Дейност на Европейската сметна палата през 2021 г.
Годишен отчет за дейността на Европейската сметна палата

Cover image

Европейска сметна палата

За нас

 • Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз.
 • Тя е създадена с Договора от Брюксел от 1975 г. и започва дейността си през октомври 1977 г.
 • С Договора от Маастрихт от 1993 г. ЕСП получава статут на европейска институция.
 • Седалището ѝ е в Люксембург.
 • Състои се от по един член от всяка държава — членка на ЕС, назначени от Съвета след съгласуване с Европейския парламент.
 • Служителите ѝ наброяват около 900 души от всички националности в ЕС.

Нашата дейност

 • Проверяваме дали ЕС поддържа добра отчетност, дали спазва приложимите финансови правила, както и дали програмите и политиките на ЕС постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.
 • Допринасяме за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчаваме усилията за повишаване на отговорността и прозрачността.
 • Предупреждаваме за евентуални рискове, предоставяме одитна увереност, отчитаме добрите практики и недостатъците и предлагаме насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики.
 • Представяме своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните правителства и парламенти и широката общественост.

Предговор от Председателя

Уважаеми читатели,

През 2021 г. пандемията от COVID-19 продължи да се отразява сериозно на Европейския съюз и неговите държави членки.

В тези трудни времена ЕС предоставя финансова помощ в безпрецедентен мащаб. В допълнение към традиционните бюджетни ресурси, договорени като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., ЕС стартира инициативата Next Generation European Union (NGEU), която представлява пакет за възстановяване с допълнителни средства въз основа на дългови ценни книжа.

В този контекст през януари ЕСП прие нова стратегия за периода 2021—2025 г., съгласно която ще се фокусира върху три стратегически цели. Тези цели ще направляват нашите усилия при одитирането на финансите на ЕС през следващите години, при извършването на необходимите промени в нашата организация и при използването на ресурсите ефективно и ефикасно.

Настоящият отчет за дейността представя обща картина на дейността на ЕСП през 2021 г., която е и първата година на изпълнение на новата ни стратегия. Освен това в него се предоставя информация за управлението, служителите, подпомагането на одита и финансите на ЕСП.

Въпреки продължаващата пандемия ЕСП поддържаше непрекъснатост на своята дейност през цялата година и се адаптираше гъвкаво към променящите се условия на работа.

През 2021 г. публикувахме нашите годишни доклади в официално определените срокове. Бяха публикувани също 32 специални доклада и прегледа, като забавянията бяха в разумни граници.

Гражданите на ЕС и нашите институционални партньори и заинтересованите страни на ниво ЕС и на ниво държави членки могат да продължат да разчитат, че ЕСП ще предоставя независими, обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, в които се отчита какво работи добре и какво не дава резултати и се препоръчват промени.

ЕСП изразява своята солидарност с Украйна. Категорично осъдихме руското нашествие в Украйна и започнахме да организираме хуманитарна помощ за жертвите на руската агресия. Това са мрачни времена за Европа. Сега повече от всякога ЕС трябва да покаже единство.

Надяваме се информацията в тазгодишния отчет за дейността да Ви бъде от полза.

Klaus-Heiner Lehne
Председател

Обзор на 2021 г.

Нашите дейности

Работа в условията на пандемията от COVID-19

Непрекъснатост на дейността по време на пандемията от COVID-19

През 2021 г. продължихме да работим под влиянието на свързаните с COVID ограничения в областта на общественото здраве и пътуванията. Възможностите да се извършват одити на място бяха значително ограничени. ЕСП продължи да трансформира начина си на работа и да се адаптира към новата ситуация.

Служителите ни успяха да се справят с променящите се работни условия и бързо усвоиха новите инструменти за работа. ЕСП доказа, че може да въвежда бързи промени в методите си на работа, като същевременно продължи да извършва ефективна одитна дейност на публичния сектор в ЕС.

Успяхме да изготвим навременни одитни доклади, становища и прегледи, формулирахме съдържателни заключения и актуални препоръки, понякога в резултат на изцяло виртуална дейност. В бъдеще ЕСП ще се стреми да прилага успешно опита от последните две години и да увеличава допълнителните ползи и ефикасността на посещенията на място, като ги комбинира с работа онлайн.

Новата стратегия на ЕСП за периода 2021—2025 г.

ЕСП отдавна използва многогодишни стратегии с цел да предоставя дългосрочни насоки за одитната си дейност, да насърчава организационните промени с цел непрекъснато усъвършенстване и да продължава да бъде в челните позиции в областта на одита в публичния сектор.

2021 г. — първа година от изпълнението на новата стратегия

В края на 2021 г. приключихме първата година от изпълнението на новата стратегия за периода 2021—2025 г. Стратегическите цели на ЕСП за този петгодишен период са подобряване на отчетността, прозрачността и одитните механизми при всички видове действия на ЕС; насочване на одитите към области и теми, които могат да донесат най-големи допълнителни ползи; и предоставяне на категорична одитна увереност в контекста на трудна и бързо изменяща се среда.

С цел да превърне стратегията в практически действия, ЕСП одобри мерки за изпълнение за всяка обща и конкретна цел, възложи отговорности и определи срокове. През изминалата година беше отбелязан значителен напредък по няколко действия:

 • преразглеждане на годишния доклад на ЕСП и на подхода за свързания с него одит за целите на Декларацията за достоверност;
 • формулиране на стратегически одитен подход за инициативата „Next Generation EU“ (NGEU), в т.ч. Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
 • изготвяне на план за действие във връзка с измамите;
 • преразглеждане на системата за планиране на работата;
 • определяне на актуални показатели за изпълнение за целите на мониторинга на изпълнението на стратегията; и
 • изготвяне на нова комуникационна стратегия.

Одит на резултатите от дейността и редовността на действията на ЕС

Одит на изпълнението, финансов одит и одит на съответствието

Одитите на ЕСП предоставят на гражданите на ЕС и на създателите на политики независими, обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, в които се открояват както добрите постижения, така и съществуващите слабости.

Одитите на изпълнението на ЕСП са насочени към ефективността, ефикасността и икономичността на политиките и програмите на ЕС. Те са съсредоточени върху теми, отразяващи предизвикателствата пред ЕС, като например:

 •   устойчивото и екологично използване на природните ресурси;
 •   растежа и приобщаването;
 •   предизвикателствата на миграцията и глобалното развитие;
 •   единния пазар и банковия съюз;
 •   осигуряването на отговорно и ефективно управление на ЕС.

Одитите имат за цел да помогнат на ЕС да постигне по-добре целите на политиките си.

Извършваните от ЕСП финансови одити и одити на съответствието на бюджета на ЕС и бюджетите на Европейските фондове за развитие (ЕФР) включват Декларация за достоверност относно надеждността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

ЕСП може също така да предприема избрани одити на съответствието, за да проверява състоянието на бюджетното счетоводство и финансовото управление на ЕС или да оценява дали системите за управление и контрол за събирането и разходването на средства от ЕС са в съответствие с приложимите европейски и национални правила.

И на последно място, ЕСП е външният одитор на редица агенции на ЕС, децентрализирани органи и съвместни предприятия, както и на Европейските училища.

ЕСП извършва всички свои одити в съответствие с международно приетите одитни стандарти за публичния сектор.

Работна програма

Нашата работна програма за периода от 2022 година нататък

В работната програма на ЕСП за периода от 2022 година нататък, публикувана през декември 2021 г., се очертават одитните приоритети за следващите години и се представят 79 специални доклада и прегледа, които ЕСП възнамерява да публикува от 2022 г. нататък.

Над две трети от новите одитни задачи през 2022 г. са тясно свързани с насоките, заложени в нашата стратегия за периода 2021—2025 г., и се фокусират върху областите и темите, за които може да се постигнат най-големи допълнителни ползи. Четирите стратегически области за ЕСП са: икономическа конкурентоспособност на ЕС; устойчивост към заплахи за сигурността на ЕС и зачитане на европейските ценности — свобода, демокрация и върховенство на закона; изменение на климата, опазване на околната среда и природни ресурси; и фискални политики и публични финанси в Съюза. Наред с това планираме да публикуваме 16 доклада по въпроси, свързани с действията на ЕС в отговор на COVID-19, като например обществените поръчки за ваксини, както и поредица от одити на Механизма за възстановяване и устойчивост (инициативата „Next Generation EU“ (NGEU).

ЕСП изготвя своята работна програма за одити независимо, но в координация с други институции. Сътрудничим си с институционалните заинтересовани страни и по-специално с Европейския парламент. От 2015 г., когато за първи път започнахме този диалог, броят на предложенията от парламентарните комисии нараства постоянно: от 37 предложения през 2015 г. до общо 164 предложения за одит, получени за работната програма на ЕСП за периода от 2022 година нататък. Около две трети от тези предложения са изцяло или частично приети в текущата или бъдещата работа, а някои вече са разгледани в последните доклади на ЕСП. За първи път получихме и осем допълнителни предложения за одит, изпратени от десет постоянни представителства на държавите членки.

Одитна дейност на място

По-голямата част от одитната дейност на ЕСП се извършва в централата ѝ в Люксембург. В нормални обстоятелства одиторите също така провеждат много посещения в Европейската комисия — основния обект на нашите одити, както и в други институции на ЕС, агенции и органи, национални, регионални и местни органи в държавите членки, делегации на ЕС в държави извън Съюза и международни организации, които работят със средства от ЕС.

Обикновено проверяваме на място и получателите на средства от ЕС, както в самия Европейски съюз, така и извън неговите граници. Чрез тези проверки проследяваме одитната следа и получаваме преки одитни доказателства от лицата, участващи в управлението на политиките и програмите на ЕС, в събирането и разходването на средства на ЕС, както и от крайните бенефициенти. През 2021 г. ЕСП извърши повечето от тези проверки виртуално.

Стремим се да приключваме избраните одити в рамките на 13 месеца в съответствие с целта, определена във Финансовия регламент на ЕС.

2021 г.: ограниченията във връзка с COVID-19 все още затрудняват проверките на място

Обикновено одитните екипи на ЕСП се състоят от двама или трима одитори, а продължителността на одитното посещение варира от няколко дни до две седмици. В рамките на ЕС проверките на място обикновено се координират в сътрудничество с върховните одитни институции (ВОИ) на съответните държави членки.

През по-голямата част от 2021 г. ограниченията за пътуване и здравните мерки (затваряне на граници, правила за карантина, изисквания за тестване и др.) продължиха да ограничават възможностите за провеждане на одит на място.

Ето защо, в сравнение с годините преди COVID-19, одиторите отбелязват значително по-малко дни на одитни посещения на място. Те са работили общо 857 дни в държавите членки и извън ЕС, в сравнение с 1 190 дни през 2020 г. и 3 605 дни през 2019 г. Освен това одиторите са прекарали 299 дни в институции на ЕС, децентрализирани агенции и органи в ЕС, съвместни предприятия, международни организации като ООН и ОИСР, и в частни одиторски дружества. За 2020 и 2019 г. тези цифри са съответно 627 и 2 504 дни.

Същевременно ЕСП компенсира ограничените възможности за проверки на място, като използва по-интензивно практиките за одит от разстояние и събиране на доказателства по електронен път. Използвахме инструменти за видеоконферентна връзка и други информационни технологии, като например защитен обмен на данни и документи, при общуването с одитираните обекти.

Нашите доклади

Одитните доклади, прегледите и становищата на ЕСП са основен елемент от веригата на управленска отговорност на ЕС. Те помагат на Европейския парламент и на Съвета да проследяват и контролират постигането на целите на политиките на ЕС и да търсят отговорност от тези, които са натоварени с управлението на бюджета на ЕС, особено в контекста на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Специални доклади и прегледи

През 2021 г. ЕСП публикува 32 специални доклада и прегледа, в които се разглеждат много от предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в различните области на разходи и политики. Между тях са действията в областта на климата, околната среда, цифровизацията, миграцията, съюза на капиталовите пазари и върховенството на закона. Два от докладите са свързани с пандемията от COVID-19, като единият разглежда мерките в областта на общественото здравеопазване в ЕС, а другият — правата на пътниците във въздушния транспорт. Започнахме да разглеждаме и инициативата за възстановяване „Next Generation EU“, и по-специално Механизма за възстановяване и устойчивост.

В специалните доклади на ЕСП се разглеждат въпроси като например дали целите на избраните за проверка политики и програми на ЕС са изпълнени, дали резултатите са постигнати по ефективен и ефикасен начин и дали действията на ЕС са създали добавена стойност — т.е. дали е постигнато повече, отколкото иначе би било възможно само с действия на национално ниво. В докладите се отправят препоръки, посочват се начини за постигане на икономии, по-ефективна работа, предотвратяване на разхищения или по-ефективно осъществяване на очакваните цели на политиката.

Прегледите на ЕСП имат за цел да представят най-общо описание и анализ, често от междусекторна гледна точка и въз основа на предишна одитна дейност или друга публично достъпна информация. Чрез тях одиторите могат също да представят своя анализ на области или въпроси, по които все още не е извършван одит, или да представят факти по специфични теми или проблеми. За разлика от одитите, прегледите не разглеждат въпроси, по които се изразява оценка, и не предоставят одитна увереност.

На следващите страници са представени данни за дейността на ЕСП и примери за специални доклади от 2021 г. от различни области на политика.

Устойчиво използване на природните ресурси

Специален доклад № 16/2021 „Обща селскостопанска политика и климат — половината от средствата на ЕС за действия за климата се разходват чрез ОСП, но емисиите от земеделските стопанства не намаляват“.

Производството на храни е причина за 26 % от емисиите на парникови газове в световен мащаб. По-голямата част от тези емисии се дължат на селското стопанство, и по-специално на сектора на животновъдството. От 2013 г. насам действията в областта на климата са една от основните цели на Общата селскостопанска политика — ОСП. През периода 2014—2020 г. Комисията е предоставила над 100 млрд. евро — над една четвърт от общия бюджет по ОСП — за справяне с последиците от изменението на климата и адаптиране към него.

ЕСП провери дали по линия на ОСП са подпомагани практики за смекчаване на последиците от изменението на климата, които имат потенциала да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство. Проверихме също така дали през периода 2014—2020 г. въвеждането на ефективни практики за смекчаване на тези последици е било стимулирано по линия на ОСП по-добре, отколкото през периода 2007—2013 г.

ЕСП установи, че предоставените през периода 2014—2020 г. средства по линия на ОСП в размер на 100 млрд. евро за действия в областта на климата са имали слабо въздействие върху емисиите от селското стопанство, които не са се променили значително от 2010 г. насам. Повечето от подпомаганите по линия на ОСП мерки имат малък потенциал за смекчаване на последиците от изменението на климата. В рамките на ОСП рядко се финансират мерки с голям потенциал за смекчаване на последиците от изменението на климата.

ЕСП препоръча на Комисията да предприеме действия за намаляване на селскостопанските емисии в рамките на ОСП, да направи необходимото за намаляване на емисиите от обработвани отводнени органични почви и да докладва редовно за приноса на ОСП за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Инвестиции за сближаване, растеж и приобщаване

Специален доклад № 15/2021 „Права на пътниците във въздушния транспорт по време на пандемията от COVID-19 — някои основни права не са защитени въпреки усилията на Комисията“

През изминалите три десетилетия се наблюдава бум на пътуванията в Европа. ЕС е развил хармонизирано ниво на защита на правата на пътниците. Кризата, предизвикана от COVID-19, има сериозно отражение върху много сектори на икономиката, като секторите на пътуванията и туризма в ЕС са сред първите пряко засегнати. В резултат на кризата много полети бяха отменени, вследствие на което са подадени множество искания за възстановяване на средства от пътници, които не са могли да осъществят своето пътуване. Авиокомпаниите и организаторите на пакетни пътувания се сблъскват със сериозни проблеми с ликвидността, а държавите членки им предоставят подкрепа в безпрецедентни размери.

ЕСП оцени как кризата, свързана с COVID-19, е засегнала правата на пътниците във въздушния транспорт и дали е било защитено тяхното право на достъп до информация и право на възстановяване на разходите. ЕСП провери също така как държавите членки са подкрепили авиокомпаниите чрез отпускане на държавна помощ и дали тази помощ е била обвързана със защитата на правата на пътниците

ЕСП установи, че кризата, предизвикана от COVID-19, е демонстрирала ясно факта, че пътниците във въздушния транспорт не са напълно запознати с правата си и поради това съществува риск да изгубят средства, които имат право да получат. Беше установено също така, че временната рамка за държавна помощ на Комисията е улеснила предоставянето на безпрецедентна по размер държавна помощ от държавите членки за авиокомпаниите и организаторите на пакетни пътувания, възлизаща общо на 34,7 млрд. евро. Комисията е пояснила, че държавите членки могат да обвържат защитата на правата на пътниците във въздушния транспорт с отпускането на държавна помощ, но това не е било въведено при помощта за авиокомпаниите. Наред с това ЕСП заключи, че Комисията е положила усилия да защити правата на пътниците във въздушния транспорт, но разполага с ограничени правомощия за правоприлагане.

ЕСП препоръча на Комисията да предприеме мерки, за да осигури по-добра защита на правата на пътниците във въздушния транспорт и информираност за тях; съвместно с държавите членки да разгледа начините за подобряване на координацията помежду им и да засили обвързването на отпускането на държавна помощ с възстановяването на разходите на пътниците; да подобри инструментите и законодателството за защита на правата на пътниците във въздушния транспорт; и да разгледа целесъобразността на препоръките и за други видове транспорт.

Външни действия, сигурност и правосъдие

Специален доклад № 08/2021 „Подкрепата от Фронтекс за управлението на външните граници на ЕС все още не е достатъчно ефективна“

Шенгенската конвенция създаде единно пространство, позволяващо движение между участващите държави без проверки по вътрешните граници. Наблюдението и контролът на външните граници са от съществено значение за улесняване на свободното движение на хора и стоки в рамките на това пространство, като същевременно се цели гарантиране на вътрешната сигурност и предотвратяване на потенциални заплахи по границите. През 2016 г. Агенция Фронтекс става Европейска агенция за гранична и брегова охрана с правомощия да улеснява европейското интегрирано управление на външните граници на ЕС — област, в която държавите членки запазват отговорност.

През 2019 г. мандатът ѝ е разширен допълнително, което я превръща от агенция с поддържаща и координационна роля в агенция с оперативни функции. Това води до експоненциално увеличение на ресурсите, създаване на постоянен корпус от 10 000 оперативни служители до 2027 г. със среден бюджет от 900 млн. евро годишно.

ЕСП оцени дали Фронтекс е извършвала основните си дейности по ефективен начин, така че да подпомогне европейското интегрирано управление на границите. ЕСП разгледа и до каква степен Фронтекс е подготвена да изпълни своя нов и разширен мандат.

ЕСП установи, че подкрепата на Фронтекс за държавите членки/асоциираните към Шенген държави в борбата срещу незаконната имиграция и трансграничната престъпност не е достатъчно ефективна. ЕСП констатира също, че Фронтекс не е изпълнила изцяло мандата си от 2016 г. и открои няколко риска, свързани с мандата ѝ от 2019 г.

ЕСП препоръча да се подобри рамката за обмен на информация и европейската картина на състоянието; да се актуализира и прилага общият интегриран модел за анализ на риска и да се осигури достъп до други източници на информация; да се развие потенциалът на оценката на уязвимостта; да се подобри оперативната реакция на Фронтекс и да се преодолеят предизвикателствата, свързани с нейния нов мандат.

Пазарна регулация и конкурентоспособна икономика

Специален доклад № 13/2021 „Усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са разпокъсани и недостатъчни“

Изпирането на пари е практиката на „узаконяване“ на приходите от престъпления чрез вливането им в официалната икономика, за да се прикрие незаконният им произход. В рамките на Европа Европол оценява стойността на съмнителните операции на стотици милиарди евро — еквивалент на 1,3 % от брутния вътрешен продукт на ЕС.

ЕС прие първата си Директива относно борбата с изпирането на пари през 1991 г., за да се противопостави на заплахите за вътрешния пазар от изпирането на пари, а впоследствие и за да предотврати финансирането на тероризма. Последната актуализация на тази Директива е от 2018 г. За да има ефект от Директивата относно борбата с изпирането на пари се разчита на прилагането ѝ на национално равнище. Редица органи на ЕС също играят определена роля, като например Комисията (разработване на политиката, транспониране, мониторинг), Европейският банков орган (анализ, разследване на нарушения на правото на ЕС и определяне на стандарти) и Европейската централна банка (пруденциален надзор на банки, в т.ч. и на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма).

ЕСП оцени дали действията на ЕС в борбата с изпирането на пари в банковия сектор се изпълняват ефективно.

ЕСП установи институционална разпокъсаност и слаба координация на равнището на ЕС, когато става въпрос за мерки за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за предприемане на действия там, където е бил установен риск. На практика действията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма все още се контролират на национално ниво и рамката за надзор на ЕС не е достатъчна, за да осигури равни условия.

ЕСП препоръча по-ясно приоритизиране на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма; създаване на рамка за докладване на нарушения на правото на ЕС; и изготвяне на насоки, които да улеснят ефикасния обмен на информация между националните надзорни органи и надзорните органи на ниво ЕС.

Финансиране и административно управление на ЕС

Специален доклад № 10/2021 „Интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС — време е да превърнем думите в дела“

Равенството между половете е една от основните ценности на Европейския съюз. Интегрирането на принципа на равенство между половете е инструмент за постигане на равно третиране чрез активно насърчаване на равенството между жените и мъжете на всички етапи и във всички области на изготвянето и изпълнението на политиките. Комисията се е ангажирала да прилага интегриране на принципа на равенство между половете, а Европейският парламент и Съветът са подчертавали необходимостта ЕС да изпълнява ангажиментите си на високо равнище за интегриране на този принцип.

Комисията описва напредъка към постигането на пълно равенство между половете като „бавен“. Европейският парламент признава, че пандемията е изострила съществуващите структурни неравенства между половете, и привежда аргументи в полза на това, че интегрирането на принципа на равенство между половете и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, следва да се използват в действията в отговор на кризата, предизвикана от COVID‑19, наред с прилагането на извлечените поуки относно отрицателните последици от предишни икономически кризи върху равенството между половете.

ЕСП разгледа дали принципът на равенство между половете е бил заложен в бюджета на ЕС с цел насърчаване на равенството между жените и мъжете от 2014 г. насам. По-специално ЕСП оцени дали рамката на Комисията за подпомагане на интегрирането на принципа на равенство между половете е подходяща, дали в бюджетния цикъл на ЕС е взето предвид равенството между половете и дали този принцип е включен в пет избрани програми за финансиране от ЕС.

ЕСП установи, че Комисията все още не е изпълнила ангажимента си за интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС. Стратегията на Комисията за равенство между половете не насърчава достатъчно интегрирането на принципа на равенство на половете и нейната институционална рамка все още не подкрепя изцяло интегрирането на този принцип. Освен това равенството между половете не се взима предвид в достатъчна степен в бюджетния цикъл на ЕС, а Комисията не е обърнала достатъчно внимание на извършените анализи от гледна точка на половете в рамките на проверените политики и програми.

ЕСП препоръча да се укрепи институционалната рамка за подпомагане на интегрирането на принципа на равенство между половете; да се извършат анализи от гледна точка на половете на потребностите и въздействията за програмите и инструментите на ЕС за финансиране; да се използват цели и показатели, свързани с половете, с оглед проследяване на напредъка; да се разработи надеждна система за проследяване на средствата, разпределени и използвани в подкрепа на равенството между половете и да се докладва ежегодно за постигнатите резултати по отношение на равенството между половете.

Годишни доклади и специфични годишни доклади

Годишните доклади представят основно резултатите от нашата Декларация за достоверност относно бюджета на Европейския съюз и бюджета на Европейските фондове за развитие (ЕФР), като разглеждат също и въпроси, свързани с резултатите от дейността и бюджетното и финансовото управление.

Специфичните годишни доклади представят нашия годишен одит на агенциите и другите органи на ЕС, както и на Европейските училища.

ЕСП също така публикува доклад относно условните задължения, произтичащи от дейностите на Единния съвет за преструктуриране (SRB).

Годишен доклад относно бюджета на ЕС за финансовата 2020 година

Всяка година ЕСП извършва одит на приходите и разходите на ЕС и проверява надеждността на годишните отчети и съответствието на свързаните с отчетите приходни и разходни операции с финансовите правила и разпоредби на ниво ЕС и на ниво държави членки.

Освен това ЕСП извършва отделна оценка на всяка значима област от бюджета на ЕС по (под)функции от многогодишната финансова рамка (MФР). Тя също така анализира защо и къде са възникнали грешки, отправя препоръки за подобрение и проследява дали и как са взети предвид предишните препоръки.

Тази дейност формира основата на нашата Декларация за достоверност, която сме задължени да представим на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с изискването на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Бюджет на ЕС: становище без резерви относно отчетите и приходите

За финансовата 2020 година ЕСП даде становище без резерви относно отчетите и относно приходите на ЕС.

Бюджет на ЕС: отрицателно становище относно разходите

През 2020 г. разходите на ЕС възлизат общо на 173,3 млрд. евро, което съответства на 1,1 % от БНД на ЕС-27 и Обединеното кралство, взети заедно.

Нашите одитори провериха извадка от 728 плащания към бенефициенти във всички разходни области от общата одитна популация на стойност около 148 млрд. евро. Това означава, че ЕСП извърши оценка на различни случаи, при които са били използвани средства от ЕС за финансиране на ключови инфраструктурни проекти, МСП, научноизследователски организации, земеделски производители, студенти в държавите членки и бенефициенти в страни извън ЕС.

За финансовата 2020 година ЕСП даде отрицателно становище относно разходите на ЕС.

Изчислен процент грешки от 2,7 % (разходи за 2020 г.)

За финансовата 2020 година одиторите изчислиха, че процентът грешки по отношение на разходите като цяло е между 1,8 % и 3,6 %. Средната стойност на този диапазон, известна като „вероятен процент грешки“, е 2,7 % — същата като за финансовата 2019 г.

Бележка:ЕСП използва стандартни статистически техники за изчисляване на процента грешки. С ниво на увереност от 95 % ЕСП счита, че процентът грешки за популацията е в диапазона между долната и горната граница на грешките (за повече подробности вж. глава 1, приложение 1.1 от Годишния доклад за 2020 г.).

За пореден път над 50 % от одитираната от ЕСП популация е засегната съществено от грешки

За финансовата 2020 година високорисковите разходи представляват 59 % от одитната популация на ЕСП, в сравнение с 53 % за предишната година. Изчисленият процент грешки при високорисковите разходи е 4,0 % (4,9 % за финансовата 2019 година).

ЕС извършва два вида разходи, като за всеки от тях е присъщ характерен риск:

 • Нискорискови разходи: плащания, свързани с права. При тях бенефициентите следва да отговарят на определени (не толкова сложни) условия. Тук се включват стипендии за студенти и за изследователска дейност (в област „Конкурентоспособност“), пряка помощ за земеделски стопани („Природни ресурси“) и заплати и пенсии за служители на ЕС („Администрация“).
 • Високорискови разходи: възстановяване на извършени разходи. При този вид разходи ЕС възстановява допустими разходи за допустими дейности (при спазването на по-сложни правила). Тук се включват научноизследователски проекти (в областта „Конкурентоспособност“), инвестиции за развитие на селските райони и регионите (в областите „Сближаване“ и „Природни ресурси“) и проекти в областта на помощта за развитие („Глобална Европа“).
Най-засегнати от грешки функции от МФР
„Конкурентоспособност за растеж
и работни места“ и „Икономическо,
социално и териториално сближаване“

През финансовата 2020 година най-засегнатата от грешки подфункция на МФР е „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, следвана от „Икономическо, социално и териториално сближаване“.

Бележка:Изчисленият процент грешки е формиран въз основа на количествено измеримите грешки, които ЕСП установи при своя одит, по-конкретно при тестването на извадка от операции. Използвани са стандартни статистически техники за формиране на извадката и за изчисляване на процента грешки (вж. глава 1, приложение 1.1 от Годишния доклад за 2020 г.).

ЕСП докладва на ОЛАФ и Европейската прокуратура за случаи на предполагаема измама

В качеството си на външен одитор на ЕС ЕСП няма правомощия да разследва случаи на предполагаеми измами. Нашите одити не се разработват специално с цел да откриват измами. Въпреки това одиторите редовно констатират случаи, при които има съмнения за извършена измама.

ЕСП докладва на ОЛАФ за 15 случая на предполагаема измама, които бяха идентифицирани в хода на одитната дейност през 2021 г. През 2020 г. бяха докладвани шест такива случая. В годишния доклад относно бюджета на ЕС предоставяме допълнителна информация за естеството на тези случаи на предполагаема измама и за препоръките на ОЛАФ за възстановяване на съответните средства по тези случаи.

През месец юни 2021 г. ЕСП започна сътрудничество с Европейската прокуратура (EPPO) по силата на сключеното на 3 септември 2021 г. административно споразумение между двете организации. На EPPO бяха докладвани два случая, установени в хода на одитната дейност през 2021 г.

Годишен доклад относно резултатите
Годишен доклад относно резултатите: двугодишен пилотен проект

ЕСП раздели годишния си доклад на две отделни части като двугодишен пилотен проект, който започна с годишния доклад за финансовата 2019 година. Втората част на годишния доклад обхваща изпълнението на разходните програми, финансирани от бюджета на ЕС.

В него ЕСП разглежда дали и по какъв начин Комисията и съзаконодателите са използвали поуките, извлечени от предходни периоди на многогодишната финансова рамка (МФР), за да подобрят разработването и изпълнението на разходните програми за периода 2021—2027 г.

ЕСП провери и резултатите, постигнати от програмите на ЕС в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. Целта ни беше да установим каква е наличната информация за изпълнението и въз основа на тази информация да оценим доколко успешно са изпълнени разходните програми на ЕС.

В този контекст ЕСП направи преглед на Годишния доклад за управлението и изпълнението (ГДУИ), който е основният доклад на високо равнище на Комисията относно изпълнението на бюджета на ЕС.

Също така проследихме изпълнението на одитните препоръки, отправени в докладите, публикувани през 2017 г.

Годишен доклад относно Европейските фондове за развитие за финансовата 2020 година
ЕФР: становище без резерви относно отчетите и приходите; отрицателно становище относно разходите

Създадените през 1959 г. Европейски фондове за развитие (ЕФР) са основният инструмент, чрез който Европейският съюз предоставя помощ за сътрудничество за развитие. Те са насочени към преодоляване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие и интегрирането на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии в световната икономика. ЕФР се финансират от държавите — членки на ЕС, и се управляват от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) извън бюджета на ЕС. Те ще продължат да се изпълняват и отчитат отделно до приключването им.

За многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. помощта за сътрудничество за развитие за Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии се финансира от бюджета на ЕС.

Както и в предходните години, за финансовата 2020 година ЕСП изрази становище без резерви за отчетите на ЕФР и за приходите, но отрицателно становище относно разходите на ЕФР. Изчисленият процент грешки при разходите е 3,8 % (3,5 % за финансовата 2019 година).

Специфични годишни доклади относно агенциите на ЕС

Агенциите на ЕС са самостоятелни правни субекти, създадени за изпълнение на специфични технически, научни или управленски задачи, които подпомагат институциите на ЕС при създаването и изпълнението на политики. Съществуват общо 43 агенции.

Бележка: ELA и EPPO не бяха одитирани през 2020 г., защото все още не бяха финансово самостоятелни. На картата е показана и най-новата агенция HaDEA (Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията), която е създадена на 1 април 2021 г. Същевременно Chafea престана да съществува, а INEA и EASME са преименувани съответно на CINEA (Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда) и EISME (Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП). На 12 май 2021 г. GSA също промени името си на EUSPA (Агенция на Европейския съюз за космическата програма).

Становище без резерви за финансовата 2020 година за всички агенции на ЕС с изключение на три

През финансовата 2020 година съвкупният бюджет на всички агенции (с изключение на SRB), които ЕСП е оправомощена да проверява, възлиза на 3,7 млрд. евро, което представлява 2,2 % от общия бюджет на ЕС за 2020 г. За финансовата 2019 година тези стойности са съответно 3,3 млрд. евро и 2,2 %.

Като цяло одитът на агенциите, извършен от ЕСП, потвърди положителните резултати, отчетени през предходните години. ЕСП издаде становище без резерви относно отчетите на 41 агенции и относно приходите. Дадохме становище без резерви за плащанията, свързани с отчетите на всички агенции, с изключение на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). За тези три агенции ЕСП изрази становище с резерви, което се дължи основно на нередности в процедурите за възлагане на обществени поръчки и на пропуски в процедурите на делегиране на правомощия за разрешаване на бюджетни операции.

Специфичен годишен доклад относно съвместните предприятия за финансовата 2020 година

Съвместните предприятия (СП) са публично-частни партньорства на ЕС с промишления сектор, научноизследователски групи и държави членки. Те играят важна роля за подпомагането на пазарно ориентирани проекти в стратегически области на научните изследвания и иновациите и следователно за осъществяването на изследователската политика на ЕС.

Осем от общо деветте съвместни предприятия изпълняват специфични научноизследователски и иновационни дейности по програма „Хоризонт 2020“ в областта на транспорта, енергетиката, здравеопазването, биотехнологичните производства, електронните компоненти и системи и цифровите научни изследвания. Деветото съвместно предприятие, „Термоядрен синтез за енергия“, се финансира от Евратом и е отговорно за европейския принос в проекта „Международен експериментален термоядрен реактор“ (ITER).

Становище без резерви относно всички съвместни предприятия на ЕС за финансовата 2020 година

През финансовата 2020 година ЕСП издаде становища без резерви относно отчетите, приходите и плащанията за всички съвместни предприятия.

Както и в предходните години, обаче, одитното становище на ЕСП относно годишните отчети на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за 2020 г. е придружено от параграф за обръщане на внимание, основно за да се подчертае рискът от допълнителни увеличения на разходите и забавяне на изпълнението на проекта „ITER“.

Специфични годишни доклади за Европейските училища и условните задължения на Единния съвет за преструктуриране

ЕСП изготви ежегодния си доклад относно консолидираните годишни отчети на 13-те Европейски училища за финансовата 2020 година. Въпреки че в отчетите не бяха открити съществени грешки, ЕСП не беше в състояние да потвърди дали финансовото управление на училищата съответства в пълнота на изискванията на техния Финансов регламент и Правилник за персонала.

ЕСП изготвя и ежегодни доклади относно условните задължения на Единния съвет за преструктуриране (СП), Съвета и Комисията, произтичащи от изпълнението на техните задачи съгласно Регламента за Единния механизъм за преструктуриране. В доклада си за финансовата 2020 година ЕСП заключава, че СП и Комисията са положили достатъчно усилия за оповестяване на условните задължения, когато това е било целесъобразно.

Стартиране на процедурата на Европейския парламент по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Публикуването на годишния доклад на ЕСП също така бележи началото на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, по време на която Европейският парламент решава, след препоръка от Съвета, дали Комисията и другите органи са управлявали по задоволителен начин бюджета на ЕС. Ако това е така, той ги освобождава от отговорност.

През октомври 2021 г. ЕСП започна представянето на своите годишни доклади за 2020 г. пред Комисията по бюджетен контрол на Парламента и Бюджетния комитет на Съвета. Впоследствие те бяха представени и на пленарното заседание на Европейския парламент и на Съвета по икономически и финансови въпроси.

През 2021 г. ЕСП представи годишните доклади пред националните парламенти и правителствата на 20 държави членки.

Становища

Анализ на предложенията на Комисията
за резерв за приспособяване във връзка
с последиците от Брексит и за
предоставяне на собствени ресурси

В качеството си на независим външен одитор на ЕС, ЕСП допринася за подобряване на финансовото управление чрез публикуването на становища относно предложенията на Комисията за ново или изменено законодателство. В случаите, когато тези законодателни предложения имат значително финансово отражение, правото на ЕС изисква ЕСП да представи становище. Другите институции също могат да поискат от ЕСП да изготви становища по други конкретни въпроси. Всички наши становища се представят пред Европейския парламент и Съвета.

През 2021 г. ЕСП публикува две такива становища. Първото становище се отнася до предложението, създаващо резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит. Второто становище разглежда измененията на съществуващите правила, насочени към повишаване на предвидимостта за държавите членки и прецизиране на процедурите за уреждане на спорове при предоставянето на собствените ресурси.

Други продукти в областта на комуникацията

Документи за представяне на неприключени одити

Документите за представяне на неприключени одити на ЕСП разкриват информация относно текущи одитни задачи (свързани с изпълнението). Те се основават на подготвителната работа, осъществена преди началото на даден одит, и имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от одитираната политика и/или програма.

През 2021 г. ЕСП публикува 6 документа за представяне на неприключен одит (14 през 2020 г.).

Бюлетин на ЕСП

Във всеки брой на бюлетина на ЕСП са включени статии по конкретна тема, обикновено от областта на одита, от автори, които работят в институциите на ЕС и извън тях.

През 2021 г. ЕСП публикува три броя на бюлетина, разглеждащи стратегическото развитие в бързо променящия се свят, новата ОСП и новите перспективи, които тя създава, и управлението на бедствия и кризи.

Конференции и уебинари

През 2021 г. ЕСП (съ)организира и редица конференции и уебинари. Повечето от тях бяха проведени виртуално и бяха отворени за заинтересовани лица.

По-долу са представени пет примера.

Съвместна конференция на ЕСП и Сметната палата на Португалия по въпроси, свързани с ЕС

По време на португалското председателство на ЕС Сметната палата на Португалия и ЕСП организираха конференция на тема „Европейски средства — управленски контрол и отчетност“ в Лисабон на 21 и 22 юни 2021 г. Това беше и първата присъствена среща след избухването на пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г. Делегации от двете върховни одитни институции се срещнаха с високопоставени представители на Португалия и обсъдиха следните теми: приоритети и предизвикателства пред многогодишната финансова рамка и Плана за възстановяване и устойчивост; европейското финансиране и прехода към климатична неутралност; цифрово бъдеще; устойчивост на публичните финанси и управление и контрол на европейските фондове.

Финансово управление в ЕС

На 9 юли 2021 г. ЕСП беше домакин на виртуална конференция на високо равнище относно финансовото управление в ЕС. Нейната цел беше да се насърчи дискусия относно устойчивостта на финансовия сектор на ЕС и подготвеността му да се справи със следващата криза и да подпомогне икономическото възстановяване. Г-н Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, откри конференцията, в която участваха изтъкнати гости и лектори от международни институции и институции на ЕС, държавите членки, финансовия сектор и академичните среди.

Пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху бъдещето на Европа

На 6 октомври 2021 г. ЕСП организира семинар в хибридна форма, за да обсъди Конференцията за бъдещето на Европа с Федерика Могерини — ректор на Колежа на Европа и бивш Върховен представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия. Тя подчерта няколко аспекта на пандемията, които според нея ще оформят дискусиите относно бъдещето на Европа. Служителите на ЕСП бяха приканени да изразят своите идеи относно бъдещето на Европа не само като одитори, но и като граждани на ЕС.

Развитие на капиталовите пазари в Балтийските държави

На 1 октомври 2021 г. във Вилнюс се състоя 8-мата Международна конференция за капиталовите пазари под надслов „Развитие на капиталовите пазари в Балтийските държави“ Конференцията беше продължение на препоръките и заключенията, изложени в Специален доклад 25/2020 „Съюзът на капиталовите пазари — бавно начало към постигането на амбициозна цел“. Много високопоставени говорители, между които Ингрида Шимоните — министър-председател на Литва, и Вернер Хойер — председател на Европейската инвестиционна банка, обсъдиха най-добрия път за развитие на единен пазар за капитал, който да предостави на гражданите, бизнеса и правителствата възможности за ефективни инвестиции и финансиране.

Конференция на ООН по изменението на климата (COP)

На проведената през 2021 г. Конференция на ООН по изменението на климата в Глазгоу — срещата на върха COP26 — ЕСП беше съвместен домакин на две съпътстващи събития: дискусия, организирана с ЕВРОСАЙ относно приноса на външните одитори за трансформирането на амбициите в областта на климата в резултати, и съвместно домакинство заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на събитие относно насочването на средства към мерките за адаптиране към изменението на климата. Членът на ЕСП Ева Линдстрьом представи резултатите от одита на ЕСП в областта на финансите за устойчиво развитие, а заместник-председателя на ЕИБ Амброаз Файол представи новия План за адаптация на ЕИБ.

Иновации и цифров одит

ЕСП увеличи усилията си да използва по най-добър начин съвременните технологии и новите технически възможности в одита, за да осигури повече и по-добра информация за процеса на отчитане. По-активното използване на технологиите и данните в одита беше записано и като ключов приоритет в стратегията на ЕСП за периода 2021—2025 г.

План за развитие за по-активно използване на данните и технологиите в одита

През юли 2021 г. ЕСП прие своя план за развитие за по-активно използване на данните и технологиите в одита. Планът определя общи и конкретни цели за следващите пет години, свързани с по-доброто използване на технологии за постигане на одитните цели на ЕСП.

DATA: нов екип в подкрепа на одита

След приемането на посочения план, ЕСП създаде нов екип — D.A.T.A. (Данни и технологии в одита). DATA е централизиран екип от експерти (основно изследователи на данни и одитори в сферата на ИТ), който подпомага одитните екипи и отговаря за изпълнението на плана за развитие в цялата ЕСП.

Екипът беше изграден през 2021 г. чрез вътрешни и външни процедури за набиране на служители, като бяха включени и изследователите на данни от ECALab — лабораторията на ЕСП за иновации. Това е следващата стъпка в процеса на разширяване на предишните пилотни проекти и услуги на ECALab.

Иновации и нововъзникващи технологии

Въпреки че фокусът на ЕСП се насочва към предоставяне на практически решения на одиторите в широк мащаб, нуждата от изследвания и иновации остава съществена. С помощта на ECALab и екипа DATA, ЕСП продължи да проучва различни технологии, като интелигентния анализ на текстове, изкуствения интелект и анализа на процесите. Беше създадена например услуга за автоматизация а процесите — Robotic Process Automation (RPA), чиято цел е да предоставя централизирано и автоматизирано събиране на одитни доказателства, като подобри скоростта и надеждността на изтеглянето от интернет на подкрепящи документи. RPA беше използвана при 17 одитни задачи.

ЕСП участва активно в Групата за нововъзникващи технологии на Междуинституционален комитет за цифрова трансформация, която работи за въвеждането на технологии като изкуствен интелект, разширена реалност и блокчейн в институциите на ЕС. През септември 2021 г. ЕСП взе решение да се фокусира върху съвместната работа с институциите и органите на ЕС за разработване на подход за привличане на технологии на разпръснат регистър в подкрепа на специфичните ни нужди.

ECALab също продължи да насърчава международния обмен на знания чрез TiNA — стартирана от ЕСП мрежа, която обединява служители от ВОИ на държавите членки с цел обмен на опит и сътрудничество по въпросите на технологиите и иновациите за одит.

Връзки с институциите

ЕСП работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент, Съвета и националните парламенти в държавите членки, тъй като въздействието от нашата дейност зависи до голяма степен от това как те използват нашите одитни констатации и препоръки.

Европейски парламент

През март 2021 г. Съветът на председателите на комисии на Европейския парламент (CCC) покани председателя на ЕСП за обмяна на мнения относно стратегията за периода 2021—2025 г. и работните програми на ЕСП за 2021 г. и периода от 2022 г. нататък.

Членовете и одитните екипи на ЕСП редовно участват в заседанията на комисиите и органите на ЕП и по-специално в Комисията по бюджетен контрол (CONT), където представят резултатите от нашата работа.

През по-голямата част на 2021 г. ЕП продължи да организира пленарните си заседания и заседанията на комисиите в хибридна форма. Въпреки свързаните с пандемията ограничения, ЕСП отбеляза 147 участия в заседания на ЕП — най-високия годишен брой досега.

През 2021 г. членовете на ЕСП представиха пред Комисията по бюджетен контрол общо 19 специални доклада и четири прегледа. Докладващите членове на ЕСП участваха и в 13 изслушвания пред Комисията по бюджетен контрол относно процедурата поосвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2020 г. и пет изслушвания относно същата процедура за 2019 г.

Освен това през 2020 г. нашите членове направиха 46 презентации на специални доклади, прегледи и становища пред 17 други комисии на ЕП. Някои от тези заседания бяха проведени съвместно, когато даден доклад представляваше интерес за няколко комисии.

Съвет на Европейския съюз

По правило подготвителните органи на Съвета разглеждат всички специални доклади на ЕСП скоро след публикацията им, но не непременно всички прегледи и становища. През 2021 г. ЕСП представи 28 специални доклада и едно становище пред два комитета на Съвета (Икономически и финансов комитет и Комитет по финансови услуги) и 18 работни групи на Съвета.

През 2021 г. председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и други членове на ЕСП участваха и в шест срещи с постоянни представители в Европейския съюз. Освен това Бюджетният комитет на Съвета покани ръководството на ЕСП да представи стратегията за периода 2021—2025 г., работните програми за 2021 г., 2022 г. и нататък, цифровата стратегия за одит на агенциите и проектобюджета за 2022 г.

Председателство на Съвета Португалия: януари — юни 2021 г. Словения: юли — декември 2021 г.

Повечето от заседанията на Съвета на ЕС бяха проведени от разстояние. Въпреки това членовете на ЕСП участваха в някои присъствени срещи, например:

 • през април 2021 г. членът на ЕСП Жоао Фигейреду представи ключовите послания на ЕСП, свързани с дейността по отношение на околната среда, на неформалното заседание на Съвета, в което участваха министрите на околната среда на ЕС, в Лисабон.
 • през ноември 2021 г. председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и членът на ЕСП Тони Мърфи се срещнаха с министъра на финансите на Словения в качеството му на председател на ECOFIN преди представянето на годишните доклади на ЕСП за 2020 г. пред финансовите министри на ЕС.

Национални парламенти и правителства на държавите членки

Срещи с националните парламенти

През 2021 г., въпреки наложените от пандемията ограничения, ЕСП представи одитната си дейност на 97 срещи с националните парламенти на 21 държави членки. Тези срещи бяха проведени най-вече лично (80 присъствени и 17 виртуални срещи).

Срещи с правителствата на държавите членки

През 2021 г. членовете и ръководството на ЕСП представиха нейната дейност на 107 срещи с правителствата и правителствените органи в 20 държави членки. Тези срещи бяха проведени най-вече лично (81 присъствени и 26 виртуални срещи).

Европейска комисия

Обмен на мнения с одитираните обекти на най-високо равнище

Членовете на ЕСП и на Европейската комисия поддържат редовен двустранен контакт във връзка с планираните и текущите одитни задачи.

От години е налице и добре установена практика нашите членове да провеждат ежегодна среща с членовете на Европейската комисия.

През 2021 г. обаче поради пандемията от COVID-19 тази среща беше отложена.

Сътрудничество с други върховни одитни институции

Контактен комитет на върховните одитни институции на ЕС

Сътрудничеството ни с върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки се осъществява главно в рамките на Контактния комитет на ръководителите на ВОИ в ЕС. Този форум улеснява диалога и обмена на информация между ВОИ на държавите членки на ЕС и Европейската сметна палата.

През 2021 г. ЕСП започна, заедно с ВОИ на Белгия и Германия, дейност по сътрудничество във връзка с прилагането на инструмента Next Generation EU, по-специално по отношение на одита на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и националните планове за възстановяване и устойчивост на ниво ЕС и държави членки. Инициативата беше добре приета и одитори и ръководители от 18 ВОИ на ЕС използваха възможността да се срещат редовно и да обсъждат актуални въпроси и одитни подходи.

Отлагане на годишното заседание

В нормални обстоятелства Контактният комитет заседава ежегодно. Поради пандемията от COVID-19 обаче годишното заседание, което трябваше да се проведе през октомври 2020 г. в Люксембург, беше отложено за 2022 г. ЕСП организира междинно заседание онлайн, което беше проведено през ноември 2021 г.

Публикуване на Одитен сборник относно действията за борба с COVID-19 през юли 2021 г.

През юли 2021 г. ЕСП публикува от името на Контактния комитет Одитен сборник относно предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19. В сборника се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на актуалната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от върховните одитни институции на ЕС.

Това беше четвъртото издание на Одитния сборник, който вече се превърна в ежегодна публикация на Контактния комитет.

Мрежа за технологии и иновации за одит

Платформата за сътрудничество и обмен на знания с други ВОИ в ЕС по въпросите на технологиите и иновациите за одит (TINA), която ЕСП стартира през ноември 2020 г., в момента има 498 регистрирани потребителя от 26 ВОИ на ЕС, Комисията и ЕСП.

Мрежата организира 12 онлайн събития на живо по въпроси като автоматизация и анализ на процесите, блокчейн технологии и киберсигурност, в които участваха средно 60 души на сесия.

ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС

ЕСП подкрепя ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Косово[*], Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Турция).

През 2021 г. ЕСП подкрепи SIGMA (Подкрепа за подобряване на управлението и ръководството) — съвместна инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЕС, при организирането на семинари относно одита на публичните разходи, свързани с COVID-19.

[*] Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Международна организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ)

През 2021 г. ЕСП продължи активно да участва в дейността на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). Като заместник-председател на Комитета по професионални стандарти (PSC), ЕСП участва в Работната група на ИНТОСАЙ по стратегическо планиране и активно си сътрудничи с другите председатели, определени за различните цели. През ноември 2021 г. ЕСП участва във виртуалното заседание на управителния съвет на ИНТОСАЙ.

ЕСП участва също така в дейността на подкомитетите на PSC в дейността и проектите на други работни органи на ИНТОСАЙ, а именно относно одита в областта на околната среда, големите информационни масиви, модернизирането на финансите и регулаторната реформа, както и оценката на публичните политики и програми. Включихме се също така в работната група на ИНТОСАЙ за повишаване на професионалните квалификации на одиторите и в инициативата за развитие на ИНТОСАЙ.

Европейска организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ)

ЕСП участва активно и в дейността на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) — европейската регионална група на ИНТОСАЙ, по-специално в рамките на работната група за одит в областта на околната среда, работната група по информационните технологии, работната група по одит на средствата, отпуснати за катастрофи и бедствия, и работната група по одит и етика.

През 2021 г. продължихме работата в проектната група на тема „Подготовка за бъдещи рискове и кризи, свързани с изменението на климата — време е одитът да погледне в дългосрочен план“ (ръководена съвместно с Върховната одитна институция на Обединеното кралство) в контекста на проекта „Подготовка за бъдещето и нововъзникващите проблеми“. Освен това допринесохме активно за работата на проектната група за одит на действията в отговор на COVID-19.

Заедно с ЕВРОСАЙ организирахме съпътстващо събитие на конференцията COP26 относно трансформирането на действията по климата в резултати.

Управление на ЕСП

Членове на ЕСП

ЕСП функционира като колегиален орган от членове — по един от всяка държава членка. Членовете се назначават от Съвета след съгласуване с Европейския парламент, по предложение от правителството на съответната държава членка. ЕСП не участва в процеса на избиране или назначаване на членовете.

Членовете на ЕСП се избират за мандат от шест години, който може да бъде подновен. Те изпълняват дейността си при пълна независимост и служат на общия интерес на ЕС. При встъпването си в длъжност членовете полагат тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз.

През 2021 г. Съветът назначи нов член на ЕСП от Полша — Марек Опиола, който ще завърши мандата на бившия член на ЕСП Януш Войчеховски от 1 февруари 2021 г. Януш Войчеховски беше назначен за комисар на ЕС по въпросите на селското стопанство през 2019 г.

Членът на ЕСП Жоао Фигейреду почина на 29 юни 2021 г. Процедурата по номинация за завършването на неговия мандат все още не беше приключила в края на 2021 г.

През 2020 г. колегиумът на членовете на ЕСП заседава 20 пъти. Поради пандемията повечето от тези заседания бяха проведени в хибриден формат, като някои членове участваха от ЕСП, а други се включиха от разстояние. Процентът на присъствие в тези заседания беше 97 %. Членовете взеха участие и в заседанията на съставите и комитетите (вж. също Одитни състави и одитни комитети).

Семинар на ЕСП през 2021 г.: Обсъждане
на NGEU, комуникационната стратегия
и работната програма за периода от
2022 г. нататък

Веднъж годишно нашите членове, генералният секретар и директорите се оттеглят за двудневно обсъждане на важни въпроси, свързани с дългосрочната стратегия, дейността и организацията на институцията.

По време на семинара на ЕСП през 2021 г. членовете обсъдиха следните основни теми:

 • бъдещето на Декларацията за достоверност;
 • инструмента Next Generation EU;
 • бъдещето на доклада за резултатите от дейността;
 • поуките, извлечени от кризата, свързана с коронавируса;
 • участието на ЕСП в Конференцията за бъдещето на Европа;
 • комуникационната стратегия на ЕСП; и
 • работната програма за периода от 2022 година нататък.

Председател

Председателят отговаря за стратегията на институцията, планирането и управлението на дейността, комуникацията и връзките с медиите, връзките с институциите, правните въпроси и вътрешния одит. Председателят също така представлява ЕСП във външните ѝ отношения.

Членовете на ЕСП избират помежду си председател за период от три години, който може да бъде подновяван. Избраният член поема ролята на пръв сред равни (primus inter pares), председателства срещите на ЕСП и следи за изпълнението на решенията на ЕСП.

През септември 2016 г. Клаус-Хайнер Лене беше избран за председател на ЕСП, а през септември 2019 г. той беше преизбран.

Бележка:Към февруари 2022 г.

Одитни състави и одитни комитети

Членовете се назначават в един от петте одитни състава, в които се приемат повечето от одитните доклади, прегледи и становища на ЕСП. Одитните състави разпределят своите задачи сред членовете си. Всеки член носи отговорност пред състава и пред ЕСП за изпълнението на своите одитни задачи. Одитната дейност се извършва от професионални одитори, които работят в дирекциите на одитните състави.

Членовете на всеки одитен състав избират свой ръководител за срок от две години, като мандатът му може да бъде подновен. Към декември 2021 г. ръководителите на петте одитни състава на ЕСП са: Само Йереб, Илиана Иванова, Бетина Якобсен, Михаилс Козловс и Тони Мърфи.

Комитетът за контрол на качеството на одита отговаря за одитните политики, стандарти и методология на ЕСП, подпомагането на одита и развитието и контрола на качеството на одита. Той се състои от по един член от всеки одитен състав и се ръководи от Ян Грегор.

Решенията по по-общи стратегически и административни въпроси се вземат от Административния комитет, а при необходимост и от Колегиума на ЕСП, и двата от които се ръководят от председателя на ЕСП. Административният комитет се състои от председателя, ръководителите на съставите, ръководителя на Комитета за контрол на качеството на одита и члена, отговарящ за връзките с институциите (към декември 2021 г. това е Римантас Шаджус).

През 2021 г. бяха проведени 95 заседания на одитните състави, 12 заседания на Административния комитет и 9 заседания на Комитета за контрол на качеството на одита. Поради пандемията повечето от тези заседания бяха проведени в хибриден формат. Процентът на присъствие в тези заседания беше съответно 98 %, 96 % и 96 %.

Сред другите комитети са Комисията по етика (с председател Жоел Елвингер), Комитетът за вътрешен одит (с председател Ивана Малетич) и Консултативният комитет „Стратегия и подготовка за бъдещето“ (от декември 2021 г. председателстван от Хелга Бергер).

Висшето ръководство се състои от генерален секретар и директори. ЕСП има общо 10 дирекции: пет дирекции са в структурата на одитните състави, една към Комитета за контрол на качеството на одита, една дирекция подпомага дейността на председателя, а три други са част от генералния секретариат.

На 1 януари 2021 г. Захариас Колиас встъпи в длъжност като генерален секретар на ЕСП за срок от шест години.

Бележка:Към февруари 2022 г.

Измерване на резултатите от дейността

ЕСП използва набор от ключови показатели за изпълнение (КПИ) с цел да информира ръководството относно осъществения напредък в постигането на стратегическите цели, да подпомага процеса на вземане на решения и да предоставя на институционалните заинтересовани страни данни относно изпълнението на дейността си. КПИ бяха актуализирани в съответствие със стратегията за периода 2021—2025 г. Следните пет КПИ дават широка представа за функционирането на нашата организация по отношение на разпространението, въздействието и възприемането на нашата работа:

 • брой публикувани доклади (в сравнение с планираното);
 • присъствие в медиите;
 • въздействие и възприемане на дейността на ЕСП (обратна връзка от заинтересованите страни);
 • изяви пред други институции, национални парламенти и правителства на държавите членки, както и международна дейност;
 • изпълнение на препоръките на ЕСП.
32 публикувани доклада през 2021 г. въпреки ограниченията поради COVID-19

През 2021 г., въпреки трудните обстоятелства, свързани с COVID-19, ЕСП публикува 32 доклада (същият брой, както и през 2020 г.): Те включват 27 специални доклада и пет прегледа. Това обаче е с осем по-малко от планираните в преразгледаната работна програма за 2021 г. 40 доклада, тъй като някои от одитите бяха забавени през годината.

Брой публикувани доклади

През 2021 г. ЕСП изготви общо 55 публикации.

Присъствие в медиите

2021 г.: Все по-широко медийно отразяване

През 2021 г. ЕСП публикува близо 67 000 онлайн статии и комуникации в социалните медии, свързани с нашите одитни доклади, други публикации или с ЕСП като цяло. Това представлява значително увеличение в сравнение с предходни години ( за 2020 г. — 32 000; 2019 г. — 51 000).

Отразяването в медиите може да варира значително в зависимост от темата и сложността на доклада. Външни фактори като важни събития или развития по дадена политика могат също да повлияят върху медийния интерес към нашите публикации. Освен това при извънредни ситуации като пандемията от COVID-19 вниманието на медиите е насочено особено към новините, свързани с кризата.

След мерките за изолация във връзка с COVID-19 ЕСП популяризира своите публикации онлайн, което ни позволи да увеличим контактите с журналисти. Това имаше положителен ефект върху медийното ни присъствие.

В сравнение с предходните години интересът към одитните доклади на ЕСП се е увеличил значително. Такава е ситуацията и при другите публикации на ЕСП като цяло, които постигат медийно отразяване на нива, сравними с тези от преди кризата във връзка с COVID-19.

Взаимодействие с медиите

През 2021 г. ЕСП публикува 49 съобщения за пресата на 23 езика на ЕС, както и информационни бележки, информация за медиите и (готови за публикация) аудио изявления на някои езици. Бяха изготвени също така документи за изразяване на позиция, предназначени за публикация във влиятелни издания. ЕСП даде и редица интервюта за големи радио, телевизионни и печатни медии в Европа. Освен това ЕСП проведе 26 онлайн пресконференции, включително пресконференции по държави за представянето на годишния доклад. В нашите пресконференции участваха общо 527 журналисти, повечето от които представляваха големи национални медии на държавите членки.

Един милион посещения на уебсайта на ЕСП

През 2021 г. уебсайтът на ЕСП отново достигна един милион посещения от около 546 000 отделни посетители.

Дейността в социалните медии се забавя

Социалните медии ни позволяват да взаимодействаме пряко с гражданите. През 2021 г., на фона на кризата, породена от COVID-19, ЕСП продължи да намалява участието си в социалните медии; в нашите канали в социалните медии бяха направени общо 718 публикации във връзка с институцията и одитната ни дейност (2020 г. — 1 007 публикации).

През 2021 г. продължихме да представяме статии от Бюлетина на ЕСП в публикациите в социалните медии — 28 % от публикациите ни бяха статии, публикувани преди това в бюлетина на ЕСП (2020 г. — 32 %).

2021 г.: Броят на последователите в социалните медии продължи да нараства

До края на 2021 г. трите профила на ЕСП в социалните мрежи (Twitter, LinkedIn, Facebook) са привлекли близо 39 000 последователи, което представлява увеличение спрямо 35 000 през 2020 г.

Въздействие и възприемане на дейността на ЕСП

83 % от респондентите в нашите проучвания считат докладите ни за полезни за тяхната работа

ЕСП оценява вероятното въздействие и ползата от дейността си въз основа на това как тя се възприема от читателите на докладите ни в Европейския парламент, Съвета, Комисията, агенциите на ЕС, постоянните представителства на държавите членки, агенциите и ВОИ на държавите членки, НПО, представители на академичните среди, медиите и други участници.

От 2018 г. насам ЕСП извършва анонимни електронни проучвания, чрез които търси от читателите обратна връзка относно качеството на избрани доклади и очаква от тях общи предложения, свързани с нашата работа.

През 2021 г. 83 % от почти 500 респонденти са счели докладите на ЕСП за полезни за работата си, а 79 % смятат, че те оказват въздействие. Тези стойности са сходни с резултатите от миналата година (2020 г. — съответно 84 % и 75 %).

Изяви пред други институции, национални парламенти и правителства на държавите членки, както и международна дейност

Значително увеличение на броя на участията в различни събития

През 2021 г. ЕСП представи резултатите от работата си общо 419 пъти пред комисиите на Европейския парламент, подготвителните органи на Съвета, националните парламенти и правителствата на държавите членки.

Освен това ЕСП взе участие в 154 международни прояви. Между тях са дейности на международни организации в сферата на публичния одит, по-специално ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ, както и двустранни събития с други ВОИ, конференции, заседания и дейности, насочени към по-широката публика.

През 2021 г. ЕСП актуализира своите КПИ по отношение на участието в различни събития, за да включи и дейностите с правителствата на държавите членки и международните дейности.

Взаимодействията със заинтересовани страни на европейско и международно ниво бяха значително увеличени и достигнаха нивата от преди пандемията от COVID-19.

Изпълнение на препоръките на ЕСП

Почти всички препоръки на ЕСП от 2017 година са изпълнени

ЕСП оценява изпълнението на своите препоръки въз основа на проследяването им от одиторите. За 2021 г. ЕСП анализира препоръките, отправени в нейните доклади от 2017 г.

Анализът показва, че 94 % от общо 35 препоръки, отправени в Годишния доклад от 2017 г., и 89 % от 161 препоръки, отправени в специалните доклади от 2017 г., са изпълнени изцяло, в известна или в значителна степен.

Служители на ЕСП

Разпределение на служителите

Към края на 2021 г., както и в предходните години, в нашата институция работят 853 длъжностни лица и срочно наети служители. 527 от тях работят в одитните състави, в т.ч. 104 в кабинетите на членовете на ЕСП.

Освен това към края на годината в ЕСП работят 92 договорно наети служители и 25 командировани национални експерти (2020 г. — съответно 83 и 15).

Набиране на персонал

Политиката на ЕСП за назначаване на служители следва условията и общите принципи за наемане на служители в институциите на ЕС. Работещите в ЕСП имат разнообразен академичен и професионален опит.

През 2021 г. ЕСП нае 80 нови служители (2020 г. — 62 служители), между които 16 длъжностни лица, 21 срочно наети служители, 30 договорно наети служители и 13 командировани национални експерти.

Нашата програма ASPIRE, насочена към одиторите, има за цел да подпомогне професионалната интеграция на новопостъпилите служители, като им даде възможност да придобият опит на работното място в различни одитни задачи, както и да участват в целенасочени дейности по обучение през първите три години.

В допълнение, ЕСП осигури провеждането на 56 стажа (2020 г. — 44) за млади висшисти с продължителност от три до пет месеца. През 2021 г. стажантите работиха от страните си на произход по време на сесиите през март и май, а през октомврийската сесия — както и останалите служители на ЕСП в хибридна работна среда, съчетаваща работа на място и от разстояние.

Възрастов профил

Три четвърти (76 %) от активно заетите служители в края на 2021 г. са на възраст между 40 и 59 години, което е сравнимо с 2020 г.

Почти три четвърти (73 %) от нашите директори и главни ръководители са на възраст 50 години или повече (за 2020 г. — 80 %). Това означава, че ще е необходимо значително подновяване на управленските кадри през следващите 5—10 години поради пенсиониране на сегашните ръководители.

Равни възможности

Като цяло в работната сила на ЕСП има балансирано съотношение между наетите мъже и жени.

ЕСП се ангажира да осигури равни възможности за професионално развитие на своите служители на всички равнища в организацията. При наемането на нови служители съотношението между работещите в ЕСП мъже и жени е балансирано, като над една трета (36 %) от директорите и главните ръководители през 2021 г. са жени (за 2020 г. този процент е 35 %).

Делът на главните ръководители жени в одитните служби на ЕСП достигна 37,5 % (29 % през 2020 г.), което се доближава до поставената цел от 40 % за 2027 г. С приемането на новия многогодишен план за политиките и за действие за периода 2021—2025 г., ЕСП премина от политика на равни възможности към по-широкия подход на многообразие и приобщаване през 2021 г.

ЕСП също така продължава своя ангажимент за поддържане на географския баланс в ръководството.

Дейности за подпомагане на одита

Одитна методология

AWARE

През 2020 г. ЕСП стартира новата вътрешна цифрова платформа Accessible Web-based Audit Resource (AWARE), която е на разположение на нашия уебсайт. Тя предоставя единна точка за достъп до всички наши насоки и одитната ни методология.

Професионално обучение

Консолидация на обучението онлайн

Както се очакваше, обучението онлайн остана водещо и през 2021 г. Въз основа на натрупания през предишни години опит, ЕСП успя да организира рекорден брой дейности за обучение (616) по различни теми — от одит до защита на данните. В някои случаи здравната ситуация позволяваше хибридно или присъствено обучение.

Големият брой дейности онлайн, заедно с липсата на ограничения за броя на участниците, имаше положителен ефект върху показателите за обучение, чиито стойности бяха значително по-високи в сравнение с 2020 г.

2020 г.: Целевите нива за професионално обучение са преизпълнени

За пореден път беше надхвърлена целта за професионално обучение, която е определена на 5 дни неезиково обучение за одиторите годишно, в съответствие с препоръките на Международната федерация на счетоводителите, и 2 дни за служителите извън одита.

Одиторите на ЕСП са участвали в обучения средно 8,5 дни (5,4 през 2020 г.), а служителите извън одита — средно 4,2 дни (3,1 през 2020 г.).

Съобразени с нуждите обучения за одитори

Подпомагането на одитната дейност на ЕСП чрез предлагане на актуални и навременни обучения е от приоритетно значение. Ето защо продължихме да организираме съобразени с нуждите курсове по различни теми. Между тях са кръговата икономика, свободното движение по време на кризата, предизвикана от COVID-19, доброто бюджетно управление, въгледобивните региони в преход, обществените поръчки, новата МФР за периода 2021—2027 г. Механизмът за възстановяване и устойчивост и Митническия кодекс на ЕС.

ЕСП активизира дейностите си за обучение в сферата на измамите, етиката и почтеността, като организира няколко курса и презентации по тези теми. Бяха поканени лектори и обучители от ОЛАФ, EPPO, Евроюст и Transparency International, които споделиха своя опит и знания с нашите служители.

Тематични програми

Както и през 2020 г., Денят на обучението през 2021 г. се трансформира във Виртуална седмица на обучението. Възползвахме се от възможността да надхвърлим физическите граници, като поканихме лектори и извън Европа. В Дните на одита участваха (по ред на изявите) представители на ВОИ на Австралия, Южна Африка, Бразилия, Япония и Канада. Други интересни презентации разгледаха теми, свързани с околната среда, комуникацията и анализа на данни.

През октомври 2021 г. беше отбелязан деветият Европейски месец на киберсигурността (ECSM) — инициатива за насърчаване на сигурността онлайн и за повишаване на осведомеността относно киберсигурността сред гражданите на ЕС. ЕСП имаше честта да бъде съвместен домакин на откриващото събитие заедно с Европейската комисия. Изготвихме богата едномесечна програма с участието на ключови експерти в областта на киберсигурността от институциите на ЕС и техните колеги в Люксембург.

През ноември 2021 г. в ЕСП бяха организирани за първи път дни под надслов „Яснота на езиковото изразяване“. Това събитие е свързано с Наградите за яснота на езиковото изразяване — инициатива, която откроява най-добрите специални доклади на ЕСП. Тематичната седмица създаде възможност за дискусия относно яснотата на изразяване и предизвикателствата, с които се сблъскваме при комуникацията с широката общественост.

Обучения и повишаване на осведомеността относно новата хибридна работна среда

През 2021 г. продължихме програмата си за обучение на съветници по въпросите на кариерата, наставници, вътрешни посредници и лица за поверителен контакт. За да подпомогне служителите в новата хибридна работна среда и да засили устойчивостта, ЕСП организира редица презентации и семинари по теми като COVID-19, самотата и лошото отношение на работното място, тормоза по време на изолация, осъзнатото поведение и важността на възможността за изключване от работната среда при работата от разстояние.

Преводаческа дейност

През 2021 г. в ЕСП бяха преведени и редактирани близо 227 000 страници (2020 г. — 235 000 страници), в това число възложени за външен превод 29 800 страници. Преводачите на ЕСП също така често участват в одитната дейност, като предоставят езикова подкрепа по време на одитните посещения и подкрепа при изготвянето на доклади. Те участваха и в дейностите по комуникация, като предоставиха езикови консултации и подобриха качеството на текстовете, адаптираха съобщенията към целевата аудитория, например през призмата на адаптиране към съответната култура.

ЕСП привлече и обучи служители за формирането на ирландски езиков екип, като целта е той да постигне сравнима производителност с другите езикови екипи през 2022 г.

Сигурност на информацията

2021 г.: Още една активна година за киберсигурността

Служителите на ЕСП останаха активно включени към своите работни устройства поради пандемията от COVID-19, което направи въпросите за киберсигурността особено актуални и през 2021 г. ЕСП се сблъска с кибератаки и нарушения на сигурността на данните, но въведе нови приложения, за да предостави по-солидна защита на институцията.

След приемането на новата политика за класифициране на информацията през предходната година, ЕСП изготви насоки относно класифицирането на информация, в т.ч. указания относно предоставянето на достъп до тази информация чрез вътрешна платформа за споделяне на данни.

Беше прието и Решение 41—2021 относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС. Представители на Европейската комисия бяха поканени да извършат оценка на подобреното административно пространство, за да може ЕСП да получи одобрение да обработва информация с ниво на класификация за сигурност „EU-Restricted“

Основните резултати за периода са:

 • провеждане на първите две симулирани кампании за фишинг в ЕСП с цел да се измери нивото на осведоменост на потребителите относно киберсигурността.
 • приемане на EU Sign като официалния инструмент за електронен подпис в ЕСП. EU Sign е услуга за електронен подпис, предоставяна от Европейската комисия.
 • въвеждане на нов инструмент за защита на директории и файлове, съдържащи чувствителна информация.

2021 г. беше изпълнена с предизвикателства, свързани с управлението на уязвимостите, поради големия брой заплахи, изискващи бърза реакция на ИТ екипите за коригиране на критични софтуерни слабости.

Сгради

Понастоящем ЕСП разполага с три собствени сгради (K1, K2 и K3), които функционират като единен, технически интегриран обект. ЕСП ползва и офис помещения под наем за своя център за възстановяване след аварии в Люксембург.

Поради продължаващата криза, свързана с COVID-19, почти всички служители продължиха да работят дистанционно през 2021 г., а външните посещения бяха ограничени във възможно най-голяма степен. Повечето от служителите на ЕСП бяха ваксинирани, след като ваксините станаха налични. Този фактор, както и намаляването на броя на новите случаи на COVID-19 през лятото, позволиха на служителите на ЕСП да се върнат за редовна работа в офисите през есента. Както и други институции на ЕС, от 13 септември 2021 г. ЕСП въведе задължителен минимум на присъствие в офиса от два дни седмично (на средна месечна база). След появата на вирусния вариант омикрон, този минимум беше намален до един ден седмично.

Същевременно бяха въведени всички необходими санитарно-хигиенни мерки, за да могат служителите на място в сградите да работят във възможно най-безопасни условия до нормализиране на ситуацията.

През 2021 г. заседателните зали на ЕСП бяха адаптирани, за да позволят срещи в хибриден формат.

К1

В сградата K1, открита през 1988 г., са разположени офиси с капацитет до 310 служители и заседателни зали. На подземните етажи са разположени паркинги, технически съоръжения, зони за складиране, библиотека и главното помещение на архива, а последният етаж се използва изцяло за технически съоръжения.

Сградата К1 беше модернизирана през 2008 г., за да бъде приведена в съответствие с националните изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Където е възможно, технологията в К1 е адаптирана и приведена в съответствие с използваната в К2 и К3.

К2

Сграда K2 е открита през 2003 г. Подземните етажи включват паркинги, технически и складови съоръжения, както и фитнес център. Последният етаж се използва изцяло за технически съоръжения. На останалите етажи са разположени офиси с капацитет до 241 служители, заседателни зали, конферентна зала с кабини за устен превод, зали за видеоконферентни връзки, кафетерия и малки кухненски боксове.

Понастоящем се извършва обновяване на сграда K2 с цел оптимизиране на организацията на работните пространства и подобряване на някои технически инсталации. След забавянето на работите в началото на кризата, предизвикана от COVID-19, ремонтът започна през ноември 2020 г. и трябва да бъде завършен до края на 2022 г.

Както беше договорено от Европейския парламент и от Съвета през март 2014 г., ЕСП ще покрие разходите за ремонта от оставащия бюджет за строителния проект за сградата K3, завършена преди няколко години.

К3

Сграда K3 е открита през 2012 г. На подземните етажи са разположени паркинги, технически и складови съоръжения, места, запазени за товаро-разтоварни дейности, съоръжения за съхранение на отпадъци, печатница, кухни и архиви. На партерния етаж се намират столова, кафетерия и зали за обучение. Сградата разполага с офиси за 503 служители, заседателни зали, както и зала за ИТ. На шестия етаж са разположени зали за прием, кухня и технически съоръжения. Сградата K3 притежава сертификат с оценка „много добър“, получен по системата за оценяване BREEAM — водещият световен метод за оценка и сертифициране на устойчивостта на сградите.

Сградите на ЕСП в Киршберг, Люксембург.

Екологично управление

Като институция на ЕС ЕСП има задължението да прилага принципите на разумното управление на околната среда във всички свои дейности. Ето защо тя се е ангажирала да намалява непрекъснато въздействието си върху околната среда. Всяка година ЕСП наблюдава и анализира емисиите на парникови газове, генерирани вследствие на дейността ѝ.

ЕСП се гордее със своя сертификат по схемата на ЕС за управление и одит в областта на околната среда (EMAS). Понастоящем ЕСП успешно прилага система за управление на околната среда в съответствие с EMAS и напълно изпълнява изискванията за сертифициране по стандарта ISO 14001:2015.

От март 2020 г. насам пандемията има ясно изразено положително въздействие върху екологичните показатели:

 • емисиите на CO2, свързани със служебни пътувания и пътуване до офисите, са намалели значително;
 • показателите, пряко свързани с присъствието на служителите на работното място в сградите на ЕСП, като например консумация на хартия и вода и производство на отпадъци, също са намалели рязко поради прилагането на общия принцип за работа от разстояние; и
 • консумацията на енергия също е намаляла, макар и в по-малка степен, в периодите на изолация и намалено присъствие на работното място, когато повечето служители са работили от разстояние.

През 2020 г. общият обем на отделените парникови газове е 6 144 тона еквивалент на въглероден диоксид (tCO2e), което представлява намаление с 43 % спрямо 2014 г. — годината, в която започнахме да измерваме емисиите на CO2.

Докладване във връзка с устойчивото развитие

ЕСП ще представи специален доклад относно усилията за устойчиво развитие през 2021 г.

Отговорност за отчитане на ЕСП

Финансова информация

ЕСП се финансира от общия бюджет на Европейския съюз по функцията за административни разходи.

През 2021 г. бюджетът на ЕСП възлиза на около 153,7 млн. евро.

Този бюджет представлява приблизително 1,5 % от общия размер на административните разходи на ЕС (или по-малко от 0,1 % от общите разходи на ЕС).

Изпълнение на бюджета за 2021 г.

ФИНАНСОВА 2021 ГОДИНА Окончателни бюджетни кредити Кредити за задължения Процент на усвояване (поети задължения/ бюджетни кредити) Плащания
Дял 1: Лица, работещи в институцията (в хиляди евро)
10 — Членове на институцията 10 654 10 138 95 % 10 111
12 — Длъжностни лица и срочно наети служители 114 511 112 601 98 % 112 601
14 — Друг персонал и външни услуги 7 835 7 152 91 % 6 861
162 — Мисии 1 529 383 25 % 266
161 + 163 + 165 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2 660 2 519 95 % 2 144
Междинна сума за Дял 1 137 189 132 793 97 % 131 983
Дял 2: Сгради, движимо имущество, оборудване и разни оперативни разходи
20 — Недвижимо имущество 4 306 4 306 100 % 2 282
210 — ИТ и телекомуникации 9 141 9 141 100 % 4 484
212 + 214 + 216 — Движимо имущество и съответни разходи 880 837 95 % 470
23 — Текущи административни разходи 385 324 84 % 296
25 — Заседания и конференции 496 90 18 % 69
27 — Информация и публикации 1 325 1 074 81 % 739
Междинна сума за Дял 2 16 533 15 772 95 % 8 340
Общо за Европейска сметна палата 153 722 148 565 97 % 140 323

Бюджет за 2022 г.

Бюджетът за 2022 г. е нараснал с 5,48 % спрямо бюджета за 2021 г.

ФИНАНСОВА 2021 ГОДИНА 2022 г. 2021 г.
Дял 1: Лица, работещи в институцията (в хиляди евро)
10 — Членове на институцията 11 715 10 704
12 — Длъжностни лица и срочно наети служители 120 838 114 120
14 — Друг персонал и външни услуги 8 444 7 861
162 — Мисии 2 452 2 988
161 + 163 + 165 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 2 732 2 613
Междинна сума за Дял 1 146 181 138 286
Дял 2: Сгради, движимо имущество, оборудване и разни оперативни разходи
20 — Недвижимо имущество 3 778 3 358
210 — ИТ и телекомуникации 8 228 8 171
212 + 214 + 216 — Движимо имущество и съответни разходи 944 901
23 — Текущи административни разходи 574 565
25 — Заседания и конференции 675 696
27 — Информация и публикации 1 761 1 745
Междинна сума за Дял 2 15 960 15 436
Общо за Европейска сметна палата 162 141 153 722

Бележка: Отчетените стойности се отнасят до първоначалния бюджет.

Вътрешен и външен одит

Вътрешен одит

Службата за вътрешен одит (СВО) на ЕСП предоставя съвети относно начините за управление на риска. Тя предоставя независима, обективна увереност и консултантски услуги, предназначени да увеличават добавената стойност от работата на ЕСП и да подобряват дейността ѝ. СВО докладва на Комитета за вътрешен одит, който е съставен от трима членове на ЕСП и един външен експерт. Комитетът редовно наблюдава напредъка по различните задачи, заложени в годишната работна програма на СВО, и гарантира нейната независимост.

През 2021 г. СВО продължи да преразглежда политиката на ЕСП за управление на риска и изготви доклади по три задачи: „Равни възможности“, „Управление на борбата с измамите“ и „Непрекъснатост на дейността и мерки за защита на служителите по време на кризата, причинена от COVID-19“. СВО също така приключи основната одитна дейност по две други задачи — „Управление на ИТ“ и „Процедури за набиране на служители“, за които ще публикува доклади през 2022 г.

Като цяло, при проверките на СВО не бяха установени слабости, които, поради своето естество или мащаб, да застрашават сериозно цялостната надеждност на системите за вътрешен контрол, въведени от оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, целящи да гарантират законосъобразността и редовността на финансовите операции на ЕСП през 2021 г.

Външен одит

Годишните отчети на Европейската сметна палата се проверяват от независим външен одитор. Това е важно, тъй като показва, че ЕСП прилага същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които изисква от всички одитирани от нея обекти.

Външният одитор на ЕСП — PricewaterhouseCoopers Sàrl — публикува своя доклад относно отчетите на ЕСП за финансовата 2020 г. на 6 май 2021 г.

Становище на външния одитор на ЕСП — финансова 2020 година

Относно финансовите отчети на ЕСП:

Считаме, че съпътстващите финансови отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата (ЕСП) към 31 декември 2020 г., както и за резултатите от нейните операции, паричните потоци от дейността и промените в нетните активи за приключилата на същата дата година, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС, изменящ Регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и Решение № 541/2014/ЕС, както и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Относно използването на средствата и процедурите за контрол на ЕСП:

„Въз основа на описаната в настоящия доклад дейност можем да заявим, че не забелязахме нищо, което да ни накара да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на посочените по-горе критерии:

 • определените за Европейската сметна палата средства не са били използвани за предвидените цели;
 • действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за извършването на финансовите операции в съответствие с приложимите правила и разпоредби.“

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (https://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2022 г.

PDF ISBN 978-92-847-7464-7 ISSN 2315-3873 doi:10.2865/783 QJ-AA-22-001-BG-N
HTML ISBN 978-92-847-7436-4 ISSN 2315-3873 doi:10.2865/240143 QJ-AA-22-001-BG-Q
PRINT ISBN 978-92-847-7495-1 ISSN 1831-1369 doi:10.2865/610986 QJ-AA-22-001-BG-C

Настоящият документ е публикуван на 24 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:

PDF
PDF General Report

АВТОРСКИ ПРАВА

© European Union, 2022 г.

Политиката на ЕСП относно повторната употреба е определена в Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че като правило повторната употреба е позволена, при условие че са посочени първоначалните източници и всички извършени промени. Лицето, което използва информацията на ЕСП повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторната употреба.

Необходимо е да се получи допълнително разрешение в случаите, когато дадено съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП, или когато е включено съдържание на трети страни.

В случаите, когато е получено такова разрешение, то отменя и заменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.

За следните снимки повторното използване е разрешено, при условие че се посочи притежателят на авторските права, източникът и, където е упоменато, имената на фотографите:

* © Европейски съюз 2022 г., източник: Европейска сметна палата.

* © Европейски съюз, източник: Европейска комисия / Jennifer Jacquemart.

* © Европейски съюз, източник: Европейска комисия / John Charlton.

* © Европейски съюз, източник: Европейска комисия / Xavier Lejeune;

* © Европейски съюз, източник: Европейска комисия / Боряна Кацарова.

* © Европейски съюз 2021 г., източник: Европейска сметна палата.

* © Европейски съюз, източник: Европейска комисия / Seyllou Diallo / Stefan Heunis.

* © Европейски съюз, източник: Европейски парламент / Daina Le Lardic.

* © Европейски съюз 2022 г., източник: Европейска сметна палата.

* © Европейски съюз 2022 г., източник: Европейска сметна палата.

* © Европейски съюз 2021 г., източник: Европейски парламент.

За следните снимки възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът:

* © Европейски съюз 2021 г., източник: Контактен комитет на върховните одитни институции на Европейския съюз

За използването или възпроизвеждането на съдържание, което не е собственост на ЕС, може да е необходимо да се потърси разрешение директно от носителите на авторските права:

* © Getty Images / Xavier Lejeune; © Getty Images / Stadratte; © Getty Images / gorodenkoff.

* © Getty Images / Darwel.

* © Getty Images / RADZONIMO.

* © Getty Images / EmirMemedovski.

* © Getty Images / insta_photos.

* © Getty Images / serts.

* © Getty Images / Jevtic.

* © Getty Images / Denis Suslov.

* © Getty Images / Vertigo3d.

* © Getty Images / typhoonski.

* © Getty Images / tommy.

* © Pixabay / Alexas Fotos; © Getty Images / valio84sl & beijingstory; © Nuno André Ferreira.

* © MicroStockHub/Getty Images.

* © Министерство на финансите на Република Литва / Литовска банкова асоциация.

* © UKCOP26.ORG

* © GLOBAL VIEW SPRL — фотограф: Simon Schmitt. Архитекти на сградите: Paul Noël (1988 г.) и Jim Clemes (2004 г. и 2013 г.).

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на ЕСП за повторно използване.

Уебсайтовете на всички институции на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, съдържат препратки към сайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката за авторските права.

Използване на логото на ЕСП

Логото на ЕСП не може да бъде използвано без предварително разрешение.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://op.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (https://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.