Mūsų veikla 2021 m.
Europos Audito Rūmų metinė veiklos ataskaita

Cover image

Europos Audito Rūmai

Kas mes esame

 • Europos Sąjungos išorės auditorius;
 • mes įsteigti 1975 m. Briuselio sutartimi, o darbą pradėjome 1977 m. spalio mėn.;
 • visavertė Europos institucija nuo 1993 m. pagal Mastrichto sutartį;
 • mūsų būstinė yra Liuksemburge;
 • kolegialus 27 narių organas, turime po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės, kurį skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu;
 • pas mus dirba apie 900 visų ES pilietybių darbuotojų.

Ką mes veikiame

 • užtikriname, kad ES tinkamai tvarkytų finansų apskaitą, teisingai taikytų savo finansines taisykles ir kad ES politika ir programomis būtų užtikrintas numatytų tikslų pasiekimas ir racionalus lėšų panaudojimas;
 • padedame gerinti ES finansų valdymą ir skatiname atskaitomybę ir skaidrumą;
 • įspėjame apie rizikos rūšis, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir sėkmės pavyzdžius ir teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams;
 • savo pastabas ir rekomendacijas teikiame Europos Parlamentui, Tarybai, nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams, taip pat plačiajai visuomenei.

Pirmininko pratarmė

Gerbiamas skaitytojau,

2021 m. COVID-19 pandemija toliau darė didelį neigiamą poveikį Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms.

Šiuo sudėtingu metu ES teikia precedento neturinčio masto finansinę paramą. Be tradicinių biudžeto išteklių, dėl kurių susitarta 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje (DFP), ES pradėjo vykdyti iniciatyvą „Next Generation EU“ (NGEU). Tai gaivinimo priemonių rinkinys, kurį sudaro papildomos lėšos, grindžiamos skolos vertybiniais popieriais.

Šiomis aplinkybėmis sausio mėn. priėmėme naują 2021–2025 m. strategiją, pagal kurią daugiausia dėmesio skirsime trims strateginiams tikslams. Jais remsimės stengdamiesi ateinančiais metais atlikti ES finansų auditą ir būtinus mūsų organizacijos pakeitimus, naudodamiesi savo ištekliais veiksmingai ir efektyviai.

Šioje veiklos ataskaitoje apžvelgiamas mūsų darbas 2021 m., kurie buvo pirmieji mūsų naujosios strategijos įgyvendinimo metai. Be to, joje pateikiama informacija apie mūsų vadovybę, darbuotojus, paramą auditui ir finansus.

Nepaisydami tebesitęsiančios pandemijos, visus metus užtikrinome veiklos tęstinumą ir nuolat prisitaikėme prie kintančių darbo sąlygų.

2021 m., laikydamiesi oficialių terminų, paskelbėme visas savo metines ataskaitas. Taip pat paskelbėme 32 specialiąsias ataskaitas ir apžvalgas, kartu stengdamiesi, kad vėlavimai nebūtų nepagrįstai ilgi.

ES piliečiai ir mūsų instituciniai suinteresuotieji subjektai bei partneriai tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu gali mumis toliau pasikliauti – teiksime jiems nepriklausomas, objektyvias ataskaitas dėl pagrindinių ES ateities klausimų, pabrėždami tai, kas veikia gerai, atkreipdami dėmesį į tai, kas neveikia, ir rekomenduodami pokyčius.

Esame solidarūs su Ukraina. Griežtai pasmerkėme Rusijos įsiveržimą į Ukrainą ir organizavome humanitarinės pagalbos teikimą Rusijos agresijos aukoms. Tai tamsūs laikai Europai. Dabar labiau nei bet kada ES turi būti vieninga.

Tikimės, kad šių metų veiklos ataskaitoje pateikta informacija jums bus naudinga.

Klaus-Heiner Lehne
Pirmininkas

2021 m. apžvalga

Mūsų veikla

Darbas COVID-19 pandemijos metu

Veiklos tęstinumas COVID-19 pandemijos metu

2021 m. toliau dirbome esant su COVID susijusiems kelionių ir visuomenės sveikatos apribojimams. Mūsų gebėjimas atlikti auditus vietoje vis dar buvo labai ribotas. Toliau pertvarkėme savo darbo metodus ir prisitaikėme prie naujos padėties.

Mūsų darbuotojams pavyko nuolat prisitaikyti prie kintančių darbo sąlygų. Jie greitai išmoko, kaip naudotis naujomis priemonėmis. Tapo aišku, kad prireikus galėtume greitai pakeisti savo darbo metodus ir toliau teikti veiksmingas viešojo audito paslaugas Europos Sąjungoje.

Mums pavyko laiku pateikti audito ataskaitas, nuomones ir apžvalgas. Padarėme prasmingas išvadas ir pateikėme atitinkamas rekomendacijas, kartais dirbdami tik virtualiai. Ateityje stengsimės sėkmingai pritaikyti pastarųjų dvejų metų patirtį ir didinti mūsų vizitų vietoje pridėtinę vertę ir efektyvumą, juos derindami su virtualiu darbu.

Mūsų naujoji 2021–2025 m. strategija

Daugelį metų naudojamės daugiametėmis strategijomis, kad nubrėžtume ilgalaikę savo audito darbo kryptį, skatintume organizacinius pokyčius, skirtus nuolatiniam tobulinimui užtikrinti, ir toliau pirmautume viešojo sektoriaus audito srityje.

2021-ieji – pirmieji mūsų naujosios strategijos metai

2021 m. pabaigoje užbaigėme pirmuosius savo naujosios 2021–2025 m. strategijos metus. Mūsų strateginiai šio penkerių metų laikotarpio tikslai – pagerinti su visų rūšių ES veiksmais susijusią atskaitomybę, skaidrumą ir audito tvarką, atlikti auditus tose srityse, kuriose galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę, ir suteikti tvirtą audito patikinimą sudėtingoje ir kintančioje aplinkoje.

Siekdami praktiškai įgyvendinti savo strategiją, susitarėme dėl kiekvieno tikslo ir siekio įgyvendinimo priemonių, nustatytų atsakomybės sričių ir terminų. Šiais metais padarėme didelę pažangą vykdydami keletą veiksmų, visų pirma:

 • peržiūrėjome savo metinę ataskaitą ir patikslinome patikinimo pareiškimui parengti skirto audito metodą;
 • parengėme strateginį audito metodą, skirtą „Next Generation EU“ (NGEU), įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP);
 • parengėme kovos su sukčiavimu veiksmų planą;
 • peržiūrėjome savo darbo planavimo sistemą;
 • nustatėme atitinkamus veiklos rezultatų rodiklius mūsų strategijos įgyvendinimui stebėti ir
 • suformulavome naują komunikacijos strategiją.

ES veiksmų veiksmingumo ir tvarkingumo auditas

Veiklos, finansiniai ir atitikties auditai

Mums atlikus auditus, ES piliečiams ir politikos formuotojams teikiamos nepriklausomos ir objektyvios ataskaitos svarbiausiais ES ateities klausimais, kuriose pabrėžiama tai, kas veikia gerai, ir atkreipiamas dėmesys į tai, kas neveikia.

Mūsų veiklos auditais tikrinami ES politikos sričių ir programų veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo klausimai. Juose daugiausia dėmesio skiriama temoms, atspindinčioms problemas, su kuriomis susiduria ES, pavyzdžiui:

 •   tvariam ir aplinką tausojančiam gamtos išteklių naudojimui;
 •   augimui ir įtraukčiai;
 •   migracijos ir pasaulinio vystymosi iššūkiams;
 •   bendrajai rinkai ir bankų sąjungai ir
 •   užtikrinimui, kad Europos Sąjunga būtų atskaitinga ir efektyvi.

Šiais auditais siekiama ES padėti geriau įgyvendinti savo politikos tikslus.

Mūsų finansiniai ir atitikties auditai, susiję su ES biudžetu ir Europos plėtros fondų (EPF) biudžetais, apima mūsų metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą.

Taip pat galime atlikti pasirinktus atitikties auditus, kad patikrintume ES biudžeto apskaitos ir finansų valdymo padėtį arba įvertintume, ar valdymo ir kontrolės sistemos, skirtos ES lėšoms rinkti ir naudoti, atitinka taikytinas ES ir nacionalines taisykles.

Galiausiai mes esame nemažo ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų, bendrųjų įmonių ir Europos mokyklų skaičiaus išorės auditorius.

Visus savo auditus atliekame vadovaudamiesi tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus audito standartais.

Darbo programa

Mūsų 2022 ir vėlesnių metų darbo programa

Mūsų 2021 m. gruodžio mėn. paskelbtoje 2022 ir vėlesnių metų darbo programoje pabrėžiami ateinančių metų audito prioritetai ir pateikiama išsami informacija apie 79 specialiąsias ataskaitas ir apžvalgas, kurias ketiname paskelbti 2022 m. ir vėliau.

Daugiau kaip du trečdaliai naujų 2022 m. audito užduočių yra glaudžiai suderintos su mūsų 2021–2025 m. strategijoje nustatytomis kryptimis, visų pirma su tikslinėmis sritimis, kuriose galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Mūsų keturios strateginės sritys yra šios: Sąjungos ekonomikos konkurencingumas; atsparumas grėsmėms Sąjungos saugumui ir pagarba Europos vertybėms – laisvei, demokratijai ir teisinei valstybei; klimato kaita, aplinka ir gamtos ištekliai; fiskalinė politika ir viešieji finansai Sąjungoje. Be to, planuojame paskelbti 16 ataskaitų dėl klausimų, susijusių su ES atsaku į COVID-19, pavyzdžiui, dėl vakcinų pirkimo, ir atlikti keletą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (iniciatyvos „Next Generation EU“ (NGEU) auditų.

Savo audito darbo programą rengiame nepriklausomai, bet ne atskirai nuo kitų institucijų. Palaikome ryšius su savo instituciniais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su Europos Parlamentu. Nuo 2015 m., kai pirmą kartą pradėjome šį dialogą, Parlamento komitetų pasiūlymų skaičius nuolat didėjo: nuo 37 pasiūlymų 2015 m. iki 164 audito pasiūlymų dėl 2022 ir vėlesnių metų darbo programos. Maždaug du trečdaliai šių pasiūlymų visiškai arba iš dalies įtraukti į vykdomą ar būsimą darbą, o kai kurie jau aptarti mūsų neseniai paskelbtose ataskaitose. Be to, pirmą kartą gavome aštuonias papildomas audito idėjas, kurias pateikė dešimt valstybių narių nuolatinių atstovybių.

Audito darbas vietoje

Didžiąją savo audito darbo dalį atliekame savo patalpose Liuksemburge. Įprastinėmis aplinkybėmis mūsų auditoriai taip pat vykdo daug vizitų į Europos Komisiją, mūsų pagrindinį audituojamą subjektą, ir į kitas ES institucijas, taip pat agentūras ir įstaigas, valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos institucijas, ES delegacijas ES nepriklausančiose šalyse ir tarptautines organizacijas, kurios tvarko ES lėšas.

ES lėšų gavėjus įprastai aplankome tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Šių patikrų metu laikomės audito sekos ir gauname tiesioginių audito įrodymų iš subjektų, susijusių su ES politikos sričių ir programų valdymu, ES lėšų surinkimu ir mokėjimu, taip pat iš paramos gavėjų. 2021 m. daugumą šių patikrų atlikome virtualiai.

Siekiame, kad mūsų atrinkti auditai būtų patvirtinti per 13 mėnesių, laikydamiesi ES finansiniame reglamente nustatyto tikslo.

2021 m. COVID-19 suvaržymai, kuriais vis dar ribojamos patikros vietoje

Dažniausiai mūsų audito grupes sudaro du arba trys auditoriai, o audito vizitai paprastai trunka nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Mūsų patikros vietoje ES įprastai koordinuojamos bendradarbiaujant su atitinkamų valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis (AAI).

Didžiąją 2021 m. dalį dėl kelionių suvaržymų ir visuomenės sveikatos priemonių (sienų uždarymo, karantino taisyklių, testavimo reikalavimų ir kt.) mūsų gebėjimas vykdyti auditą vietoje ir toliau buvo ribotas.

Todėl, palyginti su ankstesniais metais, kai dar nebuvo COVID-19 pandemijos, mūsų auditoriai vietoje praleido daug mažiau audito dienų. Jie iš viso praleido 857 dienas valstybėse narėse ir už ES ribų, palyginti su 1 190 dienų 2020 m. ir 3 605 dienomis 2019 m. Jie taip pat praleido 299 dienas ES institucijose, decentralizuotose agentūrose ir įstaigose visoje ES, bendrosiose įmonėse, tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Jungtinės Tautos ar EBPO, ir privačiose audito įmonėse. 2020 m. ir 2019 m. skaičiai – atitinkamai 627 ir 2 504 dienos.

Tačiau ribotas patikras vietoje kompensavome dažniau atlikdami nuotolinį auditą ir rinkdami įrodymus elektroniniu būdu. Naudojomės vaizdo konferencijų priemonėmis ir kitomis informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, saugaus dalijimosi duomenimis ir dokumentais technologija, kad palaikytume ryšius su savo audituojamais subjektais.

Mūsų ataskaitos

Mūsų audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos padeda Europos Parlamentui ir Tarybai stebėti ir tikrinti, kaip siekiama ES politikos tikslų, ir reikalauti atskaitomybės – visų pirma per metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą – iš tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą.

Specialiosios ataskaitos ir apžvalgos

2021 m. paskelbėme 32 specialiąsias ataskaitas ir apžvalgas, kuriose nagrinėjama daug iššūkių, su kuriais susiduria ES įvairiose ES išlaidų ir politikos srityse. Šios sritys – klimato politika, aplinka, skaitmeninimas, migracija, kapitalo rinkų sąjunga ir teisinė valstybė. Tai tik keletas pavyzdžių. Dvi ataskaitos buvo susijusios su COVID-19: viena – su ES visuomenės sveikatos srities atsaku, kita – su oro transporto keleivių teisėmis. Taip pat pradėjome tikrinti ekonomikos gaivinimo iniciatyvą „Next Generation EU“, visų pirma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Savo specialiosiose ataskaitose tikriname, ar buvo pasiekti atrinktų ES politikos sričių ir programų tikslai, ar buvo veiksmingai ir efektyviai pasiekta rezultatų ir ar ES veiksmais buvo sukurta pridėtinė vertė, t. y. jais pasiekta daugiau, nei būtų pasiekta tik veiksmais nacionaliniu lygmeniu. Šiose ataskaitose taip pat teikiame rekomendacijas, nustatydami būdus, kaip būtų galima sutaupyti lėšų, geriau dirbti, išvengti išeikvojimo ar efektyviau pasiekti numatytų politikos tikslų.

Mūsų apžvalgų tikslas – pateikti padėties aprašymus ir analizę, dažnai iš kompleksinės perspektyvos ir remiantis ankstesniu audito darbu ar kita viešai prieinama informacija. Taip pat galime jomis naudotis, kad pateiktume sričių ar klausimų, kurių dar neauditavome, analizę arba nustatyti faktus konkrečiomis temomis ar problemas. Priešingai nei auditai, jomis nesprendžiami vertinimo klausimai ir nesuteikiamas patikinimas.

Tolesniuose puslapiuose pateikiama įžvalgų apie mūsų darbą ir nuo 2021 m. paskelbtų specialiųjų ataskaitų, apimančių įvairias politikos sritis, pavyzdžių.

Tvarus gamtos išteklių naudojimas

Specialioji ataskaita 16/2021 „Bendra žemės ūkio politika ir klimatas: sudaro pusę ES klimato srities išlaidų, tačiau ūkiuose išmetamas teršalų kiekis nemažėja“

Maisto produktų gamybos sektoriui tenka 26 % pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Didžioji šių išmetamų teršalų dalis yra susijusi su žemės ūkiu, visų pirma gyvulininkystės sektoriumi. Nuo 2013 m. klimato srities veiksmai buvo vienas pagrindinių bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų. Komisija klimato kaitai švelninti ir prisitaikyti prie jos 2014–2020 m. laikotarpiu skyrė per 100 milijardų eurų – daugiau nei ketvirtadalį viso BŽŪP biudžeto.

Vertinome, ar pagal BŽŪP buvo remiama klimato kaitos švelninimo veikla, kuria galima sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat tikrinome, ar pagal BŽŪP imtis veiksmingos švelninimo veiklos 2014–2020 m. laikotarpiu buvo skatinama labiau nei 2007–2013 m.

Nustatėme, kad 2014–2020 m. klimato srities veiksmams skirtas 100 milijardų eurų BŽŪP finansavimas turėjo menką poveikį žemės ūkio sektoriuje išmetamiems teršalams. Jų kiekis nuo 2010 m. reikšmingai nepakito. Daugumos pagal BŽŪP remiamų švelninimo priemonių potencialas sušvelninti klimato kaitą yra nedidelis. Pagal BŽŪP retai finansuojamos didelį klimato kaitos švelninimo potencialą turinčios priemonės.

Rekomendavome Komisijai imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad pagal BŽŪP būtų sumažintas žemės ūkio sektoriuje išmetamas teršalų kiekis, imtis priemonių dirbamuose nusausintuose organiniuose dirvožemiuose išmetamam teršalų kiekiui sumažinti ir reguliariai teikti ataskaitas dėl BŽŪP indėlio švelninant klimato kaitą.

Investicijos sanglaudai, augimui ir įtraukčiai

Specialioji ataskaita 15/2021 „Oro transporto keleivių teisės COVID-19 pandemijos metu: nepaisant Komisijos pastangų, pagrindinės teisės nėra apsaugomos“

Per paskutinius tris dešimtmečius kelionių skaičius Europoje smarkiai išaugo. ES nustatė suderintą keleivių teisių apsaugos lygį. COVID-19 krizė padarė didelį poveikį daugeliui ekonomikos sektorių, o kelionių ir turizmo sektoriai buvo vieni pirmųjų, kurie nukentėjo tiesiogiai. Dėl to atšaukta daug skrydžių, o nukentėję keleiviai reikalavo grąžinti pinigus. Oro transporto bendrovės ir kelionės paslaugų paketų organizatoriai susidūrė su rimtomis likvidumo problemomis, ir valstybės narės jiems teikė precedento neturinčią paramą.

Vertinome, kaip COVID-19 krizė paveikė oro transporto keleivių teises ir ar buvo apsaugotos oro transporto keleivių teisės gauti informaciją ir teisė į kompensaciją. Taip pat tikrinome, kaip valstybės narės rėmė oro transporto bendroves teikdamos valstybės pagalbą ir ar ši pagalba buvo susijusi su keleivių teisių apsauga.

Nustatėme, kad COVID-19 krizė parodė, jog oro transporto keleiviai nebuvo visapusiškai informuoti apie savo teises ir kad kilo rizika, jog jie dėl to praras pinigus, į kuriuos turi teisę. Taip pat nustatėme, kad pagal Komisijos laikinąją valstybės pagalbos sistemą buvo sudarytos palankesnės sąlygos valstybėms narėms teikti precedento neturinčio lygmens valstybės pagalbą (34,7 milijardo eurų) oro transporto bendrovėms ir kelionės paslaugų paketų organizatoriams. Nors Komisija patikslino, kad valstybės narės oro transporto keleivių teisių apsaugą gali susieti su valstybės pagalba, taip nebuvo pagalbos oro transporto bendrovėms atveju. Be to, nustatėme, kad Komisija mėgino apsaugoti oro transporto keleivių teises, tačiau turėjo ribotus vykdymo užtikrinimo įgaliojimus.

Rekomendavome, kad Komisija imtųsi veiksmų geresnei oro transporto keleivių teisių apsaugai ir informavimui apie jas užtikrinti, bendradarbiautų su valstybėmis narėmis ieškodama būdų, kaip pagerinti jų veiklos koordinavimą, ir imtųsi tolesnių veiksmų, kad valstybės pagalba oro transporto bendrovėms būtų glaudžiau susieta su keleivių pinigų grąžinimu, imtųsi veiksmų, kad būtų tobulinamos oro transporto keleivių teisių apsaugos priemonės ir teisės aktai, ir apsvarstytų rekomendacijų aktualumą kitoms transporto rūšims.

Išorės veiksmai, saugumas ir teisingumas

Specialioji ataskaita 08/2021 „Frontex parama išorės sienų valdymui iki šiol nepakankamai veiksminga“

Šengeno konvencija sukurta bendra erdvė, kurioje leidžiama judėti tarp susitarimą pasirašiusių šalių be patikrinimų kertant vidaus sienas. Jos išorės sienų stebėjimas ir kontrolė yra labai svarbūs siekiant palengvinti laisvą asmenų ir prekių judėjimą šioje erdvėje, kartu siekiant užtikrinti vidaus saugumą ir užkirsti kelią galimoms grėsmėms pasienyje. 2016 m. Frontex tapo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra. Jai buvo suteikti įgaliojimai palengvinti Europos integruotą sienų valdymą prie ES išorės sienų, už kurį atsakingos valstybės narės.

2019 m. jos įgaliojimai buvo dar labiau sustiprinti – nuo paramos ir koordinavimo vaidmens iki operacijų vykdymo. Šiuo tikslu numatytas eksponentinis išteklių didinimas, iki 2027 m. sukuriant 10 000 operacinių darbuotojų nuolatinį korpusą ir nustatant vidutiniškai 900 milijonų eurų biudžetą per metus.

Vertinome, ar Frontex veiksmingai vykdė savo pagrindinę veiklą, kad prisidėtų prie Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimo. Taip pat tikrinome, kiek ji buvo pasirengusi vykdyti savo naujus ir išplėstus įgaliojimus.

Nustatėme, kad Frontex parama valstybėms narėms / Šengeno asocijuotosioms šalims kovojant su neteisėta imigracija ir tarpvalstybiniais nusikaltimais nėra pakankamai veiksminga. Taip pat nustatėme, kad Frontex nevisiškai įvykdė savo 2016 m. įgaliojimus, ir atkreipėme dėmesį į keletą rizikos veiksnių, susijusių su Frontex 2019 m. įgaliojimais.

Rekomendavome tobulinti keitimosi informacija sistemą ir Europos padėties vaizdo sistemą, atnaujinti ir įgyvendinti bendrą integruotos rizikos analizės modelį ir užtikrinti saugią prieigą prie kitų informacijos šaltinių, plėtoti pažeidžiamumo vertinimo potencialą, gerinti Frontex operatyvinį atsaką ir spręsti problemas, kylančias dėl naujų Frontex įgaliojimų.

Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika

Specialioji ataskaita 13/2021 „ES kovos su pinigų plovimu bankų sektoriuje pastangos yra susiskaidžiusios, o įgyvendinimas – nepakankamas“

Pinigų plovimas yra nusikalstamu būdu įgytų pajamų įteisinimas integruojant jas į teisėtą ekonomiką, kad būtų nuslėpta neteisėta jų kilmė. Europolo duomenimis, Europoje įtartinų sandorių vertė siekia šimtus milijardų eurų – tai prilygsta 1,3 % ES bendrojo vidaus produkto.

ES pirmoji kovos su pinigų plovimu direktyva priimta 1991 m., siekiant kovoti su pinigų plovimo keliamomis grėsmėmis vidaus rinkai ir kartu užkirsti kelią teroristų finansavimui. Ji buvo paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. Kad Kovos su pinigų plovimu direktyva būtų veiksminga, ji turi būti įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu. Tam tikrą vaidmenį atlieka ir keletas ES įstaigų, pavyzdžiui, Komisija (politikos formavimas, perkėlimo į nacionalinę teisę stebėsena), Europos bankininkystės institucija (analizė, Sąjungos teisės pažeidimų tyrimas, standartų nustatymas) ir Europos Centrinis Bankas (bankų prudencinė priežiūra, įskaitant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką).

Vertinome, ar ES kovos su pinigų plovimu bankų sektoriuje veiksmai buvo tinkamai įgyvendinti.

Kalbant apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiksmus ir veiksmus, kurių reikia imtis nustačius rizikos veiksnius, apskritai nustatėme institucinį susiskaidymą ir prastą koordinavimą ES lygmeniu. Praktiškai kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu veiksmai vis dar prižiūrimi nacionaliniu lygmeniu, o ES priežiūros sistema yra nepakankama, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos.

Visų pirma rekomendavome aiškiau teikti pirmenybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai, nustatyti sistemą, pagal kurią būtų pranešama apie Sąjungos teisės pažeidimus, parengti gaires, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos standartizuotai keistis informacija tarp nacionalinio ir ES lygmens priežiūros institucijų.

Sąjungos finansavimas ir administravimas

Specialioji ataskaita 10/2021 „Lyčių aspekto integravimas į ES biudžetą: laikas pereiti nuo žodžių prie veiksmų“

Lyčių lygybė – viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Lyčių aspekto integravimas – tai priemonė lyčių lygybei pasiekti aktyviai skatinant moterų ir vyrų lygybę visais politikos formavimo ir įgyvendinimo etapais ir visose su jais susijusiose srityse. Komisija įsipareigojo įgyvendinti lyčių aspekto integravimą, o Europos Parlamentas ir Taryba pabrėžė, kad ES reikia įgyvendinti savo didelio užmojo lyčių aspekto integravimo įsipareigojimus.

Komisija pažangą siekiant visiškos lyčių lygybės vadina „lėta“. Europos Parlamentas pripažįsta, kad dėl pandemijos esama struktūrinė lyčių nelygybė dar padidėjo, ir pritarė tam, kad lyčių aspekto integravimas ir biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą būtų įtraukti į ekonomikos gaivinimo po COVID-19 priemonę, taip pat kad būtų taikoma įgyta patirtis, susijusi su neigiamu ankstesnių ekonomikos krizių poveikiu lyčių lygybei.

Vertinome, ar sudarant ES biudžetą buvo taikomas lyčių aspekto integravimas, siekiant skatinti moterų ir vyrų lygybę nuo 2014 m. Visų pirma tikrinome, ar Komisijos paramos lyčių aspekto integravimui sistema buvo tinkama, ar ES biudžeto cikle atsižvelgta į lyčių lygybę ir ar lyčių lygybės aspektas buvo įtrauktas į penkias atrinktas ES finansavimo programas.

Nustatėme, kad Komisija dar neįvykdė savo įsipareigojimo į ES biudžetą integruoti lyčių aspektą. Jos lyčių lygybės strategijoje nepakankamai skatinamas lyčių aspekto integravimas ir jis dar nevisiškai remiamas jos institucine sistema. Be to, ES biudžeto cikle nebuvo tinkamai atsižvelgta į lyčių lygybę, o Komisija mažai dėmesio skyrė mūsų tikrintų politikos sričių ir programų lyčių aspekto analizei.

Visų pirma rekomendavome stiprinti institucinę sistemą lyčių aspekto integravimui remti, atlikti ES finansavimo programų ir priemonių poreikių ir poveikio lyčių aspekto analizę, naudoti su lytimi susijusius tikslus ir rodiklius pažangai stebėti, sukurti fondų, kuriais remiama lyčių lygybė, stebėsenos sistemą ir kasmet teikti pasiektų rezultatų lyčių lygybės srityje ataskaitas.

Metinės ir specialiosios metinės ataskaitos

Metinėse ataskaitose daugiausia pateikiami mūsų patikinimo pareiškimo dėl Europos Sąjungos biudžeto ir Europos plėtros fondų (EPF) biudžeto rezultatai, tačiau taip pat aptariami veiksmingumo ir biudžeto bei finansų valdymo aspektai.

Specialiosiose metinėse ataskaitose pateikiami mūsų metinio ES agentūrų ir kitų Sąjungos įstaigų, bendrųjų įmonių ir Europos mokyklų audito darbo rezultatai.

Taip pat skelbiame ataskaitą dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsirandančių dėl Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) vykdomos veiklos.

2020 finansinių metų metinė ataskaita dėl ES biudžeto

Kiekvienais metais audituojame ES pajamas ir išlaidas siekdami patikrinti, ar metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir ar finansinėse ataskaitose atspindimos pajamų ir išlaidų operacijos atitinka finansines taisykles ES ir valstybių narių lygmeniu.

Be to, konkrečiai vertiname kiekvieną didelę ES biudžeto sritį pagal daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijas (pakategores). Taip pat analizuojame, kodėl ir kur buvo padaryta klaidų, teikiame rekomendacijas dėl patobulinimų ir tikriname, ar mūsų ankstesnės rekomendacijos buvo įgyvendintos praktiškai ir kaip tai buvo padaryta.

Šis nuodugnus darbas yra pagrindas mūsų patikinimo pareiškimui, kurį turime pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai, remdamiesi savo įgaliojimais pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV).

ES biudžetas. Palanki nuomonė dėl finansinių ataskaitų ir pajamų

Dėl 2020 finansinių metų pateikėme palankią nuomonę dėl finansinių ataskaitų ir ES pajamų.

ES biudžetas. Neigiama nuomonė dėl išlaidų

2020 m. ES išlaidos sudarė 173,3 milijardo eurų. Tai atitinka 1,1 % ES 27 ir Jungtinės Karalystės visų bendrųjų nacionalinių pajamų.

Mūsų auditoriai patikrino 728 mokėjimų paramos gavėjams visose išlaidų srityse imtį. Visa audito populiacija sudarė apie 148 milijardus eurų. Tai reiškia, kad įvertinome įvairius ES lėšų panaudojimo atvejus, kai buvo remiami svarbūs infrastruktūros projektai, mažosios ir vidutinės įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos, ūkininkai, studentai ES valstybėse narėse ar paramos gavėjai ES nepriklausančiose šalyse.

Pateikėme neigiamą nuomonę dėl 2020 finansinių metų ES išlaidų.

Įvertintas 2,7 % klaidų lygis
(2020 m. išlaidos)

Įvertinome, kad 2020 finansinių metų visų išlaidų klaidų lygis yra 1,8–3,6 %. Vidurinis šio intervalo taškas – vadinamasis labiausiai tikėtinas klaidų lygis – yra 2,7 %, toks pat kaip ir 2019 finansinių metų klaidų lygis.

Pastaba.Klaidų lygį vertiname naudodami standartinius statistinius metodus. Esame 95 % įsitikinę, kad klaidų lygis populiacijoje yra tarp apatinės klaidų ribos ir viršutinės klaidų ribos (išsamiau žr. 2020 m. metinės ataskaitos 1 skyriaus 1.1 priedą).

Ir vėl daugiau kaip 50 % audito populiacijos yra reikšmingų klaidų

2020 finansinių metų didelės rizikos išlaidos sudarė 59 %mūsų audito populiacijos, palyginti su 53 % praėjusiais metais. Įvertintas didelės rizikos išlaidų klaidų lygis buvo 4,0 %, palyginti su 4,9 % 2019 finansiniais metais.

ES lėšos panaudojamos patiriant dviejų tipų išlaidas, susijusias su skirtingais rizikos modeliais:

 • mažos rizikos išlaidas, susijusias su teisėmis į išmokas: remiantis tuo, kad paramos gavėjai turi įvykdyti tam tikras (paprastesnes) sąlygas, jos apima stipendijas studentams ir tyrėjams („Konkurencingumas“), tiesioginę paramą ūkininkams („Gamtos ištekliai“) ir atlyginimus bei pensijas ES darbuotojams („Administravimas)“;
 • didelės rizikos išlaidas, susijusias su išlaidų kompensavimu: ES kompensuoja tinkamos finansuoti veiklos tinkamas finansuoti išlaidas (susijusias su sudėtingesnėmis taisyklėmis). Jos apima mokslinių tyrimų projektus (pagal išlaidų kategoriją „Konkurencingumas“), investicijas į regionines ir kaimo plėtros programas („Sanglauda“ ir „Gamtos ištekliai“) ir paramos vystymuisi projektus (išlaidų kategorija „Europos vaidmuo pasaulyje“).
Labiausiai klaidų veikiamos DFP išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ ir „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“

2020 finansiniais metais „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ buvo labiausiai klaidų paveikta DFP išlaidų pakategorė, po jos – „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“.

Pastaba.Įvertintas klaidų lygis yra pagrįstas mūsų aptiktomis kiekybiškai įvertinamomis klaidomis, visų pirma testuojant operacijų imtį. Atrinkdami šią imtį ir vertindami klaidų lygį, naudojame standartinius statistinius metodus (žr. 2020 m. metinės ataskaitos 1 skyriaus 1.1 priedą).

OLAF ir Europos prokuratūrai pranešėme apie įtariamo sukčiavimo atvejus

Kaip ES išorės auditorius, neturime įgaliojimų tirti įtariamo sukčiavimo atvejų. Todėl mūsų auditai nėra skirti konkrečiai sukčiavimui aptikti. Vis dėlto mūsų auditoriai reguliariai nustato atvejų, kai mes įtariame, kad galėjo būti sukčiaujama.

OLAF pranešėme apie 15 įtariamo sukčiavimo atvejų, kuriuos nustatėme 2021 m. atlikdami audito darbą. 2020 m. pranešėme apie šešis tokius atvejus. Mūsų metinėje ataskaitoje dėl ES biudžeto pateikta papildoma informacija dėl šių įtariamo sukčiavimo atvejų pobūdžio ir vėlesnių OLAF rekomenduojamų finansinių susigrąžinimų.

2021 m. birželio mėn. taip pat pradėjome bendradarbiauti su Europos prokuratūra, remdamiesi 2021 m. rugsėjo 3 d. pasirašytu administraciniu susitarimu. Europos prokuratūrai pranešėme apie du atvejus, kuriuos nustatėme savo audito darbo metu 2021 m.

Metinė veiksmingumo ataskaita
Metinė veiksmingumo ataskaita. Dvejų metų trukmės bandomasis projektas

Savo metinę ataskaitą padalijome į dvi atskiras dalis, vykdydami dvejų metų trukmės bandomąjį projektą, kuris prasidėjo nuo 2019 finansinių metų metinės ataskaitos. Antroji metinės ataskaitos dalis skirta ES biudžeto išlaidų programų veiksmingumui.

Tikrinome, ar ir kaip Komisija ir teisėkūros institucijos pasinaudojo per ankstesnius daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpius įgyta patirtimi, kad pagerintų 2021–2027 m. laikotarpio išlaidų programų struktūrą ir veiksmingumą.

Taip pat išnagrinėjome rezultatus, pasiektus įgyvendinant ES programas pagal 2014–2020 m. DFP. Mūsų tikslas buvo nustatyti, kiek aktualios informacijos apie veiksmingumą buvo prieinama, ir, remiantis šia informacija, įvertinti, koks buvo tikrasis ES išlaidų programų veiksmingumas.

Šiomis aplinkybėmis peržiūrėjome metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą (MVVA) – pagrindinę Komisijos aukšto lygio ataskaitą dėl ES biudžeto veiksmingumo.

Taip pat tikrinome, kaip buvo atsižvelgta į audito rekomendacijas, kurias pateikėme 2017 m. paskelbtose specialiosiose ataskaitose.

2020 finansinių metų metinė ataskaita dėl Europos plėtros fondų
EPF: palanki nuomonė dėl finansinių ataskaitų ir pajamų; neigiama nuomonė dėl išlaidų

1959 m. įsteigti Europos plėtros fondai (EPF) buvo pagrindinės ES vystomojo bendradarbiavimo pagalbos teikimo priemonės. Jais siekiama panaikinti skurdą ir skatinti Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) tvarų vystymąsi ir integraciją į pasaulio ekonomiką. Šiuos fondus finansuoja ES valstybės narės ir juos atskirai nuo ES biudžeto valdo Europos Komisija ir Europos investicijų bankas (EIB). Jie bus toliau įgyvendinami ir apie juos bus pranešama atskirai tol, kol nebus užbaigta jų veikla.

2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje vystomojo bendradarbiavimo pagalba AKR šalims ir UŠT finansuojama iš ES biudžeto.

Kaip ir ankstesniais metais, dėl 2020 finansinių metų pateikėme palankią nuomonę tiek dėl EPF finansinių ataskaitų, tiek dėl pajamų, tačiau neigiamą nuomonę dėl EPF išlaidų. Mūsų įvertintas išlaidų klaidų lygis yra 3,8 % (2019 finansiniais metais – 3,5 %).

Specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agentūrų

ES agentūros yra atskiri juridiniai subjektai, įsteigiami tam, kad vykdytų konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES institucijoms formuoti ir įgyvendinti įvairių sričių politiką. Iš viso yra 43 agentūros.

Pastaba. 2020 m. nebuvo atliktas EDI ir Europos prokuratūros auditas, nes jos dar nebuvo finansiškai savarankiškos. Į žemėlapį taip pat įtraukta 2021 m. balandžio 1 d. įsteigta naujausia agentūra HADEA (Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga). Tuo pat metu Chafea baigė savo veiklą, o INEA ir EASME buvo pavadintos atitinkamai CINEA (Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomąja įstaiga) ir EISMEA (Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga). Be to, 2021 m. gegužės 12 d. GSA buvo pervadinta į EUSPA (Europos Sąjungos kosmoso programos agentūrą).

Palanki nuomonė dėl visų ES agentūrų 2020 finansiniais metais, išskyrus tris

2020 finansiniais metais bendrasis visų agentūrų, kurios patenka į mūsų įgaliojimų sritį (išskyrus BPV), biudžetas sudarė 3,7 milijardo eurų, o tai atitinka maždaug 2,2 % 2020 m. ES bendrojo biudžeto. Atitinkami 2019 finansinių metų duomenys buvo 3,3 milijardo eurų ir 2,2 %.

Apskritai, mūsų atlikto agentūrų audito metu buvo patvirtinti teigiami rezultatai, apie kuriuos buvo pranešta ankstesniais metais. Paskelbėme palankias nuomones dėl 41 agentūros finansinių ataskaitų ir pajamų. Savo parašu patvirtinome visų agentūrų finansinėse ataskaitose atspindimus mokėjimus, išskyrus Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER), Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) ir Kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) mokėjimus. Dėl šių trijų agentūrų pateikėme sąlygines nuomones, iš esmės dėl viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų ir dėl delegavimo procedūros, pagal kurią leidžiama vykdyti biudžeto operacijas, spragų.

2020 finansinių metų specialioji metinė ataskaita dėl bendrųjų įmonių

Bendrosios įmonės (BĮ) yra ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės su pramonės sektoriumi, mokslinių tyrimų grupėmis ir valstybėmis narėmis. Jos atlieka svarbų vaidmenį remiant į rinką orientuotus projektus strateginėse mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, taigi ir įgyvendinant ES mokslinių tyrimų politiką.

Aštuonios iš devynių BĮ įgyvendina konkrečius pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomus mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus transporto, energetikos, sveikatos, biologinės pramonės, elektroninių komponentų bei sistemų ir skaitmeninių mokslinių tyrimų srityse. Devintoji BĮ, Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė, finansuojama Euratomo lėšomis ir yra atsakinga už Europos įnašo teikimą Tarptautiniam termobranduoliniam eksperimentiniam reaktoriui (ITER).

Palanki nuomonė dėl visų bendrųjų įmonių 2020 finansiniais metais

2020 finansiniais metais paskelbėme palankias nuomones dėl visų BĮ finansinių ataskaitų, pajamų ir mokėjimų.

Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, prie mūsų audito nuomonės dėl Branduolių sintezės energetikos vystymo BĮ (F4E) 2020 m. metinių finansinių ataskaitų buvo pridėta dalyko pabrėžimo pastraipa, visų pirma siekiant atkreipti dėmesį į tolesnio sąnaudų didėjimo ir vėlavimo įgyvendinti ITER projektą riziką.

Specialiosios metinės ataskaitos dėl Europos mokyklų ir Bendros pertvarkymo valdybos neapibrėžtųjų įsipareigojimų

Paskelbėme metinę ataskaitą dėl 13 Europos mokyklų 2020 finansinių metų konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų peržiūros. Nors atlikus peržiūrą reikšmingų klaidų finansinėse ataskaitose nenustatyta, vis dar negalėjome patvirtinti, kad mokyklų finansų valdymas visiškai atitiko jų Finansinį reglamentą ir Tarnybos nuostatus.

Be to, kasmet teikiame ataskaitas dėl Bendros pertvarkymo valdybos (BPV), Tarybos ir Komisijos neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl joms tenkančių užduočių pagal Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą, vykdymo. Savo ataskaitoje dėl 2020 finansinių metų darome išvadą, kad BPV ir Komisija įdėjo pakankamai pastangų siekdamos atskleisti neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kai turėjo priežasčių tai daryti.

Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžios pažymėjimas

Mūsų metinių ataskaitų paskelbimas taip pat žymi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kurios metu Europos Parlamentas priima sprendimą (remdamasis Tarybos rekomendacija), ar Komisija ir kitos institucijos tinkamai valdė ES biudžetą, pradžią. Jei taip, jis suteikia joms biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

2021 m. spalio mėn. pradėjome savo 2020 m. metinių ataskaitų pristatymą Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ir Tarybos Biudžeto komitetui. Jas taip pat vėliau pristatėme Europos Parlamentui plenarinėje sesijoje ir Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai.

Be to, per visus 2021 m. savo metines ataskaitas pristatėme 20 valstybių narių nacionaliniams parlamentams ir vyriausybėms.

Nuomonės

Komisijos pasiūlymų dėl prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo ir nuosavų išteklių teikimo nagrinėjimas

Kaip ES nepriklausomas išorės auditorius, padedame gerinti finansų valdymą, teikdami nuomones dėl Komisijos pasiūlymų dėl naujų ar persvarstytų teisės aktų. Tais atvejais, kai šie pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turi didelį finansinį poveikį, ES teisės aktuose reikalaujama, kad su mumis būtų konsultuojamasi. Kitos institucijos taip pat gali paprašyti mūsų nuomonės dėl kitų konkrečių klausimų. Visos mūsų nuomonės teikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

2021 m. paskelbėme dvi tokias nuomones. Pirmoji nuomonė susijusi su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas. Antroji nuomonė susijusi su galiojančių taisyklių pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti valstybėms narėms didesnį nuspėjamumą ir patikslinti ginčų, kylančių teikiant nuosavus išteklius, sprendimo procedūras.

Kiti komunikacijos leidiniai

Preliminarios audito apžvalgos

Mūsų preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomas (veiklos) audito užduotis. Jos parengtos remiantis atliktu parengiamuoju darbu ir yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika ir (arba) programa.

2021 m. paskelbėme šešias preliminarias audito apžvalgas (2020 m. – 14).

Žurnalas

Kiekviename Audito Rūmų žurnalo numeryje pateikiama straipsnių konkrečia tema, dažniausiai – iš audito perspektyvos. Straipsnių autoriai – ES institucijose ir kitur dirbantys darbuotojai.

2021 m. paskelbėme tris numerius, kuriuose nagrinėjami šie klausimai: strategijos plėtojimas sparčiai kintančiame pasaulyje, naujoji BŽŪP, kuria kuriamos naujos perspektyvos, ir nelaimių ir krizių valdymas.

Konferencijos ir internetiniai seminarai

2021 m. taip pat (bendrai) surengėme keletą konferencijų ir internetinių seminarų. Dauguma šių renginių vis dar buvo surengti nuotoliniu būdu, juose galėjo dalyvauti suinteresuotosios šalys.

Toliau pateikiami penki pavyzdžiai.

Portugalijos audito rūmų ir Europos Audito Rūmų bendra konferencija ES klausimais

Portugalijos pirmininkavimo ES laikotarpiu Portugalijos audito rūmai ir Europos Audito Rūmai 2021 m. birželio 21 ir 22 d. Lisabonoje surengė konferenciją „Europos fondai. Valdymo kontrolė ir atskaitomybė“. Tai buvo pirmasis toks kontaktinis susitikimas nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. pradžioje. Šių dviejų aukščiausiųjų audito institucijų delegacijos susitiko su Portugalijos aukšto lygio atstovais ir aptarė šias temas: prioritetus ir iššūkius, susijusius su daugiamete finansine programa ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planu, Europos finansavimą ir su klimato kaita susijusią pertvarką, skaitmeninę ateitį, viešųjų finansų tvarumą ir Europos fondų valdymą ir kontrolę.

Finansų valdymas Europos Sąjungoje

2021 m. liepos 9 d. Audito Rūmai surengė virtualią aukšto lygio konferenciją finansų valdymo Europos Sąjungoje klausimais. Jos tikslas – skatinti diskusijas apie ES finansų sektoriaus atsparumą ir jo pasirengimą įveikti kitą krizę ir remti ekonomikos atsigavimą. Komisijos pirmininkės vykdomasis pavaduotojas Valdis Dombrovskis pradėjo konferenciją, kurioje dalyvavo garbūs pranešėjai ir diskusijos dalyviai iš ES ir tarptautinių institucijų, valstybių narių, finansų sektoriaus ir akademinės bendruomenės.

COVID-19 pandemija ir jos poveikis Europos ateičiai

2021 m. spalio 6 d. Audito Rūmai surengė mišrų seminarą, kad apsvarstytų konferenciją dėl Europos ateities. Šiame seminare dalyvavo Federica Mogherini, Europos kolegijos rektorė ir buvusi ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams bei Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja. Ji atkreipė dėmesį į keletą pandemijos aspektų, kurie, jos nuomone, lems diskusijas dėl Europos ateities. Audito Rūmų darbuotojai buvo paraginti išsakyti savo idėjas apie Europos ateitį ne tik kaip auditoriai, bet ir kaip ES piliečiai.

Kapitalo rinkų plėtra Baltijos jūros regione

2021 m. spalio 1 d. Vilniuje įvyko 8-oji tarptautinė finansų rinkų konferencija „Kapitalo rinkų plėtra Baltijos jūros regione“. Konferencija buvo grindžiama Specialiojoje ataskaitoje 25/2020 „Kapitalo rinkų sąjunga – lėta pradžia siekiant plataus užmojo tikslo“ pateiktomis rekomendacijomis ir išvadomis. Daug aukšto lygio pranešėjų, tarp jų – Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Europos investicijų banko pirmininkas Werneris Hoyeris, susirinko aptarti, kaip geriausiai sukurti bendrąją kapitalo rinką, suteikiant piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms veiksmingų investavimo ir finansavimo galimybių.

COP klimato kaitos konferencija

2021 m. Glazge vykusioje JT klimato kaitos konferencijoje – COP26 aukščiausiojo lygio susitikime – Audito Rūmai bendrai suorganizavo du gretutinius renginius: Audito Rūmai prisidėjo prie kartu su EUROSAI suorganizuotos diskusijos dėl išorės auditorių indėlio įgyvendinant klimato srities užmojus ir kartu su Europos investicijų banku (EIB) suorganizavo renginį dėl finansavimo sutelkimo prisitaikymui prie klimato kaitos. Audito Rūmų narė Eva Lindström pristatė Audito Rūmų tvarių finansų audito rezultatus, o EIB pirmininko pavaduotoja Ambroise Fayolle pristatė naują EIB prisitaikymo planą.

Inovacijos ir skaitmeninis auditas

Audito Rūmai dėjo daugiau pastangų, kad audito metu kuo geriau pasinaudotų šiuolaikinėmis technologijomis ir naujais metodais, siekdami teikti daugiau ir geresnės atskaitomybės proceso informacijos. Audito Rūmai taip pat savo 2021–2025 m. strategijoje vis dažnesnį technologijų ir duomenų naudojimą atliekant auditą įvardijo kaip vieną pagrindinių prioritetų.

Dažnesnio duomenų ir technologijų naudojimo audito metu plėtotės planas

2021 m. liepos mėn. Audito Rūmai priėmė dažnesnio duomenų ir technologijų naudojimo audito metu plėtotės planą. Plane nustatyti ateinančių penkerių metų tikslai ir uždaviniai, siekiant geriau panaudoti technologijas Audito Rūmų audito tikslams pasiekti.

DATA: nauja grupė, pasitarnaujanti audito funkcijai atlikti

Priėmę šį planą, Audito Rūmai subūrė naują grupę DATA (Audito duomenys ir technologijos). DATA yra centralizuota ekspertų (daugiausia duomenų mokslininkų ir IT auditorių) grupė, kuri padeda audito grupėms ir yra atsakinga už plėtotės plano įgyvendinimą Audito Rūmuose.

2021 m. grupę sudarėme įdarbindami tiek išorės, tiek vidaus ekspertus, visų pirma įtraukdami duomenų mokslininkus iš Audito Rūmų inovacijų laboratorijos „ECAlab“. Tai kitas žingsnis plečiant ankstesnius „ECAlab“ bandomuosius projektus ir paslaugas.

Inovacijos ir besiformuojančios technologijos

Nors didesnį dėmesį pradėjome teikti apčiuopiamiems sprendimams, skirtiems mūsų auditoriams platesniu mastu, mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikis tebėra didelis. Naudodamiesi „ECALab“ ir grupe DATA, ir toliau tyrėme tokias technologijas kaip teksto duomenų gavyba, procesų gavyba ir dirbtinis intelektas. Pavyzdžiui, sukūrėme Robotinio proceso automatizavimo (RPA) paslaugą, kad būtų galima centralizuotai ir automatiškai rinkti audito įrodymus ir taip padidinti patvirtinamųjų dokumentų parsisiuntimo greitį ir patikimumą. RPA buvo naudojamas 17 audito užduočių.

Aktyviai dalyvavome Tarpinstitucinio skaitmeninės transformacijos komiteto besiformuojančių technologijų grupės veikloje, kuria siekiama ES institucijose diegti tokias technologijas kaip dirbtinis intelektas, papildytoji realybė ar blokų grandinė. 2021 m. rugsėjo mėn. nusprendėme sutelkti dėmesį į bendradarbiavimą su ES institucijomis ir įstaigomis, kad būtų suformuotas požiūris į paskirstytojo registro technologijų panaudojimą mūsų konkretiems poreikiams atliepti.

Be to, „ECAlab“ toliau skatino tarptautinį dalijimąsi žiniomis per TiNA – Audito Rūmų inicijuotą tinklą, suburiantį valstybių narių AAI specialistus, kad jie dalytųsi žiniomis ir bendradarbiautų šiame auditui skirtų technologijų ir inovacijų tinkle.

Tarpinstituciniai ryšiai

Glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Parlamentu, Taryba, nacionaliniais parlamentais ir valstybių narių vyriausybėmis, kadangi mūsų darbo poveikis labai priklauso nuo to, kaip šios institucijos naudojasi mūsų audito metu nustatytais faktais ir rekomendacijomis.

Europos Parlamentas

2021 m. kovo mėn. Komitetų pirmininkų sueiga paragino Audito Rūmų pirmininką pasikeisti nuomonėmis dėl mūsų 2021–2025 m. strategijos ir 2021 ir 2022 m. bei vėlesnių metų darbo programų.

Audito Rūmų nariai ir audito grupės reguliariai kviečiami į EP komitetų ir organų, visų pirma į Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) susitikimus, kad jiems pristatytų mūsų darbo rezultatus.

Didžiąją 2021 m. dalį Europos Parlamentas toliau rengė mišrius plenarinius ir komitetų posėdžius. Nepaisydami su pandemija susijusių apribojimų, Audito Rūmai Europos Parlamente apsilankė 147 kartus – tai didžiausias kada nors užfiksuotas skaičius per metus.

Iš viso 2021 m. mūsų nariai CONT komitetui pristatė 19 specialiųjų ataskaitų ir keturias apžvalgas. Audito Rūmų nariai pranešėjai taip pat dalyvavo 13 CONT klausymų dėl 2020 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir penkiuose klausymuose dėl 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

Be to, nariai septyniolikoje kitų EP komitetų pristatė 46 specialiąsias ataskaitas, apžvalgas ir nuomones. Kai kurie iš šių susitikimų vyko kartu, keliems komitetams susidomėjus ta pačia ataskaita.

Europos Sąjungos Taryba

Įprastai Tarybos parengiamieji organai nagrinėja visas mūsų specialiąsias ataskaitas netrukus po to, kai jos paskelbiamos, tačiau nebūtinai analizuoja visas apžvalgas ar nuomones. 2021 m. dviem Tarybos komitetams (Ekonomikos ir finansų komitetui ir Finansinių paslaugų komitetui) ir 18 Tarybos darbo grupių pristatėme 28 specialiąsias ataskaitas ir vieną nuomonę.

2021 m. Audito Rūmų pirmininkas Klausas-Heineris Lehne ir kiti Audito Rūmų nariai taip pat dalyvavo šešiuose susitikimuose su nuolatiniais atstovais Europos Sąjungoje. Be to, Tarybos Biudžeto komitetas paragino atitinkamus Audito Rūmų vadovus pristatyti mūsų 2021–2025 m. strategiją, 2021 ir 2022 m. bei vėlesnių metų darbo programas, skaitmeninę agentūrų audito strategiją ir 2022 m. biudžeto projektą.

Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė
Portugalija: 2021 m. sausio – birželio mėn.
Slovenija: 2021 m. liepos – gruodžio mėn.

Dauguma ES Tarybos posėdžių vyko nuotoliniu būdu. Vis dėlto Audito Rūmų nariai dalyvavo kai kuriuose fiziniuose posėdžiuose, pavyzdžiui:

 • 2021 m. balandžio mėn. neoficialiame ES aplinkos ministrų Tarybos posėdyje Lisabonoje Audito Rūmų narys João Figueiredo pristatė pagrindines Audito Rūmų mintis, susijusias su mūsų darbu aplinkos srityje.
 • 2021 m. lapkričio mėn. Audito Rūmų pirmininkas Klausas-Heineris Lehne ir Audito Rūmų narys Tony Murphy, prieš pristatydami 2020 m. metinę ataskaitą ES finansų ministrams, susitiko su Slovėnijos finansų ministru, kuris ėjo ECOFIN tarybos pirmininko pareigas.

Nacionaliniai parlamentai ir valstybių narių vyriausybės

Susitikimai su nacionaliniais parlamentais

2021 m., nepaisydami besitęsiančios pandemijos nustatytų apribojimų, pristatėme savo darbą 97 susitikimuose su nacionaliniais parlamentais 21 valstybėje narėje. Šie susitikimai (80 fizinių ir 17 virtualių susitikimų) daugiausia vyko kontaktiniu būdu.

Susitikimai su valstybių narių vyriausybėmis

2021 m. mūsų nariai ir vadovybė pristatė mūsų darbą 107 susitikimuose su valstybių narių vyriausybėmis ir valdžios institucijomis 20 valstybių narių. Šie susitikimai (81 fizinis ir 26 virtualūs susitikimai) daugiausia vyko kontaktiniu būdu.

Europos Komisija

Keitimasis nuomonėmis su mūsų audituojamais subjektais aukščiausiu lygmeniu

Audito Rūmų ir Komisijos nariai reguliariai palaiko dvišalius ryšius dėl planuojamų ir vykdomų audito užduočių.

Be to, per daugelį metų nusistovėjo praktika mūsų nariams kasmet rengti susitikimą su kolegomis Europos Komisijoje.

Tačiau 2021 m. dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos jie susitarė atidėti šį metinį susitikimą vėlesniam laikui.

Bendradarbiavimas su kitomis aukščiausiosiomis audito institucijomis

ES aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komitetas

Mūsų bendradarbiavimas su 27 valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis (AAI) daugiausia vyksta per ES aukščiausiųjų audito institucijų Ryšių palaikymo komitetą. Šis forumas palengvina ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų dialogą ir mainus.

2021 m. kartu su Belgijos ir Vokietijos AAI inicijavome bendradarbiavimo veiklą dėl priemonės „Next Generation EU“ įgyvendinimo, visų pirma dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo ES ir nacionaliniu lygmenimis audito. Mūsų iniciatyva buvo labai palankiai įvertinta, nes 18 ES AAI auditoriai ir audito vadovai pasinaudojo galimybe reguliariai susitikti ir aptarti aktualius klausimus ir audito metodus.

Metinis susitikimas atidėtas

Įprastomis aplinkybėmis Ryšių palaikymo komitetas renkasi kasmet. Tačiau dėl COVID-19 metinis susitikimas, kuris turėjo įvykti 2020 m. spalio mėn., buvo atidėtas 2022 m. 2021 m. lapkričio mėn. Audito Rūmai surengė tarpinį susitikimą internetu.

2021 m. liepos mėn. paskelbtas audito kompendiumas dėl atsako į COVID-19

2021 m. liepos mėn. Ryšių palaikymo komiteto vardu paskelbėme audito kompendiumą dėl iššūkių, susijusių su COVID-19 pandemija. Jame pateikiama informacija apie pandemijos poveikį ir atsaką į ją nacionaliniu ir viršnacionaliniu lygmenimis, taip pat apžvelgiamas aktualus audito darbas, kurį 2020 m. atliko ir paskelbė ES AAI.

Tai buvo ketvirtasis audito kompendiumo, kuris tapo kasmetiniu Ryšių palaikymo komiteto leidiniu, leidimas.

Auditui skirtų technologijų ir inovacijų tinklas

Dalijimosi žiniomis ir bendradarbiavimo su kitomis ES AAI platformoje dėl auditui skirtų technologijų ir inovacijų tinklo (TINA), kurią sukūrėme 2020 m. lapkričio mėn., dabar yra 498 registruoti naudotojai iš 26 ES AAI, Komisijos ir Audito Rūmų.

Pasinaudojus tinklu buvo suorganizuota 12 tiesioginių renginių internetu tokiomis temomis kaip robotikos procesų automatizavimas, procesų gavyba, blokų grandinė ir kibernetinis saugumas. Kiekvienoje sesijoje dalyvavo vidutiniškai 60 dalyvių.

ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI

Taip pat remiame ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių(Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Kosovo[*], Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Turkijos) AAI.

2021 m. parėmėme bendrą EBPO ir Europos Sąjungos iniciatyvą SIGMA (Parama valdymui ir administravimui gerinti) rengiant praktinius seminarus dėl su COVID-19 susijusių viešųjų išlaidų audito.

[*] Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei TTT nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

INTOSAI

2021 m. toliau aktyviai dalyvavome Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) veikloje. Eidami Profesinių standartų komiteto (PSK) pirmininko pavaduotojo pareigas, prisidėjome prie INTOSAI strateginio planavimo darbo grupės ir aktyviai bendradarbiavome su kitais už tikslus atsakingais pirmininkais. 2021 m. lapkričio mėn. dalyvavome virtualiame INTOSAI valdybos posėdyje.

Taip pat dalyvavome PSK pakomitečių posėdžiuose ir kitų INTOSAI darbo organų veikloje ir projektuose, visų pirma aplinkosaugos audito, didžiųjų duomenų, finansų modernizavimo ir reguliavimo reformos, taip pat viešosios politikos ir programų vertinimo srityse. Taip pat dalyvavome INTOSAI auditorių kvalifikacijos kėlimo darbo grupės veikloje ir INTOSAI vystymo iniciatyvoje.

EUROSAI

Taip pat aktyviai dalyvavome Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), INTOSAI Europos regioninės grupės, visų pirma jos darbo grupių aplinkos audito, informacinių technologijų klausimais, fondų, skirtų stichinėms nelaimėms ir katastrofoms, audito, taip pat audito ir etikos specialios paskirties grupės veikloje.

2021 m. tęsėme projekto grupės „Pasirengimas ateities rizikos veiksniams ir klimato krizei: laikas pateikti su auditu susijusią ilgalaikę perspektyvą?“ darbą. (kuriam vadovavome kartu su Jungtinės Karalystės nacionaline audito tarnyba), atsižvelgdami į „Tolesnio mąstymo ir kylančių klausimų“ portfelį. Be to, aktyviai prisidėjome prie reagavimo į COVID-19 audito projekto grupės.

Kartu su EUROSAI COP26 suorganizavome gretutinį renginį „Klimato politikos įgyvendinimas“.

Mūsų vadovybė

Nariai

Audito Rūmai veikia kaip kolegialus organas, susidedantis iš narių – po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Taryba skiria kiekvieną narį, kai jį pasiūlo atitinkamos nacionalinės vyriausybės. Neturime įgaliojimų pateikti narių kandidatūrų ar juos paskirti.

Mūsų nariai skiriami šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Savo pareigas jie atlieka visiškai nepriklausomai ir vadovaujasi bendru Europos Sąjungos interesu. Prieš eidami pareigas, jie duoda iškilmingą priesaiką Europos Teisingumo Teismui.

2021 m. Taryba paskyrė naują narį iš Lenkijos Mareką Opiołą, kuris nuo 2021 m. vasario 1 d. baigs vykdyti buvusio nario Januszo Wojciechowskio įgaliojimus. 2019 m. J. Wojciechowskis buvo paskirtas už žemės ūkį atsakingu ES Komisijos nariu.

Mūsų narys iš Portugalijos João Figueiredo, deja, mirė 2021 m. birželio 29 d. 2021 m. pabaigoje kandidato siūlymo procedūra jo įgaliojimams užbaigti dar buvo vykdoma.

2021 m. narių kolegija posėdžiavo 20 kartų. Dėl pandemijos dauguma šių posėdžių vyko mišriu būdu: kai kurie nariai dalyvavo iš Audito Rūmų, o kiti – per nuotolį. Dalyvavimo šiuose posėdžiuose lygis siekė 97 %. Nariai taip pat dalyvavo kolegijų ir komitetų posėdžiuose (taip pat žr. audito kolegijas ir komitetus)

2021 m. Audito Rūmų seminaras: NGEU, komunikacijos strategijos ir 2022 m. bei vėlesnių metų darbo programos aptarimas

Kartą per metus mūsų nariai, generalinis sekretorius ir direktoriai dalyvauja dviejų dienų seminare, kad aptartų svarbius klausimus, susijusius su ilgalaike Audito Rūmų strategija, darbu ir jo organizavimu.

Šių metų Audito Rūmų seminare nariai aptarė šias pagrindines temas:

 • patikinimo pareiškimo ateitį;
 • priemonę „Next Generation EU“;
 • veiksmingumo ataskaitos ateitį;
 • koronaviruso krizės metu įgytą patirtį;
 • Audito Rūmų dalyvavimą Konferencijoje dėl Europos ateities;
 • Audito Rūmų komunikacijos strategiją ir
 • 2022 ir vėlesnių metų darbo programą.

Pirmininkas

Pirmininkas yra atsakingas už institucijos strategiją, planavimą ir veiksmingumo valdymą, komunikaciją ir ryšius su žiniasklaida, institucinius ryšius, teisės reikalus ir vidaus auditą. Jis taip pat atstovauja Audito Rūmams palaikydamas išorės ryšius.

Iš savo tarpo trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta, mūsų Audito Rūmų nariai išsirenka pirmininką. Tada išrinktasis asmuo prisiima pirmojo iš lygių (primus inter pares) vaidmenį, pirmininkauja Audito Rūmų posėdžiams ir užtikrina, kad Audito Rūmų sprendimai būtų įgyvendinti.

Klausas-Heineris Lehne buvo išrinktas pirmininku 2016 m. rugsėjo mėn. ir perrinktas 2019 m. rugsėjo mėn.

Pastaba.2022 m. vasario mėn. duomenimis.

Audito kolegijos ir komitetai

Nariai skiriami į vieną iš penkių audito kolegijų, kuriose tvirtinamos dauguma mūsų audito ataskaitų, apžvalgų ir nuomonių. Audito kolegijos paskirsto užduotis savo nariams. Kiekvienas narys už savo audito užduotis yra atskaitingas kolegijai ir Audito Rūmams. Audito kolegijų direktoratuose dirbantys profesionalūs auditoriai atlieka audito darbą.

Kiekvienai audito kolegijai Audito Rūmų nariai dvejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, išsirenka seniūną. 2021 m. gruodžio mėn. mūsų penkių audito kolegijų seniūnai buvo Samo Jerebas, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Mihails Kozlovs ir Tony Murphy.

Audito kokybės kontrolės komitetas (AQCC) nagrinėja Audito Rūmų audito politiką, standartus ir metodiką, paramą auditui ir jo plėtojimą, taip pat audito kokybės kontrolę. Jį sudaro po vieną narį iš kiekvienos audito kolegijos; jam pirmininkauja Janas Gregoras.

Sprendimus platesniais strateginiais ir administraciniais klausimais priima Administracinis komitetas (AK) ir, atitinkamais atvejais, narių kolegija. Jiems abiem pirmininkauja pirmininkas. Administracinį komitetą sudaro pirmininkas, kolegijų seniūnai, AQCC pirmininkas ir už tarpinstitucinius ryšius atsakingas narys (nuo 2021 m. gruodžio mėn. – Rimantas Šadžius).

2021 m. įvyko 95 kolegijų, 12 Administracinio komiteto ir devyni AQCC posėdžiai. Dėl pandemijos dauguma šių posėdžių vyko mišriu būdu. Dalyvavimo šiuose posėdžiuose lygis atitinkamai siekė 98 %, 96 % and 96 %.

Kiti komitetai yra Etikos komitetas (pirmininkė – Joëlle Elvinger), Vidaus audito komitetas (pirmininkė – Ivana Maletić) ir Prognozavimo patariamoji grupė (nuo 2021 m. gruodžio mėn. jai pirmininkauja Helga Berger).

Mūsų vyresniąją vadovybę sudaro generalinis sekretorius ir direktoriai. Iš viso yra dešimt direktoratų: penki susieti su audito kolegijomis, vienas su AQCC, vienas su pirmininko tarnyba ir trys su generaliniu sekretoriatu.

2021 m. sausio 1 d. Audito Rūmų generalinio sekretoriaus pareigas šešerių metų kadencijai pradėjo eiti Zacharias Kolias

Pastaba.2022 m. vasario mėn. duomenimis.

Veiksmingumo vertinimas

Taikome rinkinį pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), leidžiančių informuoti vadovybę apie pažangą, padarytą siekiant strateginių tikslų, paremti sprendimų priėmimą ir teikti informaciją apie veiksmingumą instituciniams suinteresuotiesiems subjektams. Atnaujinome PVRR, kad paremtume savo 2021–2025 m. strategiją. Taikant šį penkių PVRR rinkinį pateikiama išsami mūsų, kaip organizacijos, veiklos rezultatų, susijusių su mūsų darbo sklaida, poveikiu ir suvokimu, apžvalga. Šie rodikliai yra:

 • paskelbtų ataskaitų skaičius (palyginti su planu);
 • matomumas žiniasklaidoje;
 • mūsų darbo poveikis ir suvokimas (suinteresuotųjų subjektų atsiliepimai);
 • mūsų apsilankymai kitose institucijose, nacionaliniuose parlamentuose ir valstybių narių vyriausybėse, taip pat tarptautinė veikla;
 • Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimas.
2021 m., nepaisant COVID-19 apribojimų, paskelbtos 32 ataskaitos

2021 m., nepaisydami sudėtingų COVID-19 aplinkybių, paskelbėme 32 ataskaitas (tiek pat, kiek 2020 m.), t .y 27 specialiąsias ataskaitas ir penkias apžvalgas. Tačiau tai yra aštuoniomis ataskaitomis mažiau nei 40 ataskaitų, suplanuotų 2021 ir vėlesnių metų darbo programoje, nes kai kurie auditai tais metais buvo atidėti.

Paskelbtų ataskaitų skaičius

2021 m. iš viso paskelbėme 55 leidinius.

Matomumas žiniasklaidoje

2021 m.: nušvietimo žiniasklaidoje lygio padidėjimas

2021 m. užregistravome apie 67 000 internetinių straipsnių ir įrašų socialinėje žiniasklaidoje, susijusių su mūsų audito ataskaitomis, kitais leidiniais arba apskritai su Audito Rūmais. Tai yra reikšmingas nušvietimo lygio padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais (2020 m. – 32 000; 2019 m. – 51 000).

Priklausomai nuo ataskaitos temos ir sudėtingumo, nušvietimas žiniasklaidoje gali labai skirtis. Žiniasklaidos domėjimuisi mūsų leidiniais taip pat gali turėti įtakos išorės veiksniai, pavyzdžiui, svarbus renginys ar politikos raida. Be to, susidarius nepaprastajai padėčiai, pavyzdžiui, kilus COVID-19 pandemijai, žiniasklaidos dėmesys ypač sutelkiamas į su krize susijusią medžiagą.

Nuo su COVID-19 susijusio izoliavimo pradžios reklamavome savo leidinius virtualiai, o tai suteikė mums galimybę sustiprinti ryšius su žurnalistais. Tai padarė teigiamą poveikį mūsų nušvietimui žiniasklaidoje.

Palyginti su ankstesniais metais, susidomėjimas mūsų audito ataskaitomis labai išaugo. Tai pasakytina ir apie kitus leidinius, ir apie Audito Rūmus apskritai. Nušvietimas žiniasklaidoje beveik pasiekė iki COVID pandemijos buvusį lygį.

Bendravimas su spaudos atstovais

2021 m. paskelbėme 49 pranešimus spaudai 23 ES kalbomis, taip pat informacinius pranešimus, kvietimus žiniasklaidai ir (parengtus naudoti) garso pranešimus tam tikromis kalbomis. Taip pat parengėme pozicijos dokumentus, kurie bus skelbiami įtakinguose laikraščiuose, ir surengėme nemažai interviu su pagrindinėmis žiniasklaidos priemonėmis visoje Europoje, kurios apėmė radiją, televiziją ir rašytinę spaudą. Be to, internetu surengėme 26 spaudos konferencijas, įskaitant metinei ataskaitai skirtas šalių spaudos konferencijas. Iš viso mūsų spaudos konferencijos pritraukė 527 žurnalistus, kurių dauguma atstovauja pagrindinėms nacionalinėms žiniasklaidos priemonėms ES valstybėse narėse.

Vienas milijonas apsilankymų Audito Rūmų interneto svetainėje

2021 m. apsilankymų mūsų interneto svetainėje skaičius ir vėl siekė daugiau kaip vieną milijoną, o unikalių lankytojų skaičius – apie 546 000.

Socialinių tinklų veikla sulėtėjo

Socialinių tinklų kanalai mums leidžia tiesiogiai bendrauti su piliečiais. 2021 m., atsižvelgdami į COVID-19 krizę, toliau mažinome savo socialinių tinklų veiklos apimtis. Iš viso 718 kartų savo socialinių tinklų kanalais paskelbėme įrašų apie Audito Rūmus ir jų darbą (2020 m. šių įrašų skaičius siekė 1 007).

2021 m. savo socialinių tinklų įrašuose ir toliau pateikėme nuorodų į Audito Rūmų žurnalo straipsnius. Taigi, 28 % mūšų įrašų buvo pakartoti straipsniai, kurie anksčiau buvo paskelbti Audito Rūmų žurnale (2020 m. – 32 %).

2021 m. sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose ir toliau didėjo

Iki 2021 m. pabaigos mūsų trys socialinių tinklų paskyros („Twitter“, „LinkedIn“, „Facebook“) buvo pritraukusios apie 39 000 sekėjų, t. y. daugiau nei 2020 m. (35 000).

Mūsų darbo poveikis ir suvokimas

83 % mūsų apklausų respondentų mano, kad mūsų ataskaitos naudingos jų darbui

Tikėtiną savo darbo poveikį ir naudingumą vertiname taip, kaip jį suvokia mūsų ataskaitų skaitytojai Europos Parlamente, Taryboje, Komisijoje, ES agentūrose, valstybių narių nuolatinėse atstovybėse, valstybių narių agentūrose ir AAI, NVO, akademinėse bendruomenėse, žiniasklaidoje ir kaip tai daro kiti subjektai.

Nuo 2018 m. atliekame anonimines elektronines apklausas, kuriose prašome skaitytojų pateikti kokybinių atsiliepimų apie atrinktas ataskaitas ir bendrų pasiūlymų dėl mūsų darbo.

2021 m. 83 % beveik 500 respondentų manė, kad mūsų ataskaitos naudingos jų darbui, o 79 % – kad jos turėjo poveikį. Šie rezultatai panašūs į praėjusių metų rezultatus (2020 m. – atitinkamai 84 % ir 75 %).

Mūsų apsilankymai kitose institucijose, nacionaliniuose parlamentuose ir valstybių narių vyriausybėse, taip pat tarptautinė veikla

Žymus apsilankymų skaičiaus padidėjimas

Apskritai, 2021 m. 419 kartų Europos Parlamento komitetuose, Tarybos parengiamuosiuose organuose, nacionaliniuose parlamentuose ir valstybių narių vyriausybėse pristatėme savo darbo rezultatus.

Be to, 154 kartus dalyvavome tarptautinėje veikloje. Ji apėmė tarptautinių viešojo audito organizacijų, visų pirma INTOSAI ir EUROSAI, veiklą, taip pat dvišalius renginius su kitomis AAI, konferencijas, susitikimus ir veiklą, skirtą platesnei auditorijai.

2021 m. atnaujinome pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su mūsų apsilankymais, kad į juos būtų įtrauktos valstybių narių vyriausybės ir tarptautinė veikla.

Apskritai, gerokai sustiprinome savo ryšius su Europos ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais ir viršijome iki COVID-19 pandemijos buvusį lygį.

Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimas

Beveik visos mūsų 2017 m. rekomendacijos buvo įgyvendintos

Savo rekomendacijų įgyvendinimą vertiname remdamiesi tolesne priežiūra, kurią vykdo mūsų auditoriai. 2021 m. analizavome savo 2017 m. ataskaitose pateiktas rekomendacijas.

Šia analize atskleista, kad 94 % mūsų 2017 m. metinėje ataskaitoje pateiktų 35 rekomendacijų ir 89 % mūsų 2017 m. specialiosiose ataskaitose pateiktos 161 rekomendacijos buvo įgyvendintos arba visiškai, arba kai kuriais atžvilgiais ar dauguma atžvilgių.

Mūsų darbuotojai

Darbuotojų pasiskirstymas

2021 m. pabaigoje, kaip ir ankstesniais metais, Audito Rūmuose buvo 853 nuolatinės ir laikinosios pareigybės. 527 šių pareigybių buvo audito kolegijose, įskaitant 104 pareigybes narių kabinetuose.

Be to, metų pabaigoje mums dirbo 92 sutartininkai ir 25 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (2020 m. – atitinkamai 83 ir 15).

Įdarbinimas

Mūsų įdarbinimo politika grindžiama bendraisiais ES institucijų principais ir įdarbinimo sąlygomis, o mūsų darbuotojai turi labai įvairios akademinės ir profesinės patirties.

2021 m. įdarbinome 80 naujų darbuotojų (2020 m. – 62 darbuotojus). Tai – 16 pareigūnų, 21 laikinasis darbuotojas, 30 sutartininkų ir 13 deleguotųjų nacionalinių ekspertų.

Mūsų ASPIRE programa auditoriams yra skirta naujai atvykusių asmenų profesinei integracijai palengvinti, suteikiant jiems galimybę įgyti patirties darbo vietoje atliekant įvairias audito užduotis, taip pat dalyvauti tiksliniuose mokymuose per pirmuosius trejus jų darbo metus.

Be to, universiteto diplomą turintiems asmenims suteikėme 56 trijų – penkių mėnesių stažuotes (2020 m. – 44). 2021 m. mūsų stažuotojai kovo ir gegužės mėn. sesijose dirbo iš savo kilmės šalies, o spalio mėn. sesijos metu – panašiu mišriu būdu, kaip ir kiti Audito Rūmų darbuotojai, derindami darbą vietoje ir nuotolinį darbą.

Amžiaus profilis

Trys ketvirtadaliai (76 %) mūsų aktyvios tarnybos darbuotojų 2021 m. pabaigoje buvo 40– 59 m. amžiaus. Panašus rodiklis buvo ir 2020 m.

Beveik trys ketvirtadaliai (73 %) mūsų direktorių ir pagrindinių vadybininkų yra 50 metų ar vyresni (2020 m.– 80 %). Tai reiškia, kad per artimiausius 5–10 metų jiems išėjus į pensiją vyks vadovybės atnaujinimas.

Vienodos galimybės

Apskritai įdarbiname po lygiai moterų ir vyrų.

Savo darbuotojams visais organizacijos lygmenimis esame įsipareigoję siūlyti lygias karjeros galimybes. Įdarbiname tiek pat moterų ir vyrų, o 2021 m. daugiau kaip trečdalis (36 %) mūsų direktorių ir pagrindinių vadybininkų buvo moterys (2020 m.– 35 %).

Audito Rūmų audito srities pagrindinių vadybininkių dalis pasiekė 37,5 % (2020 m.– 29 %), t. y. beveik pasiektas 2027 m. tikslas – 40 %. Priėmę naują 2021–2025 m. daugiametę politiką ir veiksmų planą, 2021 m. perėjome nuo lygių galimybių politikos prie platesnio įvairovės ir įtraukties požiūrio.

Be to, ir toliau esame įsipareigoję užtikrinti geografinę pusiausvyrą savo valdymo lygmenyse.

Parama auditui

Audito metodika

AWARE

2021 m. savo interneto svetainėje paskelbėme vidaus skaitmeninę platformą AWARE (prieinamus internetinius audito išteklius, angl. Accessible Web-based Audit Resource). Taip visuomenei suteikiamas vienas prieigos taškas prie mūsų audito metodikos ir gairių.

Profesinis mokymas

Mokymosi internetu konsolidavimas

Kaip ir tikėtasi, 2021 m. mokymasis internetu buvo norma. Remdamiesi praėjusiais metais įgyta patirtimi, galėjome organizuoti rekordinį skaičių mokymosi veiklos (616) įvairiomis temomis – nuo audito iki duomenų apsaugos. Dėl visuomenės sveikatos padėties kelis kartus buvo galima rengti mišrius mokymus arba mokymus klasėje.

Didelis internetu vykdomos veiklos skaičius ir dalyvių skaičiaus apribojimų nebuvimas turėjo teigiamą poveikį mokymo rodikliams, kurie gerokai padidėjo, palyginti su 2020 m.

2021 m. viršytas profesinio mokymo tikslas

Ir vėl viršijome profesinio mokymo tikslą, t. y. penkių ne kalbų mokymo dienų per metus, skirtų auditoriams, tikslą, nustatytą pagal Tarptautinės buhalterių federacijos rekomendacijas, ir dviejų dienų tikslą ne auditoriams.

Mūsų auditoriai dalyvavo vidutiniškai 8,5 mokymo dienos (2020 m. – 5,4), o ne audito darbuotojai – vidutiniškai 4,2 mokymo dienos (2020 m. – 3,1).

Specialiai auditoriams pritaikyti mokymai

Mūsų prioritetas – remti Audito Rūmų audito veiklą, laiku siūlant atitinkamus mokymus. Todėl toliau rengėme specialiai pritaikytus kursus įvairiomis temomis. Tai, be kita ko, žiedinė ekonomika, laisvas judėjimas COVID-19 krizės metu, geras biudžeto valdymas, pertvarkomi anglių pramonės regionai, viešieji pirkimai, naujoji 2021–2027 m. DFP, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė ir ES muitinės kodeksas.

Suintensyvinome savo mokymo veiklą sukčiavimo, etikos ir sąžiningumo srityje, organizuodami keletą kursų ir pristatymų susijusiomis temomis. Paraginome OLAF, Europos prokuratūros, Eurojusto ir organizacijos „Transparency International“ instruktorius ir pranešėjus su mūsų darbuotojais pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi.

Teminės programos

Kaip ir 2020 m., 2021 m. Mokymo diena tapo Virtualia mokymo savaite. Pasinaudojome galimybe peržengti fizines sienas, kviesdami pranešėjus iš ne Europos šalių. Audito mugėje (prisistatymo tvarka) dalyvavo Australijos, Pietų Afrikos, Brazilijos, Japonijos ir Kanados AAI. Kiti labai įdomūs pranešimai buvo skaitomi aplinkos, komunikacijos ir duomenų analizės temomis.

2021 m. spalis buvo devintasis Europos kibernetinio saugumo mėnuo (ECSM) – iniciatyva, kuria skatinamas saugumas internete ir didinamas ES piliečių informuotumas apie kibernetinį saugumą. Audito Rūmai turėjo garbę kartu su Europos Komisija organizuoti atidarymo renginį. Parengėme įtemptą mėnesio trukmės programą, į kurią buvo sukviesti pagrindiniai kibernetinio saugumo ekspertai iš ES institucijų ir jų kolegos Liuksemburge.

2021 m. lapkričio mėn. Audito Rūmuose surengėme pirmąsias aiškios kalbos dienas. Teminė savaitė buvo grindžiama „Apdovanojimų už aiškią kalbą“ ceremonija, skirta geriausioms Audito Rūmų specialiosioms ataskaitoms paminėti ir apdovanoti. Tai buvo proga apmąstyti aiškų rašymą ir iššūkius, su kuriais susiduriame stengdamiesi pasiekti plačiąją visuomenę.

Naujai mišriai aplinkai skirti mokymai ir informuotumo apie juos didinimas

2021 m. tęsėme savo patarėjų karjeros klausimais, mentorių, vidaus tarpininkų ir konfidencialių kontaktinių asmenų mokymo programą. Siekdami padėti savo darbuotojams dirbti naujoje mišrioje aplinkoje ir didinti jų atsparumą, surengėme keletą pristatymų ir praktinių seminarų tokiomis temomis kaip COVID-19, vienišumas ir bauginimai darbe, priekabiavimas izoliavimo metu, sąmoningumas ir atsijungimo nuotolinio darbo metu svarba.

Vertimas

2021 m. išvertėme ir redagavome daugiau kaip 227 000 puslapių (2020 m. – 235 000). Šis skaičius apima 29 800 puslapių užsakomųjų darbų. Vertėjai raštu taip pat dalyvavo mūsų audito veikloje, siūlydami kalbinę pagalbą audito vizitų ir susitikimų internetu metu, taip pat rengiant ataskaitas. Be to, jie dalyvavo komunikacijos veikloje, teikė konsultacijas kalbos klausimais ir gerino kokybę, pritaikydami pranešimus tikslinei auditorijai, pavyzdžiui, juos priderindami prie atitinkamos kultūros.

Įdarbinome airių kalbos grupę ir rengėme jai mokymus, kad nuo 2022 m. pasiektume rezultatų, panašių į kitų kalbų grupių rezultatus.

Informacijos saugumas

2021 m. – dar vieni įtempti metai kibernetinio saugumo srityje

Kadangi dėl COVID-19 pandemijos Audito Rūmų darbuotojai ir toliau buvo visiškai prisijungę prie savo įrenginių, kibernetinis saugumas 2021 m. išliko itin aktualus. Susidūrėme su pasikartojančiais kibernetiniais išpuoliais ir duomenų saugumo pažeidimais, tačiau įdiegėme naujas taikomąsias programas, kad mūsų institucijai būtų užtikrinta didesnė apsauga.

Po to, kai praėjusiais metais priėmėme naują informacijos klasifikavimo politiką, parengėme Audito Rūmų informacijos klasifikavimo gaires, įskaitant gaires, kaip suteikti prieigą prie šios informacijos per vidaus dalijimosi platformą.

Be to, patvirtinome Sprendimą Nr. 41–2021 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių. Paraginome Europos Komisijos atstovus, kad šie atliktų mūsų sustiprintos administracinės srities vertinimo vizitą, kurio metu būtų pritarta tam, kaip Audito Rūmai tvarko ES riboto naudojimo informaciją.

Pagrindiniai šio laikotarpio rezultatai buvo šie:

 • surengtos pirmosios dvi imituotos duomenų viliojimo Audito Rūmuose kampanijos, kuriomis siekta įvertinti naudotojų kibernetinį sąmoningumą;
 • priimtas „EU Sign“, kaip Audito Rūmų oficialus elektroninio parašo sprendimas. „EU Sign“ – tai Europos Komisijos teikiama elektroninio parašo paslauga;
 • įdiegta nauja priemonė neskelbtiniems katalogams ir rinkmenoms apsaugoti.

2021 m. buvo sudėtinga valdyti pažeidžiamumą, nes buvo daug grėsmių, dėl kurių IT grupės turėjo imtis skubių veiksmų, kad pašalintų ypatingos svarbos programinės įrangos trūkumus.

Pastatai

Šiuo metu turime tris pastatus (K1, K2 ir K3), kurie veikia kaip vienas integruotas techninis kompleksas. Taip pat nuomojamės biuro patalpas savo veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių centrui Liuksemburge.

Dėl tebesitęsiančios COVID-19 krizės 2021 m. beveik visi mūsų darbuotojai dirbo iš namų, o išorės vizitai buvo kiek įmanoma apriboti. Kai tik atsirado vakcinų, dauguma Audito Rūmų darbuotojų buvo paskiepyti. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad vasarą sumažėjo naujų COVID-19 infekcijų skaičius, Audito Rūmai galėjo reikalauti, kad rudenį darbuotojai reguliariai dirbtų patalpose. Kaip ir kitos ES institucijos, nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. Audito Rūmai nustatė privalomą ne mažesnį kaip dviejų darbo biure dienų per savaitę minimumą (mėnesio vidurkį). Atsiradus Omicron variantui, šis minimumas buvo sumažintas iki vienos dienos per savaitę.

Kartu įgyvendinome visas būtinas sveikatos ir saugos priemones, kad patalpose esantys darbuotojai galėtų dirbti geriausiomis įmanomomis sąlygomis, kol padėtis normalizuosis.

2021 m. Audito Rūmų posėdžių salės buvo pritaikytos taip, kad būtų galima rengti mišrius posėdžius.

K1

K1 pastate, kuris atidarytas 1988 m., yra iki 310 darbuotojų talpinantys kabinetai ir posėdžių salės. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės patalpos, saugojimo erdvės, biblioteka ir pagrindinė archyvo patalpa, o visas viršutinis aukštas yra skirtas techninei infrastruktūrai.

2008 m. K1 pastatas buvo modernizuotas, kad atitiktų taikomus nacionalinius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. Kur buvo įmanoma, K1 pastato technologija buvo pritaikyta, suderinant ją su K2 ir K3 pastatų technologija.

K2

K2 pastatas atidarytas 2003 metais. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės ir saugojimo patalpos ir sporto centras. Visas viršutinis aukštas skirtas techninei infrastruktūrai. Likusiuose aukštuose įrengti kabinetai 241 darbuotojui, posėdžių salės, viena konferencijų salė su vertimo žodžiu kabinomis, vaizdo konferencijų salės, kavinė ir nedidelės virtuvės.

K2 pastatas šiuo metu renovuojamas, siekiant optimizuoti darbo vietų organizavimą ir atnaujinti kai kuriuos techninius įrenginius. COVID-19 krizės pradžioje sustabdyti darbai prasidėjo 2020 m. lapkričio mėn. ir turėtų būti užbaigti iki 2022 m. pabaigos.

Kaip 2014 m. kovo mėn. susitarė Europos Parlamentas ir Taryba, šio modernizavimo išlaidas padengiame naudodami biudžetą, kuris liko prieš keletą metų įvykdžius K3 pastato statybų projektą.

K3

K3 pastatas atidarytas 2012 metais. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės ir saugojimo patalpos, iškrovimo prieigos, atliekų saugyklos, spaustuvė, virtuvės ir archyvai. Žemutiniame aukšte yra valgykla, kavinė ir mokymo kabinetai. Pastate taip pat yra kabinetai 503 darbuotojams, posėdžių salės ir IT centras. Šeštame aukšte yra priėmimo salės, virtuvė ir techninė infrastruktūra. Pagal BREEAM, pasaulyje pirmaujantį tvarių pastatų vertinimo ir sertifikavimo metodą, K3 pastatas įvertintas kaip „labai geras“.

Audito Rūmų pastatai Liuksemburge, Kirchbergo plynaukštėje.

Aplinkosaugos vadyba

Mūsų, kaip ES institucijos, pareiga – taikyti patikimos aplinkosaugos vadybos principą visose mūsų veiklos srityse. Todėl esame įsipareigoję nuolat mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Kasmet stebime ir analizuojame su savo veikla susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Audito Rūmai didžiuojasi savo Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) sertifikatu. Sėkmingai naudojame EMAS atitinkančią aplinkosaugos vadybos sistemą, taip pat visiškai atitinkame ISO 14001:2015 sertifikavimo reikalavimus.

Nuo 2020 m. kovo mėn. pandemija neabejotinai teigiamai paveikė mūsų aplinkosauginius rodiklius:

 • labai sumažėjo su darbu susijusių kelionių ir važinėjimo į darbą metu išmetamas CO2 kiekis;
 • rodikliai, tiesiogiai susiję su darbuotojų buvimu vietoje, pavyzdžiui, popieriaus ir vandens suvartojimas ir atliekų susidarymas, smarkiai sumažėjo dėl masinio nuotolinio darbo ir
 • energijos suvartojimas taip pat sumažėjo, nors ir mažesniu mastu izoliavimo laikotarpiu, ir sumažėjo užimtumas, kai darbuotojai daugiausia dirbo nuotoliniu būdu iš namų.

Mūsų bendras išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2020 m. sudarė 6 144 tonas anglies dioksido ekvivalento (tCO2e ), t. y. 43 % mažiau skaičiuojant nuo 2014 m., t. y. tų metų, kai pradėjome matuoti savo išmetamą CO2 kiekį.

Tvarumo ataskaitų teikimas

Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje pristatys pastangas, kurios buvo dedamos siekiant tvarumo 2021 m.

Mūsų atskaitomybė

Finansinė informacija

Mūsų institucija yra finansuojama pagal ES biudžeto administracinių išlaidų kategoriją.

2021 m. mūsų biudžetas sudarė apie 153,7 milijono eurų.

Jis sudaro apie 1,5 % visų ES administracinių išlaidų (arba mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų).

2021 m. biudžeto vykdymas

2021 FINANSINIAI METAI Galutiniai asignavimai Įsipareigojimai panaudojimo % (įsipareigojimai / asignavimai) Mokėjimai
1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys (tūkstančiais eurų)
10 – Institucijos nariai 10 654 10 138 95 % 10 111
12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas 114 511 112 601 98 % 112 601
14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos 7 835 7 152 91 % 6 861
162 – Komandiruotės 1 529 383 25 % 266
161 + 163 + 165 – Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 2 660 2 519 95 % 2 144
Iš viso 1 antraštinėje dalyje 137 189 132 793 97 % 131 983
2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
20 – Nekilnojamas turtas 4 306 4 306 100 % 2 282
210 – ITT 9 141 9 141 100 % 4 484
212 + 214 + 216 –Kilnojamas turtas ir susijusios išlaidos 880 837 95 % 470
23 –Einamosios administracinės išlaidos 385 324 84 % 296
25 – Posėdžiai, konferencijos 496 90 18 % 69
27 – Informacija ir leidyba 1 325 1 074 81 % 739
Iš viso 2 antraštinėje dalyje 16 533 15 772 95 % 8 340
Iš viso Audito Rūmuose 153 722 148 565 97 % 140 323

2022 m. biudžetas

2022 m. biudžetas yra 5,48 % didesnis, palyginti su 2021 m. biudžetu.

2021 FINANSINIAI METAI 2022 2021
1 antraštinė dalis. Su institucija susiję asmenys (tūkstančiais eurų)
10 – Institucijos nariai 11 715 10 704
12 – Pareigūnai ir laikinasis personalas 120 838 114 120
14 – Kitas personalas ir išorės paslaugos 8 444 7 861
162 – Komandiruotės 2 452 2 988
161 + 163 + 165 – Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 2 732 2 613
Iš viso 1 antraštinėje dalyje 146 181 138 286
2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
20 – Nekilnojamas turtas 3 778 3 358
210 – ITT 8 228 8 171
212 + 214 + 216 –Kilnojamas turtas ir susijusios išlaidos 944 901
23 –Einamosios administracinės išlaidos 574 565
25 – Posėdžiai, konferencijos 675 696
27 – Informacija ir leidyba 1 761 1 745
Iš viso 2 antraštinėje dalyje 15 960 15 436
Iš viso Audito Rūmuose 162 141 153 722

Pastaba. Pateikti skaičiai susiję su pradiniu biudžetu.

Vidaus ir išorės auditas

Vidaus auditas

Mūsų Vidaus audito tarnyba (VAT) konsultuoja mūsų instituciją, kaip valdyti rizikos veiksnius. Ji teikia nepriklausomą, objektyvų patikinimą ir konsultacines paslaugas, skirtas pridėtinei vertei kurti ir mūsų institucijos veiklai gerinti. VAT teikia ataskaitas Vidaus audito komitetui, kurį sudaro trys Audito Rūmų nariai ir vienas išorės ekspertas. Komitetas reguliariai stebi, kaip vykdomos įvairios užduotys, nustatytos VAT metinėje darbo programoje, ir užtikrina jos nepriklausomumą.

2021 m. VAT toliau tikslino Audito Rūmų rizikos valdymo politiką ir paskelbė ataskaitas dėl trijų užduočių: lygių galimybių, sukčiavimo valdymo, taip pat veiklos tęstinumo ir darbuotojų apsaugos priemonių COVID-19 krizės metu. VAT taip pat užbaigė pagrindinį audito darbą, susijusį su dviem kitomis užduotimis – IT valdymu ir įdarbinimo procesu, dėl kurių ataskaitos bus paskelbtos 2022 m.

Apskritai, VAT atlikus savo darbą, nenustatyta jokių trūkumų, dėl kurių pobūdžio ar masto būtų suabejota bendru vidaus kontrolės sistemų, kurias deleguotasis leidimus suteikiantis pareigūnas įdiegė siekdamas užtikrinti mūsų 2021 m. finansinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, patikimumu.

Išorės auditas

Mūsų metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius. Tai svarbu, nes tai rodo, kad mes sau taikome tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kokius taikome savo audituojamiems subjektams.

2021 m. gegužės 6 d. mūsų išorės auditorius, PricewaterhouseCoopers Sàrl, paskelbė ataskaitą dėl mūsų 2020 finansinių metų finansinių ataskaitų.

Mūsų išorės auditoriaus nuomonės (2020 finansiniai metai)

Dėl mūsų finansinių ataskaitų:

„Mūsų nuomone, pridedamos finansinės ataskaitos, atsižvelgiant į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1), tikrai ir teisingai atspindi Europos Audito Rūmų (toliau – Bendrovės) finansinę būklę 2020 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų rezultatus, pinigų srautus ir grynojo turto pokyčius.“

Dėl mūsų išteklių panaudojimo ir kontrolės procedūrų:

„Remdamiesi šioje ataskaitoje apibūdintais savo darbo rezultatais, galime teigti, kad neaptikome jokių faktų, kurie leistų manyti, kad visais reikšmingais aspektais, vadovaujantis pirmiau aprašytais kriterijais:

 • Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo panaudoti pagal paskirtį;
 • įdiegtomis kontrolės procedūromis nesuteikiamos garantijos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti finansinių operacijų atitiktį taikytinoms taisyklėms ir teisės aktams.“

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (https://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2022

PDF ISBN 978-92-847-7451-7 ISSN 2315-3997 doi:10.2865/633 QJ-AA-22-001-LT-N
HTML ISBN 978-92-847-7443-2 ISSN 2315-3997 doi:10.2865/147417 QJ-AA-22-001-LT-Q
PRINT ISBN 978-92-847-7478-4 ISSN 1831-1296 doi:10.2865/899145 QJ-AA-22-001-LT-C

Šis leidinys yra paskelbtas 24 kalbomis ir šiuo formatu:

PDF
PDF General Report

AUTORIŲ TEISĖS

© Europos Sąjunga, 2022 m.

Europos Audito Rūmų pakartotinio naudojimo politika nustatyta Audito Rūmų sprendime Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir pakartotinio dokumentų naudojimo.

Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES priklausantis Audito Rūmų turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją. Todėl paprastai pakartotinis naudojimas yra leidžiamas, jeigu tai tinkamai pažymima ir nurodomi bet kokie padaryti pakeitimai. Tie asmenys, kurie pakartotinai naudoja Audito Rūmų turinį, neturi iškreipti pirminės prasmės ar minties. Audito Rūmai nėra atsakingi už bet kokius pakartotinio naudojimo padarinius.

Būtina gauti papildomą leidimą, jei tam tikrame turinyje vaizduojami privatūs asmenys, pavyzdžiui, Audito Rūmų darbuotojų nuotraukose, arba jame pateikiami trečiųjų asmenų kūriniai.

Gavus tokį leidimą, juo panaikinamas ir pakeičiamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi bet kokie naudojimo apribojimai.

Šias nuotraukas pakartotinai naudoti leidžiama, jei nurodomas autorių teisių subjektas, šaltinis ir fotografų vardai ir pavardės (kai nurodyta):

* © Europos Sąjunga, 2022 m.; šaltinis: Europos Audito Rūmai.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Komisija / Jennifer Jacquemart.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Komisija / John Charlton.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Komisija / Xavier Lejeune.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Komsija / Boryana Katsarova.

* © Europos Sąjunga, 2021 m., šaltinis: Europos Audito Rūmai.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Komisija / Seyllou Diallo / Stefan Heunis.

* © Europos Sąjunga, šaltinis: Europos Parlamentas / Daina Le Lardic.

* © Europos Sąjunga, 2022 m.; šaltinis: Europos Audito Rūmai.

* © Europos Sąjunga, 2022 m.; šaltinis: Europos Audito Rūmai.

* © Europos Sąjunga, 2021 m., šaltinis: Europos Parlamentas.

Šias nuotraukas leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį:

* © Europos Sąjunga, 2021 m., šaltinis: Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ryšių palaikymo komitetas.

Siekiant naudoti ar atgaminti turinį, kuris nepriklauso ES, gali reikėti prašyti leidimo tiesiogiai iš autorių teisių turėtojų:

* © Getty Images / Xavier Lejeune; © Getty Images / Stadratte; © Getty Images / gorodenkoff.

* © Getty Images / Darwel.

* © Getty Images / RADZONIMO.

* © Getty Images / EmirMemedovski.

* © Getty Images / insta_photos.

* © Getty Images / serts.

* © Getty Images / Jevtic.

* © Getty Images / Denis Suslov.

* © Getty Images / Vertigo3d.

* © Getty Images / typhoonski.

* © Getty Images / tommy.

* © Pixabay / Alexas Fotos; © Getty Images / valio84sl & beijingstory; © Nuno André Ferreira.

* © MicroStockHub/Getty Images.

* © Lietuvos Respublikos finansų ministerija /Lietuvos bankų asociacija.

* © UKCOP26.ORG

* © GLOBAL VIEW SPRL – fotografas: Simon Schmitt. Pastatų architektai: Paul Noël (1988) ir Jim Clemes (2004 ir 2013).

Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams, logotipams ir pavadinimams, Audito Rūmų pakartotinio naudojimo politika netaikoma.

Europos Sąjungos institucijų europa.eu domeno svetainėse pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Audito Rūmai jų nekontroliuoja, todėl raginame peržiūrėti jose pateiktą privatumo ir autorių teisių politiką.

Audito Rūmų logotipo naudojimas

Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos Audito Rūmų sutikimo.

Kaip susisiekti su ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

 • nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
 • šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
 • elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (https://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.