Ειδική έκθεση
αριθ.12 2018

Ευρυζωνικότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ: παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Σχετικά με την έκθεση Η ευρυζωνικότητα, που σημαίνει ταχύτερη και καλύτερης ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και για τη συμβολή της στην κοινωνική ένταξη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΕΕ έθεσε στόχους για την ευρυζωνικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ευρυζωνικής κάλυψης για όλους τους πολίτες της Ένωσης έως το 2020. Προκειμένου να στηρίξει τους στόχους αυτούς, η ΕΕ διέθεσε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020. Διαπιστώσαμε ότι η ευρυζωνική κάλυψη βελτιώνεται, γενικώς, σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν στο σύνολό τους. Η σύνδεση των αγροτικών περιοχών, όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει λιγότερα κίνητρα να πραγματοποιήσει επενδύσεις, υστερεί σε σύγκριση με τις πόλεις, και η σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα απέχει πολύ από τον σχετικό στόχο που έχει τεθεί.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF General Report

Σύνοψη

Σχετικά με την ευρυζωνικότητα

I

Ευρυζωνικότητα είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις υψηλότερες διαδικτυακές ταχύτητες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν δυνατή τόσο την παροχή νέου περιεχομένου, νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών όσο και την πρόσβαση σε αυτά. Η αύξηση της σπουδαιότητας των ψηφιακών δεδομένων καθιστά πλέον εμφανή την ουσιαστική σημασία μιας καλής διαδικτυακής σύνδεσης, όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία αλλά και ευρύτερα, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

II

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΕΕ έθεσε το 2010 τρεις στόχους για την ευρυζωνικότητα: έως το 2013 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν βασική ευρυζωνική κάλυψη (έως και 30 μεγαμπίτ ανά δευτερόλεπτο, Mbps), έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν ταχεία ευρυζωνική κάλυψη (ταχύτερη των 30 Mbps) και έως το 2020 να εξασφαλιστεί η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων (ταχύτερη των 100 Mbps) τουλάχιστον στο 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Για την υποστήριξη των στόχων αυτών, η ΕΕ εφαρμόζει σειρά μέτρων πολιτικής και κανονιστικών μέτρων και θα διαθέσει την περίοδο 2014-2020 περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη μέλη, μέσω διαφόρων πηγών και ειδών χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό τη μορφή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Πώς διενεργήσαμε τον έλεγχό μας

III

Εξετάσαμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

IV

Ο έλεγχος κάλυψε τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020 και όλες τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της ΕΤΕπ. Οι ελεγκτικές εργασίες μας κάλυψαν όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρυζωνικότητα, καθώς και την ΕΤΕπ. Για τη βαθύτερη κατανόηση των σχετικών ζητημάτων σε εθνικό επίπεδο, επικεντρωθήκαμε σε πέντε κράτη μέλη: την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ιταλία. Επίσης, πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε διάφορα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως εθνικές ρυθμιστικές αρχές, επιχειρηματικές ενώσεις και ενώσεις τηλεπικοινωνιών, ενώσεις καταναλωτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις).

Τι διαπιστώσαμε

V

Διαπιστώσαμε ότι, γενικά, η ευρυζωνική κάλυψη βελτιώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν στο σύνολό τους. Η σύνδεση των αγροτικών περιοχών, όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει λιγότερα κίνητρα να επενδύσει στην παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης, υστερεί σε σύγκριση με τις πόλεις, και η σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα απέχει πολύ από τον σχετικό στόχο που έχει τεθεί.

VI

Όσον αφορά τους τρεις στόχους, αν και όλα σχεδόν τα κράτη μέλη πέτυχαν τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2013, πιθανότατα δεν θα συμβεί το ίδιο με τον στόχο του 2020 σχετικά με τα υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα. Η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές εξακολουθεί να είναι προβληματική στα περισσότερα κράτη μέλη: μέχρι τα μέσα του 2017, σε 14 κράτη μέλη η κάλυψη στις αγροτικές περιοχές δεν υπερέβαινε το 50 %. Όσον αφορά τον τρίτο στόχο, τη σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, έως τα μέσα του 2017 μόνο το 15 % των νοικοκυριών είχαν διαδικτυακή σύνδεση τέτοιων ταχυτήτων, έναντι του στόχου του 50 % έως το 2020. Παρά τα εν λόγω προβλήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι τα σχέδιά τους θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τρία από τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη ενδεχομένως να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της Επιτροπής για το 2025, ένας εκ των οποίων είναι όλα τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Η στήριξη της Επιτροπής αξιολογήθηκε θετικά από τα κράτη μέλη, αλλά η παρακολούθηση δεν είναι συντονισμένη μεταξύ των γενικών διευθύνσεων.

VII

Όλα τα κράτη μέλη είχαν αναπτύξει στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα, αλλά στις στρατηγικές που εξετάσαμε εντοπίσαμε αδυναμίες. Ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τις στρατηγικές τους, ενώ οι στόχοι τους δεν ήταν πάντοτε συνεπείς με εκείνους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον δεν είχαν αντιμετωπίσει όλα τα κράτη μέλη τις προκλήσεις που πήγαζαν από τις προϋπάρχουσες διαδικτυακές υποδομές τους (τηλεφωνικές υποδομές), με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η επάρκεια της ταχύτητας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

VIII

Διάφοροι παράγοντες περιόρισαν την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων τους σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η χρηματοδότηση στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές δεν αντιμετωπίστηκε δεόντως σε τρία από τα κράτη μέλη που εξετάσαμε, και ένα μεγάλο έργο της ΕΤΕπ που έλαβε στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν επικεντρώθηκε στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης από δημόσιους πόρους. Διαπιστώσαμε ότι δύο κράτη μέλη αντιμετώπιζαν προβλήματα, τα οποία σχετίζονταν με το νομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον τους. Επιπλέον, σε ένα κράτος μέλος διαπιστώσαμε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού.

Τι συνιστούμε

IX

Διατυπώνουμε συστάσεις για τρεις τομείς, ήτοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό, το ρυθμιστικό περιβάλλον και την προαγωγή του ανταγωνισμού μέσω της χρηματοδότησης. Οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν νέα σχέδια για την περίοδο μετά το 2020.
 • Η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη ερμηνεύουν τους κανόνες κατά τρόπο που ενδεχομένως περιορίζει την πραγματοποίηση επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα. Πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την προαγωγή του ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, παρέχοντας, κατά περίπτωση, κίνητρα για τη δημιουργία των κατάλληλων δικτύων και την ομαδοποίηση μικρότερων έργων σε έργα με κρίσιμη μάζα.
 • Η ΕΤΕπ πρέπει να επικεντρώνει τη στήριξή της μέσω του ΕΤΣΕ και του ταμείου ευρυζωνικών υπηρεσιών βάσει του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα στις περιοχές εκείνες στις οποίες κρίνεται περισσότερο αναγκαία η στήριξη με δημόσιους πόρους, σύμφωνα με τον στόχο χρηματοδότησης πιο ριψοκίνδυνων έργων.

Εισαγωγή

Η ευρυζωνικότητα και η σπουδαιότητά της

01

Τα ψηφιακά δεδομένα μέσω του διαδικτύου διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στις ζωές των πολιτών, των δημοσίων αρχών και των επιχειρήσεων. Προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, είναι ουσιαστικό να υπάρχει καλή πρόσβαση και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως αυτά παρέχονται στο πλαίσιο των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • η αύξηση κατά 10 % των ευρυζωνικών συνδέσεων σε μια χώρα θα μπορούσε να αποφέρει αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 1 % ετησίως1,
 • η αύξηση κατά 10 % των ευρυζωνικών συνδέσεων θα μπορούσε να αυξήσει κατά 1,5 % την παραγωγικότητα της εργασίας κατά την επόμενη πενταετία2 και
 • οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα θα συμβάλουν επίσης στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ενώ θα προσφέρουν οφέλη στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη3 φρονούν ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι τόσο σημαντικές ώστε να πρέπει να θεωρούνται απαραίτητη υπηρεσία κοινής ωφέλειας, παράλληλα με άλλες τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως η παροχή οδικών υποδομών, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

02

Ο όρος «ευρυζωνικότητα», στο πλαίσιο της πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεν έχει συγκεκριμένη τεχνική έννοια, αλλά αναφέρεται σε κάθε υποδομή που προορίζεται για υψηλής ταχύτητας αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο, η οποία είναι ταχύτερη από την παραδοσιακή πρόσβαση με κλήση. Η Επιτροπή έχει καθορίσει τρεις κατηγορίες ταχυτήτων καταφόρτωσης:

 • τη «βασική ευρυζωνική σύνδεση» για ταχύτητες μεταξύ 144 Kbps και 30 Mbps,
 • την «ταχεία ευρυζωνική σύνδεση» για ταχύτητες μεταξύ 30 και 100 Mbps και
 • την «υπερταχεία ευρυζωνική σύνδεση» για ταχύτητες υψηλότερες των 100 Mbps.
03

Ένα ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης αποτελείται κατά κανόνα από τρία μέρη, το δίκτυο κορμού, το ενδιάμεσο χιλιόμετρο και τις συνδέσεις του «τελευταίου χιλιομέτρου», οι οποίες συνδέουν τους τελικούς χρήστες στο δίκτυο (βλέπε γράφημα 1)4.

Γράφημα 1

Μέρη ενός ευρυζωνικού δικτύου

Πηγή: ΕΕΣ.

04

Όσον αφορά την αξιολόγηση της ταχύτητας του διαδικτύου, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των ταχυτήτων καταφόρτωσης και αναφόρτωσης. Η ταχύτητα καταφόρτωσης αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο λαμβάνονται δεδομένα από απομακρυσμένο σύστημα, όπως κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο ή τη μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής, ενώ η ταχύτητα αναφόρτωσης αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο αποστέλλονται τα δεδομένα σε ένα απομακρυσμένο σύστημα, όπως κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά καθίστανται όλο και περισσότερο σημαντικά για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών (όπως η τηλεοπτική συνεδρίαση, το υπολογιστικό νέφος, η συνδεδεμένη οδήγηση και η ηλεκτρονική υγεία). Το είδος της χρησιμοποιούμενης υποδομής καθορίζει το ανώτατο όριο της ταχύτητας σύνδεσης. Υπάρχουν πέντε είδη υποδομών που μπορούν να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες: οι οπτικές ίνες, τα ομοαξονικά καλώδια, οι τηλεφωνικές γραμμές χαλκού, η επίγεια ασύρματη υποδομή (θέσεις/πυλώνες κεραιών) και η δορυφορική υποδομή (βλέπε πίνακα 1). Λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, εμφανίζονται και άλλες τεχνολογίες που καθιστούν επίσης δυνατή την παροχή ταχείων ευρυζωνικών υπηρεσιών (βλέπε πλαίσιο 1).

Πίνακας 1

Είδη ευρυζωνικής υποδομής και τρέχουσα εμπορική τεχνολογία1

Ενσύρματη ή ασύρματη Υποδομή Ενδεικτική ταχύτητα καταφόρτωσης Ενδεικτική ταχύτητα αναφόρτωσης
Ενσύρματη Οπτικές ίνες έως και 2,5 Gbps έως και 1,2 Gbps
Ομοαξονικά καλώδια 300 Mbps έως και 2 Gbps έως και 50 Μbps
Τηλεφωνικές γραμμές χαλκού 5 Mbps έως και 100 Μbps έως και 10 Μbps
Ασύρματη Επίγεια ασύρματη 60 Μbps έως και 10 Μbps
Δορυφορική έως και 20 Μbps έως και 8 Μbps

1Η πραγματική ταχύτητα που διατίθεται στους πελάτες εξαρτάται από τους παρόχους και τις τεχνικές αναβαθμίσεις.

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ βάσει του Acreo Swedish ICT.

Πλαίσιο 1

Τεχνολογικές εξελίξεις

 • Οι υβριδικές διαδικτυακές λύσεις συνδυάζουν το τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες μεγαλύτερες ταχύτητες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη πύλη (ένα είδος μόντεμ). Η εν λόγω λύση χρησιμοποιείται ήδη στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες παρέχοντας ταχύτητες 30 Mbps σε περιοχές που δεν είχαν στο παρελθόν την απαιτούμενη εξυπηρέτηση.
 • Η δορυφορική βιομηχανία προσφέρει ήδη δορυφορικές ευρυζωνικές υπηρεσίες επόμενης γενιάς. Δύο πρόσφατες καινοτομίες είναι οι δορυφόροι υψηλής ισχύος και οι δορυφόροι μη γεωστατικής τροχιάς. Χρησιμοποιώντας αυτά τα είδη δορυφόρων, συνδέσεις έως και 30 Mbps θα μπορούσαν μελλοντικά να προσφερθούν σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών που βρίσκονται σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.
 • 5G, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς θέτουν τα καινούρια πρότυπα ασύρματης τηλεπικοινωνίας. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από τα δίκτυα της τρέχουσας τέταρτης γενιάς, αποτελώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα των χρηστών κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ θα υποστηρίζουν τις επικοινωνίες συσκευής προς συσκευή και περισσότερο αξιόπιστες και μεγαλύτερου εύρους επικοινωνίες μεταξύ μηχανημάτων. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς διακρίνονται από τρία στοιχεία: 1) ενισχυμένες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, 2) εκτεταμένο διαδίκτυο των πραγμάτων, 3) υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας (όπως αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα). Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς απαιτούν υποδομή ενδιάμεσου χιλιομέτρου με οπτικές ίνες, πράγμα που σημαίνει ότι συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας που βρίσκονται κοντά στον τελικό χρήστη.
05

Καθεμιά από αυτές τις τεχνολογίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως και άλλο κόστος και άλλα οφέλη, με τις υφιστάμενες τηλεφωνικές γραμμές χαλκού να αποτελούν τη φθηνότερη τεχνολογία για χαμηλότερες ταχύτητες και τις οπτικές ίνες να αποδίδουν την υψηλότερη ταχύτητα με μεγαλύτερο κόστος. Οι μελλοντικές εφαρμογές που θα σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων (βλέπε πλαίσιο 2) θα απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κλίμακα και αξιοπιστία από τα εν λόγω δίκτυα5. Κατά γενικό κανόνα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας που αποδίδει υψηλότερες ταχύτητες είναι ακριβότερη από την τεχνολογία που αποδίδει χαμηλότερες ταχύτητες, αν και με μικρότερο κόστος συντήρησης. Επιπλέον, είναι επίσης πιθανό να μειωθούν σταδιακά και τα έξοδα διαχείρισης των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς παροπλίζονται τα προϋπάρχοντα δίκτυα.

Πλαίσιο 2

Το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι ένα δίκτυο φυσικών συσκευών που προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων χωρίς την ανάγκη αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα: έξυπνες κατοικίες (π.χ. έλεγχος θερμοστάτη, φωτισμού, μουσικής), έξυπνες πόλεις (π.χ. έλεγχος δημόσιου φωτισμού, φωτεινών σηματοδοτών, στάθμευσης), αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα, έξυπνη γεωργία (συνδυασμός δεδομένων για την υγρασία του εδάφους ή τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με προηγμένη απεικόνιση).

Πολιτικές της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα

06

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία δρομολογήθηκε το 2010, είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη6. Περιλαμβάνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες. Μία εξ αυτών, το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»7, θέτει στόχους για ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως του διαδικτύου, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Το Ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 20128, ορίζει τρεις στόχους για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες:

 • έως το 2013 να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες της Ένωσης,
 • έως το 2020, να διασφαλιστεί ταχεία ευρυζωνική κάλυψη για όλους τους πολίτες της Ένωσης (> 30 Mbps) και
 • έως το 2020 να διασφαλιστεί η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων (> 100 Mbps) τουλάχιστον στο 50% των νοικοκυριών της ΕΕ.

Οι δύο πρώτοι στόχοι αφορούν την παροχή συγκεκριμένων ταχυτήτων, ενώ ο τρίτος αφορά τη ζήτηση από τους χρήστες. Οι εν λόγω στόχοι έχουν καταστεί σημείο αναφοράς για τις δημόσιες πολιτικές σε όλη την ΕΕ αλλά και σημείο εστίασης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ο ανάλογος στόχος που έχουν θέσει οι ΗΠΑ παρουσιάζεται στο πλαίσιο 3.

Πλαίσιο 3

Στόχοι περί ευρυζωνικότητας στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας «Connecting America» (Συνδέοντας την Αμερική) εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2010 και συνέστηνε να προβεί η χώρα στην έγκριση και παρακολούθηση έξι στόχων για το 2020, ο πρώτος εκ των οποίων ήταν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ να έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε πραγματικές ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Μbits ανά δευτερόλεπτο και πραγματικές ταχύτητες αναφόρτωσης τουλάχιστον 50 Μbits ανά δευτερόλεπτο. Φαίνεται ότι οι στόχοι δεν κάλυπταν το σύνολο του πληθυσμού, ενώ διέκριναν μεταξύ ταχυτήτων αναφόρτωσης και καταφόρτωσης.

07

Το 2010 η Επιτροπή κατήρτισε επίσης ένα κοινό πλαίσιο δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Οι απαιτήσεις που προβλέπονταν για τα κράτη μέλη περιλάμβαναν την ανάγκη: i) να καταρτιστούν και να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2012 εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας· ii) να ληφθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομικών διατάξεων, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες· και iii) να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.

08

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Επιτροπή παρουσίασε στην ανακοίνωσή της που είναι γνωστή ως «κοινωνία των Gigabit για το 2025»9 τρεις στρατηγικούς στόχους για το 2025, οι οποίοι συμπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί στο Ψηφιακό θεματολόγιο για το 2020:

 • συνδεσιμότητα σε Gigabit10, για όλους τους βασικούς κοινωνικοοικονομικούς κινητήριους μοχλούς (όπως τα σχολεία, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι και οι βασικοί πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών)·
 • όλες οι αστικές περιοχές και όλες οι σημαντικές επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G και
 • όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, προσφέροντας ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit.

Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για ευρυζωνικές υποδομές

09

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε το 2013 ότι, για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας μέχρι το 2020, θα χρειαστούν έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ11. Βέβαια, οι εν λόγω δαπάνες θα μπορούσαν να μειωθούν12, με την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους13.

10

Το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές από τον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιείται από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ορισμένα τμήματα της αγοράς, όπως οι αγροτικές περιοχές, δεν είναι ελκυστικά στους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου, επομένως, να καταστεί δυνατή η παροχή ικανοποιητικής ευρυζωνικής σύνδεσης στις συγκεκριμένες περιοχές, απαιτείται χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η ΕΕ αποτελεί μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης, η οποία συμπληρώνει άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης (εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής), σε περιοχές όπου παρατηρούνται αστοχίες της αγοράς. Σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης.

11

Όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η ΕΕ θα διαθέσει στα κράτη μέλη για στήριξη της ευρυζωνικής κάλυψης σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια της ΕΤΕπ, ποσό που αποτελεί σημαντική αύξηση αν συγκριθεί με τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ της περιόδου 2007-2013. Αντιστοιχεί σχεδόν στο 6 % των συνολικών αναγκαίων επενδύσεων. Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης είναι πέντε (βλέπε πίνακα 2).

Πίνακας 2

Σύνοψη των πηγών χρηματοδότησης για τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020

Πηγή χρηματοδότησης Είδος στήριξης Ποσό που διατέθηκε την περίοδο προγραμματισμού
(σε εκατ. ευρώ)
2014-2020 2007-2013
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Επιχορηγήσεις 6 019 2 456
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Επιχορηγήσεις     921    282
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)1 Δάνεια 2 032 -
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)
Χρεωστικό μέσο ΜΣΕ Δάνεια      16  
Πρωτοβουλία WIFI4EU Επιχορηγήσεις    120  
Ταμείο ευρυζωνικών υπηρεσιών βάσει του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEBF), με πόρους προερχόμενους Μετοχικό κεφάλαιο    240 -
από την Επιτροπή    100
από την ΕΤΕπ και το ΕΤΣΕ    140
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Δάνεια 5 600  
Διαθέσιμο σύνολο   14 948   2 738

1Ποσά του ΕΤΣΕ στο τέλος Ιουνίου 2017.

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

12

Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, διαχειρίζεται τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ). Παρέχει επίσης εγγύηση για έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δανείων που εκδίδει η ίδια, καθώς και των δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η Επιτροπή διαχειρίζεται τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Τμήμα της χρηματοδότησης που διατίθεται για την ευρυζωνικότητα στο πλαίσιο του ΜΣΕ προβλέπεται να επενδυθεί στο ταμείο ευρυζωνικών υπηρεσιών βάσει του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEBF). Η διαχείριση του CEBF θα ασκείται από ανεξάρτητο διαχειριστή ταμείου και η εντολή του είναι να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνήσει η ΕΤΕπ, η Επιτροπή και οι λοιποί εταίροι χρηματοδότησης.

Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου

13

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της δράσης που ανέλαβαν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η ΕΤΕπ για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρόκειται για ένα άκρως επίκαιρο ζήτημα, καθώς, αφενός, πλησιάζει η προθεσμία του 2020 και, αφετέρου, η Επιτροπή ανακοίνωσε νέους στόχους για το 2025. Για τον σκοπό αυτό εξετάσαμε:

 • αν τα κράτη μέλη είναι πιθανό να επιτύχουν τους στόχους περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και αν η Επιτροπή παρακολουθεί τα επιτεύγματα αυτά,
 • αν τα κράτη μέλη ανέπτυξαν κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων και
 • αν τα κράτη μέλη υλοποίησαν επιτυχώς τις στρατηγικές τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων και των πηγών χρηματοδότησης που επέλεξαν (της ΕΤΕπ περιλαμβανομένης) και του ρυθμιστικού, ανταγωνιστικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος που διαμόρφωσαν.

Εξετάσαμε επίσης την υποστήριξη που παρείχε η Επιτροπή σε σχέση με τα ανωτέρω τρία θέματα.

14

Ο έλεγχος κάλυψε όλες τις πηγές χρηματοδότησης που παρατίθενται στον πίνακα 2 (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ, ΜΣΕ, ΕΤΣΕ, δάνεια της ΕΤΕπ και CEBF) και επικεντρώθηκε στα εξής πέντε κράτη μέλη: την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ιταλία. Τα εν λόγω κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 40 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ και επελέγησαν ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη κάλυψη τόσο από άποψη γεωγραφικής κατανομής όσο και όσον αφορά διάφορες πτυχές της ευρυζωνικής κάλυψης, όπως οι αγροτικές περιοχές και το κόστος σύνδεσης. Ο έλεγχος κάλυψε αμφότερες τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020.

15

Σε επίπεδο ΕΕ, ο έλεγχος κάλυψε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τα ευρυζωνικά δίκτυα14, καθώς και την ΕΤΕπ όσον αφορά το ΕΤΣΕ και το CEBF. Το κλιμάκιο ελέγχου επισκέφθηκε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και ΜΚΟ στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη, όπως ενώσεις τηλεπικοινωνιών, ενώσεις καταναλωτών και ενώσεις επιχειρήσεων. Οι επισκέψεις στα κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου περιλάμβαναν επισκέψεις σε υπουργεία αρμόδια για τη χάραξη και την εφαρμογή της στρατηγικής περί ευρυζωνικότητας, σε φορείς υπεύθυνους για τη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, σε αρμόδια γραφεία ευρυζωνικότητας και σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Επίσης στις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της παρούσας έκθεσης, συνεισέφεραν εμπειρογνώμονες του τομέα των τηλεπικοινωνιών, των οποίων η συμβολή απεδείχθη καρποφόρα.

Παρατηρήσεις

Μολονότι η ευρυζωνική κάλυψη βελτιώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, ορισμένοι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι απίθανο να επιτευχθούν

16

Εξετάσαμε την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη από το 2010 και μετά όσον αφορά τους τρεις συναφείς στόχους του Ψηφιακού θεματολογίου (βλέπε σημεία 6 και 7). Εκτιμήσαμε επίσης κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους του 2025, και αξιολογήσαμε την παρακολούθηση της Επιτροπής και την υποστήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη.

Όλα τα κράτη μέλη είχαν επιτύχει τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2016

Στόχος 1: έως το 2013 να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες της Ένωσης

17

Στα τέλη του 2013, όλα τα κράτη μέλη εκτός από τις τρεις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) είχαν επιτύχει τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής κάλυψης. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, όλοι σχεδόν οι πολίτες στην ΕΕ είχαν πρόσβαση σε βασικά ευρυζωνικά δίκτυα και το 98 % των νοικοκυριών είχαν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις.

Δύο από τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη ενδέχεται να επιτύχουν τον στόχο κάλυψης των 30 Mbps έως το 2020, ωστόσο η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές εξακολουθεί να είναι προβληματική στα περισσότερα κράτη μέλη

Στόχος 2: έως το 2020, να διασφαλιστεί ταχεία ευρυζωνική κάλυψη για όλους τους πολίτες της Ένωσης (> 30 Mbps)

18

Σχετικά με τον στόχο αυτό, διαπιστώσαμε σημαντική βελτίωση στα περισσότερα κράτη μέλη. Τον Ιούνιο του 2017 το ποσοστό των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση σε ταχέα ευρυζωνικά δίκτυα είχε αυξηθεί από 48 % το 2011 σε 80 %, σε ολόκληρη την ΕΕ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Μάλτα είχε ήδη επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: η Ελλάδα και η Γαλλία πέτυχαν την κάλυψη σε ποσοστό περίπου 50 %, ενώ τα ποσοστά κάλυψης σε ακόμη επτά κράτη μέλη δεν υπερέβαιναν το 80 % (βλέπε γράφημα 2).

Γράφημα 2

Κάλυψη με ταχύτητα 30 Mbps σε όλα τα κράτη μέλη το 2011 και το 2017

Σημ.: το 2011 δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Κύπρο και την Κροατία.

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

19

Στα πέντε κράτη μέλη που ελέγχθηκαν, παρατηρήθηκε επίσης τάση αύξησης της κάλυψης την περίοδο 2011-2017 (βλέπε γράφημα 3). Συνδυάζοντας ιδιωτικές με δημόσιες επενδύσεις, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Ιταλία αύξησαν σημαντικά την κάλυψή τους με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση από το 2011 και μετά. Επιπλέον, τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν προγραμματίσει να αυξήσουν περαιτέρω την εν λόγω κάλυψη στις αγροτικές και τις ημιαστικές περιοχές.

20

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Ιταλίας, δεν προβλέπεται πιθανό, βάσει της συντελεσθείσας προόδου και των τρεχόντων σχεδίων, να διατίθεται σε όλους τους πολίτες ταχύτητα 30 Mbps έως το 2020. Σε δύο κράτη μέλη, την Ουγγαρία και τη Γερμανία, υπάρχουν ακόμη, βάσει των σχεδίων ανάπτυξής τους, πιθανότητες να επιτύχουν την κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού τους με ταχύτητα 30 Mbps έως το 2020. Στην Πολωνία, τα σχέδια ανάπτυξης που βρίσκονταν εν ισχύι στα τέλη του 2017 δεν περιλάμβαναν οποιαδήποτε αναφορά στην κάλυψη του 13 % των νοικοκυριών έως το 2020, τα οποία βρίσκονταν κατά κύριο λόγο στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (βλέπε σημείο 57).

Γράφημα 3

Εξέλιξη της κάλυψης με ταχύτητα 30 Mbps στα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη την περίοδο 2011-2017

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

21

Πίσω από τη γενική αυτή αύξηση της κάλυψης με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση κρύβεται μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της κάλυψης αστικών και αγροτικών περιοχών. Το 2016 το ποσοστό κάλυψης των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν 47 %, έναντι του συνολικού μέσου όρου του 80 %15. Μόνο σε τρία, σχετικά μικρά ή αστικοποιημένα κράτη μέλη, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες ήταν η κάλυψη των αγροτικών περιοχών ισοδύναμη με εκείνη των αστικών περιοχών (βλέπε γράφημα 4). Σε πολλά κράτη μέλη, η κάλυψη των αγροτικών περιοχών είναι κατά πολύ μικρότερη της συνολικής κάλυψης, και για 14 κράτη μέλη η κάλυψη με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση των αγροτικών περιοχών είναι μικρότερη του 50 %. Χωρίς ικανοποιητική ευρυζωνική κάλυψη, υπάρχει κίνδυνος οι αγροτικές περιοχές να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τα σχετικά απορρέοντα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (βλέπε σημείο 1).

22

Στη Γαλλία, το επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο περί ευρυζωνικότητας του 2013 αποσκοπούσε στην κάλυψη όλου του πληθυσμού με ταχύτητες 30 Mbps έως το 2022, και του 80 % του πληθυσμού με οπτικές ίνες. Ωστόσο, σε έκθεση του Ιανουαρίου του 2017, το γαλλικό ανώτατο όργανο ελέγχου αμφισβήτησε την καταλληλότητα της χρήσης οπτικών ινών σε ορισμένες περιοχές, δεδομένου ότι το κόστος τους είναι υψηλό και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εφαρμογή τους υπερβολικά μεγάλο. Η Γαλλία εξετάζει τώρα τη χρήση άλλων τεχνολογιών σε ορισμένες περιοχές, όπως οι 4G σταθερές ασύρματες συνδέσεις.

Γράφημα 4

Κάλυψη με ταχύτητες 30 Mbps των αγροτικών περιοχών σε σύγκριση με τη συνολική κάλυψη το 2017

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

Μολονότι τα περισσότερα εξετασθέντα κράτη μέλη δεν είναι πιθανό να επιτύχουν τον στόχο διείσδυσης του 2020…

Στόχος 3: έως το 2020 να εξασφαλιστεί η διείσδυση των υπερταχείων ευρυζωνικών συνδέσεων (> 100 Mbps) τουλάχιστον στο 50% των νοικοκυριών της ΕΕ

23

Η διαθεσιμότητα των υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση των νοικοκυριών σε υπηρεσίες 100 Mbps. Εντούτοις, η διείσδυση συνδέεται επίσης με τη ζήτηση και εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές, όπως η ηλικία του πληθυσμού και το μορφωτικό επίπεδό του, η τιμή της σύνδεσης και η αγοραστική δύναμη. Ο στόχος 3 αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη. Μολονότι η διείσδυση αυξήθηκε από το 2013 και μετά, το 2017 οι συνδέσεις εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε ποσοστό κάτω του 20 % σε 19 κράτη μέλη, ποσοστό που απέχει παρασάγγας από τον στόχο του 50 %. Σε ολόκληρη την ΕΕ, μόλις το 15 % των νοικοκυριών της ΕΕ είχαν στα μέσα του 2017 σύνδεση με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps (βλέπε γράφημα 5). Διαπιστώνουμε ότι στους στόχους σχετικά με την κοινωνία των Gigabit για το 2025 (σημείο 8) δεν περιλαμβάνεται στόχος για την ευρυζωνική διείσδυση.

Γράφημα 5

Συνδρομές σε ταχύτητες 100 Mbps το 2013 και το 2017

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

24

Στα πέντε κράτη μέλη που εξετάσθηκαν, η ευρυζωνική διείσδυση κυμαινόταν το 2017 από λιγότερο του 5 % έως σχεδόν 30 %. Στα εν λόγω πέντε κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ουγγαρία, ο ρυθμός αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης που διαπιστώνεται από το 2013 και μετά δεν αρκεί για την επίτευξη του στόχου του 50 % έως το 2020 (βλέπε γράφημα 6).

Γράφημα 6

Εξέλιξη των συνδέσεων ταχύτητας 100 Mbps στα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη την περίοδο 2013-2017

Πηγή: Ανάλυση του ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής.

…τρία από τα εξετασθέντα κράτη μέλη έχουν, βάσει των τωρινών σχεδίων τους, αρκετές πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους για το 2025

25

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 για την κοινωνία των Gigabit ορίζονται τρεις στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025. Οι συγκεκριμένοι στόχοι συμπληρώνουν εκείνους του Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020 και επιβάλλουν ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps.

26

Όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω (βλέπε σημείο 20), η Ιρλανδία και η Ιταλία είναι απίθανο να επιτύχουν 100 % κάλυψη με ταχύτητα 30 Mbps έως το 2020. Ωστόσο, εάν τα τωρινά σχέδιά τους υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι δύο αυτές χώρες, καθώς και η Ουγγαρία, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους τους για το 2025. Στα εν λόγω κράτη μέλη, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της κάλυψης, ιδίως τα ομοαξονικά καλώδια και οι οπτικές ίνες, επιτρέπουν την ανάπτυξη ταχυτήτων άνω των 100 Mbps, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αναβαθμιστούν έως και σε 1 Gbps. Τα υπόλοιπα δύο κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους για το 2025.

Η στήριξη της Επιτροπής αξιολογήθηκε θετικά από τα κράτη μέλη, αλλά η παρακολούθησή της δεν είναι συντονισμένη μεταξύ των γενικών διευθύνσεων

27

Εξετάσαμε κατά πόσον η Επιτροπή παρείχε στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με την ευρυζωνικότητα και υποστήριξε τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των σχεδίων τους στην πράξη. Αξιολογήσαμε κατά πόσον η Επιτροπή υποστήριζε τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα επιτεύγματά τους, όπως και το κατά πόσον ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τυχόν αδυναμίες τους σε σχέση με την επίτευξη των ευρυζωνικών στόχων τους.

Η Επιτροπή, με την καθοδήγηση και την υποστήριξή της, κάλυψε πλήθος ζητημάτων και παρενέβαινε συνεχώς για τη βελτίωση της υλοποίησης
28

Η Επιτροπή παρείχε ευρεία καθοδήγηση, επί διαφόρων θεμάτων. Αυτή έλαβε τη μορφή ανακοινώσεων (όπως οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων16), επεξηγηματικών οδηγών για διάφορους τομείς, οι οποίοι καταρτίστηκαν από τρίτους για λογαριασμό της Επιτροπής (όπως τα έγγραφα «Guide to High-Speed Broadband Investment»17 και «The broadband State aid rules explained, An eGuide for Decision Makers»18), καθώς και διάδοσης ορθών πρακτικών. Στο πλαίσιο 4 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσιμης καθοδήγησης της Επιτροπής.

Πλαίσιο 4

Χαρτογράφηση ευρυζωνικότητας

Η χαρτογράφηση αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των ευρυζωνικών δικτύων και βάση της αξιολόγησης των έργων αυτών από την ΕΕ υπό το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων. Η χαρτογράφηση της ευρυζωνικότητας συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη στόχευση της χρηματοδότησης και διευκολύνει τον σχεδιασμό. Η ελλιπής χαρτογράφηση, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποτελεί τον λόγο της ανεπαρκούς οικονομικής βιωσιμότητας τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων.

Η χαρτογράφηση της ευρυζωνικότητας συνίσταται στη συλλογή και την παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ευρυζωνικής κάλυψης. Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση δεν αφορά μόνο την απεικόνιση με γεωαναφορά, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Μπορεί να αφορά δεδομένα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής υποδομής, αυτής καθαυτής, π.χ. καλώδια χαλκού ή καλώδια οπτικής ίνας, αλλά μπορεί και να αφορά υποδομές όπως οι αγωγοί και οι σωλήνες. Επιπροσθέτως, η ευρυζωνική χαρτογράφηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την πραγματική παροχή και ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής19 εξετάστηκαν οι πρωτοβουλίες χαρτογράφησης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υποδομών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και αναπτύχθηκαν τέσσερα είδη ευρυζωνικής χαρτογράφησης: η χαρτογράφηση υποδομών, η χαρτογράφηση επενδύσεων, η χαρτογράφηση υπηρεσιών και η χαρτογράφηση της ζήτησης. Οι χάρτες και τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό αποτελούν τα πλέον απτά αποτελέσματα της ευρυζωνικής χαρτογράφησης στα κράτη μέλη της ΕΕ και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούν συνδυασμό των τεσσάρων ειδών χαρτογράφησης της ευρυζωνικότητας.

29

Πέραν της γραπτής καθοδήγησης, η Επιτροπή παρείχε στα κράτη μέλη πρακτική τεχνική υποστήριξη (π.χ. πρωτοβουλία JASPERS20), εμπειρογνωσία και συμβουλές για διάφορα ζητήματα (π.χ. εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προαναφερθείσας χαρτογράφησης21, καθώς και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων). Η Επιτροπή συγκρότησε επίσης το ευρωπαϊκό δίκτυο γραφείων ευρυζωνικότητας (βλέπε πλαίσιο 5).

30

Τα πέντε κράτη μέλη που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου μας, μάς ανέφεραν ότι θεωρούν θετική την υποστήριξη που έλαβαν από την Επιτροπή τόσο σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο.

Πλαίσιο 5

Ευρωπαϊκό δίκτυο γραφείων ευρυζωνικότητας

Τον Νοέμβριο του 2015, οι Επίτροποι της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, κάλεσαν τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν, σε εθελούσια βάση, στη συγκρότηση ενός δικτύου γραφείων ευρυζωνικότητας. Ο σκοπός ήταν κάθε γραφείο ευρυζωνικότητας να παρέχει συμβουλές στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τεχνική υποστήριξη στους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με τρόπους πραγματοποίησης αποτελεσματικών επενδύσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ.

Τα γραφεία ευρυζωνικότητας είχαν συσταθεί έως το τέλος του 2016. Τον Ιανουάριο του 2017, η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία έναν μηχανισμό υποστήριξης με σκοπό να παρέχει στα γραφεία ευρυζωνικότητας συνδρομή στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, καθώς και στη διαχείριση και τον συντονισμό διαδικτυακών φόρα για θέματα σχετικά με τη λειτουργία των γραφείων ευρυζωνικότητας. Το δυνητικό πλεονέκτημα ενός δικτύου γραφείων ευρυζωνικότητας, σε σύγκριση με έναν τεχνικό εμπειρογνώμονα, έγκειται στη δυνατότητα των εν λόγω γραφείων να διευθετούν περισσότερα ζητήματα και να φέρνουν εις πέρας περισσότερα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την ακολουθούμενη πολιτική.

Η Επιτροπή ασκούσε τακτική παρακολούθηση, αλλά χωρίς επαρκή συντονισμό
31

Η Επιτροπή ασκεί τακτική παρακολούθηση της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη και συγκεντρώνει τις πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ. Εντούτοις, δεν διενεργείται από τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής κοινή παρακολούθηση, η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» περί ευρυζωνικότητας.

32

Υπάλληλοι της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών επισκέπτονται κάθε χρόνο τα κράτη μέλη και καταρτίζουν εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως όσον αφορά τον δείκτη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας και την έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο στην Ευρώπη. Με τα έγγραφα αυτά δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συγκρίνουν τα επιτεύγματά τους σε βάθος χρόνου, καθώς και με τα άλλα κράτη μέλη. Μολονότι η Επιτροπή συγκεντρώνει τα σχετικά δεδομένα και τα αναφέρει στην έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο στην Ευρώπη και στις προγενέστερες εκθέσεις, οι δείκτες συνδεσιμότητας που αναφέρονται στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας δεν περιλαμβάνουν τον στόχο 3 (50 % των νοικοκυριών με συνδέσεις ταχύτητας υψηλότερης των 100 Mbps).

33

Η παρακολούθηση της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης βασίζεται στους δείκτες που ορίζονται σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και πραγματοποιείται μέσω των επιτροπών παρακολούθησης στις οποίες η Επιτροπή ασκεί συμβουλευτικό ρόλο, καθώς και μέσω των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. Ο κοινός δείκτης εκροής που έχει ορίσει η Επιτροπή για τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ δεν επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των τριών στόχων του Ψηφιακού θεματολογίου για το 2020, δεδομένου ότι ο δείκτης ορίζεται ως «πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps» και δεν αναλύεται περαιτέρω σε ταχεία ευρυζωνική σύνδεση (ταχύτερη των 30 Mbps) και υπερταχεία ευρυζωνική σύνδεση (ταχύτερη των 100 Mbps). Το ίδιο ισχύει και για το ΕΓΤΑΑ, σε σχέση με το οποίο η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης όρισε ως δείκτη εκροής τον «πληθυσμό που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠ ή άλλες)». Για αμφότερα το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ, οι κοινοί δείκτες δεν διακρίνουν μεταξύ της ταχείας και της υπερταχείας ευρυζωνικής σύνδεσης.

34

Στο πλαίσιο του ελέγχου μας στα επιλεγμένα κράτη μέλη, διαπιστώσαμε την ύπαρξη καθυστερήσεων που επηρέασαν την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην Ιρλανδία, από το 2015 και έπειτα σημειώνονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας. Στη Γερμανία, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το επονομαζόμενο προϊόν εικονικής τοπικής αδεσμοποίητης πρόσβασης ή VULA (virtual unbundled local access product) (σημείο 48) υπήρξαν χρονοβόρες, με αρνητικό ενδεχομένως αντίκτυπο στον ανταγωνισμό. Τέλος, όσον αφορά την Πολωνία, το πρόβλημα της υποχρησιμοποίησης της υποδομής κορμού δεν αναδείχθηκε στο πλαίσιο της παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων (σημεία 76 έως 78). Κατά τον χρόνο του ελέγχου, καμία από αυτές τις τρεις αδυναμίες δεν είχε αναγνωριστεί ρητά στο πλαίσιο της παρακολούθησης από την Επιτροπή, αλλά ούτε και οι σχετικές αρχές των κρατών μελών είχαν λάβει διορθωτικά μέτρα.

Όλα τα κράτη μέλη ανέπτυξαν στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα, ωστόσο στις στρατηγικές που εξετάσαμε εντοπίσαμε αδυναμίες

35

Εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη χάραξαν στρατηγικές και έθεσαν στόχους, βάσει των αντίστοιχων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ευρυζωνικότητα, καθώς και κατά πόσον οι διαθέσιμοι πόροι, οι πηγές χρηματοδότησης και οι αρμοδιότητες υλοποίησης προσδιορίστηκαν με ολοκληρωμένο τρόπο. Εξετάσαμε επίσης αν τα κράτη μέλη παρείχαν ανάλυση που να αιτιολογεί την επιλογή της τεχνολογίας (οπτικές ίνες, τηλεφωνικό δίκτυο χαλκού, ομοαξονικά καλώδια, κεραίες, δορυφόρος) για τα διαφορετικά τμήματα του δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης (βλέπε σημείο 3).

Όλα τα κράτη μέλη ανέπτυξαν στρατηγικές, ωστόσο σημειώθηκαν καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματά τους και οι στόχοι τους δεν ήταν πάντοτε συνεπείς με εκείνους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Χρονοδιάγραμμα των στρατηγικών
36

Στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (σημείο 6), απαιτείτο από τα κράτη μέλη «να εκπονήσουν και να θέσουν σε λειτουργία έως το 2012 εθνικά σχέδια ευρυζωνικών δικτύων που να πληρούν τους στόχους κάλυψης, ταχύτητας και αφομοίωσης, τα οποία ορίζονται στη στρατηγική “Ευρώπη 2020”».

37

Διαπιστώσαμε ότι όλα τα εξετασθέντα κράτη μέλη ανέπτυξαν στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα, όμως μόνο η Ιρλανδία εξέδωσε τη στρατηγική της εντός της προθεσμίας του 2012 (βλέπε πίνακα 3). Τα άλλα τέσσερα κράτη μέλη δημοσίευσαν τις στρατηγικές τους το 2014 και το 2015. Η Ιρλανδία αναθεώρησε τη στρατηγική της στο τέλος του 2015, εξαιτίας αστοχιών στην αγορά. Η καθυστέρηση στην έγκριση των στρατηγικών των κρατών μελών μείωσε τον διαθέσιμο χρόνο για την υλοποίησή τους, από οκτώ σε πέντε ή έξι χρόνια, δυσχεραίνοντας ενδεχομένως στα εν λόγω κράτη μέλη την επίτευξη των στόχων για αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2020.

Πίνακας 3

Ημερομηνίες δημοσίευσης των στρατηγικών

Κράτος μέλος Ημερομηνία δημοσίευσης της στρατηγικής
Ιρλανδία Αύγουστος 2012: Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας. Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.
Πολωνία Ιανουάριος 2014: Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας
Γερμανία Αύγουστος 2014: Ψηφιακό θεματολόγιο για την περίοδο 2014-2017
Ουγγαρία Δεκέμβριος 2014: Εθνική στρατηγική πληροφοριών-επικοινωνιών
Iταλία Μάρτιος του 2015: Εθνική στρατηγική για τις υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις
Συνέπεια με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
38

Εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη όρισαν στόχους συνεπείς με τους στόχους ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Όπως τονίζεται στον πίνακα 4, διαπιστώσαμε ότι όλα τα εξετασθέντα κράτη μέλη περιλάμβαναν στις στρατηγικές τους αμφότερους τους στόχους 1 και 2, για βασική και ταχεία ευρυζωνική κάλυψη αντίστοιχα. Για τέσσερα από τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη, ο στόχος 1 είχε ήδη επιτευχθεί κατά τη δημοσίευση των στρατηγικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στόχοι που τέθηκαν ήταν περισσότερο φιλόδοξοι από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:

 • στη Γερμανία, όσον αφορά τον στόχο 2, αντί για την κάλυψη με ταχύτητες 30 Mbps έως το 2020, ο στόχος ήταν να καλυφθεί το 100 % του πληθυσμού με ταχύτητες 50 Mbps έως το 2018 και
 • στην Ουγγαρία, όσον αφορά τον στόχο 2, ο στόχος ήταν η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου ταχύτητας τουλάχιστον 30 Mbps σε κάθε νοικοκυριό έως το 2018, αντί για το 2020.

Πίνακας 4

Οι στόχοι περί ευρυζωνικότητας των εξετασθέντων κρατών μελών σε σύγκριση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Στόχοι Γερμανία Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Πολωνία
Στόχος 1: Βασική ευρυζωνική σύνδεση για το σύνολο του πληθυσμού έως το 2013 ✓✓
Στόχος 2: Κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού με ταχύτητες 30 Mbps έως το 2020 ✓✓ ✓✓
Στόχος 3: Σύνδεση άνω του 50 % των νοικοκυριών σε ταχύτητες 100 Mbps έως το 2020 ~ ~ ~

Υπόμνημα:  : ίδιος στόχος ✓✓ : περισσότερο φιλόδοξος στόχος, ~ στόχος κάλυψης αλλά όχι στόχος ευρυζωνικής διείσδυσης,  απουσία στόχου)

39

Οι στρατηγικές ορισμένων κρατών μελών ανέλυαν με περισσότερες λεπτομέρειες τους στόχους τους σε σύγκριση με τους υψηλού επιπέδου στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική της Ουγγαρίας προέβλεπε πρόσθετους στόχους για τις ελάχιστες ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης, της τάξης των 7,5 και 1,7 Mbps αντιστοίχως. Στην Ιρλανδία, το έγγραφο στρατηγικής όριζε τα 30 Mbps ως ελάχιστη ταχύτητα καταφόρτωσης και περιλάμβανε πρόσθετους στόχους, παραδείγματος χάριν, σχετικά με την ελάχιστη ταχύτητα αναφόρτωσης και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

40

Κανένα από τα εξετασθέντα κράτη μέλη δεν είχε συμπεριλάβει στη στρατηγική του κάποιον εθνικό στόχο σχετικό με τον στόχο 3, ήτοι τη σύνδεση άνω του 50 % των νοικοκυριών σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps. Η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ιταλία συμπεριέλαβαν στόχους για την κάλυψη των νοικοκυριών με ταχύτητες 100 Mbps, δεδομένου ότι η κάλυψη είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επίτευξη του στόχου της διείσδυσης. Στην Ιταλία, ο στόχος είναι η παροχή τουλάχιστον 100 Mbps στο 85 % του πληθυσμού, καθώς και σε όλα τα δημόσια κτίρια, βιομηχανικές περιοχές, κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης και περιοχές μείζονος οικονομικού συμφέροντος. Μολονότι στη στρατηγική της Ιταλίας δεν περιλαμβάνεται στόχος για την ευρυζωνική διείσδυση, τέτοιου είδους στόχος περιλαμβάνεται στο σχέδιο επενδύσεων της χώρας, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής της. Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν θέσει ως στόχο την πρόσβαση του 50 % των νοικοκυριών σε διαδικτυακές υπηρεσίες ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps έως το 2020.

Οι στρατηγικές που υπέβαλαν τα εξετασθέντα κράτη μέλη στην Επιτροπή δεν ήταν πάντοτε ολοκληρωμένες

41

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, η Επιτροπή κατάρτισε εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Ως προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδότησης, τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να προσδιορίσουν αν πληρούνται οι σχετικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και να τεκμηριώσουν την κατάστασή τους στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης22 ή στα επιχειρησιακά προγράμματά τους (ΕΠ) (ή να καταρτίσουν σχέδια δράσης για να το επιτύχουν έως το τέλος του 2016).23

42

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που αφορούσαν ευρυζωνικές υποδομές εφαρμόζονταν στα κράτη μέλη που επεδίωκαν να λάβουν συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Βάσει των αιρεσιμοτήτων αυτών, τα κράτη μέλη όφειλαν να καταρτίσουν εθνικό ή περιφερειακό σχέδιο ευρυζωνικότητας το οποίο να περιλαμβάνει τα εξής:

 • σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές βασιζόμενο σε οικονομική ανάλυση που λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές, καθώς και τις προγραμματισμένες επενδύσεις,
 • μοντέλα βιώσιμων επενδύσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό και παρέχουν πρόσβαση σε ανοικτές, οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας και χωρίς επιχειρηματικό κίνδυνο υποδομές και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και
 • μέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων24.
43

Και τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη θεώρησαν στο σύνολό τους ότι πληρούσαν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την ευρυζωνικότητα. Στο πλαίσιο της εξέτασης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των ΕΠ, η Επιτροπή έκρινε και αυτή με τη σειρά της ότι τα εν λόγω κράτη μέλη πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εντούτοις, εντοπίσαμε αδυναμίες στα σχέδια των κρατών μελών για τις επενδύσεις σε υποδομές. Πρώτον, όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 40, κανένα από τα εξετασθέντα κράτη μέλη δεν περιλάμβανε στη στρατηγική του στόχο για διείσδυση ταχυτήτων 100 Mbps, ήτοι τον τρίτο στόχο για την ευρυζωνικότητα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Δεύτερον, το σχέδιο ευρυζωνικότητας της Γερμανίας δεν ήταν ολοκληρωμένο.

44

Στη Γερμανία, σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα ήταν η διαδικασία χαρτογράφησης, η οποία άρχισε το 2010. Προκειμένου οι αρχές να μπορούν να αναπτύξουν το ολοκληρωμένο «σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές» που απαιτείται στο πλαίσιο των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, θα πρέπει η συγκεκριμένη διαδικασία να παραγάγει καλής ποιότητας δεδομένα και στη συνέχεια να προσδιοριστούν οι περιοχές στις οποίες είναι πιθανόν να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας καθώς και οι περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη από τη δημόσια παρέμβαση. Η ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο της χαρτογράφησης της ευρυζωνικότητας έχει βελτιωθεί σημαντικά από την έναρξη της διαδικασίας το 2010, ωστόσο εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική, επειδή οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης ευρυζωνικών υπηρεσιών δεν επικαιροποιούν τον χάρτη με τον ρυθμό που αναπτύσσουν το δίκτυο.

Δεν αντιμετώπισαν όλα τα εξετασθέντα κράτη μέλη τις προκλήσεις που έθετε η προϋπάρχουσα υποδομή τους

45

Καθένα από τα εξετασθέντα κράτη μέλη δρα εντός του δικού του τεχνολογικού, ρυθμιστικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος· το περιβάλλον αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν κληρονομήσει μια σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένη υποδομή χαλκού για τα τηλεφωνικά συστήματά τους. Στις περιπτώσεις που οι δημόσιες αρχές εφάρμοσαν το μοντέλο της χρηματοδότησης του ελλείμματος στους δημόσιους διαγωνισμούς με αντικείμενο ευρυζωνικές υποδομές (βλέπε πλαίσιο 6), συνήθως επιλεγόταν η λύση της χρήσης καλωδίων και οπτικών ινών.

Πλαίσιο 6

Στήριξη του δημόσιου τομέα για την ευρυζωνικότητα

Σύμφωνα με την Επιτροπή25 υπάρχουν τέσσερα μοντέλα στήριξης της ευρυζωνικότητας από τον δημόσιο τομέα:

 • Άμεσες επενδύσεις (μοντέλο του δημοτικού δικτύου υπό δημόσια διαχείριση), στο πλαίσιο των οποίων η ανάπτυξη και η λειτουργία του δικτύου ελέγχεται από δημόσια αρχή και το δίκτυο είναι διαθέσιμο σε όλους τους παρόχους (γνωστό και ως «δίκτυο ανοικτής χονδρικής πρόσβασης»).
 • Έμμεσες επενδύσεις (μοντέλο του δημοτικού δικτύου υπό ιδιωτική διαχείριση), στο πλαίσιο των οποίων οι δημόσιες αρχές αναθέτουν σε ιδιωτική επιχείρηση τη θέση σε εφαρμογή ενός ανοικτού δικτύου στο πλαίσιο του οποίου οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους πελάτες.
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινοτήτων (ευρυζωνικό μοντέλο κοινότητας), η οποία ακολουθεί την εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση, με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας να αναλαμβάνεται στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από πολίτες των τοπικών κοινοτήτων
 • Επιδότηση του παρόχου (μοντέλο χρηματοδότησης του ελλείμματος), στο πλαίσιο της οποίας η δημόσια αρχή καταβάλλει τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό έλλειμμα που δημιουργείται μεταξύ του τι είναι εμπορικώς βιώσιμο για τον ιδιωτικό τομέα και τι αναγκαίο για την παροχή επαρκών υποδομών.
46

Οι προϋπάρχουσες υποδομές στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία ήταν καλά ανεπτυγμένες υποδομές χαλκού. Στη Γερμανία και την Ιταλία, όταν το μοντέλο που χρησιμοποιούνταν σε δημόσιους διαγωνισμούς για ευρυζωνικές υποδομές ήταν αυτό της χρηματοδότησης του ελλείμματος, η τάση ήταν να χρησιμοποιείται η υποδομή χαλκού που έχει στην ιδιοκτησία του ο κατεστημένος φορέας (ο εθνικός ιστορικός πάροχος τηλεπικοινωνιών). Στην Ιρλανδία, το μοντέλο χρηματοδότησης του ελλείμματος χρησιμοποιείται στους δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, ωστόσο η διαγωνιστική διαδικασία έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που δεν παρέχει κίνητρα για τη χρήση των καλωδίων χαλκού, λόγω των απαιτήσεων από άποψη ταχύτητας. Στην Ιταλία, οι αρχές αποφάσισαν το 2016 να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο των άμεσων επενδύσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να αναπτυχθεί η ευρυζωνικότητα σε ένα δίκτυο ανοικτής χονδρικής πρόσβασης. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η χρήση των οπτικών ινών, όπως και η πρόσβαση στις υποδομές και τις υπηρεσίες, σε προσιτές τιμές.

47

Στη Γερμανία, ο κατεστημένος φορέας χρησιμοποιεί εκτεταμένα τη διανυσμάτωση για τη βελτίωση της ευρυζωνικής κάλυψης. Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει τη βελτίωση της ταχύτητας σε γραμμές χαλκού. Με τη διανυσμάτωση, είναι πλέον εφικτές ταχύτητες μεταξύ 60 και 100 Mbps. Στο μέλλον είναι πιθανόν να μπορούν να επιτευχθούν ταχύτητες καταφόρτωσης που υπερβαίνουν τα 100 Mbps.

48

Η διανυσμάτωση έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί οικονομικότερη λύση από την εγκατάσταση υποδομής, ωστόσο έχει και αυτή τους περιορισμούς της. Πρώτον, οι διαφημιζόμενες ταχύτητες αφορούν περιορισμένο αριθμό χρηστών· όσοι περισσότεροι χρήστες συνδέονται τόσο μειώνεται η ταχύτητα. Δεύτερον, η διανυσμάτωση αποτελεί βραχυπρόθεσμη λύση, δεδομένου ότι δεν είναι βιώσιμη στο μέλλον, όπως οι οπτικές ίνες και τα ομοαξονικά καλώδια. Μολονότι μπορεί να είναι αρκετή για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με τη διανυσμάτωση δεν είναι πιθανό να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες της κοινωνίας των Gigabit με ορίζοντα το 2025, όταν θα απαιτούνται ταχύτητες 1 Gbps (σημείο 8). Τρίτον, προαπαιτούμενο της διανυσμάτωσης είναι στο τελευταίο χιλιόμετρο να έχει φυσική πρόσβαση μόνον ένας πάροχος (γράφημα 1), στοιχείο που ενδεχομένως περιορίζει τον ανταγωνισμό. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα, έπειτα από εκτεταμένες συζητήσεις με την Επιτροπή, η Γερμανία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2016 την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει ένα προϊόν εικονικής τοπικής αδεσμοποίητης πρόσβασης όσον αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής με δημόσια χρηματοδότηση (βλέπε πλαίσιο 7).

Πλαίσιο 7

Ρύθμιση του ζητήματος της διανυσμάτωσης μέσω του VULA στη Γερμανία

Εφαρμόζοντας ένα προϊόν VULA, ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου πρέπει να διασφαλίζει τη μεταφορά των δεδομένων κίνησης των ανταγωνιστών υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές που θα είχαν οι ανταγωνιστές στην περίπτωση φυσικής πρόσβασης στις γραμμές χαλκού. Έτσι οι ανταγωνιστές δεν στερούνται της δυνατότητας να προσφέρουν στους πελάτες τους τις διάφορες δικές τους προσφορές διαδικτυακών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων, ακόμη και όταν ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου χρησιμοποιεί τη διανυσμάτωση.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τρία προϊόντα VULA που είχαν προτείνει οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών για τα οικεία έργα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο του σχετικού εθνικού προγράμματος. Η Επιτροπή δημοσίευσε απόφαση τον Αύγουστο του 2017, στην οποία υποστηρίζει ότι η εισαγωγή των προϊόντων VULA μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες της διανυσμάτωσης όσον αφορά την ευρυζωνική υποδομή που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση.

Εντούτοις, η λύση των προϊόντων VULA είναι πολύπλοκη και ορισμένοι εμπειρογνώμονες τη θεωρούν βήμα οπισθοδρόμησης. Οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις υπηρεσίες που προσφέρει ο κατεστημένος φορέας, δεδομένου ότι τα νέα προϊόντα τους δεν υποστηρίζονται σε επίπεδο εξυπηρέτησης. Κατά συνέπεια, οι εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης αποφασίζουν συχνά την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, μόλις συνειδητοποιήσουν ότι η εγκατάσταση της δικής τους υποδομής είναι περισσότερο βιώσιμη από εμπορική άποψη (βλέπε επίσης σημείο 66).

Περιορισμένη η πρόοδος των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων τους σχετικά με την ευρυζωνικότητα, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων

49

Εξετάσαμε την υλοποίηση των σχεδίων ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη με σκοπό να εντοπίσουμε τους παράγοντες που αναχαιτίζουν την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας. Εστιάσαμε την προσοχή μας στη χρηματοδότηση στις αγροτικές περιοχές, στο ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί, καθώς και στον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών περιόδων προγραμματισμού και πηγών χρηματοδότησης.

Σε ορισμένα κράτη μέλη η χρηματοδότηση στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές δεν τυγχάνει της δέουσας προσοχής

50

Αξιολογήσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη και η ΕΤΕπ ανέλυσαν τις ανάγκες των διαφορετικών περιοχών (αστικών, ημιαστικών και αγροτικών26) για ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ελέγξαμε επίσης αν είχαν προσδιορίσει τις πηγές χρηματοδότησης και αν είχαν κατανείμει τα αντίστοιχα ποσά κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμπληρωματικότητα και αποφεύγοντας τις αλληλοεπικαλύψεις.

51

Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 9, το ποσό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων ευρυζωνικότητας του 2020 ανερχόταν σε έως και 250 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 2013. Η ΕΤΕπ υπολόγισε επίσης ότι το ήμισυ των δαπανών αφορά αγροτικές περιοχές, στις οποίες κατοικεί το 20 % του πληθυσμού.

Εξετασθέντα κράτη μέλη
52

Οι φορείς εκμετάλλευσης του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούν τις περισσότερες επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση, ήτοι το έλλειμμα χρηματοδότησης, αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. Τέσσερα από τα εξετασθέντα κράτη μέλη (Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πολωνία) υπολόγισαν το μέγεθος του ελλείμματος χρηματοδότησης. Μολονότι όλα τα εξετασθέντα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Πολωνία και την Ουγγαρία, χρησιμοποίησαν κονδύλια της ΕΕ, οι περισσότεροι δημόσιοι πόροι για τη στήριξη της ευρυζωνικότητας προέρχονται από τον εθνικό προϋπολογισμό τους27. Τρία από τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη είχαν προσδιορίσει περιοχές με ανεπαρκή ταχύτητα ευρυζωνικού δικτύου και διέθεσαν για αυτές πόρους από τα ΕΔΕΤ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους.

53

Διαπιστώσαμε ότι, μεταξύ των κρατών που είχαν υπολογίσει το έλλειμμα χρηματοδότησης, μόνο η Ουγγαρία και η Ιταλία διέθεσαν αρκετούς πόρους για την κάλυψη όλων των νοικοκυριών με ταχεία ευρυζωνικά δίκτυα. Οι ουγγρικές αρχές προέβησαν την περίοδο 2014-2015 σε χαρτογράφηση της ευρυζωνικότητας και διαπίστωσαν ότι έπρεπε να καλυφθούν 883 000 χώροι. Οι φορείς εκμετάλλευσης του ιδιωτικού τομέα δεσμεύθηκαν να καλύψουν 384 000 χώρους, αφήνοντας έτσι σχεδόν 500 000 χώρους να καλυφθούν από δημόσια παρέμβαση. Για την επιδότηση των φορέων εκμετάλλευσης, οι αρχές προκήρυξαν αρκετές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και διέθεσαν 164 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 29 εκατομμύρια ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό, μέσω του μοντέλου χρηματοδότησης του ελλείμματος. Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ανήλθε σε 193 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της επένδυσης, η οποία περιλάμβανε χρηματοδότηση, ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ, από τον ιδιωτικό τομέα.

54

Οι ιταλικές αρχές προέβησαν σε χαρτογράφηση το 2016 και το 2017 και δέσμευσαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της ευρυζωνικότητας σε όλες τις περιοχές που δεν είναι εμπορικώς βιώσιμες. Οι αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο των άμεσων επενδύσεων (πλαίσιο 6) για τη σύσταση ενός δικτύου ανοικτής χονδρικής πρόσβασης. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί η κατανομή των δημόσιων πόρων, ωστόσο υπολογιζόταν ότι 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέρχονταν από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ (συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συγχρηματοδότησης) και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ από άλλες εθνικές πηγές.

55

Στην Ιρλανδία, με τη διαδικασία χαρτογράφησης που άρχισε το 2013 προσδιορίστηκε η περιοχή παρέμβασης που έπρεπε να καλυφθεί από το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας, η οποία αρχικά συνίστατο σε 757 000 χώρους. Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017 με, τελικά, 540 000 χώρους να πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, δεδομένου ότι ο κατεστημένος φορέας αποφάσισε να καλύψει 300 000 χώρους, ενώ προστέθηκαν και άλλοι. Το ποσό που διέθεσε η ιρλανδική κυβέρνηση για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ανερχόταν σε 275 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2016-2021, συμπεριλαμβανομένων 75 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΤΠΑ. Μολονότι κατά τον χρόνο του ελέγχου δεν είχε ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, είναι σχεδόν απίθανο το εν λόγω ποσό να είναι αρκετό για την κάλυψη του ελλείμματος χρηματοδότησης. Επιπλέον, μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2017 και Ιανουαρίου του 2018, δύο από τους τρεις υποβάλλοντες προσφορά που παρέμειναν στη διαδικασία, αποφάσισαν να αποσυρθούν από αυτή. Έως τον Μάρτιο του 2018 δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί ο αντίκτυπος που θα έχει στο κόστος και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας το γεγονός ότι πλέον είχε απομείνει μόνον ένας υποβάλλων προσφορά στη διαγωνιστική διαδικασία.

56

Στη Γερμανία, οι αρχές δεν προσδιόρισαν το συνολικό κόστος της κάλυψης όλων των νοικοκυριών με ταχύτητες 30 Mbps και, επομένως, δεν επεδίωξαν να καλύψουν το επενδυτικό έλλειμμα σε κεντρικό επίπεδο.28 Η γερμανική κυβέρνηση δέσμευσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος ευρυζωνικότητας για την περίοδο 2014-2017 με σκοπό τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων ευρυζωνικότητας. Τα 16 ομόσπονδα κράτη («Länder») και η ομοσπονδιακή τράπεζα επενδύσεων29 διαθέτουν τα δικά τους χρηματοδοτικά προγράμματα30. Επιπλέον, οι πόροι της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα ανέρχονται σε 362 εκατομμύρια ευρώ: 225 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΓΤΑΑ και 137 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ. Τέλος, η ΕΤΕπ χορήγησε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο έξι δανείων από το 2014. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι γερμανικές αρχές δεν έχουν προβεί σε ανάλυση του ελλείμματος χρηματοδότησης, δεν είναι σαφές αν το συγκεκριμένο επίπεδο δημόσιας στήριξης θα είναι αρκετό ούτως ώστε να επιτευχθεί η συνολική κάλυψη του 100 % με ταχύτητα 30 Mbps.

57

Στην Πολωνία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2014, εξακολουθούσαν να υπάρχουν 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία έπρεπε να καλυφθούν με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση, με το κόστος να αγγίζει συνολικά τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φορείς εκμετάλλευσης του ιδιωτικού τομέα επρόκειτο να καλύψουν 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά σε εμπορικώς βιώσιμες περιοχές, με κόστος που θα ανέλθει σε 2-3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατέθηκαν για το ΕΠ «Digital Poland» κυμαίνονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας, μεταξύ 1,3 και 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, κατά τον χρόνο του ελέγχου, δύο από τα εθνικά χρηματοδοτικά μέσα που προσδιορίζονται στο εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας31 δεν εκτελούνταν ούτε είχαν βρεθεί νέες πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Τον Ιανουάριο του 2018, είχαν προκηρυχθεί τρεις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για το ΕΠ «Digital Poland» και είχε τεθεί σε εφαρμογή ένα χρηματοδοτικό μέσο. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ έχουν ήδη δεσμευθεί, θεωρούμε ότι, κατ’ εκτίμηση, 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά (μεταξύ εκείνων που αντιμετώπιζαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες σύνδεσης) ενδεχομένως να παραμείνουν χωρίς σύνδεση, εάν δεν βρεθούν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση της ΕΤΕπ
58

Η στρατηγική της ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη της τους τρεις στόχους για την ευρυζωνικότητα του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη στα επιχειρησιακά σχέδιά της για τις περιόδους 2014-2016 και 2017-2019. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση ευρυζωνικών υποδομών, η ΕΤΕπ μπορεί να χρησιμοποιήσει σειρά δανείων και χρηματοοικονομικών μέσων, αναλόγως του μεγέθους του έργου και του επιπέδου των κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση περισσότερο ριψοκίνδυνων έργων μέσης ή μεγάλης κλίμακας (15-50 εκατομμυρίων ευρώ και άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως). Το ταμείο ευρυζωνικών υπηρεσιών βάσει του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEBF), το οποίο δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, έχει σχεδιαστεί, πρωτίστως, για την παροχή χρηματοδότησης έως και 30 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρότερα έργα.

59

Τα έτη 2015-2017, η ΕΤΕπ χορήγησε 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΣΕ για τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν την ευρυζωνικότητα. Εξετάσαμε ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΤΣΕ, σε ύψος που ανερχόταν στο ένα τέταρτο περίπου του συνολικού ποσού, αφού το δάνειο στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ ανερχόταν σε 500 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό κόστος του έργου στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έργο αποσκοπούσε στην αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης μέσω της χρήσης οπτικών ινών.

60

Σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο εντοπίσαμε τρεις σημαντικές αδυναμίες. Πρώτον, το έργο δεν επικεντρωνόταν σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενες περιοχές, αλλά αύξανε την κάλυψη των υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών δικτύων κυρίως σε περιοχές που είναι ήδη εμπορικώς βιώσιμες, όπως πόλεις. Δεύτερον, δεν εντοπίσαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ΕΤΣΕ ήταν το καλύτερο χρηματοδοτικό μέσο. Πράγματι, το έργο αυτό θα μπορούσε να είχε χρηματοδοτηθεί με δάνειο της ΕΤΕπ λόγω του μεγέθους του, καθώς και λόγω των περιοχών στις οποίες ανέπτυξε ευρυζωνικά δίκτυα. Τρίτον, το έργο είχε ήδη λάβει για ορισμένες περιοχές σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις από το ΕΤΠΑ, γεγονός που περιόριζε τον κίνδυνο για την ΕΤΕπ.

61

Το μέγεθος του CEBF προβλέπεται να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου: 100 εκατομμύρια ευρώ θα παρασχεθούν από την Επιτροπή μέσω του ΜΣΕ32, 140 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΤΕπ (ίδιοι πόροι και ΕΤΣΕ), 150 εκατομμύρια ευρώ από άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες33, και ο στόχος είναι να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από ιδιώτες επενδυτές. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, το CEBF προβλεπόταν να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2018. Το CEBF έχει σχεδιαστεί για να χρηματοδοτεί μικρότερης κλίμακας και υψηλότερου κινδύνου έργα ευρυζωνικότητας σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενες περιοχές, μέσω ίδιων κεφαλαίων και οιονεί ίδιων κεφαλαίων. Τυχόν μικρότερα έργα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν προκειμένου να σχηματίσουν την κρίσιμη μάζα που θα τους επέτρεπε να λάβουν στήριξη από το CEBF.

62

Σκοπός του CEBF είναι να επενδύει σε περίπου 7 έως 12 έργα ευρυζωνικότητας κάθε χρόνο από το 2017 έως το 2021, σε 20 χώρες. Θα υποστηρίξει την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων για επιπλέον 3 έως 6 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το CEBF έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η ΕΤΕπ, με το να εστιάζει σε μικρότερης κλίμακας έργα. Εντούτοις, το μέγεθος στο οποίο στοχεύει το CEBF, ήτοι περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, προοιωνίζεται ότι θα μπορέσει να συνεισφέρει σε περιορισμένο μόνο βαθμό στις επενδύσεις που χρειάζονται οι περιοχές με χαμηλή κάλυψη ευρυζωνικότητας.

Το νομικό και το ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργούν προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη

63

Εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη είχαν δημιουργήσει το κατάλληλο νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο να έχει σχεδιαστεί για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα της ευρυζωνικότητας, σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, αναλύσαμε σε κάθε κράτος μέλος που υποβάλαμε σε έλεγχο τις ακόλουθες συνιστώσες:

 • τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA)34,
 • την οδηγία για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών35 και
 • τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με συνεκτικές υποχρεώσεις αμεροληψίας και μεθόδους υπολογισμού του κόστους για την προαγωγή του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ευρυζωνικότητα36.
64

Διαπιστώσαμε ότι η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Πολωνία διέθεταν κατάλληλο ρυθμιστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον όσον αφορά την ευρυζωνικότητα. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Γερμανίας, εντοπίσαμε αδυναμίες που συνεπιφέρουν προβλήματα στον τομέα του ανταγωνισμού.

65

Στην Ιρλανδία, η εθνική ρυθμιστική αρχή, η ComReg, κατέγραψε το 2015 και το 2016 πολλές καταγγελίες από φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίες σχετίζονταν με την πρόσβαση στο δίκτυο και την τιμολόγησή του, για υποθέσεις που χρονολογούνταν από το 2010 και εντεύθεν. Η ανάλυση των καταγγελιών ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέληξε στην κίνηση νομικών διαδικασιών (η έκβαση των οποίων δεν ήταν γνωστή κατά τον χρόνο του ελέγχου), εφόσον ο κατεστημένος φορέας δεν είχε συμμορφωθεί με την απόφαση ούτε είχε λάβει διορθωτικά μέτρα. Κατά συνέπεια, η ικανότητα της Ιρλανδίας να επιβάλει τις ρυθμιστικές αποφάσεις της και τα σχετικά διορθωτικά μέτρα ήταν περιορισμένη. Επισημαίνουμε ότι η ComReg επιδιώκει να ενισχύσει τις εξουσίες της.

66

Στη Γερμανία εντοπίσαμε τρεις αδυναμίες που επηρεάζουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον:

 • Παρά τη νομική υποχρέωση που ισχύει εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια και επιβάλλει τη διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης, ο αριθμός των καταγγελιών που έχει λάβει η εθνική ρυθμιστική αρχή υποδηλώνει ότι η αλλαγή παρόχου ευρυζωνικού δικτύου εξακολουθεί να είναι προβληματική για τους πελάτες, επειδή είναι χρονοβόρα και δημιουργεί αναστάτωση.
 • Μια ανεξάρτητη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε το 2015 και το 2016, κατέδειξε ότι μόλις το 12 % των χρηστών λάμβαναν τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων που αναφερόταν στη σύμβασή τους37.
 • Εναλλακτικοί φορείς εκμετάλλευσης παραπονέθηκαν για το είδος των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν χρησιμοποιώντας τη VULA και τη μέθοδο με την οποία ρυθμίζεται η διανυσμάτωση (σημεία 47 και 48). Αποτέλεσμα αυτού ήταν ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης να εγκαταστήσουν το δικό τους δίκτυο οπτικών ινών.
Κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα
67

Οι δημόσιες επενδύσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για την ευρυζωνικότητα υπόκεινται, όπως και κάθε είδους επένδυση, στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που μπορεί να προέλθει από τη στήριξη του δημόσιου τομέα38. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων εγκρίθηκαν το 2009 και αναθεωρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013. Καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής μιας ενδεχόμενης κρατικής παρέμβασης στον τομέα της ευρυζωνικότητας για ταχύτητες 30 Mbps, και διακρίνουν τις διαφορετικές περιοχές σε λευκές, γκρίζες ή μαύρες ανάλογα με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό για την παροχή κάλυψης39. Οι λευκές περιοχές είναι, καταρχήν, επιλέξιμες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Στις γκρίζες περιοχές η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει λεπτομερέστερη ανάλυση για να επιβεβαιώσει την ανάγκη ή μη κρατικής παρέμβασης. Στις μαύρες περιοχές, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες παρέχονται υπό συνθήκες ανταγωνισμού και οι κρατικές ενισχύσεις επιτρέπονται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ανάλογα με το αν πρόκειται να επιφέρουν ή όχι ουσιαστική αλλαγή στην παροχή των υπηρεσιών τους.

68

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, μολονότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα ταχύτητες 30 Mbps, μπορούν επίσης να εφαρμόζονται και για ταχύτητες 100 Mbps, όπως και σε σχέση με τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit. Εντούτοις, ορισμένα κράτη μέλη ερμηνεύουν διαφορετικά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις: θεωρούν ότι η δημόσια χρηματοδότηση απαγορεύεται όταν με την παρέμβαση αυξάνεται η ταχύτητα στις μαύρες και τις γκρίζες περιοχές άνω των 30 Mbps. Λόγω της διαφορετικής αυτής ερμηνείας, τα κράτη μέλη επέλεξαν να μην χρησιμοποιήσουν δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη φορέων εκμετάλλευσης στις μαύρες και γκρίζες περιοχές.

Παραγκωνισμός δημόσιων επενδύσεων
69

Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν υπέχουν επί του παρόντος καμία νομική υποχρέωση προς υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης που είχαν καταρτίσει κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης. Ένας φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποφασίσει να μην αναπτύξει εν τέλει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μια περιοχή στην οποία είχε κατά το παρελθόν σχεδιάσει να πραγματοποιήσει επενδύσεις. Αντίστροφα, ένας φορέας εκμετάλλευσης μπορεί επίσης να αποφασίσει να αναπτύξει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε μια περιοχή στην οποία δεν είχε προηγουμένως σχεδιάσει να επενδύσει, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στον παραγκωνισμό των δημόσιων επενδύσεων (βλέπε πλαίσιο 8). Αμφότερες οι περιπτώσεις αυτές προκαλούν καθυστερήσεις στην ευρυζωνική κάλυψη περιοχών όπου εντοπίζεται αστοχία της αγοράς.

Πλαίσιο 8

Παραγκωνισμός των δημόσιων υποδομών από τις ιδιωτικές επενδύσεις στις μη επαρκώς εξυπηρετούμενες περιοχές

Αφού ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των περιοχών όπου εντοπίζεται αστοχία της αγοράς, ορισμένα κράτη μέλη επεδίωξαν να εξασφαλίσουν ιδιωτική χρηματοδότηση σε εμπορικώς βιώσιμες περιοχές, μέσω συμφωνιών με τους φορείς εκμετάλλευσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης δεν είναι δεσμευτικά σε όλα τα κράτη μέλη και η δημόσια διαβούλευση επί των λευκών και γκρίζων περιοχών είναι αρκετά χρονοβόρα. Σε μία περίπτωση στη Γερμανία, ο κατεστημένος φορέας αποφάσισε να επενδύσει σε περιοχές που είχαν στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως «περιοχές όπου εντοπίζονται αστοχίες της αγοράς», αφού είχε πρώτα προγραμματιστεί ή δρομολογηθεί δημόσια επένδυση. Ο εν λόγω φορέας αποφάσισε να παράσχει σύνδεση στους πλέον κερδοφόρους χώρους, κάτι που συνιστά παράδειγμα επιλεκτικής διαλογής. Κατά συνέπεια, το έργο, που χρηματοδοτούνταν με δημόσιους πόρους, έπρεπε να καλύψει τη σύνδεση των δυσκολότερων και περισσότερο δαπανηρών χώρων, γεγονός που αύξησε το κόστος της δημόσιας στήριξης.

Ορισμένα κράτη μέλη βελτίωσαν τη διαδικασία συντονισμού των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα, ωστόσο διαπιστώσαμε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών περιόδων προγραμματισμού σε ένα εξετασθέν κράτος μέλος

70

Ελέγξαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη διαχειρίστηκαν και συντόνισαν τα έργα σχετικά με την ευρυζωνικότητα στο κατάλληλο επίπεδο και εξασφάλισαν οικονομίες κλίμακας, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές και διοικητικές ικανότητες. Επαληθεύσαμε επίσης αν τα κράτη μέλη συντόνισαν τα μέτρα τους μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού, ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στην εθνική στρατηγική.

Διαδικασία συντονισμού των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα
71

Σε τρία από τα εξετασθέντα κράτη μέλη, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κατάλληλο επίπεδο συντονισμού, το οποίο υποστήριζε την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών και διασφάλιζε οικονομίες κλίμακας. Παραδείγματος χάριν στην Ιρλανδία, η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Επικοινωνιών, Δράσης για το κλίμα και Περιβάλλοντος. Το εν λόγω υπουργείο μεριμνά ώστε η στρατηγική για την ευρυζωνικότητα να υλοποιείται με δημόσιες επιδοτήσεις (ΕΤΠΑ και εθνικός προϋπολογισμός) και διαχειρίζεται τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο.

72

Στην Ιταλία, στα πρώτα χρόνια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, δεν υπήρχε τα συντονισμός των πηγών χρηματοδότησης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΓΤΑΑ και των εθνικών πόρων. Την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας έχει αναλάβει μία μόνο οντότητα, η Infratel, η οποία είναι επιχείρηση που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Infratel είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, η εν λόγω επιχείρηση συντονίζει τη χρηματοδότηση που παρέχεται από τους εθνικούς και περιφερειακούς πόρους, καθώς και από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΑΑ. Οι διαφορετικές πηγές χρηματοοικονομικής στήριξης συμβάλλουν, επομένως, με συντονισμένο τρόπο στην επίτευξη των στόχων για την ευρυζωνικότητα.

73

Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση δημοσίευσε το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας το 2014 (εθνική στρατηγική πληροφοριών-επικοινωνιών), ενώ το πρόγραμμα για το υπερταχύ διαδίκτυο (SZIP) τέθηκε σε εφαρμογή το 2015, με στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης ταχέων ευρυζωνικών δικτύων. Όσον αφορά την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι εθνικοί πόροι, καθώς και οι πόροι του ΕΓΤΑΑ τελούν υπό κεντρική διαχείριση.

74

Στην Πολωνία, διαπιστώσαμε τη βελτίωση του συντονισμού των πηγών χρηματοδότησης. Την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, το ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκε από κοινού με την εθνική χρηματοδότηση. Μολονότι υπήρχε σαφής οριοθέτηση μεταξύ των εθνικών και των περιφερειακών ΕΠ, τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης για υποδομές κορμού στο πλαίσιο κάθε περιφερειακού ΕΠ κοινοποιήθηκαν με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η υλοποίηση του «τελευταίου χιλιομέτρου». Κατά την περίοδο 2014-2020, δεδομένου ότι η ενίσχυση διοχετεύεται από ένα και μόνο ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, δεν διαπιστώσαμε προβλήματα αλληλοεπικάλυψης.

75

Στη Γερμανία, διαπιστώσαμε έλλειψη συντονισμού στη χρήση των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Η αρμοδιότητα για την υλοποίηση της εγκατάστασης των ευρυζωνικών δικτύων αναλαμβάνεται σε περιφερειακό (Länder) και τοπικό επίπεδο, ενώ η διαχείριση της χρηματοδοτικής στήριξης ασκείται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, γεγονός που προκαλεί κατακερματισμό των ευρυζωνικών υποδομών. Πέραν των κονδυλίων της ΕΕ που διατίθενται μέσω δύο προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ και οκτώ προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, και της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για το Ψηφιακό θεματολόγιο 2014-2017, 16 ομόσπονδα κράτη και η ομοσπονδιακή τράπεζα επενδύσεων40 διαθέτουν τα δικά τους χρηματοδοτικά προγράμματα (σημείο 56). Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη κανένα έργο, μολονότι είχαν διατεθεί στις περιφερειακές κυβερνήσεις περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συντονισμός μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού στην Πολωνία
76

Στην Πολωνία, διαπιστώσαμε ότι οι αρχές δεν μπόρεσαν να διασφαλίσουν τη συντονισμένη χρήση των πόρων ούτε κατά την προηγούμενη ούτε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.

77

Την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, χρησιμοποιήθηκαν 240 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδότηση της ΕΕ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε μη επαρκώς εξυπηρετούμενες περιοχές πέντε διαφορετικών περιφερειών στην ανατολική Πολωνία, με συνολικό κόστος έργου τα 347 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα θεωρήθηκαν μεγάλα και εγκρίθηκαν απευθείας από την Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε σχετικώς απόφαση περί κρατικής ενίσχυσης. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές ανέμεναν ότι οι συνδέσεις του τελευταίου χιλιομέτρου θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν απευθείας από τους φορείς εκμετάλλευσης του ιδιωτικού τομέα ή ότι οι εν λόγω φορείς θα μπορέσουν να λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΠ «Digital Poland» την περίοδο προγραμματισμού 2014 -2020.

78

Εντούτοις, οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχετικά με το εν λόγω ΕΠ δεν παρείχαν στους υποβάλλοντες προσφορά κίνητρα ώστε να συνδεθούν με την υποδομή κορμού που χρηματοδοτήθηκε την περίοδο 2007-2013. Κατά τον χρόνο του ελέγχου, τον Ιούνιο του 2017, χρησιμοποιούνταν λιγότερο από το 1 % της ικανότητας του δικτύου κορμού. Δεν λάβαμε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η Πολωνία έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της υποχρησιμοποίησης.

Συμπέρασμα και συστάσεις

79

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, παρά την πρόοδο, δεν πρόκειται να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι για την ευρυζωνικότητα μέχρι το 2020. Όλα τα κράτη μέλη πέτυχαν έως το 2016 τον στόχο της βασικής ευρυζωνικής κάλυψης. Δύο από τα πέντε εξετασθέντα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν τον στόχο κάλυψης με ταχύτητα 30 Mbps έως το 2020, ωστόσο η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές παραμένει προβληματική στα περισσότερα κράτη μέλη. Τέλος, μολονότι κανένα από τα εξετασθέντα κράτη μέλη δεν πρόκειται να επιτύχει τον στόχο διείσδυσης έως το 2020, τρία από τα εξετασθέντα κράτη μέλη έχουν, βάσει των τωρινών σχεδίων τους, πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους τους για το 2025. Η στήριξη που παρείχε η Επιτροπή αξιολογήθηκε θετικά από τα κράτη μέλη, αλλά η παρακολούθησή της δεν είναι συντονισμένη μεταξύ των γενικών διευθύνσεων (σημεία 16 έως 34).

80

Όλα τα κράτη μέλη ανέπτυξαν στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα, αν και ορισμένες δημοσιεύθηκαν μετά την προθεσμία του 2012, ενώ στις στρατηγικές των κρατών μελών που εξετάσαμε υπήρχαν αδυναμίες. Οι στρατηγικές δεν ήταν πάντοτε συνεπείς με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: αν και ορισμένες έθεσαν στόχους απαιτητικότερους από εκείνους που περιλαμβάνει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», κανένα από τα κράτη μέλη που εξετάσαμε δεν περιλάμβανε στη στρατηγική του κάποιον εθνικό στόχο που να σχετίζεται με τον στόχο 3, τη σύνδεση του 50 % των νοικοκυριών σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα (σημεία 36 έως 40). Στο πλαίσιο των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διέπουν τα ταμεία ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά ή περιφερειακά σχέδια με λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τις προγραμματισμένες επενδύσεις. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι προϋποθέσεις αυτές είχαν εκπληρωθεί για το σύνολο των εξετασθέντων κρατών μελών, ωστόσο εντοπίσαμε ένα παράδειγμα στο οποίο απουσίαζε ένα βασικό στοιχείο: η Γερμανία δεν είχε συγκεντρώσει δεδομένα επαρκούς ποιότητας, τα οποία να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου, μολονότι η ποιότητα των δεδομένων της χαρτογράφησης βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια (σημείο 41).

81

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα επηρεάζονται από την τωρινή προϋπάρχουσα υποδομή. Η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Γερμανία διέθεταν, αντίθετα με την Πολωνία και την Ουγγαρία, μια καλά αναπτυγμένη υποδομή χαλκού, η οποία τους είχε κληροδοτηθεί από τα τηλεφωνικά συστήματα. Η Ιταλία και η Ιρλανδία σχεδίασαν τις επενδύσεις τους κατά τρόπον ώστε να παρέχουν στους υποβάλλοντες προσφορά κίνητρα να απομακρυνθούν από τα καλώδια χαλκού και να στραφούν προς τις οπτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να πετύχουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες. Η Γερμανία, αντιθέτως, χρησιμοποιεί εκτεταμένα τη μέθοδο της διανυσμάτωσης. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα της αύξησης της ταχύτητας σε καλώδια χαλκού, χωρίς, ωστόσο, να προσφέρει την ανθεκτική στον χρόνο ταχύτητα των οπτικών ινών, ενώ ενδέχεται να περιορίζει, επίσης, το πεδίο του ανταγωνισμού (σημεία 45 έως 48).

82

Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες αναχαίτισαν την πρόοδο των κρατών μελών προς την επίτευξη των στόχων τους για την ευρυζωνικότητα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούσαν χρηματοδοτικές, ανταγωνιστικές και νομοθετικές πτυχές.

83

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, από τα ελεγχθέντα κράτη μέλη μόνο η Γερμανία δεν είχε προσδιορίσει τη χρηματοδοτική στήριξη που χρειαζόταν από τον δημόσιο τομέα, το λεγόμενο «έλλειμμα χρηματοδότησης». Μολονότι η Γερμανία έχει διαθέσει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από διάφορες πηγές, δεν είναι σαφές αν θα είναι αρκετά. Από τα άλλα τέσσερα κράτη μέλη, μόνο η Ουγγαρία και η Ιταλία διέθεσαν επαρκείς δημόσιους πόρους για την επίτευξη του στόχου 2, τις ταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλα τα νοικοκυριά. Στην Πολωνία, παραδείγματος χάριν, δύο από τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονταν στο εθνικό πρόγραμμα δεν εκτελούνταν, ούτε είχαν εντοπιστεί νέες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης (σημεία 52 έως 57).

84

Η ΕΤΕπ διαθέτει σύνολο δανείων και χρηματοοικονομικών μέσων, αναλόγως του μεγέθους του έργου και του επιπέδου του κινδύνου. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει σχεδιαστεί για να χρηματοδοτεί περισσότερο ριψοκίνδυνα και μεγαλύτερα έργα. Εξετάσαμε ένα δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο χορήγησε η ΕΤΕπ από το ανωτέρω ταμείο σε ένα έργο ευρυζωνικότητας. Το συγκεκριμένο έργο δεν επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στις λευκές και γκρίζες περιοχές και είχε ήδη λάβει στήριξη από το ΕΤΠΑ, ύψους σχεδόν 400 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά συνέπεια, το δάνειο δεν συμμορφωνόταν με τον στόχο χρηματοδότησης περισσότερο ριψοκίνδυνων έργων (σημεία 58 έως 60).

85

Το νομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ίσχυε στην Ουγγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία ήταν ικανοποιητικό. Στην Ιρλανδία, οι περιορισμένες εξουσίες της εθνικής ρυθμιστικής αρχής όσον αφορά την επιβολή των αποφάσεών της ενδεχομένως να μειώνουν τα περιθώρια δημιουργίας πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, ενώ στη Γερμανία το ανταγωνιστικό περιβάλλον επηρεαζόταν από σειρά προβλημάτων. Η Γερμανία αντιμετώπιζε επίσης το πρόβλημα ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν υποχρεούνταν εκ του νόμου να τηρούν τις δεσμεύσεις που είχαν προηγουμένως αναλάβει σχετικά με τα επενδυτικά σχέδιά τους, με αποτέλεσμα να γεννάται το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστέρησης στην παροχή ευρυζωνικής κάλυψης σε περιοχές με περιορισμένο ανταγωνισμό. Το 2013 η Επιτροπή επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις στον ευρυζωνικό τομέα. Εντούτοις, διαπιστώσαμε ότι ορισμένα κράτη μέλη ερμηνεύουν τις κατευθυντήριες γραμμές κατά τρόπο που μπορεί να περιορίζει τη δημόσια χρηματοδότηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περιοχές που καλύπτονται ήδη από ταχύτητες 30 Mbps (σημεία 63 έως 69).

86

Δεδομένου του φάσματος των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης που διαθέτουν τα κράτη μέλη, και των μεγάλων περιόδων που καλύπτουν, ο αποτελεσματικός συντονισμός είναι ουσιαστικός για την επιτυχία των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα. Στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κατάλληλο επίπεδο συντονισμού το οποίο υποστήριζε την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών και διασφάλιζε οικονομίες κλίμακας, κάτι που δεν ισχύει για τη Γερμανία. Τέλος, η Πολωνία δαπάνησε περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Εντούτοις, δεν δόθηκαν στη συνέχεια στους φορείς εκμετάλλευσης κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές αυτές, με αποτέλεσμα κατά τον χρόνο του ελέγχου μας, τον Ιούνιο του 2017, να χρησιμοποιείται μόνο το 1 % αυτών. Δεν εντοπίσαμε επίσης στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι πολωνικές αρχές έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος (βλέπε σημεία 76 έως 78).

87

Οι συστάσεις μας αφορούν τρεις τομείς: τον στρατηγικό προγραμματισμό, το ρυθμιστικό περιβάλλον και την προαγωγή του ανταγωνισμού.

Στρατηγικός σχεδιασμός

 1. Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη, βάσει της προόδου που έχουν σημειώσει ως τώρα προς την επίτευξη των τριών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να επισημάνουν τις περιοχές εκείνες στις οποίες οι εν λόγω στόχοι μπορεί να μην επιτευχθούν έως το 2020, περιλαμβάνοντας, στο μέτρο του δυνατού, διορθωτικά μέτρα.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Σεπτέμβριος του 2018.

 2. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, να καταρτίσουν αναθεωρημένα σχέδια στα οποία θα παρουσιάζουν πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τους σχετικούς υψηλού επιπέδου στόχους για την ευρυζωνικότητα μετά το 2020, είτε πρόκειται για τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit το 2025 είτε για άλλους.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2019.

 3. Η Επιτροπή πρέπει, για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020, να ορίσει κοινούς και συνεκτικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος που θα χρησιμοποιούνται στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών, επιτρέποντας έτσι τη μέτρηση της προόδου σε σχέση με τους σχετικούς υψηλού επιπέδου στόχους και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού του αριθμού των δεικτών.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2019.

Ρυθμιστικό περιβάλλον

 1. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να επανεξετάσει την εντολή της εθνικής ρυθμιστικής αρχής του σύμφωνα με το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εν λόγω αρχή έχει την εξουσία να επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης τις συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα της (συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για μη συμμόρφωση).

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2019.

 2. Η Επιτροπή πρέπει να αποσαφηνίσει στα κράτη μέλη τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, στις περιπτώσεις των στόχων για ταχύτητες 100 Mbps και των στόχων της κοινωνίας των Gigabit.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2018.

Προαγωγή του ανταγωνισμού μέσω χρηματοδότησης

 1. Η Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα για την εγκατάσταση δικτύων ανοικτής χονδρικής πρόσβασης στις λευκές και γκρίζες περιοχές, μέσω της θέσπισης ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου, και παρέχοντας καθοδήγηση και κατευθυντήριες οδηγίες. Το συγκεκριμένο είδος δικτύου θα διευκολύνει τη δημιουργία ικανοποιητικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους χρήστες.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: έως τον Ιούνιο του 2020.

 2. Η Επιτροπή πρέπει να διαδίδει βέλτιστες πρακτικές και να παρέχει καθοδήγηση και κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να ενθαρρύνει, όπου ενδείκνυται, την ομαδοποίηση των μικρών έργων από τις αρχές των κρατών μελών, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Με τον τρόπο αυτό, τα έργα αυτού του είδους θα ενισχύσουν την εμπορική βιωσιμότητά τους και θα έχουν, επομένως, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2018.

 3. Η ΕΤΕπ πρέπει να επικεντρώνει τη στήριξή της μέσω του ΕΤΣΕ και του CEBF σε μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα στις λευκές και γκρίζες περιοχές, σύμφωνα με τον στόχο της χρηματοδότησης περισσότερο ριψοκίνδυνων έργων. Επίσης, οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος κατά την ολοκλήρωση του έργου πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να περιλαμβάνουν τον αριθμό των χώρων που καλύφθηκαν και συνδέθηκαν σε λευκές και γκρίζες περιοχές και να αναφέρουν τις ευρυζωνικές ταχύτητες που επιτεύχθηκαν.

  Ημερομηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης: Δεκέμβριος του 2018.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα II, του οποίου προεδρεύει η Iliana IVANOVA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 21ης Μαρτίου 2018.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος

Παράρτημα

Χάρτες της Ευρώπης με τις περιοχές που έχουν κάλυψη με 30 Mbps

Απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΤΕπ

Σύνοψη

VI

Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τους στόχους συνδεσιμότητας για το 2020 του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη αλλά, όπως περιγράφεται στο σημείο 33, δεν κατέστησε δυνατή τη χωριστή ποσοτικοποίηση του αντικτύπου της στην ανάπτυξη των ταχέων και υπερταχέων δικτύων.

VIII

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ δεν προορίζεται να εστιάζει σε τομείς στους οποίους είναι περισσότερο αναγκαία η παρέμβαση του δημόσιου τομέα με μορφή επιχορηγήσεων.

Η ΕΤΕπ σημειώνει ότι ο κανονισμός ΕΤΣΕ απαιτεί τα έργα του ΕΤΣΕ να είναι οικονομικώς βιώσιμα και ως εκ τούτου δεν προορίζεται να καλύπτει αποκλειστικά τις περιοχές όπου η αστοχία της αγοράς είναι σημαντική.

IX

Σημείο πρώτο: Βλ. απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 2.

Σημείο δεύτερο: Βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στις συστάσεις 5, 6 και 7.

Σημείο τρίτο: Βλ. απαντήσεις της ΕΤΕπ και της Επιτροπής στη σύσταση 8.

Εισαγωγή

02

Εν τω μεταξύ, στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» καθορίστηκαν πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2025 και η έννοια του δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας συμπεριλήφθηκε στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

04

Οι πέντε τύποι υποδομών που αναφέρει το ΕΕΣ παρέχουν διαφορετικά επίπεδα ευρυζωνικής συνδεσιμότητας. Στο παρόν στάδιο των εξελίξεων της αγοράς και της τεχνολογίας, μόνο οι ακόλουθες τεχνολογίες που παρατίθενται στον πίνακα 1 θεωρούνται ικανές να παρέχουν ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης άνω των 30 Mbps: i) δίκτυα πρόσβασης με οπτικές ίνες (FTTx)· ii) προηγμένα αναβαθμισμένα καλωδιακά δίκτυα· και iii) ορισμένα προηγμένα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης ικανά να παρέχουν αξιόπιστες υψηλές ταχύτητες ανά συνδρομητή.

07

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι στόχοι που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη δεν είναι νομικά δεσμευτικοί για τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τους εν λόγω φιλόδοξους στόχους κατά την ανάπτυξη των εθνικών ή περιφερειακών σχεδίων ευρυζωνικότητας.

Παρατηρήσεις

28

Η Επιτροπή δρομολόγησε τριετές έργο με στόχο την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τα υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τη χαρτογράφηση της ευρυζωνικής κάλυψης και την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς και τις εμπειρίες από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τα υπουργεία και τις σχετικές διεθνείς πλατφόρμες (https://www.broadbandmapping.eu/).

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2018 και τα δεδομένα θα εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα λόγω της έλλειψης κοινών μεθοδολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, η ομάδα εργασίας δικτυακής ουδετερότητας BEREC ανέπτυξε μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της δικτυακής ουδετερότητας, η οποία καθιστά δυνατό τον υπολογισμό της ποιότητας των υπηρεσιών και της πείρας, ενώ επί του παρόντος αναπτύσσει ένα εργαλείο δοκιμής της μεθοδολογίας (2018-2019) και προτείνει το εργαλείο στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης εργασίες για την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση της κάλυψης ευρυζωνικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους στόχους για το 2025 όσον αφορά τα gigabit και την έννοια των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), όπου θα συμπεριληφθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά εκτός από την ταχύτητα τηλεφόρτωσης.

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η υποστήριξη της δράσης 3 του σχεδίου δράσης για την ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές1 (που στο παρελθόν αναφερόταν ως «εργαλειοθήκη για τις αγροτικές περιοχές») για τον σχεδιασμό μιας «κοινής μεθοδολογίας» για τον προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των ευρυζωνικών επενδύσεων (βλ. επίσης απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 31).

31

Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ταμεία ΕΔΕΤ) λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τους στόχους συνδεσιμότητας για το 2020 του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη αλλά, όπως περιγράφεται στο σημείο 33, δεν κατέστησε δυνατή τη χωριστή ποσοτικοποίηση του αντικτύπου της στην ανάπτυξη των ταχέων και υπερταχέων δικτύων.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παρακολούθηση των δαπανών και των αποτελεσμάτων των ΕΔΕΤ θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους στόχους της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα.

Από αυτήν την άποψη, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, με συντονισμένη πρωτοβουλία των ΓΔ CNECT, AGRI, REGIO και COMP, περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας που θα συμβάλει στον σχεδιασμό, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των ευρυζωνικών επενδύσεων και της στήριξης που παρέχεται από την ΕΕ, πέραν των μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αποστολών σε κράτη μέλη και περιφέρειες με αγροτικές περιοχές με χαμηλό επίπεδο ευρυζωνικής κάλυψης.

32

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των ευρυζωνικών συνδέσεων και δημοσιεύει ορισμένους δείκτες που έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και εξετάζουν επί του παρόντος διάφορες πτυχές.

Ενώ τα δεδομένα κάλυψης και απορρόφησης 100 Mbps ήταν ήδη διαθέσιμα, δεν συμπεριλήφθηκαν στον δείκτη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). Τα προφίλ χωρών στον δείκτη DESI για το 2018 θα περιλαμβάνουν την κάλυψη και την απορρόφηση υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων (τουλάχιστον 100 Mbps).

33

Για λόγους απλούστευσης, χρησιμοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός κοινών δεικτών εκροής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προβλέπει τη χρήση ως κοινού δείκτη εκροών για την υποδομή ΤΠΕ «Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps» σύμφωνα με τους πρώτους δύο στόχους για το 2020 που καθορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (DAE). Ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρήθηκε ως ο πιο ολοκληρωμένος για να αποτυπώσει το αποτέλεσμα όλων των έργων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ταχέων και υπερταχέων δικτύων.

Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στα ΕΔΕΤ θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους στόχους της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα.

34

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του 2016 για την ψηφιακή πρόοδο στην Ευρώπη, η διαδικασία δημοσίων συμβάσεων που δρομολογήθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου που ανέφερε το ΕΕΣ αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης. Η Επιτροπή (ΓΔ COMP) παρείχε όλες τις απαραίτητες οδηγίες στις ιρλανδικές αρχές για να εξασφαλίσει ότι ο προσδιορισμός της περιοχής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά το ιρλανδικό σχέδιο και να παρέχει καθοδήγηση στις ιρλανδικές αρχές, όταν ζητείται. Όπως ισχύει στην περίπτωση των εν λόγω συμβάσεων, όλες οι συζητήσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να χορηγήσει την απαιτούμενη έγκριση για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών οφείλεται στην ανεπαρκή πληροφόρηση που παρασχέθηκε από τις γερμανικές αρχές και δεν μπορεί να αποδοθεί σε ευθύνη της Επιτροπής.

Στην περίπτωση της Πολωνίας, η Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα της υποχρησιμοποίησης του κορμού των περιφερειακών ευρυζωνικών δικτύων που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, οι πολωνικές αρχές διοργάνωσαν σειρά συναντήσεων και εργαστηρίων για την προώθηση της καλύτερης χρήσης του δικτύου. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω συνεργασία ξεκίνησε στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Πολωνία», η Επιτροπή θα επιθυμούσε να τονίσει ότι ο προσδιορισμός των περιοχών επενδύσεων εναπόκειται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ.

44

Η Επιτροπή ανέθεσε την έκθεση μελέτης («Public Investment for High Speed Internet in Germany. Study Report on Broadband in Germany» - Δημόσιες επενδύσεις για το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας στη Γερμανία, έκθεση μελέτης για την ευρυζωνικότητα στη Γερμανία) σχετικά με τις γερμανικές μελέτες για την περίοδο 2011-13, οι οποίες αξιολογούν λεπτομερώς τις εθνικές ανάγκες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων και την υποστήριξη των γερμανικών αρχών στην ανάπτυξη της ευρυζωνικής στρατηγικής τους, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των απαραίτητων κονδυλίων για την ευρυζωνικότητα.

52

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 44.

56

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 44.

58

Το CEBF αναμένεται να παρέχει κυρίως χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων. Το ταμείο θα επικεντρωθεί στην πραγματοποίηση επενδύσεων κατά μέσο όρο ύψους 15 εκατ. EUR περίπου, αλλά στην πραγματικότητα τα υποκείμενα έργα θα είναι μεγαλύτερα, δεδομένου ότι το ταμείο επικεντρώνεται στα μειοψηφικά μερίδια των έργων στα οποία θα επενδύσει.

60

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η στήριξη μέσω του ΕΤΣΕ επικεντρώνεται στα έργα που αποδεικνύουν την προσθετικότητα, η οποία αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στην ταξινόμηση του έργου ως «ειδικής δραστηριότητας» (ήτοι υψηλότερου κινδύνου). Επιπλέον, η ΕΤΕπ αναφέρει ότι εάν η συγκεκριμένη ενέργεια είχε υλοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσαν να υποστηριχθούν άλλα έργα στο πλαίσιο της ειδικής δραστηριότητας, λόγω του περιορισμένου μεγέθους των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ εκτός ΕΤΣΕ (4 δισ. EUR/έτος έναντι 20 δισ. EUR/έτος). Η ΕΤΕπ επισημαίνει ότι όσον αφορά το επιλέξιμο κόστος έργου του ΕΤΣΕ, οι μη επιδοτούμενες περιοχές εξυπηρετήθηκαν μη επαρκώς με NGA (είτε «λευκή περιοχή NGA » είτε «γκρίζα περιοχή NGA »). Ο φορέας υλοποίησης έπρεπε να πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη FTTH/C και μιας καινοτόμου τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα. Το ΕΤΣΕ καλύπτει τον συνεπαγόμενο κίνδυνο από την τεχνολογία, όπως συμβαίνει συνήθως με έργα καινοτομίας. Επιπλέον, χωρίς το ΕΤΣΕ, η Τράπεζα δεν θα ήταν σε θέση να υποστηρίξει ένα έργο αυτού του μεγέθους για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτάχυνση της εθνικής ανάπτυξης της ευρυζωνικής τεχνολογίας NGA.

61

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το CEBF αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο διαχειριστής του ταμείου βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση συγκέντρωσης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

62

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η επενδυτική περίοδος του CEBF εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ των πρώτων επενδυτών (anchor investors) και του διαχειριστή του ταμείου. Επιπλέον, στο σχέδιο των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών του CEBF ορίζεται ότι το ταμείο θα επιδιώξει την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και τις άλλες χρηματοδοτήσεις που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όχι μόνο της ΕΤΕπ), με την εύλογη γνώση του διαχειριστή. Το CEBF αναμένεται να παρέχει χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, ενώ η άμεση παρέμβαση της ΕΤΕπ λαμβάνει συνήθως τη μορφή δανείων. Η χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει συνήθως μικρότερο - υψηλού κινδύνου - τμήμα του συνολικού κόστους του έργου σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση µέσω δανείων. Επιπλέον, το CEBF αναμένεται να υποστηρίξει έργα με πιο δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνεισφορά που αναμένεται από το CEBF θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για τη χρηματοδότηση του τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα.

65

Στην πρότασή της για αναθεωρημένους κανόνες τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε βελτιωμένες διατάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία και τη ρυθμιστική ικανότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εκ των προτέρων ρύθμιση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων πόρων. Η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, που αποτελεί ήδη μέρος του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, προβλέπεται εκ νέου στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του προτεινόμενου ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εξάλλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες για την επιβολή των αποφάσεών τους, η Επιτροπή πρότεινε, εντός των ορίων του εθνικού συνταγματικού δικαίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν άμεσα κυρώσεις. Δεν διαθέτουν όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επί του παρόντος άμεσες αρμοδιότητες επιβολής της νομοθεσίας.

66

Σημείο πρώτο: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, υπεύθυνη για τη διασφάλιση της υλοποίησης των κανόνων για την αλλαγή παρόχου, επέβαλε πρόστιμα σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70 % του συνολικού αριθμού καταγγελιών). Οι καταγγελίες μειώθηκαν σε 43 000 καταγγελίες κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2017 [από 83 000 το 2016 (δεδομένα ολόκληρου έτους)].

Σημείο δεύτερο: Το εργαλείο μέτρησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων (https://breitbandmessung.de/) από τις 25 Σεπτεμβρίου 2015 δίνει στους τελικούς χρήστες υπηρεσιών (σταθερής και ασύρματης) πρόσβασης στο διαδίκτυο τη δυνατότητα να υπολογίζουν και να συγκρίνουν την πραγματική και τη συμβατική ταχύτητα. Επιπλέον, από την έναρξη ισχύος του διατάγματος περί διαφάνειας μπορεί να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, ως αποτέλεσμα των πρόσθετων πληροφοριών που οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο οφείλουν να παρέχουν στους χρήστες.

67

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για τις επενδύσεις στις μαύρες περιοχές παρατίθενται στα σημεία 82-85 των κατευθυντήριων γραμμών για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως η απόδειξη ότι το επιδοτούμενο δίκτυο διαθέτει σημαντικά βελτιωμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις σε σύγκριση με τα υπάρχοντα δίκτυα· το επιδοτούμενο δίκτυο λειτουργεί ως δίκτυο μόνο χονδρικής πρόσβασης και η ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού με άλλες τεχνολογίες περιοχής πρόσβασης νέας γενιάς που έχουν πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών νέων επενδύσεων υποδομής από τους φορείς της αγοράς.

68

Στις κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα υπάρχουν σαφείς διατάξεις που προβλέπουν ότι είναι δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων σε γκρίζες και μαύρες περιοχές υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. σημεία 67 και εξής, 76 και σημεία 82-85 των κατευθυντήριων γραμμών).

69

Οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων δεν προβλέπουν υποχρέωση των ιδιωτών επενδυτών να δηλώνουν εάν πρόκειται να επενδύσουν σε περιοχή στην οποία εστιάζουν οι δημόσιες επενδύσεις ή όχι. Οι ιδιωτικοί φορείς είναι ελεύθεροι να αλλάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας φορέας μπορεί να αποφασίσει να επενδύσει σε συγκεκριμένη περιοχή, ακόμη και αν και κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης και δημόσιας διαβούλευσης δεν είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του για παρέμβαση. Από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων, η μόνη «κύρωση» για την εν λόγω αλλαγή σχεδίων είναι ότι η δημόσια παρέμβαση μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες και διαδικασίες που θα προβλέπουν πιο αυστηρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση στρατηγικών αυτού του είδους από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα παραγκωνισμού και καθυστερήσεων στην κάλυψη, η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 22 για τις γεωγραφικές έρευνες) προβλέπει τη δυνατότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να καθορίσουν αφενός μια «περιοχή ψηφιακού αποκλεισμού», όπου κανένας φορέας εκμετάλλευσης ή δημόσια αρχή δεν έχει αναπτύξει ή δεν σχεδιάζει να αναπτύξει δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας και, αφετέρου, να επιβάλλουν κυρώσεις στους φορείς εκμετάλλευσης που ενεργούν διαφορετικά από τις δηλωμένες προθέσεις τους κατά τον χρόνο της πρόσκλησης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα δώσει στη ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στις οποίες η ρύθμιση δεν επιφέρει και είναι απίθανο να επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά τη συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας.

76

Ενώ η περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 χαρακτηρίστηκε από έλλειψη συντονισμού των ευρυζωνικών επενδύσεων του ΕΤΠΑ οι οποίες ήταν διάσπαρτες σε διάφορα περιφερειακά και εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Digital Poland». Συνεπώς, η τρέχουσα υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί ικανοποιητική πορεία.

Το κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος «Digital Poland» προβλέπει επίσης τη συμπληρωματικότητα των κονδυλίων της ΕΕ μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020. Το τρέχον πρόγραμμα επικεντρώνεται στις συνδέσεις του «τελευταίου χιλιομέτρου» στις λευκές περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 υποστηρίχθηκαν κυρίως δίκτυα κορμού και οπισθόζευξης. Επιπλέον, η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των ενδεχομένως μη ολοκληρωμένων επενδύσεων της περιόδου 2007-2013 αποκλείστηκε σαφώς από τη χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

78

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το γενικό πρόβλημα απορρόφησης του γρήγορου διαδικτύου αναγνωρίστηκε από τις πολωνικές αρχές και αντιμετωπίζεται, μεταξύ άλλων, από τον 3ο άξονα προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Digital Poland».

Όσον αφορά την υποχρησιμοποίηση της υποδομής κορμού που χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013, το ζήτημα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο διάλογος μεταξύ των τηλεπικοινωνιών και της περιφερειακής διοίκησης (στην οποία ανήκει η υποδομή) σχετικά με τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης του περιφερειακού ευρυζωνικού δικτύου που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 ξεκίνησε ήδη από τις πολωνικές αρχές στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Digital Poland». Από τα τέλη του 2016 έως σήμερα, διοργανώθηκε σειρά συναντήσεων και εργαστηρίων από την εθνική ρυθμιστική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το υπουργείο ψηφιακών υποθέσεων και την αρχή υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Digital Poland».

Συμπέρασμα και συστάσεις

79

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί όλους τους στόχους για την ευρυζωνικότητα που προσδιορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και συλλέγει τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των συνδρομών σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων τουλάχιστον 100 Mbps (από το 2010).

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ετήσια ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας» (DESI).

Ενώ τα δεδομένα κάλυψης και απορρόφησης 100 Mbps ήταν ήδη διαθέσιμα, δεν συμπεριλήφθηκαν στον δείκτη DESI.

Για το 2018, ο δείκτης DESI θα συμπεριλάβει στα προφίλ χωρών δεδομένα σχετικά με την κάλυψη και την απορρόφηση υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων (τουλάχιστον 100 Mbps).

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η παρακολούθηση των δαπανών και των αποτελεσμάτων των ΕΔΕΤ θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους στόχους της ΕΕ για την ευρυζωνικότητα.

Βλ. επίσης τις απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 31 έως 33 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση.

80

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 44 σχετικά με τις μελέτες που υποστηρίζουν το επενδυτικό σχέδιο της Γερμανίας.

81

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε έναντι των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ότι οι συνθήκες για την ανάπτυξη των τεχνολογιών διανυσμάτωσης στα δίκτυα πρόσβασης είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εναλλακτικών επενδυτών. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι η τελική ευθύνη όσον αφορά την ανάπτυξη εναπόκειται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

83

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 44.

84

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η στήριξη του ΕΤΣΕ έχει ως στόχο να καταδεικνύεται η προσθετικότητα (βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 58 έως 60), γεγονός που δεν αποδεικνύεται μόνο με βάση το υψηλό επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με ένα έργο.

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ δεν επιβάλλει υποχρέωση η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ να περιορίζεται σε λευκές και γκρίζες περιοχές (βλ. άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΣΕ που απαιτεί τα έργα ΕΤΣΕ να είναι «οικονομικώς βιώσιμα»).

85

Όσον αφορά την εκτελεστότητα των αποφάσεων των ιρλανδικών εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η Επιτροπή έχει ήδη υπογραμμίσει στην έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο στην ΕΕ του 2017 (Κεφάλαιο για τις τηλεπικοινωνίες) ότι «Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η ComReg δεν έχει εξουσία επιβολής προστίμων, κάτι που αποτελεί προνόμιο των δικαστηρίων. Εξαιτίας αυτού, η ComReg δεν συμβαδίζει με τις άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που φαίνεται να παρεμποδίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση». Οι αναμενόμενες τροποποιήσεις για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης.

Επιπλέον, στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Επιτροπή πρότεινε στο άρθρο 29 ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις εθνικές τους αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις για την επιβολή των αποφάσεών τους.

Βλ. επίσης τις απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 63 έως 69.

86

Βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 76 και 78.

Συστάσεις 1)

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.

2)

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση 2, σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης σύστασης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» COM(2016) 587 final, έθεσε τρεις στρατηγικούς στόχους για το 2025 και κάλεσε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την πρόοδο των εθνικών τους σχεδίων ευρυζωνικότητας και να τα επικαιροποιήσουν έως το τέλος του 2017 με χρονικό ορίζοντα το 2025, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους που καθορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση και στο σχέδιο δράσης για το 5G.

Προς τον σκοπό αυτόν, ξεκίνησαν συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για το 5G και της στρατηγικής Gigabit σε μια ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους των κρατών μελών.

3)

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει τη σύσταση και σημειώνει ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι σε θέση να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με τις νομοθετικές προτάσεις για την περίοδο μετά το 2020, μεταξύ άλλων λόγω αβεβαιότητας όσον αφορά τη μελλοντική θεματική κάλυψη των διαφόρων ταμείων που συγχρηματοδοτούν τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Η Επιτροπή εξετάζει διαφορετικές δυνατότητες για την καθιέρωση ενός πιο εκσυγχρονισμένου, απλουστευμένου και εναρμονισμένου συστήματος δεικτών σε όλα τα ταμεία ΕΔΕΤ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 (ΠΔΠ), μεταξύ άλλων με τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων κοινών δεικτών, όπου είναι εφικτό, στους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τις παρεμβάσεις των ταμείων.

4)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τη στήριξη της εν λόγω διαδικασίας από την Επιτροπή, στην πρότασή της για αναθεωρημένους κανόνες τηλεπικοινωνιών για την ΕΕ πρότεινε βελτιωμένες διατάξεις σχετικά με την ανεξαρτησία και τη ρυθμιστική ικανότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την εκ των προτέρων ρύθμιση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την εναρμόνιση για έναν ελάχιστο κατάλογο καθηκόντων, τα οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθέσουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (λόγω της πολιτικής ανεξαρτησίας και της εμπειρογνωμοσύνης τους), ώστε να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν εξουσίες σε όλους τους τομείς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων τους.

Εξάλλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες για την επιβολή των αποφάσεών τους, η Επιτροπή πρότεινε, εντός των ορίων του εθνικού συνταγματικού δικαίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν άμεσα κυρώσεις.

5)

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση και θεωρεί ότι έχει υλοποιηθεί εν μέρει, όπως εξηγείται παρακάτω.

Η Επιτροπή παρέχει ήδη ουσιαστική καθοδήγηση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα και θα συνεχίσει να το πράττει. Συγκεκριμένα:

 1. Η ΓΔ COMP ενθαρρύνει τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται πριν από τις κοινοποιήσεις (από το 2016 έως σήμερα, η ΓΔ COMP παρείχε γνωμοδότηση για 23 προκοινοποιήσεις από 13 κράτη μέλη)·
 2. η ΓΔ COMP δημιούργησε ειδική πλατφόρμα, την eState Aid Wiki, όπου όλα τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΑΚ και των δικτύων κρατικών ενισχύσεων·
 3. στον ιστότοπο της ΓΔ COMP παρουσιάζεται ένα αναλυτικό πλέγμα για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ευρυζωνικής ανάπτυξης·
 4. οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΓΔ COMP·
 5. Η ΓΔ COMP συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση διάφορων συνεδριάσεων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του δικτύου γραφείων ευρυζωνικότητας και άλλων πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τη ΓΔ REGIO, τη ΓΔ CNECT και τη ΓΔ AGRI.

Ένας από τους στόχους είναι η αποφυγή της συσσώρευσης καλών ιδιωτικών επενδύσεων, για τις οποίες απαιτείται πάντα αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν προετοιμάζονται πάντα σωστά.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του οδηγού της Επιτροπής σχετικά με τις ευρυζωνικές επενδύσεις υψηλής ταχύτητας, η Επιτροπή προτίθεται να συμπεριλάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων σε γκρίζες και μαύρες περιοχές, ιδίως όσον αφορά τους στόχους της κοινωνίας των 100 Mbps και Gigabit, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να έχουν μια σαφέστερη εικόνα σχετικά με το θέμα.

6)

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση και θεωρεί ότι έχει υλοποιηθεί εν μέρει, όπως εξηγείται παρακάτω.

Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως σε οικονομικά λιγότερο βιώσιμες περιοχές όπως περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα/αγροτικές περιοχές, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει να συμπεριλάβει στους αναθεωρημένους κανόνες τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και των συννομοθετών, συγκεκριμένο άρθρο που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις χονδρικής πρόσβασης. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις επενδύσεις μέσω του ορισμού ενός απλουστευμένου ρυθμιστικού μοντέλου που προτείνεται για δίκτυα μόνο χονδρικής πρόσβασης με σημαντική θέση στην αγορά, που περιορίζεται σε κανόνες πρόσβασης με δίκαιους, εύλογους και ισότιμους όρους. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει τη μεταφορά του συγκεκριμένου μέτρου.

Πράγματι, οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων επιβάλλουν ήδη υποχρέωση για αποτελεσματική χονδρική πρόσβαση σε επιδοτούμενες υποδομές σε όλες τις περιοχές (λευκές, γκρι ή μαύρες). Επιπλέον, τα έργα μόνο χονδρικής πρόσβασης θεωρούνται ήδη ιδιαίτερα επωφελή για τον ανταγωνισμό και αντιμετωπίζονται ευνοϊκά βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Για παράδειγμα, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων μπορούν να απονείμουν πρόσθετους βαθμούς στα έργα μόνο χονδρικής πρόσβασης.

Ο επερχόμενος οδηγός για τις ευρυζωνικές επενδύσεις θα περιλαμβάνει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές (ιδίως σχετικά με την επικαιροποίηση του τμήματος για τα επιχειρηματικά μοντέλα που προβλέπονται ήδη στον οδηγό για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας) και θα τονίσει τις συγκεκριμένες πτυχές.

7)

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.

Η Επιτροπή θα παράσχει καθοδήγηση και θα διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το ζήτημα που συνιστά το ΕΕΣ, καθώς και σχετικά με άλλα ζητήματα μέσω της δραστηριότητας του δικτύου γραφείων ευρυζωνικότητας και της ανασκόπησης του οδηγού του για τις ευρυζωνικές επενδύσεις. Η Επιτροπή θα αποσαφηνίσει ειδικότερα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το διαφορετικό μέγεθος των έργων, τις διαφορετικές τεχνολογίες και τα μοντέλα επενδύσεων, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των επενδύσεων, την προώθηση του ανταγωνισμού, την ενίσχυση της διείσδυσης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

8)

Η ΕΤΕπ θεωρεί ότι η ενίσχυση του δημόσιου τομέα με μορφή επιχορηγήσεων κρίνεται περισσότερο απαραίτητη για έργα τα οποία κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν είναι έτοιμος να στηρίξει λόγω της έλλειψης οικονομικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 2015/1017 για το ΕΤΣΕ, το ΕΤΣΕ θα πρέπει να στοχεύει σε έργα που είναι οικονομικώς βιώσιμα, όπως επιβεβαιώνεται από ανάλυση κόστους-οφέλους.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο σχέδιο των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών του CEBF προβλέπεται ήδη ότι το ταμείο θα πρέπει να παρέχει στήριξη ύψους έως και 30 εκατ. EUR σε μία μόνο εταιρεία και γενικά σε έργα ευρυζωνικότητας «σε αναξιοποίητες περιοχές», κυρίως σε λευκές και γκρίζες περιοχές. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με τον διαχειριστή του ταμείου CEBF σχετικά με τις ενδεδειγμένες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες πρόκειται να καθοριστούν σε συνοδευτική επιστολή. Το προφίλ των έργων που λαμβάνουν στήριξη από το CEBF (σχέδια σε αναξιοποίητες περιοχές που αναλαμβάνονται από μικρότερους φορείς υλοποίησης έργων) συνάδει με το ενδιαφέρον μας να αναπτυχθούν σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές (γκρίζες και λευκές).

Γλωσσάριο και συντομογραφίες

ΓΔ: Γενική Διεύθυνση

Διείσδυση συνδέσεων: Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, η διείσδυση των συνδέσεων αποτελεί έναν δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίζεται ως το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση έναντι του συνολικού αριθμού των νοικοκυριών.

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

EE: Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες: Προϋποθέσεις, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενα για τον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο χρήσης της στήριξης της Ένωσης. Κατά την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη πλήρωσής τους, πρέπει να καταρτιστούν σχέδια δράσης που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΕΠ: Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΣΕ: Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΤΣΕ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Κατεστημένος φορέας: Επιχείρηση που στο παρελθόν λειτουργούσε ως μονοπώλιο, αλλά πλέον παρέχει τις υπηρεσίες της υπό συνθήκες ανταγωνισμού. Πολλοί κατεστημένοι φορείς απολαμβάνουν πλεονεκτήματα που τους έχουν κληροδοτηθεί από το παλαιό μονοπωλιακό καθεστώς τους (π.χ. δίκτυα και πελάτες).

ΜΣΕ: Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Στόχοι περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Στόχοι περί ευρυζωνικότητας οι οποίοι ορίζονται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, μίας από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» την οποία ενέκρινε η Επιτροπή το 2010. Ειδικότερα οι στόχοι είναι: i) έως το 2013 να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες της Ένωσης (από 144 Kbps έως 30 Mbps), ii) έως το 2020, ταχεία ευρυζωνική κάλυψη για όλους τους πολίτες της Ένωσης (> 30 Mbps) και iii) έως το 2020 τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα (> 100 Mbps).

Στόχοι της κοινωνίας των Gigabit για το 2025: Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε στην ανακοίνωσή της, γνωστή και ως «κοινωνία των Gigabit για το 2025», τρεις στρατηγικούς στόχους για το 2025, οι οποίοι συμπληρώνουν τους στόχους που έχουν τεθεί στο Ψηφιακό θεματολόγιο για το 2020.

Υποδομή κορμού: Ο πρωτεύων υλικός εξοπλισμός και οι γραμμές μεταφοράς ενός υψηλής ταχύτητας δικτύου τηλεπικοινωνιών (όπως το διαδίκτυο).

Gbps: Μονάδα μεταφοράς δεδομένων ίση με 1 000 000 000 μπιτ ανά δευτερόλεπτο.

Kbps: Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων ίση με 1 000 μπιτ ανά δευτερόλεπτο.

Mbps: Μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων ίση με 1 000 000 μπιτ ανά δευτερόλεπτο.

Παραπομπές

1 L. Holt, M. Jamison, «Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US experience», Telecommunications Policy τόμος 33, σ. 575-581, Global Industry Leaders' Forum, Broadband enabled innovation, ΔΕΤ, 2011.

2 Βλέπε την αναθεωρημένη έκδοση του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (2012).

3 Παραδείγματος χάριν, Φόρουμ «Intelligent Community», Καναδάς και BDO Canada.

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Οδηγός για επενδύσεις σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας», 2014.

5 «The State of Broadband», Broadband Commission for Sustainable Development, Διεθνής Ένωση τηλεπικοινωνιών (ITU) και ΟΥΝΕΣΚΟ, Σεπτέμβριος 2017.

6 COM(2010) 2020 «Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

7 COM(2010) 245.

8 COM(2012) 784. Πρόκειται για ανακοίνωση της Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο είδος κανόνων της ΕΕ δεν έχει δεσμευτική ισχύ.

9 COM(2016) 587.

10 Ένα Gigabit ανά δευτερόλεπτο ισούται με 1000 Mbps, που σημαίνει ταχύτητα σημαντικά υψηλότερη από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «The socio-economic impact of bandwith», 2013, σ. 207.

12 «Fibre to the Home Council Europe», News Flash, «Costs for fibre based Gigabit Society significant but achievable», FTTH Conference, Μασσαλία, 16.2.2017.

13 Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 155 της 23.5.2014, σ. 1).

14 ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και ΓΔ Ανταγωνισμού.

15 Η απόκλιση μεταξύ αστικών/αγροτικών περιοχών υπογραμμίστηκε σε ομιλία του Επιτρόπου Phil Hogan τον Νοέμβριο του 2017: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20th-november-2017-brussels_el.

16 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, ανακοίνωση 2013/C 25/01 της Επιτροπής.

17 Έκδοση 1.1, 22.10.2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η προηγούμενη έκδοση του εγγράφου «Guide to Broadband Investment» που είχε δημοσιευθεί το 2011.

18 Τελική έκθεση, 2013, WIK-Consult GmbH (SMART 2013/0064).

19 «Broadband and infrastructure mapping study (SMART 2012/0022)», TÜV Rheinland και WIK Consult για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014.

20 Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (Joint Assistance to Support Projects in European Regions-JASPERS). Η υποστήριξη της πρωτοβουλίας JASPERS για την ευρυζωνικότητα συνίστατο κυρίως στην υποστήριξη των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανάλυσης κόστους-οφέλους και των αιτημάτων χρηματοδότησης για μεγάλα έργα που υπέβαλαν στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ. Για περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με τη JASPERS, βλέπε την ειδική έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 1/2018 με τίτλο «Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS) - καιρός να βελτιωθεί η στόχευση της πρωτοβουλίας».

21 Το 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να εφαρμόσει το αργότερο έως το 2018 κοινή μεθοδολογία για τη χαρτογράφηση.

22 Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες κάθε χώρας, συνδέοντάς τα με τους συνολικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

23 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες βλέπε την ειδική έκθεση αριθ. 15/2017 με τίτλο «Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και το αποθεματικό επίδοσης στον τομέα της συνοχής: καινοτόμα μέσα που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί αποτελεσματικά».

24 Άρθρο 19 και παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/el/main-financing-tools.

26 Ως αστικές νοούνται οι περιοχές με περισσότερους από 500 κατοίκους/χλμ2, ως ημιαστικές οι περιοχές με 100-500 κατοίκους/χλμ2 και ως αγροτικές οι περιοχές με λιγότερους από 100 κατοίκους/χλμ².

27 53 % στην Ιταλία, 73 % στην Ιρλανδία και άνω του 90 % στη Γερμανία.

28 Μια εταιρεία συμβούλων υπολόγισε το κόστος της εγκατάστασης οπτικών ινών στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον αξιοποιηθούν οι συνεργίες με τις ήδη υφιστάμενες υποδομές. WIK- Studie Treiber für den Ausbau hochbitratiger Infrastrukturen (επιστολή επιβεβαίωσης, Γερμανία), σ. 8.

29 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

30 Παραδείγματος χάριν, η Βαυαρία διέθεσε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρυζωνικότητα.

31 Πρόκειται για κονδύλια που προέρχονται από «πολωνικές επενδύσεις» και από συνταξιοδοτικά ταμεία ανοικτού τύπου, ύψους 1,75 έως 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (7-10 δισεκατομμύρια ζλότι).

32 Αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τα 156 εκατομμύρια ευρώ του χρηματοοικονομικού μέσου του ΜΣΕ.

33 Όπως οι KfW Bankengruppe, Cassa Depositi e Prestiti και Caisse des dépôts et consignations.

34 Σύσταση 2010/572/ΕΕ της Επιτροπής.

35 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).

36 Σύσταση 2013/466/ΕΕ της Επιτροπής.

37 Ο κανονισμός περί διαφάνειας του Ιουνίου του 2017 επιδιώκει να διευθετήσει το εν λόγω ζήτημα ζητώντας από τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας να δίδουν περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

38 Άρθρα 26 και 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

39 Στις λευκές περιοχές δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος κανένας πάροχος υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης ούτε αναμένεται να δραστηριοποιηθεί εντός της επόμενης τριετίας. Στις γκρίζες περιοχές δραστηριοποιείται ήδη ένας πάροχος (φορέας εκμετάλλευσης δικτύου), ωστόσο είναι απίθανο να αναπτυχθούν άλλα δίκτυα εντός της επόμενης τριετίας. Στις μαύρες περιοχές λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν εντός της επόμενης τριετίας τουλάχιστον δύο βασικά δίκτυα ευρυζωνικών υπηρεσιών από δύο διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης.

40 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas

Στάδιο Ημερομηνία
Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του ελέγχου 14.12.2016
Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε άλλη ελεγχόμενη μονάδα) 31.1.2018
Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 21.3.2018
Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης ελεγχόμενης μονάδας) σε όλες τις γλώσσες 25.4.2018

Κλιμάκιο ελέγχου

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Ο εν προκειμένω έλεγχος επιδόσεων διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου IΙ, το οποίο ειδικεύεται στους τομείς δαπανών που αφορούν τις επενδύσεις υπέρ της συνοχής, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης. H Iliana Ivanova, Πρόεδρος του εν λόγω Τμήματος, έχει την αρμοδιότητα της έκθεσης, συνεπικουρούμενη από τους Mihail Stefanov, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου της, James Verity, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο της, Niels-Erik Brokopp, ανώτερο διοικητικό στέλεχος, Romuald Kayibanda, υπεύθυνο έργου, Przemyslaw Dowgialo, Alessandra Falcinelli, Anna Fiteni, Agota Marczinko, Ana Popescu, Michael Spang, Lutz Venske και Angelika Zych, ελεγκτές.

Από αριστερά: Angelika Zych, Niels-Erik Brokopp, Romuald Kayibanda, James Verity, Iliana Ivanova, Lutz Venske, Mihail Stefanov, Agota Marczinko.

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

PDF ISBN 978-92-872-9775-4 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/640538 QJ-AB-18-008-EL-N
HTML ISBN 978-92-872-9837-9 ISSN 1977-5660 doi:10.2865/786133 QJ-AB-18-008-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας ατελώς τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el/data) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.