Osobitná správa
23 2021

Znižovanie veľkej korupcie na Ukrajine:
niekoľko iniciatív EÚ, no stále nedostatočné výsledky

O tejto správe: Ukrajina trpí veľkou korupciou a ovládnutím štátu už mnoho rokov. V rámci nášho auditu sme posudzovali, či podpora EÚ na Ukrajine bola účinná v boji proti veľkej korupcii. Hoci EÚ zaviedla niekoľko iniciatív na obmedzenie príležitostí na korupciu, zistili sme, že veľká korupcia je na Ukrajine stále kľúčovým problémom. Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie podpory EÚ, konkrétne, aby boli osobitné opatrenia navrhované a vykonávané nielen s cieľom zamerať sa na veľkú korupciu (vrátane oligarchickej štruktúry), ale aj s cieľom pomôcť odstrániť prekážky voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Ukrajina už mnoho rokov trpí korupciou – a to predovšetkým tzv. veľkou korupciou. EÚ podporila niekoľko reforiem na posilnenie právneho štátu a na boj proti korupcii na Ukrajine.

II

Aj keď sa v kľúčových dokumentoch EÚ spomína boj proti korupcii, nenachádzame v nich žiadny konkrétny odkaz na veľkú korupciu. Tzv. veľká korupcia je vymedzená ako zneužívanie právomoci na vysokej úrovni, z ktorého má zisk niekoľko osôb a ktoré spôsobuje vážne a rozsiahle škody jednotlivcom a spoločnosti. Základnou príčinou takejto korupcie sú oligarchovia a záujmové skupiny. Veľká korupcia a ovládnutie štátu bránia hospodárskej súťaži a rastu a poškodzujú demokratický proces.

III

Predchádzanie korupcii a boj proti nej na Ukrajine je jedným z niekoľkých cieľov pomoci EÚ na Ukrajine. Komisia a európska poradná misia pre Ukrajinu podporili budovanie kapacít inštitúcií zapojených do podpory právneho štátu, najmä novovytvorených protikorupčných inštitúcií. V tomto audite sme sa sústredili na veľkú korupciu, keďže práve tá je hlavnou prekážkou právneho štátu a hospodárskeho rozvoja na Ukrajine Skúmali sme, či Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia účinne posúdili osobitnú situáciu na Ukrajine, pokiaľ ide o veľkú korupciu, a či prijali potrebné opatrenia na podporu reforiem na Ukrajine. Zamerali sme sa na príspevky EÚ k reforme súdnictva a protikorupčnej reforme vo období vykonávania 2016 – 2019.

IV

Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia vnímajú korupciu ako prierezovú prioritu, na ktorú usmernili finančné prostriedky a úsilie v rôznych sektoroch. Celkovo sme dospeli k záveru, že dôraz na veľkú korupciu nebol pri tomto prístupe dostatočný. Hoci EÚ pomohla obmedziť príležitosti na korupciu, veľká korupcia je na Ukrajine stále hlavným problémom. Reforma súdnictva naráža na prekážky, protikorupčné inštitúcie sú ohrozené, dôvera v tieto inštitúcie je dlhodobo nízka a počet osôb odsúdených za prípady veľkej korupcie je malý. Hoci Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia považujú znižovanie korupcie za prierezovú otázku, nevypracovali a nezaviedli žiadnu konkrétnu stratégiu na riešenie veľkej korupcie. Projekty, ktoré sme skúmali, neboli zamerané výhradne na boj proti veľkej korupcii, ale polovica z nich zahŕňala určité činnosti, ktoré sa nepriamo týkali tohto problému.

V

Podpora Komisie na projekty občianskej spoločnosti a nezávislú žurnalistiku bola dobrým opatrením, ktoré pomohlo nielen zvýšiť transparentnosť, ale aj odhaliť korupčné praktiky.

VI

Komisia podporila činnosť Protimonopolného výboru a reformy v oblasti správy a riadenia štátom vlastnených podnikov, ale pôvodne sa pri tom zamerala skôr na zosúladenie ukrajinských právnych predpisov so štandardmi a zásadami EÚ, a nie na presadzovanie práva hospodárskej súťaže.

VII

Komisia a európska poradná misia pre Ukrajinu poskytli intenzívnu pomoc pri reforme súdnictva. Značný počet sudcov, prokurátorov a členov orgánov súdnej správy však ešte musí prejsť previerkou bezúhonnosti. Komisia takisto pomohla vytvoriť a rozvinúť osobitné protikorupčné inštitúcie. Zistili sme však, že vzhľadom na existujúce prostredie na Ukrajine je udržateľnosť týchto inštitúcií ohrozená, keďže sa stále opierajú o nezreformované sektory súdnictva, prokuratúry a presadzovania práva.

VIII

Projekty EÚ takisto pomohli vytvoriť viacero digitálnych nástrojov na predchádzanie korupcii, ale niektoré z nich si vyžadujú väčší záväzok zo strany vnútroštátnych orgánov. Je známe, že v dôsledku toho, že v súčasnosti chýbajú presné databázy, takéto nástroje sa stávajú menej efektívnymi z hľadiska krížových kontrol a transparentnosti. Projekty EÚ sa týmto problémom zaoberajú.

IX

Koordinácia podmienok EÚ s inými darcami zohrala určitú úlohu pri zmene ukrajinskej ústavy, posilnení jej právneho rámca a vytvorení inštitúcií. Komisia však mohla pri podpore reforiem v oblasti súdnictva viac využívať podmienky.

X

EÚ má zavedený systém na monitorovanie a vyhodnocovanie svojich projektov. Až pri polovici kontrolovaných projektov je však náročné posúdiť, do akej miery tieto projekty reálne pomohli v boji proti akémukoľvek druhu korupcie, keďže výsledky nie sú merateľné (chýbajú východiskové a cieľové hodnoty, ako aj relevantné ukazovatele) a odkazujú len na výstupy a činnosti.

XI

Na základe týchto záverov odporúčame Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, európskej poradnej misii na Ukrajine a Komisii, aby:

 • navrhli a zaviedli špecifické opatrenia zamerané proti veľkej korupcii,
 • posúdili a upravili rozsah svojej podpory pre organizácie občianskej spoločnosti a investigatívnu žurnalistiku,
 • prispeli k odstráneniu prekážok slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže,
 • zlepšili monitorovanie a vykazovanie s cieľom zabezpečiť potrebné informácie a podľa potreby prijímať nápravné opatrenia,
 • pri poskytovaní podpory pri budovaní kapacít vyzdvihli integritu a odhodlanie reformovať,
 • podporili digitalizáciu registrov a
 • stanovili prísnejšie podmienky podpory zo strany Komisie.

Úvod

Ukrajina: strategický partner EÚ

01

Ukrajina je pre EÚ geopolitickým a strategickým partnerom1. Z hľadiska geografie a obyvateľstva patrí medzi najväčšie v Európe a takisto je jedným z priamych susedov EÚ. V posledných rokoch migrujú do EÚ veľké počty Ukrajincov2.

02

Už viac ako 20 rokov EÚ podporuje Ukrajinu v jej reformnom programe zameranom na hospodársku integráciu a hlbšie politické vzťahy. Ukrajina je od roku 2003 zahrnutá do európskej susedskej politiky. Ukrajina a EÚ začali rokovať o dohode o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) v roku 2007. V novembri 2013 Ukrajina pozastavila podpis dohody o pridružení/DFCTA, čo viedlo v roku 2014 k Euromajdanu3. Dohoda o pridružení/DCFTA bola napokon podpísaná v júni 2014 a nadobudla platnosť v septembri 2017. Dohoda o pridružení má slúžiť ako nástroj vzájomného zbližovania s Ukrajinou prostredníctvom hlbších politických väzieb, silnejších hospodárskych prepojení a dodržiavania spoločných hodnôt.

03

V marci 2014 Rusko anektovalo Krym a Sevastopoľ a na východnej Ukrajine sa začal ozbrojený konflikt. V dôsledku toho EÚ prijala reštriktívne opatrenia voči stranám zodpovedným za kroky spochybňujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Korupcia na Ukrajine

04

Ukrajina má za sebou dlhú históriu korupcie a čelí drobnej i veľkej korupcii. Drobná korupcia je všeobecne rozšírená a veľká časť obyvateľstva ju akceptuje ako takmer nevyhnutnú. Občania „často ospravedlňujú svoju účasť na drobnej korupcii poznámkami, že predstavitelia na vysokej úrovni a oligarchovia sú zapojení do úplatkárstva oveľa väčších rozmerov“4. Odborníci odhadujú, že v dôsledku korupcie dochádza na Ukrajine k obrovským finančným stratám – rádovo až v desiatkach miliárd dolárov5.

05

Transparency International vymedzuje veľkú korupciu ako „zneužívanie právomoci na vysokej úrovni, z ktorého má zisk niekoľko osôb na úkor mnohých a ktoré spôsobuje vážne a rozsiahle škody jednotlivcom a spoločnosti“. Na Ukrajine je táto korupcia založená na neformálnych prepojeniach medzi štátnymi úradníkmi, poslancami parlamentu, prokurátormi, sudcami, orgánmi presadzovania práva, manažérmi štátom vlastnených podnikov (SOE) a jednotlivcami a spoločnosťami s politickými prepojeniami (pozri ilustráciu 1). Na ústrednej úrovni tu existuje približne 3500 SOE a na úrovni miest a obcí ďalších 11 0006.

Ilustrácia 1

Ukrajinský systém pomáhajúci veľkej korupcii

Zdroj: EDA na základe viacerých zdrojov7.

06

Ovládnutie štátu zoskupeniami silných politických a hospodárskych elít s pyramídovou štruktúrou, ktoré sú zakorenené vo verejných inštitúciách a v hospodárstve, sa považuje za špecifickú črtu korupcie na Ukrajine8. Medzinárodný menový fond (MMF) aj ukrajinská vláda priznali, že záujmové skupiny kladú odpor proti štrukturálnym reformám9. Veľká korupcia vyplývajúca zo slabého právneho štátu a všeobecne rozšíreného vplyvu oligarchie pôsobí proti hodnotám EÚ a je veľkou prekážkou v rozvoji Ukrajiny10. Veľká korupcia (alebo korupcia na najvyššej úrovni) je prekážkou hospodárskej súťaže a rastu v celej krajine, škodí demokratickému procesu a tvorí základ pre rozširovanie tzv. malej alebo drobnej korupcie.

07

Investigatívni novinári navyše pravidelne uverejňujú články o nezákonných finančných tokoch oligarchov (vrátane prania špinavých peňazí v zahraničí), dokonca aj v EÚ11. V jednej zo správ sa odhadujú náklady vyhýbania sa daňovým povinnostiam prostredníctvom daňových rajov na sumu najmenej jednej miliardy eur ročne12.

08

V rokoch 2016 až 202013 ostali tromi najväčšími prekážkami zahraničných investícií na Ukrajine rozsiahla korupcia, nedostatočná dôvera v súdnictvo a monopolizácia trhu spolu s ovládnutím štátu oligarchami (pozri ilustráciu 2). V posledných rokoch ostali priame zahraničné investície na Ukrajine pod úrovňou roku 2016 (pozri prílohu I).

Ilustrácia 2

Najväčšie prekážky zahraničných investícií na Ukrajine: 2016 – 2020

Zdroj: EDA na základe prieskumu EBA, Dragon Capital, CES medzi zahraničnými investormi, 2020.

09

Rôzne štúdie, najmä od MMF (pozri ilustráciu 3), preukázali predpokladanú súvislosť medzi znížením všeobecne rozšírenej korupcie na jednej strane a hospodárskym rastom a súvisiacim zlepšením života občanov na strane druhej. Rozličné zainteresované strany14 sa zhodli na tom, že na Ukrajine nie je možná skutočná zmena bez toho, aby sa najprv riešil vplyv záujmových skupín.

Ilustrácia 3

Zníženie miery korupcie pomáha zrýchleniu hospodárskej konvergencie s EÚ (štúdia MMF)

Zdroj: EDA na základe ilustrácie 6 v správe MMF o krajine č. 17/84 o Ukrajine – apríl 2017, a databáza svetového hospodárskeho výhľadu MMF, október 2020.

Podpora EÚ pre Ukrajinu

10

Ukrajina je štátom Východného partnerstva EÚ15. EÚ a Ukrajina majú spoločný cieľ hlbšej hospodárskej integrácie a politického pridruženia. EÚ preto stanovila mnohé priority (dobrá správa vecí verejných, hospodárstvo, obchod, energetika, zmena klímy, mobilita, občianska spoločnosť a humanitárna pomoc), ktoré je potrebné riešiť nielen prostredníctvom finančnej spolupráce, ale aj v rámci politického dialógu. Ukrajina je druhou najväčšou prijímajúcou krajinou v rámci nástroja európskeho susedstva. Od roku 2014 Komisia celkovo poskytla približne 5,6 mld. EUR na makrofinančnú pomoc (MFA) a 2,2 mld. EUR na programy pomoci. Komisia takisto ručí za úvery z Európskej investičnej banky vo výške 4,4 mld. EUR. EÚ je pre Ukrajinu najväčším darcom16.

11

Financovanie nástroja európskeho susedstva musí byť v súlade so zásadami právneho štátu17. Ide o jednu zo základných hodnôt EÚ18 a základných zásad jej zahraničnej politiky19. Okrem toho sa v dohode o pridružení/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou uvádzajú zásady právneho štátu a boj proti korupcii ako kľúčové prvky posilňovania spolupráce medzi zmluvnými stranami20.

12

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisia sa venovali riešeniu korupcie viacrozmerným spôsobom prostredníctvom politického dialógu, dialógu o politike, projektových činností a podmienok rozpočtovej podpory a programov makrofinančnej pomoci. Po zrušení protikorupčných právnych predpisov v roku 2010 EÚ podmienila liberalizáciu vízového režimu viacerými kritériami vrátane protikorupčných právnych predpisov a protikorupčných orgánov21.

13

ESVČ zodpovedá za politický dialóg a spoločne s Komisiou aj za návrh stratégie uplatňovanej voči Ukrajine. Ako odpoveď na náročnú situáciu na Ukrajine v roku 2014 sa Komisia rozhodla spustiť tzv. osobitné opatrenia (balíky podpory)22, a to každoročne od roku 2014 až do roku 2017. Komisia takisto zriadila osobitnú podpornú skupinu (skupinu na podporu Ukrajiny), aby pomáhala ukrajinským orgánom pri vykonávaní nevyhnutných hospodárskych a politických reforiem, najmä po podpise dohody o pridružení/DCFTA. Od roku 2018 bola spolupráca založená na viacročnom programovaní na obdobie 2018 – 2020.

14

Poradná misia EÚ (EUAM)23 je civilná misia, ktorá funguje v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky pod dohľadom ESVČ a členských štátov; na Ukrajine začala pôsobiť v decembri 2014. Jej mandátom je podporovať Ukrajinu pri rozvoji udržateľných, zodpovedných a účinných bezpečnostných služieb, ktorými sa posilní právny štát.

Rozsah auditu a audítorský prístup

15

Cieľom auditu bolo posúdiť, či podpora EÚ pre reformy na Ukrajine bola účinná v boji proti veľkej korupcii.

16

Na zodpovedanie tejto hlavnej audítorskej otázky sme položili ESVČ a Komisii tri podotázky:

 • Vykonali posúdenie osobitnej situácie Ukrajiny, pokiaľ ide o veľkú korupciu, a poskytli Ukrajine pomoc s riešením tejto situácie?
 • Viedla poskytnutá pomoc pri reforme súdnictva k očakávaným výsledkom?
 • Priniesla poskytnutá pomoc pri protikorupčnej reforme očakávané výsledky?
17

V roku 2016 sme podali správu o pomoci EÚ pre Ukrajinu24. Konštatovali sme, že od roku 2010 Komisia postupne kládla čoraz väčší dôraz na riziká spojené so systémom oligarchie a že hoci sa po Euromajdane podnikli významné kroky zamerané na boj proti korupcii, je stále potrebná ďalšia konsolidácia rámca na boj proti korupcii. Dospeli sme k záveru, že pomoc EÚ pre Ukrajinu v oblasti boja proti korupcii bola čiastočne účinná.

18

Vzhľadom na to, že korupcia a ovládnutie štátu oligarchiou sú na Ukrajine veľkými problémami (pozri body 0408), sme sa v tomto audite zamerali na podporu EÚ určenú na reformy v oblasti boja proti veľkej korupcii. Zahrnuli sme najmä vykonávacie obdobie 2016 – 2019, pričom sme vzali do úvahy aj predchádzajúce a najnovšie udalosti. V rámci auditu sme posudzovali činnosti ESVČ, Komisie a EUAM; jeho súčasťou nie je posúdenie opatrení jednotlivých členských štátov EÚ ani ukrajinských orgánov.

19

V rámci našej práce sme preskúmali podporné dokumenty a uskutočnili rozhovory s predstaviteľmi Komisie, ESVČ a EUAM pre sektor civilnej bezpečnosti. Takisto sme uskutočnili rozhovory s významnejšími zainteresovanými stranami vrátane Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Rady Európy, Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), MMF, realizátorov projektov, príjemcov a organizácií občianskej spoločnosti (OOS). Na účely nášho auditu sme vykonali podrobnú analýzu dvoch programov makrofinančnej pomoci (MFA III a IV) a činností zameraných na boj proti veľkej korupcii v rámci 22 projektov (pozri prílohu III). Výber projektov sme prekonzultovali s Komisiou a EUAM a vybrali sme tie, pri ktorých bola pravdepodobnosť pomoci v boji proti korupcii najväčšia. Pokiaľ ide o činnosti v rámci projektov, ktoré sa mohli potenciálne týkať veľkej korupcie, skúmali sme, či získané poznatky a prijaté zmierňujúce opatrenia viedli k zníženiu rizika súvisiaceho s veľkou korupciou a či prípadné intervencie podporili hospodársku súťaž a priniesli výsledky v oblasti reformy súdnictva a protikorupčnej reformy.

20

Ukrajinu sme navštívili ešte v predbežnej fáze, keď sa rozhodovalo o rozsahu auditu. Keďže nám však pandémia znemožnila pôvodne plánovanú návštevu na mieste v októbri 2020, uskutočnili sme namiesto nej videohovory s realizátormi projektov a s určitým obmedzeným počtom príjemcov. Napriek týmto prekážkam sa nám podarilo audit úspešne dokončiť.

Pripomienky

1. Stratégia EÚ nebola zameraná konkrétne na boj proti veľkej korupcii a jej vplyv bolo zložité monitorovať

21

V nasledujúcich odsekoch skúmame, či ESVČ a Komisia:

 1. identifikovali veľkú korupciu a vplyv systému oligarchie ako všadeprítomný problém a či sa venovali riešeniu veľkej korupcie s dostatočným dôrazom;
 2. riešili veľkú korupciu prostredníctvom posilnenia hospodárskej súťaže a správy a riadenia spoločností;
 3. primerane monitorovali poskytnutú podporu.

1.1. ESVČ a Komisia sa nezamerali špecificky na boj proti veľkej korupcii

22

ESVČ a Komisia na účely prípravy svojej politiky a intervencií pomoci zhromaždili informácie z viacerých zdrojov. Nevypracovali však dokument, v ktorom by sa podrobnejšie opisovali základné príčiny veľkej korupcie.

23

Komisia pripustila, že korupcia na najvyššej úrovni je na Ukrajine veľkým problémom už dlhé roky. V roku 2014 už Komisia dobre vedela, že Ukrajinu ovládajú oligarchovia, čoho výsledkom sú „korupčné systémy charakteristické zakorenenými konfliktmi záujmov a vertikálnou mocou“25. Počas dialógu medzi EÚ a Ukrajinou ESVČ a Komisia zdôrazňovali potrebu urobiť z boja proti korupcii prioritu a varovali, že nečinnosť v oblasti trestného stíhania a ukladania sankcií voči vysokopostaveným páchateľom trestnej činnosti poškodzuje dôveru verejnosti.

24

Vo väčšine kľúčových dokumentov EÚ26 sa spomína potreba bojovať proti korupcii na Ukrajine, chýbajú však v tejto súvislosti konkrétne ciele. Ciele programu pridruženia EÚ – Ukrajina z roku 2015 obsahujú jednu krátkodobú prioritu, ktorá znie takto: „preukázať skutočný pokrok v boji proti korupcii, a to aj prostredníctvom vykonávania komplexného protikorupčného právneho balíka prijatého 14. októbra 2014, pričom začať sa má vytvorením a zabezpečením účinného fungovania tak Národného protikorupčného úradu, ako aj Národnej agentúry pre prevenciu korupcie“27.

25

ESVČ a Komisia prideľovali Ukrajine podporu každoročne od roku 2014 až do roku 2017. Od roku 2018 vymedzili pre Ukrajinu stratégiu (jednotným rámec podpory)28 s týmito prioritami:

 1. posilňovanie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných vrátane právneho štátu a bezpečnostnej ochrany;
 2. hospodársky rozvoj a trhové príležitosti vrátane rozvoja súkromného sektora a zlepšovania podnikateľskej klímy;
 3. pripojiteľnosť, energetická efektívnosť, životné prostredie a zmena klímy;
 4. mobilita a medziľudské kontakty vrátane sociálneho začlenenia.
26

Aj keď sa medzi týmito prioritami konkrétne nespomína boj proti korupcii, v rámci jedného zo základných cieľov sa vyžaduje „posilnenie predchádzania a boja proti korupcii a posilnenie protikorupčných inštitúcií vrátane vytvorenia protikorupčných súdov“. ESVČ a Komisia označili korupciu za tzv. prierezovú prioritu29, ktorá si vyžaduje viacrozmerný prístup, teda nie ako samostatný prioritný sektor. Nerozvinuli však stratégiu zacielenú konkrétne na veľkú korupciu a na prevládajúci systém oligarchie. Podľa niektorých akademických pracovníkov však neplatí, že ak organizácia zaujme k niečomu celostný prístup, nie je potrebná stratégia. Stratégia je v prípade viacrozmerného prístupu dokonca potrebná ešte väčšmi, keďže určuje, akým spôsobom bude organizácia dosahovať ciele, ktoré si stanovila analýzou danej situácie30.

27

V rámci tohto prístupu ESVČ a Komisia využili široké spektrum nástrojov vrátane projektov, podmienok, politického dialógu a dialógu o politike. Poskytli podporu na rôzne reformy v rozličných sektoroch (pozri bod 25ilustráciu 4). Komisia vyčlenila 5,6 mld. EUR na programy makrofinančnej pomoci (MFA), pričom vyplatila 1,6 mld. EUR v rámci MFA I a II a následne ďalšie 2,2 mld. EUR v rámci MFA III a IV, ktorých protikorupčné podmienky sme analyzovali. Okrem toho z 2,2 mld. EUR vyčlenených na pomoc Komisia vynaložila 839 mil. EUR na programy budovania kapacít, ktoré sa potenciálne mohli týkať korupcie. V prípade korupcie boli tieto programy zamerané najmä na budovanie inštitúcií, a to najmä podporou vytvárania a sfunkčnenia protikorupčných inštitúcií a agentúr, ktorých cieľom je viesť vyšetrovanie, trestné stíhanie a rozhodovanie v prípadoch korupcie na vysokej úrovni.

Ilustrácia 4

Platby EÚ (v mil. EUR) v období 2014 – 2020 do kľúčových sektorov potenciálne sa týkajúcich korupcie

Zdroj: EDA na základe databázy CRIS (december 2020), informácií od EUAM a kontrolovaných projektov.

28

Komisia nám poskytla zoznam programov a projektov za obdobie 2016 – 2020. Tieto programy a projekty zahŕňali viaceré činnosti a príjemcov a niekoľko z nich sa týkalo korupcie. Systém Komisie na zabezpečenie vysledovateľnosti je založený na tom, že každý projekt má priradený sektorový kód. Komisia však nemá možnosť ľahko identifikovať osobitne zamerané protikorupčné činnosti ani vypočítať súvisiace výdavky za jednotlivé prijímateľské inštitúcie.

29

Cieľom jedného projektu (projekt č. 12 v prílohe II) bolo zlepšiť vykonávanie protikorupčnej politiky na Ukrajine. Aj keď v tomto celkovom cieli projektu sa priamo nespomínala veľká korupcia, príslušné činnosti zahŕňali podporu protikorupčných inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti a novinárov vyšetrujúcich prípady veľkej korupcie a identifikáciu korupčných rizík.

30

V rámci viacerých projektov (projekty č. 8, 11, 12 a 15 v prílohe II) sa poskytla podpora na identifikáciu korupčných rizík v návrhoch právnych predpisov. Prostredníctvom týchto projektov sa v rokoch 2018 až 2020 podarilo zistiť a nahlásiť príslušným orgánom celkovo viac ako 250 návrhov právnych predpisov obsahujúcich korupčné riziká.

31

Takisto sme zistili, že 11 projektov (projekty č. 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 20 v prílohe II) zahŕňalo činnosti, v rámci ktorých sa poskytla podpora na vytvorenie alebo posilnenie nových protikorupčných agentúr, právneho rámca, sektora spravodlivosti, vyšetrovania a podnikateľskej klímy, čo v prípade účinného vykonania mohlo pomôcť v boji proti veľkej korupcii.

32

Okrem vývoja databázy tzv. politicky exponovaných osôb sa projekty, ktoré sme kontrolovali, priamo nezaoberali oligarchickým systémom. Dobrými príkladmi takejto podpory by mohli byť odborné analýzy financovania zamerané na zistenie daňových výnimiek alebo programov štátnej pomoci, ktoré by sa mali zastaviť, ako aj na odhaľovanie korupčných schém a ovládnutia štátu, ako aj monopolov a ich negatívnych dôsledkov a na overovanie vlastníctva spoločností. Ďalšou možnosťou by mohli byť audity financovania SOE. V rámci podpory pre ukrajinský parlament (Verchovnú radu), Štátnu fiškálnu službu (SFS) a Protimonopolný výbor (AMCU) nebol boj proti veľkej korupcii hlavnou prioritou. Projekty financované z EÚ sa zaoberali veľkou korupciou pri presadzovaní práva len okrajovo (niekoľko činností, ako je strategické poradenstvo a kurzy odbornej prípravy o oznamovaní nekalých praktík, protikorupčných právnych predpisoch a integrite).

33

Veľká korupcia a nezákonné finančné toky – vrátane prania špinavých peňazí – sú neoddeliteľne prepojené. Ako pripustila aj Komisia31, riziko prania špinavých peňazí v zahraničí, dokonca aj v EÚ, je vysoké. Tri z kontrolovaných projektov zahŕňali určité obmedzené činnosti zamerané proti praniu špinavých peňazí (projekty č. 7, 12 a 13 v prílohe II). V rámci jedného z nich (projekt č. 12) sa poskytovala aj podpora štátnej službe finančného monitorovania a tento projekt išiel nad rámec boja proti praniu špinavých peňazí. Program makrofinančnej pomoci zahŕňal podmienku, aby Ukrajina prijala právny predpis proti praniu špinavých peňazí v súlade s dohodou o pridružení a so štvrtou smernicou EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí z decembra 2019. Tento právny predpis bol schválený a nadobudol účinnosť v apríli 2020, teraz je však potrebné zabezpečiť jeho vykonávanie.

34

Rada zaviedla v roku 2014 sankčný režim za zneužitie verejných financií s cieľom zmraziť majetok 22 osôb obvinených zo sprenevery štátnych finančných prostriedkov na Ukrajine32. Do roku 2020 ostalo na sankčnom zozname len 10 z pôvodného počtu zahrnutých osôb, lebo Rada po rozsudku Európskeho súdneho dvora zo zoznamu vypustila ďalšie osoby. ESVČ nezhromaždila dostatočne spoľahlivé informácie33. ESVČ využila tzv. zmrazenie majetku, aby predišla prevodu finančných prostriedkov do iných krajín do vydania rozhodnutia súdu. Okrem toho na rozdiel od Spojených štátov amerických ESVČ a Komisia zatiaľ Rade nenavrhli model obmedzenia vstupu do EÚ pre ukrajinských štátnych príslušníkov podozrivých z veľkej korupcie. Navyše ESVČ Rade neodporučila, aby v rámci režimu sankcií za zneužitie verejných financií uložila zákaz cestovania.

35

Zistili sme, že štyri projekty (projekty č. 12, 13, 14 a 16 v prílohe II) viedli k zníženiu korupcie a priamej úspore finančných prostriedkov. Ich prijímatelia dostali granty na vykonanie vyšetrovania a dôkazy zhromaždené prostredníctvom týchto projektov sa poskytli orgánom presadzovania práva. Tieto projekty pomohli odhaliť korupčné schémy, zvýšiť informovanosť verejnosti a udržiavať túto tému na očiach politickej aj širokej verejnosti.

36

EUAM ako rozhodujúci aktér reformy sektora bezpečnosti prispela k návrhu a činnostiam projektu č. 18 (pozri prílohu II). Aj keď Komisia na tento projekt vyplatila 29 mil. EUR, do času auditu priniesol z dôvodu oneskorení a problémov v jeho návrhu len obmedzený počet výstupov.

37

Mandát EUAM bol pôvodne obmedzený len na poskytovanie strategického poradenstva pre potreby reformy sektora civilnej bezpečnosti. EUAM prispela k boju proti veľkej korupcii prostredníctvom právnych predpisov a podpory pre reformy v oblasti prokuratúry a služieb bezpečnosti. Aj keď boj proti korupcii nebol hlavným cieľom činnosti EUAM, len dve z jej 50 úloh sa týkali priamo korupcie. EUAM považovala boj proti korupcii za prierezovú prioritu. Poskytla poradenstvo, mentorstvo a podporu pri hodnotení rizika a protikorupčných programoch. Vzhľadom na mandát EUAM sa však jej podpora obmedzuje len na riziká zistené v orgánoch presadzovania práva, nie mimo nich, preto nemá možnosť odhaliť korupčné schémy, do ktorých je zapojených viacero zainteresovaných strán.

1.2. Podpora EÚ v boji proti štruktúram a praktikám obmedzujúcim hospodársku súťaž priniesla obmedzené výsledky

38

Ukrajinskí oligarchovia ovládajú veľký počet hospodárskych odvetví a trhov, ktoré sú priamo napojené na SOE34 (pozri ilustráciu 5). Táto situácia narúša hospodársku súťaž. Aj keď sa projekty Komisie nezamerali na správu, riadenie a reformy SOE, EÚ viacerými prostriedkami podporila hospodársku súťaž (pozri prílohu VI).

Ilustrácia 5

Styky medzi politicky prepojenými firmami a SOE na rôznych trhoch

Zdroj: EDA na základe dokumentu Svetovej banky Reducing Market Distortions for a More Prosperous Ukraine, 2019, ilustrácie 16, 18 a 19.

39

Komisia podporila reformy súvisiace s energetikou, bojom proti korupcii, súdnictvom, bankovníctvom, volebným procesom a verejnou správou a takisto aj investigatívnu žurnalistiku. Napriek tejto podpore i podpore od iných darcov reformné úsilie aj naďalej oslabuje vplyv oligarchov a záujmových skupín.

40

Osoby a spoločnosti s politickými prepojeniami – najmä oligarchovia – ovplyvňujú právny rámec s cieľom získavať od štátu rôzne výhody35 a využívajú satelitné spoločnosti, ktorým plynú výhody z exkluzívnych vzťahov so štátom vlastnenými podnikmi36 (pozri ilustráciu 1). Experti financovaní EÚ z projektu č. 17 (pozri prílohu II) identifikovali viaceré moratóriá, ktoré umožňujú spoločnostiam – a najmä SOE – pokračovať v činnosti bez toho, aby vyplatili svoje splatné dlhy alebo prešli konkurzom (pozri ilustráciu 6). Komisia zabezpečila budovanie príslušných kapacít, ale nevyžadovala od Ukrajiny, aby v rámci podmienok makrofinančnej pomoci tieto moratóriá odstránila. Takéto výhody vytvárajú priaznivé podmienky na ovládnutie štátu a korupciu, obmedzujú trhovú hospodársku súťaž a bránia vstupu nových účastníkov na trh37.

Ilustrácia 6

Nevymožené dlhy v roku 2019

Zdroj: Analýza EDA38.

41

Na uľahčenie privatizácie je potrebné, aby sa najprv zlepšila správa a riadenie spoločností. EÚ k tomu prispela (pozri projekt č. 20 v prílohe II) prostredníctvom účtu EBOR s účasťou mnohých darcov (MDA)39 (pozri ilustráciu 7). Od vytvorenia tohto účtu doň prispelo 14 darcov vrátane EÚ sumou spolu viac ako 53 mil. EUR. Viaceré SOE (napr. Naftogaz, Ukrzaliznytsia [železnice], Ukrenergo [prevádzkovateľ energetickej prenosovej sústavy] a Ukrposhta [poštová služba]) zreformovali svoju správu a riadenie, najmä vytvorením nezávislých dozorných rád na žiadosť EBOR. Zaznamenali sme určité výsledky v oblasti riadenia spoločnosti Naftogaz, ktorá sa zmenila zo stratovej spoločnosti na ziskovú a v roku 2019 bola druhým najväčším daňovníkom. Tieto výsledky sú však v sektore energetiky ohrozené: Spoločnosť Naftogaz utrpela v roku 2020 straty a nového výkonného riaditeľa vymenovala bez dodržania riadneho postupu. Túto skutočnosť kritizovala Národná agentúra pre prevenciu korupcie (NACP).

Ilustrácia 7

Príklady príspevkov do MDA

Budovanie kapacít na privatizáciu SOE • Vypracovanie primárnej legislatívy schvaľovanej parlamentom a sekundárnej legislatívy schvaľovanej príslušnými agentúrami.
• Nábor špecialistov na správu a riadenie spoločností a právnych špecialistov na poradenstvo pre ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu pri vypracovaní stratégie a rámca (štátna holdingová spoločnosť), prostredníctvom ktorého by štát mohol uplatňovať svoje vlastnícke práva na SOE.


Súhrnné posúdenie


Privatizácia veľkých spoločností stagnuje. Cez systém Prozorro.sale prebieha len privatizácia malých podnikov, z ktorých najväčší bol hotel Dnipro.
Budovanie kapacít na zlepšovanie správy a riadenia spoločností • Právny rámec na zriaďovanie dozorných rád s nezávislými členmi.
• Tímy na podporu financovania pre ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu a úrad predsedu vlády so špecializáciou na správu a riadenie SOE.
• Preverenie právnych predpisov o správe a riadení spoločnosti a regulačného rámca pre spoločnosti NaftogazUkrtransgaz (od januára 2020 zabezpečuje skladovanie plynu).
• Vypracovanie akčného plánu na správu a riadenie spoločnosti Naftogaz.


Súhrnné posúdenie

Projekt umožnil vymenovanie troch nezávislých členov dozorných rád. Právne predpisy sú zavedené, ale reformný proces si vyžaduje väčšiu politickú vôľu.
Podľa reformistov sú doterajšie výsledky v energetickom odvetví ohrozené.
Budovanie kapacít na AMCU • Zosúladenie právnych predpisov s EÚ.
• Kurzy odbornej prípravy v oblasti politiky hospodárskej súťaže.
• Kurzy odbornej prípravy o najlepších postupoch EÚ v oblasti fúzií.
• Semináre o postupoch preskúmania v rámci verejného obstarávania.


Súhrnné posúdenie

Projekty priniesli očakávané výstupy. Kapacity AMCU sú však stále príliš malé na odbúranie monopolov a iných hrozieb pre slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž.
Financovanie Rady obchodného ombudsmana (BOC) • 7 mil. EUR (od roku 2014 do roku 2019) na zriadenie a činnosť BOC s cieľom riešiť problém zakorenenej korupcie a obmedziť zasahovanie vnútroštátnych orgánov do súkromného sektora.

Súhrnné posúdenie

Od začiatku svojho fungovania dostala BOC od podnikov takmer 8000 sťažností na vnútroštátne orgány. BOC v rámci cieľového obdobia analyzovala 84 % prípadov. V roku 2019 bolo 96 % sťažovateľov spokojných s tým, ako rada vyriešila ich sťažnosti. Poskytuje odporúčania pre štátne orgány a na základe jednotlivých prípadov navrhuje systémové odporúčania. Do decembra 2019 sa však podarilo zrealizovať len 37 % z 321 systémových odporúčaní.

Zdroj: EDA, na základe viacerých zdrojov40.

42

SOE sú zo zákona povinné vypracovať protikorupčné programy. Komisia poskytla granty pre nezávislé médiá a aktivistov (pozri bod 35), ktorí odhalili korupčné schémy zahŕňajúce SOE a podniky vo vlastníctve miest a obcí. S výnimkou týchto grantov neboli projekty EÚ zamerané na odhaľovanie schém veľkej korupcie s účasťou štátom vlastnených podnikov ani sa v rámci nich neposkytovala podpora na vypracovanie takýchto programov, aj keď je na Ukrajine len na celoštátnej úrovni približne 3500 SOE (pozri bod 05). V rámci MDA účtu spolufinancovaného z EBOR sa plánuje v tejto oblasti podpora Ukrajinských železníc, ale až od roku 2021.

43

Ukrajinský protimonopolný výbor (AMCU) nebol zvyknutý riešiť otázky týkajúce sa trhovej hospodárskej súťaže. Zákon o štátnej pomoci bol prijatý v roku 2014, ale nadobudol účinnosť až v auguste 2017. Počas kontrolovaného obdobia Komisia zabezpečila konsolidáciu AMCU prostredníctvom dvoch projektov (projekty č. 10 a 19 v prílohe II) a MDA účtu EBOR (projekt č. 20 v prílohe II). Projekty financované z EÚ boli zamerané na aproximáciu práva (zosúladenie ukrajinských právnych predpisov so štandardmi a zásadami EÚ), avšak zatiaľ nie na presadzovanie práva hospodárskej súťaže. Komisia podporila AMCU pri vytváraní nového útvaru pre monitorovanie štátnej pomoci a tímu na skúmanie verejného obstarávania a riešenie odvolaní, ako aj v oblasti fúzií a akvizícií. Napriek podpore financovanej z EÚ a nedávnemu vývoju AMCU nie je dostatočne silný na riešenie najväčších prípadov štátnej pomoci a zdá sa, že nie je dostatočne nezávislý41.

1.3. Komisia a EUAM monitorujú svoju podporu, ale je potrebné väčšmi sa zamerať na očakávané výsledky a dosahy

44

Komisia má zavedený systém na monitorovanie svojich projektov. Až polovici projektov však chýbali jasné ukazovatele, východiskové alebo cieľové hodnoty, čím sa znížila hodnota vykázaných výsledkov (pozri rámček 1). Dva z 2142 projektov (projekty č. 12 a 15 v prílohe II) obsahovali uspokojivý zoznam výstupov a výsledkov v podobe tzv. logických rámcov a odkazovali na ročné cieľové hodnoty a mieru ich dosahovania.

Rámček 1

Príklady výsledkov projektov, ktoré neboli merateľné

Projekt s názvom Podpora reformy sektora spravodlivosti na Ukrajine (projekt č. 6 v prílohe II) mal stanovené tieto konkrétne ciele:

 • zosúladiť politické a reformné priority zainteresovaných strán do súdržnej stratégie reformy celého sektora podporenej plánom vykonávania a viacročným programom financovania zaisteným rozhodnutím vlády,
 • vytvoriť životaschopnú štruktúru koordinácie sektora,
 • zabezpečiť odborné spracovanie kľúčových nedoriešených právnych predpisov.

Logický rámec tohto projektu nezahŕňal žiadne ukazovatele na meranie týchto troch konkrétnych cieľov.

Jedným z konkrétnych cieľov projektu s názvom Posilnenie koalície pre balík reforiem na oživenie (projekt č. 8 v prílohe II) bolo „prijať kvalitné právne prepisy na spustenie reforiem na Ukrajine, najmä v oblastiach, ako sú boj proti korupcii, decentralizácia, hospodárstvo, volebný systém, súdnictvo, presadzovanie práva/prokuratúra, verejná správa a médiá“.

Príslušný ukazovateľ odkazoval na počet navrhnutých a podporených právnych predpisov, nie však na ich vykonávanie či dosah.

45

Projekty EÚ týkajúce sa správy a riadenia spoločností a hospodárskej súťaže (projekty č. 10, 19 a 20 v prílohe II) priniesli očakávané výsledky (napr. prijatie právnych nástrojov, zorganizovanie kurzov odbornej prípravy atď.). Neboli v nich však vymedzené relevantné výsledky (pozri príklady v rámčeku 2) a dlhodobejšie účinky, ktoré by účinne prispeli k boju proti štruktúram a praktikám obmedzujúcim hospodársku súťaž. Ukazovatele konkurencieschopnosti (pozri prílohu V) zahrnuté v jednotnom rámci podpory) nevykazujú významný pokrok. Konkurencieschopnosť Ukrajiny ostáva na nízkej úrovni.

Rámček 2

Vykazovanie „výsledkov“, ktoré sú činnosťami alebo výstupmi

„Výsledky“ jedného z projektov MDA EBOR s názvom Budovanie kapacít Ukrajinského protimonopolného výboru zahŕňali:

 • akceptované právne nástroje (komentáre k dvom zákonom a analýza výlučných práv),
 • odbornú prípravu zamestnancov AMCU vo veciach týkajúcich sa mikroekonomických základov politiky hospodárskej súťaže a osvedčených postupov EÚ v oblasti fúzií,
 • odbornú prípravu členov komisie AMCU na posudzovanie verejného obstarávania.

V rámci projektu sa vypracovali komentáre k dvom hlavným zákonom o hospodárskej súťaži s cieľom poskytnúť zamestnancom AMCU praktické usmernenia o uplatňovaní oboch právnych predpisov. Takisto bola vypracovaná analýza právnych predpisov EÚ o udeľovaní osobitných alebo výlučných práv. Toto nie sú dlhodobé účinky.

Druhý a tretí výsledok sa posúdili ako dosiahnuté, lebo sa poskytli príslušné kurzy odbornej prípravy a zorganizovali potrebné semináre.

46

Komisia monitorovala podmienky makrofinančnej pomoci a rozpočtovej podpory, kritériá liberalizácie vízového režimu a celkovú situáciu v krajine prostredníctvom politického dialógu, kontaktov s OOS, štúdií a hodnotení. Komisia a ESVČ podávajú verejné správy o pokroku v reformách na Ukrajine, najmä prostredníctvom správ o vykonávaní dohody o pridružení a správ prijatých v rámci mechanizmu liberalizácie vízového režimu. K dispozícii však nie sú žiadne verejné správy o príspevkoch EÚ k výsledkom Ukrajiny v boji proti korupcii akéhokoľvek druhu. Priamemu vykazovaniu výsledkov bráni skutočnosť, že strategické dokumenty na vysokej úrovni, ako je jednotný rámec podpory EÚ pre Ukrajinu (2018 – 2020) alebo operačný plán EUAM, vo všeobecnosti neobsahujú cieľové hodnoty (pozri ilustráciu 8).

Ilustrácia 8

Príklady cieľov bez cieľových hodnôt

Zdroj: EDA na základe jednotného rámca podpory 2018 – 2020 a operačného plánu EUAM.

47

EÚ nevykazuje ukazovatele jednotného rámca podpory (napr. výkonnosť v celosvetových ukazovateľoch správy vecí verejných ani mieru dôvery verejnosti v prokuratúru, súdnictvo a orgány presadzovania práva či ukazovatele Európskej komisie pre efektívnosť justície) na monitorovanie pokroku Ukrajiny v pravidelne zverejňovanom štandardizovanom formáte. Z týchto ukazovateľov vyplýva, že Ukrajina dosiahla v boji proti korupcii len malý pokrok (pozri prílohu IIIprílohu IV).

48

Komisia využila na monitorovanie pokroku Ukrajiny v boji proti korupcii rozličné správy od medzinárodných organizácií, napríklad od Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) a OECD. Skupina GRECO potvrdila, že dôležité reformy stále prebiehajú; vzhľadom na nízku miera plnenia jej odporúčaní (plne vykonaných bolo len 16 %) je na dosiahnutie prijateľnej úrovne dodržiavania potrebné vynaložiť väčšie úsilie43. Aj OECD vykazuje len obmedzený pokrok44.

49

Aj keď EUAM prostredníctvom svojich správ monitoruje úlohy (ciele), nemeria ich systematicky podľa overiteľných ukazovateľov. Okrem toho, výsledky monitorovania sa len zriedka zakladajú na vyčísliteľných údajoch a uvádzajú sa v nich skôr činnosti a výstupy než výsledky. EUAM navyše ani po viac ako piatich rokoch pôsobenia v krajine nevykonala posúdenie vplyvu. To je v rozpore so súborom nástrojov EÚ pre lepšiu právnu reguláciu 4345.

2. Podpora reformy súdnictva zo strany EÚ: nepostačujúce výsledky

50

V tejto časti skúmame, či Komisia a ESVČ:

 1. pripravili intervencie v sektore súdnictva aj s ohľadom na riešenie problému korupcie;
 2. poskytli podporu reformy súdnictva, ktorá priniesla očakávané výsledky;
 3. presadili digitálne nástroje, ktoré priniesli očakávané výsledky.

2.1. Projekty budovania kapacít priniesli menej, než sa očakávalo

51

Reforma súdnictva bola jednou z najvyšších priorít Ukrajiny od jej pripojenia sa k Rade Európy v roku 1995. V roku 2014 samotná ukrajinská vláda uviedla, že justícia patrí v krajine medzi inštitúcie s najhoršou povesťou z hľadiska korupcie46.

52

Komisia poskytla pri budovaní kapacít významnú podporu, napríklad v podobe medzinárodných i miestnych expertov, ktorí zabezpečili analýzu, poradenstvo, metodiku, stanoviská, príručky, odbornú prípravu, semináre, stretnutia za okrúhlym stolom, študijné návštevy, komunikačné činnosti, ako aj podporu pri zavádzaní IT systémov (pozri ilustráciu 9). Bez ohľadu na ďalšiu poskytnutú podporu odhadujeme, že táto pomoc zahŕňala takmer 85 % rozpočtu kontrolovaných projektov. Komisia však nedokáže poskytnúť odhad súvisiacich finančných súm. Projekty EÚ pomohli pripraviť nový návrh ústavy, ako aj veľký počet právnych predpisov a vyhlášok. Pokiaľ ide o schvaľovanie právnych predpisov, právny rámec je v súčasnosti lepšie zosúladený so štandardmi EÚ.

Ilustrácia 9

Príklady podpory Komisie v oblasti budovania kapacít

Zdroj: EDA na základe projektovej dokumentácie.

53

Jedným z kľúčových výsledkov bolo zjednodušenie systému súdov a vytvorenie nového najvyššieho súdu (projekty č. 6, 7 a 15 v prílohe II), ktorý bol zriadený v decembri 2017. V rámci projektov v oblasti systému súdnictva sa podarilo zrealizovať väčšinu plánovaných výstupov (napr. diferenčnú analýzu, odporúčania, vypracovanie stratégie pre sektor súdnictva, monitorovacie nástroje, poradenstvo a podporu pre inštitúcie a podporu procesu výberu sudcov). Analýza a monitorovanie systému súdnictva pomohli odhaliť jeho slabé stránky.

54

Podľa Rady Európy rôzne zmeny právnych predpisov pomohli formálne dosiahnuť 90 % legislatívnych a inštitucionálnych cieľov stratégie a akčného plánu reformy sektora spravodlivosti47.

55

Udržateľnosť intervencií Komisie a podpory reforiem je však neustále ohrozená, čo dosvedčujú aj časté zmeny právnych predpisov a oneskorené prijímanie či prekrútené znenie vyhlášok, ktoré bránia účinnému vykonávaniu reforiem. Experti financovaní EÚ z projektu č. 12 (pozri prílohu II) takisto upriamili pozornosť na skutočnosť, že činnosť sa považuje za splnenú jednoduchým schválením aktu aj v prípade, že právny rámec sa uplatňuje len čiastočne alebo sa neuplatňuje vôbec. V roku 2020 Benátska komisia upriamila pozornosť na „výnimočnú naliehavosť situácie“ a problémy spojené s reformou súdnictva pripísala dôvodom, ako sú „nedostatočný legislatívny proces […], […] chýbajúci celostný prístup bez riadneho posúdenia vplyvu […], nedostatočná jasnosť [… a] nedostatočné uplatňovanie právnych prepisov po ich schválení“48. Počas kontrolovaného obdobia sa vyskytli početné pokusy oslabiť reformy podporované Komisiou a ESVČ (pozri rámček 3).

Rámček 3

Protikorupčné reformy sú neustále ohrozované

 • Právny predpis o neoprávnenom obohatení: Ukrajina v roku 2015 schválila právny predpis, ktorým sa označuje neoprávnené obohatenie za trestný čin (podmienka rozpočtovej podpory z EÚ), ale Ústavný súd Ukrajiny (ÚSU) tento zákon vo februári 2019 zrušil a vyhlásil ho za protiústavný. V dôsledku toho sa všetky riešené prípady neoprávneného49 obohatenia uzavreli. EÚ predložila ústavnému súdu poradenstvo (amicus curiae) týkajúce sa ústavnosti nezákonného obohacovania ako trestného činu, ústavný súd však jej argumenty neprijal. Ukrajinský parlament však v októbri 2019 schválil nový návrh zákona, ktorým opätovne zaviedol trestnú zodpovednosť za tento trestný čin.
 • Prostredníctvom politického dialógu a podmienok EÚ podporila schválenie zmien ústavy s cieľom zaistiť väčšiu nezávislosť pre sudcov a nadobudnutie jej vlastnej účinnosti, a to aj zriadením nového najvyššieho súdu. EÚ prispela k vykonaniu posúdení odbornosti a bezúhonnosti kandidátov na najvyšší súd. Vo februári 2020 ÚSU rozhodol, že zrušenie pôvodného Najvyššieho súdu Ukrajiny (NSU) bolo protiústavné. Uviedol, že na nový najvyšší súd mali priamo prejsť sudcovia NSU50, ktorí neprešli posúdením bezúhonnosti a odbornosti, a to na základe osobitného postupu a kritérií, pričom však tieto kritériá bližšie nešpecifikoval. V čase auditu NSU ešte stále existoval.
 • EÚ očakávala, že elektronický systém majetkových priznaní bude fungovať účinne (podmienka Východného partnerstva, rozpočtovej podpory, akčného plánu liberalizácie vízového režimu a makrofinančnej pomoci). Dňa 27. októbra 2020 ÚSU rozhodol, že právomoci NACP týkajúce sa overovania majetkových priznaní a trestných činov ich nepravdivého vyplnenia sú protiústavné. V dôsledku toho musel Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) uzavrieť viac ako 100 prípadov vyšetrovania korupcie a Najvyšší protikorupčný súd (HACC) 17 prípadov, pričom niektoré z nich sa týkali riadiacich pracovníkov. V decembri 2020 Verchovna rada obnovila povinnosť podávať majetkové priznania, ako aj trestnú zodpovednosť za ich nepravdivé vyplnenie, ale s oveľa miernejšími sankciami, a obnovila právomoci NACP. EÚ bola spoločne s ďalšími medzinárodnými partnermi aktívne zapojená do obnovy týchto právnych predpisov.
56

Aj keď Komisia poskytuje sektoru súdnictva pomoc už celé desaťročia, odpor voči zmenám bol príčinou vážnych prehier, ktorým sa prostredníctvom analýzy a zmierňujúcich opatrení Komisie nedalo predísť. Len polovica z kontrolovaných projektov obsahovala osobitný oddiel venovaný získaným poznatkom. Komisia pristúpila k zabezpečeniu udržateľnosti prostredníctvom dlhodobého aktívneho zapojenia v oblasti právneho štátu, politického dialógu, dialógu o politike a podmienok. Tento prístup Komisia posilnila vypracovaním osobitného projektu na boj proti korupcii (pozri bod 29), technickú pomoc však nepodmienila splnením predchádzajúcich odporúčaní, udržateľnosťou predchádzajúcich výstupov ani integritou riadenia. Komisia v roku 2021 zrušila plánovaný twinningový projekt s Ústavným súdom Ukrajiny v nadväznosti na rozhodnutie tohto súdu z októbra, ktorým sa anulovali protikorupčné reformy.

57

Jednou z najnáročnejších úloh je udržiavanie reformy prokuratúry v súlade so štandardmi EÚ. Program rozpočtovej podpory Komisie si vyžiadal schválenie a nadobudnutie účinnosti právneho predpisu o reforme generálnej prokuratúry. Aj keď cieľom tohto právneho predpisu bolo demonopolizovať právomoci generálnej prokuratúry, podľa hodnotiteľov poverených Komisiou sa ním nepodarilo zabezpečiť jej dostatočnú nezávislosť od tlaku politických zainteresovaných strán. Spôsob prideľovania vecí prokurátorom nie je dostatočne odolný voči vonkajším zásahom. Okrem toho sa právny predpis dostatočne nevykonáva a vyžaduje si revíziu.

58

Komisia pomohla generálnej prokuratúre vypracovať plán reformy prokuratúry, ktorý zahŕňal vytvorenie kvalifikačnej a disciplinárnej komisie prokurátorov (QDCP). Napriek úsiliu Komisie a EUAM sa však reformný proces rozbehol len veľmi pomaly (pozri rámček 4). Väčší pokrok sa podarilo dosiahnuť v septembri 2019, keď prezident podpísal právny predpis o reforme generálnej prokuratúry. Jeho súčasťou bolo zníženie počtu regionálnych a miestnych prokurátorov (z 15 000 na 10 000), zatvorenie vojenských prokuratúr, previerka všetkých prokurátorov, hodnotenie výkonu a pozastavenie činnosti QDCP do septembra 202151.

Rámček 4

Príspevky Komisie a EUAM k opätovnému posudzovaniu a výberu prokurátorov

Cieľom reformy systému prokuratúry z roku 2015 bolo zvýšiť odbornosť, efektívnosť a zodpovednosť prokurátorov. V roku 2015 sa uskutočnilo výberové konanie nových prokurátorov. Komisia financovala logistickú podporu (cestovné výdavky, IT a skúšky) náboru miestnych prokurátorov vrátane administratívnych zamestnancov.

Komisia poskytla podporu pre QDCP, ktorá začala pôsobiť v roku 2017 a bola zodpovedná za výber a presun prokurátorov, ako aj za disciplinárne konania. QDCP sa však nestotožnila so všetkými odporúčaniami Komisie. Podľa OOS sa previerky bezúhonnosti vykonávané QDCP opierali len o vlastné vyhlásenia kandidátov, nie o dôkladnú kontrolu, a bol vydaný len malý počet pokarhaní52. EUAM preto podporuje navrhnutie nového, lepšieho systému fungovania QDCP.

Komisia (projekt č. 17 v prílohe II) bola jedným z hlavných aktérov previerok prokurátorov, ktoré boli prvým krokom k vyčisteniu tejto inštitúcie. Výberovým konaním neprešlo približne 1 800 prokurátorov, ktorí sa voči tomuto rozhodnutiu následne odvolali na súdoch.

Výberový proces sa na prvý pohľad javí ako krok smerom k väčšej nezávislosti, v rozpore s odporúčaním zo správy skupiny GRECO o súlade bol však vykonaný v rámci generálnej prokuratúry, nie zo strany QDCP53. Tento výber sa navyše netýkal prokurátorov špeciálnej protikorupčnej prokuratúry (SAPO), ktorí posúdením už predtým prešli, generálneho prokurátora a jeho zástupcov, ani prokurátorov vymenovaných na administratívne pozície. Experti financovaní z EÚ pomáhajú generálnej prokuratúre s revíziou disciplinárneho systému a vytvorením systému hodnotenia výkonu prokurátorov.

59

Reformy v oblasti presadzovania práva a prokuratúry zatiaľ neviedli k zvýšeniu dôvery, ktorá naďalej ostáva nízka (pozri obrázok 10). Viaceré organizácie hlásili prípady pochybení orgánov presadzovania práva54. Z prieskumu vykonaného pre EUAM takisto vyplynulo zníženie dôvery verejnosti v to, že opatrenia EÚ a EUAM sú dostatočné a prospešné na podporu reformy (pozri prílohu VII).

Ilustrácia 10

Miera dôvery v inštitúcie podľa prieskumov EUAM: 2016 oproti 2020

Zdroj: EDA na základe prieskumov ukrajinskej verejnej mienky vykonaných organizáciou EUAM.

2.2. Podpora reformy súdnictva zo strany EÚ nezasiahla kľúčové inštitúcie a naďalej naráža na prekážky

60

Reforma súdnictva si vyžiadala opätovné posúdenie alebo ohodnotenie všetkých sudcov (pozri ilustráciu 11). V tomto procese, ktorý viedla Najvyššia kvalifikačná komisia sudcov (HQCJ) s pomocou Verejnej rady pre bezúhonnosť (PIC) zastúpenej OOS poskytla Komisia významnú podporu. Prvý výber v roku 2017 sa týkal sudcov najvyššieho súdu. Najvyšší súd sa nachádza na vrchole justičnej hierarchie. Od roku 2018 proces výberu pokračoval kandidátmi a existujúcimi sudcami, ako aj sudcami Najvyššieho súdu pre boj proti korupcii (HACC). V ich prípade sa uplatnil inovatívny postup v súčinnosti s Verejnou radou medzinárodných expertov – osobitným poradným orgánom uznávaných medzinárodných právnych expertov – ktorí asistovali HQCJ.

Ilustrácia 11

Chronologický prehľad posudzovania sudcov

Zdroj: EDA na základe údajov z projektov PRAVO-JUSTICE, DE JURE FOUNDATION a od Európskej komisie pre efektívnosť justície (CEPEJ).

61

Spolu s ďalšími darcami Komisia – prostredníctvom svojho programu rozpočtovej podpory (projekt č. 3 v prílohe II) – vyžadovala schválenie zmien ústavy a právneho predpisu o zriadení Najvyššej súdnej rady (HCJ) s cieľom zaručiť nezávislosť a integritu súdnictva. Podpora výberového procesu a reformy súdnictva zo strany Komisie je však ohrozená. Systém menovania Kongresom sudcov väčšinou zahŕňal sudcov, ktorí neprešli posúdením (pozri ilustráciu 12).

62

V systéme súdnictva zohrávajú dôležitú úlohu aj ÚSU, HCJ a HQCJ. Bezúhonnosť ich členov je preto veľmi dôležitá, pri ich vymenovaní sa však nepreverovala (pozri príklady v prílohe VIII). V rámci programu makrofinančnej pomoci si Komisia v júli 2020 vyžiadala vytvorenie etickej komisie s mandátom na kontrolu bezúhonnosti členov HCJ. V čase auditu NSU táto podmienka nebola splnená. Pred spustením reformy nebola v programoch makrofinančnej pomoci uložená ani táto podmienka, ani povinnosť vykonávať kontroly bezúhonnosti v ďalších súdnych orgánoch, ako sú HQCJ a ÚSU.

Ilustrácia 12 

Posudzovanie bezúhonnosti a nezávislosti najvyšších justičných orgánov

Zdroj: EDA, na základe viacerých zdrojov55.

63

V rámci politického dialógu EÚ už mnoho rokov zdôrazňuje potrebu reformovať súdnictvo s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti, ktorá sa v roku 2015 pohybovala v rozmedzí od 5 % do 12 %56. Zároveň je to jeden s ukazovateľov na meranie výsledkov, ktoré EÚ očakáva. Táto dôvera však naďalej ostáva veľmi nízka, v roku 2019 bola na úrovni od 14 % do 17 %57.

2.3. Podporu Komisie v oblasti rozvoja digitálnych nástrojov na boj proti korupcii brzdia problémy s kvalitou údajov a averzia k zmenám a reforme

64

Projekty EÚ zahŕňali viaceré digitálne nástroje na pomoc pri predchádzaní korupcii. Poskytla sa najmä podpora na výberové skúšky v sektore spravodlivosti, na digitalizáciu elektronickej správy vecí protikorupčných agentúr (pozri rámček 5), na aktualizáciu databázy tzv. politicky exponovaných osôb58, na vývoj webových sídel, na platformu verejného obstarávania ProZorro a na prípravu elektronickej správy vecí správcov konkurznej podstaty, notárov a súkromných súdnych exekútorov. Občianska spoločnosť iniciovala elektronickú platformu verejného obstarávania ProZorro a DoZorro na zaistenie transparentnosti a monitorovania. Tieto nástroje pomáhajú odhaľovať korupciu a môžu odrádzať od niektorých korupčných praktík. Komisia nepriamo financovala vývoj platformy ProZorro a príslušné kurzy odbornej prípravy v rámci MDA účtu EBOR. Občianska spoločnosť takisto vyvinula platformu pre tzv. politicky exponované osoby. Na tejto platforme sa zhromažďujú informácie z rôznych registrov vrátane majetkových priznaní a môžu ju využívať finančné inštitúcie na vykonávanie kontrol.

Rámček 5

Podpora Komisie na elektronický systém správy vecí

Komisia poskytla poradenstvo v oblasti modernizácie zastaraného elektronického systému správy vecí v sektore spravodlivosti s cieľom pokryť celý reťazec od vyšetrovania až po probačný systém. Vnútroštátne orgány však nemali žiadnu jasnú víziu sektora spravodlivosti ani účinné mechanizmy na koordináciu všetkých zainteresovaných strán v tomto sektore. V dôsledku toho mohla Komisia len podporiť dialóg medzi jednotlivými zainteresovanými stranami a poskytnúť odporúčania pre potreby koncepcie a plánu.

Komisia financovala vývoj elektronického systému správy vecí pre protikorupčné agentúry (projekt č. 12 v prílohe II), ale v čase auditu tento systém ešte nebol prepojený so systémom súdov. Preto si Komisia v záujme sfunkčnenia systému a začatia jeho aktívneho využívania vyžiadala v rámci posledného programu makrofinančnej pomoci (podpísaného v júli 2020) zmeny trestného poriadku.

65

Komisia financovala dátový sklad NABU, ktorý umožňuje automatické vyhľadávanie a prepája rozličné databázy. Komisia takisto obstarala systém správy údajov pre ministerstvo spravodlivosti s cieľom digitalizovať dokumenty a uľahčiť vyhľadávanie.

66

Posúdenie registrov používaných v sektore súdnictva Komisiou poskytlo užitočnú podporu (projekty č. 6 a 17 v prílohe II). Experti upriamili pozornosť najmä na nedostatočnú interoperabilitu medzi registrami, absenciu jednoznačných identifikátorov, absenciu odsúhlasených adries a nedostatok zaregistrovaných údajov alebo ich nepresnosť. Všetky tieto problémy sťažili krížovú kontrolu a viedli k oneskoreniu rozhodnutí súdov (projekt č. 6 v prílohe II) a uľahčeniu nezákonného získania podnikov alebo majetku prostredníctvom korupčných praktík (pozri ilustráciu 13). Na zabezpečenie majetkových práv poskytla Komisia podporu v rôznych oblastiach (pozri ilustráciu 14).

Ilustrácia 13

Decentralizované a nepresné registre uľahčujú nezákonné získavanie majetku

Zdroj: EDA na základe informácií z projektov Podpora reformy sektora spravodlivosti na Ukrajine a PRAVO-JUSTICE.

Ilustrácia 14

Podpora Komisie na zabezpečenie majetkových práv

Zdroj: EDA na základe projektovej dokumentácie.

67

Vytvorenie otvoreného dátového portálu59 bolo veľkým krokom smerom k zvýšeniu transparentnosti a obmedzeniu príležitostí na korupciu. Jednou z podmienok rozpočtovej podpory v roku 2016 bol „prístup k verejným registrom“. Aj keď Ukrajina v tejto oblasti dosiahla pokrok, stále pretrváva viacero nedostatkov:

 • využívanie verejných registrov obmedzujú vysoké poplatky a obmedzené funkcie vyhľadávania,
 • zatiaľ sa nedosiahol počet otvorených štátnych registrov požadovaný zákonom,
 • kvalita registrov je nekonzistentná.
68

Predpokladom využitia najnovších výdobytkov technologického vývoja (napr. veľkých dát a hĺbkovej analýzy údajov) ako preventívnych nástrojov na boj proti korupcii je vyriešenie problémov spôsobených nedostatkom spoľahlivých údajov (napr. v registroch).

69

Programy MFA III a IV zahŕňali viaceré podmienky týkajúce sa lepšieho prístupu k informáciám (uverejňovanie správ z auditov, zmlúv o verejnom obstarávaní a overovanie informácií o vlastníctve spoločností).

3. Komisia podporila protikorupčné inštitúcie, ale tie naďalej zápasia s dosahovaním očakávaných výsledkov

70

V nasledujúcej časti skúmame, či Komisia:

 1. stanovila relevantné podmienky pomoci v boji proti veľkej korupcii a či zhromaždila a analyzovala dostatok informácií na posúdenie pokroku;
 2. poskytla protikorupčným inštitúciám podporu, ktorá priniesla očakávané výsledky.

3.1. Komisia podporila protikorupčnú reformu najmä prostredníctvom podmienok, ale jej posúdenie pokroku je nezáväzné

71

Komisia využila podmienky v oblasti boja proti korupcii – najmä legislatívne a inštitucionálne zmeny –, aby zabezpečila, že sa zriadia a sfunkčnia protikorupčné orgány. Protikorupčné podmienky stanovené v úveroch makrofinančnej pomoci doplňujú opatrenia v oblasti rozpočtovej podpory a liberalizácie vízového režimu. Spôsob navrhnutia týchto podmienok však ponechal určitý priestor na vlastný výklad, keďže často chýbali jasné východiská a merateľné cieľové hodnoty. Vo všeobecnosti chýbalo dostatočné zameranie na riadne vykonávanie právnych predpisov a protikorupčných opatrení, ale aj na hmatateľné výstupy. Okrem toho, podmienky boli zamerané na nový protikorupčný systém, ale nie v dostatočnej miere alebo v dostatočne skorom štádiu na bezúhonnosť a nezávislosť v sektore súdnictva a presadzovania práva (pozri body 61 – 62).

72

Pri posudzovaní podmienok rozpočtovej podpory, liberalizácie vízového režimu a makrofinančnej pomoci Komisia vychádzala z informácií poskytnutých príslušnými orgánmi, expertmi občianskej spoločnosti a expertmi, ktorých financovala EÚ, ako aj medzinárodnými organizáciami. Keď podmienky očividne neboli splnené, Komisia znížila vyplatenú sumu rozpočtovej podpory (z tranže na rok 2016 sa vyplatilo len 52,5 %) a tretiu tranžu MFA III vo výške 600 mil. EUR zrušila. Krátko po tom však vyplatila prvú tranžu MFA IV vo výške 500 mil. EUR.

73

Komisia mohla navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade, aby zrušili vízovú povinnosť, až keď usúdila, že všetky kritériá sú splnené. Komisia však interpretovala svoje podmienky zdržanlivo, čo viedlo k príliš pozitívnemu hodnoteniu. Z našej analýzy vyplynulo, že hoci jedno z troch protikorupčných kritérií akčného plánu liberalizácie vízového režimu60 bolo splnené, ostatné dve boli splnené len čiastočne (pozri rámček 6). Ani napriek tomu sa bezvízový režim neprehodnotil.

Rámček 6

Príklady protikorupčných podmienok/kritérií s problematickým posúdením

Akčný plán liberalizácie vízového režimu

„Vykonávanie právnych predpisov v oblasti predchádzania korupcii a boja proti nej a zaistenie účinného fungovania nezávislého protikorupčného orgánu; vytvorenie etických kódexov a odborná príprava v oblasti boja proti korupcii, najmä so zameraním na verejných činiteľov pôsobiacich v oblasti presadzovania práva a justičného systému.“

Vo svojej šiestej správe Komisia potvrdila dosiahnutie pokroku v schvaľovaní právnych predpisov a zriaďovaní protikorupčných inštitúcií. Aj keď toto kritérium (vykonávanie právnych predpisov) nebolo v čase posudzovania splnené, považovalo sa za dosiahnuté na základe pozitívneho vývoja a záväzkov ukrajinských orgánov.

Program rozpočtovej podpory

„Je zavedený a funkčný účinný systém overovania majetkových priznaní, príjmov a výdavkov verejných činiteľov vrátane odrádzajúcich sankcií za predloženie nepravdivých informácií v majetkových priznaniach, finančný limit na vykazovanie výdavkov je výrazne znížený a je zriadený jednotný webový portál s otvoreným prístupom na predkladanie a uverejňovanie majetkových priznaní v elektronickej podobe. Ďalšie opatrenia v oblasti majetkových priznaní zahŕňajú zlepšenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a medzinárodnými zainteresovanými stranami.“

V novembri 2016 Komisia posúdila tento ukazovateľ ako „plne dosiahnutý“, keďže NACP dostala viac ako 100 000 majetkových priznaní a bol zavedený príslušný regulačný rámec. Systém však nebol plne účinný. EK vedela o nedostatkoch pri overovaní majetkových priznaní zo strany NACP. Napokon v januári 2018 Komisia nepotvrdila tretiu splátku MFA III, lebo mechanizmus na overovanie majetkových priznaní predkladaných verejnými činiteľmi stále nebol účinne zavedený.

Makrofinančný program III, druhá splátka (2017)

„Zriadiť národný protikorupčný úrad, špeciálnu protikorupčnú prokuratúru a národnú agentúru pre prevenciu korupcie, zabezpečiť ich nezávislosť a funkčnosť, t. j. dostatok finančných prostriedkov, pracovníkov a vybavenia potrebných na to, aby si mohli plniť svoje funkcie.“

Komisia tvrdí, že táto podmienka sa týkala len zriadenia protikorupčných inštitúcií, preto ju vyhodnotila ako splnenú. My tejto podmienke ale rozumieme tak, že zahŕňa aj nezávislosť a funkčnosť týchto inštitúcií.

Príslušné agentúry boli vytvorené a začali pôsobiť, ale nezávislosť SAPO a NACP bola otázna. SAPO je súčasťou prokuratúry a z tohto hľadiska stále nie je úplne nezávislá.

3.2. Protikorupčné inštitúcie, ktoré EÚ pomohla zriadiť, stále zápasia s dosahovaním očakávaných výsledkov

74

V národnej protikorupčnej stratégii na roky 2014 – 2017 sa vyžadovalo vytvorenie protikorupčných inštitúcií (hlavné z nich sú znázornené na ilustrácii 15). ESVČ a Komisia takisto nabádali vládu, aby ich vytvorila a zabezpečila ich efektívne fungovanie. Podporili zriadenie špecializovaných protikorupčných inštitúcií, zatiaľ čo súdnictvo a presadzovanie práva boli v značnej miere kompromitované korupciou.

Ilustrácia 15

Protikorupčné agentúry a inštitúcie a ich úlohy

NACP Národná agentúra pre prevenciu korupcie

Vypracúva a vykonáva protikorupčnú politiku, najmä protikorupčnú stratégiu
Monitoruje životný štýl verejných činiteľov
Overuje majetkové priznania
Rozhoduje o konfliktoch záujmov verejných činiteľov
Kontroluje financovanie politických strán a ochranu oznamovateľov
NABU Národný protikorupčný úrad

Vyšetruje prípady korupcie na vysokej úrovni
Zhromažďuje relevantné, prípustné a spoľahlivé dôkazy
SAPO Špeciálna protikorupčná prokuratúra
(súčasť generálnej prokuratúry)

Dohliada na vyšetrovania NABU
Zaisťuje dostatok spoľahlivých dôkazov proti obžalovaným
Predkladá prípady korupcie na vysokej úrovni na súdy
HACC Najvyšší protikorupčný súd

Špecializovaný súd, do ktorého jurisdikcie patria prípady korupcie na vysokej úrovni
Rozhoduje o veciach vyšetrovaných NABU
ARMA Agentúra Ukrajiny pre vymáhanie a správu majetku

Hľadá, stopuje a spravuje majetok pochádzajúci z korupcie a inej trestnej činnosti

Zdroje: EDA na základe akčného dokumentu Protikorupčnej iniciatívy EÚ na Ukrajine (fáza II), Chatham House: The struggle for Ukraine, 2018, EUACI – technické posúdenie ukrajinskej Agentúry pre vymáhanie a správu majetku.

Národná agentúra pre prevenciu korupcie

75

NACP pripravila návrh národnej protikorupčnej stratégie na obdobie 2018 – 2020 na základe vykonávania predchádzajúcej stratégie. Experti financovaní z EÚ pre potreby projektu č. 12 (pozri prílohu II) posúdili, že z predchádzajúcej stratégie a štátneho programu sa podarilo dokončiť približne 40 % a čiastočne dosiahnuť 30 %. ESVČ a Komisia privítali schválenie stratégie kabinetom ministrov v apríli 2018, parlamentu ju však nikdy neschválil. Projekty financované EÚ a EUAM poskytli ďalšie odporúčania k návrhu národnej protikorupčnej stratégie na obdobie 2020 – 2024. Dokument prešiel prvým čítaním v parlamente v novembri 2020. Druhé čítanie prebiehalo v čase finalizácie našej správy.

76

Napriek podpore od Komisie NACP pri svojich úlohách stále nedokázala naplniť odporúčania skupiny GRECO61. Viaceré podmienky EÚ vyžadovali účinný systém na overovanie majetku. Systém elektronických majetkových priznaní však nie je taký účinný, ako by mal byť. Zatiaľ nedošlo k žiadnemu odsúdeniu za neoprávnené obohatenie (pozri ilustráciu 16rámček 6). Zverejnenie majetkových priznaní však slúži ako preventívny nástroj.

Ilustrácia 16

Obmedzená účinnosť systému majetkových priznaní

Zdroj: EDA na základe štvrtého kola hodnotenia GRECO: Predchádzanie korupcii vo vzťahu k poslancom parlamentu, sudcom a prokurátorom, december 2019, odporúčanie ii; Vyplatenie druhej splátky MFA IV: Podkladový dokument pre Európsku radu, 26. mája 2020, a projektová dokumentácia k projektu č. 12: Boj proti korupcii a podpora kľúčových reforiem.

77

MDA projekt financovaný z EÚ a EUAM pomohli pri návrhu protikorupčných programov (pozri bod 37), ktoré NACP následne schválila. Veľká väčšina však neriešila kľúčové korupčné riziká a príslušný postup sa bral iba ako „formalita a začiarkavanie políčok“62.

78

Komisia nakoniec svoje aktivity s NACP obmedzila po tom, ako bola NACP zdiskreditovaná, a to napríklad tak, že pomoc v oblasti IT podmienila pokrokom v kľúčových oblastiach operácií. Ďalší darcovia prestali poskytovať pomoc už skôr, keď zaznamenali negatívny vývoj.

79

S pomocou Komisie bola v októbri 2019 bola zavedená nová štruktúra NACP. V januári 2020 bol tiež na základe súťaže pod dohľadom medzinárodnej výberovej komisie vymenovaný nový predseda NACP.

Národný protikorupčný úrad

80

Národný protikorupčný úrad (NABU) má v medzinárodnom spoločenstve dobré meno. Hoci politická podpora EÚ pomohla NABU zachovať si funkčnosť a nezávislosť, je táto agentúra neustále ohrozená oponentmi, ktorí sa uchyľujú k rôznym prostriedkom, ako sú napríklad obvinenia z pochybení. Experti financovaní EÚ zabezpečili predbežné návrhy týkajúce sa právomoci NABU, tieto právne predpisy sú však neustále ohrozené (napr. zrušenie práva na napadnutie obchodných zmlúv súvisiacich s korupciou63). V septembri 2020 ÚSU vyhlásil dôležité ustanovenia zákona o NABU za protiústavné. To bude mať vplyv na vymenovanie predsedu Rady pre občiansky dohľad a na nezávislý audit, ktorý sa ešte má vykonať64.

81

Komisia a EUAM zorganizovali veľký počet kurzov odbornej prípravy, seminárov a študijných návštev a takisto poskytli NABU usmernenia so zameraním na úlohy vyšetrovania. Zo štatistík NABU vyplýva, že z hľadiska otvorených vyšetrovaní došlo k pokroku (pozri ilustráciu 17). Agentúra vypočítala svoj hospodársky úžitok pre spoločnosť porovnaním svojho rozpočtu (30 mil. EUR) s hospodárskym vplyvom (podarilo sa zabrániť stratám vo výške 450 mil. EUR)65. Jej schopnosť vyšetrovať prípady na vysokej úrovni sa zvýšila, najmä v porovnaní s počtom vysokoprofilových prípadov, ktoré sa vyšetrovali pred vytvorením NABU66. Väčšina prípadov zahŕňa SOE67 a približne 18 % tzv. upozornení na podozrenia sa týkalo riadiacich pracovníkov68. V čase auditu NABU vyšetroval veľké korupčné schémy, ako sú vec Rotterdam +Privatbank69.

Ilustrácia 17

Zvýšenie počtu prebiehajúcich vyšetrovaní NABU (trestných konaní)

Zdroj: EDA na základe polročných správ NABU.

82

NABU je však len jedným článkom protikorupčného reťazca. Výsledky vyšetrovaní NABU sa opierajú o ďalšie články, ako sú prokurátori či forenzný úrad overujúci dôkazy. NABU tvrdí, že jeho činnosť dlho brzdila Národná bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU)70, ktorá disponuje technickým vybavením na odpočúvanie a potrebným personálom, ako aj nedostatočné práva v oblasti odpočúvania a nedostatočný prístup k registrom. Prostredníctvom politického dialógu EÚ spolu s ďalšími darcami úspešne lobovali za právny predpis (napokon prijatý v októbri 2019), ktorý umožňuje NABU vykonávať skryté vyšetrovania s odpočúvaním. V praxi však aj napriek zapojeniu EÚ stále uplatňuje kontrolu nad odpočúvaním SBU.

Špeciálna protikorupčná prokuratúra

83

Aj keď za predkladanie prípadov korupcie na vysokej úrovni súdom zodpovedá SAPO, tá je stále súčasťou generálnej prokuratúry, a teda nie je plne nezávislá. Okrem činností EUAM Komisia poskytla podporu najmä prostredníctvom štyroch projektov (projekty č. 6, 12, 13 a 15 v prílohe II). Dosahovanie úspešných výsledkov oslabila obmedzená nezávislosť riadenia SAPO a nahromadenie nevybavených záležitostí71. Po škandále s odpočúvaním v roku 2018, keď predseda SAPO údajne vyvíjal tlak na prokurátorov a súdy72, Komisia obmedzila svoju podporu.

Najvyšší protikorupčný súd

84

Pred vytvorením HACC v septembri 2019 významný počet prípadov korupcie postúpených zo SAPO/NABU obyčajne uviazol na súdoch, čo OECD označila za „šokujúcu“ skutočnosť73. Vzhľadom na túto situáciu sa medzinárodné spoločenstvo74 a OOS zasadili za vytvorenie nezávislého súdu so spoľahlivým postupom náboru sudcov. V rámci svojho dialógu v roku 2016 si ESVČ a Komisia vyžiadali prijatie právneho predpisu o HACC.

85

Komisia poskytla významnú podporu pri vytvorení HACC (pozri ilustráciu 9). Po transparentnej súťaži bolo v apríli 2019 vymenovaných 38 sudcov. Dlho očakávaný súd, ktorý zahŕňa prvý stupeň aj odvolaciu úroveň, bol oficiálne otvorený 5. septembra 2019 a v poslednom štvrťroku 2019 začal skúmať prvé prípady korupcie na vysokej úrovni.

86

Do septembra 2020 HACC vydal 16 odsudzujúcich rozsudkov a jedno zbavenie obvinenia (pozri ilustráciu 18). V porovnaní so všeobecnými súdmi, na ktorých zvykli prípady korupcie uviaznuť na mnoho rokov, začal HACC ukazovať prvé sľubné výsledky. Jeho účinnosť, nezávislosť a udržateľnosť však boli v čase auditu ohrozené.

Ilustrácia 18

Štatistiky trestných konaní

Zdroj: EDA na základe správ NABU, prezentácie Transparency International a projektu č. 12: Boj proti korupcii a podpora kľúčových reforiem.

Agentúra pre vymáhanie a správu majetku

87

Misia EUAM a projekt č. 12 financovaný Komisiou (pozri prílohu II) pomáhali pri zriaďovaní Agentúry pre vymáhanie a správu majetku (ARMA) od samého začiatku. Súčasťou projektu bolo vykonanie technického posúdenia a poskytnutie legislatívnej podpory agentúre ARMA. Takisto sa v rámci tohto projektu financovali IT nástroje (napr. základné vybavenie, webové sídlo ARMA a vybavenie na videokonferencie) a odborná príprava. Agentúra začala úplne „na zelenej lúke“ a všetkých pracovníkov bolo potrebné zaškoliť. ARMA postupne zvyšovala svoju kapacitu sledovania a spravovania majetku a spracovávala čoraz väčší počet prípadov vymáhania majetku75.

88

K októbru 2020 ARMA podľa svojich tvrdení zistila a vysledovala nezákonne získané majetky v hodnote viac ako 100 mld. UAH (takmer 3 mld. EUR). Mandát ARMA je však obmedzený, keďže môže vyhľadávať a sledovať majetok len na žiadosť orgánov presadzovania práva. Napriek zvyšujúcemu sa objemu majetkov v správe ARMA tento objem predstavuje len 4 % (v hodnote približne 119 mil. EUR) zo všetkého vysledovaného majetku.

Závery a odporúčania

89

Zistili sme, že hoci EÚ podporovala reformy na boj proti korupcii a pomohla obmedziť príležitosti na korupciu, veľká korupcia je na Ukrajine stále hlavným problémom. Reforma súdnictva naráža na prekážky, protikorupčné inštitúcie sú ohrozené, dôvera v tieto inštitúcie je dlhodobo nízka a počet osôb odsúdených za prípady veľkej korupcie je malý.

90

Hlavnou príčinou korupcie a najväčšou prekážkou právneho štátu a hospodárskeho rozvoja Ukrajiny sú oligarchovia a záujmové skupiny. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisia dobre vedeli o početných prepojeniach medzi oligarchami, predstaviteľmi na vysokej úrovni, vládou, parlamentom, súdnictvom a štátom vlastnenými podnikmi (SOE). ESVČ doposiaľ nenavrhla model obmedzenia vstupu do EÚ pre ukrajinských štátnych príslušníkov podozrivých z veľkej korupcie, ktorý by im zabránil využívať svoj majetok v EÚ. Aj keď sa v kľúčových dokumentoch EÚ spomína boj proti korupcii, neexistuje žiadna celková stratégia zameraná konkrétne na veľkú korupciu. ESVČ a Komisia pristupovali ku korupcii ako k prierezovej priorite, na ktorú usmernili finančné prostriedky a úsilie v rôznych sektoroch; to zahŕňalo aj podporu protikorupčných inštitúcií poverených bojom proti korupcii na vysokej úrovni. Tento multisektorový prístup však nebol dostatočne zameraný na veľkú korupciu (pozri body 22 – 2834).

91

Projekt Protikorupčnej iniciatívy EÚ sa zameral výhradne na korupciu, najmä prostredníctvom podpory protikorupčných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú veľkou korupciou. Žiadny z ďalších kontrolovaných projektov nemal ako celkový cieľ stanovený konkrétne zníženie veľkej korupcie, ale polovica z nich zahŕňala určité činnosti, v rámci ktorých sa tento problém riešil. Veľká korupcia a nezákonné finančné toky vrátane prania špinavých peňazí sú navzájom neoddeliteľne prepojené, ale kontrolované projekty zahŕňali len veľmi malý počet činností zameraných na riziká súvisiace s praním špinavých peňazí. Komisia takisto stanovila podmienky na podporu reforiem v týchto oblastiach vo svojich programoch makrofinančnej pomoci (MFA) a v podobe kritérií liberalizácie vízového režimu. Poradná misia EÚ (EUAM) podporila ukrajinské orgány pri pokusoch o reformu sektora civilnej bezpečnosti. S orgánmi presadzovania práva spolupracovala na potláčaní korupcie v rámci jednej zo svojich prierezových priorít. Mandát EUAM však nezahŕňa boj proti veľkej korupcii (pozri body 29 – 3771 – 73).

Odporúčanie 1 – Navrhnúť a zaviesť špecifické opatrenia zamerané proti veľkej korupcii

V záujme obmedzenia veľkej korupcie by ESVČ a Komisia mali:

 1. v rámci viacrozmerného prístupu EÚ k boju proti korupcii vypracovať strategický dokument o tom, ako predchádzať veľkej korupcii vrátane ovládnutia štátu a bojovať proti nim. V tomto dokumente by mali určiť kľúčové opatrenia v riadne vymedzenom časovom rámci zamerané na riešenie hlavných príčin vrátane oligarchickej štruktúry;
 2. spolu s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi analyzovať a posúdiť model, ako zamedziť ukrajinským štátnym príslušníkom (oligarchom a osobám pod ich vplyvom), ktorí sú podozriví z veľkej korupcie, vstup do EÚ a využívanie ich majetku na jej území;
 3. zlepšiť monitorovanie a podporovať zavádzanie právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí na Ukrajine.

Termín: koniec roka 2022.

92

Podpora Komisie na projekty občianskej spoločnosti a nezávislú žurnalistiku bola dobrým opatrením, ktoré pomohlo pri predchádzaní a odhaľovaní korupcie. Občianska spoločnosť napríklad vyvinula platformu ProZorro a platformu tzv. politicky exponovaných osôb, ktoré obidve položili základy monitorovania reforiem a upozorňovania verejnosti na korupčné praktiky a zneužívanie právomocí (rámček 4 a body 29, 3564).

Odporúčanie 2 – Posúdiť a upraviť rozsah podpory pre organizácie občianskej spoločnosti a investigatívnu žurnalistiku

S cieľom zvýšiť transparentnosť a podporiť reformu by Komisia mala:

 1. posúdiť a upraviť rozsah svojej podpory pre občiansku spoločnosť a investigatívnu žurnalistiku s osobitným dôrazom na boj proti korupcii, pričom podporí úsilie o znižovanie vplyvu médií vo vlastníctve oligarchov;
 2. poskytnúť podporu príjemcom z radov občianskej spoločnosti, ktorí vyvíjajú mechanizmy systematického monitorovania (napr. hodnotiace tabuľky) na sledovanie výkonnosti protikorupčných reforiem, a pravidelne dokumentovať výsledky dosiahnuté prostredníctvom financovaných projektov.

Termín: koniec roka 2022.

93

Existuje široký konsenzus, že v situácii ovládnutia štátu ekonomicky vplyvné osoby a spoločnosti získavajú od štátu rôzne výhody, najmä prostredníctvom SOE. Komisia podporuje privatizáciu veľkých SOE. V rámci svojho dialógu o politike sa sústredila na ich správu a riadenie, ale reformy v tejto oblasti sú ohrozené. Takisto podporila Ukrajinu pri budovaní inštitucionálnej kapacity Protimonopolného výboru; v čase auditu bol však tento výbor stále príliš slabý na presadzovanie politiky hospodárskej súťaže. V tejto oblasti je potrebné urobiť oveľa viac, najmä vzhľadom na to, že veľmi veľký počet spoločností na Ukrajine má postavenie oligopolov alebo monopolov (pozri body 38 – 43).

Odporúčanie 3 – Prispieť k odstráneniu prekážok slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže

Na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže by Komisia mala:

 1. identifikovať a nepodporovať (prostredníctvom projektov, úverov a záruk) tie spoločnosti, ktoré sú pod vplyvom oligarchov a ktoré obmedzujú slobodnú a spravodlivú hospodárska súťaž;
 2. podporiť úsilie ukrajinských orgánov o odbúranie monopolov pod vplyvom oligarchie, v prípade ktorých existujú obavy o slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž;
 3. poskytnúť väčšiu inštitucionálnu podporu protimonopolnému výboru s cieľom posilniť jeho kapacity a nezávislosť a zároveň sa snažiť zabezpečiť bezúhonnosť výboru a odhodlanie vykonávať reformy.

Termín: koniec roka 2023.

94

Komisia má zavedený systém na monitorovanie a vyhodnocovanie svojej podpory. Až pri polovici kontrolovaných projektov je však náročné posúdiť, do akej miery reálne pomohli v boji proti akémukoľvek druhu korupcie, keďže výsledky nie sú merateľné (chýbajú východiskové a cieľové hodnoty, ako aj relevantné ukazovatele) a odkazujú len na výstupy a činnosti. Okrem toho EUAM nevydala príslušné posúdenie vplyvu (pozri body 44 – 49).

95

Hoci ESVČ a Komisia každoročne podávajú správy o pokroku reforiem na Ukrajine, o pokroku v súvislosti s príspevkom EÚ v boji proti akémukoľvek druhu korupcie sa nevypracúvajú žiadne správy. Systém vykazovania nie je založený na vopred stanovených cieľových hodnotách a ukazovateľoch v porovnaní s východiskovými hodnotami (pozri body 4547, 555771).

Odporúčanie 4 – Zlepšiť monitorovanie a vykazovanie s cieľom zabezpečiť potrebné informácie a podľa potreby prijímať nápravné opatrenia

ESVČ, Komisia a EUAM by mali:

 1. zlepšiť systém monitorovania a podávania správ verejnosti (na základe jasných a konkrétnych, vopred stanovených cieľových hodnôt a ukazovateľov v porovnaní s východiskovými hodnotami), najmä pokiaľ ide o boj proti veľkej korupcii na Ukrajine, a to zameraním sa na príspevky EÚ;
 2. vyžadovať od realizátorov projektov riadne vypĺňanie logických rámcov na základe porovnávania výsledkov projektov s východiskovými a očakávanými cieľovými hodnotami.

Termín: koniec roka 2022.

96

Nedostatočná snaha o reformu a odpor voči protikorupčným a súdnym reformám boli príčinou vážnych zlyhaní, ktorým sa nedalo zabrániť zmierňujúcimi opatreniami. V náročnom prostredí je udržateľnosť doterajších výsledkov neustále ohrozená (pozri body 55 – 58).

97

Komisia a misia EUAM poskytli intenzívnu pomoc pri reforme súdnictva, najmä Najvyššiemu protikorupčnému súdu, ktorý už dosiahol svoje prvé výsledky vo forme odsúdení. Komisia a EUAM poskytli významnú podporu pri posudzovaní kvalifikácie a bezúhonnosti sudcov a prokurátorov. Členovia orgánov správy súdnictva, veľký počet sudcov a niektorí prokurátori však ešte stále musia prejsť previerkou bezúhonnosti (pozri ilustráciu 18, rámček 4 a body 60 – 6384 – 86).

98

Komisia pomohla vytvoriť a rozvinúť nové protikorupčné inštitúcie. Ak je však čo len jeden článok v inštitucionálnom reťazci slabý, celok nemôže fungovať správne. ESVČ a Komisia aktívne pracujú na zabezpečení protikorupčného rámca, ktorý je neustále ohrozený, a usilujú sa ho etablovať v miestnom kontexte existujúcich organizácií. Snaha o integráciu nových inštitúcií do existujúceho prostredia je však neustálym zápasom (pozri body 74 – 88).

Odporúčanie 5 – Pri poskytovaní podpory inštitúciám na budovanie kapacít vyzdvihovať integritu a odhodlanie vykonávať reformy

S cieľom zefektívniť podporu EÚ by Komisia a ESVČ mali:

 1. pri poskytovaní inštitucionálnej podpory inštitúciám v oblasti súdnictva, presadzovania práva a prokuratúram klásť dôraz na kritériá integrity a odhodlania vykonávať reformy (t. j. vykonávanie predchádzajúcich odporúčaní, udržateľnosť doterajších výstupov a integrita riadenia);
 2. pri poskytovaní pomoci zabezpečiť, aby sa vykonávali posúdenia bezúhonnosti osôb na kľúčových pozíciách v systéme súdnictva a presadzovania práva (t. j. sudcov Ústavného súdu, predsedov súdov a členov Najvyššej kvalifikačnej komisie sudcov a Najvyššej súdnej rady).

Termín: koniec roka 2022.

99

Projekty EÚ takisto pomohli vytvoriť viacero digitálnych nástrojov na predchádzanie korupcii, ale niektoré z nich si vyžadujú väčší záväzok zo strany vnútroštátnych orgánov. Posudzovanie registrov ministerstva spravodlivosti sa osvedčilo ako užitočné pri odhaľovaní slabých miest, najmä nedostatku presných údajov. Na overovanie vyhlásení o elektronických aktívach má vplyv nepresnosť niektorých registrov, do ktorých sa nahliada. Nezákonné získavanie podnikov a majetkov je na Ukrajine vážnym problémom, ktorý predstavuje pre investorov veľké riziko. Komisia tento problém rieši (body 64 – 6976).

Odporúčanie 6 – Podporiť digitalizáciu registrov

V záujme zvýšenia transparentnosti verejných registrov, ochrany majetkových práv a kontroly využívania verejných financií by Komisia mala podporiť digitalizáciu väčšiny dôležitých verejných registrov. Takáto podpora by mala posilniť ich interoperabilitu a kvalitu údajov a zaistiť ich zabezpečené spracovanie.

Termín: koniec roka 2022.

100

Koordinácia podmienok EÚ s inými darcami zohrala určitú úlohu pri zmene ústavy, posilnení jej právneho rámca a vytvorení inštitúcií. Viaceré podmienky však neboli dostatočne konkrétne a poskytli veľký priestor na interpretáciu. Potvrdením dosiahnutého pokroku Komisia posúdila niektoré podmienky za splnené. Naše hodnotenie je však kritickejšie, najmä pokiaľ ide o výsledky (pozri body 61, 71 – 73).

101

Komisia pôvodne len v obmedzenej miere využila podmienky na reformu súdnictva a zamerala sa najprv na zmeny ústavy potrebné na reorganizáciu súdnictva a na budovanie protikorupčných inštitúcií. Vo svojom poslednom programe makrofinančnej pomoci (v júli 2020) si Komisia vyžiadala previerky bezúhonnosti pre kľúčové orgány správy súdnictva. Niektoré výsledky sa záujmovým skupinám podarilo zvrátiť. Jedným z posledných pokusov bolo rozhodnutie Ústavného súdu o vyhlásení elektronických majetkových priznaní za protiústavné. Aj keď tlak zo strany EÚ a iných krajín viedol k tomu, že zákonodarcovia opätovne zaviedli povinnosť vykazovať majetok a sankcie v prípade jej nesplnenia, nové sankcie nie sú dostatočne odrádzajúce. ESVČ a Komisia svojím úsilím predišli návratu do pôvodného stavu, jeho hrozba však stále trvá (body 55, 61, 71, 73, rámček 3ilustrácia 16).

102

ESVČ a Komisia sa zasadili za zlepšenie správy a riadenia veľkého počtu SOE na Ukrajine a uľahčili ich privatizáciu. Experti financovaní z EÚ však dospeli k záveru, že moratóriá, ktoré bránia výkonu súdnych rozhodnutí a chránia SOE pred konkurzom i splácaním dlhov predstavujú veľký problém (pozri body 38 – 41).

Odporúčanie 7 – Stanoviť prísnejšie podmienky podpory zo strany Komisie

V záujme zaručenia a zabezpečenia reforiem by Komisia mala pri návrhu a posudzovaní podmienok makrofinančnej pomoci:

 1. zahrnúť striktné požiadavky na reformu súdnictva, prokuratúry a orgánov presadzovania práva, najmä s ohľadom na zabezpečenie ich nezávislosti a integrity;
 2. preskúmať zdokumentovaným spôsobom podmienky odstránenia moratória na dlhy v štátom vlastnených podnikoch a v budúcnosti zahrnúť takúto podmienku do programu makrofinančnej pomoci.

Termín: koniec roka 2022.

Túto správu prijala komora III, ktorej predsedá Bettina Jakobsen, členka Dvora audítorov, v Luxemburgu dňa 20. júla 2021.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner Lehne
predseda

Prílohy

Príloha I – Priame zahraničné investície (FDI), 2016 – 2019

Zdroj: Analýza EDA na základe údajov Národnej banky Ukrajiny.

Príloha II – Kontrolované programy a projekty

Č. NÁZOV ZMLUVY VIAZANÉ (EUR) ZAZMLUVNENÉ
(EUR)
VYPLATENÉ (EUR) do októbra 2020
1 MFA III 1 800 000 000 1 200 000 000
2 MFA IV 1 000 000 000 1 000 000 000
3 2014/344231 – Zmluva o podpore konsolidácie štátu pre Ukrajinu 355 000 000 305 125 000 305 125 000
4 2014/345095 – Posilnenie ústavnej, protikorupčnej a zákonnej reformy na Ukrajine (balík reforiem na oživenie) 394 974 394 974 394 974
5 2014/351692 – Konsolidácia politiky rozvoja sektora spravodlivosti na Ukrajine 520 000 520 000 520 000
6 2013/328160 – Projekt na podporu reforiem sektora spravodlivosti na Ukrajine 7 857 467 7 857 467 7 506 681
7 2014/346257 – Zavedenie programového rámca spolupráce s Radou Európy a Východným partnerstvom 30 400 000 30 400 000

vrátane 3 357 220 na Ukrajine
30 400 000

vrátane 3 259 547 na Ukrajine
8 2016/373210 – Posilnenie koalície pre balík reforiem na oživenie 918 771 918 771 918 771
9 2015/369527 – Podpora pre štátnu fiškálnu službu (SFS) Ukrajiny pri posilňovaní prvkov integrovaného riadenia hraníc v oblasti colných vecí 1 800 000 1 800 000 1 723 068,09
10 2016/374091 – Posilnenie inštitucionálnych kapacít Ukrajinského protimonopolného výboru na vykonávanie štúdií trhu a účinné presadzovanie práva hospodárskej súťaž v súlade so štandardmi EÚ. 1 688 065 1 688 065 1 688 065
11 2016/374814 – Rada za Evropu: Budovanie kapacít na podporu Verchovnej rady Ukrajiny 1 255 926 1 255 926 1 255 926
12 2016/382642 – Boj proti korupcii a podpora kľúčových reforiem 14 500 000 14 500 000 14 500 000
13 2017/388596 – Posilnenie úlohy občianskej spoločnosti pri dohľade nad verejnými financiami 682 670 682 670 670 849
14 2017/388935 – Boj proti korupcii a vykonávanie reforiem na regionálnej úrovni 729 541 729 541 656 586
15 2017/389065 – Posilňovanie úlohy občianskej spoločnosti pri podpore demokratických reforiem a zvyšovaní zodpovednosti a kvality verejnej správy 685 805 685 805 656 199
16 2017/392878 – Podpora predchádzania korupcii a jej vyšetrovania zapojením občanov na miestnej úrovni 748 944 748 944 674 050
17 2017/390764 – PRAVO-JUSTICE: Podpora reforiem v oblasti justície na Ukrajine 15 290 000 15 290 000 9 584 385
18 2017/392754 – Podpora reforiem v oblasti právneho štátu na Ukrajine (PRAVO – polícia, prokuratúra, dobrá správa vecí verejných) 36 000 000 36 000 000 29 061 551
19 2017/387956 – Podpora Ukrajinského protimonopolného výboru pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci 2 900 100 2 900 100 2 320 080
20 Účet EBOR na stabilizáciu a udržateľný rast Ukrajiny s účasťou mnohých darcov
2016/379989 – Účet EBOR UKRAJINA na stabilizáciu a udržateľný rast s účasťou mnohých darcov 8 000 000 8 000 000 8 000 000
2017/394778 – Dodatok EBOR č. 1 k zmluve o účte EBOR Ukrajina na stabilizáciu a udržateľný rast s účasťou mnohých darcov 9 000 000 9 000 000 9 000 000
2018/401226 – Dodatok č. 2 k dohode o príspevku s EBOR – ENI/2016/379-989 – EBOR Ukrajina na stabilizáciu a udržateľný rast s účasťou mnohých darcov (šablóna zmluvy) 1 700 000 1 700 000 1 700 000
2019/409355 – Dodatok č. 3 k dohode o príspevku s EBOR – ENI/2016/379-989 – EBOR Ukrajina na stabilizáciu a udržateľný rast s účasťou mnohých darcov (šablóna zmluvy) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
21 EUAM06BP406 – Posilnenie protikorupčných kapacít ukrajinskej štátnej polície nasadením moderných technológií na presadzovanie práva 49 900 25 575
22 EUAM01BP0501 – Posilnenie transparentnosti, zodpovednosti a dohľadu v ukrajinskom sektore civilnej bezpečnosti 157 000 102 484
23 EUAM05BP505 – Inštitucionálna nezávislosť ukrajinskej generálnej prokuratúry a podpora samosprávnych orgánov 86 700 20 642
24 EUAM6.1.5BP605 – Posilnenie protikorupčných kapacít ukrajinských inštitúcií v sektore civilnej bezpečnosti 55 600 22 342,60
SPOLU MFA 2 800 000 000 2 200 000 000
SPOLU projekty 473 378 683 409 364 432
SPOLU skontrolované 3 273 378 683 2 609 364 432

Príloha III – Obmedzený pokrok pri riešení korupcie na Ukrajine

Zdroj: Analýza EDA na základe indexu korupcie podľa Transparency International a ukazovateľa tzv. kontroly korupcie v rámci správy vecí verejných vo svete podľa Svetovej banky.

Príloha IV – Pokrok Ukrajiny v ukazovateľoch právneho štátu, 2012 – 2019

Zdroj: Analýza EDA na základe ukazovateľov Svetovej banky (Svetová banka), World Justice ProjectVarieties of Democracy.

Príloha V – Pokrok v ukazovateľoch konkurencieschopnosti, 2015 – 2020

Zdroj: EDA na základe umiestnenia Ukrajiny v rebríčku globálnej konkurencieschopnosti podľa Svetového ekonomického fóra a v rebríčku svetovej konkurencieschopnosti podľa IMD. Počet posudzovaných krajín sa každoročne mení.
Vyššia hodnota znamená menšiu konkurencieschopnosť krajiny.

Príloha VI – Príspevok EÚ k zlepšeniu hospodárskej súťaže na Ukrajine

POLITICKÝ DIALÓG

(dialóg na vysokej vládnej úrovni)
• Príprava a realizácia plánov na privatizáciu SOE v súlade s medzinárodnými štandardmi
• Cieľom bolo oslabiť vplyv oligarchov na hospodárstvo prostredníctvom trhovo orientovaných reforiem a opatrení na boj proti korupcii
• Víta sa obnovenie záväzku Ukrajiny v oblasti boja proti vplyvu záujmových skupín (tzv. deoligarchizácia)
DIALÓG O POLITIKE

(dialóg v rámci finančnej spolupráce)
• Reforma štátom vlastnených podnikov (SOE)
• Zameranie na sektor energetiky, účasť na schôdzach výboru pre energetiku
• EÚ vystupovala ako pozorovateľ v procese výberu členov dozorných rád SOE
TECHNICKÁ POMOC • Hlavný darca do účtu EBOR s účasťou mnohých darcov (MDA)
• Podpora pre Ukrajinský protimonopolný výbor (AMCU)
PODMIENKY • Programy makrofinančnej pomoci

Zdroj: EDA na základe audítorskej dokumentácie.

Príloha VII – Dostatočnosť a prospešnosť opatrení EÚ a EUAM na podporu reforiem

Zdroj: EDA na základe prieskumov ukrajinskej verejnej mienky vykonaných organizáciou EUAM Ukraine.

Príloha VIII – Menovanie sudcov Ústavného súdu a členov Najvyššej súdnej rady

Zdroj: EDA, podľa webových sídel ÚSUHCJ, január 2021.

Akronymy a skratky

AA: dohoda o pridružení (Association Agreement)

AMCU: Ukrajinský protimonopolný výbor (Anti-Monopoly Committee of Ukraine)

ARMA: Agentúra pre vymáhanie a správu majetku (Asset Recovery and Management Agency)

BOC: Rada obchodného ombudsmana (Business Ombudsman Council)

DCFTA: prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (Deep and Comprehensive Free-Trade Area)

EBOR: Európska banka pre obnovu a rozvoj

EUAM: Poradná misia EÚ na Ukrajine (European Advisory Mission Ukraine)

GR: generálne riaditeľstvo

GRECO: Skupina štátov proti korupcii

HACC: Najvyšší protikorupčný súd (High Anti-Corruption Court)

HCJ: Najvyššia súdna rada (High Council of Justice)

HQCJ: Najvyššia kvalifikačná komisia sudcov (High Qualification Commission of Judges)

LEA: orgán presadzovania práva (Law Enforcement Agency)

MDA: účet s účasťou mnohých darcov (Multi-Donor Account) (EBOR)

MFA: makrofinančná pomoc (Macro-Financial Assistance)

MMF: Medzinárodný menový fond

NABU: Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (National Anti-corruption Bureau of Ukraine)

NACP: Národná agentúra pre prevenciu korupcie (National Agency on Corruption Prevention)

NSU: Najvyšší súd Ukrajiny

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OOS: organizácia občianskej spoločnosti

PGO: generálna prokuratúra (Prosecutor-General’s Office)

QDCP: Kvalifikačná a disciplinárna komisia prokurátorov (Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors)

SAPO: Špeciálna protikorupčná prokuratúra (Specialised Anti-Corruption Prosecution Office)

SBU: Ukrajinská národná bezpečnostná služba

SFS: Štátna fiškálna služba

SOE: štátom vlastnený podnik (State-Owned Enterprise)

UAH: ukrajinská hrivna

ÚSU: Ústavný súd Ukrajiny

Slovník pojmov

Logický rámec: dokument projektu EÚ obsahujúci ciele, výsledky a činnosti s odkazom na východiskové a cieľové hodnoty a ukazovatele.

Moratóriá: zákonné ustanovenia zakazujúce výkon súdnych rozhodnutí proti štátu a SOE.

Oligarchovia: príslušníci malej skupiny bohatých jednotlivcov, často z podnikateľského prostredia a bez volenej funkcie, ktorí uplatňujú de facto kontrolu nad krajinou.

Ovládnutie štátu: typ korupcie prinášajúci prospech osobám, ktoré ovplyvňujú právny rámec a menovanie osôb na kľúčové pozície vo svoj vlastný prospech a na úkor mnohých.

Rozpočtová podpora: priamy prevod pomoci EÚ do štátneho rozpočtu partnerskej krajiny (Ukrajiny), ktorý podlieha určitým podmienkam.

Štátom vlastnený podnik: spoločnosť v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve vlády danej krajiny.

Veľká korupcia: zneužívanie právomoci na vysokej úrovni, z ktorého má zisk niekoľko osôb na úkor mnohých a ktoré spôsobuje vážne a rozsiahle škody jednotlivcom a spoločnosti (podľa Transparency International).

Výsledky: okamžité alebo dlhodobé, plánované aj neplánované zmeny spôsobené projektom, ktoré zvyčajne súvisia s jeho cieľmi (napr. zlepšenie monitorovania a kontroly štátnej pomoci po zabezpečení lepšej odbornej prípravy pracovníkov).

Výstupy: prvky vyprodukované alebo dosiahnuté prostredníctvom projektu financovaného z EÚ.

Záujmové skupiny: osoby alebo organizácie s finančnými alebo inými záujmami v podniku, spoločnosti alebo existujúcom systéme.

Audítorský tím

V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa zohľadňujú riziká z hľadiska výkonnosti či zhody, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Tento audit výkonnosti uskutočnila audítorská komora III – Vonkajšie činnosti, bezpečnosť a spravodlivosť, ktorej predsedá členka EDA Bettina Jakobsen. Audit viedol člen EDA Juhan Parts, podporu mu poskytol vedúci kabinetu Romuald Kayibanda a atašé kabinetu Margus Kurm, hlavná manažérka Sabine Hiernaux-Fritsch, vedúca úlohy Aurelia Petliza a audítori Joël Costantzer a Dirk Neumeister. Jazykovú podporu poskytol Mark Smith. Grafickú podporu poskytla Alexandra-Elena Mazilu. Ramune Sarkauskiene poskytla jazykovú a administratívnu podporu.

Koncové poznámky

1 ESVČ: Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou – prehľad, 2020 a uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2021 o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, 2021.

2 ESVČ: Rozhovor Ivana Verstujka z časopisu Novoje Vremja s vysokým predstaviteľom/viceprezidentom Josepom Borrellom, 21. septembra 2020.

3 Osobitná správa EDA č. 32/2016: Pomoc EÚ Ukrajine, bod 7.

4 USAID: Changing corrupt behaviours assessment: addressing everyday corruption in Ukraine, 2015, s. 7.

5 Centre for Economic Strategy: How much does the budget lose due to the lack of good governance?, 2018, s. 41.

6 Chatham House: Are Ukraine’s Anti-corruption Reforms Working?, 2018, s. 23.
Strategická poradná skupina pre podporu ukrajinských reforiem: Reforms in Ukraine after revolution of Dignity: what was done, why not more, and what to do next, 2019, s. 115.

7 MMF: Government of Ukraine Report on the Diagnostic Study of Governance Issues Pertaining to Corruption, the Business Climate and the Effectiveness of the Judiciary, 2014, s. 4, 9 a 20;
OECD, výsledok 4. monitorovania: Prevention and Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises, 2018, s. 8;
Správa MMF o krajine č 17/84, bod 32;
Stiftung Wissenschaft und Politik: „Deoligarchisation“ in Ukraine, Promising Visions, Murky Realities, 2016, s. 1 – 2 a 4 – 5;
Survival of the richest: how oligarchs block reforms in Ukraine, 2016, s. 3 – 8;
ECFR: Guarding the guardians: Ukraine’s security and judicial reforms under Zelensky, 2019, s. 5-6, 8, 11, 13-14; a
Jacques Delors Institute: Supporting Ukraine’s difficult path towards reforms, 2015, s. 7.

8 Správa MMF o krajine č. 17/84, 2017, s. 15.

9 Pozri MMF: Government of Ukraine report on the diagnostic study of governance issues pertaining to corruption, the business climate and the effectiveness of the judiciary, júl 2014, bod 7;
MMF: správa o krajine č. 17/83, apríl 2017 a
Financial Times: Ukraine courts cannot be allowed to throw out anti-corruption gains, Volodymyr Zelenskyj, 1. novembra 2020.

10 Atlantická rada: Corruption, Democracy, and Investment in Ukraine, 2007, s. 5, a správa MMF o krajine č. 17/84, 2017, s. 5, 6 a 15.

11 Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov: With Deutsche Bank’s help, an oligarch’s buying spree trails ruin across the US heartland, a Enough is enough: How FinCEN Files exposes a broken system that keeps dirty cash flowing, 2020.

12 Profit shifting in Ukraine’s iron ore exports, 2018, s. 3.
Institute of Social and Economic Transformation: Comparative analysis of the fiscal effect of tax evasion/avoidance instruments in Ukraine, 2020, s. 44.

13 Dragon Capital a Centrum pre hospodársku stratégiu, Foreign Investor Survey, november 2020 a
Európske obchodné združenie, Investment Attractiveness Index First
Half of 2020
.

14 Svetová banka: Ukraine systematic country diagnostic toward sustainable recovery and shared prosperity, 2017, body 9 a 19;
MMF: Statement by the IMF Managing Director on Ukraine, 2019; a
OECD: výsledky 4. monitorovania, Prevention and Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises, 2018, s. 16.

15 Východné partnerstvo.

16 Na základe výťahu OECD zo záväzku oficiálnej rozvojovej pomoci pre Ukrajinu; prijímateľská krajina: Ukrajina, priemer za roky 2018 – 2019.

17 Čl. 1 ods. 4 a čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 232/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva.

18 Článok 2 Zmluvy o Európskej únii.

19 Článok 21 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a ESVČ: A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, jún 2016, s. 26.

20 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (Ú. v. L 161 z 29.5.2014), preambula, čl. 1 ods. 2 písm. e), články 2 a 3 a hlava IV.

21 Príloha 1 k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie o osobitnom opatrení z roku 2016 na boj proti korupcii a podporu kľúčových reforiem v prospech Ukrajiny: akčný dokument Protikorupčnej iniciatívy EÚ na Ukrajine, s. 4.

22 Prehľad podpory EÚ.

23 Rozhodnutie Rady 2014/486/SZBP z 22. júla 2014 o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine).

24 Osobitná správa EDA č. 32/2016: Pomoc EÚ Ukrajine.

25 Akčný dokument k zmluve o podpore konsolidácie štátu pre Ukrajinu (projekt 3 v prílohe II), s. 2 – 4.

26 Dohoda o pridružení, osobitné opatrenia (2014 – 2017), jednotný rámec podpory 2018 – 2020, pracovné závery Asociačnej rady a operačný plán misie SBOP EUAM Ukraine (dokumenty nie sú verejne prístupné).

27 Program pridruženia medzi EÚ a Ukrajinou 2015, 16. marca 2015, s. 6.

28 Programovanie nástroja európskeho susedstva (ENI) – 2017 – 2020 – jednotný rámec podpory EÚ pre Ukrajinu  (2018 – 2020).

29 Rada Európskej únie: Koncepcia operácií civilnej poradnej misie EÚ na Ukrajine odsúhlasená, 2014; Programovanie nástroja európskeho susedstva (ENI) – 2017 – 2020 – jednotný rámec podpory EÚ pre Ukrajinu (2018 – 2020).

30 Linda Höglund, Mikael Holmgren Caicedo, Maria Mårtensson a Fredrik Svärdsten (2018), Strategic management in the public sector: how tools enable and constrain strategy making, International Public Management Journal, 21:5, 822-849, DOI: 10.1080/10967494.2018.1427161.

31 Európska komisia: Zoznam krajín v rozsahu posudzovania vysokorizikových tretích krajín zo strany EÚ v zmysle smernice (EÚ) 2015/849 a zoznam krajín s prioritou 1 (na posúdenie v roku 2018) a posúdenia Komisie (dokumenty nie sú verejne prístupné).

32 Nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine a vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine.

33 Napr. rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. januára 2016 vo veci T-486/14.

34 OECD: State-Owned Enterprise Reform in the Hydrocarbons Sector in Ukraine, 2019, s. 30-31, 51, a
Centrum pre európske politické štúdie: The Struggle for Good Governance in Eastern Europe, oligarchs as key obstacles to reform, 2018, s. 61.

35 Svetová banka: Crony capitalism in Ukraine: impact on economic outcomes, 2018, s. 5. Podľa Svetovej banky má spoločnosť politické prepojenia, ak je medzi jej vlastníkmi, akcionármi alebo manažérmi aspoň jedna politicky exponovaná osoba.

36 OECD: Výsledky 4. monitorovania: Prevention and Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises, 2018, s. 8.

37 Svetová banka: Reducing Market Distortions for a More Prosperous Ukraine, 2019, s. 20;
Európska rada pre zahraničné vzťahy: Survival of the richest: How oligarchs block reform in Ukraine, 2016, s. 8; a 
OECD: Anti-Corruption Reforms in Ukraine: Prevention and Prosecution of Corruption in State-Owned Enterprises, 2017, s. 8 a 53.

38 EDA na základe informácií od Rady Európy: Podpora pre Ukrajinu pri vykonávaní rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. Správa o služobnej ceste na Ukrajinu na účely dvojstranných konzultácií s ukrajinskými orgánmi o zlepšení postupov presadzovania práva, 2018, s. 5, a projekt PRAVO-JUSTICE.

39 Účet EBOR na stabilizáciu a udržateľný rast Ukrajiny s účasťou mnohých darcov.

40 Transparency International: Dnipro hotel sold for over UAH 1 billion, 15. júla 2020; EBOR MDA, príloha II: Správy o jednotlivých projektoch z výročnej správy za rok 2019 a výročná správa BOC za rok 2019.

41 Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: správa o vykonávaní dohody o pridružení s Ukrajinou, 2020, s. 20, Svetová banka: Reducing Market Distortions for a More Prosperous Ukraine, 2019, s. 34, a OECD: SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020, 2020, s. 484.

42 Okrem programov makrofinančnej pomoci a rozpočtovej podpory.

43 GRECO: štvrté kolo hodnotenia Predchádzanie korupcii vo vzťahu k poslancom parlamentu, sudcom a prokurátorom, Ukrajina, 2020, bod 189.

44 OECD: Protikorupčné reformy na Ukrajine: Štvrté kolo monitorovania Istanbulského akčného plánu pre boj proti korupcii, správa o pokroku, 2019, s. 6.

45 Európska komisia: Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, nástroj č. 43: Čo je to hodnotenie a kedy je potrebné?

46 MMF: Government of Ukraine report on the diagnostic study of governance issues pertaining to corruption, the business climate and the effectiveness of the judiciary, 2014, s. 3 a 4.

47 Rada Európy: Posúdenie reformy súdnictva na Ukrajine v rokoch 2014 – 2018 a jej súladu so štandardmi a odporúčaniami Rady Európy, 2019, s. 4.

48 Stanovisko Benátskej komisie č. 999/2020 k návrhu zákona č. 3711.

49 Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, správa o vykonávaní dohody o pridružení s Ukrajinou z roku 2019.

50 Democracy Reporting International: The Attempt of the Constitutional Court of Ukraine to Determine Fundamentals of the Judicial Reform Process, 2020, rozhodnutie č. 2-r/2020.

51 Centre of Policy and Legal Reform: Political Points for 29 August – 5 September 2019Ukrainian President signs law on reform of prosecutor's office, 23. septembra 2019.

52 Reanimation Package of Reforms Initiative: Reforms under the Microscope, 2017, s. 57.

53 GRECO: štvrté kolo hodnotenia: Predchádzanie korupcii vo vzťahu k poslancom parlamentu, sudcom a prokurátorom, Ukrajina, marec 2020, odporúčanie xxiii.

54 Rada Európy: Corruption undermines human rights and the rule of law, 19. januára 2021;
UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Organised crime and corruption, september 2019, s. 9, 19 a 25;
UKRAINE 2019 HUMAN RIGHTS REPORT;
Európska rada pre zahraničné vzťahy: Guarding the guardians: Ukraine’s security and judicial reforms under Zelensky, august 2019.

55 Štatistiky CEPEJ (vydanie z roku 2020) o počte súdov, stanoviská Benátskej komisie č. 969/2019, 999/2020 a 1012/2020; a DEJURE FOUNDATION – návrh modelu výberu dôveryhodných sudcov, 21. júna 2019.

56 KYJEVSKÝ MEDZINÁRODNÝ SOCIOLOGICKÝ INŠTITÚT, komparatívna analýza vnútroštátnych prieskumov, Korupcia na Ukrajine 2015; projekt USAID Fair Justice: vnútroštátny prieskum verejnej mienky o demokratickej, hospodárskej a justičnej reforme vrátane vykonávania zákona o očistení vlády, 2015 a verejné prieskumy EUAM, 2015 – 2019.

57 Razumkovovo centrum Ukrajina 2019 – 2020: Broad Opportunities, Contradictory Results; Democratic Initiatives Fund: výsledky prieskumu, jún 2019 a verejné prieskumy EUAM, 2015 – 2019.

58 Verejný register politicky exponovaných osôb na Ukrajine.

59 Portál poskytujúci občanom voľný prístup k údajom.

60 Akčný plán liberalizácie vízového režimu, blok 2.3.1: Predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a korupcii a boj proti nim, 2010.

61 GRECO: štvrté kolo hodnotenia. Predchádzanie korupcii vo vzťahu k poslancom parlamentu, sudcom a prokurátorom, odporúčanie i, druhá časť nesplnená.

62 OECD: Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia – Progress and Challenges, 2016 –2019, 2020, s. 31.

63 Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: správa o vykonávaní dohody o pridružení s Ukrajinou, 2019, s. 9.

64 NABU: Ústavná kríza si vyžaduje okamžité riešenie na obnovenie účinného fungovania protikorupčných inštitúcií – vyhlásenie NABU, 6. novembra 2020.

65 Správa NABU, január – jún 2010.

66 OECD: Istanbulský akčný plán pre boj proti korupcii, 4. kolo monitorovania, Ukrajina, 2017, s. 11 a 143.

67 Správa NABU, január – jún 2020.

68 Správa NABU, júl – december 2019.

69 OECD: Snapshot of Ukraine’s Energy Sector: Institutions, Governance and Policy Framework, 2019, s. 41 a NABU: Former PrivatBank top managers notified of suspicion.

70 NABU Undercover operation conducted by the NABU and the SAPO was failed due to the lack of the right of autonomous wiretapping, 30. novembra 2017.

71 Európska komisia: Akčný dokument Protikorupčnej iniciatívy EÚ na Ukrajine (fáza II), s. 6.

72 ANTAC: Register of dumped cases.

73 OECD: Istanbulský akčný plán pre boj proti korupcii, 4. kolo monitorovania, Ukrajina, 2017, s. 155.

74 OECD: Anti-Corruption Reforms in Ukraine, Round 3: Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, marec 2015, s. 84.

75 ARMA predložila správu o svojich činnostiach v roku 2019.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURSKO

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2021

PDF ISBN 978-92-847-6518-8 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/979134 QJ-AB-21-018-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-6495-2 ISSN 1977-5776 doi:10.2865/972957 QJ-AB-21-018-SK-Q

AUTORSKÉ PRÁVA

© Európska únia, 2021.

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Používateľ nesmie skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší a nahrádza sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv:

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia neposkytuje.

V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.

Použitie loga Európskeho dvora audítorov

Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov.

Obráťte sa na EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk.

Vyhľadávanie informácií o EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk.

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk.) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.