Posebno poročilo
št.16 2017

Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate

O poročilu: Za politiko razvoja podeželja namerava EU za obdobje 2014–2020 porabiti skoraj 100 milijard EUR v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Cilj strateškega okvira EU za obdobje 2014–2020 je bil, da se ta bolj osredotoči na rezultate. Toda prizadevanja za to so naletela na večni problem. Načrtovanje novega programskega obdobja se namreč začne, preden so na voljo relevantni podatki o porabi in rezultatih iz prejšnjega obdobja.
Sodišče je ugotovilo, da so odobreni programi razvoja podeželja dolgi in kompleksni dokumenti s pomanjkljivostmi, ki omejujejo možnosti za okrepitev osredotočenosti na smotrnost in rezultate. Za izpolnitev obsežnih vsebinskih zahtev so bile potrebne znatne administrativne obremenitve nacionalnih organov. Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da se je izvajanje programov razvoja podeželja kljub prizadevanjem Komisije začelo pozno in da se je izvrševanje načrtovane porabe začelo počasneje kot v prejšnjem obdobju.
Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski komisiji ter državam članicam je pripravilo več priporočil za izboljšanje naslednjega procesa načrtovanja programov.

Ta publikacija je na voljo v 23 jezikih in v naslednjem formatu:
PDF
PDF General Report

Povzetek

I

Namen politike EU za razvoj podeželja je zagotovitev konkurenčnejšega kmetijstva, trajnostnega upravljanja naravnih virov in uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti. Za politiko razvoja podeželja namerava EU za obdobje 2014–2020 porabiti skoraj 100 milijard EUR v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

II

EKSRP zagotavlja finančno podporo za ukrepe, ki jih države članice izvajajo v okviru nacionalnih ali regionalnih programov razvoja podeželja, ki jih pripravijo države članice in odobri Komisija.

III

Cilj strateškega okvira EU za obdobje 2014–2020 je bil, da se ta bolj osredotoči na rezultate. Toda prizadevanja za to so naletela na večni problem. Načrtovanje novega programskega obdobja se namreč začne, preden so na voljo ustrezni in relevantni podatki o porabi in rezultatih iz prejšnjih obdobij.

IV

Glede na navedeno je Sodišče preučilo, ali novi zakonodajni okvir za obdobje 2014–2020 odraža večjo osredotočenost na smotrnost in ali novi proces načrtovanja programov omogoča in zagotavlja pripravo kakovostnih programov razvoja podeželja, kar bi lahko prispevalo k boljšim rezultatom. Namen strateškega okvira je bil sicer okrepiti pristop, ki temelji na rezultatih, vendar pa so odobreni programi razvoja podeželja dolgi in kompleksni dokumenti s pomanjkljivostmi, ki ovirajo izpolnitev ambicioznega cilja, da se doseže večja osredotočenost na smotrnost in rezultate. Prav tako je ugotovilo, da so bile za izpolnitev obsežnih vsebinskih zahtev potrebne znatne administrativne obremenitve nacionalnih organov.

V

Sodišče je preučilo postopek načrtovanja programov za politiko razvoja podeželja v obdobju 2014–2020, da bi preverilo, ali je potekal tako, da bi se izvajanje teh programov razvoja podeželja lahko začelo prej kot v prejšnjih obdobjih, s čimer bi se preprečile negativne posledice, povezane s prepoznim začetkom. Ugotovilo je, da se izvajanje programov razvoja podeželja kljub prizadevanjem Komisije podobno kot v prejšnjem programskem ciklusu ni začelo prej in da se je izvrševanje načrtovane porabe začelo počasneje kot v prejšnjem obdobju.

VI

V poročilu so navedena priporočila, katerih namen je olajšati in izboljšati naslednji proces načrtovanja programov. Sodišče priporoča Komisiji, naj:

 1. zagotovi, da bo s svojimi predlogi na področju te politike nadalje razvijala zahteve glede skladnosti med posameznimi programi;
 2. pregleda zasnovo programskih dokumentov, da se poenostavi njihova vsebina in zmanjša število zahtev;
 3. sodeluje z državami članicami za zagotovitev, da bo okrepljeno letno poročanje o izvajanju leta 2019 dalo jasne in celovite informacije o dosežkih programa;
 4. natančneje opredeli različne vrste kazalnikov, pri čemer naj izkoristi dobre prakse, ki so jih uvedli nacionalni organi in mednarodne organizacije;
 5. pregleda in oceni izkušnje z izvajanjem sedanjega sistema, vključno z: vplivom rezerve za dobro smotrnost poslovanja, ustreznostjo kazalnikov rezultatov, ki se uporabljajo za dostop do rezerve za dobro smotrnost poslovanja, in uporabo finančnih sankcij za obravnavanje problema nezadostne smotrnosti;
 6. pravočasno pripravi zakonodajne predloge za politiko razvoja podeželja po letu 2020.
VII

Poleg tega Sodišče predlaga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, naj pred določitvijo dolgoročnega proračuna razmislijo o uskladitvi dolgoročne strategije in oblikovanja politik s proračunskim ciklusom ter o celovitem pregledu porabe.

Uvod

Politika EU za razvoj podeželja

01

Namen podpore EU za razvoj podeželja je spodbujati konkurenčnost kmetijstva, zagotavljati trajnostno upravljanje naravnih virov in spodbujati podnebne ukrepe ter doseči uravnotežen teritorialni razvoj za podeželska gospodarstva in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest3. EU naj bi za obdobje 2014–2020 predvidoma porabila skoraj 100 milijard EUR, in sicer od 14 do 19 milijard letno, razen za leto 2014 (glej tabelo 1). Poraba za razvoj podeželja znaša četrtino celotne porabe za skupno kmetijsko politiko (SKP), njena pomembnost pa se kaže v okviru financiranja SKP (glej tabelo 1). Po podatkih GD AGRI4 skupna javna podpora za kmetovanje znaša 36 % skupnega faktorskega dohodka kmetijstva5.

Tabela 1

Financiranje EKSRP v okviru SKP

  EU 28; v milijonih EUR; po trenutnih cenah
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj
Razvoj podeželja1 5,299 18,184 18,684 14,371 14,381 14,330 14,333 99,582
Odhodki, povezani s trgom, in neposredna pomoč1 43,778 44,190 43,950 44,146 44,162 44,241 44,263 308,730

1Deveto finančno poročilo o EKSRP, Evropska komisija COM(2016) 632 final.

02

Vsaki državi EU se dodelijo finančna sredstva za sedemletno programsko obdobje (glej sliko 1).

Slika 1

Financiranje EKSRP za obdobje 2014–2020 po posameznih državah članicah

Image: Financiranje EKSRP za obdobje 2014–2020 po posameznih državah članicah

Opomba: Zaradi zaokroževanja lahko skupna vsota odstopa od seštevka posameznih številk.

Vir: Priloga I k uredbi o EKSRP (vključno s spremembo z Uredbo (EU) 2015/791)

03

EKSRP zagotavlja finančno podporo za ukrepe, ki jih države članice izvajajo v okviru nacionalnih ali regionalnih programov razvoja podeželja. Programi razvoja podeželja zagotavljajo okvir za naložbe v projekte na kmetijah ali na podeželskih območjih na podlagi gospodarskih, okoljskih in socialnih potreb, ugotovljenih na nacionalni ali regionalni ravni. To zajema projekte, kot so naložbe in posodobitve na kmetijah, nepovratna sredstva za zagon dejavnosti mladih kmetov, kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi, preusmeritev v ekološko kmetovanje, kmečki turizem, obnova vasi, zagotovitev širokopasovne internetne pokritosti na podeželskih območjih ali lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Ti ukrepi se sofinancirajo z nacionalnimi, regionalnimi ali zasebnimi sredstvi.

04

Za programsko obdobje 2014–2020 obstaja 118 različnih programov razvoja podeželja v 28 državah članicah, od tega je 20 enotnih nacionalnih programov, osem držav članic pa se je odločilo za regionalne programe6.

05

Programi razvoja podeželja se pripravijo v sodelovanju z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi partnerji. Nacionalni ali regionalni organi jih predložijo Komisiji, ki je odgovorna za njihovo odobritev.

Razvoj podeželja kot del širše strategije EU

06

EKSRP je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI), med katerimi so še Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). V preteklosti so EKSRP, ESPR in ESRR / Kohezijski sklad / ESS delovali neodvisno na podlagi ločenih sklopov uredb in njihovih programov razvoja podeželja ali operativnih programov. V programskem obdobju 2014–2020 vseh pet skladov ESI ureja enotna krovna uredba – uredba o skupnih določbah. Ta določa skupni strateški okvir7 (glej sliko 2), ki se uporablja za vse sklade ESI ter je namenjen olajševanju načrtovanja programov in usklajevanja.

Slika 2

Pregled politike za obdobje 2014–2020

Image: Pregled politike za obdobje 2014–2020

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumentacije s smernicami GD AGRI

07

Namen novega pristopa je bil olajšati teritorialno usklajevanje intervencij Unije in omogočiti prispevek vseh skladov ESI k uresničevanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast8.

08

Od leta 2014 morajo države članice skleniti partnerski sporazum9, na podlagi katerega mora biti celotno strukturno in investicijsko financiranje EU (skladi ESI) usklajeno znotraj vsake posamezne države. Partnerski sporazumi določajo načrte nacionalnih organov o uporabi sredstev iz skladov ESI. Pripravljeni so skladno z vodilnimi načeli skupnega strateškega okvira10. Za vsako državo članico se torej sklene en partnerski sporazum. Partnerski sporazumi zajemajo celotno programsko obdobje in vse sklade ESI ter določajo smotre in tematske cilje, ki jih morajo države članice doseči. Tako zagotavljajo pregled informacij, ki so podrobneje opredeljene v posameznih programih. Potrdi jih Komisija.

09

11 tematskih ciljev11, opredeljenih v uredbi o skupnih določbah, naj bi zagotavljalo povezavo med petimi skladi ESI in strategijo Evropa 202012. Dolgoročni strateški cilji politike razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 so razdeljeni na šest prednostnih nalog, te pa na 18 prednostnih področij (glej Prilogo I), ki ponazarjajo ustrezne tematske cilje uredbe o skupnih določbah ter prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev, povezanih z inovacijami, okoljem in podnebnimi spremembami13.

Večja osredotočenost na smotrnost

10

Eden glavnih ciljev strateškega okvira EU za obdobje 2014–2020 je bilo upravljanje proračuna EU, ki je bolj osredotočeno na smotrnost in rezultate. Ta cilj se je med drugim odražal tudi v pobudi Komisije Proračun EU, usmerjen v rezultate, iz leta 2015, ki je še dodatno poudarila pomen merljivih rezultatov ter uspešnosti in učinkovitosti porabe EU. Njen namen je bil oddaljiti se od zakoreninjene proračunske prakse osredotočenja predvsem na črpanje in skladnost in ne toliko na smotrnost, saj je nujno potrebna sistemska sprememba pri tem, kako pripravljati proračun, kako ga izvrševati in kako porabiti vire.

11

Vendar je ta pristop naletel na večni problem. Načrtovanje novega programskega obdobja se namreč začne, preden so na voljo ustrezni in relevantni podatki o porabi in rezultatih iz prejšnjega obdobja (glej okvir 1). Zato je skoraj nemogoče načrtovati v skladu s pridobljenimi izkušnjami o tem, kaj je pri doseganju ciljev politike bolje delovalo. Tako je verjetneje, da se bodo sredstva dodelila področjem z večjo verjetnostjo porabe.

Okvir 1

Nerazpoložljivost relevantnih informacij pri načrtovanju novega obdobja

Zakonodajni predlogi za novi regulativni okvir za sklade ESI za obdobje 2014–2020 so bili pripravljeni oktobra 2011, zbirno poročilo o vmesnem vrednotenju14 programov razvoja podeželja za programsko obdobje 2007–2013 pa je bilo zaključeno oktobra 2012.

Zaradi zamud pri izvajanju programov razvoja podeželja za programsko obdobje 2007–2013 poročila o vmesnem vrednotenju niso vsebovala dovolj informacij o izvajanju in doseženih rezultatih.

Obseg revizije in revizijski pristop

12

Sodišče je preučilo, ali novi zakonodajni okvir (uredba o skupnih določbah, uredba o EKSRP in s tem povezane uredbe Komisije) odraža večjo osredotočenost na smotrnost ter ali novi proces načrtovanja programov omogoča in zagotavlja pripravo kakovostnih programov razvoja podeželja ter tako lahko prispeva k boljšim rezultatom. Pri tem je preverilo predvsem:

 • skladnost, dopolnjevanje in sinergijo programov razvoja podeželja s strateškimi dokumenti na višji ravni15 ter
 • opredelitev okrepljene intervencijske logike in njena vključitev v programe razvoja podeželja.
13

Analiziralo je tudi, ali je verjetno, da bo novi okvir smotrnosti okrepil osredotočenost na rezultate.

14

Poleg tega je preučilo še pravočasnost odobritve programov razvoja podeželja.

15

Revizija je bila izvedena v obdobju od marca 2016 do februarja 2017 in je temeljila na pregledu informacij in dokumentov Komisije in držav članic o procesu odobritve za izbor programov razvoja podeželja. Pri analizi procesa odobritve se je Sodišče oprlo na revizijsko delo Službe Komisije za notranjo revizijo (IAS), kolikor je obseg njihovega dela sovpadal z našim.

16

Pri svojem delu se je osredotočilo na izbor desetih odobrenih programov razvoja podeželja (na nacionalni in regionalni ravni), ki jih je dopolnilo z dvema programoma razvoja podeželja, ki ju je pregledala Služba za notranjo revizijo16. Pregled programov razvoja podeželja je bil osredotočen na določen sklop ukrepov in podukrepov17, da bi se dobila primerjava ter uporabili že pridobljeno znanje in pretekli revizijski rezultati, hkrati pa zagotovila precejšnja pokritost v smislu financiranja, ter na številne prednostne naloge in prednostna področja razvoja podeželja EU.

Opažanja

Zasnova okvira za načrtovanje programov za obdobje 2014–2020 je bila ambicioznejša, toda na izvajanje so vplivale pomembne pomanjkljivosti

Ambicioznejši in zahtevnejši strateški okvir odraža novi, ciljno naravnan pristop …

17

Vključitev EKSRP v enotno krovno uredbo in sklenitev partnerskih sporazumov, ki zahtevajo usklajevanje in skladnost celotnega strukturnega in investicijskega financiranja EU (skladi ESI) znotraj vsake posamezne države (glej odstavke 6 do 9), sta pomenila novo zahtevo, katere namen je bil omogočiti, da politika razvoja podeželja bolje prispeva k doseganju ciljev za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

18

Regulativni okvir za programsko obdobje 2014–2020 je vključeval številne pojme in zahteve, katerih namen je bil povečati osredotočenost na rezultate. Temeljil je na izkušnjah, pridobljenih v prejšnjih programskih obdobjih, in bil pripravljen kot odziv na več priporočil Sodišča18 v zvezi s stroškovno učinkovitostjo, ki jo nudijo intervencije EU.

19

Navajamo nove zahteve glede zgradbe programov razvoja podeželja19, povezane s pojmom usmerjenosti k rezultatom:

 • Okrepljena intervencijska logika bi se morala kazati v izbiri, kombinaciji in prednostnem razvrščanju ukrepov razvoja podeželja, ki odražajo rezultate analize SWOT in ugotovljene potrebe in katerih namen je uresničiti prednostne naloge EU za razvoj podeželja.
 • Večja usmerjenost v rezultate pri programih z vzpostavitvijo „okvira smotrnosti”, ki temelji na novem skupnem sistemu spremljanja in vrednotenja, vključno z „rezervo za dobro smotrnost poslovanja”20.
 • „[P]redhodna pogojenost […] je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje […] prednostne naloge Unije”21. Če katera od veljavnih predhodnih pogojenosti ni izpolnjena, ko se pripravi program razvoja podeželja, jo mora zadevna država članica izpolniti do 31. decembra 2016 in leta 2017 o tem poročati Komisiji.22

… toda pri izvajanju je bil učinek teh prizadevanj omejen

Programi razvoja podeželja so skladni s strategijo Evropa 2020 …
20

Za zagotovitev, da so programi skladov ESI v skladu s strategijo Evropa 2020, se pri partnerskih sporazumih in kohezijskih programih za strukturiranje informacij uporabljajo tematski cilji. Programi razvoja podeželja pa temeljijo na šestih prednostnih nalogah za razvoj podeželja, ki so dodatno razdeljene na prednostna področja. Zato povezava s tematskimi cilji in strategijo Evropa 2020 tukaj ni očitna, tako kot je za druge sklade ESI.

21

Kljub temu pa se lahko skladnost programov razvoja podeželja s strategijo Evropa 2020 ugotovi s:

 1. predhodno opredeljenimi ukrepi, zasnovanimi za to, da bi prispevali k uresničevanju prednostnih nalog EU za razvoj podeželja23;
 2. prednostnimi področji, ki jih je mogoče povezati z 11 tematskimi cilji24.

Slika 3

Prikaz razmerja med tematskimi cilji ter prednostnimi nalogami in ukrepi za razvoj podeželja

Image: Prikaz razmerja med tematskimi cilji ter prednostnimi nalogami in ukrepi za razvoj podeželja
22

Ker so bile opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v partnerskih sporazumih in programih razvoja podeželja, široke, je bila skladnost med programi razvoja podeželja in partnerskimi sporazumi brez težav zagotovljena:

 • prednostne naloge za razvoj podeželja in z njimi povezana prednostna področja so bili skladni s tematskimi cilji, opredeljenimi v partnerskih sporazumih, kolikor se nanašajo na EKSRP,
 • okvirna dodelitev podpore iz EKSRP za vsako prednostno nalogo za razvoj podeželja je bila skladna z dodeljenim financiranjem v partnerskih sporazumih.
… toda načrtovani prispevek k posameznim tematskim ciljem je težko oceniti
23

Kot je bilo pojasnjeno prej (glej odstavek 20), programi razvoja podeželja niso strukturirani skladno s tematskimi cilji, zato je treba njihov pričakovani prispevek k posameznim tematskim ciljem oceniti na ravni prednostnih nalog in prednostih področij. Informacije o rezultatih se zbirajo le za prednostna področja. V nekaterih primerih je en tematski cilj povezan z več prednostnimi področji v okviru različnih prednostnih nalog za razvoj podeželja. Poleg tega lahko en ukrep prispeva k več prednostnim nalogam za razvoj podeželja, več ukrepov pa je lahko pomembnih za eno prednostno nalogo za razvoj podeželja.

24

Ti dejavniki otežujejo količinsko opredelitev pričakovanega prispevka programov razvoja podeželja k specifičnemu tematskemu cilju ali strategiji Evropa 2020 kot celoti (glej okvir 2).

Okvir 2

Primer iz ukrepa 4 – fizične naložbe

V Italiji (Kampanja) se je v okviru programa razvoja podeželja načrtovala javna poraba v skupni višini 569 milijonov EUR za ukrep 4 – fizične naložbe.

Poraba je porazdeljena po štirih prednostnih nalogah razvoja podeželja (prednostna naloga 2 – sposobnosti preživetja kmetij; prednostna naloga 3 – organiziranje prehranske verige; prednostna naloga 4 – ekosistemi; prednostna naloga 5 – učinkovitost rabe virov ), ocene pričakovanih skupnih javnih odhodkov za posamezne podukrepe pa ni.

Vsaka od teh štirih prednostnih nalog za razvoj podeželja je povezana z drugimi ukrepi (npr. prednostna naloga 4 – ekosistemi je povezana z ukrepi 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 in 16), kar pomeni zapleteno kombinacijo številnih ukrepov razvoja podeželja s številnimi prednostnimi nalogami za razvoj podeželja.

Usklajevanje, dopolnjevanje in sinergije z drugimi skladi ESI in drugimi skladi EU niso razviti
25

Sodišče je v letnem poročilu za leto 201425 opozorilo, da bi bilo sicer logično, da bi bili v partnerskih sporazumih opredeljeni dopolnjevanje in sinergije med petimi skladi ESI, vendar pa tam ta tema ni ustrezno obravnavana. Opazili smo tudi pomanjkanje operativnih smernic o tem, kako doseči medsektorsko dopolnjevanje in sinergije v partnerskih sporazumih in programih. Naša revizija je potrdila te ugotovitve v partnerskih sporazumih, ki smo jih pregledali.

26

Komisija je v odgovoru na letno poročilo navedla, da je treba pri programih skladov ESI za zagotovitev tovrstnega usklajevanja vzpostaviti natančnejše mehanizme. Uredba o skupnih določbah zahteva, da vsak program vključuje ureditve za zagotovitev uspešnega, učinkovitega in usklajenega izvajanja skladov ESI26.

27

Vendar pa so programi razvoja podeželja na tem področju tudi zelo splošni in običajno ne omogočajo konkretne podlage za zagotavljanje dopolnjevanja in sinergij z drugimi skladi ESI, podporo v okviru stebra I ali drugimi instrumenti.

28

Skupni strateški okvir sicer spodbuja uspešno usklajevanje, da bi se povečal učinek skladov, vendar so bili programi razvoja podeželja, ki smo jih pregledali, omejeni na razmejevanje in izogibanje dvojnemu financiranju in se niso posvečali iskanju dopolnjevanja in sinergij. Sodišče je ugotovilo, da so bila v programih razvoja podeželja opredeljena številna intervencijska področja z več možnimi viri financiranja ter določena zelo splošna načela razmejevanja (glej okvir 3). Vendar pa ti niso vključevali informacij o dodani vrednosti, ki bi jo bilo mogoče zagotoviti z uspešno usklajenostjo različnih virov.

Okvir 3

Primer informacij o dopolnjevanju, ki so bile bodisi presplošne ali pa omejene na razmejevanje

Kampanja (Italija): Dopolnjevanje med EKSRP in drugimi skladi ESI je bilo ugotovljeno na naslednjih treh področjih:

 • pri širokopasovni infrastrukturi bo EKSRP dopolnjeval naložbe s podporo ESRR na podeželskih območjih,
 • na območjih z omejenimi možnostmi bo ESRR podpiral izgradnjo glavnih cest, EKSRP pa izgradnjo (občinskih) podeželskih cest,
 • ESS bo prispeval k splošnemu družbenemu razvoju na podeželskih območjih, kjer bo EKSRP podpiral ukrepe, posebej povezane s kmetijstvom.

Program razvoja podeželja v Romuniji: Dopolnjevanje med stebrom 1 in 2 bo predhodno temeljilo na predhodnem razmejevanju ukrepov/naložb iz EKJS in EKSRP, da se prepreči dvojno financiranje. Protokol zagotavlja, da se dvojno financiranje prepreči z izmenjavo informacij o projektih, ki se financirajo iz EKJS in ki so jih predložili potencialni upravičenci EKSRP.

29

V skladu s smernicami Komisije za strateško načrtovanje programov za obdobje 2014–2020 bi morali programi razvoja podeželja vsebovati nekatere podrobnosti o mehanizmih, ki se bodo v prihodnje uporabljali za poročanje Komisiji o uspešnem usklajevanju. Toda v pregledanih programih razvoja podeželja je le malo koristnih informacij o tem.

Uporaba okrepljene intervencijske logike ni prinesla pričakovanih rezultatov
30

Glede na smernice Komisije27 je intervencijska logika logična povezava med problemom, ki ga je treba rešiti, ali ciljem, ki ga je treba uresničiti, s tem povezanimi vzroki problema in razpoložljivimi možnostmi politike (ali s sprejetimi ukrepi EU) za rešitev problema ali dosego cilja. V okviru razvoja podeželja to pomeni, da bi morali programi razvoja podeželja prikazovati jasno povezavo med ugotovljenimi nacionalnimi/regionalnimi potrebami, podpornimi ukrepi, izbranimi za odziv na te potrebe, določenimi cilji za izložke/rezultate in pričakovanimi rezultati.

31

V novem programskem obdobju je Komisija v duhu osredotočenosti na smotrnost in rezultate poudarila krepitev povezave med ugotovljenimi potrebami in izbranimi ukrepi za obravnavanje teh potreb.

32

Pojem okrepljene intervencijske logike je vključeval številne zahteve glede zgradbe programov razvoja podeželja:

Okvir 4

Vrednotenje ter zahteve glede analiz in smotrnosti, ki se uporabljajo za programe razvoja podeželja

Skladno s členom 8 uredbe o EKSRP mora vsak program razvoja podeželja vsebovati:

 • predhodno vrednotenje,
 • analizo SWOT o stanju in ugotovitev potreb, ki jih je treba obravnavati, vse pa mora biti strukturirano okoli prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja,
 • opis strategije, iz katerega je razvidno, da so za vsako prednostno področje določeni ustrezni cilji, ustrezne kombinacije ukrepov pa izbrane na podlagi premišljene intervencijske logike ter da je dodelitev finančnih sredstev za ukrepe iz programa upravičena in ustrezna za dosego zastavljenih ciljev,
 • oceno izpolnjevanja veljavnih predhodnih pogojenosti in opis ukrepov, ki jih je treba sprejeti, če katere niso izpolnjene,
 • opis okvira smotrnosti,
 • opis vsakega od izbranih ukrepov,
 • načrt vrednotenja,
 • načrt financiranja,
 • načrt kazalnikov, ki je razčlenjen na prednostna področja in ga sestavljajo cilji ter načrtovani izložki in odhodki za vsak ukrep za razvoj podeželja, izbran za ustrezno prednostno področje,
 • preglednico o dodatnem nacionalnem financiranju za posamezen ukrep, kadar je to primerno,
 • podatke o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz ostalih instrumentov skupne kmetijske politike ter iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI).
33

Pregledani programi razvoja podeželja so vključevali vse te elemente. Vendar pa niso jasno prikazovali povezave med oceno potreb in izbranimi ukrepi. Intervencijska logika zato še vedno ni bila jasna.

Ocena potreb
34

Za posamezne programe razvoja podeželja je treba predložiti podrobno oceno potreb, ki temelji na analizi SWOT, da se lahko izberejo najpomembnejše in najustreznejše potrebe. Te potrebe morajo biti povezane s specifičnimi prednostnimi področji, kot je določeno v uredbi o EKSRP.

35

V pregledanih programih razvoja podeželja so bile potrebe opredeljene formalno, tavtološko in splošno, pogosto pa so bile zgolj preoblikovane iz predhodno opredeljenih prednostnih področij. Nekaj takih primerov je v okviru 5.

Okvir 5

Primeri splošnih potreb in/ali preoblikovanja predhodno opredeljenih elementov

Irska: „Dobro usmerjena in zasnovana kmetijsko-okoljska shema” kot primer splošne potrebe, v katere opisu je navedeno, da „bodo dobro zasnovani, ciljno usmerjeni, spremljani in upravljani ukrepi prispevali k izpolnjevanju ciljev, ki jih mora Irska izpolniti na podlagi različnih direktiv, strategij itd.“

Romunija: „Povečanje števila delovnih mest in njihova diverzifikacija na podeželskih območjih” je preoblikovanje besedila za prednostno področje 6a – diverzifikacija in ustvarjanje delovnih mest.

Poljska: „Obnova in ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno z Naturo 2000 in območji z naravnimi omejitvami” je preoblikovanje besedila za prednostno področje 4a – „obnova, ohranjanje in izboljševanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (…)“.

36

Nobeden od pregledanih programov razvoja podeželja ni vseboval količinsko opredeljenega opisa ugotovljenih potreb. Zato je težko ali celo nemogoče v fazi načrtovanja programov oceniti, ali je načrtovana finančna podpora sorazmerna ali ustrezna za izpolnitev ugotovljenih potreb. Brez količinsko opredeljenih opisov teh potreb pa bo tudi v fazi vrednotenja težko oceniti, v kolikšni meri so izbrani ukrepi izpolnili ugotovljene potrebe.

37

Med pregledanimi programi razvoja podeželja sta samo Španija (La Rioja) in Italija (Kampanja) prednostno razvrstili potrebe.

38

Čeprav to ni določeno v uredbah, Sodišče meni, da bi bilo treba pri ugotavljanju potreb v procesu načrtovanja programov upoštevati tudi izkušnje, pridobljene v prejšnjih obdobjih. Programi razvoja podeželja so ponavljajoči se instrumenti politike in tudi pri ciljih razvoja podeželja obstaja precejšnja kontinuiteta. Vendar pa pregledani programi razvoja podeželja niso vsebovali sklicevanj na rezultate ukrepov za razvoj podeželja, ki so se izvajali v prejšnjih obdobjih.

Izbor ukrepov
39

Da bi se utemeljil izbor ukrepov, bi bilo treba v programih razvoja podeželja pojasniti tudi povezavo med ugotovljenimi potrebami, zastavljenimi cilji in izbranimi ukrepi.

40

Toda v praksi je zaradi zgradbe programov razvoja podeželja to razmerje težko določiti. Informacije o izbranih ukrepih so večinoma osredotočene na to, kateri ukrepi so bili načrtovani, le redko pa vsebujejo opredelitev rezultatov, ki se dejansko pričakujejo, razen nekaterih splošnih sklicevanj na cilje razvoja podeželja (glej okvir 6). Zato bo težko dokazati, kako in v kolikšni meri izbrani ukrepi (ali njihovi podukrepi) izpolnjujejo ugotovljene potrebe.

Okvir 6

Primeri splošnih sklicevanj na cilje za razvoj podeželja

Grčija: Ukrep 4.1 — „Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki se osredotočajo predvsem na kakovostne kmetijske proizvode, bo izboljšala njihovo konkurenčnost in jim olajšala vstop na nove trge. Obenem bo povečala dohodke upravičencev in prispevala k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest.“

Romunija: Ukrep 4.1 – „Ukrep 4.1 bo prispeval k: izboljšanju splošne smotrnosti poslovanja kmetij s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva, diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in povečanjem kakovosti njihovih proizvodov; prestrukturiranju malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev in njihovem preoblikovanju v komercialna gospodarstva; izpolnjevanju standardov EU, ki se uporabljajo za vse vrste naložb; ustvarjanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov s predelavo proizvodov na kmetiji in njihovim neposrednim trženjem, kar bo ustvarjalo in spodbujalo celostne prehranske verige.”

41

V programih razvoja podeželja bi morale biti navedene utemeljitve za finančna sredstva, dodeljena za ukrepe. V nobenem od pregledanih programov razvoja podeželja ni bilo takšne utemeljitve ali analize, ali je bilo financiranje ustrezno in določeno v ustrezni višini glede na zadevne cilje. Sodišče meni, da zgolj navedba zneskov, dodeljenih za posamezne ukrepe, sama po sebi ni utemeljitev ali dokaz za to, da je višina financiranja ustrezna.

Novi okvir za smotrnost ima omejene možnosti za okrepitev osredotočenosti na rezultate

Skupni sistem spremljanja in vrednotenja bi lahko prinesel izboljšanje, vendar ima tudi omejitve v smislu merjenja rezultatov

42

Skladno s predpisi morajo partnerski sporazumi in programi razvoja podeželja vključevati oceno o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti, ki je neposredno povezana z uspešno in učinkovito dosego ciljev politike.

43

Tako predhodna pogojenost G7 „statistični sistemi in kazalniki rezultatov”, ki je bila uvedena z uredbo o skupnih določbah, zahteva uspešen sistem (i) kazalnikov rezultatov in (ii) zbiranja statističnih podatkov28. Vendar pa je bil postopek formalnost, saj je Komisija menila, da obstoj skupnega sistema spremljanja in vrednotenja (CMES) zadošča za zagotovitev, da je bila predhodna pogojenost G7 zadovoljivo izpolnjena. Uredba Komisije je zato državam članicam v tem pogledu zagotovila splošno oprostitev29.

44

Zato se je pri večini programov razvoja podeželja štelo, da je predhodna pogojenost G7 načeloma izpolnjena na podlagi splošne oprostitve, čeprav to v praksi ni bilo ocenjeno. Sodišče je v posebnem poročilu št. 12/2013 o porabi EU za politiko razvoja podeželja ugotovilo, da zbrani podatki o rezultatih niso bili dovolj zanesljivi, kar pomeni, da je Komisija odobrila večino programov razvoja podeželja brez nadaljnjih dokazov ali preverjanj o obstoju uspešnega sistema za zbiranje statističnih podatkov.

45

Dejstvo, da se nacionalni organi pri programih razvoja podeželja, ki niso spadali v izbor Sodišča, niso odločili za uporabo oprostitve in so ocenili, da predhodna pogojenost G7 ni bila izpolnjena30, kaže, da tega vprašanja ne bi smeli spregledati.

46

Merjenje smotrnosti zahteva tako uspešen sistem za zbiranje zanesljivih podatkov kot tudi prave kazalnike, ki jih je treba določiti in o njih poročati. V zvezi s tem revizija Sodišča potrjuje zaključek iz Letnega poročila za leto 2014, da je „uvedba skupnih kazalnikov za vsak sklad […] pomemben korak”, vendar obstajajo omejitve v njihovi zasnovi31.

47

Pomembno je, da uredba o EKSRP določa skupne kazalnike, ki se uporabljajo za vse programe razvoja podeželja. To bo pripomoglo k uskladitvi kazalnikov vložkov/izložkov na ravni politike razvoja podeželja in pomeni izboljšanje pri spremljanju izvajanja te politike.

48

Podobno bi morala nova zahteva, da se pripravita razširjeni32 letni poročili za leti 2017 in 2019, pripomoči k temu, da se kazalniki rezultatov uporabijo za količinsko opredelitev dosežkov programov in zagotovitev odgovorov na skupna vprašanja za vrednotenje.

49

Poleg spremljanja tekočih programov bi to lahko pripomoglo tudi k temu, da bodo zadevne informacije pravočasno na voljo za odločitve o naslednjem programskem obdobju. Bo tudi korak naprej pri reševanju začaranega kroga, saj je zdaj treba vsebino novih programov opredeliti brez zadostnih informacij o rezultatih iz prejšnjih obdobij (glej odstavka 11 in 38).

50

Kljub zgoraj opisanim izboljšavam skupni kazalniki izložkov in rezultatov, ki jih zahteva uredba o EKSRP, niso povsem primerni (glej primere v okviru 7) za merjenje uspešnosti in učinkovitosti programov razvoja podeželja pri doseganju rezultatov, kajti:

 • nekateri kazalniki izložkov so dejansko kazalniki vložkov,
 • večina kazalnikov rezultatov ne ustreza opredelitvi kazalnika „rezultatov”, temveč so to večinoma kazalniki izložkov, izraženi v odstotkih, in bodo le malo pripomogli k odgovorom na skupna vprašanja za vrednotenje.

Okvir 7

Primeri kazalnikov izložkov/rezultatov, ki so v CMES nepravilno razvrščeni

Primer kazalnika vložkov, ki je bil nepravilno razvrščen kot kazalnik izložkov

Kazalnik „izložek 1: skupni javni odhodki” ne opisuje tistega, kar je bilo narejeno v okviru programa (tj. opredelitev izložka), temveč se nanaša samo na javna finančna sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje programa, kar pa je točna opredelitev izložka.

Primer kazalnika izložkov, ki je bil nepravilno razvrščen kot kazalnik rezultatov

Kazalnik „rezultat 4: odstotkovni delež kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev” pomeni odstotkovni delež gospodarstev, ki prejemajo podporo, kar pa je v najboljšem primeru izložek („kar je bilo narejeno v okviru programa”). Kazalnik ne prikazuje rezultatov („takojšnji učinki programa na neposredne naslovnike ali prejemnike”), ki naj bi jih doseglo kmetijsko gospodarstvo, ki prejema podporo, v smislu kakovosti, lokalnih trgov ali kratkih dobavnih verig.

51

Čeprav so države članice programom razvoja podeželja, ki jih je Sodišče pregledalo, dodale dodatne kazalnike, večina teh ni ustrezala opredelitvi kazalnikov rezultatov in ne bo pomenila boljše osnove za oceno takojšnjih rezultatov programa na neposredne upravičence, kot je prikazano v okviru 8.

Okvir 8

Primeri dodatnih kazalnikov izložkov/ciljev, ki se ne morejo uporabljati za merjenje rezultatov

Primer dodatnega kazalnika izložkov v romunskem programu razvoja podeželja:

„Infrastruktura za vodo/odpadno vodo, financirana v okviru podukrepa 7.2 (v km)“.

Primer dodatnega kazalnika ciljev v francoskem (Lorena) programu razvoja podeželja:

„Površina, ki bi se lahko uporabljala za kmetijsko proizvodnjo in so jo prizadele naravne nesreče”.

Primer dodatnega kazalnika izložkov v irskem programu razvoja podeželja:

„Število operacij podpore za neproduktivne naložbe”.

52

Vendar nekatere države članice opredeljujejo koristne in ustrezne kazalnike rezultatov na ravni ukrepov podpore, kot so „povprečni odstotek povečanja ekonomske velikosti (standardni rezultat) gospodarstev, ki prejemajo podporo” ali „povprečna velikost gospodarstev, ki prejemajo podporo, po izvedbi poslovnega načrta”33. Sodišče je v svojem letnem poročilu za leto 201634 analiziralo in primerjalo prakse poročanja o smotrnosti, ki so jih razvile druge institucije, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, Svetovna banka in OECD. Te primere dobre prakse bi bilo mogoče razširjati, uporabljali pa bi jih lahko Komisija in drugi nacionalni organi.

„Rezerva za dobro smotrnost poslovanja” ima majhen spodbujevalni učinek ali pa ga sploh nima

53

Za spodbujanje osredotočenosti na smotrnost in doseganje ciljev morajo partnerski sporazumi in programi za programsko obdobje 2014–2020 vključevati rezervo za dobro smotrnost poslovanja v višini (približno) 6 % sredstev, dodeljenih skladom ESI. Ti viri so trenutno zadržani, vendar bodo sproščeni za vsak program razvoja podeželja, pri katerem bo po pregledu okvira smotrnosti, načrtovanem za leto 2019, ugotovljeno, da so bile določene zahteve izpolnjene ali presežene.35

54

Poudariti je treba, da je obveznost vzpostavitve rezerve za dobro smotrnost poslovanja sicer novost programskega obdobja 2014–2020, vendar pa pojem sam po sebi ni nov, saj je bil deloma že uporabljen v prejšnjih obdobjih, čeprav z omejenim učinkom na smotrnost. Rezerva za dobro smotrnost poslovanja (ki je bila sicer del drugih procesov) je bila na primer uvedena že pri strukturnih skladih v programskem obdobju 2000–2006. Toda kot je Sodišče zaključilo v Posebnem poročilu št. 1/200736, rezerva za dobro smotrnost poslovanja ni bila osredotočena na smotrnost, ampak „je bila uporabljena predvsem za čim večjo porabo, ne pa za osredotočanje porabe na področja, ki so se izkazala za posebej uspešna”. Podobno je Sodišče v letnih poročilih za leti 2013 in 201437 navedlo, „da bo vpliv rezerve za smotrnost poslovanja pri spodbujanju večje osredotočenosti na rezultate verjetno samo postranski”.

Kazalniki smotrnosti, ki se uporabljajo za preverjanje dostopa do rezerve, ne merijo rezultatov, ampak zgolj količinsko opredeljujejo vložke ali izložke
55

Pri določanju mejnikov in ciljnih vrednosti za preverjanje dostopa do rezerve za dobro smotrnost poslovanja morajo države članice uporabljati vnaprej opredeljene kazalnike smotrnosti ali pa te zamenjati in/ali jih dopolniti z drugimi ustreznimi kazalniki izložkov, ki se opredelijo v programu razvoja podeželja38.

56

Pri vseh izbranih programih razvoja podeželja se je uporabljalo 15 vnaprej opredeljenih kazalnikov, ki jih je predlagala Komisija v svoji uredbi. Dopolnjevalo jih je tudi nekaj dodatnih kazalnikov. Vendar pa so ti kazalniki omejeno uporabni za merjenje smotrnosti.

57

Prvič, v uredbi Komisije39 vnaprej opredeljeni kazalniki niso zasnovani kot kazalniki rezultatov, ampak izrecno kot kazalniki izložkov, kot so število upravičencev ali naložbenih operacij, kmetijska zemljišča ali zajeta populacija. Na primer, eden od predlaganih kazalnikov (skupni javni odhodki za vsako prednostno nalogo) je dejansko kazalnik vložka (glej odstavek 50), osredotočen na to, koliko denarja se porabi, in s tem na črpanje sredstev.

58

Drugič, v skladu z Uredbo Komisije40 so bili vsi dodatni kazalniki, ki so jih uporabile države članice v izbranih programih razvoja podeželja, prav tako kazalniki izložkov, npr. število projektov ali upravičencev, zajeta kmetijska zemljišča ali zajeta populacija (glej okvir 9).

Okvir 9

Primeri dodatnih kazalnikov okvira smotrnosti, ki ne merijo rezultatov

Grški program razvoja podeželja: „število mladih kmetov, ki bodo do konca leta 2018 prejeli najmanj en obrok”.

Romunski program razvoja podeželja: „območje (v ha), zajeto v naložbe za varčevanje z vodo”.

Poljski program razvoja podeželja: „število upravičencev v okviru naložbe za preprečevanje uničenja potenciala kmetijske proizvodnje (3B)“.

59

Dostop do „rezerve za dobro smotrnost poslovanja” torej temelji na merjenju odhodkov in neposrednih izložkov, ne pa rezultatov. Okvir smotrnosti ne obravnava doseganja ciljev ali pričakovanih rezultatov programov razvoja podeželja. Podobne ugotovitve so bile navedene v posebnem poročilu o predhodnih pogojenostih in rezervi za dobro smotrnost poslovanja na področju kohezije41.

Nekateri organi upravljanja so za dostop do rezerve določili neambiciozne cilje
60

Sodišče in Komisija sta v preteklosti poudarila42, da obstaja tveganje, da bodo države članice določile neambiciozne mejnike in ciljne vrednosti, da bi se izognile možnosti, da ti ne bi bili doseženi, ter da si ne bodo dovolj prizadevale, da bi sporočale točne in zanesljive podatke, da bi se izognile sankcijam za premajhno smotrnost poslovanja.

61

Sodišče je ugotovilo, da so nacionalni organi za programe razvoja podeželja, ki jih je pregledalo, pogosto zastavljali neambiciozne ciljne vrednosti in tako zmanjševali tveganje, da mejniki ne bi bili doseženi (glej sliko 4), ter da so ciljne vrednosti, določene za leto 2018 (tj. do konca petega leta sedemletnega programskega obdobja), pomenile povprečno le 28 % vseh javnih odhodkov v zvezi s programskim obdobjem 2014–2020 (od 22 % v Grčiji do 51 % na Irskem). Zelo pomemben del te ciljne vrednosti se ne nanaša na nove obveznosti na podlagi pravil za obdobje 2014–2020, temveč na operacije, za katere so bile obveznosti sprejete v okviru pravil za obdobje 2007–201343.

Slika 4

Cilj okvira smotrnosti – ciljna vrednost za odhodke za leto 2018, izražena v odstotkih

Image: Cilj okvira smotrnosti – ciljna vrednost za odhodke za leto 2018, izražena v odstotkih

Opomba: Ker je leto 2023 zadnje leto upravičenih odhodkov v okviru programskega obdobja 2014–2020, bi enakovredna porazdelitev odhodkov v obdobju (od odobritve posameznega programa razvoja podeželja do leta 2023) povzročila povprečno 41 % odhodkov v letu 2018.

Vir: analiza Sodišča na podlagi podatkov iz programov razvoja podeželja

62

Poleg tega oprostitev predhodne pogojenosti G7 (glej odstavke 42 do 45) pomeni, da ni treba preverjati uspešnosti in zanesljivosti obstoječega sistema za merjenje smotrnosti. Nacionalni organi imajo malo spodbud, da bi izboljšali svoje sedanje sisteme, saj bi to lahko privedlo do pogostejšega poročanja o nezadostni smotrnosti.

Nekateri vidiki zasnove uredbe o skupnih določbah so še dodatno omejili spodbudo za doseganje večje smotrnosti
63

Druge pomanjkljivosti v zasnovi uredbe o skupnih določbah, na katere smo že opozorili44, dodatno omejujejo potencialno spodbujevalno vlogo rezerve za dobro smotrnost poslovanja:

 1. če zadevni mejniki za posamezno prednostno nalogo niso doseženi, se rezerva za dobro smotrnost poslovanja lahko prerazporedi na druge prednostne naloge45 v isti državi članici;
 2. finančne sankcije ne morejo temeljiti na kazalnikih rezultatov, različne pravne določbe pa dodatno omejujejo obseg uporabe sankcij46.

Postopek načrtovanja programov je zahteval precejšnja prizadevanja Komisije in držav članic, toda izvajanje programov razvoja podeželja se je začelo počasneje kot v prejšnjem obdobju

Programi razvoja podeželja imajo omejeno vlogo pri načrtovanju

64

Načrtovanje programov podpore za razvoj podeželja je večstopenjski proces (glej sliko 5). O dodelitvi finančnih sredstev po državah članicah in strateškem zakonodajnem okviru odločata Evropski parlament in Svet, preden se pripravi osnutek za program razvoja podeželja. Države članice, ki se odločijo za regionalne programe, o dodelitvi finančnih sredstev po regijah odločajo same, preden Komisiji predložijo programe razvoja podeželja. Svojih odločitev jim ni treba utemeljiti.

65

Na podlagi uredbe o EKSRP47 je treba v programih razvoja podeželja utemeljiti potrebe, ki jih je treba obravnavati, ter izbiro prednostnih nalog za razvoj podeželja, prednostnih področij, ukrepov in zadevnih ciljnih vrednosti. Poleg tega je treba pojasniti, kako bodo izbrani ukrepi prispevali k zadevnim prednostnim področjem in nalogam za razvoj podeželja. Vendar je glavna vloga programa razvoja podeželja dejansko razporediti uporabo predhodno dodeljene finančne podpore v predhodno določenem okviru.

Slika 5

Programi razvoja podeželja so zadnji korak v postopku načrtovanja programov

Image: Programi razvoja podeželja so zadnji korak v postopku načrtovanja programov

Upravno breme za Komisijo in države članice

66

Da bi se uredil proces priprave in odobritve programov razvoja podeželja v novem okviru, je GD AGRI leta 2012 vzpostavil delovno skupino za razvoj podeželja po letu 2013 za pomoč državam članicam pri pripravi njihovih programov razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in za zagotovitev usklajevanja znotraj Komisije. Poleg tega je leta 2014 ustanovil odbor za skladnost, ki bo zagotavljal splošno usklajenost v procesu ocenjevanja osnutkov programov razvoja podeželja.

67

Služba za notranjo revizijo je v zgodnji fazi postopka odobritve opravila revizijo, pri kateri je bilo ugotovljeno, da sta bila splošna procesa za ocenjevanje in sprejetje programov razvoja podeželja sicer skrbno pripravljena, vendar ju je bilo treba še izboljšati. Glavne ugotovljene slabosti so bile nespoštovanje predpisanih rokov (glej odstavek 81), slabosti v zvezi z oceno elementov, povezanih s smotrnostjo (npr. v zvezi z nekaterimi predhodnimi pogojenostmi, kazalniki in potrebo po večji usklajenosti med skladi ESI), ter inherentno tveganje za napake, ki je posledica kompleksnosti regulativnega okvira. V manjšem obsegu pa je služba za notranjo revizijo ugotovila tudi področja, na katerih je treba izboljšati notranje smernice48.

68

Za enostavnejšo vzpostavitev programov razvoja podeželja je Komisija pripravila številne dokumente s smernicami za države članice (za namene revizije je Sodišče pripravilo seznam 37 tovrstnih dokumentov s smernicami, kar je skupaj več kot 1 500 strani). Pripravljalni proces je vključeval tudi to, da so se osnutki uredb in osnutki dokumentov s smernicami dali Komisiji in predstavnikom držav članic v razpravo, da bi se zagotovila skupno razumevanje nekaterih ključnih pojmov in izmenjava informacij o dobrih praksah in tistih, katerim se je treba izogniti.

69

Priprave na novi postopek načrtovanja programov so vključevale tudi usklajevanje in razširjanje strokovnega znanja in informacij znotraj GD AGRI. V ta namen so delovno skupino za razvoj podeželja podpirale tematske delovne skupine, pomembne teme, ki jih je obravnaval odbor za skladnost, pa so bile prek notranjih biltenov na voljo različnim enotam in prek odbora za razvoj podeželja tudi državam članicam.

70

GD AGRI je sestavil vademekum, ki zajema programe razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in sklop 23 standardiziranih kontrolnih seznamov (ki zajemajo približno 1 400 različnih preverjanj, ki jih je treba opraviti v procesu pregleda in odobritve)49, s podrobnim opisom operativnih nalog za oceno in odobritev programov razvoja podeželja. Tako je zaposlenim zagotovil praktično podporo, katere namen je, da se standardizirajo postopki znotraj GD. Za upravljanje odobritev in spremljanja programov je bil uveden notranji informacijski sistem upravljanja (RDIS2).

71

Številni ukrepi, ki so opisani zgoraj, kažejo na velika prizadevanja Komisije za zagotovitev podpore in uskladitev postopkov. Ta proces odraža tudi kompleksnost okvira politike.

72

Iz obsega glavnih programskih dokumentov, ki jih morajo pripraviti države članice in odobriti Komisija, pa je razvidno tudi, kako zahteven je bil ta proces. Zaradi zakonodajnih zahtev, zlasti obsega informacij, ki jih morajo zagotoviti države članice v okviru zelo podrobne in kompleksne zgradbe programov razvoja podeželja, so pripravljeni dokumenti zelo obsežni in imajo pogosto več kot tisoč strani.

73

12 programov razvoja podeželja, ki jih je Sodišče pregledalo, je obsegalo več kot 9 000 strani, ustrezni partnerski sporazumi pa še 4 000. Če se to ekstrapolira na 28 držav članic in 118 programov razvoja podeželja, bi to pomenilo približno 100 000 strani programskih dokumentov (v 23 različnih jezikih), kar je verjetno več kot dvakrat toliko kot v prejšnjem programskem obdobju (glej tabelo 2).

Tabela 2

Ocenjeno število strani glavnih programskih dokumentov

Število strani v predloženih dokumentih Obdobje 2014–2020 Obdobje 2007–2013
sporazum o partnerstvu (država) program razvoja podeželja program razvoja podeželja
Belgija (Valonija) 183 620 391
Danska 204 505 336
Nemčija (Baden-Württemberg) 236 858 718
Irska 244 456 457
Grčija 341 1,192 633
Španija (La Rioja) 370 764 566
Francija (Lorena) 324 785 381
Italija (Kampanja) 722 1,090 422
Avstrija 244 843 370
Poljska 246 735 400
Romunija 460 786 432
Združeno kraljestvo (Anglija) 428 743 403
Skupaj 4,002 9,377 5,509
Povprečno 334 781 459
Št. sporazumov o partnerstvu ali programov razvoja podeželja 28 118 94
74

Zaradi te kompleksnosti in obsega, pa tudi povečanega upravnega bremena je obstajalo tveganje, da se bodo izvajalski organi preveč osredotočali na birokratske zahteve50. To je pripeljalo tudi do zamud pri odobritvi programov razvoja podeželja in posledično do odloga dejanskega začetka novih programov.

Novi zakonodajni okvir je bil sprejet pozneje kot v prejšnjem obdobju

75

Na sliki 6 je povzetek primerjave časovnih okvirov za pripravo zakonodajnega okvira za obe obdobji.

Slika 6

Pogajanja o zakonodajnih svežnjih – primerjava med obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

Image: Pogajanja o zakonodajnih svežnjih – primerjava med obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

(1) Od predloga Komisije do sprejetja.

(2) Od sprejetja uredbe ES/EU do sprejetja izvedbene uredbe.

Vir: Evropsko računsko sodišče

76

Razprave o zakonodajnem svežnju za politiko razvoja podeželja v Evropskem parlamentu in Svetu so bile tesno povezane z razpravami o večletnem finančnem okviru, ki določa skupni znesek finančnih sredstev EU, ki so na voljo v programskem obdobju. Svet in Evropski parlament sta večletni finančni okvir in uredbo o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 sprejela šele decembra 2013, mesec dni pred začetkom novega programskega obdobja. Izvedbena uredba Komisije je bila objavljena julija 2014, kar pomeni, da je bila večina programov razvoja podeželja, ki jih je Sodišče pregledalo, pripravljena in prvotno predložena pred začetkom veljavnosti izvedbene uredbe.

Večina partnerskih sporazumov in programov razvoja podeželja je bila predložena pravočasno

77

Po sprejetju osnovnih uredb decembra 2013 je bil določen rok za predložitev partnerskih sporazumov, in sicer aprila 2014. Nacionalni organi so ta rok upoštevali.51

78

Države članice so morale nato predložiti svoje programe razvoja podeželja, in sicer najpozneje tri mesece po partnerskih sporazumih52. Nacionalni in regionalni organi so programe razvoja podeželja, ki jih je Sodišče pregledalo, predložili med aprilom in oktobrom 2014. Pri tretjini teh programov niso upoštevali trimesečnega roka.

79

Ta časovni razpored je pomenil, da je bilo treba partnerske sporazume pripraviti in se o njih deloma pogoditi pred sprejetjem ustreznih uredb EU. Vzporedno s partnerskimi sporazumi je bilo treba pripraviti in se pogoditi tudi o programih razvoja podeželja, ki so bili večinoma predloženi pred sprejetjem zadevne izvedbene uredbe Komisije.

Komisija ni pravočasno izvedla procesa odobritve

80

Po tem ko so nacionalni organi predložili osnutek programa razvoja podeželja, je imela Komisija tri mesece časa, da državi članici posreduje opažanja, in šest mesecev, da odobri program razvoja podeželja „pod pogojem, da so bile vse pripombe Komisije ustrezno upoštevane”53.

81

V večini primerov Komisija ni mogla spoštovati prvega roka treh mesecev (za posredovanje opažanj državam članicam). V revizijskem poročilu službe za notranjo revizijo (glej odstavek 67) je bilo navedeno, da je Komisija opažanja sprejela po izteku trimesečnega zakonskega roka v primeru 98 programov razvoja podeželja. Služba za notranjo revizijo je zamude pripisala kompleksnosti zakonodaje ter obsegu in kompleksnosti samih programov razvoja podeželja.

82

Drugi rok šestih mesecev (za končno odobritev) je težje meriti, saj se čas med dopisom z opažanji in sprejemljivim nacionalnim odgovorom – dodatne informacije in/ali spremenjen program razvoja podeželja – ne upošteva (opcija „ustavitev ure”) in tudi ni zavezujočega roka, v katerem bi morale države članice obravnavati opažanja Komisije. Čeprav je bil šestmesečni rok upoštevan, pa je bil dejanski čas, ki je potekel med predložitvijo in odobritvijo izbranih programov razvoja podeželja, zaradi opcije ustavitev ure v večini primerov veliko daljši.

83

Kot prikazuje tabela 3, je bil povprečen čas za odobritev programov razvoja podeželja v našem vzorcu 11,3 meseca od datuma prve predložitve. To je bilo dva meseca več od povprečnega časa, potrebnega za isti vzorec v prejšnjem obdobju.

Tabela 3

Povprečni čas (v mesecih) med prvo predložitvijo in končno odobritvijo programov razvoja podeželja v našem vzorcu

Čas med prvo predložitvijo in dopisom z opažanji Komisije 3.9
Čas med dopisom z opažanji in končno ponovno predložitvijo države članice 6.7
Čas med končno ponovno predložitvijo in končno odobritvijo 0.7
Skupaj 11. 3
84

Komisija je skupaj odobrila 118 programov razvoja podeželja v 20 mesecih po predložitvi prvega programa razvoja podeželja (od aprila 2014 do decembra 2015). To je pozitiven trend glede na 94 odobrenih programov razvoja podeželja v 24 mesecih (od decembra 2006 do decembra 2008) za programsko obdobje 2007–201354.

Izvajanje programov razvoja podeželja se kljub prizadevanjem ni začelo prej kot v prejšnjem obdobju

85

Ta prizadevanja ne pomenijo, da so bili programi razvoja podeželja odobreni prej kot v prejšnjem obdobju (glej sliko 7).

Slika 7

Skupni časovni okvir od zakonodajnega predloga Komisije do odobritve programov razvoja podeželja – primerjava med obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

Image: Skupni časovni okvir od zakonodajnega predloga Komisije do odobritve programov razvoja podeželja – primerjava med obdobjema 2007–2013 in 2014–2020

(1) Od predloga Komisije do sprejetja.

(2) Od sprejetja uredbe ES/EU do sprejetja izvedbene uredbe.

(3) Obdobje od predložitve prvega partnerskega sporazuma / programa razvoja podeželja do sprejetja zadnjega partnerskega sporazuma / programa razvoja podeželja.

Vir: Evropsko računsko sodišče

86

Ker so bili programi razvoja podeželja pozno sprejeti, nacionalni organi večine niso mogli začeti izvajati pred sredino leta 2015 (le 37 % programov razvoja podeželja je bilo odobrenih do konca junija 2015). Komisija je 20 % programov razvoja podeželja odobrila novembra in decembra 2015, kar pomeni, da se je izvajanje več programov razvoja podeželja začelo šele leta 2016, tretje leto programskega obdobja.

87

Nobena država članica ni prijavila odhodkov v letu 201455, skupni kumulativni prijavljeni odhodki EKSRP v letih 201556 oziroma 201657 pa so predstavljali 3,8 % oziroma 10,2 % finančnega načrta za obdobje 2014–2020. To pomeni, da je bilo na začetku leta 2017 približno 90 % sredstev iz finančnega načrta EKSRP še neporabljenih. To je več kot v prejšnjem programskem obdobju 2007–2013, ko je na začetku leta 2010 neporabljenih ostalo 83 % sredstev iz načrta. Kot v prejšnjem programskem obdobju bo pozen začetek tudi zdaj privedel do tega, da bo poraba skoncentrirana v drugi polovici programskega obdobja.

88

S koncentracijo izvajanja programov razvoja podeželja predvsem v drugi polovici programskega obdobja se povečuje tveganje prevelike osredotočenosti na črpanje dodeljenih sredstev na koncu programskega obdobja.58

Zamude pri začetku izvajanja programov so ponavljajoč se problem

89

Zamude pri izvajanju programov v okviru večletnih finančnih okvirov so ponavljajoč se problem, ki ga je Sodišče v preteklosti ugotovilo na številnih področjih politik.

90

Sodišče je v kratkem poročilu59 o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira 2014–2020 navedlo dve ključni tveganji, ki nastaneta zaradi tega:

 • „v prihodnjih letih bo ponovno prišlo do nakopičenja obveznosti in zaostanka plačil, ker imajo nekatere države članice težave s črpanjem razpoložljivih sredstev do leta 2020 ali celo do leta 2023, ko se konča obdobje upravičenosti za programe porabe za leta 2014–2020;
 • le malo priložnosti bo, da bi se iz ocen zasnove, delovanja in rezultatov programov porabe EU iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, ki bodo temeljile na dejstvih, lahko kaj naučili, preden bo morala Komisija do konca leta 2017 predstaviti svoj predlog za večletni finančni okvir po letu 2020.“60
91

Za obravnavo teh tveganj Sodišče predlaga, da se pred določitvijo dolgoročnega proračuna dolgoročna strategija in oblikovanje politik uskladita s proračunskim ciklusom ter da se opravi celovit pregled porabe.

92

Ti predlogi bi se lahko koristno uporabili pri pripravi prihodnje politike razvoja podeželja.

Zaključki in priporočila

93

Namen politike EU za razvoj podeželja je zagotoviti bolj konkurenčno kmetijstvo, trajnostno upravljanje naravnih virov in podnebne ukrepe ter doseči uravnotežen teritorialni razvoj podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest. EU naj bi za obdobje 2014–2020 predvidoma porabila skoraj 100 milijard EUR, toda trenutno je uresničevanje tega načrta v zaostanku (glej odstavka 86 in 87).

94

EKSRP zagotavlja finančno podporo za ukrepe, ki jih države članice izvajajo v okviru nacionalnih ali regionalnih programov razvoja podeželja, ki jih pripravijo same, odobri pa jih Komisija.

95

Cilj strateškega okvira EU za obdobje 2014–2020 je bil, da se ta bolj osredotoči na rezultate. Toda prizadevanja za to so naletela na večni problem. Načrtovanje novega programskega obdobja se namreč začne, preden so na voljo ustrezni in relevantni podatki o porabi in rezultatih iz prejšnjih obdobij.

96

Sodišče je preučilo, ali novi zakonodajni okvir za obdobje 2014–2020 odraža večjo osredotočenost na smotrnost ter ali novi proces načrtovanja programov omogoča in zagotavlja pripravo kakovostnih programov razvoja podeželja, kar bi lahko prispevalo k boljšim rezultatom. Namen strateškega okvira je bil sicer okrepiti pristop, ki temelji na rezultatih, vendar pa so odobreni programi razvoja podeželja dolgi in kompleksni dokumenti s pomanjkljivostmi, ki ovirajo izpolnitev ambicioznega cilja, da se doseže večja osredotočenost na smotrnost in rezultate.

97

Poleg tega je Sodišče preučilo tudi postopek načrtovanja programov za politiko razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, da bi preverilo, ali je omogočal, da bi se izvajanje teh programov razvoja podeželja začelo prej kot v prejšnjih obdobjih, s čimer bi se preprečile negativne posledice, povezane s prepoznim začetkom.

98

Ugotovilo je, da so bile kljub prizadevanjem Komisije pri začetku izvajanja programov razvoja podeželja podobno kot v prejšnjem programskem ciklusu zamude in da je bilo izvrševanje načrtovane porabe v prvih treh letih manjše kot v prejšnjem obdobju.

99

Skupna kmetijska politika za obdobje po letu 2020 je trenutno predmet politične razprave in na tej stopnji ni točno znano, kako se bo v prihodnosti oblikovala. Priporočila Sodišča so pripravljena ob predpostavki, da bo prihodnja politika razvoja podeželja ohranjala pomembne značilnosti sedanjega okvira.

Zasnova okvira za načrtovanje programov za obdobje 2014–2020 je bila ambicioznejša, toda na izvajanje so vplivale pomembne pomanjkljivosti

100

Namen združitve EKSRP z drugimi skladi ESI je bil povečati tematsko osredotočenost porabe EU z zagotovitvijo, da bodo programi razvoja podeželja jasno prispevali k prednostnim nalogam strategije Evropa 2020, pa tudi spodbujati usklajevanje, dopolnjevanje in sinergije med programi. Čeprav so bili programi razvoja podeželja zaradi tega skladni s strateškimi dokumenti, kot so partnerski sporazumi, pa je v praksi prispevek programov razvoja podeželja k tematskim ciljem težko oceniti, ker so razmerja med različnimi programskimi dokumenti zapletena. Dopolnjevanje, sinergije in usklajevanje med programi razvoja podeželja in programi drugih skladov ESI niso bili zadovoljivi (odstavki 17 do 29).

Priporočilo 1

Za večjo osredotočenost na smotrnost in rezultate naj se pri pripravi programskega obdobja po letu 2020 poveča povezovanje med programi razvoja podeželja in drugimi programi, za izboljšanje ocene prispevka programov razvoja podeželja k strateškim ciljem pa:

 1. naj Komisija zagotovi, da bo s svojimi predlogi na področju te politike nadalje razvijala zahteve glede skladnosti med posameznimi programi;
 2. naj države članice natančno navedejo, kako se bodo izvajali in spremljali mehanizmi usklajevanja, dopolnjevanja in sinergije ter kako se bo o njih poročalo v okviru pravil EU.

Ciljni rok za izvedbo: za (a) konec leta 2020, za (b) konec leta 2022.

101

Komisija si je sicer prizadevala za uravnoteženost količine informacij, predstavljenih v programih razvoja podeželja, toda pregledani programi razvoja podeželja so bili dolgi in za izpolnitev obsežnih novih vsebinskih zahtev so bile potrebne precejšnje administrativne obremenitve nacionalnih organov.

102

Vendar pa glavni cilj, da bi se bolje obravnavale specifične potrebe na posameznih območjih in jasneje dokazale povezave med ugotovljenimi potrebami in izbranimi ukrepi podpore, ni bil dosežen (odstavki 30 do 41).

Priporočilo 2

Za poenostavitev in večjo uporabnost strategij razvoja podeželja, hkrati pa za obvladljiv in učinkovit proces načrtovanja programov naj Komisija pregleda zasnovo programskih dokumentov, da se poenostavi njihova vsebina in zmanjša število zahtev za programsko obdobje po letu 2020. Še zlasti naj omeji zgradbo programskih dokumentov na elemente in možnosti, ki so bistveni za pravilno načrtovanje, izvajanje in spremljanje odhodkov za razvoj podeželja.

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2020.

Novi okvir za smotrnost ima omejene možnosti za okrepitev osredotočenosti na smotrnost in rezultate

103

Skupni sistem spremljanja in vrednotenja bi lahko izboljšal način spremljanja politike razvoja podeželja, tako da bi zagotavljal korak naprej pri reševanju začaranega kroga opredelitve vsebine novih programov brez pravočasnih informacij o rezultatih iz preteklih obdobij. Vendar pa pomanjkanje ustreznih ocen o kakovosti zbiranja podatkov, pa tudi pomanjkljivosti pri izbiri kazalnikov in dejstvo, da večina kazalnikov rezultatov ne ustreza opredelitvi kazalnika „rezultatov”, pomenijo znatno omejitev pri merjenju rezultatov politik in njihovega prispevka k strategiji Evropa 2020 (odstavki 42 do 52).

104

„Rezerva za dobro smotrnost poslovanja” je zavajajoč izraz, saj kazalniki, ki se uporabljajo za pregled smotrnosti, ne merijo rezultatov politik, ampak izrecno odhodke in neposredne izložke. Okvir smotrnosti zato ne zagotavlja informacij o ciljih in pričakovanih rezultatih programov razvoja podeželja. Poleg tega je bilo z revizijo potrjeno inherentno tveganje, da se za programe razvoja podeželja določijo neambiciozni mejniki in ciljne vrednosti z namenom izogibanja morebitnim sankcijam v primeru slabih rezultatov. Tudi če pomembni mejniki niso doseženi, se rezerva za dobro smotrnost poslovanja ne izgubi, ampak jo je mogoče prerazporediti na druge prednostne naloge, možne finančne sankcije pa ne temeljijo na kazalnikih rezultatov (odstavki 53 do 63).

Priporočilo 3

Komisija naj v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da bo okrepljeno letno poročanje o izvajanju leta 2019 dalo jasne in celovite informacije o dosežkih programa in da bodo zahtevani odgovori na skupna vprašanja za vrednotenje zagotavljali boljšo osnovo za naslednje programsko obdobje.

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2018.

Priporočilo 4

Komisija naj pri pripravi programskega obdobja po letu 2020 točneje določi različne vrste kazalnikov, da se pripravi skupni sklop kazalnikov, usmerjenih v rezultate, ki bodo primernejši za ocenjevanje rezultatov in učinka intervencij na področju razvoja podeželja. Pri tem bi lahko izkoristila izkušnje in rešitve, ki so jih že razvile druge mednarodne organizacije (npr. Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Svetovna banka in OECD) in se osredotočajo na smotrnost in rezultate.

Komisija naj tudi spodbuja in omogoča nacionalno sodelovanje in mreženje ter tako razširja dobre prakse na področju merjenja smotrnosti, razvite na nacionalni ravni.

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2019.

Priporočilo 5

Za programsko obdobje po letu 2020 naj Komisija pregleda in oceni izkušnje pri izvajanju sedanjega sistema, vključno z:

 1. vplivom rezerve za dobro smotrnost poslovanja,
 2. ustreznostjo kazalnikov rezultatov, ki se uporabljajo za dostop do rezerve za dobro smotrnost poslovanja,
 3. uporabo finančnih sankcij za obravnavanje problema nezadostne smotrnosti.

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2020.

Postopek načrtovanja programov je zahteval precejšnja prizadevanja Komisije in držav članic, toda izvajanje programov razvoja podeželja se je začelo počasneje kot v prejšnjem obdobju

105

Načrtovanje programov podpore za razvoj podeželja je večstopenjski proces, v katerem so programi razvoja podeželja zadnja faza. O dodelitvi finančnih sredstev po državah članicah in strateškem zakonodajnem okviru odločata Evropski parlament in Svet pred pripravo osnutkov za programe. Programe razvoja podeželja je treba torej razumeti bolj kot orodja za usklajevanje nacionalne in evropske perspektive kot pa kot dokumente, ki bi sprožili proces oblikovanja nacionalne strategije za razvoj podeželja na novo (odstavka 64 in 65).

106

Čeprav imajo programi razvoja podeželja omejeno vlogo v večstopenjskem procesu, opisanem zgoraj, so bile za pripravo in odobritev vseh programov razvoja podeželja potrebne precejšnje administrativne obremenitve Komisije in držav članic. Dolga zamuda pri sprejetju pravnega okvira (december 2013) je vplivala na časovni okvir za predložitev in odobritev programskih dokumentov. Če se pri tem upoštevajo še kompleksne vsebinske zahteve programov razvoja podeželja, je to pomenilo, da so bili programi razvoja podeželja odobreni, novi programi pa so se začeli izvajati šele po začetku programskega obdobja (odstavki 66 do 74).

107

Komisija je v obdobju 20 mesecev (od aprila 2014 do decembra 2015) odobrila skupno 118 programov razvoja podeželja, kar pomeni pozitiven trend v primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013, ko je bilo v 24 mesecih odobrenih 94 programov razvoja podeželja. Vendar so bili programi razvoja podeželja kljub prizadevanjem odobreni pozneje kot v prejšnjem obdobju, večina pa se je začela izvajati šele od sredine leta 2015, nekateri šele leta 2016 (odstavki 75 do 84).

108

Zato je bilo na začetku leta 2017 (četrto leto programskega obdobja) približno 90 % sredstev iz finančnega načrta za EKSRP neporabljenih, medtem ko je v preteklem obdobju ta delež znašal 83 %. To pomeni tveganje, da finančni načrt ne bo v celoti izvršen, in da je poudarek na črpanju sredstev, kar je v nasprotju s pristopom, usmerjenim v rezultate, ki ga je podprla Komisija (odstavki 85 do 88).

109

Zamude pri izvajanju programov v okviru večletnih finančnih okvirov so splošen in ponavljajoč se problem, ki povečuje tveganje pretirane osredotočenosti na črpanje in načrtovanja novega večletnega finančnega okvira, preden so na voljo rezultati porabe EU v okviru prejšnjega (odstavki 89 do 92).

Priporočilo 6

Parlament, Svet in Komisija naj pred določitvijo dolgoročnega proračuna razmislijo o uskladitvi dolgoročne strategije in oblikovanja politik s proračunskim ciklusom ter o celovitem pregledu porabe.

Da bodo lahko programi razvoja podeželja odobreni na začetku naslednjega programskega obdobja, naj Komisija pravočasno pripravi zakonodajne predloge za politiko razvoja podeželja za obdobje po letu 2020.

Ciljni rok za uresničitev: konec leta 2018.

To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi Phil WYNN OWEN, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 27. septembra 2017.

Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik

Priloge

Priloga I

Šest prednostnih nalog in 18 prednostnih področij EU za razvoj podeželja

V členu 5 uredbe o EKSRP je opredeljenih šest prednostnih nalog EU za razvoj podeželja, ki so razdeljene na 18 prednostnih področjih:

 1. pospeševanje prenosa znanja ter inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. spodbujanju inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih,
  2. krepitvi povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti, ter
  3. krepitvi vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju;
 2. krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. izboljšanju ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanju lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije, in
  2. zagotavljanju lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve;
 3. spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. izboljšanju konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promociji na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah in organizacijah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah, ter
  2. podpori preprečevanju in obvladovanju tveganja na kmetijah;
 4. obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom, s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. obnovi, ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi,
  2. izboljšanju upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi, ter
  3. preprečevanju erozije tal in izboljšanju upravljanja tal;
 5. spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje prehoda v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe, s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. povečanju učinkovite rabe vode v kmetijstvu,
  2. povečanju učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane,
  3. olajšanju dobave in uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov in ostankov ter drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva,
  4. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu ter
  5. spodbujanju shranjevanja in sekvestracije ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu;
 6. spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij s poudarkom na naslednjih področjih:
  1. spodbujanju diverzifikacije, ustanavljanju in razvoju malih podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest,
  2. pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij ter
  3. spodbujanju dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti.“

Priloga II

11 tematskih ciljev za sklade ESI

Člen 9 uredbe o skupnih določbah: „Vsak sklad ESI za prispevek k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, pa tudi k poslanstvu posameznih skladov, določenih v skladu s cilji iz Pogodbe, vključno z ekonomsko, teritorialno in socialno kohezijo, podpira naslednje tematske cilje:

 1. krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
 2. povečanje dostopnosti do IKT ter njihove uporabe in kakovosti;
 3. povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR);
 4. podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih;
 5. spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj;
 6. ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov;
 7. spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah;
 8. spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile;
 9. spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji;
 10. vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje;
 11. izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi.“

Člen 5 uredbe o EKSRP: „prednostne naloge prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev,

 • povezanih z inovacijami,
 • okoljem
 • ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje”.

Priloga III

Povzetek primerjave glavne vsebine programov razvoja podeželja v obdobjih 2007–2013 in 2014–2020

Programi razvoja podeželja 2007–2013: Priloga II k Uredbi (ES) št. 1974/2006

Opomba: podatki se nanašajo na odstavke v Prilogi II.
Programi razvoja podeželja 2014–2020: Priloga I k Uredbi (EU) št. 808/2014

Opomba: podatki se nanašajo na odstavke v Prilogi I.
Krepki tisk: novi elementi glede na prejšnje obdobje.
3.1 analiza SWOT 3. predhodno vrednotenje
3.2 izbrana strategija za obravnavanje prednosti in pomanjkljivosti 4. analiza SWOT in ugotovitev potreb, pa tudi ocena potreb, ki temelji na dokazih iz analize SWOT
3.3 predhodna ocena, ki med drugim opredeljuje srednje- in dolgoročne potrebe 5. opis strategije
3.4 učinek finančnih virov, dodeljenih za razvoj podeželja v prejšnjem programskem obdobju na istem programskem območju 6. ocena predhodnih pogojenosti
4. utemeljitev izbranih prednostnih nalog 7. opis okvira smotrnosti
5. opis predlaganih ukrepov in v primeru naložbenih ukrepov predložitev dokazov, da je pomoč usmerjena na cilje, ki odražajo opredeljene potrebe območja 8. opis izbranih ukrepov, vključno s prispevkom k prednostnim področjem, načela za določanje izbirnih meril, opis preverljivosti in možnosti kontroliranja
6. načrt financiranja: letni prispevek EKSRP in razčlenitev po prednostnih oseh 9. načrt vrednotenja
7. okvirna razčlenitev po ukrepih (v EUR, celotno obdobje) 10. načrt financiranja: letni prispevek EKSRP in razčlenitev stopnje prispevka EKSRP za vse ukrepe po vrsti regije
10. informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz drugih instrumentov skupne kmetijske politike in v okviru kohezijske politike 11. načrt kazalnikov
12. 1 opis sistemov spremljanja in vrednotenja, zgrajenih na podlagi skupnega seznama kazalnikov izložkov, rezultatov, izhodišča in učinka, vključenih v Prilogo VIII k Uredbi, in dodatnih kazalnikov, ki odražajo nacionalne in/ali regionalne potrebe 14. informacije o dopolnjevanju z drugimi instrumenti Unije, zlasti s skladi ESI in prvim stebrom
18. predhodna ocena preverljivosti, možnosti kontroliranja in tveganja napak

Odgovori Komisije

Povzetek

III

Novi elementi, ki so bili uvedeni z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 in ki so med drugim temeljili na ugotovitvah Evropskega računskega sodišča, so zagotovili „trdne temelje za prihodnje poročanje o rezultatih in učinkih“. Komisija se je zato lahko bolj osredotočila na rezultate, hkrati pa si je še naprej prizadevala, da bi izboljšala tudi črpanje in skladnost (npr. z osredotočanjem na porabo na področjih z jasno dodano vrednostjo EU, zagotavljanjem uporabnih informacij o uspešnosti ter nadaljevanjem svojih prizadevanj za nadaljnjo poenostavitev na ravni Komisije in držav članic).

IV

Komisija meni, da si je zelo prizadevala za uvedbo elementov iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, zato da bi zagotovila „trdne temelje za prihodnje poročanje o rezultatih in učinkih“. Zato se je lahko bolj osredotočila na rezultate ter si hkrati še naprej prizadevala, da bi izboljšala tudi črpanje in skladnost.

Komisija meni tudi, da bo ta večja osredotočenost na uspešnost in rezultate najverjetneje prispevala k boljšim rezultatom.

Trajanje programov je težko primerjati zaradi različnih zahtev in oblik v obeh obdobjih.

V

Čeprav je bila zakonodaja sprejeta pozno, izvajanje v sedanjem programskem obdobju dobro napreduje.

VI (a)

Komisija delno sprejema to priporočilo in ugotavlja, da v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Zavezuje pa se, da bo proučila možne načine za nadaljnjo krepitev skladnosti med posameznimi programi v okviru priprave prihodnjih zakonodajnih predlogov.

(b)

Čeprav Komisija sprejema to priporočilo, v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Zavezuje pa se, da bo proučila možne načine za čim večjo poenostavitev strukture programskih dokumentov in ravni zahtev zanje. To je že začela obravnavati v okviru priprave svojega sporočila o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike (SKP).

(c)

Komisija sprejema to priporočilo.

(d)

Komisija delno sprejema to priporočilo. Čeprav Komisija v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020, se zavezuje, da bo proučila možne načine za izboljšanje merjenja uspešnosti celotne SKP. To je že začela obravnavati v okviru priprave svojega sporočila o posodobitvi in poenostavitvi SKP.

(e)

Komisija sprejema to priporočilo.

(f)

Komisija delno sprejema to priporočilo, če se bo politični proces nadaljeval.

VII

Komisija sprejema to priporočilo v obsegu, ki jo zadeva, in meni, da ga že izvaja. Z Belo knjigo Komisije o prihodnosti Evrope, objavljeno marca 2017, se je začela splošna razprava o Evropi v letu 2025, vključno s finančnimi obeti za Evropo, ki so bili podrobneje predstavljeni v razmisleku o prihodnosti financ EU z dne 28. junija 2017. Politični proces bo dopolnjen s pregledom učinkovitosti, uspešnosti in dodane vrednosti EU programov porabe. S tem se bosta podprla priprava naslednje generacije skladov in posodobitev proračuna EU.

Uvod

8

V partnerskih sporazumih so določene nacionalne strategije za doseganje ciljev Unije z načrtovanjem programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

9

Doseganje ciljev strategije Evropa 2020 ni edini cilj programov financiranja.

10

Novi elementi, ki so bili uvedeni z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 in ki so med drugim temeljili na ugotovitvah Evropskega računskega sodišča, so zagotovili „trdne temelje za prihodnje poročanje o rezultatih in učinkih“. Komisija se je zato lahko bolj osredotočila na rezultate, hkrati pa si je še naprej prizadevala, da bi izboljšala tudi črpanje in skladnost (npr. z osredotočanjem na porabo na področjih z jasno dodano vrednostjo EU, zagotavljanjem uporabnih informacij o uspešnosti ter nadaljevanjem svojih prizadevanj za nadaljnjo poenostavitev na ravni Komisije in držav članic).

Skupni okvir spremljanja in vrednotenja SKP je bil pripravljen v okviru začetka programskega obdobja 2014–2020 in sporazumno z državami članicami kot skupna platforma za osredotočanje na napredek programov v zvezi z uresničevanjem opredeljenih ciljev politike in poročanje o tem napredku. Zajema cilje, kazalnike, ciljne vrednosti in mejnike, ki jih morajo države članice uporabiti v svojih programih.

11

Regulativni okvir za obdobje 2014–2020 je temeljil na izkušnjah iz prejšnjih programskih obdobij in v njem je bilo obravnavanih več priporočil Evropskega računskega sodišča, kakor je v odstavku 18 navedlo tudi Evropsko računsko sodišče.

Poleg tega se je s primernimi revizijami, študijami in vrednotenji v celotnem prejšnjem programskem obdobju zagotovilo pridobivanje koristnih informacij o izvajanju programov.

Okvir 1 – Nerazpoložljivost relevantnih informacij pri načrtovanju novega obdobja

Prva alinea: Kot je že bilo navedeno v odgovoru Komisije na odstavek 11, so bile upoštevane tudi informacije iz zbirnega poročila o naknadnem vrednotenju programov razvoja podeželja za obdobje 2000–2006 in revizije v celotnem prejšnjem programskem obdobju.

Druga alinea: V programskem obdobju 2007–2013 so bili rezultati vrednotenja stalno na voljo („sprotno vrednotenje“).

Čeprav je bilo zbirno poročilo o naknadnem vrednotenju programov razvoja podeželja za obdobje 2000–2006 končano februarja 2012, so bile informacije službam Komisije pravočasno na voljo v osnutkih dokumentov.

Opažanja

17

Namen partnerskih sporazumov je bil tudi omogočiti doseganje namenov posameznih skladov, kot jih določajo cilji iz Pogodbe.

18

Komisija sprejema potrditev Evropskega računskega sodišča v zvezi s tem, da regulativni okvir za obdobje 2014–2020 temelji na izkušnjah, pridobljenih v prejšnjih programskih obdobjih.

19

Prva alinea: „Okrepljena intervencijska logika“ je v primeru razvoja podeželja tudi posledica tega, da so nekateri specifični cilji politike („prednostna področja“) jasneje opredeljeni in da je treba v zvezi z njimi določiti ciljne vrednosti. Večja prožnost pri načrtovanju ukrepov, ki se namreč lahko uporabljajo za več namenov, je prispevala tudi k večji osredotočenosti programov razvoja podeželja na rezultate.

Skupni odgovor na odstavka 20 in 21

Šest prednostnih nalog Unije v zvezi z razvojem podeželja in ustrezna prednostna področja upoštevajo zadevne tematske cilje iz skupnega strateškega okvira, in sicer v skladu s cilji Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki temeljijo na ciljih SKP iz Pogodbe. To je povsem v skladu z načeli (kar zadeva uvodno izjavo 20) in določbami (člen 9) uredbe o skupnih določbah. Zato obstaja jasna povezava med prednostnimi nalogami razvoja podeželja in tematskimi cilji uredbe o skupnih določbah.

22

Partnerski sporazumi in programi razvoja podeželja so opredeljeni dovolj podrobno. Splošna skladnost med partnerskimi sporazumi in programi razvoja podeželja je posledica usklajenega strateškega načrtovanja, ki so ga nacionalni/regionalni organi izvedli v tesnem sodelovanju s službami Komisije, ter intenzivnih izmenjav in prizadevanj za usklajevanje na različnih ravneh. Zato je ni mogoče obravnavati, kot da je bila zagotovljena brez težav.

Druga podalinea: Ta skladnost je rezultat poglobljenih pogajanj med Komisijo in državami članicami.

23

Finančni in dejanski prispevki programov razvoja podeželja k vsakemu tematskemu cilju (izmed zadevnih) so opisani v partnerskih sporazumih. Taki prispevki zajemajo kumulativne vrednosti ustreznih kazalnikov za vsa prednostna področja, ki so določena za vsak tematski cilj, in jih je zato preprosto količinsko opredeliti. Ukrepi razvoja podeželja so instrumenti za doseganje ciljev prednostnih nalog in področij. Ker se ukrepi lahko uporabljajo za več namenov, ni mogoče vnaprej določiti ene neposredne povezave med ukrepi in tematskimi cilji. Vendar ta povezava postane očitna, ko se ukrepi določijo za prednostna področja, tj. kot posledica načrtovanja programov.

24

Kazalniki razvoja podeželja so količinsko opredeljeni za vsak zadevni tematski cilj in so na voljo v partnerskem sporazumu (glej odgovor Komisije na odstavek 23). Prispevek razvoja podeželja in drugih instrumentov porabe Unije k celotni strategiji Evropa 2020 bi bilo treba ovrednotiti.

Okvir 2 – Primer iz ukrepa 4 – fizične naložbe

Druga alinea: Ukrep je pravilno načrtovan za štiri prednostne naloge, h katerim naj bi prispeval.

Znan je finančni prispevek ukrepa k prednostnim področjem, za katera je bil načrtovan. Priprava finančnih načrtov glede na podukrep bi bila zelo kompleksna in naporna za izvedbo.

Tretja alinea: Za doseganje ciljev politike, ki so podprti s prednostnimi nalogami in področji, so potrebne različne vrste intervencij (in torej ukrepov). Čeprav so zaradi zagotavljanja učinkovitosti politike ključni, ne pomenijo zapletenih kombinacij glede na prednostne naloge/področja.

27

Program razvoja podeželja v Kampanji (Italija) je dober primer tega, kako so bile ureditve, ki so bile za zagotovitev skladnosti med skladi ESI opredeljene na ravni partnerskega sporazuma, podrobno operativno določene na ravni programa za širokopasovno povezavo (glej odgovor na prvo podalineo v okviru 3). Podobne ureditve so bile uvedene na Irskem.

Obstajajo tudi dokazi v zvezi z dopolnjevanjem in sinergijami programov razvoja podeželja z drugimi skladi ESI, podporo v okviru stebra I ali drugimi javnimi instrumenti: na primer več držav članic je na upravni ravni vzpostavilo nacionalne strukture usklajevanja in medsebojno sodelovanje v odborih za spremljanje (Danska, Irska, Združeno kraljestvo/Anglija).

28

Komisija je dejavno spodbujala uvedbo sinergij in dopolnjevanja pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov; za odločitve glede izvajanja pa so odgovorne države članice. Nekatere so se odločile za razmejitve med skladi, da bi preprečile morebitno dvojno financiranje.

Okvir 3 – Primer informacij o dopolnjevanju, ki so bile bodisi presplošne ali pa omejene na razmejevanje

Prva alinea:

Prva podalinea: V partnerskem sporazumu je za tematski cilj 2 navedeno, da Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na podeželskih območjih sodeluje z Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR), pri čemer se usklajuje z nacionalnimi in/ali regionalnimi skladi za zagotovitev, da je na ustreznih območjih vzpostavljena potrebna infrastruktura, zato da se dosežejo cilji omrežij naslednje generacije iz strategije Evropa 2020. Med prednostnimi nalogami v okviru intervencij EKSRP so zlasti male in srednje velike občine ter občine z majhno gostoto prebivalstva, da se zagotovi koncentracija sredstev na šibkejših podeželskih območjih. Poleg tega EKSRP na teh območjih običajno financira „končni del povezave“ zadevnih širokopasovnih intervencij. Območja, povezana z naložbami ESRR, EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, so opredeljena v italijanskem nacionalnem načrtu za omrežja naslednje generacije, da se zagotovi dopolnjevanje različnih intervencij. Ta sinergija je razvidna iz točke 3 v poglavju 14 programa razvoja podeželja. V poglavju 5.1 je navedena preglednica, v kateri so razvrščene potrebe, opredeljene na podlagi analize SWOT in pričakovanih rezultatov, kakor so opredeljeni v partnerskem sporazumu, ter dopolnjevanja z drugimi skladi ob upoštevanju ciljev razvoja podeželja.

Poleg tega je v točki 3 v poglavju 14 programov razvoja podeželja opisan institucionalni mehanizem usklajevanja, o katerem so se dogovorili organi upravljanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Druga podalinea: Komisija meni, da so te informacije dovolj natančno opredeljene.

Tretja podalinea: EKSRP dopolnjuje Evropski socialni sklad (ESS). Specifične informacije in podrobnosti so zagotovljene na primer v poglavju 14 (razdelek 14.1.1, točka 3) in poglavju 5.1 programa razvoja podeželja.

Druga alinea: V poglavju 14 programa razvoja podeželja v Romuniji so zagotovljene zelo podrobne informacije o dopolnjevanju (z drugimi operativnimi programi in podporo v okviru stebra 1 SKP). V opažanju Evropskega računskega sodišča je naveden samo majhen del poglavja, ki je namenjen dopolnjevanju.

29

Smernice Komisije le dopolnjujejo pravno zavezujoče določbe o poročanju držav članic.

30

Pri načrtovanju programov razvoja podeželja so ciljne vrednosti za kazalnike rezultatov določene na ravni prednostnih področij, kazalniki prispevka/učinka pa so uporabljeni na ravni ukrepov/podukrepov.

33

Komisija meni, da je povezava med potrebami in ukrepi prikazana v programih razvoja podeželja. Te informacije so predvidene v strukturi programov ter zagotovljene v poglavjih 4 in 5 programov razvoja podeželja. V poglavju 8.2 pa je v opisu vsakega ukrepa poleg tega jasno opredeljena povezava z zajetimi potrebami.

35

Poglavje 4 (analiza SWOT in opredelitev potreb) v skladu z logiko načrtovanja programov vsebuje splošen opis zdajšnjega stanja programskega območja na podlagi kazalnikov in kvalitativnih informacij, temu pa sledi analiza SWOT. Poglavje 5 (opis strategije) je strukturirano zaporedno na podlagi poglavja 4. Ker logika sedanjega načrtovanja programov razvoja podeželja temelji na prednostnih področjih, je treba tudi navedene potrebe in zadevne ukrepe razvrstiti v skupine glede na prednostna področja.

Okvir 5 – Primeri splošnih potreb in/ali preoblikovanja predhodno opredeljenih elementov

Prva alinea: Razdelek s strategijo v programu razvoja podeželja vsebuje opis potreb za vsako prednostno področje. Program razvoja podeželja na Irskem je na primer znan po obširni in podrobno opredeljeni shemi biotske raznovrstnosti, ki omogoča obravnavanje zelo specifičnih potreb glede biotske raznovrstnosti na ravni parcele. Ta raven podrobnosti je določena v ukrepu 10 in prilogi k programu razvoja podeželja, pri čemer je ni bilo mogoče vključiti v razdelek s strategijo v programu razvoja podeželja.

Druga alinea: V programu razvoja podeželja v Romuniji je povečanje števila delovnih mest na podeželskih območjih zelo jasna in opredeljena potreba.

Tretja alinea: Splošna opredelitev potreb temelji na predhodnem vrednotenju in izkušnjah, pridobljenih v prejšnjih programskih obdobjih, ter je tesno povezana z analizo, opravljeno na ravni partnerskega sporazuma s Poljsko. Poudariti je treba, da so bile nekatere pomembne informacije zagotovljene tudi na ravni splošnega opisa zadevnih ukrepov ter kmetijsko-okoljskih in podnebnih paketov.

36

Opis potreb zajema več vidikov, ki so podrobno in količinsko opredeljeni v analizi SWOT. Na primer, v opisu in analizi SWOT za prvouvrščene potrebe je jasno opredeljen obseg težav, ki naj bi se prednostno obravnavale v okviru programa razvoja podeželja. Poleg tega se prednostno razvrščanje potreb lahko dodatno zagotovi z izbirnimi merili.

V programu razvoja podeželja v Kampanji (Italija) pa so v poglavju 5.1 potrebe razvrščene v skupine glede na temo (inovacije: prednostni nalogi 2 in 3, okolje: prednostni nalogi 4 in 5, solidarnost: prednostna naloga 6). Šestindvajset izmed 50 prvotnih potreb je bilo obravnavanih z ukrepi iz programa razvoja podeželja, in sicer glede na njihovo pomembnost za cilje strategije Evropa 2020 in partnerski sporazum z Italijo, cilje EKSRP in dopolnjevanje z drugimi skladi. Nekatere potrebe izhajajo iz regionalnih posebnosti.

Pomanjkanje količinsko opredeljenih opisov potreb ne bo oviralo ocenjevanja v fazi vrednotenja, saj se uspešnost in učinkovitost programov razvoja podeželja z vrednotenjem ocenita glede na navedene cilje politike, ne pa glede na potrebe (glej zbirko orodij za boljše pravno urejanje). Poleg tega je pomen predhodne količinske opredelitve potreb (ki se lahko sčasoma spremeni) za namene vrednotenja le relativen.

Predhodna vrednotenja niso pokazala, da bi obstajala močna skladnost med dodeljevanjem proračunskih sredstev in cilji programov razvoja podeželja.

37

V programu razvoja podeželja v Romuniji so potrebe prednostno razvrščene glede na izbiro ukrepov in uporabljena izbirna merila.

38

Izkušnje, pridobljene iz prejšnjih programskih obdobij, so pojasnjene/vključene v opis ustreznih ukrepov. Nanje se skupaj z opažanji, prejetimi od izvajalcev predhodnega vrednotenja, izrecno sklicuje v poglavju 5.1 programov razvoja podeželja.

Pri zasnovi ukrepov so bili upoštevati tudi rezultati javnih predstavitev in vmesnih vrednotenj.

40

V programih razvoja podeželja so pričakovani rezultati in ustrezne ciljne vrednosti določeni na ravni ciljev (tj. prednostnih področij), ne pa na ravni posameznih instrumentov (tj. ukrepov). Cilje politike je pravzaprav na splošno najbolje doseči s kombinacijo ukrepov. Zato so opisi ukrepov osredotočeni na načrtovane ukrepe (tj. „učinek“).

Prispevek izbranih ukrepov k doseganju ciljev, za katere so bili izbrani, bo ocenjen z vrednotenji.

Okvir 6 – Primeri splošnih sklicevanj na cilje za razvoj podeželja

Prva alinea: Izboljšana konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest se bosta proučila v poznejši fazi. Ciljne vrednosti so določene na ravni ciljev in prednostnih področij. V preglednici s količinsko opredeljenimi ciljnimi vrednostmi v programu razvoja podeželja so navedeni ukrepi, ki bi pripomogli k doseganju teh ciljnih vrednosti.

Druga alinea: Ciljne vrednosti so določene na ravni ciljev in prednostnih področij, ne ukrepov.

41

Splošna skladnost dodeljevanja proračunskih sredstev ukrepom in prednostnim področjem v okviru določenih potreb in količinsko opredeljenih ciljnih vrednosti je bila pogosto preverjena s predhodnimi vrednotenji. Čeprav informacije v zvezi s to oceno niso bile sistematično ponovljene v programih, je v zbirnem poročilu o predhodnih vrednotenjih programov razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 potrjeno, da je bila skladnost dodeljevanja proračunskih sredstev ocenjena v večini predhodnih vrednotenj. V fazi načrtovanja programov so bila upoštevana ustrezna priporočila izvajalcev predhodnega vrednotenja.

43

V okviru razvoja podeželja „skupni sistem spremljanja in vrednotenja“ (CMES), vzpostavljen s pravnim okvirom, med drugim vključuje „sklop skupnih kazalnikov stanja, rezultata in učinka“ ter „zbiranje, hrambo in pošiljanje podatkov“ (sistem)(glej člen 67 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in člen 14 Uredbe (EU) št. 808/2014). Ta dva elementa privzeto ustrezata dvema meriloma za izpolnjevanje, ki ju omenja Evropsko računsko sodišče, saj države članice ne bi mogle predložiti svojih programov, ti pa ne bi mogli biti odobreni, če v njih ne bi bilo tega statističnega sistema in količinsko opredeljenih kazalnikov rezultatov.

Kljub temu je ta predhodna pogojenost veljala, kakor je navedeno v razdelku 4.2.7 Priloge I k Uredbi (EU) št. 808/2014, kar pomeni, da je Komisija preverila, ali so bili v program vključeni vsi elementi sistema CMES, in da je ustrezno ukrepala, če niso bili.

44

Predhodna pogojenost G7 je bila ocenjena. Za izpolnjevanje predhodne pogojenosti zadošča le obstoj sistema za zbiranje statističnih podatkov. Za učinkovitost sistema in predložitev zanesljivih podatkov so odgovorne predvsem države članice, Komisija pa ju preverja z drugimi orodji.

45

Predhodna pogojenost G7 je veljala, zato so jo države članice ocenile. Malo izmed teh držav je opozorilo na težave pri izpolnjevanju vseh elementov sistema CMES (glej odgovor Komisije na odstavek 43).

47

Skupni kazalniki rezultatov so določeni tudi v uredbi o EKSRP in združeni na ravni Unije.

48

Iz prve ocene letnih poročil o izvajanju za leto 2017, ki se je začela julija in je v teku, je razvidno, da so bili kazalniki rezultatov količinsko opredeljeni in odgovori na skupna vprašanja za vrednotenje zagotovljeni, pri čemer je bila upoštevana raven sprejetja programov razvoja podeželja.

50

Uspešnost in učinkovitost programov razvoja podeželja bosta ocenjeni na podlagi razširjenih vrednotenj, kazalniki sistema CMES pa bodo le orodje, ki ga bodo dopolnili drugi kazalniki.

Druga podalinea: Komisija meni, da so tisti kazalniki rezultatov sistema CMES, ki ne ustrezajo povsem opredelitvi kazalnikov „rezultatov“, kljub temu razumen približek rezultatov, pričakovanih na prednostnih področjih, za katera so bili opredeljeni.

Skupni kazalniki so morali biti opredeljeni ob upoštevanju vprašanj razpoložljivosti podatkov v vseh državah članicah, stroškovne učinkovitosti sistema in sprejemljivega upravnega bremena držav članic.

Okvir 7 – Primeri kazalnikov učinka/rezultatov, ki so v CMES nepravilno razvrščeni

Druga alinea: Glej odgovor Komisije na odstavek 50, druga podalinea.

51

Čeprav navedeni kazalniki za posamezne programe ne ustrezajo opredelitvi kazalnikov „rezultatov“, Komisija meni, da so lahko v pomoč pri oceni programov.

52

Koristne kazalnike za posamezne programe, ki so bili uporabljeni v nekaterih programih, v vseh državah članicah ni bilo mogoče uporabiti, na primer zaradi težav pri zbiranju podatkov.

Komisija je v okviru pobude o proračunu EU, usmerjenem v rezultate, z ustreznimi strokovnjaki iz nacionalnih uprav in drugih mednarodnih organizacij, vključno z OECD, začela dialog o okvirih uspešnosti, da bi zbrala pridobljena spoznanja in opredelila dobre prakse. V razpravah je bilo pojasnjeno, da bi bilo treba okvir uspešnosti razvijati postopno in da ne sme temeljiti na univerzalnem pristopu. Komisija nadaljuje ta dialog s strokovnjaki in deležniki, rezultate pa bo upoštevala pri pripravi okvira uspešnosti za naslednji večletni finančni okvir.

54

Kakor je predvideno v regulativnem okviru za obdobje 2014–2020, bo Komisija lahko kaznovala države članice v primeru hudega neuspeha, po pregledu uspešnosti (člen 22(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013) in ob zaprtju (člen 22(7) navedene uredbe).

Rezerva za uspešnost je le eden izmed elementov, ki podpirajo večjo osredotočenost na rezultate. Temeljni element osredotočenosti na rezultate je intervencijska logika, ki je del vsakega programa ter je povezana s kazalniki učinka in rezultatov.

Okvir uspešnosti zajema mehanizem za spremljanje, ali izvajanje prednostnih nalog poteka po načrtu. Rezerva za uspešnost zagotavlja spodbudo za doseganje mejnikov, ki so temeljni pogoj za doseganje želenih rezultatov.

55

V Prilogi II k uredbi o skupnih določbah je vrsta kazalnikov, ki jo je treba uporabiti za postavljanje mejnikov, opredeljena kot „ključne faze izvajanja“ in kazalniki učinka: v skladu s pravnimi zahtevami bi moral okvir uspešnosti za prednostno nalogo vključevati finančni kazalnik in kazalnik učinka, kazalniki rezultatov pa se morajo uporabiti samo, „kadar je ustrezno“ in če „so tesno povezani s podprtimi intervencijami politike“.

56

Za posamezne kazalnike veljajo enake zahteve iz Priloge II k uredbi o skupnih določbah, kakor je Komisija navedla v svojem odgovoru na odstavek 55. Za izbiro posameznih kazalnikov pa so odgovorne države članice.

57

Okvirni seznam kazalnikov za okvir uspešnosti, zajet v uredbo Komisije, je bil pripravljen v skladu z zahtevami iz člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 (glej odgovor Komisije na odstavek 55).

V skladu s pravnim okvirom je večina kazalnikov v okviru uspešnosti povezana z učinkom, ki kaže izvajanje v praksi. Kadar je to ustrezno, so dopolnjeni s ključnimi fazami izvajanja, tj. s pomembnimi fazami, ki so potrebne za doseganje ciljnih vrednosti, določenih za kazalnike učinka za 2023. Ti dve vrsti kazalnikov zajameta večino dodelitev za zadevno prednostno nalogo. Finančni kazalniki (skupni javni odhodki) pa po drugi strani zajamejo celotno prednostno nalogo, omogočajo sledenje splošnemu napredku in prispevajo k oceni učinkovitosti.

58

Za dodatne kazalnike veljajo enake zahteve iz Priloge II k uredbi o skupnih določbah, kakor je Komisija navedla v svojem odgovoru na odstavek 55.

59

Doseganje ciljev politike in osredotočenost programov na rezultate temeljita na več povezanih elementih, vključno z dobro analizo potreb, zanesljivo intervencijsko logiko z jasnimi specifičnimi cilji, dobro izbranimi kazalniki rezultatov, ki so upoštevani pri izbirnih merilih, ter dobro zasnovanim okvirom uspešnosti z izvedljivimi in dosegljivimi mejniki in ciljnimi vrednostmi.

61

Namen mejnikov je merjenje ciljev, uresničenih ob koncu leta 2017. Sorazmerno nizke stopnje, ki se trenutno opažajo, so povezane predvsem s sorazmerno poznim začetkom mnogih programov in časom, ki je potreben, da se začnejo programi v celoti izvajati, zlasti v smislu naložbenih ukrepov.

Ukrepi, ki so se prenesli iz prejšnjega programskega obdobja, so v celoti del programov za obdobje 2014–2020 in prispevajo k njihovim ciljem. Za operacije, ki so se že izvajale na začetku programskega obdobja, je pravzaprav smiselno pričakovati, da bodo veliko prispevale k ciljem, ki bodo uresničeni sredi tega programskega obdobja.

62

Za izpolnjevanje predhodne pogojenosti zadošča le obstoj sistema za zbiranje statističnih podatkov. Za učinkovitost sistema in predložitev zanesljivih podatkov so odgovorne predvsem države članice, Komisija pa ju poleg predhodnih pogojenosti preverja z drugimi orodji (glej odgovor Komisije na odstavek 44).

63

Sedanji okvir uspešnosti je rezultat dogovora s sozakonodajalcema.

(a) Komisija meni, da prerazporeditev rezerve za uspešnost na druge prednostne naloge ni napaka v sistemu: upravitelji zadevne prednostne naloge ali ukrepa izgubijo financiranje, kar torej deluje kot spodbuda. Poleg tega prerazporeditev sredstev na prednostne naloge, ki učinkoviteje zagotavljajo rezultate, dejansko poveča splošno uspešnost poslovanja proračuna.

(b) Komisija meni, da neizvedljivost finančnih sankcij na podlagi kazalnikov rezultatov ni napaka v sistemu: finančnih sankcij, ki jih Komisija lahko uporabi v zvezi z vsebino, ni mogoče uporabiti na podlagi kazalnikov rezultatov zaradi vprašanja časa (v nekaterih primerih se rezultati lahko ocenijo šele daljši čas po učinku) in vpliva zunanjih dejavnikov.

65

Komisija meni, da je vloga programov razvoja podeželja veliko večja kot le preprosto razporejanje predhodno dodeljenih finančnih sredstev. V vsakemu programu razvoja podeželja je opredeljena strategija za izpolnjevanje zadevnih prednostih nalog Unije za razvoj podeželja z ustreznimi ukrepi. To pomeni upoštevanje potreb na programskem območju, primerno določanje količinsko opredeljenih ciljev, določanje zadevnih ukrepov za izbrane cilje in ustrezno dodeljevanje finančnih sredstev ukrepom.

67

Večina priporočil Službe za notranjo revizijo je bila do danes v celoti izvedena, kar pomeni, da so bile zadevne pomanjkljivosti odpravljene.

70

Številka, ki jo navaja Evropsko računsko sodišče, se nanaša na skupno število možnih preverjanj. Vendar ni bilo treba sistematično izvesti vseh; končno število izvedenih preverjanj je bilo povezano z vsebino ocenjenega programa.

71

Komisija je odgovorna za izvajanje uredb, pri čemer preprečuje uvedbo zapletenih elementov in spodbuja čim večjo nadaljnjo poenostavitev.

73

Kar zadeva partnerski sporazum, je treba upoštevati, da v sedanjem obdobju en dokument nadomešča pet nacionalnih strategij (eno za vsak sklad ESI), ki so jih morale pripraviti države članice.

Kar pa zadeva programe, je večje skupno število strani v obdobju 2014–2020 posledica tudi večjega števila programov (118 v primerjavi s 94). Poleg tega je število strani težko primerjati zaradi različnih zahtev in oblik v dveh obdobjih.

74

Glede na datum odobritve pravnega okvira so se novi programi začeli izvajati prej kot programi za obdobje 2007–2013.

76

Priprave izvedbenih pravil Komisije – Uredba (EU) št. 808/2014 – ni bilo mogoče končati pred sprejetjem ustreznih temeljnih aktov.

Komisija in države članice so vzporedno pripravljale/ocenjevale programe razvoja podeželja in sprejemale izvedbena pravila.

83

Ker je bil pravni okvir za programsko obdobje 2007–2013 hitreje odobren kot ta za obdobje 2014–2020, so imeli organi upravljanja nekaj časa, da se pred uradno predložitvijo programov posvetujejo s službami Komisije. Odobritev za obdobje 2014–2020 je trajala nekoliko dlje predvsem zato, ker ni bilo tega obdobja za predhodno neuradno posvetovanje.

84

Komisija ceni, da Evropsko računsko sodišče priznava hitrejši postopek odobritve v zdajšnjem programskem obdobju.

V programskem obdobju 2014–2020 je od odobritve temeljnega akta do odobritve zadnjega programa razvoja podeželja trajalo 24 mesecev, v programskem obdobju 2007–2013 pa 39 mesecev (glej sliko 7).

85

Glej odgovor Komisije na odstavek 84. V zdajšnjem obdobju pred sprejetjem ustreznega partnerskega sporazuma ni bilo mogoče sprejeti nobenega programa.

86

Kljub zamudi pri odobritvi novih programov sta bili kontinuiteta izvajanja operacij razvoja podeželja med obema programskima obdobjema in posledična podpora podeželskim območjem zagotovljeni s sprejetjem prehodnih pravil.

Glej tudi odgovor Komisije na odstavek 85.

87

Čeprav so v absolutnem smislu plačila še vedno nižja kot v prejšnjem obdobju, izvajanje v zdajšnjem programskem obdobju ob upoštevanju poznega sprejetja zakonodaje dobro napreduje.

88

Prehodna pravila so zagotovila kontinuiteto pri izvajanju operacij razvoja podeželja za vse programe med obema programskima obdobjema.

90

Prva alinea: Kljub poznemu sprejetju temeljnih aktov in začetni zamudi pri izvajanju, ni zamujanja v zvezi z letnimi ukrepi, ki zajemajo približno 45 % celotnega finančnega okvira, zamuda pri izvajanju naložbenih ukrepov pa se zmanjšuje.

Druga alinea: „Razširjeno“ letno poročilo o izvajanju za leto 2017, vključno s količinsko opredelitvijo rezultatov in odgovori na skupna vprašanja za vrednotenje, bo to tveganje zmanjšalo.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 91 in 92

Z Belo knjigo Komisije o prihodnosti Evrope, objavljeno marca 2017, se je začela splošna razprava o Evropi v letu 2025, vključno s finančnimi obeti za Evropo, ki so bili podrobneje predstavljeni v razmisleku o prihodnosti financ EU z dne 28. junija 2017. Politični proces bo dopolnjen s pregledom učinkovitosti, uspešnosti in dodane vrednosti EU programov porabe. S tem se bosta podprla priprava naslednje generacije skladov in posodobitev proračuna EU.

Zaključki in priporočila

93

Čeprav so bili temeljni akti sprejeti pozno, izvajanje dobro napreduje.

95

Glej odgovor Komisije na odstavek 10.

K večji osredotočenosti politike na rezultate je pripomoglo več značilnosti novega pravnega okvira za razvoj podeželja. Te med drugim vključujejo revidiran sistem CMES, strožje zahteve v smislu določanja ciljnih vrednosti in poročanja o napredku pri doseganju teh vrednosti, večjo prožnost pri dodeljevanju ukrepov ustreznim ciljem politike, vzpostavitev rezerve za uspešnost in uvedbo predhodnih pogojnosti.

96

Komisija meni, da si je zelo prizadevala za uvedbo elementov iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, zato da bi zagotovila „trdne temelje za prihodnje poročanje o rezultatih in učinkih“. Zato se je lahko bolj osredotočila na rezultate ter si hkrati še naprej prizadevala, da bi izboljšala tudi črpanje in skladnost.

Komisija meni tudi, da bo ta večja osredotočenost na uspešnost in rezultate najverjetneje prispevala k boljšim rezultatom.

98

Čeprav so bili temeljni akti sprejeti pozno, izvajanje dobro napreduje.

99

Zakonodajni postopek za prihodnji okvir politike je v zelo zgodnji fazi, zato Komisija ugotavlja, da ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

100

Splošna skladnost med partnerskimi sporazumi in programi razvoja podeželja ni posledica uporabe formalnih postopkov, temveč usklajenega strateškega načrtovanja, ki so ga nacionalni/regionalni organi izvedli v tesnem sodelovanju s službami Komisije. Taka skladnost je rezultat intenzivnih izmenjav in prizadevanj za usklajevanje na različnih ravneh.

Priporočilo 1

(a) Komisija delno sprejema to priporočilo in ugotavlja, da v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Zavezuje pa se, da bo proučila možne načine za nadaljnjo krepitev skladnosti med posameznimi programi v okviru priprave prihodnjih zakonodajnih predlogov.

(b) Komisija je seznanjena, da je to priporočilo naslovljeno na države članice.

101

Glej odgovora Komisije na odstavka 73 in 96. Upoštevati je treba tudi, da je zakonodajni okvir rezultat političnega procesa. Komisija je odgovorna za izvajanje uredb, pri čemer preprečuje uvedbo zapletenih elementov in spodbuja čim večjo nadaljnjo poenostavitev.

102

Opredelitev potreb v skladu z logiko načrtovanja programov sledi splošnemu opisu zdajšnjega stanja programskega območja in analizi SWOT. Nato se na podlagi informacij iz predhodnih faz, prejšnjih vrednotenj, predhodnega vrednotenja in izkušenj, pridobljenih iz preteklih programskih obdobij, pripravi strategija. Ker logika sedanjega načrtovanja programov razvoja podeželja temelji na prednostnih področjih, je treba navedene potrebe in zadevne ukrepe tudi razvrstiti v skupine glede na prednostna področja.

Priporočilo 2

Čeprav Komisija sprejema to priporočilo, v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020.

Zavezuje pa se, da bo proučila možne načine za čim večjo poenostavitev strukture programskih dokumentov in ravni zahtev zanje. To je že začela obravnavati v okviru priprave svojega sporočila o posodobitvi in poenostavitvi SKP.

103

CMES je bil v primerjavi s prejšnjimi programskimi obdobji precej izboljšan.

Za zanesljivost podatkov, predloženih Komisiji, pa so odgovorne države članice. Komisija oceni kakovost podatkov, ki jih države članice predložijo v okviru zahtev za spremljanje, in, kadar je to ustrezno, sprejme nadaljnje ukrepe. Komisija podpira države članice tudi s krepitvijo zmogljivosti in mreženjem.

Kar zadeva opredelitev skupnih kazalnikov, je treba upoštevati z njimi povezane omejitve. Enako velja za možnost uvedbe zahtev za veliko zbirko podatkov na ravni upravičencev.

104

Rezerva za uspešnost je le eden izmed elementov, ki podpirajo večjo osredotočenost na rezultate. Temeljni element osredotočenosti na rezultate je intervencijska logika, ki je del vsakega programa ter je povezana s kazalniki učinka in rezultatov.

Okvir uspešnosti zajema mehanizem za spremljanje, ali izvajanje prednostnih nalog poteka po načrtu. Rezerva za uspešnost zagotavlja spodbudo za doseganje mejnikov, ki so temeljni pogoj za doseganje želenih rezultatov.

Priporočilo 3

Komisija sprejema to priporočilo.

Priporočilo 4

Prva alinea: Komisija delno sprejema to priporočilo. Čeprav Komisija v tej fazi ne more sprejeti posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020, se zavezuje, da bo proučila možne načine za izboljšanje merjenja uspešnosti celotne SKP. To je že začela obravnavati v okviru priprave svojega sporočila o posodobitvi in poenostavitvi SKP.

Druga alinea: Komisija sprejema to priporočilo in meni, da ga je že začela izvajati, predvsem z dejavnostmi v okviru Evropske mreže za vrednotenje razvoja podeželja. Dejavnosti med drugim vključujejo delavnice o dobrih praksah in dogodke za krepitev zmogljivosti za deležnike vrednotenja v državah članicah.

Spodbujanje nacionalnega sodelovanja spada na področje nacionalnih pristojnosti.

Priporočilo 5

Komisija sprejema to priporočilo.

105

Programi razvoja podeželja so strateški dokumenti, v katerih je navedeno, kako nameravajo države članice in regije uporabiti sredstva za razvoj podeželja za obravnavanje potreb, opredeljenih na posameznih območjih, v skladu s sklopom prednostnih nalog Unije in pravil za uporabo sredstev, določenih v pravnem okviru.

106

Komisija meni, da imajo programi razvoja podeželja ključno strateško vlogo in da so temelj zagotavljanja dobrih rezultatov.

107

Glede na datum odobritve pravnega okvira so bili programi razvoja podeželja odobreni hitreje kot v prejšnjem programskem obdobju.

Kljub odobritvi po letu 2015 so prehodna pravila zagotovila kontinuiteto pri izvajanju operacij razvoja podeželja za vse programe med obema programskima obdobjema.

108

Komisija meni, da izvajanje programov razvoja podeželja na splošno zanesljivo napreduje in da se programi v celoti izvajajo.

109

S stalnim spremljanjem, vrednotenjem in, kadar je to bilo ustrezno, z revizijami v celotnem programskem obdobju se je zagotovilo pridobivanje ustreznih informacij o izvajanju programov. Kakor potrjuje Evropsko računsko sodišče (glej odstavek 18), je regulativni okvir za obdobje 2014–2020 temeljil na izkušnjah iz prejšnjih programskih obdobij in v njem je bilo obravnavanih več priporočil Evropskega računskega sodišča.

Priporočilo 6

Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo v obsegu, ki jo zadeva, in meni, da ga že izvaja. Z Belo knjigo Komisije o prihodnosti Evrope, objavljeno marca 2017, se je začela splošna razprava o Evropi v letu 2025, vključno s finančnimi obeti za Evropo, ki so bili podrobneje predstavljeni v razmisleku o prihodnosti financ EU z dne 28. junija 2017. Politični proces bo dopolnjen s pregledom učinkovitosti, uspešnosti in dodane vrednosti EU programov porabe. S tem se bosta podprla priprava naslednje generacije skladov in posodobitev proračuna EU.

Druga alinea: Komisija delno sprejema to priporočilo, če se bo politični proces iz prejšnjega odstavka nadaljeval. Ciljni datum izvedbe upošteva ta del.

Kratice in glosar

Analiza SWOT – analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) na geografskem območju, ki ga zajema program razvoja podeželja.

CMEF – skupni okvir spremljanja in vrednotenja: sistem spremljanja in vrednotenja, ki so ga skupaj pripravile Komisija in države članice za programsko obdobje 2007–2013 in ki z uporabo kazalnikov meri napredek, učinkovitost in uspešnost programov razvoja podeželja glede na njihove cilje.

CMES – skupni sistem spremljanja in vrednotenja: sistem spremljanja in vrednotenja, pripravljen v sodelovanju med Komisijo in državami članicami za programsko obdobje 2014–2020, ki med drugim kaže napredek in dosežke politike razvoja podeželja ter ocenjuje učinek, uspešnost, učinkovitost in relevantnost intervencij v okviru politike razvoja podeželja.

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Evropa 2020 – desetletna strategija Evropske unije za delovna mesta in rast, ki je bila uvedena leta 2010, da bi ustvarila pogoje za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ima pet krovnih ciljev, ki jih mora EU doseči do konca leta 2020 in zajemajo zaposlovanje; raziskave in razvoj; podnebje/energijo; izobraževanje; socialno vključenost in zmanjšanje revščine.

GD AGRI – generalni direktorat Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Intervencijska logika – logična povezava med problemom, ki ga je treba rešiti (ali ciljem, ki ga je treba uresničiti), s tem povezanimi vzroki problema in razpoložljivimi možnostmi politike (ali z dejansko sprejetimi ukrepi EU) za rešitev problema ali dosego cilja.

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
Partnerski sporazumi so sporazumi med Evropsko komisijo in posameznimi državami članicami za programsko obdobje 2014–2020. V njih se določijo načrti nacionalnih organov, kako porabiti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter strateški smotri in naložbene prednostne naloge posameznih držav članic, ki so povezani s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Predhodne pogojenosti so pogoji, ki jih mora država članica izpolniti, da lahko dobi sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Države članice morajo pri pripravi programov za programsko obdobje 2014–2020 oceniti, ali so ti pogoji izpolnjeni. Če niso, je treba pripraviti akcijske načrte, s katerimi se zagotovi, da bodo pogoji izpolnjeni do 31. decembra 2016.

Prednostna področja – vsaka od šestih prednostnih nalog EU za razvoj podeželja se lahko še dodatno razdeli na več tematskih prednostnih področij. Takih prednostnih področij je 18.

Program razvoja podeželja – programski dokument, ki ga pripravi država članica in odobri Komisija. Namenjen je načrtovanju in spremljanju izvajanja politike EU za razvoj podeželja na regionalni ali nacionalni ravni.

Programsko obdobje – obdobje za izvajanje politike razvoja podeželja, ki sovpada z večletnim finančnim okvirom. Sedanje programsko obdobje je obdobje 2014–2020, ki sledi programskemu obdobju 2007–2013.

Skladi ESI – evropski strukturni in investicijski skladi, ki vključujejo naslednje sklade EU: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

SKP – skupna kmetijska politika: zakonodaja in prakse, ki jih je Evropska unija sprejela, da bi zagotovila skupno in poenoteno politiko na področju kmetijstva.

Skupni strateški okvir – sklop strateških vodilnih načel, namenjenih olajševanju procesa načrtovanja programov ter sektorskega in teritorialnega usklajevanja intervencij Unije v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI) ter z drugimi politikami in instrumenti Unije.

Stebra (skupne kmetijske politike) – skupna kmetijska politika ima dva stebra. Prvi steber je podpora dohodkom kmetov. Ta podpora se zagotavlja v obliki neposrednih plačil in tržnih ukrepov ter se v celoti financira iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Drugi steber je podpora za razvoj podeželskih območij. Ta podpora se zagotavlja v obliki programov razvoja podeželja in se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

SZO – Svetovna zdravstvena organizacija.

Tematski cilji – strukturni elementi, določeni v regulativnem okviru. Za namene prispevanja k uresničevanju strategije EU 2020 je podpora iz skladov ESI osredotočena na omejeno število skupnih tematskih ciljev.

Ukrep – shema pomoči za izvajanje politike. V okviru ukrepa se določijo pravila za projekte, ki jih je mogoče financirati, kot na primer merila za upravičenost in izbirna merila.

Uredba o EKSRP – Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005.1

Uredba o skupnih določbah: Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.2

Večletni finančni okvir – načrtovanje proračuna v skladu s Poglavjem 2 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Opombe

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

2 UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

3 Člen 4 uredbe o EKSRP.

4 SKP po letu 2013: Diagrami in podatki, diagram 5, GD AGRI, 2017.

5 Faktorski dohodek kmetijstva (tj. faktorski dohodek ali neto dodana vrednost v stroških faktorjev) meri nadomestila vseh faktorjev proizvodnje (zemljišča, kapitala in dela). Predstavlja celotno vrednost, ustvarjeno v proizvodnih dejavnostih.

6 Francija (30 programov razvoja podeželja), Italija (23), Španija (19), Nemčija (15), Združeno kraljestvo (4), Portugalska (3), Belgija (2) in Finska (2).

7 Člen 10 in Priloga I k uredbi o skupnih določbah.

8 COM(2010) 2020 final – Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

9 Partnerski sporazumi so bili tema Posebnega poročila Sodišča št. 2/2017 – Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na področju kohezije za obdobje 2014–2020: poraba je bolj osredotočena na prioritete strategije Evropa 2020, vendar je ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj zapletena.

10 Člen 10 in Priloga I k uredbi o skupnih določbah.

11 Člen 9 uredbe o skupnih določbah in člen 5 uredbe o EKSRP (glej Prilogo II).

12 Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2014, odstavek 3.44, in odgovor Komisije na odstavka 3.24 in 3.25.

13 Člen 5 uredbe o EKSRP.

14 Glej poročilo Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007–2013 – Final Report, 2012.

15 Strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter partnerski sporazumi.

16 Belgija (Valonija), Nemčija (Baden Württemberg), Irska, Grčija, Španija (La Rioja), Francija (Lorena), Italija (Kampanja), Avstrija, Poljska in Romunija, kot dopolnilo pa še Danska in Združeno kraljestvo (Anglija).

17 4.1 – podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; 4.2 – podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov; 6.4 – podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; 8.3 – podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; 8.4 – podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov; ter ukrepa: 7 – osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih; 14 – dobrobit živali.

18 Glej priporočila v odstavkih 10.39 in 10.51 Letnega poročila Sodišča za leto 2011 in za leto 2012 ali priporočila iz posebnih poročil št. 1/2013 – Ali je podpora EU živilskopredelovalni industriji uspešno in učinkovito dodala vrednost kmetijskim proizvodom?, št. 6/2013 – Ali so države članice in Komisija z ukrepi za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva dosegle stroškovno učinkovitost? in št. 12/2013 – Ali lahko Komisija in države članice dokažejo, da so bila proračunska sredstva EU, dodeljena za politiko razvoja podeželja, dobro porabljena?.

19 Podrobna primerjava zgradbe programov za obdobji 2007–2013 in 2014–2020 je prikazana v Prilogi III.

20 Členi 20 do 22 uredbe o skupnih določbah.

21 Člen 2(33) uredbe o skupnih določbah.

22 Člen 19 uredbe o skupnih določbah.

23 Člen 13 uredbe o EKSRP: „Vsak ukrep za razvoj podeželja se programira tako, da izrecno prispeva k izpolnjevanju ene ali več prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja.“ V Prilogi VI iste uredbe je naveden „okvirni seznam ukrepov, ki so pomembni za eno ali več prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja”.

24 Smernice za strateško načrtovanje programov za obdobje 2014–2020.

25 Odstavek 3.43 Letnega poročila Sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2014.

26 Člen 27(1) uredbe o skupnih določbah. Nadaljnje podrobnosti so navedene v členu 8(1)(l) uredbe o EKSRP in v delu 1.14 Priloge I k Uredbi (EU) št. 808/2014.

27 SWD(2015) 111 final – Smernice za boljše pravno urejanje.

28 Priloga XI k uredbi o skupnih določbah. Tudi opredelitev predhodne pogojenosti G7 „statistični sistemi in kazalniki rezultatov” zajema podrobnejša in konkretnejša merila za izpolnitev.

29 Priloga I – Del 4 Uredbe (EU) št. 808/2014.

30 Na podlagi poročil o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti DG AGRI.

31 Odstavki 3.49 do 3.56 (ter zadevni zaključek iz odstavka 3.92) letnega poročila Sodišča za leto 2014.

32 Kot je določeno v odstavkih 4 in 5 člena 50 uredbe o skupnih določbah.

33 Glej odstavka 72 in 73 Posebnega poročila št. 10/2017 – Podpora EU za mlade kmete bi morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala učinkovito generacijsko pomladitev.

34 Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2016, poglavje 3, odstavki 3.13 do 3.51.

35 Uvodna izjava 23, členi 20, 21 in 22 uredbe o skupnih določbah in člen 8(1)(e) uredbe o EKSRP.

36 Odstavka 33 in 48 Posebnega poročila št. 1/2007 o izvajanju vmesnih postopkov za strukturne sklade v obdobju 2000–2006.

37 Letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2013, odstavek 10.56, in Letno poročilo za leto 2014, odstavek 3.65.

38 Člen 14 Uredbe (EU) št. 808/2014. Vnaprej opredeljeni kazalniki za okvir smotrnosti so določeni v Prilogi IV.5.

39 Priloga IV.5 k Uredbi (EU) št. 808/14.

40 Člen 14(2) Uredbe (EU) št. 808/14: „države članice (…) (te kazalnike) nadomestijo in/ali dopolnijo z drugimi ustreznimi kazalniki učinka, določenimi v programu razvoja podeželja.“

41 Posebno poročilo št. 15/2017 – Predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja v kohezijski politiki: inovativna instrumenta, ki pa še nista uspešna, odstavki 71 do 80.

42 Glej odstavek 3.62 letnega poročila Sodišča za leto 2014.

43 V prehodnih ureditvah je predvideno, da naj bi države članice v okviru novega obdobja 2014–2020 izvršile plačila za financiranje obveznosti v zvezi z ukrepi, sprejetimi v programskem obdobju 2007–2013, v letu 2014 pa naj bi sprejele nove obveznosti v zvezi z ukrepi iz programskega obdobja 2007–2013. Države članice so v svojih programih razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 dejansko predložile opise prehodnih pogojev za posamezne ukrepe, vključno z okvirnim presečnim datumom in kratkim opisom ocenjenih zneskov, ter okvirne tabele s prenosi, v katerih so natančno navedeni ukrepi in celotni prispevek EKSRP, ki naj bi se financiral v obdobju 2014–2020.

44 Odstavek 63 Poglavja 3 letnega poročila Sodišča za leto 2014.

45 Člen 22(4) uredbe o skupnih določbah.

46 Člen 22(6) in (7) uredbe o skupnih določbah.

47 Člen 8 Uredbe št. 1305/2013 in Priloga I k Uredbi (EU) št. 808/2014.

48 Izboljšati organizacijo zbirke smernic, da se olajša dostop in prepreči tveganje neskladij in/ali napak uporabnikov; upravljanje strokovnega znanja, pridobljenega v stopnji odobritve programov razvoja podeželja, da se prepreči njegova izguba v fazi izvajanja; razširiti vlogo zagotavljanja doslednosti, ki jo ima odbor za usklajevanje, na faze po fazi odobritve programov razvoja podeželja, in sicer na fazo izvajanja in sprememb programov razvoja podeželja; zmanjšati tveganje, da vse predhodne pogojenosti, ki se uporabljajo, ne bodo ustrezno ocenjene, ker ni specifičnih smernic.

49 Vendar je bilo ugotovljeno, da za potencialno kompleksne teme, kot je ocena predhodnih pogojenosti, ki so specifične za EKSRP, niso bile na voljo posebne smernice.

50 Politične izjave nacionalnih organov, na primer nemške zvezne dežele Saške, ponazarjajo, kako države članice razumejo kompleksnost okvira politike in njegovo upravno breme: „[…] izkazalo se je, da so vključitev EKSRP v pravila in predpise za sklade ESI ter številne uredbe, delegirane uredbe in izvedbene uredbe zelo velika ovira za vse vpletene. […] to je zapleteno in povzroča zmedo ter povečuje dovzetnost za napake […]“ (Preusmeritev financiranja EKSRP po letu 2020 (EKSRP – RESET), saško deželno ministrstvo za okolje in kmetijstvo, junij 2016).

51 Partnerski sporazumi so bili predloženi med januarjem in aprilom 2014, zadnji pa je bil sprejet novembra 2014.

52 Člena 14 in 26 uredbe o skupnih določbah.

53 Člen 29 uredbe o skupnih določbah.

54 GD AGRI, Rural Development in the European Union – Statistical and economic information – 2007 in 2008 (odstavek 2.2.2 oziroma 2.4.2) in podatkovna zbirka SFC 2007.

55 COM(2016) 181 final – Osmo finančno poročilo o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) finančno leto 2014.

56 COM(2016) 632 final – Deveto finančno poročilo o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) finančno leto 2015.

57 Četrtletne izjave o odhodkih, ki so jih predložile države članice v zbirko SFC od leta 2014 do tretjega četrtletja leta 2016.

58 Čeprav so odhodki lahko upravičeni, če nastanejo do decembra 2023, pa se lahko dodelijo samo v programskem obdobju, tj. do decembra 2020.

59 Kratko poročilo Evropskega računskega sodišča – Proračun EU: ali je čas za reformo?, 2016.

60 Prav tam.

Dogodek Datum
Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 24.2.2016
Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 5.7.2017
Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 27.9.2017
Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh jezikih 7.11.2017

Revizijska ekipa

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik EU in programov ali upravljavskih tem, ki se nanašajo na posamezna področja proračuna. Računsko sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.

To poročilo je sprejel revizijski senat I, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Phil Wynn Owen in ki je specializiran za trajnostno rabo naravnih virov. Revizijo je vodil član Sodišča Janusz Wojciechowski. Pri njej so sodelovali vodja njegovega kabineta Kinga Wiśniewska-Danek, atašejka v njegovem kabinetu Katarzyna Radecka-Moroz, vodilni upravni uslužbenec Davide Lingua in vodja naloge Paulo Oliveira. Ekipo revizorjev so sestavljali Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne in Anna Zalega.

Od leve proti desni: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Paulo Oliveira.

Stik

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.
Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2017

PDFISBN 978-92-872-8190-6ISSN 1977-5784doi:10.2865/63720QJ-AB-17-015-SL-N
HTMLISBN 978-92-872-8250-7ISSN 1977-5784doi:10.2865/060353QJ-AB-17-015-SL-Q

© Evropska unija, 2017.

Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic.

STIK Z EU

Osebno

Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: http://europa.eu/contact.

Po telefonu ali elektronski pošti

Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:

 • s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
 • s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
 • po elektronski pošti s spletne strani: http://europa.eu/contact.

ISKANJE INFORMACIJ O EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: http://europa.eu.

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s spletišča EU Bookshop (http://publications.europa.eu/eubookshop) ali jih na tem spletišču naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (http://europa.eu/contact).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.