Osobitná správa
č.07 2019

Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie

(podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ)

O tejto správe: Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 má zabezpečiť práva pacientov na prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, a to aj za hranicami štátu v rámci EÚ. Tieto práva tiež majú podporiť užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti elektronického zdravotníctva a liečby zriedkavých chorôb. Dospeli sme k záveru, že hoci opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zvýšili spoluprácu členských štátov, prínosy pre pacientov boli obmedzené. Zistili sme, že napriek pokroku v poskytovaní informácií o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti občanom EÚ zostávajú v niektorých oblastiach tieto informácie ťažko dostupné. Zistili sme nedostatky v strategickom plánovaní Komisie a riadení projektov. Predkladáme odporúčania, ktoré sa zameriavajú na podporu národných kontaktných miest Komisiou, zavedenie cezhraničných výmen zdravotných údajov a opatrenia EÚ týkajúce sa zriedkavých chorôb.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Hoci cezhraničná zdravotná starostlivosť zostáva marginálna v porovnaní so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na vnútroštátnej úrovni, v niektorých situáciách je najdostupnejšia alebo najvhodnejšia starostlivosť pre pacientov dostupná mimo ich vlastného členského štátu. Možnosť pacientov uskutočniť slobodný a informovaný výber prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti môže zlepšiť ich zdravotnú starostlivosť.

II

Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 má zabezpečiť práva pacientov na prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a ich práva na úhradu nákladov na túto zdravotnú starostlivosť. Smernica uľahčuje užšiu spoluprácu v niekoľkých oblastiach: najmä cezhraničnú výmenu údajov o pacientoch a prístup pacientov so zriedkavými chorobami k zdravotnej starostlivosti.

III

Približne 200 000 pacientov využije každý rok systémy zavedené na základe tejto smernice, aby sa im dostala zdravotná starostlivosť v zahraničí: je to menej než 0,05 % občanov EÚ. V posledných rokoch Francúzsko vykázalo najvyšší počet odchádzajúcich pacientov a Španielsko najvyšší počet prichádzajúcich pacientov. Väčšina mobility pacientov sa týkala susedných krajín.

IV

Preskúmali sme, či Komisia dohliadala nad vykonávaním smernice v členských štátoch dobre a či poskytovala usmernenia národným kontaktných miestam zodpovedným za informovanie pacientov o ich právach na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Posúdili sme, či výsledky dosiahnuté v cezhraničnej výmene údajov o pacientoch boli v súlade s očakávaniami a preukázali prínos pre pacientov. Taktiež sme preskúmali kľúčové opatrenia EÚ v oblasti zriedkavých chorôb zamerané na vytvorenie európskych referenčných sietí. Tieto siete majú zabezpečovať výmenu poznatkov, poradenstvo o diagnóze a liečbe prostredníctvom virtuálnych konzultácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Európe a tým zvýšiť štandardy starostlivosti.

V

Dospeli sme k záveru, že hoci opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zvýšili spoluprácu medzi členskými štátmi, vplyv na pacientov bol v čase konania auditu obmedzený. Tieto opatrenia sú ambiciózne a vyžadujú si lepšie riadenie.

VI

Komisia dohliada nad vykonávaním smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti dobre. Usmerňuje národné kontaktné miesta, aby poskytovali lepšie informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, avšak zostáva priestor na zlepšenie.

VII

V čase konania auditu neboli zavedené žiadne výmeny údajov o pacientoch medzi členskými štátmi, a tak sa nemohol preukázať nijaký prínos z týchto výmen pre pacientov. Komisia nestanovila plán vykonávania jej novej stratégie v oblasti elektronického zdravotníctva s harmonogramom a neodhadla objem potenciálnych užívateľov pred zavedením cezhraničných výmen zdravotných údajov. VIII

Koncept európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby je v rozsiahlej miere podporovaný zainteresovanými stranami EÚ (organizácie pacientov, lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti). Komisia však nepredložila jasnú víziu ich financovania v budúcnosti a ako ich vybudovať a začleniť do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.

IX

Na základe našich záverov predkladáme odporúčania, ktoré sa zameriavajú na podporu národných kontaktných miest Komisiou, zavedenie cezhraničných výmen zdravotných údajov a opatrenia EÚ týkajúce sa zriedkavých chorôb.

Úvod

01

Smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti („smernica”)1:

 • má zabezpečiť práva pacientov EÚ na prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a ich práva na úhradu nákladov na túto zdravotnú starostlivosť,
 • zriaďuje národné kontaktné miesta na poskytovanie informácií pacientom o ich právach na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť,
 • má uľahčiť úzku spoluprácu v oblasti elektronického zdravotníctva vrátane cezhraničných výmen údajov o pacientoch,
 • a uľahčiť prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti o zriedkavé choroby, a to najmä vybudovaním európskych referenčných sietí (ERS).

Práva pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

02

Zdravotná starostlivosť je vnútroštátnou kompetenciou a členské štáty financujú, riadia a organizujú svoje zdravotnícke systémy2. V smernici sú stanovené podmienky, za ktorých pacient môže cestovať do inej krajiny EÚ, aby získal plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá mu bude preplatená za rovnakých podmienok ako v jeho členskom štáte. Týka sa nákladov na zdravotnú starostlivosť, ako aj predpisov a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok a dopĺňa právny rámec, ktorý je už stanovený v nariadení EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia3 (pozri prílohu I, v ktorej sa nachádza porovnanie práv pacientov na základe smernice a nariadenia). Cieľom smernice je uľahčenie prístupu k bezpečnej a vysoko kvalitnej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného výberu pacientov, pretože v niektorých situáciách je najdostupnejšia alebo najvhodnejšia starostlivosť pre pacientov dostupná len mimo ich vlastného členského štátu. Smernica však nepodnecuje pacientov k vyhľadávaniu ošetrenia v zahraničí.

03

Pacienti, ktorí sa snažia získať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte, sú oprávnení na relevantné informácie o štandardoch liečby a starostlivosti, pravidlách preplácania nákladov a najlepšom zákonnom spôsobe ich využitia. Každé národné kontaktné miesto by malo poskytovať tieto informácie. Členské štáty môžu požadovať predchádzajúce povolenie niektorých typov zdravotnej starostlivosti, najmä ak ide o liečbu, ktorá zahŕňa hospitalizáciu alebo použitie vysoko špecializovaného nástroja či zariadenia. Požadujú ho v približne 1 % prípadov.

04

V smernici je potvrdené, že pacientom, ktorí vyhľadajú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, by mala byť preplatená zdravotná starostlivosť v ich vlastnej krajine pod podmienkou, že sú doma oprávnení na zdravotnú starostlivosť. Výška preplatenia nákladov na liečbu v zahraničí je stanovená vo výške nákladov, ktoré by vznikli v domovskej krajine. Požiadavka na platbu vopred pacientami, hoci je prirodzenou súčasťou návrhu smernice, sa vo všeobecnosti považuje za veľkú výzvu, ktorej pacienti čelia4. V smernici sa však ponúka možnosť, aby členské štáty poskytovali pacientom odhad nákladov na zdravotnú starostlivosť.

05

Počet občanov žiadajúcich o preplatenie zdravotnej starostlivosti v zahraničí na základe smernice je nízky (približne 200 000 žiadostí ročne – menej než 0,05 % občanov EÚ) v porovnaní s tými, ktorí využívajú nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (približne 2 milióny žiadostí ročne za neplánované ošetrenie v zahraničí). Výdavky na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť vzniknuté na základe smernice sa odhadujú na 0,004% ročného rozpočtu EÚ na zdravotnú starostlivosť5. Z prieskumu Eurobarometer v roku 2015 vyplynulo, že menej než 20 % občanov si bolo vedomých svojich práv v súvislosti s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou. Komisia nemá aktuálne údaje o povedomí občanov v súvislosti so smernicou.

06

Využitie smernice je v jednotlivých členských štátoch rôzne. Pri službách cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie, malo Francúzsko najvyšší počet odchádzajúcich pacientov (takmer 150 000 pacientov v roku 2016), pričom Španielsko, Portugalsko a Belgicko liečili najvyšší počet prichádzajúcich pacientov6. V tabuľke 1je zobrazená mobilita pacientov vo všetkých krajinách EÚ a EHP na základe smernice v roku 2016, ktorá zahŕňa služby aj produkty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Počty zahŕňajú mobilitu pacientov v prípade ošetrení, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie (spolu 209 534 pacientov), a ošetrení, ktoré si vyžadujú predchádzajúce povolenie (spolu 3 562 pacientov).

Tabuľka 1 – Mobilita pacientov na základe smernice z roku 2016

Odchádzajúci pacienti v roku 2016
Krajina Počet pacientov
FRANCÚZSKO 146 054
DÁNSKO 25 343
FÍNSKO 11 427
NÓRSKO 10 301
POĽSKO 8 647
POĽSKO 6 110
SLOVINSKO 1 835
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 1 113
ÍRSKO 791
ČESKO 401
LUXEMBURSKO 277
TALIANSKO 201
CHORVÁTSKO 200
RUMUNSKO 130
ESTÓNSKO 80
ISLAND 53
BELGICKO 30
LOTYŠSKO 27
LITVA 19
CYPRUS 13
ŠPANIELSKO 11
GRÉCKO 10
RAKÚSKO 9
BULHARSKO 5
PORTUGALSKO 5
MALTA 4
NEMECKO bez údajov
MAĎARSKO bez údajov
MAĎARSKO bez údajov
ŠVÉDSKO bez údajov
Spolu 213 096
Prichádzajúci pacienti v roku 2016
Krajina Počet pacientov
ŠPANIELSKO 46 138
PORTUGALSKO 32 895
BELGICKO 27 457
NEMECKO 27 034
LUXEMBURSKO 12 530
ČESKO 12 300
ESTÓNSKO 10 044
TALIANSKO 9 335
POĽSKO 6 545
ŠVÉDSKO 6 162
GRÉCKO 5 639
MAĎARSKO 4 169
RAKÚSKO 2 437
CHORVÁTSKO 1 680
HOLANDSKO 1 653
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 1 646
RUMUNSKO 1 003
BULHARSKO 686
ÍRSKO 674
MALTA 463
FÍNSKO 403
FRANCÚZSKO 371
LITVA 369
NÓRSKO 327
SLOVENSKO 259
CYPRUS 254
DÁNSKO 198
LOTYŠSKO 167
ISLAND 141
SLOVINSKO 117
Spolu 213 096

Zdroj: EDA na základe správy o údajoch členských štátov o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti o pacientov podľa smernice 2011/24/EÚ – rok 2016, dostupná na webovom sídle Komisie.

07

Komisia podporuje cezhraničnú spoluprácu v zdravotníctve prostredníctvom početných štúdií a iniciatív vrátane iniciatívy Interreg7, ktorá je financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Členské štáty sú zodpovedné za riadenie svojich zdravotníckych systémov a za opatrenia týkajúce sa spolupráce členských štátov. Tieto opatrenia spolupráce sa často vyvíjajú bez zapojenia Komisie. V nedávnej štúdii Komisie o činnostiach a investíciách EÚ do cezhraničnej spolupráce v zdravotnej starostlivosti bolo určených 423 projektov financovaných EÚ8 na podporu iniciatív cezhraničnej spolupráce v zdravotnej starostlivosti v období rokov 2007 až 2017.

Cezhraničné výmeny zdravotných údajov

08

V smernici sa Komisia poveruje podporovať spoluprácu členských štátov v oblasti elektronického zdravotníctva a zriaďuje sa v nej dobrovoľná sieť orgánov členských štátov (sieť elektronického zdravotníctva) na podporu vypracovania spoločných štandardov na prenos údajov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Elektronické zdravotníctvo je tiež kľúčovou súčasťou stratégie digitálneho jednotného trhu Európskej komisie a jeho vývoj v EÚ je štruktúrovaný na základe opatrení uvedených v akčných plánoch Komisie pre elektronické zdravotníctvo a v stratégii elektronického zdravotníctva z roku 20189. Komisia tiež zriadila v roku 2017 pracovnú skupinu, ktorá skúma stimuly a prekážky pre dosiahnutie bezpečnej výmeny zdravotných údajov v celej EÚ.

09

Komisia spolu s členskými štátmi buduje dobrovoľnú celoeurópsku infraštruktúru digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI), aby umožnila výmenu zdravotných údajov o pacientoch – konkrétne elektronických predpisov a súhrnných údajov o pacientoch – medzi štátmi. Tento projekt zahŕňa 22 členských štátov10 a jeho cieľom je prepojiť ich systémy elektronického zdravotníctva na infraštruktúru elektronického zdravotníctva EÚ prostredníctvom špecializovaného „portálu” známeho ako národné kontaktné miesto pre elektronické zdravotníctvo (NKMEZ) (pozri ilustráciu 1, na ktorej je zachytený postup cezhraničnej výmeny lekárskych predpisov).

Ilustrácia 1

Cezhraničná výmena elektronických predpisov

Zdroj: EDA.

10

V niektorých členských štátoch11 sa elektronické predpisy používajú bežne. Iné členské štáty však len nedávno začali pilotné projekty alebo zavádzanie služieb elektronických predpisov. Znížená dostupnosť služieb elektronického zdravotníctva na vnútroštátnej úrovni je jednou z hlavných výziev spojených so zavedením infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ. Okrem toho, niektoré členské štáty sa vôbec nezúčastňujú (napr. Dánsko – pozri rámček 1  aplikáciách elektronického zdravotníctva pre pacientov) alebo sa zúčastňujú len na niektorých službách celoeurópskej infraštruktúry elektronického zdravotníctva.

Rámček 1

Aplikácie elektronického zdravotníctva pre pacientov v Dánsku

Vnútroštátny portál elektronického zdravotníctva – Sundhed.dk (https://www.sundhed.dk) umožňuje dánskym pacientom prístup k ich zdravotným profilom, prezrieť si plánované konzultácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a opätovne si objednať niektoré lieky. V roku 2018 dánske orgány pracovali na pilotnom projekte na pridanie ďalších funkcií portálu elektronického zdravotníctva, aby bolo ľahšie pre pacientov, ktorí konzultujú lekára často (napr. pacienti s chronickými chorobami), naplánovať si svoje termíny.

Okrem toho, mobilná aplikácia „Medicinkortet” umožňuje pacientom požiadať o predĺženie svojich existujúcich digitálnych predpisov. Všetky lekárske predpisy vydané v Dánsku sú digitálne.

11

EÚ financuje infraštruktúru elektronického zdravotníctva prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy vychádzajúc z pilotného projektu cezhraničných výmen zdravotných údajov12. Členské štáty, ktoré si želajú začať cezhraničné výmeny zdravotných údajov, musia prejsť procesom testovania a kontroly, po ktorom skupina expertov z členských štátov (eHMSEG) vyjadrí odporúčania. Sieť elektronického zdravotníctva potom prijme konečné rozhodnutie, ktoré krajiny môžu „ísť naživo“ do cezhraničných výmen zdravotných údajov.

Cezhraničné iniciatívy pre pacientov so zriedkavými chorobami

12

V smernici sa vymedzujú zriedkavé choroby ako ochorenia s výskytom u menej než 10 000 ľudí. Odhadom 6 000 až 8 000 zriedkavých chorôb postihuje 6 % až 8 % obyvateľstva EÚ, t. j. 27 až 36 miliónov ľudí. Osobitosti zriedkavých chorôb – obmedzený počet pacientov a nedostatok príslušných vedomostí a odborných znalostí – viedli Radu Európskej únie, aby vyčlenila spoluprácu v tejto oblasti ako „špecifickú oblasť, v ktorej má činnosť na úrovni Spoločenstva veľmi vysokú pridanú hodnotu”13.

13

Komisia predložila konkrétny rámec politiky na riešenie zriedkavých chorôb, a to najmä prostredníctvom zriadenia európskych referenčných sietí, vo svojom oznámení z roku 2008 o zriedkavých chorobách: Európske výzvy. V smernici sa Komisia poveruje podporovať členské štáty v rozvoji ERS. Na ilustrácii 2 je znázornený postupný vývoj politík vedúci k ich zriadeniu.

Ilustrácia 2

Postupný vývoj politík vedúci k zriadeniu európskych referenčných sietí

Zdroj: EDA.

14

ERS majú za cieľ znížiť čas na diagnózu a zlepšiť prístup k primeranej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami a poskytovať platformy pre vypracúvanie usmernení, školenia a výmenu poznatkov. 24 sietí bolo spustených v roku 2017 pre rôzne kategórie zriedkavých chorôb. Každá bude financovaná vo výške 1 mil. EUR v priebehu piatich rokov z programu EÚ v oblasti zdravia. Komisia tiež financuje registre pacientov a podporné činnosti pre ERS, ako aj vývoj IT nástrojov, predovšetkým prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

15

Keď sa prípad pacienta postúpi ERS, zvolá sa „virtuálna” skupina lekárskych odborníkov prostredníctvom systému správy klinických údajov o pacientoch (CPMS), webovej aplikácie, ktorú Komisia zabezpečila v novembri 2017. Táto aplikácia umožňuje lekárom výmenu informácií, údajov a snímok jednotlivých pacientov pod podmienkou ich súhlasu a získať podporu pri diagnóze a liečbe. 73 % členov ERS sa zaregistrovalo na používanie tejto aplikácie a 333 skupín bolo vytvorených do decembra 2018 (pozri rámček 2 s príkladmi prípadov pacientov so zriedkavými chorobami, ktoré boli konzultované ERS).

Rámček 2

Príklady pacientov so zriedkavými chorobami konzultované európskou referenčnou sieťou

V roku 2018 boli ERS pre detské onkologické ochorenia predložené prípady dvoch litovských detí so zriedkavými detským onkologickým ochorením. V nadväznosti na poradenstvo poskytnuté odborníkmi prostredníctvom ERS bola týmto deťom poskytnutá nová liečba.

V roku 2017 bol ERS pre zriedkavú a zložitú epilepsiu predložený prípad štvorročného chlapca z Fínska, ktorý mal špecifickú anomáliu mozgu spôsobujúcu ťažkú epilepsiu. Jeho lekár vo Fínsku konzultoval odborníkov v ERS, aby získal poradenstvo o správnej liečbe. Do diskusií a výmeny poznatkov o liečbe chlapca boli zapojení odborníci aspoň zo šiestich ďalších krajín.

V oboch prípadoch ERS poskytli cenné poradenstvo k liečbe pacientov.

16

Rada členských štátov pre ERS14 schvaľuje vytvorenie a členstvo v sieťach. Do konca roka 2018 bolo 952 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (t. j. inštitúty, nemocničné oddelenia) vo viac než 300 nemocniciach zapojených do ERS po celej EÚ. Ani jedna ERS nepokrývala viac než 19 členských štátov. Na ilustrácii 3 je znázornené rozloženie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, členov európskych referenčných sietí v EÚ. Najvyšší počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do ERS je z Talianska. Tento členský štát má dlhodobú vnútroštátnu stratégiu pre opatrenia týkajúce sa zriedkavých chorôb a vnútroštátnu sieť špecializovaných nemocníc a centier kvalifikovaných na pomoc pacientom so zriedkavými chorobami.

Ilustrácia 3

Rozloženie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, členov európskych referenčných sietí v EÚ

Zdroj: EDA na základe údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, členoch európskych referenčných sietí podľa členského štátu, poskytnuté Komisiou, február 2019.

Rozsah auditu a audítorský prístup

17

Jedným zo strategických cieľov Európskeho dvora audítorov (EDA) je preskúmať výkonnosť v oblastiach, v ktorých sa opatrenia EÚ týkajú občanov15. Zlepšovanie zdravotníckej infraštruktúry a služieb v Európe a ich dostupnosti a efektívnosti v oblasti, v ktorej opatrenia EÚ môžu priniesť občanom EÚ pridanú hodnotu. Náš audit sme začali 10 rokov po tom, ako Komisia schválila svoju stratégiu týkajúcu sa zriedkavých chorôb a od začatia hlavného pilotného projektu EÚ týkajúceho sa cezhraničnej výmeny zdravotných údajov. Cieľom nášho auditu bolo zodpovedať túto otázku:

Majú opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti prínos pre pacientov?

18

Preskúmali sme, či:

 1. Komisia dohliadala nad vykonávaním smernice EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch dobre,
 2. doposiaľ dosiahnuté výsledky z hľadiska cezhraničnej výmeny zdravotných údajov sú v súlade s očakávaniami,
 3. opatrenia EÚ týkajúce sa zriedkavých chorôb pridávajú hodnotu úsiliu členských štátov uľahčiť pacientom prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
19

Náš audit sa týkal obdobia od prijatia stratégie Komisie týkajúcej sa zriedkavých chorôb a začatia hlavného pilotného projektu EÚ týkajúceho sa cezhraničnej výmeny zdravotných údajov v roku 2008. Audítorskú prácu sme vykonávali od februára do novembra 2018 a uskutočnili sme rozhovory so zástupcami Komisie z Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), Generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie a Generálneho riaditeľstva pre Spoločné výskumné centrum (GR SVC) a s orgánmi piatich členských štátov16 zodpovednými za vykonávanie smernice. Pri výbere členských štátov sme zvážili hlavné projekty cezhraničnej výmeny zdravotných údajov financované EÚ.

20

Taktiež sme uskutočnili prieskum medzi zástupcami všetkých členských štátov v skupine expertov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť s cieľom získať ich názory na hlavný vývoj a výzvy, ktoré obmedzujú prístup pacientov k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, a so zástupcami elektronického zdravotníctva (eHealth) a ich názor na prácu Komisie v oblasti cezhraničnej výmeny údajov o pacientoch. Dostali sme 15 odpovedí od skupiny expertov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a 10 od siete eHealth.

21

Kontrolovali sme projekty financované EÚ, ktorých cieľom bolo uľahčiť prístup k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, vrátane projektov na cezhraničnú výmenu údajov a vyvinutie a udržiavanie európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb. Zorganizovali sme zasadnutie skupiny expertov s cieľom získať nezávislé poradenstvo o politike EÚ v oblasti zriedkavých chorôb a európskych referenčných sietí.

Pripomienky

Komisia zabezpečila zavedenie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti do praxe

22

S cieľom dohliadať nad vykonávaním smernice Komisia potrebuje monitorovať a presadzovať jej transpozíciu členskými štátmi prostredníctvom kontrol úplnosti a súladu. Komisia tiež musí informovať o fungovaní smernice a náležite usmerňovať národné kontaktné miesta zodpovedné za poskytovanie informácií pacientom o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Komisia monitorovala a presadzovala transpozíciu smernice

23

Po termíne na transpozíciu smernice do 25. októbra 2013 a kontrolách úplnosti transpozície členskými štátmi Komisia začala 26 postupov v prípade nesplnenia povinnosti za neskoré alebo neúplné oznámenie o transpozičných opatreniach. Okrem toho Komisia začala 21 postupov v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s neskorou alebo neúplnou transpozíciou vykonávacej smernice o uznávaní lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte17. Po tom, ako všetky členské štáty poskytli úplné oznámenia o transpozičných opatreniach, Komisia ukončila tieto postupy do novembra 2017.

24

Komisia kontroluje právne predpisy členských štátov s cieľom určiť, či správne transponovali ustanovenia smernice. Na zacielenie týchto kontrol Komisia stanovila štyri prioritné oblasti, ktoré predstavujú bariéry pre cezhraničných pacientov: systémy preplácania nákladov, využívanie predchádzajúceho povolenia, administratívne požiadavky a poplatky pre prichádzajúcich pacientov. Po týchto kontrolách Komisia otvorila 11 prípadov nesplnenia povinnosti z vlastnej iniciatívy, z čoho štyri boli uzavreté do novembra 2018 po tom, ako členské štáty zmenili vnútroštátne transpozičné opatrenia.

25

Zastávame názor, že kontroly Komisie viedli k zlepšeniam v systémoch a postupoch používaných v členských štátoch.

Komisia informovala o fungovaní smernice včas

26

Komisia je povinná vypracovať správu o fungovaní smernice každé tri roky počnúc rokom 201518. Tieto správy by mali obsahovať informácie o tokoch pacientov a nákladoch spojených s mobilitou pacientov. Hoci členské štáty nie sú viazané smernicou, aby zbierali údaje o tokoch pacientov, špecifikuje sa v nej, že poskytnú Komisii pomoc a všetky dostupné informácie na vypracovanie správy. V roku 2013 členské štáty súhlasili, že budú Komisii každoročne poskytovať konkrétne údaje.

27

Väčšina členských štátov bola v oneskorení s prijatím vnútroštátnych transpozičných opatrení (pozri bod 23) a to ich oneskorilo v poskytnutí údajov Komisii v roku 2015. V roku 2017 ich poskytlo 26 členských štátov, ale v prípade šiestich z nich boli údaje neúplné. Údaje neboli navyše porovnateľné medzi jednotlivými krajinami, pretože niektoré členské štáty vykázali všetky preplatené náklady bez špecifikovania, či boli schválené na základe smernice alebo nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Komisia uznala obmedzenú presnosť údajov uvedených v správach. Napríklad prehľad tokov pacientov bol neúplný. Z tabuľky 1 vyplýva, že štyri členské štáty neposkytli údaje o tokoch odchádzajúcich pacientov v roku 2016.

28

Napriek týmto výzvam si Komisia splnila svoje povinnosti vykazovania včas. Svoju nedávnu správu prijala v septembri 2018 a predložila v nej prehľad tokov pacientov a finančný vplyv cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe smernice.

Komisia usmerňovala národné kontaktné miesta v zlepšovaní informácií o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

29

Komisia podporuje a usmerňuje národné kontaktné miesta s cieľom poskytovať jasné a ucelené informácie o právach pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Na tento účel Komisia uverejnila niekoľko relevantných štúdií19. Pred termínom na transpozíciu smernice Komisia v roku 2013 zaslala členským štátom usmernenia k dostupným spôsobom liečby pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: smernicu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

30

Menej než polovica webových sídiel národných kontaktných miest však vysvetľovala rôzne spôsoby, ako môžu pacienti získať zdravotnú starostlivosť v iných krajinách20. V marci 2018 sa Komisia snažila riešiť potenciálny zmätok medzi týmito dvomi právnymi predpismi usporiadaním pracovného semináru o budovaní kapacít NKM a vypracovaním praktického súboru nástrojov, ktoré majú NKM pomôcť posúvať informácie pacientom. Z nášho prieskumu vyplynulo, že zodpovedné orgány členských štátov uvítali súbor nástrojov, ale že ďalšia práca je potrebná, aby sa pomohlo vysvetľovať pacientom rozdiel.

31

V nedávnej štúdii Komisie21 sa zastáva názor, že informácie, ktoré majú pacienti dostupné na webových sídlach NKM, sú vo všeobecnosti primerané a spĺňajú požiadavky smernice, ale že by sa na webových sídlach mohlo poskytovať viac informácií o právach prichádzajúcich pacientov a preplácaní nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť odchádzajúcich pacientov. Okrem toho, v správe Európskeho parlamentu o smernici sa poznamenáva, že „na webových sídlach národných kontaktných miest vo všeobecnosti chýbajú podrobné informácie o právach pacientov”22.

32

Na základe smernice sa od NKM teraz požaduje, aby na svojich webových sídlach uvádzali informácie o európskych referenčných sieťach. Zistili sme, že niektoré NKM neposkytli tieto informácie a iné zvažovali, ako to urobiť. Nemeckí, írski, estónski, litovskí a britskí zástupcovia už prejavili záujem kontaktovať sa s radou členských štátov pre ERS23. Odborníci na zriedkavé choroby, ktorých sme konzultovali, zastávajú názor, že by NKM mali poskytovať tieto informácie o sieťach.

Cezhraničná výmena zdravotných údajov o pacientoch: veľkým očakávaniam nezodpovedali výsledky v čase konania auditu

33

Vytváranie mechanizmov na cezhraničnú výmenu zdravotných údajov o pacientoch v EÚ si vyžaduje jasný rámec stratégie a riadenia podporovaný členskými štátmi. Mali by sa stanoviť jasné ciele a výkonnosť je potrebné monitorovať pravidelne. Pred začatím veľkých projektov by Komisia s podporou členských štátov mala odhadnúť počty potenciálnych užívateľov. Zo skorších pilotných projektov by sa mali získať ponaučenia.

Stratégia v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2018 nezahŕňala plán vykonávania

34

V akčných plánoch Komisie v oblasti elektronického zdravotníctva sa stanovuje jej prístup k elektronickému zdravotníctvu, vrátane cezhraničných výmen zdravotných údajov o pacientoch. Súčasný akčný plán je na obdobie rokov 2012 až 2020. V apríli 2018 Komisia prijala novú stratégiu v oblasti elektronického zdravotníctva24, ktorej rozsah je širší než súčasný akčný plán. Zahŕňa najmä prípadné rozšírenie o cezhraničnú výmenu elektronických zdravotných záznamov.

35

V roku 2014 Komisia uverejnila priebežné hodnotenie akčného plánu v oblasti elektronického zdravotníctva25. Hoci bolo toto hodnotenie celkovo pozitívne, boli v ňom uvedené niektoré nedostatky a hodnotenie odporúčalo, aby Komisia aktualizovala tento plán a zahrnula doň najrelevantnejšie záležitosti, poskytla jasnú štruktúru riadenia a vytvorila mechanizmus monitorovania a koordinácie.

36

Komisia vykonala väčšinu opatrení predpokladaných v akčnom pláne elektronického zdravotníctva. Neprijala odporúčanie z hodnotenia z roku 2014, aby aktualizovala svoj akčný plán, ani ho nerevidovala tak, aby v ňom zohľadnila stratégiu v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2018. Plán preto nezahŕňa relevantné záležitosti, napríklad prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Komisia navyše neurčila zodpovednosti za vykonávanie plánu.

37

V stratégii v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2018 sa odkazuje na nové výzvy, ako je prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a kybernetické hrozby. Táto stratégia však nezahŕňala plán vykonávania s časovou osou očakávaných výsledkov a výstupov, ktoré by preukázali prístup Komisie k vykonávaniu stratégie v oblasti elektronického zdravotníctva. Keď Komisia začala svoju stratégiu v oblasti elektronického zdravotníctva v roku 2018, jediné hodnotenie jej akčného plánu na roky 2012 – 2020 bolo z roku 2014.

Komisia podcenila ťažkosti súvisiace so zavedením infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ

38

Komisia pracovala na výmenách zdravotných údajov o pacientoch medzi členskými štátmi v dvoch fázach: pilotný projekt (epSOS)26 v rokoch 2008 až 2012 s nákladmi vo výške 18 mil. EUR a prebiehajúci projekt zavedenia (infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ) s rozpočtom 35 mil. EUR27, ktorý bol spustený v roku 2015.

39

Cieľom projektu epSOS bolo vyvinúť rámec informačných a komunikačných technológií a infraštruktúru na umožnenie bezpečného cezhraničného prístupu pacientov k ich zdravotným údajom. V rámci pilotného projektu sa testovala funkčná, technická a právna realizovateľnosť a prijatie navrhovaného riešenia cezhraničných výmen zdravotných údajov. Zámerom bolo „preukázať praktické vykonávanie riešenia pri niekoľkých nastaveniach v niekoľkých zúčastnených členských štátoch”.

40

V rámci projektu sa vypracovali definície dátového obsahu súhrnných údajov o pacientoch a elektronických predpisov (pozri bod 09), ako aj mechanizmy na testovanie, kontrolu a schvaľovanie cezhraničných výmen zdravotných údajov. Prispel k vyvinutiu špecifikácií a usmernení pre interoperabilitu elektronického zdravotníctva. Taktiež sa ním poskytli spoločné štandardy na podporu týchto výmen a preukázal záväzok členských štátov spolupracovať v tejto oblasti.

41

Vo fáze plánovania projektu sa nestanovil rozsah a miera testovania požadovaná pred zavedením do praxe. Testovanie realizovateľnosti navrhovaného riešenia pozostávalo zo 43 prevodov údajov o pacientoch. To znamenalo, že projekt preukázal v obmedzenej miere praktické fungovanie navrhovaného riešenia. V rámci záverečného preskúmania projektu externí hodnotitelia dospeli k záveru, že počet skutočných súhrnných údajov o pacientoch a elektronických predpisov bol „príliš nízky na to, aby bolo možné považovať služby epSOS za funkčné a dôkladné”28. Túto výmenu, hoci bola obmedzená, Komisia považovala za dostatočný dôkaz konceptu eHDSI.

42

Komisia posúdila projekt epSOS v roku 2014. V posúdení bolo uvedené, že „hoci očakávania týkajúce sa štatisticky relevantného počtu výmen údajov o pacientoch neboli doposiaľ v projekte epSOS naplnené, koncept prístupu epSOS k cezhraničnej interoperabilite sa preukázal byť platný”29. Okrem toho, problémy s interoperabilitou na právnej, organizačnej a sémantickej úrovni sa ukázali byť väčšou výzvou, ako sa predpokladalo. Komisia tiež zistila neoprávnené žiadosti na preplatenie nákladov od zmluvných dodávateľov projektu, ktoré súviseli zväčša s nákladmi na zamestnancov. V čase konania nášho auditu Komisia spätne získavala neoprávnené výdavky dosahujúce 42 % poskytnutého financovania.

43

Napriek týmto výzvam Komisia v roku 2015 rozhodla použiť výstupy pilotného projektu ako základ pre vyvinutie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva v celej EÚ (eHDSI). Architektúra eHDSI, technické a sémantické špecifikácie, právne, organizačné a politické opatrenia medzi zúčastnenými členskými štátmi sú založené na výstupoch epSOS.

44

Zistili sme nedostatky v príprave tohto zložitého projektu zo strany Komisie, a to najmä nedostatočný odhad počtu potenciálnych užívateľov (pacientov a poskytovateľov, t. j. lekárne a nemocnice) cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva, ktoré eHDSI poskytuje, a nedostatočné posúdenie nákladovej účinnosti týchto služieb pred spustením eHDSI. Zastávame preto názor, že Komisia podcenila ťažkosti súvisiace so zavedením infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ.

Komisia nadhodnotila pravdepodobnú účasť v infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva

45

Vyhlásenia Komisie o pravdepodobnej miere cezhraničnej výmeny zdravotných údajov boli nadmerne optimistické (pozri rámček 3).

Rámček 3

Vyhlásenia Komisie o účasti v infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva

V decembri 2017 Komisia vyhlásila, že: „V roku 2018 si dvanásť členských štátov EÚ začne pravidelne vymieňať údaje o pacientoch”30.

Na svojom webovom sídle pre riadenie infraštruktúry elektronického zdravotníctva Komisia uviedla, že „očakáva sa, že od roku 2019 začne byť cezhraničná výmena zdravotných údajov v EÚ akceptovanou praxou vo vnútroštátnych systémoch zdravotnej starostlivosti ...”31.

Pri posudzovaní vlastnej výkonnosti Komisia uviedla v roku 2017, že desať členských štátov „má kapacitu na výmenu zdravotných údajov a zapojenie sa do cezhraničných informačných služieb elektronického zdravotníctva”32. Tento údaj bol založený na odpovedi samotných členských štátov na otázku o zriadení ich vnútroštátnych portálov elektronického zdravotníctva a zahŕňal členské štáty, ktoré len začali s budovaním ich portálov, ale nepotvrdili pripravenosť na cezhraničnú výmenu zdravotných údajov.

46

Do času konania nášho auditu (november 2018) cezhraničná výmena zdravotných údajov o pacientoch prostredníctvom infraštruktúry elektronického zdravotníctva ešte nezačala (pozri prílohu II, v ktorej sú uvedené plánované dátumy spustenia cezhraničnej výmeny zdravotných údajov medzi členskými štátmi „naživo“). Dovtedy Komisia posúdila kapacitu siedmich členských štátov33 ísť „naživo“ do cezhraničnej výmeny. Štyri z týchto členských štátov (Česko, Estónsko, Luxembursko a Fínsko) boli predmetom následných kontrol. V októbri 2018 skupina expertov eHMSEG odporučila, aby išli „naživo“ pod podmienkou, že boli prijaté všetky nápravné opatrenia. Na ilustrácii 4 je znázornený proces, ako členské štáty vstupujú do cezhraničných informačných služieb elektronického zdravotníctva a stav v roku 2018.

Ilustrácia 4

Proces vstupu do cezhraničných informačných služieb elektronického zdravotníctva – stav v roku 2018

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých Komisiou.

47

Taktiež sme zistili, že tieto štyri členské štáty boli prijaté do infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ, aby prevádzkovali rôzne typy služieb elektronického zdravotníctva. V čase konania auditu Fínsko bolo pripravené posielať elektronické predpisy, zatiaľ čo Estónsko ich mohlo prijímať (začiatkom roka 2019 to bola jediná výmena elektronických predpisov dostupná v Európe). Podľa Komisie od januára do konca februára 2019 bolo týmto spôsobom uhradených 550 elektronických predpisov. Česko a Luxembursko boli pripravené prijímať elektronické súhrnné údaje o pacientoch zo zahraničia, ale žiadny členský štát ich ešte nedokázal zaslať prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva. Okrem toho, na začiatku len niektorí vnútroštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a lekárne v týchto krajinách budú používať tento systém. V rámčeku 4 sa vysvetľuje, ako by pacienti mohli mať prospech z cezhraničnej výmeny elektronických predpisov a elektronických súhrnných údajov o pacientoch.

Rámček 4

Cezhraničné výmeny

elektronické predpisy (prípad Fínska a Estónska),

Keď pacient s elektronickým predpisom vydaným vo Fínsku príde do lekárne v Estónsku vybrať si svoj liek, lekáreň by mala zaregistrovať identifikačné číslo pacienta. Lekáreň by mala následne zaslať údaje z predpisu, pod podmienkou súhlasu pacienta, na estónsky portál elektronického zdravotníctva (NCPeH), ktorý by ich mal preposlať na fínsky portál elektronického zdravotníctva. Po vydaní lieku pacientovi estónskou lekárňou by mal byť fínsky portál elektronického zdravotníctva informovaný, že bol elektronický predpis spracovaný (pozri ilustráciu 1).

a elektronické súhrnné údaje o pacientovi.

Keď niekto potrebuje núdzovú lekársku pomoc alebo musí neplánovane navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zahraničí, zdravotný personál by mohol mať elektronický prístup k základným zdravotným údajom pacienta v jeho domovskej krajine prostredníctvom portálu elektronického zdravotníctva eHealth EÚ. Súhrnné údaje o pacientovi môžu obsahovať informácie o alergiách pacienta na lieky a môže uľahčiť určenie diagnózy pacienta v zahraničí.

Európske referenčné siete pre zriedkavé choroby sú ambicióznou inováciou, ale ich udržateľnosť nebola preukázaná

48

Na to, aby Komisia účinne podporovala členské štáty v zriaďovaní európskych referenčných sietí, sa musí táto podpora poskytovať v právnom rámci a s jednotnou stratégiou a jasným plánom.

Komisia neaktualizovala svoj rámec opatrení EÚ týkajúci sa zriedkavých chorôb

49

Zriadenie európskych referenčných sietí je súčasťou všeobecnejšej politiky EÚ v oblasti zriedkavých chorôb, ktorá zahŕňa zložky ako podpora vypracovania národných plánov v oblasti zriedkavých chorôb, zlepšenie štandardizácie nomenklatúry zriedkavých chorôb a podpora výskumu zriedkavých chorôb. Cieľom oznámenia Komisie o zriedkavých chorobách z roku 2008 bolo „podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi, a ak je to nevyhnutné, poskytovať podporu ich činnosti.“ Cieľom bolo ustanovenie „celkovej stratégie Spoločenstva na podporu členských štátov”34 pri riešení zriedkavých chorôb. Odporúčanie Rady z 8. júna 2009 o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb35.

50

Komisia uverejnila správu o vykonávaní tohto oznámenia aj odporúčania Rady v roku 2014. V správe dospela k záveru, že „ciele oznámenia a odporúčania Rady sa vcelku dosiahli”. Medzi cieľmi bolo stanovenie jasnej definície zriedkavých chorôb či zlepšenie ich kódovania v systémoch zdravotnej starostlivosti. V správe sa upozorňuje na to, že „ešte zostáva veľa práce” s cieľom zabezpečiť, aby mohli pacienti so zriedkavými chorobami získať starostlivosť, ktorú potrebujú, v celej EÚ a poukazuje sa v nej na to, že niektorým členským štátom stále chýbajú stratégie v oblasti zriedkavých chorôb, čo je oblasť, na ktorej je potrebné ďalej pracovať. Je v nej uvedených 11 opatrení, ktoré Komisia plánuje, vrátane zabezpečenia ďalšej podpory európskej platformy pre zriedkavé choroby a vypracovania plánov v oblasti zriedkavých chorôb.

51

Napriek záveru, že ciele boli dosiahnuté, deväť z 11 plánovaných opatrení je pokračovaním existujúcich iniciatív. Komisia neaktualizovala svoju stratégiu v oblasti zriedkavých chorôb od roku 2008, hoci riadi dôležité iniciatívy, ako sú siete a európska platforma pre registre zriedkavých chorôb.

Komisia neuplatnila všetky ponaučenia získané z pilotných projektov európskych referenčných sietí

52

Komisia financovala desať pilotných referenčných sietí v rokoch 2007 až 2013. Poradný výbor Komisie pre zriedkavé choroby (EUCERD)36 zhodnotil tieto pilotné ERS a uverejnil „predbežnú analýzu výstupov a skúseností európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby” v roku 2011. Keď však Komisia zriadila ERS, riešili len niektoré záležitosti, na ktoré bolo poukázané v hodnotení z roku 2011, napr. podpora registrov pacientov, potreba špecializovaného nástroja informačných a komunikačných technológií a aby mal každý člen siete procesy kontroly kvality svojich postupov starostlivosti. Nevysporiadané záležitosti zahŕňajú:

 • udržateľnosť sietí po počiatočnom období ich financovania,
 • vyvinutie systému priebežného monitorovania a kontroly kvality pre členov siete,
 • administratívne výzvy a finančné náklady na rozširovanie siete,
 • udržateľná podpora registrov pacientov.
53

Rada členských štátov pre siete od svojho zriadenia v roku 2014 priebežne pracovala na týchto nevysporiadaných bodoch. Zaznamenala pokrok v priebežnom monitorovaní a kontrole kvality (pre ktorú v septembri 2018 schválila súbor základných ukazovateľov zhromažďovaných ERS). Objavili sa však nové výzvy ako začlenenie sietí do národných systémov zdravotnej starostlivosti a spolupráca s odvetvím, ktoré je potrebné vyriešiť. Na ilustrácii 5 sú uvedené rôzne výzvy, ktorým siete čelia, ktoré sa Komisia, Rada členských štátov alebo skupina koordinátorov sietí v súčasnosti snažia riešiť.

Ilustrácia 5

Výzvy z hľadiska rozvoja európskych referenčných sietí

Zdroj: EDA na základe zápisnice Rady členských štátov európskej referenčnej siete

Komisia podporila zriadenie 24 európskych referenčných sietí, ale nevytvorila účinný systém na posúdenie účastníkov

54

V smernici sa Komisia poveruje stanovením konkrétnych kritérií a podmienok, ktoré musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti splniť, aby sa stali členmi ERS37. Komisia využila konzultanta, aby vypracoval súbor usmernení pre žiadateľov aj pre nezávislý hodnotiaci orgán, ktorý hodnotí ERS a jednotlivé žiadosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Komisia pracovala na zvyšovaní povedomia o spustení ERS medzi relevantnými zainteresovanými stranami a jej pôvodný cieľ podporiť zriadenie desiatich ERS38 bol prevýšený, keďže ich bolo vytvorených 24 (pozri prílohu III so zoznamom európskych referenčných sietí).

55

Na ilustrácii 6 je zachytený proces posudzovania žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na vstup do ERS. Pred zaslaním žiadosti musel byť každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti najprv schválený zodpovedným orgánom členského štátu. Postup posúdenia na úrovni EÚ sa obmedzil na kontrolu oprávnenosti žiadostí a preskúmanie vzorky 20 % jednotlivých žiadostí.

Ilustrácia 6

Rozhodovací strom pre kontrolu oprávnenosti a proces posúdenia žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) na vstup do európskych referenčných sietí

Zdroj: Analýza EDA na základe dokumentov poskytnutých Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny.

56

Nezávislý hodnotiaci orgán vypracoval 62 záporných predbežných správ. Vo všetkých týchto prípadoch žiadatelia poskytli informácie39 o nevyriešených záležitostiach, ktoré umožnili hodnotiacemu orgánu vyjadriť kladné stanovisko. Pri našom preskúmaní vzorky40 hodnotiacich správ sme však zistili, že v mnohých prípadoch hodnotiaci orgán udelil konečné kladné stanovisko na základe neúplných informácií. Konečným výsledkom procesu posudzovania bolo, že 952 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z 953, ktorí podali žiadosť, bolo prijatých do ERS. Dospeli sme k záveru, že v praxi tento proces posúdenia bol pridanou hodnotou pre zriadenie ERS v obmedzenej miere.

57

Systém posúdenia založený na vzorke nebol pôvodne doplnený inými opatreniami monitorovania alebo posúdenia. Komisia spolupracuje so zástupcami členských štátov a koordinátami ERS od decembra 2016 na vypracovaní systému priebežného monitorovania zo strany Komisie a pravidelnom vlastnom hodnotení všetkých členov ERS. V čase konania auditu však zatiaľ nerozhodli, aké opatrenia by sa mali prijať, ak tento systém monitorovania zistí nedostatočnú výkonnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Komisia tiež plánuje hodnotiť ERS na konci ich päťročného obdobia financovania41.

Rozpočet EÚ neobsahuje špecifický rozpočtový riadok pre európske referenčné siete

58

V smernici sa požaduje, aby Komisia podporovala členské štáty v rozvoji ERS. Rozpočet EÚ neobsahuje špecifický rozpočtový riadok na náklady ERS. Na podporu prevádzky ERS Komisia poskytuje financovanie z rôznych výdavkových programov (program v oblasti zdravia, Nástroj na prepájanie Európy) a prostredníctvom rôznych výdavkových mechanizmov (výzvy na predkladanie návrhov a verejné obstarávania). Komisia nevypracovala ucelený plán výdavkov na obdobie 2017 – 2021 a neoznámila ho ERS a rozpočtovému orgánu.

59

V novembri 2017 Komisia poskytla sieťam systém správy klinických údajov o pacientoch na výmenu a konzultovanie údajov o pacientoch (pozri bod 15). Konzultácie pacientov prostredníctvom tohto systému sú jedným z významných aspektov fungovania ERS. Využívanie cezhraničných konzultácií prostredníctvom CPMS však poukázalo na problém s uznávaním času stráveného doktormi s určovaním diagnózy a liečbou pacientov v inom členskom štáte. Na ilustrácii 7 je uvedený počet konzultačných komisií vytvorených v systéme podľa ERS od novembra 2017 do decembra 2018.

Ilustrácia 7

Konzultačné komisie sú znakom fungovania ERS

Zdroj: Správa Komisie o CPMS z decembra 2018.

60

Každý koordinátor ERS v súčasnosti dostáva 1 mil. EUR v priebehu piatich rokov financovania EÚ42 na administratívne náklady. Často dochádzalo k oneskoreniam v platbe ročného administratívneho financovania ERS. Z prieskumu koordinátorov ERS vykonaného Komisiou v januári 2018, na ktorý odpovedalo 20 ERS, vyplynulo, že udržateľnosť financovania je jednou z najväčších výziev, ktorým čelia ERS43. 17 z 24 ERS začlenili nájdenie iných zdrojov financovania do ich cieľov alebo stratégií na zmierňovanie rizík.

61

Okrem administratívneho financovania Komisia poskytuje granty ERS na podporu dosahovania ich cieľov. Začala postupy verejného obstarávania na vypracovanie činností na podporu zriaďovania a rozvoja sietí. Do konca roka 2018 zahŕňali:

 • využívanie riešení elektronického zdravotníctva, t. j. systém správy klinických údajov o pacientoch (5 mil. EUR vyčlenených z Nástroj na prepájanie Európy),
 • vypracovanie usmernení pre klinickú prax (spolu 4 mil. EUR z programu v oblasti zdravia),
 • registre ERS (spolu 2 mil. EUR pre päť ERS v roku 2018 z programu v oblasti zdravia),
 • zabezpečenie školení a nástrojov pre koordinátorov ERS (výzva na predloženie ponuky pre externé spoločnosti v odhadovanej hodnote: 400 000 EUR),
 • zabezpečenie sekretárskej podpory pre pracovnú skupinu koordinátorov ERS (výzva na predloženie ponuky pre externé spoločnosti v odhadovanej hodnote: 380 000 EUR),
 • vypracovanie vzorových dokumentov ERS (výzva na predloženie ponuky pre externé spoločnosti v odhadovanej hodnote: 100 000 EUR).
62

Koordinátori ERS zastávajú názor, že účasť na početných výzvach na predkladanie návrhov organizovaných Komisiou predstavovala výraznú administratívnu záťaž. Okrem toho, dlhodobá udržateľnosť registrov ERS, v súčasnosti financovaných z finančných prostriedkov programu v oblasti zdravia, je nejasná napriek tomu, že Komisia zdôrazňuje riziko financovania registrov na základe projektov vo svojom oznámení o zriedkavých chorobách z roku 2008.

Napriek oneskoreniam Komisia teraz spúšťa celoeurópsku platformu pre registre zriedkavých chorôb

63

Vo svojom oznámení o zriedkavých chorobách z roku 2008 Komisia poukázala na dôležitosť databáz a registrov, ktoré umožnia epidemiologický a klinický výskum zriedkavých chorôb. Ďalej zdôraznila dôležitosť zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti týchto systémov. V reakcii na túto výzvu v roku 2013 GR SVC začalo vyvíjať európsku platformu na registráciu zriedkavých chorôb spolufinancovanú z programu v oblasti zdravia44 a otvorenú pre všetky európske registre zriedkavých chorôb. Platforma SVC má za cieľ riešiť roztrieštenosť údajov obsiahnutých v registroch zriedkavých chorôb pacientov v celej Európe presadzovaním štandardov zbierania údajov na úrovni EÚ a zabezpečenie nástrojov interoperability pre výmenu údajov o zriedkavých chorobách.

64

Zistili sme, že popri platforme SVC financovala Komisia aj iný projekt, RD – Connect z programu financovania výskumu a inovácií (siedmy rámcový program), ktorého jedným z cieľov bolo vytvorenie adresára registrov pacientov na účely výskumu zriedkavých chorôb. Oba projekty majú podobný cieľ spájania registrov v EÚ, aby mali výskumní pracovníci ľahší prístup k údajom o zriedkavých chorobách. V dôsledku toho Komisia financuje dva projekty s potenciálnym prekrývaním výstupov.

65

V čase konania auditu sa platforma SVC mala spustiť naživo vo februári 2019, viac než dva roky neskôr oproti pôvodnému plánu. Jedným z dôvodov oneskorenia bolo, že vývoj platformy SVC tiež zahŕňal presun dvoch existujúcich sietí45 do SVC, čo si vyžadovalo viac času a zdrojov, ako sa predpokladalo. Zistili sme, že pôvodné načasovanie a vyčlenený rozpočet plánovaný pre platformu boli nerealistické. Okrem toho, financovanie GR SANTE poskytnuté na platformu SVC v súčasnosti pokrýva približne 45 % nákladov na prácu, ale nie je zabezpečená finančná udržateľnosť platformy ani plán zabezpečiť, aby bola platforma úspešná, okrem distribúcie plánu navrhnutého v štvrtom štvrťroku 2017.

Závery a odporúčania

66

Preskúmali sme dohľad Komisie nad transponovaním smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch a doposiaľ dosiahnuté výsledky v cezhraničnej výmene zdravotných údajov. Taktiež sme posúdili opatrenia EÚ v oblasti politiky zriedkavých chorôb. Našim cieľom bolo zodpovedať túto otázku:

Majú opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti prínos pre pacientov?

67

Dospeli sme k záveru, že opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti boli ambiciózne a podporili spoluprácu členských štátov, vyžadujú si však lepšie riadenie. Vplyv na pacientov bol v čase konania nášho auditu obmedzený.

68

Zistili sme, že Komisia dohliadala nad vykonávaním smernice v členských štátoch (body 23 až 28) a podporila prácu národných kontaktných miest zodpovedných za poskytovanie informácií cezhraničným pacientom. Nedávno vypracovala praktický súbor nástrojov pre NKM. Pacienti v EÚ však stále čelia problémom pri prístupe k zdravotnej starostlivosti v zahraničí a len menšia časť potenciálnych pacientov si je vedomá svojich práv vyhľadať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Zložitosť spôsobov liečby pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na základe smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sťažuje poskytovať pacientom jasné informácie. NKM poskytujú obmedzené informácie o ERS na svojich webových sídlach (body 29 až 32).

Odporúčanie 1 – Poskytovať väčšiu podporu národným kontaktným miestam

Komisia by mala:

 1. stavať na predchádzajúcich opatreniach, podporovať prácu národných kontaktných miest vrátane toho, ako čo najlepšie informovať o vzťahu medzi smernicou o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a nariadením o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia,
 2. poskytovať usmernenia, ako predkladať informácie o európskych referenčných sieťach na webových sídlach národných kontaktných miest,
 3. následne kontrolovať, ako národné kontaktné miesta využívajú súbor nástrojov z roku 2018.

Cieľový dátum vykonania: 2020

69

V roku 2018 Komisia prijala novú stratégiu v oblasti elektronického zdravotníctva bez toho, aby aktualizovala súčasný akčný plán v oblasti elektronického zdravotníctva. Stratégia v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2018 nezahŕňa plán vykonávania s uvedením časovej osi očakávaných výsledkov a výstupov (body 34 až 37).

70

Práca na cezhraničných výmenách zdravotných údajov viedla k vypracovaniu štandardov interoperability. Komisia v spolupráci s členskými štátmi buduje celoeurópsku infraštruktúru týchto výmen. Komisia neodhadla pravdepodobné počty užívateľov infraštruktúry elektronického zdravotníctva v celej EÚ pred začatím projektu. Predpoklady Komisie týkajúce sa pravdepodobnej účasti na výmene zdravotných údajov boli príliš optimistické. Došlo k oneskoreniam v zavedení infraštruktúry elektronického zdravotníctva a do času konania nášho auditu cezhraničné výmeny zdravotných údajov o pacientoch prostredníctvom infraštruktúry elektronického zdravotníctva nezačali (body 38 až 47).

Odporúčanie 2 – Lepšie pripravovať cezhraničné výmeny zdravotných údajov

Komisia by mala:

 1. posúdiť výsledky dosiahnuté v cezhraničných výmenách zdravotných údajov prostredníctvom celoeurópskej infraštruktúry elektronického zdravotníctva (pri elektronických predpisoch a elektronických súhrnných údajoch o pacientoch),
 2. Cieľový dátum vykonania: 2021

 3. na základe tohto zhodnotiť akčný plán v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2012 a vykonávanie stratégie v oblasti elektronického zdravotníctva z roku 2018 vrátane toho, či tieto opatrenia poskytli nákladovo účinné a včasné riešenia a zmysluplný vstup do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.
 4. Cieľový dátum vykonania: 2021

71

Spustenie európskych referenčných sietí je ambicióznou inováciou cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti obzvlášť vzhľadom na to, že je zdravotná starostlivosť právomocou členských štátov. Komisia poskytla ERS systém správy klinických údajov o pacientoch na uľahčenie výmeny údajov o pacientoch. ERS boli zriadené v marci 2017 a je príliš skoro posúdiť ich úspech z hľadiska pridanej hodnoty pre úsilie členských štátov poskytovať lepšiu starostlivosť pacientom so zriedkavými chorobami.

72

Zistili sme, že Komisia neposúdila napredovanie vo vykonávaní stratégie EÚ v oblasti zriedkavých chorôb od roku 2014 (body 49 až 51). Proces zriaďovania ERS a ich prebiehajúca podpora zo strany Komisie boli poznačené nedostatkami a Komisia nevypracovala plán výdavkov ERS. ERS čelia výrazným výzvam zabezpečiť svoju finančnú udržateľnosť a schopnosť fungovať účinne a v rámci vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a medzi nimi. Komisia preto podporuje členské štáty, aby začlenili ERS do svojich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti (body 52 až 62). Taktiež sme zistili, že došlo k oneskoreniam v spustení celoeurópskej platformy pre registre zriedkavých chorôb (body 63 až 65).

Odporúčanie 3 – Zlepšiť podporu na uľahčenie prístupu pacientov so zriedkavými chorobami k zdravotnej starostlivosti

Komisia by mala:

 1. posúdiť výsledky stratégie v oblasti zriedkavých chorôb (vrátane úlohy európskych referenčných sietí) a rozhodnúť, či je stratégiu potrebné aktualizovať, prispôsobiť alebo nahradiť,
 2. Cieľový dátum vykonania: 2023

 3. po konzultácii s členskými štátmi stanoviť ďalší postup v riešení výziev, ktorým čelia európske referenčné siete (vrátane začlenenia európskych referenčných sietí do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a registrov pacientov),
 4. Cieľový dátum vykonania: 2020

 5. pracovať na zjednodušení štruktúry financovania európskych referenčných sietí zo strany EÚ v budúcnosti a znížiť ich administratívnu záťaž.
 6. Cieľový dátum vykonania: 2022

Túto správu prijala komora I, ktorej predsedá Nikolaos MILIONIS, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2019.

Za Dvor audítorov

Klaus – Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I – Porovnanie práv pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť na základe smernice a nariadenia

SMERNICA NARIADENIE
Sektor Verejný + súkromný Len verejný
Oprávnené ošetrenia Ošetrenia dostupné v rámci zdravotného poistenia pacientov vo vlastnej krajine Ošetrenia dostupné v rámci zdravotného poistenia v inej krajine
Predchádzajúce povolenie Požadované za určitých okolností Vždy požadované pri plánovanej liečbe

Nepožaduje sa v núdzových situáciách
Pokryté náklady Preplatenie do takej výšky, ako keby sa ošetrenie vykonalo v domovskej krajine pacienta Úplné financovanie (nesenie spoluúčasti)
Preplatenie spoluúčasti Do výšky nákladov v domovskej krajine Áno (za istých podmienok)
Spôsob platby Pacienti zaplatia vopred a ich náklady sú preplatené neskôr (systém preplatenia nákladov) Medzi krajinami, bez požadovania platby vopred zo strany pacientov (systém financovania)
Oprávnené krajiny Všetky krajiny EÚ a EHP Všetky krajiny EÚ a EHP + Švajčiarsko

Zdroj: EDA na základe webového sídla „Healthcare beyond borders“.

Príloha II – Stav plánovaného spustenia cezhraničných výmen zdravotných údajov v EÚ

Zdroj: Katalóg služieb, dodanie a celkové spustenie – infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva – elektronické predpisy a súhrnné údaje o pacientoch dostupné na webovom sídle eHDSI46.

Príloha III – Zoznam európskych referenčných sietí

Skrátený názov ERS Celý názov ERS
Endo – ERS ERS pre ochorenia endokrinného systému
ERSNet ERS pre ochorenia obličiek
ERS BOND ERS pre zriedkavé ochorenia kostí
ERS CRANIO ERS pre kraniofaciálne anomálie a ušné, nosné a krčné choroby
EpiCARE ERS pre zriedkavé a zložité epilepsie
ERS EURACAN ERS pre zriedkavé solídne nádory u dospelých
EuroBloodNet ERS pre zriedkavé hematologické ochorenia
ERS eUROGEN ERS pre urogenitálne ochorenia a stavy
ERS EURO – NMD ERS pre neuromuskulárne ochorenia
ERS EYE ERS pre očné ochorenia
ERS Genturis ERS pre syndrómy hereditárnej nádorovej predispozície
ERS GUARD – Heart ERS pre zriedkavé zložité srdcové ochorenia s nízkym výskytom
ERS ERNICA ERS pre dedičné a vrodené anomálie
ERS ITHACA ERS pre vrodené anomálie a zriedkavé mentálne poruchy
ERS LUNG ERS pre respiračné ochorenia
ERS TRANSPLANT – CHILD ERS pre transplantácie u detí
ERS PaedCan ERS pre detské onkologické ochorenia (hematoonkológia)
ERS RARE – LIVER ERS pre hepatologické ochorenia
ERS ReCONNET ERS pre ochorenia spojovacieho tkaniva a muskuloskeletálne ochorenia
ERS RITA ERS pre ochorenia imunitnej nedostatočnosti, autoinflamatórne a autoimunitné ochorenia
ERS – RND ERS pre neurologické ochorenia
ERS Skin ERS pre zriedkavé kožné ochorenia
MetabERS ERS pre dedičné metabolické ochorenia
VASCERN ERS pre multisystémové vaskulárne ochorenia

Akronymy a skratky

CPMS: Systém správy klinických údajov o pacientoch

eHDSI: infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva

eHMSEG: expertná skupina členských štátov na eHDSI

epSOS: Inteligentné verejne prístupné služby pre európskych pacientov

ERS: Európska referenčná sieť

EUCERD: Výbor expertov Európskej únie pre zriedkavé choroby

GR SANTE: Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

NHO: Nezávislý hodnotiaci orgán

NKM: Národné kontaktné miesto

NKMEZ: Národné kontaktné miesto pre elektronické zdravotníctvo

NPE: Nástroj na prepájanie Európy

PZS: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

SVC: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre Spoločné výskumné centrum

VSČ: Výročná správa o činnosti

ZFEÚ: Zmluva o fungovaní EÚ

ZCH: Zriedkavá choroba

Glosár

Cezhraničná zdravotná starostlivosť: zdravotná starostlivosť poskytnutá alebo predpísaná mimo krajiny, v ktorej je osoba poistená.

eHealth: využívanie informačných a komunikačných technológií v zdravotných produktoch, službách a procesoch v kombinácii s organizačnou zmenou v systémoch zdravotnej starostlivosti a novými zručnosťami. Elektronické zdravotníctvo je prevádzanie zdravotnej starostlivosti elektronickými prostriedkami.

Elektronický predpis: predpísanie liekov alebo liečby v elektronickom formáte využitím softvéru zákonne oprávneným zdravotným odborníkom a elektronické odoslanie údajov z predpisu do lekárne, v ktorej môže byť liek následne vydaný.

Elektronický zdravotný záznam: je komplexný lekársky záznam alebo podobný dokument o minulom a prítomnom fyzickom a duševnom zdravotnom stave jednotlivca v elektronickej forme, ktorý umožňuje okamžitú dostupnosť týchto údajov na účely lekárskeho ošetrenia a na iné účely s tým úzko súvisiace.

Európske referenčné siete (ERS): virtuálne siete, do ktorých sú zapojení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v celej Európe. Ich cieľom je riešiť zložité alebo zriedkavé choroby alebo stavy, ktoré si vyžadujú vysoko špecializované ošetrenie a sústredenie poznatkov a zdrojov.

Interoperabilita: schopnosť využívať a vymieňať údaje medzi rôznymi systémami zdravotnej starostlivosti s cieľom prepájania informácií.

Koordinátor ERS: v každej sieti jeden člen plní úlohu koordinátora. Uľahčujú spoluprácu medzi členmi siete.

Zriedkavá choroba: ochorenie alebo porucha sa vymedzuje v EÚ ako zriedkavé, ak sa vyskytuje u menej než piatich z 10 000 ľudí.

Odpovede Komisie

ZHRNUTIE

I

Smernica 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa považuje za veľký pokrok v rámci politiky EÚ v oblasti zdravia. Objasňujú a uzákoňujú sa v nej práva na zdravotnú starostlivosť, ktoré vyplývajú z jednotlivých rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie. Okrem toho sa ňou zaviedlo niekoľko významných sprievodných opatrení s cieľom umožniť uplatňovanie práv pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v praxi.

V

Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti zahŕňajú inovatívne infraštruktúrne riešenia, ktorými sa členské štáty podporujú v oblasti, v ktorej majú hlavnú právomoc a v ktorej sa rozvoj vnútroštátnej infraštruktúry a využívania služieb na úrovni členských štátov medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi líši.

VI

Zaviedol sa pevný rámec na systematické monitorovanie uplatňovania práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Komisia pracuje s národnými kontaktnými miestami na podpore nepretržitého zlepšovania informácií, ktoré poskytujú. Okrem toho nedávno uverejnila hlavné zásady pre prax národných kontaktných miest podľa smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a súbor nástrojov pre národné kontaktné miesta obsahujúci kontrolné zoznamy a príručky na podporu vysokokvalitnej praxe zameranej na pacienta.

VII

Elektronické lekárske predpisy vydávané vo Fínsku sú v súčasnosti akceptované v Estónsku, pričom od konca januára do konca februára 2019 bolo vydaných 550 elektronických predpisov. Výmena súhrnných údajov o pacientoch by prispela k záchrane životov občanov cestujúcich do zahraničia tým, že by umožnila lekárom v cieľovej krajine prístup k anamnéze pacienta, čím by sa vyhli sa nesprávnej liečbe, alergiám atď. Má to osobitný význam pre krajiny s veľkou diaspórou. Keď sa pridajú nové prípady (snímky, laboratórne výsledky), výmena týchto informácií môže priniesť úspory pre systémy zdravotnej starostlivosti, lebo nebude potrebné testy opakovať.

V súčasnosti sa každý rok uskutočnia 2 milióny úhrad za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Počet cezhraničných pracovníkov dosahuje 1,4 milióna a 17 miliónov občanov EÚ žije v inom členskom štáte EÚ ako v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi.

Komisia zriadila medziodvetvovú pracovnú skupinu, ktorá monitoruje vykonávanie oznámenia z roku 2018 o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti.

VIII

V niekoľkých posledných rokoch Komisia zaviedla ucelený prístup pri podpore európskych referenčných sietí (ERN), ktorý odzrkadľuje inovačnú povahu, zložitosť a politickú citlivosť iniciatívy ERN. Na základe uznania priekopníckej práce v oblasti zriedkavých chorôb a inovačnej povahy európskych referenčných sietí európska ombudsmanka Emily O'Reilly udelila v roku 2017 prvú Cenu za dobrú správu vecí verejných GR SANTE za jeho politiku v oblasti zriedkavých chorôb.

ÚVOD

04

Hoci smernica poskytuje členským štátom možnosť ponúkať pacientom odhad nákladov zdravotnej starostlivosti (predchádzajúce oznámenie), tento odhad sa nevyužíva často.

09

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) je otvorená všetkým členským štátom EÚ a krajinám EHP a viacero členských štátov takisto oznámilo svoj úmysel pridať sa k tomuto projektu.

10

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI) je priekopníckym riešením, ktoré umožňuje cezhraničnú výmenu zdravotníckych údajov medzi členskými štátmi. Po zavedení v členskom štáte sa eHDSI stáva súčasťou vnútroštátneho systému elektronického zdravotníctva, ktorý sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Cieľom eHDSI je umožniť pacientom prístup k ich údajom v rámci EÚ. Nevyhnutnou podmienkou na začatie výmeny údajov prostredníctvom eHDSI je mať riadne zavedené a funkčné vnútroštátne systémy elektronického zdravotníctva. Zlepšenia členských štátov týkajúce sa ich vnútroštátnych systémov elektronického zdravotníctva umožňujú výmenu kvalitnejších údajov.

15

Počet komisií vytvorených v systéme správy klinických údajov o pacientoch (CPMS) od novembra 2017 do konca februára 2019 dosiahol 471 a ďalej sa zvyšuje.

16

Okrem Talianska vyvíjajú národné plány pre zriedkavé choroby aj ďalšie členské štáty ako Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Švédsko atď.

PRIPOMIENKY

23

Komisia víta pripomienku Európskeho dvora audítorov, že monitoruje a presadzuje transpozíciu smernice a uznáva vytrvalé úsilie vynakladané v priebehu rokov. Komisia bude ďalej posudzovať dodržiavanie smernice zo strany členských štátov ako súčasť kontroly plnenia povinností. Takisto bude pokračovať spolupráca s národnými kontaktnými miestami s cieľom zlepšiť poskytovanie informácií pacientom vrátane informácií o európskych referenčných sieťach.

24

Komisia sa bude ďalej zaoberať určenými prioritami – podmienky úhrady, využívanie predchádzajúceho povolenia, administratívne požiadavky a poplatky pre prichádzajúcich pacientov. Na to, aby to mohla dosiahnuť, bude využívať skupinu expertov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, dvojstranné štruktúrované dialógy s členskými štátmi a podľa potreby konania o nesplnení povinnosti na dosiahnutie správnej transpozície smernice na prospech európskych občanov.

26

Komisia súhlasí s pripomienkami Európskeho dvora audítorov a bude ďalej naliehať na členské štáty, aby predkladali vyplnené súbory údajov o tokoch pacientov a mobilite pacientov.

30

Komisia poskytla národným kontaktným miestam súbor nástrojov, ktorý zahŕňa okrem iného príručky pre pacientov, informácie o pravidlách úhrady a rozhodovací strom o najlepšom právnom prístupe k získaniu zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ. Tento súbor nástrojov je verejne dostupný na webovom sídle Europa.

Komisia si je vedomá dôležitosti pravidelného a nepretržitého usmerňovania národných kontaktných miest, pokiaľ ide o zložitosť dvoch nástrojov (nariadení a smernice o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia), ktoré poskytujú dva právne prístupy k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Okrem seminára o budovaní kapacít 8. marca 2018 Komisia v marci 2019 uverejnila súbor nástrojov pre národné kontaktné miesta vrátane praktických informácií pre pacientov. Komisia bude ďalej poskytovať národným kontaktným miestam poradenstvo, pokiaľ ide o vzťahy medzi nariadeniami a smernicou.

31

Komisia súhlasí, že by sa na webovom sídle pre národné kontaktné miesta mohli sprístupniť podrobnejšie informácie v prístupnom a pokiaľ možno viacjazyčnom formáte. Komisia prediskutuje túto záležitosť s národnými kontaktnými miestami.

32

Komisia sa domnieva, že informácie o európskych referenčných sieťach sú mimoriadne dôležité pre pacientov trpiacich zriedkavými a komplexnými ochoreniami, a spolu s národnými kontaktnými miestami bude pracovať na poskytovaní ucelených informácií o európskych referenčných sieťach.

Spoločná odpoveď Komisie na body 3334:

Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva je inovatívne infraštruktúrne riešenie, ktorým sa členské štáty podporujú v oblasti, v ktorej majú hlavnú právomoc a v ktorej sa rozvoj vnútroštátnej infraštruktúry a využívanie služieb na úrovni členských štátov medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi líši. Infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva má pevnú štruktúru riadenia v súlade s požiadavkami programu NPE pre infraštruktúry digitálnych služieb a jej pokrok a výkonnosť sa štvrťročne monitorujú prostredníctvom 11 kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Okrem toho po audite riadenia programu NPE Telekomunikácie, ktorý dokončil v januári 2019 jej Útvar pre vnútorný audit, Komisia lepšie objasní niektoré prvky prevádzkových dojednaní a ďalej rozvinie súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti zameraných na výsledky.

Takmer polovica obyvateľov EÚ má európsky preukaz zdravotného poistenia a ročne sa uhradia 2 milióny žiadostí o úhradu. V roku 2017 žilo v inom členskom štáte EÚ ako v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, 17 miliónov občanov EÚ a v EÚ bolo aktívnych 1,4 milióna cezhraničných pracovníkov. Všetci predstavujú potenciálnych používateľov infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva.

Presný počet elektronických lekárskych predpisov a vymenených súhrnných údajov o pacientoch závisí od využívania týchto služieb na úrovni členského štátu a očakáva sa postupný, no významný rozvoj (pozri odpoveď Komisie na bod 41).

34

Ciele oznámenia sú v texte jasne uvedené, hoci nie sú doplnené harmonogramom.

Spoločná odpoveď Komisie na body 3536:

V oznámení Komisie bola zahrnutá aktualizácia cieľov akčného plánu elektronického zdravotníctva a boli uvedené príslušné odporúčania z jej priebežného hodnotenia. Okrem toho sa riadne zvážili nové príležitosti (napr. v súvislosti s digitálnym jednotným trhom a prijatím všeobecného nariadenia o ochrane údajov, odporúčaním o európskom formáte na výmenu elektronických zdravotných záznamov) a nové výzvy (napr. kybernetické hrozby).

Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v akčnom pláne elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020, väčšina z nich sa zrealizovala alebo rozvinula v oznámení Komisie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu.

Akčný plán je osobitný z hľadiska opatrení a harmonogramu. Zodpovednosť za vykonávanie plánu vyplýva z úloh a poslania každého generálneho riaditeľstva. Opatrenia boli koordinované s členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva a so širšou skupinou zainteresovaných strán, ako je výskumná komunita.

37

Komisia zriadila interný koordinačný mechanizmus (pracovnú skupinu zloženú z viacerých GR) s cieľom koordinovať vykonávanie oznámenia a dozerať naň. Ciele oznámenia sú v texte jasne uvedené.

Pred prijatím oznámenia sa uskutočnilo priebežné hodnotenie akčného plánu elektronického zdravotníctva a Komisia posúdila, do akej miery sa jeho opatrenia zrealizovali, ako sa uvádza v odpovedi Komisie na body 3536. Priebežné hodnotenie bolo celkovo pozitívne, keďže väčšinu opatrení stanovených v akčnom pláne sa podarilo zrealizovať.

41

Je bežnou praxou, že pri akomkoľvek obchodnom projekte sa skúša jeho realizovateľnosť prostredníctvom tzv. skúšky koncepcie v malom rozsahu a potom sa pristúpi k rozšíreniu projektu, aby sa mohol použiť vo veľkom rozsahu. Výmeny testovacích údajov vykonávané v rámci projektov epSOS a EXPAND boli postačujúce na vytvorenie špecifikácií a preukázanie, že výmena súhrnných údajov o pacientoch a elektronických predpisov je technicky uskutočniteľná. Platnosť záverov projektu epSOS potvrdzuje skutočnosť, že elektronické lekárske predpisy vydávané vo Fínsku sa v súčasnosti akceptujú v Estónsku (550 elektronických predpisov vydaných od konca januára do konca februára 2019). Tým sa potvrdzuje, že výmena testovacích údajov v rámci projektu epSOS, hoci obmedzená, bola dostatočná na vytvorenie základu na úspešné zavedenie cezhraničnej výmeny údajov vo veľkom rozsahu.

42

Posúdenie Komisie z roku 2014 sa potvrdilo úspešným spustením projektu eHDSI v januári 2019.

43

V záverečnom hodnotení projektu epSOS sa uvádzalo, že sa vytvoril rozsiahly základ pre právne, sémantické a technologické riešenia potrebné na výmenu dôležitých údajov o pacientoch medzi európskymi krajinami.

Komisia konštatovala, že projekt epSOS položil základy cezhraničnej výmeny informácií o pacientoch.

44

Cezhraničná výmena elektronických zdravotných údajov sa zakladá na dobrovoľnej spolupráci medzi členskými štátmi (pozri článok 14 ods. 1 smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti). Pripojenie sa k infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva je dobrovoľné a vyžaduje si určitú mieru digitálnej pripravenosti, ako aj dôveru medzi stranami.

Uskutočnilo sa posúdenie vplyvu na podporu ustanovení smernice vrátane cezhraničnej výmeny údajov, čím sa potvrdila potreba opatrení EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

K potenciálnym používateľom patria vyše 2 milióny občanov EÚ, ktorí každoročne žiadajú o náhrady za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, 1,4 milióna cezhraničných pracovníkov aktívnych v EÚ, 17 miliónov občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte EÚ ako v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, a napokon obyvatelia, ktorí majú európsky preukaz zdravotného poistenia.

Očakáva sa postupný, no významný rozvoj (pozri aj odpoveď Komisie na bod 41).

45

Vo svojom verejnom oznámení Komisia použila harmonogram uvedený každým členským štátom zúčastňujúcim sa na eHDSI47.

Presné odhadnutie času dokončenia vysoko technologických a inovačných projektov v oblasti, v ktorej zohráva veľkú úlohu solidarita, je veľmi zložité. Okrem toho sa musí zaistiť bezpečnosť výmeny citlivých údajov o pacientoch, pričom treba rešpektovať dobrovoľnú povahu iniciatívy a budovať dôveru medzi členskými štátmi.

46

Infraštruktúra eHDSI je v prevádzke od januára 2019 (pozri aj odpoveď Komisie na bod 41).

47

Členské štáty sa zapájajú do cezhraničnej výmeny zdravotných údajov podľa pripravenosti svojho národného systému na 1. získanie údajov z vnútroštátnej infraštruktúry a 2. zobrazenie údajov (získaných z iných členských štátov) zdravotníckym pracovníkom.

Členské štáty si môžu vybrať postupné zavádzanie rôznych služieb (posielanie a prijímanie elektronických lekárskych predpisov a súhrnných údajov o pacientoch) 48.

Spoločná odpoveď Komisie na body 4849:

V niekoľkých posledných rokoch Komisia zaviedla jednotný prístup a jasný plán pri podpore európskych referenčných sietí odzrkadľujúci inovačnú povahu, zložitosť a politickú citlivosť iniciatívy európskych referenčných sietí súvisiacu okrem iného so skutočnosťou, že poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti je právomocou členských štátov a že rozhodnutie o tom, ako najlepšie začleniť európske referenčné siete do svojich systémov zdravotnej starostlivosti, prislúcha členským štátom. Pokrok, ktorý Komisia dosiahla pri rozvoji európskych referenčných sietí, podstatnou mierou prispel k rozhodnutiu európskej ombudsmanky Emily O'Reilly udeliť prvú Cenu za dobrú správu vecí verejných GR SANTE za jeho politiku v oblasti zriedkavých chorôb. Najmä pokiaľ ide o dlhodobé financovanie, v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci Komisia navrhla zjednodušiť finančnú podporu európskych referenčných sietí.

49

Podľa článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie49 sa pri činnosti EÚ v oblasti verejného zdravia musí plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa môže Komisia zamerať na koordináciu opatrení EÚ v oblastiach týkajúcich sa zriedkavých chorôb a zlepšenie prístupu pacientov k diagnóze, informáciám a starostlivosti.

50

Napredujúcu prácu v oblasti vymedzenia, kodifikácie a registrácie zriedkavých chorôb Komisia dôsledne podporovala prostredníctvom sérií projektov a jednotných akcií. Ide o pokračujúci proces, ktorý umožnil značný pokrok v piatich rokoch nasledujúcich po správe o vykonávaní z roku 2014 citovanej Európskym dvorom audítorov. Úsilie Komisie je usmerňované prostredníctvom práce s členskými štátmi, mechanizmov financovania EÚ a príspevkov Spoločného výskumného centra.

51

Je dôležité pripomenúť inovačnú povahu práce EÚ v oblasti zriedkavých chorôb, najmä vzhľadom na veľmi obmedzené právomoci EÚ v oblasti politiky verejného zdravia. Od roku 2009 sa úsilie EÚ zameriavalo na rozvoj rôznych stavebných blokov, ktoré tvoria európsku reakciu, ako sa opisuje v oznámení Komisie z roku 2008 a v záveroch Rady z roku 2009. Tento proces prebieha, ako možno vidieť na nedávnom spustení európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb vo februári 2019.

Po zohľadnení dosiahnutých výsledkov, ponaučení a pretrvávajúcich výziev Komisia plánuje konzultácie s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami a revíziu svojej stratégie pre zriedkavé choroby, pokiaľ to bude vhodné a potrebné50.

52

Komisia pripravuje systém priebežného monitorovania a kontroly kvality pre členov siete. Poskytla komplexné návrhy pre financovanie európskych referenčných sietí v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci a začala dialóg s členskými štátmi týkajúci sa finančnej podpory, ktorú by mali poskytovať európskym referenčným sieťam a ich členom. Okrem toho Komisia podporuje členské štáty a siete pri riešení výziev, ktorým siete čelia.

53

Iniciatíva európskych referenčných sietí je inovačná a komplexná, ale zároveň náročná a politicky citlivá, najmä pokiaľ ide o integráciu európskych referenčných sietí do systémov zdravotnej starostlivosti členských štátov, pričom sa zohľadňuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v kompetencii členských štátov. Komisia podporuje členské štáty a siete pri riešení tejto výzvy, ako aj ďalších, ktoré vznikajú v prvých rokoch rozvoja tejto komplexnej iniciatívy.

56

Komisia sa domnieva, že posúdenie sa vykonávalo v súlade s príručkou o vykonávaní posudzovania navrhnutou po konzultácii s členskými štátmi a podrobne sa skúmali kritériá a podmienky, ktoré musela splniť každá európska referenčná sieť a každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadajúci o členstvo. Do metodiky bol zahrnutý podrobný bodovací systém a výsledky sa zreteľne uviedli v záverečných správach.

57

Súčasný právny rámec už obsahuje ustanovenia týkajúce sa zániku sietí a straty členstva zúčastneného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pozri články 11 a 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie o európskych referenčných sieťach z roku 2014), ku ktorým možno pristúpiť na základe výsledkov vykonaného monitorovania.

58

Komisia zdôrazňuje, že hoci nemôže predpísať konečné rozhodnutie zákonodarcov, predložila konkrétne návrhy na plynulé financovanie európskych referenčných sietí v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci.

59

V súlade s duchom a literou článku 12 smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z roku 2011 je iniciatíva európskych referenčných sietí primárnou zodpovednosťou členských štátov, ktoré v tomto úsilí „podporuje“ Komisia. Preto hoci Komisia poskytuje finančnú podporu európskym referenčným sieťam, môže legitímne očakávať, že členské štáty sa budú aktívne zúčastňovať na financovaní tejto iniciatívy. Komisia sa preto angažovala najmä v dialógu s členskými štátmi, aby ich povzbudila, v závislosti od spôsobu, akým sú ich systémy zdravotnej starostlivosti organizované a klinické postupy odmeňované, s cieľom zabezpečiť ich podporu pre členov európskych referenčných sietí, ktorých zdravotnícki pracovníci sa zúčastňujú na virtuálnych konzultačných komisiách.

61

Prvá zarážka: Celkový vyčlenený rozpočet od roku 2015 do roku 2018 na rozvoj riešení elektronického zdravotníctva pre európske referenčné siete z rozpočtu NPE je viac než 12 miliónov EUR.

63

Európska platforma na registráciu zriedkavých chorôb bola spustená v Deň zriedkavých chorôb 28. februára 2019. Poskytnutá infraštruktúra a nástroje sú otvorené pre všetky registre zriedkavých chorôb a zabezpečujú možnosť vyhľadávania a nájdenia údajov registrov. Uľahčí epidemiologické, klinické, translačné, farmakologické štúdie a výskum, čím sa podporí vytváranie poznatkov o zriedkavých chorobách.

Rozvoj európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb sa nepodarilo dosiahnuť v rámci pôvodne navrhnutého časového rámca z dôvodu zložitosti a novosti projektu s rôznymi zainteresovanými stranami a nesplnenými potrebami. Európska platforma pre registráciu zriedkavých chorôb sa musí zohľadňovať ako celok, keďže nejde o jeden produkt, ale o výsledok kombinácie mnohých jednotlivých zložiek, z ktorých každá sa musela vyvinúť samostatne a potom začleniť.

64

Rozsah európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb sa líši od rozsahu projektu RD-Connect. RD-Connect sa zameriava na genetické údaje a berie do úvahy len pacientov, ktorí majú genetické údaje získané osobitnými diagnostickými metódami (menšina). Adresár registrov európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb je interaktívny nástroj určený pre VŠETKY registre zriedkavých chorôb v Európe nezávisle od genetických údajov (väčšina).

Pri mapovaní potrieb v oblasti registrácie pacientov so všetkými zainteresovanými stranami (registre, vnútroštátne orgány, pacienti, regulačné orgány) ani RD-Connect, ani žiadne iné zainteresované strany neuviedli, že potreba adresára registrov už bola splnená výstupmi projektu RD-Connect. Tým sa jasne poukázalo na to, že táto potreba stále existovala a nebola splnená prostredníctvom RD-Connect.

65

65. Načasovanie spustenia platformy JRC nebolo možné presne naplánovať na začiatku vzhľadom na zložitosť projektu. Ako to už býva pri infraštruktúrnych projektoch, pri plánovaní bolo potrebné čeliť niekoľkým neznámym faktorom s cieľom navrhnúť, vyvinúť a zaviesť praktické riešenia na interakciu mnohých stoviek registrov zriedkavých chorôb v EÚ s veľmi odlišnými štruktúrami, účelmi a funkciami, prispôsobiť sa novým požiadavkám na ochranu údajov a preniesť centrálne databázy a koordinačné činnosti dvoch sietí dohľadu EUROCAT (Európsky dohľad na vrodenými anomáliami) a SCPE (Dohľad nad mozgovým ochrnutím v Európe) do JRC.

GR SANTE aj JRC sú zaviazané finančne podporovať túto platformu.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA

67

Operačná fáza infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva sa začala 21. januára 2019, keď prvé členské štáty umožnili svojim občanom využívať svoje zdravotné údaje v cezhraničnom prostredí. Predtým bola infraštruktúra digitálnych služieb elektronického zdravotníctva ešte stále vo fáze zavádzania, počas ktorej nebolo možné dosiahnuť nijaké skutočné prínosy. Zároveň sa preukázalo dobré riadenie projektu vykonávaním bežných operácií.

Európske referenčné siete už uskutočnili takmer 500 virtuálnych konzultácií a všetky zainteresované strany ich považujú za úspech.

68

Komisia súhlasí s Európskym dvorom audítorov, že pretrváva nedostatočná informovanosť o prínosoch smernice pre občanov EÚ. Zvýšenie informovanosti si vyžaduje spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými subjektmi – národnými kontaktnými miestami, zdravotníckymi orgánmi, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a organizáciami pacientov – na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Na úrovni EÚ Komisia propaguje smernicu a jej prínosy na webovom sídle Europa Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín a na webovom sídle „Vaša Európa“. Komisia bude naliehať na národné kontaktné miesta, aby poskytovali informácie o európskych referenčných sieťach na svojich webových sídlach.

Odporúčanie 1 – Poskytovať väčšiu podporu národným kontaktným miestam

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. a).

Komisia bude vychádzať zo svojich opatrení na podporu práce národných kontaktných miest vrátane poradenstva týkajúceho sa odlišných právnych prístupov k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a sprístupní súbor nástrojov pre národné kontaktné miesta širšej verejnosti. Súbor nástrojov zahŕňa užitočné rozhodovacie stromy pre plánovanú cezhraničnú liečbu na usmernenie pacientov, pokiaľ ide o najlepší právny prístup (smernica alebo nariadenia).

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. b).

Dve štúdie Komisie51 poskytujú dôkaz o tom, že pochopenie informácií o európskych referenčných sieťach na webovom sídle národných kontaktných miest sa v priebehu času zvýšilo. Komisia bude poskytovať usmernenia národným kontaktným miestam na podporu poskytovania informácií o európskych referenčných sieťach všetkým národným kontaktným miestam.

Komisia prijíma odporúčanie 1 písm. c).

Komisia uverejnila súbor nástrojov pre národné kontaktné miesta a bude sledovať jeho využívanie v rámci výmeny osvedčených postupov na schôdzi podskupiny národných kontaktných miest organizovanej Komisiou.

69

Ako sa uvádza v bodoch 3637, keď bolo prijaté oznámenie, uskutočnilo sa priebežné hodnotenie akčného plánu elektronického zdravotníctva a Komisia posudzovala, do akej miery sa podarilo zrealizovať jeho opatrenia (väčšinu jeho opatrení sa podarilo zrealizovať), a jeho ciele rozvinula v oznámení Komisie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti.

Pokiaľ ide o vykonávanie oznámenia, Komisia zriadila interný koordinačný mechanizmus (pracovnú skupinu zloženú z viacerých GR) s cieľom monitorovať a koordinovať vykonávanie oznámenia.

70

Pozri odpoveď Komisie na body 3344.

Odporúčanie 2 – Lepšie pripravovať cezhraničné výmeny zdravotných údajov

Komisia prijíma odporúčanie 2 písm. a).

Bude monitorovať výsledky dosiahnuté prostredníctvom riadiacich štruktúr eHDSI a bude o nich podávať správy. Na účely poskytnutia celkového posúdenia je potrebné kritické množstvo členských štátov, a to sa dosiahne najskôr v roku 2023.

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 2 písm. b).

Komisia bude monitorovať a posúdi stratégiu elektronického zdravotníctva a akčný plán elektronického zdravotníctva a zváži primerané nadväzujúce opatrenia. Pokiaľ ide o nákladovú účinnosť a zmysluplný príspevok pre vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti, posúdenie sa bude zameriavať len na infraštruktúru digitálnych služieb elektronického zdravotníctva, ktorá je hlavným prvkom financovania EÚ. Posúdenie sa bude zakladať na výsledku opatrení vykonaných podľa odporúčania 2 písm. a) po roku 2023.

72

Iniciatíva európskych referenčných sietí prináša mnohé inovácie a je komplexná, ako aj politicky citlivá najmä z toho dôvodu, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v kompetencii členských štátov. Európske referenčné siete sú financované v rámci programu v oblasti zdravia a NPE a Komisia predložila komplexné návrhy na pokračovanie financovania európskych referenčných sietí v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Komisia poskytuje granty na rozvoj registrov pacientov a financuje viacero podporných činností pre siete, ako je poskytovanie logistickej podpory a podpory sekretariátu skupine koordinátorov európskych referenčných sietí a jej pracovným skupinám, rozvoj taxonómie, šablón pre dokumenty európskych referenčných sietí, podpora rozvoja klinických usmernení, mobilita zdravotníckych pracovníkov atď. Komisia takisto upriamila pozornosť členských štátov na otázku začlenenia európskych referenčných sietí do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti.

Aj keď sa spustenie európskej platformy na registráciu zriedkavých chorôb oneskorilo z dôvodov uvedených v bodoch 6365, JRC zorganizovalo tri školenia (február – marec 2018) o štruktúre a funkciách platformy pre používateľov z európskych referenčných sietí, čím sa pripravilo vykonávanie platformy s registrami európskych referenčných sietí.

Odporúčanie 3 – Zlepšiť podporu na uľahčenie prístupu pacientov so zriedkavými chorobami k zdravotnej starostlivosti

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. a).

Komisia posúdi dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie stratégie pre zriedkavé choroby na základe výsledkov viacerých postupov, ktoré v súčasnosti prebiehajú alebo sa plánujú.

Po zohľadnení dosiahnutých výsledkov, ponaučení a pretrvávajúcich výziev Komisia plánuje konzultácie s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami a preskúmanie svojej stratégie pre zriedkavé choroby, pokiaľ to bude vhodné a potrebné, do začiatku roku 2023.

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. b).

Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a sieťami v rade pre európske referenčné siete, v skupine koordinátorov európskych referenčných sietí a v rôznych tematických pracovných skupinách, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé výzvy, ktorým čelili siete v ich prvom roku činnosti. Komisia sa plne zaväzuje podporovať členské štáty a európske referenčné siete.

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. c).

Komisia predložila návrhy na zjednodušenie financovania sietí v rámci budúceho viacročného finančného rámca, ale v tejto fáze sa nemôže zaručiť za výsledky prebiehajúcich rokovaní so spoluzákonodarcami, pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec.

Koncové poznámky

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45).

2 Článok 168 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1). Toto nariadenie je relevantné z hľadiska cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v kontexte mobility pracovnej sily a cestovného ruchu a ich prepojenia na systémy zdravotnej starostlivosti a systémy sociálneho zabezpečenia.

4 Podľa výsledkov prieskumu NKM, ktorý zrealizovala skupina expertov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v máji 2017 a potvrdil vlastný prieskum EDA medzi členmi skupiny expertov pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

5 Správa Komisia o uplatňovaní smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, COM(2018) 651 final.

6 Príloha B k správe Komisie o uplatňovaní smernice 2011/24/EÚ, COM(2018) 651 final.

7 Európska územná spolupráca (EÚS), známejšia ako Interreg, je jedným z dvoch cieľov politiky súdržnosti EÚ a poskytuje rámec pre spoločné akcie a politickú výmenu medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi z jednotlivých členských štátov.

8 Štúdia o cezhraničnej spolupráci. Využívanie existujúcich iniciatív spolupráce v cezhraničných regiónoch – štúdia Komisie uverejnená v marci 2018. Zoznam projektov a ich cieľov tak, ako sú určené v štúdii, sú dostupné online tu.

9 Oznámenie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti z 25. apríla 2018, COM(2018) 233 final. Toto oznámenie bolo výsledkom preskúmania v polovici trvania stratégie digitálneho jednotného trhu.

10 Belgicko, Česko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko.

11 Desať členských štátov vykázalo viac než 90 % vnútroštátne pokrytie elektronickými predpismi v roku 2017 (Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko).

12 epSOS – Inteligentné verejne prístupné služby pre európskych pacientov – projekt financovaný v rámci témy 3 Programu pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP): Udržateľné a interoperabilné zdravotnícke služby.

13 Odporúčanie Rady z 8. júna 2009 o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb.

14 Rada členských štátov pre ERS bola zriadená vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/287/EÚ z 10. marca 2014, ktorým sa stanovujú kritériá vytvárania a hodnotenia európskych referenčných sietí, schvaľovania a hodnotenia ich členov, ako aj kritériá na uľahčenie výmeny informácií a odborných znalostí v súvislosti s vytváraním a hodnotením takýchto sietí (Ú. v. EÚ L 147, 17.5.2014, s. 79).

15 Stratégia EDA na roky 2018 – 2020.

16 Dánsko, Taliansko, Litva Holandsko a Švédsko.

17 Vykonávacia smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 68).

18 Článok 20 smernice.

19 Ide o tieto štúdie: štúdia z roku 2012 o osvedčených postupoch pre webové sídla národných kontaktných miest s odporúčaniami pre členské štáty a Komisiu, ako poskytovať primerané informácie o rôznych základných aspektoch cezhraničnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom NKM; štúdia z roku 2014 o vplyve informácií na voľbu pacientov v kontexte smernice; hodnotiaca štúdia z roku 2015 o fungovaní smernice obsahujúca okrem iného preskúmanie webových sídiel NKM.

20 Podľa prieskumu NKM, ktorý vykonala Komisia pre svoju správu o fungovaní smernice.

21 Štúdia o službách cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: zlepšenie posilnenia informácií pacientom uverejnená 20. júla 2018.

22 Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti z 29. januára 2019, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

23 Správa zo zasadnutia NKM z 5. mája 2017.

24 Oznámenie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti z 25. apríla 2018, COM(2018) 233 final. Toto oznámenie bolo výsledkom preskúmania v polovici trvania stratégie digitálneho jednotného trhu.

25 Priebežné hodnotenie akčného plánu v oblasti elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020, štúdia Deloitte vypracovaná pre Komisiu.

26 Celkový rozpočet bol 38 mil. EUR, z čoho EÚ súhlasila spolufinancovať 18 mil. EUR. Spolu sa na projekte zúčastnilo 24 krajín.

27 Suma zahŕňa IT služby pre ERS.

28 Záverečná správa z technického preskúmania EpSOS z 12. novembra 2014.

29 V roku 2014 oddelenie informačných systémov GR SANTE posúdilo projekt epSOS s cieľom získať prehľad o výstupoch a výsledkoch tohto projektu a zhrnúť závery o pripravenosti projektu na potenciálne vykonávanie vo veľkej miere.

30 Webové sídlo Komisie: Cezhraničné digitálne predpisovanie liekov a výmena údajov o pacientoch začínajú.

31 Webové sídlo Komisie: riadenie infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva.

32 Príloha k výročnej správe o činnosti za rok 2016 (VSČ) – Zdravie a bezpečnosť potravín. Vo svojej VSČ za rok 2017 Komisia vykázala deväť členských štátov, pretože Dánsko odstúpilo od cezhraničných informačných služieb elektronického zdravotníctva (pozri bod 10rámček 1).

33 Česko, Estónsko, Chorvátsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko a Fínsko.

34 Oznámenie Komisie o zriedkavých chorobách: Európske výzvy, KOM(2008) 679 v konečnom znení.

35 Odporúčanie Rady z 8. júna 2009 o činnosti v oblasti zriedkavých chorôb.

36 Výbor expertov Európskej únie pre zriedkavé choroby (EUCERD) zriadený rozhodnutím Európskej komisie z 30. novembra 2009 (2009/872/ES).

37 Komisia vypracovala rámec pre túto prácu vo vykonávacom a delegovanom rozhodnutí z 10. marca 2014.

38 VSČ GR SANTE z roku 2016 (príloha A, s. 169), kde sa uvádza priebežný cieľ desiatich ERS v rámci ukazovateľa výsledkov 1.5.A: počet zriadených ERS.

39 Článok 4 ods. 5 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/287/EÚ.

40 V našej vzorke 50 hodnotiacich správ poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z 23 ERS sme zistili, že 30 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti neposkytli informácie o jasnom akčnom pláne.

41 Článok 14 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/287/EÚ z 10. marca 2014.

42 3. program v oblasti zdravia.

43 Rada členských štátov pre ERS, 6. marec 2018.

44 Na základe administratívnej dohody medzi GR SANTE a SVC.

45 EUROCAT (Európska sieť sledovania vrodených anomálií) a SCPE (Sledovanie mozgovej obrny v Európe).

46 V novembri 2018 sieť v oblasti elektronického zdravotníctva udelila povolenie ísť „naživo“ do cezhraničných výmen zdravotných údajov prostredníctvom eHDSI týmto štyrom členským štátom: Fínsko môže posielať elektronické predpisy, zatiaľ čo Estónsko ich môže prijímať. Česko a Luxembursko teraz môžu prijímať elektronické súhrnné údaje o pacientoch zo zahraničia, ale žiadny členský štát ich zatiaľ nedokáže zaslať prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva. Tri členské štáty (Chorvátsko, Malta a Portugalsko) plánujú ísť „naživo“ v prvom štvrťroku 2019.

47 Každý členský štát zúčastňujúci sa na eHDSI získal financovanie z programu NPE Telekomunikácie na vytvorenie svojho národného kontaktného miesta pre elektronické zdravotníctvo a začal cezhraničnú výmenu zdravotných údajov. Harmonogram vnútroštátneho vykonávania je súčasťou dohody o grante podpísanej každým členským štátom s Komisiou

48 Štyri krajiny, ktorým bolo povolené spustenie sieťou elektronického zdravotníctva v novembri 2018, plánujú zaviesť viac než jednu službu (posielanie a prijímanie elektronických lekárskych predpisov sú dve rôzne služby). i) Fínsko začalo posielať elektronické lekárske predpisy a plánuje začať ich prijímanie do konca roku 2019. ii) Estónsko začalo prijímať elektronické lekárske predpisy a plánuje začať ich posielanie do konca roku 2019. iii) Česká republika je pripravená posielať aj prijímať súhrnné údaje o pacientoch a plánuje začať posielať a prijímať elektronické lekárske predpisy do konca roka 2020. iv) Luxembursko je pripravené prijímať súhrnné údaje o pacientoch a plánuje začať ich posielanie do konca roku 2019. Plánuje takisto začať posielať elektronické lekárske predpisy do konca roka 2020.
Chorvátsko 11. marca dostalo kladné odporúčanie expertnej skupiny členských štátov pre elektronické zdravotníctvo (eHMSEG) na spustenie výmeny elektronických lekárskych predpisov (ich posielanie aj prijímanie) a súhrnných údajov o pacientoch (prijímanie), keď audítori potvrdili, že posledné nedokončené nápravné opatrenie bolo úspešne vykonané. Toto odporúčanie musí prijať sieť elektronického zdravotníctva, aby nadobudlo účinnosť.

49 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK

50 Ide najmä o: 1. závery pilotného projektu Rare 2030 financovaného Európskym parlamentom, ktorých cieľom je podporiť rozhodnutia o budúcej politike, preskúmať uskutočniteľnosť nových prístupov a navrhnúť politické odporúčania (výsledky sa očakávajú začiatkom roku 2021); 2. hodnotenie tretieho programu v oblasti zdravia (očakávané v polovici roku 2021); 3. hodnotenie smernice 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (očakávané koncom roka 2022); 4. hodnotenie rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 (očakávaný dátum sa ešte má potvrdiť).

51 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossborder_frep_en.pdf

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby dosiahli maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti uskutočnila audítorská komora I – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ktorej predsedá člen EDA Nikolaos Milionis. Audit viedol člen EDA Janusz Wojciechowski a podporu mu poskytla vedúca kabinetu Kinga Wiśniewska – Danek a atašé kabinetu Katarzyna Radecka – Moroz, hlavný manažér Colm Friel, vedúca úlohy Joanna Kokot, zástupca vedúcej úlohy Nicholas Edwards a audítori Frédéric Soblet, Aris Konstantinidis, Anna Zalega, Michela Lanzutti, Jolanta Zemailaite. Jazykovú podporu poskytol Mark Smith.

Zľava doprava: Frédéric Soblet, Kinga Wiśniewska – Danek, Aris Konstantinidis, Janusz Wojciechowski, Colm Friel, Joanna Kokot, Nicholas Edwards, Jolanta Zemailaite.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-1932-7 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/507344 QJ-AB-19-005-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-1909-9 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/804563 QJ-AB-19-005-SK-Q

© Európska únia, 2019

Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora. V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: https://publications.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.