Särskild rapport
nr19 2019

Inea: fördelar har uppnåtts men brister som rör Fonden för ett sammanlänkat Europa behöver åtgärdas

Om rapporten: Inea har i uppdrag att stödja kommissionen, projektansvariga och berörda parter genom att tillhandahålla expertis och programförvaltning till infrastruktur-, forsknings- och innovationsprojekt på områdena för transport, energi och telekommunikation samt att främja synergieffekter mellan dessa verksamheter.
Inea har anförtrotts 93 % av av den totala FSE-budgeten och 7 % av Horisont 2020-budgeten. Dessa sammanlagt 33,6 miljarder euro gör det till den största budget som förvaltas av ett genomförandeorgan i EU.
Vi konstaterade att Inea har fullgjort de delegerade uppgifter som fastställs i dess uppdrag och uppnått de förväntade fördelarna, med vissa begränsningar som hänger samman med hinder i den rättsliga ramen. Vi konstaterade brister i FSE:s för övrigt välorganiserade urvalsförfaranden, risker i genomförandet av programmet och brister i prestationsrapporteringen.
Vi lämnar rekommendationer till kommissionen och Inea som syftar till att förbättra potentialen för synergieffekter, stärka ramen för Ineas förvaltning av de delegerade programmen, säkerställa ökad harmonisering av och insyn i FSE:s förfaranden för projekturval, fastställa bättre förutsättningar för att FSE-programmet ska genomföras i tid och ändra prestationsramen så att resultaten av FSE-projekt kan övervakas bättre.
Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:
PDF
PDF General Report

Sammanfattning

I

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) inrättades för programperioden 2014–2020 i syfte att genomföra delar av programmen Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och Horisont 2020. Det har en total budget på 33,6 miljarder euro för att medfinansiera projekt på områdena transport, energi och telekommunikation. Vi valde ut Inea för revision både för att detta är den största budget som ett genomförandeorgan i EU förvaltar och för att den rättsliga ramen för närvarande ses över till perioden 2021–2027.

II

Vi bedömde Ineas förvaltning av de delegerade EU-utgiftsprogrammen. För detta ändamål undersökte vi om Inea, tillsammans med kommissionen, i) har fullgjort de uppgifter som delegerats till genomförandeorganet och uppnått de förväntade fördelarna med externalisering av ansvarsområden och ii) följer stabila förfaranden för att förvalta FSE.

Inea var vårt främsta revisionsobjekt. Vi fokuserade på Ineas verksamheter under perioden 2014–2020 och använde oss främst av intervjuer och skrivbordsgranskningar för att samla in uppgifter.

III

Inea har uppnått de förväntade fördelarna, med vissa begränsningar som hänger samman med hinder i den rättsliga ramen.

 • Inea använder standardiserade förfaranden som har förenklat genomförandet av de delegerade utgiftsprogrammen. De sammanlagda administrativa kostnaderna understiger för närvarande de ursprungliga beräkningarna, men personalkostnaderna är något högre. Synergieffekter mellan FSE och Horisont 2020, mellan FSE-sektorer och med andra organ har dock endast förverkligats i ett begränsat antal åtgärder.
 • Inea har fullgjort sina uppgifter enligt fem kritiska prestationsindikatorer, men de är inte specifikt resultatorienterade, det vill säga inte inriktade på att mäta programgenomförandet eller utnyttjandet av medlen.
 • Framför allt på grund av hinder i Ineas ram har personalförvaltningen vissa brister. Eftersom personalstyrkan är kopplad till de delegerade programmen har Inea inte möjlighet att på ett flexibelt sätt omfördela personal till de mest brådskande arbetsuppgifterna.
 • Vi noterade brister i samordningen av kommissionens ansökningsomgångar som inte planeras på flerårsbasis för att öka förutsebarheten för de projektansvariga.
IV

Vi konstaterade brister i FSE:s för övrigt välorganiserade urvalsförfaranden, risker i programgenomförandet och brister i prestationsrapporteringen.

 • Förfarandena för att välja ut projekt är välorganiserade men måste harmoniseras ytterligare i de tre FSE-sektorerna. Graden av överensstämmelse mellan externa experters bedömning och kommissionens slutgiltiga tilldelningsbeslut skiljer sig åt mellan sektorerna. Inom FSE Transport är sannolikheten att projekt väljs ut oberoende av de poäng som de externa experterna har gett rekommenderade projekt. Skälen till att man avviker från bedömningen behöver dokumenteras bättre. Detta är ett särskilt problem när det gäller 14 FSE-T-projekt (för omkring 711 miljoner euro i bidrag) som kommissionen valde ut men som de externa experterna inte hade rekommenderat för finansiering på grund av mognadsgrad, kvalitet och effekt.
 • Vidare behöver de tilldelningskriterier som används för att välja ut projekt bli tydligare. En noggrann bedömning av framför allt mognadsgrad och kvalitet är av central betydelse för att förutse problem som kan påverka om projekten genomförs i tid.
 • Det finns en risk för att programmet inte kommer att genomföras fullt ut. I januari 2019, periodens femte år, hade mindre än en fjärdedel av de medel som tilldelats projekt lett till utbetalningar. Den långsamma utbetalningen av medel beror på att genomförandet av projekt är försenat eller ofullständigt.
 • Det nuvarande systemet för ansökningsomgångar motverkar dessutom inte projektförslag som inte är tillräckligt mogna. Till följd av kommissionens plan för ansökningsomgångar beviljade Inea en stor del av FSE-budgeten tidigt i programperioden. 85 % av FSE-T-budgeten beviljades under ansökningsomgångarna 2014 och 2015, och enbart för 2014 uppgick FSE-T-budgeten till 12 miljarder euro eller 52 % av den totala delegerade budgeten för perioden. Nackdelen med att fördela så mycket pengar så tidigt var att vissa av de projekt som valdes ut inte var tillräckligt mogna.
 • I och med att programperioden 2014–2020 tar slut nästa år finns det risk för att utbetalningar, tillbakadraganden och återflöden kommer att hopa sig under de kommande månaderna. Det skulle innebära att programmets potentiella effekter försenas ytterligare. Det är viktigt att övervaka hur projekt framskrider så att förseningar kan identifieras och korrigerande åtgärder vidtas. Men övervakningsverktygen, såsom bestämmelser i bidragsavtal och lägesrapporter, skulle behöva bli bättre för att säkerställa att EU-medel används ändamålsenligt.
 • Den befintliga prestationsramen lämpar sig inte för att visa hur projekt bidrar till FSE:s övergripande mål. Inea övervakar i första hand projektoutput, men det är inte tillräckligt för att bedöma resultat. Det finns alltså ingen tydlig information om huruvida eller hur EU-medfinansierade projekt har uppnått målsättningarna.
V

På grundval av våra granskningsresultat rekommenderar vi åtgärder som hjälper kommissionen och Inea att

 1. förbättra potentialen för synergieffekter mellan FSE- och Horisont 2020-programmen och mellan FSE-sektorer,
 2. stärka ramen för Ineas förvaltning av de delegerade programmen,
 3. säkerställa ökad harmonisering av och insyn i förfarandena för projekturval,
 4. skapa bättre förutsättningar för att FSE ska genomföras i tid,
 5. ändra prestationsramen så att projektresultaten kan övervakas bättre.

Inledning

Europeiska unionens genomförandeorgan

01

Sedan 2003 har kommissionen behörighet att inrätta genomförandeorgan för en begränsad tidsperiod i syfte att sköta specifika uppgifter med anknytning till EU:s program1. Det första genomförandeorganet inrättades i början av 2004. Sedan dess har kommissionen gradvis ökat anslagsvolymen och antalet program som läggs ut på de numera sex genomförandeorganen2.

02

Till skillnad från när det gäller decentraliserade byråer och andra organ får kommissionen inte anförtro genomförandeorgan sådana uppgifter som kräver utrymme för skönsmässig bedömning när politiska beslut ska omsättas i handling.

03

I sitt förslag till flerårig budgetram 2021–2027 framhöll kommissionen genomförandeorganens betydelse för programgenomförandet, eftersom de för med sig kostnadsbesparingar och stordriftsfördelar och säkerställer operativ närhet till stödmottagarna. Enligt kommissionen bör därför ytterligare utläggning övervägas.

Genomförandeorganet för innovation och transportnät

04

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) ligger i Bryssel och inrättades 20133 för programperioden 2014–20204. Det ersatte genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) som hade förvaltat TEN-T-programmet 2007–2013 (med omkring 100 anställda och en budget på 7,9 miljarder euro som fördelades till nästan 700 projekt). Inea har i uppdrag att stödja kommissionen, projektansvariga och berörda parter genom att tillhandahålla expertis och programförvaltning till infrastruktur-, forsknings- och innovationsprojekt på områdena för transport, energi och telekommunikation samt att främja synergieffekter mellan dessa verksamheter5. Inea har därför en central roll i det tekniska genomförandet av kommissionens sektorspolitik.

05

Inea har fyra ”ansvariga” generaldirektorat (GD) vid kommissionen, för vilka det förvaltar delar av de delegerade program som visas i tabell 1.

Tabell 1 – Program som delegerats till Inea och respektive ansvarigt generaldirektorat

Program Ansvariga generaldirektorat
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE): transport, energi och telekommunikation GD Transport och rörlighet (huvudansvarigt GD), GD Energi och GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
Horisont 2020: transport- och energiforskning GD Forskning och innovation, GD Transport och rörlighet, GD Energi och GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
Arv från TEN-T och Marco Polo II 2007–2013 GD Transport och rörlighet

Källa: Ineas arbetsprogram och samförståndsavtal mellan Inea och ansvariga generaldirektorat.

06

Närmare bestämt utarbetar och inleder Inea ansökningsomgångar, organiserar projektutvärdering och urvalsförfaranden, utarbetar och undertecknar bidragsavtal, säkerställer teknisk och ekonomisk uppföljning av projekt och ger feedback till kommissionen. Inea har årliga administrativa utgifter på omkring 27 miljoner euro och hade nästan 300 heltidsanställda 2018.

Tabell 2 – Budget som delegerats till Inea för perioden 2014–2020 och antal projekt

Delegerad budget (miljoner euro) EU:s bidrag till projekt (miljoner euro) Antal projekt Slutförda Projekt
FSE Transport 23 187 22 870 711 33
FSE Energi 4 574 2 400 121 40
FSE Telekom 388 228 394 60
FSE Synergi 21 7
Summa FSE 28 149 25 519 1 233 133
Horisont 2020 Transport 2 276 1 757 296 28
Horisont 2020 Energi 3 018 2 257 312 25
Summa Horisont 2020 5 294 4 014 608 53
Totalsumma (utan WiFi4EU) 33 443 29 533 1 841 186
WiFi4EU6 128
Totalsumma 33 571

Källa: Uppgifter från Inea, januari 2019.

07

Inea har anförtrotts 93 % av den totala FSE-budgeten och 7 % av Horisont 2020-budgeten. Dessa sammanlagt 33,6 miljarder euro gör det till den största budget som förvaltas av ett genomförandeorgan i EU. De två programmen medfinansierar nästan 2 000 projekt i Ineas portfölj. År 2014–2018 anordnade Inea 59 ansökningsomgångar och utvärderade 2 272 stödberättigande projektförslag inom ramen för de tre FSE-sektorerna. Bidrag beviljades 1 233 projekt, vilket motsvarade sammanlagt 25,5 miljarder euro i FSE-stöd (se tabell 2).

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

08

FSE, som inleddes i januari 2014, är ett flaggskeppsprogram inom Europa 2020-strategin som medfinansierar infrastrukturinvesteringar inom transport-, energi- och telekommunikationssektorerna.

09

Inom detta program är FSE Transport (FSE-T) ett centralt EU-finansieringsinstrumentet för att genomföra EU:s transportinfrastrukturpolitik. Dess främsta mål är att bidra till att slutföra det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som inbegriper vägar, järnvägslinjer, inre vattenvägar, inlandshamnar, kusthamnar, flygplatser och järnvägsterminaler i de 28 medlemsstaterna samt gränsöverskridande förbindelser till vissa tredjeländer. FSE syftar till att finansiera projekt med ett europeiskt mervärde som avlägsnar flaskhalsar, kompletterar felande länkar och färdigställer gränsöverskridande sträckor, framför allt med hjälp av hållbara transportsätt. EU:s mål är att slutföra stomnätet senast 2030 och det bredare, övergripande nätet senast 2050.

10

FSE Energi (FSE-E) syftar till att ekonomiskt stödja genomförandet av projekt av gemensamt intresse, det vill säga centrala energiinfrastrukturprojekt, särskilt gränsöverskridande el- och gassammanlänkning, smarta nät och gränsöverskridande koldioxidnät, som inte är kommersiellt bärkraftiga. De bredare politiska målen består i att öka konkurrenskraften genom att främja fortsatt integrering av den inre marknaden för energi och driftskompatibilitet för el- och gasnät över gränserna samt att stärka försörjningstryggheten i EU och bidra till hållbar utveckling och miljöskydd.

11

Syftet med FSE Telekom (FSE-IKT) är att skapa förbättringar för medborgare, företag och förvaltningar genom att bygga ut den transeuropeiska driftskompatibla infrastrukturen på telekommunikationsområdet. Fokus ligger på att tillhandahålla operativa tjänster som är redo att tas i bruk och som är hållbara över tid.

Vad beträffar uppkopplingsmöjligheter ska FSE-IKT stimulera investeringar i utbyggnad och modernisering av bredbandsnät och tillhandahålla trådlös uppkoppling av hög kvalitet i lokalsamhällen.

Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod

12

Vi valde ut Inea för revision på grund av storleken på de budgetar som genomförandeorganet förvaltar under programperioden 2014–2020 och eftersom vi inte hade granskat dess prestation tidigare. Vi har tajmat rapporten så att den ska kunna bidra till reflektionerna kring den nya rättsliga ramen för det kommande FSE II-programmet.

13

Inea var vårt främsta revisionsobjekt. Mot bakgrund av Ineas status som genomförandeorgan, utan befogenhet att göra skönsmässiga bedömningar, innebar detta även att vi granskade kommissionens processer som direkt inverkar på Ineas arbete.

14

Vi undersökte därför om Inea, tillsammans med kommissionen,

 • uppnår de förväntade fördelarna med att externalisera ansvarsområden och fullgör de uppgifter som delegerats till det,
 • säkerställer stabila förfaranden för att förvalta FSE-programmet.
15

Vid granskningen av programförvaltningen koncentrerade vi oss på hur Inea bidrar till ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av FSE, som står för merparten av Ineas delegerade budget. Revisionen omfattade inte Horisont 2020 eller de tidigare programmen (Marco Polo II och TEN-T).

16

Vi genomförde intervjuer med Inea, de ansvariga generaldirektoraten (GD Transport och rörlighet, GD Energi, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och GD Forskning och innovation) och andra berörda parter. Bland dem fanns de externa utvärderare som har hand om treårsbedömningen, europeiska samordnare för TEN-T, Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och observatörer för Ineas utvärderingsförfaranden. Vi närvarade vid sammanträden som hölls av Ineas styrelse, Ineas rådgivande grupp för FSE Transport, FSE:s transportkommitté och externa utvärderare (när de sammanställde en konsensusrapport) i samband med ansökningsomgången för FSE-IKT 2018.

17

Vi undersökte Ineas rättsliga ram, ansvarsområden och kontrollsystem och utförde direkt granskning av Ineas prestation när det gäller förvaltningen av FSE-programmet och FSE-projekt. Vi analyserade även kommissionens roll i det slutliga projekturvalet och bedömde prestationsramen för att övervaka resultat.

18

Närmare bestämt gjorde vi följande:

 • Vi genomförde en kvantitativ och kvalitativ analys av FSE:s hela projektportfölj. Vi undersökte förfarandena för projekturval i fem ansökningsomgångar för FSE-E, fyra för FSE-T och tre för FSE-IKT. Vi analyserade förfarandena för att genomföra, avbryta och avsluta projekt.
 • Vi djupgranskade ett urval av 22 projekt på grundval av tillgänglig dokumentation vid Inea. För ytterligare åtta projekt utförde vi en skrivbordsgranskning med fokus på urvalsfasen. Våra kriterier för att välja ut projekt var täckning av de olika FSE-sektorerna, EU-stödets omfattning, geografisk täckning, balans mellan gränsöverskridande och icke gränsöverskridande projekt samt projektens slutförandestatus.
 • Vi analyserade Ineas halvtidsöversyn av 356 projekt inom FES-T7 och årsrapporter för FSE-E. Vi granskade dokumentationen av projektgenomförandet och ändringar av slutdatum och budgetar för projekt. Vi undersökte även anledningar till tillbakadraganden och förseningar i genomförandet av projekt.
 • Vi samlade in styrkande underlag från diverse andra källor, till exempel treårsutvärderingen av Inea som inleddes av kommissionen 2018 och utvärderingsrelaterade dokument och rapporter från kommissionens tjänst för internrevision.

Iakttagelser

Inea har uppnått de förväntade fördelarna, med vissa begränsningar som hänger samman med hinder i den rättsliga ramen

19

Vi undersökte Ineas organisationsstruktur från två synvinklar: om inrättandet av organet har fört med sig de förväntade fördelarna med att delegera program och om organet har fullgjort de delegerade uppgifterna.

20

Innan kommissionen inrättade organet genomförde den en obligatorisk kostnads-nyttoanalys 20138. Kostnads-nyttoanalysen visade på följande huvudfördelar med att delegera uppgifter till Inea jämfört med om kommissionen skulle förvalta programmet:

 • Samstämmighet mellan programportfölj och kontinuerlig förenkling av processer och förfaranden.
 • Effektivitetsvinster på cirka 54 miljoner euro tack vare lägre personalkostnader för att förvalta programmen utanför kommissionen.
 • Synergieffekter genom att närbesläktade politikområden finns under samma paraply hos samma genomförandeorgan, med sannolika effektivitetsvinster som följd.

Inea tog fram standardiserade förfaranden som har förenklat genomförandet

21

Inea har tagit fram standardiserade verktyg och förfaranden som har förenklat programförvaltningen. Exempelvis har TENtec-databasen, som används för att övervaka FSE, väl utvecklade moduler för elektronisk inlämning av förslag och övervakning av projektgenomförandet. Inea har tagit fram metodvägledning för alla steg i projektförvaltningscykeln. Inea fungerar som central kontaktpunkt för stödmottagare genom att tillhandahålla helpdesk- och rådgivningstjänster om inlämning av projektförslag och rapportering av projektgenomförandet.

22

Inea bidrar även till snabbare förfaranden för bidragsbeviljande: år 2007–2010 var den genomsnittliga tiden för föregångaren TEN-T EA 10–20 månader, medan Ineas genomsnitt 2014–2017 var 7,7–8 månader. Detta bekräftas i halvtidsutvärderingen av FSE 2014–2020, där det konstateras att Ineas bidragsförvaltning har visat sig vara mycket effektiv9. I den externa treårsutvärderingen av Inea rapporterades det även att Ineas organisation och styrning samt operativa förfaranden och praxis var sunda och att de flesta stödmottagare hade noterat en viss förenkling av förfarandena10.

Ineas administrativa kostnader understiger de ursprungliga beräkningarna, men personalkostnaderna är något högre

23

Vi granskade Ineas administrativa kostnader för att bedöma om effektivitetsvinster hade uppnåtts. År 2014–2018 uppgick de totala administrativa kostnaderna till 105 miljoner euro, det vill säga de var lägre än det ursprungliga målet på 111 miljoner euro som de ovannämnda effektivitetsvinsterna skulle leda till11. Detta berodde främst på att infrastruktur- och driftskostnaderna och utgifterna för programstöd var lägre än förväntat (6 miljoner euro respektive 5 miljoner euro lägre). Personalkostnaderna var dock 5 miljoner euro (7 %) högre än planerat, eftersom den ursprungliga beräkningen grundades på genomsnittliga personalkostnader och inte tog hänsyn till löneindexering, omklassificering av personal och ökade kostnader för rekrytering och personalförvaltning.

24

Om de totala administrativa kostnaderna fortsätter att ligga i linje med eller under den ursprungliga beräkningen under Ineas hela livslängd skulle de förväntade effektivitetsvinsterna på 54 miljoner euro kunna uppnås. Detta kan inte bedömas förrän programmen har avslutats.

Synergieffekter har bara uppstått inom ett begränsat antal åtgärder

25

En av de största förväntade fördelarna med att delegera program till Inea var att synergieffekter skulle uppnås genom att närbesläktade politikområden fanns under ett enda organs paraply, med sannolika effektivitetsvinster som följd12. I FSE-förordningen föreskrivs att arbetsprogrammen ska samordnas så att synergieffekterna mellan de tre sektorerna utnyttjas, och att minst en sektorsövergripande ansökningsomgång ska antas13.

26

Vi konstaterade att flera faktorer begränsade möjligheten att uppnå synergieffekter. Vissa av de förväntade synergieffekterna var inte realistiska på grund av inneboende skillnader mellan FSE och Horisont 2020 och inom FSE-sektorer. Skillnaderna rör bland annat politiska mål, omfattning och rättsliga ramar för programmen samt programmens genomförandebestämmelser (olika typer av berörda parter samt rättsliga och finansiella regler).

27

Dessa svårigheter till trots har Inea vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå synergieffekter mellan Horisont 2020 och FSE, särskilt vad beträffar transport och energi. När det gäller transport har Inea identifierat gemensamma tematiska områden som grupperats i fyra kategorier. Flera initiativ har presenterats för de ansvariga generaldirektoraten, exempelvis inrättandet av en Inea-plattform för synergieffekter mellan Horisont 2020 och FSE och införandet av innovationsindikatorer för att mäta FSE:s prioriteringar. Hittills har dock resultaten från endast ett begränsat antal forskningsprojekt genomförts inom FSE. Detta beror främst på att programmen inte naturligt överensstämmer med varandra och på den tid som krävs för att forskningsprojekt ska nå teknisk mognad. I den externa treårsutvärderingen noterades även de begränsade synergieffekterna mellan forskningsprojekt inom Horisont 2020 och infrastrukturprojekt inom FSE.

28

Trots Ineas insatser är synergieffekterna mellan FSE-sektorerna färre än ursprungligen planerat. Den enda sektorsövergripande ansökningsomgång för att uppnå synergieffekter som hittills inletts var inte särskilt framgångsrik, eftersom bara lite drygt halva dess budget anslogs till sju projekt (se tabell 2). I halvtidsutvärderingen av FSE14 bekräftades även att det faktum att så få åtgärder omfattar flera FSE-sektorer främst berodde på skillnader i de rättsliga ramarna för sektorerna. Det gör det svårt att få till stånd synergieffekter genom sektorsövergripande ansökningsomgångar. Exempel på sådan bristande överensstämmelse är olika regler inom de tre sektorerna vad beträffar geografisk plats för en åtgärd eller typ av godtagbara tillgångar.

29

Synergieffekterna med program som genomförs av andra genomförandeorgan och gemensamma företag är också begränsade. Rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail15 anger att det krävs nära synergier med andra EU-program, bland annat FSE, för att få maximal verkan när det gäller tillämpningen av innovativa lösningar. Trots ömsesidiga insatser för att dela information om portföljer och identifiera möjligt samarbete eller möjliga synergieffekter skulle samordningen mellan de båda sidorna kunna ökas i syfte att ta fram strukturerade åtgärder.

30

En utmaning är det faktum att Inea och genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) delar ansvaret för att genomföra Horisont 2020:s forskningsprogram för energi. De två organen samordnar ansökningsomgångar men förvaltar sin del av programmet separat, vilket innebär administrativa kostnader på båda sidor och begränsad potential för synergieffekter.

Hinder i Ineas ram

Inea fullgör sina uppgifter och uppfyller de kritiska prestationsindikatorerna, men de är inte specifikt resultatorienterade eller inriktade på att mäta huruvida programmen genomförs på ett ändamålsenligt sätt

31

Inea fick i uppdrag att genomföra delar av programmen FSE och Horisont 2020 (se bilaga I för närmare uppgifter om kommissionens och Ineas respektive ansvarsområden). Närmare bestämt gör Inea följande:

 • Utarbetar och inleder ansökningsomgångar.
 • Organiserar projektutvärderingen (inbegripet mottagning av projektförslag, kontroller av stödberättigande och tillåtlighet samt rekrytering av externa utvärderare) och stöder kommissionen under den slutgiltiga urvalsprocessen.
 • Utarbetar och undertecknar bidragsavtal och fungerar som enda kontaktpunkt för projektansvariga.
 • Ombesörjer teknisk och finansiell uppföljning av projekt, inbegripet daglig övervakning av projekt, utbetalningar och återkrav samt granskningar.
 • Ger feedback till kommissionen genom projektportföljsrapporter och andra skräddarsydda rapporter och statistiska uppgifter.
32

Vi konstaterade att Inea fullgör sina uppgifter i enlighet med uppdragsbeskrivningen (punkt 31) och mätt i förhållande till prestationsindikatorerna. Inea har fem kritiska prestationsindikatorer, som godkänts av kommissionen, genom vilka man ska mäta hur ändamålsenligt uppgifterna genomförs. I sina årliga verksamhetsrapporter tar Inea upp dessa kritiska prestationsindikatorer på ett fullständigt och strukturerat sätt. Inea har genomgående uppnått goda resultat när det gäller samtliga indikatorer och uppnått alla mål fullt ut (se tabell 3).

Tabell 3 – Ineas kritiska prestationsindikatorer

Indikator Mål Resultat
Genomförandegrad för åtagandebemyndiganden 100 % 100 %
Genomförandegrad för betalningsbemyndiganden 100 % 100 %
Tidsåtgång för att underteckna bidragsavtal > 98 % av avtalen ska undertecknas i tid • FSE: 9 månader (276 dagar) • Horisont 2020: 8 månader (245 dagar) Alla mål helt uppfyllda
Nettotidsåtgång för utbetalning > 98 % av betalningarna ska göras i tid • 30 dagar för förfinansiering • 60 dagar för ytterligare förfinansiering • 90 dagar för mellanliggande/slutliga betalningar Alla mål helt uppfyllda
Kvarstående flerårig felprocent som upptäcks under efterhandsrevision Felprocent under 2 % 0,27 %–0,75 %

Obs.: ”Genomförandegrad för åtagandebemyndiganden” och ”genomförandegrad för betalningsbemyndiganden” syftar på årliga budgeterade åtagandebemyndiganden och årliga planerade betalningsbemyndiganden och inte på de ursprungliga beräkningarna för hela den fleråriga budgetramen.

Källa: Ineas årliga arbetsprogram och årliga verksamhetsrapporter 2014–2018.

33

De kritiska prestationsindikatorerna är av väsentlig betydelse för mätningen av Ineas administrativa förvaltning av EU-stöd till projekt. I sin nuvarande form ger de dock begränsad information om programförvaltningens kvalitet. Exempelvis övervakar Inea noga sin projektportfölj för att begränsa riskerna med långsamt projektgenomförande. De nuvarande indikatorerna hänför sig inte tillräckligt till genomförandegraden för programmen eller utnyttjandet av medel (punkt 60).

34

Andra genomförandeorgan använder liknande kritiska prestationsindikatorer, men vissa använder även indikatorer som mäter hur effektiv förvaltningen av ansökningsomgångar och utvärderingar, projektövervakningen och återkopplingen till ansvariga generaldirektorat och andra kunder är. I en särskild rapport från 2009 om genomförandeorgan rekommenderade vi att organen skulle kontrolleras utifrån en resultatbaserad grund med hjälp av SMART-mål som övervakas genom ett begränsat antal nyckelindikatorer16.

Ineas möjligheter att fördela personal till de mest brådskande uppgifterna är begränsade

35

Ineas tjänsteförteckning omfattar upp till 318 heltidsekvivalenter för perioden fram till 2020. Förteckningen justerades flera gånger mellan 2014 och 2018 i linje med omfördelningen av delar av budgeten för utgiftsprogram (se figur 1).

Figur 1

Ineas tjänsteförteckning 2014–2020 och faktisk personal

Källa: Särskild finansieringsöversikt17, uppgifter som Inea lämnade i januari–februari 2019.

36

När det gäller personalfördelningen vid Inea grundades vissa av de ursprungliga sektorspecifika prognoserna för arbetsbördan inte på en ordentlig behovsbedömning, och därför visade det sig att den personalstyrka man kommit överens om inte motsvarade de verkliga behoven. Dessutom har FSE:s programportfölj utvecklats avsevärt, till exempel är budgeten för FSE-IKT nu betydligt större än ursprungligen beräknat.

37

Inea har inte den flexibilitet som krävs för att kunna omfördela personal till de mest brådskande uppgifterna bland sektorerna, eftersom personalstyrkan är fördelad per program och, inom varje program, per verksamhet och generaldirektorat18. Detta skapar begränsningar. Framför allt kan Inea enligt de nuvarande reglerna inte omfördela personal alls mellan FSE och Horisont 2020. Detta begränsar Ineas möjligheter att anpassa sig till den varierande arbetsbelastningen.

38

Från 2014 till 2018 hade Inea problem med rekryteringen för att tillgodose sitt snabbt ökande behov av kvalificerad personal. I slutet av 2018 hade Inea 282 anställda av de 298 godkända heltidsekvivalenterna (figur 1). Personalomsättningen var 11 % år 2016 och 9 % år 2018. I september 2018 antog Inea en strategi för att minska personalomsättningen baserad på åtgärder som integration och vägledning för ny personal, flexibel arbetstid och intern rörlighet.

Kommissionen har ingen samordnad mekanism för den fleråriga planeringen av ansökningsomgångar

39

Enligt förslaget till FSE-förordning 2021–2027 ska ansökningsomgångarnas tidsplan och teman fastställas i treåriga arbetsprogram. Denna fleråriga planering skulle kunna förbättra samordningen och förutsebarheten när det gäller ansökningsomgångarna19.

40

Arbetsprogrammen under 2014–2020, liksom tidpunkten för ansökningsomgångarna, fastställs av de ansvariga generaldirektoraten och beslutas av kommissionen efter samråd med samordningskommittén för FSE på en årlig och inte en flerårig grund. Planeringen anpassas regelbundet till hur situationen förändras, till exempel nya lagstiftningsinitiativ. Vi konstaterade att samordningen mellan de olika generaldirektoraten av planeringen av ansökningsomgångar ibland ledde till utmaningar för Inea. Denna situation beror på generaldirektoratens olika tillvägagångssätt för strategisk planering inom de tre FSE-sektorerna som bestäms av interna krav och tidsbegränsningar. För Inea innebär detta arbetstoppar i samband med förberedande arbete och när utvärderingarna av ansökningsomgångarna slutförs. Till exempel var det andra och det fjärde kvartalet 2018 mycket intensiva på grund av att ett ovanligt stort antal ansökningsomgångar pågick parallellt.

Det förekommer brister i FSE:s för övrigt välorganiserade urvalsförfaranden, risker i genomförandet av programmet och brister i prestationsrapporteringen

41

I detta avsnitt granskar vi kommissionens och Ineas förvaltning av FSE under projektens livscykel: urval, programgenomförande och prestationsrapportering.

Urvalsförfarandena är välorganiserade men skulle gynnas av ökad enhetlighet och insyn

Förfarandena för att välja ut projekt är välorganiserade

42

Kommissionen planerar ansökningsomgångar och fastställer kriterierna för att välja ut projekt i enlighet med de tillämpliga förordningarna20. Inea bidrar till detta förberedande arbete genom sina erfarenheter av utvärdering och genomförande av tidigare projekt. Inea inleder därefter ansökningsomgångarna. Inom varje ansökningsomgång utvärderas projektförslagen utifrån kriterier för stödberättigande, urvalskriterier och tilldelningskriterier21. Ansökningarna måste också uppfylla formella tillåtlighetskrav.

43

Utvärderingen av projektförslag och beviljandet av finansiellt stöd är indelat i faser. Det finns två faser i utvärderingsförfarandena för FSE-projektförslag: extern och intern utvärdering. Förfarandet beskrivs i detalj i ruta 1.

Ruta 1

Utvärderingsförfaranden inom FSE:s tre sektorer

 1. Kontroller av tillåtlighet och stödberättigande, inbegripet urvalskriterierna (Ineas ansvar). Inea kontrollerar projektförslagens tillåtlighet, kriterierna för stödberättigande och urvalskriterierna. Minst tre experter måste utvärdera varje projektförslag. Experterna väljs ut av Inea i samförstånd med det ansvariga generaldirektoratet. Under denna fas är utvärderingsprocessen densamma i alla tre sektorer.
 2. Första fasen (externa experters utvärdering, organiserad av Inea). I samarbete med det ansvariga generaldirektoratet organiserar Inea ett informationsmöte för att informera de externa experterna om målen med ansökningsomgången eller arbetsprogrammet och om de tilldelningskriterier (olika för varje sektor) som de ska använda för att utvärdera projektförslagen och upprätta individuella bedömningsrapporter. Bedömningarna följs av samförståndsmöten, som leds av Inea, där experterna kommer överens om den slutliga bedömningen av varje projektförslag. Tre av fem poäng för varje kriterium krävs för att få godkänt.

  I vissa ansökningsomgångar anlitade Inea för båda faserna av utvärderingen oberoende observatörer som skulle övervaka utvärderingsprocessen, belysa problemområden och föreslå förbättringar.
 3. FSE-T FSE-E FSE-IKT
  Tilldelnings-kriterier som används av externa experter - Relevans - Effekt - Mognadsgrad - Kvalitet - Mognadsgrad - Gränsöverskridande dimension - Åtgärdens positiva externa effekter och inverkan på solidaritet - Behov av att överkomma ekonomiska svårigheter - Genomförandeplanens sundhet - Relevans - Kvalitet och effektivitet i genomförandet - Effekt - Hållbarhet
  Vägledning om hur kriterierna ska tolkas Muntlig information, inbegripet presentationsmaterial men inga detaljerade skriftliga riktlinjer Muntlig information, inbegripet presentationsmaterial och detaljerade skriftliga riktlinjer Muntlig information, inbegripet presentationsmaterial och skriftliga riktlinjer sedan 2018
  Rangordning Nej Ja Ja
 4. Andra fasen (kommittéers utvärdering organiserad av ansvarigt generaldirektorat)
 5. FSE-T FSE-E FSE-IKT
  Förfarande vid ansvarigt general-direktorat Utvärdering i två steg: först av en intern utvärderingsgrupp och sedan av en urvalskommitté (båda leds av GD Transport och rörlighet). Gruppen granskar resultaten av den första utvärderingsfasen. Utvärderingskommittén, som är en intern kommitté inom GD Energi, ansvarar för att bedöma förslagen mot alla tilldelningskriterier, inbegripet dem som används av de externa experterna under den första utvärderingsfasen. Utvärderingsprocessen genomförs av en utvärderings-kommitté (ledd av GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) efter samråd med de generaldirektorat/enheter som berörs av ansökningsomgångarna.
  Tilldelnings-kriterier som används under den andra fasen Urvalskommittén granskar de finansieringsförslag som är resultatet av det arbete som utförts av den interna utvärderingsgruppen på grundval av de övergripande finansieringsmålen, prioriteringarna och politiska frågorna för FSE-T. Denna granskning bör i synnerhet innehålla resultaten av den externa utvärderingen och en analys av i) åtgärdernas komplementaritet, ii) europeiskt mervärde, iii) potentiella synergieffekter, iv) budgetbegränsningar, v) EU-medlens och Europeiska fonden för strategiska investeringars hävstångseffekt, vi) geografisk balans, vii) balanserad utveckling av nätverket och viii) risker för dubbelfinansiering. Kommittén utvärderar förslagen utifrån följande två tilldelningskriterier: i) åtgärdens prioritet och hur brådskande den är, om projektet kommer att avlägsna flaskhalsar, få slut på energi-isoleringen och bidra till den inre marknaden för energi och ii) det finansiella biståndets stimulerande inverkan på åtgärdens slutförande. (Den totala viktningen för dessa två kriterier är 30 % för bygg- och anläggningsarbeten och 40 % för studier). Den interna kommittén gör inte någon ytterligare utvärdering av förslagen. I stället kontrollerar den risken för dubbelfinansiering, pekar på aspekter som är relevanta från ett politiskt perspektiv som bör beaktas när bidragsavtalen utarbetas och bedömer finansieringsmetoden utifrån de externa experternas utvärdering.
  Avvikelse från de externa experternas råd I undantagsfall får gruppen, om den vederbörligen motiverar besluten, avvika från de externa experternas rekommendationer. Den totala viktningen för expertbedömningen är 70 % för bygg- och anläggningsarbeten och 60 % för studier. Kommittén får avvika från experternas råd om den motiverar beslutet. Skälen ska dokumenteras tydligt. Kommittén förlitar sig på den rangordning som upprättats av de externa experterna med hjälp av de kriterier som fastställs i ansökningsomgångarna.
  Slutlig rang-ordning av förslag Nej. Experternas utlåtande bildar grunden för arbetet i den interna utvärderingsgruppen/ur-valskommittén som upprättar den slutliga lista över utvalda projekt. Ja, där expertutlåtandet bildar grunden och utvärderings-kommittén fastställer de slutliga poängen och ansökningarnas rangordning. Ja, på grundval av den rangordning som fastställts av de externa experterna.
  Reservlista Har hittills inte använts men är i princip inte otillåtet. Har hittills inte använts men är i princip inte otillåtet. Inte i alla ansökningsomgångar
  Ineas roll Ineas direktör ingår i urvalskommittén. Inea utser en observatör för den interna utvärderingen. Inea utser en observatör för den interna utvärderingen.
44

Efter utvärderings- och urvalsprocessen antar kommissionen i samråd med medlemsstaternas samordningskommitté för FSE ett beslut med förteckningen över utvalda projekt. Inea bär sedan ansvaret för att ingå, övervaka och genomföra respektive bidragsavtal med projektansvariga som mottar EU-medel.

Förfarandena för projekturval behöver harmoniseras ytterligare bland FSE-sektorerna

45

Ett av syftena med att göra Inea ansvarigt för samtliga sektorer inom FSE var att förenkla och harmonisera förfarandena (punkt 20). Vi konstaterade att Inea och de ansvariga generaldirektoraten ännu inte hade gjort en tillräcklig analys av utvärderingsförfarandena inom de tre FSE-sektorerna för att identifiera bästa praxis och sedan harmonisera den process och de kriterier som används.

46

Såsom visas i ruta 1 organiseras utvärderingen av projektförslag på olika sätt inom de tre FSE-sektorerna. Dessa skillnader är tydliga när det gäller tilldelningskriterier (ordalydelse och innehåll), viktning av kriterierna (finns enbart inom FSE-E) och rangordning av projektförslag (används inom FSE-E och FSE-IKT men inte inom FSE-T).

Skillnader mellan kommissionens tilldelningsbeslut och experternas rekommendation

47

Eftersom experter granskar projektförslagen i detalj och eftersom Inea lägger ner tid och resurser på att välja ut experter och organisera utvärderingar, bör de externa experternas bedömning bidra till kommissionens tilldelningsbeslut22. Det är visserligen kommissionen som fattar det slutliga tilldelningsbeslutet, men enligt kommissionens riktlinjer om bidragsförvaltning för FSE-E och informationen i ansökningsomgångarna för FSE-T bör avvikelser från den externa bedömningen motiveras och dokumenteras väl. Detta är viktigt för att EU:s medel ska användas på ett transparent sätt.

När det gäller FSE-T måste kopplingen mellan den externa bedömningen och tilldelningsbeslutet dokumenteras bättre

48

Vi konstaterade att den betydelse som kommissionen i sitt slutliga tilldelningsbeslut tillmätte de externa experternas bedömning, inbegripet en viktningsfaktor, skilde sig åt mellan FSE-sektorerna. Inom FSE-T, till exempel, ledde högre externa bedömningspoäng inte systematiskt till att de rekommenderade projekten slutligen valdes ut. Vissa projekt som fått högre poäng i den externa utvärderingen togs inte med, medan andra med lägre poäng valdes ut. 68 % av alla projektförslag som rekommenderats av externa experter fick till sist medfinansiering. Överväganden av politisk karaktär spelade en viktig roll i den slutliga urvalsprocessen, i enlighet med bestämmelserna i arbetsprogrammet och texten i ansökningsomgången.

49

Den externa utvärderingens inverkan på det slutliga urvalet av projekt skiljer sig åt mellan sektorerna på grund av skillnader i förfarandet för det slutliga urvalet. Inom FSE-T används poäng huvudsakligen till att klassificera projekt över eller under ett på förhand fastställt tröskelvärde, utan rangordning. Det resulterar i ett system där sannolikheten att väljas ut är oberoende av de poäng som externa experter har gett rekommenderade projekt. Detta illustreras nedan, med två ansökningsomgångar som exempel (en vardera för FSE-T och FSE-E). När det gäller ansökningsomgången för FSE-T visar figur 2 att sannolikheten att ett projekt skulle väljas ut när det hade fått minimipoängen tre var praktiskt taget oberoende av de externa experternas genomsnittliga poäng. Vi kunde inte konstatera någon systematisk koppling mellan poängen för projektförslag som rekommenderats av externa expertpaneler och kommissionens slutliga lista över utvalda projekt.

Figur 2

Externa experters poängsättning och slutligt projekturval inom en ansökningsomgång för FSE-T (MAP 2014 F01)

Sannolikheten att ett projekt väljs ut är oberoende av de externa experternas poäng

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Inea.

50

När det gäller FSE-E och FSE-IKT finns det däremot ett starkt samband mellan de poäng som getts av de externa experterna och kommissionens slutliga urval (se figur 3 för FSE-E).

Figur 3

Experternas poängsättning och slutligt projekturval inom en ansökningsomgång för FSE-E (2014)

Sannolikheten att ett projekt väljs ut är större om det fått högre poäng av externa experter

Källa: Revisionsrätten, på grundval av uppgifter från Inea.

51

Inom FSE-T dokumenterar dessutom inte kommissionen särskilt tydligt i vilken utsträckning de externa experternas utvärderingar beaktas i det slutliga urvalet. Urvalskommitténs protokoll innehåller inga närmare uppgifter om tilldelningsbeslut. De förfaranden som kommissionen tillämpar för det slutliga urvalet av FSE-T-projekt är således inte ordentligt dokumenterade.

Vissa projekt valdes ut trots att de inte fick minimipoängen i den externa bedömningen

52

I ett antal fall konstaterade vi att projekt som inte ens hade fått minimipoängen av de externa experterna ändå valdes ut av kommissionen. Under perioden 2014–2020 har kommissionen valt ut 14 projekt inom FSE-T, värda omkring 711 miljoner euro i EU-bidrag, som de externa experterna inte hade rekommenderat för finansiering på grund av mognadsgrad, kvalitet och effekt23. Med hänvisning till de externa experternas utvärdering motsatte sig Inea urvalet av sex av dessa projekt (total medfinansiering på omkring 411 miljoner euro). Ändå beslutade urvalskommittén att välja ut samtliga projekt under åberopande av deras europeiska mervärde, bredare fördelar för nätet, EU-medlens hävstångseffekt eller en politisk signal till en annan medlemsstat, trots att varken dessa kriterier eller deras viktning i utvärderingen förklaras tillräckligt. Ett exempel på ett sådant projekt finns i ruta 2. Inom FSE-E beviljades två projekt som inte hade rekommenderats för finansiering av de externa experterna bidrag på totalt på 41 miljoner euro i EU-medfinansiering.

Ruta 2

Exempel på ett projekt som inte godtogs av experterna eller Inea men som valdes ut av FSE:s urvalskommitté

Ett projektförslag om elektrifiering av en järnvägslinje i en medlemsstat godtogs inte av experterna eftersom det inte skulle ha någon reell inverkan om inte myndigheterna i en angränsande medlemsstat fortsatte med elektrifieringen av samma linje på andra sidan gränsen. Inea invände också mot projektet av samma anledning.

Trots det valde urvalskommittén projektet, som beviljades ett bidrag på 19 miljoner euro. Myndigheterna i den angränsande medlemsstaten har fortfarande inte klassat projektet som prioriterat i sin långsiktiga planering fram till 2030, varför dess effekter kommer att vara små.

De tilldelningskriterier som används behöver förtydligas

53

Enligt artikel 199 i budgetförordningen ska kommissionen fastställa tydliga tilldelningskriterier för urval av projekt, så att kvaliteten på förslag kan bedömas i förhållande till målen. Inea anordnar informationsmöten för externa experter och tillhandahåller informationsmaterial för att hjälpa dem att förstå kriterierna.

54

Vår analys av poängen i enskilda externa utvärderingar visar på diskrepanser och inkonsekvenser när det gäller poängsättningen för tilldelningskriterierna. Denna ståndpunkt bekräftas av de externa observatörerna som noterar att tilldelningskriterierna i allmänhet förstås väl, men att enskilda experter gjorde en annan tolkning av kriterierna i ett antal fall. Dessa diskrepanser bland utvärderingarna (se exempel i ruta 3) diskuterades och en gemensam ståndpunkt nåddes under samförståndsmöten. Detaljerad skriftlig vägledning för experter om tolkningen av tilldelningskriterier finns inom FSE-E och, sedan 2018, inom FSE-T.

Ruta 3

Exempel på problem med tolkningen av tilldelningskriterier

I de externa observatörernas rapporter framhålls problem med kriteriernas tydlighet:

Säkerställ att de detaljerade beskrivningarna av tilldelningskriterierna och underkriterierna är enhetliga under hela utvärderingen: under vissa samförståndsmöten hade exempelvis experterna använt något olika beskrivningar av de kriterier som inte angavs i underlaget för ansökningsomgången. (FSE-IKT, ansökningsomgångar 2017)

Det finns alltid vissa problem med tolkning och tillämpning av tilldelningskriterierna. Under denna fas var det viktigt, vilket regelbundet konstaterades, att då och då påminna utvärderarna om vad specifika utvärderingskriterier innebär i specifika sammanhang (t.ex. hur man ska tolka mognadsgrad när det gäller bygg- och anläggningsarbeten, studier och blandade projekt) och att poängen måste överensstämma med kommentarer och synpunkter. Under vissa samförståndsmöten konstaterades det att experter intog olika ståndpunkter om vad som var tydligt i förslaget och vilka slutsatser som kunde dras av beskrivningen av förslaget. (FSE-T, ansökningsomgångar inom ramen för årliga och fleråriga arbetsprogram 2014)

55

En noggrann bedömning av kriterierna mognadsgrad och kvalitet är av central betydelse för att förutse problem som kan påverka om projekten genomförs i tid. Inea uppgav att orealistisk planering var ett av de främsta skälen till att genomförandet släpar efter tidsplanen. De största problem som identifierades av de externa experterna när det gäller projektens mognadsgrad rör markförvärv, miljökonsekvensbedömningar och finansiell eller teknisk beredskap.

56

Vi konstaterade att experter inte alltid kan bedöma projektens mognadsgrad korrekt med hjälp av de handlingar som lämnas in med ansökan. Bygg- och anläggningsarbeten kan inledas upp till 18 månader efter det att ett förslag har lämnats in. Dessutom kan projekten inbegripa både studier och bygg- och anläggningsarbeten, eller så kan bygg- och anläggningsarbeten utföras parallellt med studier i ett separat projekt. Det innebär att ett projekt kan lämnas in trots att mognadsgraden för delen avseende bygg- och anläggningsarbeten fortfarande är låg. Att bedöma mognadsgraden för sådana projekt är en utmaning, eftersom en hel del relevant information inte blir känd förrän studien har slutförts.

Det finns risk för att FSE inte kommer att genomföras fullt ut

57

Vi granskade läget när det gäller genomförandet av FSE-budgeten och de åtgärder som Inea har vidtagit för att säkerställa att den används. Om konkreta fördelar inom transport-, energi- och telekommunikationssektorerna ska uppnås måste budgeten användas på ett sunt sätt och medlen gå till relevanta och lämpliga investeringsprojekt som sedan genomförs i tid.

Det finns risk för underutnyttjande av FSE

58

Enligt de finansiella bedömningarna i FSE-förordningen är finansieringsbehoven inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna mycket större än de 33 miljarder euro som finns tillgängliga i budgeten för 2014–202024. I förordningen om det föregående TEN-T-programmet 2007–2013 gjordes en liknande bedömning.

59

Trots dessa påtalade behov användes inte TEN-T-budgeten 2007–2013 fullt ut. Vid avslutandet låg utnyttjandegraden på 74 % av budgeten: av totalt 7,4 miljarder euro hade 5,5 miljarder euro faktiskt använts25. Alltså hade en fjärdedel av budgeten inte investerats. Hela budgeten hade dock anslagits till projekt. Försenade och underutnyttjade infrastrukturprojekt var den främsta anledningen till att finansieringen användes långsamt, vilket i slutändan påverkade det övergripande programgenomförandet negativt.

60

Inea övervakar framstegen med genomförandet men jämför det inte i tillämpliga delar med genomförandegraden för det föregående TEN-T-programmet. Ändå tyder flera faktorer på att användningen av EU-finansieringen fortfarande är långsam i det nuvarande programmet. Inea hade planerat att det ackumulerade beloppet för budgetåtaganden skulle uppgå till 19 miljarder euro 2018, men det faktiska beloppet var 14 miljarder euro, det vill säga 26 % lägre än förväntat26. I januari 2019, fem år in i programperioden, hade mindre än en fjärdedel av de FSE-medel som tilldelats projekt resulterat i utbetalningar (se tabell 4).

Tabell 4 – Genomförande av FSE 2014–2020 (miljoner euro)

Bidrag till projekt Budge- tåtaganden Betalningar % betalningar/-bidrag
Transport 22 870 11 868 5 416 24 %
Energi 2 400 1 836 416 17 %
Telekommunikation 228 208 100 44 %
Synergier 21 21 8 40 %
Totalsumma 25 519 13 933 5 940 23 %

Källa: Uppgifter från Inea, januari 2019.

61

Utbetalningsgraden är särskilt låg för FSE-E och FSE-T och uppgår till 17 % respektive 24 % av den ursprungliga budgeten. Denna låga nivå kan hänföras till det försenade genomförandet av projekt. I januari 2019 hade bidragsavtalen för 76 projekt (totala EU-bidrag på 4 miljarder euro) ändrats i syfte att skjuta upp tidsfristen för genomförandet med minst ett år. Vi konstaterade dock att ändringarna endast återspeglar ett litet antal förseningar. Faktum är att ett mycket större antal projekt är försenade, såsom framgår av Ineas interna analys:

 • När det gäller FSE-T bedömdes genomförandet för ett urval av 356 projekt i en halvtidsöversyn. Mer än hälften av projekten var försenade: 156 projekt var försenade med minst ett år och 50 projekt med mindre än ett år. I genomsnitt var förseningen vid slutförandet 10,7 månader.
 • När det gäller FSE-E var omkring två tredjedelar av 39 pågående projekt, som granskades av Inea, i slutet av 2017 inte helt i fas: den genomsnittliga förseningen var 6,5 månader.

Projekt som försenades hade ofta otillräcklig mognadsgrad när de lämnades in

62

De ansvariga generaldirektoraten planerar ansökningsomgångar och beslutar således om fördelningen av budgeten (punkterna 3940). Av den anledningen anslog Inea stora delar av FSE-budgeten tidigt under programperioden: 85 % av budgeten för FSE-T anslogs under ansökningsomgångarna 2014 och 2015. FSE-T-budgeten för enbart 2014 uppgick till 12 miljarder euro eller 52 % av den totala budgeten på 23 miljarder euro för perioden.

63

Eftersom en så stor del av budgeten anslogs till de första ansökningsomgångarna, och det var svårt för de sökande att förutspå framtida ansökningsomgångar, var mognadsgraden hos vissa av de utvalda projekten otillräcklig.

64

Eftersom det inte fanns någon flerårig planering för ansökningsomgångar lämnade stödmottagare in ansökningar trots att mognadsgraden hos vissa projekt kunde ha gynnats av en senare inlämning. Ineas interna analys visade att otillräcklig mognadsgrad hos de ursprungliga förslagen var ett vanligt skäl till att projekt försenades. I ruta 4 ges ett exempel på ett projekt med otillräcklig mognadsgrad. När det gäller åtta av de tolv projekt27 som hittills har avbrutits i förtid var anledningen att projekten inte hade en tillräcklig mognadsgrad.

Ruta 4

Exempel på ett projekt med otillräcklig mognadsgrad: Sammanlänkning av energinät mellan två medlemsstater

Två ansökningar avseende projekterings- och anläggningsarbeten för en sammanlänkning av energinät mellan två medlemsstater lämnades in under en ansökningsomgång 2014 för FSE-E.

Projektet för bygg- och anläggningsarbeten fick enbart tre av fem poäng för mognadsgrad av experterna. Projektet fick minimipoängen för finansiering, men den övergripande bedömningen var att det inte var redo. Båda projekten valdes ut, och projektet för bygg- och anläggningsarbeten skulle inte inledas förrän i maj 2016.

I slutet av 2018 var projektet för studier 22 månader försenat. Projektet för bygg- och anläggningsarbeten var 24 månader försenat.

Förseningar övervakas, men det säkerställer inte att ändamålsenliga korrigerande åtgärder vidtas i tid

65

Det är av väsentlig betydelse att Inea noga övervakar det tekniska och finansiella genomförandet av projekt, så att ändamålsenliga korrigerande åtgärder kan vidtas i god tid. Användningen av medel kan påskyndas genom att man drar tillbaka medel från lågpresterande projekt och tillför dem till andra projekt. Om hela bidraget inte används inom ett projekt kan de outnyttjade beloppen göras tillgängliga för andra projekt genom en ny ansökningsomgång. Det är enbart möjligt om projektens status övervakas så noga att man kan upptäcka om genomförandet är bristfälligt.

I bidragsavtalen görs ingen direkt koppling mellan finansiering och uppnående av delmål

66

Inea övervakar genomförandet av de verksamheter som får stöd på grundval av bidragsavtal. Även om avtalen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för Inea att avbryta en åtgärd i händelse av otillräckliga framsteg, är tidsfristerna för uppnåendet av specifika delmål inte direkt kopplade till EU-finansieringen.

Lägesrapporterna tar inte alltid upp projektförseningar

67

Inea använder lägesrapporter för att övervaka det tekniska och finansiella genomförandet av projekt inom FSE-E och FSE-T. Lägesrapporterna är årliga framstegsrapporter som utarbetas av stödmottagarna. De ger en fingervisning om hur projekten framskrider, men det finns en risk för att de inte alltid visar förseningarnas eller underutnyttjandets fulla omfattning, trots att stödmottagarna enligt bidragsavtalen måste rapportera detta. Vår analys av ett urval av lägesrapporter28 visade att förseningar som påverkade projektens genomförandeperiod inte alltid rapporterades fullt ut. I stället identifierades de senare, under halvtidsöversynen.

Endast inom FSE-T görs en halvtidsöversyn och finns ett fastställt slutdatum för genomförandet

68

Med vetskap om att lågpresterande projekt innebär utmaningar för en ändamålsenlig användning av medel beslutade GD Transport och rörlighet 2010 att medel som inte används inom ett projekt inom en viss period ska dras tillbaka från det projektet och återföras till budgeten för att omfördelas till andra projekt. I detta sammanhang fastställde GD Transport och rörlighet den slutliga tidsfristen 31 december 2023 för genomförandet av FSE-T, vilket innebär att inga bidragsavtal kan undertecknas eller förlängas efter den tidpunkten. Det är en nödvändig grund för tillbakadraganden eftersom projekt annars skulle kunna förlängas i det oändliga, till och med utan att några framsteg görs. Genom halvtidsöversynen 2017/2018 av 356 projekt gjorde Inea dessutom en omfattande analys av genomförandestatusen för projektportföljen för FSE-T. Med hjälp av externa experter bedömde Inea projektens framsteg och föreslog anpassningar av den tekniska omfattningen, budgeten och genomförandevillkoren. Genom att analysera situationen på ett mer realistiskt sätt avslöjade Inea fler förseningar än lägesrapporterna och gjorde det således möjligt att justera utgiftsprofilen för flera projekt (se figur 4). Över hälften av de 139 åtgärder som skulle slutföras i april 2019 behövde längre tidsfrister för genomförandet eller minskad finansiering.

Figur 4

Jämförelse av aggregerade utgiftsprofiler för projekt inom FSE-T, enligt bidragsavtal, lägesrapporter och halvtidsöversynen (miljarder euro)

Obs.: En utgiftsprofil är den budget som anslagits till ett projekt under de år det genomförs.

Källa: Ineas halvtidsöversyn, 2018.

69

Detta ledde till att 46 miljoner euro återkrävdes från dessa 139 projekt. För de återstående 217 projekten konstaterades det i halvtidsöversynen att tillbakadragandena i slutändan skulle kunna uppgå till en miljard euro, det vill säga tjugo gånger mer än det belopp som återkrävdes. Det har ännu inte fattats något formellt beslut om vilka åtgärder som ska vidtas mot bakgrund av denna information. Enligt våra intervjuer med Ineas personal kan de framtida tillbakadragandena bli ännu mer omfattande.

70

Inom FSE-E finns det inga planer på att minska bidragen och återföra medel till programmet. Det finns ingen slutlig tidsfrist för genomförandet och ingen halvtidsöversyn. Hittills har genomförandet varit långsammare för energi än för transport (se tabell 4). Till följd av det skulle genomförandet av FSE-E kunna försenas till långt efter programperiodens slut.

Ineas korrigerande åtgärder för projekt som inte ligger i fas hanterar inte dessa risker fullt ut.

71

Trots att Inea kan förhandsberäkna utnyttjandegrader på ett ganska korrekt sätt genom sina olika övervakningsverktyg, har de åtgärder som hittills vidtagits inte hanterat de nuvarande riskerna fullt ut. Inea rapporterar förseningar till de ansvariga generaldirektoraten, men dess befogenhet att vidta korrigerande åtgärder har inte angetts i detalj.

72

I och med att programperioden 2014–2020 löper ut nästa år finns det risk för att utbetalningar, tillbakadraganden och återflöden kommer att hopa sig under de kommande månaderna. Detta kan påverka genomförandet negativt: om tillbakadraganden görs för sent under programperioden har Inea inte särskilt lång tid på sig att återföra medel till andra projekt.

73

I vår särskilda rapport nr 17/2018 om delad förvaltning inom EU:s sammanhållningsstöd konstaterade vi att åtgärder för att öka utnyttjandet mot slutet av en programperiod kan leda till att resultat inte beaktas i någon större utsträckning. Därför är det viktigt att använda samtliga befintliga verktyg för att säkerställa att medlen används ändamålsenligt under hela genomförandeperioden. Vi konstaterade även att om stora summor fortfarande måste hanteras efter det att det efterföljande programmet har inletts kan det leda till en dominoeffekt som försenar genomförandet av det programmet29.

Den befintliga prestationsramen lämpar sig inte för att visa hur projekt bidrar till programmets mål

74

Det bör finnas mekanismer för att övervaka och utvärdera om och hur projekt bidrar till att FSE-programmets mål uppnås. Det måste råda klarhet om vem som har ansvar för att övervaka de resultat som uppnås.

75

Prestationsramen lämpar sig inte för Ineas övervakning av om och hur de finansierade projekten bidrar till programmets mål. Olika rättsliga källor anger indikatorer och mål som ska övervakas, men de är inte helt tydliga eller enhetliga. Delegeringsbeslutet avseende Inea ger inte uttryckligen Inea i uppdrag att utarbeta en prestationsram och rapportera om projektframsteg.

76

År 2017 bildade Inea och de ansvariga generaldirektoraten en arbetsgrupp för att undersöka lämpligheten hos de indikatorer som fastställts i FSE:s programförklaring. Arbetsgruppen konstaterade att ingen indikator var direkt lämplig för övervakningssyften: tio indikatorer skulle vara lämpliga om de genomgick smärre förbättringar, men 34 indikatorer krävde stora förbättringar, var helt olämpliga eller föll utanför Ineas område. Ett exempel: FSE-förordningen innehåller en allmän definition av begreppet ”flaskhals” på transportområdet, men det är otillräckligt för att ett projekts prestation i detta avseende ska kunna mätas30. Det kan leda till inkonsekvent rapportering för projekt av olika omfattning (se ruta 5).

Ruta 5

Exempel på inkonsekvent rapportering om flaskhalsar för projekt av olika omfattning

Ett FSE-T-projekt som beviljats 4,3 miljoner euro planerar att avlägsna sex flaskhalsar genom att ersätta broar och kulvertar längs ett 4,2 kilometer långt avsnitt av vattenvägar.

Som kontrast till detta ska ett annat komplext FSE-T-projekt för bygge av en gränsöverskridande tunnel, för över 500 miljoner euro, avlägsna endast en flaskhals.

77

I början av 2018 lade Inea fram ett förslag till nya transport- och energiindikatorer för FSE II för de ansvariga generaldirektoraten. Vid tidpunkten för revisionen stod dock den processen stilla.

78

Trots dessa svårigheter genomför Inea viss prestationsövervakning och samlar in information från stödmottagarna för nio outputindikatorer. För att bättre fånga projektens faktiska output avviker dessa indikatorer något från indikatorerna i FSE-förordningen.

79

Denna övervakning är dock främst inriktad på input och output, såsom antal kilometer eller antal tankställen för alternativa bränslen som anlagts, och fångar inte resultat, exempelvis tidsbesparingar eller ökade trafikvolymer som uppnåtts. Detta överensstämmer med Ineas uppdrag och de delegeringsbeslut som ingåtts med de ansvariga generaldirektoraten. Bidragsavtalen har tekniska bilagor med beskrivningar av mål, verksamheter och delmål, men de innehåller inga kritiska prestationsindikatorer för utvärdering av projektresultat, vilket skulle förbättra prestationsövervakningen väsentligt.

80

Vi har redan konstaterat i flera tidigare rapporter att projektövervakningen främst är inriktad på output och att resultat inte bedöms31. Det finns således ingen systematisk information om huruvida och hur EU-medfinansierade projekt, enskilt och/eller i samband med stomnätskorridorerna, har uppnått de förväntade resultatbaserade målen och effekterna på den ekonomiska utvecklingen. En mer systematisk utvärdering av de resultat som uppnås genom FSE-projekt skulle göra det möjligt för kommissionen att bedöma i vilken utsträckning det finansiella stödet har bidragit till framsteg mot FSE:s mål och i slutändan till det övergripande målet att komma vidare med de transeuropeiska näten (punkterna 0811).

Slutsatser och rekommendationer

81

Inea har fullgjort de delegerade uppgifter som fastställs i dess uppdrag och uppnått de förväntade fördelarna, med vissa begränsningar som hänger samman med hinder i den rättsliga ramen. Vi konstaterade brister i FSE:s för övrigt välorganiserade urvalsförfaranden, risker i genomförandet av programmet och brister i prestationsrapporteringen.

82

De förväntade fördelarna med att externalisera ansvarsområden från kommissionen till Inea har uppnåtts men med vissa begränsningar som hänger samman med hinder i den rättsliga ramen. Inea har tagit fram standardiserade förfaranden som har förenklat genomförandet av de delegerade programmen. De totala administrativa utgifterna är lägre än ursprungligen beräknat (punkterna 2024).

83

Inea har vidtagit ett antal åtgärder för att bereda vägen för synergieffekter mellan Horisont 2020 och FSE och mellan FSE-sektorerna. Trots detta är de faktiska synergieffekterna än så länge begränsade på grund av hinder i den rättsliga ramen, programmål som inte anpassats till varandra och projektens olika mognadsgrad. Inea och Easme delar ansvaret för att genomföra Horisont 2020:s forskningsprogram för energi, och eftersom de administrerar sina delar av programmet separat förekommer administrativa kostnader på båda sidor (punkterna 2530).

Rekommendation 1 – Förbättra potentialen för synergieffekter
 1. Kommissionen och Inea bör inom sina respektive ansvarsområden avlägsna hinder för synergieffekter, inbegripa nödvändiga delar i strategiska dokument och arbetsprogram och införa relevanta bestämmelser för att utvärdera de uppnådda synergieffekterna.
 2. Kommissionen bör bedöma om genomförandet av liknande program, exempelvis på området för energiforskning, ska delegeras till endast ett genomförandeorgan under nästa programperiod.

Tidsram: När FSE 2021–2027 börjar genomföras.

84

Inea har fulljort de uppgifter som delegerats till det och uppfyllt sina kritiska prestationsindikatorer. Den befintliga ramen skapar emellertid hinder. Eftersom personalstyrkan är kopplad till de delegerade programmen har inte Inea tillräckliga möjligheter att omfördela personal till de mest brådskande arbetsuppgifterna. Vidare är Ineas kritiska prestationsindikatorer inte specifikt resultatinriktade: de är inte specifikt inriktade på att mäta kvaliteten på programförvaltningen (punkterna 3140).

Rekommendation 2 – Stärk ramen för Ineas förvaltning av de delegerade programmen
 1. För att komma till rätta med kortsiktiga fluktuationer när det gäller personalbehovet bör kommissionen fastställa en ram som gör det möjligt för Inea att omfördela personal på ett mer flexibelt sätt mellan och inom programmen.
 2. Kommissionen och Inea bör använda sig av mer resultatorienterade mål och indikatorer.

Tidsram: Från 2021.

85

Förfarandena för att välja ut FSE-projekt är välorganiserade, men vi noterade brister i genomförandet. Förfarandena behöver harmoniseras bättre i de tre FSE-sektorerna. Inom FSE-T är sannolikheten att projekt väljs ut oberoende av de poäng som de externa experterna har gett rekommenderade projekt. Skälen till att man avviker från bedömningen behöver dokumenteras bättre. Det förekommer även skillnader i hur tilldelningskriterier tillämpas (punkterna 4256).

Rekommendation 3 – Säkerställ ökad harmonisering av och insyn i förfarandena för projekturval

I syfte att förbättra förfarandena för projekturval bör kommissionen och Inea göra följande:

 1. Genomföra en strukturerad analys av förfarandena inom de tre FSE-sektorerna för att identifiera bästa praxis och eventuellt harmonisera dem.
 2. Definiera – både för den externa och den interna utvärderingen – tilldelningskriterierna i närmare detalj; framför allt bör mognadskriteriet definieras på ett exakt sätt och bedömningen av det stärkas. Andra tilldelningskriterier bör formuleras tydligare och göra det möjligt att visa att utvalda projekt kommer att ha betydande inverkan och ett EU-mervärde.
 3. Bättre dokumentera kopplingen mellan externa experters utlåtande och kommissionens slutliga bedömning, särskilt när det gäller motiveringen av avvikelser.

Tidsram: Före slutet av 2020.

86

Det finns en risk för att FSE-programmet inte kommer att genomföras fullt ut. Detta skulle innebära att programmets effekter skjuts ytterligare på framtiden. Tidigare erfarenheter har visat att åtgärder för att öka utnyttjandet mot slutet av en programperiod riskerar att leda till att resultat inte beaktas lika mycket. Och om stora summor fortfarande måste hanteras efter det att ett efterföljande program har inletts kan det leda till en dominoeffekt med förseningar.

87

Den särskilt låga utnyttjandegraden inom FSE-E och FSE-T beror på att genomförandet av projekt är försenat eller ofullständigt. Det bakomliggande problemet är lågpresterande projekt som inte till fullo kan utnyttja de medel som beviljats dem. För närvarande planerar inte kommissionen sina ansökningsomgångar på flerårig basis, vilket leder till att förslag med olika mognadsgrad lämnas in.

88

Ineas korrigerande åtgärder för projekt som inte ligger i fas hanterar inte dessa risker fullt ut. I mallarna för bidragsavtal görs ingen direkt koppling mellan finansiering och uppnående av delmål. Verktygen för ingående övervakning av projekt behöver förbättras (punkterna 5873).

Rekommendation 4 – Fastställ bättre villkor för att FSE-programmet ska genomföras i tid

För att effektivisera den fleråriga planeringen av medelstilldelning och öka medelsanvändningen bör

 1. kommissionen och Inea säkerställa långsiktig och sammanhängande planering av åtaganden och ansökningsomgångar,
 2. Tidsram: När FSE 2021–2027 börjar genomföras.

 3. kommissionen och Inea stärka kopplingen mellan finansiering och uppnående av projektdelmål,
 4. Tidsram: När FSE 2021–2027 börjar genomföras.

 5. kommissionen förbättra verktygen för ingående övervakning av projekt vad beträffar medelsanvändningen; när det gäller samtliga FSE-sektorer bör Inea lägga ytterligare fokus på att projekten genomförs i tid, i nära samarbete med de ansvariga generaldirektoraten, medlemsstaterna och stödmottagarna; kommissionen bör stödja Inea i fråga om att vidta korrigerande åtgärder när projekt inte ligger i fas.
 6. Tidsram: Före slutet av 2020.
89

Den nuvarande resultatramen bedömer inte i tillräcklig utsträckning på vilket sätt projekt bidrar till att FSE-programmets mål uppnås. Inea övervakar indikatorer som är inriktade på framför allt projektoutput men som inte möjliggör bedömning av programmets effektivitet. Inea tog fram reviderade indikatorer 2018, men processen måste föras vidare (punkterna 7580).

Rekommendation 5 – Ändra resultatramen så att projektresultaten kan övervakas bättre
 1. Utifrån tidigare erfarenheter och lärdomar från TEN-T- och FSE-projekt bör Inea och kommissionen definiera en resultatram som delar upp FSE-programmets mål i tydliga och mätbara indikatorer som omfattar alla FSE-sektorer och förväntade projektresultat.
 2. Inea bör precisera dessa indikatorer i de mål som anges i ansökningsomgångarna, beakta dem i utvärderingen av projektförslag, övervaka dem genom bidragsavtal och regelbundet rapportera om dem till kommissionen.
 3. Tidsram: När FSE 2021–2027 börjar genomföras.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 25 september 2019.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

Bilagor

Bilaga I – Kommissionens och Ineas ansvarsområden när det gäller förvaltningen av FSE

Källa: Revisionsrätten.

Ordlista och förkortningar

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE): en mekanism som sedan 2014 har tillhandahållit ekonomiskt stöd till tre sektorer: energi (FSE-E), transport (FSE-T) och informations- och kommunikationsteknik (FSE-IKT); inom dessa tre sektorer identifierar FSE vilka investeringar som ska prioriteras, såsom el- och gaskorridorerna, användning av förnybar energi, sammanlänkade transportkorridorer och renare transportsätt samt höghastighetsanslutningar för bredband och digitala nätverk.

FSE-E: Fonden för ett sammanlänkat Europa – energi.

FSE-IKT: Fonden för ett sammanlänkat Europa – telekommunikationer.

FSE-T: Fonden för ett sammanlänkat Europa – transport.

GD: generaldirektorat.

gemensamma företaget Shift2Rail: ett europeiskt initiativ på järnvägsområdet som tar sikte på fokuserad forskning och innovation och marknadsdrivna lösningar genom att påskynda integreringen av nya och avancerade tekniker i innovativa järnvägsproduktslösningar.

generaldirektoratet för energi: den kommissionsavdelning som bär ansvaret för EU:s energipolitik: säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa.

generaldirektoratet för forskning och innovation: den kommissionsavdelning som bär ansvaret för EU:s politik för forskning, vetenskap och innovation, i syfte att bidra till att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt ta itu med de mest akuta samhällsutmaningarna.

generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik: den kommissionsavdelning som bär ansvaret för att utveckla en digital inre marknad i syfte att få till stånd smart och hållbar tillväxt för alla i Europa.

generaldirektoratet för transport och rörlighet: den kommissionsavdelning som bär ansvaret för EU:s politik för rörlighet och transport.

genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea): ett organ som inrättats av kommissionen för att genomföra EFR:s strategi som fastställts av vetenskapliga rådet och som bär ansvaret för den dagliga bidragsförvaltningen.

genomförandeorganet för forskning (REA): ett organ som inrättades av kommissionen 2007 för att genomföra delar av sjunde ramprogrammet för forskning och innovation; år 2013 utvidgades ansvarsområdet till att omfatta förvaltningen av en stor del av Horisont 2020.

genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea): Inea har ersatt genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA), som Europeiska kommissionen inrättade 2006 för att förvalta det tekniska och finansiella genomförandet av TEN-T-programmet; Inea, med huvudkontor i Bryssel, inledde officiellt sin verksamhet för att genomföra delar av FSE, Horisont 2020 och andra äldre program (TEN-T och Marco Polo 2007–2013) den 1 januari 2014.

genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea): ett organ som inrättats av Europeiska kommissionen för att förvalta fyra EU-program för dess räkning: hälsoprogrammet, konsumentprogrammet, initiativet bättre utbildning för säkrare livsmedel och programmet för främjande av jordbruksprodukter.

genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme): ett organ som inrättats av kommissionen för att för dess räkning förvalta flera EU-program på områdena för stöd och innovation för små och medelstora företag, miljö, klimatåtgärder, energi och havsfrågor.

genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea): ett organ som inrättats av kommissionen för att för dess räkning förvalta finansieringen av utbildning, kultur, audiovisuella medier, idrott, medborgarskap och volontärarbete.

halvtidsöversyn: år 2018 genomförde Inea en halvtidsöversyn av de pågående åtgärderna från ansökningsomgångarna 2014 och 2015 inom ramen för sitt fleråriga arbetsprogram i syfte att säkerställa effektiv och ändamålsenlig användning av EU-medel; beroende på åtgärdernas bidrag till FSE blev de föremål för antingen en ”omfattande” granskning eller en ”skrivbordskontroll”.

Horisont 2020: EU:s forsknings- och innovationsprogram för 2014–2020, med nästan 80 miljarder euro i tillgängliga anslag under sju år.

lägesrapport: ett dokument som stödmottagare använder för att rapportera om tekniska framsteg i sina projekt i förhållande till den ursprungliga planen samt tillhörande budgetanvändning; det är det viktigaste dokument som Inea använder för att följa upp och granska framstegen i ett projekt.

projekt av gemensamt intresse: viktiga infrastrukturprojekt, särskilt gränsöverskridande projekt som sammanlänkar EU-ländernas energisystem; de åtnjuter snabbare och effektivare förfaranden för tillståndsgivning och stärkt rättslig behandling (genom att kostnader fördelas i förhållande till nettovinster); de kan även få stöd inom ramen för FSE.

transeuropeiska transportnät (TEN-T): planerad utveckling av väg-, järnvägs-, luft- och vattentransportinfrastruktur för genomförande av strategin för det transeuropeiska transportnätet; TEN-T-näten ingår i ett större system av transeuropeiska nät med bland annat ett telekommunikationsnät (eTEN) och ett föreslaget energinät (TEN-E); infrastrukturutvecklingen av TEN-T är nära knuten till genomförandet och den fortsatta utvecklingen av EU:s transportpolitik.

Kommissionens svar

Sammanfattning

III

Andra strecksatsen: Kommissionen anser att Ineas utförandeindikatorer är lämpliga för att mäta Ineas resultat i enlighet med det uppdrag som Inea har fått av kommissionen. Därför anser kommissionen att Ineas utförandeindikatorer bör särskiljas från utvärderingen av resultatet för programmen i sig.

Ineas utförandeindikatorer ger information om de årliga resultaten i förhållande till den budget som har beslutats av budgetmyndigheten (dvs. utnyttjande av medlen).

Fjärde strecksatsen: Med åren har de generaldirektorat som ansvarar för Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ökat samordningen i sina ansökningsomgångar för att minska arbetsbelastningen för Inea. Under FSE 2 kommer det första fleråriga arbetsprogrammet att innehålla en tidsplan för ansökningsomgångarna under programmets tre första år, med ämnen och vägledande budget samt en preliminär ram som täcker hela programperioden.

IV

Första strecksatsen: De generaldirektorat som ansvarar för FSE har redan granskat sina egna utvärderings- och urvalsförfaranden och förbereder en gemensam metod inför FSE 2. Framför allt kommer utvärderingsdelarna i artikel 13 i utkastet till förordning om FSE 2 att införlivas i tilldelningskriterierna. En sådan gemensam metod skulle också underlätta överflyttningen av FSE-programmet till it-modulen eGrants.

De 14 projekten inom FSE Transport som revisionsrätten nämner motsvarar endast 1,9 % av de utvalda projekten och 3 % av den sammanlagda finansieringen. Normalt sett görs urvalet av projekt utifrån experternas rekommendation om vilka projekt som ska väljas för finansiering.

Tredje strecksatsen: Kommissionen betonar att genomförandet av EU:s utgiftsprogram för i synnerhet infrastruktur innebär en viss risk. Kommissionen anser att den inneboende risken för att FSE-program inte genomförs till fullo hanteras fortlöpande av kommissionen och Inea.

Fjärde strecksatsen: Tidigareläggningen av budgeten för FSE-T var en tydligt politisk strategi som syftade till att underlätta den ekonomiska återhämtningen och ge stöd till mycket viktiga gränsöverskridande infrastrukturprojekt som redan delvis hade finansierats inom ramen för TEN-T-programmet 2007–2013. Syftet var att optimera budgetutnyttjandet och uppfylla åtagandet om att se till att sammanhållningsbudgeten (11,3 miljarder euro) skulle genomföras fullt ut fram till slutet av 2016, då tidsfristen löpte ut för de nationella anslagen (artikel 11.2 i FSE-förordningen).

Femte strecksatsen: En aktiv portföljförvaltning bör säkerställa att EU-medel används effektivt och detta kan, när så är lämpligt, inbegripa utvidgningar och förändringar av projektens omfattning.

V

Se kommissionens svar på rekommendationerna 1–5.

Iakttagelser

29

Kommissionen medger att samordningen mellan genomförandeorgan och gemensamma företag skulle kunna utökas för att utveckla mer strukturerade åtgärder.

Det pågår ansträngningar i den riktningen. När det t.ex. gäller det gemensamma företaget Shift2Rail är Inea medlem i policygruppen för ERTMS (ERTMS Policy Board), där ERTMS och tillhörande tekniska frågor samordnas. Så snart resultaten från forskningsprojekt som leds av det gemensamma företaget Shift2Rail blir tillgängliga för användning och i den mån de är stödberättigande inom ramen för FSE kommer mer samarbete att växa fram. Detta är fallet i fråga om flygledningstjänst, där FSE genomför resultatet från de forskningsprojekt som har fått stöd av det gemensamma företaget Sesar.

Dessutom har minst ett viktigt projekt (som valdes ut under 2015 års ansökningsomgång för FSE Transport) fått gemensamt stöd av Inea och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, i enlighet med deras respektive behörighetsområden. Slutligen använder Inea också sakkunskap från tillsynsorgan som Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) vid utvärderingarna av projektförslag.

30

Horisont 2020 är det största program som har delegerats till genomförandeorgan i fråga om belopp och olika områden. Det är inte bara genomförandeorgan utan även flera generaldirektorat och gemensamma företag som har ansvar för att genomföra delar av Horisont 2020. När Horisont 2020 Energi delegerades till Inea och Easme (Genomförandeorganet för små och medelstora företag) fanns vissa förväntningar på att det skulle uppstå synergieffekter mellan Horisont 2020 Energi-delen i Inea och FSE Energi och mellan Horisont 2020 Energi-delen i Easme och Horisont 2020 Miljö och resurser, Life och CIP Miljöinnovation.

I september 2018 inledde kommissionen en kostnads-nyttoanalys som undersöker olika alternativ för fördelningen av framtida EU-program (eller delar av EU-program) som ska delegeras till de olika genomförandeorganen 2021–2027. Kostnads-nyttoanalysen ska ta hänsyn till flera faktorer, däribland att åstadkomma besparingar, behålla organen i en hanterbar storlek, begränsa antalet ansvariga generaldirektorat i den utsträckning som är möjligt och skapa konsekvens i fråga om berörda stödmottagare.

33

Kommissionen anser att Ineas nyckelutförandeindikatorer är lämpliga för att mäta Ineas resultat i enlighet med det uppdrag som Inea har fått av kommissionen. Därför bör Ineas nyckelutförandeindikatorer särskiljas från de indikatorer som mäter resultatet för programmen i sig och som har fastställts av medlagstiftarna i den rättsliga ramen för programmen.

Ineas nyckelutförandeindikatorer ger information om de årliga resultaten i förhållande till den budget som har beslutats av budgetmyndigheten (dvs. utnyttjande av medlen).

34

Ineas nuvarande uppsättning av nyckelutförandeindikatorer utformades för att spegla Ineas särskilda uppdrag, men liknar de indikatorer som används av de andra genomförandeorganen. Kommissionen konstaterar dock att det finns betydande skillnader mellan de program som förvaltas av olika genomförandeorgan, vilket kan förklara användningen av olika indikatorer. Kommissionen kommer ändå att bedöma möjligheten att förbättra indikatorerna ytterligare och samtidigt begränsa det totala antalet nyckelutförandeindikatorer.

37

Kommissionen bedömer för närvarande möjligheterna att införa ytterligare flexibilitetsmekanismer för att fördela personal mellan program inom ett visst genomförandeorgan för att effektivisera förvaltningen. Kommissionen måste dock följa de budgetprinciper som fastställs i budgetförordningen, framför allt principen om specificering, vilket betyder att en sådan flexibilitet måste åtföljas av tillfredsställande ramar för att se till att den principen uppfylls.

45

Det har gjorts en analys av utvärderings- och urvalsförfarandena för de tre sektorerna i FSE och en gemensam metod utarbetas just nu, inför FSE 2.

48

Poängsättningen har inte lika stor inverkan eftersom det inte finns någon rangordning för FSE Transport. Experternas rekommendation innehåller inte enbart poäng utan även en kvalitativ bedömning per kriterium, som kommissionen tar hänsyn till i sitt urval.

Kommissionen anser att den viktigaste anledningen till att förslag som rekommenderas av experterna inte finansieras är den bristande överensstämmelsen mellan den tillgängliga budgeten och efterfrågan på finansiering, inte hänsyn till poängsättningen.

49

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 49 och 50:

Kommissionen konstaterar att den tillgängliga budgeten är en viktig skillnad mellan de tre sektorerna. Inom transportdelen finns det även efter de externa experternas rekommendationer en stor överteckning som tvingar kommissionen att avvisa förslag av hög kvalitet under urvalsprocessen. Inom de andra två sektorerna är trycket från överteckning däremot mindre relevant, vilket är anledningen till att det verkar finnas ett samband.

52

Som anges i punkt 48 motsvarar de 14 fall som revisionsrätten tar upp där utvalda projekt för FSE-T inte har rekommenderats av de externa experterna endast 1,9 % av de utvalda projekten och 3 % av den sammanlagda finansieringen. Kommissionen anser att motiveringen för urvalet i samtliga 14 fall beskrivs tydligt i protokollen från urvalskommittén och i de enskilda utvärderingsformulären för de respektive projekten. Kommissionen medger dock att det kunde ha lämnats mer detaljerade motiveringar i detta avseende. Frågan kommer att tas upp inom ramen för den gemensamma metoden för utvärderings- och urvalsprocessen för FSE 2.

Ruta 2 – Exempel på ett projekt som inte godtogs av experterna eller Inea men som valdes ut av FSE:s urvalskommitté

Åtgärden genomförs i en medlemsstat och kommer att ge betydande fördelar, men det stämmer att projektet inte kommer att ge någon verklig inverkan på nätet om inte den angränsande medlemsstaten går vidare med elektrifiering. Det pågår lokala politiska ansträngningar för att påskynda elektrifieringen i den angränsande medlemsstaten. Kommissionen upprepar att Ineas regelbundna övervakning av projektet visar att genomförandet sker i tid och är ändamålsenligt.

54

Utöver poängsättningen lägger kommissionen också särskild vikt vid experternas kvalitativa bedömning av varje kriterium. Poängen är ett försök att med en enda siffra uttrycka en mycket komplex situation som i text beskrivs med fler argument och nyanser.

Kommissionen betonar att diskrepanser och inkonsekvenser när det gäller poängsättningen för tilldelningskriterierna kan uppstå av andra orsaker än skillnader i tolkningen av utvärderingskriterierna, t.ex. orsaker som har att göra med experternas egenskaper och erfarenhet.

Experterna får tillgång till skriftlig eller muntlig vägledning om tolkningen av tilldelningskriterierna inom alla FSE-sektorer.

56

Kommissionen håller med om att det är en utmaning, men anser att det går att bedöma ett projekts mognadsgrad eftersom genomförandet av ett projekt över tid kan anpassas efter eventuella problem (utvidgningar, ändrad omfattning, minskad omfattning, avslutande).

I de specifika arbetsprogrammen och ansökningsomgångarna anges vilken typ av förslag som förväntas (studier, bygg- och anläggningsarbeten, en blandning) och när projekten behöver inledas. Infrastrukturprojekt är i praktiken oerhört komplexa, med olika faser som löper parallellt. I allt fler fall lämnar stödmottagarna in anbud som baseras på totalentreprenad, där studier och bygg- och anläggningsarbeten ingår i ett och samma kontrakt.

60

Vad beträffar transportsektorn anser kommissionen att övergången från prioriterade projekt till en strategi för ett stomnät/övergripande nät innebär att en jämförelse inte är relevant. Kommissionen är dock fast besluten att höja den utnyttjandegrad på 74 % som nämns i föregående punkt och Inea tillämpar en mycket aktiv portföljförvaltning för att se till att utnyttjandegraden för FSE blir så hög som möjligt.

I enlighet med Ineas kontinuerliga uppföljning av produktportföljen och de ändringar som detta har lett till i bidragsavtalen för vissa försenade projekt förbereds nu ansökningsomgångar inom FSE-T för återflöden för 2019 och 2020 enligt principen om att medel som inte utnyttjas går förlorade. Syftet är att minska underutnyttjandet av programmets budget så mycket som möjligt.

65

Kommissionen anser att det utöver övervakning av förseningar finns andra säkerhetsåtgärder för att se till att ”ändamålsenliga korrigerande åtgärder vidtas i tid”, t.ex. genom att lämpliga åtgärder vidtas via den tillämpliga rättsliga och finansiella ramen.

66

Kommissionen anser att en sänkning av EU-finansieringen vid förseningar inte allt ger önskat resultat i fråga om genomförandet. De flesta faktorer som leder till förseningar kan stödmottagarna inte helt och hållet hantera på egen hand. I slutänden är det viktigare att viktiga investeringar i EU:s infrastruktur genomförs, även med vissa förseningar.

67

Under vissa omständigheter kanske lägesrapporterna inte ger den mest aktuella bilden av det tekniska och finansiella genomförandet av projekten. Kommissionen konstaterar dock att lägesrapporterna inte är det enda övervakningsverktyg som Inea använder.

Uppsättningen av befintliga övervakningsverktyg, däribland halvtidsöversynen i fråga om transporter, ger Inea möjlighet att upptäcka problem i genomförandet även när dessa inte avspeglas fullt ut i lägesrapporten, vilket revisionsrätten mycket riktigt påpekar.

70

Portföljerna för de tre sektorerna i FSE är mycket olika och därför svåra att jämföra. Kommissionen konstaterar dock att en sänkning av bidragen inte bör planeras på förhand utan endast göras när detta är nödvändigt för enskilda projekt. Detta är också fallet i dag för samtliga FSE-sektorer, oavsett om det har genomförts en fullständig halvtidsöversyn eller ej.

Dessutom är det mycket vanligt att genomförandet av projekten fortsätter långt efter utgången av programperioden (dvs. slutet av 2020). Som anges i budgetförordningen ska Inea göra de slutliga åtagandena fram till och med utgången av 2021 och därefter förvalta utfasningen av programmet.

71

Kommissionen anser att Ineas uppdrag fastställs tydligt i de olika styrdokumenten och att bidragsavtalen ger Inea tillräckliga verktyg för att vidta korrigerande åtgärder och samtidigt säkerställa att projekten fortsätter att genomföras.

Samarbetet mellan Inea och de ansvariga generaldirektoraten är också mycket effektivt i denna fråga.

72

Kommissionen hävdar att Inea har de rätta verktygen för att hantera projekten. Det går att göra åtaganden för enskilda projekt fram till och med utgången av 2021 och Inea kommer i nära samarbete med de ansvariga generaldirektoraten att göra det bästa av denna period för att maximera utnyttjandet av EU-finansieringen.

74

Vad beträffar rollfördelningen ansvarar Inea för att genomföra budgeten, övervaka projekten och rapportera till kommissionen, medan kommissionen ansvarar för att övervaka programmet som helhet och för tillhörande rapportering i programförklaringarna.

75

Kommissionen betonar ansträngningarna för att införa bättre och harmoniserade mål och indikatorer i resultatramen för FSE.

Den påpekar att artikel 19.1 a och b i delegeringsbeslutet avseende Inea innehåller de nödvändiga bestämmelserna om Ineas rapportering.

Kommissionen kommer att bedöma möjligheten att förtydliga Ineas roll i detta avseende i översynen av delegeringsbeslutet för perioden 2021–2027. Kommissionen anser att en resultatram för att koppla finansierade projekt till programmets mål måste utarbetas gemensamt av de ansvariga generaldirektoraten och Inea. Inea skulle kunna ge viktiga bidrag till en sådan ordning, men ansvaret måste fördelas på lämpligt sätt mellan de ansvariga generaldirektoraten och Inea.

Ruta 5 – Exempel på inkonsekvent rapportering om flaskhalsar för projekt av olika omfattning

Kommissionen konstaterar att rutan enbart innehåller en beskrivning av resultatet av den rättsliga definitionen av FSE-förordningen. Inea kan dock mycket väl rapportera korrekt om projekt av olika omfattning, eftersom det finns många andra indikatorer som används, utöver indikatorn för ”flaskhalsar”.

77

Kommissionen noterar denna iakttagelse och betonar att en arbetsgrupp har inrättats på nytt i mars 2019 och att processen alltså har återupptagits. Arbetsgruppen består av medlemmar från samtliga ansvariga generaldirektorat och från Inea för att täcka alla de tre FSE-sektorerna.

Kommissionen anser att det finns gott om tid för att avsluta denna process innan nästa programperiod inleds (dvs. för FSE 2).

79

Det skulle gå att samla in fler uppgifter om de långsiktiga resultaten av gjorda investeringar, men kommissionen betonar att Inea just nu har det specifika uppdraget att hantera det finansiella stödet till utvalda projekt, vilket till sin natur är inriktat på output vid projektets slut. Att mäta de långsiktiga effekterna av infrastrukturinvesteringar är en intressant möjlighet som kommissionen gärna vill använda sig av.

80

De berörda åtgärderna är önskvärda, men kommissionen påpekar att en mer systematisk utvärdering av resultaten skulle behöva föreskrivas på programnivå, med bidrag från Inea. Därför anser kommissionen att denna fråga ligger utanför ramen för denna revision, som handlar om Ineas resultat.

Slutsatser och rekommendationer

Rekommendation 1 – Förbättra potentialen för synergieffekter

a) Kommissionen godtar rekommendationen.

Kommissionen framhåller att förslagen som rör FSE 2 och Horisont Europa redan särskilt uppmärksammar frågan om att ta vara på synergieffekter.

b) Kommissionen godtar rekommendationen i den mån denna bedömning utförs inom ramen för den pågående kostnads-nyttoanalysen.

Kommissionen kan inte föregripa resultatet av denna analys, som kommer att ta hänsyn till flera scenarier. Kommissionen konstaterar dock att andra delar – att behålla organen i en hanterbar storlek, att begränsa antalet ansvariga generaldirektorat i den utsträckning som är möjligt och att skapa konsekvens i fråga om berörda stödmottagare – måste beaktas i analysen.

84

Vad gäller flexibiliteten i fråga om att omfördela personal undersöker kommissionen för närvarande möjligheterna att införa ytterligare flexibilitetsmekanismer för att fördela personal mellan program inom ett genomförandeorgan för att effektivisera förvaltningen. Det måste dock införas en lämplig ram för en sådan flexibilitet, för att säkerställa att principen om specificering, som fastställs i budgetförordningen, respekteras.

Rekommendation 2 – Stärk ramen för Ineas förvaltning av de delegerade programmen

a) Kommissionen godtar delvis denna rekommendation.

Den kommer att bedöma möjligheterna att införa ytterligare flexibilitetsmekanismer för att fördela personal mellan program inom ett visst genomförandeorgan för att effektivisera förvaltningen. Kommissionen måste dock följa de budgetprinciper som fastställs i budgetförordningen, framför allt principen om specificering, vilket betyder att en sådan flexibilitet måste åtföljas av tillfredsställande ramar för att se till att den principen uppfylls. Dessutom bör denna fråga behandlas inom ramen för revisionen av den ram som är tillämplig för genomförandeorgan, eftersom kommissionen anser att en sådan flexibilitetsmekanism bör vara gemensam för alla genomförandeorgan.

b) Kommissionen godtar denna rekommendation.

Kommissionen och organet har olika roller: Inea utför genomförandet för kommissionens räkning och dess rapportering bidrar till kommissionens rapportering om programmets resultat. Det betyder att Ineas resultat som organ bör särskiljas från resultatramen för programmen i sig.

Rekommendation 3 – Säkerställ harmoniserade och insynsvänliga förfaranden för att välja ut projekt

a) Kommissionen godtar rekommendationen.

b) Kommissionen godtar rekommendationen.

c) Kommissionen godtar rekommendationen.

86

Risken för att ett program inte ska genomföras till fullo finns i alla (EU-)finansieringsprogram, framför allt när de gäller infrastruktur. Infrastrukturprojekt brukar innebära långa utvecklings- och genomförandetider. Risken har identifierats och Inea kommer att fortsätta att arbeta för att lindra och minska den. Dessutom anser kommissionen att det kan gå att undvika dominoeffekten av förseningar om övergången mellan de båda programperioderna hanteras väl. Kommissionen kommer att arbeta för en smidig övergång.

Rekommendation 4 – Fastställ bättre villkor för att FSE-programmet ska genomföras i tid

a) Kommissionen godtar rekommendationen.

b) Kommissionen godtar rekommendationen.

c) Kommissionen godtar rekommendationen.

89

Arbetet har redan inletts för att förbättra övervakningen av projektresultat ur ett politiskt perspektiv.

Rekommendation 5 – Ändra resultatramen för att förbättra övervakningen av projektresultat

a) Kommissionen godtar rekommendationen.

Kommissionen betonar att en arbetsgrupp har inrättats på nytt för detta ändamål i mars 2019, med medlemmar från samtliga ansvariga generaldirektorat och Inea för att täcka alla de tre FSE-sektorerna. Kommissionen har för avsikt att avsluta denna process innan nästa programperiod inleds (dvs. för FSE 2).

b) Kommissionen godtar rekommendationen.

Granskningsteam

I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse.

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning II investeringar för sammanhållning, tillväxt och inkludering, där ledamoten Iliana Ivanova är ordförande. Revisionsarbetet leddes av revisionsrättens ledamot Oskar Herics, med stöd av Thomas Obermayr (kanslichef), Laura Gores (attaché), Pietro Puricella (förstechef), Jolita Korzuniene (uppgiftsansvarig), Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Thierry Lavigne, Nils Odins och Christian Verzé (revisorer). Thomas Everett och Cathryn Lindsay gav språkligt stöd.

Från vänster till höger: Thomas Everett, Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Jolita Korzuniene, Oskar Herics, Cathryn Lindsay, Nils Odins, Laura Gores, Christian Verzé och Pietro Puricella.

Slutnoter

1 Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).

2 Utöver Inea finns genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), genomförandeorganet för forskning (REA) och genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea).

3 Kommissionens genomförandebeslut 2013/801/EU av den 23 december 2013 om inrättande av genomförandeorganet för innovation och nätverk och om upphävande av beslut 2007/60/EG ändrat genom beslut 2008/593/EG (EUT L 352, 24.12.2013, s. 65). Kommissionens beslut C(2013) 9235 delegerade befogenheter till organet.

4 Närmare bestämt januari 2014 till december 2024.

5 Bilaga till kommissionens beslut C(1453) 2019 av den 25 februari 2019, Approving the 2019 Work Programme of the Innovation and Networks Executive Agency (godkännande av 2019 års arbetsprogram för genomförandeorganet för innovation och nätverk), del 2.

6 Del av FSE-IKT.

7 Granskningen fokuserade på projekt med störst EU-anslag från de fleråriga ansökningsomgångarna 2014 och 2015. Det innebar 56 % av alla FSE-T-projekt, med bidrag på totalt 18 miljarder euro (80 % av EU:s totala bidrag till FSE-T-projekt).

8 Cost-Benefit Analysis for the delegation of certain tasks regarding the implementation of Union Programmes 2014–2020 to the Executive Agencies (kostnads-nyttoanalys av delegeringen av vissa uppgifter som rör genomförandet av unionsprogram 2014–2020 till genomförandeorgan), augusti 2013. Före delegeringen av initiativet WiFi4EU genomfördes också en kostnads-nyttoanalys.

9 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om halvtidsutvärderingen av fonden för ett sammanlänkat Europa, COM(2018) 66 final, 14.2.2018.

10 Denna slutsats grundades på en webbenkät bland sökande och stödmottagare (Study Supporting the Evaluation of the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) 2014–2016 [undersökning till stöd för utvärderingen av genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)], 5 februari 2019, Centre for Strategy and Evaluation Services).

11 I målet på 111 miljoner euro efter effektivitetsvinster ingår inte initiativet WiFi4EU som delegerades till Inea 2018. År 2018 måste Inea därför täcka de administrativa kostnaderna för att driva Wifi4EU, särskilt löner, som ursprungligen inte ingick i målet.

12 Kostnads-nyttoanalysen 2013.

13 Artikel 17.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

14 COM(2018) 66, 14.2.2018: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om halvtidsutvärderingen av fonden för ett sammanlänkat Europa.

15 Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail, skäl 15 (EUT L 177, 17.6.2014, s. 9).

16 Revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2009 Delegering av genomförandeuppgifter till genomförandeorgan: ett framgångsrikt alternativ?, punkt 66.

17 Den särskilda finansieringsöversikten lämnas till kommittén för genomförandeorgan och budgetmyndigheten om uppgifter med anknytning till förvaltningen av EU-program delegeras till ett genomförandeorgan.

18 I linje med avsnitt 9.2.2 i kommissionens beslut C(2014) 9109 final, 2.12.2014, Guidelines for the establishment and operation of executive agencies financed from the Union budget (riktlinjer för inrättande och drift av genomförandeorgan som finansieras av unionens allmänna budget).

19 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014. I artikel 19 anges att FSE ska genomföras i form av arbetsprogram. Enligt kommissionen måste den anta de första fleråriga arbetsprogrammen senast den 31 december 2020, inklusive en tidsplan för ansökningsomgångarna, med teman och en vägledande budget, för de första tre åren av den nya FSE, samt en prognosticerad ram för hela perioden.

20 Artiklarna 3 och 4 i förordning (EU) nr 1316/2013, förordning (EU) nr 1315/2013, förordning (EU) nr 347/2013 och förordning (EU) nr 283/2014.

21 Artiklarna 197–199 i budgetförordningen. Kriterierna för stödberättigande rör sökandenas rättsliga ställning och inbegriper efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning. Urvalskriterierna syftar till att bedöma sökandens förmåga att slutföra den föreslagna åtgärden. Tilldelningskriterier används för att bedöma kvaliteten på förslagen.

22 Vid tidpunkten för revisionen uppgav Inea att 380 externa experter hade deltagit i och ägnat uppskattningsvis 5 050 dagar åt utvärderingen av projektförslag för FSE.

23 Sammanlagt valdes 711 projekt ut för 23 miljarder euro i FSE-T-bidrag (se tabell 2).

24 I skäl 3 i förordning nr 1316/2013 uppskattas investeringsbehoven för de transeuropeiska näten inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna till 970 miljarder euro fram till 2020.

25 Utnyttjandegraden för TEN-T skulle ha varit ännu lägre om genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) inte hade lyckats anslå omkring en tredjedel av budgeten två gånger, genom att återföra medel från lågpresterande projekt till nya bidrag genom ansökningsomgångar grundade på återflöden (”reflow calls”) till ett värde av 2,3 miljarder euro.

26 Efter att ha undertecknat bidragsavtal anslår Inea medel i enlighet med planerade utbetalningar för det aktuella året. Budgetåtagandena återspeglar alltså enbart en del av den budget som beviljas projekt.

27 Detta är dock en liten andel av de 1 233 utvalda projekten. De tolv projekten hade ett totalt överenskommet ursprungligt EU-bidrag på 112 miljoner euro.

28 Till exempel i fem av de tio projekt för bygg- och anläggningsarbeten inom FSE-T som vi granskade ändrades genomförandeperioden först efter halvtidsöversynen.

29 Särskild rapport nr 17/2018 Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder under de sista åren av programperioden 2007–2013 rådde bot på det låga anslagsutnyttjandet men var inte tillräckligt resultatinriktade (http://eca.europa.eu).

30 Arbetsgruppen konstaterade att den nuvarande indikatorn för flaskhalsar, för vilken Inea samlar in uppgifter, behöver förbättras betydligt på grund av det låga informationsvärde som den har.

31 Översiktlig analys: Mot en väl fungerande transportsektor i EU: utmaningar som måste hanteras, särskild rapport nr 21/2018 Urvalet och övervakningen av Eruf- och ESF-projekt under perioden 2014–2020 inriktas fortfarande främst på utfall, särskild rapport nr 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke och särskild rapport nr 23/2016 Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och ohållbara investeringar.

Tidslinje

Händelse Datum
Revisionsplanen antogs/Revisionen inleddes 4.7.2018 – 3.9.2018
Den preliminära rapporten skickades till kommissionen (eller andra revisionsobjekt) 28.6.2019
Den slutliga rapporten antogs efter det kontradiktoriska förfarandet 25.9.2019
Kommissionens (eller andra revisionsobjekts) officiella svar hade tagits emot på alla språk 31.10.2019

Kontakt

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1
Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3654-6 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/306963 QJ-AB-19-014-SV-N
HTML ISBN 978-92-847-3647-8 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/38 QJ-AB-19-014-SV-Q

© Europeiska unionen, 2019

Kopiering tillåten med angivande av källan.
För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av Europeiska unionens upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.

Kontakta EU

Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor: https://europa.eu/european-union/contact_sv

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

 • Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
 • Ring telefonnumret +32 22999696.
 • Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-information

På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/index_sv).

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://op.europa.eu/sv/publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.