2019 Audit EU ve zkratce

Prezentace výročních zpráv Evropského účetního dvora za rok 2019

Několik slov o dokumentu „Audit EU za rok 2019 ve zkratce“ Dokument „Audit EU za rok 2019 ve zkratce“ podává přehled o našich výročních zprávách o souhrnném rozpočtu EU a Evropském rozvojovém fondu za rok 2019, v nichž předkládáme prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací. V hlavních rysech popisuje také klíčová zjištění o příjmech a hlavních výdajových oblastech rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu a dále zjištění o rozpočtovém a finančním řízení a následné kontrole opatření přijatých v reakci na naše předchozí doporučení.

Plné znění výroční zprávy je k dispozici na našich internetových stránkách eca.europa.eu.

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán EU. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak zlepšit řízení politik a programů EU. Díky naší práci jsou občané EU informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích
v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Úvodní slovo předsedy

Naše výroční zpráva za rozpočtový rok 2019, předposlední za období 2014–2020, se dokončovala v době, která byla pro EU i její členské státy velmi náročná. Jako externí auditor Evropské unie současně děláme vše pro to, abychom i po propuknutí pandemie onemocnění covid-19 byli i nadále schopni účinně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a přezkumy.

Obdobně jako v předchozích letech jsme dospěli k závěru, že účetní závěrka EU podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci EU. Vydáváme čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky Evropské unie za rok 2019. Příjmy za rok 2019 byly legální a správné a nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb.

Náš odhad celkové míry chyb v kontrolovaných výdajích za rok 2019 činí 2,7 % (2018: 2,6 %).

Ve významných oblastech výdajů EU dochází k určitému pozitivnímu vývoji. Kde uvádíme zvláštní posouzení: v okruhu „Správa“ je míra chyb pod prahem významnosti (materiality) a pokud jde o okruh „Přírodní zdroje“, s ohledem na námi odhadovanou míru chyb ve výši (1,9 %) a další dostupné důkazy se domníváme, že míra chyb se nachází blízko prahu významnosti (materiality). Je nutno podotknout, že míra chyb v přímých platbách, které představují 70 % výdajů z okruhu „Přírodní zdroje“, byla výrazně pod prahem významnosti (materiality). Zbývající části výdajových okruhů „Přírodní zdroje“, „Soudržnost“ a „Konkurenceschopnost“ jsou zároveň i nadále zatíženy významnou (materiální) mírou chyb.

Po několik let jsme kontrolovali příjmy a výdaje EU tak, že jsme rozlišovali mezi rozpočtovými oblastmi, které považujeme z hlediska legality a správnosti za vysoce rizikové, a oblastmi, kde je podle našeho názoru riziko nízké. V uplynulých třech letech jsme k výdajům vždy vydávali výrok s výhradou. Mezinárodní auditorské standardy takový postup umožňují, protože jsme měli za to, že chyby nemají rozsáhlý dopad a omezují se na výdaje s vysokým rizikem.

Kvůli struktuře rozpočtu EU a jejímu vývoji v čase se podíl vysoce rizikových výdajů v kontrolovaném základním souboru zvýšil z 61 miliard EUR v roce 2018 na 66,9 miliardy EUR. V roce 2019 představují podstatnou část – přibližně 53 % – našeho kontrolovaného základního souboru pro rok 2019. Vysoce rizikové výdaje současně i nadále obsahují významné (materiální) chyby: míru chyb u tohoto typu výdajů odhadujeme na 4,9 % (2018: 4,5 %). Na tomto základě vydáváme k výdajům záporný výrok.

V červenci 2020 dosáhla Evropská rada politické shody na víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 a dočasném nástroji na podporu oživení Next Generation EU. Tato dohoda představuje historický posun ve financích EU. EU vydá výrazně více finančních prostředků než v předchozím sedmiletém období na řešení hospodářských a sociálních dopadů krize související s onemocněním covid-19; platby EU se v prvních letech prakticky zdvojnásobí. V těchto krizových časech je mimořádně důležité, aby výdaje EU generovaly výsledky rychle, a tak prokázaly přidanou hodnotu evropské spolupráce a solidarity.

Řádná a účinná správa finančních prostředků EU tak ještě získá na důležitosti. To znamená zvýšenou odpovědnost jak pro Komisi, tak pro členské státy, ale i pro nás na Evropském účetním dvoře. V příštích letech budeme v podpoře vyvozování odpovědnosti a transparentnosti u všech forem finančních prostředků EU i nadále hrát aktivní a viditelnou roli a zaměříme se jak na rozpočet EU, tak na finanční podporu poskytovanou prostřednictvím nástroje Next Generation EU.

Klaus-Heiner LEHNE
předseda Evropského účetního dvora

Celkové výsledky

Hlavní zjištění

Shrnutí prohlášení o věrohodnosti za rok 2019

EÚD vydává čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky Evropské unie za rok 2019.

Příjmy za rok 2019 byly legální a správné a nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb.

K výdajům za rozpočtový rok 2019 vydáváme záporný výrok.

 • Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu EU na rok 2019 činila celkově 2,7 % (2018: 2,6 %). Výdaje s vysokým rizikem (zejména úhradové výdaje), které podléhají často složitým pravidlům, byly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb ve výši 4,9 % (2018: 4,5 %). Letos se převážně kvůli zvýšení v oblasti „Soudržnosti“ podíl tohoto typu výdajů zvýšil na 53,1 % a nyní na ně připadá podstatná část našeho kontrolovaného základního souboru. Na rozdíl od předchozích tří let má tato chyba rozsáhlý dopad, což je základem pro záporný výrok k výdajům.
 • Nedostatky v kontrolách ex post mají dopad na informace o správnosti Evropské komise. To se odráží v odhadech „ohrožených částek v době platby“, které jsou nižší než naše odhady míry rizika chyb pro „Soudržnost“ a „Konkurenceschopnost“. U „Přírodních zdrojů“ odpovídá odhad ohrožené částky v době platby provedený Komisí našemu odhadu.
 • V roce 2019 došlo k výraznému zvýšení u žádostí členských států o platby z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) v rámci „Soudržnosti“. Zároveň v šestém roce víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 probíhalo využívání či „čerpání“ prostředků z ESI fondů členskými státy i nadále pomaleji, než bylo plánováno. To přispělo ke zvýšení objemu zbývajících závazků fondů ESI.
 • Všechny případy podezření z podvodu zjištěné v průběhu našich auditů hlásíme Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ze 747 operací, které jsme prověřovali pro účely našeho prohlášení o věrohodnosti za rok 2019, bylo takových případů devět.

Plné znění výroční zprávy o rozpočtu EU a výroční zprávy o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu za rok 2019 je k dispozici na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).

Co jsme kontrolovali

Rozpočet EU na rok 2019 v číslech

Evropský parlament a Rada schvalují roční rozpočet EU v rámci dlouhodobého rozpočtu dohodnutého na období několika let (tzv. víceletý finanční rámec neboli VFR). Současné období trvá od roku 2014 do roku 2020.

Konečnou odpovědnost za řádné vynakládání prostředků z rozpočtu nese Komise. V roce 2019 činily celkové výdaje 159,1 miliardy EUR, což odpovídá 2,1 % celkových výdajů vládních institucí členských států EU a 1,0 % hrubého národního důchodu EU.

Odkud tyto prostředky pocházejí?

V roce 2019 činily příjmy 163,9 miliardy EUR. Rozpočet EU je financován z různých zdrojů. Největší podíl (105,5 miliardy EUR) hradí členské státy poměrným způsobem podle výše svého hrubého národního důchodu (HND). K dalším zdrojům patří cla (21,4 miliardy EUR), příspěvek odvozený z daně z přidané hodnoty vybrané členskými státy (17,8 miliardy EUR) a dále například také příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů Evropské unie (12,6 miliardy EUR).

Na co se prostředky vynakládají?

Výdaje z ročního rozpočtu EU směřují do mnoha různých oblastí jako:

 • podpora hospodářského rozvoje strukturálně slabších regionů,
 • podpora inovací a výzkumu,
 • projekty dopravní infrastruktury,
 • odborné vzdělávání pro nezaměstnané,
 • zemědělství a podpora biologické rozmanitosti,
 • boj proti změně klimatu,
 • správa hranic,
 • podpora pro sousední a rozvojové země.

Přibližně dvě třetiny rozpočtu se čerpají v rámci tzv. sdíleného řízení, kdy jednotlivé finanční prostředky rozdělují, projekty vybírají a výdaje EU řídí členské státy (tak je tomu například v případě výdajů na „Soudržnost“ a na „Přírodní zdroje“).

Naše prohlášení o věrohodnosti týkající se rozpočtu EU

Každoročně provádíme audit příjmů a výdajů EU a zkoumáme, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou související příjmové a výdajové operace v souladu s platnými pravidly EU a členských států.

Tato práce je základem našeho prohlášení o věrohodnosti, které jsme v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) povinni předložit Evropskému parlamentu a Radě. Prověřujeme výdaje poté, co koneční příjemci prostředků EU realizovali činnosti nebo jim vznikly náklady a kdy Komise tyto výdaje schválila. V praxi to znamená, že základní soubor operací zahrnuje průběžné a konečné platby. Platby předběžného financování jsme nezkoumali, pokud nebyly zúčtovány v roce 2019.

Náš kontrolovaný základní soubor za rok 2019 tak činil 126,1 miliardy EUR. Obrázek 1 uvádí platby roku 2019 podle okruhů VFR a základního souboru, který byl předmětem našeho auditu.

Obrázek 1

Platby a kontrolovaný základní soubor roku 2019

Letos připadá největší podíl našeho celkového kontrolovaného základního souboru na „Přírodní zdroje“ (47 %), po nichž následuje „Soudržnost“ (23 %) a „Konkurenceschopnost“ (13 %).

Více informací o naší koncepci auditu a o tom, jak formulujeme svá stanoviska, naleznete v oddíle Základní informace.

Co jsme zjistili

Účetní závěrka EU podává věrný a poctivý obraz

Účetní závěrka EU za rok 2019 EU zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční výsledky EU a její aktiva a pasiva ke konci roku v souladu s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor.

Můžeme tudíž vydat čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky, jak činíme každoročně již od roku 2007.

Příjmy za rok 2019 jsou legální a správné

Dospěli jsme k závěru, že příjmy nejsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Provedli jsme rovněž přezkum vybraných systémů souvisejících s příjmy a vyhodnotili je celkově jako účinné, s výjimkou klíčových vnitřních kontrol pro tradiční vlastní zdroje v Komisi a určitých členských státech, které jsme vyhodnotili jako částečně účinné. Značné nedostatky jsme nalezli také v kontrolách členských států zaměřených na snížení neuhrazeného cla; tyto nedostatky je nutno řešit na úrovni EU.

Náš odhad chyb za rok 2019 se zvýšil

U výdajů jako celku odhadujeme míru chyb v rozpětí 1,8 % až 3,6 %. Středová hodnota tohoto rozpětí, takzvaná nejpravděpodobnější míra chyb, činí 2,7 % (viz obrázek 2). Ve srovnání s údaji za předchozí dva roky jde o nárůst (2017: 2,4 %, 2018: 2,6 %).

Obrázek 2

Odhadovaná míra chyb v rozpočtu EU jako celku (2015–2019)

Poznámka:

Míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy. S 95% mírou jistoty se domníváme, že míra chyb se v daném základním souboru pohybuje mezi dolní a horní hranicí míry chyb (další podrobnosti naleznete v kapitole 1, příloze 1.1 výroční zprávy za rok 2019).

Více než polovina našeho kontrolovaného základního souboru je zatížena významnou (materiální) mírou chyb

V roce 2019 jsme opět zjistili, že způsob, jakým byly výdaje vypláceny, má dopad na riziko vzniku chyb. V tomto kontextu rozlišujeme mezi vysoce rizikovými výdaji převážně na úhradu nákladů a nárokovými platbami, které jsou spojeny s nízkou mírou rizika (viz rámeček).

Co jsou nárokové platby a platby na úhradu nákladů?

Výdaje EU spadají do dvou kategorií, s nimiž jsou spojeny různé formy rizika:

 • nárokové platby, které jsou založeny na splnění určitých (méně složitých) podmínek ze strany příjemců: mezi takové platby patří studentská a výzkumná stipendia (v rámci „Konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“), přímá podpora zemědělců („Přírodní zdroje“) a platy a důchody zaměstnanců EU („Správa“).
 • platby na úhradu nákladů, kdy EU proplácí způsobilé náklady na způsobilé činnosti (a které podléhají složitějším pravidlům): do této kategorie patří výzkumné projekty (v rámci „Konkurenceschopnosti“), investice do regionálního rozvoje a rozvoje venkova („Soudržnost“ a „Přírodní zdroje“) a projekty rozvojové pomoci („Globální Evropa“).

K nejběžnějším chybám, které jsme zjistili u vysoce rizikových výdajů, patřily:

 • nezpůsobilé projekty a porušování pravidel vnitřního trhu (zejména nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek) v okruhu „Soudržnost“.
 • nezpůsobilí příjemci, činnosti či náklady na „Rozvoj venkova, tržní opatření, životní prostředí, klima a rybolov“, na něž připadá 30 % plateb v rámci okruhu „Přírodní zdroje“;
 • nezpůsobilé náklady na „Výzkum“, spojené s programy, na které připadá přibližně 55 % plateb v okruhu „Konkurenceschopnost“;
 • nedodržování postupů pro udílení veřejných zakázek, nesprávné postupy udělování grantů, chybějící podkladové dokumenty a nezpůsobilé náklady v okruhu „Globální Evropa“.

V roce 2019 podíl výdajů s vysokým rizikem ve srovnání s předchozími třemi lety vzrostl a připadala na něj většina (53 %) našeho kontrolovaného základního souboru. Tento vyšší podíl do velké míry souvisí se zvýšením o 4,8 miliardy EUR v našem kontrolovaném základním souboru pro okruh „Soudržnost“. Míra chyb ve výdajích s vysokým rizikem se odhaduje na 4,9 % (4,5 % in 2018).

Odhad nejpravděpodobnější míry chyb pro výdaje s nízkým rizikem (které představovaly zbývajících 47 % námi kontrolovaného základního souboru a zahrnovaly především nárokové platby) se pohyboval pod 2% prahem významnosti (materiality) (viz obrázek 3).

Obrázek 3

Míry chyb odráží míru rizika

Obrázek 4 srovnává odhadované míry chyby v různých výdajových oblastech mezi lety 2015 a 2019. Další informace o výsledcích jsou uvedeny v oddíle Podrobnější pohled na příjmy a na oblasti výdajů a v příslušných kapitolách naší výroční zprávy za rok 2019.

Obrázek 4

Naše odhady míry chyb pro vybrané výdajové oblasti EU (2015–2019)

Poznámka:

odhadovaná míra chyb vychází z vyčíslitelných chyb zjištěných při naší práci, především z testování vzorku operací. Vzorek sestavujeme a míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy (viz kapitola 1, příloha 1.1 výroční zprávy za rok 2019).

Srovnání našeho odhadu míry chyb s odhadem Komise

Každé generální ředitelství (GŘ) Komise vypracovává výroční zprávu o činnosti. Její součástí je prohlášení, v němž generální ředitel vyjadřuje jistotu, že finanční informace ve zprávě jsou řádně zobrazeny a že operace, za něž odpovídá, jsou legální a správné. Pro tyto účely uvádějí všechna GŘ odhady míry chyb ve svých výdajích.

U těch okruhů VFR, k nimž uvádíme zvláštní posouzení, jsme srovnávali odhady Komise s naší vlastní odhadovanou mírou chyb.

Ze srovnání vyplývá, že u okruhů „Konkurenceschopnost“ a „Soudržnost“ se údaje Komise pohybují pod našimi odhady. To je odrazem nedostatků, které jsme zjistili při auditech ex post, které jsou zásadní součástí systému kontroly. Podrobněji o těchto nedostatcích informujeme v oddílech, které se zabývají jednotlivými okruhy VFR.

Celkový odhad ohrožených částek v době platby za rok 2019 provedený Komisí činí 2,0 %. Nachází se tedy na dolní hranici škály našich vlastních odhadů chyb (mezi 1,8 % až 3,6 %).

Úřadu OLAF jsme postoupili devět případů podezření z podvodu

Podvodník je osoba, která zfalšuje dokument nebo skrývá informace, aby získala finanční nebo jinou ekonomickou výhodu. Náš odhad míry chyb v rozpočtu EU není tedy měřítkem ani podvodů, ani neefektivity či plýtvání. Jedná se o odhad objemu prostředků, které nebyly použity v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními, a neměly být proto vyplaceny.

Všechny případy podezření z podvodu, s nimiž se při své auditní práci setkáváme, hlásíme úřadu OLAF (Evropskému úřadu pro boj proti podvodům), který následně rozhodne, zda bude případ vyšetřovat a dál sledovat, dle nutnosti také ve spolupráci s orgány daného členského státu. Ze 747 operací, které jsme prověřovali pro účely našeho prohlášení o věrohodnosti za rok 2019, jsme v roce 2019 úřadu OLAF postoupili devět případů podezření z podvodu, což je podobný počet případů jako v předcházejících letech. V souvislosti s těmito případy zahájil úřad OLAF pět vyšetřování. Ve čtyřech případech se rozhodl vyšetřování nezahájit.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o hlavních zjištěních jsou uvedeny v kapitole 1 naší výroční zprávy za rok 2019. Plné znění výroční zprávy je k dispozici na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).

Rozpočtové a finanční řízení v roce 2019

Disponibilní rozpočet byl téměř plně vyčerpán

Nařízení o VFR stanoví pro každý rok ze sedmi let víceletého finančního rámce maximální částky („stropy VFR“). Pro nové finanční závazky EU (prostředky na závazky) a platby, které lze provést z rozpočtu EU (prostředky na platby), se stanovují samostatné stropy.

Obrázek 5

Plnění rozpočtu v roce 2019

Prostředky na závazky byly v roce 2019 téměř v plné výši vyčerpány: 165,2 miliardy EUR z konečného rozpočtu ve výši 166,2 miliardy EUR (99,4 %). Tyto rozpočtové prostředky a jejich čerpání mírně přesáhly strop (164,1 miliardy EUR), což čl. 3 odst. 2 nařízení o VFR umožňuje. Důvodem bylo především uplatnění zvláštních nástrojů (jako je rezerva na pomoc při mimořádných událostech, Fond solidarity Evropské unie, nástroj pružnosti, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, rozpětí pro nepředvídané události, zvláštní flexibilita pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí a posílení výzkumu a celkové rozpětí pro závazky).

V roce 2019 byl strop VFR pro prostředky na platby stanoven na 166,7 miliardy EUR a konečný rozpočet rozpočtového orgánu činil 148,5 miliardy EUR. Byly vyplaceny prostředky ve výši 146,2 miliardy EUR, tedy o 19 miliard EUR méně, než by odpovídalo částce, která byla přijata na závazky.

Objem zbývajících závazků stále narůstá

Objem zbývajících závazků nadále rostl a na konci roku 2019 dosáhl 298 miliardy EUR (viz rámeček 2.2). V roce 2019 to odpovídalo výši prostředků na závazky za 2,7 roku, což je o 2,3 roku více než v roce 2012, tedy odpovídajícím roce předchozího víceletého finančního rámce. Tato historicky vysoká míra zbývajících závazků má dvě příčiny: prostředky na závazky systematicky převyšují prostředky na platby a platební potřeby se přesouvají do příštího VFR, zejména kvůli zpožděním při plnění ESI fondů.

Obrázek 6

Zbývající závazky na konci roku (2007–2019)

Pomalejší čerpání ESI fondů než v předchozím VFR

Na konci roku 2019 byla celková míra čerpání ESI fondů nižší než v předchozím VFR: z celkových přídělů z ESI fondů (465 miliard EUR) na stávající VFR bylo vyplaceno pouze 40 %. Do konce roku 2012, který je odpovídajícím rokem předchozího VFR, to bylo 46 %. Pouze devět členských států mělo ve stávajícím víceletém finančním rámci vyšší míry čerpání než v předchozím období (viz obrázek 7).

Obrázek 7

Míra čerpání členskými státy – srovnání let 2019 a 2012

Ke konečným recipientům se dostala méně než pětina podpory EU poskytovaná prostřednictvím finančních nástrojů v rámci sdíleného řízení

Finanční nástroje ve sdíleném řízení jsou nástroje pro poskytování finanční podpory (půjčky, záruky a kapitálové investice) z rozpočtu EU. Ve VFR na období 2014–2020 bylo na takové nástroje přiděleno z ESI fondů celkem 16,9 miliardy EUR (viz obrázek 8). Na začátku roku 2019 bylo na finanční nástroje ve sdíleném řízení vyplaceno 7 miliard EUR. Z této částky se 2,8 miliardy EUR dostalo ke konečným recipientům ve formě půjček, záruk a kapitálových investic. Na začátku šestého roku stávajícího VFR se tedy ke konečným recipientům dostalo pouze přibližně 17 % celkového financování ESI, které bylo přijato na závazky prostřednictvím finančních nástrojů ve sdíleném řízení.

Obrázek 8

Platby konečným příjemcům na finanční nástroje ve sdíleném řízení

Hlavní rizika pro rozpočet EU v příštích letech

Prostředky na platby nemusí dostačovat na pokrytí předsunutých výdajů souvisejících s onemocněním covid-19 v roce 2020

V květnu 2020 přijaly Evropský parlament a Rada změny rozpočtu EU na rok 2020 a schválily řadu opatření zajišťujících dodatečnou likviditu a mimořádnou flexibilitu při úhradě výdajů z ESI fondů v reakci na hospodářské důsledky pandemie onemocnění covid-19.

Jedno z těchto opatření zahrnuje předsunutí prostředků na platby ve výši 14,6 miliardy EUR v letech 2020 a 2021 na opatření související s onemocněním covid-19, přičemž 8,5 miliardy EUR z této částky bude k dispozici v roce 2020. S ohledem na celkovou částku, kterou lze přidělit z ESI fondů v roce 2020 na závazky a úhradu výdajů v souvislosti s onemocněním covid-19, hrozí, že prostředky na platby roku 2020 nebudou k pokrytí všech potřeb stačit.

Úhrnné riziko vykázané Komisí nezahrnuje záruční fond EFSI

Komise každoročně vykazuje rizika pro rozpočet EU v souvislosti s úvěry krytými přímo z rozpočtu EU a finančními operacemi krytými zárukou. Komise ke konci roku 2019 vykázala, že:

 • celkové souhrnné riziko těchto typů opatření bylo odhadnuto na 72,7 miliardy EUR, což pokrývá jistinu i úrok.
 • roční riziko (tj. maximální částka, kterou by EU musela vyplatit v rozpočtovém roce, pokud by všechny tyto operace byly v selhání) činilo 4,5 miliardy EUR.

Výše celkového rizika uvedená Komisí nezahrnuje operace související s EFSI. K 31. prosinci 2019 činila expozice rozpočtu EU vůči riziku možných budoucích plateb z titulu záruky EFSI celkem 22 miliard EUR v podepsaných operacích, z toho 17,7 miliardy EUR bylo vyplaceno. Připočtení této vyplacené částky k celkovému riziku Komise by celkové riziko výrazně zvýšilo na 90,5 miliardy EUR (31. prosince 2018: 90,3 miliardy EUR) (viz obrázek 9).

Obrázek 9

Rozpočtová expozice EU

Je potřeba znovu posoudit budoucí expozici rozpočtu EU

V čl. 210 odst. 3 finančního nařízení se stanoví, že podmíněné závazky vyplývající z rozpočtových záruk nebo finanční pomoci a hrazené z rozpočtu EU lze považovat za udržitelné, pokud je jejich předpokládaná víceletá prognóza slučitelná s limity stanovenými v nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, a se stropem ročních prostředků na platby. V současnosti tomu tak je. Avšak zmírnění očekávaného hospodářského poklesu v důsledku krize způsobené onemocněním covid-19 si může v příštích letech vyžádat výrazně více půjček a záruk z rozpočtu EU. Ve vyšší míře také hrozí, že příjemci nebudou schopni tyto půjčky splácet nebo že budou čerpány záruky.

Náš auditní mandát se vztahuje pouze na část operací EIB

Skupina EIB – Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond (EIF) – přispívá k plnění cílů EU prostřednictvím operací financovaných nebo krytých z rozpočtu EU v kombinaci s vlastními zdroji. V návaznosti na větší využívání finančních nástrojů se role skupiny EIB při podpoře politik EU během posledních víceletých finančních rámců výrazně zvýšila.

V současné době provádíme audity týkající se operací EIB na základě trojstranné dohody mezi Komisí, EÚD a EIB. Ta se vztahuje na úvěrové operace v rámci mandátu svěřeného EIB Evropskou unií a na bankou řízené operace, které jsou uzavřeny a zaručeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Platnost této dohody skončí v roce 2020 a o nové dohodě se jedná.

Na velkou část operací EIB – operací, které nejsou financovány nebo kryty z rozpočtu EU – se však náš auditní mandát ani trojstranná dohoda v současné době nevztahují. S ohledem na výrazný přínos těchto operací při dosahování cílů EU i na rostoucí spolupráci s EIB při plnění rozpočtu EU se domníváme, že by bylo ku prospěchu, kdyby správnost a výkonnost těchto operací byly předmětem nezávislé vnější prověrky.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • podrobně sledovat platební potřeby a v rámci svých institucionálních pravomocí činit opatření, aby byla zajištěna dostupnost prostředků na platby s ohledem na mimořádné potřeby vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19;
 • zahrnout veškerá rizika související s úvěrovými a záručními operacemi do svých výkazů o expozici rozpočtu EU, včetně rizik spojených se záručním fondem EFSI;
 • znovu posoudit, zda jsou stávající mechanismy zmírňování rizikové expozice rozpočtu EU v kontextu krize covid-19 dostatečné a adekvátní.

Doporučujeme také, aby Evropský parlament a Rada vyzvaly EIB, aby Účetnímu dvoru umožnila provádět kontrolu všech svých finančních činností, včetně těch, které nespadají do zvláštního mandátu EU.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o hlavních zjištěních o rozpočtovém a finančním řízení jsou uvedeny v kapitole 2 naší výroční zprávy za rok 2019.

Podrobnější pohled na příjmy a na výdajové oblasti

Příjmy

163,9 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Náš audit se týkal příjmové strany rozpočtu EU, z níž se financují výdaje Evropské unie. Zkoumali jsme určité klíčové kontrolní systémy pro řízení vlastních zdrojů a vzorek příjmových operací.

V roce 2019 připadalo na příspěvky od členských států stanovené na základě hrubého národního důchodu (HND) 64 % celkových příjmů EU, zatímco u příjmů odvozených z daně z přidané hodnoty (DPH) to bylo 11 %. Tyto příspěvky se vyčíslují na základě makroekonomických statistik a odhadů poskytnutých členskými státy.

Tradiční vlastní zdroje (TVZ), sestávající z dovozních cel vybíraných správními orgány členských států jménem EU, přispěly k příjmům EU dalšími 13 %. Zbývajících 12 % pocházelo z dalších zdrojů (například příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů EU, úroky z prodlení a pokuty a jiné příjmy).

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb?
163,9 miliardy EUR Ne – v letech 2018 a 2018 bez zatížení významnou (materiální) mírou chyb
Preventivní a nápravná opatření

Systémy související s příjmy byly obecně účinné a hlavní vnitřní kontroly TVZ, které jsme posuzovali v Komisi a v některých členských státech, byly částečně účinné. Značné nedostatky, které je třeba na úrovni EU vyřešit, jsme nalezli v kontrolách členských států zaměřených na snížení neuhrazeného cla.

Obdobně jako loni jsme v členských státech zjistili řadu nedostatků ve správě vyměřených, ale zatím nevybraných cel. Patřila k nim zejména zpoždění při oznamování celních dluhů nebo zpoždění při vymáhání těchto dluhů. Znovu jsme také zaznamenali, že Komisi trvalo dlouho, než se jí nedostatky zjištěné v souvislosti s vlastními zdroji odvozenými od DPH a tradičními vlastními zdroji v členských státech podařilo vyřešit.

Dále jsme narazili na dva zásadní nedostatky v kontrolách členských států zaměřených na snížení neuhrazeného cla, tedy částek kráceného cla, které nejsou zachyceny v účetních systémech členských států pro tradiční vlastní zdroje. První spočívá v tom, že provádění celních kontrol, které mají zmírnit riziko podhodnocení dovozu v rámci celní unie, není na úrovni EU dostatečně sladěno. Druhý se týká skutečnosti, že členské státy nejsou schopny nejrizikovější hospodářské subjekty pro audity po propuštění zboží na úrovni EU identifikovat.

Komise již čtvrtým rokem ve své výroční zprávě o činnosti vyjádřila výhradu ke správnosti hodnoty vybraných tradičních vlastních zdrojů. Tato výhrada zohledňuje případy podhodnocení textilu a obuvi dovážených některými dovozci z Číny, odhalené ve Spojeném království. Jelikož Spojené království odmítlo odhadované ztráty ve výši 2,1 miliardy EUR uhradit, postoupila Komise tuto věc v březnu 2019 Soudnímu dvoru. Toto řízení stále probíhá.

Komise dokončila svůj cyklus víceletého ověřování HND členských států v dubnu 2020 a stanovila řadu výhrad týkajících se způsobu, jakým členské státy své údaje o HND kompilují.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • poskytovat členským státům pravidelnou podporu při výběru nejrizikovějších dovozců pro audity po propuštění zboží, zejména shromažďováním a analýzou relevantních údajů o dovozu na úrovni EU a sdílením výsledků s členskými státy;
 • zavést spolehlivější postupy monitorování a následné kontroly, včetně stanovení lhůt, pro řešení nedostatků souvisejících s tradičními vlastními zdroji zjištěných v členských státech.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu příjmů EU jsou uvedeny v kapitole 3 naší výroční zprávy za rok 2019.

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Výdaje celkem: 21,7 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Výdajové programy v této oblasti politiky hrají významnou úlohu při stimulaci růstu, tvorbě pracovních míst v EU a při rozvoji společnosti podporující začlenění. Většina výdajů připadá na program pro výzkum a inovace Horizont 2020 (a jeho předchůdce sedmý rámcový program) a program pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu Erasmus+. Z dalších programů se financuje vesmírný program Galileo (globální družicový navigační systém EU), Nástroj pro propojení Evropy a Mezinárodní termonukleární reaktor (ITER).

Za rok 2019 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 16,7 miliardy EUR (viz obrázek 1). Většinu těchto výdajů řídí přímo Komise. Komise poskytuje příjemcům z veřejného i soukromého sektoru zálohy při podpisu grantové dohody nebo rozhodnutí o financování, a jak jejich spolufinancované projekty postupují, proplácí po odečtení vyplacených záloh část celkových nákladů, které příjemci vykážou.

Téměř polovina (46 %) výdajů, které jsme za rok 2019 kontrolovali, připadala na programy výzkumu a inovací.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:
16,7 miliardy EUR Ano 4,0 % (2018: 2 %).

Odhadujeme, že míra chyb v okruhu „Konkurenceschopnost“ je celkově významná (materiální).

Ze 130 operací v roce 2019, jež jsme prověřovali, bylo 51 zatíženo chybami.

Většina chyb se týkala nezpůsobilých nákladů, jako jsou nadhodnocené osobní náklady nebo proplácení cestovních nákladů, které s kontrolovaným projektem EU buď nesouvisely, nebo ve skutečnosti nevznikly. Rovněž jsme zjistili případy diskriminačních kritérií pro výběr stanovených v oznámeních o zahájení zadávacího řízení nebo zadávací dokumentaci.

Příklad – Nezpůsobilé osobní náklady

U jednoho projektu programu Horizont 2020 byly příspěvky na sociální zabezpečení vypočtené příjemcem vyšší než příspěvky, které byly skutečně zaplaceny. Příjemce navíc vypočetl osobní náklady jednoho pracovníka na základě nadhodnocené hodinové sazby.

Preventivní a nápravná opatření

Komise uplatnila nápravná opatření, která snížila námi odhadovanou míru chyb v této kapitole o 0,65 procentního bodu.

Zároveň však byly v osmi dalších případech, v souvislosti s nimiž jsme nalezli a vyčíslili chyby, k dispozici dostatečné informace umožňující vzniku chyb zabránit, zjistit je či napravit. Pokud by všechny tyto informace byly využity k nápravě chyb, námi odhadovaná míra chyb by byla o 1,1 procentního bodu nižší.

Horizont 2020

Pravidla pro vykazování nákladů na zaměstnance v rámci programu Horizont 2020 jsou navzdory snahám o zjednodušení složitá. Zejména výpočet osobních nákladů je nadále hlavním zdrojem chyb a metodika výpočtu je v některých ohledech složitější než u předchozích programů pro výzkum. Téměř ve všech operacích v oblasti výzkumu zasažených chybami byla nesprávně vypočtena hodinová (nebo měsíční) sazba.

Již dříve jsme informovali o tom, že koncepce a kontrolní strategie Komise týkající se programu Horizont 2020 se zlepšily. Zjednodušení usnadnilo život účastníkům a přispělo ke snížení rizika chyb, například stanovením obecné paušální sazby pro nepřímé náklady.

Jednou ze strategií, jak povzbudit evropský výzkum, je zvýšit účast soukromého sektoru, zejména začínajících a malých a středních podniků. Zaznamenali jsme však, že projekty prováděné těmito typy příjemců mají větší pravděpodobnost být zatíženy chybami, což vypovídá o potřebě lepších informací a dalších pokynů.

Posouzení práce jiných auditorů

V rámci své práce jsme také přezkoumali audity provedené jak Komisí, tak externími auditory, které Komise najala. V některých spisech, které jsme přezkoumávali, jsme zjistili nedostatky v dokumentaci auditní práce, nejednotné postupy při výběru vzorků, nedostatky ve vykazování informací a rovněž v kvalitě auditorských postupů. V uplynulých dvou letech jsme se nemohli spolehnout na závěry 17 ze 40 auditů, které byly předmětem přezkumu.

Vykazování správnosti výdajů na „Konkurenceschopnost“ Komisí

Loni jsme upozornili na problém související s metodikou Komise pro výpočet reprezentativní míry chyb pro program Horizont 2020. Komise následně své odhady míry chyb přepočetla. Na základě toho pak byla míra chyb pro program Horizont 2020 v roce 2019 o 0,34 procentního bodu vyšší, než kdyby se počítala podle dříve používané metodiky.

I když toto okamžité nápravné opatření vítáme, nezohledňuje zbývající otázky týkající se auditů Komise ex post, z čehož vyplývá, že míra chyb Komise zůstává i nadále podhodnocena.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • provádět více cílených kontrol výkazů nákladů předkládaných malými a středními podniky a zvýšit informovanost o pravidlech financování z programu Horizont 2020 a posílit související pokyny, se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky;
 • zorganizovat informační kampaň, která všem příjemcům programu Horizont 2020 připomene pravidla pro výpočet a vykazování osobních nákladů;
 • dále zjednodušit pravidla pro osobní náklady platná pro příští rámcový program pro výzkum (Horizont Evropa).
 • ohledně programu Horizont 2020:
  • řešit nedostatky související s dokumentací provedené auditní práce, konzistentností sestavování vzorku a kvalitou auditních postupů a
  • přijmout vhodná opatření, aby byli auditoři plně obeznámeni s platnými pravidly programu Horizont 2020, a ověřovat kvalitu jejich práce.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ jsou uvedeny v kapitole 4 naší výroční zprávy za rok 2019.

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Výdaje celkem: 53,8 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Cílem výdajů v tomto podokruhu je posilovat konkurenceschopnost a zmenšovat rozdíly ve stupni rozvoje různých členských států a regionů EU. Financování probíhá prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fond (ESF), Fondu soudržnosti (FS) a jiných režimů, jako je Evropský nástroj sousedství (ENI), Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a nástroj pro propojení Evropy (NPE).

Řízení většiny výdajů sdílí Komise s členskými státy. EU spolufinancuje víceleté operační programy (OP), z nichž se projekty financují. V Komisi odpovídá za provádění EFRR a FS Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) a za provádění ESF Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL).

Předmětem našeho auditu v této oblasti pro účely výroční zprávy za rok 2019 byly výdaje ve výši 28,4 miliardy EUR (23,6 miliardy EUR v roce 2018) (viz obrázek 1). V souladu s naším přístupem zahrnovala tato částka výdaje z předchozích let ve výši 26,7 milionu EUR, které Komise schválila nebo zúčtovala v roce 2019. Součástí kontrolovaného základního souboru nebyly platby provedené v roce 2019 ve výši 52 miliardy EUR týkající se výdajů, které Komise dosud neschválila.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:
28,4 miliardy EUR Ano 4,4 % (2018: 5,0 %).

Důkazní informace celkově svědčí o tom, že míra chyb ve výdajích na „Hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ je významná (materiální).

V roce 2019 jsme testovali 236 operací, z toho 220 již bylo zkontrolováno auditními orgány v členských státech před tím, že byly související výdaje Komisi vykázány jako způsobilé. U 29 z těchto operací jsme zjistili chyby, které tyto kontroly neodhalily. Po jejich připočtení k 64 chybám, které auditní orgány zjistily dříve, a zohlednění příslušných finančních oprav, které následně uplatnily programové orgány (v celkové výši 334 milionů EUR za programová období 2007–2013 a 2014–2020 dohromady), odhadujeme míru zbytkových chyb na 4,4 %.

K našemu odhadu míry chyb nejvíce přispěly nezpůsobilé projekty a porušování pravidel vnitřního trhu (zejména nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek), následované nezpůsobilými výdaji. Počet a dopad zjištěných chyb svědčí o tom, že v této oblasti existuje vysoké přirozené riziko chybovosti a že kontroly řídicích orgánů, pokud jde o předcházení nesrovnalostem a jejich odhalování ve výdajích vykázaných příjemci, jsou často i nadále neúčinné.

Příklad nezpůsobilého projektu

V Portugalsku požádal místní orgán EU o spolufinancování nákladů na vybudování městské stezky pro pěší. Zakázka byla udělena v roce 2015; lhůta pro realizaci projektu byla stanovena na čtyři měsíce. Ve skutečnosti byl ale projekt už v době podání žádosti fyzicky dokončen. To nebylo v souladu s podmínkami způsobilosti, které neumožňují financovat již dokončené projekty.

Dva další případy porušení ustanovení čl. 65 odst. 6 nařízení o společných ustanoveních jsme zjistili v Itálii.

Posouzení práce auditních orgánů

Auditní orgány v členských státech hrají klíčovou roli, pokud jde o jistotu a kontrolní rámce v oblasti „Soudržnosti“, zejména se ujišťují o tom, že míra zbytkových chyb zůstává u všech programů pod 2% prahem významnosti (materiality).

Letos jsme prověřovali práci 18 ze 116 auditních orgánů ve vztahu k 20 souborům dokumentů k poskytnutí jistoty za období 2014–2020 a čtyř souborů dokumentů týkajících se uzávěrky za období 2007–2013. Ve všech těchto případech vykázaly auditní orgány zbytkovou míru chyb nižší než 2 %. Chyby, které auditní orgány nezjistily, měly dopad na vykázanou míru chyb a vyplynulo z nich, že se ve skutečnosti u devíti z 20 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty za období 2014–2020 pohybovaly nad 2 %. Komise dospěla k podobným výsledkům u osmi z těchto souborů.

V uplynulých třech letech, kdy jsme prověřovali práci auditních orgánů, jsme zjistili, že v přibližně polovině prověřovaných souborů (jak z hlediska počtu souborů, tak výdajů) nesprávně vykázaly míru zbytkových chyb jako nižší než 2 %. Než se budeme moci spolehnout na jejich práci a vykazované míry chyb, budou nutná významná zlepšení. Společné úsilí Komise a auditních orgánů, které vyústí ve vytvoření dokumentu s osvědčenými postupy pro dokumentaci práce auditních orgánů, je prvním krokem k takovému zlepšení.

Zprávy Generálního ředitelství pro městskou a regionální politiku (GŘ REGIO) a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL) o správnosti výdajů na soudržnost

Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem generálních ředitelství Komise, jehož prostřednictvím prohlašují, zda mají přiměřenou jistotu, že kontrolní postupy členských států zajišťují správnost výdajů.

Pokud nedostatky v systému řízení a kontroly příslušného členského státu znamenají významné (materiální) riziko pro rozpočet EU, generální ředitelství Komise uvedou výhrady k operačním programům ve výroční zprávě o činnosti. Za tímto účelem by měly zohledňovat veškeré informace, které jsou v době posuzování k dispozici, včetně měr chyb vykázaných auditními orgány. Zjistili jsme však, že tyto míry chyb byly povětšinou předběžnými mírami výdajů uvedené v účetních závěrkách, které Komise dosud neschválila. Výhrady proto nemusí zohledňovat všechna významná (materiální) rizika.

Generální ředitelství Komise ve svých výročních zprávách o činnosti rovněž uvádějí míru chyb jako klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) pro správnost. V roce 2019 GŘ REGIO vykázalo KPI nad prahem významnosti (materiality) 2 % a GŘ EMPL KPI pod ním. V naší výroční zprávě za rok 2018 závěrem uvádíme, že klíčové ukazatele výkonnosti by se z různých důvodů měly považovat za minimální míru a že Komise může v dalších letech před jejich finalizací provést dodatečné práce. Komise potvrdila, že tento stav platí i pro rok 2019.

Ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti (AMPR) za rok 2019 Komise tyto míry chyb použila, aby jejich prostřednictvím poskytla informace o správnosti v oblasti „Soudržnosti“. Vykázala celkovou míru ohrožené částky v době platby mezi 2,2 % a 3,1 %, což potvrzuje významnou (materiální) míru chyb v této oblasti. Kvůli nedostatkům auditních orgánů a problémům, které jsme zjistili a které se týkaly měr zbytkových chyb vykázaných ve výročních zprávách o činnosti dvou generálních ředitelství, se domníváme, že souhrnné míry v AMPR jsou podhodnocené a že se na ně v současné době nelze spoléhat.

Co doporučujeme

Upozornili jsme, že dvě naše doporučení z loňského roku se týkají skutečností, které jsme zjistili znovu, a tato doporučení jsme tedy neopakovali. Kromě toho jsme zjistili nové skutečnosti a Komisi doporučujeme:

 • vyjasnit, co se rozumí pojmy „fyzicky dokončené“ anebo „plně provedené“ operace. Členským státům by to usnadnilo ověřování souladu operací s čl. 65 odst. 6 nařízení o společných ustanoveních a předcházení případům, kdy nezpůsobilé operace nejsou odhaleny. Je třeba zdůraznit, že tato podmínka se týká pouze prací nebo činností, které jsou nezbytné k dosažení výstupu operace, a nikoliv finančních nebo správních aspektů;
 • analyzovat hlavní příčiny neodhalení chyb a spolu s auditními orgány vypracovat nezbytná opatření ke zlepšení spolehlivosti vykazovaných měr zbytkových chyb.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „Hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ jsou uvedeny v kapitole 5 naší výroční zprávy za rok 2019.

Přírodní zdroje

Výdaje celkem: 59,5 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Do této výdajové oblasti patří společná zemědělská politika (SZP), společná rybářská politika a část výdajů EU na životní prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Na SZP připadá celkem 98 % výdajů v okruhu „Přírodní zdroje“. Právní předpisy EU stanoví pro SZP následující tři obecné cíle:

 • životaschopná produkce potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu,
 • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu,
 • vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Výdaje na SZP z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) spadají do dvou obecných kategorií:

 • přímé platby zemědělcům, které jsou plně financovány z rozpočtu EU,
 • zemědělská tržní opatření, které se rovněž plně financují z rozpočtu EU, s výjimkou některých opatření spolufinancovaných členskými státy, jako jsou například propagační opatření a projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol;

SZP dále podporuje strategie a projekty rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Od začátku období 2014–2020 je EZFRV součástí evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a vztahuje se na něj nařízení o společných ustanoveních pro fondy ESIF.

Za rok 2019 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 59,4 miliardy EUR (viz obrázek 1).

Komise sdílí řízení SZP s členskými státy.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:
59,4 miliardy EUR Blížící se významnosti (materialitě) 1,9 % (2018: 2,4 %).

Obecně máme za to, že míra chyb v oblasti „Přírodní zdroje“ se blíží prahu významnosti (materiality).

Jako v předchozích letech nebyla u přímých plateb, které se převážně odvozují od plochy zemědělské půdy vykázané zemědělci a představují 70 % výdajů v oblasti „Přírodních zdrojů“, míra chyb významná (materiální). Ve zbývajících oblastech (rozvoj venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostřední a opatření v oblasti klimatu) naše výsledky ukazují na významnou (materiální) míru chyb.

Přímé platby zemědělcům: 70 % výdajů

Hlavním nástrojem řízení přímých plateb je integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), jehož součástí je systém evidence půdy (LPIS). IACS pomohl snížit chybovost v přímých platbách, přičemž LPIS k tomu významně přispěl.

Zkontrolovali jsme 95 přímých plateb; zjistili jsme, že 81 nebylo zatíženo chybami, a ve zbývajících operací jsme odhalili menší chyby.

Rozvoj venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu: 30 % výdajů

Zjistili jsme, že ze 156 operací, jež jsme v této oblasti prověřovali, bylo 30 zatíženo chybami. K hlavním zdrojům chyb patřila nezpůsobilost příjemců, činností, projektů nebo nákladů (viz příklad).

Příklad: nezpůsobilé projekty na venkově

Příjemce, jehož hlavní činností je rostlinná výroba v hospodářství o více než 1 000 hektarech, si podal žádost na projekt výstavby skladových prostor pro krmivo pro zvířata. Vnitrostátní orgány schválily návrh v rámci opatření na rozvoj zemědělských podniků zabývajících se chovem hospodářských zvířat a využití technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Příjemce podporu využil ke zbudování skladových prostor pro obiloviny. To bylo v rozporu s vnitrostátními pravidly, podle nichž byla podpora na výstavbu skladovacího zařízení pro plodiny určena pouze menším zemědělským podnikům.

Zprávy Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) o správnosti výdajů v rámci SZP

Ředitelé všech platebních agentur každoročně předkládají GŘ AGRI výroční prohlášení o účinnosti kontrolních systémů platební agentury spolu se zprávou o správních kontrolách a kontrolách na místě, které platební agentura provedla („kontrolní statistiky“). Od roku 2015 jsou certifikační subjekty v zájmu poskytnutí dodatečné jistoty povinny každoročně předkládat ke každé platební agentuře výrok o legalitě a správnosti výdajů, o jejichž proplacení členské státy požádaly.

GŘ AGRI na základě kontrolních statistik platebních agentur, které upravuje podle výsledků auditů certifikačních subjektů a vlastních kontrol systémů a výdajů platebních agentur, počítá „ohroženou částku v době platby“. U výdajů na SZP jako celku odhadlo ohroženou částku v době platby v roce 2019 na přibližně 1,9 %. U přímých plateb činí podle jeho odhadů ohrožená částka v době platby asi 1,6 %, v případě opatření na rozvoj venkova to je 2,7 % a u tržních opatření 2,8 %.

Podle GŘ AGRI se certifikačním subjektům v roce 2019 podařilo jejich činnost výrazně zlepšit, zároveň však upozorňuje na jistá omezení spolehlivosti výsledků jejich práce způsobená nedostatky v kontrolách a v metodikách pro výběr vzorků některých z nich.

Domníváme se, že rozšíření úlohy certifikačních subjektů v roce 2015, které nyní předkládají také výrok o správnosti výdajů SZP, bylo krokem správným směrem. Při opakovaném provedení operací již zkontrolovaných certifikačními orgány jsme zjistili oblasti, kde je nutné další zlepšení, typově podobné těm, které zjistila Komise.

Opatření a postupy proti podvodům v SZP

Podvod je čin nebo opomenutí, k němuž došlo s úmyslem uvést v omyl a který vede k neoprávněným platbám. Účelem naší auditní metodiky je ověřit, zda kontrolované operace neobsahují významné (materiální) nesrovnalosti, ať už z důvodu podvodu, nebo neúmyslného pochybení. Při testování operací každoročně nacházíme případy, u nichž existuje podezření z podvodu v oblasti výdajů na SZP.

Za řešení podvodů ve výdajích na SZP odpovídá Komise i členské státy. GŘ AGRI poskytuje správním a kontrolním orgánům členských států odbornou přípravu a pokyny týkající se rizika podvodu. Případy podezření z podvodu dále prošetřuje ve spolupráci s vnitrostátními vyšetřujícími orgány Úřad Komise pro boj proti podvodům (OLAF).

V únoru 2019 zahájilo GŘ AGRI pilotní projekt, který má členské státy podporovat při používání informačního nástroje Arachne, který může platebním agenturám pomoci určit projekty, příjemce a dodavatele, u nichž existuje riziko podvodu, střetu zájmů či nesrovnalostí, a které je tedy potřeba podrobit další kontrole. Podobný přístup se již uplatňuje u výdajů na „Soudržnost“.

Zjistili jsme, že:

 • GŘ AGRI aktualizovalo analýzu rizika podvodů naposledy v roce 2016,
 • úřad OLAF ani GŘ AGRI neposoudily opatření členských států v oblasti prevence a boje proti podvodům ve výdajích na SZP,
 • do března 2020 bylo do pilotního projektu Arachne zapojeno dvanáct platebních agentur v devíti členských státech.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme, aby:

 • aktualizovala analýzu rizika podvodu týkající se SZP častěji,
 • provedla analýzu opatření prevence podvodů členských států,
 • šířila osvědčené postupy při používání Arachne a dále tak podporovala jeho využívání v agenturách.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „přírodní zdroje“ jsou uvedeny v kapitole 6 naší výroční zprávy za rok 2019.

Bezpečnost a občanství

Výdaje celkem: 3,3 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Tato výdajová oblast sdružuje různé politiky, jejichž společným cílem je posílit koncepci evropského občanství vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic.

Řízení provádění v oblasti „Bezpečnosti a občanství“ z velké části sdílí členské státy s Generálním ředitelstvím Komise pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME). K nejdůležitějším fondům tohoto okruhu patří:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), jehož cílem je přispívat k účinnému řízení migračních toků a vytvářet společný přístup EU k azylu a migraci,
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), který financuje spolupráci v oblasti vymáhání práva v EU a správu vnějších hranic EU.

V roce 2019 na tyto dva fondy připadala o něco méně než polovina (45 %) výdajů EU v této oblasti.

Výdaje 14 decentralizovaných agentur, které se podílejí na plnění hlavních priorit EU v oblasti migrace a bezpečnosti, soudní spolupráce a zdraví, představují dalších 29 %. O agenturách EU informujeme samostatně ve specifických výročních zprávách a v ročním shrnutí nazvaném „Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2019“.

V roce 2019 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 3,0 miliardy EUR (viz obrázek 1).

Co jsme zjistili

V roce 2019 jsme přezkoumali vybrané systémy týkající se hlavních politik v této výdajové oblasti, včetně práce provedené vnitrostátními auditními orgány u AMIF a ISF, a zkontrolovali malý počet operací.

Všechny auditní orgány, které byly předmětem prověrky, vypracovaly a zavedly podrobné a dostatečně kvalitní postupy, které jim umožňují předkládat požadované informace podle platných předpisů. V určitých případech, např. u minimálního pokrytí dílčích vzorků, Komise zjistila, že práce auditních orgánů byla nedostatečná. V jejich práci jsme zjistili několik dalších nedostatků, které však nebyly významné (materiální).

Co se týče pokynů Komise určených těmto auditním orgánům, zaznamenali jsme potřebu více vysvětlovat koncepci používání nestatistického výběru vzorků. Dále jsme zjistili, že některé auditní orgány definují „průběžnou platbu“ různě. To má dopad na srovnatelnost jejich auditních výsledků.

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy

Informace o správnosti uskutečněných operací zveřejněné GŘ HOME a Generálním ředitelstvím Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST) v jejich výročních zprávách o činnosti celkově potvrzují naše připomínky a závěry.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • vydat pro auditní orgány členských států pokyny k sestavování vzorků a ke způsobu vypočtu míry chyb a
 • vyžadovat, aby svou práci patřičně dokumentovaly.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „Bezpečnost a občanství“ jsou uvedeny v kapitole 7 naší výroční zprávy za rok 2019.

Globální Evropa

Výdaje celkem: 10,1 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Tato výdajová oblast se týká výdajů na zahraniční politiku, prosazování hodnot EU v zahraničí, podporu kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a rozvojovou a humanitární pomoc rozvojovým a sousedním zemím (s výjimkou Evropských rozvojových fondů).

Výdaje na oblast „Globální Evropa“ provádí:

 • přímo několik generálních ředitelství Komise, zejména Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO) a Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (DG NEAR), a to buď ze svého ústředí v Bruselu, nebo prostřednictvím delegací EU ve více než 150 přijímajících zemích;
 • nepřímo přijímající země a mezinárodní organizace pomocí mnoha různých nástrojů spolupráce a metod poskytování podpory.

V roce 2019 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 8,2 miliardy EUR (viz obrázek 1).

Co jsme zjistili

V roce 2019 jsme zjistili 11 vyčíslitelných chyb, které měly finanční dopad na částky účtované na vrub rozpočtu EU. Odhalili jsme rovněž 11 dalších případů nesouladu s právními a finančními ustanoveními.

Operace související s rozpočtovou podporou a projekty prováděné mezinárodními organizacemi podle nominálního přístupu (kdy část nákladů, které nejsou způsobilé pro financování EU, mohou financovat jiní dárci v rámci společně spolufinancovaného opatření) byly méně náchylné k chybám. V roce 2019 jsme v těchto oblastech nezjistili žádné chyby.

Studie míry zbytkových chyb GŘ NEAR

V roce 2019 GŘ NEAR zadalo provedení své páté studie míry zbytkových chyb externímu dodavateli, aby odhadl míru chyb po provedení všech správních kontrol, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat v celé oblasti, za niž toto GŘ odpovídá.

Podle odhadu uvedeného v této studii zůstává celková míra zbytkových chyb již třetím rokem po sobě pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným Komisí.

Studie míry zbytkových chyb Komise není ověřovací zakázkou ani auditem. Máme i nadále výhrady ke spolehlivosti jejích výsledků.

Faktory zkreslující výsledky studie míry zbytkových chyb Komise

 • omezení kontrol zadávání veřejných zakázek (např. u důvodů pro odmítnutí neúspěšných uchazečů, soulad vítěze řízení se všemi kritérii pro výběr a pro udělení zakázky nebo odůvodnění přímého udělení zakázky).
 • metoda odhadu míry zbytkových chyb, která dává dodavateli široký prostor pro interpretaci při odhadování individuálních chyb.

Navíc přibližně u poloviny operací ve vzorku se studie RER plně nebo zčásti spoléhá na předchozí kontrolní práci. U těchto operací provádí dodavatel pouze omezené nebo žádné kontroly a místo toho se spoléhá na předchozí práci. Smyslem studie míry zbytkových chyb je nalézt chyby nezjištěné v rámci předchozí kontrolní práce. Pokud se studie míry zbytkových spoléhá na předchozí kontrolní práci, neodhalí takové chyby v plném rozsahu.

O omezeních metodiky studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO jsme informovali již dříve ve svých výročních zprávách za roky 2017 a 2018. Pro účely našeho prohlášení o věrohodnosti za roky 2018 a 2019 jsme proto provedli další kontroly v oblastech, kde jsme taková omezení zjistili. Namátkově jsme vybrali šest operací z předchozích studií míry zbytkových chyb – v průměru dvě operace na navštívenou delegaci EU. Tři z nich byly zatíženy chybami.

Již dříve jsme doporučili, aby Komise ve vzorku pro míru zbytkových chyb zvýšila váhu grantů v přímém řízení kvůli relativně vysokému riziku chyby, které je s nimi spojeno. GŘ NEAR v reakci na to zavedlo další míru chyb pro přímo řízené granty (tzv. grantovou míru). Uplatnilo u ní však nižší míru důvěry (80 %) než u míry zbytkových chyb jako celku (95 %). Odhad míry chyb pro přímo řízené granty byl ve výsledku méně přesný, přestože s nimi související riziko je vyšší.

Přezkum výroční zprávy o činnosti GŘ NEAR

Při přezkumu výroční zprávě o činnosti GŘ NEAR za rok 2019 jsme nenalezli žádné informace, které by odporovaly našim zjištěním. GŘ NEAR nicméně nezmínilo omezení studie míry zbytkových chyb, která je důležitým prvkem, z něhož vychází prohlášení o věrohodnosti generálního ředitele.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • uvádět ve výroční zprávě o činnosti GŘ NEAR za rok 2020 a v budoucích výročních zprávách o činnosti omezení studie míry zbytkových chyb;
 • zvýšit míru důvěry, kterou GŘ NEAR uplatňuje ve své metodice pro výpočet míry chyb u grantů, na stejnou úroveň, která se používá u zbývající části základního souboru studie míry zbytkových chyb, aby se tak přesněji zohlednilo vyšší riziko v oblasti grantů s přímým řízením;
 • určit opakující se typy chyb, jako jsou chyby v DPH a časové evidenci, a důkladněji tyto chyby kontrolovat.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na okruh „Globální Evropa“ jsou uvedeny v kapitole 8 naší výroční zprávy za rok 2019.

Správa

Výdaje celkem: 10,4 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Náš audit zahrnul správní výdaje orgánů a subjektů EU: Evropského parlamentu, Evropské rady a Rady Evropské unie, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv, evropského inspektora ochrany údajů a Evropské služby pro vnější činnost.

V roce 2019 činily správní výdaje orgánů a institucí celkem 10,4 miliardy EUR (viz obrázek 1). Do této částky spadaly výdaje na lidské zdroje (asi 60 % celkových výdajů), budovy, vybavení, energie, komunikaci a informační technologie.

Naše vlastní finanční výkazy kontroluje externí auditor. Výrok auditora a auditní zprávu každoročně zveřejňujeme v Úředním věstníku Evropské unie a na našich internetových stránkách.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb?
10,4 miliardy EUR Ne – v letech 2018 a 2018 bez zatížení významnou (materiální) mírou chyb

V roce 2019 jsme prověřovali vybrané systémy dohledu a kontroly Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského inspektora ochrany údajů. Zkontrolovali jsme také 45 operací.

Stejně jako v předchozích letech odhadujeme, že míra chyb je pod prahem významnosti (materiality).

V případě Rady, Soudního dvora, Evropské služby pro vnější činnost, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv, evropského inspektora ochrany údajů a Účetního dvora jsme nezjistili žádné konkrétní nedostatky. V Komisi jsme v souvislosti s osobními náklady a se správou rodinných přídavků Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků zjistili méně chyb než v minulých letech. Pokud jde o Evropský parlament, odhalili jsme chyby v jedné platbě jedné evropské politické straně. Evropský hospodářský a sociální výbor dosud nevypracoval politiku pro citlivé funkce, kterou vyžadují jeho standardy vnitřní kontroly. Nedefinoval citlivá pracovní místa ani funkce, ani neprovedl analýzu rizika, na jejímž základě by mohl zavést kontroly zmírňování rizik a posléze politiku vnitřní mobility. Rovněž jsme zjistili, že Evropský hospodářský a sociální výbor neprovedl od roku 2014 komplexní vyhodnocení rizik.

Méně úředníků EU, více smluvních pracovníků

Analyzovali jsme rovněž, jak se změnil stav zaměstnanců v orgánech a subjektech EU mezi lety 2012 a 2018. Počet pracovních míst pro úředníky (tj. stálé nebo dočasné zaměstnance) se podle našich zjištění snížil o 1 409 míst (3 %), kdežto počet smluvních zaměstnanců se postupně zvyšoval z 8 709 na 11 962. Podíl smluvních zaměstnanců v prognózách celkového počtu pracovníků vzrostl během daného období ze 17 % na 22 %.

Počet dodatečných smluvních zaměstnanců najatých v průběhu roku se mezi jednotlivými orgány výrazně liší. Částečně je to odrazem nových úkolů, které vyplynuly z rychle se měnících priorit a z nutnosti reagovat na zvláštní či naléhavé situace, jako byla migrační krize, a které vedly ke zvýšení objemu práce v určitých oblastech.

Mezi lety 2012 a 2018 se celkové mzdové náklady zvýšily o 15 % ze 4 116 milionů EUR na 4 724 milionů EUR. Mzdové náklady na stálé a dočasné zaměstnance stouply o 12 % a mzdové náklady na smluvní zaměstnance o 59 %. Hlavními důvody byl nárůst celkového počtu pracovníků, roční valorizace platů, povýšení a posuny do vyšších stupňů v rámci platové třídy. U smluvních pracovníků se také zvýšil podíl pracovníků ve vyšších třídách III a IV.

Co doporučujeme

Doporučujeme, aby:

 • Evropský hospodářský a sociální výbor vypracoval politiku pro citlivé funkce vycházející z komplexního vyhodnocení rizik, na jehož základě budou stanoveny kontroly zmírňování rizik zohledňující velikost výboru a povahu jeho činností.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na okruh „Správa“ jsou uvedeny v kapitole 9 naší výroční zprávy za rok 2019.

Evropské rozvojové fondy

Výdaje celkem: 3,8 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Evropské rozvojové fondy, které začaly fungovat v roce 1959, jsou hlavním nástrojem, jehož prostřednictvím Evropská unie (EU) poskytuje pomoc na rozvojovou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ). Současný rámec vztahů EU se zeměmi AKT a ZZÚ je dán dohodou o partnerství podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 na období dvaceti let („dohoda z Cotonou“). Jejím hlavním cílem je snížit a nakonec vymýtit chudobu.

V roce 2019 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v celkové hodnotě 3,4 miliardy EUR. Tyto výdaje se týkají 8., 9., 10. a 11. ERF.

Evropské rozvojové fondy spravuje Komise mimo rámec souhrnného rozpočtu EU, přičemž hlavní odpovědnost za ně nese Generální ředitelství Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO).

Co jsme zjistili

Účetní závěrka za rok 2019 věrně zobrazuje finanční situaci ERF, výsledky jejich činností, peněžní toky a změny v čistých aktivech.

Rovněž jsme dospěli k závěru, že příjmy ERF nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami.

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb:
3,4 miliardy EUR Ano 3,5 % (2018: 5,2 %).

Abychom zkontrolovali správnost operací, prověřili jsme vzorek 126 operací reprezentativních pro celé rozpětí výdajů z ERF. Vzorek se skládal ze 17 operací souvisejících se svěřenským fondem Bêkou a Nouzovým svěřenským fondem pro Afriku, 89 operací schválených 19 delegacemi EU a 20 plateb schválených ústředím Komise.

Jelikož se na část našeho kontrolovaného základního souboru vztahovala studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO za rok 2019, zařadili jsme do svého vzorku dalších 14 operací, na něž jsme po úpravě uplatnili výsledky této studie. Celkový rozsah vzorku byl tedy 140 operací, což je v souladu s naším modelem míry jistoty. Pokud jsme v operacích zjistili chyby, analyzovali jsme příslušné systémy, abychom určili nedostatky.

Stejně jako v předchozích letech docházelo na straně Komise a jejích prováděcích partnerů u operací souvisejících s programovými odhady, granty, dohodami o příspěvcích s prováděcími organizacemi a pověřovacími dohodami s agenturami členských států EU pro rozvoj a spolupráci k více chybám než u jiných forem podpory (jako jsou stavební práce, zakázky na dodávky a služby). Z 65 operací tohoto typu, které jsme prověřovali, bylo 25 (38 %) zatíženo vyčíslitelnými chybami, které představovaly 71,7 % odhadované míry chyb. Ve dvou oblastech kontrolované operace neobsahovaly žádné chyby. Šlo o rozpočtovou podporu (sedm kontrolovaných operací) a operace, kde se u projektů, na nichž se podílí více dárců a které realizuje prováděcí mezinárodní organizace, uplatňuje tzv. nominální přístup (13 kontrolovaných operací).

Příklad: výdaje, které nevznikly: závazky prezentované jako výdaje

Komise uzavřela s jednou mezinárodní organizací pověřovací dohodu na projekt podporující regionální rozvoj soukromého sektoru prováděný v několika zemích Karibiku. Náklady na projekt činily 27,2 milionu EUR s příspěvkem EU ve výši 23,9 milionu EUR. Při kontrole přehledu výdajů, který je součástí finanční zprávy, jsme zaznamenali, že vykázané částky neodpovídají u všech rozpočtových položek účetním záznamům. Vykázané náklady byly o 2,3 milionu EUR vyšší než náklady, které za dané období skutečně vznikly. Většina rozdílů byla zapříčiněna tím, že příjemce vykázal částky, k nimž byly přijaty závazky na budoucí výdaje, jako výdaje, které již vznikly, a zbytek byl důsledkem různých úprav.

Preventivní a nápravná opatření

V devíti případech, které měly finanční dopad na částky účtované na vrub rozpočtu EU (a v šesti dalších případech chyb) měla Komise dostatek informací k tomu, aby těmto chybám předešla, odhalila je a napravila ještě před tím, než příslušné výdaje schválila. Pokud by Komise řádně využila všechny informace, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb by byla o 1,4 procentního bodu nižší. Našli jsme čtyři další operace zatížené chybami, které externí auditoři a dohledové subjekty měli odhalit. Tyto případy přispěly k odhadované míře chyb 0,4 procentního bodu.

Studie míry zbytkových chyb GŘ DEVCO za rok 2019

V roce 2019 GŘ DEVCO zadalo provedení své osmé studie míry zbytkových chyb externímu dodavateli s cílem odhadnout míru chyb po provedení všech správních kontrol, jež mají chybám předcházet, odhalovat je a napravovat je v celé oblasti, za niž odpovídá. Pro tuto studii míry zbytkových chyb za rok 2019 zvýšilo GŘ DEVCO velikost vzorku z 240 na 480 operací. To mu umožnilo vykázat samostatné míry chyb pro výdaje financované ze souhrnného rozpočtu EU a pro výdaje financované z ERF nad rámec celkové míry chyb pro oba typy výdajů dohromady. Podle odhadu uvedeného v této studii zůstává celková míra zbytkových chyb již čtvrtým rokem pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným Komisí.

Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Vychází z metodiky pro výpočet míry zbytkových chyb a manuálu, který poskytlo GŘ DEVCO. Stejně jako v předchozích letech jsme zjistili omezení, která přispěla k podhodnocení míry zbytkových chyb. Také studie za předchozí tři roky měly nedostatky a uváděly míru zbytkových chyb pod prahem významnosti (materiality).

Faktory zkreslující výsledky studie Komise o mírách zbytkových chyb

 • omezení kontrol zadávání veřejných zakázek (např. u důvodů pro odmítnutí neúspěšných uchazečů, soulad vítěze řízení se všemi kritérii pro výběr a pro udělení zakázky nebo odůvodnění přímého udělení zakázky).
 • nízký počet kontrol na místě v zemích, kde se projekty provádějí.
 • metoda odhadu míry zbytkových chyb, která dává dodavateli široký prostor pro posouzení toho, zda existují dostatečné logistické a právní důvody, které brání včasnému přístupu k dokumentům o operaci, a tedy i pro stanovení odhadu míry chyb.

Navíc přibližně u více než poloviny operací (58 %) se míra zbytkových chyb plně nebo zčásti opírá o předchozí kontrolní práci. U těchto operací provádí dodavatel pouze omezené nebo žádné kontroly a vychází z předchozí práce vykonané v kontrolním rámci GŘ DEVCO. Nadměrné spoléhání se na předchozí kontroly je v rozporu s účelem studie míry zbytkových chyb, jímž je identifikace chyb, které právě těmto kontrolám unikly.

Otázky výkonnosti

Náš audit nám umožnil nejen ověřit správnost operací, ale také vyjádřit připomínky k otázkám výkonnosti vybraných operací. Na základě souboru auditních otázek jsme provedli kontroly projektů, které byly buď dokončeny, nebo téměř dokončeny, a v případě potřeby jsme předložili konkrétní připomínky k projektům, které jsou relevantní pro náš celkový audit.

Při kontrole na místě jsme zjistili případy, kdy bylo financování využito účinně a přispělo k dosažení cílů projektu. Zároveň jsme ale nalezli případy, kdy byla účinnost a efektivnost opatření ohrožena, protože zakoupené zboží, služby či stavební práce nebyly využívány tak, jak se plánovalo, nebo nebyla zajištěna udržitelnost projektu.

Příklad: Udržitelnost projektu není zajištěna

Komise uzavřela s jednou prováděcí organizací dohodu o příspěvku na projekt podpory učňovského vzdělávání v Pobřeží slonoviny. Naši auditoři zjistili, že nebyla zajištěna udržitelnost projektu. Od roku 2012 se provozní rozpočet poskytovaný vládou odborným školám snížil o 52 %. Ve stejné době se počet studentů zvýšil o 130 %. Financování z veřejných zdrojů proto nedostačovalo na to, aby školy udržovaly budovy a zařízení a nakupovaly potřebné spotřební zboží.

Přezkum výroční zprávy GŘ DEVCO o činnosti

Považujeme neuvedení výhrad ve výroční zprávě GŘ DEVCO o činnosti za rok 2019 za neopodstatněné a domníváme se, že je zčásti důsledkem limitů studie míry zbytkových chyb.

Komise navíc poprvé uplatnila pravidlo, podle kterého výhrada není nutná, pokud by jednotlivá výdajová oblast, na niž by se vztahovala, představovala méně než 5 % celkových plateb a její finanční dopad by nepřesáhl 5 milionů EUR. V některých oblastech, v nichž se dříve vydávaly výhrady, se proto nyní již nevydávají, a to ani když příslušné riziko přetrvává.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • dále zlepšit metodiku a manuál pro studii míry zbytkových chyb tak, aby se vyřešily problémy, které jsme uvedli v této zprávě, a míra chyb uváděná ve studii byla spolehlivější;
 • vydávat výhrady ke všem oblastem, u nichž byla zjištěna vysoká míra rizika, a to bez ohledu na jejich podíl na celkových výdajích a jejich finanční dopad.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu ERF jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2019 o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu.

Základní informace

Evropský účetní dvůr a jeho činnost

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán Evropské unie. Sídlíme v Lucemburku a zaměstnáváme přibližně 900 odborníků a pracovníků podpory ze všech členských států EU.

Naším posláním je přispívat ke zdokonalování správy a finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU.

Naše auditní zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. Využívají se při vyvozování odpovědnosti subjektů odpovědných za provádění politik a programů EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a veřejných orgánů v členských státech.

Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak řízení politik a programů EU zlepšit. Díky naší práci jsou evropští občané informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.

Naše výstupy

Vydáváme:

 • výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým fondům, ale také aspektům rozpočtového řízení a výkonnosti,
 • zvláštní zprávy, jež informují o výsledcích vybraných auditů zaměřených na konkrétní oblasti politiky nebo výdajové oblasti nebo na témata týkající se rozpočtu či řízení,
 • specifické výroční zprávy o agenturách, decentralizovaných subjektech a společných podnicích EU,
 • stanoviska k novým nebo novelizovaným právním předpisům s výrazným dopadem na finanční řízení, vydávaná buď na základě žádosti jiného orgánu, nebo z naší vlastní iniciativy,
 • přezkumy, které obsahují popis politik, systémů nebo nástrojů nebo informace o nich nebo se zabývají úžeji zaměřenými tématy.

Ve zprávách o připravovaném auditu předkládáme informace související s připravovaným nebo probíhajícím auditním úkolem.

Stručně ke koncepci auditu pro naše prohlášení o věrohodnosti

Výroky v našem prohlášení o věrohodnosti vycházejí z objektivních důkazních informací, které se získávají testováním v průběhu auditu, jež se provádí v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

Jak se uvádí v naší strategii na období 2018–2020, naším cílem je posoudit možnosti využití informací o legalitě a správnosti poskytované kontrolovanými subjekty, což znamená, že v budoucnu hodláme při formulaci našich výroků, bude-li to možné, vycházet z prohlášení (vedení) Komise k auditu. Narážíme nicméně i na obtíže, například pokud jde o dostupnost včasných a spolehlivých informací, což v současné době naši práci zpomaluje.

Spolehlivost účetní závěrky

Uvádí roční účetní závěrka EU úplné a přesné informace?

Generální ředitelství Komise každoročně zaúčtují stovky tisíc položek, které zachycují informace z řady různých zdrojů (včetně členských států). Kontrolujeme, zda zavedené účetní postupy řádně fungují a zda jsou výsledné účetní údaje úplné, správně zaznamenané a zda jsou ve finančních výkazech EU řádně prezentovány. Pokud jde o audit spolehlivosti účetní závěrky, koncepci nepřímého vykazování uplatňujeme už od roku 1994, kdy jsme vydali svůj první výrok.

 • Hodnotíme, zda je účetní systém dobrým základem pro poskytování spolehlivých údajů.
 • Posuzujeme, zda klíčové účetní postupy fungují správně.
 • Provádíme analytické kontroly účetních údajů, abychom se ujistili, že údaje jsou prezentovány jednotně a jeví se jako přiměřené.
 • Přímo kontrolujeme vzorek účetních záznamů, abychom se přesvědčili, že příslušné operace existují a jsou správně zaúčtovány.
 • Kontrolujeme finanční výkazy, abychom se ujistili, že věrně zobrazují příslušnou finanční situaci.

Správnost operací

Jsou operace související s příjmy a s platbami zaúčtovanými do výdajů, na nichž se zakládá účetní závěrka EU, v souladu s pravidly?

Rozpočet EU zahrnuje miliony plateb příjemcům v EU i jinde ve světě. Většinu těchto výdajů řídí členské státy. Abychom získali důkazní informace, které potřebujeme, posuzujeme systémy, jejichž prostřednictvím jsou příjmové a výdajové platby spravovány a kontrolovány, a prověřujeme vzorek operací.

Pokud byly splněny podmínky příslušných mezinárodních auditorských standardů, přezkoumáváme a opakovaně provádíme kontroly a ověření provedené osobami zodpovědnými za plnění rozpočtu EU. V plném rozsahu tedy zohledňujeme případná nápravná opatření, která byla na základě těchto kontrol přijata.

 • Posuzujeme systémy pro příjmy a výdaje, abychom zjistili, zda účinně zajišťují správnost operací.
 • Při podrobném testování, které provádějí naši auditoři, vycházíme ze vzorků operací vybraných statistickými metodami. Operace vybrané do vzorku podrobně prověřujeme, a to i u konečných příjemců (například zemědělců, výzkumných ústavů či společností provádějící práce nebo služby na základě veřejné zakázky), abychom získali důkazní informace, že každá účetní událost existuje, byla řádně zaznamenána a je v souladu s pravidly pro provádění plateb.
 • Analyzujeme chyby a klasifikujeme je jako vyčíslitelné nebo nevyčíslitelné. Operace jsou zatíženy vyčíslitelnou chybou, pokud podle příslušných pravidel neměla být platba schválena. Vyčíslitelné chyby extrapolujeme, abychom získali odhadovanou míru chyb, a to jak celkově pro rozpočet EU, tak pro každou oblast, k níž vydáváme zvláštní posouzení.
 • V našich výrocích uplatňujeme 2% práh míry významnosti (materiality). Rovněž zohledňujeme další relevantní informace, jako výroční zprávy o činnosti a zprávy jiných externích auditorů.
 • Pokud zjistíme, že míra chyb v kontrolovaných operacích je významná (materiální), musíme určit, zda má rozsáhlý dopad. Její dopad můžeme vyhodnotit jako rozsáhlý z různých důvodů, např. když je zjištěna v podstatné části kontrolovaného vzorku. Je-li tomu tak, stane se východiskem pro záporný výrok. Již od roku 2016 zjišťujeme oblasti rozpočtu EU s nízkým a vysokým rizikem. Pokud výdaje s vysokým rizikem zatížené významnou (materiální) mírou chyb představují podstatnou část kontrolovaného základního souboru, máme za to, chyba má rozsáhlý dopad, a vydáváme proto záporný výrok.
 • Všechna svá zjištění projednáváme jak s orgány v členských státech, tak s Komisí, abychom si potvrdili, že naše údaje jsou správné.

Všechny naše výstupy se zveřejňují na našich internetových stránkách: http://www.eca.europa.eu. Více informací o procesu auditu, z něhož vychází prohlášení o věrohodnosti, uvádí příloha 1.1 –Koncepce a metodika auditu – kapitoly 1 naší výroční zprávy za rozpočtový rok 2019.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2020

PDF ISBN 978-92-847-5276-8 doi:10.2865/99942 QJ-02-20-696-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-5251-5 doi:10.2865/3751 QJ-02-20-696-CS-Q

AUTORSKÁ PRÁVA

© Evropská unie, 2020.

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně přístupných dat a opakovaném použití dokumentů.

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použití je povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Uživatel nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení dokumentů. EÚD nenese za jakékoli důsledky opakovaného použití odpovědnost.

U následujících fotografií je povolena reprodukce pod podmínkou uvedení držitele autorských práv, zdroje a jména fotografa/architekta (je-li zmiňováno):

S. *: © Evropská unie, 2020, Evropský účetní dvůr.

S. *: ©Evropská unie, 2013, Evropský účetní dvůr. Architekti: Paul Noël (budova K1, 1988) a Jim Clemes (budova K2, 2004, a budova K3, 2013).

S. *: © Evropská unie, 2018, Evropský parlament / Mathieu Cugnot.

S. * (vlevo): © Evropská unie, 2015 / Angelos Tzortzinis.

S. * (vpravo): © Evropská unie, 2011 / Philippe Terasse.

S. *: © Evropská unie, 2020 / Etienne Ansotte.

S. *: © Evropská unie, 2019, Evropský účetní dvůr.

S. *: © Evropská unie, 2020, Evropský účetní dvůr.


Jste povinni vypořádat další práva, pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné fyzické osoby, například na fotografiích zaměstnanců EÚD, nebo obsahuje díla třetích stran. Je-li povolení poskytnuto, ruší toto povolení výše uvedené obecné povolení a musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití.

K reprodukci obsahu, který není vlastnictvím EU, musíte žádat o povolení přímo od držitelů autorských práv.

S. *: © Shutterstock / Rawpixel.com.

S. *: © Shutterstock / Nopphon_1987.

S. * (vlevo nahoře): © Shutterstock / Pressmaster.

S. * (vpravo nahoře): © Shutterstock / geniusksy.

S. * (dole): © Shutterstock / MONOPOLY919.

S. * (vlevo): © Shutterstock / Jaggat Rashidi.

S. * (vpravo): © Shutterstock / Pagina.

S. * (vlevo): © Shutterstock / MMCez.

S. * (vpravo): © Shutterstock / Ekaterina Kondratova.

S. * (vlevo): © Shutterstock / stockphoto mania.

S. * (vpravo): © Shutterstock / Riccardo Mayer.


Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny a není vám k nim poskytnuta licence.

Soubor internetových stránek orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu europa.eu obsahuje odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv.

Používání loga Evropského účetního dvora

Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu Evropského účetního dvora.

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.