Særberetning
nr.21 2019

Bekæmpelse af antimikrobiel resistens: Der er sket fremskridt inden for dyresektoren, men denne sundhedstrussel udgør fortsat en udfordring for EU

Om beretningen: Antimikrobiel resistens (AMR) udgør en stigende trussel mod den globale sundhed. EU følger en "One Health"-tilgang til problemet, hvor der tages hensyn til menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet. Vi undersøgte, hvordan Kommissionen og relevante EU-agenturer forvaltede deres støtte til medlemsstaterne og den EU-finansierede forskning med henblik på bekæmpelse af antimikrobiel resistens. Vi konkluderede, at Kommissionens og agenturernes aktiviteter medførte visse fremskridt. Der er imidlertid stadig ikke meget, der tyder på, at sundhedsbyrden i forbindelse med AMR er blevet reduceret. Vi fremsætter anbefalinger for at forbedre Kommissionens reaktion på AMR via bedre støtte til medlemsstaternes nationale handlingsplaner, fremme af bedre overvågning og forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer samt styrkelse af strategierne til fremme af forskning.
Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:
PDF
PDF General Report

Resumé

I

Antimikrobiel resistens (AMR) - dvs. når mikrober udvikler resistens over for lægemidler, som tidligere kunne bekæmpe dem - udgør en stigende trussel mod den globale sundhed. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme rapporterede, at den allerede medfører 33 000 dødsfald i EU/EØS hvert år, hovedsagelig på grund af infektioner erhvervet på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer. Verdenssundhedsorganisationens "One Health"-princip, som tager hensyn til menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet, anerkender, at en integreret tilgang til antimikrobielle stoffer er nødvendig.

II

Bekæmpelsen af antimikrobiel resistens er kompliceret. Det er en udfordring at anvende gode foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af infektioner i praksis (bl.a. så basale praksis som håndvask). Det er også en udfordring at anvende de eksisterende antimikrobielle stoffer forsigtigt (både til behandling af mennesker og dyr), dvs. at bruge det rigtige lægemiddel korrekt og kun, når det er nødvendigt. Endelig er der ikke opdaget nogen nye klasser af antibiotika i mange år.

III

I EU hører beskyttelse af menneskers sundhed under medlemsstaternes kompetence. Artikel 6 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver Unionen kompetence til at understøtte, koordinere, supplere og tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden. EU-retten anerkender antimikrobiel resistens som en alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel, som kræver en indsats fra EU. Endvidere har Kommissionen klar kompetence til at gribe ind på områderne dyresundhed, fødevaresikkerhed og forskning: De er alle relevante i forbindelse med antimikrobiel resistens.

IV

Vores revision undersøgte den stigende trussel fra antimikrobiel resistens samt EU's seneste politiske initiativer. Vi undersøgte, hvordan Kommissionen og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) forvaltede ressourcer, som skal støtte medlemsstaternes One Health-tilgang til antimikrobiel resistens, og om den ramme, der skal styrke den forsigtige anvendelse af veterinære antimikrobielle stoffer og overvågningen af antimikrobiel resistens i fødevarer, blev anvendt korrekt. Vi undersøgte også, hvordan Kommissionen støttede AMR-relateret forskning.

V

Vi konkluderer, at Kommissionens og agenturernes aktiviteter har medført visse fremskridt, f.eks. for så vidt angår veterinære og fødevarerelaterede spørgsmål. Hidtil er der er imidlertid ikke meget, der tyder på, at sundhedsbyrden i forbindelse med AMR er blevet reduceret i EU.

VI

Kommissionens og ECDC's støtte med henblik på at styrke medlemsstaternes One Health-tilgang til AMR var værdifuld, men havde kun medført få påviselige fremskridt med hensyn til at reducere AMR. Den fælles aktion om antimikrobiel resistens med henblik på at støtte de nationale One Health-politikker fremmede samarbejdet mellem medlemsstaterne, men der var udfordringer for så vidt angår den bæredygtige gennemførelse af aktionens resultater. En nylig undersøgelse finansieret af Kommissionen og udført under ledelse af OECD anviste omkostningseffektive muligheder, som medlemsstaterne kunne bruge for at reducere antimikrobiel resistens på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer. Hverken de medlemsstater, vi besøgte, eller Kommissionen brugte konsekvent resultatindikatorer til at overvåge fremskridt, dataene om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet - som er den vigtigste kilde til AMR-infektioner - var ufuldstændige, og kendskabet til AMR i miljøet var utilstrækkeligt på tidspunktet for vores revision.

VII

Den forsigtige anvendelse af veterinære antimikrobielle stoffer styrkes generelt i medlemsstaterne. Mellem 2011 og 2016 faldt salget af veterinære antimikrobielle stoffer med 20 %. Der er dog betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, og forbruget af visse antimikrobielle stoffer er fortsat for højt. Den seneste EU-lovgivning om lægemidler og foder adresserede nogle kendte svagheder. Den fremtidige fælles landbrugspolitik giver mulighed for yderligere at styrke EU's rammer for håndtering af AMR.

VIII

Markedet for antimikrobielle stoffer mangler kommercielle incitamenter til at udvikle nye behandlinger. Midler fra EU-budgettet er en vigtig investeringskilde for forskningsområdet og har skabt strukturer til at fremskynde udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. EU-finansierede offentlig-private forskningsinitiativer har imidlertid oplevet forsinkelser, og der har ikke været nogen gennembrud endnu. Kommissionen har ikke foretaget en grundig evaluering af sin tilgang til forskning i antimikrobielle stoffer, og dens handlingsplan adresserer ikke visse af de specifikke udfordringer, som AMR-forskningen står over for. Der er stort set ingen konkrete initiativer til at afhjælpe markedssvigt, som påvirker leveringen af nye antimikrobielle stoffer.

IX

På grundlag af vores konklusioner fremsætter vi anbefalinger, som sigter mod at styrke Kommissionens reaktion på antimikrobiel resistens via bedre støtte til medlemsstaterne, fremme af forsigtig brug af antimikrobielle stoffer og bedre overvågning af antimikrobiel resistens samt styrkelse af forskningsstrategierne.

Indledning

Hvad er antimikrobiel resistens?

01

Antimikrobielle stoffer anvendes til behandling af mennesker, dyr og planter. Antimikrobiel resistens (AMR) opstår, når mikrober (bakterier, vira, parasitter og svampe) udvikler resistens over for lægemidler, som tidligere var i stand til at bekæmpe dem, og dermed gør behandlingen mindre effektiv eller fuldstændig ineffektiv. AMR udvikler sig naturligt med tiden, normalt gennem genetiske ændringer1, men processen bliver hurtigere, når antimikrobielle stoffer overforbruges eller misbruges, dvs. ikke anvendes forsigtigt - en forsigtig anvendelse indebærer, at det rigtige lægemiddel anvendes, når det er nødvendigt, med den rigtige dosis, hyppighed og varighed (figur 1 viser, hvordan AMR udvikler sig).

Figur 1

Hvordan antimikrobiel resistens udvikler sig

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra De Forenede Staters centre for kontrol med og forebyggelse af sygdomme (CDC).

02

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har identificeret AMR som en alvorlig trussel mod den globale sundhed, udvikling og fødevaresikkerhed2. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har rapporteret3, baseret på data fra 2015, at 33 000 mennesker dør hvert år i EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) som følge af infektioner forårsaget af lægemiddelresistente bakterier. AMR genererer yderligere årlige omkostninger på 1,5 milliarder4 på grund af ekstra sundhedsudgifter og produktivitetstab. Infektioner forårsaget af organismer, der har udviklet resistens, erhverves normalt på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer og kan kræve længere og dyrere behandlinger, hvoraf nogle har alvorlige bivirkninger (f.eks. nyresvigt), og de indebærer en højere risiko for, at patienterne dør.

03

Næsten 40 % af sundhedsbyrden i forbindelse med AMR skyldes bakterier, som er resistente over for sidstevalgsantibiotika (såsom carbapenemer og colistin). Når sidstevalgsantibiotika ikke længere virker, er det vanskeligt og måske umuligt at behandle inficerede patienter5.

04

Anvendelsen af antimikrobielle stoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion udgør ca. to tredjedele af den samlede anvendelse i EU/EØS6. Nogle af disse ender i miljøet7. Det er dokumenteret, at reduktioner i anvendelsen af antimikrobielle stoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion medfører reduktioner i forekomsten af antimikrobielt resistente mikroorganismer i disse dyr8.

05

Antimikrobielle stoffer, som anvendes til behandling af sygdomme, der kan overføres mellem dyr og mennesker, f.eks. campylobacteriose og salmonellose, bliver efterhånden mindre effektive. Resistens over for visse antimikrobielle stoffer varierer alt efter lande og mikroorganismer.

Derfor er det kompliceret at bekæmpe AMR

06

Det fortsatte overforbrug eller misbrug af antimikrobielle stoffer i sektorerne for menneskers og dyrs sundhed fremskynder udviklingen af antimikrobiel resistens. EDCD har rapporteret visse fald i forbruget af antimikrobielle stoffer til menneskers sundhed, som varierer betydeligt mellem medlemsstaterne9. Forebyggelse og kontrol af krydsoverførsel af antimikrobielt resistente mikroorganismer i sundhedsmiljøer, især hospitaler og faciliteter til langtidspleje, er vigtig. Det er imidlertid en udfordring at sikre gode foranstaltninger til infektionsforebyggelse og -kontrol (såsom håndhygiejne, forholdsregler ved kontakt, patientisolation og rengøring) i praksis. Disse foranstaltninger kræver undervisning, ressourcer og tilsyn i sundhedsfaciliteterne og skal overholdes stringent af de hundredtusindvis, der arbejder med sundhedspleje i EU. ECDC's data indikerer desuden, at grundlæggende diagnostiske test på hospitaler, som er nødvendige for at kunne målrette lægebehandlinger, ikke gennemføres i EU så ofte som nødvendigt. Dette bidrager også til overdreven brug af bredspektret antibiotika. Figur 2 illustrerer, hvordan AMR kan sprede sig.

Figur 2

Hvordan resistens over for antibiotika spreder sig

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra ECDC og CDC.

07

Ingen nye klasser af antibiotika er blevet tilgængelige siden 1980'erne (jf. figur 3). Manglen på nye lægemidler kompliceres af, at visse eksisterende antibiotika, som stadig virker, ikke længere markedsføres bredt af lægemiddelproducenterne. Flere store selskaber har i de seneste år meddelt, at de trak sig tilbage fra forskning i og udvikling af antibiotika10. Denne forskning er en langvarig, usikker og bekostelig proces, og alle nye lægemidler, som opdages, skal pr. definition anvendes forsigtigt for at bevare deres effektivitet. Et nyligt projekt finansieret af fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (fællesforetagendet for IMI)11 skønnede, at det kunne koste 1 milliard euro at bringe et nyt lægemiddel på markedet.

Figur 3

Opdagelse af nye antibiotika

Kilde: Revisionsretten på grundlag af "A sustained and robust pipeline of new antibacterial drugs and therapies is critical to preserve public health", Pew Charitable Trusts, maj 2016.

08

I sidste ende har bekæmpelsen af AMR to centrale udfordringer:

 • at sikre en mere forsigtig og effektiv anvendelse af de eksisterende antimikrobielle stoffer (bl.a. ved øget bevidsthed, bedre hygiejnepraksis, undervisning, overvågning og kontrol samt bedre diagnosticering) til mennesker, planter og dyr
 • at opdage og tilvejebringe nye antimikrobielle stoffer (via forskning og udvikling).

Globale tiltag til bekæmpelse af antimikrobiel resistens

09

Ifølge WHO's globale handlingsplan12, som blev vedtaget i 2015, skulle organisationens medlemslande have udviklet og påbegyndt gennemførelsen af deres nationale One Health-handlingsplaner (NHP'er) senest i midten af 2017. WHO's "One Health"-princip anerkender, at der er behov for en integreret tilgang til antimikrobielle stoffer, hvor der tages hensyn til menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet (jf. figur 2).

10

WHO's globale database vedrørende AMR viser, at medlemsstaterne befandt sig i forskellige faser for så vidt angår udvikling og gennemførelse af NHP'er13. I en undersøgelse, vi gennemførte i forbindelse med vores revision, angav 16 af de 24 medlemsstater, som svarede, at de havde en NHP, fem angav, at de havde dele af en NHP, og tre angav, at de ikke havde nogen NHP.

11

WHO's globale handlingsplan afspejles i de internationale bestræbelser på at samarbejde om forskning i AMR. Den transatlantiske taskforce vedrørende antimikrobiel resistens (TATFAR) har siden 2009 samarbejdet og udvekslet bedste praksis mellem Nordamerika og Europa. Og G20 lancerede i 2018 sit globale knudepunkt for forskning og udvikling vedrørende antimikrobiel resistens (Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub).

EU's tiltag til bekæmpelse af antimikrobiel resistens

12

Beskyttelse af menneskers sundhed hører under medlemsstaternes kompetence. Artikel 6 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Unionen kompetence til at gennemføre tiltag til for at understøtte, koordinere, supplere og tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at beskytte og forbedre folkesundheden.

13

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/201314 definerer AMR og infektioner forårsaget i sundhedssektoren som alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, hvor der er behov for en indsats på EU-plan. Ifølge afgørelsen skal medlemsstaterne overvåge AMR og infektioner forårsaget i sundhedssektoren og rapportere om sådanne trusler via et system for tidlig varsling og reaktion.

14

Mens EU's mandat således er begrænset for så vidt angår menneskers sundhed, kræver EU's lovgivning, at medlemsstaterne overvåger og rapporterer om forekomsten af resistente zoonotiske og kommensale bakterier i visse fødevarer af animalsk oprindelse. Et EU-forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer som vækstfremmere i dyrefoder trådte i kraft den 1. januar 2006. Dette forbud blev styrket under den nye EU-forordning om veterinærlægemidler.

15

Som reaktion på Rådets opfordringer til handling lancerede Kommissionen i 2011 en første AMR-handlingsplan, som dækker både menneskers og dyrs sundhed. Efter Rådets konklusioner og WHO's globale handlingsplan vedtog Kommissionen i 2017 "En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (AMR)", som indeholder tiltag vedrørende menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet. EU's handlingsplan understøttes af foranstaltninger, som medfinansieres af EU's sundhedsprogram, og som har til formål at hjælpe medlemsstater med at styrke deres nationale One Health-tilgang. I 201915 udstedte Rådet nye konklusioner om AMR. Figur 4 viser EU's reguleringsmæssige tiltag til imødegåelse af truslen fra AMR.

Figur 4

EU's vigtigste reguleringsmæssige tiltag til imødegåelse af truslen fra antimikrobiel resistens

Kilde: Revisionsretten.

16

Kommissionen adresserer AMR ved at:

 • yde finansiering fra sundhedsprogrammet til relevante undersøgelser og fælles aktioner. Den fælles aktion om antimikrobiel resistens (JAMRAI) er et af Kommissionens og medlemsstaternes svar på Rådets konklusioner fra juni 2016 vedrørende AMR. Kommissionen har også finansieret relevante tiltag fra WHO og OECD til støtte for medlemsstaterne
 • foreslå en lovgivningsmæssig ramme for veterinærlægemidler og foderlægemidler, som omfatter foranstaltninger til bekæmpelse af AMR
 • udstede retningslinjer for forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer i veterinærlægemidler og til menneskers sundhed
 • tilbyde undervisning og lette udvekslingen af erfaringer
 • oprette et EU-One Health-netværk vedrørende AMR sammensat af regeringseksperter på områderne menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet samt relevante EU-agenturer (ECDC, EMA og EFSA). EU-agenturernes rolle vedrørende AMR er sammenfattet i tekstboks 1
 • støtte forskning.

Tekstboks 1

EU-agenturernes rolle vedrørende AMR

AMR hører under flere EU-agenturers kompetenceområde.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) støtter medlemsstaterne i deres AMR-aktiviteter. Det kører et program for AMR og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og indsamler oplysninger fra medlemsstaterne om AMR og forbrug af antimikrobielle stoffer fra tre overvågningsnetværk. ECDC udarbejder videnskabelig rådgivning, bl.a. retningslinjer og hurtige risikovurderinger, udfører fælles landebesøg med Kommissionen, afholder uddannelseskurser og fremmer forsigtig anvendelse af antibiotika ved at koordinere Den Europæiske Antibiotikadag.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) overvåger antimikrobiel resistens i fødevarer og dyr bestemt til fødevareproduktion og udarbejder videnskabelige rapporter om emnet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) yder videnskabelig rådgivning, fremmer forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer, overvåger salget af antibiotika til dyresundhed og forvalter det frivillige projekt om europæisk overvågning af veterinært forbrug af antimikrobielle stoffer (ESVAC), der indsamler disse oplysninger. Det udarbejder også videnskabelige udtalelser i forbindelse med markedsføringstilladelser for antimikrobielle lægemidler.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA) forvalter EU's finansiering til bekæmpelse af AMR under sundhedsprogrammerne - herunder finansieringen til den fælles aktion mod AMR.

17

Over 99 % af EU-budgettets finansiering til AMR-relaterede tiltag er rettet mod forskning. EU-finansieringen af AMR-relateret forskning siden 2004 udgør over 1,5 milliarder euro. Et af flagskibsinitiativerne er New Drugs for Bad Bugs-programmet (ND4BB), som blev lanceret i 2012. Det finansieres over RP7 og forvaltes af fællesforetagendet for IMI. Programmet har til formål at skabe et offentlig-privat partnerskab for opdagelse og udvikling af nye antimikrobielle behandlinger og disses markedsadgang. Kommissionen finansierer også tiltag til at koordinere og fastsætte en strategisk forskningsdagsorden for AMR, især via det fælles programlægningsinitiativ om antimikrobiel resistens (JPIAMR).

Revisionens omfang og revisionsmetoden

18

I betragtning af den stigende trussel fra antimikrobiel resistens, som afspejles i WHO's globale handlingsplan og Kommissionens handlingsplan, undersøgte vi, om Kommissionen og de relevante EU-agenturer forvaltede centrale aktiviteter og ressourcer til støtte for medlemsstaterne og EU-finansieret forskning med henblik på bekæmpelse af antimikrobiel resistens hensigtsmæssigt. Dette omfattede arbejde, som kan bidrage til den nye ramme for AMR-overvågning og en bedre anvendelse af antimikrobielle stoffer. Dette hovedspørgsmål er opdelt i tre underspørgsmål:

 1. Har Kommissionen og ECDC forvaltet centrale aktiviteter og ressourcer til støtte for medlemsstaternes One Health-reaktion på AMR under EU's handlingsplan hensigtsmæssigt?
 2. Har Kommissionen og EU-agenturerne bidraget effektivt til at fremme forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer til dyr og reducere antimikrobiel resistens i EU?
 3. Har Kommissionen og agenturerne haft hensigtsmæssige mekanismer til rådighed til at koordinere og evaluere EU's støtte til AMR-forskning?
19

For at besvare disse spørgsmål gjorde vi følgende:

 • Vi undersøgte gennemførelsen af relevante foranstaltninger finansieret over sundhedsprogrammet for 2014-2020
 • Vi undersøgte, hvordan EU's ramme for overvågning af AMR i dyr bestemt til fødevareproduktion og i fødevarer samt forbruget af antimikrobielle stoffer til dyr var blevet gennemført siden 2013
 • Vi sendte spørgeskemaer til alle medlemsstaternes nationale koordinatorer af AMR-handlingsplaner med henblik på at få målrettede oplysninger om deres foranstaltninger og deres syn på den støtte, de modtog fra Kommissionen og ECDC
 • Vi hørte nationale myndigheder og andre myndigheder i Sverige, Nederlandene, Spanien og Frankrig med ansvar for fem af de ni arbejdspakker under JAMRAI, der er mest relevante for vores revision, og med ansvar for visse andre forskningsprojekter. Vi besøgte også WHO Europa og OECD
 • Vi undersøgte Kommissionens og agenturernes støtte til AMR-forskning siden RP7 med fokus på ND4B-programmet. Dette omfattede en undersøgelse af, hvordan støttemodtagerne gennemførte de finansierede foranstaltninger.

Bemærkninger

Kommissionens og ECDC's støtte til medlemsstaternes One Health-tilgang til AMR har endnu ikke leveret påviselige resultater med hensyn til at reducere AMR

20

Kommissionen og ECDC støtter medlemsstaternes udarbejdelse og gennemførelse af de nationale One Health-handlingsplaner vedrørende AMR, som er omfattet af deres WHO-forpligtelser. Denne støtte har form af ekspertise ydet via teknisk vejledning, fælles besøg og overvågningsnet samt finansiel støtte til foranstaltninger under EU's sundhedsprogram. Vi undersøgte derfor, om denne støtte blev forvaltet hensigtsmæssigt og bidrog til bæredygtige resultater i forbindelse med bekæmpelsen af AMR. Vi vurderede også, om de oplysninger, der var indsamlet via overvågningsnet, var fuldstændige og relevante.

Foranstaltninger finansieret af Kommissionen støttede bekæmpelsen af AMR, men mødte udfordringer

21

Kommissionen ydede støtte ved over sundhedsprogrammet at finansiere relevante aktiviteter vedrørende den fælles aktion om antimikrobiel resistens (JAMRAI), WHO og OECD (jf. tabel 1). Den oprettede også One Health-netværket, vejledte og underviste.

22

Vi indhentede synspunkter gennem en spørgeundersøgelse henvendt til medlemsstaternes myndigheder med ansvar for nationale handlingsplaner. Svarene viste, at kvaliteten af den støtte og vejledning, som Kommissionen og ECDC ydede, generelt var højt værdsat. To tredjedele af respondenterne var af den opfattelse, at JAMRAI ydede effektiv støtte, og at den undervisning, som Kommissionen tilbød vedrørende One Health-tilgangen, var nyttig. Tre fjerdedele af respondenterne mente, at One Health-nettene var nyttige. Deres syn på Kommissionens vejledning om forsigtig anvendelse af antimikrobielle stoffer til human og veterinær brug var ligeledes positivt.

Tabel 1 - Foranstaltninger finansieret over sundhedsprogrammet til støtte for AMR-politikker

Aktion Budget (i tusinde euro) Kortfattet beskrivelse
Fælles aktion om antimikrobiel resistens (JAMRAI) 4 200 JAMRAI16 sigter mod at fremme synergi mellem EU's medlemsstater ved at udvikle og gennemføre effektive One Health-politikker og reducere antallet af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Den har ni arbejdspakker og 19 deltagende medlemsstater og udgør en platform for udveksling af erfaringer og udvikling af bedste praksis.
WHO 600 Denne aktion støtter medlemsstaterne med hensyn til at udvikle og gennemføre One Health-handlingsplaner.
OECD 340 OECD vurderede den økonomiske byrde ved AMR. Den beregnede, at aktioner med henblik på at reducere AMR var gode investeringer, der snart ville mere end tjene sig selv ind.

Kilde: Revisionsretten.

Den kommissionsfinansierede fælles aktion om antimikrobiel resistens (JAMRAI) mødte udfordringer, men lettede samarbejdet mellem medlemsstaterne

23

JAMRAI startede den 1. september 2017 og vil strække sig over 36 måneder. Vi konstaterede, at de fleste af JAMRAI's arbejdspakker17 generelt var på vej til at producere deres aftalte resultater, og at JAMRAI er en god platform for udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem de 19 deltagende medlemsstater18.

24

JAMRAI mødte imidlertid visse udfordringer. Den havde ikke en samlet One Health-tilgang, da der ikke var nogen miljømyndigheder involveret i arbejdspakkerne, og deltagelsen fra medlemsstaternes veterinærmyndigheder var relativt lav. Arbejdspakke 4 (om integrering i nationale politikker og bæredygtighed) og 7 (om hensigtsmæssig brug af antimikrobielle stoffer til mennesker og dyr) oplevede forsinkelser. Envidere vil JAMRAI's samlede succes i høj grad afhænge af de foranstaltninger, som medlemsstaterne efterfølgende træffer for reelt at gennemføre de løsninger, som er udviklet med arbejdspakkerne.

WHO-projektet havde ikke støttet det planlagte antal medlemsstater i sit første driftsår

25

WHO-projektet begyndte i maj 2018 og forventes at køre i tre år for at hjælpe medlemsstaterne med at udvikle og gennemføre nationale One Health-handlingsplaner. Kommissionen sørgede for, at WHO fremlagde projektet for medlemsstaterne i EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed i juni 2018 og i One Health-netværket. Dette projekt var forsinket på tidspunktet for revisionen og havde ikke støttet det planlagte antal medlemsstater i forbindelse med sine forskellige delmål (fire medlemsstater i alt i stedet for 8-12 i forbindelse med hvert delmål).

Den kommissionsfinansierede OECD-undersøgelse af den økonomiske og sundhedsmæssige byrde i forbindelse med AMR viste vejen for målrettede og omkostningseffektive aktioner

26

OECD's rapport19 fra 2018 konkluderede, at bekæmpelse af antimikrobiel resistens var en god investering, fordi den gav resultater i form af undgåede dødsfald og omkostningsbesparelser for sundhedssystemerne. Den viste, at aktioner til at reducere AMR var relativt billige, omkostningseffektive og gennemførlige (jf. tekstboks 2).

Tekstboks 2

Konklusionerne i OECD's rapport - en opfordring til handling

OECD's rapport fra 2018 "Stemming the superbug tide – Just a few dollars more" oplyser, at tre ud af fire dødsfald som følge af superbuginfektioner kan afværges ved at bruge bare 2 USD pr. person om året på foranstaltninger så enkle som fremme af håndvask og mere forsigtig ordinering af antibiotika.

Op til 1,6 millioner liv vil kunne reddes frem til 2050 i de 33 lande, som indgik i OECD's analyse, ved at anvende foranstaltninger såsom: fremme af hospitalshygiejne, reduktion vedrørende overdreven ordinering af antibiotika, forbedring af programmer for antimikrobiel forvaltning, gennemførelse af kampagner i massemedierne og anvendelse af hurtige test til at afgøre, om en infektion er bakteriel eller viral.

OECD er af den opfattelse, at investeringer i disse foranstaltninger kan tjene sig selv ind inden for et år og give besparelser på ca. 1,5 USD for hver dollar, der investeres efterfølgende. Hvis disse foranstaltninger kombineres på en sammenhængende måde, vil det kunne give endnu større fordele og besparelser.

27

Vi bemærker i den forbindelse, at sundhed ikke er en strategisk investeringsprioritet for strukturfondene i den nuværende programmeringsperiode, men at strukturfondene anvendes til investeringer i sundhed. En undersøgelse finansieret af Kommissionen20 konstaterede, at 7 404 sundhedsprojekter blev finansieret af strukturfondene mellem 2014 og 2018 med en samlet tildeling på otte milliarder euro. Kun to af disse blev identificeret som projekter med specifikke AMR-mål. I undersøgelsen blev det konstateret, at den påtænkte inklusion af EU's sundhedsprogram i strukturfondene under ESF + var en mulighed for at opnå yderligere synergier mellem finansieringsinstrumenter og investeringer i et tværsektorielt samarbejde21.

ECDC's aktioner leverede værdifuld støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i bekæmpelsen af AMR

28

ECDC udfører en række AMR-relaterede opgaver. Det koordinerer overvågningen af AMR, af forbruget af antimikrobielle stoffer og af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet med tre netværk: det europæiske overvågningsnet for antimikrobiel resistens (EARS-Net), det europæiske net til overvågning af forbruget af antimikrobielle stoffer (ESAC-Net) og overvågningsnettet for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (HAI-Net) under programmet for AMR og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (ARHAI) Disse overvågningsnet leverer vigtige videnskabelige oplysninger i et harmoniseret format, som anvendes til ECDC's videnskabelige rådgivning, uddannelse, landebesøg og oplysningsaktiviteter. ECDC bruger oplysninger fra disse net til på vegne af EU-/EØS-lande at levere data til WHO.

29

EDCD gennemfører landebesøg med det formål at yde bistand til nationale myndigheder. Mellem 2006 og 2017 gennemførte ECDC 25 sådanne besøg med særlig vægt på anvendelsen af antimikrobielle agenser i humanmedicin. Siden lanceringen af EU's One Health-handlingsplan i 2017 gennemfører ECDC og Kommissionen fælles landebesøg som led i en One Health-tilgang, som kombinerer menneskers og dyrs sundhed. Besøg gennemføres efter invitation fra en medlemsstat. I april 2019 var der gennemført seks sådanne besøg (den oprindelige plan var at gennemføre seks besøg pr. år), idet de fleste medlemsstater ikke har anmodet om dem. Svarene på vores spørgeundersøgelse indikerede, at disse besøg havde en betydelig indvirkning på udviklingen af de pågældende medlemsstaters AMR-foranstaltninger.

30

Vi bemærkede, at ECDC modtog et stigende antal AMR-relaterede anmodninger om bistand. Det udsatte aktiviteter, når vigtigere anmodninger havde prioritet. Vi er af den opfattelse, at ECDC's aktiviteter oplyser både Kommissionen og medlemsstaterne, men noterer os, at der er en stigende risiko for, at ECDC ikke kan udføre vigtigt AMR-arbejde til tiden.

Der var mangler i oplysningerne om AMR-resultater og -overvågning

31

Kommissionens overordnede mål er at gøre EU til forbillede for bedste praksis for så vidt angår AMR og forbrug af antimikrobielle stoffer. I forbindelse med sin EU-handlingsplan anmodede den derfor EU-agenturerne (ECDC, EFSA og EMA) om at udarbejde en videnskabelig udtalelse om resultatindikatorer for One Health-handlingsplanen, som kunne anvende de eksisterende overvågningsdata. Disse indikatorer bør hjælpe medlemsstaterne med overvågningen af deres fremskridt med at reducere anvendelsen af antimikrobielle stoffer og bekæmpe AMR hos mennesker og dyr bestemt til fødevareproduktion og med at fastlægge mål for mindskelse af risikoen for AMR.

32

Som følge af denne anmodning udarbejdede agenturerne en fælles videnskabelig udtalelse om resultatindikatorer i oktober 201722. Vi konstaterede på tidspunktet for revisionen (april 2019), at status for disse resultatindikatorer var usikker, og at hverken de medlemsstater, vi besøgte, eller Kommissionen brugte dem konsekvent til at overvåge fremskridt.

Overvågningen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet var ufuldstændig på trods af EU's retlige krav

33

Der er samstemmende beviser for23, at infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er den vigtigste kilde til AMR-infektioner hos mennesker i Europa. Ifølge EDCD-data er overførsel af resistente bakterier på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer et alvorligt problem, eftersom der i EU hvert år forekommer næsten ni millioner infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Den pågældende undersøgelse viste, at bidraget fra forskellige antibiotikaresistente bakterier til den overordnede byrde varierer meget fra land til land. EDCD konstaterede i fem medlemsstater, at over halvdelen af de infektioner, der blev erhvervet på hospitaler med akutafdelinger, skyldtes resistente bakterielle patogener (jf. figur 5).

Figur 5

AMR i infektioner erhvervet på hospitaler med akutafdelinger ifølge data indsamlet af ECDC

I 2018 udviklede ECDC et sammensat indeks over AMR i infektioner erhvervet på hospitaler med akutafdelinger.

Kilde: ECDC, 2018, udarbejdet på grundlag af Suetens C, et al. Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1800516.

34

Rådet anbefalede allerede i sin henstilling af 9. juni 200924 medlemsstaterne at deltage i prævalensundersøgelser og overvågning af bestemte infektionstyper og, hvor det er relevant, anvende de overvågningsmetoder og -indikatorer, der anbefales af ECDC på fællesskabsplan. Overvågning af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er imidlertid en kompleks og ressourcekrævende opgave, navnlig fordi den kræver patientoplysninger, som skal indsamles på hospitalsniveau. Den kræver også omfattende datavalidering.

35

Vi konstaterede, at overvågningsdataene for EU om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er ufuldstændige. Deltagelsen i ECDC's overvågning25 spænder fra seks medlemsstater, der deltager i alle fem moduler af ECDC's overvågningsnet vedrørende infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, til tre medlemsstater, som deltager i ét modul. Overvågningsdataenes ufuldstændighed bremser sandsynligvis foranstaltningerne mod AMR.

36

Miljøet er én af søjlerne i One Health-tilgangen til AMR sammen med menneskers sundhed og veterinære spørgsmål. Vi bemærker, at bedre behandling af miljøets rolle er et specifikt mål under Kommissionens nuværende One Health-handlingsplan. Der er kun få oplysninger vedrørende AMR-overførsel via miljøet sammenlignet med sektorerne for menneskers sundhed og dyrs sundhed. Miljøsektoren indgår ikke specifikt i JAMRAI-arbejdspakkerne og heller ikke i EU's forskellige overvågningssystemer vedrørende AMR. I 2019 vedtog Kommissionen en meddelelse26 om "Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet", som indeholdt målet om at identificere foranstaltninger til bekæmpelse af AMR. Vi noterer os ligeledes, at en videnskabelig rapport27 udarbejdet af EFSA i 2019 foreslog overvågning af AMR i miljøet.

Den forsigtige brug af veterinære antimikrobielle stoffer er blevet styrket i medlemsstaterne

37

Den overdrevne brug af veterinære antimikrobielle stoffer og forekomsten af AMR i dyr og fødevarer er vektorer i udviklingen af AMR hos mennesker og er områder, hvor EU har klare kompetencer (jf. punkt 14). Vi undersøgte derfor, om der var bevis for en bedre anvendelse af veterinære antimikrobielle stoffer, og om EU's regler om overvågning og indberetning af AMR i zoonotiske og kommensale bakterier blev anvendt godt i praksis. Vi undersøgte også, i hvilket omfang de nye EU-regler om veterinærlægemidler og foderlægemidler adresserer svagheder.

Nogle medlemsstater har anvendt vellykkede strategier til at reducere brugen af antibiotika i veterinærmedicin

38

Forbruget af antimikrobielle stoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion er meget højere end forbruget til mennesker28, hvad enten der er tale om det samlede forbrug eller om doser i forhold til vægt. EU-agenturerne har anerkendt, at et reduceret forbrug af veterinære antimikrobielle stoffer er et ønskeligt mål med henblik på at begrænse AMR. Det Europæiske Lægemiddelagentur har rapporteret, at salget af veterinære antimikrobielle stoffer i forhold til det samlede antal husdyr (udtrykt i mg solgt pr. korrektionsenhed (PCU))29, faldt med 20 %30 for EU som helhed mellem 2011 og 2016, men også at der var store forskelle med hensyn til salg og anvendelse af forskellige klasser af antimikrobielle stoffer i EU. I seks medlemsstater faldt salget af antimikrobielle stoffer med mere end 5 %. Bilag I viser det nøjagtige salg pr. land Figur 6 viser, at salget af veterinære antimikrobielle agenser, udtrykt som mg solgt pr. PCU31, varierede meget mellem medlemsstaterne.

Figur 6

Salget af veterinære antimikrobielle agenser til dyr bestemt til fødevareproduktion varierer betydeligt mellem medlemsstaterne

Note:

EMA anbefalede i sin seneste ESVAC-rapport, at dataene ikke bruges til direkte sammenligning af lande.
Salg i 2016 som mg pr. korrektionsenhed.

Kilde: Udarbejdet på grundlag af tabel 4 i den 8. ESVAC-rapport, EMA.

39

Vi besøgte de kompetente myndigheder i fire medlemsstater for at drøfte deres erfaringer med at opnå en mere forsigtig brug af antimikrobielle stoffer i veterinærmedicin. Tekstboks 3 viser nogle af de gode praksis, de fulgte for at opnå resultater.

Tekstboks 3

Medlemsstaterne kan reducere brugen af veterinære antimikrobielle stoffer

Sverige har det laveste forbrug af veterinære antimikrobielle stoffer i EU. Fokus på dyresundhed og -velfærd og biosikkerhed på bedrifter har bidraget hertil. Forebyggelse af infektioner og kontrolplaner er obligatoriske for alle bedrifter, antimikrobielle stoffer er receptpligtige, og der er indsamlet nationale data om brug af veterinære antimikrobielle stoffer i mange år.

I Nederlandene, Frankrig og især Spanien var den historiske brug af veterinære antimikrobielle stoffer høj. Brugen af veterinære antimikrobielle stoffer blev omtrent halveret mellem 2011 og 2016 i både Frankrig og Nederlandene. Spanien nåede en reduktion på 13 % mellem 2014 og 2016, men var stadig en af de medlemsstater, hvor forbruget af veterinære antimikrobielle stoffer var meget højt. Situationen er forskellig i hvert af disse lande, men de trufne foranstaltninger omfattede fastsættelse af specifikke nationale reduktionsmål og -planer, tilrettelæggelse af et tæt samarbejde mellem landbrugere, dyrlæger og fødevareproducenter og begrænsning af brugen af sidstevalgsantibiotika inden for landbrugssektoren.

Et specifikt tilfælde: betydelig reduktion af brugen af colistin i Spanien

Colistin er et sidstevalgsantibiotikum, som udelukkende bør bruges under særlige omstændigheder (jf. punkt 03). I 2014 havde Spanien den højeste veterinære brug af colistin i EU (37 mg/PCU). Der blev iværksat en handlingsplan, og de kompetente myndigheder arbejdede sammen med dyrlæger og fagfolk fra svineavlssektoren for at nå til enighed om at reducere brugen af colistin. Der blev fastsat et kvantitativt mål på 5 mg/PCU for en treårig periode, samtidig med at der blev indført kontroller for at undgå en øget anvendelse af alternative antibiotika. Brugen af colistin faldt til 7 mg/PCU i begyndelsen af 2018 (tæt på EU-gennemsnittet).

EU's nye retlige rammer adresserede nogle kendte svagheder

40

EU's nye forordninger om veterinærlægemidler32 og foderlægemidler33 vil styrke tilgangen til bekæmpelse af AMR (jf. tekstboks 4) ved at kræve mere forsigtig brug af antimikrobielle stoffer fra medlemsstaternes side og regulere dataindsamlingsrammerne. Kommissionens har planer om at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter for at færdiggøre EU's nye rammer på dette område senest i begyndelsen af 2022.

Tekstboks 4

Vigtige svagheder for så vidt angår AMR, som blev adresseret i EU's nye forordninger om veterinærlægemidler og foderlægemidler

De nye forordninger vil især:

 • forbyde forebyggende brug af antibiotika til grupper af dyr og begrænse metafylaktisk brug af antimikrobielle stoffer
 • styrke et eksisterende forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer som vækstfremmere i foder
 • forbyde forebyggende brug af antimikrobielle stoffer via foderlægemidler
 • indføre en mulighed for at sikre, at visse antimikrobielle stoffer forbeholdes behandling af mennesker
 • kræve, at medlemsstaterne leverer detaljerede data om salg og anvendelse af antimikrobielle stoffer, som afspejler forbruget på bedriftsplan (foruden det nuværende system med frivillig deltagelse, hvor der indsamles data baseret på det samlede salg)
 • kræve, at tredjelande overholder visse restriktioner vedrørende deres eksport til EU (forbuddet mod anvendelse af antimikrobielle stoffer med henblik på at fremme dyrs vækst eller øge deres ydelse og restriktionerne vedrørende de antimikrobielle stoffer, der forbeholdes behandling af mennesker i EU).
41

Vi konstaterede imidlertid, at der ligger udfordringer forude for Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af disse rammer. Navnlig skal produktresuméerne for gamle lægemidler, herunder antimikrobielle stoffer, ajourføres, så de fortsat kan anvendes.

42

Medlemsstaterne skal desuden indsamle data om salg og brug af antimikrobielle stoffer med henblik på direkte eller indirekte at evaluere brugen af sådanne produkter til dyr bestemt til fødevareproduktion på bedriftsplan. Under vores besøg i medlemsstaterne, bemærkede vi, at det var en stor udfordring af indsamle data på bedriftsplan. Nogle medlemsstater har måske brug for støtte fra Kommissionen til at udvikle et dataindsamlingssystem, der opfylder de nye EU-krav. På tidspunktet for revisionen var Kommissionen i færd med at undersøge, hvilke muligheder der er for at yde en sådan støtte.

43

I forslaget til en fremtidig fælles landbrugspolitik34 angav Kommissionen, at den agtede at forbedre reaktionen fra EU's landbrug på samfundets krav til fødevarer og sundhed, bl.a. vedrørende antimikrobiel resistens. Forebyggelse af AMR vil være et obligatoriske emne for landbrugsrådgivningstjenesterne, og de nationale myndigheder skal yde rådgivning om de landbrugspraksis, der forebygger udvikling af AMR, som fastlagt i Kommissionens One Health-handlingsplan.

Overvågningen af visse resistente bakterier i fødevarer og dyr er blevet bedre, men der er stadig mangler

44

De medlemsstater, vi besøgte, gennemførte kravene i den relevante afgørelse fra Kommissionen35 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens. Vi noterede os, at de udførte yderligere overvågning, som går videre end EU's krav. Vi noterede os imidlertid også visse risikoområder, som bør overvejes i forbindelse med den planlagte revision af denne kommissionsafgørelse, jf. tekstboks 5.

Tekstboks 5

Risikoområder vedrørende den fremtidige EU-ramme for overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier

Der er sundhedsrisici forbundet med AMR, som stammer fra fødevarer importeret fra tredjelande, især akvakulturprodukter og frisk kød, men der er ikke tilstrækkelige data til rådighed til at vurdere, hvor alvorlig risikoen er, og om der er behov for særlige EU-krav til AMR-overvågningen af disse produkter. Vi noterer os, at lignende spørgsmål også blev adresseret i 2019 i en videnskabelig rapport fra EFSA36.

EU's nuværende overvågnings- og rapporteringskrav omfatter kvæg, svin og fjerkræ til kødforbrug, som er de mest almindeligt konsumerede arter i EU som helhed. I visse dele af Europa konsumeres andre arter end dem, der er omfattet af Kommissionens afgørelse fra 2013, såsom ænder, kaniner, geder og får, også hyppigt. Visse lande udfører måske overvågning af AMR i fødevarer, der stammer fra disse arter, men EU's ramme kræver det ikke.

45

Kommissionens ret til at inspicere medlemsstaternes gennemførelse af AMR-overvågningsrammerne er en af de få sikre muligheder, som Kommissionen har for at kontrollere, hvordan medlemsstaterne anvender AMR-relaterede foranstaltninger på veterinærområdet, og støtte en bedre gennemførelse af disse. Kommissionens rapporter er offentligt tilgængelige37. Mellem 2014 og 2018 undersøgte Kommissionen 14 medlemsstater, herunder tre38 af de fire medlemsstater, vi besøgte i forbindelse med denne revision. Dens besøg havde givet den sikkerhed for, at medlemsstaterne opfyldte deres forpligtelser med hensyn til AMR-relateret overvågning på veterinærområdet. Vi konstaterede, at Kommissionens arbejde var af god kvalitet og bidrog til forbedringer af de nationale rammer for overvågning. Kommissionen suspenderede sine besøg i slutningen af 2018, da den var af den opfattelse, at de primære mål med arbejdet var blevet opfyldt, og havde til hensigt at revidere overvågning- og rapporteringsrammen.

EU-budgettet yder betydelig støtte til AMR-forskning, men dette har endnu ikke resulteret i større gennembrud

46

Forskningen i og udviklingen af nye antimikrobielle stoffer, alternative behandlinger og vacciner er meget kompleks og et vigtigt element i bekæmpelsen af AMR. Størstedelen af EU's finansiering af AMR-relaterede foranstaltninger er rettet mod dette. Vi undersøgte, om forskningsindsatsen fulgte en strategisk tilgang, adresserede centrale udfordringer og tilskyndede til bæredygtige resultater.

© Shutterstock / Billion Photos.

Kommissionen koordinerer AMR-forskningsindsatsen, men har ikke udført en omfattende evaluering af sin tilgang

47

I sin handlingsplan fra 2017 rapporterede Kommissionen, at den havde brugt over 1,3 milliarder euro på AMR-forskning siden begyndelsen af programmeringsperioden 2000-2006. Fællesforetagendet for IMI tildelte 367 millioner euro til New Drugs for Bad Bugs-programmet (ND4BB). EU-budgettet finansierer mindst lige så megen forskning i AMR som alle EU's medlemsstater tilsammen. Kommissionen er aktiv med hensyn til af koordinere sin F&U-indsats på internationalt plan (f.eks. i G20's knudepunkt for AMR-forskning og -udvikling, den transatlantiske taskforce vedrørende AMR og JPIAMR).

48

Størstedelen af den forskningsindsats, som var finansieret af Kommissionen, vedrørte forsøg på at udvikle nye antimikrobielle stoffer, alternative behandlinger og vacciner. Denne finansiering har form af tilskudsbetalinger, som hjælper med at "skubbe" idéer til nye lægemidler gennem udviklingsfaserne (jf. figur 7 nedenfor) og i sidste ende med at markedsføre dem. Finansieringen er eksponeret for store risici, fordi AMR-forskning i sagens natur er kompleks. De kommercielle industrier har i vid udstrækning mistet lysten til at investere i dette område (jf. punkt 07), og der er for øjeblikket ingen specifikke økonomiske "pull"-incitamenter (såsom præmier for markedsindtræden og modeller for langsigtet forsyningskontinuitet). Faktisk har forskningsindsatsen ikke resulteret i nye antimikrobielle stoffer i mange år (jf. figur 3).

49

Kommissionen har ikke udført en omfattende evaluering af sin støtte til AMR-forskning, en aktivitet som tegner sig for over 99 % af EU's AMR-budget. Dette er vigtigt, eftersom det fremgår af den nylige OECD-undersøgelse (jf. tekstboks 2), at investeringer i forbedret hygiejne, infektionsforebyggelse og antimikrobiel forvaltning inden for sundhedspleje er en omkostningseffektiv anvendelse af offentlige midler og effektivt mindsker den trussel, som AMR udgør i dag. Endvidere er forskning i AMR i miljøet blevet vigtig med henblik på at tilvejebringe solid dokumentation som grundlag for udformning af fremtidige politikker.

EU-finansieret forskning har givet nogle positive resultater, men har haft vanskeligt ved at adressere nogle væsentlige udfordringer

50

Vi rettede vores undersøgelse mod ND4BB-programmet - et banebrydende offentlig-privat initiativ i EU, der skal bekæmpe AMR ved at fremme opdagelse og udvikling af nye behandlinger (jf. bilag II). Programmets samlede værdi overstiger 650 millioner euro og omfatter 367 millioner euro fra EU-budgettet. Figur 7 viser de typiske faser i søgningen efter nye antimikrobielle stoffer.

Figure 7

Faser i arbejdet med at bringe nye mikrobielle stoffer på markedet

Kilde: Revisionsretten på baggrund af oplysninger fra COMBACTE-projekternes forvaltningsenhed (University Medical Centre Utrecht).

51

Vi bemærkede, at to af de syv projekter, som er omfattet af ND4BB-programmet (TRANSLOCATION og DRIVE AB) blev gennemført inden for de anslåede tidsforløb og budgetter. Ét program (ENABLE) er på vej til at opfylde eller overgå sine mål inden for budgettet, mens de resterende fire projekter (COMBACTE-projekterne og iABC-projektet) oplevede betydelige forsinkelser i anvendelsen af de disponible midler. Mere end halvvejs gennem programmets livscyklus ved udgangen af 2018 var gennemførelsen betydeligt bagud i forhold til den oprindelige planlægning, og der var kun indgået forpligtelser for en fjerdedel af budgettet for ND4BB, jf. tabel 2. Forsinkelserne er ikke overraskende på et område, der er så flygtigt og komplekst som opdagelse og udvikling af antibiotika. Det er yderst vanskeligt at udøve denne form for aktivitet med de begrænsninger, der er for en traditionel projektdrevet og tilskudsfinansieret tilgang.

Tabel 2 - Gennemførelsen af ND4BB-programmet er forsinket

Note: EFPIA: Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger.

Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysningerne fra fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (fællesforetagendet for IMI).

52

Den proces, der ligger mellem opdagelsen af nye lægemidler og markedsføringen af nye behandlinger, er meget kompleks og varer typisk op til 15 år (jf. figur 7). ENABLE er en platform til opdagelse af antibiotika rettet mod gramnegative bakterier, som er de vanskeligste at behandle med antimikrobielle stoffer. ENABLE finansierer investeringer i specialiseret ekspertise og netværkssamarbejde (med deltagelse af den private sektor og den akademiske verden), som er påkrævet i forbindelse med opdagelse af lægemidler og præklinisk udvikling. En sådan teknisk ekspertise er særlig værdifuld for SMV'er og akademiske organisationer. Platformen øger chancerne for at identificere stoffer, som hurtigt kan gennemgå klinisk udvikling. Dens formål er at skabe ét produkt, som kan gå videre til kliniske forsøg. På tidspunktet for vores revision var der stadig fem lægemidler under udvikling i ENABLE - udvalgt fra over 100 interessetilkendegivelser - hvilket overgår det oprindelige mål betydeligt. Der er imidlertid en risiko for, at bestræbelserne på at udvikle de fem lægemidler, der stadig er i støbeskeen, vil aftage, hvis platformen som planlagt lukkes i 2020, og at den kliniske udvikling af lægemidlerne vil blive forsinket - især fordi tre af dem ejes af SMV'er, og ét ejes af en akademisk institution.

53

COMBACTE-projekterne og iABC-projektet varer op til syv år og sigter mod at støtte opbyggelsen af kritisk infrastruktur og netværk til støtte for hurtigere opdagelse og klinisk udvikling af nye antimikrobielle stoffer. På tidspunktet for vores revision var det i vid udstrækning lykkedes projekterne at skabe denne infrastruktur, men der var ingen EU-mekanisme til at finansiere infrastrukturen efter projekternes afslutning.

54

Projekterne for klinisk udvikling - COMBACTE-NET og COMBACTE-MAGNET - tester nye lovende produkter, og opbygningen af netværksinfrastrukturen har givet værdifulde resultater. Disse projekter letter kapacitetsopbygning vedrørende kliniske forsøg og udvikling i lande, hvor AMR-niveauet er højt. Projekterne tiltrækker også interesse fra ikke-europæiske selskaber inden for udvikling af antimikrobielle stoffer, og et samarbejde fandt sted med et lignende amerikansk forskningsprojekt. EU-budgettets finansiering af disse projekter skal efter planen ophøre i 2021.

55

Kommissionen gav i 2018 COMBACTE-projekternes forvaltningsenhed et tilskud til udvikling af en forretningsmodel for et nyt net for kliniske forsøg (ECRAID-planen) med henblik på at sammenlægge det eksisterende COMBACTE-net med et net for kliniske forsøg, udviklet til nye smitsomme sygdomme. ECRAID-planen forventes at starte i 2021. Da vi udførte vores revision, var der ikke fastsat nogen proces for bevarelse af infrastrukturer udviklet under COMBACTE.

56

I EU's One Health-handlingsplan vedrørende AMR fastlagde Kommissionen målet om at støtte SMV'er i deres forsknings- og udviklingsindsats. SMV'ernes rolle i opdagelsen af antimikrobielle stoffer bliver stadigt større, især fordi store medicinalfirmaer har trukket sig tilbage fra denne forskning (jf. punkt 07). Kun ca. 5 % af midlerne fra ND4BL-programmet var blevet anvendt til SMV'er, hovedsagelig under ENABLE-projektet for opdagelse af lægemidler.

57

EU's One Health-handlingsplan fastlægger en strategi for Kommissionens støtte- og forskningsaktiviteter. Den omfatter planlagte aktiviteter med henblik på at forbedre kendskabet til opdagelse, infektionskontrol og overvågning, udvikle nye behandlingsmetoder og alternativer og udvikle nye forebyggende vacciner. Handlingsplanen adresserer imidlertid ikke alle de specifikke udfordringer i forbindelse med AMR-forskning, navnlig:

 • de lange tidsforløb og udfordringer, som er forbundet med opdagelse og udvikling af nye antibiotika
 • hvordan langsigtede forskningsprioriteter kan integreres, og aktiviteter kan opretholdes over flere programmeringsperioder
 • metoderne for samarbejde med alle relevante interessenter (akademikere, SMV'er, medicinalindustrien, internationale finansierings- og koordineringsinitiativer).

Kommissionens initiativer har endnu ikke fundet en løsning på markedssvigtene inden for forskning i og udvikling af antimikrobielle stoffer

58

Medicinalfirmaer har besluttet at trække visse antimikrobielle stoffer, der stadig virker39, tilbage fra markedet i visse medlemsstater, f.eks. en førstevalgsbehandling til samfundserhvervet lungebetændelse og en anbefalet behandling til visse urinvejsinfektioner. Kommissionen har ikke et udtrykkeligt mandat til at foreslå initiativer med henblik på at undgå eller forsinke, at eksisterende antimikrobielle stoffer tilbagetrækkes fra markedet.

59

Kommissionen havde i sin One Health-handlingsplan vedrørende antimikrobiel resistens fra 2017 pålagt sig selv at støtte forskning i udvikling af nye økonomiske modeller, der kan bruges til at støtte udviklingen af nye antimikrobielle stoffer.

60

Vi konstaterede, at fællesforetagendet for IMI sammen med sine partnere samlet set var i stand til at fastholde den forventede grad af offentlig-privat samarbejde i ND4BB-programmet (jf. tabel  2), på trods af at medicinalindustrien generelt havde trukket sig tilbage fra antimikrobiel forskning. Dette er opmuntrende, men der er bekymring over, at medicinalfirmaerne ikke gives tilstrækkelige kommercielle incitamenter til at investere i dette område.

61

DRIVE AB-projektet udarbejdede i marts 2018 en rapport med anbefalinger til styrkelse af investeringsklimaet og udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. Rapporten bekræftede, at markedet for udvikling af nye antimikrobielle stoffer generelt ikke var kommercielt attraktivt. Den forklarede, hvordan push-incitamenter såsom tilskudsbetalinger kunne dække F&U-omkostninger, men ikke gjorde det generelle marked mere attraktivt. Rapporten konkluderede, at der var brug for pull-mekanismer. Den skønnede, at ca. 1 milliard euro ville være nødvendig, hvis en markeds-pull-mekanisme skulle bringe ét nyskabende antibiotikum på markedet. Kommissionen har videreformidlet resultaterne af DRIVE AB-undersøgelsen til medlemsstaterne og overvejede i samråd med internationale partnere (jf. punkt 47) de næste skridt med henblik på at sætte gang i udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. På tidspunktet for vores revision havde Kommissionen ikke truffet afgørelse om nogen specifikke initiativer til fremme af pull-mekanismer.

Konklusioner og anbefalinger

62

Antimikrobiel resistens (AMR) opstår, når mikrober udvikler resistens over for lægemidler, der tidligere virkede. Det er en alvorlig og stigende trussel mod sundheden på verdensplan og i Europa. Allerede nu dør ca. 33 000 mennesker hvert år i EU/EØS af infektioner forårsaget af lægemiddelresistente bakterier, og det resulterer i yderligere omkostninger på 1,5 milliarder euro. EU følger "One Health"-tilgangen til AMR med en integreret tilgang til menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet.

63

Menneskers sundhed hører under medlemsstaternes kompetence. Kommissionens rolle er at supplere og støtte medlemsstaternes indsats. Der er EU-regler om overvågning af forbruget af antimikrobielle stoffer og om overvågning af resistente infektioner. Kommissionens mandat til at træffe foranstaltninger er mere klart defineret for så vidt angår veterinære og fødevarerelaterede spørgsmål (punkt 14-16).

64

Vi undersøgte, om Kommissionen og de relevante EU-agenturer forvaltede centrale aktiviteter og ressourcer til støtte for medlemsstaterne og EU-finansieret forskning med henblik på bekæmpelse af AMR hensigtsmæssigt (punkt 18 og 19).

65

Vi konkluderer, at Kommissionens og agenturernes aktiviteter har medført visse fremskridt, f.eks. for så vidt angår veterinære og fødevarerelaterede spørgsmål. Hidtil er der er imidlertid ikke meget, der tyder på, at sundhedsbyrden i forbindelse med AMR er blevet reduceret i EU.

66

Vi konstaterede, at Kommissionens og ECDC's støtte med henblik på at styrke medlemsstaternes One Health-tilgang til AMR er værdsat af medlemsstaterne, og at den har potentiale til at give en positiv effekt, men at den endnu ikke har leveret påviselige resultater med hensyn til at reducere AMR. Vi konstaterede, at den EU-finansierede fælles aktion om antimikrobiel resistens (JAMRAI) fremmede samarbejdet mellem medlemsstaterne, men at den stod over for udfordringer, især for så vidt angår den bæredygtige gennemførelse af dens resultater i medlemsstaterne (punkt 23 og 24). Et EU-finansieret og OECD-ledet projekt påviste, at der var en række relativt enkle, billige og omkostningseffektive muligheder for at reducere AMR på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer (programmer vedrørende forvaltning af antibiotika, foranstaltninger til infektionsforebyggelse og -kontrol, mediekampagner og anvendelse af hurtige diagnostiske test). Vi er af den opfattelse, at der kan opnås yderligere synergier i bekæmpelsen af AMR via målrettede, omkostningseffektive investeringer medfinansieret af EU i de medlemsstater, hvor der er behov for en mere effektiv indsats (punkt 26 og 27).

67

Vi konstaterede, at ECDC-aktiviteterne generelt fremmer informerede politiske beslutninger (punkt 28-30). Det gik imidlertid langsomt med at gennemføre Kommissionens og ECDC's fælles besøg i medlemsstaterne, som vi konstaterede var et nyttigt redskab til støtte for de nationale One Health-handlingsplaner, idet efterspørgslen fra medlemsstaterne var lavere end forventet.(punkt 29).

68

Kommissionen indhenter oplysninger om AMR gennem forskellige overvågningsaktiviteter. Kommissionen og de medlemsstater, vi besøgte, anvendte imidlertid ikke konsekvent de resultatindikatorer, som agenturerne i fællesskab har udviklet, til at overvåge fremskridt (punkt 31-32). EU's overvågningsdata om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, som er den vigtigste kilde til smitte med resistente bakterier hos mennesker i Europa, er ufuldstændige (punkt 33-35). Behandling af miljøets rolle er et specifikt mål under Kommissionens One Health-handlingsplan. På tidspunktet for vores revision var der imidlertid ikke tilstrækkelig viden om forekomsten og udbredelsen af AMR i miljøet (punkt 36).

Anbefaling 1 - Forbedring af EU's reaktion på AMR via bedre støtte til medlemsstaternes nationale handlingsplaner

Kommissionen bør i samråd med medlemsstaterne:

 1. udbrede resultaterne af JAMRAI's og OECD's projekter og identificere eksisterende finansieringsmuligheder for bedre at støtte en vedholdende gennemførelse af medlemsstaternes One Health-politikker vedrørende AMR
 2. anvende resultatindikatorer til at hjælpe medlemsstaterne med at måle deres fremskridt med hensyn til bekæmpelse af AMR
 3. vurdere muligheden for at integrere overvågningen af AMR-forekomst i miljøet i eksisterende miljøovervågningsprogrammer, når den gennemfører sin nye tilgang til lægemidler i miljøet.

Måldato for gennemførelse: udgangen af 2021.

69

Den forsigtige anvendelse af veterinære antimikrobielle stoffer styrkes generelt, og visse medlemsstater har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at begrænse salget af visse antimikrobielle stoffer til veterinær brug. Der er dog stadig store forskelle mellem de medlemsstater, der forbruger mindst, og dem, der forbruger mest, og forbruget af visse antimikrobielle stoffer er fortsat for højt (punkt 38 og 39). De nye EU-regler for veterinærlægemidler og foderlægemidler adresserede nogle kendte svagheder i rammen for reducering af forbruget af antimikrobielle stoffer og styrkelse af overvågningsdataene. Der er dog fortsat visse udfordringer, bl.a. de potentielle vanskeligheder, som medlemsstaterne står over for i forbindelse med indsamlingen af data. Den fremtidige fælles landbrugspolitik giver mulighed for yderligere at styrke EU's rammer for håndtering af AMR (punkt 40-43).

70

Overvågningen og rapporteringen af forekomsten af resistente zoonotiske og kommensale bakterier i visse fødevarer af animalsk oprindelse er det eneste AMR-område, hvor Kommissionen har et klart inspektionsmandat. Vi konstaterede, at denne overvågning og rapportering generelt var godt gennemført, men der er stadig risikoområder, som bør overvejes i forbindelse med den planlagte revision af rammen. Kommissionens inspektioner resulterede i forbedringer af medlemsstaternes systemer (punkt 44 og 45).

Anbefaling 2 - Fremme af bedre overvågning og forsigtig brug af veterinære antimikrobielle stoffer

Kommissionen bør i samråd med medlemsstaterne støtte medlemsstaternes udvikling af systemer, som er i overensstemmelse med dataindsamlingskravene i den nye EU-lovgivning om veterinærlægemidler (ved at definere minimumskrav og overveje finansiel støtte).

Måldato for gennemførelse: udgangen af 2022.

71

Kommissionen er med EU-budgettet en af verdens største enkeltstående investorer i AMR-forskning og -udvikling. Markedet for antimikrobielle stoffer mangler kommercielle incitamenter til at udvikle nye klasser af antibiotika. Kommissionen investerede størstedelen af AMR-budgettet i forskning med henblik på at finde og udvikle nye behandlinger (via de såkaldte push-mekanismer), hvilket skyldtes de høje omkostninger i forbindelse med denne aktivitetstype og industriens modvilje mod at investere. Denne forskning er i sagens natur kompleks, og der er endnu ikke markedsført nogen banebrydende behandlinger. Vi bemærkede, at Kommissionen ikke havde foretaget en omfattende evaluering af sine investeringer i AMR-forskning (punkt 0749 og 61).

72

Vi konstaterede forsinkelser i visse AMR-relaterede projekter finansieret via det offentlig-private partnerskab (dvs. New Drugs for Bad Bugs-programmet), som Kommissionen gennemførte via fællesforetagendet for IMI. Der er nogle interessante produkter på vej inden for rammerne af den forskning, som programmet støtter. Der er allerede skabt værdifulde aktiver med sigte på at fremskynde en vellykket udvikling af nye antimikrobielle stoffer, og der er initiativer til at opretholde dem. Vi er af den opfattelse, at visse af de specifikke udfordringer, som AMR-forskningen står over for, ikke adresseres med Kommissionens One Health-handlingsplan. Den dækker f.eks. ikke, hvordan man bedre kan involvere SMV'er (som er væsentlige med henblik på at identificere lovende nye stoffer), og hvordan man kan integrere langsigtede forskningsprioriteter og fortsætte aktiviteter over flere programmeringsperioder (punkt 50-57).

73

Nogle antimikrobielle stoffer, som stadig virker, trækkes tilbage fra markedet. Kommissionen har ikke et udtrykkeligt mandat til at foreslå initiativer til at undgå eller bremse denne proces (punkt 58).

74

Selv om visse medicinalvirksomheder har trukket sig ud af AMR-forskningen, har de selskaber, som deltager under det offentlig-private partnerskab generelt opfyldt deres overordnede forpligtelser (punkt 60).

75

Kommissionen havde undersøgt økonomiske incitamentsmodeller (eller "pull-mekanismer") og været i kontakt med interessenter med henblik på at tackle markedets manglende tilvejebringelse af nye antimikrobielle stoffer. På tidspunktet for vores revision havde den ikke fremsat specifikke forslag om sådanne mekanismer (punkt 61).

Anbefaling 3 - Styrkelse af strategierne til fremme af AMR-forskning i EU

Kommissionen bør:

 1. på grundlag af det allerede udførte arbejde foretage en omfattende evaluering af den støtte, den har givet til AMR-forskning
 2. udvikle en strategi for sin støtte til AMR-forskning inden for rammerne af globale og europæiske finansieringsprogrammer og initiativer, idet den fastlægger, hvordan aktiviteter kan fortsætte over flere programmeringsperioder, og om der er behov for nye grænseflader til SMV'erne med henblik på opdagelse af nye lægemidler og klinisk udvikling
 3. i samråd med medlemsstaterne og andre interessenter yderligere undersøge, hvordan markedssvigt, som påvirker tilvejebringelsen af nye antimikrobielle stoffer, kan afhjælpes.

Måldato for gennemførelsen: udgangen af 2021 hvad angår a) og udgangen af 2022.

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 9. oktober 2019.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand

Bilag

Bilag I - Årligt salg af veterinære antimikrobielle agenser til arter bestemt til fødevareproduktion, i mg/PCU - udvalgte europæiske lande fra 2011 til 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Østrig 54,5 54,9 57,2 56,3 50,7 46,1
Belgien 175,3 163,1 156,6 158,3 150,1 140,1
Bulgarien 92,6 98,9 116,1 82,9 121,9 155,3
Kroatien       113,2 100,0 92,9
Cypern 407,6 396,5 425,8 391,5 434,2 453,4
Tjekkiet 83,0 79,8 82,2 79,5 68,1 61,2
Danmark 42,6 44,1 44,9 44,2 42,2 40,8
Estland 70,7 62,9 70,4 77,1 65,2 64,0
Finland 21,9 21,8 22,4 22,3 20,4 18,6
Frankrig 116,5 102,7 95,0 107,0 70,2 71,9
Tyskland 211,5 204,8 179,7 149,3 97,9 89,2
Grækenland         57,2 63,5
Ungarn 192,5 245,8 230,7 193,1 211,4 187,1
Irland 46,5 55,0 55,9 47,6 51,0 52,1
Italien 371,0 341,0 301,6 332,4 322,0 294,8
Letland 36,7 41,5 37,7 36,7 37,6 29,9
Litauen 41,3 39,2 29,1 35,5 35,1 37,7
Luxembourg   43,2 52,1 40,9 34,6 35,5
Nederlandene 113,8 74,9 69,9 68,4 64,4 52,7
Polen 127,3 135,2 151,5 140,8 138,9 129,4
Portugal 161,8 156,9 187,2 201,6 170,2 208,0
Rumænien       109,0 100,5 85,2
Slovakiet 43,7 43,3 59,3 65,9 51,0 50,4
Slovenien 46,1 37,0 22,4 33,4 26,4 30,3
Spanien 335,8 302,4 317,1 418,8 402,0 362,5
Sverige 13,6 13,5 12,7 11,5 11,8 12,1
Det Forenede Kongerige 51,1 66,3 62,1 62,1 56,7 45,0

Kilde: Revisionsretten på grundlag af den 8. ESVAC-rapport, Det Europæiske Lægemiddelagentur, 2018.

Bilag II - ND4BB-projekterne angivet i forhold til processen for udvikling af lægemidler

© UMC Utrecht - COMBACTE-projekterne.

Akronymer og forkortelser

AMR: Antimikrobiel resistens

ARHAI: Program vedrørende antimikrobiel resistens og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

CHAFEA: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

EARS-Net: Det europæiske overvågningsnet for antimikrobiel resistens

ECDC: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

EFPIA: Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger

EFSA: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

EMA: Det Europæiske Lægemiddelagentur

EPHA: Den Europæiske Folkesundhedsalliance

ESAC-Net: Det europæiske net til overvågning af forbruget af antimikrobielle stoffer

ESVAC: Europæisk overvågning af veterinært forbrug af antimikrobielle stoffer

Fællesforetagendet for IMI: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler

GD RTD: Generaldirektoratet for Forskning og Innovation

GD SANTE: Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

HAI: Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

HAI-Net: Overvågningsnet for infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

JAMRAI: Fælles aktion om antimikrobiel resistens og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

JIACRA: Fælles analyse af forbruget af antimikrobielle agenser og antibiotikaresistens

JPIAMR: Fælles programlægningsinitiativ om antimikrobiel resistens

NHP: National handlingsplan

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

SMV'er: Små og mellemstore virksomheder

TAFTAR: Den transatlantiske taskforce vedrørende antimikrobiel resistens

WHO: Verdenssundhedsorganisationen

Glossar

Alvorlig grænseoverskridende sundhedstrussel: En livstruende eller på anden vis alvorlig sundhedsfare af biologisk, kemisk, miljømæssig eller ukendt oprindelse, som spredes eller indebærer en betydelig risiko for spredning over medlemsstaternes nationale grænser, og som kan nødvendiggøre koordinering på EU-plan for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Antibiotikaresistens: Forekommer, når bakterier udvikler resistens over for de antibiotika, som skulle dræbe dem.

Antibiotikum: Et antimikrobielt stof, der er aktivt mod bakterieinfektioner.

Antimikrobiel resistens: Evne hos mikroorganismer (f.eks. bakterier, vira, visse parasitter og fungi) til at modstå antimikrobielle stoffer. Mikroorganismer udvikler resistens ved genetisk mutation eller erhvervelse af genetisk information. Et naturligt fænomen, som forstærkes ved misbrug og overforbrug af antimikrobielle lægemidler.

Antimikrobielt stof: Et stof, der dræber mikrobielle organismer eller hæmmer deres vækst. Af eksempler kan nævnes antibiotika, antivirale lægemidler, midler mod malaria og antifugale midler.

Bredspektret antibiotikum: Et antibiotikum, som virker mod de to største bakteriegrupper (de grampositive og de gramnegative) eller mod en bred vifte af sygdomsfremkaldende bakterier.

Den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens: Kommissionens handlingsplan med henblik på at levere innovative, effektive og bæredygtige løsninger på antimikrobiel resistens, styrke forskningen, fremme en global indsats og spille en førende rolle i bekæmpelsen af AMR.

Gramnegative bakterier: En af de to største bakteriegrupper. På grund af deres uigennemtrængelige cellevæg og medfødte evne til at mutere og videregive genetisk materiale er disse bakterier i stigende grand resistente over for de fleste tilgængelige antibiotika.

Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet: Infektioner, som mennesker får under behandling på en sundhedsklinik, og som ikke var til stede eller under inkubation ved indlæggelsen.

JAMRAI-arbejdspakker: Der er ni arbejdspakker: 1. koordinering; 2. spredning; 3. evaluering; 4. integrering i nationale politikker og bæredygtighed; 5. gennemførelse af nationale One Health-strategier og nationale handlingsplaner for AMR; 6. forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet; 7. hensigtsmæssig brug af antimikrobielle stoffer til mennesker og dyr; 8. oplysningsaktiviteter og kommunikation og 9. prioritering og gennemførelse af forskning.

Metafylaktisk brug af veterinære antibiotika: Behandling af en gruppe dyr, efter at en del af gruppen er diagnosticeret med infektion.

National handlingsplan: En handlingsplan som udarbejdes og vedtages af en medlemsstat, og som er i overensstemmelse med målene i den globale handlingsplan vedrørende antimikrobiel resistens.

One Health: Et princip, som anerkender, at menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet er forbundet.

Sidstevalgsantibiotika: Den sidste behandlingsmulighed for patienter smittet med bakterier, som er resistente over for andre tilgængelige antibiotika.

Sundhedsbyrde: Virkningerne af infektioner med antibiotikaresistente bakterier målt på hospitalsophold, sygesikringsomkostninger, dødelighed og sygelighed.

Superbug: En bakterie, der er resistent over for størstedelen af de almindeligt anvendte antibiotika i dag.

WHO's globale handlingsplan vedrørende antimikrobiel resistens: Den globale plan for bekæmpelse af antimikrobiel resistens, som blev vedtaget af Verdenssundhedsforsamlingen i 2015. Planen sigter mod at sikre en fortsat vellykket behandling og forebyggelse af smitsomme sygdomme med effektive og sikre lægemidler.

Zoonoser: Smitsomme sygdomme forårsaget af bakterier, vira eller parasitter, der spredes fra hvirveldyr til mennesker. Store moderne sygdomme såsom ebolavirusinfektion og salmonellose er zoonoser.

Zoonotiske og kommensale bakterier: Zoonotiske bakterier spreder sig fra hvirveldyr til mennesker, og kommensale bakterier lever i mennesker, normalt uden at forårsage skade.

Kommissionens svar

Resumé

III

Medlemsstaterne har hovedansvaret for tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser.

V

Kommissionen påskønner, at Revisionsretten giver omfattende oplysninger om de fremskridt, som Kommissionen har gjort med hensyn til bekæmpelse af AMR. Dette omfatter rapporter fra medlemsstaterne om deres evaluering af Kommissionens aktiviteter til støtte for deres indsats mod AMR. Det fremgår af ECDC's skøn, at den sundhedsmæssige byrde ved AMR steg mellem 2007 og 2015.

Det er imidlertid for tidligt at sige, om denne tendens er fortsat. Opdaterede skøn baseret på data fra perioden 2016-2019 ventes at være til rådighed fra ECDC i november 2020.

VI

Kommissionen og ECDC har ydet støtte til One Health-tilgangen til AMR siden midten af 2017, hvor handlingsplanen blev vedtaget.

Kommissionen og medlemsstaterne gennemgår løbende resultatindikatorer for AMR, der offentliggøres af ECDC, EFSA og EMA. Disse omfatter blandt andet niveauerne for resistente infektioner, AMR-dødelighed og antibiotikaforbrug, som gennemgås af EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed, og One Health-netværket for AMR. I veterinærsektoren anvendes salget af antimikrobielle veterinærlægemidler som en indikator under projektet europæisk overvågning af veterinært forbrug af antimikrobielle stoffer (ESVAC). Den nye forordning (EU) 2019/6 om veterinærlægemidler vil styrke dette initiativ ved at fastsætte en retlig forpligtelse for medlemsstaterne til ikke kun at indsamle data om salg, men også data om forbrug pr. art af antimikrobielle stoffer til dyr. Dette bør give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at målrette deres indsats mod AMR yderligere.

AMR-handlingsplanen anerkender fuldt ud den manglende viden om forekomsten og spredningen af AMR i miljøet og indeholder specifikke foranstaltninger til at lukke disse huller. Kommissionen har for nylig vedtaget en meddelelse om EU's strategi for lægemidler i miljøet, som viser Kommissionens engagement på dette område.

VIII

Med hensyn til markedet for antimikrobielle stoffer er der mange incitamenter på plads, og den eksisterende lægemiddellovgivning giver en række incitamenter til innovative lægemidler. Der skal tages hensyn til den nuværende situation i debatten om nye incitamenter eller andre mekanismer til afhjælpning af markedssvigt med hensyn til udvikling og tilgængelighed af antimikrobielle stoffer.

Den nye forordning (EU) 2019/6 om veterinærlægemidler indeholder bestemmelser om en forenklet vurderingsprocedure og en databeskyttelsesperiode, som på visse betingelser kan forlænges op til 18 år. Sådanne bestemmelser har navnlig til formål at stimulere udviklingen og øge tilgængeligheden af veterinærlægemidler såsom antimikrobielle lægemidler.

Kommissionen har fastlagt sin overordnede forskningsstrategi i sin europæiske One Health-handlingsplan mod AMR, og den har finansieret JPIAMR's strategiske forsknings- og innovationsdagsorden.

Indledning

12

Medlemsstaterne har hovedansvaret for tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser.

13

Med afgørelse 1082/2013/EU etableres systemet for tidlig varsling og reaktion (EWRS), og der fastlægges specifikke kriterier for varslingsrapporteringer vedrørende alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. De nationale kompetente myndigheder skal kun rapportere varslinger, når en trussel opfylder specifikke kriterier. Derfor vil ikke alle tilfælde af AMR og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, som falder ind under den epidemiologiske overvågning, blive rapporteret af EWRS.

Bemærkninger

Boks 1 - EU-agenturernes rolle i AMR

Derudover støtter EMA udviklere, navnlig SMV'er og den akademiske verden, og fremmer udviklingen af antibiotika gennem dedikerede ordninger for innovative lægemidler såsom den innovative taskforces aktiviteter eller PRIME40 .

36

EU's One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens anerkender fuldt ud den manglende viden om forekomsten og spredningen af AMR i miljøet og indeholder specifikke foranstaltninger til at lukke disse huller.

48

For så vidt angår markedet for antimikrobielle stoffer er der mange incitamenter på plads, og den eksisterende lægemiddellovgivning giver en række incitamenter til innovative lægemidler. Der skal tages hensyn til den nuværende situation i debatten om nye incitamenter eller andre mekanismer til afhjælpning af markedssvigt med hensyn til udvikling og tilgængelighed af antimikrobielle stoffer.

49

Kommissionen har evalueret sin økonomiske investering i forskning og innovation på AMR-området ved hjælp af den kortlægning, der foretages af JPIAMR (som blev finansieret via et EU-tilskud). Den fulde virkning af denne investering er imidlertid ikke blevet grundigt evalueret.

55

Kommissionen har afsat midler til etablering af det nye netværk for kliniske forsøg i 2021.

57

Kommissionen har fastlagt sin overordnede forskningsstrategi i sin europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens, og den har finansieret JPIAMR's strategiske forsknings- og innovationsdagsorden. Kommissionen erkender dog, at nogle af de store udfordringer, der er forbundet med AMR-forskning, ikke behandles tilstrækkeligt i strategien.

Konklusioner og anbefalinger

66

Kommissionen og ECDC har ydet støtte til One Health-tilgangen til AMR siden midten af 2017, hvor handlingsplanen blev vedtaget. Da det generelt varer omkring to år, før statistikkerne for resultaterne foreligger, er det for tidligt at vurdere virkningerne eller resultaterne med hensyn til reduktion af sundhedsbyrden.

68

Kommissionen og medlemsstaterne gennemgår løbende de resultatindikatorer for AMR, der er offentliggjort af ECDC, EFSA og EMA. Disse omfatter blandt andet niveauerne for resistente infektioner, AMR-dødelighed og antibiotikaforbrug, som gennemgås i EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed og i andre fora – herunder det rumænske formandskabs konference om AMR i 2019 og One Health-netværket for AMR.

I veterinærsektoren anvendes salget af antimikrobielle veterinærlægemidler som en indikator under projektet europæisk overvågning af veterinært forbrug af antimikrobielle stoffer (ESVAC). Den nye forordning (EU) 2019/6 om veterinærlægemidler vil styrke dette initiativ ved at fastsætte en retlig forpligtelse for medlemsstaterne til ikke kun at indsamle data om salg, men også data om forbrug pr. art af antimikrobielle stoffer til dyr. Dette bør give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at målrette deres indsats mod AMR yderligere.

Medlemsstaterne er forpligtet til at indberette overvågningsdata om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet til EU-niveau. ECDC overvåger og stiller værktøjer til rådighed for at forbedre denne indberetning ved at koordinere punktprævalensundersøgelser af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og stille "light" (minimum) tilsynsprotokoller til rådighed for at tilskynde alle medlemsstater til at foretage indberetning.

Den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens anerkender fuldt ud den manglende viden om forekomsten og spredningen af AMR i miljøet og indeholder specifikke foranstaltninger til at lukke disse huller. Kommissionen har for nylig vedtaget en meddelelse om EU's strategi for lægemidler i miljøet41, som viser Kommissionens engagement på dette område.

Anbefaling 1 – Forbedring af EU's reaktion på AMR gennem bedre støtte til medlemsstaternes nationale handlingsplaner

Kommissionen accepterer anbefaling 1a.

Kommissionen accepterer anbefaling 1b.

Kommissionen accepterer anbefaling 1c.

Anbefaling 2 – Fremme af bedre overvågning og hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle veterinærlægemidler

Kommissionen accepterer anbefaling 2.

71

Med hensyn til markedet for antimikrobielle stoffer, er der mange incitamenter på plads, og den eksisterende lægemiddellovgivning giver en række incitamenter til innovative lægemidler. Der skal tages hensyn til den nuværende situation i debatten om nye incitamenter eller andre mekanismer til afhjælpning af markedssvigt med hensyn til udvikling af antimikrobielle stoffer.

Den nye forordning (EU) 2019/6 om veterinærlægemidler indeholder bestemmelser om en forenklet vurderingsprocedure og en databeskyttelsesperiode, som på visse betingelser kan forlænges op til 18 år. Sådanne bestemmelser har navnlig til formål at stimulere udviklingen og øge tilgængeligheden af veterinærlægemidler såsom antimikrobielle lægemidler.

72

Kommissionen har fastlagt sin overordnede forskningsstrategi i sin europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens, og den har finansieret JPIAMR's strategiske forsknings- og innovationsdagsorden. Kommissionen erkender dog, at nogle af de store udfordringer, der er forbundet med AMR-forskning, ikke behandles tilstrækkeligt i strategien.

73

Nogle antibiotika, der stadig har effekt, trækkes tilbage fra markedet. Dette er en ensidig beslutning fra medicinalfirmaerne. Kommissionen har begrænsede muligheder for at påvirke dem trods sine bestræbelser på at være mere proaktiv.

75

Kommissionen er i færd med at undersøge, hvilken type initiativer ("pull-mekanismer") der er nødvendige for at fremme udviklingen af nye antimikrobielle stoffer. Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke fremsat specifikke forslag, men fortsætter dialogen med medlemsstaterne.

Anbefaling 3 – Styrkelse af strategier til fremme af forskning i AMR i EU

Kommissionen accepterer anbefalingen.

Revisionsholdet

Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultater eller overholdelsen af regler, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige interesse.

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling I - Bæredygtig brug af naturressourcer, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet blev ledet af Janusz Wojciechowski, medlem af Revisionsretten, og blev i beretningens afsluttende fase fortsat af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetscheferne Kinga Wisniewska-Danek og Kristian Sniter, attaché Katarzyna Radecka-Moroz, ledende administrator Colm Friel, de opgaveansvarlige Stefan Den Engelsen og derefter Malgorzata Frydel, revisorerne Anna Zalega, Xavier Demarche og Antonio Caruda Ruiz samt sekretariatsassistent Frédérique Hussenet.

Fra venstre mod højre: Anna Zalega, Katarzyna Radecka-Moroz, Nikolaos Milionis, Colm Friel, Malgorzata Frydel, Kristian Sniter, Xavier Demarche.

Slutnoter

1 Antimicrobial resistance - Key facts, WHO, februar 2018.

2 WHO (2017), Antibiotic Resistance Fact Sheet, Verdenssundhedsorganisationen.

3 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015, The Lancet, 2018.

4 EU Action on Antimicrobial Resistance, Europa-Kommissionen, 2017.

5 ECDC infografik om AMR, november 2018.

6 Jf. tabel 5 i den seneste JIACRA-rapport (fra 2017) om forbruget af antimikrobielle agenser og forekomsten af antimikrobiel resistens i bakterier fra mennesker og dyr bestemt til fødevareproduktion.

7 Jf. for eksempel WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals og How do we reduce antibiotic resistance from livestock?, Hannah Ritchie, Our World in Data, november 2017.

8 Jf. for eksempel "Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis", The Lancet, november 2017, eller "WHO calls on food industry to stop routinely using antibiotics in healthy animals", The Pharmaceutical Journal, november 2017.

9 "Antimicrobial consumption - Annual epidemiological Report for 2017", ECDC, 2018.

10 Jf. for eksempel artikel i "Chemistry World" fra juli 2018 og OECD's rapport "Stemming the superbug tide - Just a few dollars more" fra 2018.

11 DRIVE AB-rapport "Revitalising the antibiotic pipeline", 2018, inden for rammerne af New Drugs for Bad Bugs-programmet, 2018.

12 Global action plan on antimicrobial resistance, WHO, maj 2015.

13 Global Database for Antimicrobial Resistance Country Self Assessment fra WHO, Verdensorganisationen for Dyresundhed og De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation.

14 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF.

15 Rådets konklusioner om de næste skridt hen imod at gøre EU til forbillede for bedste praksis i bekæmpelsen af antimikrobiel resistens 2019/C 214/01, juni 2019.

16 Jf. EU JAMRAI vision/opgave.

17 De ni arbejdspakker er: 1. koordinering; 2. spredning; 3. evaluering; 4. integrering i nationale politikker og bæredygtighed; 5. gennemførelse af nationale One Health-strategier og nationale handlingsplaner for AMR; 6. forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet; 7. hensigtsmæssig brug af antimikrobielle stoffer til mennesker og dyr; 8. oplysningsaktiviteter og kommunikation og 9. prioritering og gennemførelse af forskning.

18 Plus Norge.

19 "Stemming the superbug tide - Just a few dollars more", OECD, 2018.

20 ESI Funds for Health - Investing for a healthy and inclusive EU - Final Report, Milieu Law and Policy Consulting, 2019.

21 Jf. også "Health sector study EU - Final Report", udarbejdet af Ernst & Young og Technopolis under en rammeaftale om støtte til EIB's rådgivningstjenester, marts 2019.

22 Fælles videnskabelig udtalelse fra ECDC, EFSA og EMA om en liste over resultatindikatorer vedrørende overvågning af antimikrobiel resistens og forbrug af antimikrobielle stoffer til mennesker og dyr bestemt til fødevareproduktion, oktober 2017.

23 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015, A. Cassini, The Lancet, 2019.

24 Rådets henstilling af 9. juni 2009 om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (2009/C 151/01).

25 Denne overvågning blev formaliseret med Rådets henstilling af 9. juni 2009 om patientsikkerhed (2009/C 151/01).

26 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: "Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet".

27 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

28 Jf. tabel 5 i den seneste JIACRA-rapport (fra 2017) om forbruget af antimikrobielle agenser og forekomsten af antimikrobiel resistens i bakterier fra mennesker og dyr bestemt til fødevareproduktion.

29 "Korrektionsenheder" anvendes til at afspejle dyrepopulationens størrelse og forskellige arters vægt.

30 Det Europæiske Lægemiddelagentur, "Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016 - Trends from 2010 to 2016", 8. ESVACS-rapport, London, 2018, s. 14..

31 Jf. tabel 4 i den 8. ESVAC-rapport.

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF.

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/4 af 11. december 2018 om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF.

34 Kommissionens forslag om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik COM(2018) 392.

35 2013/652/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier.

36 Technical specifications on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from food-producing animals and food.

37 Kommissionens GD SANTE offentliggør sine rapporter.

38 Spanien, Frankrig og Nederlandene.

39 Jf. "Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final report and recommendations", 2016, fra Det Forenede Kongeriges evaluering af AMR; Unavailability of old antibiotics threatens effective treatments for common bacterial infections", The Lancet, Volume 18 2018.

40 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines

41 COM(2019) 128 af 11/03/2019 http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF

Tidslinje

Begivenhed Dato
Revisionsplanen vedtaget/Revisionen påbegyndt 12.12.2018
Udkastet til beretning officielt sendt til Kommissionen (eller en anden revideret enhed) 26.7.2019
Den endelige beretning vedtaget efter den kontradiktoriske procedure 9.10.2019
Officielle svar fra Kommissionen (eller en anden revideret enhed) modtaget på alle sprog 11.11.2019

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3765-9 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/85123 QJ-AB-19-019-DA-N
HTML ISBN 978-92-847-3750-5 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/059409 QJ-AB-19-019-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2019

Tilladelse til at anvende eller gengive fotos eller andet materiale, hvortil Den Europæiske Union ikke har ophavsretten, skal indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

© Den Europæiske Union, 2019.
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.

Tilladelse til at anvende eller gengive følgende billeder, hvortil Den Europæiske Union ikke har ophavsretten, skal indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

Billede under punkt 20: © Shutterstock / Olga Reukova.

Billede under punkt 37: © Shutterstock / Dusan Petkovic.

Billede under punkt 46: © Shutterstock / Billion Photos.

Bilag II: © UMC Utrecht - COMBACTE-projekterne.

Sådan kontakter du EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

Sådan finder du oplysninger om EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications.
Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.