Speciaal verslag
nr.21 2019

De bestrijding van antimicrobiële resistentie: vooruitgang in de dierlijke sector, maar deze bedreiging voor de gezondheid blijft een uitdaging voor de EU

Over het verslag: Antimicrobiële resistentie (AMR) vormt een steeds groter gevaar voor de mondiale volksgezondheid. De EU volgt een “één gezondheid”-benadering voor het probleem, rekening houdend met de menselijke gezondheid en veterinaire en milieukwesties. We onderzochten hoe de Commissie en relevante EU-agentschappen hun steun aan de lidstaten en het door de EU gefinancierde onderzoek gericht op de bestrijding van antimicrobiële resistentie beheerden. We concludeerden dat de activiteiten van de Commissie en de agentschappen tot enige vooruitgang hebben geleid. Er bestaat echter weinig bewijs dat de gezondheidslast van AMR is afgenomen. Wij doen aanbevelingen om de respons van de Commissie op AMR te verbeteren door middel van betere ondersteuning van de nationale actieplannen van de lidstaten, de bevordering van betere monitoring en het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en het versterken van de strategieën om onderzoek te stimuleren.
Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.

De publicatie is beschikbaar in 23 talen en in het volgende formaat:
PDF
PDF General Report

Samenvatting

I

Antimicrobiële resistentie (AMR) — wanneer microben resistent worden tegen medicijnen waarmee deze voorheen konden worden bestreden — vormt een steeds groter gevaar voor de mondiale volksgezondheid. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding meldde dat AMR al tot 33 000 sterfgevallen per jaar in de EU/EER leidt, voornamelijk vanwege infecties in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Met het “één gezondheid”-beginsel van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat rekening houdt met de menselijke en diergezondheid en het milieu, wordt erkend dat een geïntegreerde benadering van antimicrobiële stoffen nodig is.

II

Het bestrijden van antimicrobiële resistentie is gecompliceerd. Het is niet gemakkelijk om goede maatregelen voor de preventie en beheersing van infecties in de praktijk toe te passen (met inbegrip van basispraktijken zoals het wassen van de handen). Ook het verstandig gebruik van bestaande antimicrobiële stoffen (om zowel mensen als dieren te behandelen), wat inhoudt dat het juiste medicijn naar behoren en slechts indien nodig wordt gebruikt, vormt een uitdaging. Tot slot zijn al vele jaren geen nieuwe groepen antibiotica ontdekt.

III

In de EU valt de volksgezondheid onder de bevoegdheid van de lidstaten. De artikelen 6 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verlenen de Unie een mandaat om de samenwerking tussen de lidstaten voor de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid te ondersteunen, te coördineren, aan te vullen en te bevorderen. Antimicrobiële resistentie wordt in de EU-wetgeving erkend als ernstige grensoverschrijdende bedreiging van de gezondheid ten aanzien waarvan EU-optreden nodig is. Bovendien heeft de Commissie een duidelijke bevoegdheid om op te treden op het gebied van veterinaire kwesties, voedselveiligheid en onderzoek: gebieden die allemaal relevant zijn voor antimicrobiële resistentie.

IV

Onze controle had betrekking op de toenemende bedreiging die uitgaat van antimicrobiële resistentie en de recente beleidsinitiatieven van de EU. We onderzochten hoe de Commissie en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) de middelen beheerden die gericht waren op de ondersteuning van de “één gezondheid”-benadering van de lidstaten van antimicrobiële resistentie en de vraag of het kader voor het verbeteren van het verstandig gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen en het monitoren van antimicrobiële resistentie in levensmiddelen naar behoren werd toegepast. We onderzochten daarnaast hoe de Commissie onderzoek in verband met AMR ondersteunde.

V

Wij concluderen dat de activiteiten van de Commissie en de agentschappen tot enige vooruitgang hebben geleid, bijvoorbeeld bij veterinaire en voedselgerelateerde kwesties. Tot op heden bestaat er echter weinig bewijs dat de gezondheidslast van AMR in de Europese Unie kleiner is geworden.

VI

De steun van de Commissie en het ECDC voor de versterking van de “één gezondheid”-benadering van AMR van de lidstaten was nuttig, maar leidde tot beperkte aantoonbare vooruitgang bij de bestrijding van AMR. De gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie ter ondersteuning van het nationale “één gezondheid”-beleid vergemakkelijkte de samenwerking tussen de lidstaten, maar kreeg te maken met uitdagingen wat betreft de duurzame uitvoering van de resultaten ervan. Een recente door de Commissie gefinancierde en door de OESO geleide studie diende als kompas voor kosteneffectieve mogelijkheden voor de lidstaten om de antimicrobiële resistentie in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te beperken. Noch de door ons bezochte lidstaten, noch de Commissie maakten consequent gebruik van uitkomstindicatoren om de vooruitgang te monitoren; de gegevens over zorginfecties, de voornaamste bron van AMR-infecties, waren onvolledig, en ten tijde van onze controle was er onvoldoende kennis over AMR in het milieu.

VII

Veterinaire antimicrobiële stoffen worden over het algemeen steeds verstandiger gebruikt in de lidstaten. Tussen 2011 en 2016 nam de verkoop van antimicrobiële stoffen met 20 % af. Er zijn echter grote verschillen tussen de lidstaten en sommige antimicrobiële stoffen worden nog steeds te veel gebruikt. In recente EU-wetgeving inzake geneesmiddelen en diervoeders werden enkele bekende tekortkomingen aangepakt. Het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt een kans om het EU-kader voor het aanpakken van AMR verder te versterken.

VIII

Op de markt voor antimicrobiële stoffen ontbreekt het aan commerciële prikkels om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Financiering uit de EU-begroting is een belangrijke bron van investeringen voor onderzoek en dit heeft bijgedragen tot het creëren van structuren om de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen te versnellen. Door de EU gefinancierde publiek-private onderzoeksinitiatieven kregen echter te maken met vertragingen en er zijn tot nu toe nog geen doorbraken bereikt. De Commissie heeft haar benadering van onderzoek op het gebied van antimicrobiële stoffen niet uitgebreid geëvalueerd en in haar actieplan worden sommige van de specifieke uitdagingen waarmee onderzoek op het gebied van AMR te maken heeft niet aangepakt. Concrete initiatieven voor de aanpak van tekortkomingen van de markt die van invloed zijn op de verstrekking van nieuwe antimicrobiële stoffen ontbreken grotendeels.

IX

Op basis van onze conclusies doen wij aanbevelingen die gericht zijn op het versterken van de respons van de Commissie op antimicrobiële resistentie, door middel van een betere ondersteuning van de lidstaten, de bevordering van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en een betere monitoring van antimicrobiële resistentie, en het versterken van de strategieën voor onderzoek.

Inleiding

Wat is antimicrobiële resistentie?

01

Antimicrobiële stoffen worden gebruikt om mensen, dieren en planten te behandelen. Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer microben (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels) resistent worden tegen medicijnen waarmee deze voorheen konden worden bestreden, waardoor de behandeling minder goed of helemaal niet meer werkt. AMR ontwikkelt zich na verloop van tijd op natuurlijke wijze, normaal gesproken als gevolg van genetische veranderingen1, maar deze ontwikkeling wordt versneld wanneer antimicrobiële stoffen overmatig of verkeerd worden gebruikt, d.w.z. niet verstandig — wat inhoudt dat het juiste medicijn wordt gebruikt wanneer dit nodig is, met de juiste dosis, frequentie en duur (in figuur 1 wordt getoond hoe AMR zich ontwikkelt).

Figuur 1

De ontwikkeling van antimicrobiële resistentie

Bron: ERK, op basis van United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

02

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft AMR aangemerkt als ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid, ontwikkeling en voedselzekerheid2. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) meldde3 op basis van gegevens van 2015 dat in de EU/Europese Economische Ruimte (EER) elk jaar 33 000 mensen overlijden als gevolg van infecties die worden veroorzaakt door geneesmiddelenresistente bacteriën. AMR leidt tot extra jaarlijkse kosten van 1,5 miljard EUR4 vanwege hogere kosten van de gezondheidszorg en productiviteitsverliezen. Infecties die worden veroorzaakt door resistent geworden organismen en normaal gesproken worden opgelopen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, kunnen een langere en duurdere behandeling vereisen, waarvan sommige ernstige bijwerkingen hebben (bijv. nierinsufficiëntie) en een groter risico op overlijden van de patiënt met zich meebrengen.

03

Bijna 40 % van de gezondheidslast van AMR wordt veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen laatstelijnsantibiotica (zoals carbapenems en colistine). Wanneer laatstelijnsantibiotica niet meer werken, is het moeilijk en soms onmogelijk om geïnfecteerde patiënten te behandelen5.

04

In de EU/EER wordt ongeveer twee derde van alle antimicrobiële stoffen gebruikt voor voedselproducerende dieren6. Sommige hiervan komen vervolgens in het milieu terecht7. Er is bewijs dat beperkingen van het gebruik van antimicrobiële stoffen in voedselproducerende dieren leidt tot een beperking van de aanwezigheid van micro-organismen die resistent zijn tegen antimicrobiële stoffen in deze dieren8.

05

Antimicrobiële stoffen die worden gebruikt om ziekten te behandelen die tussen dieren en mensen kunnen worden overgedragen, zoals campylobacteriose en salmonellose, worden minder doeltreffend. De resistentie tegen bepaalde antimicrobiële stoffen loopt uiteen tussen verschillende landen en soorten micro-organismen.

Waarom bestrijding van AMR gecompliceerd is

06

Voortdurend overmatig of onjuist gebruik van antimicrobiële stoffen in de sectoren menselijke en dierlijke gezondheid versnelt de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Het ECDC heeft enkele beperkingen gemeld van het gebruik van antimicrobiële stoffen voor de menselijke gezondheid, waarbij grote verschillen bestaan tussen de lidstaten9. Van belang is preventie en beheersing van de overdracht van micro-organismen die resistent zijn tegen antimicrobiële stoffen in zorginstellingen, en met name in ziekenhuizen en faciliteiten voor langdurige zorg, is belangrijk. Het zorgen voor goede maatregelen ter preventie en beheersing van infecties (zoals handhygiëne, voorzorgsmaatregelen voor contact, isolatie van patiënten en schoonmaken) is in de praktijk echter lastig. Deze maatregelen vereisen opleiding, middelen en toezicht in alle zorginstellingen en moeten streng worden toegepast door de honderdduizenden personeelsleden in de gezondheidszorg in de EU. Bovendien blijkt uit gegevens van het ECDC dat diagnostische basistests in ziekenhuizen, die vereist zijn om medische behandelingen doelgericht toe te passen, niet vaak genoeg worden uitgevoerd in de gehele EU. Dit draagt ook bij tot het overmatige gebruik van breedspectrumantibiotica. In figuur 2 is getoond hoe AMR zich kan verspreiden.

Figuur 2

De manier waarop resistentie tegen antibiotica zich verspreidt

Bron: ERK, op basis van ECDC, CDC.

07

Sinds de jaren 80 is er geen nieuwe groep antibiotica beschikbaar gekomen (zie figuur 3). Dit ontbreken van nieuwe geneesmiddelen wordt nog gecompliceerder omdat sommige bestaande antibiotica, die nog steeds werken, niet langer breed in de handel worden gebracht door geneesmiddelenfabrikanten. Enkele grote ondernemingen kondigden de afgelopen jaren aan dat zij zich terugtrekken uit het onderzoek naar en de ontwikkeling van antibiotica10. Dergelijk onderzoek is een lang, onzeker en duur proces en eventuele nieuwe geneesmiddelen die worden ontdekt zullen per definitie verstandig moeten worden gebruikt zodat deze doeltreffend blijven. In het kader van een recent project dat werd gefinancierd door de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (JU IMI)11 werd geschat dat het 1 miljard EUR kan kosten om een nieuw geneesmiddel op de markt te brengen.

Figuur 3

De ontdekking van nieuwe antibiotica

Bron: ERK, op basis van “A sustained and robust pipeline of new antibacterial drugs and therapies is critical to preserve public health”, Pew Charitable Trusts, mei 2016.

08

Uiteindelijk bestaat de bestrijding van AMR uit twee belangrijke uitdagingen:

 • het zorgen voor een verstandiger en efficiënter gebruik van bestaande antimicrobiële stoffen (met inbegrip van bewustmaking, betere hygiënepraktijken, opleiding, surveillance en monitoring en betere diagnostiek) voor mensen, planten en dieren;
 • het ontdekken en beschikbaar maken van nieuwe antimicrobiële stoffen (door middel van onderzoek en ontwikkeling).

Mondiale maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie

09

Het mondiale actieplan van de WHO12, dat in 2015 werd aangenomen, vereiste van de lidstaten van de WHO dat zij tegen medio 2017 hun nationale “één gezondheid”-actieplan (NAP) zouden ontwikkelen en met de uitvoering hiervan zouden beginnen. Met het “één gezondheid”-beginsel van de WHO wordt erkend dat een geïntegreerde benadering van antimicrobiële stoffen nodig is die rekening houdt met de menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu (zie figuur 2).

10

Uit de wereldwijde AMR-databank van de WHO blijkt dat de lidstaten zich in verschillende fasen bevonden wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van de NAP's13. In het kader van een enquête die wij voor onze controle uitvoerden, gaven 16 van de 24 EU-lidstaten die antwoordden aan dat zij een NAP hadden, 5 dat zij elementen van een NAP hadden en 3 dat zij geen NAP hadden.

11

Het mondiale actieplan van de WHO wordt weerspiegeld in internationale inspanningen om samen te werken op het gebied van onderzoek inzake AMR. Sinds 2009 werkt de trans-Atlantische taskforce voor antimicrobiële resistentie (TATFAR) samen en deelt deze beste praktijken tussen Noord-Amerika en Europa. In 2018 startten de G20 bovendien hun zogenaamde Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub.

EU-maatregelen ter bestrijding van antimicrobiële resistentie

12

De menselijke gezondheid valt onder de nationale bevoegdheiden. De artikelen 6 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verlenen de Unie de bevoegdheid om maatregelen te nemen om de samenwerking tussen de lidstaten voor de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid te ondersteunen, te coördineren, aan te vullen en te bevorderen.

13

In Besluit nr. 1082/201314 van het Europees Parlement en de Raad worden AMR en zorginfecties gedefinieerd als ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ten aanzien waarvan maatregelen op Unieniveau nodig zijn. Het Besluit vereist surveillance door de lidstaten van AMR en zorginfecties (HAI’s) en dergelijke bedreigingen via een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen melden.

14

In tegenstelling tot het beperkte EU-mandaat op het gebied van de menselijke gezondheid vereist de EU-wetgeving dat de lidstaten het vóórkomen van resistente zoönotische en commensale bacteriën in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong monitoren en rapporteren. Een EU-breed verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen als groeibevorderaars in diervoeders trad op 1 januari 2006 in werking. Dit verbod werd krachtens de nieuwe EU-verordening inzake diergeneesmiddelen aangescherpt.

15

Naar aanleiding van verzoeken om optreden van de Raad startte de Commissie in 2011 een eerste AMR-actieplan dat betrekking had op zowel de menselijke als de dierlijke gezondheid. In 2017 nam de Commissie, naar aanleiding van conclusies van de Raad en het mondiale actieplan van de WHO, haar “European One Health Action Plan against antimicrobial resistance (AMR)” aan, dat maatregelen omvat in verband met de menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu. Het EU-actieplan wordt ondersteund door maatregelen die worden gecofinancierd uit het gezondheidsprogramma van de EU en die erop zijn gericht de lidstaten te helpen hun nationale “één gezondheid”-benadering te versterken. In 2019 bracht de Raad nieuwe conclusies15 uit over AMR. In figuur 4 wordt de regelgeving van de EU voor het bestrijden van de bedreiging van AMR samengevat.

Figuur 4

Belangrijkste EU-regelgeving voor het bestrijden van antimicrobiële resistentie

Bron: ERK.

16

De Commissie bestrijdt AMR door:

 • middelen uit het gezondheidsprogramma te verstrekken voor relevante studies en gezamenlijke acties. De gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie (JAMRAI) is een van de antwoorden van de Commissie en de lidstaten op de conclusies van de Raad van juni 2016 over AMR. De Commissie heeft ook relevante maatregelen van de WHO en OESO gefinancierd om de lidstaten te ondersteunen;
 • een voorstel voor een wetgevingskader in te dienen inzake diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders dat maatregelen ter bestrijding van AMR omvat;
 • richtsnoeren te geven inzake het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in diergeneesmiddelen en voor de menselijke gezondheid;
 • te voorzien in opleiding en de uitwisseling van ervaringen te vergemakkelijken;
 • een “EU-één gezondheid”-netwerk voor AMR op te richten dat is samengesteld uit regeringsdeskundigen uit de sectoren menselijke gezondheid, dierlijke gezondheid en milieu, evenals relevante EU-agentschappen (ECDC, EMA en EFSA). De taken van de EU-agentschappen op het gebied van AMR zijn samengevat in tekstvak 1;
 • onderzoek te ondersteunen.

Tekstvak 1

De rol van EU-agentschappen op het gebied van AMR

AMR is een van de bevoegdheidsdomeinen van verschillende EU-agentschappen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) steunt de AMR-activiteiten van de lidstaten. Het voert een programma inzake AMR en zorginfecties (ARHAI) uit en verzamelt informatie uit drie surveillancenetwerken van de lidstaten over AMR en over het gebruik van antimicrobiële stoffen. Het ECDC brengt wetenschappelijk advies uit, met inbegrip van richtsnoeren en snelle risicobeoordelingen, brengt samen met de Commissie bezoeken aan landen, organiseert in samenwerking met de Commissie opleidingen, en bevordert het verstandig gebruik van antibiotica door het coördineren van de Europese Antibioticadag.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) monitort de antimicrobiële resistentie in levensmiddelen en voedselproducerende dieren en brengt wetenschappelijke verslagen over het onderwerp uit.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft wetenschappelijk advies, bevordert het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en monitort de verkoop van de hoeveelheden antibiotica voor de dierlijke gezondheid en beheert het project Europees Toezicht op veterinaire antimicrobiële consumptie (ESVAC), in het kader waarvan deze informatie wordt verzameld. Het geeft ook wetenschappelijke adviezen inzake de vergunningen voor het in de handel brengen van antimicrobiële geneesmiddelen.

Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) beheert de EU-financiering voor AMR in het kader van de gezondheidsprogramma's — met inbegrip van financiering voor de gezamenlijke actie tegen AMR.

17

Meer dan 99 % van de financiering uit de EU-begroting voor maatregelen in verband met AMR is gericht op onderzoek. De EU-financiering voor onderzoek in verband met AMR bedraagt sinds 2004 meer dan 1,5 miljard EUR. Een van de vlaggenschipinitiatieven is het programma “New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB), dat in 2012 van start ging, wordt gefinancierd uit KP7 en wordt beheerd door de JU IMI. Het is erop gericht een publiek-privaat partnerschap tot stand te brengen voor het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe antimicrobiële behandelingen. De Commissie financiert ook maatregelen voor het coördineren en vaststellen van een strategische onderzoeksagenda voor AMR, met name door middel van het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake antimicrobiële resistentie (JPIAMR).

Reikwijdte en aanpak van de controle

18

Gezien de toenemende dreiging die uitgaat van antimicrobiële resistentie, zoals weerspiegeld in het mondiale actieplan van de WHO en het actieplan van de Commissie, onderzochten wij of de Commissie en de relevante EU-agentschappen belangrijke activiteiten en middelen goed beheerden ter ondersteuning van de lidstaten en door de EU gefinancierd onderzoek gericht op de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Dit omvatte werkzaamheden die kunnen bijdragen tot het nieuwe AMR-monitoringkader en een beter gebruik van antimicrobiële stoffen. Deze hoofddoelstelling werd opgesplitst in drie subvragen:

 1. Hebben de Commissie en het ECDC belangrijke activiteiten en middelen goed beheerd ter ondersteuning van het antwoord in de vorm van “één gezondheid” van de lidstaten op AMR in het kader van het EU-actieplan?
 2. Hebben de Commissie en de EU-agentschappen doeltreffend bijgedragen tot het bevorderen van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen voor dieren en het beperken van de antimicrobiële resistentie in de EU?
 3. Beschikten de Commissie en de EU-agentschappen over passende mechanismen voor de coördinatie en evaluatie van de EU-steun voor onderzoek op het gebied van AMR?
19

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we:

 • de uitvoering van relevante maatregelen onderzocht die werden gefinancierd in het kader van het gezondheidsprogramma voor de periode 2014‑2020;
 • onderzocht hoe het EU-kader voor de monitoring van AMR in voedselproducerende dieren en levensmiddelen en voor het gebruik van antimicrobiële stoffen voor dieren sinds 2013 werd uitgevoerd;
 • de coördinatoren van het nationale AMR-actieplan in alle lidstaten ondervraagd om gerichte informatie te verkrijgen over hun maatregelen en mening met betrekking tot de steun die zij ontvingen van de Commissie en het ECDC;
 • nationale en andere autoriteiten in Zweden, Nederland, Spanje en Frankrijk geraadpleegd die verantwoordelijk waren voor vijf van de negen werkpakketten in het kader van JAMRAI die het meest relevant waren voor onze controle; en voor bepaalde onderzoeksprojecten. We brachten ook een bezoek aan WHO Europe en de OESO;
 • de steun van de Commissie en de agentschappen voor onderzoek op het gebied van AMR sinds KP7 onderzocht, met de nadruk op het ND4BB-programma. Dit omvatte een onderzoek van de manier waarop begunstigden gefinancierde maatregelen uitvoerden.

Opmerkingen

De steun van de Commissie en het ECDC voor de “één gezondheid”-benadering van de lidstaten heeft nog geen aantoonbare resultaten wat betreft de bestrijding van AMR opgeleverd

20

De Commissie en het ECDC ondersteunen de lidstaten met het oog op het vaststellen en uitvoeren van hun nationale “één gezondheid”-actieplannen (NAP's) voor AMR, die zij overeenkwamen in het kader van hun WHO-verbintenissen. Deze steun wordt verleend in de vorm van deskundigheid, door middel van technische richtsnoeren, gezamenlijke bezoeken en surveillancenetwerken, en door middel van financiële steun voor maatregelen uit het gezondheidsprogramma van de EU. We onderzochten derhalve of deze steun goed werd beheerd en bijdroeg tot duurzame resultaten bij het bestrijden van AMR. We beoordeelden bovendien of de door surveillancenetwerken verzamelde informatie volledig en relevant was.

De door de Commissie gefinancierde maatregelen ondersteunden de bestrijding van AMR, maar hierbij deden zich uitdagingen voor

21

De Commissie verleende steun door relevante activiteiten voor de gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie (JAMRAI), de WHO en de OESO te financieren uit het gezondheidsprogramma (zie tabel 1). Zij organiseerde bovendien het “één gezondheid”-netwerk en voorzag in richtsnoeren en opleiding.

22

We raadpleegden de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk waren voor de nationale actieplannen in het kader van een enquête. Uit de antwoorden blijkt dat de kwaliteit van de steun en richtsnoeren van de Commissie — en het ECDC — over het algemeen zeer wordt gewaardeerd. Twee derde van de respondenten was van mening dat JAMRAI doeltreffende steun verleende en dat de opleiding van de Commissie met betrekking tot de “één gezondheid”-benadering nuttig was. Driekwart van de respondenten was van mening dat de “één gezondheid”-netwerken nuttig waren. Hun mening over de richtsnoeren van de Commissie inzake het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen voor mensen en dieren was evenzeer positief.

Tabel 1 — Maatregelen gefinancierd uit het gezondheidsprogramma ter ondersteuning van AMR-beleid

Maatregel Begroting (000 EUR) Beknopte beschrijving
Gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie (JAMRAI) 4 200 JAMRAI16 is erop gericht de synergieën tussen de EU-lidstaten te bevorderen door een doeltreffend “één gezondheid”-beleid te ontwikkelen en uit te voeren en zorginfecties te beperken;
JAMRAI heeft 9 werkpakketten en 19 lidstaten en voorziet in een platform voor de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van beste praktijken.
WHO 600 Deze maatregel ondersteunt de lidstaten bij de ontwikkeling en uitvoering van de nationale “één gezondheid”-actieplannen.
OESO 340 De OESO heeft de economische lasten van AMR beoordeeld. Zij berekende dat maatregelen om AMR te bestrijden goede investeringen waren die snel meer dan zouden worden terugverdiend.

Bron: ERK.

De door de Commissie gefinancierde gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie (JAMRAI) kreeg te maken met uitdagingen bij het vergemakkelijken van de samenwerking tussen de lidstaten

23

JAMRAI ging op 1 september 2017 van start en zal gedurende 36 maanden worden uitgevoerd. We stelden vast dat de meeste werkpakketten van JAMRAI17 over het algemeen op schema werden uitgevoerd om de overeengekomen resultaten te behalen en dat JAMRAI een goed platform biedt voor de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken door de 19 lidstaten die hieraan deelnemen18.

24

JAMRAI kreeg echter te maken met enkele uitdagingen. Zij beschikte niet over een volledige “één gezondheid”-benadering, omdat er geen milieuautoriteiten betrokken waren bij de werkpakketten en er was sprake van een relatief beperkte deelname van de veterinaire autoriteiten van de lidstaten. De werkpakketten 4 (voor integratie in nationaal beleid en duurzaamheid) en 7 (voor het passende gebruik van antimicrobiële stoffen voor mensen en dieren) liepen vertraging op. Bovendien zal het algemene succes van JAMRAI grotendeels afhangen van maatregelen die vervolgens door de lidstaten worden genomen om de oplossingen die in het kader van de werkpakketten zijn ontwikkeld daadwerkelijk uit te voeren.

Het WHO-project had het beoogde aantal lidstaten tijdens het eerste jaar waarin het operationeel was, niet gesteund.

25

Het WHO-project ging in mei 2018 van start en zal volgens de planning drie jaar lopen om de lidstaten te helpen nationale “één gezondheid”-actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren. De Commissie zorgde ervoor dat de WHO in juni 2018 het project presenteerde aan lidstaten in het Comité voor de beveiliging van de gezondheid van de EU en in het “één gezondheid”-netwerk. Dit project liep op het moment van de controle achter op schema en had het beoogde aantal lidstaten voor de diverse subdoelstellingen (in totaal 4 in plaats van 8-12 voor elke subdoelstelling) niet gesteund.

De door de Commissie gefinancierde OESO-studie inzake de economische en gezondheidszorgbelasting van AMR diende als wegwijzer voor gerichte en kosteneffectieve maatregelen

26

De OESO concludeerde in haar verslag19 van 2018 dat het bestrijden van AMR een goede investering was, omdat er sprake was van rendement in de zin van het voorkómen van sterfgevallen en kostenbesparingen voor zorgstelsels. Ze toonde aan dat maatregelen ter bestrijding van AMR relatief goedkoop, kosteneffectief en haalbaar waren (zie tekstvak 2).

Tekstvak 2

Bevindingen van het OESO-verslag — een uitnodiging om op te treden

In het OESO-verslag van 2018 “Stemming the superbug tide — Just a few dollars more” wordt aangegeven dat drie van de vier sterfgevallen als gevolg van infecties met multiresistente bacteriën kunnen worden voorkomen door slechts 2 USD per persoon per jaar uit te geven aan eenvoudige maatregelen zoals het vergemakkelijken van het wassen van de handen en het verstandiger voorschrijven van antibiotica.

Tegen 2050 zouden tot 1,6 miljoen levens zijn gered in de 33 landen die werden opgenomen in de analyse van de OESO door de gebruikmaking van maatregelen zoals het bevorderen van de hygiëne in ziekenhuizen, het beperken van het overmatig voorschrijven van antibiotica, het verbeteren van antimicrobiële beheersprogramma's, massamediacampagnes en het gebruik van snelle tests om vast te stellen of een infectie bacterieel of viraal is.

De OESO is van mening dat investeringen in deze maatregelen binnen een jaar kunnen worden terugverdiend en daarna besparingen kunnen opleveren van ongeveer 1,5 USD voor elke geïnvesteerde dollar. Wanneer deze maatregelen op samenhangende wijze worden gecombineerd, zou dit tot nog meer voordelen en besparingen leiden.

27

In deze context merken we op dat gezondheid in de huidige programmeringsperiode geen strategische investeringsprioriteit is voor de structuurfondsen, maar dat de structuurfondsen worden gebruikt voor investeringen in gezondheid. In een door de Commissie gefinancierde studie20 werd vastgesteld dat tussen 2014 en 2018 7 404 gezondheidsprojecten werden gefinancierd uit de structuurfondsen, met een totale toewijzing van 8 miljard EUR. Slechts twee van deze projecten hadden specifieke AMR-doelstellingen. In de studie werd geconcludeerd dat de beoogde opname van het gezondheidsprogramma van de EU in de structuurfondsen in het kader van ESF+ een kans bood om te zorgen voor verdere synergieën tussen de financieringsinstrumenten en investeringen in sectoroverschrijdende samenwerking21.

Maatregelen van het ECDC verleenden waardevolle steun aan de Commissie en de lidstaten bij de bestrijding van AMR

28

Het ECDC voert een reeks aan AMR gerelateerde taken uit. Het coördineert de surveillance van AMR en het gebruik van antimicrobiële stoffen en zorginfecties met behulp van drie netwerken: het European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), het European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net) en het Healthcare-Associated Infections surveillance Network (HAI-Net) in het kader van het programma inzake AMR en zorginfecties (Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated Infections Programme, ARHAI). Deze surveillancenetwerken voorzien in belangrijke wetenschappelijke informatie in geharmoniseerd formaat, die wordt gebruikt voor wetenschappelijke adviezen, opleidingen, landenbezoeken en bewustmakingsactiviteiten van het ECDC. Het ECDC gebruikt de informatie van deze netwerken om namens de EU-/EER-landen gegevens aan de WHO te verstrekken.

29

Het ECDC brengt bezoeken aan landen om steun te verlenen aan de nationale autoriteiten. Tussen 2006 en 2017 bracht het ECDC 25 van dergelijke bezoeken die gericht waren op het gebruik van antimicrobiële stoffen in menselijke geneesmiddelen. Sinds het begin van het “één gezondheid”-actieplan van de EU in 2017 brengen het ECDC en de Commissie gezamenlijk bezoeken aan landen in het kader van een “één gezondheid”-benadering, waarin menselijke en dierlijke gezondheid worden gecombineerd. Deze bezoeken worden op uitnodiging van een lidstaat afgelegd. Tegen april 2019 waren zes van dergelijke bezoeken afgelegd (ten opzichte van een oorspronkelijk plan om zes bezoeken per jaar af te leggen), aangezien de meeste lidstaten hier niet om hadden verzocht. Uit de antwoorden op onze enquête blijkt dat deze bezoeken een aanzienlijke impact hadden op de ontwikkeling van AMR-maatregelen door de desbetreffende lidstaten.

30

We stelden vast dat het ECDC steeds meer verzoeken om steun in verband met AMR ontving. Het stelde activiteiten uit wanneer voorrang moest worden gegeven aan belangrijkere verzoeken. We zijn van mening dat de activiteiten van het ECDC voorzien in informatie voor zowel de Commissie als de lidstaten, maar nemen tegelijkertijd nota van het toenemende risico dat het ECDC belangrijke AMR-werkzaamheden niet tijdig kan uitvoeren.

Er was een tekort aan informatie over resultaten en surveillance van AMR

31

De algemene doelstelling van de Commissie bestaat erin de EU een regio van beste praktijken voor AMR en het gebruik van antimicrobiële stoffen te maken. In het kader van haar EU-actieplan verzocht zij de EU-agentschappen (ECDC, EFSA en EMA) derhalve een wetenschappelijk advies uit te brengen over de resultaatindicatoren voor de “één gezondheid”-actie inzake AMR, met gebruik van bestaande surveillancegegevens. Deze indicatoren moeten de lidstaten helpen bij het monitoren van hun vooruitgang bij het beperken van het gebruik van antimicrobiële stoffen en het bestrijden van AMR bij mensen en voedselproducerende dieren, en bij het vaststellen van streefdoelen om het risico op AMR te beperken.

32

Naar aanleiding van dit verzoek brachten de agentschappen in oktober 2017 een gezamenlijk wetenschappelijk advies uit over resultaatindicatoren22. Op het moment van de controle (april 2019) stelden we vast dat de stand van zaken ten aanzien van deze uitkomstindicatoren onduidelijk was en dat deze niet consequent door de door ons bezochte lidstaten of de Commissie werden gebruikt om de vooruitgang te monitoren.

Surveillance van zorginfecties was onvolledig ondanks wettelijke vereisten van de EU

33

Er is consistent bewijs23 dat zorginfecties (HAI’s) in Europa de voornaamste bron van infecties met AMR bij mensen zijn. Volgens gegevens van het ECDC is de overdracht van resistente bacteriën in ziekenhuizen en andere zorginstellingen een ernstig probleem, omdat in de EU jaarlijks bijna negen miljoen HAI’s voorkomen. In deze studie wordt aangetoond dat de bijdrage van diverse antibioticaresistente bacteriën aan de algemene lasten sterk uiteenloopt tussen landen. Het ECDC stelde vast dat in vijf lidstaten meer dan de helft van de zorginfecties in ziekenhuizen voor acute zorg werd veroorzaakt door resistente bacteriële pathogenen (zie figuur 5).

Figuur 5

AMR in zorginfecties in ziekenhuizen voor acute zorg volgens door het ECDC verzamelde gegevens

In 2018 ontwikkelde het ECDC een samengestelde index van AMR in zorginfecties van ziekenhuizen voor acute zorg.

Bron: ECDC, 2018. Aangepast op basis van: Suetens C, et al. Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1800516.

34

In zijn aanbeveling van 9 juni 200924 beval de Raad de lidstaten reeds aan prevalentieonderzoeken en surveillance van bepaalde infectietypen te verrichten, met gebruik van, waar gepast, de door het ECDC aanbevolen surveillancemethoden en op het niveau van de Gemeenschap overeengekomen indicatoren. De surveillance van HAI's is echter een complexe oefening waar veel middelen voor nodig zijn, met name omdat hierbij wordt uitgegaan van patiënteninformatie die op het niveau van ziekenhuizen moet worden verzameld. De oefening vereist bovendien een uitgebreide gegevensvalidatie.

35

We stelden vast dat surveillancegegevens inzake HAI's voor de EU onvolledig zijn. De betrokkenheid bij surveillance van het ECDC25 loopt uiteen van zes lidstaten die deelnemen aan alle vijf de modules van het HAI-Net-surveillancenetwerk van het ECDC tot drie lidstaten die deelnemen aan één module. De onvolledigheid van de surveillancegegevens zal maatregelen tegen AMR waarschijnlijk vertragen.

36

Het milieu is een van de pijlers van de “één gezondheid”-benadering van AMR, naast de menselijke gezondheid en veterinaire kwesties. Een betere aanpak van de rol van het milieu vormde een specifieke doelstelling in het kader van het huidige “één gezondheid”-actieplan van de Commissie. Vergeleken met de sectoren menselijke en dierlijke gezondheid is er weinig informatie die gericht is op het proces van overdracht van AMR via het milieu. De sector milieu is niet specifiek opgenomen in de werkpakketten van JAMRAI, noch in de diverse EU-surveillancesystemen voor AMR. In 2019 stelde de Commissie een mededeling26 vast over een “strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu”, waarin de doelstelling was opgenomen inzake de vaststelling van maatregelen ter bestrijding van AMR. Wij merken verder op dat in een wetenschappelijk verslag27 van EFSA van 2019 werd voorgesteld om AMR in het milieu te monitoren.

Verstandig gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen in de lidstaten is toegenomen

37

Het overmatig gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen en AMR in dieren en levensmiddelen zijn vectoren in de ontwikkeling van AMR op het gebied van de menselijke gezondheid en zijn gebieden waarop de EU over duidelijke bevoegdheden beschikt (zie paragraaf 14). We onderzochten derhalve of er bewijs was dat veterinaire antimicrobiële stoffen beter werden gebruikt en of de EU-regels inzake de monitoring en rapportage van AMR bij zoönotische en commensale bacteriën in de praktijk naar behoren werden toegepast. We evalueerden daarnaast in welke mate met de nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders tekortkomingen worden aangepakt.

Sommige lidstaten hebben succesvolle strategieën toegepast om het gebruik van antibiotica in diergeneesmiddelen te beperken

38

Voor voedselproducerende dieren worden veel meer antimicrobiële stoffen gebruikt dan door mensen28, wat betreft zowel het totale gebruik als de doses in verhouding tot het gewicht. De Europese agentschappen hebben erkend dat de beperking van het gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen een wenselijke doelstelling is om AMR te beperken. Het Europees Geneesmiddelenbureau meldde dat de verkoop van veterinaire antimicrobiële stoffen, in verhouding tot de totale veestapel (uitgedrukt in verkochte mg per populatiecorrectie-eenheid (PCU))29 voor de EU in haar geheel tussen 2011 en 2016 met 20 %30 afnam, maar ook dat er grote verschillen bestonden in de verkoop en het gebruik van verschillende groepen antimicrobiële stoffen in de EU. In zes lidstaten nam de verkoop van antimicrobiële stoffen met meer dan 5 % toe. In bijlage I worden de verkopen per land in detail getoond. In figuur 6 is te zien dat de verkoop in de lidstaten van veterinaire antimicrobiële stoffen, uitgedrukt in verkochte mg per PCU31, sterk uiteenliep.

Figuur 6

Verkoop van veterinaire antimicrobiële stoffen voor voedselproducerende dieren loopt sterk uiteen in de lidstaten

NB:

EMA adviseerde in zijn recente ESVAC-verslag om de gegevens niet te gebruiken om landen rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
verkoop in 2016 als mg per populatiecorrectie-eenheid

Bron: Aanpassing van tabel 4 van het achtste ESVAC-verslag, EMA.

39

We bezochten de bevoegde autoriteiten in vier lidstaten om hun ervaringen te bespreken met het oog op een verstandiger gebruik van antimicrobiële stoffen in diergeneesmiddelen. In tekstvak 3 zijn enkele van de goede praktijken getoond die zij toepasten om resultaten te bereiken.

Tekstvak 3

Lidstaten kunnen het gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen beperken

Zweden heeft het laagste percentage gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen in de EU. Een nadruk op de gezondheid en het welzijn van dieren en bioveiligheid op landbouwbedrijven droeg hiertoe bij. Infectiepreventie- en beheersplannen zijn verplicht voor alle landbouwbedrijven, antimicrobiële stoffen worden slechts op recept gebruikt en er worden reeds vele jaren nationale gegevens verzameld over het gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen.

In Nederland, Frankrijk en vooral Spanje werd in het verleden veel gebruikgemaakt van veterinaire antimicrobiële stoffen. Het gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen werd in Frankrijk en Nederland tussen 2011 en 2016 nagenoeg gehalveerd. Hoewel Spanje tussen 2014 en 2016 een beperking van 13 % realiseerde, bleef het een van de lidstaten met een intensief gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen. Hoewel de situatie in elk van deze landen anders is, omvatten de genomen maatregelen het vaststellen van specifieke nationale streefdoelen en plannen voor de beperking, het organiseren van een nauwe samenwerking tussen landbouwers, dierenartsen en voedselproducenten, en het beperken van het gebruik van laatstelijnsantibiotica in de veterinaire sector.

Een specifiek geval: aanzienlijke beperking van het gebruik van colistine in Spanje

Colistine is een laatstelijnsantibioticum dat slechts onder specifieke omstandigheden zou moeten worden gebruikt (zie paragraaf 03). In 2014 was in Spanje sprake van het hoogste veterinaire gebruik van colistine in de EU (met 37 mg/PCU). Er werd een actieplan gestart en de bevoegde autoriteiten werkten samen met dierenartsen en deskundigen die de varkenshouderijsector vertegenwoordigden om een beperking van het gebruik van colistine overeen te komen. Een kwantitatief streefdoel van 5 mg/PCU werd vastgesteld voor een periode van drie jaar, terwijl ook werd voorzien in controles om te voorkomen dat meer gebruik werd gemaakt van alternatieve antibiotica. Het gebruik van colistine nam begin 2018 af tot 7 mg/PCU (vlak bij het EU-gemiddelde).

Met het nieuwe rechtskader van EU werden enkele bekende tekortkomingen aangepakt

40

Met de nieuwe EU-verordeningen inzake diergeneesmiddelen32 en gemedicineerde diervoeders33 zal de aanpak van de bestrijding van AMR worden versterkt (zie tekstvak 4), omdat van de lidstaten wordt geëist dat zij verstandiger gebruikmaken van antimicrobiële stoffen en omdat het kader voor gegevensverzameling wordt gereguleerd. De Commissie wil de uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen ter vervollediging van het nieuwe EU-kader op dit gebied vóór begin 2022 aannemen.

Tekstvak 4

Belangrijkste tekortkomingen ten aanzien van AMR aangepakt in nieuwe EU-verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

De nieuwe verordeningen zullen met name:

 • het preventieve gebruik van antibiotica in groepen dieren verbieden en het metafylactisch gebruik van antimicrobiële stoffen beperken;
 • een bestaand verbod op het gebruik van antimicrobiële stoffen als groeibevorderaars in diervoeders versterken;
 • het preventieve gebruik van antimicrobiële stoffen door middel van gemedicineerde diervoeders verbieden;
 • een optie invoeren om bepaalde antimicrobiële stoffen voor te behouden aan menselijk gebruik;
 • van de lidstaten eisen dat zij gedetailleerde gegevens verstrekken over de verkoop en het gebruik van antimicrobiële stoffen die een overzicht geven van het gebruik op het niveau van landbouwbedrijven (in aanvulling op het huidige vrijwillige systeem voor het verzamelen van gegevens op basis van totale verkopen);
 • eisen dat derde landen voldoen aan bepaalde beperkingen van hun uitvoer naar de EU (met inachtneming van het verbod op antimicrobiële stoffen ter bevordering van de groei of met het oog op een grotere opbrengst, en de beperkingen op antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden aan menselijk gebruik in de EU).
41

We stelden echter vast dat er voor de Commissie en de lidstaten uitdagingen in het verschiet liggen bij de uitrol van dit kader. Met name de samenvatting van productkenmerken voor het gebruik van oude medicijnen, waaronder antimicrobiële stoffen, moet worden bijgewerkt, zodat deze verder kunnen worden gebruikt.

42

Daarnaast zullen de lidstaten gegevens moeten verzamelen over de verkoop en het gebruik van antimicrobiële stoffen om het gebruik van dergelijke producten in voedselproducerende dieren op het niveau van landbouwbedrijven direct of indirect te evalueren. Tijdens onze bezoeken aan de lidstaten stelden we vast dat het verzamelen van gegevens op het niveau van landbouwbedrijven een grote uitdaging vormde. Sommige lidstaten hebben eventueel steun nodig van de Commissie bij het ontwikkelen van een systeem voor gegevensverzameling om aan de nieuwe EU-vereisten te voldoen. Op het moment van de controle verkende de Commissie de mogelijkheden voor het verlenen van dergelijke steun.

43

In het voorstel voor een toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)34 gaf de Commissie aan dat zij ervoor wilde zorgen dat de EU-landbouw beter inspeelt op de maatschappelijke vraag op het gebied van voedsel en gezondheid, onder meer op het gebied van antimicrobiële resistentie. De preventie van AMR zal deel uitmaken van de verplichte reikwijdte van de bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw en de nationale autoriteiten zullen worden verplicht advies te verlenen over landbouwpraktijken die de ontwikkeling van AMR voorkomen, zoals uiteengezet in het “één gezondheid”-actieplan van de Commissie.

De monitoring van bepaalde resistente bacteriën in levensmiddelen en dieren is verbeterd, maar er blijven tekortkomingen bestaan

44

De door ons bezochte lidstaten voerden de vereisten betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie in het desbetreffende besluit van de Commissie35 uit. We merkten op dat zij aanvullende surveillance verrichtten die verder ging dan de EU-vereisten. Wij troffen echter ook enkele risicogebieden aan die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de geplande herziening van dit besluit van de Commissie, die we samenvatten in tekstvak 5.

Tekstvak 5

Risicogebieden voor het toekomstige EU-kader betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën

Er zijn gezondheidsrisico's in verband met AMR die voortvloeien uit de invoer van levensmiddelen uit derde landen, en met name van aquacultuurproducten en vers vlees, maar er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de ernst van het risico en de vraag of specifieke EU-vereisten voor de monitoring van AMR in deze producten nodig is, te beoordelen. We wijzen erop dat vergelijkbare kwesties in een wetenschappelijk verslag van EFSA van 2019 werden behandeld36.

De huidige EU-vereisten voor monitoring en rapportage omvatten runderen, varkens en pluimvee voor vleesconsumptie die behoren tot de meest geconsumeerde soorten in de EU als geheel. In sommige delen van Europa worden andere soorten dan die welke onder het besluit van de Commissie van 2013 vallen, zoals eenden, konijnen, geiten en schapen, ook regelmatig geconsumeerd. Sommige landen kunnen AMR monitoren in levensmiddelen afkomstig van deze dieren, maar dit is niet vereist op grond van het EU-kader.

45

Het recht van de Commissie om de uitvoering van het AMR-monitoringkader door de lidstaten te inspecteren is een van de weinige vaste stappen die de Commissie kan nemen om te controleren hoe de lidstaten maatregelen in verband met veterinaire AMR toepassen en een betere uitvoering ervan ondersteunen. De verslagen van de Commissie zijn openbaar37. Tussen 2014 en 2018 onderzocht de Commissie veertien lidstaten, waaronder drie38 van de vier lidstaten die wij in het kader van deze controle bezochten. De bezoeken verschaften de Commissie zekerheid dat de lidstaten hun monitoringverplichtingen in verband met veterinaire AMR nakwamen. We stelden vast dat het werk van de Commissie van goede kwaliteit was en bijdroeg tot de verbetering van de nationale monitoringkaders. De Commissie schortte haar bezoeken eind 2018 op, omdat zij van mening was dat de belangrijkste doelstellingen van de controlewerkzaamheden waren behaald en omdat zij voornemens was het kader voor monitoring en rapportage te herzien.

De EU-begroting voorziet in aanzienlijke steun voor AMR-onderzoek, maar dit heeft nog niet tot grote doorbraken geleid

46

Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen, alternatieve behandelingen en vaccins is een zeer complex en uitermate belangrijk onderdeel van de strijd tegen AMR. Dit is waar het grootste deel van de EU-financiering voor aan AMR gerelateerde maatregelen aan wordt uitgegeven. We onderzochten of voor de onderzoeksinspanningen een strategische benadering werd toegepast en belangrijke uitdagingen werden aangepakt, terwijl duurzame resultaten werden bevorderd.

De Commissie coördineert AMR-onderzoeksinspanningen, maar heeft haar benadering niet uitgebreid geëvalueerd

47

In haar actieplan van 2017 meldde de Commissie dat zij sinds het begin van de programmeringsperiode 2000‑2006 meer dan 1,3 miljard EUR had uitgegeven aan AMR-onderzoek. Daarnaast wees JU IMI 367 miljoen EUR toe aan het programma “New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB). De EU-begroting wordt gebruikt voor ten minste evenveel uitgaven voor AMR-onderzoek als alle EU-lidstaten tezamen. De Commissie speelt een actieve rol bij het coördineren van haar O&O-inspanningen op internationaal niveau (bijv. G20-hub voor AMR-onderzoek en -ontwikkeling, trans-Atlantische taskforce voor AMR, JPIAMR).

48

Het grootste deel van de door de Commissie gefinancierde onderzoeksinspanningen had betrekking op het vinden en ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële stoffen, alternatieve behandelingen en vaccins. Bij deze financiering wordt gebruikgemaakt van subsidiebetalingen, die bijdragen tot het naar voren brengen van ideeën voor nieuwe medicijnen door middel van ontwikkelingsfasen (zie figuur 7 hieronder) en uiteindelijk tot de marktintroductie hiervan. Deze financiering is blootgesteld aan grote risico's, aangezien AMR-onderzoek vanwege de aard ervan complex is; de commerciële sectoren zijn niet erg geneigd om meer te investeren op dit gebied (zie paragraaf 07); en er zijn momenteel geen specifieke economische “pull”-stimulansen om hen daartoe te brengen (zoals beloningen voor markttoetreding en modellen voor de continuïteit van de voorziening op lange termijn). Onderzoeksinspanningen hebben tot dusverre inderdaad al jaren niet geleid tot nieuwe antimicrobiële stoffen (zie figuur 3).

49

De Commissie heeft haar steun voor AMR-onderzoek, een activiteit die goed is voor ruim 99 % van de uitgaven uit de EU-begroting voor AMR, niet uitgebreid geëvalueerd. Dit is van belang wanneer, zoals blijkt uit de recente studie van de OESO (zie tekstvak 2), investeringen in betere hygiëne, infectiepreventie en antimicrobieel beheer in de gezondheidszorg een kosteneffectieve manier zijn om overheidsgelden uit te geven en het risico dat AMR tegenwoordig vormt doeltreffend te beperken. Bovendien is onderzoek naar AMR in het milieu belangrijk geworden om te voorzien in degelijk bewijs voor verdere beleidsvorming.

Door de EU gefinancierd onderzoek leidde tot enige positieve resultaten, maar enkele grote uitdagingen waren lastig aan te pakken

50

We richtten ons onderzoek op het ND4BB-programma — een baanbrekend publiek-privaat initiatief van de EU ter bestrijding van AMR door middel van de bevordering van de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe behandelingen (zie bijlage II). De totale waarde van het programma bedraagt meer dan 650 miljoen EUR, waaronder 367 miljoen EUR aan financiering uit de EU-begroting. In figuur 7 worden de typische fasen in de zoektocht naar nieuwe antimicrobiële stoffen getoond.

Figuur 7

Fasen voor het op de markt brengen van nieuwe antimicrobiële stoffen

Bron: ERK, overgenomen van de COMBACTE-beheersautoriteit (Universitair Medisch Centrum Utrecht).

51

We stelden vast dat twee van de zeven projecten van het ND4BB-programma (Translocation en Drive-AB) binnen de geraamde termijn en begroting werden uitgevoerd. Eén project (ENABLE) ligt op schema voor het behalen of overtreffen van de doelstellingen binnen de begroting, terwijl bij de overige vier projecten (de projecten Combacte en iABC) aanzienlijke vertraging werd opgelopen bij het gebruik van de beschikbare middelen. Zoals getoond in tabel 2, was na meer dan de helft van de levenscyclus van het programma eind 2018 aanzienlijk minder vooruitgang geboekt dan oorspronkelijk gepland en was slechts een kwart van de begroting voor ND4BB vastgelegd. De vertragingen zijn niet verrassend op een gebied dat zo volatiel en complex is als de ontdekking en ontwikkeling van antibiotica. Het is uitermate lastig om dit soort activiteit uit te voeren binnen de grenzen van een traditionele benadering op basis van een project met een subsidie.

Tabel 2 — De vooruitgang ten aanzien van het ND4BB-programma liep vertraging op

NB: EFPIA: Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven.

Bron: ERK, op basis van informatie die werd verstrekt door de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (JU IMI).

52

Het proces van de ontdekking van een geneesmiddel tot de marktintroductie van nieuwe behandelingen is zeer complex en duurt normaal gesproken 15 jaar (zie figuur 7). ENABLE is een platform voor het ontdekken van geneesmiddelen dat gericht is op antibiotica die gramnegatieve bacteriën bestrijden, waarvan de behandeling met antimicrobiële stoffen het lastigst is. ENABLE financiert investeringen in specialistische deskundigheid en netwerken (waarbij de private sector en academici betrokken zijn) die nodig zijn voor het ontdekken van geneesmiddelen en de preklinische ontwikkeling ervan. Dergelijke technische deskundigheid is met name waardevol voor kmo’s en academische organisaties. Dit platform verhoogt de kansen op het identificeren van samenstellingen die de fase van klinische ontwikkeling snel kunnen doorlopen. Het doel ervan was te zorgen voor één product dat de klinische proeven kon doorstaan. Op het moment van onze controle waren er nog vijf medicijnen in de ENABLE-pijplijn overgebleven van aanvankelijk 100 blijken van belangstelling, wat veel meer was dan het oorspronkelijke streefdoel. Het risico bestaat echter dat de inspanningen om de vijf medicijnen te ontwikkelen die zich nog in de pijplijn bevinden, zal vertragen wanneer het platform volgens plan in 2020 wordt stopgezet, en dat de voortgang op weg naar de klinische ontwikkeling vertraging zal oplopen — met name gezien het feit dat drie van deze medicijnen eigendom zijn van kmo’s en één medicijn van een academische instelling.

53

De projecten Combacte/iABC lopen tot zeven jaar en zijn gericht op de ondersteuning van de aanleg van kritieke infrastructuur en netwerken om de snelle ontdekking en klinische ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen te bevorderen. Op het moment van onze controle waren de projecten grotendeels succesvol wat betreft het creëren van deze infrastructuur, maar was er geen EU-mechanisme om de infrastructuur na afloop van de projecten te financieren.

54

De projecten voor klinische ontwikkeling, Combacte-NET en Magnet, testten veelbelovende nieuwe producten en de aanleg van de netwerkinfrastructuur leverde waardevolle resultaten op. Met deze projecten wordt de capaciteitsopbouw voor klinische proeven en ontwikkeling in landen met hoge niveaus van AMR vergemakkelijkt. Ze wekken bovendien de interesse van niet-Europese ondernemingen op het gebied van de ontwikkeling van antimicrobiële stoffen en er werd samenwerkt met een vergelijkbaar Amerikaans onderzoeksproject. De financiering uit de EU-begroting voor deze projecten zal in 2021 worden stopgezet.

55

De Commissie kende in 2018 een subsidie toe aan de beheersautoriteit van de Combacte-projecten om een zakelijk model te ontwikkelen voor een nieuw netwerk voor klinische proeven (ECRAID-Plan), waarin het bestaande “Combacte”-netwerk wordt samengevoegd met een netwerk voor klinische proeven dat werd ontwikkeld voor opkomende besmettelijke ziekten. Het ECRAID-Plan moet in 2021 van start gaan. Op het moment van onze controle was er geen overeengekomen proces voor de instandhouding van de infrastructuren die in het kader van Combacte werden ontwikkeld.

56

In het “één gezondheid”-actieplan inzake AMR van de EU stelde de Commissie de doelstelling vast om kmo’s te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De rol van kmo’s bij het ontdekken van antimicrobiële stoffen wordt steeds groter, met name gezien het feit dat grote farmaceutische ondernemingen zich uit dergelijk onderzoek hebben teruggetrokken (zie paragraaf 07). Slechts ongeveer 5 % van de financiering van het ND4BB-programma werd gebruikt voor kmo’s, met name in het kader van het project Enable voor het ontdekken van geneesmiddelen.

57

Het “één gezondheid”-actieplan van de EU voorziet in een strategie voor de steun en onderzoeksactiviteiten van de Commissie. Het omvat geplande maatregelen voor de verbetering van de kennis over de opsporing, infectiebeheersing en surveillance, en de ontwikkeling van nieuwe therapieën en alternatieven, alsmede nieuwe preventieve vaccins. Het actieplan pakt echter niet alle specifieke uitdagingen voor het AMR-onderzoek aan, waaronder met name:

 • de lange tijdpaden en uitdagingen voor de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe antibiotica;
 • de vraag hoe onderzoeksprioriteiten op lange termijn moeten worden geïntegreerd en activiteiten moeten worden voortgezet in verschillende programmeringsperioden;
 • methoden voor de samenwerking met alle relevante belanghebbenden (academici, kmo’s, farmaceutische sectoren, internationale initiatieven voor financiering en coördinatie).

De initiatieven van de Commissie hebben de tekortkomingen van de markt voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van antimicrobiële stoffen nog niet verholpen

58

Farmaceutische ondernemingen hebben besloten sommige antimicrobiële stoffen die nog steeds werken, in bepaalde lidstaten van de markt te halen39, zoals een optie voor eerstelijnsbehandeling voor buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie en een aanbevolen behandeling voor bepaalde urineweginfecties. De Commissie heeft geen uitdrukkelijk mandaat om initiatieven voor te stellen om te zorgen dat bestaande antimicrobiële stoffen niet of minder snel van de markt worden gehaald.

59

In haar “één gezondheid”-actieplan van de EU van 2017 inzake antimicrobiële resistentie had de Commissie zichzelf ten doel gesteld onderzoek te ondersteunen naar de ontwikkeling van nieuwe economische modellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen.

60

We stelden vast dat JU IMI ondanks de algemene terugtrekking van farmaceutische sectoren uit antimicrobieel onderzoek samen met haar partners over het algemeen in staat was om het verwachte niveau van publiek-private samenwerking in het ND4BB-programma in stand te houden (zie tabel 2). Hoewel dit hoopgevend is, zijn er zorgen over de ontoereikende commerciële prikkels voor farmaceutische ondernemingen om op dit gebied te investeren.

61

In het kader van het project Drive-AB werd in maart 2018 een verslag opgesteld waarin aanbevelingen werden gedaan voor het versterken van het investeringsklimaat en de pijplijn voor nieuwe antimicrobiële stoffen. In het verslag werd bevestigd dat de markt voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen over het algemeen niet commercieel aantrekkelijk was. Er werd uitgelegd hoe “push”-stimulansen zoals subsidies de kosten voor O&O kunnen dekken, maar de aantrekkelijkheid van de algemene markt niet verbeteren. In het verslag werd geconcludeerd dat “pull”-mechanismen nodig waren. Er werd geschat dat ongeveer 1 miljard EUR nodig zou zijn voor een pull-mechanisme voor de markt om erin te slagen één nieuw baanbrekend antibioticum op de markt te brengen. De Commissie heeft de resultaten van de studie van Drive-AB onder de lidstaten verspreid en overwoog in overleg met internationale partners (zie paragraaf 47) nadere stappen om de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen te bevorderen. Op het moment van onze controle had de Commissie nog geen besluit genomen over specifieke initiatieven om pull-mechanismen te bevorderen.

Conclusies en aanbevelingen

62

Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer microben resistent worden tegen medicijnen waarmee deze voorheen konden worden bestreden. AMR vormt een ernstige en toenemende bedreiging voor de mondiale en Europese gezondheid. In de EU/EER overlijden naar schatting reeds 33 000 mensen per jaar als gevolg van infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen geneesmiddelen, wat leidt tot extra kosten van 1,5 miljard EUR. De EU volgt de “één gezondheid”-benadering voor AMR, met een geïntegreerde benadering van de menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu.

63

Volksgezondheid valt onder de bevoegdheden van de lidstaten. De rol van de Commissie bestaat erin de maatregelen van de lidstaten aan te vullen en te ondersteunen. Er zijn EU-regels inzake de monitoring van het gebruik van antimicrobiële stoffen en de surveillance van resistente infecties. Het mandaat voor actie van de Commissie is duidelijker gedefinieerd ten aanzien van veterinaire en voedselgerelateerde kwesties (zie de paragrafen 14-16).

64

We onderzochten of de Commissie en de relevante EU-agentschappen belangrijke activiteiten en middelen goed beheerden om de lidstaten en door de EU gefinancierd onderzoek gericht op de bestrijding van AMR te ondersteunen (zie de paragrafen 18 en 19).

65

Wij concluderen dat de activiteiten van de Commissie en de agentschappen tot enige vooruitgang hebben geleid, bijvoorbeeld bij veterinaire en voedselgerelateerde kwesties. Tot op heden bestaat er echter weinig bewijs dat de gezondheidslast van AMR kleiner is geworden in de Europese Unie.

66

We stelden vast dat de steun van de Commissie en het ECDC ter versterking van de “één gezondheid”-benadering van AMR van de lidstaten wordt gewaardeerd door de lidstaten en een positieve impact kan hebben, maar nog geen aantoonbare resultaten heeft opgeleverd wat betreft de bestrijding van AMR. Wij stelden vast dat de door de EU gefinancierde gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie (JAMRAI) de samenwerking tussen de lidstaten vergemakkelijkte, maar dat zich hierbij uitdagingen voordeden, met name voor de duurzame uitvoering van de resultaten ervan in de lidstaten (zie de paragrafen 23 en 24). In het kader van een door de EU gefinancierd en door de OESO geleid project werd aangetoond dat er een reeks relatief eenvoudige, goedkope en kosteneffectieve opties is (beheersprogramma's voor antibiotica, infectiepreventie- en beheersmaatregelen, mediacampagnes en het gebruik van snelle diagnostische tests) om AMR in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te bestrijden. We zijn van mening dat verdere synergieën beschikbaar zijn ter ondersteuning van de strijd tegen AMR door middel van gerichte, kosteneffectieve investeringen die worden gecofinancierd met EU-steun in de lidstaten die meer doortastende maatregelen moeten nemen (zie de paragrafen 26 en 27).

67

Wij stelden vast dat dankzij de activiteiten van het ECDC over het algemeen gemakkelijker met kennis van zaken beleidsbeslissingen kunnen worden genomen (zie de paragrafen 28-30). Een reeks gezamenlijke bezoeken van de Commissie en het ECDC aan de lidstaten die wij een nuttig instrument achtten om hun nationale “één gezondheid”-actieplannen te ondersteunen, werd echter in traag tempo afgelegd omdat hiernaar onder de lidstaten minder vraag was dan verwacht (zie paragraaf 29).

68

De Commissie verzamelt informatie over AMR door middel van diverse monitoringactiviteiten. De door ons bezochte lidstaten noch de Commissie maakten echter consequent gebruik van gezamenlijk door de EU-agentschappen ontwikkelde resultaatindicatoren om de vooruitgang te monitoren (zie de paragrafen 31 en 32). De EU-surveillancegegevens inzake zorginfecties, de belangrijkste bron van infecties met resistente bacteriën bij mensen in Europa, zijn onvolledig (zie de paragrafen 33-35). De aanpak van de rol van het milieu vormde een specifieke doelstelling in het kader van het “één gezondheid”-actieplan van de Commissie. Ten tijde van onze controle was er echter onvoldoende kennis over het vóórkomen en de verspreiding van AMR in het milieu (zie paragraaf 36).

Aanbeveling 1 — Verbeter het antwoord van de EU op AMR door middel van betere ondersteuning van de nationale actieplannen van de lidstaten

De Commissie moet in overleg met de lidstaten:

 1. de resultaten van de JAMRAI- en OESO-projecten bevorderen en de bestaande financieringsmogelijkheden identificeren om de duurzame uitvoering van het “één gezondheid”-beleid voor AMR van de lidstaten beter te ondersteunen;
 2. resultaatindicatoren gebruiken om de lidstaten te helpen hun vooruitgang ten aanzien van de bestrijding van AMR te meten;
 3. bij de uitvoering van haar nieuwe aanpak van geneesmiddelen in het milieu de mogelijkheid beoordelen om de monitoring van het vóórkomen van AMR in het milieu in de bestaande milieumonitoringprogramma’s op te nemen.

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2021.

69

Het verstandig gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen neemt over het algemeen toe en bepaalde lidstaten hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het beperken van de verkoop van sommige antimicrobiële stoffen voor veterinair gebruik. Er zijn echter grote verschillen tussen de landen die het minst en het meest gebruiken en sommige antimicrobiële stoffen worden nog steeds te veel gebruikt (zie de paragrafen 38 en 39). Met de nieuwe EU-regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders werden enkele bekende tekortkomingen aangepakt in het kader ter beperking van het gebruik van antimicrobiële stoffen en ter verbetering van de surveillancegegevens. Enkele uitdagingen blijven echter bestaan, waaronder de mogelijke problemen van de lidstaten bij het verzamelen van gegevens. Het toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt een kans om het EU-kader voor het aanpakken van AMR verder te versterken (zie de paragrafen 40-43).

70

De monitoring en rapportage van de aanwezigheid van resistente zoönotische en commensale bacteriën in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong is het enige AMR-domein waarop de Commissie beschikt over een duidelijk mandaat om inspecties uit te voeren. We stelden vast dat deze monitoring en rapportage over het algemeen goed werd verricht, maar dat er nog steeds risicogebieden zijn waar rekening moet worden gehouden met de geplande herziening van het kader. De inspecties van de Commissie leidden tot verbeteringen van de systemen van de lidstaten (zie de paragrafen 44 en 45).

Aanbeveling 2 — Bevorder een betere monitoring en een verstandig gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen

De Commissie moet in samenwerking met de lidstaten de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van systemen (door minimumvereisten vast te stellen en financiële steun te overwegen) die in overeenstemming zijn met de vereisten betreffende gegevensverzameling van de nieuwe EU-wetgeving inzake diergeneesmiddelen.

Streefdatum voor de uitvoering: eind 2022.

71

De Commissie is met de EU-begroting een van de grootste investeerders ter wereld in onderzoek en ontwikkeling in verband met AMR. Op de markt voor antimicrobiële stoffen ontbreekt het aan commerciële prikkels om nieuwe groepen antibiotica te ontwikkelen. Wegens de hoge kosten van dit soort activiteiten en de terughoudendheid van het bedrijfsleven om te investeren, investeerde de Commissie het merendeel van deze begroting in onderzoek voor het vinden en ontwikkelen van nieuwe behandelingen (door middel van zogenaamde “push”-mechanismen). Dit onderzoek is per definitie gecompliceerd en er zijn nog geen baanbrekende behandelingen op de markt gebracht. We stelden vast dat de Commissie haar investeringen in AMR-onderzoek niet uitgebreid had geëvalueerd (zie de paragrafen 0749 en 61).

72

Wij stelden vast dat er vertragingen waren bij bepaalde projecten op het gebied van AMR die waren gefinancierd door het publiek-private partnerschap (d.w.z. het programma “New Drugs for Bad Bugs”), dat de Commissie ten uitvoer legde via de GO IMI. In de onderzoekspijplijn die door dit programma wordt ondersteund, bevinden zich enkele interessante producten. Er zijn reeds waardevolle producten ontwikkeld die erop gericht zijn de succesvolle ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen te versnellen, en er zijn initiatieven om deze in stand te houden. Wij zijn van oordeel dat sommige van de specifieke uitdagingen die zich voordoen bij onderzoek op het gebied van AMR, niet worden aangepakt met het “één gezondheid”-actieplan van de Commissie. In het actieplan wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de vraag hoe kmo’s (die een sleutelrol spelen bij het vinden van veelbelovende nieuwe samenstellingen) hierbij beter kunnen worden betrokken en hoe onderzoeksprioriteiten voor de lange termijn kunnen worden geïntegreerd en activiteiten in stand kunnen worden gehouden in verschillende financieringsperioden van het programma (zie de paragrafen 50-57).

73

Sommige antimicrobiële stoffen die nog steeds werken, worden van de markt gehaald. De Commissie heeft geen uitdrukkelijk mandaat om initiatieven voor te stellen om dit proces te voorkomen of af te remmen (zie paragraaf 58).

74

Hoewel bepaalde farmaceutische ondernemingen zich uit AMR-onderzoek hebben teruggetrokken, handhaafden de in het kader van het publiek-private partnerschap deelnemende bedrijven doorgaans hun algemene verbintenissen (zie paragraaf 60).

75

Om iets te doen aan het verzuim van de markt om nieuwe antimicrobiële stoffen te leveren, heeft de Commissie modellen voor economische stimulansen (of pull-mechanismen) verkend en nauw samengewerkt met de belanghebbenden. Ten tijde van onze controle had zij hiertoe geen specifieke voorstellen gedaan (zie paragraaf 61).

Aanbeveling 3 — Versterk strategieën ter bevordering van AMR-onderzoek in de EU

De Commissie moet:

 1. voortbouwend op de al verrichte werkzaamheden de steun evalueren die zij heeft verleend voor AMR-onderzoek;
 2. een strategie ontwikkelen voor haar steun voor AMR-onderzoek in het kader van wereldwijde en Europese financieringsprogramma’s en -initiatieven, waarbij zij vaststelt hoe activiteiten in verschillende programmeringsperioden kunnen worden voortgezet en of nieuwe interfaces met kmo’s nodig zijn voor het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen en de klinische ontwikkeling;
 3. in overleg met de lidstaten en andere belanghebbenden verder onderzoeken hoe tekortkomingen van de markt moeten worden aangepakt die van invloed zijn op de verstrekking van nieuwe antimicrobiële stoffen.

Streefdatum voor uitvoering: eind 2021 voor a) en eind 2022.

Dit verslag werd door kamer I onder leiding van de heer Nikolaos Milionis, lid van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 9 oktober 2019.

Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President

Bijlagen

Bijlage I — Jaarlijkse verkoop van veterinaire antimicrobiële stoffen voor voedselproducerende soorten, in mg/PCU, voor geselecteerde Europese landen, van 2011 tot en met 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oostenrijk 54,5 54,9 57,2 56,3 50,7 46,1
België 175,3 163,1 156,6 158,3 150,1 140,1
Bulgarije 92,6 98,9 116,1 82,9 121,9 155,3
Kroatië       113,2 100,0 92,9
Cyprus 407,6 396,5 425,8 391,5 434,2 453,4
Tsjechië 83,0 79,8 82,2 79,5 68,1 61,2
Denemarken 42,6 44,1 44,9 44,2 42,2 40,8
Estland 70,7 62,9 70,4 77,1 65,2 64,0
Finland 21,9 21,8 22,4 22,3 20,4 18,6
Frankrijk 116,5 102,7 95,0 107,0 70,2 71,9
Duitsland 211,5 204,8 179,7 149,3 97,9 89,2
Griekenland         57,2 63,5
Hongarije 192,5 245,8 230,7 193,1 211,4 187,1
Ierland 46,5 55,0 55,9 47,6 51,0 52,1
Italië 371,0 341,0 301,6 332,4 322,0 294,8
Letland 36,7 41,5 37,7 36,7 37,6 29,9
Litouwen 41,3 39,2 29,1 35,5 35,1 37,7
Luxemburg   43,2 52,1 40,9 34,6 35,5
Nederland 113,8 74,9 69,9 68,4 64,4 52,7
Polen 127,3 135,2 151,5 140,8 138,9 129,4
Portugal 161,8 156,9 187,2 201,6 170,2 208,0
Roemenië       109,0 100,5 85,2
Slowakije 43,7 43,3 59,3 65,9 51,0 50,4
Slovenië 46,1 37,0 22,4 33,4 26,4 30,3
Spanje 335,8 302,4 317,1 418,8 402,0 362,5
Zweden 13,6 13,5 12,7 11,5 11,8 12,1
Verenigd Koninkrijk 51,1 66,3 62,1 62,1 56,7 45,0

Bron: ERK, op basis van Europees Geneesmiddelenbureau, 2018, achtste ESVAC-verslag.

Bijlage II — Een overzicht van ND4BB-projecten, afgezet tegen het proces van geneesmiddelenontwikkeling

© UMC Utrecht — COMBACTE-project.

Acroniemen en afkortingen

AMR: antimicrobiële resistentie

ARHAI: programma inzake antimicrobiële resistentie en zorginfecties (Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated Infections Programme)

Chafea: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency)

DG RTD: Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie

DG SANTE: directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid

EARS-Net: Europees Netwerk voor de surveillance van antimicrobiële resistentie (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network)

ECDC: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control)

EFPIA: Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

EFSA: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority)

EMA: Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency)

EPHA: European Public Health Alliance

ESAC-Net: European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network

ESVAC: Europees Toezicht op veterinaire antimicrobiële consumptie (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption)

HAI-Net: Healthcare-Associated Infections Surveillance Network

HAI's: zorginfecties (Healthcare Associated Infections)

JAMRAI: gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie en zorginfecties (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections)

JIACRA: Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis

JPIAMR: gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake antimicrobiële resistentie (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance)

JU IMI: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (Joint Undertaking Innovative Medicines Initiative)

Kmo’s: kleine of middelgrote ondernemingen

NAP: nationaal actieplan

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

TAFTAR: Trans-Atlantische taskforce voor antimicrobiële resistentie (Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance)

WHO: Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization)

Verklarende woordenlijst

Antibioticaresistentie: doet zich voor wanneer bacteriën resistent worden tegen antibiotica die werden ontwikkeld om deze te doden.

Antibioticum: een antimicrobiële stof die werkt tegen bacteriële infecties.

Antimicrobiële resistentie: het vermogen van een micro-organisme (zoals bacteriën, virussen, sommige parasieten en schimmels) om de werking van een antimicrobiële stof tegen te houden. Micro-organismen worden resistent door middel van genetische mutaties of de verwerving van genetische informatie. Een natuurlijk fenomeen dat wordt versneld door het onjuiste en overmatige gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen.

Antimicrobiële stof: een stof die microbiële organismen doodt of de groei hiervan belet. Voorbeelden hiervan zijn antibiotica, antivirale middelen, middelen tegen malaria en schimmeldodende middelen.

Breedspectrumantibioticum: een antibioticum dat werkt tegen de twee belangrijkste groepen bacteriën (grampositieve en gramnegatieve bacteriën) of tegen een breed scala aan bacteriën die ziekten veroorzaken.

“Eén gezondheid”: een beginsel waarmee wordt onderkend dat de gezondheid van mensen, dieren en milieu onderling verbonden zijn.

Ernstige grensoverschrijdende bedreiging voor de gezondheid: een levensbedreigend of anderszins ernstig gevaar voor de gezondheid van biologische, chemische, ecologische of onbekende oorsprong dat de nationale grenzen van de lidstaten overschrijdt of een belangrijk risico daarop inhoudt, en dat coördinatie op het niveau van de Unie kan vereisen om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen.

Europees “één gezondheid”-actieplan tegen antimicrobiële resistentie: een plan van de Commissie om te zorgen voor een innovatief, effectief en duurzaam antwoord op antimicrobiële resistentie, om onderzoek en mondiale maatregelen te bevorderen en een toonaangevende rol te spelen in de strijd tegen AMR.

Gezondheidslast: de impact van infecties met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica gemeten aan de hand van langere verblijven in ziekenhuizen, medische kosten, mortaliteit en morbiditeit.

Gramnegatieve bacteriën: een van de twee belangrijkste groepen bacteriën. Vanwege hun ondoordringbare celwand en eigen vermogen om te muteren en genetisch materiaal door te geven, zijn steeds meer van deze bacteriën resistent tegen de meeste beschikbare antibiotica.

JAMRAI-werkpakketten: er zijn negen werkpakketten: 1. Coördinatie, 2. Verspreiding, 3. Evaluatie, 4. Integratie in nationaal beleid en duurzaamheid, 5. Uitvoering van nationale “één gezondheid”-strategieën en nationale actieplannen voor AMR, 6. Preventie van zorginfecties, 7. Passend gebruik van antimicrobiële stoffen voor mensen en dieren, 8. Bewustmaking en communicatie, en 9. Prioritering en uitvoering van onderzoek.

Laatstelijnsantibiotica: de laatste behandelingsmogelijkheid voor patiënten die zijn geïnfecteerd met bacteriën die resistent zijn tegen andere beschikbare antibiotica.

Metafylactisch gebruik van veterinaire antibiotica: dit betreft de behandeling van een groep dieren na de diagnose van infectie in een deel van de groep.

Mondiaal actieplan inzake antimicrobiële resistentie van de WHO: het mondiale plan om antimicrobiële resistentie aan te pakken dat in 2015 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie en dat erop is gericht te zorgen voor de blijvende succesvolle behandeling en preventie van infectieziekten met doeltreffende en veilige geneesmiddelen.

Multiresistente bacterie: een bacterie die resistent is tegen de meeste antibiotica die vandaag de dag algemeen worden gebruikt.

Nationaal actieplan: een actieplan dat door de lidstaat is ontwikkeld en goedgekeurd en dat is afgestemd op de doelstellingen van het mondiale actieplan inzake antimicrobiële resistentie.

Zoönose (meervoud: zoönosen): de infectieziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen of parasieten die van gewervelde dieren op mensen kunnen overgaan. Belangrijke moderne ziekten zoals ebola en salmonellose zijn zoönosen.

Zoönotische en commensale bacteriën: zoönotische bacteriën kunnen van gewervelde dieren op mensen overgaan, en commensale bacteriën leven in menselijke gastheren, gewoonlijk zonder schadelijke gevolgen.

Zorginfecties: infecties die mensen oplopen in een medische faciliteit tijdens hun behandeling, die vóór hun opname noch manifest, noch in de incubatiefase aanwezig waren.

Antwoorden van de Commissie

Samenvatting

III

De lidstaten dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor de organisatie en de verstrekking van gezondheidszorg.

V

De Commissie waardeert het dat de Rekenkamer uitvoerige informatie geeft over de door de Commissie geboekte vooruitgang bij de bestrijding van AMR. Hierbij horen ook de verslagen van de lidstaten, waarin de activiteiten van de Commissie ter ondersteuning van hun acties op het gebied van AMR worden geëvalueerd. Uit ramingen van het ECDC blijkt dat de gezondheidslasten van AMR tussen 2007 en 2015 zijn gestegen.

Het is echter nog te vroeg om te zeggen of deze trend zich heeft voortgezet. Naar verwachting zullen de geactualiseerde ramingen van het ECDC, op basis van gegevens van 2016-2019, in november 2020 beschikbaar zijn.

VI

De Commissie en het ECDC hebben de "één gezondheid"-benadering gesteund sinds medio 2017, vanaf het moment dat het actieplan werd aangenomen.

De Commissie en de lidstaten evalueren regelmatig de AMR-resultaatindicatoren die gepubliceerd worden door het ECDC, EFSA en EMA. Hieronder vallen de niveaus van resistente infectie, het AMR-sterftecijfer en de antibioticaconsumptie die geëvalueerd worden door het Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU en het "één gezondheid"-netwerk. In de veterinaire sector wordt de verkoop van veterinaire antimicrobiële stoffen gebruikt als een indicator in het kader van het project European Surveillance Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC). De nieuwe Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen zal dit initiatief kracht bijzetten door lidstaten wettelijk te verplichten niet alleen gegevens te verzamelen over de verkoop, maar ook over het gebruik per diersoort van antimicrobiële stoffen bij dieren. Dit moet de lidstaten en de Commissie in staat stellen hun optreden tegen AMR doelgerichter te maken.

In het AMR-actieplan wordt de kenniskloof ten aanzien van de aanwezigheid en de verspreiding van AMR in het milieu erkend en worden er specifieke maatregelen genoemd die deze leemten kunnen opvullen. Onlangs heeft de Commissie een mededeling vastgesteld over een strategische aanpak van de EU ten aanzien van farmaceutische stoffen in het milieu, wat de betrokkenheid van de Commissie op dit gebied laat zien.

VIII

Wat de markt voor antimicrobiële stoffen betreft, bestaan er veel "push"-stimulansen en zorgt de bestaande wetgeving op farmaceutisch gebied voor enkele "pull"-stimulansen voor innovatieve geneesmiddelen. In de discussie over nieuwe stimulansen of andere mechanismen voor de aanpak van de tekortkomingen van de markt met betrekking tot de ontwikkeling en beschikbaarheid van antimicrobiële stoffen moet het bestaande landschap in aanmerking worden genomen.

De nieuwe Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen voorziet in een vereenvoudigde beoordelingsprocedure en een periode van gegevensbescherming die onder bepaalde voorwaarden tot 18 jaar kan worden verlengd. Deze voorzieningen zijn met name bedoeld om de ontwikkeling van diergeneesmiddelen, waaronder antimicrobiële geneesmiddelen, te stimuleren en de beschikbaarheid ervan te verbeteren.

De Commissie heeft haar overkoepelende onderzoeksstrategie uiteengezet in haar Europees "één gezondheid"-actieplan tegen AMR en heeft tevens de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van het JPIAMR gefinancierd.

Inleiding

12

De lidstaten dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor de organisatie en de verstrekking van gezondheidszorg.

13

Bij Besluit (EU) 1082/2013 is het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen (Early Warning and Response System — EWRS) ingesteld en zijn specifieke criteria voor het melden van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid uiteengezet. Nationale bevoegde autoriteiten moeten uitsluitend waarschuwingen uitsturen wanneer een bedreiging aan specifieke criteria voldoet. Niet alle gevallen van AMR en zorginfecties die onder epidemiologisch toezicht vallen, zouden dus door het EWRS worden gerapporteerd.

Tekstvak 1 - De rol van EU-agentschappen op het gebied van AMR

Daarnaast ondersteunt het EMA ontwikkelaars, in het bijzonder kmo's, en wetenschappers, en stimuleert het de ontwikkeling van antibiotica via speciale regelingen voor innovatieve geneesmiddelen, zoals de activiteiten van de innovatieve taskforce (Innovative Task Force) en PRIME40.

Opmerkingen

36

In het "één gezondheid"-actieplan tegen AMR wordt de kenniskloof ten aanzien van de aanwezigheid en de verspreiding van AMR in het milieu erkend en worden er specifieke maatregelen genoemd die deze leemten kunnen opvullen.

48

Met betrekking tot de markt voor antimicrobiële stoffen bestaan er veel "push"-stimulansen en zorgt de bestaande geneesmiddelenwetgeving voor enkele "pull"-stimulansen voor innovatieve geneesmiddelen. In de discussie over nieuwe stimulansen of andere mechanismen voor de aanpak van de tekortkomingen van de markt met betrekking tot de ontwikkeling en beschikbaarheid van antimicrobiële stoffen moet het bestaande landschap in aanmerking worden genomen.

49

De Commissie heeft haar financiële investering in onderzoek en innovatie op het gebied van AMR geëvalueerd door deze in kaart te laten brengen door JPIAMR (dat uit een EU-subsidie is gefinancierd). Het volledige effect van deze investering is echter niet uitvoerig geëvalueerd.

55

De Commissie heeft middelen gereserveerd voor het opzetten van het nieuwe netwerk voor klinische proeven in 2021.

57

De Commissie heeft haar overkoepelende onderzoeksstrategie uiteengezet in haar Europees "één gezondheid"-actieplan tegen AMR en heeft tevens de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van JPIAMR gefinancierd. De Commissie erkent echter dat er in de strategie onvoldoende aandacht is besteed aan enkele van de grote uitdagingen op het gebied van onderzoek naar AMR.

Conclusies en aanbevelingen

66

De Commissie en het ECDC hebben de "één gezondheid"-benadering gesteund sinds medio 2017, toen het actieplan werd aangenomen. Aangezien de statistieken van de resultaten in het algemeen na ongeveer twee jaar beschikbaar worden gesteld, is het nog te vroeg om de effecten of resultaten beoordelen met betrekking tot de vermindering van de gezondheidslasten.

68

De Commissie en de lidstaten evalueren regelmatig de AMR-resultaatindicatoren die gepubliceerd worden door het ECDC, EFSA en EMA. Hieronder vallen de niveaus van resistente infectie, het AMR-sterftecijfer en de antibioticaconsumptie die geëvalueerd worden door het Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU en andere fora, waaronder de AMR-conferentie 2019, voorgezeten door Roemenië, en het "één gezondheid"-netwerk voor AMR.

In de veterinaire sector wordt de verkoop van veterinaire antimicrobiële stoffen gebruikt als een indicator in het kader van het project European Surveillance Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC). De nieuwe Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen zal dit initiatief kracht bijzetten door lidstaten wettelijk te verplichten niet alleen gegevens te verzamelen over de verkoop, maar ook over het gebruik per diersoort van antimicrobiële stoffen bij dieren. Dit moet de lidstaten en de Commissie in staat stellen doelgerichter op te treden tegen AMR.

Lidstaten zijn verplicht surveillancegegevens op het gebied van zorginfecties te rapporteren op EU-niveau. Het ECDC controleert die rapportage en biedt instrumenten aan om de rapportage te verbeteren door puntprevalentieonderzoeken van zorginfecties te coördineren en minimale toezichtsprotocollen te verstrekken die alle lidstaten ertoe moeten aanzetten te rapporteren.

In het Europese "één gezondheid"-actieplan tegen AMR wordt de kenniskloof ten aanzien van de aanwezigheid en de verspreiding van AMR in het milieu erkend en worden er specifieke maatregelen genoemd die deze leemten kunnen opvullen. Onlangs heeft de Commissie een mededeling aangenomen over een strategische aanpak van de EU ten aanzien van farmaceutische stoffen in het milieu41, wat de betrokkenheid van de Commissie op dit gebied laat zien.

Aanbeveling 1 — Het antwoord van de EU op AMR verbeteren door middel van betere steun voor de nationale actieplannen van de lidstaten

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 a.

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 b.

De Commissie aanvaardt aanbeveling 1 c.

Aanbeveling 2 — Het verstandige gebruik van veterinaire antimicrobiële stoffen en een betere surveillance van AMR bevorderen

De Commissie aanvaardt aanbeveling 2.

71

Wat de markt voor antimicrobiële stoffen betreft, bestaan er veel "push"-stimulansen en zorgt de bestaande geneesmiddelenwetgeving voor enkele "pull"-stimulansen voor innovatieve geneesmiddelen. In de discussie over nieuwe stimulansen of andere mechanismen voor de aanpak van de tekortkomingen van de markt met betrekking tot de ontwikkeling van antimicrobiële stoffen moet het bestaande landschap in aanmerking worden genomen.

De nieuwe Verordening (EU) 2019/6 betreffende diergeneesmiddelen voorziet in een vereenvoudigde beoordelingsmethode en een periode van gegevensbescherming die onder bepaalde voorwaarden tot 18 jaar kan worden verlengd. Deze voorzieningen zijn met name bedoeld om de ontwikkeling van diergeneesmiddelen, waaronder antimicrobiële geneesmiddelen, te stimuleren en de beschikbaarheid ervan te verbeteren.

72

De Commissie heeft haar overkoepelende onderzoeksstrategie uiteengezet in haar Europees "één gezondheid"-actieplan tegen AMR en heeft tevens de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van JPIAMR gefinancierd. De Commissie erkent echter dat er in de strategie onvoldoende aandacht is besteed aan enkele van de grote uitdagingen op het gebied van onderzoek naar AMR.

73

Sommige antibiotica die nog steeds werken, worden uit de handel genomen. Dit is een unilateraal besluit van farmaceutische bedrijven en de Commissie heeft, ondanks haar inspanningen om proactiever te zijn, slechts beperkte mogelijkheden om deze bedrijven te beïnvloeden.

75

De Commissie onderzoekt momenteel welke soort initiatieven ("pull"-mechanismen) nodig zijn om de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen te bevorderen. In dit stadium heeft de Commissie geen specifiek voorstel ingediend, maar zet zij wel de dialoog met de lidstaten voort.

Aanbeveling 3 — Strategieën voor het bevorderen van AMR-onderzoek in de EU versterken

De Commissie aanvaardt de aanbeveling.

Controleteam

In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-beleid en -programma's of beheersthema's met betrekking tot specifieke begrotingsterreinen uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden met de risico's voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke belangstelling.

Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer I “Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid Nikolaos Milionis. De controle werd geleid door ERK-lid Janusz Wojciechowski en vervolgens in de laatste fase van het verslag overgenomen door ERK-lid Nikolaos Milionis, met ondersteuning van Kinga Wisniewska-Danek en Kristian Sniter, kabinetschefs; Katarzyna Radecka-Moroz, kabinetsattaché; Colm Friel, hoofdmanager; Stefan Den Engelsen, en vervolgens Malgorzata Frydel, taakleider; Anna Zalega, Xavier Demarche en Antonio Caruda Ruiz, controleurs, en Frédérique Hussenet, secretariaatsassistent.

Van links naar rechts: Anna Zalega, Katarzyna Radecka-Moroz, Nikolaos Milionis, Colm Friel, Malgorzata Frydel, Kristian Sniter, Xavier Demarche.

Voetnoten

1 Antimicrobial resistance – Key facts, WHO, februari 2018.

2 WHO (2017), Antibiotic Resistance Fact Sheet, Wereldgezondheidsorganisatie.

3 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015, the Lancet, 2018.

4 EU Action on Antimicrobial Resistance, Europese Commissie, 2017.

5 ECDC infographic on AMR, november 2018.

6 Zie tabel 5 van het meest recente JIACRA-verslag (van 2017) over het gebruik van antimicrobiële stoffen en het vóórkomen van antimicrobiële resistentie in bacteriën van mensen en voedselproducerende dieren.

7 Zie bijvoorbeeld WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals en How do we reduce antibiotic resistance from livestock?, Hannah Ritchie, Our World in Data, november 2017.

8 Zie bijvoorbeeld "Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis", The Lancet, november 2017, of "WHO calls on food industry to stop routinely using antibiotics in healthy animals", The Pharmaceutical Journal, november 2017.

9 "Antimicrobial consumption – Annual epidemiological Report for 2017", ECDC, 2018.

10 Zie bijvoorbeeld een artikel in “Chemistry World" van juli 2018 en het verslag uit 2018 van de OESO "Stemming the superbug tide – Just a few dollars more".

11 DRIVE AB-verslag "Revitalising the antibiotic pipeline", 2018, van het programma “New Drugs for Bad Bugs”, 2018.

12 Global action plan on antimicrobial resistance, WHO, mei 2015.

13 Global Database for Antimicrobial Resistance Country Self Assessment van de WHO, de Wereldorganisatie voor diergezondheid, en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

14 Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG.

15 Conclusies van de Raad over de volgende stappen om van de EU een regio met de beste praktijken in de strijd tegen antimicrobiële resistentie te maken 2019/C 214/01, juni 2019.

16 Zie EU JAMRAI vision/mission.

17 De negen werkpakketten zijn: 1. Coördinatie, 2. Verspreiding, 3. Evaluatie, 4. Integratie in nationaal beleid en duurzaamheid, 5. Uitvoering van nationale “één gezondheid”-strategieën en nationale actieplannen voor AMR, 6. Preventie van zorginfecties, 7. Passend gebruik van antimicrobiële stoffen voor mensen en dieren, 8. Bewustmaking en communicatie, en 9. Prioritering en uitvoering van onderzoek.

18 Plus Noorwegen.

19 "Stemming the superbug tide — Just a few dollars more", OESO, 2018.

20 ESI Funds for Health — Investing for a healthy and inclusive EU — Final Report, Milieu Law and Policy Consulting, 2019.

21 Zie ook "Health sector study EU – Final Report" , opgesteld door EY en Technopolis op grond van een kaderovereenkomst ter ondersteuning van de adviesdiensten van de EIB, maart 2019.

22 ECDC, EFSA and EMA Joint Scientific Opinion on a list of outcome indicators as regards surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and food-producing animals, oktober 2017.

23 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis, A. Cassini, The Lancet, januari 2019.

24 Aanbeveling van de Raad van 9 juni 2009 betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (2009/C 151/01).

25 Deze surveillance werd geformaliseerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de Raad van 9 juni 2009 betreffende patiëntveiligheid (2009/C 151/01).

26 Mededeling van de Commissie COM(2019) 128 van 11.3.2019 aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: “De strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu”.

27 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

28 Zie tabel 5 van het meest recente JIACRA-verslag (van 2017) over het gebruik van antimicrobiële stoffen en het vóórkomen van antimicrobiële resistentie in bacteriën bij mensen en voedselproducerende dieren.

29 Populatiecorrectie-eenheden (PCU) worden gebruikt voor de omvang van de dierenpopulatie en het gewicht van verschillende soorten.

30 Europees Geneesmiddelenbureau, “Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016 — Trends from 2010 to 2016”, Eighth ESVAC report, Londen, 2018, blz. 14.

31 Zie tabel 4 van het achtste ESVAC-verslag.

32 Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG.

33 Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad.

34 Voorstel van de Commissie tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) COM(2018) 392.

35 2013/652/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën.

36 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

37 DG SANTE van de Commissie publiceert zijn verslagen.

38 Spanje, Frankrijk en Nederland.

39 Zie "Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final report and recommendations”, 2016, van UK Review inzake AMR; Unavailability of old antibiotics threatens effective treatments for common bacterial infections”, The Lancet nr. 18, 2018.

40 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines

41 COM(2019) 128 van 11.3.2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0128&from=NL

Tijdlijn

Gebeurtenis Datum
Vaststelling van het controleplan (APM, audit planning memorandum)/aanvang van de controle 12.12.2018
Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere gecontroleerde) 26.7.2019
Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire procedure 9.10.2019
Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of andere gecontroleerde) 11.11.2019

Contact

EUROPESE REKENKAMER
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3794-9 ISSN 1977-575X doi:10.2865/885901 QJ-AB-19-019-NL-N
HTML ISBN 978-92-847-3749-9 ISSN 1977-575X doi:10.2865/835319 QJ-AB-19-019-NL-Q

© Europese Unie, 2019.

Voor iedere vorm van gebruik of reproductie van (beeld)materiaal dat niet onder het auteursrecht van de Europese Unie valt, dient rechtstreeks toestemming aan de auteursrechthebbende te worden gevraagd.

© Europese Unie, 2019.
Reproductie is toegestaan, mits met bronvermelding.

Voor iedere vorm van gebruik of reproductie van de volgende foto’s die niet onder het auteursrecht van de Europese Unie vallen, dient rechtstreeks toestemming aan de auteursrechthebbende te worden gevraagd:

foto paragraaf 20: © Shutterstock / Olga Reukova;

foto paragraaf 37: © Shutterstock / Dusan Petkovic;

foto paragraaf 46: © Shutterstock / Billion Photos;

bijlage II: © UMC Utrecht — COMBACTE-project.

Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:

 • te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen),
 • te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
 • een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://europa.eu/european-union/index_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://op.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.