Különjelentés
sz.19 2019

INEA: A várt előnyök megvalósultak, de a CEF hiányosságait még ki kell küszöbölni

A jelentésről: Az INEA küldetése a Bizottság, a projektgazdák és az érdekelt felek támogatása a közlekedés, az energetika és a távközlés területén megvalósuló infrastrukturális, kutatási és innovációs projektekhez biztosított szakértelem és programirányítás révén, valamint az e tevékenységek közötti szinergiák elősegítése.
Az INEA-t a CEF teljes költségvetése 93%-ának és a H2020 költségvetése 7%-ának végrehajtásával bízták meg. Ezek összesen 33,6 milliárd eurót tesznek ki; ez a legmagasabb összegű költségvetés, amelyet egy uniós végrehajtási ügynökség kezel.
Megállapítottuk, hogy az INEA teljesítette a megbízatásában meghatározott átruházott feladatokat és – szervezeti kereteinek korlátai miatt csak részben – megvalósította a várt előnyöket. Megállapítottuk azt is, hogy a CEF egyébként jól szervezett kiválasztási eljárásait hiányosságok, a program végrehajtását kockázatok jellemzik, és a teljesítményről való beszámolásnak is vannak hiányosságai.
A Bizottságnak és az INEA-nak tett ajánlásaink célja a szinergiák kialakulásának elősegítése, az átruházott programok INEA általi irányítására szolgáló keret megerősítése, a CEF projektkiválasztási eljárásainak jobb összehangolása és átláthatóságának fokozása, a CEF időben történő végrehajtását segítő feltételek megteremtése és – a CEF által finanszírozott projektek eredményeinek jobb figyelemmel kísérése érdekében – a teljesítménykeret újratervezése.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglalás

I

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget (INEA) a 2014–2020-as programozási időszakra hozták létre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és a Horizont 2020 programok bizonyos részeinek végrehajtására. Teljes költségvetése 33,6 milliárd euró, a közlekedés, az energia és a távközlés területén megvalósuló projektek társfinanszírozására. Azért az INEA-t választottuk ellenőrzésre, mert az INEA költségvetésénél nagyobbat egyetlen más uniós végrehajtó ügynökség sem kezel, és mivel jelenleg folyik a jogi keret átdolgozása a 2021 és 2027 közötti időszak vonatkozásában.

II

Azt értékeltük, hogy az INEA hogyan irányítja a ráruházott uniós kiadási programokat. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogy az INEA a Bizottsággal együtt i. teljesítette-e a ráruházott feladatokat, és megvalósította-e a feladatok kihelyezésétől várt előnyöket, és ii) a CEF kezelésekor megbízható eljárásokat követ-e.

Az elsődleges ellenőrzött szervezet az INEA volt. Az Ügynökség 2014–2020-as időszakban zajló tevékenységeire összpontosítottunk, elsődleges adatgyűjtési eljárásaink interjúk és dokumentumalapú ellenőrzések voltak.

III

Szervezeti kereteinek korlátai miatt az INEA részben valósította meg a várt előnyöket.

 • Az INEA szabványosított eljárásokat használ, amelyek egyszerűbbé tették az átruházott kiadási programok végrehajtását. Teljes igazgatási költségei egyelőre a kezdetben becsült érték alatt maradnak, bár a személyzeti költségek kissé magasabbak a vártnál. A CEF és a Horizont 2020 közötti, a CEF egyes ágazatai közötti, valamint a más ügynökségekkel kialakult szinergiák csak kevés intézkedés esetében jutottak érvényre.
 • Az INEA teljesítette feladatait, amint ezt öt fő teljesítménymutató kimutatja, ám ezek a mutatók nem kifejezetten eredményorientáltak, azaz nem céljuk a programok végrehajtásának vagy a források felhasználásának mérése.
 • Elsősorban a szervezeti keretek korlátai miatt a személyzeti ügyek kezelése is korlátozott bizonyos mértékig. Mivel a személyzet létszáma az átruházott programoktól függ, az INEA nem tudja rugalmasan átcsoportosítani munkatársait a legsürgetőbb feladatokra.
 • Hiányosságokat találtunk a Bizottság felhívásainak koordinációjában: ezeket nem többéves alapon tervezik, pedig az fokozná a kiszámíthatóságot a projektgazdák számára.
IV

Megállapítottuk azt is, hogy a CEF egyébként jól szervezett kiválasztási eljárásait hiányosságok, a program végrehajtását kockázatok jellemzik, és a teljesítményről való beszámolásban is vannak kivetnivalók.

 • A projektek kiválasztási eljárásai is jól szervezettek, de tovább kell folytatni összehangolásukat a három CEF-ágazat között. A CEF egyes ágazataiban eltérő mértékben korrelál a külső szakértők értékelése és a Bizottság végső odaítélési határozata. A CEF „Közlekedés” ágazatában a kiválasztás valószínűsége független az ajánlott projektekre a külső szakértők által adott pontszámtól. Az értékeléstől való eltérés okait jobban kell dokumentálni. Különösen érvényes ez 14 olyan CEF-T projektre (körülbelül 711 millió euró támogatási értékben), amelyeket a Bizottság kiválasztott ugyan, de a külső szakértők a projektek kiforratlansága, minősége vagy hatása miatt nem ajánlottak finanszírozásra.
 • A projektek kiválasztásához használt odaítélési szempontok további tisztázásra szorulnak. A kiforrottság és a minőség mélyreható értékelése alapvető fontosságú ahhoz, hogy előre lehessen látni a projektek időben történő végrehajtását esetleg befolyásoló tényezőket.
 • Fennáll a kockázata annak, hogy a program nem kerül teljes mértékben végrehajtásra. 2019 januárjáig, az időszak ötödik évéig a projektekre megítélt finanszírozásnak kevesebb mint egynegyede eredményezett kifizetéseket. A folyósítás ilyetén lassúságáért a projektek késedelmes vagy az előírt feltételeket nem teljesítő végrehajtása okolható.
 • Emellett a pályázatok jelenlegi rendszere nem veszi elejét kiforratlan projektjavaslatok beérkezésének. A Bizottság ajánlattételi felhívásainak ütemterve szerint az INEA már a programozási időszak elején jelentős részt bocsátott rendelkezésre a CEF költségvetéséből. A CEF-T költségvetésének 85%-át a 2014. és 2015. évi felhívások alapján ítélték oda úgy, hogy a CEF-T költségvetése csupán 2014-re 12 milliárd euró, vagyis az időszak teljes átruházott költségvetésének 52%-a volt. A források nagy mértékű korai odaítélésének hátránya, hogy egyes kiválasztott projektek nem voltak eléggé kiforrottak.
 • Mivel a 2014–2020-as időszak jövőre befejeződik, fennáll a kockázata annak, hogy a következő hónapokban jelentős mértékben felhalmozódnak a kifizetések, a kötelezettségvállalás-visszavonások és a visszafolyó összegek. Ez tovább késleltetné a program potenciális hatásának jelentkezését. A projektek előrehaladásának nyomon követése fontos, mert így rá lehet tapintani a késedelmekre, és korrekciós lépéseket lehet tenni. Az uniós források eredményes felhasználását azonban jobban biztosítaná a monitoringeszközök – többek között a támogatási megállapodások rendelkezései és a tevékenységre vonatkozó státuszjelentések – tökéletesítése.
 • A meglévő teljesítménykeret nem igazán alkalmas annak szemléltetésére, hogyan járulnak hozzá a projektek a CEF átfogó célkitűzéseihez. Az INEA főként a projektek outputjait követi nyomon, de ez a megközelítés nem elegendő az eredmények értékeléséhez. Ezért nincsenek egyértelmű információk arra vonatkozóan, hogy a kitűzött céloknak megfelelően megvalósultak-e az uniós társfinanszírozású projektek eredményei, és ha igen, hogyan.
V

Megállapításaink alapján olyan intézkedéseket javasolunk, amelyek a következők terén segítenék a Bizottságot és az INEA-t:

 1. a CEF és a H2020 programjai közötti, valamint a CEF ágazatai közötti szinergiák lehetőségének javítása;
 2. az átruházott programok INEA általi irányítására szolgáló keret megerősítése;
 3. a projektkiválasztási eljárások jobb összehangolása és átláthatóbbá tétele;
 4. jobb feltételek kialakítása a CEF időben történő végrehajtásához;
 5. a projekteredmények jobb figyelemmel kísérése érdekében a teljesítménykeret újratervezése.

Bevezetés

Az Európai Unió végrehajtó ügynökségei

01

2003 óta a Bizottságnak jogában áll, hogy korlátozott időszakra végrehajtó ügynökségeket hozzon létre az uniós programokkal kapcsolatos konkrét feladatok irányítására1. Az első ilyen ügynökséget 2004 elején hozták létre. Azóta a Bizottság fokozatosan növelte a finanszírozás összegét és a jelenlegi hat végrehajtó ügynökségéhez kiszervezett programok számát2.

02

A decentralizált ügynökségektől és egyéb szervezetektől eltérően egy végrehajtó ügynökségre a Bizottság nem bízhat mérlegelési jogkört igénylő, politikai döntéseket konkrét tevékenységekké alakító feladatokat.

03

A 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre (TPK) irányuló javaslatában a Bizottság hangsúlyozta a végrehajtó ügynökségek jelentőségét a programok végrehajtásában, mivel ezek költségmegtakarítással és méretgazdaságossággal járnak, és biztosítják a kedvezményezettekhez való operatív közelséget. Ezért a Bizottság szerint további kiszervezéseket is fontolóra kell venni.

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség

04

A brüsszeli székhelyű Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget (INEA) 2013-ban hozták létre3 a 2014–2020-as programozási időszakra4. Az ügynökség a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának (TEN-T EA) jogutódjaként körülbelül 100 fős személyzettel rendelkezett, és a 2007–2013-as TEN-T programot irányította, közel 700 projektre allokált 7,9 milliárd eurós költségvetéssel. Az INEA küldetése, hogy a közlekedés, az energetika és a távközlés területén megvalósuló infrastrukturális, kutatási és innovációs projektekhez biztosított szakértelem és programirányítás révén támogassa a Bizottságot, a projektgazdákat és az érdekelt feleket, valamint elősegítse az e tevékenységek közötti szinergiákat5. Ezért az INEA kulcsfontosságú szerepet játszik a Bizottság ágazati politikáinak műszaki végrehajtásában.

05

Az INEA felügyeletét négy főigazgatóság látja el a Bizottságban, amelyek megbízásából az INEA az 1. táblázatban bemutatott átruházott programok egyes részeit irányítja.

1. fáblázat. Az INEA-ra átruházott programok és a felügyeletet ellátó főigazgatóságok

Program felügyeletet ellátó főigazgatóságok
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): közlekedés, energia és távközlés DG MOVE (vezető főigazgatóság), DG ENER, DG CNECT
Horizont 2020 (H2020): közlekedési és energetikai kutatás DG RTD, DG MOVE, DG ENER, DG CNECT
A 2007–2013-as TEN-T és a Marco Polo II program folyamatban lévő tevékenységei DG MOVE

Forrás: Az INEA munkaprogramjai és egyetértési megállapodás az INEA és a felügyeletet ellátó főigazgatóságok között.

06

Konkrétabban az INEA pályázati felhívásokat készít elő és tesz közzé, projektértékeléseket és kiválasztási eljárásokat szervez, támogatási megállapodásokat készít elő és ír alá, biztosítja a projektek műszaki és pénzügyi nyomon követését, és visszajelzéseket ad a Bizottság számára. Éves igazgatási kiadásai körülbelül 27 millió euró tesznek ki, és közel 300 fős személyzettel rendelkezett 2018-ban.

2. táblázat. Az INEA számára átruházott költségvetés a 2014–2020-as időszakra és a projektek száma

Átruházott költségvetés, millió euró Uniós hozzájárulás a projektekhez, millió euró Projektek száma Befejezett projektek
CEF közlekedés 23 187 22 870 711 33
CEF energetika 4 574 2 400 121 40
CEF távközlés 388 228 394 60
CEF szinergia - 21 7
CEF összesen 28 149 25 519 1 233 133
H2020 közlekedés 2 276 1 757 296 28
H2020 energia 3 018 2 257 312 25
H2020 összesen 5 294 4 014 608 53
Mindösszesen (WiFi4EU nélkül) 33 443 29 533 1 841 186
WiFi4EU6 128
Mindösszesen 33 571

Forrás: Az információk forrása: INEA, 2019. január.

07

Az INEA-t a CEF teljes költségvetése 93%-ának és a H2020 költségvetése 7%-ának végrehajtásával bízták meg. Ezek összesen 33,6 milliárd eurót tesznek ki, ami a legmagasabb összegű költségvetés, amelyet egy uniós végrehajtási ügynökség kezel. A két program az INEA portfoliójába tartozó közel 2 000 projekt társfinanszírozását végzi. 2014–2018-ban a három CEF-ágazatban az INEA 59 pályázati felhívást szervezett, valamint 2 272 támogatható projektjavaslat értékelését szervezte meg. 1 233 projektnek ítéltek meg támogatást, így a CEF-támogatás összértéke 25,5 milliárd eurót tett ki (lásd: 2. táblázat).

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

08

A 2014 januárjában indult CEF az Európa 2020 Stratégia kiemelt programja, amely infrastrukturális beruházások társfinanszírozását végzi a közlekedési, energetikai és távközlési ágazatban.

09

Ebben a programban a CEF közlekedés (CEF-T) az európai közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos szakpolitika végrehajtásának alapvető uniós finanszírozási eszköze. Fő célkitűzése a közutakból, vasútvonalakból, belvízi útvonalakból, belvízi és tengeri kikötőkből, repülőterekből és vasúti-közúti terminálokból álló transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának segítése, amely hálózat 28 tagállamra, valamint határokon átnyúló projektek révén egyes harmadik országokra terjed ki. A CEF célja a szűk keresztmetszeteket felszámoló, a hiányzó összeköttetéseket megteremtő és a határokon átnyúló szakaszokat kiteljesítő, uniós hozzáadott értéket képviselő projektek finanszírozása, főként a fenntartható közlekedési módokat illetően. Uniós cél, hogy 2030-ig kiépüljön a törzshálózat, 2050-ig pedig egy szélesebb, átfogó hálózat.

10

A CEF energetika (CEF-E) célja olyan közös érdekű, kulcsfontosságú energetikai infrastrukturális projektek pénzügyi támogatása, mint elsősorban a gazdaságilag nem életképes, határokon átnyúló villamosenergia- és gázrendszer-összekötők, intelligens hálózatok és határokon átnyúló szén-dioxid-hálózatok. Szélesebb szakpolitikai célkitűzése a versenyképesség növelése a belső energiapiac további integrációjának, valamint a villamosenergia- és földgázhálózatok határokon átnyúló átjárhatóságának előmozdítása révén, fokozva az uniós energiaellátás biztonságát, valamint a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez való hozzájárulás.

11

A CEF távközlés (CEF-IKT) célja, hogy a transzeurópai átjárható infrastruktúra kiépítése révén javítsa az állampolgárok, a vállalkozások és a közigazgatás helyzetét a távközlés területén. Olyan operatív szolgáltatások nyújtására összpontosít, amelyek már most kiépíthetőek, és idővel fenntarthatóak lesznek.

Hálózatfejlesztési tekintetben a CEF-IKT a szélessávú hálózatok kiépítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásokat célozza ösztönözni, és helyi közösségekben magas színvonalú vezeték nélküli internetkapcsolatot kíván biztosítani.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

12

Az INEA-t egyrészt a 2014–2020-as programozási időszakban kezelt költségvetésének mérete miatt választottuk ki ellenőrzésre, másrészt mert korábban még soha nem végeztünk ellenőrzést a teljesítményére nézve. Jelentésünket úgy időzítettük, hogy az része lehesen a közelgő CEF II programra vonatkozó jogi keret megújulása körüli közös gondolkodásnak.

13

Az elsődleges ellenőrzött szervezet az INEA volt. Mivel végrehajtó ügynökségként az INEA nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel, ezért ellenőriztük az Európai Bizottságban zajló, az INEA munkáját közvetlenül befolyásoló folyamatokat is.

14

Ezért megvizsgáltuk, hogy az INEA (a Bizottsággal együtt):

 • megvalósítja-e a kötelezettségek kihelyezésének várt előnyeit és teljesíti-e a ráruházott feladatokat;
 • megbízható eljárásokat biztosít-e a CEF-program irányítására.
15

A programirányításra irányuló ellenőrzésünk során az INEA által a CEF hatékony és eredményes végrehajtásához nyújtott hozzájárulásra összpontosítottunk, amely az INEA átruházott költségvetésének zömét teszi ki. Ellenőrzésünk nem terjedt ki a H2020-ra és a folyamatban lévő programokra (Marco Polo II és TEN-T).

16

Interjúkat folytattunk az INEA-val, a felügyeletet ellátó főigazgatóságokkal (MOVE, ENER, CNECT és RTD), valamint egyéb érdekelt felekkel. Ezek között voltak a háromévente készített értékelésért felelős külső értékelők, a TEN-T európai koordinátorai, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), valamint az INEA értékelési eljárásainak megfigyelői. Részt vettünk az INEA irányítóbizottsága, az INEA CEF közlekedési tanácsadó csoportja és a CEF közlekedési bizottsága megbeszélésein, valamint (konszenzusos jelentésük előkészítése kapcsán) a CEF IKT 2018 felhívás külső értékelőinek megbeszélésein.

17

Megvizsgáltuk az INEA keretszabályozását, kötelezettségeit és kontrollrendszereit, és közvetlen tesztelést végeztünk a CEF program és a CEF-projektek irányításával kapcsolatos teljesítményére nézve. Elemeztük továbbá a Bizottság szerepét a projektek végleges kiválasztásában, valamint értékeltük az eredmények nyomon követésére vonatkozó teljesítménymérési keretet is.

18

Ellenőrzésünk során:

 • elvégeztük a teljes CEF-projektportfólió mennyiségi és minőségi elemzését. Megvizsgáltuk a projektkiválasztási eljárásokat öt CEF-E felhívás, négy CEF-T felhívás és három CEF-IKT felhívás esetén. Elemeztük a projektek végrehajtásával, leállításával és megszüntetésével kapcsolatos eljárásokat;
 • az INEA-nál hozzáférhető dokumentáció alapján részletesen felülvizsgáltunk egy 22 projektből álló mintát. Emellett nyolc további projekt esetén dokumentumalapú ellenőrzést végeztünk, a kiválasztási szakaszra összpontosítva. A mintába kerülő projektek kiválasztási kritériumai a következők voltak: a különböző CEF-ágazatok lefedése, az uniós támogatás nagysága, a földrajzi lefedettség, a határokon átnyúló és határokon nem átnyúló projektek közötti egyensúly, valamint a projektek teljesítési állapota;
 • elemeztük az INEA 356 CEF-T projektre vonatkozó félidős felülvizsgálatát7 és a CEF-E-re vonatkozó éves jelentéseit. Megvizsgáltuk a projektvégrehajtás dokumentációját a és a projektek teljesítési dátumával és költségvetésével kapcsolatos változásokat, valamint megvizsgáltuk a kötelezettségvállalás-visszavonások és a projektek végrehajtásában bekövetkező késedelmek okait is;
 • megerősítő bizonyítékokat gyűjtöttünk különböző más forrásokból, mint például a Bizottság által 2018-ban megkezdett, az INEA-ra vonatkozó háromévente készített értékelés, az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának értékeléssel kapcsolatos dokumentumai és jelentései.

Észrevételek

Szervezeti kereteinek korlátai miatt az INEA részben valósította meg a várt előnyöket

19

Két szempontból is megvizsgáltuk az INEA szervezeti struktúráját: az Ügynökség létrehozásával együtt jártak-e a programok átruházásának várt előnyei, és az Ügynökség teljesíti-e a ráruházott feladatokat.

20

A végrehajtó ügynökség létrehozása előtt a Bizottság 2013-ban elvégezte a kötelező költség-haszon elemzést8. Az elemzés a feladatok INEA-ra történő átruházásának következő fő hasznait emelte ki a program Bizottság általi irányításához viszonyítva:

 • egységesség a programportfólióban, a folyamatok és eljárások folyamatos egyszerűsítése;
 • körülbelül 54 millió euró, a hatékonyság javulásából fakadó megtakarítás, mivel a programok Bizottságon kívüli irányítása kisebb személyzeti költséggel jár;
 • szinergiák abból fakadóan, hogy szorosan egymáshoz kapcsolódó szakpolitikai területek kerülnek egyazon végrehajtó ügynökség égisze alá, és ebből a jövőben hatékonyságnövekedés is következhet.

Az INEA szabványosított eljárásokat dolgozott ki, amelyek egyszerűsítették a végrehajtást

21

Az INEA szabványosított eszközöket és eljárásokat dolgozott ki, amelyek egyszerűsítették a programirányítást. Például a CEF nyomon követésére szolgáló TenTec-adatbázis jól kidolgozott modulokkal rendelkezik a javaslatok elektronikus benyújtására és a projektvégrehajtás nyomon követésére. Az INEA módszertani útmutatást dolgozott ki a projektirányítási ciklus minden lépésére vonatkozóan. Az INEA központi kapcsolattartási pontként működik a kedvezményezettek számára: információs szolgálatot biztosít és tanácsadó szolgáltatásokat nyújt a javaslatok benyújtására és a végrehajtásról szóló beszámolásra vonatkozóan.

22

Az INEA továbbá gyorsabb támogatás-jóváhagyási eljárásokat is biztosít: 2007–2010-ben a jogelőd TEN-T EA esetén a támogatás nyújtásáig átlagosan eltelő idő 10–20 hónap volt, míg az INEA ezen átlaga 2014–2017-ben 7,7–8 hónap volt. Ezt megerősítette a 2014–2020-as CEF félidős értékelése, amely arra a következtetésre jutott, hogy az INEA támogatáskezelése nagyon eredményes9. Az INEA háromévente készített külső értékelése szintén arról számolt be, hogy szervezete és irányítása, működési eljárásai és gyakorlatai megbízhatóak, és hogy a legtöbb kedvezményezett az eljárások némi egyszerűsödését észlelte10.

Az INEA igazgatási költségei a kezdetben becsült érték alatt maradnak, pedig a személyzeti költségek kissé magasabbak a vártnál

23

Megvizsgáltuk az INEA igazgatási költségeit, hogy felmérjük, sikerült-e hatékonyságnövekedést elérni. 2014–2018-ban az igazgatási költségek 105 millió euróra rúgtak, vagyis nem érték el a kezdetben becsült 111 millió eurós értéket, a fent említett hatékonyságnövekedésre vonatkozóan kiszámított célösszeget11. Ez elsősorban a becsültnél alacsonyabb infrastrukturális és működési kiadások (6 millió euróval kevesebb) és programtámogatási kiadások (5 millió euróval kevesebb) miatt alakult így. A személyzeti költségek értéke azonban 5 millió euróval (7%) meghaladta a tervezett értéket, mivel a kezdeti becslés az átlagos személyzeti költségeken alapult, és nem vette figyelembe a fizetések indexálását, a személyzeti átsorolásokat és a személyzeti adminisztráció megnövekedett költségeit.

24

Amennyiben az igazgatási költségek összege összhangban marad a kezdeti becsléssel vagy nem éri el azt az INEA teljes élettartama alatt, akkor a várt 54 millió eurós hatékonyságnövekedés elérhető. Ennek az elemzése csak a programok lezárása után lesz lehetséges.

Kevés tevékenységnél valósultak meg szinergiák

25

A várakozások szerint a programok INEA számára történő átruházásával elérhető egyik fő előny az volt, hogy szorosan egymáshoz kapcsolódó szakpolitikai területek egyazon ügynökség égisze alá kerüléséből szinergiák, ezekből pedig hatékonyságnövekedés is következhetett12. A CEF-rendelet előírja, hogy a munkaprogramokat koordinálni kell a három ágazat közötti szinergiák kihasználása érdekében, és el kell fogadni legalább egy, több ágazatot érintő pályázati felhívást13.

26

Megállapítottuk, hogy több tényező is korlátozta az elérhető szinergiákat. Nem minden várt szinergia volt reális a CEF és H2020 közötti, valamint a CEF-ágazatok közötti eredendő eltérések miatt. Ilyenek többek között a programok politikai célkitűzéseiben, hatókörében és jogi keretében, továbbá a a programok végrehajtási szabályai terén meglévő különbségek (más-más típusú érdekelt feleket céloznak meg, és eltérőek a jogi és pénzügyi szabályaik).

27

E nehézségek dacára az INEA számos intézkedést tett a H2020 és CEF közötti szinergiák érdekében, különösen a közlekedés és az energiaügy területén. A közlekedésre vonatkozóan az INEA négy kategóriába csoportosítható közös tematikus területeket azonosított. Több kezdeményezést is bemutattak a felügyeletet ellátó főigazgatóságoknak, például egy, a H2020 és CEF közötti szinergiáknak szentelt INEA platform létrehozását, valamint a CEF-prioritások mérésére szolgáló innovációs mutatók bevezetését. A CEF keretében azonban eddig kevés kutatási projekt valósult meg, elsősorban azért, mert a programok nem illeszkednek könnyen egymáshoz, illetve mert időre van szükség, hogy a kutatási projektek elérjék a technológiai készenléti szintet. A háromévente készített külső értékelés észlelte azt is, hogy a Horizont 2020 kutatási és a CEF infrastrukturális projektjei között kevés a szinergia.

28

Az INEA törekvései ellenére az eredetileg előrejelzett mértéknél kisebb volt a szinergia a CEF-ágazatok között. Az eddig elindított egyetlen, több ágazatot érintő szinergiafelhívás kevés sikerrel járt, költségvetésének csak alig több mint felét kötötték le hét projektre (lásd: 2. táblázat). A CEF félidős értékelése14 szintén megerősítette, hogy elsősorban azért kevés a több CEF-ágazatra kiterjedő tevékenység, mert az egyes ágazatokra különböző jogi keretek vonatkoznak. Ez a több ágazatot érintő felhívások esetén gátolja a szinergiák megvalósítását. Az egységesség ezen hiányára példaként lehet felhozni azt, hogy a három ágazatban eltérőek a szabályok például a tevékenység földrajzi elhelyezkedésére vagy az támogatható eszközök típusára nézve.

29

Kevés szinergia tapasztalható a más végrehajtó ügynökségek és a közös vállalkozások által végrehajtott programok esetében is. A Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendelet15 előírja, hogy az innovatív megoldások alkalmazásában a maximális hatás eléréséhez szoros szinergiák szükségesek más uniós programokkal, többek között a CEF-vel. Noha létezik kölcsönös törekvés a portfóliókkal kapcsolatos információk megosztására és a lehetséges együttműködés vagy szinergiák feltárására, a két fél közötti koordinációt fokozni lehetne strukturált intézkedések kidolgozása érdekében.

30

Problémát jelent az, hogy a H2020 energetikai kutatási program megvalósítása az INEA és a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) közös felelőssége. A két ügynökség koordinálja az ajánlattételi felhívásokat, de saját programrészeiket külön adminisztrálják, ami mindkét oldalt adminisztratív költségekkel terheli, és korlátozza a szinergiás lehetőségeket.

Az INEA korlátokkal szembesül

Az INEA teljesíti a feladatait és fő teljesítménymutatóit, de ezek nem kifejezetten eredményorientáltak és nem irányulnak a programok eredményes végrehajtásának mérésére

31

Az INEA-t bízták meg a CEF és H2020 programok egyes részeinek végrehajtásával (a Bizottság és az INEA felelősségeire vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd: I. melléklet). Konkrétabban az INEA:

 • előkészíti és közzéteszi a pályázati felhívásokat;
 • megszervezi a projektértékelést (beleértve a projektjavaslatok befogadását, támogathatósági és elfogadhatósági ellenőrzéseket és külső értékelők felvételét) és támogatja a Bizottságot a végső kiválasztási folyamat során;
 • a projektgazdák egyetlen kapcsolattartási pontjaként támogatási megállapodásokat készít elő és ír alá;
 • biztosítja a projektek műszaki és pénzügyi nyomon követését, beleértve a projektek, a kifizetések és visszafizetések napi szintű felügyeletét, valamint ellenőrzések elvégzését;
 • a projektportfólió-jelentések és egyéb testre szabott jelentések és statisztikák révén visszajelzéseket ad a Bizottság számára.
32

Megállapításunk szerint az INEA teljesíti a megbízatásában meghatározott és a fő teljesítménymutatók (KPI-k) alapján mért feladatait (lásd: 31. bekezdés). Az INEA a Bizottság által jóváhagyott öt fő teljesítménymutatóval méri feladatai végrehajtásának eredményességét. Éves tevékenységi jelentéseiben teljeskörűen és strukturáltan számol be ezekről a fő teljesítménymutatókról. Az INEA következetesen jól teljesített ezekkel kapcsolatban, teljes mértékben elérve valamennyi célszámot (lásd: 3. táblázat).

3. táblázat. Az INEA fő teljesítménymutatói

Mutató Célszám Eredmények
A kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100% 100%
A kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 100% 100%
A támogatási megállapodás aláírásához szükséges idő a támogatások több mint 98%-át időben aláírták • CEF: 9 hónap (276 nap) • H2020: 8 hónap (245 nap) Minden célszám teljes mértékben teljesült
A kifizetéshez szükséges nettó idő A kifizetések több mint 98%-ára időben került sor • 30 nap az előfinanszírozásra • 60 nap a további előfinanszírozásra, • 90 nap az időközi/zárókifizetésekre Minden célszám teljes mértékben teljesült
Az utólagos ellenőrzés során észlelt fennmaradó többéves hibaarány 2% alatti hibaarány 0,27%–0,75%

NB: A „kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya” és a „kifizetési előirányzatok felhasználási aránya” az éves költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatokra és az éves tervezett kifizetési előirányzatokra utal, nem pedig a teljes TPK-ra vonatkozó eredetileg becsült értékekre.

Forrás: Az INEA éves munkaprogramjai és éves tevékenységi jelentései, 2014–2018.

33

Az INEA fő teljesítménymutatói alapvető fontosságúak a projektek uniós támogatása INEA általi adminisztratív irányításának méréséhez. Jelenlegi formájukban a mutatók azonban vajmi kevéssé tájékoztatnak a programirányítás minőségéréről. Például az INEA szorosan nyomon követi a projektportfólióját annak érdekében, hogy mérsékelje a projektek lassú végrehajtásával kapcsolatos kockázatokat. A jelenlegi mutatók nem nyújtanak elegendő tájékoztatást a programok végrehajtási arányáról vagy a finanszírozás felhasználásáról (60. bekezdés).

34

Más végrehajtó ügynökségek hasonló fő teljesítménymutatókat alkalmaznak, egyesek azonban azt mérő mutatókat is, hogy mennyire eredményes a felhívások és értékelések irányítása, a projekt nyomon követése, illetve a felügyeletet ellátó főigazgatóságnak és más ügyfeleknek adott visszajelzések. A végrehajtó ügynökségekről szóló 2009-es különjelentésünkben azt javasoltuk, hogy az ügynökségek felügyelete eredményalapon, SMART célkitűzésekkel történjen, amelyek nyomon követését kis számú fő teljesítménymutató biztosítsa16.

Az INEA rugalmassága nem teszi lehetővé, hogy munkatársait átcsoportosítsa a legsürgetőbb feladatokra

35

Az INEA személyzeti terve legfeljebb 318 teljes munkaidős egyenértéket tartalmaz a 2020-ig terjedő időszakra. Ezt a tervet 2014 és 2018 között többször is kiigazították, a kiadási programok költségvetés-részeinek átcsoportosításával összhangban (lásd: 1. ábra).

1. ábra

Az INEA személyzeti terve 2014–2020-ra és a tényleges munkaerő

Forrás: Külön pénzügyi kimutatás17, az információ forrása: INEA, 2019. január–február.

36

A munkaerő INEA-n belüli elosztását illetően a kezdeti ágazatspecifikus munkaterhelési előrejelzések közül nem mind alapult az igények megfelelő felmérésén, és így a megállapodás szerinti személyzeti létszámról kiderült, hogy nem felel meg a valós igényeknek. Emellett a CEF-program portfóliója is jelentős mértékben átalakult: például a CEF-IKT költségvetése a kezdeti becslés szerinti értéknél jóval nagyobb.

37

Az INEA-nak nincs meg az ahhoz szükséges rugalmassága, hogy munkatársait át tudja csoportosítani az ágazatok között a legsürgetőbb feladatokra, mivel a személyzeti létszám programonként van lebontva, az egyes programokon belül pedig tevékenységenként és főigazgatóságonként is18, ami korlátozóan hat. Az INEA a jelenlegi szabályok szerint egyáltalán nem csoportosíthat át munkatársakat a CEF és a H2020 között. Emiatt az INEA nem tud kellő rugalmassággal alkalmazkodni a váltakozó munkaterheléshez.

38

2014 és 2018 között az INEA nehezen tudott elég jól képzett munkatársat felvenni gyorsan növekvő igényei kielégítésére. 2018 végén az Ügynökség a 298 engedélyezett teljes munkaidős egyenértékből 282 főt foglalkoztatott (lásd: 1. ábra). A munkaerő fluktuációja 2016-ban 11%, 2018-ban pedig 9% volt. 2018 szeptemberében az INEA a munkatársainak megtartására irányuló politikát fogadott el, többek között olyan intézkedésekkel, mint az új alkalmazottak integrációja és orientációja, rugalmas munkaidő és belső mobilitás.

A Bizottságnak nincsen koordinált mechanizmusa a felhívások többéves tervezésére

39

A 2021–2027-es CEF-ről szóló rendeletre irányuló javaslat előírja, hogy a felhívások menetrendjét és témáit hároméves munkaprogramok állapítsák meg. Az ilyen többéves tervezés biztosíthatná a felhívások koordinációját és kiszámíthatóságát19.

40

A 2014–2020-as munkaprogramokat – beleértve a felhívások időzítését is – a felügyeletet ellátó főigazgatóságok állapítják meg, majd a CEF Koordinációs Bizottságával történő konzultációt követően azokról a Bizottság határoz éves (nem pedig többéves) alapon. Ezeket a terveket rendszeresen hozzáigazítják a helyzet olyan változásaihoz, mint például az új jogszabályi kezdeményezések. Megállapításunk szerint a felhívások tervezésének a különböző főigazgatóságok közötti koordinációja időnként nehézségek elé állítja az INEA-t. Ezt a helyzetet az okozza, hogy a három CEF-ágazat eltérően áll hozzá a stratégiai tervezéshez, saját belső követelményeitől és időkorlátaitól függően. Az INEA számára ez azzal jár, hogy az előkészítő munkában és a felhívások értékelésének befejezésében munkaterhelési csúcsok vannak. Például 2018 második és negyedik negyedéve erős csúcsidőszak volt, a párhuzamosan zajló felhívások szokatlanul nagy száma miatt.

A CEF egyébként jól szervezett kiválasztási eljárásait hiányosságok, a program végrehajtását kockázatok jellemzik, és a teljesítményről való beszámolásnak is vannak hiányosságai

41

Ez a rész azt vizsgálja, hogyan irányítja az Európai Bizottság és az INEA a CEF-et a projektek életciklusa – a kiválasztási eljárások, a programok végrehajtása és a teljesítményről való beszámolás – alatt.

A kiválasztási eljárások jól szervezettek, de hasznukra volna a nagyobb koherencia és átláthatóság

A projektek kiválasztására szolgáló eljárások jól szervezettek

42

A Bizottság a vonatkozó rendeletekkel összhangban20 megtervezi a pályázati felhívásokat és meghatározza a projektek kiválasztásával kapcsolatos kritériumokat. Az INEA a korábbi projektek értékeléséből és végrehajtásából nyert tapasztalataival járul hozzá ehhez az előkészítő munkához. Ezt követően az INEA közzéteszi a felhívásokat. Az egyes felhívásokban a projektjavaslatokat a támogathatósági, kiválasztási és odaítélési kritériumok szerint értékelik21. A pályázatoknak formai elfogadhatósági követelményeknek is eleget kell tenniük.

43

A projektpályázatok értékelése és a pénzügyi támogatás odaítélése szakaszokban történik. A CEF-projektpályázatok értékelési eljárásának két szakasza van: a külső és a belső értékelés. Az eljárás részletes leírása az 1. háttérmagyarázatban olvasható.

1. háttérmagyarázat

Értékelési eljárások a CEF három ágazatában

 1. Az elfogadhatóság és a támogathatóság, ennek részeként a kiválasztási kritériumok ellenőrzése (az INEA felelőssége). Az INEA ellenőrzi a projektpályázatok elfogadhatóságát, a támogathatósági és a kiválasztási kritériumokat. Az egyes projektpályázatokat legalább három szakértőnek kell értékelnie. A szakértőket az INEA választja ki a felügyeletet ellátó főigazgatósággal egyetértésben. Ebben a szakaszban az értékelési eljárás mind a három ágazatban azonos.
 2. Első szakasz (külső szakértők általi értékelés, szervező: INEA). A felügyeletet ellátó főigazgatósággal együttműködésben az INEA tájékoztató ülésen ismerteti a külső szakértőkkel a felhívás/munkaprogram célkitűzéseit és az odaítélési kritériumokat (ezek minden ágazatban eltérőek), amelyek alapján a szakértők értékelik a projektpályázatokat és egyedi értékelő jelentéseket fogalmaznak meg. Az értékeléseket az INEA által moderált konszenzuskereső ülések követik, ahol a szakértők megállapodnak az egyes projektpályázatok végleges értékeléséről. Egy pályázat akkor sikeres, ha mindegyik kritériumra öt pontból legalább hármat megkap.

  Egyes felhívások esetében az INEA az értékelés mindkét szakaszában független megfigyelőket kért fel az értékelési folyamat nyomon követésére, a problémás területek kiemelésére és javító javaslatok megfogalmazására.
 3. CEF-T CEF-E CEF-IKT
  A külső szakértők odaítélési kritériumai - Relevancia - Hatás - Kiforrottság - Minőség - Kiforrottság - Határokon átnyúló dimenzió - Pozitív externáliák és a tevékenység szolidaritásra gyakorolt hatása - A pénzügyi akadályok leküzdésének szükségessége - A végrehajtási terv megalapozottsága - Relevancia - A végrehajtás minősége és hatékonysága - Hatás - Fenntarthatóság
  A kritériumok értelmezésének módjára vonatkozó útmutatás Szóbeli tájékoztatás, bemutató anyaggal, de nincs részletes írott iránymutatás Szóbeli tájékoztatás, bemutató anyaggal, valamint részletes írott iránymutatás Szóbeli tájékoztatás, bemutató anyaggal, valamint 2018 óta írott iránymutatás
  Rangsorolás Nem Igen Igen
 4. Második szakasz (bizottságok általi értékelés, a felügyeletet ellátó főigazgatóság szervezésében
 5. CEF-T CEF-E CEF-ICT
  Eljárás a felügyeletet ellátó főigazgatóságnál Az értékelést két lépésben végzik: először egy belső értékelő testület, majd a kiválasztási bizottság (mindkettőben a DG MOVE elnököl). A testület áttekinti az első értékelési szakasz eredményeit. A DG ENER belső értékelő bizottsága felelős a javaslatok egyes odaítélési kritériumok szerinti értékeléséért, ideértve a külső szakértők által az első értékelési szakaszban alkalmazott kritériumokat is. Az értékelési folyamatot egy értékelő bizottság végzi (a DG CNECT elnököl), miután kikérte a felhívásokkal kapcsolatban illetékes főigazgatóságok/egységek véleményét.
  A második szakaszban alkalmazott odaítélési kritériumok A kiválasztási bizottság az általános CEF-T finanszírozási célkitűzések, prioritások és politikai kérdések alapján felülvizsgálja a finanszírozási javaslatokat (vagyis a belső értékelő testület munkájának eredményét). Ennek a felülvizsgálatnak elsősorban a külső értékelés eredményeire, valamint a következők elemzésére kell kiterjednie: i. a tevékenységek kiegészítő jellege, ii. uniós hozzáadott érték, iii. potenciális szinergiák, iv. költségvetési korlátok, v. az uniós finanszírozás és az Európai Stratégiai Beruházási Alap tőkeáttételi hatása, vi. a földrajzi egyensúly, vii. a hálózat kiegyensúlyozott fejlődése, viii. a kettős finanszírozás kockázata. A bizottság a következő két odaítélési kritérium szerint értékeli a javaslatokat: i. a tevékenység prioritása és sürgőssége, a projekt megszüntet-e szűk keresztmetszeteket, véget vet-e az energetikai elszigeteltségnek és hozzájárul-e a belső energiapiachoz, ii. a pénzügyi segítségnyújtás ösztönző hatása az intézkedés elvégzésére. (E két kritérium súlya összesen 30% építési munkálatok és 40% vizsgálatok esetén). A belső bizottság nem végez további értékelést a javaslatokról, hanem a kettős finanszírozás kockázatát vizsgálja, rámutat a szakpolitikailag releváns szempontokra, amelyeket figyelembe kell venni a támogatási megállapodás kidolgozása során, és értékeli a külső szakértők értékelésén alapuló finanszírozási megközelítést.
  Eltérés a külső szakértők tanácsától Kivételes esetekben a testület – határozatainak megfelelő indokolása mellett – eltérhet a külső szakértők ajánlásától. A szakértői értékelés súlya összesen 70% építési munkálatok és 60% vizsgálatok esetén. A bizottság a döntését megfelelően megindokolva eltérhet a szakértő tanácsától, de az érveit egyértelműen rögzíteni kell. A bizottság a külső szakértők által a felhívásban meghatározott kritériumok alkalmazásával felállított rangsorra hagyatkozik.
  A javaslatok végső rangsorolása Nem. A szakértői vélemény szolgál alapul a belső értékelő/kiválasztási bizottság munkájához, amely megállapítja a kiválasztott projektek végleges listáját. Igen. A szakértői vélemény szolgál alapul, és az értékelő bizottság állapítja meg a végső pontszámokat és a projektjavaslatok rangsorát. Igen, a külső szakértők által felállított rangsorolás alapján
  Tartaléklista Eddig nem alkalmazták, de elvben nincs kizárva. Eddig nem alkalmazták, de elvben nincs kizárva. Nem minden felhívásban.
  Az INEA szerepe Az INEA igazgatója tagja a kiválasztási bizottságnak. Az INEA kinevez egy megfigyelőt a belső értékeléshez. Az INEA kinevez egy megfigyelőt a belső értékeléshez.
44

Az értékelési és kiválasztási folyamatot követően a Bizottság – a CEF tagállami koordinációs bizottságával konzultálva – határozatot fogad el, amely tartalmazza a kiválasztott projektek listáját. Ezután az INEA felelős a vonatkozó támogatási megállapodások megkötéséért és nyomon követéséért, valamint azért, hogy az uniós finanszírozás kedvezményezettjeiként a projektgazdák végrehajtsák a megállapodásokat.

A projektkiválasztási eljárásoknak a CEF ágazatai közötti további összehangolására van szükség

45

Az eljárások egyszerűsítése és összehangolása volt az egyik célkitűzés, amiért az INEA-ra ruházták a felelősséget a CEF minden ágazatáért (20. bekezdés). Megállapítottuk, hogy az INEA és a felügyeletet ellátó főigazgatóságok még nem elemezték eléggé a három CEF-ágazat értékelési eljárásait annak érdekében, hogy rámutassanak a követendő példákra, majd összehangolják az eljárást és az alkalmazott kritériumokat.

46

Amint az 1. háttérmagyarázatban jeleztük, a projektjavaslatok értékelésének szervezése a három CEF-ágazatban eltérő. Ezek a különbségek nyilvánvalóak az odaítélési kritériumokban (megfogalmazás és tartalom), a kritériumok súlyozásában (ez csak a CEF-E-ben létezik) és a projektjavaslatok rangsorolásában (a CEF-E-ben és CEF-IKT-ban alkalmazzák, a CEF-T-ben azonban nem).

A Bizottság odaítélési határozata és a szakértői ajánlat közötti eltérések

47

Mivel a szakértők aprólékosan vizsgálják a projektjavaslatokat, az INEA pedig időt és erőforrásokat szentel a szakértők kiválasztásának és az értékelés megszervezésének, elvárható, hogy a külső szakértők általi értékelés hozzájáruljon a Bizottság odaítélési határozatához22. Noha a végleges odaítélési határozat a Bizottság felelőssége, a külső értékelésektől való eltéréseket meg kell indokolni és megfelelően dokumentálni kell, összhangban a Bizottság CEF-E támogatási igazgatásról szóló iránymutatásaival és a CEF-T felhívások szövegével. Ez lényeges az uniós finanszírozás átlátható felhasználásának szempontjából.

A CEF-T esetében a külső értékelés és az odaítélési határozat közötti kapcsolatot jobban kell dokumentálni

48

Megállapítottuk, hogy a külső szakértők ajánlásának a Bizottság végső odaítélési határozatában – egy súlyozási tényezőt is beleértve – tulajdonított fontosság eltérő a CEF egyes ágazatainál. Például a CEF-T esetében a magasabb külső értékelési pontszámok nem eredményezték automatikusan az ajánlott projektek végleges kiválasztását. A külső értékelés során egyes magasabb pontszámot elért projekteket nem fogadtak be, míg más, alacsonyabb pontszámú projekteket kiválasztottak. A külső szakértők által ajánlott összes projektpályázat 68%-a került végül társfinanszírozásra. Egyes szakpolitikai megfontolások fontos szerepet játszottak a végleges kiválasztási folyamatban, a munkaprogram és a felhívás szövegének megfelelően.

49

A külső értékelésnek a projektek végleges kiválasztására gyakorolt hatása a végső kiválasztási eljárás különbségei miatt ágazatonként eltérő. A CEF-T esetében a pontszámok főként arra használatosak, hogy a projekteket egy előre meghatározott küszöbérték fölé vagy alá sorolják be, rangsorolás nélkül. Ez olyan rendszert eredményez, ahol a kiválasztás valószínűsége független az ajánlott projektekre a külső szakértők által adott pontszámtól. Ezt az alábbi ábra szemlélteti két felhívás példáján (egy-egy CEF-T és CEF-E vonatkozású). A 2. ábra bemutatja, hogy a CEF-T felhívás esetében, ha egy projekt megkapta a minimális pontszámot (3 pont), onnan kezdve a kiválasztás valószínűsége szinte független volt a külső szakértők által adott átlagos pontszámtól. Megállapítottuk, hogy nincs szisztematikus kapcsolat a külső szakértők által ajánlott projektpályázatok pontszáma és a Bizottság által kiválasztott projekteket tartalmazó végleges lista között.

2. ábra

A külső szakértők által adott pontszám és a projektek végleges kiválasztása egy CEF-T felhívásban (MAP 2014 F01)

A kiválasztás azonos valószínűsége, függetlenül a külső szakértők által adott pontszámtól

Forrás: Európai Számvevőszék, az INEA által kapott adatok alapján.

50

Ezzel szemben a CEF-E-ben és a CEF-IKT-ban erős a korreláció a külső szakértők pontszámai és a Bizottság általi végső kiválasztás között (a CEF-E-re vonatkozóan lásd: 3. ábra).

3. ábra

Szakértői pontszámok és a projektek végső kiválasztása egy CEF-E felhívásban (2014)

A kiválasztás magasabb valószínűsége, a külső szakértők által adott magasabb pontszámtól függően

Forrás: Európai Számvevőszék, az INEA által kapott adatok alapján.

51

Továbbá a CEF-T esetében a Bizottság nem rögzíti elég világosan, hogy milyen mértékben vették figyelembe a külső szakértők értékeléseit a végleges kiválasztásnál. A kiválasztási bizottság jegyzőkönyvei nem adnak részleteket az odaítélési határozatokra vonatkozóan. Az Európai Bizottság által a CEF-T projektek végleges kiválasztásánál alkalmazott eljárások ezért nincsenek megfelelően dokumentálva.

Bizonyos projekteket kiválasztottak, noha azok nem kapták meg a minimális pontszámot a külső értékelésben

52

Megállapításunk szerint számos esetben a Bizottság olyan projekteket is kiválasztott, amelyek pedig a minimális pontszámot sem kapták még a külső szakértőktől. A 2014–2020-as időszakban az Európai Bizottság 14 olyan CEF-T projektet választott ki, körülbelül 711 millió euró uniós támogatási értékben, amelyeket a külső szakértők nem ajánlottak finanszírozásra, a projektek kiforratlansága, minősége vagy hatása miatt23. A külső szakértők értékelésére hivatkozva az INEA kifogást emelt hat ilyen projekt kiválasztásával szemben (ezeknél a teljes társfinanszírozási összeg körülbelül 411 millió euró). A kiválasztási bizottság mégis valamennyi projekt kiválasztása mellett döntött, a következő indokok alapján: „uniós hozzáadott érték”, „szélesebb körű előnyök a hálózat számára”, „az uniós finanszírozás tőkeáttételi hatása” vagy „politikai jelzés egy másik tagállam számára”, bár sem ezeket a kritériumokat, sem azoknak az értékelésben betöltött szerepét nem magyarázták el kellőképpen. Ilyen projektre a 2. háttérmagyarázat hoz példát. A CEF-E esetében a külső szakértők által finanszírozásra nem ajánlott két projektet jóváhagytak összesen 41 millió euró értékű uniós társfinanszírozásra.

2. háttérmagyarázat

Példa a szakértők és az INEA által elutasított, de a CEF kiválasztási bizottság által kiválasztott projektre

Egy tagállami vasútvonal villamosítását érintő projektpályázatot a szakértők elutasítottak, mert a projekt nem gyakorolna semmilyen valós hatást, hacsak a szomszédos tagállam hatóságai nem jutnának előbbre ugyanezen vasútvonal határon túli részének villamosításával. Az INEA szintén kifogást emelt ezzel a projekttel szemben, ugyanezen okból.

A kiválasztási bizottság mégis kiválasztotta a projektet, 19 millió eurós támogatással. A szomszédos tagállam hatóságai mindmáig nem minősítették a projektet kiemelt projektnek a 2030-ra vonatkozó hosszú távú tervezés során, így a projekt hatása csekély fog maradni.

Az alkalmazott odaítélési kritériumokat egyértelműbbé kell tenni

53

A költségvetési rendelet 199. cikke előírja, hogy a Bizottság határozzon meg egyértelmű odaítélési kritériumokat a projektek kiválasztásához, hogy a javaslatok minőségét a célkitűzések fényében lehessen értékelni. Az INEA tájékoztató üléseket szervez a külső szakértők számára, és tájékoztató anyagokat biztosít a kritériumok jobb megértéséhez.

54

Az egyes külső értékelések pontozásáról készített elemzésünk eltéréseket és az egységesség hiányát mutatja az odaítélési kritériumok pontozásában. Ezt a külső megfigyelők véleménye is alátámasztja: szerintük az odaítélési kritériumok megértése általában megfelelő ugyan, ám az értékelési kritériumokat egyes szakértők több esetben eltérően értelmezték. Az értékelések közötti ezen eltéréseket (példákat lásd: 3. háttérmagyarázat) megvitatták, és a konszenzuskereső üléseken közös álláspontot alakítottak ki. A szakértők számára készült, az odaítélési kritériumok értelmezéséről szóló részletes írott útmutatás hozzáférhető a CEF-E-ben, és 2018 óta a CEF-T-ben is.

3. háttérmagyarázat

Példák az odaítélési kritériumok értelmezésével kapcsolatos problémákra

A külső szakértők jelentése kiemeli a kritériumok egyértelműségével kapcsolatos problémákat:

Biztosítsák, hogy az értékelések során az odaítélési kritériumok és alkritériumok részletes leírása végig egységes legyen: pl. egyes konszenzuskereső üléseken a szakértők a kritériumok kissé eltérő, a felhívás előkészítő anyagában nem szereplő leírását alkalmazták.” (CEF ICT, 2017-es felhívások)

Az odaítélési kritériumok értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban mindig akadnak problémák. (…) Amint azt rendszeresen megfigyeltük, ebben a szakaszban lényeges volt időről időre emlékeztetni az értékelőket arra, hogy mit jelentenek az adott értékelési kritériumok a konkrét kontextusban (például hogyan kell értelmezni a kiforrottságot a munkálatok, a vizsgálatok és a vegyes projektek esetén), és arra, hogy értékelésüknek összhangban kell lennie a megjegyzésekkel és észrevételekkel. Egyes konszenzuskereső üléseken azt figyeltük meg, hogy a szakértők másképp ítélték meg, hogy mi szerepelt kifejezetten a javaslatban, illetve mit lehetett csak kikövetkeztetni a javaslat leírásából.” (CEF-T, éves és többéves munkaprogram felhívások, 2014)

55

A „kiforrottság” és a „minőség” kritériumok alapos értékelése alapvető fontosságú a projektek időben történő végrehajtását esetleg befolyásoló tényezők előrelátásához. Az INEA a nem kellően reális tervezést hozta fel annak egyik fő okaként, hogy a végrehajtás elmarad az ütemtervtől. A külső szakértők által a projektek kiforrottságával kapcsolatban azonosított fő problémák a földvásárlást, a környezeti hatásvizsgálatokat és a pénzügyi vagy műszaki készenlétet érintik.

56

Megállapítottuk, hogy a pályázatokban benyújtott dokumentumok alapján a szakértők nem mindig képesek felmérni a projektek kiforrottságát. Egy javaslat benyújtásától számítva akár 18 hónap is eltelhet, mire a munkálatok megkezdődnek. Emellett a projektek állhatnak egyszerre vizsgálatokból és munkálatokból, vagy lehetséges, hogy a munkálatokat a vizsgálatokkal párhuzamosan, külön projektben végzik. Ez azt jelenti, hogy a projekteket annak ellenére is benyújthatják, hogy a „munkálatok” összetevő a kiforrottságot tekintve még korai szakaszban van. Az ilyen projektek kiforrottságát nehéz értékelni, mivel a vizsgálat elkészültéig számos releváns információ még nem ismert.

Fennáll a kockázata annak, hogy a CEF nem kerül teljes mértékben végrehajtásra

57

Megvizsgáltuk a jelenlegi helyzetet a CEF-költségvetés végrehajtását illetően, valamint azzal kapcsolatban, hogy az INEA milyen lépéseket tett a költségvetés felhasználását biztosítandó. Ahhoz, hogy konkrét előnyök valósulhassanak meg a közlekedési, energetikai és távközlési ágazatban, a költségvetést megbízhatóan kell kezelni, a forrásokat releváns és megfelelő beruházási projektekre fordítva, amelyeket azután kellő időben kell végrehajtani.

Fennáll a kockázata, hogy a CEF végrehajtása nem teljesíti az előírt feltételeket

58

Maga a CEF-rendelet is a 2014–2020-as költségvetésben rendelkezésre álló 3 milliárd eurónál lényegesen többre becsülte a közlekedés, a távközlés és az energiaügy finanszírozási szükségletét24. A jogelőd 2007–2013 TEN-T programról szóló rendelet hasonló értékelést adott.

59

A megállapított igények ellenére a 2007–2013-as TEN-T-költségvetést nem használták fel teljes mértékben. Felhasználási aránya a lezárásnál a költségvetés 74%-a volt, a 7,4 milliárd eurós keretösszegből ténylegesen 5,5 milliárd eurót használtak fel25. Így a költségvetés egynegyede nem került beruházásra, pedig a költségvetés teljes összegét odaítélték különböző projekteknek. A finanszírozás lassú felhasználásának fő okát a késedelmes és az előírt feltételeket nem teljesítően végrehajtott infrastrukturális projektek jelentették, amelyek végül hátrányosan befolyásolták az általános programvégrehajtást.

60

Az INEA nyomon követi a végrehajtás előrehaladását, de mutatis mutandis sem veti össze azt a jogelőd TEN-T-program végrehajtási arányával. Mindazonáltal több tényező is arra utal, hogy az uniós finanszírozás felhasználása a jelenlegi programnál is lassú. Az INEA tervezése szerint a költségvetési kötelezettségvállalások halmozott összegének 19 milliárd eurónak kellett volna lennie 2018-ban, míg a tényleges szint 14 milliárd euró volt, vagyis 26%-kal elmaradt a várt összegtől26. 2019 januárjáig, a programozási időszak ötödik évéig a projektekre megítélt CEF-finanszírozásnak kevesebb mint egynegyede eredményezett kifizetéseket (lásd: 4. táblázat).

4. táblázat. A 2014–2020-as CEF végrehajtása, millió euró

A projektekhez biztosított támogatások Költségvetési kötelezettségvállalások Kifizetések kifizetések % / támogatások
Közlekedés 22 870 11 868 5 416 24%
Energia 2 400 1 836 416 17%
Távközlés 228 208 100 44%
Szinergia 21 21 8 40%
Mindösszesen 25 519 13 933 5 940 23%

Forrás: Az információk forrása: INEA, 2019. január.

61

A kifizetési ráta különösen alacsony a CEF-E és a CEF-T esetén: az eredeti költségvetés 17%-a, illetve 24%-a. Ez az alacsony arány a projektek késedelmes végrehajtására vezethető vissza. 2019. januárra 76 projekt támogatási megállapodását (összesen 4 milliárd euró uniós támogatási értékben) módosították, hogy a végrehajtási határidőt legalább egy évvel meghosszabbítsák. Megállapításunk szerint azonban a késedelmekért csak részben lehet ezeket a változásokat okolni. Amint azt az INEA belső elemzése kimutatja, valójában jóval több projektnél van késedelem:

 • A CEF-T esetén a félidős felülvizsgálat egy 356 projektből álló minta végrehajtását mérte fel. E projektek több mint fele késést szenvedett: 156 legalább egy év késést, 50 pedig egy évnél kevesebbet. Átlagosan a befejezésnél tapasztalt késedelem 10,7 hónap volt.
 • A CEF-E esetén 2017 végéig körülbelül a 39 folyamatban lévő (az INEA által felülvizsgált) projekt kétharmada nem haladt megfelelő mértékben. A késedelmek átlagos hossza 6,5 hónap volt.

A késedelmes projektek a benyújtáskor gyakran nem voltak kellően kiforrottak

62

A felügyeletet ellátó főigazgatóságok tervezik a pályázati felhívásokat, és ezáltal döntenek a költségvetés elosztásáról (3940. bekezdés). Ennek alapján az INEA a CEF költségvetésének zömét már a programozási időszak elején rendelkezésre bocsátotta: a CEF-T 85%-át a 2014-es és 2015-ös felhívások értelmében biztosították. A 2014-ben elérhető CEF-T költségvetés egymagában 12 milliárd euró volt, vagyis a 23 milliárd eurós teljes költségvetés 52%-a.

63

Mivel a költségvetés nagy részét az első pályázati felhívásokra ítélték oda, és a pályázók számára nehéz volt előrelátni a későbbi felhívásokat, egyes kiválasztott projektek nem voltak eléggé kiforrottak.

64

Többéves pályázati felhívások híján a kedvezményezettek annak ellenére is benyújtottak pályázatokat, hogy egyes projekteknek jót tett volna, ha később nyújtják be őket. Az INEA belső elemzése megállapította, hogy a projektkésedelmek egy közös oka az eredeti javaslatok kiforratlansága volt. A 4. háttérmagyarázat példát mutat be egy ilyen kiforratlan projektre. Az eddig idő előtt megszüntetett 12 projektből nyolc27 esetén az ok a projektek kiforratlansága volt.

4. háttérmagyarázat

Példa a nem kiforrott projektekre: Az energiahálózatok összeköttetésének kiépítése két tagállam között

Két tagállam közötti energiahálózati összeköttetéssel kapcsolatos tervezésre és építési munkálatokra vonatkozóan két pályázatot nyújtottak be egy 2014-es CEF-E-felhívás keretében.

A szakértők az építési projekt esetén a lehetséges öt pontból csak hármat adtak az kiforrottságra. A projekt megkapta a minimális pontszámot a finanszírozásra, de az átfogó értékelés szerint még nem állt készen. Mindkét projektet kiválasztották; az építési projektet legkorábban 2016 májusában kellett megkezdeni.

2018 végén a vizsgálati projekt 22 hónapos késésben volt. Az építési projekt késedelme 24 hónap volt.

A késedelmeket nyomon követik, de ez nem biztosítja azt, hogy időben eredményes korrekciós intézkedéseket tesznek

65

Alapvetően fontos, hogy az INEA szorosan nyomon kövesse a projektek műszaki és pénzügyi végrehajtását, hogy így kellő időben eredményes korrekciós intézkedéseket lehessen tenni. A finanszírozás felhasználása felgyorsítható úgy, hogy az alulteljesítő projektek finanszírozását visszavonják és azt más projektekre fordítják. Ha egy projekt nem használja fel a teljes támogatási összeget, akkor a fel nem használt összegeket elérhetővé lehet tenni más projektek számára egy új pályázati felhívás révén. Ez csak akkor lehetséges, ha a projektek állapotát kellően szorosan nyomon követik ahhoz, hogy észlelni tudják a gyenge végrehajtást.

A támogatási megállapodások nem társítják közvetlenül a finanszírozást a mérföldkövek elérésével

66

Az INEA a támogatási megállapodások alapján felügyeli a támogatott tevékenységek végrehajtását. Bár a megállapodások tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az INEA számára egy tevékenység megszüntetését a nem elegendő előrehaladás esetén, a konkrét mérföldkövek végrehajtásának határideje nem kapcsolódik közvetlenül az uniós finanszírozáshoz.

Az intézkedésekről szóló állapotjelentések nem mindig tárják fel a projektek késedelmét

67

Az INEA cselekvési helyzetjelentéseket használ a CEF-E és a CEF-T projektek műszaki és pénzügyi végrehajtásának nyomon követésére. Ezek a kedvezményezett által készített éves előrehaladási jelentések. Bizonyos mértékben jelzik a projekt előrehaladását, de fennáll a kockázata annak, hogy nem mindig mutatják be a késedelem vagy az alulköltés teljes mértékét, pedig a támogatási megállapodások előírja a kedvezményezetteknek az erről való beszámolást. Az éves előrehaladási jelentések mintájáról adott elemzésünk28 azt jelezte, hogy a projektek végrehajtási időszakát befolyásoló késedelmeket nem mindig jelentették teljes mértékben, hanem inkább később, a félidős felülvizsgálat során azonosították azokat.

Csak a CEF közlekedés esetén van félidős felülvizsgálat és rögzített befejezési dátum a végrehajtásra vonatkozóan

68

Annak tudatában, hogy a nem teljesítő projektek gondokat okoznak a finanszírozás eredményes felhasználására nézve, a DG MOVE 2010-ben úgy döntött, hogy a projektek által egy meghatározott időszakon belül fel nem használt forrásokat vissza kell vonni az adott projekttől, és vissza kell juttatni a költségvetésbe, hogy más projektekre lehessen átcsoportosítani azokat. Ebben az összefüggésben a DG MOVE 2023. december 31-et állapította meg a CEF-T végrehajtásának befejező dátumaként. Következésképpen ezen időpontot követően egyetlen támogatási megállapodást sem lehet aláírni vagy meghosszabbítani. Ez adja meg a visszavonásokhoz szükséges alapot, hiszen máskülönben akár előrehaladás híján is korlátlanul meg lehetne hosszabbítani a projekteket. Továbbá 356 projekt 2017/2018-as félidős felülvizsgálata alkalmával az INEA kiterjedt elemzést készített a CEF-T projektportfólió végrehajtási állapotáról. Külső szakértők segítségével felmérte a projektek előrehaladását, és kiigazításokat javasolta a műszaki hatályt, a költségvetést és a végrehajtási feltételeket illetően. A helyzet reálisabb elemzése révén a cselekvési helyzetjelentésekben jelzettnél több késedelmet tárt fel, ami lehetővé tette több projekt kiadási profiljának kiigazítását (lásd: 4. ábra). A 2019 áprilisáig befejeződő 139 tevékenység több mint felénél a végrehajtási határidő meghosszabbítására vagy a finanszírozás csökkentésére volt szükség.

4. ábra

A CEF-T projektek összesített kiadási profiljának összehasonlítása a támogatási megállapodások, a cselekvési helyzetjelentések és a félidős felülvizsgálat szerint (milliárd euró)

NB: A kiadási profil az egy projekt számára a projekt végrehajtásának évei során juttatott költségvetést jelenti.

Forrás: INEA félidős felülvizsgálat, 2018.

69

Ez ahhoz vezetett, hogy 139 projektből 46 millió eurót fizettek vissza. A fennmaradó 217 projekt esetén a félidős felülvizsgálat megállapította, hogy a visszavonások összege végül az egymilliárd eurót is elérheti, vagyis a visszatérített összeg hússzorosa. Még nem született hivatalos döntés arról, hogyan kell eljárni ennek az információnak a nyomán. Az INEA munkatársaival folytatott interjúink szerint a jövőbeli visszavonások összege még ennél is magasabb lehet.

70

A CEF-E esetén nem tervezik a támogatások csökkentését abból a célból, hogy a forrásokat visszainjekciózzák a programba. Nincs végleges végrehajtási határidő és nem végeznek félidős felülvizsgálatot. A végrehajtás mindeddig lassabb volt az energetika, mint a közlekedés terén (lásd: 4. táblázat). Ebből következően a CEF-E végrehajtásával kapcsolatos késedelem jóval túllépheti a programozási időszak végét.

A kellő haladást fel nem mutató programoknál az INEA korrekciós lépései nem kezelik a kockázatokat teljes mértékben

71

Bár az INEA – a különböző nyomon követési eszközei révén – képes meglehetősen pontosan előrejelezni a felhasználási arányokat, az eddig tett intézkedések mégsem kezelik teljes mértékben a jelenlegi kockázatokat. Az INEA jelenti a késedelmeket a felügyeletet ellátó főigazgatóságoknak, viszont a korrekciós intézkedések megtételével kapcsolatos megbízatását még nem dolgozták ki részletesen.

72

Mivel a 2014–2020-as időszak jövőre befejeződik, fennáll a kockázata annak, hogy a következő hónapokban jelentős mértékben felhalmozódnak a kifizetések, a kötelezettségvállalás-visszavonások és a visszafolyó összegek. Ez negatívan befolyásolhatja a végrehajtást: ha a visszavonásokra a programozási időszakban túl későn kerül sor, akkor lehetséges, hogy az INEA-nak nem marad elég ideje arra, hogy a forrásokat más projektekre fordítsa.

73

A 17/2018. számú, az uniós kohéziós alapok közös irányításáról szóló különjelentésünkben megállapítottuk, hogy a programozási időszak vége felé a felhasználás fokozására irányuló intézkedések nem mindig veszik figyelembe kellő mértékben az eredményeket. Ezért fontos az összes meglévő eszközt alkalmazni annak érdekében, hogy a finanszírozás felhasználása a teljes végrehajtási időszak során eredményes legyen. Azt is megállapítottuk, hogy amikor a jogutód program kezdetét követően még jelentős fennmaradó összegeket kell kezelni, az esetleges dominóhatás miatt ez késleltetheti ennek a programnak a végrehajtását29.

A meglévő teljesítménykeret nem igazán alkalmas annak szemléltetésére, hogyan járulnak hozzá a projektek a program célkitűzéseihez

74

Mechanizmusok szükségesek annak nyomon követésére és értékelésére, hogy a projektek hozzájárulnak-e (és ha igen, hogyan) a CEF-program célkitűzéseinek eléréséhez. Egyértelműnek kell lennie, hogy ki a felelős az elért eredmények nyomon követéséért.

75

A teljesítménymérési keret nem igazán alkalmas arra, hogy az INEA nyomon kövesse, hozzájárulnak-e a finanszírozott projektek (és ha igen, hogyan) a program célkitűzéseihez. Különböző jogi források meghatároznak nyomon követendő mutatókat és célokat, de ezek a források nem teljesen egyértelműek, illetve egységesek. Az INEA hatáskör-átruházási okirata nem szabja kifejezetten az INEA feladatául a teljesítménymérési keret kidolgozását és az elért projektelőrehaladásról való beszámolást.

76

2017-ben az INEA és a felügyeletet ellátó főigazgatóságok munkacsoportot hoztak létre a CEF programindokolásában meghatározott mutatók alkalmasságának vizsgálatára. A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy egyik mutató sem alkalmas közvetlenül nyomon követési célokra: 10 mutató kisebb javításokkal megfelelő lenne, 34 azonban vagy jelentős fejlesztésre szorul, vagy teljes mértékben alkalmatlan, vagy az INEA hatályán kívül esik. Például bár a CEF-rendelet ad egy általános meghatározást a „szűk keresztmetszetről” a közlekedés területén, ez ahhoz mégsem elégséges, hogy a projektek teljesítményét ebben a tekintetben mérni lehessen30. Ez ahhoz vezethet, hogy különböző nagyságrendű projektek esetén nem egységes a beszámolás (lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat

Példa a szűk keresztmetszetekről szóló beszámolás nem egységes voltára különböző nagyságrendű projektek esetén

Egy CEF-T projekt hat szűk keresztmetszet megszüntetését tervezi, 4,3 millió eurós támogatással. Hidakat és csőátereszeket fog kiváltani vízi útvonalak fölött egy 4,2 km-es szakaszon.

Ezzel szemben egy határokon átnyúló alagút megépítésére irányuló, másik komplex CEF-T projekt – 500 millió eurót meghaladó értékben – csak egyetlen szűk keresztmetszetet szüntet meg.

77

2018 elején az INEA benyújtott egy javaslatot a felügyeletet ellátó főigazgatóságokhoz a CEF II közlekedési és energetikai mutatóira vonatkozóan. A folyamat azonban a számvevőszéki ellenőrzés idején holtponton volt.

78

E nehézségek ellenére az INEA valamilyen szinten nyomon követi a teljesítményt, és információkat gyűjt a kedvezményezettektől kilenc outputmutatóra vonatkozóan. A projektek tényleges outputjainak jobb megragadása érdekében ezek a mutatók kissé eltérnek a CEF-rendelet mutatóitól.

79

Ez a nyomon követés azonban elsősorban az olyan inputokra és outputokra összpontosít, mint például a kilométerek vagy a megépített alternatívüzemanyag-ellátópontok száma, és nem ragadja meg az olyan elért eredményeket, mint a létrejött időmegtakarítás vagy a forgalom növekedése. Ez összhangban van az INEA megbízatásával, illetve a felügyelet ellátó főigazgatóságokkal kötött hatáskör-átruházási okiratokban foglaltakkal. Noha a támogatási megállapodások rendelkeznek a célkitűzéseket, tevékenységeket és mérföldköveket leíró műszaki mellékletekkel, ezek nem foglalnak magukban fő teljesítménymutatókat a projekteredmények értékelésére, pedig az jelentős mértékben javítaná a teljesítmény nyomon követését.

80

Már több múltbeli jelentésben is megfigyeltük, hogy a projektek nyomon követése elsősorban az outputokra irányul, az eredményeket nem értékeli31. Így nincsen szisztematikus információ arról, hogy az Unió által társfinanszírozott projektek akár külön-külön, akár a törzshálózati folyosók egészének részeként elérték-e a várt eredményalapú célkitűzéseket, illetve fejtettek-e ki ilyen hatást a gazdasági fejlődésre. A CEF-projektek által generált eredmények szisztematikusabb értékelése lehetővé tenné a Bizottság számára annak értékelését, hogy pénzügyi támogatása milyen mértékben járult hozzá a CEF célkitűzései felé történő előrehaladáshoz, végső soron a transzeurópai hálózatok előmozdításának átfogó céljához (0811. bekezdés).

Következtetések és ajánlások

81

Az INEA teljesítette a megbízatásában meghatározott átruházott feladatokat és – szervezeti kereteinek korlátai miatt csak részben – megvalósította a várt előnyöket. Megállapítottuk azt is, hogy a CEF egyébként jól szervezett kiválasztási eljárásait hiányosságok, a program végrehajtását kockázatok jellemzik, és a teljesítményről való beszámolásnak is vannak hiányosságai.

82

Az egyes kötelezettségeknek a Bizottságtól az INEA-hoz történő kihelyezésétől várt előnyök a szervezeti keretek korlátai miatt csak részben valósultak meg. Az INEA szabványosított eljárásokat dolgozott ki az átruházott programok végrehajtásának egyszerűsítésére. Teljes igazgatási kiadásai nem érik el a kezdeti becslések értékét (2024. bekezdés).

83

Az INEA számos lépést tett annak érdekében, hogy megalapozza a H2020 és a CEF közötti, valamint a CEF ágazatai közötti szinergiákat. Ennek ellenére ezek a szinergiák kevéssé bontakozhattak ki, mivel akadályt jelentettek egyes jogi keretek, nem illeszkedtek egymáshoz a programok célkitűzései, és eltérő volt az egyes projektek készenléti szintje. Az INEA és az EASME közös felelőssége a H2020 energetikai kutatási program végrehajtása, és mivel a két ügynökség külön végzi a program hozzájuk tartozó részének adminisztrációját, mindkét oldalt adminisztratív költségek terhelik (2530. bekezdés).

1. ajánlás. A szinergiákkal kapcsolatos potenciál javítása
 1. A Bizottság és az INEA saját hatáskörében számolja fel a szinergiákat gátló akadályokat, foglalják bele a szükséges elemeket a stratégiai dokumentumokba és munkaprogramokba, valamint írjanak elő releváns rendelkezéseket az elért szinergiák értékelésére.
 2. A Bizottság mérje fel, hogy a következő programozási időszakban csak egyetlen végrehajtó ügynökségre ruházza-e a hasonló programok végrehajtását, például az energetikai kutatás területén.

Határidő: a 2021–2027-es CEF végrehajtásának kezdete.

84

Az INEA eleget tett az átruházott feladatoknak és teljesítette fő teljesítménymutatóit. A meglévő szervezeti keret azonban korlátokat jelent. Mivel a személyzet létszáma az átruházott programoktól függ, az INEA nem tudja rugalmasan átcsoportosítani munkatársait a legsürgetőbb feladatokra. Továbbá az INEA fő teljesítménymutatói nem kellően eredményorientáltak és nem irányulnak kifejezetten a programirányítás minőségének mérésére (3140. bekezdés).

2. ajánlás. Az átruházott programok INEA általi irányítására szolgáló keret megerősítése
 1. Az emberierőforrás-igényekben bekövetkező rövid távú fluktuációk kezelésére a Bizottság határozzon meg egy keretet, amely lehetővé teszi az INEA számára, hogy a programok között és a programokon belül rugalmasabban csoportosítsa át a munkatársait.
 2. A Bizottság és az INEA alkalmazzon eredményorientáltabb célokat és mutatókat.

Határidő: 2021-től.

85

A CEF-projektek kiválasztásának eljárásai jól szervezettek, de végrehajtásukban hiányosságokat állapítottunk meg, és a három CEF-ágazat közötti további összehangolásuk szükséges. A CEF-T esetében a kiválasztás valószínűsége független az ajánlott projektekre a külső szakértők által adott pontszámtól. Az értékeléstől való eltérés okait jobban kell dokumentálni, akárcsak az odaítélési kritériumok alkalmazásában felmerülő eltéréséket (4256. bekezdés).

3. ajánlás. A projektkiválasztási eljárások jobb összehangolása és átláthatóbbá tétele

A projektkiválasztási eljárások javítása érdekében a Bizottság és az INEA:

 1. végezzen strukturált elemzést a három CEF-ágazatban az eljárásokról annak érdekében, hogy azonosítsák a követendő példákat, és potenciálisan harmonizálják azokat;
 2. határozza meg részletesebben – mind a külső, mind a belső értékelés számára – az odaítélési kritériumokat; különösen a kiforrottsági kritériumot kell pontosan meghatározni és meg kell erősíteni annak értékelését. A többi odaítélési kritériumot világosabban kell megfogalmazni és lehetővé kell tenni annak bemutatását, hogy a kiválasztott projektek jelentős hatást gyakorolnak majd, továbbá be kell mutatni az uniós hozzáadott értéket is;
 3. dokumentálja jobban a külső szakértők véleménye és a Bizottság végső értékelése közötti kapcsolatot, különös tekintettel az eltérések indoklására.

Határidő: 2020 vége.

86

A CEF-programnál fennáll a kockázata annak, hogy végrehajtása nem lesz teljes körű. Ez a program hatásainak még későbbre tolódását jelentené. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a felhasználás fokozására irányuló intézkedések a programozási időszak vége felé azzal a kockázattal járnak, hogy kevésbé veszik figyelembe az eredményeket. Emellett a forrásokból továbbra is jelentős összegeket kell kezelni egy jogutód program kezdetét követően, és ez egy, a késedelmekkel kapcsolatos dominóhatást válthat ki.

87

A CEF-E-ben és a CEF-T-ben a kifizetések különösen alacsony aránya a projektek késedelmes, illetve az előírt feltételeket nem teljesítő végrehajtásával kapcsolatos. A mögöttes okot a nem teljesítő projektek jelentik, amelyek nem képesek teljesen felhasználni a számukra nyújtott támogatást. A Bizottság jelenleg nem többéves alapon tervezi a pályázati felhívásokat, ami különböző kiforrottságú projektek benyújtását eredményezi.

88

A kellő haladást fel nem mutató programoknál az INEA korrekciós lépései nem kezelik teljes mértékben ezeket a kockázatokat. A támogatásimegállapodás-minták nem társítják közvetlenül a finanszírozást a mérföldkövek elérésével. A projektek részletes nyomon követésére szolgáló eszközök tökéletesítésre szorulnak 5873. bekezdés).

4. ajánlás. Jobb feltételek kialakítása a CEF időben történő végrehajtásához

A finanszírozás elosztására és a forrásfelhasználás fokozására vonatkozó többéves tervezés észszerűsítése érdekében:

 1. A Bizottság és az INEA biztosítsa a kötelezettségvállalások és felhívások hosszú távú és következetes tervezését;
 2. Határidő: a 2021–2027-es CEF végrehajtásának kezdete.

 3. A Bizottság és az INEA tegye közvetlenebbé a finanszírozás és a mérföldkövek elérése közötti kapcsolatot;
 4. Határidő: a 2021–2027-es CEF végrehajtásának kezdete.

 5. A Bizottság tökéletesítse a projektek részletes nyomon követésére szolgáló eszközöket a finanszírozás felhasználása tekintetében. Az INEA az összes CEF-ágazatban továbbra is összpontosítson a projektek időben történő végrehajtására, szoros együttműködésben a felügyelet ellátó főigazgatóságokkal, a tagállamokkal és a kedvezményezettekkel. A Bizottság támogassa az INEA-t a korrekciós lépések megtételében, ha a projektek nem haladnak.
 6. Határidő: 2020 vége.
89

A jelenlegi teljesítménymérési keret nem méri elegendő mértékben azt, hogy a projektek milyen módon járulnak hozzá a CEF-program célkitűzéseinek eléréséhez. Az INEA nyomon követi a mutatókat, elsősorban a projektek kimenetelére összpontosítva, amelyek azonban nem teszik lehetővé az eredmények értékelését. Az INEA 2018-ban felülvizsgált mutatókat készített, de ez a folyamat egyelőre leállt (7580. bekezdés).

5. ajánlás. A projekteredmények jobb figyelemmel kísérése érdekében a teljesítménykeret újratervezése
 1. A TEN-T- és CEF-projektek tapasztalatai és tanulságai alapján az INEA és a Bizottság határozzon meg egy teljesítménymérési keretet, amely a CEF program célkitűzéseit az összes CEF-ágazatra kiterjedő, egyértelmű és mérhető mutatókra, valamint elvárt projekteredményekre bontja le.
 2. Ezeket a mutatókat az INE határozza meg a felhívás célkitűzéseiben, vegye figyelembe a projektjavaslatok értékelésében, kövesse nyomon a támogatási megállapodásokban és rendszeresen számoljon be ezekről a Bizottságnak.
 3. Határidő: a 2021–2027-es CEF végrehajtásának kezdete.

A jelentést 2019. szeptember 25-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök

Mellékletek

I. melléklet. A Bizottság és az INEA feladatköre a CEF irányítása terén

Forrás: Európai Számvevőszék.

Glosszárium és rövidítések

ASR – Cselekvési helyzetjelentés: a kedvezményezettek e dokumentum réén számolnak be a projekt kezdeti tervhez viszonyított technikai haladásáról, valamint a kapcsolódó költségvetés felhasználásáról. Ez az INEA által a projekt előrehaladásának nyomon követésére és felülvizsgálatára használt fő dokumentum.

CBA: költség-haszon elemzés.

CEF – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: egy eszköz, amely 2014 óta pénzügyi támogatást nyújt három ágazat: az energiaágazat (CEF-E), a közlekedési szektor (CEF-T) és az információs és kommunikációs technológiai ágazat (CEF-IKT) számára. Az eszköz erre a három ágazatra nézve meghatározza a beruházási prioritásokat, mint amilyenek például a villamosenergia- és gázfolyosók, a megújuló energia használata, az összekapcsolt közlekedési folyosók és a kevésbé szennyező szállítási módok, a nagysebességű szélessávú kapcsolatok és digitális hálózatok.

CEF-E: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Energia.

CEF-IKT: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Távközlés.

CEF-T: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedés.

CHAFEA – Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség: a szervezetet az Európai Bizottság hozta létre annak érdekében, hogy négy uniós programot irányítson a nevében: az egészségügyi programot; a fogyasztóvédelmi programot; a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezést; a mezőgazdasági termékek támogatása programot.

DG CNECT – Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága: a Bizottság digitális egységes piac kialakításáért felelős szervezeti egysége, amelynek célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés megteremtése Európa számára.

DG ENER – Energiaügyi Főigazgatóság: a Bizottságnak az Unió energiapolitikájáért – biztonságos, fenntartható és versenyképes árú energia biztosítása Európa számára – felelős szervezeti egysége.

DG MOVE – Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság: a Bizottságnak az Unió mobilitási és közlekedési politikájáért felelős szervezeti egysége.

DG RTD – Kutatási és Innovációs Főigazgatóság: a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság felelős az Unió kutatási, tudományos és innovációs szakpolitikájáért, abból a célból, hogy segítsen növekedést létrehozni és munkahelyeket teremteni, és kezelje a legnagyobb társadalmi kihívásokat.

DG: Főigazgatóság (Directorate-General)

EACEA – Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség: a Bizottság által az oktatási, kulturális, audiovizuális, sport-, állampolgári és önkéntes programok finanszírozásának irányítására létrehozott szervezet.

EASME – Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség: a Bizottság által azon célból létrehozott szervezet, hogy több uniós programot irányítson a nevében a kkv-k támogatása és innovációja, a környezetvédelem, az éghajlat-politika, az energiaügy és a tengerügyek területén.

ERCEA – Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége: a Bizottság által azon célból létrehozott szervezet, hogy végrehajtsa az Európai Tudományos Tanács által az Európai Kutatási Tanács számára kijelölt stratégiát, és amely a támogatások napi szintű igazgatásáért felelős.

FTE: teljes munkaidős egyenérték.

H2020 – „Horizont 2020”: az Unió 2014–2020-as kutatási és innovációs keretprogramja, hét évre elosztva csaknem 80 milliárd euró összegű finanszírozással.

INEA – Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség: a korábbi Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának (TEN-T EA) utódja, amelyet az Európai Bizottság 2006-ban hozott létre a TEN-T program műszaki és pénzügyi végrehajtásának irányítása céljából. A brüsszeli székhelyű INEA hivatalosan 2014. január 1-én kezdte meg tevékenységeit: a CEF, a H2020 és egyéb folyamatban lévő programok (TEN-T és Marco Polo 2007–2013) részeinek végrehajtását.

KPI: Fő teljesítménymutató.

KR: Költségvetési rendelet.

MTR – félidős felülvizsgálat: 2018-ban az INEA félidős felülvizsgálatot végzett a többéves munkaprogram 2014-es és 2015-ös felhívásaiból származó, folyamatban lévő tevékenységekről azzal a célkitűzéssel, hogy biztosítsa az uniós források hatékony és eredményes felhasználását. A CEF-hozzájárulásuktól függően a tevékenységek „átfogó' vagy „dokumentumalapú”' felülvizsgálat tárgyai voltak.

PCI-k – Közös érdekű projektek: kulcsfontosságú infrastrukturális projektek, különösen határokon átnyúló projektek, amelyek uniós országok energiarendszereit kapcsolják össze. Ezek a gyorsabb és hatékonyabb engedélyezési eljárások, valamint a jobb szabályozás előnyeit élvezik (azáltal, hogy a költségeket a nettó előnyök szerint allokálják). Ezeket a projekteket a CEF szerint is lehet támogatni.

REA – Kutatási Végrehajtó Ügynökség: a Bizottság által 2007-ben azon célból létrehozott szervezet, hogy végrehajtsa a 7. kutatási és innovációs keretprogram egyes részeit. 2013-ban hatásköre kibővült, és magában foglalta a Horizont 2020 nagy részének irányítását is.

S2R – Shift2Rail közös vállalkozás: európai vasúti kezdeményezés, amely az új és fejlett technológiáknak az innovatív vasúti termékmegoldásokba történő integrálásával összpontosított kutatási és innovációs, valamint piacvezérelt megoldások kialakítására törekszik.

TEN-T – transzeurópai közlekedési hálózatok: a transzeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó politika végrehajtása során tervezett közúti, vasúti, légi és vízi infrastruktúra fejlesztések összessége. A TEN-T hálózatok a transzeurópai közlekedési hálózatok szélesebb rendszerének a részét képezik, egy távközlési hálózattal (eTEN) és egy tervezett energiahálózattal (TEN-E) együtt. A TEN-T infrastruktúrájának fejlesztése szorosan kapcsolódik az uniós közlekedéspolitika végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez.

A Bizottság válaszai

Összefoglalás

III

Második franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy az INEA teljesítménymutatói megfelelőek teljesítményének mérésére a Bizottságtól kapott megbízással összhangban. A Bizottság ezért úgy véli, hogy az INEA teljesítménymutatóit meg kell különböztetni a programok eredményeinek értékelésétől.

Az INEA teljesítménymutatói információval szolgálnak a költségvetési hatóság által megszavazott költségvetéshez mért éves eredményekről (azaz a források felhasználásáról).

Negyedik franciabekezdés: Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) főigazgatóságai az évek során fokozták a pályázati felhívások összehangolását az INEA munkájának megkönnyítése érdekében. A CEF 2. keretében az első többéves munkaprogram tartalmazni fogja a program első három évére vonatkozó pályázati felhívások ütemtervét, témáit és indikatív költségvetését, valamint a teljes programozási időszakra vonatkozó kerettervet.

IV

Első franciabekezdés: A CEF főigazgatóságok már felülvizsgálták saját értékelési és kiválasztási eljárásaikat, és a CEF 2-re való tekintettel közös megközelítést dolgoznak ki. E közös megközelítés különösen a CEF 2. rendelettervezet 13. cikkében szereplő értékelési elemeket fogja beépíteni az odaítélési kritériumokba. Egy ilyen közös megközelítés elősegíti a CEF program „e-Grant IT” modul felé történő migrációját is.

Az Európai Számvevőszék által említett 14 CEF-T projekt a kiválasztott projektek mindössze 1,9%-át és a teljes finanszírozás 3% -át képviseli. Általános szabályként a projektek kiválasztása összhangban van a szakértők arra vonatkozó ajánlásaival, hogy mely projekteket érdemes finanszírozni.

Harmadik franciabekezdés: A Bizottság hangsúlyozza, hogy különösen az infrastruktúrára vonatkozó uniós kiadási programok végrehajtása bizonyos mértékű kockázattal jár. A Bizottság úgy látja, hogy azon kockázatot, miszerint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) programjait nem lehet teljesen végrehajtani, a Bizottság és az INEA folyamatosan kezeli.

Negyedik franciabekezdés: A CEF-T költségvetésének előrehozása egyértelmű szakpolitikai megközelítésen alapult, a cél a gazdasági fellendülés megkönnyítése, a TEN-T 2007–2013 program keretében részben már finanszírozott, igen jelentős, határokon átnyúló infrastrukturális projektek támogatása, a költségvetés felhasználásának optimalizálása, valamint azon kötelezettségvállalás teljesítése volt, miszerint 2016 végéig – ami a nemzeti keretek tekintetében a határidő volt (az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelet 11. cikkének (2) bekezdése) – teljes körűen végrehajtják a kohéziós keret költségvetését (11,3 milliárd EUR).

Ötödik franciabekezdés: Az aktív portfóliókezelés várhatóan biztosítja az uniós források hatékony felhasználását, és ez adott esetben magában foglalhatja a projektek meghosszabbítását és hatályának újbóli meghatározását.

V

Lásd a Bizottság 1–5. ajánlásra adott válaszát.

Észrevételek

29

A Bizottság elismeri, hogy a strukturált intézkedések továbbfejlesztése érdekében növelni lehetne a végrehajtó ügynökségek és a közös vállalkozások közötti koordinációt.

E téren történnek erőfeszítések: a Shift2Rail (S2R) közös vállalkozás tekintetében például az INEA az ERTMS szakpolitikai tanácsának tagja, ahol az ERTMS és a kapcsolódó műszaki kérdések összehangolása történik. Amint a Shift2Rail közös vállalkozás által irányított kutatási projektek eredményei elérhetővé válnak, és amilyen mértékben ezt az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz lehetővé teszi, az együttműködés fokozására fog sor kerülni. Ez a helyzet a légiforgalom-irányítás esetében, ahol a CEF a SESAR közös vállalkozás által támogatott SESAR kutatási projektek eredményeit hajtja végre.

Ezenkívül az INEA és az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás közösen támogatott legalább egy (a 2015. évi CEF közlekedési felhívás során kiválasztott) kulcsfontosságú projektet a vonatkozó hatásköröknek megfelelően. Végezetül az INEA a projektpályázatok értékelése során támaszkodik a szabályozási ügynökségek szakértelmére is, például az ERA-ra, az EMSA-ra és az EASA-ra.

30

A Horizont 2020 összegét és különböző részeit tekintve a legnagyobb program, amelyet végrehajtó ügynökségekre ruháztak át. A Horizont 2020 egyes részeinek végrehajtásáért nem csak a végrehajtó ügynökségek, hanem több főigazgatóság és közös vállalkozás is felelős. A Horizont 2020 Energia keretprogrammal kapcsolatos hatáskör INEA-ra és EASME-re történő átruházásakor a szinergiák jelentkezését inkább a Horizont 2020 energiaügyi programrésze és a CEF Energetika, valamint a Horizont 2020 energiaügyi programrésze az EASME-ban és a „Horizont 2020” keretprogram környezetvédelem és erőforrások programja, és a LIFE és a CIP Ökoinnováció között várták.

A Bizottság 2018. szeptemberben elindított egy költség-haszon elemzést, amely a különféle végrehajtó ügynökségekre ruházott, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó jövőbeli uniós programok (vagy programrészek) megoszlására vonatkozó különböző forgatókönyveket vizsgál meg. A költség-haszon elemzésnek számos tényezőt kell figyelembe vennie, amelyek között szerepel a megtakarítás, az ügynökségek kezelhető méretének megőrzése a felügyelő főigazgatóságok számának lehető legnagyobb mértékű korlátozása mellett, valamint a következetesség a megcélzott kedvezményezettek tekintetében.

33

A Bizottság úgy véli, hogy az INEA fő teljesítménymutatói megfelelőek az INEA teljesítményének a Bizottságtól kapott megbízással összhangban történő mérésére. Az INEA teljesítménymutatóit ezért meg kell különböztetni a programok eredményeit mérő mutatóktól, amelyeket a társjogalkotók a programok jogi keretében határoztak meg.

Az INEA fő teljesítménymutatói tájékoztatást nyújtanak az éves eredményekről (azaz a források felhasználásáról) a költségvetési hatóság által megszavazott költségvetés tükrében.

34

Az INEA jelenlegi fő teljesítménymutatóit úgy alakították ki, hogy tükrözzék az ügynökség sajátos szerepét, de hasonlítsanak a többi végrehajtó ügynökség által alkalmazott fő teljesítménymutatókra. A Bizottság azonban megjegyzi, hogy jelentős különbségek vannak a különböző végrehajtó ügynökségek által irányított programok között, amelyek indokolhatják eltérő mutatók alkalmazását. A Bizottság ennek ellenére vizsgálni fogja a mutatók továbbfejlesztésének lehetőségét, ugyanakkor korlátozni fogja a fő teljesítménymutatók maximális számát.

37

A Bizottság jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy egy adott végrehajtó ügynökségen belül a programok közötti munkaerő-elosztásra további rugalmassági mechanizmusokat vezessen be annak érdekében, hogy növelje az irányítás hatékonyságát. A Bizottság azonban köteles tiszteletben tartani a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési elveket, és különösen az egyediség elvét; ezért minden ilyen rugalmassági megoldást megfelelően szabályozni kell.

45

Időközben sor került a három CEF-ágazat értékelési és kiválasztási eljárásainak vizsgálatára, és jelenleg is folyik a közös megközelítés kidolgozása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2 tekintetében.

48

A pontozási megfontolásoknak kisebb a hatása, mivel nem rangsorolják a CEF-közlekedést. A szakértői ajánlás nem csak pontszámokat tartalmaz, hanem szempontokon alapuló minőségi értékelést is, amelyet a Bizottság a kiválasztás során figyelembe vesz.

A Bizottság úgy véli, hogy a szakértők által ajánlott javaslatok nem finanszírozásának fő oka a rendelkezésre álló költségvetés és a finanszírozás iránti igény közötti eltérés, nem pedig az értékelés megállapításai.

49

A Bizottság közös válasza a 49. és az 50. bekezdésre;

A Bizottság megjegyzi, hogy jelentős különbség áll fenn a három ágazat között a rendelkezésre álló költségvetés tekintetében. A közlekedés terén még a külső szakértők által tett ajánlások után is magas a túljelentkezés, ami korlátozza a Bizottságot a minőségi javaslatok elutasításában a kiválasztási folyamat során. A másik két ágazattal ellentétben itt a túljelentkezés okozta nyomás kevésbé releváns, ez okozza a látszólagos korrelációt.

52

Amint az a 48. bekezdésben már említésre került, a Számvevőszék által említett azon 14, CEF-T által kiválasztott projekt, amelyeket nem javasoltak külső szakértők, a kiválasztott projektek mindössze 1,9%-át és a teljes finanszírozás 3%-át tették ki. A Bizottság úgy véli, hogy mind a 14 esetben egyértelműen szerepel a kiválasztás indoka a kiválasztási bizottság jegyzőkönyvében és az egyes projektek egyedi értékelési űrlapjaiban. A Bizottság mindazonáltal elismeri, hogy e tekintetben részletesebb indokolást lehetett volna kidolgozni. Ezzel a kérdéssel a CET 2 szerinti értékelési és kiválasztási eljárására vonatkozó közös megközelítés keretében fognak foglalkozni.

2. háttérmagyarázat – Példa a szakértők és az INEA által elutasított, de a CEF kiválasztási bizottság által kiválasztott projektre

Az intézkedés végrehajtása az egyik tagállamban történik, és ott jelentős előnyökkel fog járni, de a hálózati hatások valójában csak a szomszédos tagállam villamosításával fognak teljes mértékben megvalósulni. Helyi szintű politikai erőfeszítések történnek a villamosítás előmozdítására a szomszédos tagállamban. A Bizottság megismétli, hogy a projekt INEA általi rendszeres nyomon követése szerint a végrehajtás jól időzített és hatékony.

54

A Bizottság a pontozás mellett különösen fontosnak tartja az egyes kritériumok szakértők általi minőségi értékelését is. A pontszám célja, hogy a szövegben leírt összetett helyzetet egyetlen értékkel kifejezze, miközben a szöveg kifejti az érveket és az árnyalatokat.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a bírálati szempontok pontozása közötti eltérések és következetlenségek nem pusztán az értékelési kritériumok eltérő felfogásából adódnak, hanem például a szakértők karakteréből és tapasztalataiból.

A szakértőknek szóló, az odaítélési szempontok értelmezésére vonatkozó iránymutatás írásban vagy szóban rendelkezésre áll valamennyi CEF-ágazat számára.

56

A Bizottság véleménye szerint a projekt érettsége értékelhető, noha valóban kihívást jelent, mivel a projekt végrehajtása idővel bármely tekintetben (kiterjesztés, az alkalmazási kör módosítása vagy szűkítése, megszüntetés) kiigazítható.

A konkrét munkaprogramok és a pályázati felhívások ismertetik, hogy milyen jellegű javaslatokat várnak (tanulmányokat, munkákat, vegyesprojekteket), és mikor kell megkezdeni a projektet. Az infrastruktúra rendkívül összetett, a különböző szakaszok egymással párhuzamosan zajlanak. Egyre több esetben a kedvezményezettek „tervezés és építés” alapján írják ki a pályázatot, ami tanulmányokat foglal magában, és egyetlen szerződés keretében működik.

60

A Bizottság úgy véli, hogy a közlekedési ágazat esetében a prioritást élvező projektekről a törzs/átfogó hálózati megközelítésre való átállás esetéében nem helyénvaló az összehasonlítás. Ezzel együtt a Bizottság erősen elkötelezett az előző bekezdésben említett 74%-os felhasználási arány növelése mellett, és az INEA igen aktív portfóliókezelést alkalmaz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz felhasználási arányának maximalizálása érdekében.

A CET-T esetében a „használd vagy elveszíted” elv szerint a projektportfólió INEA általi folyamatban levő felülvizsgálata és ennek eredményeképp egyes késleltetett projektek támogatási megállapodásainak módosítása eredményeként 2019-re és 2020-ra visszafizetési felhívások készülnek. A cél az, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a program költségvetésének kihasználatlanságát.

65

A Bizottság úgy véli, hogy a késedelmek nyomon követése mellett léteznek más biztosítékok is, amelyek célja annak biztosítása, hogy „időben meghozzák a hatékony korrekciós intézkedéseket”, például az alkalmazandó jogi és pénzügyi kereten belül a megfelelő intézkedések meghozatalát.

66

A Bizottság úgy véli, hogy az uniós finanszírozás csökkentése a késedelmek esetén nem mindig vezet a kívánt eredményekhez a végrehajtás tekintetében. A kedvezményezettek nem tudják önállóan teljes mértékben kezelni a legtöbb késedelmet okozó tényezőt. A legfontosabb, hogy az uniós infrastruktúrába történő jelentős beruházásokra akár némi késéssel is sor kerüljön.

67

Különleges körülmények között előfordulhat, hogy az akciókról szóló jelentések nem a legaktuálisabb képet nyújtják a projektek technikai és pénzügyi végrehajtásáról. Mindazonáltal: a Bizottság megállapítja, hogy az INEA nem kizárólag az akciókról szóló jelentéseket használja nyomon követési eszközként.

A nyomon követés meglévő eszközei, amelyek a közlekedésre vonatkozó félidős értékelést is magukban foglalják, lehetővé teszik az INEA számára a végrehajtási problémák azonosítását még akkor is, ha azokat nem mutatják be teljes mértékben a cselekvési státuszról szóló jelentésben, amint arra a jelentés helyesen rámutat.

70

A három CEF-ágazat portfóliójai meglehetősen különbözőek, ezért nehezen összehasonlíthatók. A Bizottság azonban megjegyzi, hogy a támogatások csökkentését nem lehet előre tervezni, hanem csak akkor kell végrehajtani, ha az egyedi projektek esetében szükségesnek bizonyul. Ez jelenleg minden CEF-ágazat esetében igaz függetlenül attól, hogy teljes körű félidős felülvizsgálatot szerveztek vagy sem.

Ezen túlmenően a jelenlegi gyakorlat szerint a projektek végrehajtása a programozási időszak vége (azaz 2020 vége) után is folytatódni fog. A költségvetési rendelet értelmében az INEA 2021 végéig megteszi a végleges kötelezettségvállalásokat, majd gondoskodik a program fokozatos megszüntetéséről.

71

A Bizottság úgy látja, hogy az INEA megbízatását a különböző irányítási dokumentumok egyértelműen meghatározzák, és a támogatási megállapodások megfelelő eszközöket biztosítanak az INEA számára a korrekciós intézkedések megtételéhez, miközben biztosítják a projektek végrehajtásának folyamatosságát.

Az INEA és az anya-főigazgatóságai közötti együttműködés szintén igen hatékony ebben a kérdésben.

72

A Bizottság úgy véli, hogy az INEA megfelelő eszközökkel rendelkezik a projektek irányításához. Az egyes projektekre vonatkozóan 2021 végéig lehet kötelezettségeket vállalni, és az INEA – az anyafőigazgatóságaival szoros együttműködésben – a lehető legjobban fogja felhasználni ezt az időt annak érdekében, hogy maximalizálja az uniós finanszírozás felhasználását.

74

A saját szerepeiket illetően az INEA felel a költségvetés végrehajtásáért, a projektek nyomon követéséért és a Bizottságnak való jelentéstételért, míg a Bizottság felel a program egészének nyomon követéséért és a kapcsolódó jelentéstételért a programnyilatkozatokban.

75

A Bizottság hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz teljesítménykeretén belül a célkitűzések és a mutatók javítása és összehangolása érdekében kifejtett erőfeszítéseket.

Megállapítja, hogy az INEA-ról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja tartalmazza az INEA jelentéstételére vonatkozó szükséges rendelkezéseket.

A Bizottság e tekintetben vizsgálni fogja a felhatalmazás hatályát az ügynökség szerepének tisztázása érdekében a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 2021–2027-es időszakra szóló felülvizsgálata során. A Bizottság úgy véli, hogy az érintett főigazgatóságoknak és az INEA-nak közösen ki kell dolgozni egy teljesítménymérési keretet, hogy a program által finanszírozott projekteket összekapcsolhassák a program célkitűzéseivel. Noha az INEA nagymértékben hozzá fog járulni egy ilyen rendszerhez, a hatásköröket megfelelően meg kell osztani a felügyeletet ellátó főigazgatóságok és az INEA között.

5. háttérmagyarázat – Példa a különböző nagyságrendű projektek közötti szűk keresztmetszetekre vonatkozó jelentéstétel következetlenségére

A Bizottság megjegyzi, hogy a háttérmagyarázat csupán az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelet jogi meghatározásának eredményét mutatja be. Az INEA azonban képes megfelelően jelenteni a különböző nagyságrendű projektekről, mivel számos más mutatót is használnak a „szűk keresztmetszeten” kívül.

77

A Bizottság tudomásul veszi ezt az észrevételt, és hangsúlyozza, hogy 2019. márciusban újra létrejött egy munkacsoport, ezáltal a folyamat újrakezdődött. A munkacsoportban részt vesznek az összes felügyelő főigazgatóság és az INEA képviselői, hogy a CEF mindhárom ágazatát lefedjék.

A Bizottság úgy véli, hogy elegendő idő áll rendelkezésre a folyamat lezárására a következő programozási időszak kezdete előtt (azaz a CEF 2 tekintetében).

79

Noha lehetne több információt gyűjteni a végrehajtott beruházások hosszú távú eredményeiről, a Bizottság hangsúlyozza, hogy az INEA feladata jelenleg kifejezetten a kiválasztott projektek pénzügyi támogatásának kezelése, amely tevékenység természeténél fogva a projekt végéig elért eredményekre összpontosít. Az infrastrukturális beruházások hosszú távú hatásainak mérése egy olyan érdekes módszer, amelyet a Bizottság szívesen kipróbálna.

80

Noha a szóban forgó intézkedések kívánatosak, a Bizottság rámutat arra, hogy az eredmények szisztematikusabb értékelésének tervezésére lenne szükség programszinten az INEA hozzájárulásával. A Bizottság ezért úgy véli, hogy ez a kérdés túlmutat a jelenlegi, az INEA teljesítményére irányuló ellenőrzés hatáskörén.

Következtetések és ajánlások

1. ajánlás – A szinergiák lehetőségeinek javítása

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság kiemeli, hogy a CEF 2-re és a Horizont Európára vonatkozó javaslatok már különös figyelmet fordítanak a szinergiák kihasználására.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást, amennyiben az értékelést a folyamatban levő költség-haszon elemzés keretében végzik.

A Bizottság nem előlegezheti meg ennek az elemzésnek az eredményeit, amelyek több forgatókönyvet is figyelembe fog veszni. Ugyanakkor megjegyzi, hogy az elemzés során figyelembe kell majd venni más elemeket is, például az ügynökségek kezelhető méretének megőrzését, a felügyelő főigazgatóságok számának lehetséges legalacsonyabban tartását és következetességet a megcélzott kedvezményezettek tekintetében.

84

Ami a személyzet újraelosztásának rugalmasságát illeti, a Bizottság jelenleg vizsgálja egy adott végrehajtó ügynökségen belül a programok közötti munkaerő-elosztásra további rugalmassági mechanizmusok bevezetése lehetőségét annak érdekében, hogy növeljék az irányítás hatékonyságát. Ezt a rugalmasságot a személyzet elosztása tekintetében azonban megfelelő keretbe kell foglalni, hogy biztosított legyen a költségvetési rendeletben szereplő egyediség elvének tiszteletben tartása.

2. ajánlás – Az INEA irányítási keretének megerősítése a felhatalmazáson alapuló programok tekintetében

a) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást.

Vizsgálni fogja annak lehetőségét, hogy egy adott végrehajtó ügynökségen belül a programok közötti munkaerő-elosztásra további rugalmassági mechanizmusokat vezessenek be annak érdekében, hogy növeljék az irányítás hatékonyságát. A Bizottságot azonban kötik a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési elvek, és különösen az egyediség elvének tiszteletben tartása. Ezért minden ilyen rugalmassági megoldást megfelelően szabályozni kell, hogy biztosítani lehessen az egyediség elvének tiszteletben tartását. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó keret felülvizsgálata során is, mivel a Bizottság úgy véli, hogy minden ilyen rugalmassági mechanizmusnak ki kell terjednie az összes végrehajtó ügynökségre.

b) A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

A Bizottság és az ügynökség szerepe eltérő: az INEA a Bizottság nevében végrehajt, és jelentései beépülnek a Bizottságnak a program végrehajtásáról készített jelentéseibe. Ezért az INEA ügynökségként való működését el kell választani magától a programok teljesítménykeretétől.

3. ajánlás – Biztosítani kell a projektkiválasztási eljárások nagyobb harmonizációját és átláthatóságát

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

86

A program teljes körű végrehajtásához kapcsolódó kockázat minden uniós – különösen az infrastruktúrával kapcsolatos – finanszírozási program szerves része. Az infrastrukturális projektek fejlesztése és végrehajtása jellemzően hosszú időt vesz igénybe. A kockázatot azonosították, és az INEA tovább fog dolgozni a csökkentése érdekében. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a késedelmek dominóhatása elkerülhető lenne a két programozási időszak közötti átmenet megfelelő kezelésével. A Bizottság törekedni fog a zökkenőmentes átmenet biztosítására.

4. ajánlás – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz időben történő végrehajtásának jobb feltételeinek biztosítása

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

89

Már elkezdődött a munka, melynek célja a projektek eredményeinek jobb nyomon követése szakpolitikai szempontból.

5. ajánlás – A teljesítménymérési keret újratervezése a projekteredmények jobb nyomon követése érdekében

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy 2019. márciusban újjáalakult az erre a célra létrehozott munkacsoport, amelyben részt vesznek az összes felügyelő főigazgatóság és az INEA képviselői a CEF mindhárom ágazatának lefedése érdekében. A Bizottság célja a folyamat lezárása a következő programozási időszak kezdete előtt (azaz a CEF 2 tekintetében).

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

Az ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést Oskar Herics, a Számvevőszék tagja vezette, Thomas Obermayr kabinetvezető és Laura Gores kabinetattasé; Pietro Puricella ügyvezető; Jolita Korzuniene feladatvezető; Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Thierry Lavigne, Nils Odins és Christian Verzé ellenőrök támogatásával. Thomas Everett és Cathryn Lindsay nyújtott nyelvi támogatást.

Balról jobbra: Thomas Everett, Susanna Rafalzik, Dieter Böckem, Jolita Korzuniene, Oskar Herics, Cathryn Lindsay, Nils Odins, Laura Gores, Christian Verzé, Pietro Puricella.

Végjegyzetek

1 A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16, 1. o.).

2 Az INEA mellett a következők: a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA), a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) és az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA).

3 A Bizottság 2013/801/EU végrehajtási határozata (2013. december 23.) az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 23-i 2013/801/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 352., 2013.12.24., 65. o.). A Bizottság C(2013) 9235 számú határozata hatásköröket ruházott át az Ügynökségre.

4 2014. január – 2024. december.

5 Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 2019-es munkaprogramjának elfogadásáról szóló, 2019. február 25-i C (2019)1453 számú bizottsági határozat melléklete, 2. rész.

6 A CEF-IKT része.

7 A felülvizsgálat a 2014-es és 2015-ös többéves felhívásokból származó, a legmagasabb uniós allokációval rendelkező projektekre összpontosított. Ez az összes CEF-T projekt 56%-át jelentette, 18 milliárd eurós teljes támogatási értékkel (ez a CEF-T teljes uniós hozzájárulásának 80%-a).

8 Cost Benefit Analysis for the delegation of certain tasks regarding the implementation of Union Programmes 2014–2020 to the Executive Agencies (A 2014–2020 közötti uniós programok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtó ügynökségekre való átruházásának költség-haszon elemzése) (2013. augusztus). A WiFi4EU kezdeményezés átruházása előtt egy további költség-haszon elemzést hajtottak végre.

9 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) félidős értékeléséről, COM(2018) 66, 2018.2.14.

10 Ez a következtetés egy, a pályázók és kedvezményezettek megkérdezésére épülő online felmérésen alapult. (Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség [INEA] értékelését támogató tanulmány, 2014–2016, 2019. február 5., Centre for Strategy and Evaluation Services).

11 A hatékonyságnövekedés esetén megvalósítandó 111 millió eurós célkitűzés nem tartalmazza a WiFi4EU kezdeményezést, amelyet 2018-ban ruháztak az INEA-ra. Ezért 2018-ban az INEA-nak kellett fedeznie a Wifi4EU működtetésének igazgatási költségeit, különösen a fizetéseket, ami eredetileg nem volt a célérték része.

12 2013. évi költség-haszon elemzés.

13 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.) 17. cikkének (7) bekezdése.

14 COM(2018) 66, 2018. február 14.: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) félidős értékeléséről.

15 A Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. június 16-i 642/2014/EU tanácsi rendelet (HL L 177., 2014.6.17., 9. o.) (15) preambulumbekezdése.

16 A Számvevőszék 13/2009. sz. különjelentése: „A végrehajtási feladatok végrehajtó ügynökségek számára történő átruházása: sikeres opció?”, 66. bekezdés.

17 A Végrehajtó Ügynökségek Bizottsága és a költségvetési hatóság számára benyújtott Külön Pénzügyi Kimutatás az uniós programok irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtó ügynökségek számára történő átruházása esetén.

18 Összhangban az uniós költségvetésből finanszírozott végrehajtó ügynökségek létrehozásáról és működéséről szóló iránymutatás 9.2.2. szakaszával (a Bizottság C(2014) 9109 final [2014.12.2.] határozata).

19 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről. A javaslat 19. cikke előírja, hogy a CEF-et munkaprogramok révén kell végrehajtani. A Bizottságnak 2020. december 31-ig kell elfogadnia az első többéves munkaprogramokat, amelyek magukban foglalják a pályázati felhívások menetrendjét az új CEF első három évére, azok témáját és indikatív költségvetését, valamint egy, az egész időszakra kiterjedő prognosztizált keretrendszert.

20 Az 1316/2013/EU rendelet 3. és 4. cikke; az 1315/2013/EU rendelet; az 347/2013/EU rendelet; a 283/2014/EU rendelet.

21 A költségvetési rendelet 197–199. cikke. A támogathatósági kritériumok a pályázók jogi természetével kapcsolatosak, és magukban foglalják a vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelőséget. A kiválasztási kritériumok célja annak felmérése, hogy a pályázó mennyire képes elvégezni a javasolt intézkedéseket. Az odaítélési szempontok alapján értékelik a pályázatok minőségét.

22 Az ellenőrzés időpontjában az INEA tájékoztatása szerint 380 külső szakértő vett részt a CEF-projektpályázatok értékelésében, és erre becslés szerint 5050 napot fordítottak.

23 Összesen 711 projektet választottak ki, 23 milliárd euró értékben, CEF-T támogatásra (lásd: 2. táblázat).

24 Az 1316/2013/EU rendelet 3. preambulumbekezdése szerint a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a transzeurópai hálózatok beruházási szükségletei a becslések alapján 970 milliárd eurót tesznek ki 2020-ig.

25 A TEN-T-felhasználási aránya még alacsonyabb lett volna, ha a TEN-TEA-nak nem sikerült volna a költségvetés körülbelül egyharmadát kétszer lekötnie azáltal, hogy a forrásokat a nem teljesítő projektekből visszaforgassa az új támogatásokba, a 2,3 milliárd euró értékű ún. „visszaáramló felhívások” révén.

26 A támogatási megállapodások aláírását követően az INEA forrásokat köt le az adott évre tervezett kifizetésekkel összhangban. Így a költségvetési kötelezettségvállalások csak a projekteknek biztosított költségvetés egy részét tükrözik.

27 Ez azonban az 1233 kiválasztott projektnek csak egy kis része. A tizenkét projektre vonatkozóan a megállapodás szerinti kezdeti uniós hozzájárulás összege 112 millió euró volt.

28 Például a 10 felülvizsgált, építési beruházásra irányuló CEF-T projektből öt esetén a végrehajtási időszak módosításáról csak a félidős felülvizsgálat elvégzése után döntöttek.

29 A Számvevőszék 17/2018. sz., „A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programok utolsó éveiben tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de nem az eredmények elérése állt a középpontban” c. különjelentése (http://eca.europa.eu).

30 A munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy „az azokra a szűk keresztmetszetekre vonatkozó jelenlegi mutató, amelyekre az INEA adatokat gyűjt […] jelentős javításokra szorul, annak alacsony információtartalma miatt”.

31 „A sikeres közlekedési ágazat felé az Unióban: a megoldásra váró feladatok” című állapotfelmérés; „Az ERFA és az ESZA projektjeinek kiválasztása és monitoringja során a 2014–2020-as időszakban továbbra is főként a kibocsátásra helyezik a hangsúlyt” című, 21/2018. sz. különjelentés; a „Nagy sebességű vasút Európában: az uniós hálózat hiánya rosszul működő mozaikot eredményez” című, 19/2018. sz. különjelentés; a „Tengeri szállítás az Unióban: zavaros vizeken – sok eredménytelen és fenntarthatatlan beruházás” című, 23/2016. sz. különjelentés.

Kronológia

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2018. július 4. /
2018. szeptember 3.
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (illetve más ellenőrzött szervezetnek) 2019. június 28.
A végleges jelentés elfogadása az egyeztetési eljárás után 2019. szeptember 25.
A Bizottság (illetve más ellenőrzött szervezet) hivatalos válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2019. október 31.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3658-4 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/972544 QJ-AB-19-014-HU-N
HTML ISBN 978-92-847-3685-0 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/016095 QJ-AB-19-014-HU-Q

© Európai Unió, 2019

A többszörözés a forrás feltüntetésével engedélyezett.
Az európai uniós szerzői jogi védelem alatt nem álló fényképeket és más anyagokat közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától származó előzetes hozzájárulás birtokában lehet csak felhasználni vagy többszörözni.

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.