Raportul special
nr.21 2019

Combaterea rezistenței la antimicrobiene: s-au înregistrat progrese în sectorul animalier, dar această amenințare la adresa sănătății rămâne o provocare pentru UE

Informații despre raport: Rezistența la antimicrobiene (RAM) constituie o amenințare tot mai mare pentru sănătate la nivel mondial. UE urmărește o abordare a problemei în conformitate cu principiul „o singură sănătate”, luând în considerare aspecte legate de sănătatea animală, de sănătatea umană și de mediu. Curtea a examinat modul în care Comisia și agențiile UE implicate au gestionat sprijinul pe care l-au acordat statelor membre și activităților de cercetare finanțate de UE cu scopul de a combate rezistența la antimicrobiene. Curtea a ajuns la concluzia că activitățile Comisiei și ale agențiilor au condus la unele progrese. Există însă puține dovezi care să ateste că impactul RAM asupra sănătății s-a redus. Curtea formulează recomandări pentru a îmbunătăți răspunsul Comisiei la RAM printr-un sprijin mai bun acordat planurilor naționale de acțiune ale statelor membre, prin promovarea unei mai bune monitorizări și a utilizării prudente a antimicrobienelor, precum și prin consolidarea strategiilor de stimulare a cercetării.
Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

I

Rezistența la antimicrobiene (RAM) – procesul prin care unii microbi dezvoltă rezistență la medicamente care erau anterior în măsură să îi combată – constituie o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătate la nivel mondial. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a raportat că rezistența la antimicrobiene conduce deja la 33 000 de decese în fiecare an în UE/SEE, survenite în principal din cauza infecțiilor dobândite în spitale și în alte unități medicale. Principiul „o singură sănătate” al Organizației Mondiale a Sănătății, care ia în considerare sănătatea umană, sănătatea animală și mediul, recunoaște că este necesară o abordare integrată a antimicrobienelor.

II

Combaterea rezistenței la antimicrobiene este complicată. Sunt dificil de aplicat în practică măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor (inclusiv practici de bază, cum ar fi spălarea mâinilor). De asemenea, este dificilă utilizarea prudentă a antimicrobienelor existente (pentru tratarea atât a oamenilor, cât și a animalelor), altfel spus utilizarea corectă a medicamentului adecvat și numai atunci când este necesar. În sfârșit, nicio nouă clasă de antibiotice nu a mai fost descoperită de mulți ani.

III

În UE, sănătatea umană este de competența statelor membre. Articolele 6 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene conferă Uniunii competența să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare, de completare și de încurajare a cooperării între statele membre, pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane. Rezistența la antimicrobiene este recunoscută de legislația UE ca fiind o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate, în cazul căreia este necesară intervenția UE. În plus, există o competență clară a Comisiei de a acționa în domeniul sănătății animale, în domeniul siguranței alimentare și în cel al cercetării: toate aceste domenii sunt relevante pentru rezistența la antimicrobiene.

IV

În cadrul auditului său, Curtea a examinat amenințarea tot mai mare reprezentată de rezistența la antimicrobiene și inițiativele recente din cadrul politicilor UE. Aceasta a examinat modul în care Comisia și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) au gestionat resursele menite să sprijine punerea în aplicare de către statele membre a abordării bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate rezistența la antimicrobiene, precum și dacă a fost aplicat în mod corespunzător cadrul pentru îmbunătățirea utilizării prudente a antimicrobienelor de uz veterinar și pentru monitorizarea rezistenței la antimicrobiene prezente la nivelul alimentelor. Curtea a examinat, de asemenea, modul în care Comisia a sprijinit cercetarea în domeniul rezistenței la antimicrobiene.

V

Curtea concluzionează că activitățile Comisiei și ale agențiilor au condus la unele progrese, de exemplu, în ceea ce privește chestiunile legate de sănătatea animală și de alimente. Cu toate acestea, până în prezent, există puține dovezi care să ateste că impactul RAM asupra sănătății s-a redus în Uniunea Europeană.

VI

Sprijinul acordat de Comisie și de ECDC pentru consolidarea punerii în aplicare de către statele membre a abordării bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate RAM a fost valoros, dar a condus la puține rezultate tangibile în privința reducerii RAM. Acțiunea comună privind rezistența la antimicrobiene, menită să sprijine politicile naționale bazate pe principiul „o singură sănătate”, a facilitat cooperarea dintre statele membre, dar s-a confruntat cu provocări în ceea ce privește punerea în aplicare durabilă a rezultatelor obținute. Un studiu recent, finanțat de Comisie și condus de OCDE, a constituit un ghid pentru statele membre în materie de opțiuni eficace din punctul de vedere al costurilor pentru reducerea rezistenței la antimicrobiene în spitale și în alte unități medicale. Nici statele membre vizitate de Curte, nici Comisia nu utilizau în mod constant indicatori de rezultat pentru a monitoriza progresele; datele privind infecțiile asociate asistenței medicale, care sunt principala sursă de infecții cauzate de RAM, erau incomplete și, la data auditului, nu existau cunoștințe suficiente despre prezența RAM în mediul înconjurător.

VII

În general, utilizarea prudentă a antimicrobienelor de uz veterinar este în curs de ameliorare în statele membre. Între 2011 și 2016, vânzările de antimicrobiene de uz veterinar au scăzut cu 20 %. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, iar consumul anumitor antimicrobiene este în continuare prea ridicat. Legislația recentă a UE privind produsele medicinale veterinare și hrana pentru animale a remediat o serie de deficiențe cunoscute. Viitoarea politică agricolă comună oferă posibilitatea de a continua consolidarea cadrului UE pentru combaterea RAM.

VIII

Piața antimicrobienelor nu dispune de stimulente comerciale pentru a dezvolta noi tratamente. Fondurile alocate de la bugetul UE constituie o sursă importantă de investiții pentru cercetare și au permis crearea de structuri menite să accelereze dezvoltarea de antimicrobiene noi. Inițiativele public-privat finanțate de UE în domeniul cercetării au suferit însă întârzieri și până în prezent nu s-au înregistrat progrese decisive. Comisia nu a evaluat în mod exhaustiv abordarea sa în ceea ce privește cercetarea referitoare la antimicrobiene, iar planul său de acțiune nu abordează unele dintre provocările specifice cu care se confruntă cercetarea în domeniul RAM. Inițiativele concrete pentru remedierea disfuncționalităților pieței care afectează dezvoltarea de antimicrobiene noi sunt în mare măsură absente.

IX

Pe baza concluziilor sale, Curtea formulează recomandări menite să consolideze răspunsul Comisiei la rezistența la antimicrobiene printr-un sprijin mai bun acordat statelor membre, să promoveze utilizarea prudentă a antimicrobienelor și o mai bună monitorizare a rezistenței la antimicrobiene, precum și să consolideze strategiile de cercetare.

Introducere

Ce este rezistența la antimicrobiene

01

Antimicrobienele sunt utilizate pentru tratarea persoanelor, a animalelor și a plantelor. Rezistența la antimicrobiene (RAM) apare atunci când unii microbi (bacterii, virusuri, paraziți și ciuperci) dezvoltă rezistență la medicamente care erau anterior în măsură să îi combată, făcând ca tratamentul să fie mai puțin eficient sau complet ineficace. RAM se dezvoltă în mod natural în timp, de obicei prin modificări genetice1, dar se accelerează atunci când antimicrobienele sunt utilizate în mod excesiv sau incorect, adică nu sunt utilizate cu prudență (o utilizare prudentă presupune că se utilizează medicamentul adecvat atunci când este necesar, în doza, cu frecvența și pe durata corectă). Figura 1 ilustrează modul în care de dezvoltă RAM.

Figura 1

Modul în care se dezvoltă rezistența la antimicrobiene

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Centrului de Control și Prevenire a Bolilor din Statele Unite (United States Center for Disease Control and Prevention – CDC).

02

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a identificat RAM ca fiind o amenințare gravă la adresa sănătății, a dezvoltării și a securității alimentare la nivel mondial2. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a raportat3 că, pe baza datelor din 2015, 33 000 de persoane mor în fiecare an în UE/Spațiul Economic European (SEE) ca urmare a infecțiilor cauzate de bacterii rezistente la medicamente. RAM generează costuri anuale suplimentare de 1,5 miliarde de euro4 din cauza costurilor suplimentare cu asistența medicală și a pierderilor de productivitate. Infecțiile cauzate de organisme care au dezvoltat rezistență, dobândite de obicei în spitale și în alte unități medicale, pot necesita tratamente mai îndelungate și mai costisitoare, unele cu reacții adverse grave (de exemplu, insuficiență renală), și comportă un risc mai ridicat de deces pentru pacienți.

03

Aproape 40 % din impactul RAM asupra sănătății este cauzat de bacterii rezistente la antibiotice de ultimă linie (cum ar fi carbapenemul și colistina). Atunci când antibioticele de ultimă linie nu mai sunt eficace, tratarea pacienților infectați este dificilă și poate deveni imposibilă5.

04

În UE/SEE, aproximativ două treimi din cantitatea totală de antimicrobiene utilizate este destinată animalelor de la care se obțin produse alimentare6. Unele dintre aceste antimicrobiene ajung apoi în mediu7. Există dovezi că reducerea utilizării de antimicrobiene la animalele de la care se obțin produse alimentare determină reducerea prezenței de microorganisme rezistente la antimicrobiene la aceste animale8.

05

Antimicrobienele utilizate pentru tratarea bolilor care se pot transmite de la animale la oameni, cum ar fi campilobacterioza și salmoneloza, devin tot mai puțin eficiente. Rezistența la anumite antimicrobiene variază în funcție de țară și de tipul de microorganism.

De ce este complicată combaterea rezistenței la antimicrobiene?

06

Utilizarea excesivă sau incorectă continuă de antimicrobiene în domeniul sănătății umane și în cel al sănătății animale accelerează dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene. ECDC a raportat unele reduceri ale consumului de antimicrobiene în medicina umană, cu diferențe semnificative între statele membre9. Prevenirea și controlul transmiterii încrucișate de microorganisme rezistente la antimicrobiene în unitățile medicale sunt importante mai ales în spitale și în centrele de îngrijire pe termen lung. În practică însă, asigurarea unor măsuri corespunzătoare de prevenire și de control al infecțiilor (cum ar fi igiena mâinilor, măsurile de precauție în contactul cu pacienții, izolarea pacienților și curățenia) reprezintă o provocare. Aceste măsuri necesită instruire, resurse și supraveghere în cadrul unităților medicale și trebuie să fie aplicate riguros de sutele de mii de lucrători din domeniul sănătății din UE. În plus, datele ECDC indică faptul că testele de diagnosticare de bază în spitale, necesare pentru a direcționa tratamentele medicale, nu sunt efectuate în întreaga UE ori de câte ori este necesar. Acest lucru contribuie, de asemenea, la utilizarea excesivă de antibiotice cu spectru larg. Figura 2 ilustrează modul în care se poate răspândi rezistența la antimicrobiene.

Figura 2

Cum se răspândește rezistența la antibiotice

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor ECDC și CDC.

07

Nicio nouă clasă de antibiotice nu a mai devenit disponibilă din anii 1980 (a se vedea figura 3). Această lipsă de medicamente noi este complicată de faptul că unele antibiotice existente, care sunt în continuare eficace, nu mai sunt comercializate pe scară largă de către producătorii de medicamente. Mai multe corporații mari și-au anunțat în ultimii ani retragerea din sectorul cercetării și dezvoltării de antibiotice10. Cercetarea în acest domeniu este un proces de lungă durată, incert și costisitor și, prin definiție, orice medicament nou descoperit va trebui să fie utilizat cu prudență pentru a-și menține eficacitatea. Un proiect recent finanțat de întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (întreprinderea comună IMI)11 a estimat că introducerea pe piață a unui nou medicament ar putea costa 1 miliard de euro.

Figura 3

Descoperirea de antibiotice noi

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului intitulat A sustained and robust pipeline of new antibacterial drugs and therapies is critical to preserve public health, Pew Charitable Trusts, mai 2016.

08

În ultimă instanță, combaterea RAM constă în două provocări principale:

 • asigurarea unei utilizări mai prudente și mai eficiente a antimicrobienelor existente (inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare, prin practici mai bune în materie de igienă, prin formare, supraveghere și monitorizare, precum și prin metode de diagnostic îmbunătățite) la oameni, la plante și la animale;
 • descoperirea și punerea la dispoziție de antimicrobiene noi (prin cercetare și dezvoltare).

Acțiuni la nivel mondial în materie de combatere a rezistenței la antimicrobiene

09

În Planul său de acțiune mondial12, adoptat în 2015, OMS solicita țărilor sale membre să dezvolte și să demareze punerea în aplicare a propriului plan național de acțiune (PNA) „O singură sănătate” până la jumătatea anului 2017. Principiul „o singură sănătate” al OMS recunoaște că este necesară o abordare integrată a antimicrobienelor, care să ia în considerare sănătatea umană, sănătatea animală și mediul (a se vedea figura 2).

10

Baza de date globală a OMS pentru RAM arată că statele membre se aflau în stadii diferite în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a planurilor naționale de acțiune13. Potrivit unui sondaj realizat de Curte pentru auditul său, din cele 24 de state membre ale UE care au răspuns, 16 au precizat că dețineau un plan național de acțiune, 5 au indicat că dețineau elemente ale unui astfel de plan, iar 3 au arătat că nu dețineau un asemenea plan.

11

Planul de acțiune mondial al OMS se reflectă în eforturile de cooperare depuse de comunitatea internațională în domeniul cercetării privind RAM. Începând din 2009, Grupul operativ transatlantic privind rezistența la antimicrobiene contribuie la colaborarea și schimbul de bune practici între America de Nord și Europa, iar în 2018, G20 a lansat o Platformă mondială de cercetare și dezvoltare în domeniul rezistenței la antimicrobiene.

Acțiuni la nivelul UE în materie de combatere a rezistenței la antimicrobiene

12

Sănătatea umană este o competență de nivel național. Articolele 6 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conferă Uniunii competența să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare, de completare și de încurajare a cooperării între statele membre, pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane.

13

Decizia nr. 1082/201314 a Parlamentului European și a Consiliului definește rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale drept amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, în cazul cărora este necesară o acțiune la nivelul Uniunii. Decizia prevede obligația statelor membre de a asigura supravegherea RAM și a infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și de a raporta astfel de amenințări prin intermediul unui sistem de alertă precoce și răspuns rapid.

14

Spre deosebire de competența limitată a UE în domeniul sănătății umane, legislația UE impune statelor membre să monitorizeze și să raporteze prezența unor bacterii zoonotice și comensale rezistente în anumite produse alimentare de origine animală. La 1 ianuarie 2006, a intrat în vigoare la nivelul UE o interdicție de utilizare a antimicrobienelor ca stimulatori de creștere în hrana animalelor. Această interdicție a fost consolidată prin noul Regulament al UE privind produsele medicinale veterinare.

15

Ca răspuns la cererile de măsuri ale Consiliului, Comisia a lansat în 2011 un prim plan de acțiune privind RAM, care acoperă atât sănătatea umană, cât și sănătatea animală. În 2017, în urma concluziilor Consiliului și a Planului de acțiune mondial al OMS, Comisia a adoptat propriul „Plan european de acțiune «O singură sănătate» (European One Health Action Plan) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)”, care conține acțiuni în domeniul sănătății umane, în cel al sănătății animale și în domeniul mediului. Planul de acțiune al UE este sprijinit prin măsuri cofinanțate prin Programul UE în domeniul sănătății, care au scopul de a ajuta statele membre să își consolideze abordarea națională bazată pe principiul „o singură sănătate”. În 201915, Consiliul a adoptat noi concluzii privind RAM. În figura 4 sunt sintetizate măsurile de reglementare adoptate de UE pentru a combate amenințarea reprezentată de RAM.

Figura 4

Principalele măsuri de reglementare adoptate de UE pentru a combate rezistența la antimicrobiene

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

16

Comisia combate RAM prin:

 • acordarea de finanțare pentru studii și acțiuni comune relevante prin intermediul Programului în domeniul sănătății. Acțiunea comună cu privire la rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI) este unul dintre răspunsurile Comisiei și ale statelor membre la concluziile din iunie 2016 ale Consiliului cu privire la RAM. Comisia a finanțat, de asemenea, acțiuni relevante întreprinse de OMS și de OCDE pentru a sprijini statele membre;
 • propunerea unui cadru legislativ privind produsele medicinale veterinare și furajele medicamentate care să includă măsuri pentru combaterea RAM;
 • emiterea de orientări privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în produsele medicinale veterinare și în domeniul sănătății umane;
 • furnizarea de formare și facilitarea schimburilor de experiență;
 • crearea, la nivelul UE, a unei rețele „O singură sănătate” dedicate RAM care să reunească experți guvernamentali din sectoarele sănătății umane, sănătății animale și mediului și agențiile implicate ale UE (ECDC, EMA și EFSA). Rolurile agențiilor UE în domeniul RAM sunt rezumate în caseta 1;
 • sprijinirea cercetării.

Caseta 1

Rolul agențiilor UE în domeniul rezistenței la antimicrobiene

RAM este unul dintre domeniile de competență ale mai multor agenții ale UE.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) sprijină statele membre în activitățile lor legate de RAM. Acesta desfășoară un program privind RAM și infecțiile asociate asistenței medicale și colectează de la statele membre informații privind RAM și consumul de antimicrobiene, obținute prin intermediul a trei rețele de supraveghere. ECDC furnizează consultanță științifică, elaborează documente de orientare și evaluări rapide ale riscurilor, efectuează vizite comune în statele membre împreună cu Comisia, organizează cursuri de formare și promovează utilizarea prudentă a antibioticelor prin coordonarea Zilei europene a sensibilizării cu privire la utilizarea antibioticelor.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) monitorizează rezistența la antimicrobiene în produsele alimentare și la animalele de la care se obțin produse alimentare și elaborează rapoarte științifice pe această temă.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) oferă consultanță științifică, promovează utilizarea prudentă a antimicrobienelor, monitorizează volumele de vânzări de antibiotice pentru sănătatea animală și gestionează proiectul de supraveghere pe bază voluntară la nivel european a consumului de substanțe antimicrobiene în medicina veterinară (ESVAC), care colectează aceste informații. De asemenea, EMA emite avize științifice în cadrul procedurii de autorizare a introducerii pe piață a produselor medicinale antimicrobiene.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) gestionează finanțarea UE pentru RAM în cadrul programelor în domeniul sănătății – inclusiv finanțarea Acțiunii comune cu privire la RAM.

17

Peste 99 % din fondurile provenite de la bugetul UE alocate pentru acțiuni legate de RAM sunt direcționate spre cercetare. Din 2004, fondurile UE alocate cercetării în domeniul RAM au depășit 1,5 miliarde de euro. Una dintre inițiativele emblematice este programul New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), lansat în 2012, finanțat prin PC7 și gestionat de întreprinderea comună IMI. Scopul urmărit este crearea unui parteneriat public-privat pentru descoperirea, dezvoltarea și introducerea pe piață a unor noi tratamente antimicrobiene. Comisia finanțează, de asemenea, acțiuni de coordonare și de stabilire a unui program strategic de cercetare în materie de RAM, în special prin intermediul Inițiativei de programare în comun privind rezistența la antimicrobiene (JPIAMR).

Sfera și abordarea auditului

18

Având în vedere amenințarea tot mai mare reprezentată de rezistența la antimicrobiene, reflectată în Planul de acțiune mondial al OMS și în planul de acțiune al Comisiei, Curtea a examinat dacă Comisia și agențiile UE implicate au gestionat în mod corespunzător principalele activități și resurse destinate sprijinirii statelor membre și activităților de cercetare finanțate de UE cu scopul de a combate rezistența la antimicrobiene. Printre acestea se numără activități care pot contribui la noul cadru de monitorizare a RAM și la o mai bună utilizare a antimicrobienelor. Acest obiectiv principal a fost subdivizat în trei întrebări secundare:

 1. Comisia și ECDC au gestionat în mod corespunzător principalele activități și resurse pentru a sprijini răspunsul statelor membre, întemeiat pe principiul „o singură sănătate”, la rezistența la antimicrobiene în cadrul Planului de acțiune al UE?
 2. Comisia și agențiile UE au contribuit în mod eficace la promovarea utilizării prudente a antimicrobienelor la animale și la reducerea rezistenței la antimicrobiene în UE?
 3. Comisia și agențiile UE dispuneau de mecanisme adecvate pentru a coordona și a evalua sprijinul acordat de UE pentru cercetarea în domeniul rezistenței la antimicrobiene?
19

Pentru a răspunde la aceste întrebări, Curtea:

 • a examinat punerea în aplicare a unor acțiuni relevante finanțate din Programul în domeniul sănătății pentru perioada 2014‑2020;
 • a examinat punerea în aplicare, începând din 2013, a cadrului UE pentru monitorizarea RAM la animalele de la care se obțin produse alimentare și în alimente, precum și pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz veterinar;
 • a efectuat un sondaj în rândul coordonatorilor planurilor naționale de acțiune împotriva RAM în toate statele membre pentru a obține informații specifice privind acțiunile acestora și opiniile lor cu privire la sprijinul pe care l-au primit din partea Comisiei și a ECDC;
 • a consultat, în Suedia, în Țările de Jos, în Spania și în Franța, autoritățile naționale și alte autorități responsabile de cele cinci cele mai relevante pachete pentru auditul Curții dintre cele nouă pachete de lucru din cadrul JAMRAI, precum și de anumite proiecte de cercetare. De asemenea, Curtea a vizitat OMS Europa și OCDE;
 • a examinat sprijinul acordat de Comisie și de agenții cercetării în domeniul RAM începând cu PC7, cu accent pe programul ND4BB. Această activitate a inclus examinarea modului în care beneficiarii au pus în aplicare acțiunile finanțate.

Observații

Sprijinul acordat statelor membre de Comisie și de ECDC pentru punerea în aplicare a abordării bazate pe principiul „o singură sănătate” nu a produs până în prezent rezultate tangibile în privința reducerii RAM

20

Comisia și ECDC sprijină statele membre să elaboreze și să pună în aplicare planurile lor naționale de acțiune bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate RAM, pe care au convenit să le respecte în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul OMS. Acest sprijin constă în furnizarea de expertiză prin orientări tehnice, vizite comune și rețele de supraveghere, precum și în furnizarea de sprijin financiar pentru acțiuni din cadrul Programului UE în domeniul sănătății. Curtea a examinat, așadar, dacă acest sprijin era bine gestionat și contribuia la obținerea de rezultate durabile în combaterea RAM. Ea a evaluat, de asemenea, dacă informațiile colectate de rețelele de supraveghere erau complete și relevante.

Acțiunile finanțate de Comisie au sprijinit combaterea RAM, dar s-au confruntat cu dificultăți

21

Comisia a oferit sprijin, prin finanțarea unor activități relevante din Programul în domeniul sănătății, în cadrul Acțiunii comune privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI), al OMS și al OCDE (a se vedea tabelul 1). De asemenea, Comisia a organizat rețeaua „O singură sănătate” (One Health) și a furnizat orientări și formare.

22

Curtea a colectat opinii prin intermediul unui sondaj realizat în rândul autorităților din statele membre responsabile de planurile naționale de acțiune. Răspunsurile acestora au arătat un nivel ridicat de apreciere generală a calității sprijinului și a orientărilor furnizate de Comisie și de ECDC. Două treimi dintre respondenți au considerat că JAMRAI a furnizat un sprijin eficace și că formarea oferită de Comisie cu privire la abordarea bazată pe principiul „o singură sănătate” a fost benefică. Trei sferturi dintre respondenți au considerat că rețelele de tip „O singură sănătate” erau utile. Opiniile acestora cu privire la orientările Comisiei privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor pentru uz uman și veterinar au fost de asemenea pozitive.

Tabelul 1 – Măsuri finanțate din Programul în domeniul sănătății pentru a sprijini politicile privind RAM

Acțiune Buget (mii de euro) Descriere sumară
Acțiunea comună cu privire la rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI) 4 200 JAMRAI16 vizează promovarea sinergiilor între statele membre ale UE prin elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficace bazate pe principiul „o singură sănătate” și prin reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale; JAMRAI cuprinde nouă pachete de lucru și implică 19 state membre și pune la dispoziție o platformă pentru schimbul de experiență și pentru elaborarea de bune practici.
OMS 600 Această acțiune sprijină statele membre să elaboreze și să pună în aplicare planuri de acțiune naționale bazate pe principiul „o singură sănătate”.
OCDE 340 OCDE a evaluat impactul economic al RAM. Acesta a calculat că acțiunile de reducere a RAM constituiau investiții rentabile ale căror costuri vor fi în curând mai mult decât amortizate.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Acțiunea comună privind rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI), finanțată de Comisie, a facilitat cooperarea între statele membre, dar, în același timp, s-a confruntat cu dificultăți

23

JAMRAI a demarat la 1 septembrie 2017 și va funcționa timp de 36 de luni. Curtea a constatat că majoritatea pachetelor de lucru ale JAMRAI17 erau în general pe calea cea bună pentru a produce rezultatele convenite și că JAMRAI oferă o platformă adecvată pentru schimburi de experiență și de bune practici între cele 19 state membre participante18.

24

Cu toate acestea, JAMRAI se confrunta cu o serie de dificultăți. Aceasta nu avea o abordare bazată integral pe principiul „o singură sănătate”, întrucât nu existau autorități de mediu implicate în pachetele de lucru, iar participarea autorităților veterinare din statele membre era relativ redusă. Pachetele de lucru 4 (pentru integrarea în politicile naționale și sustenabilitate) și 7 (pentru utilizarea adecvată a antimicrobienelor la oameni și la animale) au înregistrat întârzieri. În plus, succesul global al JAMRAI va depinde în mare măsură de acțiunile întreprinse ulterior de statele membre pentru a pune efectiv în aplicare soluțiile elaborate în cadrul pachetelor de lucru.

În primul său an de funcționare, proiectul OMS nu a acordat sprijin numărului prevăzut de state membre

25

Proiectul OMS a demarat în mai 2018 și este programat să se desfășoare pe parcursul a trei ani, pentru a ajuta statele membre să elaboreze și să pună în aplicare planuri de acțiune naționale bazate pe principiul „o singură sănătate”. Comisia a făcut demersurile necesare pentru ca OMS să prezinte statelor membre proiectul în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară al UE în iunie 2018, precum și în cadrul rețelei „O singură sănătate”. Acest proiect înregistra întârzieri la data auditului și nu acordase sprijin numărului prevăzut de state membre în cadrul diverselor sale obiective secundare (un total de 4 state în loc de 8‑12 state pentru fiecare obiectiv secundar).

Studiul OCDE finanțat de Comisie referitor la impactul economic al RAM și la impactul acesteia asupra sănătății a constituit un punct de plecare pentru acțiuni specifice și eficiente din punctul de vedere al costurilor

26

În raportul19 său din 2018, OCDE a concluzionat că combaterea RAM constituia o investiție bună, întrucât se înregistra o rentabilitate în termeni de decese evitate și de economii financiare pentru sistemele de sănătate. Raportul a arătat că acțiunile de reducere a RAM erau relativ ieftine, eficiente din punctul de vedere al costurilor și fezabile (a se vedea caseta 2).

Caseta 2

Concluziile raportului OCDE – o invitație la acțiune

În raportul OCDE din 2018, intitulat Stemming the superbug tide – Just a few dollars more, se arată că trei din patru decese cauzate de infecții provocate de bacterii multirezistente ar putea fi evitate cheltuind doar 2 USD per persoană pe an pentru măsuri foarte simple, cum ar fi facilitarea spălării mâinilor și prescrierea mai prudentă a antibioticelor.

Până la 1,6 milioane de vieți ar putea fi salvate până în 2050 în cele 33 de țări incluse în analiza OCDE, prin utilizarea unor măsuri cum ar fi: promovarea igienei spitalicești, reducerea prescrierii excesive de antibiotice, îmbunătățirea programelor de utilizare adecvată a antimicrobienelor (antimicrobial stewardship programmes), campanii în mass-media și utilizarea testelor de diagnosticare rapidă pentru a detecta dacă o infecție este bacteriană sau virală.

OCDE consideră că investițiile în aceste măsuri s-ar putea amortiza în termen de un an și ar putea genera economii de aproximativ 1,5 USD pentru fiecare dolar investit ulterior. Combinarea acestor măsuri într-un mod coerent ar genera și mai multe beneficii și economii.

27

În acest context, Curtea observă că domeniul sănătății nu reprezintă o prioritate de investiții strategice pentru fondurile structurale în perioada de programare actuală, dar că aceste fonduri sunt utilizate pentru investiții în domeniul sănătății. În cadrul unui studiu finanțat de Comisie20 s-a constatat că 7 404 proiecte în domeniul sănătății au fost finanțate din fondurile structurale între 2014 și 2018, cu o alocare totală de 8 miliarde de euro. Doar două dintre aceste proiecte au fost identificate ca având obiective specifice privind RAM. Studiul a subliniat că includerea preconizată a Programului UE în domeniul sănătății în fondurile structurale în cadrul FSE+ era o ocazie de a obține noi sinergii între instrumentele de finanțare și investiții în colaborarea transsectorială21.

Acțiunile ECDC au oferit un sprijin valoros Comisiei și statelor membre în combaterea RAM

28

ECDC desfășoară o serie de activități legate de RAM. Acesta coordonează supravegherea RAM, a consumului de antimicrobiene și a infecțiilor asociate asistenței medicale prin intermediul a trei rețele, și anume Rețeaua europeană de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene (EARS-Net), Rețeaua europeană de supraveghere a consumului de produse antimicrobiene (ESAC-Net) și Rețeaua de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale (HAI-Net), în cadrul programului privind RAM și infecțiile asociate asistenței medicale (ARHAI). Aceste rețele de supraveghere oferă, într-un format armonizat, informații științifice esențiale, care sunt utilizate de ECDC pentru furnizarea de consultanță științifică, pentru formări, în cadrul vizitelor efectuate în statele membre și în cadrul activităților sale de sensibilizare. ECDC utilizează informațiile furnizate de aceste rețele pentru a contribui cu date la OMS în numele țărilor UE/SEE.

29

ECDC efectuează vizite în statele membre cu scopul de a oferi asistență autorităților naționale. În perioada 2006‑2017, a efectuat 25 de astfel de vizite consacrate utilizării agenților antimicrobieni în medicina umană. De la lansarea, în 2017, a planului de acțiune al UE „O singură sănătate” (One Health), ECDC și Comisia efectuează vizite comune în statele membre urmând o abordare bazată pe principiul „o singură sănătate”, care asociază sănătatea umană cu sănătatea animală. Aceste vizite se efectuează la invitația unui stat membru. Până în aprilie 2019 avuseseră loc șase astfel de vizite (comparativ cu planul inițial de a efectua șase pe an), deoarece majoritatea statelor membre nu au formulat solicitări în acest sens. Răspunsurile la sondajul efectuat de Curte au indicat că aceste vizite au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării acțiunilor de combatere a RAM în statele membre în cauză.

30

Curtea a observat că ECDC a primit un număr din ce în ce mai mare de cereri de asistență legate de RAM. Acesta a amânat unele activități atunci când solicitări mai importante trebuiau tratate cu prioritate. Curtea consideră că de activitățile desfășurate de ECDC beneficiază atât Comisia, cât și statele membre, remarcând, în același timp, riscul tot mai mare ca ECDC să nu poată efectua în timp util activități importante legate de RAM.

Existau lacune în informațiile referitoare la rezultate și la supravegherea RAM

31

Obiectivul general al Comisiei este acela de a face din UE o regiune în care se aplică cele mai bune practici în domeniul RAM și în cel al consumului de antimicrobiene. Prin urmare, în contextul planului de acțiune al UE pe care l-a elaborat, Comisia a solicitat agențiilor UE (ECDC, EFSA și EMA) să emită un aviz științific privind indicatorii de rezultat pentru combaterea RAM întemeiată pe principiul „o singură sănătate”, care să poată utiliza datele de supraveghere existente. Acești indicatori ar trebui să ajute statele membre să monitorizeze progresele înregistrate în reducerea utilizării de antimicrobiene și în combaterea RAM la oameni și la animalele de la care se obțin produse alimentare, precum și să stabilească obiective de reducere a riscurilor de RAM.

32

Ca urmare a acestei solicitări, agențiile au elaborat, în octombrie 2017, un aviz științific comun privind indicatorii de rezultat22. La data auditului (aprilie 2019), Curtea a constatat că situația acestor indicatori de rezultat era incertă și că ei nu erau utilizați în mod sistematic nici de statele membre vizitate de Curte, nici de Comisie, pentru a monitoriza progresele înregistrate.

Supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale era incompletă, în pofida cerințelor juridice ale UE

33

Există dovezi substanțiale23 că, în Europa, infecțiile asociate asistenței medicale sunt principala sursă de infecții la oameni cu bacterii rezistente la antimicrobiene. Potrivit datelor ECDC, transmiterea bacteriilor rezistente în spitale și în alte unități medicale reprezintă o problemă gravă, dat fiind că în UE apar în fiecare an aproape nouă milioane de infecții asociate asistenței medicale. Acest studiu a arătat că contribuția la impactul global a diferitelor bacterii rezistente la antibiotice variază foarte mult de la o țară la alta. ECDC a constatat că, în cinci state membre, mai mult de jumătate dintre infecțiile asociate asistenței medicale în spitalele de urgență erau cauzate de agenți patogeni bacterieni rezistenți (a se vedea figura 5).

Figura 5

RAM în infecțiile asociate asistenței medicale din spitalele pentru boli acute în conformitate cu datele colectate de ECDC

În 2018, ECDC a dezvoltat un indice compozit al RAM în infecțiile asociate asistenței medicale din spitalele pentru boli acute.

Sursa: ECDC, 2018; adaptare după Suetens, C. et al. Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1800516.

34

În Recomandarea sa din 9 iunie 200924, Consiliul recomandase deja statelor membre să efectueze studii de prevalență și să supravegheze tipurile de infecții vizate, utilizând, dacă este cazul, metode și indicatori de supraveghere recomandați de ECDC conveniți la nivel comunitar. Supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale este însă un exercițiu complex și intensiv din punctul de vedere al resurselor, în special deoarece se bazează pe informații referitoare la pacienți care trebuie să fie colectate la nivelul spitalelor. Aceasta necesită, de asemenea, o validare aprofundată a datelor.

35

Curtea a constatat că datele pentru UE privind supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale sunt incomplete. Supravegherea realizată de ECDC25 variază de la șase state membre care participă la toate cele cinci module ale Rețelei ECDC de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale la trei state membre care participă la un singur modul. Este probabil ca acțiunile de combatere a RAM să fie încetinite de caracterul incomplet al datelor de supraveghere.

36

Mediul este unul dintre pilonii abordării bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate RAM, împreună cu aspecte legate de sănătatea umană și de cea animală. Curtea observă că unul dintre obiectivele specifice în cadrul planului actual de acțiune „O singură sănătate” al Comisiei era o mai bună luare în considerare a rolului mediului. Există puține informații care vizează procesul de transmitere a RAM prin intermediul mediului, în comparație cu sectorul sănătății umane și cu cel al sănătății animale. Sectorul mediului nu este inclus în mod specific în pachetele de lucru ale JAMRAI și nici în diferitele sisteme de supraveghere a RAM din UE. În 2019, Comisia a adoptat o comunicare26 intitulată „Abordarea strategică a Uniunii Europene privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului”, care includea un obiectiv privind identificarea de măsuri pentru combaterea RAM. Curtea constată, de asemenea, că un raport științific27 al EFSA din 2019 sugera monitorizarea RAM în mediu.

Utilizarea prudentă a antimicrobienelor de uz veterinar s-a îmbunătățit în statele membre

37

Utilizarea excesivă de antimicrobiene de uz veterinar și existența unei RAM la animale și în produsele alimentare sunt vectori de dezvoltare a RAM în domeniul sănătății umane și sunt domenii în care UE deține competențe clare (a se vedea punctul 14). Prin urmare, Curtea a examinat dacă existau dovezi că antimicrobienele de uz veterinar erau mai bine utilizate și dacă normele UE privind monitorizarea și raportarea RAM în cazul bacteriilor zoonotice și comensale erau bine aplicate în practică. Curtea a examinat, de asemenea, în ce măsură noile norme ale UE privind produsele medicinale veterinare și furajele medicamentate remediază deficiențele constatate.

Unele state membre au implementat strategii de succes pentru a reduce utilizarea antibioticelor în medicina veterinară

38

Consumul de antimicrobiene la animalele de la care se obțin produse alimentare este mult mai mare decât la oameni28, atât în termeni de consum total, cât și în termeni de doze administrate în raport cu greutatea lor. Agențiile europene au recunoscut că reducerea utilizării de antimicrobiene de uz veterinar este un deziderat pentru a limita RAM. Agenția Europeană pentru Medicamente a raportat că vânzările de antimicrobiene de uz veterinar în raport cu efectivul total de animale [exprimate în miligrame vândute per unitate de corecție a populației (Population Correction Unit – PCU)]29 au scăzut cu 20 %30 la nivelul întregii UE între 2011 și 2016, dar și că existau diferențe mari între statele membre ale UE în ceea ce privește vânzările și utilizarea diferitor clase de antimicrobiene. În șase state membre, vânzările de antimicrobiene au crescut cu peste 5 %. În anexa I sunt prezentate vânzările detaliate pe țări. Figura 6 arată că vânzările de agenți antimicrobieni de uz veterinar în statele membre, exprimate în miligrame vândute per PCU31, variază foarte mult de la un stat membru la altul.

Figura 6

Volumul vânzărilor de agenți antimicrobieni de uz veterinar pentru animalele de la care se obțin produse alimentare variază foarte mult de la un stat membru la altul

Notă:

În raportul său recent privind ESVAC, EMA a recomandat ca datele să nu fie utilizate pentru a compara țări în mod direct. Vânzările din 2016 exprimate în miligrame per unitate de corecție a populației (mg/PCU).

Sursa: Adaptare după tabelul 4 din Al optulea raport privind ESVAC, EMA.

39

Curtea a vizitat autoritățile competente din patru state membre pentru a discuta experiențele lor în vederea unei utilizări mai prudente a antimicrobienelor în medicina veterinară. În caseta 3 sunt prezentate câteva dintre bunele practici pe care acestea le-au urmat pentru a obține rezultate.

Caseta 3

Statele membre pot reduce utilizarea de antimicrobiene de uz veterinar

Suedia are cea mai scăzută rată de consum de antimicrobiene de uz veterinar din UE. La acest lucru a contribuit atenția acordată sănătății și bunăstării animalelor, precum și biosecurității în exploatațiile agricole. Planurile de prevenire și de control al infecțiilor sunt obligatorii pentru toate exploatațiile agricole, antimicrobienele sunt utilizate numai pe bază de rețetă și se colectează de mulți ani date privind utilizarea antimicrobienelor de uz veterinar la nivel național.

În Țările de Jos, în Franța și în special în Spania, utilizarea antimicrobienelor de uz veterinar a fost mult timp ridicată. Atât în Franța, cât și în Țările de Jos, utilizarea de antimicrobiene de uz veterinar s-a redus la aproximativ jumătate între 2011 și 2016. Deși Spania a obținut o reducere de 13 % între 2014 și 2016, aceasta a rămas unul dintre statele membre cu un nivel foarte ridicat de utilizare a antimicrobienelor de uz veterinar. Deși situația este diferită în fiecare dintre aceste țări, acțiunile întreprinse au inclus stabilirea unor obiective și a unor planuri naționale de reducere specifice, organizarea unei cooperări strânse între agricultori, veterinari și producătorii de alimente, precum și restricționarea utilizării antibioticelor de ultimă instanță în sectorul veterinar.

Un caz specific: reducerea semnificativă a utilizării colistinei în Spania

Colistina este un antibiotic de ultimă instanță, care ar trebui să fie utilizat numai în situații speciale (a se vedea punctul 03). În 2014, Spania a înregistrat cel mai ridicat nivel de utilizare veterinară a colistinei din UE (folosind 37 mg/PCU). A fost lansat un plan de acțiune și autoritățile competente au colaborat cu medicii veterinari și cu profesioniștii reprezentând sectorul creșterii porcinelor pentru a conveni asupra reducerii utilizării colistinei. S-a stabilit un obiectiv cantitativ de 5 mg/PCU pentru o perioadă de trei ani, instituindu-se totodată controale pentru a se evita utilizarea sporită a antibioticelor alternative. Utilizarea colistinei a scăzut la 7 mg/PCU până la începutul anului 2018 (aproape de media UE).

Noul cadru juridic al UE a remediat unele deficiențe cunoscute

40

Noile reglementări ale UE privind produsele medicinale veterinare32 și furajele medicamentate33 vor consolida abordarea privind combaterea RAM (a se vedea caseta 4), impunând utilizarea mai prudentă a antimicrobienelor de către statele membre și reglementând cadrul de colectare a datelor. Comisia intenționează să adopte acte de punere în aplicare și acte delegate pentru a completa noul cadru al UE în acest domeniu până la începutul anului 2022.

Caseta 4

Principalele deficiențe în combaterea RAM care au fost remediate în noile regulamente ale UE privind produsele medicinale veterinare și furajele medicamentate

În special, noile reglementări:

 • vor interzice utilizarea preventivă a antibioticelor la grupuri de animale și vor restricționa utilizarea metafilactică a antimicrobienelor;
 • vor consolida o interdicție existentă privind utilizarea antimicrobienelor ca stimulatori de creștere în furaje;
 • vor interzice utilizarea preventivă a antimicrobienelor prin intermediul furajelor medicamentate;
 • vor introduce o posibilitate de rezervare a anumitor antimicrobiene exclusiv pentru uzul uman;
 • vor solicita statelor membre să furnizeze date detaliate privind vânzările și utilizarea de antimicrobiene, care să reflecte consumul la nivelul exploatațiilor agricole (în plus față de actualul sistem voluntar de colectare a datelor pe baza vânzărilor totale);
 • vor impune țărilor terțe ca exporturile lor către UE să respecte anumite restricții (cum ar fi interdicția de a utiliza antimicrobiene pentru accelerarea creșterii și creșterea randamentului, precum și restricțiile privind antimicrobienele desemnate ca fiind rezervate pentru uzul uman în UE).
41

Cu toate acestea, Curtea a constatat că punerea în aplicare a acestui cadru va prezenta o serie de dificultăți pentru Comisie și pentru statele membre. În special, rezumatul caracteristicilor produsului pentru utilizarea medicamentelor vechi, inclusiv a antimicrobienelor, trebuie actualizat pentru ca acestea să poată fi utilizate în continuare.

42

În plus, statele membre vor trebui să colecteze date privind vânzările și utilizarea de antimicrobiene, pentru a evalua în mod direct sau indirect utilizarea de astfel de produse la animalele de la care se obțin produse alimentare, la nivelul exploatațiilor agricole. În timpul vizitelor sale în statele membre, Curtea a constatat că colectarea de date la nivelul exploatațiilor agricole reprezintă o provocare majoră. Unele state membre ar putea avea nevoie de sprijin din partea Comisiei pentru a dezvolta un sistem de colectare a datelor care să îndeplinească noile cerințe ale UE. La data auditului, Comisia analiza posibilitățile de acordare a unui astfel de sprijin.

43

În cadrul propunerii privind o viitoare politică agricolă comună (PAC)34, Comisia a indicat că intenția sa era să îmbunătățească răspunsul sectorului agricol al UE la cerințele societale în materie de alimentație și de sănătate, inclusiv în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene. Prevenirea RAM va face parte din domeniul de aplicare obligatoriu al serviciilor de consiliere agricolă, iar autoritățile naționale vor fi obligate să ofere consultanță cu privire la practicile agricole care împiedică dezvoltarea RAM, astfel cum este prevăzut în planul de acțiune „O singură sănătate” al Comisiei.

Monitorizarea anumitor bacterii rezistente prezente în alimente și la animale s-a îmbunătățit, dar există încă lacune

44

Statele membre vizitate de Curte au pus în aplicare cerințele cuprinse în decizia aplicabilă a Comisiei35 privind monitorizarea rezistenței la antimicrobiene și raportarea cu privire la aceasta. Curtea a constatat că statele membre au efectuat o supraveghere suplimentară, care depășește cerințele UE, dar a identificat și anumite domenii de risc care ar merita să fie analizate în contextul revizuirii planificate a acestei decizii a Comisiei, domenii de risc care sunt rezumate în caseta 5.

Caseta 5

Domenii de risc pentru viitorul cadru al UE privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale

RAM care provine din importurile de alimente din țări terțe, în special de produse de acvacultură și de carne proaspătă, prezintă riscuri pentru sănătate, dar datele disponibile sunt insuficiente pentru a evalua gravitatea riscului și dacă sunt necesare cerințe specifice ale UE pentru monitorizarea RAM în aceste produse. Curtea remarcă faptul că probleme similare au fost abordate și în cadrul unui raport științific din 2019 al EFSA36.

Actualele cerințe de monitorizare și de raportare ale UE se referă la bovine, la porcine și la păsările de curte pentru consumul de carne, care sunt speciile cel mai frecvent consumate la nivelul UE în ansamblu. În unele părți ale Europei se consumă frecvent și alte specii decât cele vizate de decizia Comisiei din 2013, cum ar fi rațele, iepurii, caprele și oile. Este posibil ca unele țări să monitorizeze RAM în produsele alimentare provenite de la aceste specii, dar acest lucru nu este impus de cadrul UE.

45

Dreptul Comisiei de a inspecta punerea în aplicare de către statele membre a cadrului de monitorizare a RAM este una dintre cele câteva căi ferme de care dispune Comisia pentru a verifica modul în care statele membre aplică măsurile de combatere a RAM în sectorul veterinar și pentru a sprijini o mai bună punere în aplicare a acestora. Rapoartele Comisiei sunt puse la dispoziția publicului37. Între 2014 și 2018, Comisia a examinat 14 state membre, printre care se numără trei38 dintre cele patru state membre vizitate de Curte în cursul acestui audit. Vizitele au furnizat Curții asigurarea că statele membre își îndeplineau obligațiile de monitorizare a RAM în sectorul veterinar. Curtea a constatat că activitatea Comisiei era de bună calitate și a contribuit la îmbunătățirea cadrelor naționale de monitorizare. Comisia și-a suspendat vizitele la sfârșitul anului 2018, întrucât a considerat că principalele obiective ale activității de audit fuseseră îndeplinite și întrucât avea în vedere revizuirea cadrului de monitorizare și de raportare.

Bugetul UE oferă un sprijin semnificativ pentru cercetarea în domeniul RAM, dar acest lucru nu a condus încă la progrese majore

46

Cercetarea și dezvoltarea de antimicrobiene noi, tratamente alternative și vaccinuri reprezintă un element deosebit de complex și foarte important în combaterea RAM. Către acest domeniu este direcționată cea mai mare parte a finanțării UE pentru acțiunile legate de RAM. Curtea a examinat dacă eforturile de cercetare urmau o abordare strategică și dacă acestea abordau principalele provocări, încurajând totodată obținerea de rezultate durabile.

Comisia coordonează eforturile de cercetare în domeniul RAM, dar nu și-a evaluat în mod exhaustiv abordarea

47

În planul său de acțiune din 2017, Comisia a raportat că, de la începutul perioadei de programare 2000‑2006, cheltuise peste 1,3 miliarde de euro pentru cercetarea în domeniul RAM. În plus, întreprinderea comună IMI a alocat 367 de milioane de euro pentru programul New Drugs for Bad Bugs (ND4BB). Bugetul UE finanțează cercetarea privind RAM cel puțin în aceeași măsură ca toate statele membre ale UE împreună. Comisia își asumă un rol activ în coordonarea eforturilor sale de cercetare și dezvoltare la nivel internațional (de exemplu, Platforma mondială de cercetare și dezvoltare în domeniul antimicrobienelor a G20, Grupul operativ transatlantic privind rezistența la antimicrobiene, JPIAMR).

48

Majoritatea eforturilor de cercetare finanțate de Comisie au vizat dezvoltarea de antimicrobiene noi, tratamente alternative și vaccinuri. Această finanțare utilizează plățile din granturi, care ajută ideile de medicamente noi să depășească diferitele etape de dezvoltare (a se vedea figura 7 de mai jos) și, în cele din urmă, ajută la comercializarea acestora. Aceste fonduri sunt expuse unor riscuri ridicate, deoarece cercetarea în domeniul RAM este în mod inerent complexă; întreprinderile din sectorul comercial și-au pierdut în mare parte interesul pentru investiții în acest domeniu (a se vedea punctul 07); și în prezent nu există stimulente economice specifice de tip pull (cum ar fi recompense la intrarea pe piață și modele de continuitate a ofertei pe termen lung). Astfel, de mulți ani, eforturile de cercetare nu au mai condus la antimicrobiene noi (a se vedea figura 3).

49

Comisia nu a efectuat o evaluare exhaustivă a sprijinului său pentru cercetarea în domeniul RAM, o activitate care reprezintă peste 99 % din bugetul consacrat de UE pentru RAM. Acest lucru este important în special pentru că, așa cum se arată în studiul recent al OCDE (a se vedea caseta 2), investițiile în domeniul asistenței medicale – în îmbunătățirea igienei, în prevenirea infecțiilor și în utilizarea adecvată a antimicrobienelor – constituie o modalitate eficientă din punctul de vedere al costurilor de a cheltui banii publici și de a reduce în mod eficace amenințarea reprezentată în prezent de RAM. În plus, cercetarea privind RAM prezentă în mediu a devenit importantă pentru furnizarea de dovezi solide în scopul elaborării de politici suplimentare.

Cercetarea finanțată de UE a produs unele rezultate pozitive, deși depune eforturi să depășească anumite dificultăți semnificative

50

Curtea și-a concentrat examinarea pe programul ND4BB, o inițiativă public-privat fără precedent a UE, care vizează combaterea RAM prin încurajarea descoperirii și dezvoltării de noi tratamente (a se vedea anexa II). Valoarea totală a programului depășește 650 de milioane de euro, sumă care include 367 de milioane de euro de la bugetul UE. În figura 7 sunt prezentate etapele tipice ale descoperirii de antimicrobiene noi.

Figura 7

Etapele care precedă introducerea pe piață de antimicrobiene noi

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, adaptare a datelor furnizate de entitatea responsabilă de gestionarea proiectului COMBACTE (Centrul Medical Universitar Utrecht).

51

Curtea a constatat că două dintre cele șapte proiecte incluse în programul ND4BB (TRANSLOCATION și DRIVE-AB) au fost executate în termenele prevăzute și au respectat bugetele estimate. Un proiect (ENABLE) este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini sau chiar a-și depăși obiectivele fără a depăși bugetul, în timp ce celelalte patru proiecte (proiectele COMBACTE și iABC) au înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește utilizarea fondurilor disponibile. Așa cum se arată în tabelul 2, la sfârșitul anului 2018, după mai mult de jumătate din ciclul de viață al programului, se înregistrau întârzieri semnificative față de planificarea inițială și doar un sfert din bugetul pentru ND4BB fusese angajat. Întârzierile nu sunt surprinzătoare într-un domeniu atât de volatil și de complex ca descoperirea și dezvoltarea de medicamente antibiotice. Acest tip de activitate este extrem de dificil de realizat în prezența constrângerilor impuse de o abordare tradițională bazată pe proiecte și pe finanțarea prin granturi.

Tabelul 2 – Programul ND4BB înregistrează întârzieri

Notă: EFPIA: Federația Europeană a Industriilor și a Asociațiilor Farmaceutice.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (întreprinderea comună IMI).

52

Procesul de la descoperirea de medicamente până la introducerea de noi tratamente pe piață este foarte complex și durează, în general, până la 15 ani (a se vedea figura 7). ENABLE este o platformă pentru descoperirea de antibiotice vizând bacteriile gram-negative, care sunt cele mai dificil de tratat cu antimicrobiene. ENABLE finanțează investiții în competențe specializate și în crearea de rețele de specialiști (cu participarea sectorului privat și a mediului academic) necesare pentru descoperirea de medicamente și pentru dezvoltarea preclinică. O astfel de expertiză tehnică este deosebit de valoroasă pentru IMM-uri și pentru organizațiile academice. Această platformă sporește șansele de identificare a compușilor care pot trece rapid prin etapa de dezvoltare clinică. Obiectivul său era să conducă la un produs care să ajungă în etapa de studii clinice. La data efectuării auditului, erau încă în curs de dezvoltare în „conducta” de cercetare a proiectului ENABLE cinci medicamente din cele peste 100 de manifestări ale interesului, obiectivul inițial fiind astfel cu mult depășit. Există însă riscul ca eforturile de a dezvolta cele cinci medicamente aflate încă în „conducta” de cercetare să încetinească dacă platforma se va închide în 2020, astfel cum este prevăzut, și ca trecerea lor la dezvoltarea clinică să fie întârziată – mai ales că trei dintre aceste medicamente sunt deținute de IMM-uri și unul de o instituție academică.

53

Proiectele COMBACTE/iABC au o durată de până la 7 ani și vizează sprijinirea construirii de infrastructuri și de rețele critice pentru a sprijini descoperirea și dezvoltarea clinică mai rapidă de antimicrobiene noi. Până la data auditului Curții, proiectele reușiseră în mare parte să creeze această infrastructură, dar nu exista niciun mecanism al UE pentru finanțarea infrastructurii după încheierea proiectelor.

54

În cadrul proiectelor de dezvoltare clinică COMBACTE-NET și COMBACTE-MAGNET se efectuau studii clinice pentru noi produse promițătoare, iar construcția infrastructurii de rețea a înregistrat rezultate bune. Aceste proiecte facilitează consolidarea capacităților pentru studiile clinice și pentru dezvoltare în țările care se confruntă cu niveluri ridicate de RAM. Proiectele atrag, de asemenea, interesul unor întreprinderi din afara Europei care activează în domeniul dezvoltării de antimicrobiene și a existat o colaborare cu un proiect de cercetare american similar. Finanțarea de la bugetul UE pentru aceste proiecte este programată să se încheie în 2021.

55

În 2018, Comisia a acordat un grant entității de gestionare a proiectelor COMBACTE pentru dezvoltarea unui model de afaceri pentru o nouă rețea de studii clinice („ECRAID-plan”), în vederea fuzionării rețelei „COMBACTE” existente cu o rețea de studii clinice dezvoltată pentru bolile infecțioase emergente. Lansarea „ECRAID-plan” este prevăzută pentru 2021. La data efectuării auditului Curții, nu se convenise asupra unui proces de întreținere a infrastructurilor dezvoltate în cadrul COMBACTE.

56

În planul de acțiune al UE „O singură sănătate” privind combaterea RAM, Comisia a stabilit obiectivul de sprijinire a IMM-urilor în eforturile lor de cercetare și dezvoltare. Rolul IMM-urilor în descoperirea de antimicrobiene este în creștere, în special având în vedere retragerea unor mari întreprinderi farmaceutice din acest tip de cercetare (a se vedea punctul 07). Numai aproximativ 5 % din finanțarea din programul ND4BB fusese utilizată pentru IMM-uri, în principal în cadrul proiectului ENABLE pentru descoperirea de medicamente.

57

Planul de acțiune al UE „O singură sănătate” prevede o strategie pentru activitățile de sprijin și de cercetare ale Comisiei. Acesta include acțiuni planificate pentru îmbunătățirea cunoștințelor privind detectarea, controlul și supravegherea infecțiilor, pentru dezvoltarea de noi tratamente și soluții terapeutice alternative și pentru dezvoltarea de noi vaccinuri preventive. Planul de acțiune nu abordează însă toate provocările specifice cercetării în domeniul RAM, în special:

 • procesele îndelungate și dificultățile pe care le implică descoperirea și dezvoltarea de noi antibiotice;
 • modalitatea de a integra prioritățile de cercetare pe termen lung și de a continua activitățile aferente de la o perioadă de programare la alta;
 • metodele de colaborare cu toate părțile interesate relevante (cadre universitare, IMM-uri, industrii farmaceutice, inițiative internaționale de finanțare și de coordonare).

Inițiativele Comisiei nu au remediat încă disfuncționalitățile pieței în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în domeniul antimicrobienelor

58

Companiile farmaceutice au decis să retragă de pe piața din anumite state membre unele antimicrobiene care sunt în continuare eficace39, cum ar fi o opțiune de tratament de primă linie pentru pneumonia dobândită în comunitate și un tratament recomandat pentru anumite infecții ale tractului urinar. Comisia nu deține competența explicită de a propune inițiative pentru a evita sau pentru a încetini retragerea de pe piață a antimicrobienelor existente.

59

În planul de acțiune al UE „O singură sănătate” privind combaterea rezistenței la antimicrobiene din 2017, Comisia și-a trasat sarcina de a sprijini cercetarea în domeniul dezvoltării de noi modele economice pentru sprijinirea dezvoltării de antimicrobiene noi.

60

Curtea a constatat că, în pofida retragerii generale a industriilor farmaceutice din cercetarea în domeniul antimicrobienelor, întreprinderea comună IMI împreună cu partenerii săi a fost, în general, în măsură să mențină nivelul preconizat de colaborare între sectorul public și cel privat în cadrul programului ND4BB (a se vedea tabelul 2). Deși acest lucru este încurajator, există preocupări cu privire la insuficiența stimulentelor comerciale care ar putea determina întreprinderile farmaceutice să investească în acest domeniu.

61

În martie 2018, în cadrul proiectul DRIVE-AB a fost elaborat un raport care conținea recomandări pentru consolidarea climatului de investiții și a „conductei” de cercetare pentru antimicrobiene noi. Raportul a confirmat că, în general, piața pentru dezvoltarea de antimicrobiene noi nu era atractivă din punct de vedere comercial. Așa cum se explică în raport, stimulentele de tip push, cum ar fi granturile, pot acoperi costurile de cercetare și dezvoltare, dar nu au îmbunătățit atractivitatea pieței în general. Raportul a concluzionat că erau necesare mecanisme de tip pull. Potrivit estimării din raport, ar fi nevoie de aproximativ 1 miliard de euro pentru ca un mecanism de tip pull să reușească să introducă pe piață un antibiotic absolut nou. Comisia a transmis statelor membre rezultatele studiului DRIVE-AB și, după consultarea cu parteneri internaționali (a se vedea punctul 47), analiza următoarele măsuri de stimulare a dezvoltării de antimicrobiene noi. Până la data auditului Curții, Comisia nu stabilise inițiative specifice de promovare a mecanismelor de tip pull.

Concluzii și recomandări

62

Rezistența la antimicrobiene (RAM) apare atunci când unii microbi dezvoltă rezistență la medicamente care erau anterior în măsură să îi combată. Aceasta este o amenințare gravă și din ce în ce mai prezentă la adresa sănătății mondiale și europene. Potrivit estimărilor, infecțiile provocate de bacterii rezistente la medicamente conduc deja la aproximativ 33 000 de decese în fiecare an în UE/SEE, generând costuri suplimentare de 1,5 miliarde de euro. Pentru a combate RAM, UE urmează abordarea bazată pe principiul „o singură sănătate”, care presupune o abordare integrată a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului.

63

Sănătatea umană este de competența statelor membre. Rolul Comisiei este acela de a completa și de a sprijini acțiunile acestora. Există norme ale UE privind monitorizarea consumului de antimicrobiene și supravegherea infecțiilor rezistente. Competența Comisiei este mai clar definită în ceea ce privește chestiunile legate de sănătatea animală și de alimente (punctele 14-16).

64

Curtea a examinat dacă Comisia și agențiile UE implicate au gestionat în mod corespunzător principalele activități și resurse pentru a sprijini statele membre și activitățile de cercetare finanțate de UE cu scopul de a combate RAM (punctele 18 și 19).

65

Curtea concluzionează că activitățile Comisiei și ale agențiilor au condus la unele progrese, de exemplu, în ceea ce privește chestiunile legate de sănătatea animală și de alimente. Cu toate acestea, până în prezent, există puține dovezi care să ateste că impactul RAM asupra sănătății s-a redus în Uniunea Europeană.

66

Curtea a constatat că sprijinul acordat de Comisie și de ECDC pentru consolidarea punerii în aplicare de către statele membre a abordării bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate RAM, deși a fost apreciat de statele membre și ar putea avea un impact pozitiv, nu a produs până în prezent rezultate tangibile în privința reducerii RAM. Curtea a constatat că Acțiunea comună privind rezistența la antimicrobiene și la infecțiile asociate asistenței medicale (JAMRAI), finanțată de UE, a facilitat cooperarea între statele membre, dar s-a confruntat cu provocări, în special în ceea ce privește punerea în aplicare durabilă a rezultatelor sale în statele membre (punctele 23 și 24). Un proiect finanțat de UE și condus de OCDE a demonstrat că existau o serie de opțiuni relativ simple, ieftine și eficiente din punctul de vedere al costurilor (programe de utilizare adecvată a antibioticelor, măsuri de prevenire și control al infecțiilor, campanii în mass-media și utilizarea unor teste de diagnosticare rapidă) pentru a reduce RAM în spitale și în alte unități medicale. Curtea consideră că sunt posibile noi sinergii pentru a sprijini combaterea RAM prin investiții specifice, eficiente din punctul de vedere al costurilor, cofinanțate cu sprijin din partea UE în acele state membre care trebuie să ia măsuri mai incisive (punctele 26 și 27).

67

Curtea a constatat că, în general, activitățile ECDC facilitează adoptarea unor decizii de politică informate (punctele 28-30). Totuși, o serie de vizite comune ale Comisiei și ale ECDC în statele membre, pe care Curtea le consideră a fi un instrument util pentru sprijinirea planurilor lor de acțiune naționale bazate pe principiul „o singură sănătate”, progresau lent din cauză că cererea din partea statelor membre era mai redusă decât se anticipase (punctul 29).

68

Comisia obține informații privind RAM prin intermediul diferitor activități de monitorizare. Indicatorii de rezultat dezvoltați în comun de agențiile UE nu erau însă utilizați în mod sistematic nici de statele membre vizitate de Curte, nici de Comisie, pentru a monitoriza progresele înregistrate (punctele 31 și 32). Datele de supraveghere ale UE privind infecțiile asociate asistenței medicale, care reprezintă, în Europa, principala sursă de infecții la oameni cu bacterii rezistente, sunt incomplete (punctele 33-35). Luarea în considerare a rolului mediului era unul dintre obiectivele specifice în cadrul planului de acțiune „O singură sănătate” al Comisiei. La data auditului nu existau însă suficiente cunoștințe cu privire la apariția și la răspândirea RAM în mediu (punctul 36).

Recomandarea 1 – Îmbunătățirea răspunsului UE la rezistența la antimicrobiene printr-o mai bună sprijinire a planurilor naționale de acțiune ale statelor membre

După consultarea cu statele membre, Comisia ar trebui:

 1. să promoveze rezultatele proiectelor JAMRAI și ale OCDE și să identifice posibilitățile de finanțare existente pentru a sprijini mai bine punerea în aplicare durabilă a politicilor statelor membre bazate pe principiul „o singură sănătate” pentru a combate rezistența la antimicrobiene;
 2. să utilizeze indicatori de rezultat pentru a sprijini statele membre să măsoare progresele pe care le înregistrează în combaterea RAM;
 3. atunci când își pune în aplicare noua abordare privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului, să evalueze posibilitatea de a integra monitorizarea apariției RAM în mediu în programele de monitorizare a mediului existente.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021.

69

În general, utilizarea prudentă a antimicrobienelor de uz veterinar este în curs de ameliorare, iar unele state membre au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reducerea vânzărilor anumitor antimicrobiene de uz veterinar. Există însă diferențe mari între țările cele mai mici consumatoare și țările cele mai mari consumatoare, iar consumul anumitor antimicrobiene este în continuare prea ridicat (punctele 38 și 39). Noile norme ale UE privind produsele medicinale veterinare și furajele medicamentate au remediat unele deficiențe cunoscute în cadrul instituit pentru reducerea consumului de antimicrobiene și pentru îmbunătățirea datelor de supraveghere. Persistă însă unele provocări, inclusiv posibilele dificultăți întâmpinate de statele membre în ceea ce privește colectarea datelor. Viitoarea politică agricolă comună oferă posibilitatea de a continua consolidarea cadrului UE pentru combaterea RAM (punctele 40-43).

70

Monitorizarea și raportarea prezenței unor bacterii zoonotice și comensale rezistente în anumite alimente de origine animală este singurul domeniu legat de RAM în care Comisia dispune de competențe clare în materie de inspecție. Curtea a constatat că monitorizarea și raportarea erau, în general, puse în aplicare în mod corespunzător, dar există în continuare zone de risc care merită să fie luate în considerare în cadrul revizuirii planificate a cadrului de monitorizare și de raportare. Inspecțiile Comisiei au condus la îmbunătățiri ale sistemelor statelor membre (punctele 44 și 45).

Recomandarea 2 – Promovarea unei mai bune monitorizări și a utilizării prudente a antimicrobienelor de uz veterinar

După consultarea cu statele membre, Comisia ar trebui să le sprijine pe acestea din urmă în dezvoltarea de sisteme (prin definirea cerințelor minime și preconizarea unui sprijin financiar) care să respecte cerințele în materie de colectare a datelor prevăzute în noua legislație a UE privind medicamentele de uz veterinar.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022.

71

Grație bugetului UE, Comisia este unul dintre cei mai mari investitori individuali din lume în cercetarea și dezvoltarea RAM. Piața antimicrobienelor nu dispune de stimulente comerciale pentru dezvoltarea de noi clase de antibiotice. Comisia a investit cea mai mare parte a acestui buget în cercetare, pentru descoperirea și dezvoltarea de tratamente noi (prin intermediul așa-numitelor „mecanisme de tip push”), din cauza costurilor ridicate ale acestui tip de activitate și a reticenței industriei farmaceutice de a investi în acest domeniu. Acest tip de cercetare este în mod inerent complexă și până în prezent nu au fost introduse pe piață tratamente revoluționare. Curtea a observat că Comisia nu își evaluase în mod exhaustiv investițiile în cercetarea privind RAM (punctele 0749 și 61).

72

Curtea a constatat întârzieri în cazul unor proiecte legate de RAM finanțate prin intermediul parteneriatului public-privat (și anume programul New Drugs for Bad Bugs) pe care Comisia l-a pus în aplicare prin intermediul întreprinderii comune IMI. Există câteva produse interesante în „conducta” de cercetare sprijinită de acest program. Au fost deja create active valoroase, cu scopul de a accelera dezvoltarea cu succes a unor antimicrobiene noi, și există inițiative de a le menține. Curtea consideră că planul de acțiune „O singură sănătate” al Comisiei nu abordează unele dintre provocările specifice cu care se confruntă cercetarea în domeniul RAM. De exemplu, acesta nu acoperă modalitățile în care să fie mai bine implicate IMM-urile (care sunt esențiale în identificarea de noi compuși promițători), să se integreze prioritățile de cercetare pe termen lung și să se continue activitățile aferente de la o perioadă de programare la alta (punctele 50-57).

73

Unele antimicrobiene care sunt în continuare eficace sunt retrase de pe piață. Comisia nu deține competența explicită de a propune inițiative pentru a evita sau pentru a încetini acest proces (punctul 58).

74

Deși unele întreprinderi farmaceutice s-au retras din cercetarea în domeniul RAM, întreprinderile participante la parteneriatul public-privat și-au menținut, în general, angajamentele globale (punctul 60).

75

Pentru a soluționa disfuncționalitățile pieței în ceea ce privește dezvoltarea de antimicrobiene noi, Comisia a analizat modele de stimulare economică (sau „mecanisme de tip pull”) și a stabilit legături cu părțile interesate, dar, până la data auditului Curții, nu formulase propuneri specifice pentru acestea (punctul 61).

Recomandarea 3 – Consolidarea la nivelul UE a strategiilor de stimulare a cercetării în domeniul rezistenței la antimicrobiene

Comisia ar trebui:

 1. să evalueze în mod exhaustiv sprijinul pe care l-a acordat cercetării în domeniul RAM, bazându-se pe activitățile deja desfășurate;
 2. să dezvolte o strategie pentru sprijinul pe care îl acordă cercetării în domeniul RAM în contextul inițiativelor și al programelor de finanțare la nivel mondial și la nivel european, stabilind modalitățile prin care să continue activitățile de la o perioadă de programare la alta și dacă sunt necesare noi interfețe cu IMM-urile pentru descoperirea de medicamente noi și pentru dezvoltarea clinică;
 3. după consultarea cu statele membre și cu alte părți interesate, să examineze în continuare modalități de soluționare a disfuncționalităților pieței care afectează dezvoltarea de antimicrobiene noi.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021 pentru (a) și sfârșitul anului 2022 pentru (b) și (c).

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 9 octombrie 2019.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner Lehne
Președinte

Anexe

Anexa I – Vânzările anuale de agenți antimicrobieni de uz veterinar pentru speciile de la care se obțin produse alimentare, în mg/PCU, pentru anumite țări din Europa, în perioada 2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Austria 54,5 54,9 57,2 56,3 50,7 46,1
Belgia 175,3 163,1 156,6 158,3 150,1 140,1
Bulgaria 92,6 98,9 116,1 82,9 121,9 155,3
Cehia 83,0 79,8 82,2 79,5 68,1 61,2
Cipru 407,6 396,5 425,8 391,5 434,2 453,4
Croația       113,2 100,0 92,9
Danemarca 42,6 44,1 44,9 44,2 42,2 40,8
Estonia 70,7 62,9 70,4 77,1 65,2 64,0
Finlanda 21,9 21,8 22,4 22,3 20,4 18,6
Franța 116,5 102,7 95,0 107,0 70,2 71,9
Germania 211,5 204,8 179,7 149,3 97,9 89,2
Grecia         57,2 63,5
Irlanda 46,5 55,0 55,9 47,6 51,0 52,1
Italia 371,0 341,0 301,6 332,4 322,0 294,8
Letonia 36,7 41,5 37,7 36,7 37,6 29,9
Lituania 41,3 39,2 29,1 35,5 35,1 37,7
Luxemburg   43,2 52,1 40,9 34,6 35,5
Polonia 127,3 135,2 151,5 140,8 138,9 129,4
Portugalia 161,8 156,9 187,2 201,6 170,2 208,0
România       109,0 100,5 85,2
Regatul Unit 51,1 66,3 62,1 62,1 56,7 45,0
Slovacia 43,7 43,3 59,3 65,9 51,0 50,4
Slovenia 46,1 37,0 22,4 33,4 26,4 30,3
Spania 335,8 302,4 317,1 418,8 402,0 362,5
Suedia 13,6 13,5 12,7 11,5 11,8 12,1
Țările de Jos 113,8 74,9 69,9 68,4 64,4 52,7
Ungaria 192,5 245,8 230,7 193,1 211,4 187,1

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Agenției Europene pentru Medicamente, 2018, Al optulea raport privind ESVAC.

Anexa II – Evoluția proiectelor din programul ND4BB în raport cu procesul de dezvoltare a medicamentelor

© UMC Utrecht – proiectul COMBACTE.

Acronime și abrevieri

Chafea: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

DG RTD: Direcția Generală Cercetare și Inovare

DG SANTE: Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

EARS-Net: Rețeaua europeană de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene

ECDC: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

EFPIA: Federația Europeană a Industriilor și a Asociațiilor Farmaceutice

EFSA: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

EMA: Agenția Europeană pentru Medicamente

EPHA: Alianța Europeană din Domeniul Sănătății Publice (European Public Health Alliance)

ESAC-Net: Rețeaua europeană de supraveghere a consumului de produse antimicrobiene

ESVAC: Proiectul de supraveghere la nivel european a consumului de substanțe antimicrobiene în medicina veterinară

IMM: întreprindere mică sau mijlocie

Întreprinderea comună IMI: Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare

JAMRAI: Acțiunea comună cu privire la rezistența la antimicrobiene și la infecțiile asociate asistenței medicale

JIACRA: Analiza comună interagenții a consumului de antimicrobiene și a rezistenței la antimicrobiene

JPIAMR: Inițiativa de programare în comun privind rezistența la antimicrobiene

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

OMS: Organizația Mondială a Sănătății

PNA: plan național de acțiune

RAM: rezistență la antimicrobiene

TATFAR: Grupul operativ transatlantic privind rezistența la antimicrobiene

Glosar

Amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate: un pericol care amenință viața sau un pericol grav la adresa sănătății, de origine biologică, chimică, de mediu sau necunoscută, care se răspândește sau implică un risc semnificativ de răspândire dincolo de frontierele naționale ale statelor membre și care poate necesita coordonarea la nivelul Uniunii în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

Antibiotic cu spectru larg: un antibiotic care acționează împotriva celor două mari grupuri de bacterii (gram-pozitive și gram-negative) sau împotriva unei game largi de bacterii care provoacă boli.

Antibiotic: o substanță antimicrobiană care este activă împotriva infecțiilor bacteriene.

Antibiotice de ultimă linie: ultima opțiune de tratament pentru pacienții infectați cu bacterii rezistente la alte antibiotice disponibile.

Antimicrobian: un agent care ucide organismele microbiene sau le inhibă dezvoltarea. Printre exemple se numără antibioticele, antiviralele, antipaludicele și antifungicele.

Bacterie multirezistentă: o bacterie care este rezistentă la majoritatea antibioticelor utilizate în mod obișnuit în prezent.

Bacterii gram-negative: unul dintre cele două mari grupuri de bacterii. Datorită peretelui lor celular impenetrabil și capacității înnăscute de a produce și a transmite mutații la nivelul materialului genetic, aceste bacterii sunt din ce în ce mai rezistente la majoritatea antibioticelor disponibile.

Bacterii zoonotice și comensale: bacteriile zoonotice se transmit de la animalele vertebrate la oameni, iar bacteriile comensale trăiesc în gazde umane fără a cauza, de obicei, îmbolnăviri.

Impact asupra sănătății: impactul infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice măsurat în perioade de spitalizare mai lungi, costuri medicale, mortalitate și morbiditate.

Infecții asociate asistenței medicale: infecții pe care pacienții le dobândesc într-o unitate medicală în timp ce beneficiază de tratament și care nu erau prezente sau în perioada de incubație în momentul internării pacientului respectiv.

„O singură sănătate” (One Health): un principiu care recunoaște că sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului sunt interconectate.

Pachetele de lucru ale JAMRAI: Există nouă pachete de lucru: 1. Coordonare; 2. Diseminare; 3. Evaluare; 4. Integrare în politicile naționale și sustenabilitate; 5. Punerea în aplicare a unor strategii naționale și a unor planuri naționale de acțiune pentru RAM potrivit principiului „o singură sănătate”; 6. Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale; 7. Utilizarea adecvată a antimicrobienelor la oameni și la animale; 8. Sensibilizarea și comunicarea; 9. Prioritizarea și punerea în aplicare a cercetării.

Plan național de acțiune: un plan de acțiune elaborat și adoptat de un stat membru și aliniat la obiectivele planului de acțiune mondial privind rezistența la antimicrobiene.

Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM): un plan elaborat de Comisie pentru a oferi răspunsuri inovatoare, eficace și durabile la rezistența la antimicrobiene, precum și pentru a stimula cercetarea, a încuraja o acțiune la nivel mondial și a juca un rol de lider în combaterea RAM.

Planul de acțiune mondial privind rezistența la antimicrobiene al OMS: planul mondial de combatere a rezistenței la antimicrobiene adoptat de Adunarea Mondială a Sănătății în 2015, care urmărește să asigure în mod continuu tratarea și prevenirea cu succes a bolilor infecțioase prin intermediul unor medicamente sigure și eficace.

Rezistență la antibiotice: apare atunci când unele bacterii dezvoltă rezistență la antibiotice care au fost concepute pentru a le ucide.

Rezistență la antimicrobiene: este capacitatea unui microorganism (cum ar fi bacteriile, virusurile, anumiți paraziți și ciupercile) de a împiedica un agent antimicrobian să acționeze împotriva sa. Microorganismele dezvoltă rezistență prin mutație genetică sau prin dobândirea de informație genetică. Acest fenomen natural este accelerat de utilizarea în mod excesiv sau incorect a medicamentelor antimicrobiene.

Utilizarea metafilactică a antibioticelor de uz veterinar: se referă la tratarea unui grup de animale după diagnosticarea infecției la o parte a grupului.

Zoonoză: boală infecțioasă cauzată de bacterii, virusuri sau paraziți care se transmit de la animalele vertebrate la oameni. Epidemii recente importante, precum boala cauzată de virusul Ebola și salmoneloza, sunt provocate de zoonoze.

Răspunsurile Comisiei

Sinteză

III

Statele membre dețin responsabilitatea principală pentru organizarea și asigurarea serviciilor medicale.

V

Comisia apreciază că CCE (Curtea de Conturi Europeană) oferă informații extinse privind progresele înregistrate de Comisie în combaterea RAM. Acestea includ rapoartele statelor membre privind evaluarea pe care o fac cu privire la activitățile Comisiei de sprijinire a acțiunilor lor care vizează RAM. Din estimările efectuate de ECDC reiese clar că impactul RAM asupra sănătății a crescut în perioada 2007-2015.

Totuși, este prea devreme pentru a se stabili dacă această tendință continuă. Se preconizează că estimările actualizate, bazate pe date din perioada 2016-2019, vor fi puse la dispoziție de ECDC în noiembrie 2020.

VI

Începând de la jumătatea anului 2017, imediat după adoptarea planului de acțiune, Comisia și ECDC oferă sprijin pentru abordarea bazată pe principiul „o singură sănătate” destinată combaterii RAM.

Comisia și statele membre revizuiesc periodic indicatorii de rezultat privind RAM, publicați de ECDC, EFSA și EMA. Aceștia includ nivelurile infecției rezistente, mortalității cauzate de RAM și consumului de antibiotice, revizuite de Comitetul pentru securitate sanitară al UE și Rețeaua „O singură sănătate” dedicată RAM. În sectorul veterinar, vânzările de agenți antimicrobieni de uz veterinar sunt folosite ca indicator în cadrul proiectului de supraveghere la nivel european a consumului de substanțe antimicrobiene în medicina veterinară (ESVAC). Noul Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare va consolida această inițiativă, prevăzând obligația legală a statelor membre de a colecta nu numai date privind vânzările, ci și date privind utilizarea antimicrobienelor pentru animale în funcție de specie. Aceasta ar trebui să permită statelor membre și Comisiei să își direcționeze în continuare acțiunile împotriva RAM.

Planul de acțiune privind RAM recunoaște pe deplin lacunele la nivelul cunoștințelor privind apariția și răspândirea RAM în mediu și conține măsuri specifice pentru eliminarea acestor lacune. Recent, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la abordarea strategică a UE privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului, care demonstrează angajamentul Comisiei în acest domeniu.

VIII

În ceea ce privește piața antimicrobienelor, există multe stimulente de tip push, iar legislația existentă în domeniul farmaceutic oferă unele stimulente de tip pull pentru produsele medicinale inovatoare. Peisajul existent trebuie luat în considerare în discuția referitoare la noi stimulente sau la alte mecanisme de abordare a eșecurilor pieței în ceea ce privește dezvoltarea și disponibilitatea antimicrobienelor.

Noul Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare prevede o procedură simplificată de evaluare și o perioadă de protecție a datelor care poate fi extinsă până la 18 ani în anumite condiții. Aceste dispoziții urmăresc îndeosebi să stimuleze dezvoltarea și să sporească disponibilitatea produselor medicinale veterinare, cum ar fi produsele medicinale antimicrobiene.

Comisia și-a stabilit strategia de cercetare generală în Planul său de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) și a finanțat agenda strategică de cercetare și inovare din cadrul JPIAMR.

Introducere

12

Statele membre dețin responsabilitatea principală pentru organizarea și asigurarea serviciilor medicale.

13

Decizia nr. 1082/2013/UE instituie sistemul de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) și stabilește criterii specifice pentru notificările de alertă privind amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. Autoritățile naționale competente trebuie să notifice alerte numai atunci când o amenințare îndeplinește criterii specifice. Astfel, nu toate cazurile de infecții asociate RAM și asistenței medicale care fac obiectul supravegherii epidemiologice ar trebui raportate de SAPR.

Caseta 1 – Rolul agențiilor UE în domeniul rezistenței la antimicrobiene

În plus, EMA sprijină dezvoltatorii, în special IMM-urile și mediul academic, și facilitează dezvoltarea de antibiotice prin sisteme dedicate pentru medicamentele inovatoare, cum ar fi activitățile Grupului operativ inovator sau PRIME40.

Observații

36

Planul de acțiune al UE „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) recunoaște pe deplin lacunele la nivelul cunoștințelor privind apariția și răspândirea RAM în mediu și conține măsuri specifice pentru eliminarea acestor lacune.

48

În ceea ce privește piața antimicrobienelor, există multe stimulente de tip push, iar legislația existentă în domeniul farmaceutic oferă unele stimulente de tip pull pentru produsele medicinale inovatoare. Peisajul existent trebuie luat în considerare în discuția referitoare la noi stimulente sau la alte mecanisme de abordare a eșecurilor pieței în ceea ce privește dezvoltarea și disponibilitatea antimicrobienelor.

49

Comisia a evaluat investiția sa financiară în acțiunile de cercetare și inovare cu privire la RAM prin cartografierea efectuată de JPIAMR (care a fost finanțată printr-un grant al UE). Totuși, impactul deplin al acestei investiții nu a fost evaluat în mod cuprinzător.

55

Comisia a alocat fonduri pentru înființarea noii rețele de studii clinice în 2021.

57

Comisia și-a stabilit strategia de cercetare generală în Planul său de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) și a finanțat agenda strategică de cercetare și inovare din cadrul JPIAMR. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că unele dintre provocările importante cu care se confruntă cercetarea în domeniul RAM nu sunt abordate suficient în cadrul strategiei.

Concluzii și recomandări

66

De la jumătatea anului 2017, când a fost adoptat planul de acțiune, Comisia și ECDC oferă sprijin pentru abordarea bazată pe principiul „o singură sănătate”, destinată combaterii RAM. Întrucât este nevoie, în general, de aproximativ doi ani pentru ca datele statistice privind realizările să devină disponibile, este prea devreme pentru a se evalua efectele sau rezultatele în ceea ce privește reducerea impactului asupra sănătății.

68

Comisia și statele membre revizuiesc periodic indicatorii de rezultat privind RAM, publicați de ECDC, EFSA și EMA. Aceștia includ nivelurile infecției rezistente, mortalității cauzate de RAM și ale consumului de antibiotice, revizuite în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară al UE și al altor forumuri – inclusiv Conferința Președinției României din 2019 privind RAM și Rețeaua „O singură sănătate” dedicată RAM.

În sectorul veterinar, vânzările de agenți antimicrobieni de uz veterinar sunt folosite ca indicator în cadrul proiectului de supraveghere pe bază voluntară la nivel european a consumului de substanțe antimicrobiene în medicina veterinară (ESVAC). Noul Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare va consolida această inițiativă, prevăzând obligația legală a statelor membre de a colecta nu numai date privind vânzările, ci și date privind utilizarea antimicrobienelor pentru animale în funcție de specie. Aceasta ar trebui să permită statelor membre și Comisiei să își direcționeze în continuare acțiunile împotriva RAM.

Raportarea datelor de supraveghere privind infecțiile asociate asistenței medicale la nivelul UE este o obligație a statelor membre. ECDC monitorizează și oferă instrumente pentru îmbunătățirea acestei raportări prin coordonarea anchetelor de determinare a prevalenței punctuale a infecțiilor asociate asistenței medicale și furnizând protocoale de supraveghere (minime) fără forță juridică pentru a încuraja raportarea de către toate statele membre.

Planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) recunoaște pe deplin lacunele la nivelul cunoștințelor privind apariția și răspândirea RAM în mediu și conține măsuri specifice pentru eliminarea acestor lacune. Recent, Comisia a adoptat o comunicare referitoare la abordarea strategică a UE privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului41, care demonstrează angajamentul Comisiei în acest domeniu.

Recomandarea 1 – Îmbunătățirea răspunsului UE la rezistența la antimicrobiene printr-o mai bună sprijinire a planurilor naționale de acțiune ale statelor membre

Comisia acceptă recomandarea 1 litera (a).

Comisia acceptă recomandarea 1 litera (b).

Comisia acceptă recomandarea 1 litera (c).

Recomandarea 2 – Promovarea unei mai bune monitorizări și a utilizării prudente a antimicrobienelor de uz veterinar

Comisia acceptă recomandarea 2.

71

În ceea ce privește piața antimicrobienelor, există multe stimulente de tip push, iar legislația existentă în domeniul farmaceutic oferă unele stimulente de tip pull pentru produsele medicinale inovatoare. Peisajul existent trebuie luat în considerare în discuția referitoare la noi stimulente sau la alte mecanisme de abordare a eșecurilor pieței în ceea ce privește dezvoltarea antimicrobienelor.

Noul Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicinale veterinare prevede o procedură simplificată de evaluare și o perioadă de protecție a datelor care poate fi extinsă până la 18 ani în anumite condiții. Aceste dispoziții urmăresc îndeosebi să stimuleze dezvoltarea și să sporească disponibilitatea produselor medicinale veterinare, cum ar fi produsele medicinale antimicrobiene.

72

Comisia și-a stabilit strategia de cercetare generală în Planul său de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) și a finanțat agenda strategică de cercetare și inovare din cadrul JPIAMR. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că unele dintre provocările importante cu care se confruntă cercetarea în domeniul RAM nu sunt abordate suficient în cadrul strategiei.

73

Unele antibiotice care au în continuare rezultate favorabile sunt retrase de pe piață. Aceasta este o decizie unilaterală a întreprinderilor farmaceutice, în privința cărora Comisia dispune de posibilități limitate de influențare, în pofida eforturilor de a fi mai proactivă.

75

Comisia se află în proces de explorare a tipului de inițiative (mecanisme de tip pull) necesare pentru stimularea dezvoltării de noi antimicrobiene. În acest stadiu, Comisia nu a prezentat nicio propunere specifică, dar continuă dialogul cu statele membre.

Recomandarea 3 – Consolidarea la nivelul UE a strategiilor de stimulare a cercetării în domeniul rezistenței la antimicrobiene

Comisia acceptă recomandarea.

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit I – Utilizarea durabilă a resurselor naturale, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții, și a fost apoi preluat, în etapa finală a elaborării raportului, de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții; echipa care și-a adus contribuția la realizarea auditului a fost formată din: Kinga Wiśniewska-Danek și Kristian Sniter, șefi de cabinet, Katarzyna Radecka-Moroz, atașat în cadrul cabinetului; Colm Friel, manager principal; Stefan Den Engelsen, și ulterior Malgorzata Frydel, coordonatori; Anna Zalega, Xavier Demarche și Antonio Caruda Ruiz, auditori; Frédérique Hussenet, asistentă de secretariat.

De la stânga la dreapta: Anna Zalega, Katarzyna Radecka-Moroz, Nikolaos Milionis, Colm Friel, Malgorzata Frydel, Kristian Sniter, Xavier Demarche.

Note

1 Antimicrobial resistance – Key facts, OMS, februarie 2018.

2 OMS (2017), Antibiotic Resistance Fact Sheet, Organizația Mondială a Sănătății.

3Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015”, în The Lancet, 2018.

4 EU Action on Antimicrobial Resistance, Comisia Europeană, 2017.

5 ECDC infographic on AMR, noiembrie 2018.

6 A se vedea tabelul 5 din cel mai recent raport privind JIACRA (din 2017) referitor la consumul de agenți antimicrobieni și la apariția rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor provenite de la oameni și de la animalele de la care se obțin produse alimentare.

7 A se vedea, de exemplu, Ritchie, Hannah, „WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals” și „How do we reduce antibiotic resistance from livestock?”, în Our World in Data, noiembrie 2017.

8 A se vedea, de exemplu, „Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis”, în The Lancet, noiembrie 2017; sau „WHO calls on food industry to stop routinely using antibiotics in healthy animals”, în The Pharmaceutical Journal, noiembrie 2017.

9 Antimicrobial consumption – Annual epidemiological Report for 2017, ECDC, 2018.

10 A se vedea, de exemplu, acest articol, publicat pe site-ul Chemistry World în iulie 2018, și Raportul OECD din 2018 intitulat Stemming the superbug tide – Just a few dollars more.

11 Raportul DRIVE-AB intitulat Revitalising the antibiotic pipeline, 2018, în cadrul programului New Drugs for Bad Bugs, 2018.

12 Global action plan on antimicrobial resistance (Planul de acțiune mondial privind rezistența la antimicrobiene), OMS, mai 2015.

13 Global Database for Antimicrobial Resistance Country Self Assessment, OMS, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

14 Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE.

15 Concluziile Consiliului privind etapele următoare către transformarea UE într-o regiune în care se aplică cele mai bune practici în combaterea rezistenței la antimicrobiene, 2019/C 214/01, iunie 2019.

16 A se vedea viziunea/misiunea EU-JAMRAI.

17 Cele nouă pachete de lucru sunt: 1. Coordonare; 2. Diseminare; 3. Evaluare; 4. Integrare în politicile naționale și sustenabilitate; 5. Punerea în aplicare a unor strategii naționale și a unor planuri naționale de acțiune pentru RAM potrivit principiului „o singură sănătate”; 6. Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale; 7. Utilizarea adecvată a antimicrobienelor la oameni și la animale; 8. Sensibilizarea și comunicarea; 9. Prioritizarea și punerea în aplicare a cercetării.

18 Plus Norvegia.

19 Stemming the superbug tide – Just a few dollars more, OCDE, 2018.

20 ESI Funds for Health – Investing for a healthy and inclusive EU – Final Report, Milieu Law și Policy Consulting, 2019.

21 A se vedea, de asemenea, Health sector study EU – Final Report, elaborat de EY și Technopolis în temeiul unui acord-cadru pentru sprijinirea serviciilor de consiliere ale BEI, martie 2019.

22 ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals, octombrie 2017.

23 Cassini, A., „Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis”, în The Lancet, ianuarie 2019.

24 Recomandarea Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (2009/C 151/01).

25 Această supraveghere a fost formalizată în urma Recomandării Consiliului din 9 iunie 2009 privind siguranța pacienților (2009/C 151/01).

26 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European, intitulată „Abordarea strategică a Uniunii Europene privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului” [COM(2019) 128 final, 11 martie 2019].

27 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

28 A se vedea tabelul 5 din cel mai recent raport JIACRA (din 2017) referitor la consumul de agenți antimicrobieni și la apariția rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor prezente la oameni și la animalele de la care se obțin produse alimentare.

29 „Unitățile de corecție a populației” sunt utilizate pentru a reflecta dimensiunea populației animale și greutatea diferitor specii.

30 Agenția Europeană pentru Medicamente, Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016 – Trends from 2010 to 2016, Al optulea raport privind ESVAC, Londra, 2018, p. 14.

31 A se vedea tabelul 4 din Al optulea raport privind ESVAC.

32 Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE.

33 Regulamentul (UE) 2019/4 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului.

34 Propunerea Comisiei de regulament privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC), COM(2018) 392.

35 2013/652/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 noiembrie 2013 privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale.

36 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

37 DG SANTE din cadrul Comisiei își publică rapoartele.

38 Spania, Franța, Țările de Jos.

39 A se vedea Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final report and recommendations, Comisia Review on Antimicrobial Resistance din Regatul Unit al Marii Britanii, 2016; „Unavailability of old antibiotics threatens effective treatments for common bacterial infections”, în The Lancet, vol. 18, 2018.

40 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines

41 COM(2019) 128 din 11.3.2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0128&qid=1572299384984&from=EN

Calendar

Etapa Data
Adoptarea planului de audit/Demararea auditului 12.12.2018
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 26.7.2019
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 9.10.2019
Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice 11.11.2019

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3789-5 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/64546 QJ-AB-19-019-RO-N
HTML ISBN 978-92-847-3734-5 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/38893 QJ-AB-19-019-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2019

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor.

© Uniunea Europeană, 2019.
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a următoarelor fotografii care nu se află sub dreptul de autor al Uniunii Europene, vă rugăm să solicitați direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor:

Fotografia de la punctul 20: © Shutterstock / Olga Reukova

Fotografia de la punctul 37: © Shutterstock / Dusan Petkovic

Fotografia de la punctul 46: © Shutterstock / Billion Photos

Anexa II: © UMC Utrecht – proiectul COMBACTE

Contactați UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

Găsiți informații despre UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/index_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa: https://op.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.