Om du är medborgare i ett EU-land är du också automatiskt EU-medborgare. Vad betyder detta i praktiken? Vad har EU gjort för oss? Ja, till att börja med är det fred i Europa. Det är visserligen en stor bedrift i sig, men det är inte det enda som EU har gjort för oss.

Om du är mellan 14 och 18 år och intresserad av att veta mer om EU så är det här en broschyr för dig!

Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig om de många utmaningar som EU står inför i dag – utmaningar som också kommer att påverka din framtid.

EU har byggts upp under lång tid. Det är ett ständigt pågående projekt, och snart kommer det att vara din generations tur att välja vad som ska göras härnäst. Så nu är det dags för dig att bilda dig en uppfattning om EU. Denna broschyr och uppgifterna i den är tänkta att få dig att fundera, inte bara på egen hand utan även när du pratar om EU med vänner och familj.

Om du vill kolla upp vad du lärt dig kan du göra ett test online efter att ha läst igenom broschyren.

Tillgängliga format

Denna online-publikation är tillgänglig på 24 språk och i följande format:

PDF PRINT HTML

Dela denna sida

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation
1049 Bryssel
BELGIEN

Manuskriptet färdigställdes i januari 2020.

Texten bygger på den tyska versionen av broschyren Europa. Kunskapsmagasinet för unga från 2010, av Eckart D. Stratenschulte, European Academy Berlin. Denna version har bearbetats och uppdaterats av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation.

Publications Office

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2020


© Europeiska unionen, 2020

Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.

Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).

För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av EU:s upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.


Print
ISBN 978-92-76-00937-5
doi:10.2775/173428
NA-03-19-153-SV-C
PDF
ISBN 978-92-76-00953-5
doi:10.2775/816459
NA-03-19-153-SV-N
HTML
ISBN 978-92-76-00889-7
doi:10.2775/296183
NA-03-19-153-SV-Q

BILDER
EU har upphovsrätt till alla bilder, med undantag av:

Fotografier:
Framsidan © Patrick Sheàndell O’Carroll/PhotoAlto
© iStockphoto/kentarcajuan

Illustrationer:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14