Ειδική έκθεση
11 2020

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: επιβεβλημένη η μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική αποδοτικότητα

Τι πραγματεύεται η έκθεση: Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια βοήθησαν την ΕΕ να επιτύχει με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας που είχε τεθεί για το 2020. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα και η επιλογή των έργων δεν ακολουθούν σκεπτικό οικονομικής αποδοτικότητας. Παρόλο που τα κράτη μέλη απαιτούσαν την ανακαίνιση κτιρίων, ώστε να εξοικονομηθεί ένα ελάχιστο ποσοστό ενέργειας και να βελτιωθεί η ενεργειακή κατάταξή τους, το κόστος ενίοτε ήταν υψηλό. Λόγω της έλλειψης συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων των έργων και ελάχιστων/ανώτατων ορίων σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα, δεν δόθηκε προτεραιότητα σε έργα που αποφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ή άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος. Συνιστούμε τη βελτίωση του σχεδιασμού, της επιλογής και της παρακολούθησης των επενδύσεων για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δαπανών.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF General Report

Σύνοψη

I

Αντιμέτωποι με την πρόκληση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι ηγέτες της ΕΕ δεσμεύθηκαν να εξοικονομήσουν το 20 % της προβλεπόμενης κατανάλωσης ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ έως το 2020 και το 32,5 % έως το 2030. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα κτίρια καταναλώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας, έχοντας παράλληλα το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

II

Από την τελευταία αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων για την ενεργειακή απόδοση προκύπτει ότι ο στόχος της ΕΕ για το 2020 είναι απίθανο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ παρουσιάζει και πάλι αυξητική τάση από το 2014 και μετά. Στόχος μας είναι να διατυπώσουμε συστάσεις που θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο για την ενεργειακή απόδοση του 2030, βελτιώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2021‑2027.

III

Συνολικά, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την πολιτική συνοχής, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων διατέθηκε προϋπολογισμός ύψους περίπου 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι ποσό ίσο με το 4 % του συνόλου των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014‑2020 (357 δισεκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονταν για κτίρια κατοικιών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προϋπολόγισαν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως εθνική συγχρηματοδότηση για όλα τα είδη κτιρίων, εκ των οποίων 2 δισεκατομμύρια ευρώ για κτίρια κατοικιών.

IV

Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη [Βουλγαρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία (Απουλία), Λιθουανία] τα οποία διέθεσαν περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αξιολογήσαμε κατά πόσον ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός εκτελέστηκε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποίησαν τις συστάσεις που είχαμε διατυπώσει στην ειδική έκθεσή μας 21/2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων.

V

Η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτεταμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αποδοτικότητάς τους, όπως εισηγούμασταν και εμείς στην ειδική έκθεσή μας 21/2012. Εντοπίσαμε παραδείγματα ορθής πρακτικής: τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις και τη διαφοροποίηση του ποσοστού ενίσχυσης για την αύξηση της μόχλευσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης.

VI

Τα κράτη μέλη απαιτούσαν τα έργα να βασίζονται σε ενεργειακό έλεγχο, να συμβάλλουν ως έναν βαθμό επιτυγχάνουν ορισμένα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και να βελτιώνουν την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διέθεταν τον προϋπολογισμό σε έργα βάσει χρονικής προτεραιότητας, γεγονός που δεν τους επέτρεπε να αξιολογούν το σχετικό κόστος και τα οφέλη. Αυτό σήμαινε ότι σπανίως έδιναν προτεραιότητα σε έργα που συνέβαλλαν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή απέφεραν άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος.

VII

Το σύστημα παρακολούθησης δεν παρέχει δεδομένα για την ενέργεια που εξοικονομείται μέσω της διάθεσης κονδυλίων της ΕΕ για την ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογεί τη συνεισφορά του ενωσιακού προϋπολογισμού στον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Κανένας δείκτης δεν μετρά τα λοιπά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις εν λόγω επενδύσεις.

VIII

Όπως και στην ειδική έκθεσή μας 21/2012, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν διατίθενται με γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητά τους. Η καλύτερη διαχείριση, ιδίως ως προς την επιλογή των έργων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά επενδυόμενο ευρώ.

IX

Δεδομένων των αυξημένων φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση και της προοπτικής κατάρτισης αυστηρότερων προϋπολογισμών, η διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας των δαπανών είναι σημαντικότερη από ποτέ. Βάσει των ανωτέρω, διατυπώνουμε συστάσεις που θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο για την ενεργειακή απόδοση του 2030, βελτιώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2021‑2027. Στις συστάσεις αυτές περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η στόχευση των επενδύσεων, η επιλογή έργων που αποφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος μέσω της αξιολόγησης του σχετικού κόστους και οφέλους, η χρήση δεικτών για τη μέτρηση των εξοικονομήσεων ενέργειας και άλλων οφελών και η επιβράβευση των μέτρων που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Εισαγωγή

Στόχοι όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και σχετική πρόοδος

01

Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση σημαίνει χρήση λιγότερων εισροών ενέργειας για ισοδύναμο επίπεδο εκροών1. Με την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, να προστατεύσουν την υγεία τους και το περιβάλλον, καθώς και να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα.

02

Οι τυπικές επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ περιλαμβάνουν την ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων, την τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων, την εγκατάσταση συστημάτων θερμικού ελέγχου και την αναβάθμιση των συστημάτων τηλεθέρμανσης.

Γράφημα 1

Παράδειγμα ανακαινισμένου κτιρίου (πριν και μετά από τις εργασίες ενεργειακής απόδοσης)

© Shutterstock / PIXEL to the PEOPLE.

03

Το 2012, ενσωματώθηκε στην οδηγία 2012/27/ΕΕ2 για την ενεργειακή απόδοση ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % έως το 2020 (σε σύγκριση με την προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας το 2020). Η αναθεωρημένη οδηγία 2018/2002/ΕΕ3 για την ενεργειακή απόδοση αντικατόπτριζε έναν περισσότερο φιλόδοξο πρωταρχικό στόχο ως προς την ενεργειακή απόδοση της ΕΕ για το 2030, με ποσοστό τουλάχιστον 32,5 %.

04

Η νέα Επιτροπή δεσμεύθηκε να εφαρμόσει την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να επιταχύνει τα ποσοστά ανακαίνισης4.

05

Από τα στοιχεία της Eurostat (Φεβρουάριος 2020) προκύπτει ότι το 2018 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν κατά 4,9 % υψηλότερη από τους στόχους για το 2020 (βλέπε γράφημα 2):

Γράφημα 2

Πρόοδος των κρατών μελών της ΕΕ ως προς τους στόχους για το 2020 και το 2030 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση (κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας)

Πηγή: Στατιστικές εξοικονόμησης ενέργειας της Eurostat – Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας το 2018.

06

Η τελευταία αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων για την ενεργειακή απόδοση δείχνει ότι ο στόχος για το 2020 είναι απίθανο να επιτευχθεί5. Η τάση αυτή καθιστά ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 32,5 %. Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μειωθεί, ιδίως στους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τα κτίρια. Στο γράφημα 3 παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στην ΕΕ:

Γράφημα 3

Κατανάλωση ενέργειας το 2017 ανά τομέα (% του συνόλου)

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat για την τελική κατανάλωση ενέργειας.

07

Τα κτίρια, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, και ακολουθούν οι τομείς των μεταφορών και της βιομηχανίας. Αποτελούν επίσης τον τομέα με το μεγαλύτερο δυναμικό ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώπη6. Στα νοικοκυριά της ΕΕ, μόνο η θέρμανση και το ζεστό νερό αντιστοιχούν στο 79 % της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας7. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τις ανακαινίσεις κτιρίων προέρχεται, κατά κανόνα, από την καλύτερη μόνωση, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης και τον φωτισμό. Μολονότι η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται σε αυτά τα είδη επενδύσεων, η πρόσφατη ειδική έκθεσή μας 01/2020 εστίαζε στις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ και στις ενεργειακές ετικέτες των συσκευών8.

08

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030 θα απαιτούσε επενδύσεις ύψους περίπου 282 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ9. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν όλες οι προϋπολογισμένες επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, οι οποίες σχετίζονται με δημόσια κτίρια και κτίρια κατοικιών, τότε οι ανωτέρω δαπάνες θα ανέλθουν σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως την περίοδο 2014‑2020.

Δαπάνες και νομικό πλαίσιο της ΕΕ

09

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής προέβλεπαν, την περίοδο 2014‑2020, την παροχή 14 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και κτίρια κατοικιών. Τα κράτη μέλη συμπλήρωσαν τους προϋπολογισμούς αυτούς με εθνική συγχρηματοδότηση ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κατανομή του εν λόγω προϋπολογισμού ανά κράτος μέλος παρουσιάζεται στο παράρτημα. Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής της ΕΕ, ο οποίος προορίζεται για επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση την περίοδο 2014‑2020.

Γράφημα 4

Κατανομή του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης την περίοδο 2014-2020

Πηγή: ΕΕΣ.

10

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του 201010 περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων κτιρίων, όπως:

 1. τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια και τις ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας των κτιρίων·
 2. υποχρεωτικά πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που συνοδεύουν την πώληση και μίσθωση των κτιρίων, στα οποία αναφέρεται η τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, και συνιστώνται μέτρα για τη βελτίωσή της11 (βλέπε παράδειγμα στο γράφημα 5).

Γράφημα 5

Παράδειγμα πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

© Shutterstock / Milagli.

11

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση του 2012 περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, τα οποία ορίζουν για τα υπόχρεα μέρη, όπως οι εταιρείες πώλησης ενέργειας ή οι διανομείς ενέργειας, απαιτήσεις για την επίτευξη ποσοτικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των πελατών τους. Η εκτίμηση επιπτώσεων της αναθεωρημένης οδηγίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, έως το τέλος του 2016, οι διατάξεις αυτές είχαν συμβάλει περισσότερο στην εξοικονόμηση ενέργειας (34 %) από οποιοδήποτε άλλο μεμονωμένο μέτρο (εθελοντικές συμφωνίες, φορολογικά μέτρα, καθώς και καθεστώτα και κίνητρα χρηματοδότησης).

12

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση του 2012 απαιτούσε επίσης από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ανά τριετία εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ), τα οποία θα κάλυπταν σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την αναμενόμενη ή/και επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας. Η Επιτροπή αξιολογεί τα ΕΣΔΕΑ και εκτιμά την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει την ετήσια αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Βάσει της αξιολόγησης των εκθέσεων και των ΕΣΔΕΑ, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

13

Τα ΕΣΔΕΑ θα αντικατασταθούν από τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), που τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν έως το τέλος του 2019 και τα οποία θα αποτελέσουν βασικό μέσο του σχεδιασμού τους. Τα ΕΣΔΕΑ θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των επενδυτικών αναγκών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, 18 από τα 27 κράτη μέλη είχαν υποβάλει τα ΕΣΕΚ τους.

Επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών

14

Στο πλαίσιο της Επιτροπής, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ αναπτύσσεται και εφαρμόζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Διατυπώνει προτάσεις για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, επιβλέπει την εφαρμογή των οδηγιών και παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

15

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Συμβάλλει στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ με την παροχή χρηματοδότησης και επιμερίζεται με τα κράτη μέλη την ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Την περίοδο 2014‑2020, διατύπωσε κατευθυντήριες οδηγίες για το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων και, κατόπιν συζητήσεων με τα κράτη μέλη, τις ενέκρινε στην αρχή της δημοσιονομικής περιόδου. Άπαξ και τεθούν σε εφαρμογή, ο κύριος ρόλος της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων, με τη συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης και τη συγκέντρωση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Δεν συμμετέχει στην επιλογή των επιμέρους έργων. Τέλος, αξιολογεί τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης.

16

Τα κράτη μέλη θέτουν προτεραιότητες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και των ΕΣΔΕΑ, βάσει των εκτιμήσεων των αναγκών τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν επιχειρησιακά προγράμματα και οι ορισθείσες διαχειριστικές αρχές θα επιλέγουν έργα μέσω κατάλληλων διαδικασιών και κριτηρίων επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα. Κατά την περίοδο 2014‑2020, η Επιτροπή παρείχε εκτενή καθοδήγηση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων τους (βλέπε γράφημα 6). Οι διαχειριστικές αρχές παρακολουθούν τις εκροές και τα αποτελέσματα των έργων βάσει δεικτών επιδόσεων και υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τα άλλα οφέλη των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

17

Δεδομένων των αυξημένων φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και της προοπτικής κατάρτισης αυστηρότερων προϋπολογισμών, η διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας των δαπανών είναι σημαντικότερη από ποτέ. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων βοηθούν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Επιδίωξή μας είναι να διατυπώσουμε συστάσεις που θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2030, βελτιώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2021‑2027.

18

Το κύριο ερώτημα του ελέγχου ήταν κατά πόσον οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων που είναι πιθανόν να μεγιστοποιήσουν την οικονομική αποδοτικότητά τους. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, εξετάσαμε, πρώτον, κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καθόρισαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιλογή οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αναγκών, της στόχευσης της ενίσχυσης και του πλαισίου επιδόσεων) και, δεύτερον, αν τα κράτη μέλη εφάρμοσαν τα κατάλληλα κριτήρια επιλογής.

19

Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη [Βουλγαρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία (Απουλία), Λιθουανία], τα οποία επιλέχθηκαν με γνώμονα τα ποσά που δαπάνησαν για την ενεργειακή απόδοση και τον στόχο της επίτευξης γεωγραφικής ισορροπίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη διέθεσαν για τον σκοπό αυτό περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014‑2020.

20

Οι ελεγκτικές εργασίες μας περιλάμβαναν την εξέταση και αξιολόγηση:

 1. των εκτιμήσεων των εθνικών και περιφερειακών αναγκών, καθώς και των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση,
 2. των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των διαδικασιών επιλογής έργων,
 3. των συστημάτων παρακολούθησης και των δεδομένων των έργων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.
21

Εστιάσαμε στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις αυτές συνάδουν με την πολιτική της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Εξετάσαμε επίσης τη συνέχεια που δόθηκε στην ειδική έκθεσή μας 21/2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια, στην Επιτροπή και στα τρία κράτη μέλη που είχαμε επισκεφθεί εκείνη την περίοδο (Τσεχία, Ιταλία και Λιθουανία), προκειμένου να αξιολογήσουμε τον βαθμό στον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποίησαν τις συστάσεις που διατυπώσαμε στην εν λόγω έκθεση12.

Παρατηρήσεις

Οι βελτιωμένες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στη συνολική στόχευση

22

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα επιτρέπουν τη σαφή στόχευση των επενδύσεων όταν βασίζονται σε σωστές εκτιμήσεις αναγκών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 1. αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς, προκειμένου να εντοπιστούν οι κατηγορίες κτιρίων και δικαιούχων που θα αποτελέσουν στόχο των επενδύσεων,
 2. εντοπισμό των φραγμών στις επενδύσεις, καθώς και των τομέων που χρήζουν περαιτέρω στήριξης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα ΕΣΔΕΑ των κρατών μελών·
 3. αξιολόγηση της μορφής στήριξης (π.χ. επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτικών μέσων) που είναι η καταλληλότερη για την ικανοποίηση των εντοπιζόμενων αναγκών, καθώς και για την ενθάρρυνση ριζικών ανακαινίσεων.

Τα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε δεν είχαν καθορίσει μια σαφή βάση για τη στόχευση των κονδυλίων της ΕΕ

23

Η Επιτροπή εξέδωσε εκτεταμένες κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης των αναγκών τους και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων τους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Το γράφημα 6 παρέχει έναν χάρτη πορείας με τα βασικά βήματα που η Επιτροπή συνιστά να ακολουθούν οι διαχειριστικές αρχές.

Γράφημα 6

Χάρτης πορείας για την υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων με κονδύλια της πολιτικής συνοχής

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding», 2014, σ. 14.

24

Στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματά τους, και τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη τόνιζαν την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού δυναμικού τους, ιδίως των κτιρίων κατοικιών. Τα περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα σχεδιασμού αναφέρονται στην εκτίμηση των αναγκών που περιλαμβάνεται στα ΕΣΔΕΑ ή σε άλλα εθνικά στρατηγικά έγγραφα για την ενέργεια.

25

Τα πέντε κράτη μέλη δεν περιέλαβαν στα ΕΣΔΕΑ τους όλες τις πληροφορίες που συνιστά το καθοδηγητικό σημείωμα και το υπόδειγμα της Επιτροπής13, όπως η αναμενόμενη και η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε μέτρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η οδηγία του 2012 για την ενεργειακή απόδοση δεν απαιτούσε από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα ΕΣΔΕΑ τους, ούτε να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.

26

Στον πίνακα 1 παρέχεται επισκόπηση των κύριων στοιχείων των εκτιμήσεων αναγκών για τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε:

Πίνακας 1

Κύρια στοιχεία των εκτιμήσεων αναγκών για τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Προβλεπόταν κατάταξη των κτιρίων βάσει της κατανάλωσης ενέργειας; Είχαν ποσοτικοποιηθεί η δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και οι επενδυτικές ανάγκες; Αιτιολογούνταν σαφώς η χρήση κονδυλίων της ΕΕ;
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Όχι Όχι Ναι
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Όχι Όχι Ναι
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Ναι Ναι Όχι (βλέπε πλαίσιο 1)
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Όχι Όχι Ναι
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση Ναι Ναι Ναι

Πηγή: ΕΕΣ.

Πλαίσιο 1

Στην Ιρλανδία, η χρήση κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο συστήματος που χρηματοδοτούνταν ήδη σε εθνικό επίπεδο δεν ενίσχυσε περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση

Από το 2000 η Ιρλανδία εφαρμόζει το χρηματοδοτούμενο σε εθνικό επίπεδο πρόγραμμα «Better Energy Warmer Homes Scheme», το οποίο στοχεύει στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής πενίας, ήτοι που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να εξασφαλίσουν κατάλληλη θέρμανση. Όταν το 2014 η ΕΕ άρχισε να συγχρηματοδοτεί το εν λόγω πρόγραμμα με δικά της κονδύλια, η Ιρλανδία μείωσε την εθνική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα, έτσι ώστε η συνολική χρηματοδότηση που του χορηγούνταν να παραμένει σταθερή στα περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (βλέπε γράφημα 7). Η χρήση κονδυλίων της ΕΕ δεν αντιστοιχούσε σε σημαντική αύξηση ή επιτάχυνση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά ουσιαστικά υποκατέστησε την εθνική χρηματοδότηση.

Γράφημα 7

Χρηματοδότηση του προγράμματος «Better Energy Warmer Homes Scheme» στην Ιρλανδία την περίοδο 2011-2017)

Πηγή: ΕΕΣ.

27

Όσον αφορά την Τσεχία και την Ιταλία (Απουλία), οι διαπιστώσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στην ειδική έκθεσή μας 21/2012, στην οποία διατυπώσαμε την παρατήρηση ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007‑2013 δεν συνοδεύονταν από κατάλληλες εκτιμήσεις αναγκών. Στις εν λόγω εκτιμήσεις δεν προσδιορίζονταν οι συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ενέργεια, ούτε οι επιλογές για την επίτευξη των εν λόγω εξοικονομήσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ούτως ώστε να δικαιολογούνται τα επιλεγέντα μέτρα και το κόστος τους.

28

Βάσει των ανωτέρω, συστήσαμε στην Επιτροπή η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014‑2020 να πραγματοποιείται μόνον εφόσον υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση αναγκών σε επίπεδο προγράμματος. Ωστόσο, τρία [Βουλγαρία, Τσεχία και Ιταλία (Απουλία)] από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη το 2019 εξακολουθούσαν να μην βασίζουν τα επιχειρησιακά προγράμματά τους σε μια σωστή εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας, ούτε να ποσοτικοποιούν τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και τις αντίστοιχες επενδυτικές ανάγκες. Στη Λιθουανία, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, καθώς οι εθνικές αρχές ποσοτικοποιούν πλέον τα ανωτέρω.

Τα κράτη μέλη έχουν επίγνωση των φραγμών που παρακωλύουν τις επενδύσεις και οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί

29

Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των λογαριασμών ενέργειας, αλλά πολλές επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια δεν πραγματοποιούνται λόγω φραγμών της αγοράς14. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η έλλειψη ενημέρωσης και εμπειρογνωσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση και τα οφέλη της ενεργειακής απόδοσης, το υψηλό αρχικό κόστος, τα κανονιστικά εμπόδια για τα κτίρια πολλαπλής ιδιοκτησίας (που συχνά απαιτούν ομοφωνία από τους στεγαστικούς οργανισμούς) και τα αντικρουόμενα συμφέροντα ιδιοκτητών και μισθωτών15. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ο ιδιοκτήτης του κτιρίου πληρώνει για τις αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης, αλλά δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από τη μειωμένη χρήση ενέργειας, από την οποία ωφελείται ο μισθωτής. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης έχει πιθανώς ελάχιστα κίνητρα για να επενδύσει σε βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης.

30

Στη Βουλγαρία, την Τσεχία και τη Λιθουανία, οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι των έργων μας ανέφεραν ότι η δυσκολία επίτευξης συμφωνίας σε κτίρια πολλαπλής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό εμπόδιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

31

Άλλοι φραγμοί, που παρεμποδίζουν ιδίως τη χρήση μηχανισμών σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, αφορούν, αφενός, τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων, καθώς υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία αυτών των συμβάσεων και δυσκολίες διάκρισης μεταξύ εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών16, και, αφετέρου, την καταχώριση των εν λόγω συμβάσεων στους εθνικούς λογαριασμούς του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για την άρση αυτών των φραγμών: το 2017 η Eurostat δημοσίευσε επεξηγηματικό σημείωμα17 που αποσαφηνίζει τον τρόπο καταχώρισης των εν λόγω συμβάσεων στους εθνικούς λογαριασμούς. Το εν λόγω σημείωμα συμπληρώθηκε το 2018 από περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες που εκπονήθηκαν από κοινού με την ΕΤΕπ18.

32

Κανένα από τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε δεν περιέγραφε τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στο έδαφός τους, ούτε τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, δύο από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη ανέφεραν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την άρση ορισμένων εμποδίων:

 • Η Λιθουανία αποφάσισε ότι οι συμφωνίες σχετικά με τις αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες θα μπορούν να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ιδιοκτητών, και ότι θα παρέχεται δημόσια στήριξη σε ποσοστό 100 % για τις αναβαθμίσεις που πραγματοποιούσαν άτομα με χαμηλό εισόδημα (βλέπε πλαίσιο 2).
 • Το 2018 η Τσεχία άρχισε να επιτρέπει στους στεγαστικούς συνεταιρισμούς να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, και το 2019 εγκαινίασε εθνική διαφημιστική εκστρατεία με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι επιχορηγήσεις παραμένουν η κύρια μορφή στήριξης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτεί η ΕΕ και δεν προορίζονται αποκλειστικά για ριζικές ανακαινίσεις

33

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης δημιουργούν οφέλη τόσο για τους ιδιοκτήτες (αύξηση της αξίας) όσο και για τους ενοίκους (μείωση των εξόδων ενέργειας). Προτού χρησιμοποιήσουν μαζικά τις επιχορηγήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων και των καινοτόμων μηχανισμών της αγοράς, όπως τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.

34

Οι επενδύσεις ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που επέλεξαν τα κράτη μέλη για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών θα χρηματοδοτηθεί κατά 72 % με επιχορηγήσεις και κατά 28 % με χρηματοδοτικά μέσα.

35

Και τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη ανέφεραν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης τους την πρόθεση να διερευνήσουν τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Ωστόσο, μόνο η Λιθουανία έχει μέχρι στιγμής χρησιμοποιήσει ενωσιακούς πόρους για τη δημιουργία ενός τέτοιου μέσου για τα κτίρια κατοικιών (βλέπε πλαίσιο 2).

Πλαίσιο 2

Ορθή πρακτική – Η Λιθουανία χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά μέσα για αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης σε πολυκατοικίες

Βάσει της θετικής εμπειρίας της περιόδου 2007‑2013 με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για τέτοιου είδους επενδύσεις, η Λιθουανία έθεσε σε εφαρμογή, την περίοδο 2014‑2020, ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη χορήγηση προτιμησιακών δανείων ύψους 314 εκατομμυρίων ευρώ σε στεγαστικούς οργανισμούς. Το μέσο αυτό χρησιμοποιείται για την ανακαίνιση περίπου 4 000 πολυκατοικιών που αποτελούν στόχο του εθνικού προγράμματος για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2004.

Χορηγούνται δάνεια με περίοδο αποπληρωμής κατά μέσο όρο τα 20 έτη, με σταθερό επιτόκιο 3 %. Τα δάνεια συνδυάζονται με επιχορήγηση από εθνικά κονδύλια, τα οποία κυμάνθηκαν, με την πάροδο του χρόνου, από 15 % έως 40 % του ποσού του δανείου. Για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, η επιχορήγηση καλύπτει το 100 % της επένδυσης.

36

Η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ιδίως όταν αυτά παρέχονται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για τη στήριξη πρωτίστως ριζικών ανακαινίσεων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (συνήθως άνω του 60 %19).

37

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται επισκόπηση των ειδών των δικαιούχων, των μορφών στήριξης και των ποσοστών κρατικών ενισχύσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε:

Πίνακας 2

Είδη δικαιούχων, μορφές στήριξης και ποσοστά κρατικών ενισχύσεων για τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Είδος δικαιούχων Μορφή στήριξης Ποσοστό κρατικής ενίσχυσης
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Ιδιώτες ιδιοκτήτες Επιχορήγηση 100 %
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιδιώτες ιδιοκτήτες Επιχορήγηση 30 % ή 40 % (ανάλογα με την εξοικονόμηση ενέργειας)
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Δημόσιοι και ιδιώτες ιδιοκτήτες Επιχορήγηση 100 %
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Δημόσιοι φορείς Επιχορήγηση 100 % (ή 90 % για τους δικαιούχους που συγχρηματοδοτούν το 10 % του έργου)
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση Ιδιώτες ιδιοκτήτες Δάνεια σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις 15 % - 40 % επιχορήγηση
Επιχορήγηση 100 % για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.

38

Η χρήση διαφορετικών ποσοστών κρατικής ενίσχυσης στη Λιθουανία αποτελεί ορθή πρακτική για την αύξηση της μόχλευσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης και τη μείωση του κινδύνου μη αποδοτικής δαπάνης. Μέσω της διαφοροποίησης αυτής, χορηγούνται υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης για έργα που συνεπάγονται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ή την εγκατάσταση ατομικών μετρητών, καθώς και για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (κάτι που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας).

39

Στην Τσεχία μόνο το ένα τέταρτο των δικαιούχων υπέβαλαν πρόταση για έργα που ήταν επιλέξιμα για ποσοστό κρατικής ενίσχυσης 40 %, για την εξασφάλιση της οποίας έπρεπε να εξοικονομηθεί ενέργεια σε ποσοστό τουλάχιστον 40 % και μετά το πέρας των εργασιών τα κτίρια να υπαχθούν στην ενεργειακή κατηγορία «Β». Τα τρία τέταρτα των δικαιούχων υπέβαλαν πρόταση για έργα που ήταν επιλέξιμα για το χαμηλότερο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης (30 %), για την οποία έπρεπε να εξοικονομηθεί ενέργεια μόνο σε ποσοστό 20 %. Οι δικαιούχοι θεωρούσαν ότι το οριακό όφελος από το υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης ήταν ανεπαρκές για την αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους περισσότερο ριζικών ανακαινίσεων.

40

Η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Ιταλία (Απουλία) δεν διαφοροποιούσαν το ποσοστό κρατικής ενίσχυσης για την ενθάρρυνση ριζικότερων ανακαινίσεων ή για να λάβουν υπόψη το εύρος ή την πολυπλοκότητα των επενδύσεων, αλλά μόνο –στην περίπτωση της Ιταλίας (Απουλία)– για να παρακινήσουν τους δημόσιους φορείς να χρηματοδοτήσουν το 10 % της επένδυσης. Η Ιρλανδία εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα από τα δύο προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στοχεύει στους ηλικιωμένους και τα ευάλωτα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής πενίας.

41

Η έλλειψη διαφοροποίησης της ενίσχυσης συνεπάγεται τη χρηματοδότηση με πολύ υψηλό ποσοστό κρατικής ενίσχυσης ακόμη και απλών αναβαθμίσεων (π.χ. αναβαθμίσεις του φωτισμού, αντικαταστάσεις λεβήτων) με βραχύ χρόνο αποπληρωμής και χαμηλό κόστος ανά μονάδα. Στο πλαίσιο 3 παρατίθενται παραδείγματα δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων που στόχευαν σε εύκολα υλοποιήσιμες αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης.

Πλαίσιο 3

Παραδείγματα επιχειρησιακών προγραμμάτων που στοχεύουν σε εύκολα υλοποιήσιμες αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης

Στην Ιρλανδία, το πρόγραμμα «Better Energy Warmer Homes», χρηματοδοτούμενο από κρατική ενίσχυση σε ποσοστό 100 %, περιλαμβάνει ως επί το πλείστον απλές αναβαθμίσεις (ξηρή δόμηση, μόνωση στις σοφίτες, μόνωση των δεξαμενών ζεστού νερού και μόνωση διάκενων τοίχων). Οι αναβαθμίσεις αυτού του είδους είναι σχετικά οικονομικές (το μέσο κόστος των έργων που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2014‑2017 ανερχόταν σε 3 161 ευρώ) και έχουν, γενικώς, βραχύ χρόνο αποπληρωμής. Εντούτοις, η ενεργειακή κατηγορία των περισσότερων νοικοκυριών που έλαβαν στήριξη δεν βελτιώθηκε μετά το έργο (βλέπε σημείο 85), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις δεν απέδωσαν καρπούς όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην Ιταλία, το διαπεριφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007‑2013 για την ενέργεια –το οποίο εξετάσαμε στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συνέχειας που δόθηκε στην ειδική έκθεσή μας 21/2012– υποστήριξε έργα ενεργειακής απόδοσης στην Καμπάνια, την Καλαβρία, την Απουλία και τη Σικελία. Το 2014 και το 2015, στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την υποβολή έργων που θα χρηματοδοτούνταν με ποσοστό ενίσχυσης 100 %, προεπιλέχθηκαν μόνον απλές αναβαθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν κατά κανόνα την αγορά και εγκατάσταση λαμπτήρων LED και αντλιών θερμότητας. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στις αρχές να δαπανήσουν με ταχείς ρυθμούς τον προϋπολογισμό που απέμενε πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Επίσης, είχε ως αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος απόσβεσης των επενδύσεων να είναι βραχύς. Ωστόσο, η επιλογή αυτή συνεπαγόταν επίσης υψηλό κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης, ήτοι της χρηματοδότησης συνηθισμένων αναβαθμίσεων, οι οποίες θα είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

© Shutterstock / Marko Mitrovicv.

42

Αυτές οι εύκολα υλοποιήσιμες αναβαθμίσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το «φαινόμενο του εγκλωβισμού», με το οποίο περιγράφεται μια κατάσταση κατά την οποία η εφαρμογή ορισμένων βασικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης μειώνει την οικονομική αποδοτικότητα της υλοποίησης περισσότερο ολοκληρωμένων μέτρων στο μέλλον20. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυνατότητες του κτιριακού δυναμικού ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας μειώνονται, επειδή οι ανακαινίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα νοικοκυριό περιορίζονται συνήθως σε μία ή το πολύ δύο. Επομένως, η ανάγκη χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, ιδίως ως επιχορήγησης με ποσοστό ενίσχυσης 100 %, είναι λιγότερο κατάλληλη για τις απλές αναβαθμίσεις από ό,τι για τις ριζικότερες ανακαινίσεις. Δεδομένου ότι οι απλές αναβαθμίσεις με βραχείς χρόνους αποπληρωμής είναι συνήθως οικονομικά βιώσιμες, θα έπρεπε να είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς δημόσια στήριξη ή με χρηματοδοτικά μέσα.

Η επιλογή των έργων δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε μια λογική οικονομικής αποδοτικότητας

43

Η οικονομική αποδοτικότητα πρέπει να αποτελεί μείζονα παράγοντα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως όταν πρόκειται για έργα ενεργειακής απόδοσης: η σύγκριση του κόστους και των οφελών των επενδύσεων επιτρέπει την επιλογή εκείνων που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και λοιπά οφέλη ανά επενδυόμενο ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας που ορίζει το άρθρο 33 του δημοσιονομικού κανονισμού21. Στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση υποστηριζόταν ότι ο στόχος της μείωσης κατά 20 % της προβλεπόμενης κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ έως το 2020 θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση οικονομικά αποδοτικών μέτρων. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν μέτρα για την τόνωση της οικονομικά αποδοτικής και ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων22.

44

Η Επιτροπή παρείχε στα κράτη μέλη καθοδήγηση για την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής τα οποία δίνουν προτεραιότητα στα οικονομικώς αποδοτικότερα έργα23. Για τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη πρέπει:

 1. Να απαιτούν τα έργα να βασίζονται σε ενεργειακό έλεγχο ή/και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Κατ' αυτό τον τρόπο, θα εντοπίζονται και θα ποσοτικοποιούνται οι οικονομικά αποδοτικές ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και θα καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και η επαλήθευση της πραγματικά εξοικονομούμενης ενέργειας στο πλαίσιο του έργου.
 2. Να καθορίζουν ελάχιστα ή/και ανώτατα όρια για βασικές παραμέτρους, όπως η ποσότητα ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί, η ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία στην οποία πρέπει να καταταχθεί το κτίριο, η καθαρή παρούσα αξία, η απλή περίοδος αποπληρωμής24 ή το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας. Τα εν λόγω κατώτατα όρια πρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χρηματοδότησης πολύ απλών μέτρων, που ενδέχεται να υλοποιηθούν ούτως ή άλλως (π.χ. αντικατάσταση του φωτισμού) και τα οποία συνήθως εξοφλούνται πολύ γρήγορα, καθώς και επενδύσεων υπερβολικά δαπανηρών για την εξοικονομούμενη ενέργεια(π.χ. με χρόνους αποπληρωμής που υπερβαίνουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμενων υλικών). Στο γράφημα 8 παρουσιάζεται κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, από την οποία προκύπτει ότι οι περισσότερο πολύπλοκες και φιλόδοξες ανακαινίσεις προϋποθέτουν συνήθως υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής.
 3. Να αξιολογούν το σχετικό κόστος και οφέλη των έργων, συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων οφελών και των εξωτερικών επακολούθων (π.χ. υγεία, κοινωνική συνοχή, αστική αποκατάσταση, ανάπτυξη και απασχόληση, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, εξοικονομήσεις στον δημόσιο προϋπολογισμό …) που θα πρέπει να παράγουν οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, καθώς και να δίνουν προτεραιότητα σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Γράφημα 8

Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding», 2014, σ. 46.

Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα πιστοποιητικά απόδοσης αποτελούν καλή βάση για την αξιολόγηση των επενδύσεων

45

Και τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη απαιτούσαν τα έργα να βασίζονται σε ενεργειακό έλεγχο, σε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή, τουλάχιστον, σε ενεργειακή αξιολόγηση (στην Ιρλανδία, η αξιολόγηση αυτή δεν κατέληγε στην έκδοση πιστοποιητικού το οποίο να αναφέρει την ενεργειακή κατηγορία του νοικοκυριού πριν από την εκτέλεση των εργασιών). Πρόκειται για σαφή βελτίωση σε σύγκριση με τις διαπιστώσεις της ειδικής έκθεσής μας 21/2012, στην οποία αναφέραμε ότι στην Τσεχία, την Ιταλία και τη Λιθουανία, οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν αποτελούσαν ακόμη κοινή πρακτική. Την εποχή εκείνη είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν ήταν πάντοτε υποχρεωτικοί ή καλής ποιότητας25 και εισηγούμασταν οι ενεργειακοί έλεγχοι να χρησιμοποιούνται ως βασική απαίτηση επιλογής.

46

Και στα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη, οι δικαιούχοι έπρεπε να υποβάλουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης μετά το πέρας των εργασιών, αναφέροντας τη νέα ενεργειακή κατηγορία και την ενεργειακή κατανάλωση του ανακαινισμένου νοικοκυριού ή κτιρίου. Η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας που δηλώνεται στα πιστοποιητικά πριν από την έναρξη των εργασιών και μετά την περάτωσή τους αποτελεί εκτίμηση της ενέργειας που εξοικονομείται χάρη στο έργο.

47

Στην Ιταλία (Απουλία) η διαχειριστική αρχή απαιτούσε από τα έργα να εγκαταστήσουν συστήματα για την παρακολούθηση της ποσότητας της ενέργειας που όντως παράγεται και καταναλώνεται από τα κτίρια. Στη Λιθουανία, το ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο συμπληρώνει τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ δάνεια, αυξήθηκε για τα έργα που συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση ατομικών μετρητών στα νοικοκυριά (βλέπε σημείο 38).

48

Παρά τους περιορισμούς τους, οι εκτιμήσεις που βασίζονται στη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας που δηλώνεται στα πιστοποιητικά πριν από την έναρξη των εργασιών και μετά την περάτωσή τους επιτρέπουν να υπολογίζεται εύκολα η εξοικονομούμενη ενέργεια ανά έργο. Το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο μπορεί να συγκριθεί με το κόστος του έργου προκειμένου να υπολογιστεί το εκτιμώμενο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας. Στην ειδική έκθεσή μας 21/2012 συστήσαμε στην Επιτροπή να παρακολουθεί την οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων, βάσει του κόστους ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας26. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμφώνησε πλήρως με τη σύστασή μας και δεν την υλοποίησε.

Οι εθνικές αρχές επιλέγουν έργα που αναμένεται να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά ορισμένες φορές με υψηλό κόστος

49

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται επισκόπηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και των ανώτατων ορίων κόστους ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας για τα έργα στο πλαίσιο των πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε:

Πίνακας 3

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και ανώτατα όρια κόστους ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας για τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία μετά την εκτέλεση των εργασιών Ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας μετά την εκτέλεση των εργασιών Μέγιστο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας;
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Γ 60 % για ριζικές ανακαινίσεις, διαφορετικά δεν ορίζεται ελάχιστη εξοικονόμηση ενέργειας Όχι, μόνο ανώτατα όρια κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Όχι 20 % για τα έργα που λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό 30 % Όχι, αλλά η υψηλή ιδιωτική συγχρηματοδότηση (60‑70 %) μειώνει τον κίνδυνο κανονιστικού υπερθεματισμού
Γ 30 % για τα έργα που λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό 30 %
Β 40 % για τα έργα που λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό 40 %
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Ελάχιστη βελτίωση κατά μία ενεργειακή κατηγορία Καμία απαίτηση Όχι
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Γ 10 % (ή 30 % για την καλύτερη επίδοση) Όχι
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση Δ 20 % για τα έργα που λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό 15 % (έως το 2017) Όχι, αλλά η υψηλή ιδιωτική συγχρηματοδότηση (60‑85 %) μειώνει τον κίνδυνο κανονιστικού υπερθεματισμού
Γ 40 % για τα έργα που λαμβάνουν επιχορήγηση σε ποσοστό 40 % (έως τις 31/10/2017) και 30 % (από 1/11/2017)

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει πληροφοριών που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές.

50

Στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ιταλία και τη Λιθουανία, αυτές οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης μετά την εκτέλεση των εργασιών διασφάλισαν την ύπαρξη έργων με ορισμένο ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας27. Πρόκειται για θετική εξέλιξη σε σύγκριση με τις διαπιστώσεις του προηγούμενου ελέγχου μας.

51

Ωστόσο, η απουσία ανώτατων ορίων για το κόστος ανά μονάδα ενέργειας συνεπάγεται τον κίνδυνο χρηματοδότησης έργων που αποφέρουν χαμηλή εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με το κόστος τους. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομίες από τους λογαριασμούς ενέργειας τις οποίες εξασφαλίζουν τα έργα ενδέχεται να μην επαρκούν για την αποπληρωμή των αρχικών επενδύσεων εντός του κύκλου ζωής των χρησιμοποιούμενων υλικών (συνήθως 30 έτη28).

52

Ο κίνδυνος αυτός είναι χαμηλότερος όταν οι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούν μεγάλο μερίδιο του κόστους του έργου, όπως π.χ. στην Τσεχία και τη Λιθουανία, και μεγαλύτερος όταν η δημόσια στήριξη είναι πολύ υψηλή, όπως στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και την Ιταλία (Απουλία). Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται επισκόπηση της μέσης απλής περιόδου αποπληρωμής των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε.

Πίνακας 4

Μέση απλή περίοδος αποπληρωμής των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μέση απλή περίοδος αποπληρωμής των υποστηριζόμενων έργων
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Μη διαθέσιμη (δεδομένου ότι δεν συλλέγονται στοιχεία για την εξοικονομούμενη ενέργεια)
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 9 έτη
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Μη διαθέσιμη (δεδομένου ότι δεν συλλέγονται στοιχεία για την εξοικονομούμενη ενέργεια)
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επίπεδο 24 έτη
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση 11 έτη

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, εφαρμόζοντας την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας του 2018 για τους οικιακούς καταναλωτές (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

53

Η μέση απλή περίοδος αποπληρωμής για τα έργα ενεργειακής απόδοσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε κυμαινόταν από 9 έως 24 έτη. Τα εν λόγω χρονικά διαστήματα είναι μεγαλύτερα από τον απλό μέσο όρο των επτά ετών που διαπιστώθηκε για τα 5 152 έργα τα οποία έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της ενεργειακής απόδοσης (De-risking Energy Efficiency Platform-DEEP). Η εν λόγω βάση περιέχει δεδομένα προερχόμενα από δημόσια και ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και παρόχους λύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ29. Η Επιτροπή δημιούργησε την εν λόγω βάση, προκειμένου να αυξήσει τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και της ανάλυσης ολοκληρωμένων έργων.

54

Στην Ιταλία (Απουλία), η απουσία ανώτατου ορίου για το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας οδήγησε στη χρηματοδότηση διαφόρων δαπανηρών έργων, τα οποία θα εξοικονομήσουν ελάχιστη ενέργεια για την αποπληρωμή των υψηλών αρχικών επενδυτικών δαπανών τους εντός της διάρκειας ζωής των χρησιμοποιούμενων υλικών ή των ίδιων των κτιρίων. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα, το 35 % των έργων πιθανότατα δεν θα αποπληρώσουν το αρχικό κόστος επένδυσης εντός 30 ετών.

Γράφημα 9

Ανάλυση των έργων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Ιταλίας (Απουλία) ανά περίοδο αποπληρωμής

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, εφαρμόζοντας την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας του 2018 για τους οικιακούς καταναλωτές (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

55

Στη Βουλγαρία και την Ιρλανδία, η έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης όσον αφορά την εξοικονομούμενη ενέργεια που προκύπτει από έργα σε κτίρια κατοικιών καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων.

56

Στην Ιρλανδία, το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία αποσκοπούσε στη στήριξη ολοκληρωμένων και φιλόδοξων βελτιώσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα επέφεραν βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα30. Στην πράξη, τα έργα δεν όριζαν κανέναν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ανέφεραν στοιχεία σχετικά με την εξοικονομούμενη ενέργεια και, για περισσότερο από το ήμισυ των νοικοκυριών που έλαβαν στήριξη, δεν βελτίωσαν την ενεργειακή κατάταξή τους (βλέπε σημείο 85).

57

Οι εν λόγω διαπιστώσεις είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στην ειδική έκθεσή μας 21/2012, στην οποία καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι τα έργα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια αποδεικνύονταν συχνά υπερβολικά δαπανηρά για την ενέργεια που εξοικονομούσαν και είχαν υπερβολικά μακρά περίοδο αποπληρωμής (κατά μέσο όρο περίπου τα 50 έτη)31. Βάσει αυτών, εισηγούμασταν στην Επιτροπή τη σύσταση να ορίσει, κατά την επιλογή των έργων, μια μέγιστη αποδεκτή απλή περίοδο αποπληρωμής και ένα τυποποιημένο επενδυτικό κόστος ανά μονάδα ενέργειας προς εξοικονόμηση.

58

Στο έγγραφο «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding» της Επιτροπής αναφέρεται ότι μπορεί να καθοριστεί μέγιστη ή/και ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής για τα έργα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση· ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της κατά προτεραιότητα χρηματοδότησης εύκολα υλοποιήσιμων έργων32. Βέβαια, στην πράξη, καμία από τις διαχειριστικές αρχές που επισκεφθήκαμε δεν είχε ορίσει τέτοια ανώτατα ή κατώτατα όρια.

Τα κριτήρια επιλογής εξακολουθούν να μην δίνουν προτεραιότητα στα πλέον οικονομικώς αποδοτικά έργα

59

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται επισκόπηση των διαδικασιών επιλογής έργων, των κύριων κριτηρίων κατανομής των κονδυλίων του προϋπολογισμού και επιλογής των έργων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε:

Πίνακας 5

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής έργων στο πλαίσιο των πέντε επιχειρησιακών προγραμμάτων που εξετάσαμε

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Διαδικασία επιλογής των έργων Βασικά κριτήρια κατανομής του προϋπολογισμού Βασικά κριτήρια επιλογής των έργων
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Ανοικτή διαδικασία (92 % του προϋπολογισμού) Οι δήμοι επιλέγουν τα κτίρια με βάση την ηλικία, τον αριθμό των νοικοκυριών, την τοποθεσία κλπ. και όχι με βάση την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας Για την ανοικτή διαδικασία δεν υπήρχαν κριτήρια σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας
Διαγωνιστική διαδικασία (8 % του προϋπολογισμού) Όσον αφορά τη διαδικασία του 2018 για τον άξονα 2, τα κριτήρια που συγκέντρωναν την υψηλότερη βαθμολογία αφορούσαν την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανοικτή διαδικασία Ανοικτή διαδικασία σε εθνικό επίπεδο Δεν υπήρχαν κριτήρια σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Ανοικτή διαδικασία Ο προϋπολογισμός διετίθετο στις τοπικές αρχές βάσει του αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων και όχι βάσει της οικονομικής αποδοτικότητας της εξοικονομούμενης ενέργειας Δεν υπήρχαν κριτήρια σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Διαγωνιστική διαδικασία Διαγωνιστική διαδικασία Τα κριτήρια που συγκέντρωναν την υψηλότερη βαθμολογία (65 στα 100) αφορούσαν την εξοικονόμηση ενέργειας
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση Ανοικτή διαδικασία Ανοικτή διαδικασία Δεν υπήρχαν κριτήρια σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.

60

Με εξαίρεση την Ιταλία (Απουλία) και μια ελάσσονα πρόσκληση (8 % του προϋπολογισμού) στη Βουλγαρία, οι διαχειριστικές αρχές που επισκεφθήκαμε διέθεταν, κατά πάγια τακτική, τον προϋπολογισμό για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών χρησιμοποιώντας ανοικτές διαδικασίες, δηλαδή βάσει χρονικής προτεραιότητας. Η μέθοδος αυτή επέτρεψε στις διαχειριστικές αρχές να έχουν συνεχώς υποψηφίους και, κατά κανόνα, σύντομους χρόνους διεκπεραίωσης.

61

Ωστόσο, η χρήση των εν λόγω ανοικτών διαδικασιών δεν επιτρέπει την αξιολόγηση του σχετικού κόστους και οφέλους των έργων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας και επίσης τα παράλληλα οφέλη που θα πρέπει να αποφέρουν οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης (π.χ. βελτιώσεις στον τομέα της υγείας, αποκατάσταση των πόλεων και μείωση της ενεργειακής πενίας, των λογαριασμών ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης). Κατά συνέπεια, δεν δόθηκε προτεραιότητα σε έργα που αποφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ή άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος.

62

Μόνο η Ιταλία (Απουλία) προκήρυξε διαγωνισμό για την αξιολόγηση της σχετικής οικονομικής αποδοτικότητας των έργων ενεργειακής απόδοσης (βλέπε πλαίσιο 4).

Πλαίσιο 4

Παράδειγμα επιχειρησιακού προγράμματος που χρησιμοποιεί τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιολόγηση της σχετικής οικονομικής αποδοτικότητας των έργων ενεργειακής απόδοσης

Στην Ιταλία (Απουλία), η διαχειριστική αρχή χρησιμοποιούσε τη διαγωνιστική διαδικασία και εφάρμοζε ένα κριτήριο σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα της εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα έπρεπε να είχε επιτρέψει να δοθεί προτεραιότητα στα έργα που εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια με χαμηλότερο κόστος. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδιζε τη χρηματοδότηση έργων που απέφεραν χαμηλή εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με το κόστος τους, λόγω της απουσίας ανώτατου ορίου στο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας (βλέπε σημείο 53) και στη χαμηλή βαρύτητα του εν λόγω κριτηρίου στην πράξη (3 % της βαθμολογίας στο πλαίσιο αυτού του κριτηρίου αντί του 20 % που ήταν διαθέσιμο στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων). Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι το πλέον οικονομικά αποδοτικό έργο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη βαθμολόγηση των άλλων έργων, αποτελούσε ακραία περίπτωση (δεδομένου ότι αφορούσε μόνο απλά μέτρα, όπως ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας, θερμοστατικές βαλβίδες). Ως εκ τούτου, όλα σχεδόν τα υπόλοιπα έργα (95 %) έλαβαν πολύ παρόμοια βαθμολογία (από 0 έως 5 στα 20), γεγονός που δεν επέτρεψε να υπάρξει πραγματική προτεραιοποίηση. Συγκριτικά, στις προσκλήσεις του ιταλικού εθνικού προγράμματος για την ανάπλαση των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το κριτήριο αυτό αντιστοιχεί στο 60 % των βαθμών που μπορεί να λάβει ένα έργο.

63

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρονται στην ειδική έκθεσή μας 21/2012, στην οποία καταλήγαμε στο συμπέρασμα33 ότι η οικονομική αποδοτικότητα δεν αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για τη διάθεση χρηματοδότησης εκ μέρους των κρατών μελών σε μέτρα και έργα ενεργειακής απόδοσης. Βάσει αυτών, εισηγούμασταν τη σύσταση να χρησιμοποιούνται κριτήρια επιλογής έργων που βασίζονται σε τυποποιημένο επενδυτικό κόστος ανά μονάδα ενέργειας προς εξοικονόμηση.

64

Στο έγγραφο «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding» που δημοσίευσε η Επιτροπή αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των έργων ενεργειακής απόδοσης που είναι τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά και τα οποία πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα34. Ωστόσο, οι τρέχουσες διαπιστώσεις μας δείχνουν ότι κάτι τέτοιο παραμένει ως επί το πλείστον ανεφάρμοστο.

Ανεπαρκές πλαίσιο επιδόσεων

65

Τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των δαπανών για την ενέργεια πρέπει να καταδεικνύουν τι έχει επιτευχθεί με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αποδεικνύουν ότι τα σχετικά κονδύλια δαπανήθηκαν σωστά (λογοδοσία)35. Από τις πληροφορίες αυτές πρέπει να προκύπτει ότι τα κράτη μέλη επέλεξαν οικονομικώς αποδοτικά έργα.

66

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο προσανατολισμός των δαπανών στην επίτευξη αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συνιστά το πλαίσιο επιδόσεων36 να περιλαμβάνει:

 1. Ειδικούς, μετρήσιμους, επιτεύξιμους, συναφείς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, με προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.
 2. Δείκτες που να επιτρέπουν την παρακολούθηση των φυσικών εκροών και των αποτελεσμάτων των έργων. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος των ελεγχόμενων δαπανών είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, οι δείκτες αυτοί πρέπει να αναφέρουν κυρίως την ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας και, ενδεχομένως, άλλα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα. Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπει τη συγκέντρωση των εν λόγω δεδομένων για την υποβολή αναφορών σχετικά με την ενέργεια που εξοικονομείται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.
 3. Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δαπανών, καθώς και ένα αποθεματικό επίδοσης για την επιβράβευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που μπορούν να αποδείξουν την εξοικονόμηση ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Οι κοινοί δείκτες μετρούν την ενέργεια που εξοικονομείται από επενδύσεις σε δημόσια κτίρια αλλά όχι από εκείνες σε κτίρια κατοικιών

67

Και τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε όριζαν συγκεκριμένους στόχους για τις δράσεις ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας ως βάση την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού δυναμικού τους, ιδίως των κτιρίων κατοικιών (βλέπε σημείο 24). Οι στόχοι είναι συναφείς με τον πρωταρχικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ και είναι χρονικά καθορισμένοι (δεδομένου ότι τα αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2023). Ωστόσο, κανένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε δεν καθόριζε την αναμενόμενη ποσότητα ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί χάρη στις επενδύσεις ή το αναμενόμενο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας.

68

Οι ειδικοί για κάθε ταμείο κανονισμοί37 ορίζουν έναν κατάλογο κοινών δεικτών εκροής που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που ο δείκτης είναι συναφής για την αναφορά των εκροών που παρήγαγαν οι επενδύσεις που έλαβαν στήριξη. Οι δύο κοινοί δείκτες εκροής που αφορούν τις δαπάνες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι οι εξής:

 1. κοινός δείκτης εκροής αριθ. 31, «Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης», ο οποίος αφορά δαπάνες για τις ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων κατοικιών,
 2. κοινός δείκτης εκροής αριθ. 32, «Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων», ο οποίος μετρά την ενέργεια που εξοικονομείται από τις δαπάνες που προορίζονται κυρίως για την ενεργειακή ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων.
69

Στο γράφημα 10 και στο γράφημα 11 παρουσιάζεται η πρόοδος που σημειώθηκε έως το 2018 έναντι της τιμής-στόχου για το 2023 όσον αφορά τους κοινούς δείκτες εκροής αριθ. 31 και 32.

Γράφημα 10

Κοινός δείκτης εκροής αριθ. 31, «Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης»

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γράφημα 11

Κοινός δείκτης εκροής αριθ. 32, «Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων»

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

70

Όσον αφορά τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, ο κοινός δείκτης εκροής αριθ. 32 αφορά την εξοικονομούμενη ενέργεια. Ωστόσο, όσον αφορά τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, ο κοινός δείκτης εκροής αριθ. 31 αφορά τον αριθμό των νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης και όχι την εξοικονομούμενη ενέργεια.

71

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κοινός δείκτης που να αφορά το ποσό της ενέργειας που εξοικονομείται από επενδύσεις σε κτίρια κατοικιών, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πόση ενέργεια θα εξοικονομηθεί χορηγώντας τα προβλεπόμενα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ38 από τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2014‑2020 σε επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια κατοικιών. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί το σύνολο της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

72

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι παρόμοιες με εκείνες που περιέχονται στην ειδική έκθεσή μας 21/2012, στην οποία καταλήγαμε στο συμπέρασμα39 ότι οι δείκτες επιδόσεων για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν ήταν κατάλληλοι για την παρακολούθηση των προγραμμάτων και τα αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων δεν μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ. Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμασταν να χρησιμοποιούνται συγκρίσιμοι δείκτες επιδόσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή εφάρμοσε εν μέρει τη σύσταση αυτή θεσπίζοντας, για την περίοδο 2014‑2020, τον κοινό δείκτη εκροής αριθ. 32, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων για την ενέργεια που εξοικονομείται από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, αλλά μόνο για τα δημόσια κτίρια. Για την περίοδο 2021‑2027, η Επιτροπή έχει προτείνει τον κοινό δείκτη αποτελέσματος RCR26 «Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (σχετικά με: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)».

73

Εκτός από τους κοινούς δείκτες εκροής, τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε χρησιμοποίησαν τους ακόλουθους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να στοχεύουν στις ειδικές επενδύσεις που στηρίζουν.

Πίνακας 6

Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες για τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης το 2013 Τιμή το 2018 (ή τελευταία αναφερθείσα) Πρόοδος
Βουλγαρία Περιφέρειες σε ανάπτυξη Τελική κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά (σε 1 000 ΤΙΠ *) 2 257 2 319 -
Τελική κατανάλωση ενέργειας από τη δημόσια διοίκηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες (σε 1 000 ΤΙΠ) 964 1 200 - -
Τσεχία Ολοκληρωμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Τελική κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά (MWh/έτος) 70 027 778 80 497 553 - -
Ιρλανδία Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία Μέση θερμική απόδοση των κατοικιών στη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία kWh/m2/έτος 210 144 ++
Ιταλία (Απουλία) Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη δημόσια διοίκηση ανά μονάδα εργασίας GWh 3,2 3,3 -
Λιθουανία Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση Τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς των υπηρεσιών και των νοικοκυριών (σε 1 000 ΤΙΠ) 2 110 2 090 +

* Ο τόνος ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) αποτελεί μονάδα ενέργειας, η οποία ορίζεται ως η ποσότητα ενέργειας που εκλύεται από την καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου. Αντιστοιχεί περίπου σε 11 630 κιλοβατώρες (kWh).

Πηγή: ΕΕΣ βάσει στοιχείων που παρείχαν οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.

74

Και στα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη, οι εν λόγω δείκτες «αποτελέσματος» είναι στατιστικής φύσης και αναφέρονται, για παράδειγμα, στην κατανάλωση ενέργειας του συνόλου των κτιρίων σε ένα κράτος μέλος και όχι μόνο των κτιρίων που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι δείκτες αυτοί δεν αναφέρουν τις εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

75

Τρία από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη συνέλεγαν στοιχεία σχετικά με την ποσότητα της ενέργειας που εξοικονομούνταν από μεμονωμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν κτίρια κατοικιών. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ζήτησε από τα κράτη μέλη να της παράσχουν στοιχεία, προκειμένου να παρακολουθήσει το μέσο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας.

76

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δήλωσαν στα έγγραφα σχεδιασμού τους ότι οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης παράγουν επίσης και άλλα οφέλη πέραν της εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. βελτιώσεις στον τομέα της υγείας, αποκατάσταση της αστικής ζωής, ποιότητα ζωής, μείωση της ενεργειακής πενίας, λογαριασμοί ενέργειας, ατμοσφαιρική ρύπανση). Ωστόσο, κανένα από τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη δεν χρησιμοποιούσε δείκτες για τη μέτρηση αυτών των πρόσθετων οφελών.

Οι δείκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας

77

Κανένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη δεν μετρά την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Έπειτα από παρόμοιες διαπιστώσεις στο πλαίσιο του προηγούμενου ελέγχου μας, εισηγηθήκαμε την παρακολούθηση του κόστους ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας, καθώς και της προβλεπόμενης και της πραγματικής περιόδου αποπληρωμής40. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό δεικτών αναφοράς και κατώτατων ορίων για την επιλογή των έργων (βλέπε σημείο 58), καθώς και στην αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, κατά την αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης (βλέπε σημείο 82).

78

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συμφώνησε πλήρως με τη σύστασή μας, καθώς θεώρησε ότι η συγκρισιμότητα των συνιστώμενων δεικτών θα ήταν περιορισμένη, δεδομένου ότι οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (π.χ. τις τιμές της ενέργειας, το κλίμα). Η Επιτροπή δεν σχεδίασε το σύστημα παρακολούθησης για την περίοδο 2014‑2020 κατά τρόπο ώστε να μπορεί να συλλέγει στοιχεία για το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας και έτσι να παρακολουθεί την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής την περίοδο 2014‑2020 θεωρούνται ότι είναι περισσότερο προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, η σύστασή μας δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

79

Βάσει των αριθμητικών στοιχείων που ανέφερε η Επιτροπή, υπολογίσαμε το μέσο κόστος ανά ανακαινισμένο νοικοκυριό (βλέπε γράφημα 12). Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος των επενδύσεων, ούτε καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων οφελών.

Γράφημα 12

Μέσο κόστος ανά νοικοκυριό με βελτιωμένη ενεργειακή κατηγορία και αριθμός των ανακαινισμένων νοικοκυριών ανά κράτος μέλος

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [υπολογίσαμε το μέσο κόστος ανά νοικοκυριό με βελτιωμένη ενεργειακή κατηγορία διαιρώντας τις δαπάνες για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (που αναφέρονται στο παράρτημα) με τον αριθμό των νοικοκυριών με βελτιωμένη ενεργειακή κατηγορία, τα οποία αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του κοινού δείκτη εκροής αριθ. 31 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018]. Το γράφημα δεν δείχνει το μέσο κόστος ανά νοικοκυριό για τα οκτώ κράτη μέλη (FI, GR, IT, MT, NL, SE, SK, UK) τα οποία δεν ανέφεραν νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή κατηγορία.

Η Επιτροπή διέθεσε το αποθεματικό επίδοσης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης βάσει των δαπανών και των εκροών και όχι βάσει της εξοικονομούμενης ενέργειας

80

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για την προώθηση των οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να πληρούν μια ειδική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014‑2020. Οι δράσεις που έπρεπε να αναληφθούν για την εκπλήρωση αυτής της αιρεσιμότητας συνίσταντο σε:

 1. ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
 2. σύστημα πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
 3. στρατηγικό σχεδιασμό για την ενεργειακή απόδοση,
 4. παροχή ατομικών μετρητών στους τελικούς πελάτες.
81

Με εξαίρεση την Ιταλία, όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη είχαν θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω δράσεις από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού 2014‑2020. Η Ιταλία έθεσε σε εφαρμογή το 2017 τις δράσεις α) και β), ήτοι τρία έτη μετά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014‑2020.

82

Προκειμένου να διασφαλίσει τον προσανατολισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων προς την επίτευξη αποτελεσμάτων, η ΕΕ δημιούργησε ένα αποθεματικό επίδοσης (ίσο με το 6 % της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής), το οποίο διέθεσε τον Αύγουστο του 2019 σε προτεραιότητες που είχαν επιτύχει τα ορόσημά τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δείκτες, πρέπει αμφότεροι να επιτύχουν τουλάχιστον το 85 % της τιμής του οροσήμου. Στην περίπτωση που υπάρχουν τρεις (ή περισσότεροι) δείκτες, δύο πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστον το 85 % και ο άλλος τουλάχιστον το 75 % της τιμής του οροσήμου.

83

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας41, τα εν λόγω ορόσημα εκφράζονται υπό τη μορφή δεικτών δαπάνης και εκροής. Τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε εξέφραζαν τα ορόσημα για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης ως δαπάνες και αριθμό νοικοκυριών με βελτιωμένη ενεργειακή κατηγορία.

84

Με εξαίρεση τη Λιθουανία, η Επιτροπή αποφάσιζε για τη διάθεση ή μη του αποθεματικού επίδοσης για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, βάσει των δαπανών και των εκροών, και όχι βάσει της ενέργειας που εξοικονομήθηκε σε κτίρια κατοικιών ή της οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων.

85

Όσον αφορά την Ιρλανδία, οι δείκτες «αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης» και «συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών» που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή δεν είναι αξιόπιστοι. Συνεπεία του ελέγχου μας και των παρατηρήσεων της Επιτροπής, οι ιρλανδικές αρχές ανέφεραν ότι δεν βελτιώθηκε η ενεργειακή κατάταξη του 52 % των νοικοκυριών που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Better Energy Warmer Home Schemes» το 2017. Οι ιρλανδικές αρχές επανεξετάζουν, επί του παρόντος, τα έργα με τα νοικοκυριά που ανακαινίστηκαν το 2014, το 2015, το 2016 και το 2018, προκειμένου να επαληθεύσουν τον αριθμό εκείνων που δεν βελτίωσαν την ενεργειακή κατάταξή τους.

86

Όσον αφορά τη Λιθουανία, τον Αύγουστο του 2019, η Επιτροπή θεώρησε, βάσει μιας έκθεσης ελέγχου σχετικά με το εθνικό σύστημα, ότι υπήρχαν σοβαρές ανεπάρκειες σχετικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία του συνόλου του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων για τους κοινούς και ειδικούς δείκτες. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορούσε ειδικά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει διαθέσει ακόμη το αποθεματικό επίδοσης σε κάποιο από τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος της Λιθουανίας.

Συμπεράσματα και συστάσεις

87

Εξετάσαμε πέντε επιχειρησιακά προγράμματα στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Ιταλία (Απουλία) και τη Λιθουανία, καθώς οι χώρες αυτές διέθεσαν, για τον συγκεκριμένο τομέα, περίπου 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Αξιολογήσαμε κατά πόσον ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός εκτελέστηκε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και κατά πόσον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποίησαν τις συστάσεις που είχαμε διατυπώσει στην ειδική έκθεσή μας 21/2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια.

88

Όπως και στην προηγούμενη έκθεσή μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν διατίθενται με γνώμονα την οικονομική αποδοτικότητα. Παρά τη βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών από την Επιτροπή, διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των έργων. Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις εξακολουθούν να μην εστιάζονται στην επίτευξη της μέγιστης δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας για τον προϋπολογισμό που επενδύεται. Οι διαδικασίες επιλογής έργων με μεγαλύτερη εστίαση στην οικονομική αποδοτικότητα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά επενδυόμενο ευρώ.

89

Δεδομένου ότι τα εν λόγω κονδύλια δαπανώνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χρήση των κονδυλίων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή των έργων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεδομένων των αυξημένων φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και της προοπτικής κατάρτισης αυστηρότερων προϋπολογισμών, η διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας των δαπανών είναι σημαντικότερη από ποτέ.

90

Διαπιστώσαμε ότι οι ανάγκες που προσδιόρισαν τα κράτη μέλη στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση δεν θα μπορούσαν να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014‑2020, εξαιτίας χρονικών περιορισμών. Όσον αφορά την περίοδο 2021‑2027, τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν στην Επιτροπή τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων έως τις 10 Μαρτίου 2020. Τα εν λόγω έγγραφα στρατηγικής πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

91

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις αναγκών των ίδιων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, διαπιστώσαμε ότι:

 • Και στα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε διαπιστωνόταν η ανάγκη να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιριακού δυναμικού τους, ιδίως των κτιρίων κατοικιών, αλλά η δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και οι αντίστοιχες επενδυτικές ανάγκες δεν ποσοτικοποιούνταν (σημεία 23 έως 28).
 • Κανένα από τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε δεν περιέγραφε τους φραγμούς που δημιουργούν προσκόμματα στις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η Λιθουανία και η Τσεχία είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες για την άρση ορισμένων φραγμών (σημεία 29 έως 32).
 • Μολονότι οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης επιφέρουν οικονομίες για τον ιδιοκτήτη ή/και τον μισθωτή του κτιρίου, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της χρήσης επιστρεπτέων χρηματοδοτικών μέσων, τέσσερα από τα πέντε επιχειρησιακά προγράμματα που εξετάσαμε εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις ως μοναδικό μέσο χρηματοδότησης των εν λόγω επενδύσεων. Μόνον η Λιθουανία έθεσε σε εφαρμογή ένα επιτυχημένο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ, το οποίο χορήγησε προτιμησιακά δάνεια για την ανακαίνιση περίπου 4 000 πολυκατοικιών (σημεία 33 έως 35).
 • Παρά την παροχή καθοδήγησης από την Επιτροπή ώστε να δοθούν κίνητρα για ριζικές ανακαινίσεις, με υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησής τους, τρία από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη δεν προέβαιναν σε διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης και παρείχαν επιχορηγήσεις σε ποσοστό 100 % ανεξαρτήτως της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας που θα απέφεραν τα έργα. Η Λιθουανία και η Τσεχία διαφοροποίησαν το ποσοστό ενίσχυσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της μόχλευσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης (σημεία 36 έως 42).
Σύσταση 1 – Βελτίωση του σχεδιασμού και της στόχευσης των επενδύσεων

Πριν από την έγκριση προγραμμάτων που προτείνουν τη διάθεση κονδυλίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή πρέπει να επαληθεύει ότι τα προγράμματα:

 1. Βασίζονται σε ανάλυση των δράσεων που απαιτούνται για τη θέση σε εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων ή μηχανισμών της αγοράς, όπως η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της οικονομικά αποδοτικής χρήσης επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για ριζικές ανακαινίσεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της αγοράς.
 2. Ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και με τις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης.
 3. Καθορίζουν την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας συνεπεία της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: Εγκαίρως για την έγκριση των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

92

Όσον αφορά την επιλογή των έργων, διαπιστώσαμε τα εξής:

 • Και τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις απαιτούσαν τα έργα να βασίζονται σε ενεργειακό έλεγχο και να παρέχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και μετά την περάτωσή τους (σημεία 45 έως 48).
 • Όλα τα κράτη μέλη –πλην της Ιρλανδίας– στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη απαιτούσαν από τα έργα να διαπνέονται από ορισμένο βαθμό φιλοδοξίας, ορίζοντας την ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία στην οποία πρέπει να καταταχθούν τα κτίρια μετά την ολοκλήρωση των έργων ή/και τα ελάχιστα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που θα πρέπει να επιτύχουν τα έργα. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ανώτατα όρια στο κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας, με αποτέλεσμα να επιλέγονται έργα που ήταν υπερβολικά δαπανηρά σε σχέση με την ενέργεια που αναμενόταν να εξοικονομήσουν (σημεία 49 έως 58).
 • Με εξαίρεση την Ιταλία (Απουλία), τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη κατένειμαν τον προϋπολογισμό σε έργα βάσει χρονικής προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας διαδικασίες ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που δεν επέτρεπαν να λαμβάνεται υπόψη το σχετικό κόστος και οφέλη των έργων, ούτε να δίνεται προτεραιότητα σε έργα που ενδέχεται να αποφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ή άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος (σημεία 59 έως 64).
Σύσταση 2 – Βελτίωση των διαδικασιών επιλογής των έργων

Όσον αφορά την περίοδο 2021‑2027, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαχειριστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, ιδίως χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες επιλογής έργων που:

 • Ορίζουν ελάχιστα ή/και μέγιστα ανώτατα όρια για τις βασικές παραμέτρους (π.χ. την ποσότητα ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί, την ελάχιστη ενεργειακή κατάταξη που πρέπει να επιτύχει το κτίριο μετά το έργο, την καθαρή παρούσα αξία, την απλή περίοδο αποπληρωμής ή το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας).
 • Αξιολογούν το σχετικό κόστος και οφέλη των έργων και επιλέγουν εκείνα που αποφέρουν υψηλότερες εξοικονομήσεις ενέργειας και άλλα οφέλη με χαμηλότερο κόστος.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: Εγκαίρως για την έγκριση των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

93

Όσον αφορά το πλαίσιο επιδόσεων, διαπιστώσαμε ότι:

 • Δεν υπάρχει δείκτης μέτρησης της ενέργειας που εξοικονομείται από επενδύσεις σε κτίρια κατοικιών και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Δεν υπάρχει επίσης δείκτης για τη μέτρηση των άλλων οφελών που πρέπει να παράγουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις (σημεία 67 έως 76).
 • Κανένας από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήσαμε επίσκεψη δεν μετρά την οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων σε κτίρια, επειδή η Επιτροπή δεν σχεδίασε το σύστημα παρακολούθησής της για την περίοδο 2014‑2020 κατά τρόπο ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το κόστος ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας (σημεία 77 έως 79).
 • Όλες οι διαχειριστικές αρχές στις οποίες πραγματοποιήσαμε επίσκεψη [με εξαίρεση της Ιταλίας (Απουλία)] υλοποίησαν εγκαίρως τις δράσεις που ορίζονται από την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, τα κριτήρια για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης δεν διασφάλιζαν ότι οι δαπάνες θα ήταν προσανατολισμένες στα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η Επιτροπή διέθεσε το αποθεματικό με βάση τις δαπάνες και τις εκροές και όχι την εξοικονομούμενη ενέργεια ή την οικονομική αποδοτικότητα (σημεία 80 έως 86).
Σύσταση 3 – Το πλαίσιο επιδόσεων να προσανατολιστεί περισσότερο προς τα αποτελέσματα, προκειμένου να παρακολουθείται καλύτερα η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ και η βελτίωση της λογοδοσίας

Η Επιτροπή πρέπει:

 1. Να παρέχει πληροφορίες τόσο για τις συνολικές δαπάνες όσο και για την ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας ή για άλλα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις επενδύσεις.
 2. Να καθορίσει δείκτες για την παρακολούθηση της οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων.
 3. Τέλος, να χρησιμοποιήσει τους δείκτες αυτούς κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της περιόδου 2021‑2027.

Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σύστασης: όσον αφορά το στοιχείο β), εγκαίρως για την έγκριση των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 και, όσον αφορά τα στοιχεία α) και γ), μόλις εγκριθούν όλα τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, του οποίου προεδρεύει ο Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 30ής Μαρτίου 2020.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος

Παράρτημα

Παράρτημα I - Κονδύλια της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Κράτη μέλη Προϋπολογισμός για κτίρια κατοικιών Προϋπολογισμός για δημόσια κτίρια Προϋπολογισμός για κτίρια (άθροισμα κτιρίων κατοικιών και δημόσιων κτιρίων) % του προϋπολογισμού για τα κτίρια επί του συνόλου των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ανά κράτος μέλος % του προϋπολογισμού για τα κτίρια έως τις 31.12.2018 Δαπάνες για κτίρια κατοικιών έως τις 31.12.2018
AT 0 5 893 940 5 893 940 1 % 19 % 0
BE 12 000 000 26 330 513 38 330 513 2 % 14 % 2 004 843
BG 116 091 519 80 508 006 196 599 525 3 % 15 % 12 844 101
CY 20 500 000 23 500 000 44 000 000 6 % 20 % 7 058 821
CZ 373 969 708 617 437 463 991 407 171 5 % 21 % 90 193 054
DE 0 892 832 893 892 832 893 5 % 9 % 0
DK 0 0 0 0 % 0 % 0
EE 174 636 461 1 863 044 176 499 505 5 % 46 % 80 542 195
ES 557 157 926 1 028 280 396 1 585 438 322 5 % 7 % 80 505 722
FI 1 996 928 12 011 720 14 008 648 1 % 19 % 571 466
FR 454 230 674 257 357 785 711 588 459 5 % 22 % 126 810 646
GR 248 138 321 307 639 356 555 777 677 3 % 8 % 26 600 287
HR 90 000 000 181 810 805 271 810 805 3 % 23 % 42 350 578
HU 250 323 411 902 749 679 1 153 073 090 5 % 27 % 65 880 774
IE 84 500 000 0 84 500 000 8 % 27 % 22 653 118
IT 41 534 286 1 053 215 228 1 094 749 514 3 % 10 % 1 793 395
LT 336 171 919 160 392 880 496 564 799 7 % 46 % 208 021 084
LU 1 203 638 2 407 277 3 610 915 9 % 39 % 636 990
LV 150 000 000 182 545 246 332 545 246 8 % 6 % 6 587 902
MT 5 088 170 4 866 946 9 955 116 1 % 33 % 2 400 000
NL 9 652 206 20 164 314 29 816 520 3 % 33 % 800 000
PL 750 703 882 1 502 887 179 2 253 591 061 3 % 23 % 68 664 689
PT 143 626 068 442 916 876 586 542 944 3 % 3 % 10 061 529
RO 444 330 119 741 840 094 1 186 170 213 5 % 9 % 81 954 405
SE 13 637 164 12 561 834 26 198 998 2 % 6 % 908 540
SI 6 600 000 142 360 000 148 960 000 5 % 26 % 1 016 859
SK 111 388 554 474 886 480 586 275 034 4 % 34 % 111 338 723
UK 161 251 913 75 302 550 236 554 463 2 % 14 % 6 710 616
EU των 28 4 558 732 867 9 154 562 505 13 713 295 372 4 % 18 % 1 058 910 337

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γλωσσάριο

Αποθεματικό επίδοσης: Αντιστοιχεί στο 6 % των πόρων που διατίθενται στο ΕΤΠΑ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση». Οι πόροι αυτοί αποτελούν μεν τμήμα των προγραμμάτων, αλλά η οριστική κατανομή ή ανακατανομή τους εξαρτάται από το αποτέλεσμα της επανεξέτασης επιδόσεων του 2019.

Διαχειριστική αρχή: Εθνικός, περιφερειακός ή τοπικός φορέας που ορίζεται από κράτος μέλος για τη διαχείριση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Στα καθήκοντά της συγκαταλέγονται η επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους και η υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή σχετικά με τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα.

Εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ): Στρατηγικό εργαλείο σε επίπεδο κρατών μελών για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς. Καθορίζει τις αρμοδιότητες και μπορεί να περιλαμβάνει εκτίμηση αναγκών και κατανομή προϋπολογισμών. Η κατάρτιση ΕΣΔΕΑ αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση της συνοχής. Δεν υπάρχει νομική απαίτηση, ούτε υποχρέωση υποβολής αναφορών για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των ταμείων της ΕΕ, ούτε υποχρέωση χρήσης κονδυλίων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των τομέων που προσδιορίζονται στα ΕΣΔΕΑ.

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες: Προϋποθέσεις, οι οποίες βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια συμμόρφωσης που προβλέπονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων αριθ. 1303/2013 και θεωρούνται αναγκαία προαπαιτούμενα για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Κατά την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014‑2020, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη πλήρωσής τους, έπρεπε να καταρτιστούν σχέδια δράσης που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτές έως τις31 Δεκεμβρίου 2016.

Ενεργειακή απόδοση: Αναφέρεται στη χρήση λιγότερων εισροών ενέργειας για ισοδύναμο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας. Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης παρέχουν καλύτερη οικονομική και κοινωνική απόδοση από ό,τι οι επενδύσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η ενεργειακή απόδοση αυξάνει τις δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη, καθιστά τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές, μειώνει τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών και οδηγεί σε χαμηλότερη ενεργειακή εξάρτηση από τις εισαγωγές, σε μείωση των εκπομπών και σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Ενεργειακός έλεγχος: Ένας τυπικός ενεργειακός έλεγχος συνίσταται σε ολοκληρωμένη ενεργειακή ανάλυση των ενεργειακών συστημάτων μιας εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός βασικού σεναρίου σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, την αξιολόγηση της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας και την οικονομική αποδοτικότητα κατάλληλα επιλεγμένων μέτρων διατήρησης της ενέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ): Ορίζει τις προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους ενός κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα) που προέρχεται από πόρους της πολιτικής συνοχής θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου (επταετία επί του παρόντος) για τη χρηματοδότηση έργων. Τα έργα αυτά πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ορισμένου αριθμού στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα ΕΠ καταρτίζονται από το εκάστοτε κράτος μέλος και πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή προτού εκτελεστεί οποιαδήποτε πράξη πληρωμής από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης περιόδου, τα εν λόγω προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν μόνον κατόπιν συμφωνίας των μερών.

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης: Πρόκειται για αγορακεντρικά μέσα, οριζόμενα από το άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, τα οποία επιβάλλουν για τα «υπόχρεα μέρη» απαιτήσεις ως προς την επίτευξη ποσοτικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους. Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να είναι οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, οι διανομείς ενέργειας ή καυσίμων μεταφοράς.

Μεθοδολογία βέλτιστου κόστους για τα κτίρια: Η μεθοδολογία βέλτιστου κόστους έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο για την αύξηση, από τα κράτη μέλη, των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, το οποίο να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα οικονομικώς ορθολογικά μέτρα.

Οικονομικά αποδοτική επένδυση: Η επιλογή του χαμηλότερου κόστους για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου επιδόσεων ή η επιλογή του υψηλότερου επιπέδου επιδόσεων για δεδομένο επίπεδο κόστους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση και την προτεραιοποίηση των διαφόρων πιθανών έργων στο πλαίσιο ενός προγράμματος. (Kreith, F., Goswami, Y. D. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Taylor & Francis, Boca Raton, USA, 2007). Η αρχή της αποδοτικότητας, η οποία αφορά τη βέλτιστη σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πόρων, των αναλαμβανόμενων δράσεων και των επιτυγχανόμενων στόχων αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ (βλέπε άρθρο 33, παράγραφος 1, στοιχείο β), του δημοσιονομικού κανονισμού).

Πολιτική συνοχής: Η κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών. Ο εν προκειμένω έλεγχος αφορούσε ιδίως δύο ταμεία:

α) το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ): ταμείο της ΕΕ για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω χρηματοδοτικών επενδύσεων στα κράτη μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο που δεν υπερβαίνει το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ.

β) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): ταμείο της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διόρθωση των περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης, ιδίως για τους τομείς προτεραιότητας όπως η έρευνα και η καινοτομία, το ψηφιακό θεματολόγιο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιβάλλον και οι βιώσιμες μεταφορές.

Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης: Συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (εργασίες, προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων (άρθρο 2, παράγραφος 27, της οδηγίας 2012/27/EΕ για την ενεργειακή απόδοση).

Συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ): Συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιμέρους κρατών μελών για την περίοδο προγραμματισμού 2014‑2020. Περιγράφουν με ποιον τρόπο οι εθνικές αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, συνδέοντάς τα με τους συνολικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Καταρτίζονται από το κράτος μέλος σε συνεννόηση με την Επιτροπή και εγκρίνονται από αυτή.

Απαντήσεις της Επιτροπής

Σύνοψη

I

Η παρούσα έκθεση για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι επίκαιρη υπό το πρίσμα της έναρξης της προετοιμασίας για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2021-2027. Στο μεταξύ, τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση.

Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Συνεπώς, η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και ο μετριασμός της ενεργειακής ζήτησης είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των συνολικών στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για καθαρή, ασφαλή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και, πρωτίστως, για την υλοποίηση της φιλοδοξίας να απαλλαγεί η οικονομία της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, όπως παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η καθολική εφαρμογή της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» θα είναι καθοριστική.

Δεδομένου ότι στα κτίρια η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται στο 40 % και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο 36 %, οι στόχοι της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα και ενεργειακή απόδοση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με σημαντική αύξηση των υφιστάμενων χαμηλών ποσοστών ανακαίνισης των κτιρίων και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δρομολογεί ένα «κύμα ανακαίνισης» των κτιρίων.

II

Οι εκτιμήσεις οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις εξοικονομήσεις ενέργειας στα κτίρια καθαυτά, αλλά και τη συμβολή στην επίτευξη διαφόρων στόχων πολιτικής των παρεμβάσεων που υλοποιούνται, καθώς και τα οφέλη που υπερβαίνουν τις εξοικονομήσεις ενέργειας, όπως οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής συμβάλλει τόσο στους μακροπρόθεσμους στόχους ενεργειακής απόδοσης όσο και σε μακροπρόθεσμες λύσεις στο ζήτημα της ενεργειακής πενίας, συμπεριλαμβανόμενων των ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων. Ως εκ τούτου, εκτός από τα ζητήματα οικονομικής αποδοτικότητας, οι επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχουν επίσης έναν σημαντικό κοινωνικό στόχο: την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας.

III

Όπως επισημαίνει το ΕΕΣ, την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) παρέχουν συνολικά, μαζί με εθνική δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση, περίπου 19 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και κτίρια κατοικιών. Επιπλέον, μια σειρά άλλων μέσων της ΕΕ λειτουργούν συμπληρωματικά για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

VI

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι είναι σημαντικό οι επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής να βασίζονται σε ενεργειακούς ελέγχους ή σε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Λαμβάνει υπόψη ότι η ποιότητα των έργων που επιλέγονται εξαρτάται όχι μόνο από τον τύπο της διαδικασίας επιλογής, αλλά και από τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται. Σε πολλά είδη συνδρομής, είναι αποτελεσματικότερο να καθορίζεται ένα κατώτατο όριο ποιότητας και να εγκρίνονται όλα τα έργα που το πληρούν, παρά να εφαρμόζεται μέθοδος άμεσης σύγκρισης των αιτήσεων.

VII

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι το σύστημα παρακολούθησης για τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων για κοινούς δείκτες. Το ισχύον πλαίσιο δεν περιλαμβάνει κοινό δείκτη για τη μέτρηση της ποσότητας της εξοικονομούμενης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών. Σε ορισμένα προγράμματα, η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται με βάση ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες οι οποίοι δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν. Άλλοι κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες μπορούν να μετρούν άλλα οφέλη.

Η Επιτροπή έχει προτείνει για την πολιτική συνοχής 2021-2027 τον κοινό δείκτη αποτελεσμάτων «Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικιών, ιδιωτικών μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων μη οικιστικών κτιρίων)». Ωστόσο, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από τις επενδύσεις ΕΤΠΑ/ΤΣ δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν συσχετισμούς, ή συστημικές αλλαγές, ούτε εξωτερικούς παράγοντες (όπως ο καιρός) οι οποίοι ενδέχεται να υπεραντισταθμίζουν το εξοικονομητικό αποτέλεσμα του μέτρου. Οι παράγοντες αυτοί έχουν αντίκτυπο στο απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή στους όρους με τους οποίους εκφράζεται ο στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Συνεπώς, από μεθοδολογική άποψη, οι εξοικονομήσεις από μεμονωμένα μέτρα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συγκριθούν με τον στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

VIII

Η Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική χρήση των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ. Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία και η απόδοση αποτελούν βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή των έργων. Τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της πολιτικής συνοχής για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ, και ότι η στήριξη θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν με όρους αγοράς.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2021-2027, κατά την επιλογή των πράξεων η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι οι πράξεις που θα επιλεγούν παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης στόχων, συμπεριλαμβάνοντας επομένως την αρχή της σχέσης κόστους ωφέλειας. Επίσης, τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

IX

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση σχετικά με τον σχεδιασμό και τη στόχευση των επενδύσεων, και αποδέχεται εν μέρει τις συστάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής έργων και το σύστημα παρακολούθησης των επιδόσεων.

Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις συστάσεις.

Εισαγωγή

04

Η Επιτροπή θα προωθεί την εφαρμογή της αρχής της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση», εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και θα παρέχει καθοδήγηση για τον σκοπό αυτό. Η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και ο μετριασμός της ενεργειακής ζήτησης, ιδίως στα κτίρια, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των συνολικών στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για καθαρή, ασφαλή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και, πρωτίστως, για την μακροπρόθεσμη απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» θεσπίστηκε με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα42. Αφορά τη μέγιστη συνεκτίμηση, στο πλαίσιο των αποφάσεων σχεδιασμού και πολιτικής και επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, εναλλακτικών και οικονομικά αποδοτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη ζήτηση και προσφορά ενέργειας, ιδίως μέσω οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, μέσω πρωτοβουλιών για ανταπόκριση στη ζήτηση και μέσω πιο αποτελεσματικής μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με παράλληλη όμως επίτευξη των στόχων των αποφάσεων αυτών.

12

Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση (ΕΣΔΕΑ), μαζί με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού, αποτελούν βασικά στρατηγικά έγγραφα για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο. Τα ΕΣΔΕΑ παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και καλύπτουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης.

13

Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) θα αντικαταστήσουν τα ΕΣΔΕΑ ενόψει της επίτευξης του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030. Τα ΕΣΕΚ προβλέπονται από τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση και καλύπτουν τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης.

Παρατηρήσεις

22

Η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στα σημεία 24 και 25.

24

Η ανάπτυξη των πρώτων ΕΣΔΕΑ για το 2014, στο πλαίσιο της οδηγίας του 2012 για την ενεργειακή απόδοση, συνέπεσε με τις προετοιμασίες των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στον εν λόγω έλεγχο. Συνεπώς, τα ΕΣΔΕΑ δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα στο στάδιο επεξεργασίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

25

Όπως προβλέπεται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων πολιτικής για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης που έθεσε κάθε μέλος. Τα ΕΣΔΕΑ λειτουργούν ως γενικά στρατηγικά έγγραφα πολιτικής.

Η ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΕΣΔΕΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για την κατάρτιση προγράμματος πολιτικής συνοχής, τον εντοπισμό φραγμών για τις επενδύσεις και τον καθορισμό μιας συνεκτικής προσέγγισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τα ΕΣΔΕΑ δεν έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν συγκεκριμένους τομείς δράσης ή μηχανισμούς υλοποίησης για τη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής.

27

Η Επιτροπή εκτιμά ότι στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απουλία 2014-2020» αναπτύσσεται το σκεπτικό της παροχής στήριξης σε δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης. Αξιολογεί εναλλακτικές παρεμβάσεις σε άλλους τομείς (δημόσιος φωτισμός) και καταλήγει στο επιλεγόμενο μέτρο ως την καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις που εντοπίζονται.

Όσον αφορά την Τσεχία, η επενδυτική στρατηγική της βασίστηκε στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Όπως επισημαίνεται σε μεμονωμένα προγράμματα, οι μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονομήσεων ενέργειας εντοπίστηκαν στον τομέα της κατοικίας (30,5 %) με δεύτερο τον μεταποιητικό τομέα και τη βιομηχανία (24,5 %). Στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, οι επιχειρηματίες, ο τομέας της κατοικίας και ο δημόσιος τομέας ορίζονται ως οι βασικοί στόχοι για επενδύσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.

28

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ανάλυση των ανισοτήτων, των αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης με γνώμονα τους θεματικούς στόχους και τις εδαφικές προκλήσεις, λαμβανομένου υπόψη του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και των συναφών ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Το πρόγραμμα καθαυτό δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση ανά συγκεκριμένο τομέα επενδύσεων.

Κοινή απάντηση στα σημεία 29 και 30.

Η Επιτροπή γνωρίζει τους σημαντικούς φραγμούς που παρεμποδίζουν την εκτεταμένη ανάπτυξη μέτρων ανακαίνισης, ενώ εργάστηκε και εξακολουθεί να εργάζεται για την αντιμετώπισή τους. Η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων αποτελεί πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, ενώ η αντιμετώπιση των πολλαπλών φραγμών και των αδυναμιών της αγοράς και του ρυθμιστικού πλαισίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ενωσιακής πολιτικής και της ενωσιακής χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, με συνεκτίμηση των αρχών της επικουρικότητας και της συμπληρωματικότητας.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία «έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια»43, ενώ τα βασικά εμπόδια συνδέονται με την ανάγκη καλύτερης δημόσιας χρηματοδότησης, ομαδοποίησης των έργων και εξάλειψης των κινδύνων που συνδέονται με τις προσδιοριζόμενες επενδύσεις και τις λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διάφορα μέτρα [η πλατφόρμα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της ενεργειακής απόδοσης (De-risking Energy Efficiency Platform – DEEP), η δέσμη εργαλείων για δεσμευτική κάλυψη (Underwriting Toolkit), συμβουλευτικοί κόμβοι, φόρουμ για τις βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις (SEI) κ.λπ.] με σκοπό την πρακτική αντιμετώπιση των εν λόγω εμποδίων.

32

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι βασικοί φραγμοί που παρεμποδίζουν τις επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι οριζόντιου χαρακτήρα και δεν περιορίζονται σε επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Η έκθεση του Ομίλου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση (EEFIG) του 2015 δίνει ξεκάθαρα μηνύματα για το εν λόγω ζήτημα. Τα μηνύματα αυτά λαμβάνονται υπόψη στα σχετικά στρατηγικά έγγραφα ενεργειακής πολιτικής, και δεν πρέπει τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής να αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτά.

33

Η Επιτροπή συμφωνεί με το ΕΕΣ και θα συνεχίσει να στηρίζει τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον εν λόγω τομέα προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Παρόλα αυτά, μολονότι οι ανακαινίσεις δημιουργούν βεβαίως εξοικονομήσεις πόρων για τους δικαιούχους, καθώς και ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αγορά ανακαινίσεων και των πολυάριθμων φραγμών της αγοράς που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ανακαίνιση των κτιρίων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η διάθεση χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες αγοράς των διαφόρων κρατών μελών και των διαφορετικών τύπων προγραμμάτων και ομάδων-στόχων. Συχνά απαιτείται συνδυασμός με συνιστώσα επιχορήγησης, ιδίως για να δοθούν κίνητρα για ριζικότερες ανακαινίσεις, να αναβαθμιστούν καινοτόμες τεχνολογίες ή να αντιμετωπιστούν κοινωνικά ζητήματα, π.χ. η ενεργειακή πενία.

35

Η Επιτροπή συμφωνεί όσον αφορά τη σπουδαιότητα των χρηματοδοτικών μέσων στον συγκεκριμένο τομέα και θα συνεχίσει να προωθεί τη χρήση τους στην προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι τσεχικές αρχές προσπάθησαν να εφαρμόσουν την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των κατοικιών μέσω χρηματοδοτικών μέσων, ωστόσο δεν έλαβαν καμία προσφορά από πιθανούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε το 2018.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 33.

40

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η επιλογή έργων είναι αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών που καθορίζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και τα εφαρμόζουν κατά την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Πλαίσιο 3 – Παραδείγματα επιχειρησιακών προγραμμάτων που στοχεύουν σε εύκολες στην υλοποίηση αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης

Πρώτη παράγραφος – Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι το πρόγραμμα «Better Energy Warmer Homes» υλοποιεί σειρά μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που είναι ευάλωτα στην ενεργειακή πενία. Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του νοικοκυριού που διατρέχει κίνδυνο και, στην πορεία, η μείωση των απαιτούμενων ενεργειακών δαπανών. Άλλοι δευτερεύοντες στόχοι είναι η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας, με παράλληλη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανάται στην ενέργεια.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 42.

Δεύτερη παράγραφος – Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 40.

42

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι οι απλές αναβαθμίσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το «φαινόμενο του εγκλωβισμού», καθώς και ότι οι απλές αναβαθμίσεις με βραχείς χρόνους αποπληρωμής είναι συνήθως οικονομικά βιώσιμες και, συνεπώς, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται, εν γένει, με χρηματοδοτικά μέσα ή χωρίς δημόσια στήριξη.
Ωστόσο, παρότι το ΕΤΠΑ και το ΤΣ αναμένεται να επικεντρωθούν πρωτίστως σε μακροπρόθεσμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, όπως επισημαίνεται άλλωστε στο έγγραφο «Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds»44, ενδεχομένως να υπάρχει περιθώριο συμπληρωματικής στήριξης για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης χαμηλού κόστους σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σε περιπτώσεις που υπάρχει κοινωνική ανάγκη.

43

Η Επιτροπή εκτιμά ότι, παρότι η οικονομική αποδοτικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, πρέπει να αξιολογείται με βάση τους στόχους της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ. Η ενεργειακή απόδοση εμπίπτει σε έναν από τους πολλούς στόχους των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική που αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενώ μια συγκεκριμένη πράξη μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη πολλαπλών στόχων ή να έχει διάφορα παράλληλα οφέλη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους ευρύτερους στόχους πολιτικής της ΕΕ, στοιχεία τα οποία δεν προσφέρονται για καθαρά οικονομική ανάλυση. Αυτό συμβαίνει συχνά στην περίπτωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, η οποία μπορεί να συνδυαστεί, για παράδειγμα, με τη μείωση της ενεργειακής πενίας.

Στις εν λόγω περιπτώσεις, μια συγκεκριμένη επένδυση μπορεί να είναι λιγότερο οικονομικά αποδοτική αλλά περισσότερο προσιτή για τον δικαιούχο. Αντιθέτως, οι επενδύσεις που προσφέρουν υψηλές εξοικονομήσεις ενέργειας ανά επενδυόμενο ευρώ και είναι οικονομικά βιώσιμες θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται από την ιδιωτική αγορά, χωρίς δημόσια στήριξη.

44

Κοινή απάντηση της Επιτροπής στα σημεία α), β) και γ):

Το έγγραφο «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding» (Τεχνική καθοδήγηση για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων με τη χρήση χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής) που δημοσιεύτηκε το 2014 και στο οποίο κάνει μνεία το ΕΕΣ, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις διαχειριστικές αρχές της πολιτικής συνοχής να σχεδιάζουν και να αξιοποιούν επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας σε κτίρια στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ειδικότερα, παρέχει ένα κατάλογο προσεγγίσεων ορθής πρακτικής και μελετών περιπτώσεων. Δεν προβλέπει κανονιστικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι είναι έγγραφο καθοδήγησης.

Η τεχνική καθοδήγηση προτείνει έναν χάρτη πορείας για την υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση μέσω της πολιτικής συνοχής. Σε αυτόν περιλαμβάνεται ο ορισμός των κριτηρίων επιλογής. Εν προκειμένω, η καθοδήγηση προτείνει μια σειρά απαιτήσεων, για παράδειγμα τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε πιο πολύπλοκα έργα ανακαίνισης. Διευκρινίζει επίσης ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στο μέγεθος του έργου, και ότι για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας συνιστάται εν γένει η καθαρή παρούσα αξία (NPV) και όχι η απλή περίοδος αποπληρωμής.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 64.

48

Η Επιτροπή, στην απάντησή της στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2012 του ΕΕΣ, υπογράμμισε σαφώς ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει πλήρως με τη θέσπιση των συνιστώμενων δεικτών σε επίπεδο προγράμματος, διότι «η συγκρισιμότητα των συνιστώμενων δεικτών θα ήταν περιορισμένη, λόγω του γεγονότος ότι οι εν λόγω δείκτες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (π.χ. τιμές της ενέργειας / των βασικών προϊόντων, κλιματικές συνθήκες) που θα μπορούσαν να τους καταστήσουν παραπλανητικούς».

Στην πραγματικότητα, πέραν της πρόσθετης γραφειοκρατίας και του φόρτου που θα δημιουργήσει κάτι τέτοιο στους εμπλεκόμενους δικαιούχους και τις αρχές, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση αφορούν ειδικά κάθε έργο και συνδέονται με διάφορους παράγοντες (κατάσταση του κτιρίου, κλιματικές συνθήκες, κόστος εργασίας, ενεργειακό κόστος, κόστος υλικών, είδος χρήσης κ.λπ.) οι οποίοι δεν μπορούν να τυποποιηθούν. Συνεπώς, οποιεσδήποτε εκτιμήσεις κόστους ανά μονάδα εξοικονομούμενης ενέργειας σε επίπεδο προγράμματος θα έχουν πολύ περιορισμένη χρήση.

51

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 43.

Το σκεπτικό της παρέμβασης με στήριξη από την πολιτική συνοχής έγκειται επίσης στην αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς και την επένδυση σε έργα τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα λάμβαναν στήριξη. Ειδικότερα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής στην ενεργειακή απόδοση έχουν επίσης κοινωνικούς στόχους, όπως η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, ή μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια με επενδύσεις σε περισσότερο δαπανηρές ριζικές ανακαινίσεις με συνήθως μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής.

Η τεχνική καθοδήγηση που αναφέρεται στο σημείο 44 συνιστά τη χρήση της καθαρής παρούσας αξίας (NPV), καθώς επιτρέπει τον υπολογισμό της ταμειακής ροής του έργου κατά τη διάρκεια ζωής του. Η καθαρή παρούσα αξία είναι κατάλληλη για έργα με σημαντικό όγκο επενδύσεων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι (π.χ. εξοικονομούμενη ενέργεια σε σχέση με την περίοδο χρηματοδότησης ή αποπληρωμής) για απλούστερα έργα· ωστόσο, στο πλαίσιο των εν λόγω μεθόδων είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η περίοδος κατά την οποία υπολογίζονται οι εξοικονομήσεις, ιδίως για ριζικές ανακαινίσεις. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να δοθεί προτεραιότητα μόνο σε επιφανειακά μέτρα.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 48.

53

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι απλές αναβαθμίσεις με βραχείς χρόνους αποπληρωμής είναι συνήθως οικονομικά βιώσιμες και, συνεπώς, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται, εν γένει, με χρηματοδοτικά μέσα ή χωρίς δημόσια στήριξη.

Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ οφείλουν να επικεντρωθούν πρωτίστως σε μακροπρόθεσμους στόχους ενεργειακής απόδοσης όσο και σε μακροπρόθεσμες λύσεις στο ζήτημα της ενεργειακής πενίας, συμπεριλαμβανομένων των ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 51.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα έργα της πλατφόρμας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της ενεργειακής απόδοσης (DEEP) και στις παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, διαφορές οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικές περιόδους αποπληρωμής. Η πλατφόρμα DEEP παρουσιάζει πολύ μεγάλες διαφορές ανά τύπο μέτρου — μέτρα όπως η αλλαγή του φωτισμού ή του λέβητα θέρμανσης έχουν βραχύτερες περιόδους αποπληρωμής, ενώ μέτρα όπως εκείνα που αποτελούν στόχο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, όπως η κατασκευή μόνωσης και η ολοκληρωμένη ανακαίνιση, έχουν, αντιστοίχως, περιόδους αποπληρωμής 11 και 14 ετών. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και μεμονωμένων κτιρίων. Για παράδειγμα, ο μέσος χρόνος αποπληρωμής της DEEP για τη Λιθουανία, για ολοκληρωμένη ανακαίνιση, είναι 20,9 έτη.

54

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στα σημεία 48 και 51.

56

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος τα οποία διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής πενίας, θέτοντας επίσης ως στόχο τη μείωση του ποσού που δαπανούν τα νοικοκυριά για ενέργεια.

57

Η Επιτροπή, στην απάντησή της στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2012, υπογράμμισε σαφώς ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει πλήρως με τη σύσταση.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση αφορούν ειδικά κάθε έργο και συνδέονται με διάφορους παράγοντες (κατάσταση του κτιρίου, κλιματικές συνθήκες, κόστος εργασίας, ενεργειακό κόστος, κόστος υλικών, είδος χρήσης κ.λπ.) οι οποίοι δεν μπορούν να τυποποιηθούν. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να καθορίσει ένα τυποποιημένο επενδυτικό κόστος ανά μονάδα ενέργειας ή μια τυποποιημένη περίοδο αποπληρωμής σε ενωσιακό επίπεδο.

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση στο σημείο 53, οι ολοκληρωμένες ή ριζικές ανακαινίσεις είναι συνήθως δαπανηρές, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος ανά μονάδα και στην περίοδο αποπληρωμής. Η θέσπιση μιας μέγιστης αποδεκτής απλής περιόδου αποπληρωμής θα μπορούσε να αποτελέσει αντικίνητρο για ριζικές ανακαινίσεις.

58

Στο έγγραφο καθοδήγησης υποδεικνύεται περαιτέρω ότι για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας συνιστάται εν γένει η καθαρή παρούσα αξία (NPV) και όχι η απλή περίοδος αποπληρωμής.

60

Καταρχήν, η Λιθουανία προβλέπει μια ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής (και αρκετά πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας για την επιλογή, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας, περιβαλλοντικών ζητημάτων, υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας), η οποία χρησιμοποιείται αν σε μια δεδομένη πρόσκληση τα ποσά των επενδύσεων που απαιτούνται στις επιλέξιμες αιτήσεις υπερβαίνουν το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη πρόσκληση (από το 2018). Στην περίπτωση του χρηματοδοτικού μέσου, με σημαντική συνιστώσα δανείου, χρειάστηκε χρόνος και προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια επαρκής αλληλουχία έργων, επομένως οι ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής δεν αποτέλεσαν ζητούμενο στην αρχή της δημοσιονομικής περιόδου.

61

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 40.

Λαμβάνει υπόψη ότι η ποιότητα των έργων που επιλέγονται εξαρτάται όχι μόνο από τον τύπο της διαδικασίας επιλογής, αλλά και από τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται. Σε πολλά είδη συνδρομής, είναι αποτελεσματικότερο να καθορίζεται ένα κατώτατο όριο ποιότητας και να εγκρίνονται όλα τα έργα που το πληρούν, παρά να εφαρμόζεται μέθοδος άμεσης σύγκρισης των αιτήσεων.

Επιπλέον, σε ένα ενωσιακό πλαίσιο «βελτίωσης της νομοθεσίας» και απλούστευσης, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων και οικονομικής αποδοτικότητας της όλης διαδικασίας και διαχείρισης της χρηματοδότησης, ιδίως αν αυτό επηρεάζει τους αποδέκτες των κονδυλίων.

Η Επιτροπή κάνει επίσης μνεία στις απαντήσεις της στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2018 του ΕΕΣ με τίτλο «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στις εκροές».

62

Βλέπε απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 60.

63

Η Επιτροπή, στην απάντησή της στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2012 υπογράμμισε σαφώς ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει πλήρως με τη σύσταση. Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στις απαντήσεις της στα σημεία 43 και 57.

64

Στο έγγραφο καθοδήγησης διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής μπορούν να βασίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, μία εκ των οποίων είναι η οικονομική αποδοτικότητα, και τονίζεται ότι κατά την επιλογή των έργων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άλλα παράλληλα οφέλη. Όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα, επεξηγείται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των διαφόρων προσεγγίσεων, ενώ εξάγεται το συμπέρασμα ότι για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας συνιστάται εν γένει η καθαρή παρούσα αξία (NPV).

65

Η Επιτροπή αποσαφηνίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ προβλέπει τον καθορισμό στόχων για όλους τους τομείς δραστηριότητας που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, καθώς και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων αυτών βάσει δεικτών επιδόσεων. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, το κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής απαιτεί από τα προγράμματα να καθορίζουν δείκτες εκροής και αποτελέσματος. Οι δείκτες εκροής μετρούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, ενώ οι δείκτες αποτελέσματος μετρούν την αλλαγή στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομική αποδοτικότητα δεν εμπίπτει στην έννοια των δεικτών εκροής και αποτελέσματος.

66

α) Η Επιτροπή αποσαφηνίζει περαιτέρω ότι ο προσανατολισμός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην επίτευξη αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • σαφή διατύπωση των συγκεκριμένων στόχων των προγραμμάτων με ισχυρή λογική παρέμβασης (ο προσανατολισμός των προγραμμάτων στα αποτελέσματα) και δείκτες αποτελέσματος με ορισμούς και μετρήσιμους στόχους·
 • θέσπιση εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ενωσιακής στήριξης·
 • καθορισμός σαφών και μετρήσιμων ορόσημων και στόχων για να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη πρόοδος (πλαίσιο επιδόσεων).

Το πλαίσιο επιδόσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν περιλαμβάνει γενικούς στόχους, αλλά μόνο δείκτες (με ορόσημα και επιμέρους στόχους). Επιπλέον, το πλαίσιο επιδόσεων περιλαμβάνει μόνο ένα υποσύνολο του πλήρους συνόλου δεικτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων45 και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως δείκτες που αφορούν την ενεργειακή απόδοση.

Το κανονιστικό πλαίσιο υπογραμμίζει ότι τα ορόσημα και οι στόχοι για τους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων θα πρέπει να είναι «ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι, συναφείς, καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο μιας προτεραιότητας», καθώς και «επαληθεύσιμοι, χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης».

β) Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν απαιτείται οι δείκτες να αναφέρουν πρωτίστως την ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας. Θα πρέπει να εκφράζουν τις εκροές που πραγματοποιήθηκαν από τις συναφείς πράξεις. Το υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων για κοινούς δείκτες. Ο κανονισμός επιτρέπει τη χρήση ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν λόγω της φύσης τους.

67

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απουλία 2014-2020» θέτει μεταξύ των δεικτών εκροής του τον κοινό δείκτη εκροής αριθ. 32 «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων» για την επενδυτική προτεραιότητα 4(γ) σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε δημόσια κτίρια και στον τομέα της στέγασης. Ο στόχος για το 2023 είναι μείωση κατά 12 εκατομμύρια kWh/έτος.

71

Παρότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει κοινό δείκτη για τη μέτρηση της ποσότητας της εξοικονομούμενης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών, σε ορισμένα προγράμματα η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται με βάση ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες. Ωστόσο, λόγω του ειδικού ανά πρόγραμμα χαρακτήρα των συγκεκριμένων δεικτών, οι τιμές τους δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ενωσιακό επίπεδο (διαφορετικοί ορισμοί και μονάδες μέτρησης στα κράτη μέλη).

Η διάθεση 4,6 δισ. EUR δεν περιορίζεται σε επενδύσεις στον τομέα της απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, αλλά περιλαμβάνει επίσης έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης.

Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από τις επενδύσεις ΕΤΠΑ/ΤΣ δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν συσχετισμούς, ή συστημικές αλλαγές, ούτε εξωτερικούς παράγοντες (όπως ο καιρός) οι οποίοι ενδέχεται να υπεραντισταθμίζουν το εξοικονομητικό αποτέλεσμα του μέτρου. Συνεπώς, από μεθοδολογική άποψη, οι εξοικονομήσεις από μεμονωμένα μέτρα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συγκριθούν με τους ενωσιακούς ή τους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης.

75

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στα σημεία 65 και 67.

76

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, οι δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο του άξονα προτεραιότητας, ο οποίος μετρά τις αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με τις παρεμβάσεις του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα συμπληρωματικά οφέλη δεν απαιτείται να εκφράζονται με βάση δείκτες αποτελέσματος.

77

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στα σημεία 65 και 67.

Η διάθεση του αποθεματικού επίδοσης ρυθμίζεται με βάση το άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων, και βασίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη των ορόσημων των δεικτών που έχουν επιλεγεί για το πλαίσιο επιδόσεων.

78

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στα σημεία 48 και 57.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το σύστημα παρακολούθησης που σχεδίασε για την πολιτική συνοχής παρουσιάζεται στο κανονιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω σύστημα καταγράφει πληροφορίες που αφορούν τους στόχους των παρεμβάσεών της, δηλαδή των στόχων της πολιτικής συνοχής που ορίζονται στη Συνθήκη και των θεματικών στόχων που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο για τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η οικονομική αποδοτικότητα, ωστόσο δεν αποτελεί από μόνη της στόχο ο οποίος θα πρέπει να καταγράφεται από το σύστημα παρακολούθησης.

79

Η Επιτροπή θεωρεί ότι για μια καλύτερη εικόνα του μέσου κόστους ανά νοικοκυριό, πρέπει να εξεταστούν μεμονωμένα προγράμματα και, επίσης, να χρησιμοποιηθούν αξιολογήσεις· στην πραγματικότητα, οι υπολογισμοί που αφορούν το κόστος της εξοικονομούμενης ενέργειας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο συγκεκριμένου έργου.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 71.

83

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δείκτες αποτελέσματος μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για το πλαίσιο επιδόσεων, αφενός λόγω του χρονικού σημείου επίτευξης των αποτελεσμάτων (πέραν της περιόδου προγραμματισμού) και αφετέρου —ανάλογα με τη φύση του δείκτη— λόγω της ανάγκης αξιολόγησης προκειμένου να διαχωριστούν τα αποτελέσματα της πολιτικής από εκείνα παραγόντων που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα.

84

Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντησή της στο σημείο 77.

85

Η Επιτροπή έχει θέσει επανειλημμένως στην Ιρλανδία το ζήτημα της αξιοπιστίας των δεδομένων που υποβάλλονται για τον δείκτη εκροής «Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατηγορία κατανάλωσης ενέργειας», τόσο σε σειρά συναντήσεων με τις αρμόδιες αρχές όσο και σε γραπτές παρατηρήσεις στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για το 2017 και το 2018. Οι ιρλανδικές αρχές επανεξετάζουν τα έργα ώστε να υποβάλουν μια αξιόπιστη τιμή για τον υπό εξέταση δείκτη. Δεν τέθηκε κανένα ζήτημα σχετικά με την αξιοπιστία του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή κατά την επανεξέταση του πλαισίου επιδόσεων.

Συμπεράσματα και συστάσεις

88

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η οικονομική χρήση των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ: Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία και η απόδοση αποτελούν βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την επιλογή των έργων.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών αποτελεί βεβαίως καίριο στοιχείο, ωστόσο πρέπει να εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων της πολιτικής συνοχής για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής, στο επίκεντρο βρίσκεται η επίτευξη των στόχων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενωσιακή στήριξη θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους πολιτικής που καθορίζονται.

Επίσης, η στήριξη θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που πραγματικά χρειάζονται στήριξη και δεν μπορούν να υλοποιηθούν με όρους αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι απλές αναβαθμίσεις με υψηλές εξοικονομήσεις ενέργειας ανά επενδυόμενο ευρώ είναι συνήθως οικονομικά βιώσιμες και, συνεπώς, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται, εν γένει, από την ιδιωτική αγορά, χωρίς δημόσια στήριξη.

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις της οικονομικής αποδοτικότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη δυνατότητα εξοικονομήσεων ενέργειας των κτιρίων, αλλά και τη συμβολή στην επίτευξη πολλαπλών στόχων πολιτικής των παρεμβάσεων που υλοποιούνται, καθώς και τα διάφορα οφέλη που υπερβαίνουν τις εξοικονομήσεις ενέργειας. Επομένως, κατά την επιλογή των έργων θα πρέπει επίσης να εξετάζονται τα παράλληλα οφέλη, όπως οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

89

Πράγματι, η Επιτροπή τονίζει ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, η επιλογή των έργων είναι αρμοδιότητα των εντεταλμένων διαχειριστικών αρχών στα κράτη μέλη, οι οποίες καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και τα εφαρμόζουν κατά την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 88.

91

Πρώτη περίπτωση – Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης 2014-2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση των ανισοτήτων, των αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης με γνώμονα τους θεματικούς στόχους και τις εδαφικές προκλήσεις, λαμβανομένου υπόψη του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και των συναφών ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Το πρόγραμμα καθαυτό δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση ανά συγκεκριμένο τομέα επενδύσεων.

Δεύτερη περίπτωση – Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι βασικοί φραγμοί για επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι οριζόντιου χαρακτήρα και δεν περιορίζονται σε επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Τα μηνύματα αυτά λαμβάνονται υπόψη στα σχετικά στρατηγικά έγγραφα ενεργειακής πολιτικής, και δεν πρέπει τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής να αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτά.

Τρίτη περίπτωση – Η Επιτροπή συμφωνεί με το ΕΕΣ και θα συνεχίσει να στηρίζει τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τους μηχανισμούς της αγοράς, όπως η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον εν λόγω τομέα προκειμένου να υπάρξει μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Μολονότι οι ανακαινίσεις δημιουργούν βεβαίως εξοικονομήσεις πόρων για τους δικαιούχους, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση κατάστασης στην οποία βρίσκεται η αγορά ανακαινίσεων και των πολυάριθμων φραγμών της αγοράς που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ανακαίνιση των κτιρίων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η διάθεση χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες αγοράς των διαφόρων κρατών μελών και των διαφορετικών τύπων προγραμμάτων και ομάδων-στόχων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων εκτίμησης που απαιτείται βάσει του κανονιστικού πλαισίου. Συχνά απαιτείται συνδυασμός με συνιστώσα επιχορήγησης, ιδίως με στόχο να δοθούν κίνητρα για ριζικότερες ανακαινίσεις, να αναβαθμιστούν καινοτόμες τεχνολογίες ή να αντιμετωπιστούν κοινωνικά ζητήματα.

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι οι τσεχικές αρχές προσπάθησαν να εφαρμόσουν την ενεργειακή απόδοση στον τομέα των κατοικιών μέσω χρηματοδοτικών μέσων, ωστόσο δεν έλαβαν καμία προσφορά από πιθανούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε το 2018.

Τέταρτη περίπτωση – Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η επιλογή έργων είναι αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών που καθορίζουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και τα εφαρμόζουν κατά την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Σύσταση 1 – Βελτίωση του σχεδιασμού και της στόχευσης των επενδύσεων

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι υπάρχει περιθώριο για τη χρήση επιχορηγήσεων σε διάφορες περιπτώσεις στις οποίες τα χρηματοδοτικά μέσα δεν επαρκούν. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, όπως η υπό διαμόρφωση κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγορά ανακαινίσεων, οι φραγμοί που αντιμετωπίζει ο τομέας, η ανάγκη παροχής στήριξης στην αναβάθμιση καινοτόμων τεχνολογιών ή η αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, π.χ. ενεργειακή πενία.

92

Δεύτερη περίπτωση – Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση αφορούν ειδικά κάθε έργο και συνδέονται με διάφορους παράγοντες (κατάσταση του κτιρίου, κλιματικές συνθήκες, κόστος εργασίας, ενεργειακό κόστος, κόστος υλικών, είδος χρήσης κ.λπ.) οι οποίοι δεν μπορούν να τυποποιηθούν.

Τρίτη περίπτωση – Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η επιλογή έργων είναι αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών που καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και τα εφαρμόζουν κατά την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Λαμβάνει υπόψη ότι η ποιότητα των έργων που επιλέγονται εξαρτάται όχι μόνο από τον τύπο της διαδικασίας επιλογής, αλλά και από τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται. Σε πολλά είδη συνδρομής, είναι αποτελεσματικότερο να καθορίζεται ένα κατώτατο όριο ποιότητας και να εγκρίνονται όλα τα έργα που το πληρούν, παρά να εφαρμόζεται μέθοδος άμεσης σύγκρισης των αιτήσεων.

Επιπλέον, σε ένα ενωσιακό πλαίσιο «βελτίωσης της νομοθεσίας» και απλούστευσης, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας των επενδύσεων και οικονομικής αποδοτικότητας της όλης διαδικασίας και διαχείρισης της χρηματοδότησης, ιδίως αν αυτό επηρεάζει τους αποδέκτες των κονδυλίων.

Η Επιτροπή κάνει επίσης μνεία στις απαντήσεις της στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2018 του ΕΕΣ με τίτλο «Η επιλογή και η παρακολούθηση των έργων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ την περίοδο 2014-2020 εξακολουθούν να εστιάζουν κυρίως στις εκροές».

Σύσταση 2 – Βελτίωση των διαδικασιών επιλογής των έργων

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η επιλογή των έργων άπτεται της εντολής και των αρμοδιοτήτων των διαχειριστικών αρχών των κρατών μελών. Η Επιτροπή συμμετέχει με συμβουλευτική ιδιότητα σε επιτροπές παρακολούθησης, στις οποίες εγκρίνονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των έργων.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια και διαδικασίες επιλογής προσαρμοσμένα στους στόχους κάθε μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω επενδύσεις σε κτίρια αφορούν συγκεκριμένα έργα, δεν είναι τυποποιημένες και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες (κατάσταση των κτιρίων, κλιματικές συνθήκες, κόστος εργασίας, ενεργειακό κόστος, κόστος υλικών, είδος χρήσης κ.λπ.). Παρά το γεγονός αυτό, Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις διαχειριστικές αρχές να χρησιμοποιούν κριτήρια και διαδικασίες επιλογής για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν ορισμένες βασικές παραμέτρους που αφορούν τη σύνδεση των οικείων επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια με τις επιδιωκόμενες ή τις επιτευχθείσες εξοικονομήσεις ενέργειας. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει στις διαχειριστικές αρχές να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την επιλογή των έργων.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ειδικές απαιτήσεις και διαδικασίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 της εν λόγω σύστασης δεν είναι πάντα κατάλληλες για τους στόχους πολιτικής που επιδιώκονται όταν πρόκειται για τη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προτεινόμενες παράμετροι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για ριζικές ανακαινίσεις. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, με τη θέσπιση μέγιστου αποδεκτού χρόνου απόσβεσης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρότασή της για τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2021-2027, κατά την επιλογή των πράξεων η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι οι πράξεις που θα επιλεγούν παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής θα πρέπει επίσης να θέτουν σε προτεραιότητα τις πράξεις που μεγιστοποιούν τη συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος46. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να μην επιλέγονται έργα με περιορισμένη συμβολή στους στόχους του προγράμματος. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της νέας απαίτησης προς τα κράτη μέλη να συνδέουν τα δημοσιονομικά μέτρα τους για βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στην ανακαίνιση κτιρίων με τις επιδιωκόμενες ή τις επιτευχθείσες εξοικονομήσεις ενέργειας.

93

Πρώτη περίπτωση – Το κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζει έναν κατάλογο κοινών δεικτών εκροής ανά ταμείο, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον κρίνεται σκόπιμο, δηλαδή σε περίπτωση που ο δείκτης είναι συναφής ώστε να εκφράσει τις εκροές/τα αποτελέσματα που παρήγαγε η επένδυση που έλαβε στήριξη.

Οι κοινοί δείκτες έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με δράσεις που λαμβάνουν συχνή στήριξη, όμως λόγω της ποικιλομορφίας των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι εν λόγω δείκτες δεν μπορούν να εκφράσουν όλες τις εκροές.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες οι οποίοι μπορούν να αντανακλούν καλύτερα τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Λόγω της ειδικής φύσης τους, δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ενωσιακό επίπεδο.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στην απάντησή της στο σημείο 71.

Δεύτερη περίπτωση – Το κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί τα προγράμματα να ορίζουν δείκτες εκροής και αποτελέσματος για κάθε άξονα προτεραιότητας. Οι δείκτες εκροής μετρούν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, ενώ οι δείκτες αποτελέσματος μετρούν την αλλαγή στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομική αποδοτικότητα δεν εμπίπτει στην έννοια των δεικτών εκροής και αποτελέσματος.

Τρίτη περίπτωση – Η διάθεση του αποθεματικού επίδοσης ρυθμίζεται με βάση το άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων, και βασίζεται αποκλειστικά στην επίτευξη των ορόσημων των δεικτών που έχουν επιλεγεί για το πλαίσιο επιδόσεων.

Σύσταση 3 – Το πλαίσιο επιδόσεων να προσανατολιστεί περισσότερο προς τα αποτελέσματα, προκειμένου να παρακολουθείται καλύτερα η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ και η βελτίωση της λογοδοσίας

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.

Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει τις πληροφορίες που ζητούνται στο πλαίσιο του μέρους α) της σύστασης μόλις εγκριθούν όλα τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οικονομική αποδοτικότητα θα πρέπει να αναλύεται με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης που σχετίζονται με τις εισροές και τα αποτελέσματα. Στο επίπεδο των προγραμμάτων, τα αποτελέσματα μετρώνται τόσο με κοινούς όσο και με ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες· ως εκ τούτου, τα ανά πρόγραμμα αποτελέσματα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, δεν αποτυπώνουν αναγκαστικά όλα τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας είναι δυνατή μόνο στο επίπεδο των επιμέρους έργων. Η συγκρισιμότητα μιας τέτοιας ανάλυσης μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν περιορισμένη, λόγω του διαφοροποιημένου πεδίου των επενδύσεων που αφορούν ειδικά συγκεκριμένη περιφέρεια ή κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τέτοιους δείκτες για τους σκοπούς των αποφάσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης 2021-2027 για κάθε πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε αναπρογραμματισμός θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του κράτους μέλους, με βάση το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις νέες προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις· την πρόοδο στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, κατά περίπτωση· την κοινωνικοοικονομική κατάσταση· τα βασικά αποτελέσματα σχετικής αξιολόγησης και την πρόοδο στην επίτευξη των ορόσημων.

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου I (Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων) του οποίου προεδρεύει ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του ΕΕΣ. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν ο João Figueiredo, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος από τους Michael Bain, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, Lorenzo Pirelli, υπεύθυνο έργου, Άρη Κωνσταντινίδη, ελεγκτή, Radostina Simeonova και Jolanta Žemailaitė, ελέγκτριες. Η Miroslava Chakalova-Siddy και ο Richard Moore παρείχαν γλωσσική υποστήριξη.

Από αριστερά: Lorenzo Pirelli, João Figueiredo, Paula Betencourt, Άρης Κωνσταντινίδης, Terje Teppan-Niesen και Michael Bain.

Παραπομπές

1 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1). Άρθρο 2, παράγραφος 4: Οι εκροές μπορούν να συνίστανται σε επιδόσεις, υπηρεσίες, αγαθά ή ενέργεια.

2 Όπ. π.

3 Οδηγία 2018/2002/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210).

4 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. COM(2019) 640 τελικό της 11.12.2019.

5 Επιτροπή (2019) 224 τελικό, «Αξιολόγηση του 2018 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 3, της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

6 Έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Good practice in energy efficiency – Lessons learnt», 2017, σ. 18 και έγγραφο SWD(2016) 408 final, με τίτλο «Evaluation of the Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings», σ. 15.

7 Βλέπε https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling

8 Βλέπε ειδική έκθεση 01/2020: «Η δράση της ΕΕ στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού και της ενεργειακής επισήμανσης: Η σημαντική συμβολή της στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης περιορίζεται λόγω μεγάλων καθυστερήσεων και προβλημάτων μη συμμόρφωσης».

9 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2016) 405 final, «Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency».

10 Οδηγία 2010/31/ΕΕ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

11 Άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

12 Βλέπε ειδική έκθεση 21/2012: «Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής»: www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_EL.PDF

13 COM(2013) 762 τελικό: Εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση – Καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής και SWD (2013) 180 τελικό: «Guidance for National Energy Efficiency Action Plans», ενότητες 3.2.4 και 3.2.5.

14 Επιτροπή: «Good practice in energy efficiency», 2017, σ. 15.

15 Έκθεση του JRC με τίτλο «Overcoming the split incentive barrier in the building sector», 2014.

16 Έγγραφο του 2017 της Ιταλικής Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας (ΕΝΕΑ) σχετικά με τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

17 Επιτροπή «Eurostat Guidance note: the recording of energy performance contracts in government accounts» 2017.

18 https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf

19 Βλέπε οδηγία του 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και COM(2013) 225 final «Χρηματοδοτική στήριξη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων».

20 Βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding», 2014, σ. 45.

21 Δημοσιονομικός κανονισμός ΕΕ/Ευρατόμ 2018/1046 της 18ης Ιουλίου 2015.

22 Άρθρο 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

23 Βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding», 2014.

24 Η απλή περίοδος αποπληρωμής είναι μία από τις μεθόδους αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο του 2014 της Επιτροπής με τίτλο «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding». Μετρά τον χρόνο που απαιτείται μέχρις ότου οι συσσωρευμένες οικονομίες ενέργειας από το έργο φθάσουν στο ύψος της αρχικής επένδυσης.

25 Βλέπε την ειδική έκθεσή μας 21/2012, σημεία 41 έως 44.

26 Βλέπε ειδική έκθεση 21/2012, σύσταση 2.

27 Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding», 2014, σ. 55, με το οποίο συνιστάται στις διαχειριστικές αρχές να απαιτούν από τα έργα, προκειμένου να είναι επιλέξιμα, να βελτιώσουν την ενεργειακή κατηγορία τους τουλάχιστον κατά δύο ή τρεις βαθμίδες, ούτε ώστε να αποτρέπεται η υλοποίηση της εύκολης λύσης στο πλαίσιο των έργων.

28 Βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2010/31/ΕΚ και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 15459: 2007.

29 Βλέπε https://deep.eefig.eu/

30 Βλέπε ενότητα 4 c) του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για τη Νότια και Ανατολική Ιρλανδία της περιόδου 2014‑2020.

31 Βλέπε ειδική έκθεση 21/2012, σημείο 52α).

32 Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding», 2014, σ. 54.

33 Βλέπε ειδική έκθεση 21/2012, σημείο 51 β).

34 Επιτροπή, «Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding», 2014, σ. 54.

35 Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 33 του δημοσιονομικού κανονισμού EΕ/EURATOM 2018/1046, της 18ης Ιουλίου 2018.

36 Επιτροπή, «Guidance for Member States on performance framework, review and reserve», 2014 και Επιτροπή «Guidance on ex-ante conditionalities» (2014).

37 Άρθρο 5 και παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 για το Ταμείο Συνοχής. Άρθρο 6 και παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ.

38 Πρόκειται για τον προϋπολογισμό που είχαν διαθέσει τα κράτη μέλη έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

39 Βλέπε ειδική έκθεση 21/2012, σημείο 51, στοιχείο γ).

40 Βλέπε την ειδική έκθεσή μας 21/2012, σύσταση 2.

41 Ειδική έκθεση 15/2017 (https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=43174), γνώμη 6/2018 (https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=47745) και ενημερωτικό έγγραφο «Επίτευξη επιδόσεων στον τομέα της συνοχής» (https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=50385).

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1999, άρθρο 2 παράγραφος 18.

43 Εγκρίθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», τον Νοέμβριο του 2016, COM(2016) 860 final της 30.11.2016.

44 «Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds» (Μελέτη σκοπιμότητας για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης χαμηλού κόστους σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος από κονδύλια της ΕΕ), τελική έκθεση για τη ΓΔ Ενέργειας, Αύγουστος 2016, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf.

45 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, άρθρο 5 παράγραφος 1.

46 COM(2018) 375 final της 29.5.2018, βλ. ιδίως το άρθρο 67.

Χρονογραμμή

Στάδιο Ημερομηνία
Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου 23.1.2019
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλο ελεγχόμενο) 16.12.2019
Έγκριση της οριστικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 11.3.2020
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλου ελεγχομένου) σε όλες τις γλώσσες 20.4.2020

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4398-8 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/615188 QJ-AB-20-004-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-4379-7 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/801653 QJ-AB-20-004-EL-Q

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020.

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης αριθ. 6‑2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων από τον περαιτέρω χρήστη. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, υποχρεούστε να μεριμνήσετε για την απόκτηση των αναγκαίων δικαιωμάτων. Όταν λαμβάνεται έγκριση, η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στην χρήση.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Γράφημα 1: © Shutterstock / PIXEL to the PEOPLE.

Γράφημα 5: © Shutterstock / Milagli.

Φωτογραφία του πλαισίου 3: © Shutterstock / Marko Mitrovicv.

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Η «οικογένεια» των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν τους ελέγχει, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου.

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.