Eriaruanne
nr07 2019

ELi piiriülese tervishoiu meetmed: eesmärgid on kõrgelennulised, kuid juhtimist on vaja parandada

(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule)

Lühidalt aruandest 2011. aasta piiriülese tervishoiu direktiivi eesmärk on tagada ELi patsientide õigused juurdepääsuks turvalistele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, sealhulgas üle ELi liikmesriikide piiride. Ühtlasi on nende õiguste eesmärk hõlbustada tihedamat koostööd liikmesriikide vahel e-tervise ja harvikhaiguste ravi valdkonnas. Leidsime, et ELi piiriülese tervishoiu meetmed tõhustavad liikmesriikide koostööd, kuid nende kasulikkus patsientide jaoks on piiratud. Vaatamata edusammudele, mis on tehtud ELi kodanike teavitamisel piiriülesest tervishoiust, on mõnes piirkonnas see teave endiselt raskesti kättesaadav. Tuvastasime puudusi komisjoni strateegilises planeerimises ja projektijuhtimises. Esitame mitu soovitust, mis puudutavad komisjoni toetust riiklikele kontaktpunktidele, terviseandmete piiriülese vahetamise käivitamist ja ELi meetmeid harvikhaiguste valdkonnas.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Ehkki piiriüleste tervishoiuteenuste osa on võrreldes riigisiseselt osutatavate tervishoiuteenustega marginaalne, on mõnes olukorras patsientide jaoks kõige kättesaadavam või asjakohasem ravi mõnes muus liikmesriigis kui nende päritoluriik. Kui patsientidel on võimalik piisava teabe alusel teha teadlik valik piiriülese tervishoiu kasuks, võib see nende jaoks tervishoiuteenuseid parandada.

II

2011. aasta piiriülese tervishoiu direktiivi eesmärk on tagada ELi patsientide juurdepääs turvalisele ja kvaliteetsele piiriülesele tervishoiule ELi liikmesriikides ning õigus selliste tervishoiuteenuste kulude hüvitamisele. Direktiiv hõlbustab tihedamat koostööd mitmes valdkonnas, eelkõige patsientide andmete piiriülese vahetamise ja harvikhaigusi põdevate patsientide tervishoiuteenustele juurdepääsu alal.

III

Direktiiviga kehtestatud süsteeme, mis võimaldavad ravi saada välismaal, kasutab umbkaudu 200 000 patsienti aastas, mis moodustab vähem kui 0,05% ELi elanikkonnast. Viimastel aastatel on kõige rohkem välisriikides ravi saavaid patsiente olnud Prantsusmaal ja kõige rohkem välisriikidest sissetulevaid patsiente Hispaanias. Suurem osa patsientide liikumisest on toimunud naaberliikmesriikide vahel.

IV

Uurisime, kas komisjon on teinud korralikku järelevalvet direktiivi rakendamise üle liikmesriikides ning andnud juhiseid riiklikele kontaktpunktidele, kelle ülesanne on teavitada patsiente nende õigusest piiriülestele tervishoiuteenustele. Hindasime, kas patsientide andmete piiriülese vahetamise alal saavutatud tulemused vastasid ootustele ja tõid patsientidele tõendatavat kasu. Uurisime ka hiljutisi ELi meetmeid harvikhaiguste valdkonnas, keskendudes Euroopa tugivõrgustike loomisele. Võrgustike ülesanne on jagada teadmisi, anda nõu diagnoosimise ja ravi kohta tervishoiuteenuse osutajate vaheliste virtuaalsete konsultatsioonide kaudu kogu Euroopas ning tõsta seeläbi tervishoiustandardeid.

V

Meie järelduse kohaselt tõhustasid ELi piiriülese tervishoiu meetmed koostööd liikmesriikide vahel, kuid nende mõju patsientidele oli auditi toimumise ajal piiratud. Kõnealused meetmed on ambitsioonikad ja vajavad paremat juhtimist.

VI

Komisjon on teinud nõuetekohast järelevalvet piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise üle. Ta on andnud riiklikele kontaktpunktidele juhiseid, et pakkuda paremat teavet piiriüleste tervishoiuteenuste kohta, kuid arenguruumi veel on.

VII

Auditi toimumise ajaks ei olnud patsientide andmeid liikmesriikide vahel vahetatud ning seega ei olnud võimalik näidata, millist kasu piiriülesed patsiendid sellest saaksid. Komisjon ei kehtestanud oma uue e-tervise strateegia jaoks tähtaegu sisaldavat rakenduskava ega hinnanud enne piiriüleste terviseandmete vahetussüsteemi käivitamist võimalike kasutajate arvu.

VIII

Euroopa harvikhaiguste tugivõrgustike idee on saanud ELi sidusrühmadelt (patsientide organisatsioonid, arstid ja tervishoiuteenuste osutajad) laialdase heakskiidu. Komisjon ei ole aga esitanud selget nägemust võrgustike tulevasest rahastamisest ega sellest, kuidas neid edasi arendada ja riiklikesse tervishoiusüsteemidesse integreerida.

IX

Esitame oma järelduste põhjal mitu soovitust, mis puudutavad komisjoni toetust riiklikele kontaktpunktidele, terviseandmete piiriülese vahetamise käivitamist ja ELi meetmeid harvikhaiguste valdkonnas.

Sissejuhatus

01

Piiriülese tervishoiu direktiiviga (edaspidi „direktiiv“)1:

 • sätestatakse ELi patsientide õigus juurde pääseda turvalisele ja kvaliteetsele piiriülesele tervishoiule ELi liikmesriikides ning selliste tervishoiuteenuste kulude hüvitamisele;
 • luuakse riiklikud kontaktpunktid, et teavitada kodanikke nende õigusest piiriülestele tervishoiuteenustele;
 • püütakse hõlbustada tihedamat koostööd e-tervise valdkonnas, sealhulgas patsientide andmete piiriülest vahetamist;
 • püütakse lihtsustada harvikhaigusi põdevate patsientide juurdepääsu tervishoiuteenustele, eelkõige Euroopa tugivõrgustike arendamise kaudu.

Patsientide õigused piiriülesele tervishoiule

02

Tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusse ja liikmesriigid rahastavad, haldavad ja korraldavad oma tervishoiusüsteeme2. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib patsient reisida teise ELi liikmesriiki plaanilise arstiabi saamiseks, mis hüvitatakse talle samadel alustel nagu päritoluliikmesriigis. See hõlmab nii tervishoiuteenustega seotud kulusid kui ka ravimite ja meditsiiniseadmete väljakirjutamist ja kättetoimetamist ning täiendab õigusraamistikku, mis on juba sätestatud ELi määruses sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta3 (vt I lisa patsientide õiguste võrdlemiseks direktiivi ja määruse alusel). Direktiivi eesmärk on hõlbustada patsientide vabal ja teadlikul valikul põhinevat juurdepääsu ohutule ja kvaliteetsele piiriülesele tervishoiule, sest teatavates olukordades pakutakse kõige kättesaadavamat või asjakohasemat ravi üksnes liikmesriigis, mis ei ole patsiendi päritoluriik. Direktiiv aga ei innusta patsiente end välismaale ravima minema.

03

Patsientidel, kes soovivad saada tervishoiuteenuseid mõnes teises liikmesriigis, on õigus saada asjakohast teavet ravi- ja hooldusstandardite, kulude hüvitamise eeskirjade ja parima õigusliku võimaluse kohta. Seda teavet peaksid esitama kõik riiklikud kontaktpunktid. Liikmesriigid võivad nõuda teatavat liiki tervishoiuteenuste puhul eelneva loa taotlemist – peamiselt ravi puhul, millega kaasneb kas haiglas viibimine või väga spetsialiseeritud taristu või seadmete kasutamine. Nad teevad seda umbes 1%-l juhtudest.

04

Direktiivis kinnitatakse, et välismaal tervishoiuteenuseid kasutavate patsientide tervishoiukulud tuleb hüvitada nende päritoluriigis, tingimusel, et neil on õigus saada sellist tervishoiuteenust kodus. Välismaal toimuva ravi hüvitamise määr on kindlaks määratud nende kulude tasemel, mis oleksid tekkinud koduriigis. Direktiivi läbivat nõuet, et patsiendid peavad ravi eest kõigepealt ise tasuma, nähakse üldiselt patsientide jaoks tõsise probleemina4. Siiski pakutakse direktiivis liikmesriikidele võimalust esitada patsientidele tervishoiukulude hinnanguline maksumus.

05

Direktiivi kohaselt välismaal saadud ravi eest hüvitist taotlevate kodanike arv on väike (umbes 200 000 taotlust aastas, vähem kui 0,05% ELi kodanikest) võrreldes nende kodanike arvuga, kes kasutavad sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitlevat määrust (ligikaudu 2 miljonit taotlust aastas planeerimata ravi korral välismaal). Direktiivi kohaselt tekkinud piiriülese tervishoiuga seotud kulud moodustavad hinnanguliselt 0,004 % kogu ELi hõlmavast iga-aastasest tervishoiueelarvest5. 2015. aasta Eurobaromeetri uuringust selgus, et vähem kui 20% kodanikest oli teadlik oma õigustest seoses piiriüleste tervishoiuteenustega. Komisjonil ei ole uuemaid andmeid kodanike teadlikkuse kohta seoses direktiiviga.

06

Direktiivi kasutamine on liikmesriigiti erinev. Piiriüleste tervishoiuteenuste puhul, mille puhul eelnevat luba vaja ei ole, oli kõige rohkem väljaminevaid patsiente Prantsusmaal (2016. aastal ligi 150 000 patsienti), kõige rohkem sissetulevaid patsiente aga Hispaanias, Portugalis ja Belgias6. Tabelis 1 näidatakse patsientide liikumist 2016. aastal direktiivi alusel kõikides ELi ja EMP riikides, mis sisaldab nii piiriüleseid tervishoiuteenuseid kui ka tooteid. Arvud hõlmavad patsientide liikumist nii ravi puhul, mis ei nõua eelneva loa taotlemist (kokku 209 534 patsienti), kui ka ravi puhul, mille jaoks tuleb taotleda eelnev luba (kokku 3 562 patsienti).

Tabel 1. Patsientide liikumine direktiivi alusel 2016. aastal

Väljaminevad patsiendid 2016. aastal
Riik Patsientide arv
PRANTSUSMAA 146 054
TAANI 25 343
SOOME 11 427
NORRA 10 301
POOLA 8 647
SLOVAKKIA 6 110
SLOVEENIA 1 835
ÜHENDKUNINGRIIK 1 113
IIRIMAA 791
TŠEHHI 401
LUKSEM­BURG 277
ITAALIA 201
HORVAATIA 200
RUMEENIA 130
EESTI 80
ISLAND 53
BELGIA 30
LÄTI 27
LEEDU 19
KÜPROS 13
HISPAANIA 11
KREEKA 10
AUSTRIA 9
BULGAARIA 5
PORTUGAL 5
MALTA 4
SAKSAMAA andmed puuduvad
UNGARI andmed puuduvad
MADAL­MAAD andmed puuduvad
ROOTSI andmed puuduvad
Kokku 213 096
Sissetulevad patsiendid 2016. aastal
Riik Patsientide arv
HISPAANIA 46 138
PORTUGAL 32 895
BELGIA 27 457
SAKSAMAA 27 034
LUKSEM­BURG 12 530
TŠEHHI 12 300
EESTI 10 044
ITAALIA 9 335
POOLA 6 545
ROOTSI 6 162
KREEKA 5 639
UNGARI 4 169
AUSTRIA 2 437
HORVAATIA 1 680
MADAL­MAAD 1 653
ÜHENDKUNINGRIIK 1 646
RUMEENIA 1 003
BULGAARIA 686
IIRIMAA 674
MALTA 463
SOOME 403
PRANTSUSMAA 371
LEEDU 369
NORRA 327
SLOVAKKIA 259
KÜPROS 254
TAANI 198
LÄTI 167
ISLAND 141
SLOVEENIA 117
Kokku 213 096

Allikas: Euroopa Kontrollikoda aruande alusel, mis käsitleb liikmesriikide andmeid patsientide piiriülese tervishoiu kohta vastavalt direktiivile 2011/24/EL – 2016. aasta, kättesaadav komisjoni veebisaidil.

07

Komisjon toetab piiriülest tervishoiualast koostööd arvukate uuringute ja algatuste, sealhulgas Interregi7 kaudu, mida rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest. Liikmesriigid vastutavad oma tervishoiusüsteemide haldamise ja liikmesriikide vahel sõlmitud koostöökokkulepete eest. Sellised koostöökokkulepped arenevad sageli ilma komisjoni osaluseta. Hiljutises komisjoni uuringus, milles käsitleti meetmeid ja ELi investeeringuid piiriüleses koostöös tervishoiuteenuste valdkonnas, loetleti 423 ELi rahastatud projekti8, millega toetati piiriüleste tervishoiuteenuste koostööalgatusi ajavahemikul 2007–2017.

Terviseandmete piiriülene vahetamine

08

Direktiiviga antakse komisjonile ülesanne toetada liikmesriikide koostööd e-tervise valdkonnas ja luuakse liikmesriikide ametiasutuste vabatahtlik võrgustik (e-tervise võrgustik), et toetada ühiste standardite väljatöötamist andmete edastamiseks piiriüleses tervishoius. E-tervis on ka Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu strateegia oluline osa ja selle arendamise aluseks ELis on meetmed, mis on loetletud komisjoni e-tervise tegevuskavades ja e-tervise 2018. aasta strateegias9. Komisjon käivitas 2017. aastal ka rakkerühma, mis uurib stiimuleid ja takistusi terviseandmete turvaliseks vahetamiseks kogu ELis.

09

Komisjon arendab koos liikmesriikidega kogu ELi hõlmavat vabatahtlikku e-tervise digiteenuste taristut (eHDSI), et võimaldada patsientide terviseandmete, eelkõige digiretseptide ja patsientide andmekaartide vahetamist üle riigipiiride. Projekt hõlmab 22 liikmesriiki10 ja selle eesmärk on ühendada nende e-tervise süsteemid ELi e-tervise taristuga spetsiaalse portaali kaudu, mida nimetatakse e-tervise riiklikuks kontaktpunktiks (vt joonis 1 digiretseptide piiriülese vahetamise korra kohta).

Joonis 1 

Digiretsepti piiriülene vahetamine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

10

Mõnes liikmesriigis11 on digiretseptide kasutamine tavaline. Teised liikmesriigid on aga digiretsepti teenuse katsetamist või rakendamist alustanud alles hiljuti. E-tervise teenuste vähene kättesaadavus riiklikul tasandil on üks peamisi probleeme, mis mõjutab kogu ELi hõlmava e-tervise taristu kasutuselevõttu. Lisaks otsustasid mõned liikmesriigid kogu ELi hõlmavas e-tervise taristus mitte osaleda (nt Taani, vt 1. selgitus patsientide e-tervise rakenduste kohta) või osaleda ainult mõnes teenuses.

1. selgitus

Patsientide e-tervise rakendused Taanis

Riiklik e-tervise portaal Sundhed.dk (https://www.sundhed.dk) võimaldab Taani patsientidel tutvuda oma haiguslooga, vaadata tervishoiuteenuste osutajatega kokku lepitud külastuste aegu ning mõningaid ravimeid ise uuesti tellida. 2018. aastal töötasid Taani ametiasutused katseprojekti kallal, et lisada e-tervise portaalile lisavõimalusi, mis hõlbustaks sageli arsti külastavatel patsientidel (nt kroonilist haigust põdevad patsiendid) külastusaegu planeerida.

Lisaks võimaldab mobiilirakendus „Medicinkortet“ patsientidel taotleda olemasoleva digiretsepti pikendamist. Kõik Taanis väljastatud retseptid on digitaalsed.

11

EL rahastab e-tervise taristut Euroopa ühendamise rahastu kaudu, toetudes terviseandmete piiriülese vahetamise katseprojektile12. Liikmesriigid, kes soovivad alustada terviseandmete piiriülest vahetamist, peavad läbima katse- ja auditeerimisprotsessi, mille järel esitab liikmesriikide eksperdirühm soovituse. Seejärel teeb e-tervise võrgustik lõpliku otsuse selle kohta, millised riigid saavad piiriülese terviseandmevahetuse kasutusele võtta.

Piiriülesed algatused harvikhaigusi põdevate patsientide jaoks

12

Direktiivis määratletakse harvikhaigus kui haigus, mida põeb vähem kui viis inimest 10 000-st. ELis mõjutavad hinnanguliselt 6000–8000 harvikhaigust 6%–8% elanikkonnast, st 27–36 miljonit inimest. Haruldaste haiguste eripära tõttu – piiratud arv patsiente ning vastavate teadmiste ja asjatundlikkuse nappus – võivad ühenduse tasandil võetud meetmed anda Euroopa Liidu Nõukogu hinnangul nende puhul märkimisväärset lisandväärtust13.

13

Komisjon esitas poliitikaraamistiku harvikhaiguste tegelemiseks (eelkõige Euroopa tugivõrgustike loomise kaudu) oma 2008. aasta teatises „Haruldased haigused: Euroopa ees seisvad väljakutsed“. Direktiiviga antakse komisjonile ülesanne toetada liikmesriike Euroopa tugivõrgustike väljaarendamisel. Joonisel 2 on esitatud poliitilised sammud, mis viisid tugivõrgustike loomiseni.

Joonis 2

Euroopa tugivõrgustike loomiseni viinud poliitilised sammud

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

14

Euroopa tugivõrgustike otstarve on vähendada diagnoosimisele kuluvat aega, parandada harvikhaigusi põdevate patsientide juurdepääsu sobivale ravile ning pakkuda platvormi suuniste, koolituse ja teadmiste jagamise arendamiseks. 2017. aastal käivitati 24 võrgustikku erinevate harvikhaiguste klasside jaoks. Neist igaühele eraldatakse ELi terviseprogrammist viie aasta jooksul 1 miljon eurot. Komisjon rahastab ka patsiendiregistreid, Euroopa tugivõrgustikke toetavat tegevust ja IT-vahendite arendamist, eelkõige Euroopa ühendamise rahastu kaudu.

15

Kui patsiendi juhtum suunatakse Euroopa tugivõrgustikku, kutsutakse kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemi (komisjoni poolt 2017. aasta novembris käivitatud veebipõhine rakendus) kaudu kokku meditsiiniekspertide virtuaalne kolleegium. Rakendus võimaldab arstidel jagada patsientide kohta nende nõusolekul teavet, andmeid ja pilte ning saada diagnoosi ja ravi määramisel tuge. 2018. aasta detsembriks oli rakenduse kasutamiseks registreerunud 73% Euroopa tugivõrgustike liikmetest ja loodud oli 333 kolleegiumit (vt 2. selgitusest näiteid harvikhaigusi põdevate patsientide juhtumite kohta, millega Euroopa tugivõrgustikud on tegelenud).

2. selgitus

Näiteid harvikhaigusi põdevate patsientide juhtumitest, millega Euroopa tugivõrgustikud on tegelenud

2018. aastal esitati laste vähi Euroopa tugivõrgustikule kahe haruldast vähivormi põdeva Leedu lapse juhtumid. Euroopa tugivõrgustiku kaudu spetsialistidelt saadud nõuannete põhjal määrati lastele uus ravi.

2017. aastal esitati harvaesinevate ja komplekssete epilepsiavormide Euroopa tugivõrgustikule ühe 4-aastase Soome poisi juhtum, kelle aju väärareng põhjustab rasket epilepsiat. Tema Soome arst konsulteeris Euroopa tugivõrgustiku spetsialistidega, et küsida nõu õige ravi kohta. Poisi ravi puudutavates aruteludes ja teadmistevahetuses osalesid vähemalt kuue teise riigi spetsialistid.

Mõlemal juhul andsid Euroopa tugivõrgustikud patsientide ravi kohta väärtuslikku nõu.

16

Euroopa tugivõrgustike liikmesriikide nõukogu14 kiidab heaks võrgustike loomise ja liikmesuse. 2018. aasta lõpuks osales Euroopa tugivõrgustikes 952 tervishoiuteenuse pakkujat (st instituudid, haiglaüksused) rohkem kui 300 haiglast, mis osalevad Euroopa tugivõrgustikes. Ükski Euroopa tugivõrgustik ei hõlmanud rohkem kui 19 liikmesriiki. Jooniselt 3 on näha, et tervishoiuteenuste osutajatest Euroopa tugivõrgustike liikmete jaotus liikmesriigiti on ebaühtlane. Kõige rohkem Euroopa tugivõrgustikes osalevaid tervishoiuteenuste osutajaid on Itaalias. Sellel liikmesriigil on pikka aega olemas olnud harvikhaiguste ravi riiklik strateegia ning riiklik erihaiglate ja -keskuste võrgustik, mis on spetsialiseerunud harvikhaigusi põdevate patsientide abistamisele.

Joonis 3

Tervishoiuteenuste osutajatest Euroopa tugivõrgustike liikmete jagunemine liikmesriigiti

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni esitatud andmetele Euroopa tugivõrgustikus osalevate tervishoiuteenuste osutajate kohta liikmesriigiti, veebruar 2019.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

17

Üks Euroopa Kontrollikoja strateegilisi eesmärke on analüüsida tulemuslikkust valdkondades, kus ELi meetmed on kodanike jaoks olulised15. Euroopa tervishoiutaristu ja -teenuste ning nende kättesaadavuse ja tulemuslikkuse parandamine on valdkond, kus ELi meetmed võivad anda ELi kodanikele lisaväärtust. Auditi tegemise ajaks on möödunud 10 aastat sellest, kui komisjon kiitis heaks harvikhaigusi käsitleva strateegia ja käivitati peamine ELi katseprojekt tervishoiuandmete piiriüleseks vahetuseks. Auditiga otsiti vastust järgmisele küsimusele:

Kas ELi meetmed piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas toovad patsientidele kasu?

18

Uurisime, kas

 1. komisjon tegi ELi piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise üle liikmesriikides piisavat järelevalvet;
 2. terviseandmete piiriülese vahetamise alal siiani saavutatud tulemused vastavad ootustele;
 3. ELi meetmed harvikhaiguste valdkonnas lisavad väärtust liikmesriikide jõupingutustele lihtsustada patsientide juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele.
19

Audit hõlmas ajavahemikku, mis algas komisjoni harvikhaiguste strateegia vastuvõtmise ja ELi peamise terviseandmete piiriülese vahetuse katseprojekti käivitamisega 2008. aastal. Viisime audititöö läbi 2018. aasta veebruarist novembrini 2018 ning küsitlesime komisjoni esindajaid tervise ja toiduohutuse peadirektoraadist, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadist ning Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektoraadist, samuti viie liikmesriigi16 ametiasutusi, kes vastutavad direktiivi rakendamise eest. Võtsime liikmesriikide valimisel arvesse peamisi ELi rahastatud projekte terviseandmete piiriüleseks vahetamiseks.

20

Samuti küsitlesime kõiki piiriülese tervishoiu eksperdirühma liikmesriikide esindajaid, et koguda nende arvamusi peamiste arengusuundade ja probleemide kohta, mis takistavad patsientide juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele; küsisime ka e-tervise võrgustiku esindajate arvamust komisjoni töö kohta patsientide andmete piiriülese vahetuse alal. Saime piiriülese tervishoiu eksperdirühmalt 15 vastust ja e-tervise võrgustikult 10 vastust.

21

Auditeerisime ELi rahastatud projekte, mille eesmärk oli hõlbustada juurdepääsu piiriülestele tervishoiuteenustele, sealhulgas terviseandmete piiriülese vahetamise ning harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi arendamise ja säilitamise projekte. Kutsusime kokku ekspertide rühma, et saada sõltumatut nõu ELi harvikhaiguste poliitika ja Euroopa tugivõrgustike kohta.

Tähelepanekud

Komisjon on taganud ELi piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise

22

Direktiivi rakendamise üle järelevalve tegemiseks peab komisjon jälgima ja jõustama direktiivi ülevõtmist liikmesriikide poolt, kontrollides täielikkust ja vastavust. Komisjon peab ka aru andma direktiivi toimimise kohta ja asjakohaselt juhendama riiklikke kontaktpunkte, kes vastutavad patsientide teavitamise eest piiriülestest tervishoiuteenustest.

Komisjon on direktiivi ülevõtmist jälginud ja jõustanud

23

Pärast direktiivi ülevõtmise tähtaega (25. oktoober 2013) ja liikmesriikide ülevõtmisprotsessi täielikkuse kontrollimist algatas komisjon 26 rikkumismenetlust seoses ülevõtmismeetmete hilinenud või mittetäieliku teatamisega. Lisaks algatas komisjon 21 rikkumismenetlust seoses teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist käsitleva rakendusdirektiivi hilinenud või mittetäieliku ülevõtmisega17. Pärast seda, kui kõik liikmesriigid olid teatanud täielikest ülevõtmismeetmetest, lõpetas komisjon menetlused 2017. aasta novembriks.

24

Komisjon kontrollib liikmesriikide õigusakte, et kindlaks teha, kas nad on direktiivi sätted õigesti üle võtnud. Kontrollide täpsemaks suunamiseks määras komisjon kindlaks neli prioriteetset valdkonda, mis takistavad piiriüleseid patsiente: kulude hüvitamise süsteemid, eelneva loa nõudmine, haldusnõuded ja sissetulevate patsientide maksustamine. Kontrollide põhjal algatas komisjon 11 omaalgatuslikku rikkumismenetlust, millest neli lõpetati 2018. aasta novembriks, kui liikmesriigid olid riigisiseseid ülevõtmismeetmeid muutnud.

25

Oleme seisukohal, et komisjoni kontrollid on aidanud liikmesriikides kasutavaid süsteeme ja meetodeid parandada.

Komisjon on direktiivi toimimise kohta õigeaegselt aru andnud

26

Komisjon peab alates 2015. aastast iga kolme aasta järel koostama aruande direktiivi toimimise kohta18. Aruanded peaksid sisaldama teavet patsientide liikuvuse ja sellega seotud kulude kohta. Kuigi direktiiv ei kohusta liikmesriike koguma andmeid patsientide liikuvuse kohta, täpsustatakse selles, et nad annavad komisjonile abi ja kogu olemasoleva teabe aruande koostamiseks. 2013. aastal nõustusid liikmesriigid esitama komisjonile andmeid iga-aastaselt.

27

Enamik liikmesriike hilines riigisiseste ülevõtmismeetmete vastuvõtmisega (vt punkt 23) ja seetõttu hilines nende andmete edastamine komisjonile 2015. aastal. 2017. aastal esitasid andmed 26 liikmesriiki, kuid neist kuue andmed olid puudulikud. Lisaks ei olnud andmed riigiti võrreldavad, sest mõned liikmesriigid teatasid kõigist hüvitustest, täpsustamata, kas neid maksti direktiivi või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva määruse alusel. Komisjon tunnistas aruannetes sisalduvate andmete ebatäpsust. Näiteks patsientide liikuvuse ülevaade oli puudulik. Tabelist 1 nähtub, et neli liikmesriiki ei esitanud 2016. aastal andmeid väljaminevate patsientide liikuvuse kohta.

28

Neist probleemidest hoolimata täitis komisjon oma aruandluskohustust õigeaegselt. Ta võttis oma hiljutise aruande vastu 2018. aasta septembris ja esitas ülevaate patsientide liikuvusest ning direktiivi kohase piiriülese tervishoiu finantsmõjust.

Komisjon juhendas riiklikke kontaktpunkte piiriüleste tervishoiuteenuste alase teabe parandamisel

29

Komisjon toetab ja juhendab riiklikke kontaktpunkte, andmaks patsientidele selget ja põhjalikku teavet nende õiguste kohta piiriülestele tervishoiuteenustele. Selleks avaldas komisjon mitu asjakohast uuringut19. Enne direktiivi ülevõtmise tähtaega saatis komisjon 2013. aastal liikmesriikidele juhised patsientide piiriüleste ravivõimaluste kohta, mis on reguleeritud piiriülese tervishoiu direktiivi ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise määrusega.

30

Siiski on vähem kui pooltel riiklike kontaktpunktide veebilehtedel selgitatud kahte viisi, kuidas saavad patsiendid teises riigis tervishoiuteenuseid kasutada20. 2018. aasta märtsis püüdis komisjon lahendada kahe õigusakti võimaliku segiajamise probleemi, korraldades riiklike kontaktpunktide suutlikkuse suurendamise seminari ja töötades välja praktiliste vahendi paketi, mis aitab riiklikel kontaktpunktidel patsientidele teavet edastada. Meie küsitlus näitas, et liikmesriikide pädevad asutused pidasid praktiliste vahendite paketti positiivseks, kuid erinevuse selgitamiseks patsientidele on vaja veel tööd teha.

31

Hiljutises komisjoni uuringus21 leiti, et riiklike kontaktpunktide veebisaitidel patsientidele kättesaadav teave oli üldiselt asjakohane ja vastas direktiivi nõuetele, kuid veebisaidid võiksid sisaldada rohkem teavet sissetulevate patsientide õiguste kohta ja väljaminevate patsientide piiriüleste tervishoiukulude hüvitamise kohta. Lisaks märgiti direktiivi käsitlevas Euroopa Parlamendi aruandes, et „riiklike kontaktpunktide veebisaidid ei sisalda üldjuhul põhjalikku teavet patsientide õiguste kohta“22.

32

Direktiivi kohaselt ei pea riiklike kontaktpunktide veebisaidid sisaldama teavet Euroopa tugivõrgustike kohta. Leidsime, et mõned riiklikud kontaktpunktid esitasid sellise teabe ja teised kaalusid, kuidas seda teha. Saksamaa, Iirimaa, Eesti, Leedu ja Ühendkuningriigi esindajad on juba väljendanud huvi teha Euroopa tugivõrgustike liikmesriikide nõukoguga koostööd23. Harvikhaiguste eksperdid, kellega me konsulteerisime, leidsid, et riiklikud kontaktpunktid peaksid võrgustike kohta sellist teavet andma.

Patsientide terviseandmete piiriülene vahetamine: auditi tegemise ajaks ei olnud kõrgeid ootusi täidetud

33

Patsientide terviseandmete ELi-sisese vahetamise mehhanismide loomine nõuab selget strateegilist ja juhtimisraamistikku, mida liikmesriigid toetavad. Tuleks püstitada selged eesmärgid ja järjepidevalt tulemuslikkust seirata. Enne ulatuslike projektide käivitamist peaks komisjon liikmesriikide toetusel hindama potentsiaalsete kasutajate arvu. Varasematest katseprojektidest saadud kogemusi tuleks arvesse võtta.

2018. aasta e-tervise strateegia ei sisaldanud rakenduskava

34

Komisjoni e-tervise tegevuskavades on esitatud tema lähenemisviis e-tervisele, sealhulgas patsientide terviseandmete piiriülesele vahetamisele. Praegune tegevuskava hõlmab ajavahemikku 2012–2020. 2018. aasta aprillis võttis komisjon vastu uue e-tervise strateegia24, mis on praegusest tegevuskavast laiem. See hõlmab eelkõige elektrooniliste terviseandmete võimalikku piiriülest vahetamist.

35

2014. aastal avaldas komisjon e-tervise tegevuskava vahehindamise25. Hinnang oli üldiselt positiivne, kuid täheldati mõningaid puudusi ja soovitati komisjonil kava ajakohastada, et hõlmata kõige olulisemaid küsimusi, tagada selge juhtimisstruktuur ning luua järelevalve- ja koordineerimismehhanism.

36

Komisjon viis ellu enamiku e-tervise tegevuskavas ettenähtud meetmetest. Ta ei ole järginud 2014. aasta hindamise soovitust tegevuskava ajakohastamiseks ega tegevuskava üle vaadanud, et kajastada selles 2018. aasta e-tervise strateegiat. Seetõttu ei hõlma kava olulisi küsimusi, nagu isikuandmete kaitse üldmääruse kehtestamine. Lisaks ei ole komisjon kindlaks määranud kava rakendamisega seotud ülesannete jaotust.

37

2018. aasta e-tervise strateegia viitab uutele sõlmküsimustele, nagu isikuandmete kaitse üldmääruse kehtestamine ja küberohud. Sellel puudub aga rakenduskava koos oodatavate tulemuste ja väljundite ajakavaga, mis näitaks komisjoni lähenemisviisi e-tervise strateegia rakendamisel. Kui komisjon käivitas 2018. aasta e-tervise strateegia, oli tema 2012.–2020. aasta tegevuskava hinnatud ainult ühe korra, 2014. aastal.

Komisjon alahindas kogu ELi hõlmava e-tervise taristu rakendamise keerukust

38

Komisjon on tegelenud patsientide terviseandmete vahetamisega liikmesriikide vahel kahes etapis: 2008.–2012. aastal tehti katseprojekt (epSOS)26 maksumusega 18 miljonit eurot, ja 2015. aastal käivitati siiani kestev rakendusprojekt (kogu ELi hõlmav e-tervise taristu), mille eelarve on 35 miljonit eurot27.

39

Projekti epSOS eesmärk oli välja töötada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia raamistik ja taristu, et võimaldada piiriülest juurdepääsu patsientide tervisealasele teabele. Projektiga katsetati terviseandmete piiriülese vahetamise kavandatava lahenduse funktsionaalset, tehnilist ja õiguslikku teostatavust ning heakskiitmist. Selle eesmärk oli tõendada lahenduse praktilist rakendamist mitmes formaadis ja mitmes osalevas riigis.

40

Projekti raames töötati välja patsientide andmekaartide ja digiretseptide andmesisu määratlused (vt punkt 09) ning terviseandmete piiriülese vahetamise katsetamise, ülevaatamise ja heakskiitmise mehhanismid. See on kaasa aidanud e-tervise koostalitlusvõime alaste spetsifikatsioonide ja suuniste väljatöötamisele. Samuti töötati projekti raames välja ühised standardid nende vahetuste edendamiseks ja liikmesriigid näitasid üles pühendumust koostööle selles valdkonnas.

41

Projekti kavandamise etapis ei olnud kindlaks määratud enne praktilist rakendamist nõutavate katsete ulatust ja mahtu. Kavandatud lahenduse teostatavuse katsetamine seisnes 43-s patsientide andmete vahetuses. See tähendab, et projekt andis vähe tõendeid kavandatud lahenduse praktilise teostatavuse kohta. Projekti lõpliku läbivaatamise käigus tegid välishindajad järelduse, et tegelike andmekaartide ja digiretseptide arv on liiga väike, et pidada epSOSe teenuseid toimivateks ja töökindlateks28. Kõnealust piiratud andmevahetust pidas komisjon eHDSI kontseptsiooni tõendamiseks piisavaks.

42

Komisjon hindas projekti epSOS 2014. aastal. Hindamises märgiti, et ehkki siiani ei ole projektis epSOS patsientidega suhtlemisel eeldatud statistiliselt olulisi arvnäitajaid saavutatud, on projekti piiriülese koostalitlusvõime lähenemisviisi kehtivus kinnitust leidnud29. Lisaks osutusid õigusliku, organisatsioonilise ja semantilise tasandi koostalitlusvõime probleemid suuremaks kui eeldati. Peale selle tuvastas komisjon projekti töövõtjate väljamaksetaotlustes rahastamiskõlbmatuid kulusid, mis olid peamiselt seotud personalikuludega. Meie auditi ajal oli komisjonil käimas rahastamiskõlbmatute kulude tagasinõudmine, mis puudutas 42% eraldatud rahalistest vahenditest.

43

Neist probleemidest hoolimata otsustas komisjon 2015. aastal kasutada katseprojekti väljundeid kogu ELi hõlmava ulatusliku e-tervise taristu (eHDSI) arendamise alusena. Viimase ülesehitus, tehnilised ja semantilised üksikasjad ning õiguslikud, organisatsioonilised ja poliitilised kokkulepped osalevate liikmesriikide vahel põhinevad projekti epSOS tulemustel.

44

Leidsime puudusi selle keerulise projekti ettevalmistamises komisjoni poolt, eelkõige eHDSI pakutavate piiriüleste e-tervise teenuste võimalike kasutajate (patsiendid ja teenuseosutajad, st apteegid ja haiglad) arvu ning teenuste kulutõhususe ebapiisavat hindamist enne eHDSI käivitamist. Seetõttu leiame, et komisjon alahindas kogu ELi hõlmava e-tervise taristu rakendamise keerukust.

Komisjon hindas e-tervise digiteenuse taristu võimalikku kasutuselevõttu üle

45

Komisjoni teadaanded terviseandmete piiriülese vahetuse tõenäolise mahu kohta on liiga optimistlikud (vt 3. selgitus).

3. selgitus

Komisjoni teadaanded kogu ELi hõlmava e-tervise taristu kasutuselevõtu kohta

2017. aasta detsembris teatas komisjon järgmist: „2018. aastal alustavad 12 ELi liikmesriiki patsientide andmete regulaarset vahetamist“30.

Oma e-tervise taristu haldamise teemalisel veebisaidil märkis komisjon, et 2019. aastaks on ELi piiriülesest terviseandmete vahetamisest eeldatavasti saanud riiklike tervishoiusüsteemide tunnustatud tava31.

Enda tulemuslikkuse hindamisel teatas komisjon 2017. aastal, et 10 liikmesriigil on terviseandmete vahetamise suutlikkus ja nad ühinevad piiriüleste e-tervise infoteenustega32. See arv põhines liikmesriikide endi aruannetel, mis käsitlesid nende riiklike e-tervise portaalide loomist ja hõlmas liikmesriike, kes alles hakkasid oma portaale looma ning ei olnud kinnitanud oma valmisolekut terviseandmete piiriüleseks vahetamiseks.

46

Meie auditi ajaks (november 2018) ei olnud patsientide terviseandmete piiriülene vahetamine ELi e-tervise taristu kaudu alanud (vt II lisa, mis näitab liikmesriikide piiriülese terviseandmete vahetuse kavandatud alguskuupäevi). Selleks ajaks oli komisjon hinnanud seitsme liikmesriigi33 suutlikkust osaleda piiriüleses andmevahetuses. Neist neli (Tšehhi, Eesti, Luksemburg ja Soome) olid kontrolli läbinud. 2018. aasta oktoobris soovitas eHMSEG neil andmete vahetamist alustada, tingimusel et kõik parandusmeetmed on võetud. Joonisel 4 on näidatud liikmesriikide piiriülese e-tervise infoteenusega ühinemise protsess ja olukord 2018. aastal.

Joonis 4

Piiriülese e-tervise infoteenusega ühinemise protsess – olukord 2018. aastal

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal.

47

Samuti leidsime, et neile neljale liikmesriigile anti juurdepääs kogu ELi hõlmavale e-tervise taristule erinevate e-tervise teenuste kasutamiseks. Auditi ajal oli Soome valmis digiretsepte väljastama ja Eesti oli valmis neid vastu võtma (2019. aasta alguses oli see ainus toimiv digiretseptide vahetamise võimalus Euroopas). Komisjoni andmetel käsitleti sel viisil 2019. aasta jaanuarist kuni veebruari lõpuni 550 digiretsepti. Tšehhi ja Luksemburg olid valmis välisriikidest vastu võtma elektroonilisi patsientide andmekaarte, kuid ükski liikmesriik ei saanud neid veel eHDSI kaudu saata. Lisaks sellele kasutavad süsteemi kõnealustes riikides alguses vaid mõned riiklikud tervishoiuteenuste osutajad ja apteegid. 4. selgituses on kirjeldatud, millist kasu annaks patsientidele digiretseptide ja elektrooniliste andmekaartide piiriülene vahetamine.

4. selgitus

Piiriülene vahetamine

Digiretseptid (Soome ja Eesti näide)

Kui patsient, kelle digiretsept on välja antud Soomes, läheb oma ravimi saamiseks Eesti apteeki, registreerib apteek patsiendi ID-kaardi. Seejärel saadab apteek retsepti andmed patsiendi nõusolekul Eesti e-tervise portaali, mis edastab need Soome e-tervise portaalile. Pärast seda, kui Eesti apteek on ravimi patsiendile väljastanud, saadetakse Soome e-tervise portaalile teade, et digiretsept on töödeldud (vt joonis 1).

Patsientide elektroonilised andmekaardid

Kui inimene vajab välismaal viibides kiiresti meditsiiniabi või peab ootamatult arsti külastama, saavad meditsiinitöötajad ELi e-tervise portaali kaudu ülevaate patsiendi peamistest terviseandmetest, mis on portaali sisestatud patsiendi koduriigis. Patsiendi andmekaart võib sisaldada teavet patsiendi ravimiallergiate kohta ja hõlbustada patsiendile diagnoosi panemist välismaal.

Harvikhaiguste Euroopa tugivõrgustikud on ambitsioonikas uuendus, kuid nende jätkusuutlikkust ei ole tõendatud

48

Selleks et komisjon saaks liikmesriike Euroopa tugivõrgustike väljaarendamisel tõhusalt toetada, tuleb toetust anda õigusraamistiku alusel ning see peab hõlmama sidusat strateegiat ja selget tegevuskava.

Komisjon ei ole ajakohastanud harvikhaigustega seotud ELi meetmete raamistikku

49

Euroopa tugivõrgustike arendamine on osa ELi laiemast harvikhaiguste poliitikast, mis hõlmab selliseid elemente nagu harvikhaiguste riiklike kavade väljatöötamise toetamine, harvikhaiguste nomenklatuuri parem standardimine ja harvikhaiguste uuringute toetamine. Komisjoni 2008. aasta harvikhaiguste teemalises teatises võeti sihiks „edendada liikmesriikide koostööd ja vajaduse korral toetada nende meetmeid“. Eesmärk oli kindlaks määrata üldine ühenduse strateegia, et liikmesriike harvikhaiguste käsitlemisel toetada34. Nõukogu kiitis selle lähenemisviisi heaks oma 8. juuni 2009. aasta soovituses tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas35.

50

Komisjon avaldas 2014. aastal aruande nii teatise kui ka nõukogu soovituse elluviimise kohta. Aruandes jõutakse järeldusele, et üldjoontes on teatise ja nõukogu soovituse eesmärgid täidetud. Nende eesmärkide hulka kuulus harvikhaiguste selge määratlemine või nende täpsem kodifitseerimine tervishoiusüsteemides. Aruandes hoiatatakse, et harvikhaigusi põdevatele patsientidele vajaliku ravi tagamiseks kogu ELis on vaja veel palju ära teha ning juhitakse tähelepanu harvikhaiguste strateegia puudumisele mõnes liikmesriigis kui valdkonnale, millega on vaja tööd teha. Selles on loetletud 11 komisjoni kavandatud meedet, sealhulgas jätkuv toetus harvikhaiguste Euroopa platvormile ja harvikhaiguste kavade väljatöötamisele.

51

Vaatamata järeldusele, et eesmärgid on saavutatud, on 11-st kavandatud meetmest üheksa olemasolevate algatuste jätk. Komisjon ei ole oma harvikhaiguste strateegiat alates 2008. aastast ajakohastanud, kuigi ta haldab olulisi algatusi, nagu võrgustikud ja kogu ELi hõlmav harvikhaiguste registrite platvorm.

Komisjon ei rakendanud kõiki Euroopa tugivõrgustike katseprojektidest saadud kogemusi

52

Komisjon rahastas aastatel 2007–2013 kümmet tugivõrgustike katseprojekti. Komisjoni harvikhaiguste nõuandekomitee (EUCERD)36 hindas kõnealuseid katseprojekte ja avaldas 2011. aastal harvikhaiguste Euroopa tugivõrgustike katseprojektide tulemuste ja kogemuste esialgse analüüsi. Tuleb aga märkida, et kui komisjon Euroopa tugivõrgustikud asutas, tegelesid need vaid mõne 2011. aasta hindamises tõstatatud probleemiga, nagu patsiendiregistrite toetamine, vajadus spetsiaalse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendi järele ning kvaliteedikontrolli kehtestamine võrgustiku iga liikme tervishoiutavade suhtes. Käsitlemata probleemid on muu hulgas järgmised:

 • võrgustike jätkusuutlikkus pärast esialgset rahastamisperioodi;
 • võrgustiku liikmete pideva järelevalve ja kvaliteedikontrolli süsteemi väljatöötamine;
 • võrgustiku laiendamisega seotud haldusküsimused ja finantskulud;
 • patsiendiregistrite jätkusuutlik toetamine.
53

Võrgustike liikmesriikide nõukogu on alates asutamisest 2014. aastal nende küsimustega tegelenud. Nõukogu on edendanud pidevat järelevalvet ja kvaliteedikontrolli (mille suhtes võttis 2018. aasta septembris vastu Euroopa tugivõrgustike kogutavate põhinäitajate kogumi). Samas on tekkinud uued küsimused, nagu võrgustike integreerimine riiklikesse tervishoiusüsteemidesse ja koostöö tööstusega, mis vajavad samuti lahendamist. Joonisel 5 on kujutatud võrgustike ees seisvaid probleeme, mida komisjon, liikmesriikide nõukogu ja võrgustike koordinaatorite rühm praegu lahendada püüavad.

Joonis 5

Euroopa tugivõrgustike arendamise probleemid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa tugivõrgustike liikmesriikide nõukogu protokolli põhjal.

Komisjon toetas 24 Euroopa tugivõrgustiku loomist, kuid ei loonud tõhusat süsteemi osalejate hindamiseks

54

Direktiiviga on ette nähtud, et komisjon kehtestab konkreetsed kriteeriumid ja tingimused, mida tervishoiuteenuste osutajad peavad Euroopa tugivõrgustikuga ühinemiseks täitma37. Komisjon kasutas konsultanti, et välja töötada suuniste kogum nii taotlejate kui ka sõltumatu hindamisasutuse jaoks, kes hindas Euroopa tugivõrgustikke ja individuaalsete tervishoiuteenuste pakkujate taotlusi. Komisjon võttis meetmeid, et suurendada asjaomaste sidusrühmade teadlikkust Euroopa tugivõrgustike käivitamisest ning tema algne eesmärk toetada kümne Euroopa tugivõrgustiku loomist38 ületati, kuna neid loodi 24 (vt III lisa, milles on esitatud Euroopa tugivõrgustike loetelu).

55

Joonis 6 näitlikustab Euroopa tugivõrgustikega liituda soovivate tervishoiuteenuste osutajate taotluste hindamise menetlust. Enne taotluse esitamist peab iga tervishoiuteenuse osutaja saama oma liikmesriigi pädeva asutuse heakskiidu. ELi tasandi hindamismenetlus piirdus taotluste vastavuskontrolliga ning valimi hindamisega, mis moodustas taotlustest 20%.

Joonis 6

Otsustamisskeem Euroopa tugivõrgustikega liituda soovivate tervishoiuteenuse osutajate (TTO) taotluste vastavuskontrolliks ja hindamiseks

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs, mis põhineb Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti esitatud dokumentidel.

56

Sõltumatu hindamisasutus koostas 62 negatiivset eelaruannet. Kõigil neil juhtudel esitasid taotlejad teavet39 lahendamata küsimuste kohta, mis võimaldas hindamisasutusel esitada positiivse arvamuse. Siiski leidsime hindamisaruannete valimi40 uurimisel, et paljudel juhtudel andis hindamisasutus lõpliku positiivse arvamuse mittetäieliku teabe põhjal. Hindamise tulemusena võeti 953st tervishoiuteenuste osutajast, kes selleks soovi avaldasid, 952 Euroopa tugivõrgustike liikmeks. Meie hinnangul andis selline hindamisprotsess Euroopa tugivõrgustike loomisele tegelikkuses vähe lisaväärtust.

57

Valimipõhist hindamissüsteemi ei täiendatud algselt ühegi muu järelevalve- või hindamismeetmega. Alates 2016. aasta detsembrist on komisjon teinud koostööd liikmesriikide esindajate ja Euroopa tugivõrgustike koordinaatoritega, et töötada välja süsteem komisjoni pideva järelevalve tegemiseks ja kõigi Euroopa tugivõrgustiku liikmete korrapäraseks enesehindamiseks. Auditi ajaks ei olnud aga veel otsustatud, milliseid meetmeid tuleks võtta, kui järelevalvesüsteemiga tuvastatakse puudulikult toimivad tervishoiuteenuste osutajad. Komisjon kavandab Euroopa tugivõrgustikke hinnata ka viieaastase rahastamisperioodi lõpus41.

ELi eelarves ei ole Euroopa tugivõrgustike jaoks eraldi eelarverida

58

Direktiiviga anti komisjonile ülesanne toetada liikmesriike Euroopa tugivõrgustike väljaarendamisel. ELi eelarves ei ole eraldi eelarverida Euroopa tugivõrgustike kuludeks. Euroopa tugivõrgustike tegevuse toetamiseks on komisjon eraldanud vahendeid eri rahastamisprogrammidest (terviseprogramm, Euroopa ühendamise rahastu) ja rahastamismehhanismidest (projektikonkursid, hanked). Komisjon ei koostanud perioodiks 2017–2021 kõikehõlmavat rahastamiskava ega edastanud selle Euroopa tugivõrgustikele ja eelarvepädevatele institutsioonidele.

59

2017. aasta novembris andis komisjon võrgustike käsutusse kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemi, mis võimaldab patsientide andmeid jagada ja nende üle konsulteerida (vt punkt 15). Patsientide üle konsulteerimine selle süsteemi kaudu on üks Euroopa tugivõrgustike tegevuse olulisi aspekte. Piiriüleste konsultatsioonide kasutamine kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemi kaudu tõi aga esile vajaduse arvestada aega, mis kulub arstidel teises riigis asuvate patsientide diagnoosimiseks ja ravimiseks. Joonisel 7 on näidatud süsteemis iga Euroopa tugivõrgustiku kohta 2017. aasta novembrist kuni 2018. aasta detsembrini loodud konsultatsioonikolleegiumide arv.

Joonis 7

Konsultatsioonikolleegiumid on märk Euroopa tugivõrgustike toimimisest

Allikas: Komisjoni kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemi hindamisaruanne, detsember 2018.

60

Iga Euroopa tugivõrgustiku koordinaator saab praegu halduskulude katteks ELi vahenditest42 viie aasta jooksul 1 miljon eurot. Sageli esines viivitusi iga-aastaste haldusvahendite maksmisel Euroopa tugivõrgustikele. Komisjoni 2018. aasta jaanuari uuringus Euroopa tugivõrgustike koordinaatorite kohta, milles osales 20 Euroopa tugivõrgustikku, selgus, et rahastamise jätkusuutlikkus on üks kahest põhiprobleemist, millega Euroopa tugivõrgustikud kokku puutuvad43. 24-st Euroopa tugivõrgustikust 17 on lisanud oma eesmärkidesse või riskimaandamisstrateegiatesse ka muude rahastamisallikate leidmise.

61

Lisaks halduskulude rahastamisele andis komisjon Euroopa tugivõrgustikele toetusi, et aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. Ta algatas hankemenetlused, et edendada tegevusi võrgustike loomise ja arendamise toetamiseks. 2018. aasta lõpu seisuga hõlmasid tegevused järgmist:

 • e-tervise lahenduste, st kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemi kasutamine (5 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastust);
 • kliinilise tava suuniste väljatöötamine (kokku 4 miljonit eurot tervisevaldkonna tegevusprogrammist);
 • Euroopa tugivõrgustike registrid (kokku 2 miljonit eurot viiele Euroopa tugivõrgustikule 2018. aasta tervisevaldkonna tegevusprogrammist);
 • koolituse ja vahendite pakkumine Euroopa tugivõrgustike koordinaatoritele (pakkumiskutse välisettevõttele hinnangulise väärtusega 400 000 eurot);
 • sekretariaaditeenuste osutamine Euroopa tugivõrgustike koordinaatorite töörühmale (pakkumiskutse välisettevõttele hinnangulise väärtusega 380 000 eurot);
 • Euroopa tugivõrgustike dokumendivormide väljatöötamine (pakkumiskutse välisettevõttele hinnangulise väärtusega 100 000 eurot).
62

Euroopa tugivõrgustiku koordinaatorid on seisukohal, et arvukates komisjoni korraldatud projektikonkurssides osalemine tõi kaasa suure halduskoormuse. Peale selle on Euroopa tugivõrgustike registrite (mida praegu rahastatakse terviseprogrammi vahenditest) pikaajaline jätkusuutlikkus ebaselge, ehkki komisjon rõhutas oma 2008. aasta harvikhaigusi käsitlevas teatises projektipõhise rahastamise riski.

Viivitustest hoolimata on komisjon praegu käivitamas harvikhaiguste registrite kogu ELi hõlmavat platvormi

63

Oma 2008. aasta harvikhaigusi käsitlevas teatises rõhutas komisjon andmebaaside ja registrite tähtsust, et võimaldada harvikhaiguste epidemioloogilisi ja kliinilisi uuringuid. Lisaks rõhutas ta nende süsteemide pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise tähtsust. Sellele probleemile reageerimiseks alustas Teadusuuringute Ühiskeskus 2013. aastal harvikhaiguste registrite Euroopa platvormi arendamist, mida kaasrahastatakse tervisevaldkonna tegevusprogrammist44 ja mis on avatud kõigile Euroopa harvikhaiguste registritele. Teadusuuringute Ühiskeskuse platvormi eesmärk on tegeleda harvikhaigusi põdevate patsientide registrites sisalduvate andmete killustatusega kogu Euroopas, edendades harvikhaiguste andmete kogumise jaoks ELi tasandi standardeid ja pakkudes andmevahetuseks koostalitlusvõimel põhinevaid vahendeid.

64

Leidsime, et paralleelselt Teadusuuringute Ühiskeskuse platvormiga rahastas komisjon teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmist (seitsmes raamprogramm) teist projekti nimega RD-Connect, mille üheks eesmärgiks on harvikhaiguste uuringute patsiendiregistrite kataloogi loomine. Mõlema projekti eesmärk on ühendada ELis registrid, et lihtsustada teadlaste juurdepääsu harvikhaiguste andmetele. Sellest tulenevalt rahastab komisjon kaht projekti, millel on potentsiaalselt kattuvad väljundid.

65

Auditi toimumise aegse info kohaselt kavandati Teadusuuringute Ühiskeskuse platvorm käivitada 2019. aasta veebruaris, mis on üle kahe aasta hiljem kui algselt kavandatud. Viivituse üks põhjusi oli see, et Teadusuuringute Ühiskeskuse platvormi arendamine hõlmas ka kahe olemasoleva võrgustiku45 üleviimist Teadusuuringute Ühiskeskusesse, mis nõudis oodatust rohkem aega ja ressursse. Leidsime, et platvormi esialgne ajakava ja kavandatud eelarveeraldis olid ebarealistlikud. Lisaks katab Teadusuuringute Ühiskeskuse platvormile tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi poolt antav rahastus praegu ligikaudu 45% tööga seotud kuludest, kuid puudub platvormi rahalise jätkusuutlikkuse tagatis ja plaan selle tulemuslikkuse tagamiseks, kui välja arvata 2017. aasta neljandas kvartalis koostatud levitamiskava.

Järeldused ja soovitused

66

Kontrollisime komisjoni järelevalvet piiriülese tervishoiu direktiivi ülevõtmise üle liikmesriikides ja tulemusi, mis on siiani terviseandmete piiriülese vahetamise alal saavutatud. Samuti hindasime ELi meetmeid harvikhaiguste poliitika valdkonnas. Otsisime vastust järgmisele küsimusele:

kas ELi meetmed piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas toovad patsientidele kasu?

67

Me järeldame, et kuigi ELi meetmed piiriüleste tervishoiuteenuste valdkonnas olid ambitsioonikad ja tõhustasid liikmesriikide koostööd, vajavad need paremat haldamist. Auditi tegemise ajal oli meetmete mõju patsientidele väike.

68

Leidsime, et komisjon tegi direktiivi rakendamise üle liikmesriikides nõuetekohast järelevalvet (punktid 2328), ja toetas piiriüleste patsientide teavitamise eest vastutavate riiklike kontaktpunktide tööd. Komisjon on hiljuti välja töötanud praktiliste töövahendite paketi riiklike kontaktpunktide jaoks. ELi patsiendid seisavad siiski silmitsi probleemidega seoses tervishoiuteenuste kasutamisega välismaal ning vaid vähesed potentsiaalsed patsiendid on teadlikud oma õigusest piiriülestele tervishoiuteenustele. Piiriüleste ravivõimaluste keerukus, mis on patsientidele piiriülese tervishoiu direktiivi ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise määruse alusel kättesaadavad, muudab patsientidele selge teabe andmise raskeks. Riiklikud kontaktpunktid annavad Euroopa tugivõrgustike kohta oma veebisaitidel piiratud teavet (vt punktid 29 kuni 32).

1. soovitus. Riiklikke kontaktpunkte rohkem toetada

Komisjon peaks

 1. varasematele meetmetele tuginedes toetama riiklike kontaktpunktide tööd, sealhulgas aitama kindlaks määrata, kuidas oleks kõige parem edastada teavet seoste kohta piiriülese tervishoiu direktiivi ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise määruse alusel pakutavate võimaluste vahel,
 2. andma juhiseid selle kohta, kuidas esitada riiklike kontaktpunktide veebilehtedel teavet Euroopa tugivõrgustike kohta;
 3. kontrollima, kuidas täidavad riiklikud kontaktpunktid 2018. aasta paketi soovitusi.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2020

69

2018. aastal võttis komisjon vastu uue e-tervise strateegia, ilma käimasolevat e-tervise tegevuskava ajakohastamata. 2018. aasta e-tervise strateegial puudub rakenduskava, milles oleksid määratud oodatavate tulemuste ja väljundite saavutamise tähtajad (punktid 3437).

70

Terviseandmete piiriülese vahetamise alase töö tulemusel on loodud koostalitlusvõime standardid. Komisjon arendab koostöös liikmesriikidega kogu ELi hõlmavat andmete vahetamise taristut. Komisjon ei hinnanud enne projekti käivitamist kogu ELi hõlmava e-tervise taristu kasutajate tõenäolist arvu. Tema prognoosid terviseandmete piiriülese vahetamise oodatava mahu kohta olid liiga optimistlikud. E-tervise taristu kasutuselevõtul esines viivitusi ning auditi tegemise ajaks ei olnud piiriülene terviseandmete vahetamine e-tervise taristu kaudu veel alanud (punktid 3847).

2.soovitus. Terviseandmete piiriülene vahetamine paremini ette valmistada

Komisjon peaks

 1. hindama tulemusi, mis on saavutatud terviseandmete piiriülesel vahetamisel kogu ELi hõlmava e-tervise taristu kaudu (digiretseptid ja patsientide elektroonilised andmekaardid);
 2. Soovituse täitmise tähtaeg: 2021

 3. eelöeldu alusel hindama 2012. aasta e-tervise tegevuskava ja 2018. aasta e-tervise strateegia rakendamist, sealhulgas seda, kas need meetmed on andnud kulutõhusaid ja õigeaegseid lahendusi ning kasulikku täiendust liikmesriikide tervishoiusüsteemidele.
 4. Soovituse täitmise tähtaeg: 2021

71

Euroopa tugivõrgustike käivitamine on piiriülese tervishoiualase koostöö ambitsioonikas uuendus, eriti kuna tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusse. Komisjon täiendas Euroopa tugivõrgustike ülesehitust kliinilise patsientide ravi juhtimise süsteemiga, et hõlbustada patsiendiandmete jagamist. Euroopa tugivõrgustikud loodi 2017. aasta märtsis ning praegu on veel liiga vara hinnata nende tulemuslikkust, täiendamaks liikmesriikide püüdlusi pakkuda harvikhaigusi põdevatele patsientidele paremat ravi.

72

Leidsime, et komisjon ei ole alates 2014. aastast teinud ülevaadet ELi harvikhaiguste strateegia rakendamisel tehtud edusammudest (punktid  4951). Euroopa tugivõrgustike rajamise protsess ja komisjoni jätkuv toetus neile oli puudulik, ning komisjon ei koostanud Euroopa tugivõrgustike rahastamiskava. Euroopa tugivõrgustikud seisavad silmitsi märkimisväärsete probleemidega, et tagada nende rahaline jätkusuutlikkus ning tõhus toimimine nii riiklike tervishoiusüsteemide piires kui nende vahel. Seetõttu on komisjon julgustanud liikmesriike ühendama Euroopa tugivõrgustikud riiklike tervishoiusüsteemidega (punktid 5262). Samuti leidsime, et esines viivitusi kogu ELi hõlmava harvikhaiguste registrite platvormi käivitamisel (punktid 6365).

3.soovitus. Parandada harvikhaigusi põdevate patsientide juurdepääsu tervishoiule

Komisjon peaks

 1. hindama harvikhaiguste strateegia tulemusi (sealhulgas Euroopa tugivõrgustike rolli) ja otsustama, kas strateegia vajab ajakohastamist, kohandamist või väljavahetamist;
 2. Soovituse täitmise tähtaeg: 2023

 3. liikmesriikidega koostöös leidma lahendused Euroopa tugivõrgustike probleemidele (sh Euroopa tugivõrgustike integreerimine riiklikesse tervishoiusüsteemidesse ja patsiendiregistrid);
 4. Soovituse täitmise tähtaeg: 2020

 5. tegema tööd selle nimel, et lihtsustada Euroopa tugivõrgustike võimalikku rahastamist ELi poolt ja vähendada nende halduskoormust.
 6. Soovituse täitmise tähtaeg: 2022

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Nikolaos MILIONIS, võttis käesoleva aruande vastu 10. aprilli 2019. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa. Patsientide õigused piiriülesele tervishoiule direktiivi ja määruse alusel

DIREKTIIV MÄÄRUS
Sektor Avalik + Era Ainult avalik
Nõuetele vastav ravi Patsiendi enda riigi tervisekindlustuse nõuetele vastav ravi Muu riigi tervisekindlustuse nõuetele vastav ravi
Eelnev luba Nõutav teatavatel tingimustel Plaanilise ravi puhul alati nõutav

Hädaolukorras ei ole nõutav
Kulude hüvitamine Hüvitamine kuni selle summani, mis oleks hüvitatud juhul, kui patsienti oleks ravitud tema koduriigis Kõigi kulude hüvitamine (välja arvatud omaosalus)
Omaosaluse hüvitamine Kuni koduriigis kehtestatud kulude ülempiirini Jah (teatavatel tingimustel)
Makseviis Patsiendid maksavad ravi eest ise, seejärel nende kulud hüvitatakse (hüvitamissüsteem) Patsiendid ei pea piiriülese ravi eest ise maksma (rahastamissüsteem)
Tingimustele vastavad riigid Kõik ELi ja EMP riigid Kõik ELi ja EMP riigid + Šveits

Allikas: Euroopa Kontrollikoda veebisaidi „Healthcare beyond borders“ põhjal.

II lisa. Ülevaade kavandatava terviseandmete piiriülese vahetamise olukorrast ELis

Allikas: „Service Catalogue, Delivery and Overall Deployment – eHDSI – ePrescription and Patient Summary“, mis asub eHDSI veebisaidil46.

III lisa. Euroopa tugivõrgustike loetelu

Euroopa tugivõrgustiku
lühend
Euroopa tugivõrgustiku täisnimi
Endo-ERN Sisesekretsioonihäirete Euroopa tugivõrgustik
ERKNet Neeruhaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN BOND Haruldaste luuhaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN CREANIO Kraniofatsiaalsete anomaaliate ning kõrva-, nina- ja kurguhaiguste Euroopa tugivõrgustik
EpiCARE Haruldaste ja keerukate epilepsiahaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN EURACAN Harvaesinevate täiskasvanute vähivormide Euroopa tugivõrgustik
EuroBloodNet Haruldaste hematoloogiliste haiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN eUROGEN Urogenitaalsete haiguste ja häirete Euroopa tugivõrgustik
ERN EURO-NMD Neuromuskulaarsete haiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN EYE Silmahaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN Genturis Geneetiliste kasvajate riskisündroomide Euroopa tugivõrgustik
ERN GUARD-Heart Haruldaste ja vähese levimusega keerukate südamehaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN ERNICA Päritud ja kaasasündinud arenguhäirete Euroopa tugivõrgustik
ERN ITHACA Kaasasündinud väärarengute ja haruldaste vaimsete puuete Euroopa tugivõrgustik
ERN LUNG Hingamisteede haiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN TRANSPLANT-CHILD Lastele tehtavate siirdamiste Euroopa tugivõrgustik
ERN PaedCan Laste vähi (hemato-onkoloogia) Euroopa tugivõrgustik
ERN RARE-LIVER Maksahaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN ReCONNET Sidekoe-, luu- ja lihaskonnahaiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN RITA Immuunpuudulikkuse, autopõletikuliste ja autoimmuunsete haiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN-RND Neuroloogiliste haiguste Euroopa tugivõrgustik
ERN Skin Haruldaste nahahaiguste Euroopa tugivõrgustik
MetabERN Pärilike ainevahetushäirete Euroopa tugivõrgustik
VASCERN Multisüsteemsete veresoonkonnahaiguste Euroopa tugivõrgustik

Akronüümid ja lühendid

eHDSI: e-tervise digiteenuse taristu

eHMSEG: eHDSI liikmesriikide eksperdirühm

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping

epSOS: arukas avatud teenus Euroopa patsientidele

EUCERD: Euroopa Liidu harvikhaiguste eksperdikomitee

JRC: Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus

Mõisted

Digiretsept: ravimite või raviviiside retsept, mis on koostatud elektrooniliselt tarkvara kasutanud seaduslikult volitatud tervishoiutöötaja poolt ja mille andmed edastatakse elektrooniliselt apteeki, kus ravim väljastatakse.

Digitaalne terviselugu: isiku varasemat ja praegust kehalist ja vaimset tervist kirjeldav terviklik digitaalne meditsiinikaart või samalaadne dokument, mille andmed on hõlpsasti kättesaadavad ravialastel ja muudel nendega lähedalt seotud eesmärkidel.

E-tervis: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine tervishoiutoodetes, -teenustes ja -protsessides koos tervishoiusüsteemide organisatsiooniliste muutustega ja uute oskustega. E-tervis on tervishoiuteenuste üleminek elektroonilistele vahenditele.

Euroopa tugivõrgustiku koordinaator: : iga tugivõrgustiku üks liige toimib selle koordinaatorina. Nad hõlbustavad võrgustiku liikmete vahelist koostööd.

Euroopa tugivõrgustikud: virtuaalsed võrgustikud, mis hõlmavad tervishoiuteenuste osutajaid kogu Euroopas. Nende eesmärk on käsitleda keerulisi või haruldasi haigusi ja seisundeid, mis nõuavad väga spetsiifilist ravi ning teadmiste ja ressursside koondamist.

Harvikhaigus: haigus või häire loetakse ELis haruldaseks, kui see mõjutab 10 000 inimesest vähem kui 5 inimest.

Koostalitlusvõime: suutlikkus kasutada ja vahetada andmeid erinevate tervishoiusüsteemide vahel teabe omavaheliseks ühendamiseks.

Piiriülene tervishoid: tervishoiuteenus, mis on kindlustatud isikule osutatud või välja kirjutatud väljaspool kindlustajariiki.

Komisjoni vastused

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

I

Direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius kujutab endast ELi tervishoiupoliitika valdkonna olulist arengut. Direktiivis selgitati ja kodifitseeriti õigusi tervishoiule, mis põhinevad Euroopa Liidu Kohtu otsustel. Lisaks võeti kasutusele rida olulisi kõrvalmeetmeid, millega võimaldati patsientidel ka tegelikult kasutada oma õigusi piiriülestele tervishoiuteenustele.

V

ELi piiriülese tervishoiu meetmed hõlmavad uuenduslikke taristulahendusi, pakkudes liikmesriikidele toetust valdkonnas, milles neil on peamine pädevus ning mille puhul on riikliku taristu areng ja teenuste kasutamine liikmesriigi tasandil liikmesriigiti väga erinev.

VI

Loodud on tugev raamistik süstemaatilise järelevalve teostamiseks patsientide õiguste kohaldamise üle piiriüleses tervishoius. Komisjon teeb koostööd riiklike kontaktpunktidega, et toetada teabe esitamise pidevat parandamist. Lisaks sellele avaldas komisjon hiljuti riiklike kontaktpunktide tegevuse juhtpõhimõtted piiriülese tervishoiu direktiivi kohaselt ning riiklike kontaktpunktide vahendite paketi, mis koosneb mitmesugustest kontrollnimekirjadest ja teatmikest kvaliteetsete ja patsiendikesksete meditsiiniteenuste tagamiseks.

VII

Soomes väljastatud digiretsepte tunnustatakse nüüd ka Eestis ning 2019. aasta jaanuari lõpust veebruari lõpuni väljastati selliseid retsepte üle 550. Patsientide andmekaartide vahetamine võib päästa välismaale sõitvate kodanike elusid, kuna seeläbi saaksid sihtriigi arstid pääseda ligi patsiendi haigusloole ja vältida valede ravimite manustamist, allergiaid jne. See on eriti asjakohane riikide puhul, millel on suur diasporaa. Uute andmete lisamisel (ülesvõtted, analüüsid) võib sellise teabe vahetamisega kaasneda tervishoiusüsteemide rahaliste vahendite kokkuhoid, kuna välditakse analüüside kordamist.

Praeguse seisuga makstakse igal aastal välja 2 miljonit kuluhüvitist piiriülese tervishoiu valdkonnas. Piiriüleseid töötajaid on 1,4 miljonit ning 17 miljonit ELi kodanikku elab mõnes muus liikmesriigis kui see, mille kodakondsus neil on.

Komisjon on loonud talitustevahelise rakkerühma, mis teostab järelevalvet 2018. aasta teatise („Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul: kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine“) rakendamise üle.

VIII

Viimasel paaril aastal on komisjon kujundanud välja sidusa lähenemise Euroopa tugivõrgustike toetamiseks, mis peegeldab Euroopa tugivõrgustike algatuse uuenduslikku olemust, keerukust ja poliitilist tundlikkust. Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly andis 2017. aastal esimese hea halduse auhinna tervise ja toiduohutuse peadirektoraadile harvikhaigusi käsitleva poliitika eest, tunnustades seeläbi peadirektoraadi teedrajavat tööd harvikhaiguste alal ja Euroopa tugivõrgustike uuenduslikku olemust.

SISSEJUHATUS

04

Ehkki direktiiv pakub liikmesriikidele võimalust esitada patsientidele tervishoiuteenuste kuluprognoosi (eelteatis), siis seda ei kasutata kuigi sageli.

09

E-tervise digiteenuste taristu (eHDSI – eHealth Digital Service Infrastructure) on avatud kõigile ELi liikmesriikidele ja EMP riikidele ning mitu liikmesriiki on teatanud soovist projektiga liituda.

10

E-tervise digiteenuste taristu on teedrajav lahendus, mis võimaldab terviseandmeid liikmesriikide vahel piiriüleselt vahetada. Kui eHDSI liikmesriigis kasutusele võetakse, saab sellest siseriikliku e-tervisesüsteemi osa, mida reguleeritakse siseriiklike õigusaktidega. eHDSI eesmärk on anda patsientidele juurdepääs oma andmetele kõikjal ELis. eHDSI kaudu andmete vahetamise eelduseks on väljakujunenud ja toimivad siseriiklikud e-tervisesüsteemid. Kui liikmesriigid oma e-tervisesüsteeme parandavad, võimaldab see vahetada kvaliteetsemaid andmeid.

15

Kliinilises patsiendihalduse süsteemis kutsuti 2017. aasta novembrist kuni 2019. aasta veebruari lõpuni kokku 471 kolleegiumi ning nende arv üha kasvab.

16

Lisaks Itaaliale töötavad harvikhaigusi käsitlevaid riiklikke kavasid välja ka teised liikmesriigid, nt Hispaania, Madalmaad, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa jne.

TÄHELEPANEKUD

23

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Kontrollikoja tähelepaneku üle selle kohta, et komisjon on teostanud järelevalvet direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise üle ja seda jõustanud, ning selle üle, et ta tunnustab aastate vältel tehtud püsivaid jõupingutusi. Komisjon hindab vastavuskontrollide raames ka edaspidi direktiivi nõuete täitmist liikmesriikides. Jätkub ka koostöö riiklike kontaktpunktidega, et parandada patsientide teavitamist, sh teabe andmist Euroopa tugivõrgustike kohta.

24

Komisjon tegeleb jätkuvalt kindlaksmääratud prioriteetidega, milleks on kulude hüvitamise tingimused, eelloa nõudmine, haldusnõuded ja sissetulevate patsientide maksustamine. Selleks püüab komisjon piiriülese tervishoiu eksperdirühma, liikmesriikidega peetavate kahepoolsete struktureeritud dialoogide ning vajaduse korral rikkumismenetluste abil saavutada direktiivi nõuetekohast ülevõtmist, mis tooks kasu Euroopa kodanikele.

26

Komisjon nõustub Euroopa Kontrollikoja tähelepanekutega ning julgustab jätkuvalt liikmesriike esitama täielikke andmeid patsientide voogude ja patsientide liikuvuse kohta.

30

Komisjon andis riiklikele kontaktpunktidele vahendite paketi, mis sisaldab muu hulgas patsientidele mõeldud teatmikke, teavet kulude hüvitamise reeglite ja otsustuspuu meetodi kohta, et leida parim õiguslik võimalus tervishoiuteenuse kasutamiseks teises ELi riigis. Vahendite pakett on avalikult kättesaadav Europa veebisaidil.

Komisjoni arvates on oluline anda riiklikele kontaktpunktidele pidevalt ja järjekindlalt juhtnööre kahe keeruka vahendi kohta (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevad määrused ja direktiiv), mis pakuvad kaht õiguslikku võimalust piiriülese tervishoiuteenuse kasutamiseks. Lisaks suutlikkuse suurendamise seminari korraldamisele 8. märtsil 2018 avaldas komisjon 2019. aasta märtsis riiklikele kontaktpunktidele suunatud vahendite paketi, mis sisaldab ka praktilist teavet patsientidele. Komisjon jätkab riiklike kontaktpunktide nõustamist määruste ja direktiivi omavahelise suhte teemal.

31

Komisjon nõustub, et riiklike kontaktpunktide veebisaidil võiks anda põhjalikumat teavet kättesaadavamal kujul ja võimaluse korral mitmes keeles. Komisjon arutab küsimust riiklike kontaktpunktidega.

32

Komisjon leiab, et teave Euroopa tugivõrgustike kohta on haruldasi ja keerukaid haigusi põdevate patsientide jaoks äärmiselt oluline, ning teeb riiklike kontaktpunktidega koostööd, et pakkuda tugivõrgustike kohta põhjalikku teavet.

Komisjoni ühine vastus punktidele 33 ja 34:

E-tervise digiteenuste taristu on uuenduslik taristulahendus, mis pakub liikmesriikidele toetust valdkonnas, milles neil on peamine pädevus ning mille puhul on riikliku taristu areng ja teenuste kasutamine liikmesriigi tasandil liikmesriigiti väga erinev. E-tervise digiteenuste taristul on tugev juhtimisstruktuur, mis vastab Euroopa ühendamise rahastu digiteenuste taristute programmi nõuetele, ning selle edusamme ja tulemuslikkust jälgitakse, hinnates kord kvartalis 11 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat. Pärast Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni sektori juhtimise auditit jaanuaris 2019 selgitab komisjon täpsemalt oma töökorralduse mõningaid aspekte ja arendab tulemustele suunatud oluliste tulemuslikkuse põhinäitajate paketti edasi.

Ligi poolel ELi elanikkonnast on Euroopa ravikindlustuskaart ning meditsiiniteenustega seotud kulude hüvitamise taotlusi laekub aastas üle 2 miljoni. 2017. aastal elas 17 miljonit ELi kodanikku mõnes muus liikmesriigis kui see, mille kodakondsus neil oli, ning piiriüleselt töötas ELis 1,4 miljonit inimest. Kõik nad on e-tervise digiteenuste taristu võimalikud kasutajad.

Vahetatud digiretseptide ja patsientide andmekaartide arv sõltub sellest, kuidas liikmesriigi tasandil neid teenuseid kasutatakse; oodata on järkjärgulist, kuid märgatavat arengut (vt komisjoni vastus punktile 41).

34

Teatise eesmärgid on tekstis selgelt välja toodud, ehkki nende kohta ei ole esitatud ajakava.

Komisjoni ühine vastus punktidele 35 ja 36:

Komisjoni teatises ajakohastati e-tervise tegevuskava eesmärke ning käsitleti vahehindamise käigus esitatud asjakohaseid soovitusi. Lisaks kaaluti uusi võimalusi (nt elektrooniliste terviseandmete Euroopa andmevahetusvormingut käsitlevat soovitust digitaalse ühtse turu ning isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmise ja rakendamise kontekstis) ja uusi probleeme (nt küberturvalisuse riskid).

Suurem osa e-tervise tegevuskavas (aastateks 2012–2020) ette nähtud meetmetest on juba rakendatud või edasi arendatud komisjoni teatises tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul.

Tegevuskavas esitatakse konkreetse ajakavaga konkreetseid meetmeid. Kava rakendamise kohustused sõltuvad iga peadirektoraadi ülesannetest. Meetmeid koordineeriti e-tervise võrgustiku puhul koostöös liikmesriikidega ning laiemalt sidusrühmadega, nagu näiteks teadusringkondadega.

37

Komisjon on loonud komisjonisisese kooskõlastusmehhanismi (peadirektoraatideülene rakkerühm), et teatise rakendamist koordineerida ja selle üle järelevalvet teostada. Teatise eesmärgid on tekstis selgelt esitatud.

Enne teatise vastuvõtmist toimus e-tervise tegevuskava vahehindamine, mille raames komisjon hindas meetmete rakendamise ulatust, nagu on nimetatud komisjoni vastuses punktidele 35 ja 36. Vahehindamise tulemused olid üldiselt positiivsed, kuna suurem osa tegevuskavas ette nähtud tegevusest oli ellu viidud.

41

Mis tahes äriprojekti puhul on tavaks kontrollida selle teostatavust väikesemahulise „kontseptsiooni tõestamise“ teel, misjärel suurendatakse projekti mastaapi, et seda laialdaselt kasutusele võtta. Projektide epSOS ja EXPAND raames kohaldatud katseandmete vahetamisest piisas, et arendada välja kirjeldused ja tõestada, et patsientide andmekaartide ja digiretseptide vahetamine on tehniliselt võimalik. Projekti epSOS järelduste kehtivust kinnitab asjaolu, et Soomes väljakirjutatud digiretsepte tunnustatakse nüüd Eestis (2019. aasta jaanuari lõpust veebruari lõpuni väljastati üle 550 digiretsepti). See tõendab, et katseandmete vahetamine epSOS projekti raames oli küll piiratud, kuid piisav, et panna alus suuremahulise piiriülese andmevahetuse laialdasele kasutuselevõtmisele.

42

Komisjoni 2014. aasta hinnangut kinnitab asjaolu, et 2019. aasta jaanuaris käivitati edukalt e-tervise digiteenuste taristu.

43

Projekti epSOS lõplikul läbivaatamisel nenditi, et pandud on tugev alus õiguslikele, semantilistele ja tehnoloogilistele lahendustele, mida on tarvis oluliste patsiendiandmete vahetamiseks Euroopa riikides.

Komisjon järeldas, et projektiga epSOS on loodud alus patsienditeabe piiriüleseks vahetamiseks.

44

Elektrooniliste terviseandmete piiriülene vahetamine põhineb liikmesriikide vabatahtlikul koostööl (vt piiriülese tervishoiu direktiivi artikli 14 lõige 1). E-tervise digiteenuste taristuga liitumine on vabatahtlik ja nõuab teataval tasemel digitaalset valmisolekut ning osaliste vahelist usaldust.

Direktiivi sätete, sh andmete piiriülese vahetamise toetuseks teostati mõjuhinnang, mis kinnitas, et ELis on tarvis võtta meetmeid piiriülese tervishoiu valdkonnas.

Võimalikeks kasutajateks on üle 2 miljoni ELi kodaniku, kes igal aastal piiriülese tervishoiu kulude katmiseks hüvitist taotlevad, 1,4 miljonit ELis tegutsevat piiriülest töötajat, 17 miljonit ELi kodanikku, kes elavad mõnes muus liikmesriigis kui see, mille kodakondsus neil on, ja Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud.

Oodata on järkjärgulist, kuid märkimisväärset arengut (vt ka komisjoni vastus punktile 41).

45

Komisjon kasutas oma avalikus teatises e-tervise digiteenuste taristus osalevate liikmesriikide esitatud ajakavasid47.

Kõrgtehnoloogiliste ja uuenduslike projektide lõpuleviimise aega on väga raske täpselt prognoosida valdkonnas, kus on oluline roll subsidiaarsusel. Lisaks tuli tagada turvalisus tundlike patsiendiandmete vahetamisel, tunnustades samas algatuse vabatahtlikku olemust ja luues usaldust liikmesriikide vahel.

46

E-tervise digiteenuste taristu on käigus alates jaanuarist 2019 (vt ka komisjoni vastus punktile 41).

47

Liikmesriigid ühinevad terviseandmete piiriülese vahetamisega olenevalt oma siseriikliku süsteemi valmisolekust 1) otsida andmeid riiklikust taristust ja 2) kuvada tervishoiutöötajatele (teistelt liikmesriikidelt saadud) andmeid.

Liikmesriigid võivad otsustada eri teenused (digiretseptide ja patsientide andmekaartide saatmine ja vastuvõtmine) järk-järgult kasutusele võtta48.

Komisjoni ühine vastus punktidele 48 ja 49:

Viimasel paaril aastal on komisjon kujundanud sidusa lähenemise ja selge tegevuskava Euroopa tugivõrgustike toetamiseks, mis peegeldab Euroopa tugivõrgustike algatuse uuenduslikku olemust, keerukust ja poliitilist tundlikkust. Seda on ajendanud muu hulgas asjaolu, et tervishoiu pakkumine ja rahastamine on liikmesriikide pädevuses ja liikmesriikide ülesanne on otsustada, kuidas Euroopa tugivõrgustikke kõige paremini oma tervishoiusüsteemidesse lõimida. Just komisjoni edusammud Euroopa tugivõrgustike arendamisel ajendasid Euroopa Ombudsmani Emily O'Reilly otsust anda esimene hea halduse auhind tervise ja toiduohutuse peadirektoraadile selle harvikhaigusi käsitleva poliitika eest. Mis puutub pikaajalisse rahastamisse, siis tegi komisjon ettepaneku lihtsustada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus Euroopa tugivõrgustike rahalist toetust.

49

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõikele 749, tuleb liidu rahvatervise valdkonna meetmete puhul võtta täiel määral arvesse liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel. Selles kontekstis saab komisjon keskenduda ELi meetmete koordineerimisele valdkondades, mis on seotud harvikhaigustega ja patsientide juurdepääsuga diagnoosile, teabele ja ravile.

50

Komisjon on rea projektide ja ühismeetmete kaudu pidevalt toetanud harvikhaiguste määratlemisel, kodifitseerimisel ja registreerimisel tehtavat tööd. See on pidev protsess, milles on tehtud märkimisväärseid edusamme viie aasta jooksul pärast 2014. aasta rakendamise aruannet, millele Euroopa Kontrollikoda viitab. Komisjon teeb jõupingutusi liikmesriikidega tehtava töö, ELi rahastamismehhanismide ja Teadusuuringute Ühiskeskuse kaudu.

51

On oluline meenutada, et ELi töö harvikhaiguste valdkonnas on uuenduslik, eriti arvestades seda, et rahvatervise poliitikavaldkonnas on ELi pädevused väga väikesed. Alates 2009. aastast on ELi jõupingutused koondunud mitmesuguste elementide väljaarendamisele, mis moodustavad Euroopa meetmed, nagu neid kirjeldatakse komisjoni 2008. aasta teatises ja nõukogu 2009. aasta järeldustes. Arendustöö on siiani käimas, nagu näitab Euroopa harvikhaiguste registreerimise platvormi käivitamine 2019. aasta veebruaris.

Komisjon teeb kokkuvõtte saavutustest, saadud õppetundidest ja püsivatest probleemidest ning kavatseb seejärel konsulteerida liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega ning vaadata läbi oma harvikhaiguste strateegia, kui see on vajalik ja asjakohane50.

52

Komisjon on välja arendanud pideva järelevalve- ja kvaliteedikontrollisüsteemi võrgustiku liikmetele. Ta on esitanud põhjalikud ettepanekud Euroopa tugivõrgustike rahastamiseks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ja peab liikmesriikidega dialoogi seoses rahalise toetusega, mida liikmesriigid peaksid andma Euroopa tugivõrgustikele ja nende liikmetele. Lisaks sellele toetab komisjon liikmesriike ja võrgustikke, tegeldes võrgustike ees seisvate probleemidega.

53

Euroopa tugivõrgustike algatus on uuenduslik ja mitmetahuline, samas ka väga keeruline ja poliitiliselt tundlik, eeskätt seoses Euroopa tugivõrgustike lõimimisega liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse, arvestades, et tervishoiuteenuste pakkumine on liikmesriikide pädevuses. Komisjon on liikmesriike ja võrgustikke toetanud nii selle kui ka muude probleemide ületamisel, mis sellise mitmetahulise algatuse algusaastatel esile kerkivad.

56

Komisjon leiab, et hindamine toimus kooskõlas liikmesriikidega peetud konsultatsioonide käigus koostatud hindamisjuhendiga ning selle raames vaadeldi üksikasjalikult kriteeriume ja tingimusi, millele pidi vastama iga Euroopa tugivõrgustik ja iga tervishoiuteenuse osutaja, kes soovis liikmeks saada. Metoodika hulka lisati üksikasjalik punktisüsteem ja tulemused toodi lõpparuannetes selgelt välja.

57

Kehtiv õigusraamistik sisaldab juba sätteid võrgustike tegevuse lõpetamise kohta ja võrgustikus osaleva tervishoiuteenuste osutaja liikmesusest ilmajäämise kohta (vt Euroopa tugivõrgustikke käsitleva komisjoni 2014. aasta rakendusotsuse artiklid 11 ja 12), milleks võivad ajendada kontrolli tulemused.

58

Komisjon rõhutab, et ehkki ta ei suuda seadusandjate lõplikku otsust mõjutada, on ta teinud konkreetseid ettepanekuid Euroopa tugivõrgustike sujuvaks rahastamiseks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus.

59

2011. aasta piiriülese tervishoiu direktiivi artikli 12 sisu ja mõtte kohaselt kuulub Euroopa tugivõrgustike algatus esmajoones liikmesriikide vastutusalasse ja nende püüdlusi toetab omakorda komisjon. Seega, kuigi komisjon pakub Euroopa tugivõrgustikele rahalist toetust, võib ta õigusega eeldada, et liikmesriigid osalevad aktiivselt selle algatuse rahastamisel. Komisjon peab seepärast liikmesriikidega dialoogi, et neid julgustada, sõltuvalt nende tervishoiusüsteemide korraldusest ja sellest, kuidas seal kliiniliste protseduuride eest makstakse, et nad tagaksid oma toetuse Euroopa tugivõrgustike liikmetele, kelle tervishoiutöötajad osalevad virtuaalsetes konsultatsioonikolleegiumides.

61

Esimene taane. Aastatel 2015–2018 eraldati Euroopa tugivõrgustike e-tervise lahenduste arendamiseks Euroopa ühendamise rahastu eelarvest kokku enam kui 12 miljonit eurot.

63

Harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvorm käivitati harvikhaiguste päeval, 28. veebruaril 2019. Pakutavad taristu ja vahendid on avatud kõikidele harvikhaiguste registritele ja võimaldavad teha registriandmetes otsinguid. Seeläbi hõlbustatakse epidemioloogilisi, kliinilisi, translatiivseid ja farmakoloogilisi uuringuid ning teadustööd, edendades harvikhaiguste kohta teadmiste loomist.

Harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi arendamisel ei suudetud algselt pakutud ajakava järgida, kuna projekt oli keerukas ja uudne ning sidusrühmi ja rahuldamata vajadusi palju ja erinevaid. Harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi tuleb vaadelda tervikuna, teades, et tegemist ei ole üheainsa tootega, vaid kombinatsiooniga paljudest üksikutest komponentidest, millest igaüht tuli arendada eraldiseisvana ja seejärel lõimida.

64

Harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi ulatus erineb platvormi RD-Connect ulatusest. RD-Connect keskendub geneetilistele andmetele ja ainult neile patsientidele, kellelt on saadud geneetilisi andmeid teatud konkreetsete diagnostikameetoditega (vähemus). Harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi registrite loend on interaktiivne vahend, mis on suunatud KÕIKIDELE harvikhaiguste registritele, sõltumata geneetilistest andmetest (enamus).

Patsientide registreerimise vajaduste kaardistamisel koostöös kõikide sidusrühmadega (registrid, riiklikud ametiasutused, patsiendid, reguleerimisasutused) ei teatanud ei RD-Connect ega ükski teine sidusrühm, et vajadus registrite loendi järele on juba kaetud platvormi RD-Connect väljunditega. Sellest ilmnes selgelt, et vajadus selleks on olemas ja RD-Connect seda ei täida.

65

Teadusuuringute Ühiskeskuse platvormi käivitamiskuupäeva ei saanud projekti keerukuse tõttu juba algusest saadik täpselt kavandada. Nagu taristuprojektide puhul tavaline, tuli kavandamisel arvestada rea tundmatute teguritega, et välja mõelda, arendada ja kasutusele võtta praktilised lahendused sadade harvikhaiguste registrite koostoimeks, millel on väga erinevad struktuurid, eesmärgid ja funktsioonid, et kohandada uusi andmekaitsenõudeid ja viia kahe seirevõrgustiku – EUROCAT (kaasasündinud väärarendite seire Euroopas) ja SCPE (tserebraalparalüüsi seire Euroopas) – keskandmebaasid ja kooskõlastamistoimingud üle Teadusuuringute Ühiskeskusesse.

Nii tervise ja toiduohutuse peadirektoraat kui ka Teadusuuringute Ühiskeskus on kohustunud platvormi rahaliselt ülal pidama.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

67

E-tervise digiteenuste taristu alustas käitamisetappi 21. jaanuaril 2019, kui esimesed liikmesriigid andsid oma kodanikele võimaluse kasutada oma terviseandmeid piiriüleselt. Enne seda oli eHDSI veel kasutuselevõtu etapis, mil tegelikku kasu ei olnud võimalik saada. Samal ajal leiti rutiinsete toimingute tegemisel, et projekti juhitakse hästi.

Euroopa tugivõrgustikud on korraldanud juba ligi 500 virtuaalset konsultatsiooni ja kõigi sidusrühmade arvates on tegemist kordaminekuga.

68

Komisjon nõustub Euroopa Kontrollikojaga, et ELi kodanikud ei tea eriti palju sellest, mil viisil direktiiv neile kasu toob. Teadlikkuse suurendamiseks on tarvis, et kõik osalised – riiklikud kontaktpunktid, tervishoiuasutused, tervisekindlustuse pakkujad, tervishoiuteenuste pakkujad ja patsientide organisatsioonid – teeksid kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil koostööd. ELi tasandil avaldab komisjon direktiivi ja teabe sellest saadava kasu kohta tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi Europa veebisaidil ja YourEUROPE veebisaidil. Komisjon innustab riiklikke kontaktpunkte andma oma veebisaitidel teavet Euroopa tugivõrgustike kohta.

1. soovitus. Riiklikke kontaktpunkte rohkem toetada

Komisjon on nõus 1. soovituse punktiga a.

Komisjon võtab aluseks oma meetmed riiklike kontaktpunktide tegevuse toetamiseks, sh nõustamine seoses erinevate seaduslike võimalustega piiriüleseks tervishoiuks, ning teeb riiklike kontaktpunktide vahendite paketi laiemale avalikkusele kättesaadavaks. Vahendite pakett sisaldab planeeritud piiriülese ravi otsustuspuud, et juhatada patsiente parima seadusliku võimaluseni (direktiiv või määrused).

Komisjon on nõus 1. soovituse punktiga b.

Kaks komisjoni uuringut51 tõendavad, et Euroopa tugivõrgustike veebisaidil olevat teavet tugivõrgustike kohta kasutati aja jooksul üha enam. Komisjon juhendab riiklikke kontaktpunkte, et edendada teabe pakkumist Euroopa tugivõrgustike kohta kõikide riiklike kontaktpunktide seas.

Komisjon on nõus 1. soovituse punktiga c.

Komisjon on avaldanud riiklike kontaktpunktide vahendite paketi ja jälgib selle kasutamist heade tavade vahetamise raames komisjoni korraldatud riiklike kontaktpunktide alarühma kohtumisel.

69

Nagu on nimetatud punktides 36 ja 37, tehti enne teatise vastuvõtmist e-tervise tegevuskava vahehindamine ning komisjon arutas, millisel määral tegevuskavas ette nähtud meetmeid oli rakendatud (suuremat osa meetmeid oli juba rakendatud), ja esitas tegevuskava eesmärgid teatises „Tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamine digitaalsel ühtsel turul: kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine“.

Teatise rakendamiseks on komisjon loonud komisjonisisese kooskõlastamissüsteemi (peadirektoraatideülene rakkerühm), et teatise rakendamist koordineerida ja selle üle järelevalvet teostada.

70

Vt komisjoni vastus punktidele 33 ja 44.

2. soovitus. Terviseandmete piiriülene vahetamine paremini ette valmistada

Komisjon on nõus 2. soovituse punktiga a.

Komisjon teostab saadud tulemuste üle järelevalvet ja esitab nende kohta aruande eHDSI juhtimisstruktuuride kaudu. Üldhinnanguks on tarvis piisaval arvul liikmesriike ja see saavutatakse kõige varem 2023. aastaks.

Komisjon nõustub 2. soovituse punktiga b osaliselt.

Komisjon jälgib ja hindab e-tervise strateegiat ja e-tervise tegevuskava ning arutab, millised järelmeetmed oleksid sobilikud. Hinnates kulutõhusust ja tähendusliku panuse andmist riiklikesse tervishoiusüsteemidesse, keskendutakse ainult e-tervise digiteenuste taristule, mida EL suures osas rahastab. Hinnang põhineb 2. soovituse punkti a alusel pärast 2023. aastat võetud meetmete tulemustel.

72

Euroopa tugivõrgustike algatus on väga uuenduslik ja keerukas, aga ka poliitiliselt tundlik just seetõttu, et tervishoiuteenuste pakkumine on liikmesriikide pädevuses. Euroopa tugivõrgustikke rahastatakse terviseprogrammi ja Euroopa ühendamise rahastu raames ning komisjon on esitanud põhjalikud ettepanekud jätkata Euroopa tugivõrgustike rahastamist järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Komisjon pakub toetusi patsiendiregistrite väljaarendamiseks ja rahastab mitmesugust võrgustikele suunatud toetustegevust, nagu näiteks Euroopa tugivõrgustike koordinaatorite rühmale ja selle töörühmadele antav abi logistika ja sekretariaaditeenuste valdkonnas, Euroopa tugivõrgustike dokumendivormide taksonoomia arendamisel, kliiniliste juhendite arendamisel, tervishoiutöötajate liikuvuse valdkonnas jne. Komisjon on juhtinud liikmesriikide tähelepanu ka Euroopa tugivõrgustike riiklikesse tervishoiusüsteemidesse lõimimise probleemile.

Isegi kui harvikhaiguste registreerimise Euroopa platvormi käivitamine hilines punktides 63 ja 65, nimetatud põhjustel, korraldas Teadusuuringute Ühiskeskus Euroopa tugivõrgustike kasutajatele kolm koolitussessiooni (veebruaris-märtsis 2018) platvormi struktuuri ja funktsioonide teemal, tehes seeläbi ettevalmistusi platvormi rakendamiseks Euroopa tugivõrgustike registrites.

Soovitus 3. Parandada harvikhaigusi põdevate patsientide juurdepääsu tervishoiule

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga a.

Komisjon hindab harvikhaiguste strateegia rakendamisel tehtud edusamme, võttes aluseks mitme käimasoleva või tulevase protsessi tulemused.

Komisjon teeb kokkuvõtte saavutustest, saadud õppetundidest ja püsivatest probleemidest ning kavatseb seejärel konsulteerida liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega ning vaadata 2023. aastaks läbi oma harvikhaiguste strateegia, kui see on vajalik ja asjakohane.

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga b.

Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega, Euroopa tugivõrgustike nõukokku ja Euroopa tugivõrgustike koordinaatorite rühma kuuluvate võrgustikega, samuti mitmesuguste temaatiliste töörühmadega, mis keskenduvad võrgustike algusaastatel esilekerkivate erisuguste probleemide lahendamisele. Komisjon kohustub täie pühendumusega liikmesriike ja Euroopa tugivõrgustikke toetama.

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga c.

Komisjon on teinud ettepanekuid võrgustike rahastamise lihtsustamiseks tulevases mitmeaastases finantsraamistikus, kuid ei saa praeguses etapis võtta tulevast mitmeaastast finantsraamistikku puudutavaid kohustusi seoses kaasseadusandjatega peetavate läbirääkimiste tulemustega.

Järelmärkused

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 4.4.2011, lk 45).

2 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 168.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1). Määrus on piiriülese tervishoiu seisukohast oluline seoses tööjõu liikuvuse ja turismiga ning nende seostega tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemide vahel.

4 Vastavalt piiriülese tervishoiu eksperdirühma 2017. aasta mais läbi viidud riiklike kontaktpunktide uuringu tulemustele, mida kinnitas ka piiriülese tervishoiu eksperdirühma liikmete küsitlemine kontrollikoja poolt.

5 Komisjoni aruanne direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) toimimise kohta, COM(2018) 651 final.

6 Direktiivi 2011/24/EL toimimist käsitleva komisjoni aruande lisa B, COM(2018) 651 final.

7 Interreg, mida teatakse ka Euroopa territoriaalse koostööna, on üks kahest ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärgist ning see pakub raamistikku ühismeetmeteks ja tegevuspõhimõtete vahetamiseks liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike sidusrühmade vahel.

8 Study on Cross-Border Cooperation. Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions (Piiriülese koostöö uuring. Olemasolevate piiriülese koostöö algatuste kasutamine), komisjoni uuring, mis avaldati märtsis 2018. Uuringus toodud projektide loetelu ja nende eesmärkidega saab tutvuda siin.

9 Komisjoni teatis tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul; kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine, 25. aprill 2018, COM (2018) 233 final. Teatis koostati digitaalse ühtse turu strateegia vahekokkuvõtte põhjal.

10 Belgia, Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia, Soome ja Rootsi.

11 Kümme liikmesriiki teatasid, et 2017. aastal moodustas digiretseptide osa üle 90% (Horvaatia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Kreeka, Itaalia, Portugal, Hispaania ja Rootsi).

12 epSOS – Euroopa patsientide arukas avatud teenus – projekt, mida rahastatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi 3. teema raames: jätkusuutlikud ja koostalitlusvõimelised tervishoiuteenused.

13 Nõukogu 8. juuni 2009. aasta soovitus tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas.

14 Euroopa tugivõrgustike liikmesriikide nõukogu loodi komisjoni 10. märtsi 2014. aasta rakendusotsusega 2014/287/EL, millega sätestatakse kriteeriumid Euroopa tugivõrgustike rajamiseks, kõnealuste tugivõrgustike ja nende liikmete hindamiseks ning selliste võrgustike rajamise ja hindamisega seotud teabe ja eksperditeadmiste vahetuse hõlbustamiseks (ELT L 147, 17.5.2014, lk 79).

15 Kontrollikoja strateegia 2018–2020.

16 Taani, Itaalia, Leedu, Madalmaad ja Rootsi.

17 Komisjoni 20. detsembri 2012. aasta rakendusdirektiiv 2012/52/EL, millega nähakse ette meetmed, et hõlbustada teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist (ELT L 356, 22.12.2012, lk 68).

18 Direktiivi artikkel 20.

19 Näiteks 2012. aasta uuring riiklike kontaktpunktide veebisaitide parimate tavade kohta koos soovitustega liikmesriikidele ja komisjonile selle kohta, kuidas esitada riiklike kontaktpunktide kaudu asjakohast teavet piiriüleste tervishoiuteenuste erinevate oluliste aspektide kohta; 2014. aasta uuring teabe mõju kohta patsientide valikutele direktiivi kontekstis; 2015. aasta hinnang direktiivi toimimise kohta, mis sisaldas muu hulgas riiklike kontaktpunktide veebisaitide läbivaatamist.

20 Vastavalt riiklike kontaktpunktide uuringule, mille komisjon viis läbi seoses oma aruandega direktiivi toimimise kohta.

21 Study on cross-border health services: enhancing information provision to patients (uuring piiriüleste tervishoiuteenuste kohta: patsientidele teabe edastamise parandamine), avaldatud 20. juulil 2018.

22 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 29. jaanuari 2019. aasta aruanne piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta

23 Riiklike kontaktpunktide 5. mai 2017. aasta koosoleku aruanne.

24 Komisjoni teatis tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul; kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine, 25. aprill 2018, COM (2018) 233 final. Teatis koostati digitaalse ühtse turu strateegia vahekokkuvõtte põhjal.

25 E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava vahehindamine, komisjoni jaoks koostatud Deloitte’i uuring.

26 Projekti kogueelarve oli 38 miljonit eurot, millest EL nõustus kaasrahastama 18 miljonit eurot. Projektis osales kokku 24 riiki.

27 Summa sisaldab Euroopa tugivõrgustike IT-teenuseid.

28 Projekti epSOS tehnilise läbivaatamise lõpparuanne, 12. november 2014.

29 Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi infosüsteemide üksus viis 2014. aastal läbi projekti epSOS hindamise, et saada ülevaade projekti tulemuste ja saavutuste kohta ning teha kokkuvõte projekti valmisolekust selle võimalikuks ulatuslikuks rakendamiseks.

30 Komisjoni veebisait: Cross-border digital prescription and patient data exchange are taking off (Piiriülene digiretseptide väljastamine ja patsientide andmete vahetamine on käivitumas).

31 Komisjoni veebisait: eHDSI governance.

32 2016. aasta tegevusaruande lisa – Tervis ja toiduohutus. Komisjon teatas oma 2017. aasta tegevusaruandes üheksast liikmesriigist, sest Taani loobus piiriülestest e-tervise infoteenustest (vt punkt 10 ja 1. selgitus).

33 Tšehhi, Eesti, Horvaatia, Luksemburg, Malta, Portugal ja Soome.

34 Komisjoni teatis „Haruldased haigused: Euroopa ees seisvad väljakutsed“, COM(2008) 679 lõplik.

35 Nõukogu 8. juuni 2009. aasta soovitus tegevuse kohta haruldaste haiguste valdkonnas.

36 Euroopa Liidu harvikhaiguste eksperdikomitee (EUCERD), mis loodi Euroopa Komisjoni 30. novembri 2009. aasta otsusega (2009/872/EÜ).

37 Komisjon esitab selle töö jaoks vajaliku raamistiku 10. märtsi 2014. aasta rakendus- ja delegeeritud otsustes.

38 Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi 2016. aasta tegevusaruandes (A lisa, lk 169) on tulemusnäitaja 1.5.A „Loodud Euroopa tugivõrgustike arv“ all esitatud vahe-eesmärk luua 10 Euroopa tugivõrgustikku.

39 Komisjoni rakendusotsuse 2014/287/ELartikli 4 lõige 5.

40 Valimi põhjal, kuhu kuulusid 50 tervishoiuteenuste osutaja hindamisaruanded 23-st Euroopa tugivõrgustikust, leidsime, et 30 tervishoiuteenuste osutajat ei esitanud teavet selge tegevuskava kohta.

41 Komisjoni 10. märtsi 2014. aasta rakendusotsuse 2014/287/EL

42 Kolmas tervisevaldkonna tegevusprogramm.

43 Euroopa tugivõrgustike liikmesriikide nõukogu, 6. märts 2018.

44 Vastavalt tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi ning Teadusuuringute Ühiskeskuse vahel sõlmitud halduslepingule.

45 EUROCAT (kaasasündinud väärarengute Euroopa seire) ja SCPE (tserebraalparalüüsi seire Euroopas).

46 2018. aasta novembris andis e-tervise võrgustik loa terviseandmete piiriüleseks vahetamiseks eHDSI kaudu neljale liikmesriigile: Soome võib digiretsepte väljastada ja Eesti saab neid vastu võtta. Tšehhi ja Luksemburg saavad elektroonilisi patsientide andmekaarte välisriikidest vastu võtta, kuid ükski liikmesriik ei saa neid veel eHDSI kaudu saata. Kolm liikmesriiki (Horvaatia, Malta ja Portugal) kavatsevad taotleda süsteemiga liitumist 2019. aasta esimeses kvartalis.

47 Iga osalev liikmesriik sai rahalisi vahendeid Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsiooni programmist e-tervise riikliku kontaktpunkti loomiseks ja terviseandmete piiriülese vahetamise alustamiseks. Siseriikliku rakendamise ajakava on osa toetuslepingust, mille on allkirjastanud iga liikmesriik ja komisjon.

48 2018. aasta novembris e-tervise võrgustiku käivitamise loa saanud neljal riigil on kavas kasutusele võtta mitu teenust (digiretseptide saatmine ja vastuvõtmine on kaks eri teenust). i) Soome on hakanud digiretsepte saatma ja kavatseb hakata neid vastu võtma 2019. aasta lõpuks; ii) Eesti on hakanud digiretsepte vastu võtma ja kavatseb hakata neid saatma 2019. aasta lõpuks; iii) Tšehhi Vabariik on valmis patsientide andmekaarte saatma ja vastu võtma ning kavatseb hakata digiretsepte saatma ja vastu võtma 2020. aasta lõpuks; iv) Luksemburg on valmis patsientide andmekaarte vastu võtma ja kavatseb hakata neid saatma 2019. aasta lõpuks; Luksemburg kavatseb hakata digiretsepte saatma 2020. aasta lõpuks.

11. märtsil sai Horvaatia e-tervise liikmesriikide eksperdirühmalt (eHMSEG) positiivse soovituse käivitada digiretseptide vahetamine (nii saatmine kui ka vastuvõtmine) ja patsientide andmekaartide vahetamine (vastuvõtmine) niipea, kui audiitorid on kinnitanud, et viimane pooleliolev parandusmeede on edukalt lõpule viidud. Soovituse jõustumiseks peab selle vastu võtma e-tervise võrgustik.

49 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET.

50 Täpsemalt: 1) Euroopa Parlamendi rahastatud pilootprojekti Rare 2030 järelduste eesmärk on aidata teha tulevikus poliitilisi otsuseid, uurida uute lähenemisviiside teostatavust ja esitada poliitikasoovitusi (tulemusi on oodata 2021. aasta alguseks); 2) kolmanda terviseprogrammi hindamine (eeldatavalt 2021. aasta keskpaigaks); 3) direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) hindamine (eeldatavalt 2022. aasta lõpuks); 4) teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ hindamine (eeldatav kuupäev kinnitamisel).

51 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossborder_frep_en.pdf.

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. Auditit juhtis kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski, keda toetasid kabinetiülem Kinga Wiśniewska-Danek, kabineti atašee Katarzyna Radecka-Moroz, valdkonnajuht Colm Friel, auditijuht Joanna Kokot, auditijuhi asetäitja Nicholas Edwards ning audiitorid Frédéric Soblet, Aris Konstantinidis, Anna Zalega, Michela Lanzutti ja Jolanta Zemailaite. Keelealast abi osutas Mark Smith.

Vasakult paremale: Frédéric Soblet, Kinga Wiśniewska-Danek, Aris Konstantinidis, Janusz Wojciechowski, Colm Friel, Joanna Kokot, Nicholas Edwards, Jolanta Zemailaite.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1927-3 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/058565 QJ-AB-19-005-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-1905-1 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/463302 QJ-AB-19-005-ET-Q

© Euroopa Liit, 2019

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: https://publications.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/data) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.