Īpašais ziņojums
Nr.19 2019

INEA: ieguvumi ir sniegti, bet jānovērš EISI trūkumi

Par šo ziņojumu INEA pamatuzdevums ir atbalstīt Komisiju, projektu virzītājus un ieinteresētās personas, nodrošinot zinātību un programmu pārvaldību infrastruktūras, pētniecības un inovācijas projektiem transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā, kā arī veicināt šo darbību sinerģiju.
INEA ir uzticēti 93 % no kopējā EISI budžeta un 7 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta. Kopā tie ir 33,6 miljardi EUR, kas ir lielākais budžets, kādu pārvalda ES izpildaģentūra.
Mēs konstatējām, ka INEA ir izpildījusi deleģētos uzdevumus, kas noteikti tās pilnvarās, un nodrošinājusi gaidītos ieguvumus, tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas saistīti ar struktūru. Mēs konstatējām trūkumus citādi labi organizētajās EISI atlases procedūrās, riskus programmas īstenošanā un nepilnības ziņošanā par darbības rezultātiem.
Mēs sniedzam ieteikumus Komisijai un INEA, kuru nolūks ir uzlabot sinerģijas potenciālu, stiprināt sistēmu INEA īstenotajai deleģēto programmu pārvaldībai, nodrošināt EISI projektu atlases procedūru lielāku saskaņotību un pārredzamību, noteikt labākus nosacījumus EISI savlaicīgai īstenošanai un pārveidot darbības rezultātu satvaru, lai labāk uzraudzītu EISI projektu rezultātus.
ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF General Report

Kopsavilkums

I

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) tika izveidota 2014.–2020. gada plānošanas periodam, lai īstenotu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļas. Tās kopējais budžets ir 33,6 miljardi EUR, un līdzfinansējums paredzēts projektiem transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā. Mēs izraudzījāmies INEA revīzijai gan tāpēc, ka tai ir lielākais budžets, kādu pārvalda jebkura ES izpildaģentūra, gan tāpēc, ka pašlaik tiek pārskatīts tiesiskais regulējums 2021.–2027. gada periodam.

II

Mēs novērtējām, kā INEA pārvalda deleģētās ES izdevumu programmas. Lai to izdarītu, mēs pārbaudījām, vai INEA kopā ar Komisiju i) ir izpildījusi tai deleģētos uzdevumus un sasniegusi gaidītos ieguvumus no pienākumu uzticēšanas, un ii) ievēro stabilas procedūras EISI pārvaldībai.

INEA bija mūsu galvenā revidējamā vienība. Mēs pievērsāmies tās darbībām 2014.–2020. gada periodā, izmantojot iztaujāšanas un dokumentārās pārbaudes kā galvenās datu vākšanas procedūras.

III

INEA ir sniegusi gaidītos ieguvumus, tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas saistīti ar struktūru.

 • INEA izmanto standartizētas procedūras, kas ir vienkāršojušas deleģēto izdevumu programmu īstenošanu. Tās kopējās administratīvās izmaksas pašlaik ir zemākas par sākotnēji aplēstajām, lai gan personāla izmaksas ir nedaudz augstākas. Sinerģija starp EISI un pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, starp EISI nozarēm un ar citām aģentūrām ir izpaudusies tikai ierobežotā skaitā darbību.
 • INEA ir izpildījusi savus uzdevumus, kurus mēra ar pieciem galvenajiem darbības rādītājiem, bet tie nav konkrēti orientēti uz rezultātu sasniegšanu, t. i., nav vērsti uz programmu īstenošanas mērīšanu vai līdzekļu apgūšanu.
 • Pastāv dažas nepilnības personāla vadībā, īpaši struktūras ierobežojumu dēļ. Tā kā darbinieku skaits ir saistīts ar deleģētajām programmām, INEA nevar elastīgi norīkot savus darbiniekus pašu steidzamāko uzdevumu veikšanai.
 • Mēs konstatējām trūkumus Komisijas veiktajā konkursu koordinēšanā – tos neplāno uz vairākiem gadiem, bet tas palielinātu prognozējamību projektu virzītājiem.
IV

Mēs konstatējām trūkumus citādi labi organizētajās EISI atlases procedūrās, riskus programmas īstenošanā un nepilnības ziņošanā par darbības rezultātiem.

 • Projektu atlases procedūras ir labi organizētas, bet tās labāk jāsaskaņo trijās EISI nozarēs. Dažādās nozarēs atšķiras korelācijas pakāpe starp ārējo ekspertu novērtējumu un Komisijas galīgo piešķiršanas lēmumu. EISI transporta komponentes jomā izraudzīšanas varbūtība ir neatkarīga no punktu skaita, ko ieteiktajiem projektiem snieguši ārējie eksperti. Ir labāk jādokumentē iemesli, kāpēc notikusi atkāpe no novērtējuma. Šāds konkrēts gadījums ir 14 EISI-T projekti (aptuveni 711 miljonu EUR dotāciju apmērā), ko Komisija izvēlējās, bet ārējie eksperti nebija ieteikuši finansējumam nepietiekamas sagatavošanas, kvalitātes vai ietekmes dēļ.
 • Turklāt projektu atlasē izmantotie piešķiršanas kritēriji ir labāk jāizskaidro. Sagatavotības un kvalitātes rūpīgs novērtējums ir īpaši svarīgs, lai paredzētu problēmas, kas var ietekmēt projektu savlaicīgu īstenošanu.
 • Pastāv risks, ka programma netiks pilnībā īstenota. Līdz 2019. gada janvārim, perioda piektajā gadā, bija izmaksāta mazāk nekā ceturtā daļa no līdzekļiem, kas bija piešķirti projektiem. Šis zemais finansējuma izmaksāšanas līmenis ir saistīts ar projektu novēlotu īstenošanu un nepietiekamu izpildi.
 • Turklāt pašreizējā uzaicinājumu sistēma neveicināja izvairīšanos no vāji izstrādātiem projektu priekšlikumiem. Saskaņā ar Komisijas uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus grafiku INEA piešķīra ievērojamu daļu no EISI budžeta plānošanas perioda sākumā. 85 % no EISI-T budžeta piešķīra saskaņā ar 2014. gada un 2015. gada uzaicinājumiem, un EISI-T budžets 2014. gadam vien bija 12 miljardi EUR jeb 52 % no perioda kopējā deleģētā budžeta. Tik agrīnas tik lielu līdzekļu piešķiršanas negatīvais aspekts bija tāds, ka daži atlasītie projekti nebija pietiekami labi sagatavoti.
 • Tā kā nākamgad beigsies 2014.–2020. gada periods, pastāv risks, ka maksājumi, saistību atcelšana un atmaksājumi turpmākajos mēnešos būtiski palielināsies. Tas nozīmē, ka programmas iespējamā ietekme tiks pārvirzīta uz vēl tālāku nākotni. Ir svarīgi uzraudzīt projektu progresu, lai konstatētu kavējumus un veiktu koriģējošos pasākumus. Tomēr uzraudzības instrumenti, piemēram, nosacījumi dotāciju nolīgumos un darbības statusa ziņojumi, būtu jāpilnveido, lai tie nodrošinātu ES līdzekļu efektīvu izlietojumu.
 • Esošais darbības rezultātu satvars nav labi piemērots, lai parādītu, kā projekti veicina EISI vispārējo mērķu sasniegšanu. INEA galvenokārt uzrauga projektu tiešos rezultātus, bet šāda pieeja nav pietiekama, lai novērtētu koprezultātus. Tādējādi nav skaidras informācijas par to, vai ES līdzfinansēto projektu mērķrezultāti ir sasniegti un kā tas izdarīts.
V

Pamatojoties uz saviem konstatējumiem, iesakām rīkoties, lai palīdzētu Komisijai un INEA

 1. uzlabot sinerģijas potenciālu starp EISI un pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un starp EISI nozarēm;
 2. stiprināt sistēmu INEA īstenotajai deleģēto programmu pārvaldībai;
 3. nodrošināt projektu atlases procedūru lielāku saskaņotību un pārredzamību;
 4. paredzēt labākus nosacījumus EISI savlaicīgai īstenošanai;
 5. pārveidot darbības rezultātu satvaru, lai labāk uzraudzītu EISI projektu rezultātus.

Ievads

Eiropas Savienības izpildaģentūras

01

Kopš 2003. gada Komisijai ir tiesības uz ierobežotu laiku izveidot izpildaģentūras, lai pārvaldītu konkrētus uzdevumus, kas attiecas uz ES programmām1. Pirmo šādu aģentūru izveidoja 2004. gada sākumā. Kopš tā laika Komisija ir pakāpeniski palielinājusi līdzekļu apjomu un programmu skaitu, kas nodotas patlaban sešām izpildaģentūrām2.

02

Atšķirībā no decentralizētajām aģentūrām un citām struktūrām Komisija nedrīkst uzticēt izpildaģentūrai uzdevumus, kuru izpildei ir nepieciešama rīcības brīvība politisko lēmumu pārvēršanai rīcībā.

03

Priekšlikumā par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam Komisija uzsvēra izpildaģentūru nozīmi programmu īstenošanā, jo tas rada izmaksu samazinājumu un apjomradītus ietaupījumus un nodrošina darbības tuvumu saņēmējiem. Komisija uzskata, ka tādēļ jāapsver iespēja turpināt ārpakalpojumu izmantošanu.

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

04

Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA), kas atrodas Briselē, izveidoja 2013. gadā3 2014.–2020. gada plānošanas periodam4. Tā ir pēctece Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūrai (TEN-T EA), kura pārvaldīja 2007.–2013. gada TEN-T programmu (tajā strādāja aptuveni 100 darbinieki, un tās budžets 7,9 miljardu EUR apmērā bija sadalīts gandrīz 700 projektiem). INEA pamatuzdevums ir atbalstīt Komisiju, projektu virzītājus un ieinteresētās personas, nodrošinot zinātību un programmu pārvaldību infrastruktūras, pētniecības un inovācijas projektiem transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā, kā arī veicināt šo darbību sinerģiju5. Tāpēc INEA ir būtiska loma Komisijas nozaru politikas tehniskajā īstenošanā.

05

INEA ir četri atbildīgie Komisijas ģenerāldirektorāti (ĢD), kuriem tā pārvalda 1. tabulā norādītās deleģētās programmas.

1. tabula. INEA deleģētās programmas un attiecīgie atbildīgie ģenerāldirektorāti

Programma Atbildīgie ĢD
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI): transports, enerģētika un telekomunikācijas MOVE ĢD (vadošais ĢD), ENER ĢD, CNECT ĢD
Pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (“Apvārsnis 2020”): transporta un enerģētikas pētniecība RTD ĢD, MOVE ĢD, ENER ĢD, CNECT ĢD
Pārņemtā 2007.–2013. gada TEN-T un Marco Polo II MOVE ĢD

Avots: INEA darba programmas un Saprašanās memorands starp INEA un atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem.

06

Konkrētāk, INEA sagatavo un izsludina uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, organizē projektu novērtēšanu un atlases procedūras, sagatavo un paraksta dotāciju nolīgumus, nodrošina projektu tehnisko un finansiālo pēcpārbaudi un sniedz atsauksmes Komisijai. Tās gada administratīvie izdevumi ir aptuveni 27 miljoni EUR; 2018. gadā darbinieku skaits sasniedza gandrīz 300.

2. tabula. INEA deleģētais budžets 2014.–2020. gada periodam un projektu skaits

Deleģētais budžets, miljoni EUR ES ieguldījums projektos, miljoni EUR Projektu skaits Pabeigti projekti
EISI–transports 23 187 22 870 711 33
EISI–enerģētika 4 574 2 400 121 40
EISI–telekomunikācijas 388 228 394 60
EISI–sinerģija 21 7
EISI kopā 28 149 25 519 1 233 133
“Apvārsnis 2020”–transports 2 276 1 757 296 28
“Apvārsnis 2020”–enerģētika 3 018 2 257 312 25
“Apvārsnis 2020” kopā 5 294 4 014 608 53
Pavisam kopā (izņemot WiFi4EU) 33 443 29 533 1 841 186
WiFi4EU6 128
Pavisam kopā 33 571

Avots: Informācija no INEA, 2019. gada janvāris.

07

INEA ir uzticēti 93 % no kopējā EISI budžeta un 7 % no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta. Kopā tie ir 33,6 miljardi EUR, kas ir lielākais budžets, kādu pārvalda ES izpildaģentūra. Abas programmas līdzfinansē gandrīz 2000 INEA portfeļa projektu. No 2014. līdz 2018. gadam INEA organizēja 59 uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus trijās EISI nozarēs un novērtēja 2272 atbalsttiesīgus projektu priekšlikumus. Dotācijas tika piešķirtas 1233 projektiem, kuriem EISI kopējais atbalsts veidoja 25,5 miljardus EUR (sk. 2. tabulu).

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments

08

EISI, kas tika uzsākta 2014. gada janvārī, ir stratēģijas “Eiropa 2020” vadoša programma, ar ko līdzfinansē infrastruktūras ieguldījumus transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs.

09

EISI–transports (EISI-T) šajā programmā ir svarīgs ES finansēšanas instruments, ko izmanto Eiropas transporta infrastruktūras politikas īstenošanai. Tās galvenais mērķis ir palīdzēt pabeigt Eiropas transporta tīklu (TEN-T), kas aptver ceļus, dzelzceļa līnijas, iekšzemes ūdensceļus, iekšzemes un jūras ostas, lidostas un dzelzceļa termināļus visās 28 dalībvalstīs, kā arī īstenot pārrobežu saiknes ar dažām trešām valstīm. EISI mērķis ir finansēt tādus projektus ar ES pievienoto vērtību, kuri novērš vājos punktus, veido iztrūkstošos savienojumus un pabeidz pārrobežu posmus, galvenokārt ilgtspējīgos transporta veidos. ES mērķis ir līdz 2030. gadam pabeigt pamattīklu un līdz 2050. gadam – plašāku visaptverošu tīklu.

10

EISI–enerģētika (EISI-E) mērķis ir finansiāli atbalstīt kopējas ieinteresētības projektu īstenošanu, t. i., svarīgus enerģētikas infrastruktūras projektus, īpaši pārrobežu elektrotīklu un gāzes starpsavienojumus, viedos tīklus un oglekļa dioksīda pārrobežu tīklus, kas nav komerciāli dzīvotspējīgi. Tās plašākie politikas mērķi ir palielināt konkurētspēju, veicinot turpmāku iekšējā enerģijas tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēju pāri robežām, uzlabojot energoapgādes drošību Eiropas Savienībā un sekmējot ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

11

EISI–telekomunikācijas (EISI–IKT) mērķis ir panākt uzlabojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pārvaldes iestādēm, ieviešot Eiropas mēroga sadarbspējīgu infrastruktūru telekomunikāciju jomā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta tam, lai sniegtu darbības pakalpojumus, kas ir gatavi izvēršanai un būs ilgtspējīgi laika gaitā.

Savienojamības aspektā EISI–IKT nolūks ir sekmēt ieguldījumus platjoslas tīklu izvēršanai un modernizēšanai un nodrošināt augstas kvalitātes bezvadu savienojamību vietējās kopienās.

Revīzijas tvērums un pieeja

12

Mēs nolēmām veikt izpildaģentūras INEA revīziju, ņemot vērā tās pārvaldītā budžeta lielumu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī tāpēc, ka pirms tam mēs nekad neesam pārbaudījuši tās darbības rezultātus. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu tādā laikā, lai varētu sniegt ieguldījumu pārdomās par atjauninātu tiesisko regulējumu gaidāmajai EISI II programmai.

13

INEA bija mūsu galvenā revidējamā vienība. Tā kā INEA ir izpildaģentūras statuss bez rīcības brīvības, revidējām arī tos Eiropas Komisijas procesus, kuri tieši ietekmē INEA darbu.

14

Tādējādi mēs pārbaudījām, vai INEA kopā ar Komisiju

 • sasniedz gaidītos ieguvumus no pienākumu uzticēšanas un pilda tai deleģētos uzdevumus;
 • nodrošina stabilas procedūras EISI programmas pārvaldībai.
15

Attiecībā uz programmu pārvaldību mēs koncentrējām uzmanību INEA ieguldījumu lietderīgā un efektīvā EISI īstenošanā, jo tas veido lielāko daļu INEA deleģētā budžeta. Mēs neaptvērām pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un mantotās programmas (Marco Polo II un TEN-T).

16

Mēs iztaujājām INEA un tās atbildīgo ģenerāldirektorātu (MOVE ĢD, ENER ĢD, CNECT ĢD un RTD ĢD) darbiniekus un citas ieinteresētajās personas. To vidū bija ārējie vērtētāji, kas atbild par tās trīsgadu novērtējumu, TEN-T Eiropas koordinatori, Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) un INEA novērtēšanas procedūru novērotāji. Mēs apmeklējām INEA koordinācijas komitejas, INEA konsultatīvās grupas EISI–transports jautājumos un EISI transporta komitejas sanāksmes un (to konsensa ziņojuma sagatavošanas kontekstā) ārējo vērtētāju sanāksmes saistība ar 2018. gada EISI–IKT konkursu.

17

Mēs pārbaudījām INEA tiesisko regulējumu, tās pienākumus un kontroles sistēmas un veicām tiešu tās darbības rezultātu pārbaudi saistībā ar EISI programmas un projektu pārvaldību. Tāpat mēs arī analizējām Komisijas lomu projektu galīgajā atlasē un novērtējām darbības rezultātu satvaru koprezultātu uzraudzībai.

18

Konkrēti, mēs

 • veicām kopējā EISI projektu portfeļa kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. Mēs pārbaudījām projektu atlases procedūras piecos EISI-E konkursos, četros EISI-T konkursos un trijos EISI–IKT konkursos. Mēs analizējām projektu īstenošanas, atcelšanas un izbeigšanas procedūras;
 • padziļināti pārbaudījām 22 projektu izlasi, pamatojoties uz INEA pieejamo dokumentāciju. Turklāt vēl astoņos projektos mēs veicām dokumentu pārbaudi, galveno uzmanību pievēršot atlases posmam. Izlasē iekļauto projektu atlases kritēriji bija šādi: dažādu EISI nozaru aptvērums, ES atbalsta summa, ģeogrāfiskais pārklājums, līdzsvars starp pārrobežu projektiem un tādiem, kas nav pārrobežu projekti, un to izpildes statuss;
 • analizējām INEA veikto EISI-T 356 projektu starpposma novērtējumu7 un tās EISI-E gada pārskatus. Mēs pārbaudījām projektu īstenošanas dokumentus un projektu pabeigšanas datumu izmaiņas un budžetu grozījumus; mēs arī pētījām apropriāciju atcelšanas iemeslus un projektu īstenošanas kavējumus;
 • ieguvām apstiprinošus pierādījumus no dažādiem citiem avotiem, piemēram, INEA trīsgadu novērtējuma, ko Komisija uzsāka 2018. gadā, ar novērtējumu saistītiem dokumentiem un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta ziņojumiem.

Apsvērumi

INEA sniedza gaidītos ieguvumus, tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas saistīti ar struktūru

19

Mēs pārbaudījām INEA organizatorisko struktūru divos aspektos: vai aģentūras izveide ir radījusi programmu deleģēšanas gaidītos ieguvumus un vai tā pilda deleģētos uzdevumus.

20

Pirms Aģentūras izveides Komisija 2013. gadā veica obligāto izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA)8. Analīzē izceltie galvenie ieguvumi no uzdevumu deleģēšanas INEA, salīdzinot ar situāciju, kad programmu pārvaldītu Komisija, bija šādi:

 • programmas portfeļa saskaņotība ar procesu un procedūru pastāvīga vienkāršošana;
 • efektivitātes pieaugums aptuveni 54 miljonu EUR apmērā, pateicoties mazākām personāla izmaksām, kas nepieciešamas programmu pārvaldībai ārpus Komisijas;
 • sinerģija no tā, ka viena un tā pati izpildaģentūra nodarbojas ar cieši saistītām politikas jomām, iespējams turpmāks efektivitātes pieaugums.

INEA izstrādāja standartizētas procedūras, kas ir vienkāršojušas īstenošanu

21

INEA ir izstrādājusi standartizētus instrumentus un procedūras, kas ir vienkāršojuši programmu pārvaldību. Piemēram, EISI uzraudzībā izmantotajai TenTec datubāzei ir labi izstrādāti moduļi priekšlikumu elektroniskai iesniegšanai un projektu īstenošanas uzraudzībai. INEA ir izstrādājusi metodiskus norādījumus par visiem projekta vadības cikla posmiem. INEA darbojas kā centrālais kontaktpunkts atbalsta saņēmējiem, sniedzot palīdzības dienesta un konsultāciju pakalpojumus par projektu priekšlikumu iesniegšanu un ziņošanu par projektu īstenošanu.

22

INEA arī nodrošina ātrākas dotāciju apstiprināšanas procedūras: laikposmā no 2007. līdz 2010. gadam vidējais laiks līdz dotācijas piešķiršanai priekšgājējai TEN-T izpildaģentūrai bija 10–20 mēneši, savukārt 2014.–2017. gadā INEA vidējais rādītājs bija 7,7–8 mēneši. To apstiprina EISI 2014.–2020. gada starpposma novērtējums, kurā secināts, ka INEA īstenotā dotāciju pārvaldība ir bijusi ļoti efektīva9. INEA ārējā novērtējumā, ko sagatavo reizi trijos gados, arī bija ziņots, ka tās organizācija un pārvaldība, darbības procedūras un prakse ir pareizas un ka lielākā daļa atbalsta saņēmēju ir ievērojuši, ka procedūras ir zināmā mērā vienkāršotas10.

INEA administratīvās izmaksas ir zemākas par sākotnēji aplēstajām, lai gan personāla izmaksas ir nedaudz augstākas

23

Mēs pārbaudījām INEA administratīvās izmaksas, lai novērtētu, vai ir panākts efektivitātes pieaugums. 2014.–2018. gadā kopējās administratīvās izmaksas bija 105 miljoni EUR, tādējādi zemākas par sākotnējo mērķi – 111 miljoniem EUR, kas bija aprēķināti attiecībā uz minēto efektivitātes ieguvumu11. Tā galvenais iemesls bija zemāki infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi (par 6 miljoniem EUR mazāk) un programmas atbalsta izdevumi (par 5 miljoniem EUR mazāk), nekā aplēsts. Tomēr personāla izmaksas bija par 5 miljoniem EUR (jeb 7 %) lielākas, nekā plānots, jo sākotnējā aplēse bija balstīta uz vidējām personāla izmaksām, neņemot vērā algu indeksāciju, personāla pārkvalificēšanu un augstākas personāla resursu pārvaldības izmaksas.

24

Ja kopējās administratīvās izmaksas saglabātos atbilstoši sākotnējai aplēsei vai zem tās visā INEA darbības laikā, varētu sasniegt gaidāmo efektivitātes pieaugumu 54 miljonu EUR apmērā. To būs iespējams novērtēt tikai pēc programmu slēgšanas.

Sinerģija izpaudās tikai ierobežotā skaitā darbību

25

Viens no galvenajiem gaidāmajiem ieguvumiem, deleģējot programmas INEA, būtu tas, ka varētu panākt sinerģiju no cieši saistītām politikas jomām, kas ir vienas un tās pašas aģentūras pārziņā, ar iespējamu turpmāku efektivitātes pieaugumu12. EISI regulā prasīts, lai darba programmu saskaņošanā izmantotu sinerģiju starp trim nozarēm un lai pieņemtu vismaz viens daudznozaru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus13.

26

Mēs konstatējām, ka vairāki elementi ierobežoja iespēju panākt sinerģiju. Dažas no paredzamajām sinerģijām nebija reālas, jo pastāv objektīvas atšķirības starp EISI un “Apvārsnis 2020” un starp EISI nozarēm. Tās ietver dažādus programmu rīcībpolitikas mērķus, darbības jomu un tiesiskā regulējuma atšķirības, kā arī atšķirīgus programmu īstenošanas noteikumus (dažādi ieinteresēto personu veidi, kā arī juridiskie un finanšu noteikumi).

27

Neraugoties uz šīm grūtībām, INEA ir veikusi vairākus pasākumus, lai panāktu sinerģiju starp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un EISI, jo īpaši transporta un enerģētikas jomā. Attiecībā uz transportu INEA ir noteikusi kopīgas tematiskās jomas, kas sagrupētas četrās kategorijās. Atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem tika iesniegtas vairākas iniciatīvas, piemēram, INEA platformas izveide, kuras mērķis ir “Apvārsnis 2020”/EISI sinerģijas un inovācijas rādītāju ieviešana, lai mērītu EISI prioritātes. Tomēr līdz šim EISI ir ieviesti tikai dažu pētniecības projektu rezultāti. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka programmas nav dabiski saskaņotas, un tāpēc, ka vajadzīgs laiks, lai pētniecības projekti sasniegtu tehnoloģisko gatavību. Triju gadu ārējā novērtējumā arī bija norādīts uz ierobežoto sinerģiju starp pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības un EISI infrastruktūras projektiem.

28

Neraugoties uz INEA centieniem, EISI nozarēs ir mazāka sinerģija, nekā sākotnēji tika prognozēts. Vienīgais līdz šim rīkotais daudznozaru sinerģijas konkurss nav bijis ļoti veiksmīgs, jo tikai nedaudz vairāk nekā puse no tā budžeta ir piesaistīta septiņiem projektiem (sk. 2. tabulu). EISI starpposma novērtējumā14 arī bija apstiprināts, ka nelielais skaits darbību, kas aptver vairākas EISI nozares, galvenokārt bija saistīts ar atšķirībām nozaru tiesiskajā regulējumā. Tāpēc ir grūti panākt sinerģiju, izmantojot daudznozaru konkursus. Šādas neatbilstības ir, piemēram, atšķirīgi noteikumi trijās nozarēs, piemēram, attiecībā uz darbības ģeogrāfisko atrašanās vietu vai attiecināmo aktīvu veidu.

29

Sinerģija ar citu izpildaģentūru un kopuzņēmumu īstenotajām programmām arī ir ierobežota. Padomes regulā, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail15, ir noteikts, ka, lai panāktu pēc iespējas lielāku ietekmi inovatīvu risinājumu ieviešanā, ir vajadzīga cieša sinerģija ar citām ES programmām, tostarp EISI. Neraugoties uz savstarpējiem centieniem dalīties informācijā par portfeļiem un apzināt iespējamo sadarbību vai sinerģijas, abu pušu koordināciju varētu uzlabot, lai izvērstu strukturētus pasākumus.

30

Izaicinājums ir saistīts ar to, ka INEA un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) dala atbildību par “Apvārsnis 2020” enerģētikas pētniecības programmas īstenošanu. Abas aģentūras koordinē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, bet tās atsevišķi pārvalda savas programmas daļas, un tas nozīmē, ka abās pusēs rodas administratīvas izmaksas un sinerģijas potenciāls ir ierobežots.

INEA saskaras ar struktūras ierobežojumiem

INEA pilda savus uzdevumus un sasniedz galvenos darbības rādītājus, bet tie nav īpaši orientēti uz rezultātiem, nav paredzēti, lai mērītu programmu efektīvu īstenošanu

31

INEA bija uzticēts īstenot EISI un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” daļas (sk. 1. pielikumu, lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem Komisijas un INEA pienākumiem). Konkrētāk, INEA

 • sagatavo un izsludina uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus;
 • organizē projektu novērtēšanu (tostarp projektu priekšlikumu pieņemšanu, attiecināmības un pieņemamības pārbaudes, kā arī novērtētāju pieņemšanu darbā) un atbalsta Komisiju galīgās atlases procesā;
 • sagatavo un paraksta dotāciju nolīgumus, darbojoties kā viens kontaktpunkts projektu iniciatoriem;
 • nodrošina projektu tehnisko un finansiālo pēcpārbaudi, tostarp projektu, maksājumu un līdzekļu atgūto līdzekļu ikdienas pārraudzību un revīziju;
 • sniedz atsauksmes Komisijai, izmantojot projektu portfeļa ziņojumus un citus pielāgotus ziņojumus un statistiku.
32

Mēs konstatējām, ka INEA pilda savus uzdevumus, kā noteikts tās pilnvarās (31. punkts) un kā tiek mērīts, izmantojot galvenos darbības rādītājus (GDR). INEA ir pieci galvenie darbības rādītāji, ko apstiprinājusi Komisija un ar kuriem mēra tās uzdevumu īstenošanas efektivitāti. Gada darbības pārskatos tā pilnīgi un strukturēti ziņo par šiem GDR. INEA ir konsekventi labi pildījusi visus GDR, pilnībā sasniedzot visus mērķus (sk. 3. tabulu).

3. tabula. INEA galvenie darbības rādītāji (GDR)

Rādītājs Mērķis Rezultāti
Saistību apropriāciju izpildes līmenis 100 % 100 %
Maksājumu apropriāciju izpildes līmenis 100 % 100 %
Laiks, kas pagājis līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai > 98 % no dotācijām parakstītas laikus • EISI: 9 mēneši (276 dienas) • “Apvārsnis 2020”: 8 mēneši (245 dienas) Visi mērķi ir pilnībā sasniegti
Neto laiks līdz maksājuma veikšanai > 98 % maksājumu veikti laikus • 30 dienas līdz priekšfinansējumam • 60 dienas līdz turpmākam priekšfinansējumam • 90 dienas līdz starpposma/galīgajiem maksājumiem Visi mērķi ir pilnībā sasniegti
Ex post revīzijā konstatētais daudzgadu atlikušo kļūdu īpatsvars Kļūdu īpatsvars zem 2 % 0,27 % – 0,75 %

NB! “Saistību apropriāciju izpildes līmenis” un “maksājumu apropriāciju izpildes līmenis” nozīmē atsauci uz gada budžeta saistību apropriācijām un gada plānotajām maksājumu apropriācijām, nevis uz sākotnējām aplēsēm par visu DFS.

Avots: INEA gada darba programmas un gada darbības pārskati attiecībā uz 2014.–2018. gadu.

33

INEA galvenie darbības rādītāji ir būtiski, lai novērtētu tās īstenoto projektu ES atbalsta administratīvo pārvaldību. Tomēr pašreizējā veidolā rādītāji sniedz ierobežotu informāciju par programmu pārvaldības kvalitāti. Piemēram, INEA cieši uzrauga savu projektu portfeli, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar projektu lēnu īstenošanu. Pašreizējie rādītāji nav pietiekami saistīti ar programmu īstenošanas līmeni vai līdzekļu apgūšanu (60. punkts).

34

Citas izpildaģentūras izmanto līdzīgus GDR, bet dažas piemēro arī rādītājus, kas mēra uzaicinājumu un novērtējumu pārvaldības efektivitāti, projektu uzraudzību un atgriezenisko saiti ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un citiem klientiem. 2009. gada īpašajā ziņojumā par izpildaģentūrām mēs ieteicām, ka aģentūras pārrauga, pamatojoties uz rezultātiem, nosakot SMART mērķus, kuru sasniegšanu uzrauga ar ierobežotu GDR skaitu16.

INEA saskaras ar elastīguma ierobežojumiem savu darbinieku norīkošanā pašu steidzamāko uzdevumu veikšanai

35

INEA personāla plānā laikposmam līdz 2020. gadam ir paredzēti 318 pilnslodzes ekvivalenti. Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam šis plāns tika vairākkārt koriģēts, ņemot vērā izdevumu programmu budžeta daļu pārdali (sk. 1. attēlu).

1. attēls

INEA personāla plāns 2014.–2020. gadam un faktiskais personāls

Avots: ĪFP17, informācija, ko INEA sniedza 2019. gada janvārī un februārī.

36

Attiecībā uz personāla sadalījumu INEA dažas no sākotnējām nozaru darba slodzes prognozēm nebija balstītas uz pienācīgu vajadzību novērtējumu, un tāpēc apstiprinātais personāla skaits izrādījās neatbilstošs reālajām vajadzībām. EISI programmu portfelis arī ir ievērojami attīstījies, piemēram, EISI–IKT budžets pašlaik ir ievērojami lielāks par sākotnējo aplēsto.

37

INEA nav vajadzīgā elastīguma, lai pārdalītu savus personāla resursus visās nozarēs, lai tos norīkotu visneatliekamākajiem uzdevumiem, jo darbinieku skaits ir sadalīts atbilstoši programmām un katrā programmā – atbilstoši katrai darbībai un ģenerāldirektorātam18. Tas rada ierobežojumu. Konkrēti, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem INEA nevar pārdalīt savus personāla resursus starp EISI un “Apvārsnis 2020”. Tas ierobežo INEA elastīgumu, lai pielāgotos svārstīgajai darba slodzei.

38

No 2014. līdz 2018. gadam INEA bija grūtības pieņemt darbā, lai apmierinātu strauji pieaugošās vajadzības pēc kvalificētiem darbiniekiem. 2018. gada beigās tā nodarbināja 282 darbiniekus no 298 atļautajiem pilnslodzes ekvivalentiem (sk. 1. attēlu). Darbinieku mainība 2016. gadā bija 11 %, bet 2018. gadā – 9 %. INEA 2018. gada septembrī pieņēma personāla saglabāšanas politiku, pamatojoties uz tādiem pasākumiem kā jaunu darbinieku integrācija un orientācija, elastīgs darba laika režīms un iekšējā mobilitāte.

Komisijai nav koordinēta mehānisma uzaicinājumu daudzgadu plānošanai

39

Priekšlikumā par 2021.–2027. gada EISI regulu paredzēts, ka trīs gadu darba programmās nosaka uzaicinājumu kalendāru un tematus. Šāda daudzgadu plānošana varētu uzlabot uzaicinājumu koordināciju un paredzamību19.

40

Darba programmas 2014.–2020. gadā, tostarp uzaicinājumu laika grafiku, nosaka atbildīgie ģenerāldirektorāti, un par tām lemj Komisija pēc apspriešanās ar EISI koordinācijas komiteju ik gadu, nevis balstoties uz daudzgadu pieeju. Plānošanu regulāri pielāgo situācijas izmaiņām, piemēram, jaunām likumdošanas iniciatīvām. Mēs konstatējām, ka koordinācija starp dažādiem ģenerāldirektorātiem attiecībā uz uzaicinājumu plānošanu dažkārt radīja problēmas INEA. Šādu situāciju izraisa ģenerāldirektorātu atšķirīgās pieejas stratēģiskajai plānošanai trijās EISI nozarēs, ko nosaka atkarībā no iekšējām prasībām un laika ierobežojumiem. Ietekme uz INEA ir tāda, ka rodas liela darba slodze, veicot sagatavošanas darbus un noslēdzot uzaicinājumu novērtējumus. Piemēram, 2018. gada otrais un ceturtais ceturksnis bija ļoti saspringti periodi, jo paralēli bija izsludināts neparasti liels skaits uzaicinājumu.

Pastāv trūkumi citādi labi organizētajās EISI atlases procedūrās, riski programmas īstenošanā un nepilnības ziņošanā par darbības rezultātiem

41

Šajā iedaļā ir aplūkota Komisijas un INEA īstenotā EISI pārvaldība visā projekta darbības ciklā: atlasē, programmu īstenošanā un ziņošanā par darbības rezultātiem.

Atlases procedūras ir labi organizētas, bet tās būtu jāpadara saskaņotākas un pārredzamākas

Projektu atlases procedūras ir labi organizētas

42

Komisija plāno uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un nosaka projektu atlases kritērijus saskaņā ar spēkā esošajām regulām20. INEA palīdz veikt šo sagatavošanās darbu, izmantojot pieredzi, kas gūta iepriekšējo projektu novērtēšanā un īstenošanā. Pēc tam INEA izsludina uzaicinājumus. Katrā uzaicinājumā projektu priekšlikumus izvērtē, ņemot vērā attiecināmības kritērijus, atlases kritērijus un piešķiršanas kritērijus21. Pieteikumiem jāatbilst arī oficiālām pieņemamības prasībām.

43

Projektu priekšlikumu izvērtēšana un finansiālā atbalsta piešķiršana ir strukturēta posmos. EISI projektu priekšlikumiem ir divi novērtēšanas procedūru posmi: ārējais un iekšējais novērtējums. Procedūra ir sīki aprakstīta 1. izcēlumā.

1. izcēlums

EISI novērtēšanas procedūras trīs nozarēs

 1. Pieņemamības un attiecināmības pārbaudes, tostarp atlases kritēriji (INEA atbildība). INEA pārbauda projektu priekšlikumu pieņemamību un attiecināmības un atlases kritērijus. Vismaz trim speciālistiem ir jāizvērtē katrs projekta priekšlikums. INEA, vienojoties ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem, atlasa ekspertus. Šajā posmā novērtēšanas process ir vienāds visās trijās nozarēs.
 2. Pirmais posms (ārējo ekspertu veikta novērtēšana, ko organizē INEA). Sadarbībā ar atbildīgo ģenerāldirektorātu INEA organizē informatīvu sanāksmi, lai informētu ārējos ekspertus par uzaicinājuma / darba programmas mērķiem un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem (atšķiras katrā nozarē), kas tiem jāizmanto, lai novērtētu projektu priekšlikumus un izstrādātu individuālus novērtējuma ziņojumus. Pēc novērtējumiem notiek INEA koordinētas konsensa sanāksmes, kurās eksperti vienojas par katra projekta priekšlikuma galīgo novērtējumu. Sekmīgs vērtējums ir trīs punkti no pieciem attiecībā uz katru kritēriju.

  Dažos uzaicinājumos INEA piesaistīja neatkarīgus novērotājus abiem novērtējuma posmiem, lai uzraudzītu novērtēšanas procesu, izceltu problemātiskās jomas un ierosinātu uzlabojumus.
 3. EISI-T EISI-E EISI–IKT
  Ārējo ekspertu izmantotie līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji - Būtiskums - Ietekme - Sagatavotība - Kvalitāte - Sagatavotība - Pārrobežu dimensija - Pozitīva papildu ietekme un darbības ietekme uz solidaritāti - Nepieciešamība pārvarēt finansiālus šķēršļus - Īstenošanas plāna pamatojums - Būtiskums - Īstenošanas kvalitāte un efektivitāte - Ietekme - Ilgtspēja
  Norādījumi par to, kā interpretēt kritērijus Mutisks informatīvs paziņojums, tostarp prezentācijas materiāls, bet nav sīki izstrādātu rakstisku pamatnostādņu Mutisks informatīvs paziņojums, tostarp prezentācijas materiāls, kā arī sīki izstrādātas rakstiskas pamatnostādnes Mutisks informatīvs paziņojums, tostarp prezentācijas materiāls, kā arī rakstiskas pamatnostādnes kopš 2018. gada
  Sarindošana
 4. Otrais posms (vērtēšanu veic komitejas un organizē atbildīgie ģenerāldirektorāti).
 5. EISI-T EISI-E EISI–IKT
  Procedūra atbildīgajā ģenerāldirektorātā Novērtēšana notiek divos posmos: vispirms to dara iekšēja vērtēšanas komisija un pēc tam – atlases komisija (abas vada MOVE ĢD). Iekšējā vērtēšanas komisija izskata pirmā novērtēšanas posma rezultātus. ENER ĢD iekšējā novērtēšanas komisija ir atbildīga par priekšlikumu novērtēšanu attiecībā pret katru piešķiršanas kritēriju, tostarp tiem kritērijiem, ko pirmajā novērtēšanas posmā piemēro ārējie eksperti. Novērtēšanas procesu veic vērtēšanas komisija (kuru vada CNECT ĢD) pēc apspriešanās ar uzaicinājumos iesaistītajiem ģenerāldirektorātiem/ nodaļām.
  Piešķiršanas kritēriji, ko izmanto otrajā posmā Atlases komisija izskata finansējuma priekšlikumus (iekšējās vērtēšanas komisijas darba rezultātus), pamatojoties uz kopējiem EISI-T finansējuma mērķiem, prioritātēm un politikas jautājumiem. Šajā izskatīšanā jo īpaši jāietver ārējā novērtējuma rezultāti un analīze par: i) darbību papildināmību, ii) ES pievienoto vērtību, iii) iespējamo sinerģiju, iv) budžeta ierobežojumiem, v) ES fondu un Eiropas Stratēģisko investīciju fonda sviras efektu, vi) ģeogrāfisko līdzsvaru, vii) tīkla līdzsvarotu attīstību un viii) dubulta finansējuma risku. Komisija novērtē priekšlikumus attiecībā pret šādiem diviem piešķiršanas kritērijiem: i) darbības prioritāte un steidzamība, vai projekts novērsīs problemātiskos posmus, izbeigs enerģētisko izolētību un veicinās iekšējo enerģijas tirgu, un ii) finansiālās palīdzības stimulējošā ietekme uz darbības pabeigšanu. (Šo divu kritēriju kopējais svars ir 30 % attiecībā uz būvdarbiem un 40 % attiecībā uz pētījumiem.) Iekšējā komisija neveic priekšlikumu papildu novērtējumu. Tā vietā komisija pārbauda dubulta finansējuma risku, izvirza apsvērumus, kas svarīgi rīcībpolitikas skatījumā un jāņem vērā, sagatavojot dotācijas nolīgumu, un novērtē finansējuma pieeju, pamatojoties uz ārējo ekspertu novērtējumu.
  Atkāpe no ārējo ekspertu ieteikumiem Izņēmuma gadījumos vērtēšanas komisija, pienācīgi pamatojot savus lēmumus, var atkāpties no ārējo ekspertu ieteikumiem. Ekspertu novērtējuma kopējais svars ir 70 % attiecībā uz būvdarbiem un 60 % attiecībā uz pētījumiem. Komisija var atkāpties no ekspertu padoma, pienācīgi pamatojot savu lēmumu. Tās argumentiem jābūt skaidri reģistrētiem. Komisija paļaujas uz ārējo ekspertu sagatavoto sarindojumu, izmantojot uzaicinājumos noteiktos kritērijus.
  Galīgais priekšlikumu sarindojums Nē. Ekspertu atzinums ir pamats iekšējās vērtēšanas komisijas / atlases komisijas darbam, tā izveido atlasīto projektu galīgo sarakstu. Jā, ekspertu atzinums ir pamats, un vērtēšanas komisija nosaka galīgos vērtējumu rezultātus un projektu priekšlikumu secību. Jā, pamatojoties uz ārējo ekspertu sagatavoto sarindojumu.
  Rezerves saraksts Līdz šim nav izmantots, bet principā nav izslēgts. Līdz šim nav izmantots, bet principā nav izslēgts. Ne visos uzaicinājumos.
  INEA pienākumi INEA direktors ir atlases komisijas loceklis. INEA ieceļ novērotāju iekšējai novērtēšanai. INEA ieceļ novērotāju iekšējai novērtēšanai.
44

Pēc novērtēšanas un atlases procesa Komisija, konsultējusies ar dalībvalstu EISI koordinācijas komiteju, pieņem lēmumu, kurā iekļauts atlasīto projektu saraksts. Pēc tam INEA ir atbildīga par attiecīgo dotāciju nolīgumu noslēgšanu, uzraudzību un īstenošanu ar projektu virzītājiem kā ES līdzekļu saņēmējiem.

Projektu atlases procedūras EISI nozarēs labāk jāsaskaņo

45

Viens no mērķiem, kāpēc INEA tika padarīta atbildīga par visām EISI nozarēm, bija vienkāršot un saskaņot procedūras (20. punkts). Mēs konstatējām, ka INEA un tās atbildīgie ģenerāldirektorāti vēl nebija pietiekami analizējuši novērtēšanas procedūras trijās EISI nozarēs, lai noteiktu labāko praksi un pēc tam saskaņotu procesu un izmantotos kritērijus.

46

Kā norādīts 1. izcēlumā, projektu priekšlikumu novērtēšana trijās EISI nozarēs tiek organizēta atšķirīgi. Šīs atšķirības parādās piešķiršanas kritērijos (formulējums un saturs), kritēriju svērumā (pastāv tikai EISI-E) un projektu priekšlikumu sarindošanā (izmanto EISI-E un EISI–IKT, bet ne EISI-T).

Atšķirības starp Komisijas piešķiršanas lēmumu un ekspertu ieteikumiem

47

Tā kā eksperti detalizēti pārbauda projektu priekšlikumus un tā kā INEA iegulda laiku un resursus ekspertu atlasē un novērtēšanas organizēšanā, ārējo ekspertu veiktajam novērtējumam būtu jādod ieguldījums Komisijas piešķiršanas lēmumā22. Lai gan galīgais lēmums par piešķiršanu jāpieņem Komisijai, atkāpēm no ārējā novērtējuma jābūt pamatotām un labi dokumentētām atbilstoši Komisijas pamatnostādnēm attiecībā uz EISI-E dotāciju pārvaldību vai EISI-T uzaicinājumu tekstam. Tas ir svarīgi ES līdzekļu pārredzamai izmantošanai.

EISI-T saikne starp ārējo novērtējumu un piešķiršanas lēmumu ir labāk jādokumentē

48

Mēs konstatējām, ka ārējo ekspertu novērtējuma svarīgums Komisijas galīgajā piešķiršanas lēmumā, tostarp svēruma koeficients, atšķiras starp EISI nozarēm. Piemēram, EISI-T augstāks ārējais novērtējums sistemātiski nenoveda pie ieteikto projektu galīgās atlases. Daži projekti ar augstāku vērtējuma punktu skaitu ārējā novērtējumā netika atlasīti, savukārt citi ar zemāku punktu skaitu – tika. 68 % no visiem ārējo ekspertu ieteiktajiem projektu priekšlikumiem galu galā tika līdzfinansēti. Rīcībpolitikas veida apsvēršanai bija svarīga nozīme galīgajā atlases procesā, saskaņā ar darba programmas noteikumiem un uzaicinājuma tekstu.

49

Ārējā novērtējuma ietekme uz projektu galīgo atlasi dažādās nozarēs atšķiras, jo pastāv atšķirības galīgajā atlases procedūrā. CEF-T punktu skaitu galvenokārt izmanto, lai projektus klasificētu kā tādus, kas pārsniedz vai nesasniedz noteiktu robežvērtību, bet tos nesarindo secībā. Tādējādi ir izveidota sistēma, kurā izraudzīšanas varbūtība ir neatkarīga no punktu skaita, ko ieteiktajiem projektiem snieguši ārējie eksperti. Tas ir ilustrēts turpmāk, ņemot vērā divus uzaicinājumus (pa vienam attiecībā uz EISI-T un EISI-E). 2. attēlā redzams, ka EISI-T uzaicinājumā pēc tam, kad projekta priekšlikumam ir piešķirts minimālais punktu skaits – 3 punkti, tā izraudzīšanas varbūtība bija praktiski neatkarīga no vidējā punktu skaita, ko snieguši ārējie eksperti. Mēs nekonstatējām sistemātisku saikni starp ārējo ekspertu ieteiktajiem projektu priekšlikumiem un Komisijas atlasīto projektu galīgo sarakstu.

2. attēls

Ārējo ekspertu piešķirtais punktu skaits un projektu galīgā atlase vienā EISI-T uzaicinājumā (MAP 2014 F01)

Vienāda iespēja tikt atlasītam neatkarīgi no ārējo ekspertu piešķirtā punktu skaita

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem, kas saņemti no INEA.

50

Savukārt EISI-E un EISI–IKT gadījumā ir cieša saistība starp ārējo ekspertu piešķirto punktu skaitu un Komisijas galīgo atlasi (attiecībā uz EISI-E skatīt 3. attēlu).

3. attēls

Ekspertu piešķirtais punktu skaits un projektu galīgā atlase vienā EISI-E uzaicinājumā (2014. g.)

Lielāka iespēja tikt atlasītam atkarībā no ārējo ekspertu piešķirtā punktu skaita

Avots: ERP, pamatojoties uz datiem, kas saņemti no INEA.

51

Turklāt EISI-T gadījumā Komisija skaidri nedokumentē, kādā mērā ārējo ekspertu novērtējumi tika ņemti vērā, veicot galīgo atlasi. Atlases komisijas protokolā nav sniegta sīkāka informācija par piešķiršanas lēmumiem. Tādējādi procedūras, ko Komisija piemēro EISI-T projektu galīgajai atlasei, nav pienācīgi dokumentētas.

Tika atlasīti daži projekti, kuri ārējā novērtējumā nebija saņēmuši minimālo punktu skaitu

52

Mēs konstatējām, ka vairākos gadījumos Komisija tomēr bija atlasījusi projektus, kuriem ārējie eksperti nebija piešķīruši pat minimālo punktu skaitu. 2014.–2020. gada periodā Komisija izvēlējās 14 EISI-T projektus, kuru ES dotāciju vērība bija aptuveni 711 miljoni EUR un kurus ārējie eksperti nebija ieteikuši finansējumam nepietiekamas sagatavošanas, kvalitātes vai ietekmes dēļ23. Atsaucoties uz ārējo ekspertu novērtējumu, INEA iebilda pret sešu šo projektu atlasi (kopējais līdzfinansējums bija aptuveni 411 miljoni EUR). Tomēr atlases komisija nolēma izvēlēties visus šos projektus, pamatojot izvēli ar “ES pievienoto vērtību”, “plašākiem ieguvumiem tīklam”, “ES līdzekļu sviras efektu” vai “politisku signālu citai dalībvalstij”, lai gan ne šie kritēriji, ne to svērums novērtējumā nav pietiekami izskaidroti. Šāda projekta piemērs ir aprakstīts 2. izcēlumā. EISI-E gadījumā dotācijas saņemšanai tika apstiprināti divi projekti ar kopējo ES līdzfinansējumu 41 miljona EUR apmērā, ko ārējie eksperti nebija ieteikuši finansēt.

2. izcēlums

Piemērs projektam, ko noraidījuši eksperti un INEA, bet ko izvēlējās EISI atlases komisija

Eksperti noraidīja projekta priekšlikumu par dzelzceļa līnijas elektrifikāciju kādā dalībvalstī, jo tam nebūtu reālas ietekmes, ja vien iestādes kaimiņu dalībvalstī nevirzītu šīs pašas līnijas elektrifikāciju pāri robežai. Šā paša iemesla dēļ arī INEA iebilda pret projektu.

Tomēr atlases komisija projektu izvēlējās, un tam tika piešķirta dotācija 19 miljonu EUR apmērā. Līdz šim kaimiņu dalībvalsts iestādes joprojām nav klasificējušas projektu kā prioritāru savā ilgtermiņa plānošanā līdz 2030. gadam, un tāpēc projekta ietekme saglabāsies zemā līmenī.

Piemērotajiem piešķiršanas kritērijiem jābūt skaidrākiem

53

Finanšu regulas 199. pantā ir prasīts, lai Komisija noteiktu skaidrus piešķiršanas kritērijus projektu atlasei tā, lai priekšlikumu kvalitāti varētu novērtēt, ņemot vērā izvirzītos mērķus. INEA organizē informatīvas sanāksmes ārējiem ekspertiem un sniedz informatīvus materiālus, lai palīdzētu viņiem izprast kritērijus.

54

Mūsu veiktā analīze par punktu piešķiršanu atsevišķos ārējos novērtējumos liecina par atšķirībām un nekonsekvenci piešķiršanas kritēriju punktu skaita noteikšanā. Šo viedokli apstiprina ārējie novērotāji, kuri norāda, ka, lai gan piešķiršanas kritēriji kopumā bija labi izprasti, atsevišķiem ekspertiem vairākos gadījumos bija atšķirīga izpratne par vērtēšanas kritērijiem. Šīs nesakritības starp novērtējumiem (sk. piemērus 3. izcēlumā) apsprieda, un konsensa sanāksmēs tika atrasta kopīga nostāja. Sīki izstrādāti rakstiski norādījumi ekspertiem par piešķiršanas kritēriju interpretāciju ir pieejami attiecībā uz EISI-E un kopš 2018. gada – attiecībā uz EISI-T.

3. izcēlums

Problēmjautājumu piemēri saistībā ar piešķiršanas kritēriju interpretāciju

Ārējo novērotāju ziņojumos ir uzsvērti jautājumi saistībā ar kritēriju skaidrību:

Nodrošināt, lai piešķiršanas kritēriju un apakškritēriju sīks apraksts būtu konsekvents visā novērtējumā: piemēram, dažās konsensa sanāksmēs eksperti bija izmantojuši nedaudz atšķirīgus aprakstus par kritērijiem, kas nebija uzskaitīti uzaicinājuma sagatavošanas materiālā.” (EISI–IKT, 2017. gada uzaicinājumi)

“Piešķiršanas kritēriju interpretācijā un piemērošanā vienmēr ir dažas problēmas. (..) Šajā posmā bija svarīgi, kā tas regulāri novērots, reizēm atgādināt vērtētājiem, ko konkrētie novērtēšanas kritēriji nozīmē konkrētos kontekstos (piemēram, kā interpretēt sagatavotību būvdarbu, pētījumu un jauktu projektu gadījumā) un kādam novērtējumam punktos jāsaskan ar komentāriem un piezīmēm. Dažās konsensa sanāksmēs tika konstatēts, ka eksperti pauda dažādus viedokļus par to, kas bija skaidri izklāstīts priekšlikumā un ko varētu secināt no priekšlikuma apraksta.” (EISI-T, gada un daudzgadu darba programmas 2014. gada uzaicinājumi)

55

Sagatavotības un kvalitātes kritēriju rūpīgs novērtējums ir īpaši svarīgs, lai paredzētu problēmas, kas var ietekmēt projektu savlaicīgu īstenošanu. Kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc īstenošana atpaliek no grafika, INEA minēja nepietiekami reālu plānošanu. Galvenie jautājumi, kurus attiecībā uz projektu sagatavotību minēja ārējie eksperti, ir saistīti ar zemes iegādi, ietekmes uz vidi novērtējumiem un finanšu vai tehnisko gatavību.

56

Mēs konstatējām, ka eksperti ne vienmēr var pienācīgi novērtēt projektu sagatavotību, pamatojoties uz pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem. Būvdarbi var sākties līdz pat 18 mēnešiem pēc priekšlikuma iesniegšanas. Projekti var arī ietvert gan pētījumus, gan būvdarbus, vai arī iespējams būvdarbus veikt paralēli pētījumiem atsevišķā projektā. Tas nozīmē, ka projektu var iesniegt, lai gan būvdarbu komponents vēl ir agrīnā sagatavotības stadijā. Šādu projektu sagatavotības novērtējums ir sarežģīts, jo liela daļa svarīgas informācijas nav zināma, kamēr pētījums nav pabeigts.

Pastāv risks, ka EISI netiks pilnībā īstenots

57

Mēs pārbaudījām, kāda ir pašreizējā situācija saistībā ar EISI budžeta izpildi un ko INEA ir darījusi, lai nodrošinātu, ka tas tiek izmantots. Lai sasniegtu konkrētus ieguvumus transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarē, budžets ir pareizi jāpārvalda un jāizlieto būtiskiem un piemērotiem ieguldījumu projektiem, kuri pēc tam savlaicīgi jāīsteno.

Pastāv EISI nepietiekamas izpildes risks

58

Pašā EISI regulā aplēstās finansējuma vajadzības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas nozarei bija ievērojami lielākas nekā 33 miljardi EUR, kas pieejami 2014.–2020. gada budžetā24. Līdzīgs vērtējums bija arī iepriekšējās 2007.–2013. gada TEN-T programmas regulā.

59

Neraugoties uz šīm konstatētajām vajadzībām, 2007.–2013. gada TEN-T budžets netika pilnībā izmantots. Apgūšanas līmenis slēgšanas brīdī bija 74 % no budžeta, un faktiski tika izlietoti 5,5 miljardi EUR no kopējās 7,4 miljardu EUR summas25. Tādējādi katrs ceturtais budžeta euro netika ieguldīts. Tomēr projektiem tika piešķirts viss budžets. Novēloti un nepietiekami īstenoti infrastruktūras projekti bija galvenais iemesls finansējuma lēnai izmantošanai, un tas galu galā negatīvi ietekmēja programmu vispārējo īstenošanu.

60

INEA seko līdzi īstenošanas gaitai, bet mutatis mutandis nesalīdzina to ar iepriekšējās programmas īstenošanas līmeni. Tomēr vairāki elementi norāda uz to, ka attiecībā uz pašreizējo programmu ES finansējums joprojām tiek izmantots lēni. INEA bija plānojusi, ka budžeta saistību kumulatīvā summa 2018. gadā būs 19 miljardi EUR, taču faktiskā summa bija 14 miljardi EUR, t. i., par 26 % mazāka, nekā paredzēts26. Līdz 2019. gada janvārim, kad bija pagājuši plānošanas perioda pieci gadi, bija izmaksāta mazāk nekā ceturtā daļa no EISI līdzekļiem, kas bija piešķirti projektiem (sk. 4. tabulu).

4. tabula. 2014.–2020. gada EISI īstenošana, miljoni EUR

Projektiem piešķirtās dotācijas Budžeta saistības Maksājumi Maksājumi/dotācijas, %
Transports 22 870 11 868 5 416 24 %
Enerģētika 2 400 1 836 416 17 %
Telekomunikācijas 228 208 100 44 %
Sinerģija 21 21 8 40 %
Pavisam kopā 25 519 13 933 5 940 23 %

Avots: INEA sniegta informācija, 2019. gada janvāris.

61

Maksājumu līmenis ir īpaši zems EISI-E un EISI-T, attiecīgi 17 % un 24 % no sākotnējā budžeta. Šis zemais līmenis ir saistīts ar projektu novēlotu īstenošanu. Līdz 2019. gada janvārim 76 projektu dotāciju nolīgumus (kopējās ES dotācijas 4 miljardu EUR apmērā) grozīja, lai īstenošanas termiņu atliktu vismaz par gadu. Tomēr mēs konstatējām, ka šīs izmaiņas atspoguļo tikai nelielu kavējumu skaitu. Reāli daudz vairāk projektu bija kavēti, kā to uzskatāmi parādīja INEA iekšējā analīze:

 • attiecībā uz EISI–T starpposma novērtējumā bija izvērtēts, kā tiek īstenoti izlasē iekļautie 356 projekti. Vairāk nekā puse projektu kavējās: 156 projekti bija iekavēti par gadu vai vairāk, bet 50 projektos kavēšanās bija mazāka nekā gads. Vidējais kavēšanās ilgums pabeigšanas brīdī bija 10,7 mēneši;
 • saistībā ar EISI–E 2017. gada beigās aptuveni divas trešdaļas no 39 nepabeigtajiem projektiem, ko izskatīja INEA, pilnībā neatbilda laika grafikam: vidējā kavēšanās bija 6,5 mēneši.

Projekti, kuri aizkavējas, bieži vien iesniegšanas laikā nebija pienācīgi sagatavoti

62

Atbildīgie ģenerāldirektorāti plāno uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un līdz ar to lemj par budžeta sadali 39. un 40. punkts). Šā iemesla dēļ INEA piešķīra lielu daļu no EISI budžeta plānošanas perioda sākumā, konkrēti, 85 % no EISI-T līdzekļiem piešķīra saskaņā ar 2014. un 2015. gada uzaicinājumiem. EISI-T budžets 2014. gadā vien bija 12 miljardi EUR jeb 52 % no kopējā perioda budžeta 23 miljardu EUR apmērā.

63

Tā kā tik liela daļa budžeta tika piešķirta pirmajos uzaicinājumos un pretendentiem bija grūti paredzēt turpmākos uzaicinājumus, daži atlasītie projekti nebija pietiekami labi sagatavoti.

64

Tā kā nebija daudzgadu uzaicinājumu plānošanas, atbalsta saņēmēji iesniedza pieteikumus, neraugoties uz to, ka dažu projektu sagatavotības pakāpe bija tāda, ka tos būtu bijis labāk iesniegt vēlākā posmā. INEA veiktā iekšējā analīzē tika atklāts, ka sākotnējo priekšlikumu zemā sagatavotība ir kopējs iemesls, kāpēc projektu īstenošana kavējās. Nepietiekami sagatavota projekta piemērs ir sniegts 4. izcēlumā. Astoņiem no 12 projektiem27, kas līdz šim ir izbeigti priekšlaicīgi, tam par iemeslu bija projektu nepietiekama sagatavotība.

4. izcēlums

Nesagatavota projekta piemērs: enerģētikas starpsavienojuma būvniecība starp divām dalībvalstīm

2014. gada EISI-E konkursā tika iesniegti divi pieteikumi saistībā ar enerģētikas starpsavienojuma projektēšanu un būvniecību starp divām dalībvalstīm.

Eksperti būvdarbu projektam piešķīra tikai trīs no pieciem punktiem attiecībā uz sagatavotību. Projekts saņēma minimālo punktu skaitu attiecībā uz finansējumu, bet vispārējais novērtējums bija tāds, ka projekts nav gatavs īstenošanai. Abi projekti tika atlasīti, un būvdarbu projekts nebija jāuzsāk līdz 2016. gada maijam.

2018. gada beigās pētījumu projekts bija aizkavējies par 22 mēnešiem. Būvdarbu projekts aizkavējās par 24 mēnešiem.

Kavēšanās tiek uzraudzīta, taču tas nenodrošina, ka laikus tiek veikti efektīvi koriģējoši pasākumi

65

Ir būtiski, ka INEA cieši uzrauga projektu tehnisko un finansiālo īstenošanu, lai laikus varētu veikt efektīvus koriģējošus pasākumus. Finansējuma izmantošanu var paātrināt, atbrīvojot līdzekļus no projektiem, kam ir neapmierinoši rezultāti, un atkārtoti tos ieguldot citos projektos. Ja projekts neizmanto visu dotāciju, neizmantotās summas var darīt pieejamas citiem projektiem, izmantojot jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Tas ir iespējams tikai tad, ja projektu statusu pietiekami cieši uzrauga, lai atklātu vāju īstenošanu.

Dotāciju nolīgumi tieši nesaista finansējumu ar starpposma mērķu sasniegšanu

66

INEA uzrauga atbalstīto darbību īstenošanu, pamatojoties uz dotāciju nolīgumiem. Lai gan nolīgumos ir noteikumi, kas ļauj INEA izbeigt darbību nepietiekamas virzības gadījumā, termiņi konkrētu starpposma mērķu īstenošanai nav tieši saistīti ar ES finansējumu.

Darbības statusa ziņojumi ne vienmēr atklāj projekta kavējumus

67

INEA izmanto darbības statusa ziņojumus, lai uzraudzītu EISI-E un EISI-T projektu tehnisko un finansiālo īstenošanu. Darbības statusa ziņojumi ir gada progresa ziņojumi, ko sagatavo saņēmējs. Tie sniedz zināmas norādes par projekta virzību, bet pastāv risks, ka tajos ne vienmēr ir pilnībā aprakstīta kavēšanās vai nepilnīgs līdzekļu izlietojums, neraugoties uz to, ka dotāciju nolīgumos ir prasīts, lai saņēmēji to uzrāda. Mūsu veiktā darbības statusa ziņojumu izlases analīze28 norādīja, ka kavēšanās ar ietekmi uz projektu īstenošanas periodu ne vienmēr tika pilnībā paziņota. Tā bija norādīta vēlāk starpposma novērtējumā.

Tikai EISI-T ir starpposma novērtējums un konkrēts īstenošanas beigu datums

68

2010. gadā, apzinoties problēmas, ko efektīvai līdzekļu izmantošanai rada neveiksmīgi projekti, MOVE ĢD nolēma, ka līdzekļus, ko projekts neizmanto noteiktā laikposmā, no šā projekta izņem un atmaksā atpakaļ budžetā, lai tos varētu pārdalīt citiem projektiem. Šajā kontekstā MOVE ĢD noteica 2023. gada 31. decembri kā galīgo beigu datumu EISI-T īstenošanai, tas nozīmē, ka dotāciju nolīgumus nevar parakstīt vai pagarināt, pārsniedzot šo termiņu. Tas ir nepieciešams pamats saistību atcelšanai, jo pretējā gadījumā projektus pat bez virzības varētu pagarināt uz nenoteiktu laiku. Turklāt, izmantojot 2017./2018. gada 356 projektu starpposma novērtējumu, INEA plaši analizēja EISI-T projektu portfeļa īstenošanas statusu. Ar ārējo ekspertu palīdzību tā novērtēja projektu virzību un ierosināja tehniskā tvēruma, budžeta un īstenošanas nosacījumu pielāgojumus. Reālāk analizējot situāciju, tā atklāja vairāk kavējumu nekā bija atspoguļots darbības statusa ziņojumos, un tas ļāva pielāgot vairāku projektu izdevumu profilus (sk. 4. attēlu). Vairāk nekā pusei no 139 darbībām, kuru beigu termiņš bija 2019. gada aprīlis, bija nepieciešams īstenošanas termiņa pagarinājums vai finansējuma samazinājums.

4. attēls

EISI-T projektu kopējo izdevumu profilu salīdzinājums saskaņā ar dotāciju nolīgumiem, darbības statusa ziņojumiem un starpposma novērtējumu (miljardi EUR)

NB! Izdevumu profils ir projektam piešķirtais budžets tā īstenošanas gados.

Avots: INEA starpposma novērtējums, 2018. gads.

69

Tā rezultātā no šiem 139 projektiem tika atgūti 46 miljoni EUR. Attiecībā uz pārējiem 217 projektiem starpposma novērtējumā secināts, ka saistību atcelšana galu galā varētu sasniegt vienu miljardu EUR, t. i., divdesmit reizes lielāku summu nekā to, kas atgūta. Pagaidām nav pieņemts oficiāls lēmums par to, kā rīkoties saistībā ar šo informāciju. Mūsu veiktās INEA darbinieku iztaujāšanas liecina, ka saistību atcelšana nākotnē varētu būt vēl lielāka.

70

Attiecībā uz EISI-E nav plānots samazināt dotācijas un līdzekļus no jauna iepludināt programmā. Nav galīgā īstenošanas termiņa un nav starpposma novērtējuma. Līdz šim īstenošana enerģētikas jomā ir bijusi lēnāka nekā transporta jomā (sk. 4. tabulu). Līdz ar to EISI-E īstenošana varētu aizkavēties krietni pēc plānošanas perioda beigām.

INEA veiktie koriģējošie pasākumi attiecībā uz iekavētajiem projektiem pilnībā nenovērš šos riskus

71

Lai gan INEA spēj samērā precīzi prognozēt apguves rādītājus, izmantojot dažādus uzraudzības instrumentus, līdz šim veiktie pasākumi nav pilnībā novērsuši pastāvošos riskus. Kaut arī INEA ziņo atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem par kavējumiem, tās pilnvaras veikt koriģējošus pasākumus nav sīki formulētas.

72

Tā kā nākamgad beigsies 2014.–2020. gada periods, pastāv risks, ka maksājumi, saistību atcelšana un atmaksājumi turpmākajos mēnešos būtiski palielināsies. Tas var negatīvi ietekmēt īstenošanu: ja saistību atcelšanu veic pārāk vēlu plānošanas periodā, INEA varētu būt maz laika, lai atkārtoti ieguldītu līdzekļus citos projektos.

73

Īpašajā ziņojumā Nr. 17/2018 par ES kohēzijas fondu dalītu pārvaldību mēs konstatējām, ka pasākumi, kas paredzēti, lai plānošanas perioda beigās palielinātu apguvi, maz uzmanības var pievērst rezultātiem. Tāpēc ir svarīgi izmantot visus esošos instrumentus, lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu izlietojumu visā īstenošanas periodā. Mēs arī konstatējām, ka gadījumos, kad pēc nākamās programmas sākuma ir vēl jāpārvalda liels finansējuma apjoms, var pastāvēt domino efekts, kas kavē tās īstenošanu29.

Esošais darbības rezultātu satvars nav labi piemērots, lai parādītu, kā projekti veicina programmas mērķu sasniegšanu

74

Ir jāievieš mehānismi, lai uzraudzītu un novērtētu, vai un kā projekti veicina EISI programmas mērķu sasniegšanu. Jābūt skaidrībai par to, kurš ir atbildīgs par sasniegto rezultātu uzraudzību.

75

Darbības rezultātu satvars nav labi piemērots, lai INEA uzraudzītu, vai un kā finansētie projekti veicina programmas mērķu sasniegšanu. Dažādos tiesību avotos ir noteikti rādītāji un mērķi, kas jāuzrauga, bet tie nav pilnīgi skaidri vai konsekventi. INEA deleģēšanas aktā nav skaidri uzdots INEA izstrādāt darbības rezultātu satvaru un ziņot par projektu progresu.

76

2017. gadā INEA un atbildīgie ģenerāldirektorāti izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija pārbaudīt programmas pārskatā definēto rādītāju piemērotību. Darba grupa secināja, ka neviens no rādītājiem nav tieši piemērots uzraudzībai: 10 rādītāji būtu piemēroti, ja tie tiktu nedaudz uzlaboti, bet 34 rādītājiem vai nu bija nepieciešami būtiski uzlabojumi, vai arī tie bija pilnīgi nepiemēroti vai neattiecas uz INEA darbības jomu. Piemēram, lai gan EISI regulā ir sniegta termina “problemātiskais posms” vispārēja definīcija transporta jomā, ar to nepietiek, lai šajā aspektā mērītu projektu darbības rezultātus30. Tas var novest pie nekonsekventas ziņošanas par dažāda mēroga projektiem (sk. 5. izcēlumu).

5. izcēlums

Nekonsekventas ziņošanas piemērs par dažāda mēroga projektu problemātiskajiem posmiem

EISI-T projekts sniedza 4,3 miljoni EUR, lai likvidētu sešus problemātiskos posmus, mainot tiltus un caurtekas pār ūdensceļiem 4,2 km posmā.

Pretēji tam citā sarežģītā EISI-T projektā, kura mērķis ir izbūvēt pārrobežu tuneli vairāk nekā 500 miljonu EUR vērtībā, novērsīs tikai vienu problemātisko posmu.

77

2018. gada sākumā INEA atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem iesniedza priekšlikumu par jauniem rādītājiem EISI II programmā attiecībā uz transporta un enerģētikas nozarēm. Tomēr revīzijas laikā process nevirzījās uz priekšu.

78

Neraugoties uz šīm grūtībām, INEA veic zināmu darbības rezultātu uzraudzību, apkopojot informāciju no saņēmējiem par deviņiem tiešo rezultātu rādītājiem. Lai labāk aptvertu projektu faktiskos tiešos rezultātus, šie rādītāji nedaudz atšķiras no EISI regulā noteiktajiem.

79

Tomēr šī uzraudzība galvenokārt ir vērsta uz ieguldījumu un tiešajiem rezultātiem, piemēram, kilometru vai uzbūvēto alternatīvās degvielas piegādes punktu skaitu, un tajā nav ietverti koprezultāti, piemēram, radītais laika ietaupījums vai lielāki satiksmes apjomi. Tas atbilst INEA pilnvarām un atbildīgo ģenerāldirektorātu deleģēšanas aktiem. Lai gan dotāciju nolīgumiem ir tehniski pielikumi, kuros ir aprakstīti mērķi, darbības un starpposma mērķi, tajos nav ietverti GDR projektu koprezultātu novērtēšanai, bet tas ievērojami uzlabotu darbības rezultātu uzraudzību.

80

Vairākos iepriekšējos ziņojumos mēs jau konstatējām, ka projektu uzraudzība ir galvenokārt vērsta uz tiešajiem rezultātiem, nenovērtējot koprezultātu31. Tāpēc nav sistemātiskas informācijas par to, vai un kā ES līdzfinansētie projekti — individuāli un/vai pamattīkla koridoru kontekstā — ir sasnieguši gaidītos uz koprezultātu balstītos mērķus un ietekmējuši ekonomikas attīstību. Sistemātiskāka EISI projektu radīto koprezultātu novērtēšana ļautu Komisijai izvērtēt, kādā mērā tās finansiālais atbalsts ir palīdzējis gūt panākumus EISI programmas mērķu sasniegšanā, kā arī atbilst vispārējam mērķim sekmēt Eiropas komunikāciju tīklus (08.11. punkts).

Secinājumi un ieteikumi

81

INEA ir izpildījusi deleģētos uzdevumus, kas noteikti tās pilnvarās, un nodrošinājusi gaidītos ieguvumus, tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas saistīti ar struktūru. Mēs konstatējām trūkumus citādi labi organizētajās EISI atlases procedūrās, riskus programmas īstenošanā un nepilnības ziņošanā par darbības rezultātiem.

82

Gaidītie ieguvumi no Komisijas pienākumu uzticēšanas INEA tika sasniegti, tomēr ar dažiem ierobežojumiem, kas saistīti ar struktūru. INEA ir izstrādājusi standartizētas procedūras, kas ir vienkāršojušas deleģēto programmu īstenošanu. Tās kopējie administratīvie izdevumi ir mazāki par sākotnēji aplēstajiem 20.24. punkts.

83

INEA ir veikusi vairākas darbības, lai sagatavotu pamatu sinerģijai starp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” un EISI un starp EISI nozarēm. Neraugoties uz to, līdz šim faktiski ir izmantota neliela sinerģija, jo pastāv šķēršļi tiesiskajā regulējumā, programmas mērķi nav saskaņoti un projektu sagatavotības līmenis atšķiras. INEA un EASME ir kopīga atbildība par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” enerģētikas pētniecības programmas īstenošanu, un, tā kā katra aģentūra atsevišķi pārvalda savas programmas daļas, abās pusēs rodas administratīvas izmaksas 25.30. punkts).

1. ieteikums. Jāuzlabo sinerģijas potenciāls
 1. Komisijai un INEA savu pilnvaru ietvaros jālikvidē šķēršļi sinerģijai, jāiekļauj vajadzīgie elementi stratēģiskajos dokumentos un darba programmās un jāizvirza attiecīgi noteikumi panāktās sinerģijas novērtēšanai.
 2. Komisijai jāizvērtē, vai nākamajā plānošanas periodā līdzīgu programmu īstenošanu, piemēram, enerģētikas pētniecības jomā, deleģēt tikai vienai izpildaģentūrai.

Mērķtermiņš: 2021.–2027. gada EISI īstenošanas sākums.

84

INEA ir izpildījusi tai deleģētos uzdevumus un galvenos darbības rādītājus. Tomēr esošā struktūra rada ierobežojumus. Tā kā darbinieku skaits ir saistīts ar deleģētajām programmām, INEA nav pietiekama elastīguma, lai norīkotu darbiniekus pašu steidzamāko uzdevumu veikšanai. INEA GDR nav arī īpaši orientēti uz koprezultātiem: tie nav konkrēti vērsti uz programmas pārvaldības kvalitātes mērīšanu 31.40. punkts).

2. ieteikums. Jāstiprina sistēma INEA īstenotajai deleģēto programmu pārvaldībai
 1. Lai risinātu vajadzīgo cilvēkresursu īstermiņa svārstības, Komisijai jāizstrādā struktūra, kas ļautu INEA elastīgāk pārdalīt personālu starp programmām un to iekšienē.
 2. Komisijai un INEA jāizmanto vairāk uz koprezultātiem vērsti mērķi un rādītāji.

Mērķtermiņš: no 2021. gada.

85

EISI projektu atlases procedūras ir labi organizētas, taču mēs konstatējām trūkumus īstenošanā. Tās labāk jāsaskaņo trijās EISI nozarēs. EISI–T jomā izraudzīšanas varbūtība ir neatkarīga no punktu skaita, ko ieteiktajiem projektiem snieguši ārējie eksperti. Ir labāk jādokumentē iemesli, kāpēc notikusi atkāpe no novērtējuma. Tas attiecas arī uz atšķirībām piešķiršanas kritēriju piemērošanā 42.56. punkts).

3. ieteikums. Jānodrošina projektu atlases procedūru lielāka saskaņotība un pārredzamība

Lai uzlabotu projektu atlases procedūras, Komisijai un INEA

 1. jāveic strukturēta analīze par procedūrām trijās EISI nozarēs, lai noteiktu labāko praksi un, iespējams, procedūras saskaņotu;
 2. gan attiecībā uz ārējo, gan iekšējo novērtējumu sīkāk jādefinē piešķiršanas kritēriji; konkrēti, precīzi jādefinē sagatavotības kritērijs un jāpastiprina tā novērtēšana. Nepārprotamāk jāformulē citi piešķiršanas kritēriji, kas ļautu parādīt, ka izraudzītajiem projektiem būs nozīmīga ietekme un ES pievienotā vērtība;
 3. labāk jādokumentē saikne starp ārējo ekspertu viedokli un Komisijas galīgo novērtējumu. Ir svarīgi sniegt atšķirību pamatojumu.

Mērķtermiņš: līdz 2020. gada beigām.

86

Pastāv risks, ka EISI programma netiks pilnībā īstenota. Tas nozīmē, ka programmas ietekme tiks pārvirzīta uz tālāku nākotni. Pagātnes pieredze liecina, ka pasākumi, kas paredzēti, lai plānošanas perioda beigās palielinātu apguvi, ir mazāk orientēti uz koprezultātiem. Tāpat gadījumos, kad pēc nākamās programmas sākuma ir vēl jāpārvalda liels līdzekļu apjoms, iespējams kavējumu domino efekts.

87

Īpaši zemais maksājumu līmenis EISI-E un EISI-T programmās ir saistīts ar projektu novēlotu īstenošanu un nepietiekamu izpildi. Cēlonis ir neveiksmīgi projekti, kuri nespēj izmantot tiem piešķirtos līdzekļus. Komisija pašlaik neplāno uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus daudzgadu perspektīvā, rezultātā tiek iesniegti priekšlikumi ar atšķirīgu gatavības pakāpi.

88

INEA veiktie koriģējošie pasākumi attiecībā uz iekavētajiem projektiem pilnībā nenovērš šos riskus. Dotāciju nolīguma paraugi tieši nesaista finansējumu ar starpposma mērķu sasniegšanu. Jāpilnveido instrumenti projektu padziļinātai uzraudzībai 58.73. punkts).

4. ieteikums. Jāparedz labāki nosacījumi EISI savlaicīgai īstenošanai

Lai racionalizētu līdzekļu piešķiršanas daudzgadu plānošanu un uzlabotu līdzekļu izmantošanu,

 1. Komisijai un INEA jānodrošina saistību un uzaicinājumu saskaņota ilgtermiņa plānošana;
 2. Mērķtermiņš: 2021.–2027. gada EISI īstenošanas sākums.

 3. Komisijai un INEA jāpastiprina saikne starp finansējumu un projektu starpposma mērķu sasniegšanu;
 4. Mērķtermiņš: 2021.–2027. gada EISI īstenošanas sākums.

 5. Komisijai jāuzlabo instrumenti, lai padziļināti uzraudzītu projektus saistībā ar finansējuma izmantošanu. Visās EISI nozarēs INEA ciešā sadarbībā ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem, dalībvalstīm un saņēmējiem jāpievērš vairāk uzmanības projektu savlaicīgai īstenošanai. Komisijai jāatbalsta INEA koriģējošo pasākumu veikšanā, ja projekti netiek savlaicīgi īstenoti.
 6. Mērķtermiņš: līdz 2020. gada beigām.
89

Pašreizējais darbības rezultātu satvars pietiekami nemēra, kā projekti veicina EISI programmas mērķu sasniegšanu. INEA uzrauga rādītājus, kas vērsti uz projektu tiešajiem rezultātiem, bet kas neļauj novērtēt programmas efektivitāti. INEA 2018. gadā sagatavoja pārskatītus rādītājus, taču process nav virzīts tālāk 75.80. punkts).

5. ieteikums. Jāpārveido darbības rezultātu satvars, lai labāk uzraudzītu projektu rezultātus
 1. Pamatojoties uz pieredzi un TEN-T un EISI projektos gūtajām atziņām, INEA un Komisijai jānosaka darbības rezultātu satvars, kurā EISI programmas mērķi sadalīti skaidros un izmērāmos rādītājos, kas aptver visas EISI nozares, un gaidāmajos projekta rezultātos.
 2. INEA šie rādītāji jāiekļauj uzaicinājuma mērķos, jāņem tie vērā projektu priekšlikumu vērtēšanā, tie jāuzrauga, izmantojot dotāciju nolīgumus, un regulāri jāziņo par tiem Komisijai.
 3. Mērķtermiņš: 2021.–2027. gada EISI īstenošanas sākums.

Šo ziņojumu 2019. gada 25. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas locekle Iliana Ivanova.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs
Klaus-Heiner Lehne

Pielikumi

I pielikums. Komisijas un INEA pienākumi EISI pārvaldībā

Avots: ERP.

Glosārijs un saīsinājumi

“Apvārsnis 2020”: ES pētniecības un inovācijas programma 2014.–2020. gadam ar gandrīz 80 miljardu EUR pieejamo finansējumu septiņu gadu periodam.

Darbības statusa ziņojums: dokuments, ko saņēmējs izmanto, lai ziņotu par projekta tehnisko progresu salīdzinājumā ar sākotnējo plānu, kā arī par attiecīgo budžeta izlietojumu. Tas ir galvenais dokuments, ko INEA izmanto, lai sekotu projekta virzībai un to pārbaudītu.

Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (EISI): kopš 2014. gada tas nodrošina finansiālu atbalstu trīs nozarēm, proti, enerģētikas nozarei (EISI-E), transporta nozarei (EISI-T), kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarei (EISI–IKT). Šajās trijās nozarēs EISI nosaka prioritāros ieguldījumus, tostarp tie ir elektroenerģijas un gāzes koridori, atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošana, savstarpēji savienoti transporta koridori, videi nekaitīgāki transporta veidi, ātrdarbīgi platjoslas savienojumi un digitālie tīkli.

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA): struktūra, ko Komisija izveidojusi, lai īstenotu Eiropas Pētniecības padomes stratēģiju, ko noteikusi Zinātniskā padome, tā atbild par dotāciju ikdienas pārvaldību.

Eiropas transporta tīkls (TEN-T): plānots autoceļu, dzelzceļa, gaisa ceļu un ūdensceļu transporta tīklu kopums Eiropas transporta tīkla politikas īstenošanai. TEN-T tīkli ir daļa no plašākas Eiropas tīklu (TENs) sistēmas, kas ietver arī telekomunikāciju tīklu (eTEN) un ierosināto enerģētikas tīklu (TEN-E). TEN-T infrastruktūras attīstība ir cieši saistīta ar ES transporta politikas īstenošanu un turpmāko attīstību.

EISI-E: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – enerģētika.

EISI–IKT: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – telekomunikācijas.

EISI-T: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments – transports.

Enerģētikas ģenerāldirektorāts (ENER ĢD): Komisijas dienests, kas atbildīgs par ES enerģētikas politiku – drošu, ilgtspējīgu un cenas ziņā konkurētspējīgu enerģiju Eiropai.

FR: Finanšu regula.

FTE: pilnslodzes ekvivalents.

GDR: galvenais darbības rādītājs.

ĢD: ģenerāldirektorāts.

IIA: izmaksu un ieguvumu analīze.

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA): pēctece Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūrai (TEN-T EA), ko Komisija izveidoja 2006. gadā, lai pārvaldītu TEN-T programmas tehnisko un finansiālo īstenošanu. INEA, kuras galvenā mītne atrodas Briselē, oficiāli sāka darbību 2014. gada 1. janvārī, lai īstenotu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, kā arī mantoto programmu (TEN-T un “Marco Polo” 2007.–2013. gadam) komponentus.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA): struktūra, ko Komisija izveidojusi, lai tās vārdā pārvaldītu izglītībai, kultūrai, audiovizuālajai jomai, sportam, pilsonībai un brīvprātīgajam darbam paredzēto finansējumu.

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts (CNECT ĢD): tas ir Komisijas dienests, kura uzdevums ir izveidot digitālo vienoto tirgu, lai Eiropā radītu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

Kopīgu interešu projekti (KIP): svarīgi infrastruktūras projekti, it īpaši pārrobežu projekti, kas savieno ES valstu energosistēmas. Tiem piemēro ātrākas un efektīvākas atļauju piešķiršanas procedūras un uzlabotu regulatīvo pieeju (sadalot izmaksas atbilstoši neto ieguvumiem). Tos var atbalstīt arī EISI ietvaros.

Kopuzņēmums Shift2Rail (S2R): Eiropas dzelzceļa iniciatīva, kas koncentrējas uz mērķtiecīgu pētniecību un inovāciju un uz tirgu orientētiem risinājumiem, paātrinot jaunu un progresīvu tehnoloģiju integrāciju inovatīvos dzelzceļa produktu risinājumos.

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME): struktūra, ko Komisija izveidojusi, lai tās vārdā pārvaldītu vairākas ES programmas MVU atbalsta un inovācijas, vides, klimata politikas, enerģētikas un jūrlietu jomās.

Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (MOVE ĢD): Komisijas dienests, kas atbildīgs par ES politiku mobilitātes un transporta jomā.

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA): Eiropas Komisijas izveidota struktūra, kuras uzdevums ir Komisijas vārdā pārvaldīt četras ES programmas: Veselības programmu; Patērētāju tiesību aizsardzības programmu; iniciatīvu “Labākas mācības, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu” un Lauksaimniecības produktu veicināšanas programmu.

Pētniecības izpildaģentūra (REA): struktūra, kuru Komisija izveidoja 2007. gadā, lai īstenotu Septītās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas (7. PP) daļas. 2013. gadā tās darbības joma tika paplašināta, iekļaujot lielas daļas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pārvaldību.

Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts (RTD ĢD): tas ir atbildīgs par ES politiku pētniecības, zinātnes un inovācijas jomā; mērķis ir palīdzētu radīt izaugsmi un darbvietas un risinātu lielākās sabiedrības problēmas.

Starpposma novērtējums (MTR): 2018. gadā INEA veica starpposma novērtējumu par 2014. un 2015. gada konkursu nepabeigtajām darbībām saskaņā ar daudzgadu darba programmu; mērķis bija nodrošināt efektīvu un lietderīgu ES līdzekļu izmantošanu. Atkarībā no EISI ieguldījuma darbībām piemēroja vai nu “visaptverošu”, vai “dokumentāru” pārbaudi.

Komisijas atbildes

Kopsavilkums

III

Otrais ievilkums. Komisija uzskata, ka Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) darbības rādītāji ir piemēroti INEA darbības rezultātu novērtēšanai saskaņā ar pilnvarām, ko tā ir saņēmusi no Komisijas. Tāpēc Komisija uzskata, ka INEA darbības rādītāji jānošķir no pašu programmu rezultātu vērtēšanas.

INEA darbības rādītāji sniedz informāciju par ikgadējiem rezultātiem attiecībā uz budžeta lēmējinstitūcijas nobalsoto budžetu (t. i., par līdzekļu apgūšanu).

Ceturtais ievilkums. Gadu gaitā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (EISI) atbildīgie ģenerāldirektorāti, lai atvieglotu INEA darba slodzi, ir uzlabojuši savu konkursu koordinēšanu. Saskaņā ar 2. EISI pirmā daudzgadu darba programma ietvers priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu grafiku pirmajiem trim programmas gadiem, to tematus un indikatīvo budžetu, kā arī perspektīvu satvaru, kas aptvers visu plānošanas periodu.

IV

Pirmais ievilkums. Par EISI atbildīgie ģenerāldirektorāti ir jau pārskatījuši savus individuālos vērtējumus un atlases procedūras un šobrīd attiecībā uz 2. EISI izstrādā kopīgu pieeju. Tas jo īpaši ļaus transponēt 2. EISI regulas projekta 13. pantā iekļautos novērtējuma elementus piešķiršanas kritērijos. Šāda vienota pieeja atvieglos arī EISI programmas pārvietošanu uz e-dotāciju IT moduli.

ERP minētie 14 EISI transporta (EISI-T) projekti veido tikai 1,9 % no atlasītajiem projektiem un 3 % no kopējā finansējuma. Parasti projektu atlase ir saskaņota ar ekspertu ieteikumu izraudzīties projektus finansēšanai.

Trešais ievilkums. Komisija uzsver, ka infrastruktūrai paredzēto ES izdevumu programmu īstenošana jo īpaši ir saistīta noteiktu riska pakāpi. Komisija uzskata, ka Komisija un INEA nepārtraukti pārvalda objektīvo risku, ka EISI programmas var netikt pilnībā īstenotas.

Ceturtais ievilkums. EISI-T budžeta intensīvāka īstenošana sākumposmā bija skaidra politiska pieeja, kuras mērķis bija atvieglot ekonomikas atlabšanu, atbalstīt ļoti būtiskus pārrobežu infrastruktūras projektus, kurus jau daļēji finansēja no TEN-T 2007.–2013. gada programmas, optimizēt budžeta līdzekļu apguvi un izpildīt saistības, lai nodrošinātu kohēzijas finansējuma budžeta (11,3 miljardi EUR) pilnīgu izpildi līdz 2016. gada beigām, kas bija termiņš finansējumu sadalei pa valstīm (EISI regulas 11. panta 2. punkts).

Piektais ievilkums. Aktīvai portfeļa pārvaldībai jānodrošina efektīva ES līdzekļu izmantošana, un tas vajadzības gadījumā var ietvert termiņa pagarinājumus un projektu tvēruma pārskatīšanu.

V

Skatīt Komisijas atbildes uz 1.–5. ieteikumu.

Apsvērumi

29

Komisija atzīst, ka koordināciju starp izpildaģentūrām un kopuzņēmumiem varētu palielināt, ņemot vērā strukturētu pasākumu turpmāku attīstību.

Šajā sakarā tiek īstenoti centieni, piemēram, saistībā ar kopuzņēmumu Shift2Rail (S2R) INEA piedalās Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) politikas padomē, kur tiek koordinēti ERTMS un attiecīgie tehniskie jautājumi. Tiklīdz kopuzņēmuma S2R pārvaldīto pētniecības projektu rezultāti būs pieejami izmantošanai un ja tie atbildīs EISI, tiks īstenota intensīvāka sadarbība. Tas attiecas uz gaisa satiksmes pārvaldību, kur EISI īsteno kopuzņēmuma SESAR atbalstīto Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības programmas (SESAR) projektu rezultātus.

Turklāt vismaz vienu galveno projektu (kas izraudzīts 2015. gada EISI-T konkursa laikā) saskaņā ar attiecīgajām kompetencēm kopīgi atbalstīja INEA un kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis”. Visbeidzot, projektu priekšlikumu izvērtēšanas laikā INEA izmanto arī regulatīvo aģentūru — piemēram, Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA), Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) — zinātību.

30

Summas un dažādo virzienu ziņā “Apvārsnis 2020” ir lielākā izpildaģentūrām deleģētā programma. Ne tikai izpildaģentūras, bet arī vairāki ģenerāldirektorāti un kopuzņēmumi ir atbildīgi par programmas “Apvārsnis 2020” daļu izpildi. Tajā laikā, kad programmas “Apvārsnis 2020” enerģētikas joma tika deleģēta INEA un Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūrai (EASME), sinerģija drīzāk bija sagaidāma starp INEA īstenoto programmas “Apvārsnis 2020” enerģētikas virzienu un EISI enerģētikas jomu un starp EASME īstenoto programmas “Apvārsnis 2020” enerģētikas virzienu un programmas “Apvārsnis 2020” vides un resursu jomu, finanšu instrumentu videi (LIFE) un Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (CIP) ekoinovācijas instrumentu.

Komisija 2018. gada septembrī sāka izmaksu un ieguvumu analīzi, kurā tiek pētīti dažādi scenāriji attiecībā uz to turpmāko ES programmu (vai programmu virzienu) sadalījumu, kas jādeleģē dažādām izpildaģentūrām 2021.–2027. gadā. Izmaksu un ieguvumu analīzē tiks ņemti vērā vairāki faktori, kuru starpā ir ietaupījumu gūšana, aģentūru saglabāšana pārvaldāmā lielumā, atbildīgo ģenerāldirektorātu skaita maksimāla ierobežošana un saskaņotība paredzēto atbalsta saņēmēju ziņā.

33

Komisija uzskata, ka INEA galvenie darbības rādītāji ir atbilstoši, lai novērtētu INEA darbības rezultātus saskaņā ar pilnvarām, ko tā ir saņēmusi no Komisijas. Tāpēc INEA darbības rādītāji jānošķir no rādītājiem, ar kuriem novērtē pašu programmu rezultātus un kurus noteikuši līdztiesīgie likumdevēji programmu tiesiskajā regulējumā.

INEA galvenie darbības rādītāji sniedz informāciju par ikgadējiem rezultātiem attiecībā uz budžeta lēmējinstitūcijas nobalsoto budžetu (t. i., par līdzekļu apgūšanu).

34

INEA pašreizējo galveno darbības rādītāju kopums bija paredzēts, lai atspoguļotu aģentūras konkrētos pienākumus, bet tie ir līdzīgi citu izpildaģentūru izmantotajiem galvenajiem darbības rādītājiem. Taču Komisija norāda, ka starp dažādu izpildaģentūru pārvaldītajām programmām pastāv ievērojamas atšķirības, kas varētu izskaidrot dažādu rādītāju izmantošanu. Tomēr Komisija novērtēs rādītāju turpmākas uzlabošanas iespēju, saglabājot galveno darbības rādītāju kopējo skaitu ierobežotu.

37

Komisija pašlaik izvērtē iespējas ieviest papildu elastīguma mehānismus attiecībā uz personāla sadalījumu starp programmām konkrētas izpildaģentūras ietvaros, lai panāktu lielāku efektivitāti tās pārvaldībā. Tomēr Komisijai ir saistoši Finanšu regulā noteiktie budžeta principi, jo īpaši specifikācijas princips, tāpēc jebkāds šāds elastīgums būs pienācīgi jāpielāgo, lai nodrošinātu šā principa ievērošanu.

45

Pa šo laiku ir veikta triju EISI nozaru vērtēšanas un atlases procedūru analīze un, ņemot vērā 2. EISI, tiek gatavota vienota pieeja.

48

Punktu piešķiršanas apsvērumiem ir mazāka ietekme, jo EISI transporta jomā netiek veikta sarindošana. Ekspertu ieteikums ietver ne tikai punktu skaitu, bet arī kvalitatīvu izvērtējumu atbilstīgi kritērijam, kuru Komisija ņem vērā savā atlasē.

Komisija uzskata, ka galvenais iemesls, lai nefinansētu ekspertu ieteiktos priekšlikumus, ir neatbilstība starp pieejamo budžetu un pieprasīto finansējumu, nevis punktu piešķiršanas apsvērumi.

49

Komisijas kopīga atbilde uz 49. un 50. punktu

Komisija norāda, ka visās trijās nozarēs būtiski atšķiras budžeta pieejamība. Transporta nozarē pat pēc ārējo ekspertu ieteikumiem joprojām ir pārāk liels iesniegto priekšlikumu skaits, kas atlases procesā liek Komisijai noraidīt kvalitatīvus priekšlikumus. Turpretim abās pārējās nozarēs spiediens, ko rada pārāk liels iesniegto priekšlikumu skaits, ir mazāk būtisks, tāpēc ir iemesls acīmredzamai saistībai.

52

Kā jau minēts 48. punktā, tie 14 gadījumi, ko minēja ERP par EISI-T atlasītajiem projektiem, kurus nebija ieteikuši ārējie eksperti, veido tikai 1,9 % no atlasītajiem projektiem un 3 % no kopējā finansējuma. Komisija uzskata, ka visos 14 gadījumos atlases pamatojums ir skaidri izklāstīts atlases komisijas protokolā un atsevišķajās attiecīgo projektu novērtējuma veidlapās. Tomēr Komisija atzīst, ka šajā ziņā varēja izstrādāt detalizētākus pamatojumus. Šis jautājums tiks izskatīts saistībā ar 2. EISI paredzēto vērtēšanas vienoto pieeju un atlases procesu.

2. izcēlums. Piemērs projektam, ko noraidījuši eksperti un INEA, bet ko izvēlējās EISI atlases komisija

Darbība tiek īstenota vienā dalībvalstī un radīs tur ievērojamas priekšrocības, taču ir taisnība, ka šā tīkla ietekme pilnībā materializēsies tikai ar elektrifikācijas īstenošanu kaimiņu dalībvalstī. Šajā kaimiņu dalībvalstī tiek veikti vietēji politiskie centieni pavirzīt uz priekšu minēto elektrifikāciju. Komisija atgādina, ka INEA regulāri veiktā projekta pārraudzība liecina par savlaicīgu un efektīvu tā īstenošanu.

54

Komisija piešķir īpašu nozīmi ne tikai punktu piešķiršanai, bet arī tam, lai eksperti kvalitatīvi izvērtētu katru kritēriju. Ar punktu skaitu tiek mēģināts attēlot ļoti sarežģītu situāciju, kas raksturota tekstā ar vienu vērtību, savukārt teksts nodrošina vairāk argumentu un nianšu.

Komisija uzsver, ka atšķirības un nekonsekvence piešķiršanas kritēriju punktu skaita noteikšanā var rasties citu iemeslu, nevis vērtēšanas kritēriju atšķirīgas izpratnes dēļ, piemēram, to iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekspertu raksturojumiem un pieredzi.

Norādījumi ekspertiem par piešķiršanas kritēriju interpretāciju rakstiski vai mutiski ir darīti pieejami attiecībā uz visām EISI nozarēm.

56

Komisija uzskata, ka, lai gan projektu sagatavotības novērtējums patiešām ir sarežģīts, tas ir iespējams, jo projekta īstenošanu laika gaitā var pielāgot jebkādiem jautājumiem (termiņa pagarinājumiem, tvēruma pārskatīšanai, tvēruma mazināšanai, izbeigšanai).

Konkrētajos darba programmu un uzaicinājumu tekstos paskaidrots, kāda veida priekšlikumi tiek gaidīti (pētījumi, darbi, jaukta veida) un kad projekti ir jāsāk. Realitātē infrastruktūras projekti ir ļoti komplicēti un dažādi to posmi notiek paralēli. Arvien vairāk gadījumos atbalsta saņēmēji piedalās konkursā, pamatojoties uz principu “projektē un būvē”, kas nozīmē vienā līgumā iekļautus pētījumus un darbus.

60

Komisija uzskata, ka attiecībā uz transporta nozari pāreja no prioritātes projektiem uz pamattīkla / visaptveroša tīkla pieeju padara salīdzinājumu nederīgu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir stingri apņēmusies palielināt iepriekšējā punktā minēto apgūšanas līmeni (74 %) un INEA īsteno ļoti aktīvu portfeļa pārvaldību, lai maksimāli palielinātu EISI apgūšanas līmeni.

EISI-T jomā, ņemot vērā INEA veikto projekta portfeļa regulāro pārskatīšanu un izrietošos atsevišķu aizkavētu projektu dotāciju nolīgumu grozījumus un piemērojot principu “izmanto vai zaudē”, attiecībā uz 2019. un 2020. gadu tiek gatavoti atmaksājumu uzaicinājumi. Mērķis ir līdz minimumam samazināt programmas budžeta nepietiekamo izmantojumu.

65

Komisija uzskata, ka bez kavējumu uzraudzības pastāv arī citi aizsardzības pasākumi, kas izstrādāti, lai nodrošinātu to, ka “laikus tiek veikti efektīvi koriģējoši pasākumi”, piemēram, tādu atbilstīgu pasākumu veikšana, kas paredzēti piemērojamajā tiesiskajā un finanšu regulējumā.

66

Komisija uzskata, ka ar ES finansējuma samazināšanu kavējumu gadījumā ne vienmēr tiek panākti vēlamie rezultāti attiecībā uz īstenošanu. Atbalsta saņēmēji vieni paši nevar pilnībā pārvaldīt vairumu kavējumu faktoru. Galu galā svarīgāk ir tas, ka būtiski ieguldījumi ES infrastruktūrā notiek pat ar zināmu kavēšanos.

67

Konkrētos apstākļos darbības statusa ziņojumos var nebūt sniegta jaunākā informācija par projektu tehnisko un finansiālo īstenošanu. Tomēr Komisija norāda, ka darbības statusa ziņojumi nav vienīgais uzraudzības instruments, ko izmanto INEA.

Pašreizējo uzraudzības instrumentu kopums, kas ietver vidusposma novērtējumu transporta jomā, ļauj INEA noteikt īstenošanas jautājumus, pat ja tie, kā ziņojumā pareizi norādīts, nav pilnībā izklāstīti darbības statusa ziņojumā.

70

Triju EISI nozaru portfeļi ir diezgan atšķirīgi un tāpēc grūti salīdzināmi. Tomēr Komisija norāda, ka dotāciju samazinājums nebūtu jāplāno ex ante, bet jāveic tikai tad, kad tas nepieciešams atsevišķiem projektiem. Pašlaik tas attiecas uz visām EISI nozarēm neatkarīgi no tā, vai ir bijis organizēts pilnīgs vidusposma novērtējums.

Turklāt tāda ir projektu īstenošanas pašreizējā prakse — turpināties labu laiku pēc plānošanas perioda beigām (t. i., 2020. gada beigām). Kā paredzēts Finanšu regulā, INEA pieņems galīgās saistības līdz 2021. gada beigām un pēc tam pārvaldīs programmas pakāpenisko izbeigšanu.

71

Komisija uzskata, ka INEA pilnvaras ir skaidri noteiktas dažādos pārvaldes dokumentos un dotāciju nolīgumi nodrošina INEA pietiekamus instrumentus, lai veiktu koriģējošus pasākumus, vienlaikus garantējot, ka projektu īstenošana turpināsies.

Sadarbība starp INEA un atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem šajā ziņā ir ļoti efektīva.

72

Komisija uzskata, ka INEA ir pareizie instrumenti projektu pārvaldīšanai. Saistības attiecībā uz atsevišķiem projektiem ir iespējamas līdz 2021. gada beigām, un INEA ciešā sadarbībā ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem maksimāli efektīvi izmantos šo periodu, lai palielinātu ES finansējuma izmantošanu.

74

Saistībā ar attiecīgajiem pienākumiem INEA ir atbildīga par budžeta izpildi, projektu uzraudzību un ziņošanu Komisijai, savukārt Komisija ir atbildīga par programmas uzraudzību kopumā un attiecīgo ziņojumu sniegšanu programmas pārskatos.

75

Komisija uzsver centienus uzlabot un saskaņot mērķus un rādītājus EISI darbības rezultātu satvarā.

Tā norāda, ka INEA deleģēšanas akta 19. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā ir iekļauti vajadzīgie noteikumi par INEA ziņošanu.

Tā novērtēs iespēju šajā ziņā precizēt aģentūras pienākumus, pārskatot deleģēšanas aktu attiecībā uz 2021.–2027. gada periodu. Komisija uzskata, ka atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un INEA ir jāīsteno kopīgi centieni, lai izstrādātu darbības rezultātu satvaru, kas saista finansētos projektus ar programmas mērķiem. Lai gan INEA veiks būtisku ieguldījumu šādas shēmas izstrādē, pienākumi ir atbilstoši jāsadala starp atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un INEA.

5. izcēlums. Nekonsekventas ziņošanas piemērs par dažāda mēroga projektu problemātiskajiem posmiem

Komisija norāda, ka šajā izcēlumā ir aprakstīts tikai EISI regulas juridiskās definīcijas rezultāts. Tomēr INEA ir pietiekami spējīga ziņot pareizi par dažāda mēroga projektiem, jo ir daudzi citi rādītāji, kurus izmanto kā “problemātisko posmu” rādītājus.

77

Komisija ņem vērā šo apsvērumu un uzsver, ka 2019. gada martā ir atjaunota darba grupa un tāpēc šis process ir atsākts. Lai aptvertu visas trīs EISI nozares, darba grupā ietilpst visu atbildīgo ģenerāldirektorātu un INEA pārstāvji.

Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz laika, lai pabeigtu šo procesu pirms nākamā plānošanas perioda sākuma (t. i., pirms 2. EISI īstenošanas).

79

Lai gan varētu savākt vairāk informācijas par veikto ieguldījumu ilgtermiņa rezultātiem, Komisija uzsver, ka pašlaik INEA ir īpaši uzticēts pārvaldīt finansiālo atbalstu atlasītajiem projektiem, kas pēc savas būtības ir vērsti uz projekta beigās sasniegtajiem tiešajiem rezultātiem. Infrastruktūras ieguldījumu ilgtermiņa ietekmes novērtēšana ir vērā ņemams veids, kurā Komisija vēlas iesaistīties.

80

Lai gan attiecīgie pasākumi ir vēlami, Komisija norāda, ka programmas līmenī būtu jāparedz sistemātiskāka rezultātu izvērtēšana ar INEA līdzdalību. Tāpēc Komisija uzskata, ka šis jautājums neietilpst pašreizējās revīzijas tvērumā, jo tās mērķis ir INEA darbības rezultāti.

Secinājumi un ieteikumi

1. ieteikums. Jāuzlabo sinerģijas potenciāls

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Komisija uzsver, ka ar 2. EISI un pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” saistītajos priekšlikumos jau ir pievērsta īpaša uzmanība tam, lai gūtu labumu no sinerģijas.

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam tiktāl, ciktāl šis novērtējums ir veikts saistībā ar notiekošo izmaksu un ieguvumu analīzi.

Komisija nevar pāragri spriest par šīs analīzes rezultātiem, kurā tiks izskatīti vairāki scenāriji. Tomēr tā norāda, ka analīzē būs jāņem vērā citi elementi, piemēram, aģentūru saglabāšana pārvaldāmā lielumā, atbildīgo ģenerāldirektorātu skaita maksimāla ierobežošana un saskaņotība paredzēto atbalsta saņēmēju ziņā.

84

Attiecībā uz darbinieku pārcelšanas elastīgumu Komisija pašlaik analizē iespējas ieviest papildu elastīguma mehānismus attiecībā uz personāla sadalījumu starp programmām izpildaģentūras ietvaros, lai panāktu lielāku efektivitāti tās pārvaldībā. Tomēr šis elastīgums darbinieku norīkošanā būs pienācīgi jāpielāgo, lai nodrošinātu Finanšu regulā noteiktā specifikācijas principa ievērošanu.

2. ieteikums. Jāstiprina INEA deleģēto programmu pārvaldības struktūra

a) Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam.

Tā izvērtēs iespējas ieviest papildu elastīguma mehānismus attiecībā uz personāla sadalījumu starp programmām konkrētas izpildaģentūras ietvaros, lai panāktu lielāku efektivitāti tās pārvaldībā. Tomēr Komisijai ir saistoši Finanšu regulā noteiktie budžeta principi, jo īpaši specifikācijas princips. Tāpēc jebkāds šāds elastīgums būs pienācīgi jāpielāgo, lai nodrošinātu minētā specifikācijas principa ievērošanu. Turklāt šis jautājums ir jārisina, pārskatot izpildaģentūrām piemērojamo regulējumu, jo Komisija uzskata, ka visiem šādiem elastīguma mehānismiem jābūt kopīgiem visām izpildaģentūrām.

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Komisijai un aģentūrai ir atšķirīgi pienākumi: INEA darbojas Komisijas vārdā, un tās ziņojumus izmanto, lai sagatavotu Komisijas ziņojumus par programmas darbības rezultātiem. INEA kā aģentūras darbības rezultāti kā tādi ir jānošķir no pašu programmu darbības rezultātu satvara.

3. ieteikums. Jānodrošina projektu atlases procedūru lielāka saskaņotība un pārredzamība

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

c) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

86

Ar programmas pilnīgu īstenošanu saistītais risks ir raksturīgs visām (ES) finansējuma programmām, jo īpaši, ja tās attiecas uz infrastruktūru. Infrastruktūras projekti parasti ir saistīti ar ilgiem izstrādes un īstenošanas termiņiem. Šis risks ir apzināts, un INEA turpinās strādāt, lai mazinātu un novērstu to. Turklāt Komisija uzskata, ka no kavējumu domino efekta var izvairīties, ja pāreja starp abiem plānošanas periodiem ir labi pārvaldīta. Komisija strādās, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju.

4. ieteikums. Jāparedz labāki nosacījumi EISI programmas savlaicīgai īstenošanai

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

c) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

89

Lai no politikas viedokļa labāk uzraudzītu projekta rezultātus, darbi jau ir sākti.

5. ieteikums. Jāpārstrādā darbības rezultātu satvars projektu rezultātu labākai uzraudzībai

a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Komisija uzsver, ka šajā nolūkā 2019. gada martā ir atjaunota darba grupa, kurā ietilpst pārstāvji no visiem atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un INEA, lai aptvertu visas trīs EISI nozares. Komisijas mērķis ir pabeigt šo procesu pirms nākamā plānošanas perioda sākuma (t. i., pirms 2. EISI īstenošanas).

b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Iliana Ivanova vadītā II apakšpalāta, kas revidē izdevumu jomas, kuras saistītas ar ieguldījumu kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai. Revīziju vadīja ERP loceklis Oskar Herics, un viņam palīdzēja locekļa biroja vadītājs Thomas Obermayr, locekļa biroja atašejs Laura Gores, atbildīgais vadītājs Pietro Puricella, darbuzdevuma vadītāja Jolita Korzuniene un revidenti Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Thierry Lavigne, Nils Odiņš un Christian Verzé. Lingvistisko atbalstu sniedza Thomas Everett un Cathryn Lindsay.

No kreisās uz labo: Thomas Everett, Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Jolita Korzuniene, Oskar Herics, Cathryn Lindsay, Nils Odiņš, Laura Gores, Christian Verzé un Pietro Puricella.

Beigu piezīmes

1 Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.).

2 Papildus INEA tās ir Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA), Pētniecības izpildaģentūra (REA) un Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA).

3 Komisijas 2013. gada 23. decembra Īstenošanas lēmums 2013/801/ES, ar ko izveido Inovācijas un tīklu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2007/60/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/593/EK (OV L 352, 24.12.2013., 65. lpp.). Ar Komisijas Lēmumu C(2013) 9235 pilnvaras tika deleģētas Aģentūrai.

4 Aptver laiku no 2014. gada janvāra līdz 2024. gada decembrim.

5 Pielikums Komisijas 2019. gada 25. februāra Lēmumam Nr. C(2019) 1453 par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2019. gada darba programmas apstiprināšanu, 2. daļa.

6 Daļa no EISI–IKT.

7 Novērtējumā galvenā uzmanība tika pievērsta 2014. un 2015. gada daudzgadu konkursiem ar vislielāko ES piešķīrumu. Tie bija 56 % no visiem EISI-T projektiem, un dotāciju kopsumma bija 18 miljardi EUR (80 % no ES kopējā ieguldījuma EISI-T).

8 Izmaksu un ieguvumu analīze attiecībā uz tādu uzdevumu deleģēšanu izpildaģentūrām, kuri saistīti ar Savienības 2014.–2020. gada programmu īstenošanu, 2013. gada augusts. Pirms WiFi4EU iniciatīvas deleģēšanas tika veikta papildu IIA.

9 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) starpposma novērtējumu, COM(2018) 66 final, 14.2.2018.

10 Šā secinājuma pamatā bija pieteikumu iesniedzēju un atbalsta saņēmēju tiešsaistes aptauja (Pētījums, ar kuru atbalsta Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) novērtējumu saistībā ar 2014.–2016. gadu, 5.2.2019., Stratēģijas un novērtēšanas pakalpojumu centrs).

11 111 miljonu EUR efektivitātes ieguvumā nav ietverta WiFi4EU iniciatīva, kuru deleģēja INEA 2018. gadā. Tāpēc 2018. gadā INEA bija jāsedz Wifi4EU administratīvās izmaksas, īpaši algas, kas sākotnēji nebija iekļautas mērķī.

12 2013. g. IIA.

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), 17. panta 7. punkts.

14 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) starpposma novērtējumu, COM(2018) 66 final, 14.2.2018.

15 Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail (OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.), 15. apsvērums.

16 ERP Īpašais ziņojums Nr. 13/2009 “Vai īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām ir veiksmīga izvēle?”, 66. punkts.

17 Īpašu finanšu pārskatu iesniedz Izpildaģentūru komitejai un budžeta lēmējiestādei gadījumā, ja izpildaģentūrai deleģē uzdevumus, kas saistīti ar ES programmu pārvaldību.

18 Saskaņā ar 9.2.2. iedaļu Pamatnostādnēs par to izpildaģentūru izveidi un darbību, kuras finansē no Savienības budžeta (Komisijas 2014. gada 2. decembra Lēmums C(2014) 9109 final).

19 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014. 19. pants nosaka, ka EISI programmu īsteno ar darba programmu starpniecību. Atbilstoši Komisijas paustajam tai līdz 2020. gada 31. decembrim jāpieņem pirmās daudzgadu darba programmas, tostarp uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus grafiks ar tematiem un indikatīvu budžetu pirmajiem trim jaunās EISI programmas gadiem, kā arī perspektīvais satvars, kas aptvers visu periodu.

20 Regula (ES) Nr. 1316/2013, 3. un 4. pants; Regula (ES) Nr. 1315/2013; Regula (ES) Nr. 347/2013; Regula (ES) Nr. 283/2014.

21 Finanšu regula, 197.–199. pants. Attiecināmības kritēriji attiecas uz pieteikuma iesniedzēju juridisko raksturu un ietver atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem. Atlases kritēriju mērķis ir novērtēt pieteikuma iesniedzēja spēju pabeigt ierosināto darbību. Piešķiršanas kritērijus izmanto, lai novērtētu priekšlikumu kvalitāti.

22 Revīzijas laikā INEA mums pastāstīja, ka EISI projektu priekšlikumu novērtēšanā ir bijuši iesaistīti 380 ārējie eksperti, kuru aplēstais ieguldījums šā uzdevuma izpildei bija 5050 dienu.

23 Kopā EISI-T dotācijām 23 miljardu EUR apmērā tika atlasīti 711 projekti (sk. 2. tabulu).

24 Regulas Nr. 1316/2013 3. apsvērumā paredzēts, ka transporta, telekomunikāciju un enerģētikas nozarē Eiropas komunikāciju tīkliem līdz 2020. gadam nepieciešami ieguldījumi 970 miljardu EUR apmērā.

25 TEN-T apguves līmenis būtu bijis pat vēl zemāks, ja vien TEN-T izpildaģentūra nebūtu spējusi uzņemt saistības par vienu trešdaļu no budžeta divas reizes, atkārtoti ieguldot līdzekļus no neveiksmīgiem projektiem jaunās subsīdijās, izmantojot “atmaksājumu uzaicinājumus” 2,3 miljardu EUR apmērā.

26 Pēc dotāciju nolīgumu parakstīšanas INEA uzņemas saistības par līdzekļiem atbilstīgi konkrētajam gadam plānotajiem maksājumiem. Tādējādi budžeta saistības atspoguļo tikai daļu no projektiem piešķirtā budžeta.

27 Tomēr tā ir neliela daļa no 1233 atlasītajiem projektiem. 12 projektu kopējais sākotnējais ES ieguldījums, par ko bija panākta vienošanās, bija 112 miljoni EUR.

28 Piemēram, piecos no 10 izskatītajiem EISI-T būvdarbu projektiem īstenošanas periods bija grozīts tikai pēc starpposma novērtējuma.

29 Īpašais ziņojums Nr. 17/2018 “Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz rezultātiem” (http://eca.europa.eu).

30 Darba grupa secināja, ka “attiecībā uz problemātisko posmu rādītāju, par kuru INEA vāc datus (..), ir vajadzīgi būtiski uzlabojumi, jo tā informatīvā vērtība ir zema”.

31 Vispārējā stāvokļa apskats “Ceļā uz veiksmīgu transporta nozari Eiropas Savienībā: risināmās problēmas”; īpašais ziņojums Nr. 21/2018 “ERAF un ESF projektu atlase un uzraudzība 2014.–2020. gada periodā joprojām vērsta galvenokārt uz tiešajiem rezultātiem”; īpašais ziņojums Nr. 19/2018 “Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls nav izveidots, tā vietā – neefektīva sadrumstalotība” un īpašais ziņojums Nr. 23/2016 “Jūras transporta problēmas Eiropas Savienībā — daudz neefektīvu un ilgtnespējīgu ieguldījumu”.

Laika skala

Notikums Datums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 4.7.2018. /
3.9.2018.
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 28.6.2019.
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc revīzijas konstatējumu saskaņošanas procedūras 25.9.2019.
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālo atbilžu saņemšana visās valodās 31.10.2019.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3679-9 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/882702 QJ-AB-19-014-LV-N
HTML ISBN 978-92-847-3656-0 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/64840 QJ-AB-19-014-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2019

Atļauts izmantot citur, norādot avotu.
Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta ar Lēmumu 2011/833/ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.).

 

Kā sazināties ar ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
 • pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/european-union/index_lv

ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://op.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.