2019. (iii) Tjeckien är redo att både skicka och ta emot patientjournaler och planerar att börja skicka och ta emot e-recept i slutet av 2020. (iv) Luxemburg är redo att ta emot patientjournaler och planerar att börja skicka sådana i slutet av 2019. Landet planerar även att börja skicka e-recept i slutet av 2020.

Den 11 mars mottog Kroatien en positiv rekommendation från eHDSI:s expertgrupp med representanter från medlemsstaterna (eHMSEG) för att delta i utbytet av e-recept (både skicka och ta emot) och av patientjournaler (ta emot), så snart revisorerna har bekräftat att den sista oavslutade korrigerande åtgärden har genomförts. Denna rekommendation måste antas av nätverket för e-hälsa för att få effektiv verkan.

49 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SV

50 Framför allt avses följande: 1) Slutsatserna från pilotprojektet Rare 2030 som finansieras av Europaparlamentet och som syftar till att utgöra ett stöd vid framtida politiska beslut, undersöka genomförbarheten av nya strategier och föreslå politiska rekommendationer (resultaten beräknas vara klara i början av 2021). 2) Utvärderingen av det tredje folkhälsoprogrammet (beräknas vara klar i mitten av 2021). 3) Utvärderingen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (beräknas vara klar i slutet av 2022). 4) Utvärderingen av ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation (beräknat slutdatum är ännu inte bekräftat).

51 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossborder_frep_en.pdf

Granskningsteam

I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse.

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning I hållbar användning av naturresurser, där ledamoten Nikolaos Milionis är ordförande. Revisionsarbetet leddes av ledamoten Janusz Wojciechowski med stöd av Kinga Wiśniewska-Danek (kanslichef), Katarzyna Radecka-Moroz (attaché), Colm Friel (förstechef), Joanna Kokot (uppgiftsansvarig), Nicholas Edwards (biträdande uppgiftsansvarig) och Frédéric Soblet, Aris Konstantinidis, Anna Zalega, Michela Lanzutti och Jolanta Zemailaite (revisorer). Mark Smith tillhandahöll språkligt stöd.

Från vänster till höger: Frédéric Soblet, Kinga Wiśniewska-Danek, Aris Konstantinidis, Janusz Wojciechowski, Colm Friel, Joanna Kokot, Nicholas Edwards och Jolanta Zemailaite.

Kontakt

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1
Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1929-7 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/831306 QJ-AB-19-005-SV-N
HTML ISBN 978-92-847-1917-4 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/378995 QJ-AB-19-005-SV-Q

© Europeiska unionen, 2019

För all användning eller återgivning av foton eller annat material som Europeiska unionen inte har upphovsrätten till måste tillstånd inhämtas direkt från upphovsrättsinnehavaren.

KONTAKTA EU

Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på https://europa.eu/european-union/contact_sv

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

 • Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
 • Ring telefonnumret +32 22999696.
 • Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-INFORMATION

På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop (https://publications.europa.eu/sv/publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1951, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv).

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv/home?) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.