Eriaruanne
11 2020

Hoonete energiatõhusus: endiselt tuleb rohkem keskenduda kulutasuvusele

Lühidalt aruandest Hindasime, kas ELi kaasrahastatud investeeringud hoonete energiatõhususse on aidanud kulutasuvalt täita ELi 2020. aasta energiasäästu eesmärki. Järeldasime, et rakenduskavades ega projektide valikus ei lähtutud kulutasuvusest. Kuigi liikmesriigid nõudsid hoonete renoveerimist, et säästa minimaalne nõutav hulk energiat ja parandada energiaklassi, toimus see vahel suurte kuludega. Rohkem energiat säästvaid või väiksemate kuludega muud kasu toovaid projekte ei käsitletud prioriteedina, sest puudusid projektide kasulikkuse võrdlev hindamine ja kulutasuvuse ülem- ja alampiirid. Soovitame kulutasuvuse suurendamiseks parandada investeeringute kavandamist, valimist ja järelevalvet.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Seistes silmitsi ülesandega leevendada kliimamuutusi, on ELi juhid võtnud kohustuse säästa 2020. aastaks 20% ja 2030. aastaks 32,5% ELi liikmesriikide prognoositud energiatarbimisest. Nende eesmärkide täitmisel on abi peamiselt hoonete energiatõhususe suurendamisest. Hooned tarbivad kõige rohkem energiat ja nende energiasäästu potentsiaal on suurim.

II

Energiasäästu eesmärkide täitmisel tehtud liikmesriikide edusammude viimasest hindamisest nähtub, et tõenäoliselt ei täideta ELi 2020. aasta eesmärki, sest ELi energiatarbimine on alates 2014. aastast taas suurenenud. Kavatseme anda soovitusi, mis peaksid aitama ELil täita oma 2030. aasta energiatõhususe eesmärk, suurendades liidu 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika kulutasuvust.

III

Ühtekuuluvuse rakenduskavadest eraldati hoonete energiatõhususe suurendamiseks kokku ligikaudu 14 miljardi euro suurune eelarve, mis vastab 4%-le 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika koguvahenditest (357 miljardit eurot); sellest 4,6 miljardit eurot eraldati eluhoonetele. Lisaks nägid liikmesriigid kõigi hoonete renoveerimise riiklikuks kaasrahastamiseks ette 5,4 miljardit eurot, millest 2 miljardit eurot oli mõeldud eluhoonetele.

IV

Külastasime viit liikmesriiki (Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia (Apuulia), Leedu ja Tšehhi), mis eraldasid hoonete energiatõhususe valdkonnale umbes 2,9 miljardit eurot oma ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. Hindasime, kas seda eelarvet kasutati kulutasuvalt ning kas komisjon ja liikmesriigid olid täitnud soovitused, mille andsime oma eriaruandes nr 21/2012 üldkasutatavate hoonete energiatõhususe kohta.

V

Nagu soovitasime oma eriaruandes nr 21/2012, esitas komisjon põhjalikud suunised hoonete energiatõhususe investeeringute (sh nende kulutasuvuse) parandamise kohta. Leidsime hea tava näiteid, nagu rahastamisvahendite kombineerimine toetustega ja toetusmäära kohandamine, et võimendada rahastamist erasektori vahenditest ning vähendada tühimõju riski.

VI

Liikmesriigid nõudsid, et projektid põhineksid energiaauditil, et säästa teataval määral energiat ja parandada hoonete energiaklassi. Enamikul juhtudel jaotasid nad eelarvevahendid projektidele lihtjärjekorra alusel, mis ei võimaldanud neil hinnata nende suhtelisi kulusid ja kasulikkust. See tähendas, et nad seadsid harva prioriteediks projektid, mis säästsid energiat või tõid väiksemate kuludega muud kasu.

VII

Järelevalvesüsteem ei võimalda saada andmeid selle kohta, kui palju säästetakse energiat eluhoonete renoveerimiseks kasutatud ELi rahaliste vahendite abil. See tähendab, et komisjonil ei ole võimalik hinnata ELi eelarve panust ELi energiatõhususe eesmärgi täitmisse. Pole ühtki näitajat, mis mõõdaks muud kasu, mida need investeeringud võivad tuua.

VIII

Nagu eriaruandes nr 21/2012, järeldame nüüdki, et ELi hoonete energiatõhususe kulutustes ei juhinduta kulutasuvusest. Suurema energiasäästu iga investeeritud euro kohta võib anda parem juhtimine, eriti projektide valimisel.

IX

Kulutasuvuse tagamine on tähtsam kui kunagi varem, arvestades, et ELi energiatõhususe eesmärgid on suurenenud, kuid eelarvekulusid piiratakse. Sellest lähtudes esitame soovitused, mis peaksid aitama ELil täita oma 2030. aasta energiatõhususe eesmärk, suurendades liidu 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika kulutasuvust. Soovituste valdkonnad on järgmised: investeeringute kavandamine ja täpsem suunamine; selliste projektide valimine, mis suhteliste kulude ja kasu hindamise põhjal aitavad säästa rohkem energiat ja tuua väiksemate kuludega rohkem kasu; näitajate kasutamine energiasäästu ja muu kasu mõõtmiseks ning energiat kulutasuvalt säästvate meetmete eest premeerimine.

Sissejuhatus

Energiatõhususe eesmärgid ja edusammud

01

Suurem energiatõhusus tähendab sama suure väljundi jaoks vähema hulga energiasisendite kasutamist1. Tõhusam energiakasutus vähendaks ELi kodanike energiaarveid, aitaks kaitsta nende tervist ja keskkonda ning parandada õhukvaliteeti.

02

Energiatõhususe suurendamiseks tehtavad tüüpilised ELi kaasrahastatavad investeeringud hõlmavad hoonete täiendavat soojustamist, energiatõhusaid aknaid, soojusregulatsiooni süsteeme ja küttesüsteemide ajakohastamist.

Joonis 1

Renoveeritud hoone näide (enne ja pärast energiatõhusustöid)

© Shutterstock / Autor: PIXEL to the PEOPLE.

03

2012. aasta energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL2 hõlmas 20% energiatõhususe eesmärki aastaks 2020 (võrreldes 2020. aasta prognoositud energiatarbimisega). Muudetud energiatõhususe direktiiv (EL) 2018/20023 kajastab 2030. aastaks seatud vaevanõudvamat ELi energiatõhususe eesmärki, s.o vähemalt 32,5%.

04

Komisjoni uus koosseis on võtnud kohustuse kohaldada energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet, keskendudes sellele, kuidas EL saaks veelgi suurendada hoonete energiatõhusust ja kiirendada renoveerimist4.

05

Eurostati andmed (veebruar 2020) näitavad, et 2018. aastal ületas primaarenergia tarbimine ELi liikmesriikides 2020. aasta eesmärke 4,9% (vt joonis 2).

Joonis 2

ELi liikmesriikide edusammud 2020. ja 2030. aasta energiatõhususe eesmärkide suunas (primaarenergia tarbimine)

Allikas: Eurostati energiasäästu statistika Primary-Energy-Consumption-2018.

06

Energiatõhususe eesmärkide täitmisel tehtud liikmesriikide edusammude viimasest hindamisest nähtub, et ELi 2020. aasta eesmärki tõenäoliselt ei täideta5. Sellise suundumuse tõttu on veelgi raskem täita ELi 2030. aasta eesmärki vähendada energiatarbimist vähemalt 32,5%. Energiatarbimine peaks vähenema iseäranis suurima energiasäästu potentsiaaliga sektorites, nagu hooned. Joonisel 3 on esitatud ELi energiatarbimise liigendus sektorite kaupa:

Joonis 3

Energiatarbimine 2017. aastal sektorite kaupa (% kogutarbimisest)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda lõppenergia tarbimist käsitlevate Eurostati andmete põhjal.

07

ELis tarbitakse kõige rohkem energiat hoone-, eelkõige elamusektoris. Sellele järgnevad transport ja tööstus. Hoonesektoris on ka suurim energiasäästu potentsiaal Euroopas6. ELi kodumajapidamistes moodustavad ainuüksi küte ja soe vesi 79% lõppenergia tarbimisest7. Hoonete renoveerimisest saadav energiasääst tuleneb tavaliselt parematest soojustus-, kütte- ja jahutussüsteemidest ning valgustusest. Kui käesolevas aruandes keskendutakse seda liiki investeeringutele, siis meie hiljutises eriaruandes nr 1/2020 keskenduti seadmete energiatõhususe ELi miinimumnõuetele ja energiamärgistele8.

08

Komisjoni hinnangul eeldaks 2030. aasta energiatõhususe eesmärgi täitmine aastas umbkaudu 282 miljardi euro investeerimist ELi hoonefondi renoveerimisse9. Kui kõik eelarvesse kaasatud ELi rahastatavad ühtekuuluvuspoliitika investeeringud üldkasutatavatesse ja eluhoonetesse tõepoolest tehakse, oleks neid perioodil 2014–2020 kokku umbes 2 miljardit eurot aastas.

ELi kulutused ja õigusraamistik

09

Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist on ajavahemikuks 2014–2020 üldkasutatavate ja eluhoonete energiatõhususse investeerimiseks kavandatud 14 miljardit eurot. Liikmesriikide kaasrahastamisega täiendati neid summasid 5 miljardi euroga. Eelarve on liikmesriikide kaupa esitatud lisas. Joonisel 4 on esitatud ELi ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta energiatõhususe investeeringute eelarve jaotus.

Joonis 4

ELi ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2020. aasta energiatõhususe investeeringute eelarve jaotus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

10

2010. aasta hoonete energiatõhususe direktiivis10 on mitu sätet nii uute kui ka olemasolevate hoonete energiatõhususe suurendamise kohta, näiteks:

 1. uute hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ja hoonete oluline rekonstrueerimine;
 2. kohustuslikud energiamärgised, mis kaasnevad hoonete müümise ja üürimisega ning millel on esitatud hoone energiatõhusus konkreetsel hetkel ja soovituslikud meetmed tõhususe suurendamiseks11 (vt näide joonisel 5).

Joonis 5

Hoone energiamärgise näide

© Shutterstock / Milagli.

11

Ka 2012. aasta energiatõhususe direktiiv sisaldab sätteid hoonete energiatõhususe suurendamise kohta. Nendes käsitletakse energiatõhususkohustuste süsteeme, millega kehtestatakse kohustatud isikutele – nagu energia jaemüügiettevõtjad või energiatarnijad – nõuded, et täita nende kliendibaasis arvulised energiasäästueesmärgid. Muudetud direktiivi mõjuhindamises järeldati, et 2016. aasta lõpuks säästsid need rohkem energiat (34%) kui ükski teine eraldiseisev meede (vabatahtlikud kokkulepped, maksumeetmed ning rahastamiskavad ja -algatused).

12

Samuti nõuti 2012. aasta energiatõhususe direktiivis, et liikmesriigid esitaksid iga kolme aasta järel oma riiklikud energiatõhususe tegevuskavad, mis sisaldavad olulisi energiatõhususe suurendamise meetmeid ja prognoositavat ja/või saavutatud energiasäästu. Komisjon hindab neid tegevuskavu ja seda, kui palju edusamme on liikmesriigid teinud oma riiklike energiatõhususe eesmärkide täitmisel. Komisjon esitab oma iga-aastase hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Aruannete ja riiklike energiatõhususe tegevuskavade hindamise põhjal võib komisjon anda liikmesriikidele soovitusi.

13

Riiklikud energiatõhususe tegevuskavad asendatakse riiklike energia- ja kliimakavadega. Liikmesriigid peavad need esitama 2019. aasta lõpuks ja nendest saab riikide peamine kavandamisvahend. Need muutuvad tähtsaks ka energiatõhususe valdkonna investeerimisvajaduste kindlaksmääramisel. 2020. aasta 31. jaanuariks oli riikliku energia- ja kliimakava esitanud 18 liikmesriiki 27-st.

Komisjoni ja liikmesriikide vahel jagatud juhtimine

14

Komisjonis töötab ELi energiapoliitikat välja ja viib ellu energeetika peadirektoraat. Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa Keskkonnaameti abiga koostab peadirektoraat energiatõhususe edendamise ettepanekuid, juhib direktiivide rakendamist ning jälgib liikmesriikide edusamme energiaeesmärkide täitmisel.

15

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat vastutab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi haldamise eest. Ta rahastab ELi energiapoliitikat ja jagab liikmesriikidega vastutust programmide tõhususe ja tulemuslikkuse eest. Peadirektoraat koostas perioodil 2014–2020 suunised partnerluslepingute ja programmide sisu kohta ning võttis partnerluslepingud ja programmid liikmesriikidega peetud arutelude järel finantsperioodi alguses vastu. Pärast partnerluslepingute ja programmide vastuvõtmist on peadirektoraadi peaülesanne jälgida programmide elluviimist, osaledes järelevalvekomisjonides ja võttes vastu iga-aastaseid rakendusaruandeid. Peadirektoraat ei osale üksikute projektide valimises. Küll aga hindab ta rahastamise tulemusi.

16

Liikmesriigid kehtestavad oma vajaduste hindamise alusel energiatõhususe valdkonna prioriteedid riiklikus õiguses ja energiatõhususe tegevuskavades. Liikmesriigid koostavad rakenduskavad ja määratud korraldusasutused valivad projektid välja, kasutades asjakohaseid valikumenetlusi ja -kriteeriumeid ning võttes arvesse kulutasuvust. Perioodil 2014–2020 andis komisjon korraldusasutustele põhjalikud suunised selle kohta, kuidas programme kavandada ja rakendada (vt joonis 6). Korraldusasutused jälgivad tulemusnäitajatega projektide väljundeid ja tulemusi ning annavad komisjonile aru rakenduskavadega saavutatud energiasäästust ja muust kasust.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

17

Kulutasuvuse tagamine on tähtsam kui kunagi varem, arvestades, et ELi energiatõhususe eesmärgid on suurenenud, kuid eelarveid ootavad ees kärped. Selle aruande eesmärk on hinnata, kui kulutasuvalt aitavad ELil oma eesmärke täita ELi kaasrahastatud investeeringud hoonete energiatõhususse. Anname soovitusi, mis peaksid aitama ELil täita oma 2030. aasta energiatõhususe eesmärk, suurendades liidu 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika kulutasuvust.

18

Üldine auditiküsimus oli järgmine: kas ELi kaasrahastatud investeeringud hoonete energiatõhususse valiti selliste kriteeriumide alusel, mis tõenäoliselt suurendavad nende kulutasuvust. Küsimusele vastamiseks uurisime, kas komisjon ja liikmesriigid kehtestasid õiged tingimused kulutasuvate investeeringute valimiseks (sh vajaduste hindamine, toetuse täpne suunamine, tulemusraamistik) ning kas liikmesriigid kohaldasid nõuetekohaseid valikukriteeriumeid.

19

Külastasime viit liikmesriiki (Bulgaaria, Iirimaa, Itaalia (Apuulia), Leedu, Tšehhi), mille valimisel lähtuti energiatõhususele kulutatud summast ja eesmärgist tagada geograafiline tasakaal. Need liikmesriigid eraldasid selles valdkonnas oma Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi 2014.–2020. aasta eelarvest ligikaudu 2,9 miljardit eurot.

20

Meie audit hõlmas järgmiste aspektide läbivaatamist ja hindamist:

 1. riiklike ja piirkondlike vajaduste hindamine ning riiklikud energiatõhususe tegevuskavad;
 2. rakenduskavad ja projektide valimise kord;
 3. järelevalvesüsteemid ja projektide energiasäästu andmed.
21

Keskendusime eluhoonete energiatõhususse tehtud investeeringutele, mida kaasrahastati ERFist ja Ühtekuuluvusfondist. Hindasime, kuidas need investeeringud sobitusid ELi energiatõhususe poliitikaga. Lisaks tegime üldkasutatavate hoonete energiatõhusust käsitleva eriaruande nr 21/2012 järelkontrolli komisjonis ja kolmes tollal külastatud liikmesriigis (Itaalia, Leedu ja Tšehhi), et hinnata, millisel määral täitsid komisjon ja liikmesriigid meie aruandes antud soovitusi12.

Tähelepanekud

Paremad komisjoni suunised vajaduste hindamise kohta on avaldanud piiratud mõju toetuse üldisele suunamisele

22

Partnerluslepingud ja rakenduskavad võimaldavad investeeringuid selgesti suunata, kui põhinevad usaldusväärsel vajaduste hindamisel, mis hõlmab järgmist:

 1. energiatarbimise ja potentsiaalse energiasäästu hindamine kõigis sektorites, et välja selgitada rahastamiskõlblikud hoonekategooriad ja toetusesaajad;
 2. investeerimist takistavate tegurite ja liikmesriikide energiatõhususe tegevuskavades sisalduvate täiendavat abi vajavate valdkondade kindlaksmääramine;
 3. hindamine, millega tehakse kindlaks, milline abi vorm (nt toetused või rahastamisvahendid) sobib kõige paremini tuvastatud vajaduste rahuldamiseks ja põhjaliku renoveerimise soodustamiseks.

Külastatud liikmesriigid ei olnud kindlaks määranud selget alust ELi vahendite sihtrühma leidmiseks

23

Komisjon andis liikmesriikidele põhjalikud suunised nende vajaduste hindamise ja hoonete energiatõhususse tehtavate investeeringute programmide kavandamise kohta. Joonisel 6 on esitatud tegevuskava peamiste etappidega, mille komisjon soovitas korraldusasutustel läbida.

Joonis 6

Tegevuskava hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kava elluviimiseks ühtekuuluvuspoliitika vahenditega

Allikas: Euroopa Komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 14.

24

Kõik meie külastatud viis liikmesriiki määratlesid oma partnerluslepingutes ja rakenduskavades vajaduse suurendada oma hoonefondi, eelkõige eluhoonete energiatõhusust. Enamikus nendes kavandamisdokumentides osutati riiklikes energiatõhususe tegevuskavades või muudes riiklikes energiastrateegia dokumentides esitatud vajaduste hindamisele.

25

Ükski viiest liikmesriigist ei esitanud oma energiatõhususe tegevuskavades komisjoni juhendis ja vormis soovitatud täit teavet13, näiteks eeldatavat ja saavutatud energiasäästu iga meetme, sealhulgas ELi rahastatud meetmete kohta. 2012. aasta energiatõhususe direktiivis ei nõutud liikmesriikidelt nende riiklikus energiatõhususe tegevuskavas hõlmatud meetmete kehtestamist ega energiasäästu kohta aru andmist.

26

Tabelis 1 antakse ülevaade meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud vajaduste hindamise põhielementidest.

Tabel 1

Meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud vajaduste hindamise põhielemendid

Rakenduskava Kas hooned liigitati energiatarbimise järgi? Kas arvutati välja potentsiaalne energiasääst ja investeeringu-vajadused? Kas ELi vahendite kasutamist põhjendati selgesti?
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ Ei Ei Jah
Tšehhi Integreeritud piirkondlik Ei Ei Jah
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Jah Jah Ei (vt 1. selgitus)
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik Ei Ei Jah
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ Jah Jah Jah

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1. selgitus

Iirimaal ei toonud ELi vahendite kasutamine varem riiklikult rahastatud kavas kaasa energiatõhususe suurenemist

Alates 2000. aastast kasutatakse Iirimaal riiklikult rahastatavat kava „Better Energy Warmer Homes Scheme“ (Parem energia, soojemad kodud), mille sihtrühm on väikese sissetulekuga kodumajapidamised, mis on energiaostuvõimetuse ohus, st ei saa endale lubada piisavat kütet. Kui 2014. aastal hakati seda kava kaasrahastama ELi fondidest, vähendas Iirimaa kava riiklikku rahastamist, nii et kavale eraldatav kogurahastamine on stabiilselt umbes 20 miljonit eurot aastas (vt joonis 7). Selline ELi vahendite kasutamine ei vasta energiatõhususse tehtavate investeeringute olulise suurendamise või kiirendamise eesmärgile, vaid sisuliselt asendas riiklikku rahastamist.

Joonis 7

Iirimaa kavale „Better Energy Warmer Homes Scheme“ ajavahemikus 2011–2017 eraldatud vahendid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

27

Tähelepanekud Itaalia (Apuulia) ja Tšehhi kohta sarnanevad meie eriaruande nr 21/2012 täheldustele, et 2007.–2013. aasta rakenduskavades ei tehtud põhjalikke vajaduste hindamisi. Tehtud hindamistes ei määratletud konkreetseid sektoreid, milles oleks võimalik energiat säästa, ega viise säästu kulutasuvaks saavutamiseks, mis oleks õigustanud valitud meetmeid ja nende kulusid.

28

Sellest lähtudes soovitasime komisjonil seada 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rahastamise tingimuseks põhjalik vajaduste hindamine rakenduskava tasandil. Paraku ei põhinenud 2019. aastal külastatud viiest liikmesriigist kolme (Bulgaaria, Itaalia (Apuulia) ja Tšehhi) rakenduskava endiselt energiatarbimise usaldusväärsel hindamisel ning potentsiaalset energiasäästu ega vastavaid investeeringuvajadusi ei olnud arvutatud. Leedus on olukord paranenud, kuna riigiasutused arvutavad nüüd investeeringuvajadusi ja potentsiaalset energiasäästu.

Liikmesriigid on teadlikud investeerimist takistavatest teguritest, mida ei ole kõrvaldatud

29

Suurema energiatõhususega vähenevad energiaarved märgatavalt, kuid paljud investeeringud hoonete energiatõhususse jäävad tegemata turutõkete tõttu14. Nende hulka kuuluvad vähene teadlikkus ja oskusteave energiatõhususe rahastamise ja kasulikkuse kohta, suured algsed kulud, õiguslikud takistused mitme omanikuga hoonete puhul (mis eeldab sageli elamuühistu ühehäälsust) ning omaniku ja üürniku huvide lahknemine15. See puudutab olukordi, kus hoone omanik maksab energiatõhusustööde eest, kuid tänu energiatarbimise vähenemisele kokku hoitud tulu läheb omaniku asemel üürnikule. Seepärast ei pruugi omanik tahta investeerida energiatõhususe suurendamisse.

30

Bulgaaria, Leedu ja Tšehhi korraldusasutused ning projektide toetusesaajad ütlesid meile, et suurim energiatõhususe suurendamisega seotud takistus on raskused kokkuleppele jõudmisel mitme omanikuga hoonete puhul.

31

Muud tõkked, mis takistavad eelkõige energiatõhususe lepingute kasutuselevõttu, on seotud riigihanke-eeskirjadega, sest selliste lepingute oluliste osade suhtes puudub õiguskindlus, raske on eristada töid, kaupu ja teenuseid16, ning õiguskindlus puudub ka selles, kuidas kajastada neid lepinguid avaliku sektori rahvamajanduse arvepidamises. Komisjon töötab nende tõkete kõrvaldamise nimel: Eurostat avaldas 2017. aastal juhendi17, milles selgitatakse, kuidas neid lepinguid rahvamajanduse arvepidamises kajastada. Juhendit täiendati 2018. aastal koos Euroopa Investeerimispangaga koostatud juhistega18.

32

Meie uuritud viiest rakenduskavast üheski ei kirjeldatud tõkkeid, mis takistavad nende territooriumil energiatõhususse investeerimast, ega nende ületamiseks võetud meetmeid. Samas mainisid külastatud viiest liikmesriigist kaks teatavate tõkete kõrvaldamiseks ellu viidud erialgatusi:

 • Leedu otsustas, et omanike lihthäälteenamuse alusel võib kokku leppida kortermajade energiatõhusustöödes, ja rahastas avalikest vahenditest väikese sissetulekuga inimeste hoonete energiatõhusustöid 100% ulatuses (vt 2. selgitus);
 • alates 2018. aastast võimaldab Tšehhi elamuühistutel taotleda ELi vahendeid energiatõhususse investeerimiseks ja alustas 2019. aastal riiklikku teavituskampaaniat, et suurendada teadlikkust energiatõhususe rahastamise kohta.

Peamine energiatõhususe investeeringute ELi-poolse rahastamise vorm on jätkuvalt toetused, mida ei anta ainult põhjalikuks renoveerimiseks

33

Investeerimine energiatõhususse toob kasu nii hoonete omanikele (väärtus suureneb) kui ka elanikele (energiakulud vähenevad). Enne toetuste suuremahulist kasutamist peaksid liikmesriigid kaaluma rahastamisvahendite ja uuenduslike turumehhanismide, näiteks energiatõhususe lepingute ja energiatõhususkohustuste süsteemide kasutamist.

34

Investeeringuid summas 4,6 miljardit eurot, mis liikmesriigid on eluhoonete energiatõhusamaks renoveerimiseks välja valinud, rahastatakse 72% ulatuses toetustest ja 28% ulatuses rahastamisvahenditest.

35

Kõik viis meie külastatud liikmesriiki mainisid oma partnerluslepingutes kavatsust uurida rahastamisvahendite kasutamist hoonete energiatõhususe investeeringute toetamiseks. Ometi on seni ainult Leedu kasutanud ELi fonde sellise eluhoonete renoveerimiseks mõeldud vahendi kasutuselevõtuks (vt 2. selgitus).

2. selgitus

Hea tava: Leedu kasutab rahastamisvahendeid kortermajade energiatõhusustöödeks

Tuginedes 2007.–2013. aasta positiivsele kogemusele rahastamisvahendite kasutamisel sellisteks investeeringuteks, võttis Leedu 2014.–2020. aastaks kasutusele rahastamisvahendi, millega antakse elamuühistutele kokku 314 miljoni euro väärtuses sooduslaene. Vahendit kasutatakse umbes 4000 kortermaja renoveerimiseks, mis on 2004. aastal käivitatud eluhoonete energiatõhusamaks renoveerimise riikliku programmi eesmärk.

Laene antakse keskmiselt 20-aastase maksetähtaja ja 3% suuruse fikseeritud intressiga. Laene kombineeritakse riiklikest vahenditest saadud toetusega, mis on aja jooksul kõikunud vahemikus 15–40% laenusummast. Väikese sissetulekuga kodumajapidamiste puhul katab toetus 100% investeeringust.

36

Komisjon soovitas liikmesriikidel kasutada ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, eriti kui neid pakutakse toetustena, et toetada peamiselt põhjalikku renoveerimist, mis läheb kaugemale energiatõhususe miinimumnõuetest ja toob kaasa märkimisväärse energiasäästu (tavaliselt üle 60%19).

37

Tabelis 2 antakse ülevaade meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud toetusesaajate liikidest, toetuse vormidest ja kasutatud riigiabi määradest.

Tabel 2

Meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud toetusesaajate liigid, toetuse vormid ja riigiabi määrad

Rakenduskava Toetusesaaja liik Abi vorm Riigiabi määr
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ Eraomanikud Toetus 100%
Tšehhi Integreeritud piirkondlik Eraomanikud Toetus 30% või 40% (olenevalt energiasäästust)
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Avaliku sektori asutused ja eraomanikud Toetus 100%
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik Avaliku sektori asutused Toetus 100% (või 90% selliste toetusesaajate puhul, kes kaasrahastavad 10% projektist)
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ Eraomanikud Toetustega kombineeritud laenud 15–40% toetus
100% toetus väikese sissetulekuga kodumajapidamistele

Allikas: Euroopa Kontrollikoda külastatud korraldusasutuste esitatud andmete põhjal.

38

Erinevate riigiabi määrade kasutamine Leedus on hea tava, et suurendada erasektori vahenditest rahastamise finantsvõimendust ja vähendada tühimõju riski. Tänu sellistele kohandustele antakse kõrgema toetusmääraga abi suuremat energiasäästu ja eraldi arvestite paigaldamist hõlmavatele projektidele ning väikese sissetulekuga kodumajapidamistele (mis aitab lahendada energiaostuvõimetuse probleemi).

39

Tšehhis esitas ainult neljandik toetusesaajatest projektid, mida peeti 40% riigiabi määra vääriliseks, mis tähendab vähemalt 40% energiasäästu ja tööde järel energiaklassi B. Kolm neljandikku toetusesaajatest esitasid projektid, mis pälvisid madalama (30%) riigiabi määra, mis eeldas vaid 20% energiasäästu. Toetusesaajad pidasid kõrgema abimääraga antavat järgu võrra suuremat summat ebapiisavaks, et tasaarvestada põhjalikumate renoveerimisprojektide kõrgemad kulud.

40

Bulgaaria, Iirimaa ja Itaalia (Apuulia) ei kohandanud riigiabi määra, et soodustada põhjalikumaid renoveerimistöid või võtta arvesse investeeringute ulatust või keerukust, vaid – Itaalia (Apuulia) puhul – ainult avaliku sektori asutuste valmidust rahastada 10% investeeringust. Iirimaa esitas põhjenduseks, et kahest ELi kaasrahastatud kavast ühe sihtrühmad on eakad ja haavatavad energiaostuvõimetud elanikud.

41

Kui abi ei kohandata, tuleb väga kõrge riigiabi määraga rahastada isegi lihtsaid töid (nt valgustuse ajakohastamine, boileri asendamine), millel on lühike tasuvusaeg ja tagasihoidlikud ühikuhinnad. 3. selgituses kirjeldatakse näitena kaht rakenduskava, milles keskendutakse väga lihtsatele energiatõhusustöödele.

3. selgitus

Näiteid väga lihtsatele energiatõhusustöödele keskenduvatest rakenduskavadest

Iirimaal rahastati kavaga „Better Energy Warmer Homes Scheme“ (Parem energia, soojemad kodud) 100%-list riigiabi määra kohaldades projekte, mis hõlmasid peamiselt lihtsaid ajakohastusi (kuivvooderdus, pööningu soojustamine, isolatsioon soojaveeboilerile või õõnesseinale). Sellised tööd on suhteliselt odavad (2014.–2017. aastal rahastatud projektide keskmine maksumus oli 3161 eurot) ja tavaliselt lühikese tasuvusajaga. Siiski ei paranenud projekti järel enamiku toetust saanud kodumajapidamiste energiaklass (vt punkt 85), mis kinnitab, et investeeringud ei toonud kaasa kuigi suurt energiasäästu.

Itaalias toetati 2007.–2013. aasta piirkondadevahelise energiavaldkonna rakenduskavaga (mida uurisime eriaruande nr 21/2012 järelkontrolli raames) energiatõhususe projekte Campanias, Calabrias, Apuulias ja Sitsiilias. Itaalia 2014. ja 2015. aasta projektikonkurssidel, mida rahastati 100% abimääraga, valiti eelnevalt välja vaid lihtsad ajakohastused, valdavalt LED-lampide ja soojuspumpade ost ja paigaldus. Selline valik võimaldas riigiasutustel kulutada allesjäänud eelarve kiiresti enne tähtaega, milleks oli 31. detsember 2015. Samuti oli seetõttu investeeringute keskmine tasuvusaeg lühike. Samas tekitas valik suure tühimõju riski. Tühimõju tähendab, et rahastatakse tavapäraseid ajakohastusi, mis oleks toimunud ka ilma ELi rahastamiseta.

© Shutterstock / Autor: Marko Mitrovicv.

42

Sellised väga lihtsad ajakohastused võivad tekitada seotuse efekti, mis tähendab, et kui on rakendatud teatavaid põhilisi energiatõhususe meetmeid, väheneb tulevikus põhjalikumate meetmete rakendamise kulutasuvus20. See võib vähendada hoonefondi energiasäästu potentsiaali keskpikas plaanis ja pikaajaliselt, sest ühele kodumajapidamisele lubatud renoveerimistööde arv piirneb tavaliselt ühe või maksimaalselt kahega. Seega on vajadus riigiabi järele, eelkõige 100% abimääraga toetuste vormis, asjakohatum lihtsate tööde kui põhjalikumate renoveerimistööde puhul. Et lühikese tasuvusajaga lihtsad tööd on tavaliselt rahaliselt teostatavad, oleks neid pidanud finantseerima ilma avaliku sektori toetuseta või rahastamisvahendite abil.

Projektide valimisel ei lähtuta piisavalt kulutasuvusest

43

Kulutasuvus peaks olema avaliku sektori kulutusi puudutavate otsuste kaalukaim aspekt, iseäranis energiatõhususe projektide valdkonnas: investeeringute kulude ja tulude võrdlemine võimaldab valida need, mis toovad iga investeeritud euro kohta kaasa suurema energiasäästu ja muud hüved vastavalt finantsmääruse21 artiklis 33 sätestatud säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetele. Energiatõhususe direktiivi ettepaneku mõjuhindamises väideti, et eesmärk säästa 2020. aastaks 20% ELi prognoositud energiatarbimisest oleks täidetav kulutasuvate meetmete võtmise korral. Liikmesriigid peaksid kehtestama meetmed hoonete täielike kulutasuvate renoveerimistööde soodustamiseks22.

44

Komisjon andis liikmesriikidele juhised kohaldada valikukriteeriumeid, millega käsitletakse prioriteedina kulutasuvamaid projekte23. Seda on võimalik teha järgmiselt:

 1. nõudes, et projektide alus oleks energiaaudit ja/või energiamärgis. Nende abil peaks olema tuvastatud ja arvutatud kulutasuva energiasäästu võimalused ning võimaldatud jälgida ja kontrollida projekti tegelikku energiasäästu;
 2. kehtestades alam- ja/või ülempiirid sellistele põhiparameetritele nagu säästetav energiahulk, minimaalne nõutav hoone energiaklass, nüüdispuhasväärtus, lihttasuvusaeg24, säästetud energiaühiku kulu. Need piirmäärad peaksid kahandama miinimumini riski, et rahastatakse väga lihtsaid meetmeid, mis tõenäoliselt niikuinii võetakse (nt valgustuse asendamine, mille tasuvusaeg on tavaliselt väga lühike), ja investeeringuid, mis on nendega saavutatud energiasäästu kohta liiga kulukad (nt tasuvusaeg on pikem kui kasutatud materjalide kasutusiga). Energiatõhususse tehtud investeeringud on liigitatud joonisel 8, millest ilmneb, et keerulisemad ja põhjalikumad renoveerimistööd hõlmavad tavaliselt suuremaid kulusid ja pikemat tasuvusaega;
 3. hinnates projektide suhtelisi kulusid ja tulusid, sealhulgas energiatõhususse tehtud investeeringutest oodatavaid kaasnevaid hüvesid ja välismõju (nt tervis, sotsiaalne sidusus, linnapiirkondade taastamine, majanduskasv ja tööhõive, õhusaaste ja kliimamuutuste vähendamine, avaliku sektori eelarve kokkuhoid jne), ning käsitledes prioriteedina projekte, mis aitavad kulutasuvaimal viisil täita valdkonnapoliitilisi eesmärke.

Joonis 8

Energiatõhususse tehtud investeeringute liigitamine

Allikas: Euroopa Komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 46.

Energiaauditid ja energiamärgised on hea investeeringute hindamise alus

45

Kõik meie külastatud viis liikmesriiki nõudsid, et projektid põhineksid energiaauditil, energiamärgisel või vähemalt energiahindamisel (Iirimaal ei antud energiamärgist, mis näitaks kodumajapidamise renoveerimistöödele eelnenud energiaklassi). See on selge edasiminek võrreldes meie eriaruande nr 21/2012 tähelepanekutega, et Itaalias, Leedus ja Tšehhis ei olnud energiaauditid veel levinud. Toona jõudsime järeldusele, et energiaauditid ei olnud alati kohustuslikud või kvaliteetsed25, ja soovitasime kasutada energiaauditeid peamise valikukriteeriumina.

46

Kõigis viies meie külastatud liikmesriigis pidid toetusesaajad esitama töödejärgse energiamärgise, millele on märgitud renoveeritud majapidamise või hoone uus energiaklass ja energiatarbimine. Tööde-eelsel ja -järgsel märgisel esitatud energiatarbimise vahe kajastab projektiga saavutatud hinnangulist energiasäästu.

47

Itaalias (Apuulia) nõudis korraldusasutus, et projektide raames paigaldataks süsteemid hoonetes tegelikult toodetud ja tarbitud energiahulga jälgimiseks. Leedus tõsteti ELi kaasrahastatud laene täiendava toetuse määra projektide puhul, mis hõlmasid eraldi arvestite paigaldamist majapidamistesse (vt punkt 38).

48

Hoolimata nende piiratusest aitavad hinnangud, mis põhinevad tööde-eelsetel ja -järgsetel märgistel esitatud energiatarbimise erinevusel, leida hõlpsasti kogutava näitaja iga projektiga säästetud energia kajastamiseks. Seda näitajat võib võrrelda projekti maksumusega, et arvutada säästetud energiaühiku hinnanguline kulu. Oma eriaruandes nr 21/2012 soovitasimegi, et komisjon lähtuks rakenduskavade kulutasuvuse jälgimisel säästetud energiaühiku kulust26. Komisjon aga ei nõustunud täielikult meie soovitusega ega rakendanud seda.

Riigiasutused valivad projekte, millelt oodatakse energiasäästu, kuid vahel kaasnevad sellega suured kulud

49

Tabelis 3 antakse ülevaade meie uuritud viie rakenduskava alla kuuluvatele projektidele kehtestatud energiatõhususe miinimumnõuetest ja säästetud energiaühiku kulu ülempiiridest.

Tabel 3

Meie uuritud viie rakenduskava energiatõhususe miinimumnõuded ja säästetud energiaühiku kulu ülempiirid

Rakenduskava Minimaalne energiaklass pärast töid Minimaalne energiasääst pärast töid Maksimaalne säästetud energiaühiku kulu?
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ C 60% põhjaliku renoveerimise puhul, muul juhul miinimum puudub Ei, ainult kulu ülempiir ruutmeetri kohta
Tšehhi Integreeritud piirkondlik Ei 20% projektide puhul, mis saavad 30% määraga toetust Ei, aga kõrge erasektori kaasrahastamise määr (60–70%) vähendab ülereguleerimise riski
C 30% projektide puhul, mis saavad 30% määraga toetust
B 40% projektide puhul, mis saavad 40% määraga toetust
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Paranemine vähemalt ühe energiaklassi võrra Nõue puudub Ei
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik C 10% (või 30% parima tulemuse saavutamiseks) Ei
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ D 20% projektide puhul, mis saavad 15% määraga toetust (2017. aastani) Ei, aga kõrge erasektori kaasrahastamise määr (60–85%) vähendab ülereguleerimise riski
C 40% projektide puhul, mis saavad 40% määraga toetust (kuni 31.10.2017) ja 30% määraga toetust (alates 1.11.2017)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda korraldusasutuste esitatud teabe põhjal.

50

Bulgaarias, Itaalias, Leedus ja Tšehhis tagasid need renoveerimistööde järel kehtinud energiatõhususe miinimumnõuded, et projektide eesmärgid olid vähemalt miinimumtasemel27. See on meie eelmise auditi tähelepanekutega võrreldes positiivne suundumus.

51

Samas tekitab säästetud energiaühiku kulu ülempiiride puudumine riski, et rahastatakse projekte, mis säästavad nende kuludega võrreldes vähe energiat. See tähendab, et projektide tekitatav rahaline kokkuhoid energiaarvetelt ei pruugi olla piisav, et teenida alginvesteeringud tagasi kasutatud materjalide kasutusea jooksul (tavaliselt 30 aastat28).

52

See risk on väiksem, kui suurt osa projekti kuludest kaasrahastavad toetusesaajad, nagu Leedus ja Tšehhis, ning suurem, kui avaliku sektori toetuse määr on kõrge, nagu Bulgaarias, Iirimaal ja Itaalias (Apuulia). Tabelis 4 antakse ülevaade meie uuritud rakenduskavade raames toetatud energiatõhususe investeeringute keskmise lihttasuvusaja kohta.

Tabel 4

Meie uuritud viie rakenduskava raames toetatud energiatõhususe investeeringute keskmine lihttasuvusaeg

Rakenduskava Toetatud projektide keskmine lihttasuvusaeg
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ Andmed puuduvad (sest energiasäästu andmeid ei koguta)
Tšehhi Integreeritud piirkondlik 9 aastat
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Andmed puuduvad (sest energiasäästu andmeid ei koguta)
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik 24 aastat
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ 11 aastat

Allikas: Euroopa Kontrollikoda külastatud korraldusasutuste esitatud andmete põhjal, kohaldades kodutarbijate suhtes 2018. aastal kehtinud elektrihinda (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

53

Meie uuritud rakenduskavade energiatõhususprojektide keskmine lihttasuvusaeg kõikus vahemikus 9–24 aastat. See on rohkem kui Euroopa energiatõhususe platvormis registreeritud 5152 projekti keskmine lihttasuvusaeg, mis on 7 aastat. Platvorm sisaldab andmeid, mille on esitanud avaliku ja erasektori investeerimisfondid ja rahastamisasutused, riiklikud ja piirkondlikud asutused ning energiatõhususe lahenduste pakkujad kogu ELis29. Komisjon arendas platvormi välja selleks, et suurendada ELi energiatõhususe investeeringuid elluviidud projektide kohta andmete ja analüüside jagamise kaudu.

54

Kuna Itaalias (Apuulia) puudus säästetud energiaühiku kulu ülempiir, rahastati mitut kallist projekti, mis säästavad liiga vähe energiat, et teenida nende kõrged alginvesteeringute kulud tagasi kasutatud materjalide kasutusea või hoonete eluea jooksul. Nagu näha alljärgnevalt graafikult, ei teeni 35% projektidest tõenäoliselt 30 aastaga tagasi nende alginvesteeringute kulusid.

Joonis 9

Itaalia (Apuulia) rakenduskavas hõlmatud energiatõhususe projektide liigendus tasuvusaja järgi

Allikas: Euroopa Kontrollikoda külastatud korraldusasutuste esitatud andmete põhjal, kohaldades kodutarbijate suhtes 2018. aastal kehtinud elektrihinda (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

55

Et Bulgaarias ja Iirimaal puudusid seireandmed selle kohta, palju säästsid projektid energiat eluhoonetes, on võimatu hinnata investeeringute kulutasuvust.

56

Iirimaal oli Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondliku rakenduskava eesmärk toetada „põhjalikke ja mahukaid energiatõhusustöid, mis parandavad energiaklassi vähemalt ühe klassi võrra“30. Praktikas ei määratletud projektides ühtki energiasäästu eesmärki, ei kajastatud säästetud energiahulka ja enam kui poolte toetatud kodumajapidamiste puhul ei parandatud energiaklassi (vt punkt 85).

57

Need tulemused sarnanevad meie eriaruandes nr 21/2012 esitatud järeldustega, et üldkasutatavate hoonete energiatõhususe projektid olid säästetud energiat arvestades sageli liiga kulukad ja nende tasuvusaeg liiga pikk (keskmiselt umbes 50 aastat)31. Seepärast soovitasime komisjonil sätestada projektide valimiseks maksimaalne vastuvõetav lihttasuvusaeg ja säästetud energiaühiku standardne investeerimiskulu.

58

Komisjoni tehnilistes suunistes hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega osutatakse, et „rahastamiskõlblikele projektidele võib määrata pikima ja/või lühima tasuvusaja, mis võib aga tekitada seotuse efekti, st esmajärjekorras rahastatakse väga lihtsaid meetmeid“32. Tegelikult ei kehtestanud selliseid piirmääri ükski külastatud korraldusasutus.

Valikukriteeriumides ei käsitleta endiselt prioriteedina kulutasuvaimaid projekte

59

Tabelis 5 antakse ülevaade meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud projektide valimise menetlustest ning peamistest eelarve jaotamise ja projektide valimise kriteeriumidest.

Tabel 5

Meie uuritud viies rakenduskavas hõlmatud projektide valimise menetlused ja kriteeriumid

Rakenduskava Projektide valimise menetlus Peamised eelarve jaotamise kriteeriumid Peamised projektide valimise kriteeriumid
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ Avatud menetlus (92% eelarvest) Omavalitsusüksused valivad hooned välja vanuse, kodumajapidamiste arvu, asukoha jms põhjal, mitte lähtudes energiasäästu kulutasuvusest Avatud menetluste puhul puuduvad energiasäästu kulutasuvusega seotud kriteeriumid
Konkureeriv menetlus (8% eelarvest) 2018. aasta suuna 2 menetluse kriteeriumidega anti enim punkte seoses energiasäästu kulutasuvusega
Tšehhi Integreeritud piirkondlik Avatud menetlus Üleriigilised avatud menetlused Energiasäästu kulutasuvusega seotud kriteeriumid puuduvad
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Avatud menetlus Eelarve jaotati kohalikele omavalitsustele laekunud taotluste arvu, mitte energiasäästu kulutasuvuse põhjal Energiasäästu kulutasuvusega seotud kriteeriumid puuduvad
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik Konkureeriv menetlus Konkureeriv menetlus Kriteeriumid, millega anti enim punkte (65 100st) seoses energiasäästuga
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ Avatud menetlus Avatud menetlus Energiasäästu kulutasuvusega seotud kriteeriumid puuduvad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda külastatud korraldusasutuste esitatud andmete põhjal.

60

Kui Itaalia (Apuulia) ja üks väike konkurss (8% eelarvest) Bulgaarias välja arvata, jaotasid meie külastatud korraldusasutused tegelikkuses eelarve eluhoonete energiatõhususe projektide vahel, kasutades avatud menetlust, st lihtjärjekorra alusel. See võimaldas korraldusasutustel taotlusi järjepidevalt vastu võtta ja üldiselt neid kiiresti töödelda.

61

Ometi ei võimalda selliste avatud menetluste kasutamine hinnata projektide suhtelisi kulusid ja tulusid. Nende hulka kuuluvad energiasäästu kulutasuvus ja energiatõhususe investeeringutest oodatavad kaasnevad hüved (nt terviseedendus, linnapiirkondade taastamine ning energiaostuvõimetuse, energiaarvete, kliimamuutuste ja õhusaaste vähenemine). Seetõttu ei käsitletud prioriteedina projekte, mis toodavad väiksemate kulude juures suuremat energiasäästu või muid hüvesid.

62

Ainult Itaalia (Apuulia) kasutas konkureerivat menetlust, et hinnata energiatõhususe projektide suhtelist kulutasuvust (vt 4. selgitus).

4. selgitus

Näide rakenduskava kohta, milles kasutati konkureerivat menetlust, et hinnata energiatõhususe projektide suhtelist kulutasuvust

Itaalias (Apuulias) kasutas korraldusasutus konkureerivat menetlust ja kohaldas üht energiasäästu kulutasuvusega seotud kriteeriumit, mis pidanuks võimaldama käsitleda prioriteedina projekte, mis säästsid väiksemate kulude juures rohkem energiat. Paraku ei välditud nii selliste projektide rahastamist, mis nende kulusid arvestades säästsid vähe energiat. See tulenes säästetud energiaühiku kulu ülempiiri puudumisest (vt punkt 53) ja sellele kriteeriumile tegelikult omistatud vähesest tähtsusest (selle kriteeriumi alusel anti menetlustes võimaliku 20% punktide asemel 3%). See omakorda tulenes asjaolust, et teiste projektide punktide väljaselgitamiseks kasutatud kõige kulutasuvam projekt oli võõrväärtus (sest hõlmas vaid lihtsaid meetmeid, nagu päikesepaneelid, soojuspumbad, termostaatventiilid). Seepärast said peaaegu kõik (95%) teised projektid väga sarnase punktisumma (0–5 punkti 20st), mis ei võimaldanud neid panna tähtsuse järjekorda. Seevastu Itaalia riiklikult rahastatud kesktasandi üldkasutatavate haldushoonete taastamise programmi projektikonkurssidel hõlmab see kriteerium 60% punktidest, mida võib ühele projektile anda.

63

Need tähelepanekud sarnanevad eriaruandes nr 21/2012 esitatud järeldustega33, et kui liikmesriigid jagasid vahendeid energiatõhususe meetmetele ja projektidele, ei olnud kulutasuvus otsustav tegur. Seepärast soovitasime kasutada projektide valimise kriteeriumide alusena säästetud energiaühiku standardset investeerimiskulu.

64

Komisjoni avaldatud tehnilistes suunistes hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega sedastatakse, et „liikmesriigid peavad kasutama kriteeriumeid, et otsustada, millised energiatõhususe projektid on kõige kulutasuvamad ja peaksid valiku tegemisel kuuluma prioriteetide hulka“34. Paraku ilmneb siinsetest tähelepanekutest, et eelöeldut ei ole suurel määral järgitud.

Nõrk tulemusraamistik

65

Energiatõhususele tehtud kulutuste tulemusteave peaks näitama, mida on ELi eelarvega suudetud saavutada, et eelarvet on õigesti kasutatud (aruandekohustus)35 ja et liikmesriigid valisid välja kulutasuvad projektid.

66

Et tagada kulutuste tulemustele suunatus, on komisjon esitanud suunised36, mille kohaselt peaks tulemusraamistik hõlmama

 1. iga rakenduskava konkreetseid, mõõdetavaid, asjakohaseid ja ajaliselt piiritletud eesmärke, milles määratletakse, kuidas ELi kaasrahastatud meetmed aitavad täita ELi energiatõhususe eesmärke;
 2. näitajaid, mis võimaldavad jälgida projektide käegakatsutavaid väljundeid ja tulemusi. Et auditeeritud kulutuste põhieesmärk on säästa energiat, peaksid need näitajad kajastama ennekõike säästetud energiahulka ja võimaluse korral projektide muid tulemusi. Järelevalvesüsteem peaks võimaldama selliste andmete koondamist, et anda aru rakenduskavade energiasäästu kohta ja seega ELi eelarve panuse kohta ELi energiatõhususe eesmärkide täitmisse;
 3. eeltingimusi, et tagada kulutuste tõhususe ja tulemuslikkuse jaoks vajalikud tingimused, ning tulemusreservi, et premeerida rakenduskavu, mille raames suudetakse tõendada kulutasuvat energiasäästu.

Ühiste näitajatega mõõdetakse üldkasutatavatesse, muudesse kui eluhoonetesse tehtud investeeringutega säästetud energiat

67

Kõigis meie uuritud viies rakenduskavas määratleti nende energiatõhususe meetmete erieesmärgid, lähtudes vajadusest suurendada oma hoonefondi, eelkõige eluhoonete energiatõhusust (vt punkt 24). Eesmärgid on seotud ELi peamise energiatõhususe eesmärgiga ja ajaliselt piiritletud (sest tulemused peaksid olema saavutatud 2023. aastaks). Sellest hoolimata ei määratletud üheski meie uuritud rakenduskavas investeeringutest oodatavat säästetud energiahulka või säästetud energiaühiku kulu.

68

Fonde käsitlevates määrustes37 on kehtestatud ühiste väljundnäitajate loetelu, mida liikmesriigid peaksid kasutama, kui näitaja on asjakohane toetatud investeeringu väljundi kajastamisel. Hoonete energiatõhususe kulutustega seotud kaks ühist väljundnäitajat on järgmised:

 1. ühine väljundnäitaja nr 31 „parema energiatarbimisklassiga kodumajapidamiste arv“, mis on seotud eluhoonete energiatõhusamaks renoveerimise kulutustega;
 2. ühine väljundnäitaja nr 32 „üldkasutatavate hoonete primaarenergia aastase tarbimise vähenemine“, mis mõõdab peamiselt üldkasutatavate hoonete energiatõhusamaks renoveerimise kulutuste abil saavutatud energiasäästu.
69

Joonisel 10 ja joonisel 11 on esitatud ühiste väljundnäitajate nr 31 ja nr 32 vallas 2018. aastaks tehtud edusammud võrreldes 2023. aasta sihtväärtusega.

Joonis 10

Ühine väljundnäitaja nr 31 „parema energiatarbimisklassiga kodumajapidamiste arv“

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal.

Joonis 11

Ühine väljundnäitaja nr 32 „üldkasutatavate hoonete primaarenergia aastase tarbimise vähenemine“

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal.

70

Ühine väljundnäitaja nr 32 kajastab energiasäästu üldkasutatavate hoonete energiatõhususe investeeringute valdkonnas. Eluhoonete energiatõhususe investeeringute puhul aga kajastab ühine väljundnäitaja nr 31 parema energiaklassiga kodumajapidamiste arvu, mitte energiasäästu.

71

Et eluhoonetesse tehtavate investeeringutega säästetud energiahulga kajastamiseks ühist näitajat ei ole, ei ole võimalik teada, kui palju energiat säästetakse 2014.–2020. aasta ELi eelarves kavandatud 4,6 miljardi euro38 investeerimisega eluhoonete energiatõhususse. Ei ole võimalik arvutada ka ELi eelarve kogupanust ELi energiatõhususe eesmärkide täitmisse.

72

Need tähelepanekud sarnanevad eriaruande nr 21/2012 järeldustega39, et energiatõhususe meetmetele seatud tulemusnäitajad ei olnud rakenduskavade üle tehtava järelevalve jaoks asjakohased ja energiatõhususe meetmete tulemused kogu ELis ei olnud koondatavad. Sellest lähtudes soovitame kasutada ELis võrreldavaid tulemusnäitajaid. Komisjon täitis selle soovituse osaliselt, kehtestades 2014.–2020. aastaks ühise väljundnäitaja nr 32, millega kajastatakse ELi rahastatud investeeringutega säästetud energiat, kuid ainult üldkasutatavate hoonete puhul. Ajavahemikuks 2021–2027 on komisjon välja pakkunud ühise tulemusnäitaja RÜT26 „aastane lõppenergiatarbimine (millest: eluhooned, erasektori mitteeluhooned, avaliku sektori mitteeluhooned)“.

73

Peale ühiste väljundnäitajate kasutati meie uuritud viies rakenduskavas järgmisi kavadele eriomaseid näitajaid, mis peaksid olema suunatud nendega toetatavatele konkreetsetele investeeringutele.

Tabel 6

Meie uuritud viie rakenduskava eriomased näitajad

Rakenduskava Näitaja Mõõtühik Lähtetaseme väärtus 2013 Väärtus 2018. aastal (või viimasel aruandlusaastal) Edusammud
Bulgaaria „Majanduskasv piirkondades“ Lõppenergia tarbimine kodu­majapidamistes (1000 toe*) 2257 2319 -
Lõppenergia tarbimine riigiasutustes, kaubanduses ja teenuste osutamisel (1000 toe) 964 1200 - -
Tšehhi Integreeritud piirkondlik Kodu­majapidamiste lõppenergia tarbimine MWh aastas 70 027 778 80 497 553 - -
Iirimaa Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkondlik Lõuna- ja Ida-Iirimaa piirkonna elamuüksuste keskmine soojuskasutus kWh/m2 aastas 210 144 ++
Itaalia (Apuulia) Piirkondlik Avaliku halduse elektritarbimine tööjõuühiku kohta GWh 3,2 3,3 -
Leedu „Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse“ Lõppenergia tarbimine teenuste ja kodu­majapidamiste sektoris (1000 toe) 2110 2090 +

* Naftaekvivalenttonn (toe) on energiaühik, mis on määratletud kui ühe tonni toornafta põletamisel eralduv energiahulk. Selle väärtus on ligikaudu 11 630 kilovatt-tundi (kWh).

Allikas: Euroopa Kontrollikoda külastatud korraldusasutuste esitatud andmete põhjal.

74

Kõigis viies meie külastatud liikmesriigis on need n-ö tulemusnäitajad statistilised, kajastades näiteks ühe liikmesriigi kõigi hoonete, mitte ainult ELi rahastatud projektide raames renoveeritud hoonete energiatarbimist. Seega ei kajasta need näitajad ELi rahastatud energiatõhususe investeeringutest tulenevat energiasäästu.

75

Meie külastatud viiest liikmesriigist kolm kogusid andmeid iga projektiga – sealhulgas eluhooneid hõlmavate projektidega – säästetud energiahulga kohta. Komisjon aga ei palunud liikmesriikidelt andmeid säästetud energiaühiku keskmise kulu jälgimiseks.

76

Komisjon ja liikmesriigid märkisid oma kavandamisdokumentides, et energiatõhususe investeeringud toovad peale energiasäästu kaasa ka muid hüvesid (nt terviseedendus, linnapiirkondade taastamine, elukvaliteedi parandamine ning energiaostuvõimetuse, energiaarvete ja õhusaaste vähendamine). Sellele vaatamata ei kasutanud ükski meie külastatud liikmesriik näitajaid nende täiendavate hüvede mõõtmiseks.

Näitajatega ei saa mõõta kulutasuvust

77

Meie külastatud viies liikmesriigis kasutatud näitajatest ükski ei mõõtnud hoonete energiatõhusamaks renoveerimise investeeringute kulutasuvust. Oma eelmise auditi sarnaste tähelepanekute põhjal soovitasime jälgida säästetud energiaühiku kulu ning kavandatud ja tegelikku tasuvusaega40. See võib aidata tuvastada lähtetaseme väärtuseid ja piirmäärasid projektide valimiseks (vt punkt 58) ning hinnata rakenduskavade kavandatud tulemuste saavutamise taset tulemusreservi jagamisel (vt punkt 82).

78

Komisjon siiski ei nõustunud täielikult meie soovitusega, sest pidas soovitatud näitajate võrreldavust piiratuks, arvestades, et need näitajad olenevad mitmest tegurist (nt energiahinnad, kliima). Komisjon ei kavandanud oma 2014.–2020. aasta järelevalvesüsteemi investeeringute kulutasuvuse jälgimiseks sobivaks, näiteks säästetud energiaühiku kulu kohta andmete kogumisega. Seega ei ole meie soovitust veel täidetud, hoolimata väidetest, et 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika kulutused on rohkem tulemustele orienteeritud.

79

Arvutasime komisjoni esitatud andmete põhjal välja keskmise kulu renoveeritud kodumajapidamise kohta (vt joonis 12). Komisjon on aga seisukohal, et need andmed ei väljenda investeeringute tegelikke kulusid ega saadud kasu täies ulatuses.

Joonis 12

Keskmine kulu parema energiaklassiga kodumajapidamise kohta ja renoveeritud kodumajapidamiste arv liikmesriigi kohta

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal (parema energiaklassiga majapidamise kohta keskmise kulu arvutamiseks jagasime eluhoonete energiatõhusamaks renoveerimise kulutused (esitatud lisas) ühise väljundnäitaja nr 31 all 31. detsembriks 2018 esitatud paremasse energiaklassi viidud kodumajapidamiste arvuga). Joonis ei kajasta keskmist kulu kodumajapidamise kohta kaheksas liikmesriigis (FI, GR, IT, MT, NL, SE, SK, UK), kes ei teatanud paranenud energiaklassiga kodumajapidamistest.

Komisjon jagas energiatõhususe meetmete tulemusreservi vahendeid kulutuste ja väljundite, mitte energiasäästu põhjal

80

Selleks et energiatõhususse tehtavate kulutasuvate investeeringute edendamiseks vajalikke meetmeid kindlasti võetaks, nõudis komisjon, et liikmesriigid täidaksid programmitöö perioodi 2014–2020 alguseks konkreetse eeltingimuse. Selle tingimuse täitmiseks võetavate meetmetega tuli tagada

 1. hoonete energiatõhususega seotud miinimumnõuete kehtestamine;
 2. hoonete energiamärgise väljastamise süsteem;
 3. strateegiline kavandamine energiatõhususe valdkonnas;
 4. lõpptarbijate varustamine individuaalsete arvestitega.
81

Kõik meie külastatud liikmesriigid peale Itaalia võtsid need meetmed programmitöö perioodi 2014–2020 hakul. Itaalia võttis meetmed a ja b 2017. aastal ehk kolm aastat pärast programmitöö perioodi 2014–2020 algust.

82

Et tagada rakenduskavade tulemustele suunatus, eraldas EL tulemusreservi (6% ühtekuuluvuspoliitika vahenditest) ja jagas selle 2019. aasta augustis oma vahe-eesmärgid täitnud prioriteetidele. Kui näitajaid on kaks, tuleb saavutada vähemalt 85% mõlema vahe-eesmärkide väärtusest. Kolme (või enama) näitaja puhul tuleb saavutada vähemalt 85% kahe näitaja vahe-eesmärkide väärtusest ja vähemalt 75% ülejäänud näitajate vahe-eesmärkide väärtusest.

83

Nagu märkisime oma eelmistes aruannetes41, väljendatakse selliseid vahe-eesmärke kulutuste ja väljundnäitajatega. Meie uuritud viies rakenduskavas väljendati energiatõhususe meetmete vahe-eesmärke kulutustena ja paremasse energiaklassi viidud kodumajapidamiste arvuga.

84

Komisjon otsustas energiatõhususe meetmetele tulemusreservi jagamise üle kulutuste ja väljundite, mitte eluhoonete energiasäästu ega investeeringute kulutasuvuse põhjal, välja arvatud Leedu puhul.

85

Iirimaa poolt komisjonile esitatud näitajad „parema energiatarbimisklassiga kodumajapidamiste arv“ ja „rahastamiskõlblike kulude kogusumma“ ei ole usaldusväärsed. Pärast meie auditit ja komisjoni esitatud tähelepanekuid teatasid Iirimaa ametiasutused, et 2017. aastal kava „Better Energy Warmer Homes“ (Parem energia, soojemad kodud) raames renoveeritud kodumajapidamistest 52% puhul energiaklass ei paranenud. Praegu vaatavad Iirimaa ametiasutused läbi 2014., 2015., 2016. ja 2018. aastal renoveeritud kodumajapidamisi hõlmanud projektid, et teha kindlaks, mitme kodumajapidamise energiaklass ei paranenud.

86

Leedu puhul leidis komisjon 2019. aasta augustis riikliku süsteemi auditiaruande alusel, et kogu järelevalvesüsteemi kvaliteedis ja usaldusväärsuses ning ühiste ja erinäitajate andmetes on suuri puudujääke. See ei puudutanud ainult energiatõhususe meetmeid. Seepärast ei ole komisjon Leedu rakenduskava ühelegi meetmele veel tulemusreservi vahendeid jaganud.

Järeldused ja soovitused

87

Uurisime kokku viit rakenduskava Bulgaarias, Iirimaal, Itaalias (Apuulia), Leedus ja Tšehhis, mis eraldasid kõnealusele valdkonnale umbes 2,9 miljardit eurot oma Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi eelarvest. Hindasime, kas seda eelarvet kasutati kulutasuvalt ning kas komisjon ja liikmesriigid olid täitnud soovitused, mille andsime eriaruandes nr 21/2012 üldkasutatavate hoonete energiatõhususe kohta.

88

Nagu oma eelmises aruandes, järeldame siingi, et ELi hoonete energiatõhususe kulutustes ei juhinduta kulutasuvusest. Hoolimata komisjoni suuniste paranemisest, leidsime järjepidevaid puudusi, eriti projektide valimises. Rahastatud investeeringute keskmes ei ole endiselt eesmärk saavutada investeeritud eelarve eest suurim võimalik energiasääst. Kulutasuvusele rohkem keskendunud projektide valimise menetlused võivad kaasa tuua suurema energiasäästu iga investeeritud euro kohta.

89

Et nende vahendite kulutamist juhitakse ühiselt, vastutavad nii komisjon kui ka liikmesriigid selle eest, et vahendeid kasutataks suurima mõju saavutamiseks. Ometi on komisjon seisukohal, et projektide valimise eest vastutavad ainuüksi liikmesriigid. Kulutasuvuse tagamine on tähtsam kui kunagi varem, arvestades, et ELi energiatõhususe eesmärgid on suurenenud, kuid eelarveid ootavad ees kärped.

90

Leidsime, et ajapiirangute tõttu ei olnud liikmesriikide energiatõhususe tegevuskavades tuvastatud vajadusi võimalik 2014.–2020. aasta rakenduskavade koostamisel asjakohaselt arvesse võtta. Liikmesriigid pidid perioodi 2021–2027 riiklikud energia- ja kliimakavad esitama komisjonile 31. detsembriks 2019 ja pikaajalise renoveerimise strateegiad 10. märtsiks 2020. Need strateegilised dokumendid tuleks esitada õigeks ajaks, et liikmesriigid saaksid neid ühtekuuluvuspoliitika programmides kajastada.

91

Rakenduskavade vajaduste hindamisel täheldasime järgmist:

 • kõigis viies meie uuritud rakenduskavas tuvastati vajadus suurendada hoonefondi ja eelkõige eluhoonete energiatõhusust, kuid ei arvutatud potentsiaalset energiasäästu ega vastavaid investeerimisvajadusi (punktid 2328);
 • uuritud viiest rakenduskavast üheski ei kirjeldatud tõkkeid, mis takistavad energiatõhususse investeerimast. Leedu ja Tšehhi siiski tegutsesid teatavate takistuste kõrvaldamise nimel (punktid 2932);
 • hoolimata sellest, et energiatõhususe investeeringud tekitavad hoone omanikule ja/või üürnikule kuludelt järjepidevat kokkuhoidu, muutes tagastatavate rahastamisvahendite kasutamise äriliselt mõttekaks, kasutatakse meie uuritud viiest rakenduskavast nelja puhul nende investeeringute ainsa rahastamisvahendina endiselt tagastamatuid toetuseid. Vaid Leedu võttis kasutusele eduka ELi rahastamisvahendi, millega anti sooduslaene 4000 kortermaja renoveerimiseks (punktid 3335);
 • ehkki komisjon andis suuniseid täieliku renoveerimise soodustamiseks, kohaldades põhjalikumate renoveerimistööde puhul kõrgemat toetusmäära, ei kohandatud meie külastatud viiest liikmesriigist kolmes toetusmäärasid ja anti 100% määraga toetuseid olenemata sellest, kui suurt energiasäästu projektidelt oodati. Leedu ja Tšehhi kohandasid toetusmäära, et saavutada erarahastamise suurim finantsvõimendus (punktid 3642).
1. soovitus: parandada investeeringute kavandamist ja suunamist

Enne selliste programmide heakskiitmist, mis näevad ette ühtekuuluvuspoliitika vahendite kulutamist energiatõhususe meetmetele, peaks komisjon hindama, kas need programmid

 1. põhinevad selliste meetmete analüüsil, mis on vajalikud rahastamisvahendite või turumehhanismide kehtestamiseks, nagu energiatõhususe lepingute sõlmimine, ja aitavad edendada ELi rahastatavate toetuste kulutasuvat kasutamist täielikeks renoveerimistöödeks, mis ei piirdu energiatõhususe miinimumnõuetega, võttes arvesse spetsiifilisi turutingimusi;
 2. on kooskõlas riiklike energia- ja kliimakavadega ning riiklike pikaajalise renoveerimise strateegiatega;
 3. määratlevad ELi vahenditega saavutatava hinnangulise energiasäästu.

Tähtaeg: perioodi 2021–2027 programmide heakskiitmise ajaks.

92

Projektide valimise valdkonnas leidsime, et

 • kõik külastatud viis liikmesriiki nõudsid, et projektid põhineksid energiaauditil ja et esitataks tööde-eelne ja -järgne hoone energiamärgis (punktid 4548);
 • kõik meie külastatud liikmesriigid peale Iirimaa nõudsid projektidelt teatud eesmärke, sätestades minimaalse energiaklassi, kuhu hooned peaksid pärast töid kuuluma, ja/või projektidega saavutatava minimaalse energiasäästu osakaalu. Paraku puudusid säästetud energiaühiku kulude ülempiirid, mistõttu olid projektid eeldatava energiasäästu kohta liiga kulukad (punktid 4958);
 • kui Itaalia (Apuulia) välja arvata, jagasid meie külastatud liikmesriigid eelarve projektidele lihtjärjekorra alusel nn avatud menetluste kaudu, mis ei võimalda arvesse võtta projektide suhtelisi kulusid ja tulusid ega käsitleda prioriteedina projekte, mis väiksemate kulude juures säästavad tõenäoliselt rohkem energiat või loovad muid hüvesid (punktid 5964).
2. soovitus: parandada projektide valimise korda

Perioodiks 2021–2027 peaks komisjon tagama, et korraldusasutused täidavad finantsmääruses sätestatud nõudeid seoses säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetega, eelkõige kasutades selliseid projektide valikumenetlusi, millega

 • kehtestatakse alam- ja/või ülempiirid põhiparameetritele (nt säästetav energiahulk, minimaalne projekti elluviimise järel nõutav hoone energiaklass, nüüdispuhasväärtus, lihttasuvusaeg või säästetud energiaühiku kulu);
 • hinnatakse projektide suhtelisi kulusid ja tulusid ning valitakse välja projektid, mis toodavad väikeste kulude juures kõige suuremat energiasäästu ja muid hüvesid.

Tähtaeg: perioodi 2021–2027 programmide heakskiitmise ajaks.

93

Tulemusraamistiku valdkonnas leidsime, et

 • puudub näitaja eluhoonetesse tehtud investeeringutega säästetud energia mõõtmiseks, mistõttu ei ole võimalik teada ELi eelarve panust ELi energiatõhususe eesmärkide täitmisse. Ühtlasi puudub näitaja, millega mõõta nendest investeeringutest eeldatavaid muid hüvesid (punktid 6776);
 • meie külastatud liikmesriikides kasutatud ühegi näitajaga ei mõõdeta hoonetesse tehtud investeeringute kulutasuvust, sest komisjoni loodud perioodi 2014–2020 järelevalvesüsteem ei jaga teavet säästetud energiaühiku kulu kohta (punktid 7779);
 • kõik meie külastatud korraldusasutused (v.a Itaalia (Apuulia)) võtsid õigeks ajaks energiatõhususe investeeringute eeltingimuses määratletud meetmed. Tulemusreservi jagamise kriteeriumid ei taganud aga kulutuste tulemustele suunatust, sest komisjon jagas tulemusreservi vahendeid kulutuste ja väljundite, mitte energiasäästu ega kulutasuvuse põhjal (punktid 8086).
3. soovitus: muuta tulemusraamistik rohkem tulemustele suunatuks, et paremini jälgida ELi energiatõhususe eesmärkide täitmisel tehtavaid edusamme ja suurendada aruandekohustust

Soovitame komisjonil

 1. jagada teavet nii kulude kogusumma kui ka säästetud energiahulga või investeeringutega saavutatud muude tulemuste kohta;
 2. määratleda investeeringute kulutasuvuse järelevalve näitajad;
 3. kasutada neid näitajaid perioodi 2021–2027 vahehindamise käigus vahendite jagamise üle otsustamisel.

Tähtaeg: punkti b puhul perioodi 2021–2027 programmide heakskiitmise ajaks, punktide a ja c puhul siis, kui kõik perioodi 2021–2027 programmid on heaks kiidetud.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Nikolaos Milionis, võttis käesoleva aruande vastu 30. märtsi 2020. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisa

I lisa. 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika vahendid hoonete energiatõhususe suurendamiseks

Liikmesriik Eluhoonete eelarve Üldkasutatavate hoonete eelarve Hoonete eelarve (elu- ja üldkasutatavad hooned kokku) Hoonete eelarve osakaal liikmesriigi ühtekuuluvus­poliitika vahendite kogueelarves 31.12.2018 seisuga kulutatud hoonete eelarve osakaal Kulutused eluhoonetele seisuga 31.12.2018
AT 0 5 893 940 5 893 940 1% 19% 0
BE 12 000 000 26 330 513 38 330 513 2% 14% 2 004 843
BG 116 091 519 80 508 006 196 599 525 3% 15% 12 844 101
CY 20 500 000 23 500 000 44 000 000 6% 20% 7 058 821
CZ 373 969 708 617 437 463 991 407 171 5% 21% 90 193 054
DE 0 892 832 893 892 832 893 5% 9% 0
DK 0 0 0 0% 0% 0
EE 174 636 461 1 863 044 176 499 505 5% 46% 80 542 195
ES 557 157 926 1 028 280 396 1 585 438 322 5% 7% 80 505 722
FI 1 996 928 12 011 720 14 008 648 1% 19% 571 466
FR 454 230 674 257 357 785 711 588 459 5% 22% 126 810 646
GR 248 138 321 307 639 356 555 777 677 3% 8% 26 600 287
HR 90 000 000 181 810 805 271 810 805 3% 23% 42 350 578
HU 250 323 411 902 749 679 1 153 073 090 5% 27% 65 880 774
IE 84 500 000 0 84 500 000 8% 27% 22 653 118
IT 41 534 286 1 053 215 228 1 094 749 514 3% 10% 1 793 395
LT 336 171 919 160 392 880 496 564 799 7% 46% 208 021 084
LU 1 203 638 2 407 277 3 610 915 9% 39% 636 990
LV 150 000 000 182 545 246 332 545 246 8% 6% 6 587 902
MT 5 088 170 4 866 946 9 955 116 1% 33% 2 400 000
NL 9 652 206 20 164 314 29 816 520 3% 33% 800 000
PL 750 703 882 1 502 887 179 2 253 591 061 3% 23% 68 664 689
PT 143 626 068 442 916 876 586 542 944 3% 3% 10 061 529
RO 444 330 119 741 840 094 1 186 170 213 5% 9% 81 954 405
SE 13 637 164 12 561 834 26 198 998 2% 6% 908 540
SI 6 600 000 142 360 000 148 960 000 5% 26% 1 016 859
SK 111 388 554 474 886 480 586 275 034 4% 34% 111 338 723
UK 161 251 913 75 302 550 236 554 463 2% 14% 6 710 616
EL-28 4 558 732 867 9 154 562 505 13 713 295 372 4% 18% 1 058 910 337

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni esitatud andmete põhjal.

Mõisted

Eeltingimused: ühissätete määruses (EL) nr 1303/2013 eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidel põhinevad tingimused, mida käsitletakse kui ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide tulemusliku ja tõhusa kasutamise nõutavaid eeltingimusi. Programmitöö perioodi 2014–2020 rakenduskavade ettevalmistamisel pidid liikmesriigid hindama nende tingimuste täitmist. Kui tingimused olid täitmata, tuli koostada tegevuskavad, et tagada tingimuste täitmine 31. detsembriks 2016.

Energiaaudit: standardne energiaaudit kujutab endast rajatise energiasüsteemide põhjalikku energiaalast analüüsi. Eelkõige hõlmab see rajatise energiatarbimise arvutamist ning potentsiaalse energiasäästu ja asjakohaselt valitud energia säästmise meetmete kulutasuvuse hindamist.

Energiatõhusus: sama majandustegevuse või teenuste jaoks vähema hulga energiasisendite kasutamine. Investeerimine energiatõhususse on majanduslikult ja sotsiaalselt kasulikum kui investeerimine energiavarustusse. Energiatõhusus suurendab majanduskasvu potentsiaali, muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks, vähendab majapidamiste energiakulusid, sõltuvust energiaimpordist ja heitkoguseid ning parandab õhukvaliteeti.

Energiatõhususe leping: kasusaaja ja energiatõhususe parandamise meetme osutaja vaheline lepinguline kokkulepe, mida kontrollitakse ja jälgitakse kogu lepingu kehtivuse aja jooksul ning mille alusel makstakse nimetatud meetmesse tehtud investeeringute (töö, tarnimine või teenus) eest sõltuvalt lepingus kokku lepitud energiatõhususe parandamise tasemest või muust kokkulepitud energiatõhususe kriteeriumist, näiteks rahalisest säästust (energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikli 2 lõige 27);

Energiatõhususkohustuste süsteemid: energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklis 7 määratletud turupõhine vahend, millega kehtestatakse kohustatud isikutele nõuded, et täita nende kliendibaasis arvulised energiasäästueesmärgid. Kohustatud isikud võivad olla energia jaemüügiettevõtjad ja energia- või transpordikütusetarnijad.

Korraldusasutus: liikmesriigi poolt rakenduskava haldamiseks määratud riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi asutus. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastatavate projektide valimine, järelevalve nende elluviimise üle ja komisjonile tulemuste kohta aru andmine.

Kuluoptimaalne metoodika hoonete jaoks: metoodika, mille eesmärk on luua õigusraamistik liikmesriikide hoonetele esitatavate energiatõhususe miinimumnõuete karmistamiseks ning seeläbi tagada kõigi majanduslikult ratsionaalsete meetmete võtmine.

Kulutasuv investeering: kõige väiksemate kuludega alternatiiv teatud tulemuse saavutamiseks või kõige parem tulemus, mida teatud kuludega on võimalik saavutada. Seda võib programmi raames kasutada ka võrdlemise ja erinevate alternatiivide prioriseerimise eesmärgil. (Kreith, F., Goswami, Y. D. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy (Energiatõhususe ja taastuvenergia käsiraamat), Taylor & Francis, Boca Raton, USA, 2007). Tõhususe põhimõte, mille kohaselt tuleb ELi eelarve kasutamisel saavutada kasutatud ressursside, võetud meetmete ja täidetud eesmärkide vaheline parim suhe (vt finantsmääruse artikli 33 lõike 1 punkt b).

Partnerluslepingud: lepingud, mis sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigi vahel programmitöö perioodiks 2014–2020. Nendes määratakse kindlaks, kuidas kavatsevad riikide ametiasutused kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid, ning esitatakse iga riigi strateegilised eesmärgid ja investeerimisprioriteedid, mis seotakse aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ üldiste eesmärkidega. Lepingud valmistavad ette liikmesriigid dialoogis komisjoniga ja komisjon peab need heaks kiitma.

Rakenduskava: kava, milles määratakse kindlaks liikmesriigi või piirkonna prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid ning ühtekuuluvuspoliitika vahendite (ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamise) kasutamine projektide rahastamiseks kindlal perioodil (praegu 2014–2020). Need projektid peavad aitama täita teatud arvu eesmärke, mis on kindlaks määratud rakenduskava prioriteetsete suundade tasandil. Rakenduskava koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma enne, kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskavu saab nende kehtivusperioodil muuta üksnes mõlema poole nõusolekul.

Riiklik energiatõhususe tegevuskava: liikmesriigi tasandi strateegiline vahend kõigi sektorite energiatõhususe meetmete kavandamiseks, kooskõlastamiseks ja rakendamiseks. Kavades sätestatakse kohustused ja nendes võib hinnata vajadusi ning jagada eelarveid. Need tegevuskavad on kohustus, mille peavad täitma liikmesriigid, kuid need ei ole otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitika vahenditega. ELi vahenditega saavutatud energiasäästu aruandlus ei ole õiguslikult nõutav ega kohustuslik, samuti puudub kohustus kasutada ELi vahendeid riiklikes energiatõhususe tegevuskavades määratletud valdkondade rahastamiseks.

Tulemusreserv: reserv, mis moodustab 6% ERFile ja Ühtekuuluvusfondile eraldatud vahenditest majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi raames. Need vahendid kuuluvad rakenduskavade alla, kuid need eraldatakse või suunatakse ümber olenevalt 2019. aastal toimuva tulemuslikkuse hindamise tulemustest.

Ühtekuuluvuspoliitika: ELi peamine investeerimispoliitika, mille eesmärk on vähendada piirkondade- ja liikmesriikidevahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi. Selles auditis käsitleti konkreetselt kaht fondi:

a) Ühtekuuluvusfond: ELi-siseste majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks ja säästva arengu edendamiseks loodud ELi fond, millest rahastatakse selliste liikmesriikide investeeringuid, mille kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 90% ELi keskmisest;

b) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): ELi fond, mille eesmärk on tugevdada piirkondadevahelise tasakaalustamatuse vähendamise abil Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, toetades rahaliselt eelkõige selliseid esmatähtsaid valdkondi nagu innovatsioon ja teadusuuringud, digitaalarengu tegevuskava, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning vähese CO2-heitega majandus, keskkond ja säästev transport.

Komisjoni vastused

Kokkuvõte

I

Aruanne, milles käsitletakse hoonete energiatõhusust programmitöö perioodil 2014–2020, valmis õigel ajal, võttes arvesse, et alanud on 2021–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide ettevalmistamine. Vahepeal, 2019. aasta detsembris, esitas komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe, milles on seatud esmatähtsale kohale energiatõhusus.

Energia tootmisel ja tarbimisel tekib 75 % ELi kasvuhoonegaaside heitest. Seepärast on energiakasutuse tõhustamine ja energianõudluse vähendamine üliolulised, et saavutada energialiidu üldine eesmärk tagada puhas, kindel ja konkurentsivõimelise hinnaga energia ning eelkõige vähendada 2050. aastaks ELi majanduse süsinikuheidet, nagu on ette nähtud Euroopa rohelises kokkuleppes. Väga oluline on kohaldada energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtet kõikides valdkondades.

Kuna hooned tarbivad 40 % energiast ja tekitavad 36 % CO2-heitest, saab ELi kliimaneutraalsuse ja energiatõhususe eesmärke saavutada vaid sellega, kui tõsta märkimisväärselt praegust madalat hoonete renoveerimise määra ja parandada olemasolevate hoonete energiatõhusust. Selleks on Euroopa rohelise kokkuleppega algatatud nn renoveerimislaine.

II

Kulutasuvuse hindamisel tuleb hoonetes saavutatava energiasäästu kõrval arvesse võtta rakendatavate meetmete panust arvukate poliitikaeesmärkide saavutamisse ning kasu, mis saavutatakse nende meetmetega lisaks energiasäästule, näiteks majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju. Seega aitavad ühtekuuluvuspoliitika vahendid kaasa nii pikaajaliste energiatõhususe eesmärkide saavutamisele kui ka energiaostuvõimetuse probleemi pikaajaliste lahenduste elluviimisele, seahulgas hoonete täielikule renoveerimisele. Seepärast on energiatõhususse tehtavatel ühtekuuluvuspoliitika investeeringutel lisaks kulutasuvusega seotud kaalutlustele ka oluline sotsiaalne eesmärk vähendada energiaostuvõimetust.

III

Nagu kontrollikoda märgib, on Euroopa Regionaalarengufond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond koos liikmesriikide avaliku ja erasektori kaasrahastajatega eraldanud ajavahemikuks 2014–2020 kokku ligikaudu 19 miljardit eurot investeerimiseks üldkasutatavate ja eluhoonete energiatõhususse. Peale selle on olemas mitu muud ELi rahastamisvahendit, millest toetada energiatõhususe alaseid investeeringuid, eelkõige Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) ja programm „Horisont 2020“.

VI

Komisjon on nõus, et on oluline, et hoonete energiatõhususe suurendamiseks tehtavad ühtekuuluvuspoliitika investeeringud põhineksid energiaaudititel või energiatõhususe sertifikaatidel. Komisjon leiab, et valitud projektide kvaliteet ei sõltu üksnes valikumenetluse liigist, vaid ka kohaldatud valikukriteeriumidest. Mitut liiki abi puhul on tõhusam kehtestada kvaliteedikünnis ja võtta vastu kõik projektid, mis seda künnist ületavad, kui taotlusi omavahel otseselt võrrelda.

VII

Komisjon selgitab, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamise järelevalvesüsteem võimaldab koondada andmeid ühiste näitajate jaoks. Kehtiv raamistik ei hõlma ühist näitajat, millega mõõta eluhoonetes säästetud energiahulka. Mõne rakenduskava raames mõõdetakse energiasäästu kavale eriomaste näitajatega, mida ei ole võimalik koondada. Muude ühiste ja kavale eriomaste näitajatega võidakse mõõta muud kasu.

Komisjon on kavandanud aastateks 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika jaoks ühise tulemusnäitaja aastane lõppenergiatarbimine (millest: eluhooned, erasektori mitteeluhooned, avaliku sektori mitteeluhooned). Sellest hoolimata rõhutab komisjon, et ERFi/Ühtekuuluvusfondi investeeringutega saavutatava energiasäästu puhul ei ole arvesse võetud mis tahes omavahelisi seoseid, süsteemseid muutusi ega väliseid tegureid (nagu ilm), mis võivad suurendada meetme mõju. Need tegurid mõjutavad primaarenergia ja lõppenergia tarbimise absoluutset taset, millena on väljendatud ELi energiatõhususe eesmärk. Seega, metoodilisest vaatepunktist ei ole üksikute meetmetega saavutatavat säästu võimalik koondada ja võrrelda ELi energiatõhususe eesmärgiga.

VIII

Komisjon võtab arvesse vajadust tagada, et ELi eelarvevahendeid kasutatakse ökonoomselt. Projektide valimisel on põhinõuded ELi lisaväärtus ja tulemuslikkus. Komisjon rõhutab, et nende vaatlemisel tuleks arvesse võtta ühtekuuluvuspoliitika laiemaid eesmärke majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vallas, nagu ka laiemaid ELi poliitikaeesmärke, ning et toetada tuleks projekte, mida ei ole võimalik turutingimustel ellu viia.

Vastavalt komisjoni ettepanekule ühtekuuluvuspoliitika fondide kohta aastatel 2021–2027 tagab korraldusasutus tegevuste valimisel, et valitud tegevused esindavad toetuse summa, teostatud tegevuste ja eesmärkide saavutamise vahelist parimat suhet, millega võetakse arvesse kulutasuvuse põhimõtet. Lisaks tagatakse valikukriteeriumide ja -menetlustega valitavate tegevuste prioriseerimine eesmärgiga maksimeerida liidu rahastamise panust programmi eesmärkide saavutamisse.

IX

Komisjon on nõus soovitusega investeeringute kavandamise ja suunamise kohta ning on osaliselt nõus soovitusega projektide valimise menetluste ja tulemuslikkuse jälgimise süsteemi kohta.

Komisjon viitab soovitustele antud vastustele.

Sissejuhatus

04

Komisjon toetab energiatõhususe esikohale seadmise põhimõtte kohaldamist alati, kui see on asjakohane, ning annab selle kohta suuniseid. Energiakasutuse tõhustamine ja energianõudluse vähendamine, eelkõige hoonetes, on ülioluline, et saavutada energialiidu üldine eesmärk tagada puhas, kindel ja konkurentsivõimelise hinnaga energia ning eelkõige vähendada pikas plaanis majanduse süsinikuheidet.

Energiatõhususe esikohale seadmise põhimõte võeti kasutusele määrusega, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist42. See tähendab alternatiivsete kulutõhusate energiatõhususmeetmete võimalikult suurel määral arvesse võtmist energiasüsteemi kavandamise ning poliitiliste ja investeerimisotsuste puhul, et muuta energianõudlus ja -pakkumine tõhusamaks, seda eelkõige energia kulutõhusa säästmise kaudu lõpptarbimises, tarbijakajast lähtuvate algatuste ning energia muundamise, ülekande ja jaotamise tõhustamise kaudu, saavutades samas ikkagi nende otsuste eesmärgid.

12

Riiklikud energiatõhususe tegevuskavad koos pikaajaliste hoonefondi renoveerimise strateegiatega on olulised strateegilised dokumendid liikmesriikide tasandil rakendatavate energiatõhususe meetmete kohta. Energiatõhususe tegevuskavad tagavad raamistiku riiklike energiatõhususe strateegiate väljatöötamiseks ning hõlmavad energiatõhususe suurendamise meetmeid, millega saavutada riiklikud energiatõhususe eesmärgid.

13

Riiklikud energiatõhususe tegevuskavad asendatakse riiklike energia- ja kliimakavadega, pidades silmas 2030. aastaks seatud ELi energiatõhususe eesmärgi saavutamist. Energia- ja kliimakavu nõutakse juhtimist käsitleva määruse alusel ning need hõlmavad energialiidu viit mõõdet.

Tähelepanekud

22

Komisjon viitab punktidele 24 ja 25 antud vastusele.

24

Esimesed, 2014. aasta riiklikud energiatõhususe tegevuskavad koostati 2012. aasta energiatõhususe direktiivi alusel samal ajal, kui valmistati ette käesoleva auditiga hõlmatud rakenduskavu. Seetõttu ei olnud need tegevuskavad rakenduskavade väljatöötamise etapis alati kättesaadavad.

25

Nagu on sätestatud energiatõhususe direktiivis, sisaldavad riiklikud energiatõhususe tegevuskavad poliitikameetmeid, mille abil saavutada iga liikmesriigi püstitatud esialgne riiklik energiatõhususe eesmärk. Tegevuskavad on ulatuslikud strateegilised poliitikadokumendid.

Liikmesriigid saavad kasutada tegevuskavades tehtud analüüsi ühtekuuluvuspoliitika programmi ettevalmistamisel, et teha kindlaks investeerimistõkked ja kehtestada ühtne lähenemisviis energiatõhususe suurendamiseks riigi tasandil. Tegevuskavad ei ole mõeldud selleks, et määrata kindlaks konkreetsed tegevusvaldkonnad või rakendusmehhanismid ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamiseks.

27

Komisjon leiab, et Apuulia 2014.–2020. aasta uues rakenduskavas on põhjendatud toetuse andmist üldkasutatavate hoonete, sealhulgas sotsiaaleluruumide jaoks. Selles on hinnatud alternatiivseid meetmeid teistes sektorites (tänavavalgustus) ning valitud meede, millega on võimalik reageerida kindlakstehtud probleemidele kõige paremini.

Tšehhi investeerimisstrateegia põhines riiklikul energiatõhususe tegevuskaval. Nagu on märgitud konkreetsetes rakenduskavades, tehti suurim energiasäästu potentsiaal kindlaks eluasemesektoris (30,5 %), teisele kohal jäid tootmine ja tööstus (24,5 %). Partnerluslepingus määrati kindlaks, et energiatõhususe alaste investeeringute peamised sihtrühmad on ettevõtjad, eluasemesektor ja avalik sektor.

28

Komisjon rõhutab, et partnerlusleping peaks sisaldama erinevuste, arenguvajaduste ja kasvupotentsiaali analüüsi koos viidetega valdkondlikele eesmärkidele ja territoriaalsetele probleemidele, mille puhul on arvesse võetud riiklikku reformiprogrammi ja asjakohaseid riigipõhiseid soovitusi. Rakenduskavad peavad olema partnerluslepinguga kooskõlas. Üksikasjalikku analüüsi investeerimisvaldkondade lõikes rakenduskavas ei nõuta.

Ühine vastus punktidele 29 ja 30

Komisjon on teadlik märkimisväärsetest tõketest, mis takistavad renoveerimismeetmete laialdast kasutuselevõttu, ning on tegelenud ja tegeleb ka praegu nende takistuste kõrvaldamisega. Hoonete energiatõhusamaks renoveerimine on keeruline protsess. Arvukate takistuste, turutõrgete ja regulatiivsete puuduste kõrvaldamine on subsidiaarsuse ja vastastikuse täiendavuse põhimõtet silmas pidades hoonete energiatõhususe valdkonnas rakendatava ELi poliitika ja antava ELi rahalise toetuse üks põhieesmärke.

Oluline näide selle kohta on arukate hoonete aruka rahastamise algatus,43 milles on peamiste kitsaskohtadena kindlaks tehtud vajadus kasutada tõhusamalt avaliku sektori vahendeid, koondada projekte ja vähendada tuvastatud investeerimisriske ning pakutud selleks välja lahendused. Peale selle on kasutusele võetud mitmesugused meetmed (energiatõhususega seotud tegevuse riskide vähendamise platvormi (DEEP) andmebaas, riskivahend, nõustamiskeskused, säästva energia alaste investeeringute foorumid jne), et tegeleda konkreetselt kõnealuste kitsaskohtadega.

32

Komisjon leiab, et peamised tõkked, mis takistavad energiatõhususse investeerimast, on horisontaalsed ja ei piirdu ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kaasrahastatavate investeeringutega. Energiatõhususe finantseerimisasutuste rühma (EEFIG) 2015. aasta aruandes on edastatud sellega seoses selge sõnum. Neid tõkkeid võetakse arvesse asjakohastes strateegilistes energiapoliitika dokumentides ning ei ole ette nähtud, et neid tuleks kirjeldada üksikasjalikult ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavades.

33

Komisjon on kontrollikojaga nõus ning aitab ka edaspidi liikmesriikidel kasutada selles valdkonnas rahastamisvahendeid, sealhulgas turumehhanisme, nagu energiatõhususe lepingud, et võimendada erainvesteeringuid, mis on vajalikud ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Ehkki renoveerimise tulemuseks kahtlemata on rahaline kokkuhoid toetusesaajatele ja laiem kasu ühiskonnale, tuleks selle vaatlemisel arvesse võtta ka renoveerimisturu praegust ebaküpsust ja arvukaid turutõkkeid, mis endiselt takistavad hoonete renoveerimist.

Komisjon leiab, et rahastamisvahendite kasutuselevõtul tuleks lähtuda konkreetsetest turutingimustest eri liikmesriikide ning eri liiki projektide ja sihtrühmade jaoks. Sageli on vajalik kombineerimine toetuskomponendiga, eriti põhjalikuma renoveerimise soodustamiseks, et aidata täiustada innovaatilist tehnoloogiat või lahendada sotsiaalseid probleeme, nagu energiaostuvõimetus.

35

Komisjon on nõus, et rahastamisvahendid on selles valdkonnas väga tähtsad, ning jätkab nende kasutamise edendamist järgmisel programmitööperioodil.

Komisjon juhib tähelepanu, et Tšehhi ametiasutused püüdsid suurendada eluasemesektoris energiatõhusust rahastamisvahendite abil, kuid nad ei saanud 2018. aastal algatatud projektikonkursi raames potentsiaalsetelt finantsvahendajatelt ühtki pakkumust.

Komisjon viitab ka punktile 33 antud vastusele.

40

Komisjon kordab, et projektide valimise eest vastutab korraldusasutus, kes määrab kindlaks valikumenetlused ja -kriteeriumid ning kohaldab neid rahastamistaotluste läbivaatamisel.

3. selgitus. Näiteid väga lihtsatele energiatõhusustöödele keskenduvatest rakenduskavadest

Esimene lõik. Komisjon mõistab, et kavaga „Parem energia, soojemad kodud“ viiakse ellu rida energiatõhususe meetmeid kodumajapidamiste jaoks, mida ohustab energiaostuvõimetus. Kava eesmärk on suurendada ohustatud kodumajapidamiste energiatõhusust ja vähendada sellega energiale tehtavaid kulutusi. Teisene eesmärk on parandada tervist ja heaolu, vähendades seda osa netotulust, mis kulub energiale.

Komisjon viitab ka punktile 42 antud vastusele.

Teine lõik. Komisjon viitab punktile 40 antud vastusele.

42

Komisjon on nõus, et lihtsad ajakohastused võivad tekitada nn kinnistumist, ning on nõus ka sellega, et lihtsad ajakohastused, millel on lühike tasuvusaeg, on tavaliselt rahaliselt teostatavad ja seepärast tuleks neid üldjuhul finantseerida rahastamisvahenditest või ilma avaliku sektori toetuseta.
Ent kuna ERF ja Ühtekuuluvusfond peaksid keskenduma eeskätt pikaajalistele lahendustele, sealhulgas täielikule renoveerimisele, millele on osutatud ka teostatavusuuringus, mis käsitleb väikese sissetulekuga leibkondade majapidamises võetavate väikeste kuludega energiatõhususe meetmete rahastamist ELi vahenditest,44 võib olla võimalik anda lisatoetust väikeste kuludega energiatõhususe meetmete võtmiseks väikese sissetulekuga leibkondade majapidamises, juhul kui selleks on sotsiaalne vajadus.

43

Komisjon leiab, et kulutasuvust, mis on avaliku sektori kulutusi käsitlevate otsuste kaalukaim aspekt, tuleb hinnata ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide valguses kooskõlas ELi finantsmäärusega. Energiatõhusus on hõlmatud ühega ühtekuuluvuspoliitika programmide arvukatest eesmärkidest. Ühtekuuluvuspoliitika on terviklik poliitika, mille eesmärk on majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, ning konkreetne tegevus võib kaasa aidata mitme eesmärgi saavutamisele või tuua mitmesugust kasu – ka laiemaid ELi poliitikaeesmärke silmas pidades –, mida ei ole lihtne käsitleda puht majanduslikus analüüsis. Nii on see sageli meetmete puhul, mille eesmärk on suurendada hoonete energiatõhusust, mida võidakse kombineerida näiteks energiaostuvõimetuse vähendamisega.

Sellisel juhul võib investeering olla vähem kulutasuv, kuid toetusesaajale taskukohasem. Seevastu rahaliselt teostatavaid investeeringuid, mis toovad kaasa suure energiasäästu iga investeeritud euro kohta, võiks rahastada erasektor ilma avaliku sektori toetuseta.

44

Komisjoni ühine vastus punktidele a, b ja c.

Kontrollikoja osutatud 2014. aasta tehniliste suunistega, mis käsitlevad hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamist ühtekuuluvuspoliitika vahenditega, püütakse aidata ühtekuuluvuspoliitika korraldusasutustel kavandada ja rakendada rakenduskavade raames hoonetesse tehtavaid säästva energia alaseid investeeringuid. Suunistes on eraldi esitatud heade tavade ja juhtumiuuringute loetelu. Kuna tegemist on juhenddokumendiga, ei ole selles sätestatud õiguslikke nõudeid.

Tehnilistes suunistes on esitatud tegevuskava hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kava elluviimiseks ühtekuuluvuspoliitika vahenditega. See hõlmab valikukriteeriumide kindlaksmääramist. Suunistes soovitatakse sellega seoses mitut nõuet, näiteks nõuet teha keerulisemate renoveerimisprojektide puhul energiaaudit. Suunistes selgitatakse, et nõudeid tuleks kohandada vastavalt projekti suurusele, ja soovitatakse kasutada kulutasuvuse hindamisel üldjuhul nüüdispuhasväärtust (NPV), mitte lihttasuvusaega.

Komisjon viitab ka punktile 64 antud vastusele.

48

Oma vastustes kontrollikoja eriaruandele nr 21/2012 rõhutas komisjon selgelt, et ta ei saa täielikult nõustuda soovitatud näitajate kehtestamisega rakenduskava tasandil, kuna „soovitatud näitajate võrreldavus oleks piiratud, võttes arvesse seda, et need näitajad sõltuvad mitmest tegurist (nt energia/tooraine hind, kliimatingimused), mis võivad muuta need näitajad eksitavaks“.

Komisjon leiab, et peale selle, et see põhjustab asjaomastele toetusesaajatele ja ametiasutustele lisabürokraatiat ja -koormust, on investeeringud energiatõhususse projektipõhised ja seotud mitme teguriga (hoone seisukord, kliimatingimused, tööjõukulud, energiakulud, materjalikulud, kasutusotstarve jne), mida ei ole võimalik standardida. Seega, mis tahes hinnangut rakenduskava tasandil säästetud energiaühiku kulu kohta saaks kasutada väga piiratult.

51

Komisjon viitab punktile 43 antud vastusele.

Ühtekuuluvuspoliitika toetustega sekkumise eesmärk on ka kõrvaldada turutõrkeid ja investeerida projektidesse, mida muidu ei oleks toetatud. Konkreetsemalt taotletakse energiatõhususse tehtavate ühtekuuluvuspoliitika investeeringutega ka sotsiaalseid eesmärke, nagu energiaostuvõimetuse vähendamine, või pikaajalisi kliima- ja energiaeesmärke, investeerides kulukamasse täielikku renoveerimisse, mille tasuvusaeg on üldjuhul pikem.

Punktis 44 osutatud tehnilistes suunistes soovitatakse kasutada nüüdispuhasväärtust (NPV), kuna see võimaldab arvutada projekti rahavoogu projekti elluviimise ajal. NPV sobib projektide jaoks, mille investeeringute maht on suur. Lihtsamate projektide puhul võib kasutada alternatiivseid meetodeid (nt energiasääst rahastamis- või tasuvusperioodil); nende rakendamisel on aga oluline kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul säästu arvutatakse, eriti täieliku renoveerimise korral. Vastasel juhul on oht käsitleda prioriteedina vaid pinnapealseid meetmeid.

Komisjon viitab ka punktile 48 antud vastusele.

53

Komisjon leiab, et lihtsad ajakohastused, millel on lühike tasuvusaeg, on tavaliselt rahaliselt teostatavad ja seepärast tuleks neid üldjuhul finantseerida rahastamisvahenditest või ilma avaliku sektori toetuseta.

ERF ja Ühtekuuluvusfond peaksid eeskätt kaasa aitama pikaajaliste energiatõhususe eesmärkide saavutamisele ja energiaostuvõimetuse probleemi pikaajaliste lahenduste elluviimisele, seahulgas hoonete täielikule renoveerimisele.

Komisjon viitab ka punktile 51 antud vastusele.

Komisjon leiab, et energiatõhususega seotud tegevuse riskide vähendamise platvormi (DEEP) projektide ning ERFi ja Ühtekuuluvusfondi sekkumiste vahel on erinevusi, mille tulemuseks on erinevus tasuvusajas. DEEPi projektide puhul esineb väga suuri erinevusi sõltuvalt meetme liigist – sellise meetme nagu valgustuse või küttekatla vahetamine tasuvusaeg on lühem, samal ajal kui meetmete puhul, mida sageli toetavad ERF ja Ühtekuuluvusfond, nagu hoone isolatsiooni paigaldamine ja terviklik renoveerimine, on tasuvusaeg vastavalt 11 ja 14 aastat. Peale selle tuleb arvesse võtta erinevusi liikmesriikide, piirkondade ja konkreetsete hoonete vahel. Näiteks Leedus elluviidavate DEEPi tervikliku renoveerimise projektide puhul on keskmine tasuvusaeg 20,9 aastat.

54

Komisjon viitab punktidele 48 ja 51 antud vastusele.

56

Kavas keskendutakse väikese sissetulekuga majapidamistele, mida ohustab energiaostuvõimetus, püüdes samas vähendada summat, mis kulutatakse majapidamistes energia peale.

57

Oma vastustes kontrollikoja eriaruandele nr 21/2012 rõhutas komisjon selgelt, et ta ei saa soovitusega täielikult nõustuda.

Komisjon leiab, et investeeringud energiatõhususse on projektipõhised ja seotud mitme teguriga (hoone seisukord, kliimatingimused, tööjõukulud, energiakulud, materjalikulud, kasutusotstarve jne), mida ei ole võimalik standardida. Seega ei saa komisjon kehtestada ELi tasandil energiaühiku standardset investeerimiskulu ega standardse tasuvusaja määratlust.

Nagu on märgitud vastuses punktile 53, on terviklik või täielik renoveerimine tavaliselt kulukas ning sellel on märkimisväärne mõju ühikukulule ja tasuvusajale. Maksimaalse vastuvõetava lihttasuvusaja kehtestamine võib takistada täielikku renoveerimist.

58

Suunistes soovitatakse ka kasutada kulutasuvuse hindamisel üldjuhul nüüdispuhasväärtust (NPV), mitte lihttasuvusaega.

60

Leedu on põhimõtteliselt ette näinud (alates 2018. aastast) konkurentsipõhise valikumenetluse (ja mitu täiendavat valikukriteeriumit, nagu tõhusus, keskkonnaküsimused, kõrgem energiaklass) juhuks, kui rahastamiskõlblikes taotlustes soovitud investeeringud ületavad asjaomase konkursi raames kättesaadavaid rahalisi vahendeid. Rahastamisvahendi puhul, mis hõlmas märkimisväärset laenukomponenti, kulus aega ja jõudu, et luua piisav projektide register, seega ei olnud konkurentsipõhisel valikumenetlusel finantsperioodi alguses tähtsust.

61

Komisjon viitab punktile 40 antud vastusele.

Komisjon leiab, et valitud projektide kvaliteet ei sõltu üksnes valikumenetluse liigist, vaid ka kohaldatud valikukriteeriumidest. Mitut liiki abi puhul on tõhusam kehtestada kvaliteedikünnis ja võtta vastu kõik projektid, mis seda künnist ületavad, kui taotlusi omavahel otseselt võrrelda.

Peale selle tuleb seoses ELis toimuva parema reguleerimise ja lihtsustamisega leida õige tasakaal investeeringute kulutasuvuse ning kogu rahastamise korra ja juhtimise kulutasuvuse vahel, eriti kui see mõjutab rahaliste vahendite saajaid.

Komisjon viitab ka oma vastustele kontrollikoja eriaruandele nr 21/2018: „ERFi ja ESFi projektide valik ja seire perioodil 2014–2020 on endiselt peamiselt väljunditele suunatud“.

62

Vt komisjoni vastus punktile 60.

63

Oma vastustes kontrollikoja eriaruandele nr 21/2012 rõhutas komisjon selgelt, et ta ei saa soovitusega täielikult nõustuda. Komisjon viitab ka punktidele 43 ja 57 antud vastusele.

64

Suunistes selgitatakse, et valikukriteeriumid võivad põhineda neljal põhikategoorial, millest üks on kulutasuvus, ning rõhutatakse, et projektide valimisel tuleks arvesse võtta ka muud kaasnevat kasu. Seoses kulutasuvusega selgitatakse suunistes, et seda saab kindlaks määrata mitmel viisil, ning kirjeldatakse eri lähenemisviiside eeliseid ja piiranguid, jõudes järeldusele, et üldiselt on soovitatav kasutada kulutasuvuse hindamisel nüüdispuhasväärtust (NPV).

65

Komisjon selgitab, et vastavalt ELi finantsmäärusele tuleb kehtestada eesmärgid kõikide eelarvega hõlmatud tegevusvaldkondade jaoks ning jälgida nende eesmärkide saavutamist, kasutades tulemusnäitajaid. Kooskõlas selle sättega nõutakse ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistikus rakenduskavade väljund- ja tulemusnäitajate kehtestamist. Väljundnäitajate abil mõõdetakse kavaga saavutatut, tulemusnäitajatega mõõdetakse muutusi, mis on kaasnenud kogu ühiskonnale. Kulutasuvus ei kuulu väljund- ja tulemusnäitajate mõiste alla.

66

a) Komisjon täpsustab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, sealhulgas ERFi ja Ühtekuuluvusfondi tulemustele suunatus põhineb kolmel sambal:

 • rakenduskavade erieesmärkide ja tugeva sekkumisloogika (tulemustele suunatus) ning määratletud ja mõõdetavate eesmärkidega tulemusnäitajate selge sõnastamine;
 • eeltingimuste kehtestamine, tagamaks vajalikud eeldused ELi toetuse tõhusaks ja tulemuslikuks kasutamiseks;
 • selgete ja mõõdetavate vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramine, tagamaks edusammude tegemine kavandatud viisil (tulemusraamistik).

Rakenduskavade tulemusraamistik ei hõlma üldisi sihte, vaid üksnes näitajaid (koos vahe-eesmärkide ja eesmärkidega). Peale selle sisaldab tulemusraamistik vaid osa rakenduskavade täielikust näitajate kogumist45 ning ei pruugi seega hõlmata energiatõhususega seotud näitajaid.

Õigusraamistikus rõhutatakse, et tulemusraamistiku näitajate vahe-eesmärgid ja eesmärgid peaksid olema „realistlikud, saavutatavad ja asjakohased, sisaldades olulist teavet prioriteedi saavutamisel tehtavate edusammude kohta“ ning „kontrollitavad, tekitamata ebaproportsionaalset halduskoormust“.

b) Komisjon rõhutab, et ei ole ühtki nõuet, mille kohaselt näitajad peaksid kajastama ennekõike säästetud energiahulka. Näitajad peaksid kajastama asjakohase tegevuse väljundeid. Praegu kasutusel olev järelevalvesüsteem võimaldab koondada andmeid ühiste näitajate jaoks. Määrus võimaldab kasutada rakenduskavale eriomaseid näitajaid, mida ei ole võimalik nende laadi tõttu koondada.

67

Apuulia 2014.–2020. aasta rakenduskavas on sätestatud väljundnäitajate seas ühine näitaja CO32 „Energiatõhusus: üldkasutatavate hoonete primaarenergia aastase tarbimise vähenemine“ seoses investeerimisprioriteediga 4c, mis on seotud üldkasutatavate hoonete ja eluasemesektori energiatõhususega. 2023. aasta eesmärk on vähendada tarbimist 12 miljonit kWh/aastas.

71

Ehkki õigusraamistik ei sisalda ühist näitajat, millega mõõta eluhoonetes säästetud energiahulka, mõõdetakse energiasäästu mõnes rakenduskavas kavale eriomaste näitajate abil. Paraku ei saa nende näitajate eripära tõttu näitajate väärtusi ELi tasandil koondada (erinevad määratlused ja mõõtühikud eri liikmesriikides).

4,6 miljardi euro suurust eraldist ei investeeritud üksnes eluasemete energiatõhususse, vaid see hõlmab ka näidisprojekte ja toetusmeetmeid.

Samuti rõhutab komisjon, et ERFi/Ühtekuuluvusfondi investeeringutega saavutatava energiasäästu puhul ei ole arvesse võetud mis tahes omavahelisi seoseid, süsteemseid muutusi ega väliseid tegureid (nagu ilm), mis võivad suurendada meetme mõju. Seega, metoodilisest vaatepunktist ei ole üksikute meetmetega saavutatavat säästu võimalik koondada ja võrrelda ELi või riiklike energiatõhususe eesmärkidega.

75

Komisjon viitab punktidele 65 ja 67 antud vastusele.

76

Õigusraamistiku kohaselt peaksid tulemusnäitajad vastama prioriteetse suuna erieesmärgile ning nendega mõõdetakse seda, mida on kavas rakenduskava meetmetega muuta. Tulemusnäitajad ei pea kajastama muud kaasnevat kasu.

77

Komisjon viitab punktidele 65 ja 67 antud vastusele.

Tulemusreservi jagamine on reguleeritud ühissätete määruse artikli 22 lõikega 3 ning põhineb vaid tulemusraamistiku jaoks valitud näitajate vahe-eesmärkide saavutamisel.

78

Komisjon viitab punktidele 48 ja 57 antud vastusele.

Komisjon tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika jaoks kavandatud järelevalvesüsteem on sätestatud õigusraamistikus. Komisjon leiab, et see kajastab teavet, mis on asjakohane, pidades silmas sekkumise eesmärke, milleks on aluslepingus sätestatud ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ja õigusraamistikus ühtekuuluvuspoliitika fondide jaoks kindlaks määratud valdkondlikud eesmärgid. ELi finantsmääruse kohaselt tähendab usaldusväärne finantsjuhtimine eelarve täitmist kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõttega. Kulutasuvus on selles kontekstis asjakohane, kuid ei ole siiski eraldi eesmärk, mida tuleks kajastada järelevalvesüsteemis.

79

Komisjon leiab, et saamaks paremat ettekujutust keskmisest kulust kodumajapidamise kohta, tuleb vaadelda üksikuid rakenduskavu ja kasutada ka hindamist; õigupoolest tuleb kõik energiasäästu kulu arvutused teha konkreetse projekti tasandil.

Komisjon viitab ka punktile 71 antud vastusele.

83

Komisjon leiab, et tulemusnäitajad ei pruugi olla tulemusraamistiku jaoks asjakohased aja tõttu, mil tulemused on võimalik saavutada (pärast programmitöö perioodi), ja – sõltuvalt näitaja laadist – vajaduse tõttu teha hindamine, et lahutada poliitika mõju rakenduskavaväliste tegurite mõjust.

84

Komisjon viitab punktile 77 antud vastusele.

85

Komisjon on tõstatanud Iirimaa puhul korduvalt – nii mitmel asjaomaste ametiasutustega toimunud kohtumisel kui ka 2017. ja 2018. aasta rakendusaruande kohta esitatud kirjalikes tähelepanekutes – väljundnäitaja parema energiatarbimisklassiga kodumajapidamiste arv jaoks teatatud andmete usaldusväärsuse küsimuse. Iirimaa ametiasutused vaatavad praegu projekte läbi, et teatada kõnealuse näitaja jaoks usaldusväärne väärtus. Komisjonile teatatud rahastamiskõlblike kulude kogusumma usaldusväärsusega seoses tulemusraamistiku läbivaatamisel ühtki küsimust ei tekkinud.

Järeldused ja soovitused

88

Komisjon peab oluliseks tagada, et ELi eelarvevahendeid kasutatakse ökonoomselt. Projektide valimisel on põhinõuded ELi lisaväärtus ja tulemuslikkus.

Komisjon kordab, et kuigi kulutuste kulutasuvus on väga tähtis element, tuleb selle vaatlemisel arvesse võtta ühtekuuluvuspoliitika laiemaid eesmärke majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vallas, nagu ka laiemaid ELi poliitikaeesmärke.

Ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistikus keskendutakse tulemuste saavutamisele. Komisjon leiab, et ELi toetust tuleks anda projektidele, mis aitavad märkimisväärselt kaasa kindlaksmääratud poliitikaeesmärkide täitmisele.

Samuti peaks toetus olema suunatud projektidele, mis tõepoolest seda vajavad ja mida ei ole võimalik ellu viia turutingimustel. Lisaks leiab komisjon, et lihtsad ajakohastused, mis toovad kaasa suure energiasäästu iga investeeritud euro kohta, on tavaliselt rahaliselt teostatavad ja seepärast peaks neid üldjuhul rahastama erasektor ilma avaliku sektori toetuseta.

Seepärast on komisjon seda meelt, et kulutasuvuse hindamisel tuleb lisaks selle vaatlemisele, milline on keskpikas ja pikas plaanis hoonete energiasäästupotentsiaal, vaadelda rakendatavate meetmete panust arvukate poliitikaeesmärkide täitmisse ja kasu, mis saavutatakse meetmetega lisaks energiasäästule. Seega tuleks projektide valimisel arvesse võtta ka kaasnevat kasu, nagu majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju.

89

Komisjon rõhutab, et vastavalt õigusraamistikule vastutavad projektide valimise eest liikmesriikide määratud korraldusasutused, kes määravad kindlaks valikukriteeriumid ja kohaldavad neid rahastamistaotluste läbivaatamisel.

Komisjon viitab ka punktile 88 antud vastusele.

91

Esimene punkt. Komisjon toonitab, et 2014.–2020. aasta partnerlusleping peaks sisaldama erinevuste, arenguvajaduste ja kasvupotentsiaali analüüsi koos viidetega valdkondlikele eesmärkidele ja territoriaalsetele probleemidele, mille puhul on arvesse võetud riiklikku reformiprogrammi ja asjakohaseid riigipõhiseid soovitusi. Rakenduskavad peavad olema partnerluslepinguga kooskõlas. Üksikasjalikku analüüsi investeerimisvaldkondade lõikes rakenduskavas ei nõuta.

Teine punkt. Komisjon leiab, et peamised tõkked, mis takistavad energiatõhususse investeerimast, on horisontaalsed ja ei piirdu ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kaasrahastatavate investeeringutega. Neid tõkkeid võetakse arvesse asjakohastes strateegilistes energiapoliitika dokumentides ning ei ole ette nähtud, et neid tuleks kirjeldada üksikasjalikult ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavades.

Kolmas punkt. Komisjon on kontrollikojaga nõus ning ta aitab ka edaspidi liikmesriikidel kasutada selles valdkonnas rahastamisvahendeid, sealhulgas turumehhanisme, nagu energiatõhususe lepingud, et võimendada ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalikke erainvesteeringuid.

Ehkki renoveerimise tulemuseks kahtlemata on rahaline kokkuhoid toetusesaajatele, tuleks selle vaatlemisel arvesse võtta ka renoveerimisturu praegust ebaküpsust ja arvukaid turutõkkeid, mis endiselt takistavad hoonete renoveerimist.

Komisjon leiab, et rahastamisvahendite kasutuselevõtul tuleks lähtuda konkreetsetest turutingimustest eri liikmesriikide ning eri liiki projektide ja sihtrühmade jaoks ning õigusraamistikus nõutava eelhindamise tulemusi. Sageli on vajalik kombineerimine toetuskomponendiga, eriti põhjalikuma renoveerimise soodustamiseks, et aidata täiustada innovaatilist tehnoloogiat või lahendada sotsiaalseid probleeme.

Komisjon juhib tähelepanu ka asjaolule, et Tšehhi ametiasutused püüdsid suurendada eluasemesektoris energiatõhusust rahastamisvahendite abil, kuid nad ei saanud 2018. aastal algatatud projektikonkursi raames potentsiaalsetelt finantsvahendajatelt ühtki pakkumust.

Neljas punkt. Komisjon kordab, et projektide valimise eest vastutab korraldusasutus, kes määrab kindlaks valikumenetlused ja -kriteeriumid ning kohaldab neid rahastamistaotluste läbivaatamisel.

1. soovitus: parandada investeeringute kavandamist ja suunamist

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Lisaks leiab komisjon, et toetusi on võimalik kasutada mitmesugustes olukordades, kus rahastamisvahenditest ei piisa. See kajastab tegelikke turutingimusi, nagu renoveerimisturu ebaküpsus või sektoris esinevad takistused, ning vajadust toetada innovaatilise tehnoloogia täiustamist või lahendada sotsiaalseid probleeme, nagu energiaostuvõimetus.

92

Teine punkt. Komisjon kordab, et investeeringud energiatõhususse on projektipõhised ja seotud mitme teguriga (hoone seisukord, kliimatingimused, tööjõukulud, energiakulud, materjalikulud, kasutusotstarve jne), mida ei ole võimalik standardida.

Kolmas punkt. Komisjon kordab, et projektide valimise eest vastutab korraldusasutus, kes määrab kindlaks valikukriteeriumid ning kohaldab neid rahastamistaotluste läbivaatamisel.

Komisjon leiab, et valitud projektide kvaliteet ei sõltu üksnes valikumenetluse liigist, vaid ka kohaldatud valikukriteeriumidest. Mitut liiki abi puhul on tõhusam kehtestada kvaliteedikünnis ja võtta vastu kõik projektid, mis seda künnist ületavad, kui taotlusi omavahel otseselt võrrelda.

Peale selle tuleb seoses ELis toimuva parema reguleerimise ja lihtsustamisega leida õige tasakaal investeeringute kulutasuvuse ning kogu rahastamise korra ja juhtimise kulutasuvuse vahel, eriti kui see mõjutab rahaliste vahendite saajaid.

Komisjon viitab ka oma vastustele kontrollikoja eriaruandele nr 21/2018 „ERFi ja ESFi projektide valik ja seire perioodil 2014–2020 on endiselt peamiselt väljunditele suunatud“.

2. soovitus: täiustada projektide valimise menetlusi

Komisjon nõustub selle soovitusega osaliselt.

Komisjon tunnistab vajadust tagada, et ELi eelarvevahendeid kasutatakse kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega.

Eelarve jagatud täitmise raames on projektide valik siiski seotud liikmesriikide korraldusasutuste volituste ja kohustustega. Komisjon osaleb nõuandva pädevusega järelevalvekomiteedes, kus kiidetakse heaks projektide valimise metoodika ja kriteeriumid.

Hoonete energiatõhususse tehtavate investeeringute puhul peavad korraldusasutused kehtestama iga meetme eesmärkidele kohandatud valikukriteeriumid ja -menetlused, võttes arvesse, et sellised hoonetesse tehtavad investeeringud on projektipõhised, mittestandardsed ja sõltuvad mitmest tegurist (hoone seisund, kliimatingimused, tööjõukulud, energiakulud, materjalikulud, kasutusviis jne). Sellest hoolimata julgustab komisjon korraldusasutusi kasutama hoonete energiatõhususse tehtavate investeeringute puhul valikukriteeriume ja -menetlusi, mis sisaldavad olulisi parameetreid nende investeeringute sidumiseks eesmärgiks seatud või saavutatud energiasäästuga. Komisjon ei saa siiski kohustada korraldusasutusi kasutama projektide valimiseks konkreetset metoodikat.

Lisaks leiab komisjon, et selle soovituse esimeses ja teises punktis sätestatud konkreetsed nõuded ja menetlused ei ole alati ettenähtud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks asjakohased, kui tegemist on ELi rahaliste vahendite kasutamisega hoonete energiatõhususse tehtavate investeeringute puhul. Mõnel juhul võivad kavandatud parameetrid takistada täielikku renoveerimist. See võib juhtuda näiteks siis, kui kehtestatakse maksimaalne vastuvõetav tasuvusaeg.

Komisjon märgib, et vastavalt tema ettepanekule ühtekuuluvuspoliitika fondide kohta aastatel 2021–2027 tagab korraldusasutus tegevuste valimisel, et valitud tegevused esindavad toetuse summa, teostatud tegevuste ja eesmärkide saavutamise vahelist parimat suhet. Valikukriteeriumides ja -menetlustes tuleks prioriseerida tegevused, mis maksimeerivad liidu rahastamise panust programmi eesmärkide saavutamisse46. Nende sätete eesmärk on vältida selliste projektide valimist, mille panus programmi eesmärkide saavutamisse on väike. Samuti märgib komisjon, et kinni tuleb pidada hoonete energiatõhususe direktiivist, sealhulgas liikmesriikidele kehtestatud uuest nõudest siduda oma hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise meetmed eesmärgiks seatud või saavutatud energiasäästuga.

93

Esimene punkt. Õigusraamistikus on kehtestatud iga fondi jaoks rida ühiseid väljundnäitajaid, mida tuleb vajaduse korral kasutada, st kui näitaja on asjakohane kajastamaks toetatud investeeringu väljundit/tulemust.

Ühised näitajad töötati välja selleks, et koondada liikmesriikide teave sageli toetatavate meetmete jaoks, kuid ühtekuuluvuspoliitika investeeringute mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik kajastada nende näitajate abil kõiki väljundeid.

Lisaks kasutatakse rakenduskavale eriomaseid näitajaid, mis võimaldavad kajastada konkreetseid investeeringuid paremini. Nende näitajate eripära tõttu ei saa neid ELi tasandil koondada.

Komisjon viitab ka punktile 71 antud vastusele.

Teine punkt. Õigusraamistikus nõutakse, et rakenduskavades kehtestataks iga prioriteetse suuna jaoks väljund- ja tulemusnäitajad. Väljundnäitajate abil mõõdetakse kavaga saavutatut, tulemusnäitajatega mõõdetakse muutusi, mis on kaasnenud kogu ühiskonnale. Kulutasuvus ei kuulu väljund- ja tulemusnäitajate mõiste alla.

Kolmas punkt. Tulemusreservi jagamine on reguleeritud ühissätete määruse artikli 22 lõikega 3 ning põhineb vaid tulemusraamistiku jaoks valitud näitajate vahe-eesmärkide saavutamisel.

3. soovitus: muuta tulemusraamistik rohkem tulemustele suunatuks, et paremini jälgida ELi energiatõhususe eesmärkide täitmisel tehtavaid edusamme ja suurendada aruandekohustust

Komisjon nõustub selle soovitusega osaliselt.

Komisjon saab esitada soovituse punktis a nõutud teabe pärast seda, kui kõik 2021.–2027. aasta rakenduskavad on heaks kiidetud.

Komisjon leiab, et kulutasuvust tuleks analüüsida sisendi ja tulemustega seotud seireandmete alusel. Rakenduskavade tasandil mõõdetakse tulemusi nii ühiste kui ka kavale eriomaste näitajate alusel; seetõttu ei saa kavale eriomaseid tulemusi ELi tasandil koondada. Lisaks ei kajasta need tingimata kõiki tulemusi. Seetõttu leiab komisjon, et kulutasuvuse analüüs on võimalik ainult üksikute projektide tasandil. Sellise analüüsi võrreldavus liikmesriikide vahel oleks piiratud, kuna investeeringute ulatus on piirkonniti või liikmesriigiti erinev.

Seetõttu ei ole komisjonil võimalik kasutada neid näitajaid otsuste tegemisel iga programmi 2021.–2027. aasta vahehindamise raames. Mis tahes ümberplaneerimine toimub liikmesriigi algatusel, tuginedes läbivaatamise tulemustele ja võttes muu hulgas arvesse asjakohastes riigipõhistes soovitustes kindlaks määratud uusi probleeme; riikliku energia- ja kliimakava rakendamisel tehtud edusamme, kui need on asjakohased; sotsiaal-majanduslikku olukorda ning asjakohase hindamise põhitulemusi ja edusamme vahe-eesmärkide saavutamisel.

Auditirühm

Euroopa Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärk maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. Auditit juhtis kontrollikoja liige João Figueiredo, keda abistasid valdkonnajuht Michael Bain, auditijuht Lorenzo Pirelli ning audiitorid Aris Konstantinidis, Radostina Simeonova ja Jolanta Žemailaitė. Keelealast abi osutasid Miroslava Chakalova‑Siddy ja Richard Moore.

Vasakult paremale: Lorenzo Pirelli, João Figueiredo, Paula Betencourt, Aris Konstantinidis, Terje Teppan-Niesen ja Michael Bain.

Järelmärkused

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1). Artikli 2 lõige 4: väljund võib viidata tööle, teenusele, kaubale või energiale.

2 Samas.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210).

4 Euroopa roheline kokkulepe – komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

5 Energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikli 24 lõike 3 kohane 2018. aasta hinnang edusammudele, mida liikmesriigid on teinud 2020. aastaks seatud riiklike energiatõhususe eesmärkide saavutamisel ja energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL rakendamisel (COM(2019) 224 final).

6 Komisjoni 2017. aasta töödokument „Good practice in energy efficiency“ (Energiatõhususe hea tava), peatükk „Lessons learnt“ (Saadud õppetunnid), lk 18, ja komisjoni 2016. aasta töödokument „Evaluation of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings“ (Hoonete energiatõhususe direktiivi 2010/31/EL hindamine), lk 15 (SWD(2016) 408 final).

7 Vt https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling.

8 Vt eriaruanne nr 1/2020: „ELi tegevus ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas: oluline panus energiatõhususe suurendamisse, mida vähendavad märkimisväärsed viivitused ja nõuete mittetäitmine“.

9 Komisjoni talituste töödokument „Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency“ (Mõjuhinnang, mis on lisatud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta) (SWD(2016) 405 final).

10 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta.

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/31/EL, mis käsitleb hoonete energiatõhusust, artikkel 11.

12 Vt eriaruanne nr 21/2012: „Ühtekuuluvuspoliitika vahenditest rahastatud energiatõhususe investeeringute kulutasuvus“, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_ET.PDF.

13 COM(2013) 762 final: komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta ja SWD(2013) 180 final: Guidance for National Energy Efficiency Action Plans (suunised riiklike energiatõhususe tegevuskavade kohta), punktid 3.2.4 ja 3.2.5.

14 Komisjon (2017): „Good practice in energy efficiency“ (Energiatõhususe hea tava), lk 15.

15 Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne (2014), „Overcoming the split incentive barrier in the building sector“ (Huvide lahknemise tõkke ületamine hoonesektoris).

16 Itaalia riiklik energiaamet: ENEA (2017): „The Energy Performance Contracts“ (Energiatõhususe lepingud).

17 Komisjon (2017) „Eurostat Guidance note: the recording of energy performance contracts in government accounts“ (Eurostati juhend: energiatõhususe lepingute kajastamine valitsemissektori arvepidamises).

18 https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf

19 Vt 2010. aasta hoonete energiatõhususe direktiiv ja komisjoni aruanne „Hoonete energiatõhususe rahaline toetamine“ (COM(2013) 225 final).

20 Vt komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 45.

21 18. juuli 2018. aasta finantsmäärus (EL, Euratom) 2018/1046.

22 Energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artikkel 4.

23 Komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega).

24 Lihttasuvusaeg on üks kulutasuvuse hindamismeetodeist, millele osutatakse komisjoni dokumendis (2014) „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega). Sellega mõõdetakse aega, mis kulub alginvesteeringu tagasi teenimiseks projekti saavutatud kokkuhoiuga.

25 Vt meie eriaruande nr 21/2012 punktid 41–44.

26 Vt eriaruande nr 21/2012 2. soovitus.

27 Kooskõlas Euroopa Komisjoni dokumendiga (2014) „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 55, milles soovitatakse korraldusasutustel nõuda, et rahastamiskõlblikkuse tagamiseks parandaksid projektid hoonete energiaklassi vähemalt kahe või kolme klassi võrra, et hoida ära väga lihtsate eesmärkide püstitamine.

28 ELi direktiivi 2010/31/EL sätete ja Euroopa standardi EN 15459:2007 põhjal.

29 Vt https://deep.eefig.eu/.

30 Vt Lõuna- ja Ida-Iirimaa 2014.–2020. aasta piirkondliku rakenduskava jaotise 4 punkt c.

31 Vt eriaruande nr 21/2012 punkti 52 alapunkt a.

32 Komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 54.

33 Vt eriaruande nr 21/2012 punkti 51 alapunkt b.

34 Komisjon (2014), „Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding“ (Tehnilised suunised hoonete energiatõhusamaks renoveerimise rahastamise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahenditega), lk 54.

35 Kooskõlas 18. juuli 2018. aasta finantsmääruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 33 sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega.

36 Komisjon (2014), „Guidance for Member States on performance framework, review and reserve“ (Tulemusraamistikku, tulemuslikkuse hindamist ja tulemusreservi käsitlevad suunised liikmesriikidele) ja komisjon (2014), „Guidance on ex-ante conditionalities“ (Suunised eeltingimuste kohta).

37 Ühtekuuluvusfondi käsitleva määruse (EL) nr 1300/2013 artikkel 5 ja I lisa. ERFi käsitleva määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 6 ja I lisa.

38 Tegemist on summaga, mille liikmesriigid on eraldanud 31. jaanuari 2020. aasta seisuga.

39 Vt eriaruande nr 21/2012 punkti 51 alapunkt c.

40 Vt meie eriaruande nr 21/2012 2. soovitus.

41 Eriaruanne nr 15/2017 (https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=43174), arvamus nr 6/2018 (https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=47745), infodokument „Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“ (https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=50385).

42 Määruse (EL) 2018/1999 artikli 2 lõige 18.

43 Võeti vastu 2016. aasta novembris osana paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ (COM(2016) 860 final, 30.11.2016).

44 „Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds“, energeetika peadirektoraadile koostatud lõpparuanne, august 2016, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf.

45 Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 artikli 5 lõige 1.

46 COM(2018) 375 final, 29.5.2018, vt eeskätt artikkel 67.

Ajakava

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 23.1.2019
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 16.12.2019
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 11.3.2020
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 20.4.2020

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4408-4 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/07763 QJ-AB-20-004-ET-N
HTML ISBN 978-92-847-4378-0 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/785389 QJ-AB-20-004-ET-Q

AUTORIÕIGUS

© Euroopa Liit, 2020.

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat rakendatakse Euroopa Kontrollikoja otsusega nr 6–2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Taaskasutaja ei tohi moonutada dokumentide algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest.

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil taotleda täiendavaid õigusi. Kui luba on saadud, tühistab see eespool nimetatud üldloa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks peate küsima luba otse autoriõiguse omajatelt.

Joonis 1: © Shutterstock / Autor: PIXEL to the PEOPLE.

Joonis 5: © Shutterstock / Milagli.

3. selgitus Foto: © Shutterstock / Autor: Marko Mitrovicv.

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja taaskasutamispoliitika alla ega ole teile litsentsitud.

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse põhimõtetega.

Euroopa Kontrollikoja logo kasutamine

Euroopa Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta.

Võta ühendust ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELi käsitleva teabe leidmine

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://op.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.