Specialioji ataskaita
Nr.21 2019

Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemos sprendimas. Pažanga gyvūnų sektoriuje, bet ši grėsmė sveikatai tebėra iššūkis ES

Apie šią ataskaitą Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) kelia vis didesnę grėsmę visuotinei sveikatai. ES, spręsdama šią problemą, vadovaujasi bendros sveikatos koncepcija grindžiamu požiūriu ir svarsto veterinarijos, žmonių sveikatos ir aplinkosaugos problemas. Patikrinome, kaip Komisija ir atitinkamos ES agentūros valdė savo paramą valstybėms narėms ir ES finansuojamus mokslinius tyrimus, skirtus kovai su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Padarėme išvadą, kad Komisijai ir agentūroms vykdant savo veiklą buvo pasiekta tam tikros pažangos. Tačiau yra mažai įrodymų, kad AAM našta sveikatai sumažėjo. Teikiame rekomendacijas, kuriomis siekiama pagerinti Komisijos atsaką į AAM, teikiant geresnę paramą valstybių narių nacionaliniams veiksmų planams; skatinant geresnį stebėjimą ir apdairų antimikrobinių medžiagų naudojimą ir stiprinant mokslinių tyrimų skatinimo strategijas.
Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Šis leidinys yra paskelbtas 23 kalbomis ir šiuo formatu:
PDF
PDF General Report

Santrauka

I

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) – kai mikrobams išsivysto atsparumas vaistams, kuriems anksčiau pavykdavo kovoti su jais – yra didėjanti grėsmė visuotinei sveikatai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pranešė, kad ES / EEE dėl jos jau kasmet miršta 33 000 žmonių, daugiausia dėl infekcijų ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos bendros sveikatos koncepciją, pagal kurią atsižvelgiama į žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinką, pripažįstama, kad reikia integruoto požiūrio į antimikrobines medžiagas.

II

Kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms yra sudėtinga. Praktikoje yra sudėtinga taikyti tinkamas infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones (įskaitant tokią bazinę praktiką kaip rankų plovimas). Taip pat sunku apdairiai naudoti esamas antimikrobines medžiagas (žmonėms ir gyvūnams gydyti), t. y. vartojant teisingą vaistą teisingai ir tik prireikus. Galiausiai daug metų nebuvo atrasta jokių naujų antibiotikų klasių.

III

ES žmonių sveikata priklauso valstybių narių kompetencijai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 168 straipsnius Sąjungai suteikiami įgaliojimai remti, koordinuoti, papildyti ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, susijusį su žmogaus sveikatos apsauga ir gerinimu. ES teisės aktais pripažįstama, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra rimta tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai, dėl kurios reikia imtis ES lygmens veiksmų. Be to, Komisijos kompetencija veikti veterinarijos klausimų, maisto saugos ir mokslinių tyrimų srityse yra aiški: visa tai susiję su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms.

IV

Mūsų audito metu nagrinėta didėjanti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmė ir naujausios ES politikos iniciatyvos. Patikrinome, kaip Komisija ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) valdė išteklius, skirtus paremti bendros sveikatos koncepcija grindžiamą valstybių narių požiūrį į atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, ir ar sistema, skirta pagerinti apdairų veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimą ir stebėti atsparumą antimikrobinėms medžiagoms maisto produktuose, buvo taikoma tinkamai. Mes taip pat tikrinome, kaip Komisija rėmė su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susijusius mokslinius tyrimus.

V

Darome išvadą, kad Komisijai ir agentūroms vykdant savo veiklą buvo pasiekta tam tikros pažangos, pavyzdžiui, veterinarijos ir su maistu susijusių klausimų srityse. Tačiau iki šiol yra mažai įrodymų, kad AAM našta sveikatai Europos Sąjungoje sumažėjo.

VI

Komisijos ir ECDC parama siekiant stiprinti bendros sveikatos koncepcija grindžiamą valstybių narių požiūrį į AAM buvo vertinga, tačiau padaryta nedidelė akivaizdi pažanga mažinant AAM. Bendrieji kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai, siekiant paremti nacionalinę bendros sveikatos politiką, sudarė tinkamas sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti, tačiau buvo susidurta su iššūkiais tvariai įgyvendinti jos rezultatus. Neseniai atliktas Komisijos finansuojamas tyrimas, kuriam vadovavo EBPO, buvo sąnaudų požiūriu efektyvių galimybių valstybėms narėms mažinti antimikrobinį atsparumą ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose kompasas. Mūsų aplankytos valstybės narės arba Komisija nuosekliai nesinaudojo rezultatų rodikliais stebėti pažangą; su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, kurios yra pagrindinis AAM infekcijų šaltinis, duomenys buvo neišsamūs ir mūsų audito metu nebuvo pakankamai žinių apie AAM aplinkoje.

VII

Apdairus veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas valstybėse narėse apskritai gerėja. 2011–2016 m. veterinarinių antimikrobinių medžiagų pardavimas sumažėjo 20 %. Tačiau esama didelių skirtumų tarp valstybių narių, o kai kurių antimikrobinių medžiagų vartojimas vis dar per didelis. Neseniai priėmus ES teisės aktus dėl vaistų ir pašarų, buvo šalinami kai kurie žinomi trūkumai. Būsima bendra žemės ūkio politika suteikia galimybę toliau stiprinti ES kovos su AAM sistemą.

VIII

Antimikrobinių medžiagų rinkai trūksta komercinių paskatų kurti naujus gydymo būdus. Finansavimas iš ES biudžeto yra pagrindinis mokslinių tyrimų investicijų šaltinis, jis sukūrė struktūras, kuriomis siekiama paspartinti naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą. Tačiau buvo vėluojama įgyvendinti ES finansuojamas viešąsias ir privačias mokslinių tyrimų iniciatyvas, ir dar nebuvo pasiekta jokių laimėjimų. Komisija išsamiai nevertino savo požiūrio į antimikrobinius mokslinius tyrimus, o jos veiksmų plane nesprendžiami kai kurie konkretūs AAM mokslinių tyrimų iššūkiai. Iš esmės nėra konkrečių iniciatyvų, kaip spręsti rinkos nepakankamumo, turinčio neigiamos įtakos naujų antimikrobinių medžiagų tiekimui, problemą.

IX

Remdamiesi savo išvadomis, teikiame rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti Komisijos atsaką į atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, teikiant geresnę paramą valstybėms narėms; skatinti apdairų antimikrobinių medžiagų naudojimą ir geresnį atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimą ir stiprinti mokslinių tyrimų strategijas.

Įvadas

Kas yra atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

01

Antimikrobinės medžiagos naudojamos žmonėms, gyvūnams ir augalams gydyti. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) įvyksta, kai mikrobai (bakterijos, virusai, parazitai ir grybai) įgyja atsparumą vaistams, kuriais anksčiau buvo galima su jais kovoti, todėl gydymas yra mažiau efektyvus arba visiškai neveiksmingas. Ilgainiui AAM vystosi natūraliai, paprastai per genetinius pokyčius1, tačiau jis spartėja, kai antimikrobinės medžiagos yra pernelyg dažnai vartojamos arba netinkamai, t. y. vartojamos neapdairiai, tai reiškia, kad teisingas vaistas yra vartojamas, kai reikia, vartojama teisinga dozė, dažnis ir trukmė yra tinkami (1 diagramoje parodyta, kaip susikuria atsparumas antimikrobinėms medžiagoms).

1 diagrama

Kaip vystosi atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

Šaltinis: Europos Audito Rūmai, remiantis Jungtinių Valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centrais (CDC).

02

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nustatė, kad atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra rimta grėsmė visuotinei sveikatai, vystymuisi ir apsirūpinimui maistu2. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) pranešė3, kad, remiantis 2015 m. duomenimis, nuo vaistams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų ES / Europos ekonominėje erdvėje (EEE) kasmet miršta 33 000 žmonių. Dėl papildomų sveikatos priežiūros sąnaudų ir našumo nuostolių AAM generuoja papildomas metines sąnaudas, siekiančias 1,5 milijardo eurų4. Infekcijoms, kurias sukelia atsparumą įgiję organizmai, paprastai gaunamoms ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, gydyti gali prireikti ilgesnio ir brangesnio gydymo, o kai kurie iš šių gydymo būdų sukelia sunkius šalutinius reiškinius (pavyzdžiui, inkstų nepakankamumą) ir didesnę pacientų mirties riziką.

03

Beveik 40 % sveikatai tenkančios atsparumo antimikrobinėms medžiagoms naštos sąlygoja bakterijos, atsparios kraštutiniu atveju skiriamiems antibiotikams (pvz., karbapenemams ir kolistinui). Jeigu kraštutiniu atveju skiriami antibiotikai nebeveiksmingi, yra sunku ir net neįmanoma gydyti užsikrėtusius pacientus5.

04

Europos Sąjungoje / EEE maždaug du trečdaliai visų antimikrobinių medžiagų naudojama maistiniams gyvūnams6. Kai kurios iš šių antimikrobinių medžiagų vėliau patenka į aplinką7. Esama įrodymų, kad dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo maistiniams gyvūnams mažinimo sumažėja antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų buvimas šiuose gyvūnuose8.

05

Antimikrobinės medžiagos, naudojamos gydant ligas, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai ir žmonės, kaip antai kampilobakteriozė ir salmoneliozė, tampa vis mažiau veiksmingos. Skirtingų šalių ir mikroorganizmų rūšių atsparumas tam tikroms antimikrobinėms medžiagoms skiriasi.

Kodėl kova su AAM yra sudėtinga

06

Dėl nuolatinio per didelio arba netinkamo antimikrobinių medžiagų naudojimo žmonių ir gyvūnų sveikatos sektoriuose spartėja atsparumo antimikrobinėms medžiagoms vystymasis. ECDC pranešė apie tam tikrą žmonių sveikatai skirtų antimikrobinių medžiagų vartojimo mažinimą: tarp valstybių narių esama didelių skirtumų9. Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų kryžminio perdavimo sveikatos priežiūros įstaigose, visų pirma ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros įstaigose, prevencija ir kontrolė yra svarbios. Tačiau praktiškai sunku užtikrinti, kad būtų taikomos geros infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės (kaip antai rankų higiena, kontaktų atsargumo priemonės, pacientų izoliavimas ir valymas). Šioms priemonėms įgyvendinti reikalingas sveikatos priežiūros įstaigų mokymas, ištekliai ir priežiūra; reikia, kad šimtai tūkstančių sveikatos priežiūros darbuotojų ES jas griežtai taikytų. Be to, ECDC duomenys rodo, kad ligoninių pagrindiniai diagnostiniai tyrimai, kurių reikia planinio gydymo tikslais, nėra atliekami visoje ES tiek, kiek reikia. Tai taip pat prisideda prie pernelyg didelio plataus spektro antibiotikų naudojimo. 2 diagramoje parodyta, kaip atsparumas antimikrobinėms medžiagoms gali plisti.

2 diagrama

Kaip plinta atsparumas antibiotikams

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis ECDC, CDC.

07

Nuo XX a. devintojo dešimtmečio neatsirado jokių naujų antibiotikų klasių (žr. 3 diagramą). Tą faktą, kad naujų vaistų nėra, komplikuoja tai, kad kai kurie jau esami antibiotikai, kurie ir toliau veikia, į rinką vaistų gamintojų plačiai nebepateikiami. Pastaraisiais metais keletas didelių korporacijų pranešė, kad pasitraukia iš antibiotikų mokslinių tyrimų ir plėtojimo10. Tokie moksliniai tyrimai yra ilgas, neapibrėžtas ir brangus procesas, ir iš esmės bet kokius atrastus naujus vaistus reikės apdairiai vartoti siekiant užtikrinti jų veiksmingumą. Pagal Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (NVI BĮ) finansuojamą naujausią projektą11 apskaičiuota, kad naujo vaisto pateikimas į rinką galėtų kainuoti 1 milijardą eurų.

3 diagrama

Naujų antibiotikų atradimas

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis „A sustained and robust pipeline of new antibacterial drugs and therapies is critical to preserve public health”, Pew Charitable Trusts, 2016 m. gegužės mėn.

08

Galiausiai kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms sudaro du pagrindiniai uždaviniai:

 • apdairesnio ir efektyvesnio esamų antimikrobinių medžiagų naudojimo užtikrinimas (įskaitant informuotumo didinimą, geresnę higienos praktiką, mokymą, priežiūrą ir stebėjimą bei geresnę diagnostiką) žmonėms, augalams ir gyvūnams;
 • bei naujų antimikrobinių medžiagų atradimas ir pateikimas (vykdant mokslinius tyrimus ir plėtojimą).

Pasauliniai kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai

09

2015 m. PSO priimtame Pasauliniame veiksmų plane12 reikalaujama, kad PSO valstybės narės iki 2017 m. vidurio parengtų ir pradėtų įgyvendinti savo nacionalinį bendros sveikatos koncepcija grindžiamą veiksmų planą (NVP). PSO „bendros sveikatos koncepcijos“ principu pripažįstama, kad reikia integruoto požiūrio į antimikrobines medžiagas, kuriuo būtų atsižvelgiama į žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinką (žr. 2 diagramą).

10

su AAM susijusi PSO visuotinė duomenų bazė rodo, kad valstybėse narėse NVP kūrimo ir įgyvendinimo etapai yra skirtingi13. Kaip matyti iš mūsų atliktos audito apklausos, iš 24 ES valstybių narių, kurios pateikė atsakymus, 16 nurodė, kad turi NVP, penkios nurodė, kad turi jo elementų, o trys nurodė, kad tokio plano neturi.

11

PSO pasaulinis veiksmų planas atspindi tarptautines pastangas bendradarbiauti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mokslinių tyrimų srityje. Nuo 2009 m. Transatlantinė atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo grupė (TATFAR) bendradarbiauja ir dalijasi geriausia patirtimi tarp Šiaurės Amerikos ir Europos. O 2018 m. G20 pradėjo vykdyti savo Pasaulinio atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mokslinių tyrimų ir plėtros centro veiklą.

ES kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai

12

Žmonių sveikata priklauso nacionalinei kompetencijai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 ir 168 straipsnius Sąjungai suteikiami įgaliojimai vykdyti veiksmus siekiant remti, koordinuoti, papildyti ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, susijusį su žmogaus sveikatos apsauga ir gerinimu.

13

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1082/201314 nustatyta, kad su AAM ir su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos yra rimtos tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai, kurių atveju reikia imtis Sąjungos lygmens veiksmų. Sprendime reikalaujama, kad valstybės narės vykdytų AAM ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūrą ir praneštų apie tokias grėsmes per Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą.

14

Priešingai, palyginti su ribotais ES įgaliojimais žmonių sveikatos srityje, ES teisės aktais reikalaujama, kad valstybės narės stebėtų ir praneštų apie atsparių zoonotinių ir simbiotinių bakterijų buvimą tam tikruose gyvūninės kilmės maisto produktuose. Visos ES draudimas pašaruose naudoti antimikrobines medžiagas kaip augimą skatinančias medžiagas įsigaliojo 2006 m. sausio 1 d. Šis draudimas buvo sustiprintas pagal naująjį ES reglamentą dėl veterinarinių vaistų.

15

Reaguodama į Tarybos raginimus imtis veiksmų, 2011 m. Komisija pradėjo įgyvendinti pirmąjį AAM veiksmų planą, apimantį tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatą. 2017 m., po to, kai buvo priimtos Tarybos išvados ir PSO pasaulinis veiksmų planas, Komisija priėmė savo „Europos bendros sveikatos koncepcija grindžiamą veiksmų planą, skirtą kovai su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM)“, kuriame pateikti veiksmai, susiję su žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ir aplinka. ES veiksmų planas remiamas bendrai iš ES sveikatos programos finansuojamomis priemonėmis, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms stiprinti savo nacionalinę bendros sveikatos koncepciją. 2019 m.15 Taryba paskelbė naujas išvadas dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. 4 diagramoje apibendrinti ES reguliavimo veiksmai, kuriais sprendžiama atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmės problema.

4 diagrama

Pagrindiniai ES reguliavimo veiksmai, skirti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemai spręsti

Šaltinis: Audito Rūmai.

16

Komisija sprendžia AAM problemą:

 • teikdama finansavimą iš Sveikatos programos atitinkamiems tyrimams ir bendriems veiksmams. Bendrieji kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai (JAMRAI) yra vienas iš Komisijos ir valstybių narių reagavimo būdų į 2016 m. birželio d. Tarybos išvadas dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Komisija taip pat finansavo atitinkamus PSO ir EBPO veiksmus, skirtus padėti valstybėms narėms;
 • siūlydama veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų teisėkūros pagrindą, į kurį būtų įtrauktos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms priemonės;
 • rengdama apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinariniuose vaistuose ir žmonių sveikatos srityje gaires;
 • rengdama mokymus ir sudarydama palankesnes sąlygas keistis patirtimi;
 • kurdama ES AAM bendros sveikatos koncepcija grindžiamą tinklą, kurį sudaro žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos sektorių vyriausybių ekspertai, taip pat atitinkamų ES agentūrų (ECDC, EMA, ir EFSA) ekspertai. ES agentūrų vaidmenys AAM srityje apibendrinti 1 langelyje;
 • remdama mokslinius tyrimus.

1 langelis

ES agentūrų vaidmuo AAM srityje

AAM yra viena iš kelių ES agentūrų kompetencijos sričių.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) remia valstybes nares joms vykdant AAM veiklą. Jis vykdo AAM ir Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programą (ARHAI) ir iš valstybių narių renka informaciją apie AAM ir antimikrobinių medžiagų suvartojimą iš trijų priežiūros tinklų. ECDC rengia mokslines rekomendacijas, įskaitant rekomendacinius dokumentus ir greitus rizikos vertinimus, rengia bendrus šalių vizitus su Komisija, taip pat rengia mokymo kursus ir skatina apdairiai naudoti antibiotikus koordinuodamas Europos informavimo apie antibiotikus dieną.

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) stebi atsparumą antimikrobinėms medžiagoms maiste ir maistiniuose gyvūnuose ir rengia mokslines ataskaitas šia tema.

Europos vaistų agentūra (EMA) teikia mokslines rekomendacijas, skatina apdairiai naudoti antimikrobines medžiagas ir stebi antibiotikų, skirtų gyvūnų sveikatai, pardavimo kiekį bei administruoja savanorišką Europos veterinarinių antimikrobinių medžiagų vartojimo priežiūros (ESVAC) projektą, kuris renka šią informaciją. Jis taip pat teikia mokslines nuomones dėl antimikrobinių vaistų rinkodaros leidimo.

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA) valdo ES finansavimą AAM pagal sveikatos programas, įskaitant bendrųjų veiksmų dėl AAM finansavimą.

17

Daugiau kaip 99 % finansavimo iš ES biudžeto, skirto su AAM susijusiems veiksmams, yra skiriama moksliniams tyrimams. Nuo 2004 m. ES finansavimas su AAM susijusiems moksliniams tyrimams viršijo 1,5 milijardo eurų. Viena iš pavyzdinių iniciatyvų yra programa „Nauji vaistai nuo kenksmingų bakterijų“ (angl. New Drugs for Bad Bugs, ND4BB), kuri buvo pradėta vykdyti 2012 m. ir yra finansuojama pagal 7BP ir valdoma NVI BĮ. Tuo siekiama sukurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, kad būtų atrasti, sukurti ir pateikti į rinką nauji antimikrobiniai gydymo būdai. Komisija taip pat finansuoja veiksmus, skirtus atsparumo antimikrobinėms medžiagoms strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkei koordinuoti ir nustatyti, visų pirma įgyvendinant bendro programavimo iniciatyvą dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (JPIAMR).

Audito apimtis ir metodas

18

Atsižvelgdami į didėjančią atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmę, kurią atspindi PSO pasaulinis veiksmų planas ir Komisijos veiksmų planas, mes patikrinome, ar Komisija ir atitinkamos ES agentūros tinkamai valdė pagrindinę veiklą ir išteklius, kad paremtų valstybes nares ir ES finansuojamus mokslinius tyrimus, kuriais siekiama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Tai apėmė darbą, kuris gali prisidėti prie naujos AAM stebėjimo sistemos ir geresnio antimikrobinių medžiagų naudojimo. Šis pagrindinis klausimas buvo padalytas į tris smulkesnius klausimus:

 1. ar Komisija ir ECDC tinkamai valdė pagrindinę veiklą ir išteklius, kad pagal ES veiksmų planą paremtų valstybių narių pagal bendros sveikatos koncepciją vykdomą reagavimą į AAM?
 2. Ar Komisija ir ES agentūros veiksmingai prisidėjo prie apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnams skatinimo ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo ES?
 3. Ar Komisija ir ES agentūros turėjo tinkamus mechanizmus ES paramai, skirtai AAM moksliniams tyrimams, koordinuoti ir vertinti?
19

Kad atsakytume į šiuos klausimus, mes:

 • patikrinome atitinkamų veiksmų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. Sveikatos programą, įgyvendinimą;
 • patikrinome, kaip nuo 2013 m. buvo įgyvendinta ES sistema, skirta stebėti AAM maistiniuose gyvūnuose ir maiste bei antimikrobinių medžiagų, skirtų gyvūnams, vartojimą;
 • apklausėme nacionalinius AAM veiksmų plano koordinatorius visose valstybėse narėse siekdami gauti tikslinę informaciją apie jų veiksmus ir jų nuomonę apie paramą, kurią jie gavo iš Komisijos ir ECDC;
 • konsultavomės su nacionalinėmis ir kitomis Švedijos, Nyderlandų, Ispanijos ir Prancūzijos institucijomis, atsakingomis už penkis iš devynių JAMRAI darbo paketų, labiausiai susijusiais su mūsų auditu ir tam tikrais mokslinių tyrimų projektais. Taip pat aplankėme PSO biurą Europoje ir EBPO;
 • patikrinome Komisijos ir agentūrų paramą, skirtą AAM moksliniams tyrimams nuo 7-osios bendrosios programos, daugiausia dėmesio skirdami programai ND4BB. Tai apėmė tikrinimą, kaip paramos gavėjai įgyvendino finansuojamus veiksmus.

Pastabos

Komisijai ir ECDC teikiant paramą, kad būtų sustiprintas bendros sveikatos koncepcija grindžiamas valstybių narių požiūris, dar negauta akivaizdžių rezultatų mažinant AAM

20

Komisija ir ECDC remia valstybes nares joms nustatant ir įgyvendinant jų nacionalinius bendros sveikatos koncepcija grindžiamus veiksmų planus (NVP), skirtus AAM, kuriuos jos susitarė įgyvendinti pagal savo PSO įsipareigojimus. Ši parama ekspertinių žinių požiūriu teikiama rengiant technines gaires, organizuojant bendrus vizitus ir kuriant priežiūros tinklus, taip pat teikiant finansinę paramą ES sveikatos programos veiksmams. Todėl mes patikrinome, ar ši parama buvo tinkamai valdoma ir padėjo pasiekti tvarių kovos su AAM rezultatų. Taip pat įvertinome, ar priežiūros tinklų surinkta informacija yra išsami ir aktuali.

Komisijai vykdant finansuojamus veiksmus buvo remiama kova su AAM, tačiau buvo susidurta su sunkumais

21

Komisija teikė paramą, finansuodama atitinkamą veiklą pagal Bendrųjų kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų sveikatos programą (JAMRAI), PSO ir EBPO (žr. 1 lentelę). Ji taip pat sukūrė bendros sveikatos tinklą, teikė gaires ir rengė mokymus.

22

Susipažinome su valstybių narių institucijų, atsakingų už nacionalinius veiksmų planus, nuomonėmis, surengę jų apklausą. Iš šių atsakymų matyti, kad Komisijos ir ECDC suteiktos paramos ir gairių kokybė iš esmės labai gerai įvertinta. Du trečdaliai respondentų manė, kad JAMRAI teikė veiksmingą paramą ir kad Komisijos rengiami mokymai, susiję su bendros sveikatos koncepcija grindžiamu požiūriu, buvo naudingi. Trys ketvirtadaliai respondentų manė, kad bendros sveikatos tinklai buvo naudingi. Jų nuomonė dėl Komisijos gairių dėl apdairaus antimikrobinių medžiagų naudojimo žmonėms ir gyvūnams taip pat buvo teigiama.

1 lentelė. Priemonės, finansuojamos pagal Sveikatos programą siekiant remti AAM politiką

Veiksmas Biudžetas (tūkstančiais eurų) Trumpas aprašymas
Bendrieji kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai (JAMRAI) 4 200 JAMRAI16 siekiama skatinti ES valstybių narių sąveiką plėtojant ir įgyvendinant veiksmingą bendros sveikatos politiką ir mažinant su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas; Jie apima 9 darbų paketus, 19 valstybių narių ir keitimosi patirtimi ir geriausios patirties plėtojimo teikimo platformą.
PSO 600 Šiais veiksmais remiamos valstybių narių pastangos parengti ir įgyvendinti nacionalinius bendros sveikatos koncepcija grindžiamus veiksmų planus.
EBPO 340 EBPO įvertino su AAM susijusią ekonominę naštą. Ji apskaičiavo, kad veiksmai, kuriais siekiama mažinti AAM, buvo geros investicijos, kurios greitai daugiau nei atsipirks.

Šaltinis: Audito Rūmai.

Vykdant Komisijos finansuojamus bendrus kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmus (JAMRAI) buvo susidurta su sunkumais, kartu palengvinant valstybių narių bendradarbiavimą

23

JAMRAI pradėti įgyvendinti 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus vykdomi 36 mėnesius. Nustatėme, kad daugumos JAMRAI darbų paketų17 sutarti išdirbiai buvo iš esmės teikiami pagal planą ir kad JAMRAI suteikia tinkamą platformą 19 dalyvaujančių valstybių narių18 keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

24

Tačiau JAMRAI susidūrė su tam tikrais sunkumais. Vykdant šiuos veiksmus nebuvo išsamaus bendros sveikatos koncepcija grindžiamo požiūrio, nes aplinkos apsaugos institucijos nedalyvavo su darbų paketais susijusiame darbe, o valstybių narių veterinarijos institucijų dalyvavimo lygis buvo gana žemas. Buvo vėluojama vykdyti 4-ą darbų paketą (dėl integracijos nacionalinėje politikoje ir tvarumo) ir 7-ą darbų paketą (dėl tinkamo antimikrobinių medžiagų naudojimo žmonėms ir gyvūnams). Be to, JAMRAI bendra sėkmė labai priklausys nuo veiksmų, kurių vėliau imsis valstybės narės, kad iš tiesų įgyvendintų darbų paketų sukurtus sprendimus.

PSO projektas neparėmė tikslinio valstybių narių skaičiaus pirmaisiais jo veiklos metais

25

PSO projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. gegužės mėn. ir jį planuojama vykdyti trejus metus, siekiant padėti valstybėms narėms parengti ir įgyvendinti nacionalinius bendros sveikatos koncepcija grindžiamus veiksmų planus. Komisija susitarė, kad PSO 2018 m. birželio mėn. valstybėms narėms pateiktų projektą ES Sveikatos saugumo komitete ir Bendros sveikatos tinkle. Šis PSO projektas audito metu atsiliko nuo tvarkaraščio ir neparėmė tikslinio valstybių narių skaičiaus, atsižvelgiant į jo įvairius smulkesnius tikslus (iš viso keturios, o ne 8–12 valstybių narių kiekvienam smulkesniam tikslui).

Komisijos finansuojamas EBPO tyrimas dėl AAM ekonominės ir sveikatos priežiūros naštos buvo tikslinio ir ekonomiškai efektyvaus veiksmo ženklas

26

2018 m. EBPO ataskaitoje19 padaryta išvada, kad atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemos sprendimas buvo gera investicija, nes buvo išvengta mirčių ir sveikatos priežiūros sistemoms sutaupyta lėšų. Paaiškėjo, kad veiksmai, kuriais siekiama mažinti AAM, yra gana pigūs, ekonomiškai efektyvūs ir įgyvendinami (žr. 2 langelį).

2 langelis

EBPO ataskaitoje nustatyti faktai. Raginimas imtis veiksmų

2018 m. EBPO ataskaitoje „Stemming the superbug tide – Just a few dollars more“ (Daugeliui vaistų atsparių bakterijų antplūdžio sustabdymas. Tik keliais doleriais daugiau) nurodoma, kad trijų iš keturių mirties nuo super mikrobų infekcijų atvejų būtų galima išvengti, jei vienam asmeniui per metus būtų išleidžiami tik 2 JAV doleriai tokioms paprastoms priemonėms kaip palankesnių sąlygų sudarymas rankų plovimui ir apdairesnis antibiotikų skyrimas.

Iki 2050 m. būtų išgelbėta iki 1,6 milijono gyvybių 33 šalyse, įtrauktose į EBPO analizę, naudojant tokias priemones kaip: ligoninių higienos reikalavimų laikymosi skatinimas; per didelio antibiotikų skyrimo mažinimas; antimikrobinio gydymo priežiūros programų gerinimas; žiniasklaidos kampanijos; greitųjų testų taikymas siekiant nustatyti, ar infekcija yra bakterinė ar virusinė.

EBPO mano, kad investicijos į šias priemones per vienus metus galėtų atsipirkti ir sutaupyti maždaug 1,5 JAV dolerio už kiekvieną vėliau investuotą JAV dolerį. Nuosekliai suderinus šias priemones būtų gauta dar daugiau naudos ir būtų sutaupyta dar daugiau lėšų.

27

Šiomis aplinkybėmis pažymime, kad sveikata nėra struktūrinių fondų strateginis investicijų prioritetas dabartiniu programavimo laikotarpiu, tačiau struktūrinių fondų lėšos naudojamos investicijoms į sveikatą. Komisijos finansuotame tyrime20 nustatyta, kad 2014–2018 m. iš struktūrinių fondų buvo finansuojami 7 404 sveikatos projektai, iš viso asignavimų vertė siekė 8 milijardus eurų. Nustatyta, kad tik du iš šių projektų turėjo konkrečius AAM tikslus. Tyrimo metu nustatyta, kad numatytas ES sveikatos programos įtraukimas į struktūrinius fondus pagal ESF+ buvo galimybė pasiekti didesnę finansavimo priemonių ir investicijų į tarpsektorinį bendradarbiavimą sinergiją21.

ECDC veiksmai suteikė vertingą paramą Komisijai ir valstybėms narėms kovojant su AAM

28

ECDC atlieka įvairias su AAM susijusias užduotis. Jis koordinuoja AAM, antimikrobinių medžiagų vartojimo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimą su trimis tinklais, t. y. Europos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo tinklu (EARS-NET); Europos antimikrobinių medžiagų vartojimo stebėjimo tinklu (ESAC-Net) ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūros tinklu (HAI-Net) pagal AAM ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programą (ARHAI). Šie priežiūros tinklai suderinta forma teikia pagrindinę mokslinę informaciją, kuri naudojama ECDC mokslinėms rekomendacijoms, mokymams, šalių vizitams ir informuotumo didinimo veiklai. ECDC naudoja iš šių tinklų gautą informaciją siekdamas ES /EEE šalių vardu teikti duomenis PSO.

29

ECDC rengia šalių vizitus, kurių tikslas – padėti nacionalinėms institucijoms. 2006–2017 m. ECDC surengė 25 tokius vizitus, skirtus antimikrobinių medžiagų naudojimui žmonių medicinoje. Nuo tada, kai 2017 m. buvo pradėtas įgyvendinti ES bendros sveikatos koncepcija grindžiamas veiksmų planas (2017 m.), ECDC ir Komisija rengia bendrus šalių vizitus pagal bendros sveikatos koncepciją, pagal kurią derinama žmonių ir gyvūnų sveikata. Jie rengiami valstybės narės kvietimu. Iki 2019 m. balandžio mėn. buvo surengti šeši tokie vizitai (palyginti su pradiniu planu surengti šešis vizitus per metus), nes dauguma valstybių narių jų neprašė. Atsakymai į mūsų apklausą parodė, kad šie vizitai turėjo didelės įtakos atitinkamų valstybių narių AAM veiksmų plėtotei.

30

Pažymime, kad ECDC gavo vis daugiau su AAM susijusių prašymų suteikti pagalbą. Jis atidėjo veiklą, kai pirmenybė buvo teikiama svarbesniems prašymams. Manome, kad ECDC veikla informuoja tiek Komisiją, tiek valstybes nares, tačiau atkreipiame dėmesį į didėjančią riziką, kad ECDC gali laiku neatlikti svarbaus su AAM susijusio darbo.

Buvo spragų, susijusių su informacija apie AAM rezultatus ir priežiūrą

31

Bendras Komisijos tikslas – pasiekti, kad ES taptų geriausios patirties AAM ir antimikrobinių medžiagų vartojimo srityje regionu. Todėl, atsižvelgdama į savo ES veiksmų planą, ji paprašė ES agentūrų (ECDC, EFSA ir EMA) parengti mokslinę nuomonę dėl rezultatų rodiklių, skirtų AAM bendros sveikatos koncepcija grindžiamam veiksmui, kuriems būtų galima naudoti esamus priežiūros duomenis. Šie rodikliai turėtų padėti valstybėms narėms stebėti jų pažangą mažinant antimikrobinių medžiagų ir AAM naudojimą žmonėms ir maistiniams gyvūnams ir nustatyti AAM rizikos mažinimo tikslus.

32

Pateikus šį prašymą, 2017 m. spalio mėn. agentūros parengė bendrą mokslinę nuomonę dėl rezultatų rodiklių22. Audito metu (2019 m. balandžio mėn.) nustatėme, kad šių rezultatų rodiklių būklė buvo neaiški, o mūsų aplankytos valstybės narės arba Komisija jų nuosekliai nenaudojo pažangai stebėti.

Nepaisant ES teisinių reikalavimų, su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūra buvo neišsami

33

Yra nuoseklių įrodymų23, kad su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos yra pagrindinis žmonių AAM infekcijos šaltinis Europoje. Remiantis ECDC duomenimis, atsparių bakterijų perdavimas ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose yra rimta problema, nes kasmet ES kyla beveik devyni milijonai su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų. Šis tyrimas parodė, kad įvairių antibiotikams atsparių bakterijų indėlis į bendrą naštą įvairiose šalyse labai skiriasi. ECDC nustatė, kad penkiose valstybėse narėse daugiau nei pusę su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų intensyviosios priežiūros ligoninėse sukelia atsparūs bakteriniai patogenai (žr. 5 diagramą).

5 diagrama

Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, kurios kyla intensyviosios priežiūros ligoninėse, AAM, remiantis ECDC surinktais duomenimis

2018 m. ECDC parengė sudėtinį su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, kurios kyla intensyviosios priežiūros ligoninėse, AAM indeksą.

Šaltinis: ECDC, 2018 m.; Pritaikyta iš: Suetens C, et al. Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1 800516.

34

Savo 2009 m. birželio 9 d. rekomendacijoje24 Taryba jau rekomendavo valstybėms narėms įsitraukti į tikslinių infekcijų tipų paplitimo tyrimus ir priežiūrą, prireikus naudojant ECDC rekomenduojamus priežiūros metodus ir Bendrijos lygmeniu sutartus rodiklius. Tačiau su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų priežiūra yra sudėtinga ir daug išteklių reikalaujanti veikla, visų pirma todėl, kad ji grindžiama pacientų informacija, kurią reikia rinkti ligoninių lygmeniu. Tam taip pat reikia išsamių duomenų patvirtinimo.

35

Nustatėme, kad ES lygmens su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimo duomenys yra neišsamūs. Kalbant apie dalyvavimą ECDC priežiūroje25, joje dalyvauja nuo šešių valstybių narių, kurios dalyvauja visuose penkiuose ECDC HAI-Net priežiūros tinklo moduliuose, iki trijų valstybių narių, kurios dalyvauja viename modulyje. Dėl priežiūros duomenų neišsamumo gali sulėtėti kovos su AAM veiksmai.

36

Aplinka kartu su žmonių sveikata ir veterinarijos klausimais yra vienas iš bendros sveikatos koncepcija grindžiamo valstybių narių požiūrio į AAM ramsčių. Pažymime, kad geresnis atsižvelgimas į aplinkos vaidmenį buvo konkretus tikslas pagal dabartinį Komisijos bendros sveikatos koncepcija grindžiamą veiksmų planą. Yra mažai informacijos apie AAM plitimo per aplinką procesą, palyginti su žmonių sveikatos ir gyvūnų sveikatos sektoriais. Aplinkos sektorius nėra konkrečiai įtrauktas į JAMRAI darbų paketus ir įvairias ES AAM priežiūros sistemas. 2019 m. Komisija priėmė komunikatą26 dėl „Europos Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje“, kuriame iškeltas tikslas nustatyti kovos su AAM veiksmus. Taip pat pažymime, kad 2019 m. EFSA mokslinėje ataskaitoje27 buvo pasiūlyta AAM stebėti aplinkoje.

Apdairus veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas valstybėse narėse pagerėjo

37

Pernelyg didelis veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas ir gyvūnų bei maisto atsparumas antimikrobinėms medžiagoms skatina AAM vystymąsi žmogaus sveikatos srityje ir yra sritys, kuriose ES turi aiškią kompetenciją (žr. 14 dalį). Todėl mes patikrinome, ar yra įrodymų, kad veterinarinės antimikrobinės medžiagos naudojamos geriau ir ar ES taisyklės dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų AAM stebėjimo ir ataskaitų teikimo praktikoje buvo taikomos tinkamai. Taip pat peržiūrėjome, kokiu mastu naujomis ES taisyklėmis dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų šalinami trūkumai.

Kai kurios valstybės narės naudojo sėkmingas antibiotikų naudojimo veterinariniuose vaistuose mažinimo strategijas

38

Maistinių gyvūnų antimikrobinių medžiagų vartojimas yra daug didesnis nei žmonių28, tiek vertinant pagal jų bendrą suvartojimą, tiek pagal dozes, palyginti su svoriu. Europos agentūros pripažino, kad veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimas yra pageidautinas kovos su AAM tikslas. Europos vaistų agentūra pranešė, kad vienam populiacijos korekcijos vienetui (PCU) parduotų veterinarinių antimikrobinių medžiagų,29, išreikštų mg, pardavimas (palyginti su bendru ūkinių gyvūnų skaičiumi) visoje ES 2011–2016 m. sumažėjo 20 %30; tačiau taip pat labai skiriasi įvairių klasių antimikrobinių medžiagų pardavimas ir naudojimas visoje ES. Šešiose valstybėse narėse antimikrobinių medžiagų pardavimo kiekiai padidėjo daugiau kaip 5 %. I priede pateikiami išsamūs kiekvienos šalies pardavimo kiekiai. 6 diagramoje parodyta, kad veterinarinių antimikrobinių medžiagų pardavimo kiekiai valstybėse narėse, išreikšti parduotais mg vienam PCU31, buvo labai įvairūs.

6 diagrama

Veterinarinių antimikrobinių medžiagų maistiniams gyvūnams pardavimo kiekiai įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi

Pastaba.

Savo naujausioje ESVAC ataskaitoje EMA patarė nenaudoti duomenų tiesioginiam šalių lyginimui atlikti.
2016 m. pardavimai, išreikšti kaip mg vienam populiacijos korekcijos vienetui.

Šaltinis: Pritaikyta iš 8-os ESVAC ataskaitos 4 lentelės, EMA.

39

Mes apsilankėme keturių valstybių narių kompetentingose institucijose siekdami aptarti jų patirtį, susijusią su apdairesniu antimikrobinių medžiagų naudojimu veterinariniuose vaistuose. 3 langelyje pateikiami keli gerosios praktikos, kurią jie naudojo siekdami pasiekti rezultatų, pavyzdžiai.

3 langelis

Valstybės narės gali sumažinti veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimą

Švedijoje veterinarinių antimikrobinių medžiagų vartojimo lygis yra žemiausias ES. Prie to prisidėjo susitelkimas į gyvūnų sveikatą, gerovę ir ūkių biologinį saugumą. Infekcijų prevencijos ir kontrolės planai privalomi visiems ūkiams, antimikrobinės medžiagos naudojamos tik pagal receptus, o nacionaliniai duomenys apie veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimą renkami jau daugelį metų.

Nyderlanduose, Prancūzijoje ir ypač Ispanijoje istorinis veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas anksčiau buvo didelis. 2011–2016 m. veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas Prancūzijoje ir Nyderlanduose maždaug perpus sumažėjo. Nors 2014–2016 m. Ispanija pasiekė 13 % sumažėjimą, ji išliko viena iš valstybių narių, kurioje veterinarinių antimikrobinių medžiagų naudojimas labai aukštas. Nors kiekvienoje iš šių šalių padėtis skiriasi, į veiksmus, kurių buvo imtasi, buvo įtrauktas konkrečių nacionalinių mažinimo tikslų ir planų nustatymas; glaudaus ūkininkų, veterinarijos gydytojų ir maisto produktų gamintojų bendradarbiavimo užtikrinimas ir kraštutiniu atveju naudojamų antibiotikų naudojimo veterinarijos sektoriuje apribojimas.

Konkretus atvejis: reikšmingai sumažintas kolistino naudojimas Ispanijoje

Kolistinas yra kraštutiniu atveju vartojamas antibiotikas, kuris turėtų būti naudojamas tik konkrečiomis aplinkybėmis (žr. 03 dalį). 2014 m. Ispanijoje kolistinas buvo daugiausia naudojamas veterinarijoje ES (naudojant 37 mg/PCU). Buvo pradėtas vykdyti veiksmų planas, o kompetentingos institucijos bendradarbiavo su veterinarijos gydytojais ir specialistais, atstovaujančiais kiaulininkystės sektoriui, kad susitartų dėl to, kaip sumažinti kolistino naudojimą. 5 mg/PCU kiekybinis tikslas nustatytas trejų metų laikotarpiui, kartu įdiegiant kontrolės priemones, kad būtų išvengta didesnio alternatyvių antibiotikų vartojimo. 2018 m. pradžioje kolistino naudojimas sumažėjo iki 7 mg/PCU (tai beveik siekia ES vidurkį).

Naująja ES teisine sistema buvo šalinami kai kurie žinomi trūkumai

40

Naujieji ES reglamentai dėl veterinarinių vaistų32 ir vaistinių pašarų33 sustiprins kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms metodą (žr. 4 langelį), reikalaujant, kad valstybės narės apdairiau naudotų antimikrobines medžiagas ir reguliuojant duomenų rinkimo sistemą. Komisija planuoja priimti įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, kad iki 2022 m. pradžios šioje srityje būtų baigta kurti nauja ES sistema.

4 langelis

Pagrindiniai AAM trūkumai, šalinami naujaisiais ES veterinarijos vaistų ir vaistinių pašarų reglamentais

Naujaisiais reglamentais bus visų pirma:

 • uždraustas profilaktinis antibiotikų naudojimas gyvūnų grupėse ir apribotas antimikrobinių medžiagų naudojimas metafilaktikos tikslais;
 • sustiprintas esamas draudimas naudoti antimikrobines medžiagas kaip augimą skatinančias medžiagas pašaruose;
 • uždraustas profilaktinis antimikrobinių medžiagų naudojimas pasitelkiant vaistinius pašarus;
 • nustatyta galimybė tam tikras antimikrobines medžiagas numatyti tik žmonėms vartoti;
 • reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų išsamius duomenis apie antimikrobinių medžiagų pardavimus ir naudojimą, atspindinčius vartojimą ūkiuose (be dabartinės savanoriškos sistemos duomenims apie visą parduodamą kiekį rinkti).
 • reikalaujama, kad trečiosios šalys laikytųsi tam tikrų apribojimų, taikomų jų eksportui į ES (laikantis draudimo naudoti antimikrobines medžiagas siekiant skatinti augimą ir didinti derlių, taip pat nustatyti antimikrobinių medžiagų, skirtų žmonėms vartoti ES, apribojimus.
41

Tačiau nustatėme, kad įgyvendinant šią sistemą Komisijos ir valstybių narių laukia iššūkiai. Visų pirma reikia atnaujinti produktų charakteristikų, susijusių su senų vaistų, įskaitant antimikrobines medžiagas, naudojimu santrauką, kad juos būtų galima toliau naudoti.

42

Be to, valstybės narės turės rinkti duomenis apie antimikrobinių medžiagų pardavimus ir naudojimą, siekdamos tiesiogiai ar netiesiogiai įvertinti tokių produktų naudojimą maistiniams gyvūnams ūkių lygmeniu. Mūsų vizitų į valstybes nares metu nustatėme, kad ūkių lygmens duomenų rinkimas yra didelis iššūkis. Kai kurioms valstybėms narėms gali prireikti Komisijos paramos duomenų rinkimo sistemai, kuri atitiktų naujus ES reikalavimus, sukurti. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, Komisija nagrinėjo galimybes teikti tokią paramą.

43

Pasiūlyme dėl būsimos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)34 Komisija nurodė, kad jos tikslas – pagerinti ES žemės ūkio sektoriaus atsaką į visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant atsparumą antimikrobinėms medžiagoms. AAM prevencija bus įtraukta į privalomą ūkių konsultavimo paslaugų apimtį, o nacionalinės institucijos turės patarti dėl ūkių praktikos, kuria užkertamas kelias AAM atsiradimui, kaip nustatyta Komisijos bendros sveikatos koncepcija grindžiamame veiksmų plane.

Tam tikrų atsparių bakterijų maiste ir gyvūnuose stebėjimas pagerėjo, tačiau tebėra spragų

44

Mūsų aplankytos valstybės narės įgyvendino reikalavimus, nustatytus atitinkamame Komisijos sprendime35 dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo. Nustatėme, kad jos vykdė papildomą priežiūrą, kuri viršija ES reikalavimus. Tačiau taip pat nustatėme tam tikras rizikos sritis, į kurias verta atsižvelgti planuotos šio Komisijos sprendimo peržiūros, kurią mes apibendriname 5 langelyje, kontekste.

5 langelis

Rizikos sritys, susijusios su būsima ES zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema

Dėl trečiųjų šalių maisto produktų importo, ypač akvakultūros produktų ir šviežios mėsos, kyla rizika sveikatai, susijusi su AAM, tačiau nepakanka duomenų, kad būtų galima įvertinti rizikos rimtumą ir ar reikia konkrečių ES šių produktų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo reikalavimų. Atkreipiame dėmesį į tai, kad panašūs klausimai taip pat buvo aptarti 2019 m. mokslinėje ataskaitoje, kurią pateikė EFSA36.

Dabartiniai ES stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai taikomi mėsos vartojimui skirtiems galvijams, kiaulėms ir naminiams paukščiams, kurie yra dažniausiai visoje ES vartojamos rūšys. Kai kuriose Europos dalyse taip pat dažnai vartojamos kitos nei 2013 m. Komisijos sprendime nagrinėjamos rūšys, pavyzdžiui, antys, triušiai, ožkos ir avys. Kai kurios šalys gali atlikti AAM šių rūšių maisto produktuose stebėjimą, tačiau pagal ES sistemą to nėra reikalaujama.

45

Komisijos teisė tikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina AAM stebėjimo sistemą, yra vienas iš nedaugelio patikimų būdų, kuriais Komisija gali pasinaudoti siekdama patikrinti, kaip valstybės narės taiko su AAM susijusius veterinarinius veiksmus, ir padėti juos geriau įgyvendinti. Komisijos ataskaitos prieinamos viešai37. 2014–2018 m. Komisija patikrino 14 valstybių narių, įskaitant tris38 iš keturių šio audito metu aplankytas valstybes nares. Vizitai jai suteikė patikinimą, kad valstybės narės vykdo su veterinarija susijusias AAM stebėjimo prievoles. Nustatėme, kad Komisijos darbas buvo geros kokybės ir padėjo pagerinti nacionalines stebėjimo sistemas. 2018 m. pabaigoje Komisija sustabdė vizitus, nes manė, kad pirminiai audito darbo tikslai yra pasiekti ir ketino peržiūrėti stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą.

Iš ES biudžeto skiriama didelė parama AAM moksliniams tyrimams, tačiau dėl to dar nepasiekta didelių laimėjimų

46

Naujų antimikrobinių medžiagų, alternatyvių gydymo būdų ir vakcinų moksliniai tyrimai ir plėtotė yra labai sudėtingas ir labai svarbus elementas kovojant su AAM. Tai yra sritis, kuriai yra skiriama didžioji dalis AAM veiksmų ES finansavimo. Tikrinome, ar mokslinių tyrimų pastangos buvo dedamos laikantis strateginio požiūrio ir sprendžiant pagrindinius uždavinius, kartu skatinant tvarius rezultatus.

Komisija koordinuoja AAM mokslinius tyrimus, tačiau visapusiškai neįvertino savo požiūrio

47

Savo 2017 m. veiksmų plane Komisija pranešė, kad nuo 2000–2006 m. programavimo laikotarpio pradžios AAM moksliniams tyrimams ji panaudojo daugiau kaip 1,3 milijardo eurų. Be to, NVI BĮ programai „Nauji vaistai nuo kenksmingų bakterijų“ (angl. New Drugs for Bad Bugs, ND4BB) skyrė 367 milijonus eurų. Iš ES biudžeto AAM moksliniai tyrimai finansuojami bent tiek pat, kiek visos ES valstybės narės kartu sudėjus. Komisija aktyviai koordinuoja savo MTTP srities pastangas tarptautiniu mastu (kaip antai G20 AAM mokslinių tyrimų ir plėtros centras, Transatlantinė AAM tyrimo grupė, JPIAMR).

48

Dauguma Komisijos finansuojamų mokslinių tyrimų pastangų buvo skirta naujų antimikrobinių medžiagų, gydymo būdų ir vakcinų kūrimo paieškai. Taikant šį finansavimą naudojamasi dotacijų mokėjimais, kurie padeda „prastumti“ idėjas dėl naujų vaistų nuo kūrimo etapo (žr. 7 diagramą) ir iki pat jų komercinimo. Šiam finansavimui kyla didelė rizika, nes AAM moksliniai tyrimai savaime yra sudėtingi; komercinės pramonės subjektai iš esmės prarado norą investuoti šioje srityje (žr. 07 dalį); šiuo metu nėra jokių konkrečių pritraukimo ekonominių paskatų (pavyzdžiui, patekimo į rinką atlygio ir ilgalaikių tiekimo tęstinumo modelių). Iš tiesų, dedant mokslinių tyrimų pastangas kol kas jau daugelį metų nesukuriamos naujos antimikrobinės medžiagos (žr. 3 diagramą).

49

Komisija neatliko išsamaus savo paramos AAM moksliniams tyrimams vertinimo, t. y. veiklos, kuriai tenka daugiau kaip 99 % ES AAM biudžeto. Tai svarbu, kai, kaip rodo neseniai atliktas EBPO tyrimas (žr. 2 langelį), investicijos į pagerintą higieną, infekcijų prevenciją ir antimikrobinio gydymo priežiūrą sveikatos priežiūros srityje yra ekonomiškai efektyvus būdas išleisti viešąsias lėšas ir veiksmingai sumažinti šiuo metu AAM keliamą grėsmę. Be to, AAM moksliniai tyrimai aplinkoje tapo svarbūs norint gauti patikimų įrodymų, kad būtų galima toliau formuoti politiką.

ES finansuojami moksliniai tyrimai davė tam tikrų teigiamų rezultatų, tačiau buvo sunku spręsti kai kuriuos svarbius uždavinius

50

Mes sutelkėme savo tyrimą į ND4BB programą, proveržį lemiančią ES viešąją privačią iniciatyvą dėl kovos su AAM skatinant naujų gydymo būdų atradimą ir plėtotę (žr. II priedą). Bendra programos vertė viršija 650 milijonų eurų, o tai apima 367 milijonus ES biudžeto lėšų. 7 diagramoje parodyti tipiniai naujų antimikrobinių medžiagų paieškos etapai.

7 diagrama

Naujų antimikrobinių medžiagų pateikimas rinkai

Šaltinis: Audito Rūmai, priimta iš COMBACTE valdymo subjekto (Utrechto universiteto Medicinos centro).

51

Atkreipėme dėmesį į tai, kad du iš septynių projektų, kurie sudaro programą ND4BB („Translocation“ ir „Drive-AB“), buvo įgyvendinti per numatytus terminus ir neviršijant biudžeto. Vienas projektas (ENABLE) yra teisingame kelyje siekiant ar viršijant savo tikslus neviršijant biudžeto, o įgyvendinant likusius keturis projektus (COMBACTE ir iABC projektai) buvo labai vėluojama panaudoti turimas lėšas. Kaip parodyta 2 lentelėje, daugiau kaip pusės viso programos gyvavimo ciklo metu 2018 m. pabaigoje padaryta pažanga labai atsiliko nuo pradinio plano ir buvo skirtas tik ketvirtadalis ND4BB biudžeto. Vėlavimai nestebina tokioje nepastovioje ir sudėtingoje srityje kaip antibiotikų atradimas ir kūrimas. Šio pobūdžio veiklą vykdyti labai sunku, kai susiduriama su tradicinio projektais grindžiamo ir dotacijų finansavimo metodo apribojimais.

2 lentelė. Vėluojama pasiekti pažangą, susijusią su programa ND4BB

Pastaba. EFPIA: Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija.

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (NVI BĮ) pateikta informacija.

52

Procesas nuo vaistų atradimo iki naujų gydymo būdų pateikimo rinkai yra labai sudėtingas ir paprastai trunka iki 15 metų (žr. 7 diagramą). ENABLE – tai vaistų atradimo platforma antibiotikams, skirtiems gramneigiamoms bakterijoms, kurios yra sunkiausiai gydomos antimikrobinėmis medžiagomis. ENABLE finansuoja investicijas į specializuotą kompetenciją ir tinklų kūrimą (įtraukiant privatųjį sektorių ir akademinę bendruomenę), kurių reikia vaistų atradimui ir ikiklinikiniams tyrimams. Tokia techninė patirtis ypač vertinga MVĮ ir akademinėms organizacijoms. Ši platforma padidina galimybes nustatyti junginius, kurie gali greitai pereiti per klinikinių tyrimų etapą. Jos tikslas buvo sukurti vieną produktą, kuris galėtų pereiti prie klinikinių tyrimų. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, vis dar buvo penki vaistai, kurie buvo kuriami įgyvendinant platformą ENABLE, pradedant nuo daugiau kaip 100 kvietimų pareikšti susidomėjimą, ir tai gerokai viršijo pradinį tikslą. Tačiau kyla pavojus, kad pastangos sukurti šiuos penkis vaistus, kurie vis dar yra kuriami, sulėtės, jei platformos įgyvendinimas, kaip numatyta, baigsis 2020 m., ir kad bus vėluojama pereiti prie klinikinių tyrimų, ypač dėl to, kad trys iš jų priklauso MVĮ, o kitas – akademinei įstaigai.

53

COMBACTE (iABC projektai) trunka iki 7 metų, jais siekiama remti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir tinklų kūrimą, kad būtų galima greičiau atrasti ir kliniškai ištirti naujas antimikrobines medžiagas. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, įgyvendinant projektus iš esmės pavyko sukurti šią infrastruktūrą, tačiau nebuvo jokio ES mechanizmo infrastruktūrai finansuoti po to, kai projektai buvo užbaigti.

54

„Combacte-NET“ ir „Magnet“ klinikinių tyrimų projektų metu buvo bandomi nauji daug žadantys produktai, o tinklo infrastruktūros kūrimas davė vertingų rezultatų. Šie projektai padeda stiprinti gebėjimus klinikinių tyrimų ir kūrimo atveju šalyse, kuriose AAM lygiai yra aukšti. Šie projektai taip pat pritraukia ne Europos bendrovių susidomėjimą antimikrobinio vystymosi srityje, ir buvo bendradarbiaujama su panašiu Amerikos mokslinių tyrimų projektu. Numatoma, kad šiems projektams skirtas ES biudžeto finansavimas baigsis 2021 m.

55

2018 m. Komisija projektų „Combacte“ valdymo subjektui skyrė dotaciją, kuria siekiama sukurti naujo klinikinių tyrimų tinklo (ECRAID planas) verslo modelį, sujungti esantį tinklą “Combacte” su klinikinių tyrimų tinklu, sukurtu naujoms infekcinėms ligoms gydyti. Numatyta, kad ECRAID planas bus pradėtas kurti 2021 m. Tuo metu, kai buvo atliekamas mūsų auditas, nebuvo susitarta, kaip būtų galima išlaikyti pagal projektą „Combacte“ sukurtą infrastruktūrą.

56

AAM skirtame ES bendros sveikatos koncepcija grindžiamame veiksmų plane Komisija nustatė tikslą remti MVĮ mokslinių tyrimų ir plėtotės srityje. MVĮ vaidmuo atrandant antimikrobines medžiagas didėja, ypač atsižvelgiant į tai, kad didelės farmacijos bendrovės pasitraukė iš tokių tyrimų (žr. 07 dalį). Tik apie 5 % finansavimo pagal programą ND4BB buvo panaudota MVĮ, daugiausia pagal projektą „Enable“, skirtame vaistams atrasti.

57

ES bendros sveikatos koncepcija grindžiamame veiksmų plane numatyta Komisijos paramos ir mokslinių tyrimų veiklos strategija. Ji apima planuojamus veiksmus, skirtus žinioms apie aptikimą, infekcijų kontrolę ir priežiūrą gerinti, kurti naujas gydymo priemones ir alternatyvas bei naujas prevencines vakcinas. Tačiau Veiksmų planu nesprendžiamos visos konkrečios atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mokslinių tyrimų srityje problemos, visų pirma:

 • problema, kurią lemia ilgi terminai ir iššūkiai, susiję su naujų antibiotikų atradimu ir kūrimu;
 • kaip integruoti ilgalaikius mokslinių tyrimų prioritetus ir toliau vykdyti veiklą per visą programavimo laikotarpį;
 • problema, susijusi su metodais, skirtais dirbti su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis (akademikais, MVĮ, farmacijos pramone, tarptautinėmis finansavimo ir koordinavimo iniciatyvomis).

Komisijos iniciatyvos dar neišsprendė rinkos nepakankamumo problemos, susijusios su antimikrobiniais tyrimais ir plėtote

58

Farmacijos bendrovės nusprendė iš kai kurių valstybių narių rinkos pašalinti kai kurias antimikrobines medžiagas, kurios ir toliau veikia39, kaip antai pirmaeilio bendruomenėje įgytos pneumonijos gydymo galimybę ir rekomenduojamą tam tikrų šlapimo takų infekcijų gydymo būdą. Komisija neturi aiškių įgaliojimų siūlyti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama išvengti esamų antimikrobinių medžiagų pašalinimo iš rinkos arba jį sulėtinti.

59

Savo 2017 m. ES bendros sveikatos koncepcija grindžiamame veiksmų plane, skirtame atsparumui antimikrobinėms medžiagoms, Komisija iškėlė sau užduotį remti naujų ekonomikos modelių, skirtų naujų antimikrobinių medžiagų kūrimui remti, kūrimo mokslinius tyrimus.

60

Nustatėme, kad nepaisant bendro farmacijos pramonės atstovų pasitraukimo iš antimikrobinių medžiagų mokslinių tyrimų, NVI BĮ ir jos partneriai apskritai sugebėjo išlaikyti tikėtiną viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą pagal programą ND4BB (žr. 2 lentelę). Nors tai teikia vilčių, susirūpinimą kelia tai, kad farmacijos bendrovėms nepakanka komercinių paskatų investuoti į šią sritį.

61

Įvykdžius projektą Drive-AB“, 2018 m. kovo mėn. buvo parengta ataskaita, kurioje pateiktos rekomendacijos, kaip stiprinti investicinį klimatą ir naujų antimikrobinių medžiagų bazę. Ataskaitoje patvirtinta, kad naujų antimikrobinių medžiagų kūrimo rinka apskritai nėra komerciškai patraukli. Joje paaiškinta, kaip skatinamosios priemonės, pavyzdžiui, dotacijos, gali padengti MTTP išlaidas, tačiau ji nepadidino visos rinkos patrauklumo. Ataskaitoje padaryta išvada, kad reikalingi pritraukimo mechanizmai. Apskaičiuota, kad prireiks maždaug 1 milijardo eurų, kad rinkos paklausa grindžiamas mechanizmas sėkmingai pateiktų rinkai vieną pirmą tokios rūšies naują antibiotiką. Komisija valstybėms narėms išplatino „Drive-AB“ tyrimo rezultatus ir, konsultuodamasi su tarptautiniais partneriais (žr. 47 dalį), svarstė, kokių tolesnių veiksmų imtis siekiant paskatinti naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą. Mūsų audito metu Komisija nebuvo nusprendusi dėl konkrečių iniciatyvų, skirtų pritraukimo mechanizmams skatinti.

Išvados ir rekomendacijoss

62

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM) įvyksta, kai mikrobams išsivysto atsparumas anksčiau veikusiems vaistams. Tai rimta ir vis didėjanti grėsmė pasaulio ir Europos sveikatai. Apskaičiuota, kad 33 000 žmonių ES / EEE jau kasmet miršta nuo vaistams atsparių bakterijų sukeltų infekcijų ir dėl to susidaro papildomų išlaidų, kurios sudaro 1,5 milijardo eurų. ES vadovaujasi bendros sveikatos koncepcija grindžiamu požiūriu į AAM, t. y. integruotu požiūriu į žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką.

63

Žmonių sveikata priklauso valstybių narių kompetencijai. Komisijos vaidmuo yra papildyti ir remti valstybių narių veiksmus. Tačiau taikomos ES antimikrobinių medžiagų vartojimo stebėjimo ir atsparių bakterijų priežiūros taisyklės. Komisijos veiksmų įgaliojimai aiškiau apibrėžti veterinarijos ir su maistu susijusių klausimų atveju (1416 dalys).

64

Patikrinome, ar Komisija ir atitinkamos ES agentūros tinkamai valdė pagrindinę veiklą ir išteklius, siekdamos paremti valstybes nares ir ES finansuojamus mokslinius tyrimus, skirtus kovai su AAM (18 ir 19 dalys).

65

Darome išvadą, kad Komisijai ir agentūroms vykdant savo veiklą buvo pasiekta tam tikros pažangos, pavyzdžiui, veterinarijos ir su maistu susijusių klausimų srityse. Tačiau iki šiol yra mažai įrodymų, kad AAM našta sveikatai Europos Sąjungoje sumažėjo.

66

Nustatėme, kad Komisijos ir ECDC parama, siekiant remti bendros sveikatos koncepcija grindžiamą valstybių narių požiūrį į AAM, kol kas nedavė apčiuopiamų rezultatų mažinant AAM, nors ją vertina valstybės narės ir ji gali daryti teigiamą poveikį. Nustatėme, kad ES finansuojami bendrieji veiksmai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (JAMRAI) padėjo valstybėms narėms bendradarbiauti, tačiau kilo sunkumų, ypač siekiant tvaraus jų rezultatų įgyvendinimo valstybėse narėse (23 ir 24 dalis). ES finansuojamas ir EBPO vadovaujamas projektas parodė, kad, siekiant sumažinti AAM ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, buvo taikomos įvairios gana paprastos, pigios ir ekonomiškai efektyvios galimybės (antibiotikų priežiūros programos, infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės, žiniasklaidos kampanijos ir greitos diagnostikos testai). Manome, kad yra tolesnių sinergijų, kuriomis galima remti kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms tikslinėmis, ekonomiškai efektyviomis investicijomis, bendrai finansuojamomis su ES parama tose valstybėse narėse, kurios turi imtis labiau skatinančių veiksmų (26 ir 27 dalys).

67

Nustatėme, kad apskritai ECDC veikla padeda priimti informacija pagrįstus politinius sprendimus (2830 dalys). Tačiau Komisijos ir ECDC bendri vizitai į valstybes nares, kurie, kaip mes nustatėme, yra naudinga priemonė, remianti jų bendros sveikatos koncepcija grindžiamus nacionalinius veiksmų planus, vyko lėtai dėl mažesnės nei buvo numatyta paklausos valstybėse narėse (29 dalis).

68

Komisija informaciją apie AAM gauna vykdydama įvairią stebėjimo veiklą. Tačiau mūsų aplankytos valstybės narės arba Komisija nuosekliai nesinaudojo bendrai ES agentūrų parengtais rezultatų rodikliais stebėti pažangą (31 ir 32 dalys). ES stebėjimų duomenys apie su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, kurios Europoje yra pagrindinis atsparių bakterijų sukeliamų žmonių infekcijų šaltinis, yra neišsamūs (3335 dalys). Atsižvelgimas į aplinkos vaidmenį buvo konkretus tikslas pagal Komisijos bendros sveikatos koncepcija grindžiamą veiksmų planą. Tačiau audito metu buvo nepakankamai žinių apie AAM paplitimą ir plitimą aplinkoje (36 dalis).

1 rekomendacija. ES atsako į AAM gerinimas geriau remiant valstybių narių nacionalinius veiksmų planus

Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, turėtų:

 1. skatinti JAMRAI ir EBPO projektų rezultatus ir nustatyti esamas finansavimo galimybes, kad būtų galima geriau remti tvarų valstybių narių su AAM susijusios bendros sveikatos politikos įgyvendinimą;
 2. naudoti rezultatų rodiklius, siekiant padėti valstybėms narėms įvertinti jų pažangą kovojant su AAM;
 3. įgyvendinant savo naują požiūrį į vaistinius preparatus aplinkoje, įvertinti AAM paplitimo aplinkoje stebėjimo integravimo į esamas aplinkos stebėjimo programas galimybę.

Tikslinė įgyvendinimo data: 2021 m. pabaiga.

69

Apdairus antimikrobinių medžiagų veterinarijos srityje naudojimas apskritai gerėja, o kai kurios valstybės narės padarė didelę pažangą siekdamos pažaboti tam tikrų antimikrobinių medžiagų pardavimą veterinarijoje. Tačiau esama didelių skirtumų tarp mažiausiai ir daugiausiai jų vartojančių valstybių narių, o kai kurių antimikrobinių medžiagų vartojimas vis dar per didelis (38 ir 39 dalys). Naujosiomis ES taisyklėmis dėl veterinarinių vaistų ir vaistinių pašarų buvo pašalinti kai kurie žinomi trūkumai, susiję su antimikrobinių medžiagų vartojimo mažinimu ir priežiūros duomenų gerinimu. Tačiau išlieka tam tikrų problemų, įskaitant galimus sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės rinkdamos duomenis. Būsima bendra žemės ūkio politika suteikia galimybę toliau stiprinti ES kovos su AAM sistemą (4043 dalys).

70

Vienintelė AAM sritis, kurioje Komisija turi aiškius tikrinimo įgaliojimus, yra atsparių zoonotinių ir simbiotinių bakterijų buvimo tam tikruose gyvūninės kilmės maisto produktuose stebėjimas ir ataskaitų teikimas. Nustatėme, kad šis stebėjimas ir ataskaitų teikimas iš esmės buvo gerai įgyvendinti, tačiau vis dar yra rizikos sričių, į kurias verta atsižvelgti atliekant planuotą sistemos peržiūrą. Komisijos patikrinimai padėjo pagerinti valstybių narių sistemas (44 ir 45 dalys).

2 rekomendacija. Skatinti geresnį veterinarinių antimikrobinių medžiagų stebėjimą ir apdairų jų naudojimą

Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, turėtų padėti valstybėms narėms kurti sistemas (nustatant minimalius reikalavimus ir atsižvelgiant į finansinę paramą), kurios atitiktų naujų ES teisės aktų, reglamentuojančių veterinarinius vaistus, duomenų rinkimo reikalavimus.

Tikslinė įgyvendinimo data: 2022 m. pabaiga.

71

Komisija kartu su ES biudžetu yra vienas iš didžiausių pasaulyje pavienių investuotojų į AAM mokslinius tyrimus ir plėtrą. Antimikrobinių medžiagų rinkai trūksta komercinių paskatų kurti naujas antibiotikų klases. Komisija, atsižvelgdama į dideles šio veiklos tipo sąnaudas ir į pramonės nenorą investuoti, didžiąją šio biudžeto lėšų dalį investavo į mokslinius tyrimus, kad atrastų ir sukurtų naujus gydymo būdus (vadinamuosius „pasiūla grindžiamus mechanizmus“). Šie moksliniai tyrimai savaime yra sudėtingi ir vis dar rinkai nepateikta jokių novatoriškų gydymo būdų. Pažymėjome, kad Komisija nebuvo visapusiškai įvertinusi savo investicijų į AAM mokslinius tyrimus (0749 ir 61 dalys).

72

Nustatėme, kad kai kurie su AAM susiję projektai, finansuojami per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę (t. y. programa „Nauji vaistai nuo kenksmingų bakterijų“), kurią Komisija vykdė per NVI BĮ, vėlavo. Mokslinių tyrimų plėtojimo, kurį remia ši programa, srityje yra tam tikrų įdomių produktų. Vertingas turtas jau sukurtas, siekiant paspartinti sėkmingą naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą, ir yra iniciatyvų, kuriomis jis būtų paremtas. Manome, kad Komisijos bendros sveikatos koncepcija grindžiamame veiksmų plane nesprendžiami kai kurie konkretūs AAM mokslinių tyrimų iššūkiai. Pavyzdžiui, jame nenagrinėjama, kaip geriau įtraukti MVĮ (kurios yra labai svarbios nustatant perspektyvius naujus junginius) ir kaip integruoti ilgalaikius mokslinių tyrimų prioritetus ir toliau vykdyti veiklą finansavimo programavimo laikotarpiais (5057 dalys).

73

Kai kurios antimikrobinės medžiagos, kurios ir toliau veikia, yra pašalintos iš rinkos. Komisija neturi aiškių įgaliojimų siūlyti iniciatyvas, kuriomis siekiama išvengti šio proceso arba jį sulėtinti (58 dalis).

74

Nors tam tikros farmacijos bendrovės pasitraukė iš AAM mokslinių tyrimų, bendrovės, dalyvaujančios pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, iš esmės išlaikė bendrus įsipareigojimus (60 dalis).

75

Siekdama išspręsti rinkos nepakankamumo problemą, susijusią su naujų antimikrobinių medžiagų pateikimu, Komisija išnagrinėjo ekonominių paskatų modelius (arba „pritraukimo mechanizmus“) ir palaikė ryšius su suinteresuotosiomis šalimis. Mūsų audito metu ji nebuvo pateikusi konkrečių pasiūlymų dėl jų (61 dalis).

3 rekomendacija. AAM mokslinių tyrimų skatinimo ES strategijų stiprinimas

Komisija turėtų:

 1. remdamasi jau atliktu darbu, išsamiai įvertinti paramą, kurią ji skyrė AAM moksliniams tyrimams;
 2. parengti strategiją, skirtą jos paramai AAM moksliniams tyrimams pasaulinių ir Europos finansavimo programų ir iniciatyvų kontekste, nustatant, kaip palaikyti veiklą per visą programavimo laikotarpį ir ar reikia naujų sąsajų su MVĮ atrandant naujus vaistus ir vykdant klinikinius tyrimus;
 3. konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, toliau nagrinėti, kaip išspręsti rinkos nepakankamumo problemas, turinčias įtakos naujų antimikrobinių medžiagų teikimui.

Tikslinė įgyvendinimo data: 2021 m. pabaiga a) punkto atveju ir 2022 m. pabaiga.

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Nikolaos Milionis, 2019 m. spalio 9 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne

Priedai

I priedas. Metinis veterinarinių antimikrobinių medžiagų, skirtų maistui auginamų rūšių gyvūnams, pardavimas mg/PCU atrinktose Europos šalyse 2011–2016 m.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Austrija 54,5 54,9 57,2 56,3 50,7 46,1
Belgija 175,3 163,1 156,6 158,3 150,1 140,1
Bulgarija 92,6 98,9 116,1 82,9 121,9 155,3
Kroatija       113,2 100,0 92,9
Kipras 407,6 396,5 425,8 391,5 434,2 453,4
Čekija 83,0 79,8 82,2 79,5 68,1 61,2
Danija 42,6 44,1 44,9 44,2 42,2 40,8
Estija 70,7 62,9 70,4 77,1 65,2 64,0
Suomija 21,9 21,8 22,4 22,3 20,4 18,6
Prancūzija 116,5 102,7 95,0 107,0 70,2 71,9
Vokietija 211,5 204,8 179,7 149,3 97,9 89,2
Graikija         57,2 63,5
Vengrija 192,5 245,8 230,7 193,1 211,4 187,1
Airija 46,5 55,0 55,9 47,6 51,0 52,1
Italija 371,0 341,0 301,6 332,4 322,0 294,8
Latvija 36,7 41,5 37,7 36,7 37,6 29,9
Lietuva 41,3 39,2 29,1 35,5 35,1 37,7
Liuksemburgas   43,2 52,1 40,9 34,6 35,5
Nyderlandai 113,8 74,9 69,9 68,4 64,4 52,7
Lenkija 127,3 135,2 151,5 140,8 138,9 129,4
Portugalija 161,8 156,9 187,2 201,6 170,2 208,0
Rumunija       109,0 100,5 85,2
Slovakija 43,7 43,3 59,3 65,9 51,0 50,4
Slovėnija 46,1 37,0 22,4 33,4 26,4 30,3
Ispanija 335,8 302,4 317,1 418,8 402,0 362,5
Švedija 13,6 13,5 12,7 11,5 11,8 12,1
Jungtinė Karalystė 51,1 66,3 62,1 62,1 56,7 45,0

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos vaistų agentūra, 2018 m., Aštuntoji ESVAC ataskaita.

II priedas. ND4BB projektai, palyginti su vaistų kūrimo procesu

© Utrechto universiteto medicinos centras, COMBACTE projektas.

Akronimai ir santrumpos

AAM: atsparumas antimikrobinėms medžiagoms

ARHAI: Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programa

CHAFEA: Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga

DG RTD: Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

DG SANTE: Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

EARS-Net: Europos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo tinklas

EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ECDC: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

EFPIA: Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija

EFSA: Europos maisto saugos tarnyba

EMA: Europos vaistų agentūra

EPHA: Europos visuomenės sveikatos aljansas

ESAC-Net: Europos antimikrobinių medžiagų suvartojimo stebėjimo tinklas

ESVAC: Europos antimikrobinių medžiagų vartojimo veterinariniais tikslais stebėjimas

HAI: Healthcare Associated Infections

HAI-Net: Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų stebėjimo tinklas

JAMRAI: Bendrieji kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir su sveikatos priežiūra susijusiomis infekcijomis veiksmai

JIACRA: Bendra kelių agentūrų parengta antimikrobinių medžiagų vartojimo ir atsparumo analizė

JPIAMR: Bendro programavimo iniciatyva dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms

MVĮ: Mažoji ir vidutinio dydžio įmonė

NVI BĮ: Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė

NVP: nacionalinis veiksmų planas

PSO: Pasaulio sveikatos organizacija

TAFTAR: Transatlantinė atsparumo antimikrobinėms medžiagoms tyrimo grupė

Žodynėlis

Antibiotikai: antimikrobinė medžiaga, kovojanti su bakterinėmis infekcijomis.

Antimikrobinės medžiagos: medžiaga, kuri naikina mikrobinius organizmus arba stabdo jų augimą. Pavyzdžiui, antibiotikai, antivirusiniai vaistai, vaistai nuo maliarijos ir priešgrybeliniai vaistai.

Atsparumas antibiotikams: atsiranda, kai bakterijoms išsivysto atsparumas antibiotikams, kurie buvo sukurti siekiant jas sunaikinti.

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms: mikroorganizmo (pavyzdžiui, bakterijų, virusų, kai kurių parazitų ir grybelių) gebėjimas sustabdyti antimikrobinę medžiagą, kad ji prieš jį neveiktų. Mikroorganizmai įgauna atsparumą genetinėmis mutacijomis ar gavę genetinės informacijos. Natūralus reiškinys, kuris pagreitėja dėl antimikrobinių vaistų netinkamo naudojimo ir per didelio jų naudojimo.

Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas: Komisijos planas, kaip užtikrinti novatorišką, veiksmingą ir tvarų atsaką į atsparumą antimikrobinėms medžiagoms; skatinti mokslinius tyrimus, skatinti pasaulinio masto veiksmus ir atlikti pagrindinį vaidmenį kovojant su AAM.

Bendros sveikatos koncepcija: principas, pagal kurį pripažįstama, kad žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata yra tarpusavyje susijusi.

Gramneigiamos bakterijos: Viena iš dviejų pagrindinių bakterijų grupių. Dėl savo neprasiskverbiančių ląstelių sienelių ir įgimto gebėjimo mutuoti ir pernešti genetinę medžiagą, šios bakterijos tampa vis atsparesnės daugumai turimų antibiotikų.

JAMRAI darbų paketai: Yra devyni darbų paketai: 1. Koordinavimas; 2. Sklaida; 3. Vertinimas; 4. Integracija nacionalinėje politikoje ir tvarumas; 5. Nacionalinių bendros sveikatos strategijų ir nacionalinių veiksmų planų, skirtų AAM, įgyvendinimas; 6. Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija; 7. Tinkamas antimikrobinių medžiagų naudojimas žmonėms ir gyvūnams; 8. Informuotumo didinimas ir komunikacija; 9. Mokslinių tyrimų prioritetų nustatytas ir įgyvendinimas.

Nacionalinis veiksmų planas: valstybės narės parengtas ir patvirtintas veiksmų planas, suderintas su pasaulinio kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plano tikslais.

Pasaulinis PSO atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas: pasaulinis kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms planas, priimtas 2015 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos, kuriuo siekiama užtikrinti, kad infekcinių ligų gydymas ir prevencija būtų sėkmingai vykdomi naudojant veiksmingus ir saugius vaistus.

Paskutinės kartos antibiotikai: paskutinė gydymo galimybė, taikoma pacientams, užsikrėtusiems bakterijomis, atspariomis kitiems turimiems antibiotikams.

Plataus spektro antibiotikas: antibiotikas, kuris veikia dviejų pagrindinių (gramteigiamų ir gramneigiamų) bakterijų grupių arba įvairių ligas sukeliančių bakterijų atžvilgiu.

Rimta tarpvalstybinė grėsmė sveikatai: biologinės, cheminės, susijusios su aplinka ar nežinomos kilmės keliantis pavojų gyvybei ar kitais atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris plinta per valstybių narių nacionalines sienas arba kurio atveju yra reikšminga tokio plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos: infekcijos, kurias pacientai gauna gydymo įstaigoje, kurioje jie gydosi, ir kurių jų priėmimo į ligoninę (inkubacijos periodo) metu nebuvo.

Super mikrobas: daugeliui šiandien dažniausiai naudojamų antibiotikų atspari bakterija.

Sveikatos našta: Infekcijų, kurių metu pasireiškia antibiotikams atsparios bakterijos, poveikis, nustatomas pagal ilgesnį gydymą ligoninėje, medicinines išlaidas, mirtingumą ir sergamumą.

Veterinarinių antibiotikų naudojimas metafilaktikos tikslais: Tai susiję su gyvūnų grupės gydymu po infekcijos diagnozės nustatymo grupės dalyje.

Zoonotinės ir simbiotinės bakterijos Zoonotinės bakterijos plinta iš stuburinių gyvūnų žmonėms, o simbiotinės bakterijos gyvena užkrėstuose žmonėse, paprastai nedarydamos žalos.

Zoonozė (daugiskaita – zoonozės): infekcinės ligos, kurias sukelia bakterijos, virusai arba parazitai, plintančios iš stuburinių gyvūnų žmonėms. Didelio masto šiuolaikinės ligos, kaip antai Ebolos virusinė liga ir salmoneliozė yra zoonozės.

Komisijos atsakymai

Santrauka

III

Valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą.

V

Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Audito Rūmai teikia daug informacijos apie Komisijos pažangą kovojant su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (toliau – AAM). Tai, be kita ko, yra valstybių narių ataskaitos, kaip jos vertina Komisijos veiklą, kuria remiami jų kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmai. Iš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) atliktų skaičiavimų aiškiai matyti, kad 2007–2015 m. sveikatai tenkanti AAM našta padidėjo.

Tačiau šiuo metu per anksti vertinti, ar ši tendencija tęsiasi. Tikimasi, kad 2020 m. lapkričio mėn. ECDC pateiks atnaujintus, 2016–2019 m. duomenimis pagrįstus įverčius.

VI

Nuo 2017 m. vidurio, vos tik priėmus veiksmų planą, Komisija ir ECDC remia bendros sveikatos koncepcija grindžiamą požiūrį į AAM.

Komisija ir valstybės narės nuolat peržiūri ECDC, Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA) ir Europos vaistų agentūros (toliau – EMA) skelbiamus AAM rezultatų rodiklius. Jie apima ES Sveikatos saugumo komiteto narių ir AAM bendros sveikatos tinklo ekspertų peržiūrėtus vaistams atsparių infekcijų, mirtingumo dėl AAM ir antibiotikų vartojimo duomenis. Veterinarijos sektoriuje pagal Europos antimikrobinių veterinarinių medžiagų vartojimo priežiūros (toliau – ESVAC, angl. European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) projektą kaip vienas iš rodiklių naudojamas parduotas veterinarinių antimikrobinių medžiagų kiekis. Ši iniciatyva bus sustiprinta naujuoju Reglamentu (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, nustatant valstybėms narėms teisinį įpareigojimą ne tik rinkti duomenis apie parduotą kiekį, bet ir pagal gyvūnų rūšį suskirstytus duomenis apie gyvūnams skirtų antimikrobinių medžiagų naudojimą. Tai turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai tęsti savo prieš AAM nukreiptus veiksmus.

AAM veiksmų plane visapusiškai pripažįstama, kad trūksta žinių apie AAM paplitimą ir plitimą aplinkoje, ir į jį įtraukti konkretūs veiksmai šioms spragoms užpildyti. Neseniai Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“ – šiuo veiksmu ji parodė savo įsipareigojimą šioje srityje.

VIII

Antimikrobinių medžiagų rinkoje įgyvendinama daug skatinamųjų priemonių, o galiojančiais vaistų srities teisės aktais nustatytos tam tikros pritraukimo paskatos, susijusios su naujoviškais vaistais. Diskutuojant apie naujoviškas paskatas ar kitus mechanizmus, kuriais siekiama spręsti su antimikrobinių medžiagų kūrimu ir prieinamumu susijusias rinkos nepakankamumo problemas, būtina atsižvelgti į esamą padėtį.

Naujuoju Reglamentu (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų nustatyta supaprastinta vertinimo procedūra ir duomenų apsaugos laikotarpis, kuris laikantis tam tikrų sąlygų gali būti pratęsiamas iki 18 metų. Tokiomis nuostatomis visų pirma siekiama skatinti veterinarinių vaistų, pavyzdžiui, antimikrobinių vaistų, kūrimą ir didinti jų prieinamumą rinkoje.

Komisija savo Bendros sveikatos koncepcija grindžiamame Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane nustatė savo visa apimančią mokslinių tyrimų strategiją ir finansavo bendro programavimo iniciatyvos dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (toliau – JPIAMR, angl. Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) strateginių mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę.

Įvadas

12

Valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą.

13

Sprendimu Nr. 1082/2013/ES nustatyta išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistema (toliau – IĮRS) ir nurodyti konkretūs perspėjimų apie rimtą tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai perdavimo kriterijai. Kompetentingos nacionalinės institucijos turi perspėti apie pavojų tik tada, jei grėsmė atitinka konkrečius kriterijus. Todėl per IĮRS būtų pranešama ne apie visus AAM atvejus ir su sveikatos priežiūra susijusias infekcijas, kurioms taikoma epidemiologinė priežiūra.

1 langelis. ES agentūrų vaidmuo AAM srityje

EMA taip pat remia vaistų kūrėjus, visų pirma MVĮ ir akademinę bendruomenę, ir sudaro palankias sąlygas antibiotikams kurti pasitelkdama naujoviškiems vaistams skirtas sistemas, pavyzdžiui, Inovacijų darbo grupės vykdomą veiklą arba prioritetinių vaistų programą PRIME (angl. „PRIority MEdicines“)40.

Pastabos

36

ES kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane visapusiškai pripažįstama, kad trūksta žinių apie AAM paplitimą ir plitimą aplinkoje, ir į jį įtraukti konkretūs veiksmai šioms spragoms užpildyti.

48

Antimikrobinių medžiagų rinkoje įgyvendinama daug skatinamųjų priemonių, o galiojančiais vaistų srities teisės aktais nustatytos tam tikros pritraukimo paskatos, susijusios su naujoviškais vaistais. Diskutuojant apie naujoviškas paskatas ar kitus mechanizmus, kuriais siekiama spręsti su antimikrobinių medžiagų kūrimu ir prieinamumu susijusias rinkos nepakankamumo problemas, būtina atsižvelgti į esamą padėtį.

49

Komisija įvertino savo finansines investicijas į AAM mokslinius tyrimus ir inovacijas, pasitelkdama pagal JPIAMR atlikto palyginimo (kuris buvo finansuojamas iš ES dotacijos) rezultatus. Tačiau visapusiškas šių investicijų poveikis nebuvo išsamiai įvertintas.

55

Komisija paskyrė finansavimą naujų klinikinių tyrimų tinklui kurti 2021 m.

57

Komisija savo Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane nustatė savo visa apimančią mokslinių tyrimų strategiją ir finansavo JPIAMR strateginių mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę. Tačiau Komisija pripažįsta, kad minėta strategija nepakankamai sprendžiamos tam tikros svarbios AAM mokslinių tyrimų problemos.

Išvados ir rekomendacijos

66

Nuo 2017 m. vidurio, vos tik priėmus veiksmų planą, Komisija ir ECDC remia bendros sveikatos koncepcija grindžiamą požiūrį į AAM. Kadangi paprastai užtrunka apie dvejus metus, kol statistiniai rezultatų duomenys tampa prieinami, vertinti su sveikatai tenkančios naštos mažinimu susijusį poveikį arba rezultatus dar per anksti.

68

Komisija ir valstybės narės nuolat peržiūri ECDC, EFSA ir EMA skelbiamus AAM rezultatų rodiklius. Jie apima vaistams atsparių infekcijų, mirtingumo dėl AAM ir antibiotikų vartojimo duomenis, kurie peržiūrimi ES Sveikatos saugumo komitete ir kituose forumuose – įskaitant pirmininkaujančios Rumunijos 2019 m. surengtą konferenciją dėl AAM ir AAM bendros sveikatos tinklą.

Veterinarijos sektoriuje pagal Europos veterinarinių antimikrobinių medžiagų vartojimo priežiūros (ESVAC) projektą kaip vienas iš rodiklių naudojamas parduotas veterinarinių antimikrobinių medžiagų kiekis. Ši iniciatyva bus sustiprinta naujuoju Reglamentu (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, nustatant valstybėms narėms teisinį įpareigojimą ne tik rinkti duomenis apie parduotą kiekį, bet ir pagal gyvūnų rūšį suskirstytus duomenis apie gyvūnams skirtų antimikrobinių medžiagų naudojimą. Tai turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai tęsti savo prieš AAM nukreiptus veiksmus.

Valstybių narių pareiga yra teikti ES lygmens su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (toliau – HAI, angl. Healthcare Associated Infections) stebėjimo duomenis. ECDC stebi, kaip teikiami tokie duomenys, ir įgyvendina tokio duomenų teikimo gerinimo priemones – koordinuoja su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimo tyrimus ir teikia negriežtus (atitikties minimaliems reikalavimams) stebėjimo protokolus, siekdama paskatinti valstybes nares teikti duomenis.

Bendros sveikatos koncepcija grindžiamame Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane visapusiškai pripažįstama, kad trūksta žinių apie AAM paplitimą ir plitimą aplinkoje, ir į jį įtraukti konkretūs veiksmai šioms spragoms užpildyti. Neseniai Komisija priėmė komunikatą „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“41, parodydama savo įsipareigojimą šioje srityje.

1 rekomendacija. ES atsako į AAM gerinimas geriau remiant valstybių narių nacionalinius veiksmų planus

Komisija pritaria 1a rekomendacijai.

Komisija pritaria 1b rekomendacijai.

Komisija pritaria 1c rekomendacijai.

2 rekomendacija. Apdairaus antimikrobinių medžiagų veterinarijos srityje naudojimo skatinimas ir geresnė AAM priežiūra

Komisija pritaria 2 rekomendacijai.

71

Antimikrobinių medžiagų rinkoje įgyvendinama daug skatinamųjų priemonių, o galiojančiais vaistų srities teisės aktais nustatytos tam tikros pritraukimo paskatos, susijusios su naujoviškais vaistais. Diskutuojant apie naujoviškas paskatas ar kitus mechanizmus, kuriais siekiama spręsti su antimikrobinių medžiagų kūrimu ir prieinamumu susijusias rinkos nepakankamumo problemas, būtina atsižvelgti į esamą padėtį.

Naujuoju Reglamentu (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų nustatyta supaprastinta vertinimo procedūra ir duomenų apsaugos laikotarpis, kuris laikantis tam tikrų sąlygų gali būti pratęsiamas iki 18 metų. Tokiomis nuostatomis visų pirma siekiama skatinti veterinarinių vaistų, pavyzdžiui, antimikrobinių vaistų, kūrimą ir didinti jų prieinamumą rinkoje.

72

Komisija savo Bendros sveikatos koncepcija grindžiamame Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane nustatė savo visa apimančią mokslinių tyrimų strategiją ir finansavo JPIAMR strateginių mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę. Tačiau Komisija pripažįsta, kad minėta strategija nepakankamai sprendžiamos tam tikros svarbios AAM mokslinių tyrimų problemos.

73

Kai kurie antibiotikai, kurie ir toliau veikia, yra pašalinti iš rinkos. Tai – vienašališkas farmacijos įmonių sprendimas, o Komisijos galimybės daryti joms įtaką, nepaisant jos dedamų pastangų aktyviau veikti, yra ribotos.

75

Komisija tebetiria, kokių paskatų („pritraukimo mechanizmų“) reikia imtis norint paskatinti naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą. Šiuo etapu Komisija nepateikė jokio konkretaus pasiūlymo, tačiau tęsia dialogą su valstybėmis narėmis.

3 rekomendacija. AAM mokslinių tyrimų skatinimo ES strategijų stiprinimas

Komisija sutinka su šia rekomendacija.

Audito grupė

Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politikomis ir programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šį veiklos auditą atliko Europos Audito Rūmų nario Nikolaos Milionis vadovaujama I audito kolegija „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“. Auditui vadovavo Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski, tada galutiniame ataskaitos etape šį darbą perėmė Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis, jiems padėjo kabineto vadovai Kinga Wisniewska-Danek ir Kristian Sniter, kabineto atašė Katarzyna Radecka-Moroz, pagrindinis vadybininkas Colm Friel, užduoties vadovas Stefan Den Engelsen, vėliau Malgorzata Frydel, auditoriai Anna Zalega, Xavier Demarche ir Antonio Caruda Ruiz bei sekretoriato asistentė Frédérique Hussenet.

Iš kairės į dešinę: Anna Zalega, Katarzyna Radecka-Moroz, Nikolaos Milionis, Colm Friel, Malgorzata Frydel, Kristian Sniter, Xavier Demarche.

Galinės išnašos

1 Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Pagrindiniai faktai, PSO, 2018 m. vasario mėn.

2 PSO (2017 m.), Atsparumo antibiotikams faktų suvestinė, Pasaulio sveikatos organizacija.

3 2015 m. infekcijoms, kurias sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, priskiriamos mirtys ir negalios pakoreguoti gyvenimo metai ES ir Europos ekonominėje erdvėje, The Lancet, 2018 m.

4 ES veiksmai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, Europos Komisija, 2017 m.

5 ECDC AAM infografikas, 2018 m. lapkričio mėn.

6 Žr. naujausios JIACRA ataskaitos (2017 m.) dėl antimikrobinių medžiagų vartojimo ir žmonių bei maistinių gyvūnų bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms paplitimo 5 lentelę.

7 Žr., pavyzdžiui, PSO gaires dėl medicininiu požiūriu svarbių antimikrobinių medžiagų naudojimo maistiniams gyvūnams ir leidinį „How do we reduce antibiotic resistance from livestock?“, Hannah Ritchie, Our World in Data, 2017 m. lapkričio mėn.

8 Žr., pavyzdžiui, leidinį „Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a systematic review and meta-analysis“, The Lancet, 2017 m. lapkričio mėn.; arba leidinį „WHO calls on food industry to stop routinely using antibiotics in healthy animals“, The Pharmaceutical Journal, 2017 m. lapkričio mėn.

9 Antimikrobinis vartojimas – 2017 m. metinė epidemiologinė ataskaita, ECDC, 2018 m.

10 Žr., pavyzdžiui, straipsnį 2018 m. liepos mėn. leidinyje „Chemistry World“ ir 2018 m. EBPO ataskaitą „Stemming the superbug tide – Just a few dollars more“.

11 DRIVE AB ataskaita „Revitalising the antibiotic pipeline“, 2018 m., iš Programos „Nauji vaistai blogoms bakterijoms“, 2018 m.

12 Pasaulinis atsparumo antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas, PSO, 2015 m. gegužės mėn.

13 Pasaulinė antimikrobinio atsparumo šalies įsivertinimo duomenų bazė, PSO, Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija.

14 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB

15 Tarybos išvados dėl tolesnių veiksmų siekiant, kad ES taptų geriausios praktikos regionu kovojant su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 2019/C 214/01, 2019 m. birželio mėn.

16 Žr. ES JAMRAI viziją (misiją).

17 Devyni darbų paketai yra šie: 1. Koordinavimas; 2. Sklaida; 3. Vertinimas; 4. Integracija nacionalinėje politikoje ir tvarumas; 5. Nacionalinių bendros sveikatos koncepciją grindžiamų strategijų ir nacionalinių veiksmų planų, skirtų AAM, įgyvendinimas; 6. Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija; 7. Tinkamas antimikrobinių medžiagų naudojimas žmonėms ir gyvūnams; 8. Informuotumo didinimas ir komunikacija; 9. Mokslinių tyrimų prioritetų nustatytas ir įgyvendinimas.

18 Ir Norvegija.

19 „Stemming the superbug tide - Just a few dollars more“, EBPO, 2018 m.

20 ESI fondai, skirti sveikatos sričiai. „Investing for a healthy and inclusive EU“, galutinė ataskaita, Milieu Law and Policy Consulting, 2019 m.

21 Taip pat žr. ES sveikatos sektoriaus tyrimą, galutinę ataskaitą, kurią parengė EY ir „Technopolis“ pagal bendrąjį susitarimą, siekiant paremti EIB konsultavimo paslaugas, 2019 m. kovo mėn.

22 ECDC, EFSA ir EMA bendra mokslinė nuomonė dėl rezultatų rodiklių sąrašo, susijusio su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir žmonių ir maistinių gyvūnų antimikrobinių medžiagų vartojimo priežiūra, 2017 m. spalio mėn.

23 Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis, A. Cassini, The Lancet, 2019 m. sausio mėn.

24 2009 m. birželio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01).

25 Ši priežiūra buvo formaliai įtvirtinta po to, kai buvo pateiktos 2009 m. birželio mėn. 9 d. Tarybos rekomendacijos dėl pacientų saugos (2009/C 151/01).

26 2019 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui: „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje”.

27 Techninės harmonizuoto maistiniuose gyvūnuose ir maiste aptiktų zoonotinių ir indikatorinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo specifikacijos.

28 Žr. naujausios JIACRA ataskaitos (2017 m.) dėl antimikrobinių medžiagų vartojimo ir žmonių bei maistinių gyvūnų bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms paplitimo 5 lentelę.

29 „Populiacijos korekcijos vienetai“ naudojami siekiant atspindėti gyvūnų populiacijos dydį ir įvairių rūšių svorį.

30 Europos vaistų agentūra, „Veterinarinių antimikrobinių medžiagų pardavimas 30-yje Europos šalių 2016 m. – 2010–2016 m. tendencijos“, Aštuntoji ESVACS ataskaita, Londonas, 2018 m., p. 14.

31 Žr. 8-osios ESVAC ataskaitos 4 lentelę.

32 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB.

33 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB.

34 Komisijos pasiūlymas, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų) rėmimo taisyklės COM(2018) 392.

35 2013/652/ES:2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl zoonotinių ir simbiotinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo ir ataskaitų teikimo.

36 Techninės harmonizuoto maistiniuose gyvūnuose ir maiste aptiktų zoonotinių ir indikatorinių bakterijų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėjimo specifikacijos.

37 Komisijos DG SANTE skelbia savo ataskaitas.

38 Ispaniją, Prancūziją, Nyderlandus.

39 Žr.„Vaistams atsparių infekcijų problemos šalinimas pasauliniu mastu: Galutinė ataskaita ir rekomendacijos“, 2016 m. JK AAM peržiūra; „Senų antibiotikų nebuvimas kelia grėsmę veiksmingam įprastinių bakterinių infekcijų gydymui“, 18-as The Lancet tomas, 2018 m.

40 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines

41 2019-03-11, COM(2019) 128 final http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF.

Tvarkaraštis

Įvykis Data
Audito planavimo memorandumo (APM) priėmimas / Audito pradžia 2018 12 12
Ataskaitos projekto oficialus išsiuntimas Komisijai (ar kitam audituojamajam subjektui) 2019 07 26
Galutinės ataskaitos priėmimas po prieštaravimų procedūros 2019 10 09
Visomis kalbomis gauti Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialūs atsakymai 2019 11 11

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3796-3 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/020171 QJ-AB-19-019-LT-N
HTML ISBN 978-92-847-3741-3 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/232376 QJ-AB-19-019-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2019

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.

 

© Europos Sąjunga, 2019.
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Dėl leidimo naudoti ar kopijuoti šias nuotraukas kurioms netaikomos Europos Sąjungos autorių teisės, tiesiogiai kreipkitės į autorių teisių turėtojus, kad jie jums suteiktų leidimą.

Nuotrauka, 20 dalis: © Shutterstock / Olga Reukova.

Nuotrauka, 37 dalis: © Shutterstock / Dusan Petkovic.

Nuotrauka, 46 dalis: © Shutterstock / Billion Photos.

II priedas: © Utrechto universiteto medicinos centras, COMBACTE projektas.

Kaip susisiekti su ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

 • nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
 • šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
 • elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.