Sprawozdanie specjalne
nr16 2017

Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – należy dążyć do uproszczenia i bardziej skoncentrować się na rezultatach

Ogólne informacje o sprawozdaniu: W latach 2014–2020 Unia Europejska zamierza wydać niemal 100 mld euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich. W strategicznych ramach unijnych celem na lata 2014–2020 było położenie większego nacisku na osiąganie rezultatów. Działania podjęte w tym kierunku wiązały się jednak z poważnym wyzwaniem polegającym na tym, że planowanie nowego okresu programowania zaczyna się, zanim udostępnione zostaną istotne dane na temat wydatków i rezultatów osiągniętych we wcześniejszym okresie.
Trybunał ustalił, że zatwierdzone PROW były długie i skomplikowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia ograniczają możliwość położenia większego nacisku na rezultaty i wykonanie zadań. Spełnienie rozbudowanych wymogów co do zawartości PROW wiązało się z koniecznością podjęcia dużych wysiłków administracyjnych przez organy krajowe. Z ustaleń Trybunału wynika ponadto, że mimo działań podjętych przez Komisję do wdrażania PROW przystąpiono późno, a realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała w wolniejszym tempie niż w poprzednim okresie. Aby usprawnić kolejny proces programowania, Trybunał sformułował szereg zaleceń pod adresem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, a także państw członkowskich.

Publikacja jest dostępna w 23 językach i w następującym formacie:
PDF
PDF General Report

Streszczenie

I

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich stawia sobie za cel zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój terytorialny gospodarek i społeczności wiejskich. W latach 2014–2020 Unia Europejska zamierza wydać na jej realizację niemal 100 mld euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

II

EFRROW zapewnia wsparcie finansowe na działania wdrażane przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich, które są opracowywane przez państwa członkowskie i zatwierdzane przez Komisję.

III

W strategicznych ramach unijnych celem na lata 2014–2020 było położenie większego nacisku na osiąganie rezultatów. Działania podjęte w tym kierunku wiązały się jednak z poważnym wyzwaniem polegającym na tym, że planowanie nowego okresu programowania zaczyna się, zanim udostępnione zostaną odpowiednie i istotne dane na temat wydatków i rezultatów osiągniętych we wcześniejszych okresach.

IV

W tym kontekście Trybunał przeanalizował, czy w nowych ramach prawnych na lata 2014–2020 uwzględniono położenie większego nacisku na osiąganie wyników oraz czy nowy proces programowania umożliwił i doprowadził do opracowania PROW dobrej jakości, które mogą przyczynić się do lepszych rezultatów. Choć w strategicznych ramach unijnych za cel przyjęto udoskonalenie podejścia zorientowanego na rezultaty, zatwierdzone PROW były długie i skomplikowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia utrudniają osiągnięcie ambitnego celu zakładającego położenie większego nacisku na rezultaty i wykonanie zadań. Trybunał zauważył również, że spełnienie rozbudowanych wymogów co do zawartości PROW wiązało się z koniecznością podjęcia dużych wysiłków administracyjnych przez organy krajowe.

V

Trybunał przeanalizował procedurę programowania w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, by sprawdzić, czy została ona przeprowadzona w sposób, który umożliwiłby rozpoczęcie realizacji PROW wcześniej niż w poprzednich okresach i tym samym pozwolił uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień. Z ustaleń Trybunału wynika, że mimo wysiłków Komisji, podobnie jak w poprzednim cyklu programowania, wdrażanie PROW nie rozpoczęło się wcześniej, a realizacja zaplanowanych wydatków rozpoczęła się wolniej niż w poprzednim okresie.

VI

W niniejszym sprawozdaniu sformułowano zalecenia mające usprawnić i udoskonalić następny proces programowania. Trybunał zaleca, by Komisja:

 1. dopilnowała, by w jej wnioskach dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich wzmocnić wymogi w zakresie spójności między poszczególnymi programami;
 2. dokonała przeglądu struktury dokumentów programowych w celu ich uproszczenia i zmniejszenia liczby wymogów;
 3. we współpracy z państwami członkowskimi zapewniła, by w rozszerzonym rocznym sprawozdaniu z wykonania w 2019 r. przedstawiono jasne i kompleksowe informacje na temat osiągnięć w ramach programów;
 4. precyzyjniej określiła różne rodzaje wskaźników wykonania, korzystając w tym celu z dobrych praktyk wypracowanych przez organy krajowe i organizacje międzynarodowe;
 5. zweryfikowała i przeanalizowała doświadczenia z wdrażania obecnego systemu dotyczące m.in. wpływu rezerwy wykonania, stosowności wskaźników rezultatu decydujących o dostępie do środków z rezerwy oraz korzystania z sankcji finansowych w przypadku osiągania wyników gorszych niż zaplanowano;
 6. sporządziła wnioski legislacyjne dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem.
VII

Trybunał zaleca również Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, by rozważyły dostosowanie strategii długofalowej i procesu kształtowania polityki do cyklu budżetowego, a także dokonały kompleksowego przeglądu wydatków, zanim ustalony zostanie nowy budżet długoterminowy.

Wstęp

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich

01

Unijne wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma na celu zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, wspieranie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarek i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy3. W latach 2014–2020 Unia Europejska zamierza wydać na ten cel niemal 100 mld euro – między 14 a 19 mld euro rocznie z wyjątkiem roku 2014 (zob. tabela 1). Wydatki na rozwój obszarów wiejskich stanowią jedną czwartą łącznej kwoty wydatkowanej w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), a ich znaczenie jest widoczne w kontekście finansowania WPR (zob. tabela 1). Jak wynika z informacji DG AGRI4, całkowite wsparcie dla rolnictwa ze środków publicznych stanowi 36% łącznego dochodu czynników produkcji rolniczej5.

Tabela 1

Finansowanie ze środków EFRROW w kontekście WPR

  UE 28, w mln euro, w cenach bieżących
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem
Rozwój obszarów wiejskich1 5 299 18 184 18 684 14 371 14 381 14 330 14 333 99 582
Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia1 43 778 44 190 43 950 44 146 44 162 44 241 44 263 308 730

1Dziewiąte sprawozdanie finansowe na temat EFRROW, Komisja Europejska, COM(2016) 632 final.

02

Każdy kraj UE otrzymuje pulę środków finansowych na siedmioletni okres programowania (zob. wykres 1).

Wykres 1

Finansowanie z EFRROW na lata 2014-2020 w rozbiciu na państwa członkowskie

Image: Finansowanie z EFRROW na lata 2014-2020 w rozbiciu na państwa członkowskie

Uwaga: Łączna kwota może nie odpowiadać sumie poszczególnych wartości ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: załącznik I do rozporządzenia w sprawie EFRROW (z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem (UE) 2015/791).

03

Ze środków EFRROW udzielane jest wsparcie finansowe na działania realizowane przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW). PROW zapewniają ramy inwestowania w projekty w gospodarstwach rolnych lub na terenach wiejskich w oparciu o potrzeby gospodarcze, środowiskowe lub społeczne stwierdzone na szczeblu krajowym bądź regionalnym. Projekty takie mogą obejmować inwestycje w gospodarstwa rolne i ich modernizację, dotacje na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, przejście na rolnictwo ekologiczne, agroturystykę, odnowę wsi, zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich czy rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania te są współfinansowane ze środków krajowych, regionalnych lub prywatnych.

04

Na okres programowania 2014–2020 28 państw członkowskich przyjęło 118 różnych PROW, przy czym 20 państw przyjęło programy krajowe, a osiem zdecydowało się na programy regionalne6.

05

PROW są opracowywane we współpracy z partnerami gospodarczymi, społecznymi i działającymi na rzecz ochrony środowiska, a następnie przedkładane przez władze krajowe lub regionalne Komisji, która odpowiada za ich zatwierdzenie.

Rozwój obszarów wiejskich jako element szerszej strategii UE

06

EFRROW jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), obok Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W przeszłości EFRROW, EFMR oraz EFRR / Fundusz Spójności / EFS działały niezależnie od siebie, na podstawie osobnych rozporządzeń i odnośnych PROW lub programów operacyjnych. W okresie programowania 2014–2020 tych pięć funduszy EFSI zostało objętych jednym rozporządzeniem zbiorczym, tzw. rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów. Rozporządzenie to określa wspólne ramy strategiczne7 (zob. wykres 2) mające zastosowanie do wszystkich funduszy EFSI i ułatwiające programowanie i koordynację.

Wykres 2

Przegląd ram polityki na okres 2014–2020

Image: Przegląd ram polityki na okres 2014–2020

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentów DG AGRI z wytycznymi.

07

To nowe podejście miało na celu ułatwienie koordynacji terytorialnej interwencji podejmowanych przez Unię, a także umożliwienie, by wszystkie fundusze EFSI przyczyniały się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu8.

08

Od 2014 r. każde państwo członkowskie miało obowiązek ustanowienia umowy partnerstwa9, która przewiduje wymóg, by w danym kraju wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne były ze sobą skoordynowane. Umowy te określają, w jaki sposób władze krajowe planują wykorzystać środki z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Są one przygotowywane zgodnie z zasadami przewodnimi wspólnych ram strategicznych10, przy czym dla każdego państwa członkowskiego istnieje jedna umowa partnerstwa. Umowy te są zawierane na cały okres programowania, obejmują wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz określają cele i cele tematyczne państw członkowskich, zapewniając tym samym ogólny przegląd informacji, które są uszczegółowiane w indywidualnych programach. Umowy partnerstwa zatwierdza Komisja.

09

11 celów tematycznych11 zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów ma zapewnić powiązanie między pięcioma funduszami EFSI a strategią „Europa 2020”12. W przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich długofalowe cele strategiczne na okres 2014–2020 mają postać sześciu priorytetów podzielonych na 18 celów szczegółowych (zob. załącznik I). Priorytety te stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych przedstawionych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów i „przyczyniają się do osiągnięcia celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz łagodzenia zmiany klimatu”13.

Większy nacisk na osiąganie wyników

10

W strategicznych ramach unijnych na lata 2014–2020 jednym z głównych celów było zarządzanie budżetem UE w sposób bardziej ukierunkowany na wykonanie zadań i osiąganie rezultatów. Ów cel znalazł odzwierciedlenie między innymi w podjętej w 2015 r. przez Komisję inicjatywie dotyczącej „Budżetu zorientowanego na wyniki”, w której położono nacisk na mierzalne rezultaty oraz skuteczność i wydajność wydatków unijnych. Jej celem było odejście od zakorzenionej praktyki budżetowej, która „[…] koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu środków i zgodności z przepisami, w mniejszym stopniu zaś na wynikach”, zważywszy na to, że „należy niezwłocznie dokonać zmian systemowych w sposobie budżetowania środków, wykonywania budżetu oraz wykorzystania zasobów”.

11

Takie podejście wiązało się jednak z poważnym problemem polegającym na tym, że planowanie nowego okresu programowania zaczyna się, zanim udostępnione zostaną odpowiednie i istotne dane na temat wydatków oraz rezultatów osiągniętych w poprzednim okresie (zob. ramka 1). Tym samym praktycznie niemożliwe jest planowanie z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń pokazujących, które rozwiązania sprawdziły się lepiej z perspektywy osiągnięcia założonych celów. W tych okolicznościach bardziej prawdopodobne jest, że zasoby zostaną przydzielone tam, gdzie można w większym stopniu oczekiwać, że zostaną wykorzystane.

Ramka 1

Brak istotnych informacji w momencie planowania nowego okresu

Wnioski ustawodawcze dotyczące nowych ram prawnych EFSI na lata 2014–2020 pochodzą z października 2011 r., natomiast podsumowanie ocen śródokresowych14 PROW na okres programowania 2007–2013 ukończono w październiku 2012 r.

Opóźnione wdrażanie PROW przyjętych na okres programowania 2007–2013 oznaczało, że sprawozdania z oceny śródokresowej nie zawierały dostatecznych informacji na temat realizacji i osiągniętych rezultatów.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

12

Trybunał przeanalizował, czy w nowych ramach prawnych (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, rozporządzenie w sprawie EFRROW i inne powiązane rozporządzenia Komisji) odzwierciedlono większy nacisk na osiąganie wyników oraz czy nowy proces programowania umożliwił i doprowadził do opracowania PROW dobrej jakości, które mogą przyczynić się do lepszych rezultatów. W tym celu skoncentrował się on na sprawdzeniu:

 • PROW pod kątem ich spójności, komplementarności i synergii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu15,
 • definicji wzmocnionej logiki interwencji oraz jej uwzględnienia w PROW.
13

Ponadto przeanalizował on, czy nowe ramy wykonania mają szansę przełożyć się na większy nacisk na rezultaty.

14

Sprawdzono również, czy proces zatwierdzania PROW przebiegał terminowo.

15

Kontrolę przeprowadzono w okresie od marca 2016 r. do lutego 2017 r. Opierała się ona na przeglądzie informacji i dokumentów uzyskanych od Komisji i państw członkowskich, dotyczących procesu zatwierdzania wybranych PROW. Analizując ten proces, Trybunał korzystał z wyników prac Służby Audytu Wewnętrznego Komisji, o ile ich zakres pokrywał się z zakresem kontroli Trybunału.

16

W ramach kontroli Trybunał skoncentrował się na 10 wybranych zatwierdzonych PROW (zarówno krajowych, jak i regionalnych), a także uwzględnił dwa PROW zweryfikowane przez Służbę Audytu Wewnętrznego16. W ramach przeglądu PROW skupiono się na ustalonym zestawie działań i poddziałań17, tak by umożliwić dokonanie porównań oraz wykorzystać istniejącą wiedzę i wyniki wcześniejszych kontroli, a jednocześnie zapewnić znaczny zasięg kontroli z perspektywy finansowania. Uwzględniono również szereg unijnych priorytetów i celów szczegółowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Uwagi

Koncepcja ram programowania na lata 2014–2020 była bardziej ambitna, ale realizacja obarczona była poważnymi niedociągnięciami

Bardziej ambitne i wymagające ramy strategiczne odzwierciedlają nowe podejście zorientowane na wyniki…

17

Włączenie EFRROW do rozporządzenia zbiorczego, jak również ustanowienie umów partnerstwa przewidujących koordynację i zapewnienie spójności między wszystkimi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w każdym kraju (zob. pkt 69) stanowiło nowy wymóg, którego celem było umożliwienie, by polityka rozwoju obszarów wiejskich mogła w większym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia celów inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

18

Ramy prawne na okres programowania 2014–2020 obejmowały szereg koncepcji i wymogów mających zwiększyć nacisk na rezultaty. Przy ich opracowywaniu korzystano z doświadczeń z poprzednich okresów programowania, a także z zaleceń Trybunału18 dotyczących optymalnego wykorzystania środków w ramach interwencji UE.

19

Poniżej wyszczególniono nowe wymogi co do struktury PROW19 wynikające z ukierunkowania na osiąganie rezultatów:

 • Wzmocniona logika interwencji powinna znaleźć odzwierciedlenie przy wyborze działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przy decyzji w sprawie ich kombinacji i przyznawania im priorytetu. Należy przy tym uwzględnić rezultaty analizy SWOT oraz stwierdzone potrzeby, tak aby osiągnąć priorytety unijne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 • Większe ukierunkowanie na osiąganie rezultatów poprzez ustanowienie „ram wykonania” opierających się na nowym wspólnym systemie monitorowania i oceny, w tym „rezerwy wykonania”20.
 • „Warunek wstępny […] jest niezbędnym warunkiem wstępnym efektywnego i wydajnego osiągnięcia […] priorytetu unijnego”21. W przypadku niespełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych w momencie przygotowywania PROW dane państwo członkowskie musi je spełnić do dnia 31 grudnia 2016 r. i przedstawić Komisji w 2017 r. sprawozdanie z ich wypełnienia22.

…jednak realizacja ograniczyła wpływ działań podjętych w tym zakresie

PROW są spójne ze strategią „Europa 2020”…
20

Aby zapewnić spójność programów EFSI ze strategią „Europa 2020”, w umowach partnerstwa i programach w obszarze spójności wykorzystano cele tematyczne, tak by zapewnić odpowiednią strukturę przedstawionych w nich informacji. PROW z kolei skonstruowane są tak, by odzwierciedlić sześć unijnych priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które z kolei są podzielone na cele szczegółowe. Tym samym powiązanie PROW z celami tematycznymi i strategią „Europa 2020” nie jest tak oczywiste jak w przypadku innych programów EFSI.

21

Mimo to spójność tych programów ze strategią „Europa 2020” można wykazać za pomocą:

 1. określonych z góry działań, które zostały opracowane w taki sposób, by wnosić wkład na rzecz unijnych priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich23;
 2. celów szczegółowych, które można powiązać z 11 celami tematycznymi24.

Wykres 3

Powiązania między celami tematycznymi oraz priorytetami i działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Image: Powiązania między celami tematycznymi oraz priorytetami i działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
22

Ponieważ definicje w umowach partnerstwa i PROW były sformułowane w sposób ogólny, nietrudno było zapewnić spójność między tymi dokumentami:

 • priorytety w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i powiązane z nimi cele szczegółowe były spójne z celami tematycznymi wskazanymi w umowach partnerstwa jako mające znaczenie dla EFRROW;
 • orientacyjny przydział środków z EFRROW na poszczególne priorytety z zakresu rozwoju obszarów wiejskich pokrywał się z przydziałem środków finansowych w umowach partnerstwa.
… trudno jest jednak ocenić ich zakładany wkład w poszczególne cele tematyczne
23

Jak wyjaśniono powyżej (zob. pkt 20), struktura PROW nie odzwierciedla celów tematycznych, toteż ich spodziewany wkład w realizację każdego z tych celów musi zostać poddany ocenie na poziomie priorytetów i celów szczegółowych w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Informacje na temat rezultatów są gromadzone jedynie w odniesieniu do celów szczegółowych. W pewnych przypadkach cel tematyczny jest powiązany z kilkoma celami szczegółowymi w ramach różnych priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto jedno działanie może przyczyniać się do osiągnięcia kilku priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, z drugiej strony zaś kilka działań może być istotnych w kontekście jednego priorytetu.

24

Czynniki te utrudniają skwantyfikowanie przewidywanego wkładu PROW w osiągnięcie konkretnego celu tematycznego bądź w realizację strategii „Europa 2020” jako całości (zob. ramka 2).

Ramka 2

Przykład dotyczący działania 4 (Inwestycje majątkowe)

We włoskim PROW (Kampania) zaplanowano łączne wydatki publiczne w wysokości 569 mln euro na działanie 4 – Inwestycje majątkowe.

Wydatki te rozkładają się na cztery priorytety w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (priorytet II – Rentowność gospodarstw; priorytet III – Organizacja łańcucha dostaw żywności; priorytet IV – Ekosystemy; priorytet V – Efektywne gospodarowanie zasobami), nie oszacowano jednak, jakie kwoty przypadną na poszczególne poddziałania.

Każdy z czterech priorytetów jest powiązany z innymi działaniami (np. priorytet IV – Ekosystemy wiąże się z działaniami 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 i 16), czego skutkiem jest skomplikowana sieć powiązań między wieloma działaniami i priorytetami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Brak koordynacji, komplementarności i synergii z pozostałymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz z innymi funduszami unijnymi
25

W swoim sprawozdaniu rocznym za 2014 r.25 Trybunał zauważył, że choć logicznie rzecz biorąc umowy partnerstwa powinny być dokumentem w którym wykazuje się komplementarność i synergię w korzystaniu z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, nie uwzględniono w nich odpowiednio tych kwestii. Trybunał zwrócił także uwagę na brak wytycznych operacyjnych co do tego, w jaki sposób w umowach partnerstwa i programach osiągnąć komplementarność i synergię między sektorami. Dokonany przez Trybunał przegląd umów partnerstwa potwierdza te ustalenia.

26

W odpowiedziach do sprawozdania rocznego Komisja stwierdziła, że w programach EFSI należy ustanowić bardziej szczegółowe mechanizmy w celu zapewnienia takiej koordynacji. W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów przewidziano wymóg, by w każdym programie zawarto rozwiązania zapewniające skuteczne, efektywne i skoordynowane wdrażanie funduszy EFSI26.

27

PROW są jednak również bardzo ogólnikowe w tym obszarze i zazwyczaj nie dają konkretnych podstaw do zapewnienia komplementarności i synergii z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, wsparciem z filaru I czy innymi instrumentami publicznymi.

28

We wspólnych ramach strategicznych promuje się co prawda skuteczną koordynację, tak by zwiększyć oddziaływanie funduszy, jednak w PROW skontrolowanych przez Trybunał skupiano się głównie na kwestii rozgraniczenia i unikania podwójnego finansowania, nie zaś na poszukiwaniu komplementarności i synergii. Trybunał ustalił, że w PROW wskazano szereg obszarów, w których finansowanie mogło pochodzić z wielu różnych źródeł, i określono bardzo ogólne zasady rozgraniczenia (zob. ramka 3). Nie podano jednak żadnych informacji na temat potencjalnej wartości dodanej, jaką można by osiągnąć dzięki zapewnieniu skutecznej koordynacji tych rozmaitych źródeł finansowania.

Ramka 3

Przykłady informacji na temat komplementarności, które były zbyt ogólne lub obejmowały jedynie kwestię rozgraniczenia funduszy

Kampania (Włochy): Komplementarność między EFRROW i innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi można zaobserwować w następujących obszarach:

 • w przypadku infrastruktury szerokopasmowej środki z EFRROW posłużą w celu uzupełnienia inwestycji finansowanych z EFRR na obszarach wiejskich;
 • na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z EFRR finansowana będzie budowa głównych dróg, z EFRROW natomiast – budowa (gminnych) dróg wiejskich;
 • EFS będzie wspierał ogólny rozwój społeczny na obszarach wiejskich, podczas gdy ze środków EFRROW na tych obszarach finansowane będą działania dotyczące bezpośrednio rolnictwa.

Rumuński PROW: „Komplementarność między filarami I i II […] opierać się będzie […], ex ante, na rozgraniczeniu działań / inwestycji wspieranych ze środków EFRG i ze środków EFRROW, tak by zapobiec podwójnemu finansowaniu […]. Protokół […] zapewnia uniknięcie podwójnego finansowania poprzez wymianę informacji na temat projektów finansowanych z EFRG i przedłożonych przez potencjalnych beneficjentów EFRROW”.

29

Zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi programowania strategicznego na lata 2014–2020 w PROW należy podać szczegółowe informacje dotyczące mechanizmów, które będą wykorzystywane w przyszłości w celu powiadamiania Komisji o skuteczności koordynacji. W PROW objętych przeglądem znalazło się jednak niewiele użytecznych informacji na ten temat.

Zastosowanie wzmocnionej logiki interwencji nie przyniosło zakładanych rezultatów
30

Zgodnie z wytycznymi Komisji27 logika interwencji to logiczny związek między problemem, który ma zostać rozwiązany (lub celem, który należy zrealizować), przyczynami tego problemu i możliwymi wariantami działania (lub działaniami unijnymi, które zostały podjęte), by rozwiązać problem lub osiągnąć dany cel. W kontekście rozwoju obszarów wiejskich oznacza to, że w PROW należy w jasny sposób wykazać związek między ustalonymi potrzebami krajowymi/regionalnymi, środkami wsparcia wybranymi do realizacji w celu zaspokojenia tych potrzeb oraz przyjętymi wartościami docelowymi w zakresie wkładu lub produktów i oczekiwanymi rezultatami.

31

W nowym okresie programowania, działając zgodnie z duchem koncepcji przewidującej większe ukierunkowanie na rezultaty, Komisja położyła nacisk na zapewnienie lepszego powiązania między stwierdzonymi potrzebami i działaniami wybranymi do realizacji w celu zaspokojenia tych potrzeb.

32

Koncepcja wzmocnionej logiki interwencji przewidywała szereg wymogów, jeśli chodzi o strukturę PROW:

Ramka 4

Wymogi względem PROW dotyczące ewaluacji, analizy i wykonania zadań

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie EFRROW każdy program rozwoju obszarów wiejskich obejmuje:

 • ewaluację ex ante;
 • analizę SWOT sytuacji oraz określenie potrzeb, które trzeba zaspokoić, w oparciu o priorytety unijne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
 • opis strategii, który wykazuje, że w przypadku każdego z celów szczegółowych wyznaczono odpowiednie cele i wybrano odpowiednie połączenia działań w oparciu o solidną logikę interwencji i że przydział środków finansowych na działania programu jest uzasadniony i odpowiedni do osiągnięcia wyznaczonych celów;
 • ocenę spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych oraz opis działań, które należy podjąć, jeśli któreś z nich nie zostały spełnione;
 • opis ram wykonania;
 • opis każdego z wybranych działań;
 • plan ewaluacji;
 • plan finansowania;
 • plan wskaźników, w podziale na cele szczegółowe, obejmujący cele wraz z planowanymi produktami i wydatkami w ramach każdego działania dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich wybranego w odniesieniu do odpowiedniego celu szczegółowego;
 • w stosownych przypadkach, tabelę dotyczącą dodatkowego krajowego finansowania przypadającego na dane działanie;
 • informacje dotyczące komplementarności z działaniami finansowanymi przez inne instrumenty WPR i przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne („EFSI”).
33

PROW objęte przeglądem Trybunału zawierały wszystkie te elementy. Nie wykazano w nich jednak w jasny sposób powiązania między oceną potrzeb a wybranymi działaniami. W rezultacie logika interwencji była niejasna.

Ocena potrzeb
34

W poszczególnych PROW należy przedstawić szczegółową ocenę potrzeb opierającą się na analizie SWOT, tak by umożliwić wskazanie najbardziej znaczących i istotnych potrzeb. Potrzeby te muszą być powiązane z konkretnymi celami szczegółowymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie EFRROW.

35

W PROW objętych przeglądem Trybunału potrzeby były zdefiniowane w sposób formalny, tautologiczny i ogólnikowy. Często ich opis stanowił zaledwie przeformułowanie określonych z góry celów szczegółowych. Kilka odnośnych przykładów przedstawiono w ramce 5.

Ramka 5

Przykłady ogólnikowo sformułowanych potrzeb lub przeformułowania celów już istniejących

Irlandia: „Dobrze ukierunkowany i opracowany program rolnośrodowiskowy” – przykład ogólnej potrzeby, której opis głosi, że „Właściwie opracowane, ukierunkowane, monitorowane i zarządzane działania przyczynią się do osiągnięcia celów przyjętych przez Irlandię w ramach różnych dyrektyw, strategii itp.”.

Rumunia: „Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich i ich dywersyfikacja” – przeformułowanie celu szczegółowego 6a „Różnicowanie działalności i tworzenie miejsc pracy”.

Polska: „Odtwarzanie i ochrona różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi” – przeformułowanie celu szczegółowego 4a „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami […]”.

36

W żadnym z PROW objętych przeglądem Trybunału nie przedstawiono skwantyfikowanego opisu stwierdzonych potrzeb. Utrudnia to – a nawet uniemożliwia – dokonanie oceny na etapie programowania, czy zaplanowane wsparcie finansowe jest proporcjonalne do stwierdzonych potrzeb i czy może przyczynić się do ich zaspokojenia. Analogicznie brak skwantyfikowanego opisu tych potrzeb spowoduje, że na etapie ewaluacji trudno będzie ocenić, w jakim stopniu potrzeby zostały zaspokojone za pośrednictwem wybranych działań.

37

Spośród PROW objętych przeglądem Trybunału jedynie w Hiszpanii (La Rioja) i we Włoszech (Kampania) dokonano uszeregowania potrzeb pod względem ich znaczenia.

38

Mimo że w przepisach nie przewidziano odnośnego wymogu, Trybunał jest zdania, że na etapie ustalania potrzeb w procesie programowania należy również uwzględnić doświadczenia i wnioski wyciągnięte z poprzednich okresów. PROW to instrumenty polityki sporządzane cyklicznie. Również w celach w zakresie rozwoju obszarów wiejskich występuje znaczny stopień ciągłości. Mimo to w programach skontrolowanych przez Trybunał nie było żadnych odniesień do rezultatów działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zrealizowanych w poprzednich okresach.

Wybór działań
39

Aby uzasadnić wybór konkretnych działań, w PROW należy objaśnić powiązanie między stwierdzonymi potrzebami, przyjętymi wartościami docelowymi i działaniami wybranymi do realizacji.

40

W praktyce jednak struktura PROW sprawia, że trudno jest ustalić taki związek. Informacje na temat wybranych działań koncentrują się głównie na tym, jakie kroki zaplanowano, rzadko natomiast dają jasny obraz faktycznie oczekiwanych rezultatów, który wykraczałby poza ogólne odniesienie do celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (zob. ramka 6). W rezultacie trudno będzie wykazać, w jaki sposób i w jakim stopniu wybrane działania (lub poddziałania) przyczynią się do zaspokojenia stwierdzonych potrzeb.

Ramka 6

Przykłady ogólnych odniesień do celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Grecja: działanie 4.1 – „Wsparcie na rzecz gospodarstw rolnych, które wytwarzają głównie produkty rolne wysokiej jakości, zwiększy ich konkurencyjność i ułatwi im wejście na nowe rynki zbytu […]. Zwiększy również […] dochody beneficjentów i przyczyni się do utrzymania istniejących i stworzenia nowych miejsc pracy”.

Rumunia: działanie 4.1 – „Działanie 4.1 przyczyni się do: poprawy ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych poprzez zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zróżnicowanie działalności rolnej oraz podniesienie jakości ich produktów; restrukturyzacji małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przekształcenia ich w gospodarstwa komercyjne; przestrzegania standardów unijnych obowiązujących w przypadku każdego rodzaju inwestycji; zwiększenia wartości dodanej produktów rolnych poprzez przetwarzanie ich na poziomie gospodarstwa i wprowadzanie ich bezpośrednio na rynek w celu stworzenia i promowania zintegrowanych łańcuchów dostaw żywności”.

41

W PROW należy również uzasadnić przydział środków na poszczególne działania. W żadnym ze skontrolowanych PROW nie podano jednak takiego uzasadnienia ani nie przeanalizowano, czy wsparcie zostało właściwie ukierunkowane oraz czy jego wysokość była odpowiednia z perspektywy przyjętych wartości docelowych. Zdaniem Trybunału samo wyszczególnienie kwot przyznanych na poszczególne działania nie stanowi odpowiedniego uzasadnienia ani nie pokazuje, że wsparcie ustalono na właściwym poziomie.

Nowe ramy wykonania mogą jedynie w ograniczonym stopniu przyczynić się do zwiększenia nacisku na osiąganie rezultatów

System CMES może poprawić sytuację, ale ma również ograniczenia, jeśli chodzi o pomiar rezultatów

42

W przepisach przewidziano wymóg, by w umowach partnerstwa i PROW zawrzeć ocenę spełnienia warunków wstępnych z bezpośrednim odniesieniem do wydajnego i skutecznego osiągnięcia celów polityki.

43

W tym kontekście warunek wstępny G7 „Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu” przewidziany w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów wymaga istnienia skutecznego systemu (i) wskaźników rezultatu i (ii) gromadzenia danych statystycznych28. Procedura oceny w tym przypadku miała jednak charakter formalny, ponieważ zdaniem Komisji istnienie systemu CMES wystarczało, by zagwarantować, że warunek wstępny G7 został spełniony w zadowalającym stopniu. Tym samym w rozporządzeniu Komisji przewidziano ogólne zwolnienie dla państw członkowskich w tym względzie29.

44

W przypadku większości PROW uznano – na podstawie ogólnego zwolnienia – że warunek wstępny G7 został zasadniczo spełniony, mimo że nie oceniono tego w praktyce. W sprawozdaniu specjalnym nr 12/2013 dotyczącym wydatków UE na politykę rozwoju obszarów wiejskich Trybunał stwierdził, że gromadzone dane na temat rezultatów nie były wystarczająco wiarygodne, co oznacza, że Komisja zatwierdziła większość PROW, nie wymagając dodatkowych dowodów ani nie sprawdzając, czy istnieje skuteczny system gromadzenia danych statystycznych.

45

Fakt, że organy krajowe odpowiedzialne za PROW niewchodzące w skład próby kontrolnej Trybunału postanowiły nie korzystać ze zwolnienia i w wyniku przeprowadzonej oceny uznały, że warunek wstępny G7 nie został spełniony30, wskazuje, że kwestia ta nie powinna była zostać pominięta.

46

Aby zapewnić właściwy pomiar wyników, oprócz skutecznego systemu gromadzenia wiarygodnych danych konieczne są również odpowiednie wskaźniki i sprawozdawczość. W tym względzie przeprowadzona kontrola potwierdza wniosek Trybunału sformułowany w sprawozdaniu rocznym za 2014 r., że „wprowadzenie wspólnych wskaźników dla każdego z funduszy stanowi istotny krok”, w ich koncepcji występują jednak ograniczenia31.

47

Istotne znaczenie ma fakt, że w rozporządzeniu w sprawie EFRROW ustanowiono wspólne wskaźniki mające zastosowanie do wszystkich PROW. Pomoże to bowiem zharmonizować wskaźniki wkładu i produktu na poziomie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz przyczyni się do poprawy monitorowania wdrażania tej polityki.

48

Podobnie, nowy wymóg przedłożenia w 2017 i 2019 r. ulepszonych rocznych sprawozdań z wdrażania32 powinien ułatwić korzystanie ze wskaźników rezultatu w celu skwantyfikowania osiągnięć programów, a także pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na wspólne pytania oceniające.

49

Oprócz monitorowania bieżących programów wymóg ten może również sprawić, że istotne informacje będą dostępne w odpowiednim terminie, co umożliwi ich uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji w sprawie kolejnego okresu programowania, a także pomoże w przerwaniu błędnego koła polegającego na tym, że treść nowych programów jest ustalana mimo braku wystarczających informacji na temat rezultatów z poprzednich okresów (zob. pkt 11 i 38).

50

Pomimo ulepszeń opisanych powyżej potencjał wspólnych wskaźników produktu i rezultatu wymaganych na mocy rozporządzenia w sprawie EFRROW z punktu widzenia pomiaru skuteczności i wydajności PROW pod kątem osiągania rezultatów jest ograniczony (zob. przykłady w ramce 7), co wynika z następujących powodów:

 • niektóre wskaźniki produktu to w rzeczywistości wskaźniki wkładu;
 • większość wskaźników rezultatu nie odpowiada definicji wskaźnika „rezultatu”, lecz ma charakter wskaźników produktu wyrażonych jako odsetek, w związku z czym jedynie w ograniczonym stopniu pomoże udzielić odpowiedzi na wspólne pytania oceniające.

Ramka 7

Przykłady wskaźników produktu/rezultatu, które zostały błędnie zaklasyfikowane w CMES

Przykład wskaźnika wkładu nieprawidłowo zaklasyfikowanego jako wskaźnik produktu

„O.1: Wydatki ze środków publicznych ogółem” – wskaźnik ten nie zapewnia informacji na temat produktów programu (tj. nie definiuje produktu), a jedynie na temat publicznych zasobów finansowych wykorzystanych w celu realizacji programu, co dokładnie pokrywa się z definicją wkładu.

Przykład wskaźnika produktu nieprawidłowo zaklasyfikowanego jako wskaźnik rezultatu

„R4: procent gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie w ramach systemów jakości, rynków lokalnych i krótkich cykli dostaw oraz grup/organizacji producentów” – wskaźnik ten dotyczy odsetka gospodarstw objętych wsparciem, co w najlepszym przypadku można uznać za produkt osiągnięty w ramach programu. Nie odzwierciedla on natomiast rezultatów („bezpośredni wpływ programu na jego adresatów i odbiorców”) osiągniętych przez gospodarstwa rolne objęte wsparciem, jeśli chodzi o jakość, rynki lokalne czy krótkie cykle dostaw.

51

Choć państwa członkowskie uwzględniły dodatkowe wskaźniki w PROW objętych kontrolą, większość tych wskaźników nie odpowiadała definicji wskaźnika rezultatu, w związku z czym nie zapewnią one lepszej podstawy do oceny bezpośredniego wpływu programu na jego odbiorców, co przedstawiono w ramce 8.

Ramka 8

Przykłady dodatkowych wskaźników produktu / wskaźników docelowych, których nie można wykorzystać w celu pomiaru rezultatów

Przykład dodatkowego wskaźnika produktu w rumuńskim PROW:

„Infrastruktura wodna/ściekowa finansowana z poddziałania 7.2 (w km)”.

Przykład dodatkowego wskaźnika docelowego we francuskim PROW (Lotaryngia):

„Powierzchnia objęta procesem przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych”.

Przykład dodatkowego wskaźnika produktu w irlandzkim PROW:

„Liczba operacji wsparcia na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych”.

52

Niektóre państwa członkowskie określają jednak przydatne i właściwe wskaźniki rezultatu na poziomie działania, takie jak „średni procentowy wzrost wielkości ekonomicznej (standardowa produkcja) gospodarstw objętych wsparciem” czy „średnia wielkość gospodarstw objętych wsparciem po realizacji biznesplanu”33. W sprawozdaniu rocznym za 2016 r.34 Trybunał przeanalizował i porównał praktyki w zakresie sprawozdawczości na temat wyników opracowane przez inne instytucje, takie jak WHO, Bank Światowy czy OECD. Takie przykłady dobrych praktyk mogłyby zostać rozpowszechnione i wykorzystane przez Komisję i organy krajowe.

„Rezerwa wykonania” nie zapewnia efektu zachęty bądź zapewnia go w niewielkim stopniu

53

Aby wspierać ukierunkowanie na wykonanie zadań i osiąganie celów, umowy partnerstwa i programy na okres programowania 2014–2020 muszą uwzględniać rezerwę wykonania w wysokości (około) 6% środków przydzielonych na EFSI. Zasoby te są obecnie zablokowane, ale mogą zostać udostępnione po planowanym na 2019 r. przeglądzie ram wykonania ustanowionych we wszystkich PROW, po spełnieniu lub przekroczeniu pewnych wymogów35.

54

Należy podkreślić, że choć obowiązek ustanowienia rezerwy wykonania to nowy element w okresie programowania 2014–2020, sama koncepcja nie jest nowa, ponieważ była już stosowana w pewnym zakresie w poprzednich okresach, choć jej wpływ na wyniki był ograniczony. Przykładowo rezerwa wykonania – podlegająca wprawdzie innym procesom – istniała również dla funduszy strukturalnych w okresie programowania 2000–2006. Jak Trybunał stwierdził w sprawozdaniu specjalnym nr 1/200736, rezerwa ta nie była jednak ukierunkowana na wyniki, lecz wykorzystano ją głównie po to, by „zmaksymalizować wydatki, a nie aby skoncentrować je w obszarach odznaczających się szczególną skutecznością”. Podobnie w sprawozdaniach rocznych za 2013 i 2014 r.37 Trybunał zauważył, że „wpływ rezerwy wykonania na zwiększenie nacisku na osiąganie wyników będzie prawdopodobnie co najwyżej marginalny”.

Wskaźniki wykonania decydujące o dostępie do środków z rezerwy wykonania nie mierzą rezultatów, lecz służą jedynie do skwantyfikowania wkładu lub produktów
55

Ustanawiając cele pośrednie i cele końcowe wykorzystywane na potrzeby oceny spełnienia warunków uzyskania dostępu do rezerwy wykonania, państwa członkowskie są zobowiązane używać wstępnie określonych wskaźników ram wykonania albo uzupełnić lub zastąpić te wskaźniki innymi odpowiednimi wskaźnikami produktu określonymi w PROW38.

56

We wszystkich wybranych PROW wykorzystano 15 wstępnie określonych wskaźników zaproponowanych w rozporządzeniu Komisji i uzupełniono je o niewielką liczbę wskaźników dodatkowych. Przydatność tych wskaźników z perspektywy pomiaru wyników jest jednak ograniczona.

57

Po pierwsze w rozporządzeniu Komisji39 wstępnie określone wskaźniki zostały zdefiniowane nie jako wskaźniki rezultatu, lecz jednoznacznie jako wskaźniki produktu (np. liczba beneficjentów lub działań inwestycyjnych, powierzchnia gruntów rolnych bądź populacja objęta działaniem). Przykładowo jeden z proponowanych wskaźników – wydatki ze środków publicznych ogółem dla każdego priorytetu – to w rzeczywistości wskaźnik wkładu (zob. pkt 50) koncentrujący się na kwocie wydatkowanych środków, a tym samym na absorpcji funduszy.

58

Po drugie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji40, wszystkie dodatkowe wskaźniki, które państwa członkowskie wykorzystały w wybranych PROW, również były wskaźnikami produktu (np. liczba projektów lub beneficjentów, powierzchnia gruntów rolnych bądź populacja objęta działaniem – zob. ramka 9).

Ramka 9

Przykłady dodatkowych wskaźników ram wykonania, które nie mierzą rezultatów

Grecki PROW: „Liczba młodych rolników, którzy otrzymają przynajmniej jedną ratę do końca 2018 r.”.

Rumuński PROW: „Powierzchnia gruntów (w ha) objęta inwestycjami mającymi przyczynić się do oszczędności wody”.

Polski PROW: „Liczba beneficjentów w ramach inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (3B)”.

59

Dostęp do „rezerwy wykonania” uzależniony jest zatem od wydatków i bezpośrednich produktów, nie zaś od rezultatów. W ramach wykonania nie uwzględnia się odpowiednio kwestii osiągnięcia celów czy oczekiwanych rezultatów w trakcie wdrażania PROW. Do podobnych wniosków Trybunał doszedł w sprawozdaniu specjalnym na temat warunków wstępnych i rezerwy wykonania w obszarze spójności41.

Niektóre instytucje zarządzające przyjęły mało ambitne wartości docelowe decydujące o uzyskaniu dostępu do rezerwy wykonania
60

W przeszłości Trybunał i Komisja podkreślały42, że „istnieje nieodłączne ryzyko, że państwa członkowskie ustalą mało ambitne cele pośrednie i wartości docelowe w celu zapewnienia ich osiągnięcia, oraz że nie podejmą one wystarczających działań w celu przedstawienia poprawnych i rzetelnych danych, tak aby uniknąć sankcji w przypadku gorszych wyników”.

61

Trybunał ustalił, że w przypadku PROW objętych kontrolą organy krajowe wyznaczały zazwyczaj mało ambitne wartości docelowe, tak by ograniczyć ryzyko, że cele pośrednie nie zostaną osiągnięte (zob. wykres 4). Wartości docelowe ustalone na 2018 r. (tj. na koniec piątego roku w siedmioletnim okresie programowania) przewidują wykorzystanie średnio zaledwie 28% łącznych wydatków publicznych przydzielonych na okres programowania 2014–2020 (wartość ta waha się od 22% w przypadku Grecji do 51% w przypadku Irlandii). Bardzo istotna część tej wartości docelowej przypada nie na nowe zobowiązania objęte przepisami na lata 2014–2020, ale na operacje, na które zobowiązania zaciągnięto zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie 2007–201343.

Wykres 4

Cel przewidziany w ramach wykonania: docelowy poziom wydatków na 2018 r. wyrażony jako odsetek

Image: Cel przewidziany w ramach wykonania: docelowy poziom wydatków na 2018 r. wyrażony jako odsetek

Uwaga: Rok 2023 to ostatni rok kwalifikowalności wydatków z okresu programowania 2014–2020. Jeśliby założyć równomierny rozkład wydatków przez cały okres (od momentu zatwierdzenia każdego PROW do roku 2023), średnie wykorzystanie środków w 2018 r. powinno wynieść 41%.

Źródło: Analiza przeprowadzona przez Trybunał na podstawie danych z PROW.

62

Co więcej, zwolnienie z wymogu spełnienia warunku wstępnego G7 (zob. pkt 4245) oznacza, że nie ma obowiązku weryfikowania skuteczności ani wiarygodności istniejącego systemu pomiaru wyników. Organy krajowe mają niewielką motywację do tego, by udoskonalić obecne systemy, gdyż mogłoby to spowodować konieczność częstszego zgłaszania gorszych wyników.

Niektóre aspekty przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów w jeszcze większym stopniu ograniczały efekt zachęty do osiągania wyników
63

Potencjalna rola motywująca rezerwy wykonania jest ograniczona również ze względu na inne wady w jej koncepcji opisanej w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, na które Trybunał zwracał uwagę już wcześniej44:

 1. jeżeli cele pośrednie dla danego priorytetu nie zostały osiągnięte, rezerwa wykonania może zostać przesunięta do innych priorytetów45 w tym samym państwie członkowskim;
 2. sankcje finansowe nie mogą opierać się na wskaźnikach rezultatu, a możliwości ich nałożenia są dodatkowo ograniczone różnymi przepisami46.

Proces programowania wymagał znacznych wysiłków ze strony Komisji i państw członkowskich, lecz mimo to wdrażanie PROW rozpoczęło się wolniej niż w poprzednim okresie

Ograniczona rola PROW w planowaniu

64

Programowanie wsparcia na rozwój obszarów wiejskich to proces wieloetapowy (zob. wykres 5). Decyzję w sprawie przydziału środków finansowych na każde państwo członkowskie oraz w sprawie strategicznych ram prawnych podejmują Parlament Europejski i Rada zanim sporządzane są PROW. Państwa członkowskie, które zdecydowały się przyjąć programy regionalne, ustalają podział środków na poszczególne regiony przed przekazaniem PROW Komisji. Nie mają one obowiązku uzasadniać tych decyzji.

65

W rozporządzeniu w sprawie EFRROW47 przewidziano wymóg, by w PROW uzasadniono potrzeby, które mają zostać objęte działaniami, jak również wybór priorytetów, celów szczegółowych, działań i odpowiednich wartości docelowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W programach tych należy również wyjaśnić, w jaki sposób wybrane działania przyczynią się do realizacji odnośnych celów szczegółowych i priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W praktyce głównym zadaniem PROW jest jednak rozplanowanie wykorzystania przydzielonego wsparcia finansowego w określonych z góry ramach.

Wykres 5

PROW stanowią ostatni etap w procedurze programowania

Image: PROW stanowią ostatni etap w procedurze programowania

Obciążenie administracyjne dla Komisji i państw członkowskich

66

Aby usprawnić proces sporządzania i zatwierdzania PROW w nowych ramach, w 2012 r. DG AGRI powołała grupę zadaniową ds. rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r., która miała za zadanie pomóc państwom członkowskim w przygotowywaniu PROW na okres 2014–2020 i czuwać nad koordynacją działań w Komisji. W 2014 r. DG AGRI ustanowiła również tzw. radę zgodności, mającą zapewnić ogólną spójność w procesie oceny wstępnych wersji PROW.

67

Na wczesnym etapie procesu zatwierdzania Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt, z którego wynikało, że choć ogólne procesy oceny i przyjmowania PROW zostały solidnie przygotowane, wymagały one dalszego usprawnienia. Główne stwierdzone przez nią niedociągnięcia dotyczyły przestrzegania terminów określonych w przepisach (zob. pkt 81) oraz oceny pewnych aspektów osiągniętych wyników (np. w odniesieniu do niektórych warunków wstępnych, wskaźników oraz potrzeby większej koordynacji pomiędzy funduszami EFSI). Wykryto również nieodłączne ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych złożonością ram regulacyjnych. W mniejszym stopniu Służba Audytu Wewnętrznego wskazała również obszary, w których należałoby udoskonalić wewnętrzne wytyczne48.

68

Aby ułatwić opracowywanie PROW, Komisja sporządziła liczne dokumenty z wytycznymi dla państw członkowskich (na potrzeby niniejszej kontroli Trybunał przygotował listę 37 takich dokumentów liczących łącznie ponad 1 500 stron). Proces przygotowawczy obejmował również udostępnianie Komisji i przedstawicielom państw członkowskich projektów rozporządzeń i wytycznych do dyskusji, tak aby zapewnić takie samo rozumienie pewnych kluczowych koncepcji oraz umożliwić wymianę informacji na temat dobrych praktyk oraz praktyk, których należy unikać.

69

W ramach przygotowań do nowej procedury programowania zadbano również o koordynację oraz rozpowszechnianie informacji i wiedzy fachowej w DG AGRI. W tym celu grupa robocza ds. rozwoju obszarów wiejskich była wspierana w swoich pracach przez tematyczne grupy robocze, a rada zgodności informowała pozostałe działy o istotnych zagadnieniach za pomocą wewnętrznych biuletynów oraz przekazywała odnośne informacje państwom członkowskim za pośrednictwem Komitetu Monitorującego PROW.

70

DG AGRI sporządziła „vademecum” dotyczące PROW na lata 2014–2020 oraz opracowała zestaw 23 standardowych list kontrolnych (obejmujących około 1 400 różnych czynności weryfikacyjnych, które należy wykonać w trakcie przeglądu i zatwierdzania)49 zawierający szczegółowe informacje na temat zadań operacyjnych w ramach oceny i zatwierdzania PROW. Tym samym zapewniła ona swoim pracownikom praktyczne wsparcie, dążąc jednocześnie do ujednolicenia procedur w ramach dyrekcji. Na potrzeby zarządzania procesami zatwierdzania programów oraz monitorowania wdrożono wewnętrzny system zarządzania informacjami (RDIS2).

71

Liczne działania opisane powyżej świadczą o znacznych staraniach ze strony Komisji, by zapewnić wsparcie i zharmonizować procedury. Cały ten proces odzwierciedla również złożoność ram polityki w omawianym obszarze.

72

Na to, jak skomplikowany był to proces, wskazuje także objętość najważniejszych dokumentów programowych sporządzonych przez państwa członkowskie i zatwierdzonych przez Komisję. Za sprawą wymogów ustawowych – zwłaszcza jeśli chodzi o ilość informacji, jakie państwa członkowskie muszą podać w PROW charakteryzujących się bardzo szczegółową i złożoną strukturą – opracowywane dokumenty miały bardzo dużą objętość i często liczyły ponad tysiąc stron.

73

12 PROW objętych kontrolą Trybunału liczyło łącznie ponad 9 000 stron, a odnośne umowy partnerstwa – 4 000. Gdyby liczby te ekstrapolować na 28 państw członkowskich i 118 PROW, oznaczałoby to, że dokumenty programowe (w 23 różnych językach) liczyły w przybliżeniu 100 000 stron, a więc prawdopodobnie ponad dwa razy więcej niż w poprzednim okresie programowania (zob. tabela 2).

Tabela 2

Szacowana liczba stron najważniejszych dokumentów programowych

Liczba stron przedłożonych dokumentów Okres 2014-2020 Okres 2007-2013
Umowa partnerstwa PROW PROW
Belgia (Walonia) 183 620 391
Dania 204 505 336
Niemcy (Badenia-Wirtembergia) 236 858 718
Irlandia 244 456 457
Grecja 341 1 192 633
Hiszpania (La Rioja) 370 764 566
Francja (Lotaryngia) 324 785 381
Włochy (Kampania) 722 1 090 422
Austria 244 843 370
Polska 246 735 400
Rumunia 460 786 432
Zjednoczone Królestwo (Anglia) 428 743 403
Ogółem 4 002 9 377 5 509
Średnio 334 781 459
Liczba umów partnerstwa lub PROW 28 118 94
74

Ten stopień złożoności oraz objętość, jak również większe obciążenie administracyjne wiązały się z ryzykiem, że podmioty wdrażające będą się skupiać wyłącznie na wymogach biurokratycznych50. Czynniki te były również przyczyną opóźnień w zatwierdzaniu PROW, a tym samym w rozpoczęciu faktycznej realizacji nowych programów.

Nowe ramy prawne zostały przyjęte później niż w poprzednim okresie

75

Na wykresie 6 porównano, ile czasu zajęło przygotowanie ram regulacyjnych w przypadku dwóch okresów programowania.

Wykres 6

Negocjacje dotyczące pakietów legislacyjnych – porównanie okresów 2007–2013 i 2014–2020

Image: Negocjacje dotyczące pakietów legislacyjnych – porównanie okresów 2007–2013 i 2014–2020

(1) Od przedstawienia wniosku przez Komisję do jego przyjęcia.

(2) Od przyjęcia rozporządzenia WE/UE do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

76

Rozmowy w Parlamencie Europejskim i Radzie w sprawie pakietu legislacyjnego w obszarze polityki rozwoju obszarów wiejskich były ściśle powiązane z rozmowami na temat wieloletnich ram finansowych (WRF) określających łączną pulę unijnych środków finansowych dostępnych w okresie programowania. Rada i Parlament Europejski przyjęły WRF i rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na okres 2014–2020 dopiero w grudniu 2013 r., tj. miesiąc przed rozpoczęciem nowego okresu programowania. Publikacja rozporządzenia wykonawczego Komisji miała miejsce w lipcu 2014 r., co oznacza, że większość PROW objętych kontrolą Trybunału została przygotowana i przedłożona, zanim rozporządzenie to weszło w życie.

Większość umów partnerstwa i PROW została złożona w terminie

77

Z uwagi na późne przyjęcie podstawowych przepisów (w grudniu 2013 r.) termin na przedłożenie umów partnerstwa wyznaczono na kwiecień 2014 r. Władze krajowe dotrzymały tego terminu51.

78

W następnej kolejności państwa członkowskie miały obowiązek złożenia swoich PROW, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od momentu przedstawienia umowy partnerstwa52. Jeśli chodzi o PROW objęte kontrolą Trybunału, władze krajowe i regionalne złożyły je między kwietniem a październikiem 2014 r. W przypadku jednej trzeciej z nich nie dochowały one terminu trzech miesięcy.

79

Taki harmonogram oznacza, że umowy partnerstwa musiały zostać sporządzone i po części negocjowane, zanim przyjęto odnośne rozporządzenia unijne. Równolegle do umów partnerstwa opracowywano i negocjowano z kolei PROW, z których większość została przedłożona przed przyjęciem odnośnego rozporządzenia wykonawczego Komisji.

Proces zatwierdzania przez Komisję przekraczał terminy

80

Po przedłożeniu wstępnej wersji PROW przez władze krajowe Komisja miała trzy miesiące na przedstawienie swoich uwag państwu członkowskiemu i sześć miesięcy na zatwierdzenie PROW, „pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione”53.

81

W większości przypadków Komisja nie była w stanie dotrzymać pierwszego ze wspominanych terminów (trzy miesiące na przesłanie uwag do państwa członkowskiego). W swoim sprawozdaniu (zob. pkt 67) Służba Audytu Wewnętrznego odnotowała, że w przypadku 98 PROW uwagi Komisji zostały przyjęte po upływie terminu trzech miesięcy przewidzianego w przepisach. Zdaniem Służby Audytu Wewnętrznego opóźnienia wynikały ze skomplikowanych przepisów oraz objętości i złożoności samych PROW.

82

Drugi termin (sześć miesięcy na ostateczne przyjęcie) trudniej jest zmierzyć, ponieważ nie uwzględnia się w nim czasu od momentu przesłania pisma z uwagami do otrzymania akceptowalnej odpowiedzi od organów krajowych w postaci dodatkowych informacji lub modyfikacji PROW (tzw. mechanizm zawieszenia biegu terminu). Nie ma również wiążącego terminu, w którym państwa członkowskie powinny podjąć działania w odpowiedzi na uwagi Komisji. Z tego względu w większości przypadków dotrzymano wprawdzie terminu sześciu miesięcy (za sprawą zawieszenia jego biegu), jednak czas, jaki faktycznie upłynął od przedłożenia do zatwierdzenia wybranych PROW, był znacznie dłuższy.

83

Jak pokazano w tabeli 3, średni czas na zatwierdzenie PROW objętych próbą Trybunału wynosił 11,3 miesiąca od momentu ich pierwszego przedłożenia. To dwa miesiące dłużej niż średni czas niezbędny w tym celu w poprzednim okresie programowania dla tej samej próby.

Tabela 3

Średni czas (w miesiącach) od przedłożenia do ostatecznego zatwierdzenia PROW w próbie dobranej przez Trybunał

Czas od pierwszego przedłożenia PROW do przesłania przez Komisję pisma z uwagami 3,9
Czas od przesłania pisma z uwagami do ponownego przedłożenia PROW przez państwa członkowskie 6,7
Czas od ponownego przedłożenia do ostatecznego zatwierdzenia 0,7
Ogółem 11,3
84

Ogólnie Komisja zatwierdziła 118 PROW w ciągu 20 miesięcy od momentu złożenia pierwszego PROW (tj. od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r.). To pozytywny wynik w porównaniu z 94 PROW na okres programowania 2007–2013 zatwierdzonymi w ciągu 24 miesięcy (od grudnia 2006 r. do grudnia 2008 r.)54.

Mimo poczynionych wysiłków wdrażanie PROW nie rozpoczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie

85

Mimo podjętych działań PROW nie zostały zatwierdzone wcześniej niż w poprzednim okresie (zob. wykres 7).

Wykres 7

Ogólne ramy czasowe od przedłożenia wniosku ustawodawczego przez Komisję do zatwierdzenia PROW – porównanie okresów 2007–2013 i 2014–2020

Image: Ogólne ramy czasowe od przedłożenia wniosku ustawodawczego przez Komisję do zatwierdzenia PROW – porównanie okresów 2007–2013 i 2014–2020

(1) Od przedstawienia wniosku przez Komisję do jego przyjęcia.

(2) Od przyjęcia rozporządzenia WE/UE do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego.

(3) Okres od przedłożenia pierwszych umów partnerstwa (UP) / PROW do przyjęcia ostatnich umów partnerstwa / PROW.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

86

Z uwagi na późne przyjęcie większości PROW organy krajowe mogły przystąpić do ich wdrażania od połowy 2015 r. (do końca czerwca 2015 r. zatwierdzono zaledwie 37% PROW). Komisja zatwierdziła 20% PROW w listopadzie i grudniu 2015 r., co oznacza, że wdrażanie wielu z nich rozpoczęło się dopiero w 2016 r., tj. w trzecim roku okresu programowania.

87

W 2014 r. wydatków nie zadeklarowało żadne państwo członkowskie55, a skumulowane wydatki z EFRROW zadeklarowane w 201556 i 2016 r.57 stanowiły odpowiednio 3,8% i 10,2% środków przewidzianych w planie finansowym na lata 2014–2020. Oznacza to, że według stanu na początek 2017 r. niewykorzystane pozostawało około 90% środków z planu finansowego EFRROW. Odsetek ten jest wyższy niż w poprzednim okresie programowania 2007–2013, kiedy to na początku 2010 r. do wykorzystania było 83% środków. Podobnie jak w poprzednim okresie opóźnienie to sprawi, że wydatki skoncentrują się w drugiej połowie okresu programowania.

88

Przesunięcie realizacji większości zadań w ramach PROW na drugą połowę okresu programowania zwiększa ryzyko nadmiernego nacisku na absorpcję przydzielonych środków pod koniec okresu programowania58.

Opóźnienia w rozpoczynaniu wdrażania programów to powtarzający się problem

89

Opóźnienia we wdrażaniu programów objętych WRF to powtarzający się problem w wielu obszarach polityki, na który Trybunał zwracał uwagę w przeszłości.

90

W dokumencie informacyjnym59 dotyczącym śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 Trybunał wskazuje dwa poważne zagrożenia wynikające z takiej sytuacji:

 • „W najbliższych latach po raz kolejny dojdzie do nagromadzenia zobowiązań i zaległości w płatnościach, ponieważ niektóre państwa członkowskie mają trudności z absorpcją środków do 2020 r., a nawet do 2023 r., kiedy końca dobiega okres kwalifikowalności przewidziany w programach wydatkowania na lata 2014–2020.
 • Istnieć będą ograniczone możliwości wyciągnięcia wniosków z ocen merytorycznych, jeśli chodzi o koncepcję, funkcjonowanie i rezultaty unijnych programów wydatkowania objętych WRF na lata 2014–2020, gdyż Komisja będzie musiała przedstawić swój wniosek w sprawie WRF po 2020 r. do końca 2017 r.”60.
91

Aby wyeliminować te zagrożenia, Trybunał sugeruje dostosowanie strategii długofalowej i procesu kształtowania polityki do cyklu budżetowego, jak również dokonanie kompleksowego przeglądu wydatków, zanim ustalony zostanie nowy budżet długoterminowy.

92

Takie działania mogłyby przynieść korzyści przy opracowywaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich w przyszłości.

Wnioski i zalecenia

93

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich stawia sobie za cel zwiększenie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, wspieranie działań w dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarek i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. W latach 2014–2020 Unia Europejska zamierza wydać na ten cel niemal 100 mld euro. Obecnie jednak występują opóźnienia w tym zakresie (zob. pkt 86 i 87).

94

EFRROW zapewnia wsparcie finansowe na działania wdrażane przez państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych lub regionalnych PROW, które są sporządzane przez państwa członkowskie i zatwierdzane przez Komisję.

95

W strategicznych ramach unijnych celem na lata 2014–2020 było położenie większego nacisku na osiąganie rezultatów. Realizacja tego celu wiązała się jednak z poważnym wyzwaniem polegającym na tym, że planowanie nowego okresu programowania zaczyna się, zanim udostępnione zostaną odpowiednie i istotne dane na temat wydatków i rezultatów osiągniętych w poprzednich okresach.

96

Trybunał przeanalizował, czy w nowych ramach prawnych na lata 2014–2020 uwzględniono położenie większego nacisku na osiąganie wyników oraz czy nowy proces programowania umożliwił i doprowadził do opracowania PROW dobrej jakości, które mogą przyczynić się do lepszych rezultatów. Choć w strategicznych ramach unijnych za cel przyjęto udoskonalenie podejścia zorientowanego na rezultaty, zatwierdzone PROW były długie i skomplikowane, a stwierdzone w nich niedociągnięcia utrudniają osiągnięcie ambitnego celu zakładającego położenie większego nacisku na rezultaty i wykonanie zadań.

97

Trybunał przeanalizował również procedurę programowania obowiązującą w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, by sprawdzić, czy została ona przeprowadzona w sposób, który umożliwiłby rozpoczęcie realizacji PROW wcześniej niż w poprzednich okresach i tym samym pozwoliłby uniknąć negatywnych konsekwencji ewentualnych opóźnień.

98

Z ustaleń Trybunału wynika, że mimo wysiłków Komisji, podobnie jak w poprzednim cyklu programowania, do rozpoczęcia wdrażania PROW przystąpiono z opóźnieniem, a wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków przez pierwsze trzy lata jest niższy niż w poprzednim okresie.

99

WPR po 2020 r. jest obecnie przedmiotem debat politycznych i na tę chwilę nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała w przyszłości. Trybunał opracował swoje zalecenia zakładając, że pod wieloma względami przyszła polityka rozwoju obszarów wiejskich będzie stanowiła kontynuację obecnych ram.

Koncepcja ram programowania na lata 2014–2020 była bardziej ambitna, ale realizacja obarczona była poważnymi niedociągnięciami

100

Zintegrowanie EFRROW z innymi funduszami EFSI miało doprowadzić do większej koncentracji tematycznej wydatków UE poprzez zapewnienie, by PROW w wyraźny sposób przyczyniały się do osiągnięcia priorytetów strategii „Europa 2020”, ale również w celu polepszenia koordynacji, komplementarności i synergii między programami. W praktyce przełożyło się to wprawdzie na większą spójność PROW z dokumentami strategicznymi takimi jak umowy partnerstwa, trudno jest jednak ocenić wkład tych programów w osiągnięcie celów tematycznych, ponieważ powiązania pomiędzy różnymi dokumentami programowymi są skomplikowane. Nie wypracowano w zadowalającym stopniu komplementarności, synergii i koordynacji między PROW i programami realizowanymi w ramach innych funduszy EFSI (pkt 1729).

Zalecenie 1

W ramach przygotowań do okresu programowania po 2020 r. oraz w celu zwiększenia nacisku na osiąganie rezultatów, zapewnienia lepszej integracji między PROW i innymi programami oraz udoskonalenia oceny wkładu PROW w realizację celów strategicznych:

 1. Komisja powinna dopilnować, by w jej wnioskach dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich wzmocnić wymogi w zakresie spójności między poszczególnymi programami;
 2. państwa członkowskie powinny określić, w jaki sposób stosowane i monitorowane będą mechanizmy zapewniające koordynację, komplementarność i synergię, a także jak prowadzona będzie sprawozdawczość na ich temat w kontekście przepisów UE.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2020 r. w przypadku lit. a) i 2022 r. w przypadku lit. b).

101

Choć Komisja starała się wyważyć ilość informacji przedstawianych w PROW, skontrolowane przez Trybunał programy były obszerne, a spełnienie nowych, rozbudowanych wymogów dotyczących ich zawartości wymagało od organów krajowych znacznych wysiłków administracyjnych.

102

Główny cel, jakim było uwzględnienie w większym stopniu konkretnych potrzeb na danym obszarze oraz wykazanie w bardziej przejrzysty sposób powiązań między stwierdzonymi potrzebami a środkami wsparcia wybranymi do realizacji, nie został jednak osiągnięty (pkt 3041).

Zalecenie 2

Aby uprościć strategie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zwiększyć ich użyteczność, a jednocześnie sprawić, by proces programowania był skuteczny i wydajny, Komisja powinna dokonać przeglądu struktury dokumentów programowych w celu ich uproszczenia i zmniejszenia liczby wymogów na okres programowania po 2020 r. W szczególności powinna ona dopilnować, by struktura tych dokumentów ograniczała się do elementów i opcji, które są niezbędne w celu prawidłowego zaplanowania, realizacji i monitorowania wydatków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2020 r.

Nowe ramy wykonania mogą jedynie w ograniczonym stopniu przyczynić się do zwiększenia nacisku na wykonanie zadań i osiąganie rezultatów

103

System CMES może doprowadzić do poprawy monitorowania polityki rozwoju obszarów wiejskich, pomagając w przerwaniu błędnego koła polegającego na tym, że treść nowych programów jest ustalana w momencie, kiedy informacje na temat rezultatów osiągniętych w poprzednich okresach nie są jeszcze dostępne. Brak odpowiednich ocen jakości gromadzonych danych, jak również niedociągnięcia w wyborze wskaźników oraz fakt, że większość wskaźników rezultatu nie odpowiadała definicji wskaźnika „rezultatu”, to poważne ograniczenia, jeśli chodzi o pomiar rezultatów osiągniętych w ramach polityki oraz ich wkładu w realizację strategii „Europa 2020” (pkt 4252).

104

„Rezerwa wykonania” ma mylącą nazwę, ponieważ wskaźniki wykorzystywane w celu weryfikacji wykonania nie mierzą rezultatów osiągniętych w ramach danej polityki, lecz służą jednoznacznie do pomiaru wydatków i bezpośrednich produktów. W związku z tym ramy wykonania nie zapewniają informacji na temat realizacji celów PROW ani oczekiwanych rezultatów. Ponadto kontrola potwierdziła występowanie nieodłącznego ryzyka, że w PROW mogą być wyznaczane mało ambitne cele pośrednie i wartości docelowe, tak by uniknąć ewentualnych sankcji w przypadku osiągania wyników gorszych niż zaplanowano. W każdym przypadku, jeśli odnośne cele pośrednie nie zostaną osiągnięte, rezerwa wykonania nie przepada, ponieważ może zostać przesunięta na rzecz innych priorytetów, a potencjalne sankcje finansowe nie są uzależnione od wskaźników rezultatu (pkt 5363).

Zalecenie 3

We współpracy z państwami członkowskimi Komisja powinna dopilnować, by w rozszerzonym rocznym sprawozdaniu z wykonania w 2019 r. przedstawiono jasne i kompleksowe informacje na temat osiągnięć w ramach programów, a także by odpowiedzi na wspólne pytania oceniające zapewniły lepszą podstawę kolejnego okresu programowania.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r.

Zalecenie 4

W ramach przygotowań do okresu programowania po 2020 r. Komisja powinna precyzyjniej określić różne rodzaje wskaźników, tak by dysponować wspólnym zestawem wskaźników ukierunkowanych na rezultaty, które będą lepiej nadawać się do oceny rezultatów i oddziaływania interwencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W procesie tym Komisja mogłaby skorzystać z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych już przez inne organizacje międzynarodowe (takie jak WHO, Bank Światowy czy OECD), koncentrujących się na osiąganiu zakładanych rezultatów.

Komisja powinna również wspierać i ułatwiać współpracę i tworzenie sieci kontaktów na poziomie krajowym w celu rozpowszechniania dobrych praktyk dotyczących pomiaru wyników, wypracowanych na szczeblu krajowym.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2019 r.

Zalecenie 5

Na potrzeby okresu programowania po 2020 r. Komisja powinna zweryfikować i przeanalizować doświadczenia z wdrażania obecnego systemu dotyczące m.in.:

 1. wpływu rezerwy wykonania;
 2. stosowności wskaźników rezultatu decydujących o dostępie do środków z rezerwy;
 3. korzystania z sankcji finansowych w przypadku osiągania wyników gorszych niż zaplanowano.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2020 r.

Proces programowania wymagał znacznych wysiłków ze strony Komisji i państw członkowskich, lecz mimo to wdrażanie PROW rozpoczęło się wolniej niż w poprzednim okresie

105

Programowanie wsparcia na rozwój obszarów wiejskich to proces wieloetapowy, w którym ostatnim etapem są PROW. Zanim programy te zostaną sporządzone, Parlament Europejski i Rada podejmują decyzję w sprawie przydziału środków finansowych na każde państwo członkowskie oraz w sprawie strategicznych ram prawnych. PROW należy zatem postrzegać raczej jako narzędzia zapewniające zbieżność perspektyw krajowych z europejskimi niż jako dokumenty dające przyczynek do tworzenia od podstaw krajowych strategii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (pkt 6465).

106

Pomimo stosunkowo ograniczonej roli PROW w wieloetapowym procesie opisanym powyżej Komisja i państwa członkowskie musiały podjąć znaczne wysiłki administracyjne, by przygotować i zatwierdzić wszystkie PROW. Fakt, że ramy prawne zostały przyjęte z dużym opóźnieniem (grudzień 2013 r.), odbił się na terminach przedkładania i zatwierdzania dokumentów programowych. Zważywszy ponadto na skomplikowane wymogi co do treści PROW, oznaczało to, że programy te były zatwierdzane, a ich realizacja rozpoczynała się już po rozpoczęciu okresu programowania (pkt 6674).

107

Łącznie 118 PROW zostało zatwierdzonych przez Komisję w ciągu 20 miesięcy (od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r.), co jest pozytywnym wynikiem w porównaniu z 94 PROW na okres programowania 2007–2013 zatwierdzonymi w ciągu 24 miesięcy. Niemniej jednak, mimo poczynionych wysiłków, PROW były zatwierdzane później niż w poprzednim okresie, przy czym większość z nich zaczęła być wdrażana w połowie 2015 r., a niektóre dopiero w 2016 r. (pkt 7584).

108

W rezultacie około 90% środków z planu finansowego EFRROW pozostawało niewykorzystanych według stanu na początek 2017 r. (czwarty rok okresu programowania), podczas gdy analogiczny wskaźnik w poprzednim okresie wynosił 83%. Wiąże się z tym ryzyko, że plan finansowy nie zostanie wykonany w całości oraz że nacisk położony będzie na absorpcję środków, co oznaczałoby zakwestionowanie podejścia zorientowanego na wyniki propagowanego przez Komisję (pkt 8588).

109

Opóźnienia w realizacji programów objętych WRF to powszechny i powracający problem, który zwiększa ryzyko nadmiernego nacisku na absorpcję środków i powoduje konieczność planowania nowych WRF, zanim znane będą rezultaty osiągnięte z wydatkowania środków UE w poprzednim okresie (pkt 8992).

Zalecenie 6

Parlament Europejski, Rada i Komisja powinny rozważyć dostosowanie strategii długofalowej i procesu kształtowania polityki do cyklu budżetowego, a także dokonać kompleksowego przeglądu wydatków, zanim ustalony zostanie nowy budżet długoterminowy.

Aby umożliwić przyjęcie PROW z początkiem następnego okresu programowania, Komisja powinna przygotować wnioski legislacyjne dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich po 2020 r. z odpowiednim wyprzedzeniem.

Docelowy termin wdrożenia w przypadku Komisji: do końca 2018 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę I, której przewodniczył Phil WYNN OWEN, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 27 września 2017 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Załączniki

Załącznik I

Sześć priorytetów unijnych i 18 celów szczegółowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

W art. 5 rozporządzenia w sprawie EFRROW określono sześć priorytetów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które są podzielone na 18 celów szczegółowych:

 1. wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich;
  2. wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników;
  3. wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnictwa i leśnictwa;
 2. zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej;
  2. ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń;
 3. wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe;
  2. wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach;
 4. odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów;
  2. poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów;
  3. zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą;
 5. wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie;
  2. zwiększenie efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;
  3. ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów biogospodarki;
  4. redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
  5. promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;
 6. wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, obejmujące następujące cele szczegółowe:
  1. ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy;
  2. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;
  3. zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości”.

Załącznik II

11 celów tematycznych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Art. 9 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów: „W celu przyczynienia się do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak również realizacji szczególnych zadań funduszy zgodnie z ich celami określonymi w Traktatach, w tym spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, każdy EFSI wspiera następujące cele tematyczne:

 1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
 2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK;
 3. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);
 4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 5. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
 6. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
 8. promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 9. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
 10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;
 11. wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej”.

Art. 5 rozporządzenia w sprawie EFRROW stanowi, że „[…] priorytety przyczyniają się do osiągnięcia celów przekrojowych w zakresie

 • innowacyjności,
 • środowiska
 • oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej”.

Załącznik III

Zestawienie porównawcze najważniejszych zapisów PROW na lata 2007–2013 i 2013–2020

PROW 2007–2013: załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006

Uwaga: numeracja zgodna z numerami ustępów w załączniku II.
2014–2020: załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 808/2014

Uwaga: numeracja zgodna z numerami ustępów w załączniku I.
Pogrubioną czcionką wyróżniono elementy nowe w porównaniu z poprzednim okresem.
3.1 Analiza SWOT 3. Ewaluacja ex ante
3.2 Strategia wybrana pod kątem uwzględnienia mocnych i słabych stron 4. Analiza SWOT i określenie potrzeb, jak również ocena potrzeb w oparciu o dane uzyskane w wyniku analizy SWOT
3.3 Ocena ex ante, w której wskazane zostaną między innymi potrzeby średnio- i długookresowe 5. Opis strategii
3.4 Wpływ środków finansowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ramach poprzedniego okresu programowania na ten sam obszar objęty programowaniem 6. Ocena warunków wstępnych
4. Uzasadnienie wybranych priorytetów 7. Opis ram wykonania
5. Opis proponowanych działań, w tym – w przypadku środków inwestycyjnych – dowód potwierdzający, że wsparcie jest ukierunkowane na cele, które odzwierciedlają stwierdzone potrzeby na danym obszarze 8. Opis wybranych działań, w tym ich wkładu na rzecz celów szczegółowych; zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru; opis weryfikowalności i możliwości skontrolowania działań
6. Plan finansowania uwzględniający roczny wkład EFRROW oraz podział na osi 9. Plan ewaluacji
7. Indykatywny podział na poszczególne działania (w EUR na cały okres) 10. Plan finansowania określający roczny wkład EFRROW i stawkę wkładu EFRROW dla wszystkich działań w podziale na rodzaj regionu
10. Informacje dotyczące komplementarności z działaniami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej i w ramach polityki spójności 11. Plan wskaźników
12. 1. Opis systemów monitorowania i oceny opartych na wspólnym zbiorze wskaźników produktu, wskaźników rezultatu, wskaźników bazowych i wskaźników oddziaływania zawartym w załączniku VIII do rozporządzenia oraz opis dodatkowych wskaźników odzwierciedlających potrzeby krajowe lub regionalne 14. Informacje na temat komplementarności z innymi instrumentami UE, w szczególności w ramach funduszy ESI i pierwszego filaru
  18. Ocena ex ante w zakresie weryfikowalności, możliwości kontroli i ryzyka wystąpienia błędu

Odpowiedzi Komisji

Streszczenie

III

Nowe elementy wprowadzone do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, wynikające z uwag przedstawionych m.in. przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, zapewniają „solidną podstawę dla przyszłej sprawozdawczości w zakresie rezultatów i oddziaływania”. Umożliwiło to Komisji zwiększenie nacisku na ukierunkowanie na rezultaty, a jednocześnie dalsze podejmowanie kroków, aby również usprawnić wykorzystanie środków i uzyskać większą zgodność z przepisami (np. dzięki skoncentrowaniu się na wydatkach w obszarach o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, dostarczaniu przydatnych informacji na temat wyników i kontynuacji wysiłków na rzecz dalszych uproszczeń na poziomie Komisji i państw członkowskich).

IV

Komisja uważa, że podjęto znaczne wysiłki w celu wprowadzenia nowych elementów do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, aby zapewnić „solidną podstawę dla przyszłej sprawozdawczości w zakresie rezultatów i oddziaływania”. Umożliwiło to Komisji zwiększenie nacisku na ukierunkowanie na rezultaty, a jednocześnie dalsze podejmowanie kroków, aby usprawnić również wykorzystanie środków i uzyskać większą zgodność z przepisami.

Komisja uważa również, że ten zwiększony nacisk na wyniki i rezultaty prawdopodobnie zaowocuje lepszymi rezultatami.

Porównanie długości okresów trwania programów jest trudne ze względu na różne wymogi i formaty obowiązujące w obu okresach.

V

Biorąc pod uwagę późne przyjęcie prawodawstwa, wdrażanie w bieżącym okresie programowania przebiega pomyślnie.

VI a)

Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie i zauważa, że na tym etapie nie może podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

Komisja zobowiązuje się jednak do przeanalizowania możliwych sposobów dalszego zwiększania spójności między poszczególnymi programami w związku z przygotowywaniem przyszłych wniosków ustawodawczych.

b)

Chociaż Komisja przyjmuje to zalecenie, nie może na tym etapie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

Komisja zobowiązuje się jednak do przeanalizowania możliwych sposobów jak najdalej idącego uproszczenia struktury i poziomu wymogów dokumentów programowych. Komisja podjęła już prace koncepcyjne dotyczące tej kwestii w kontekście przygotowywania komunikatu Komisji w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

c)

Komisja przyjmuje to zalecenie.

d)

Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie. Chociaż Komisja nie może na tym etapie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r., zobowiązuje się do przeanalizowania możliwych sposobów poprawy pomiaru wyników wspólnej polityki rolnej jako całości. Komisja podjęła już prace koncepcyjne dotyczące tej kwestii w kontekście przygotowywania komunikatu Komisji w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

e)

Komisja przyjmuje to zalecenie.

f)

Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie w zakresie, w jakim proces polityczny przebiegał pomyślnie.

VII

W zakresie, w jakim zalecenie dotyczy Komisji, Komisja je przyjmuje i uważa, że jest już w trakcie jego wdrażania. Opublikowana w marcu 2017 r. Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy zapoczątkowała szeroką debatę na temat Europy w 2025 r., w tym perspektyw finansowych Europy opisanych szczegółowo w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE z dnia 28 czerwca 2017 r. Uzupełnienie procesu politycznego będzie stanowił przegląd programów wydatków pod kątem efektywności, skuteczności i europejskiej wartości dodanej. Będzie on pomocny w przygotowaniu następnej generacji funduszy i modernizacji budżetu UE.

Wstęp

8

W umowach partnerstwa określa się krajowe strategie osiągania celów unijnych za pośrednictwem programowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

9

Realizacja strategii „Europa 2020” nie jest jedynym celem programów finansowania.

10

Nowe elementy wprowadzone do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, wynikające z uwag przedstawionych m.in. przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, zapewniają „solidną podstawę dla przyszłej sprawozdawczości w zakresie rezultatów i oddziaływania”. Umożliwiło to Komisji zwiększenie nacisku na ukierunkowanie na rezultaty, a jednocześnie dalsze podejmowanie kroków, aby również usprawnić wykorzystanie środków i uzyskać większą zgodność z przepisami (np. dzięki skoncentrowaniu się na wydatkach w obszarach o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, dostarczaniu przydatnych informacji na temat wyników i kontynuacji wysiłków na rzecz dalszego upraszczania na poziomie Komisji i państw członkowskich).

Wspólne ramy monitorowania i oceny WPR zostały opracowane w kontekście rozpoczęcia okresu programowania 2014–2020 i uzgodnione z państwami członkowskimi jako wspólna platforma umożliwiająca koncentrowanie się na postępach programów w odniesieniu do realizacji określonych celów polityki i służąca do przedstawiania sprawozdań z tych postępów. Obejmuje ona cele ogólne, wskaźniki, wartości docelowe i cele pośrednie stosowane w programach państw członkowskich.

11

Jak potwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy w pkt 18, ramy regulacyjne na lata 2014–2020 opierały się na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania i spełniały szereg jego zaleceń.

Ponadto dzięki odpowiednim kontrolom, badaniom i ocenom prowadzonym przez cały poprzedni okres programowania uzyskano istotne informacje na temat realizacji programów.

Ramka 1 – Brak istotnych informacji w momencie planowania nowego okresu

Akapit pierwszy: Jak Komisja wspomniała już w odpowiedzi do pkt 11, uwzględniono również informacje zawarte w sprawozdaniu podsumowującym ocenę ex post programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2000–2006 oraz działania audytowe prowadzone przez cały poprzedni okres programowania.

Akapit drugi: Wyniki oceny były dostępne przez cały okres programowania 2007–2013 („bieżąca ocena”).

Nawet jeżeli sprawozdanie podsumowujące ocenę ex post programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2000–2006 zostało ukończone w lutym 2012 r., służby Komisji otrzymały na czas informacje zawarte w projektach dokumentów.

Uwagi

17

Umowy partnerstwa miały również w swoim zamierzeniu umożliwić osiągnięcie celów dotyczących poszczególnych funduszy zgodnie z ich celami opartymi na Traktacie.

18

Komisja przyjmuje uznanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do ram regulacyjnych na lata 2014–2020, oparte na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania.

19

Podpunkt pierwszy: W przypadku rozwoju obszarów wiejskich „wzmocniona logika interwencji” jest również wynikiem lepszego sprecyzowania celów szczegółowych polityki („cele szczegółowe”) oraz wymogu ustanawiania celów końcowych w odniesieniu do tych celów. Większa elastyczność w sposobie programowania działań, ze względu na ich wielozadaniowy charakter, przyczyniła się również do lepszego zorientowania programów rozwoju obszarów wiejskich na rezultaty.

Wspólna odpowiedź do pkt 20 i 21

Sześć priorytetów unijnych w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich i odpowiednie cele szczegółowe odzwierciedlają cele tematyczne wspólnych ram strategicznych w świetle celów szczegółowych EFRROW, oparte na celach dotyczących WPR ujętych w Traktacie. Jest to w pełni zgodne z zasadami (motyw 20) i przepisami (art. 9) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. W związku z powyższym istnieje wyraźny związek między priorytetami rozwoju obszarów wiejskich a celami tematycznymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

22

Umowy partnerstwa i programy rozwoju obszarów wiejskich są określone z niezbędną szczegółowością. Ogólna spójność między umowami partnerstwa a programami rozwoju obszarów wiejskich jest wynikiem skoordynowanego planowania strategicznego prowadzonego przez organy krajowe/regionalne w ścisłej współpracy ze służbami Komisji oraz intensywnej wymiany informacji i działań koordynacyjnych na różnych szczeblach. Dlatego nie można uznać, że zapewnienie jej było łatwe.

Tiret drugie: Spójność ta jest wynikiem szczegółowych negocjacji między Komisją i państwami członkowskimi.

23

W umowach partnerstwa opisano finansowy i fizyczny wkład programów rozwoju obszarów wiejskich w każdy (odpowiedni) cel tematyczny. Taki wkład odzwierciedla skumulowane wartości odpowiednich wskaźników wszystkich celów szczegółowych przypisanych do każdego celu tematycznego i w związku z tym można je łatwo określić ilościowo. Działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich stanowią instrumenty służące osiągnięciu celów priorytetów i celów szczegółowych. Ze względu na ich wielozadaniowy charakter nie jest możliwe wstępne określenie bezpośredniego związku między działaniami i celami tematycznymi. Taki związek staje się jednak widoczny, gdy działania zostaną przypisane celom szczegółowym, tj. w wyniku programowania.

24

Wskaźniki rozwoju obszarów wiejskich zostają określone ilościowo dla każdego konkretnego celu tematycznego i udostępnione w umowie partnerstwa (zob. odpowiedź Komisji do pkt 23). Ocena wkładu rozwoju obszarów wiejskich i innych unijnych instrumentów wydatkowania w realizację strategii „Europa 2020” jako całość jest przedmiotem oceny.

Ramka 2 – Przykład dotyczący działania 4 (Inwestycje majątkowe)

Akapit drugi: Działanie jest poprawnie zaprogramowane w odniesieniu do czterech priorytetów, do realizacji których ma się przyczynić.

Wkład finansowy działania w cele szczegółowe jest znany, jeżeli został zaprogramowany. Opracowanie planów finansowych dla poszczególnych poddziałań byłoby niezwykle skomplikowane i uciążliwe.

Akapit trzeci: Na potrzeby osiągnięcia celów polityki, na których opierają się priorytety i cele szczegółowe, potrzebne są różne rodzaje interwencji (a zatem i działań). Chociaż jest to niezbędne ze względu na zapewnienie skuteczności polityki, nie prowadzi do skomplikowanej sieci powiązań między priorytetami i celami szczegółowymi.

27

W PROW regionu Kampanii (IT) przedstawiono dobry przykład tego, w jaki sposób rozwiązania określone na poziomie umowy partnerstwa w celu zapewnienia koordynacji między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi zostały szczegółowo przedstawione pod względem operacyjnym na poziomie programu w przypadku infrastruktury szerokopasmowej (zob. odpowiedź do tiret pierwszego w ramce 3). Podobne rozwiązania wprowadzono w Irlandii.

Istnieją dowody na komplementarność i synergie programów rozwoju obszarów wiejskich z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, wsparciem filaru I czy innymi instrumentami publicznymi. Na przykład na szczeblu administracyjnym szereg państw członkowskich ustanowiło krajowe struktury koordynacyjne i wzajemne uczestnictwo w komitetach monitorujących (DK, IE, UK/EN).

28

Komisja aktywnie promowała ustanowienie synergii i komplementarności w obszarze korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podejmowanie decyzji dotyczących sposobów wdrażania należy jednak do obowiązków państw członkowskich. Niektóre z nich opowiedziały się za ustanowieniem linii podziału między funduszami w celu uniknięcia ewentualnych przypadków podwójnego finansowania.

Ramka 3 – Przykłady informacji na temat komplementarności, które były zbyt ogólne lub obejmowały jedynie kwestię rozgraniczenia funduszy

Akapit pierwszy:

Tiret pierwsze: W odniesieniu do celu tematycznego 2 umowa partnerstwa stanowi, że na obszarach wiejskich EFRROW współpracuje z EFRR w zakresie koordynowania funduszy krajowych lub regionalnych w celu zapewnienia wprowadzenia niezbędnej infrastruktury na odnośnych obszarach, co pozwoli na osiągnięcie celów sieci nowej generacji (NGN) w ramach strategii „Europa 2020”. W szczególności, aby zagwarantować koncentrację zasobów na obszarach wiejskich o gorszych warunkach gospodarowania, interwencje prowadzone w ramach EFRROW są ukierunkowane na małe i średnie gminy o niskiej gęstości zaludnienia. Ponadto na takich obszarach ze środków EFRROW zasadniczo finansuje się „ostatnią milę” odpowiednich interwencji związanych z infrastrukturą szerokopasmową. Obszary objęte inwestycjami finansowanymi z EFRR, EFRROW oraz Funduszu Rozwoju i Funduszu Spójności zostały przedstawione we włoskim planie sieci nowej generacji w celu zapewnienia komplementarności między różnymi interwencjami. Synergia ta została odzwierciedlona w pkt 3 rozdziału 14 programu rozwoju obszarów wiejskich. W rozdziale 5.1 przedstawiono tabelę przegrupowującą potrzeby zidentyfikowane na podstawie analizy SWOT i oczekiwane rezultaty określone w umowie partnerstwa oraz komplementarność z innymi funduszami w świetle celów rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto w pkt 3 rozdziału 14 programów rozwoju obszarów wiejskich opisany został instytucjonalny mechanizm koordynacji uzgodniony między instytucjami zarządzającymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.

Tiret drugie: Zdaniem Komisji informacje te są wystarczająco szczegółowe.

Tiret trzecie: EFRROW uzupełnia EFS. Szczegółowe informacje i dane umieszczono m.in. w rozdziale 14 (sekcja 14.1.1, pkt 3) i rozdziale 5.1 programu rozwoju obszarów wiejskich.

Akapit drugi: Rozdział 14 rumuńskiego PROW zawiera szczegółowe informacje na temat komplementarności (zarówno z innymi programami operacyjnymi, jak i ze wsparciem filaru I WPR). W swoich uwagach Europejski Trybunał Obrachunkowy przytacza jedynie niewielką część rozdziału poświęconego komplementarności.

29

Wytyczne Komisji stanowią jedynie uzupełnienie prawnie wiążących przepisów dotyczących sprawozdawczości państw członkowskich.

30

W przypadku programowania rozwoju obszarów wiejskich wartości docelowe zostają ustanowione dla wskaźników rezultatu na poziomie celów szczegółowych, zaś wskaźniki wkładu i produktu mają zastosowanie na poziomie działań/poddziałań.

33

Komisja uważa, że związek między potrzebami i działaniami opisano w programach rozwoju obszarów wiejskich. Informacje te zostały przewidziane w strukturze programów i zostały podane w rozdziałach 4 i 5 programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w rozdziale 8.2 w opisie każdego działania wyraźnie określono związek z uwzględnionymi potrzebami.

35

Zgodnie z logiką programowania rozdział 4 (analiza SWOT i określenie potrzeb) zawiera ogólny opis bieżącej sytuacji na obszarze objętym programowaniem bazujący na wskaźnikach, informacjach jakościowych i analizie SWOT. W oparciu o rozdział 4 opracowano następnie rozdział 5 (opis strategii). Ponieważ logika leżąca u podstaw bieżącego programowania rozwoju obszarów wiejskich jest powiązana z celami szczegółowymi, należy pogrupować te potrzeby i powiązane z nimi działania również według celów szczegółowych.

Ramka 5 – Przykłady ogólnikowo sformułowanych potrzeb lub przeformułowania celów już istniejących

Akapit pierwszy: Część strategiczna programu rozwoju obszarów wiejskich zawiera opis potrzeb określonych dla każdego celu szczegółowego. Na przykład irlandzki PROW jest znany ze swojego szerokiego i szczegółowego programu dotyczącego różnorodności biologicznej, umożliwiającego uwzględnienie bardzo szczególnych potrzeb w zakresie różnorodności biologicznej na poziomie działki. Tego rodzaju szczegółowe informacje przedstawiono w działaniu nr 10 i załączniku do programu rozwoju obszarów wiejskich, przy czym nie można było uwzględnić ich w części strategicznej programu rozwoju obszarów wiejskich.

Akapit drugi: W przypadku rumuńskiego PROW wyraźną i określoną potrzebą jest zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Akapit trzeci: Ogólna identyfikacja potrzeb opiera się na ocenie ex ante, doświadczeniu zdobytym w poprzednich okresach programowania, i jest ściśle powiązana z analizą przeprowadzoną na poziomie umowy partnerstwa z Polską. Należy podkreślić, że pewne istotne informacje przedstawiono również na poziomie ogólnego opisu odpowiednich działań i pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

36

Opis potrzeb obejmuje kilka aspektów, które wyszczególniono i określono ilościowo w analizie SWOT. Na przykład jeżeli chodzi o potrzeby znajdujące się na pierwszym miejscu, ich opis i analiza SWOT wyraźnie pokazują skalę problemów, które postanowiono rozwiązać w pierwszej kolejności w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto uszeregowanie potrzeb pod względem ich znaczenia może być dodatkowo zapewnione za pośrednictwem kryteriów wyboru.

W przypadku włoskiego programu rozwoju obszarów wiejskich dotyczącego regionu Kampania w rozdziale 5.1 potrzeby zostały pogrupowane tematycznie (innowacje – priorytety 2 i 3; środowisko – priorytety 4 i 5; solidarność – priorytet 6). Spośród 50 początkowych potrzeb 26 zostało uwzględnionych w programach rozwoju obszarów wiejskich ze względu na ich znaczenie dla celów strategii „Europa 2020” i włoskiej umowy partnerstwa, celów EFRROW, komplementarności z innymi funduszami. Niektóre potrzeby wynikają ze specyfiki regionalnej.

Brak ilościowych opisów stwierdzonych potrzeb nie spowoduje trudności na etapie oceny, biorąc pod uwagę, że oceny dotyczą oszacowania efektywności i skuteczności programów rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do ustalonych celów polityki, a nie potrzeb (zob. Zestaw instrumentów służących lepszemu stanowieniu prawa). Ponadto ilościowe określenie potrzeb ex ante (które mogą z czasem się zmienić) do celów oceny ma jedynie względną wartość.

Oceny ex ante wykazały dużą spójność między przydziałem środków budżetowych a celami programu rozwoju obszarów wiejskich.

37

W przypadku rumuńskiego programu rozwoju obszarów wiejskich nadawanie potrzebom priorytetu odbywa się w drodze wyboru działań i zastosowania kryteriów wyboru.

38

Wnioski wyciągnięte z poprzednich okresów programowania objaśniono/uwzględniono w opisie stosownych działań. Wraz z uwagami otrzymanymi od podmiotów przeprowadzających ocenę ex ante zostały one wyraźnie opisane w rozdziale 5.1 programów rozwoju obszarów wiejskich.

W planie działań uwzględniono również wyniki posiedzeń jawnych i ocen śródokresowych.

40

W programach rozwoju obszarów wiejskich oczekiwane rezultaty i odpowiadające im poziomy wartości docelowych ustala się na poziomie celów (tj. celów szczegółowych), a nie na poziomie poszczególnych instrumentów (tj. działań). W rzeczywistości najlepszym sposobem na osiągnięcie celów polityki jest połączenie działań. Dlatego właśnie opis działań koncentruje się na zaplanowanych działaniach (tj. „produktach”).

Wkład wybranych działań w osiągnięcie celów, do których je wybrano, zostanie oceniony w drodze oceny.

Ramka 6 – Przykłady ogólnych odniesień do celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Akapit pierwszy: Poprawa konkurencyjności i wzrost utworzonych nowych miejsc pracy zostaną przeanalizowane na późniejszym etapie. Wartości docelowe ustalono na poziomie celów ogólnych i celów szczegółowych. W tabeli określonych ilościowo wartości docelowych programu rozwoju obszarów wiejskich wskazano działania, które przyczynią się do osiągnięcia wyznaczonych wartości docelowych określonych ilościowo.

Akapit drugi: Wartości docelowe ustalono na poziomie celów ogólnych i celów szczegółowych, a nie działań.

41

Ogólna spójność alokacji budżetowych z działaniami i celami szczegółowymi w odniesieniu do stwierdzonych potrzeb i wartości docelowych określonych ilościowo była często sprawdzana w ramach ocen ex ante. Chociaż informacje dotyczące tej oceny nie były systematycznie powielane w programach, sprawozdanie podsumowujące oceny ex ante programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 potwierdza, że spójność alokacji budżetowych była przedmiotem większości ocen ex ante. Odpowiednie zalecenia podmiotów prowadzących oceny ex ante uwzględniono na etapie programowania.

43

W przypadku rozwoju obszarów wiejskich „wspólny system monitorowania i oceny” ustanowiony w ramach prawnych obejmuje m.in. „zbiór wspólnych wskaźników kontekstu, rezultatu i produktu” oraz system „gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych” (zob. art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i art. 14 rozporządzenia (UE) nr 808/2014). Te dwa elementy odpowiadają domyślnie dwóm kryteriom, które muszą zostać spełnione, wspomnianym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, ponieważ bez takiego systemu statystycznego i określonych ilościowo wskaźników rezultatu państwa członkowskie nie byłyby w stanie przedłożyć i uzyskać zatwierdzenia swoich programów.

Niezależnie od powyższego, jak wskazano w załączniku I – część 4.2.7 rozporządzenia (UE) nr 808/2014, zastosowanie ma warunek wstępny, co oznacza, że Komisja sprawdziła, czy wszystkie elementy wspólnego systemu monitorowania i oceny zostały uwzględnione w programach i podjęła odpowiednie działania, jeżeli tak się nie stało.

44

Oceniono warunek wstępny G7. Warunek wstępny obejmuje swoim zakresem jedynie istnienie systemu gromadzenia danych statystycznych. Skuteczność tego systemu i przekazywanie wiarygodnych danych należą przede wszystkim do obowiązków państw członkowskich i są sprawdzane przez Komisję za pośrednictwem innych środków.

45

Warunek wstępny G7 miał zastosowanie i dlatego został oceniony przez państwa członkowskie. Kilka z nich sygnalizowało problemy ze zrealizowaniem wszystkich elementów wspólnego systemu monitorowania i oceny (zob. odpowiedź Komisji do pkt 43).

47

Wspólne wskaźniki rezultatu określono również w rozporządzeniu w sprawie EFRROW i zagregowano na poziomie unijnym.

48

Z rozpoczętej w lipcu pierwszej oceny rocznych sprawozdań z wdrażania z 2017 r. wynika, że wskaźniki rezultatu zostały określone ilościowo oraz że udzielono odpowiedzi na wspólne pytania dotyczące oceny, uwzględniając poziom wykorzystania programów rozwoju obszarów wiejskich.

50

Skuteczność i wydajność programów rozwoju obszarów wiejskich będzie oceniana za pośrednictwem rozszerzonych ocen, w przypadku których wskaźniki wspólnego systemu monitorowania i oceny stanowią jedynie narzędzie i będą uzupełniane innymi wskaźnikami.

Tiret drugie: Komisja uważa, że te wskaźniki rezultatu, które nie odpowiadają w pełni definicji wskaźników „rezultatu”, tak czy inaczej stanowią rozsądny zamiennik rezultatów dostosowany do celów szczegółowych, dla których zostały określone.

Definicja wspólnych wskaźników musiała zostać opracowana z uwzględnieniem kwestii dostępności danych we wszystkich państwach członkowskich, opłacalności systemu i akceptowalnego obciążenia administracyjnego państw członkowskich.

Ramka 7 – Przykłady wskaźników produktu/rezultatu, które zostały błędnie zaklasyfikowane w CMES

Akapit drugi: Zob. odpowiedź Komisji do pkt 50, tiret drugie.

51

Chociaż te wskaźniki specyficzne dla programu nie odpowiadają definicji wskaźników „rezultatu”, Komisja uważa, że mogą być pomocne przy ocenie programów.

52

Przydatne wskaźniki specyficzne dla programu stosowane w niektórych programach nie mogły być stosowane we wszystkich państwach członkowskich, np. ze względu na problemy z gromadzeniem danych.

W ramach inicjatywy „Budżet UE zorientowany na wyniki” Komisja zainicjowała dialog na temat ram wykonania z odpowiednimi ekspertami krajowych administracji i innych organizacji międzynarodowych, w tym OECD, aby zgromadzić zdobyte doświadczenie oraz określić dobre praktyki. Dzięki tym dyskusjom ustalono, że ramy dotyczące wyników należy opracowywać stopniowo oraz że nie mogą się one opierać na podejściu uniwersalnym. Komisja w dalszym ciągu prowadzi dialog z ekspertami i z zainteresowanymi stronami i uwzględni jego wyniki podczas opracowywania ram dotyczących wyników na następny okres wieloletnich ram finansowych.

54

Jak przewidziano w ramach regulacyjnych na lata 2014–2020, Komisja będzie mogła nałożyć na państwo członkowskie karę w przypadku bardzo słabych wyników realizacji celów w następstwie przeglądu wyników (art. 22 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i podczas zamknięcia programu (art. 22 ust. 7).

Rezerwa wykonania jest tylko jednym z elementów wspierających większy nacisk na rezultaty. Zasadniczym elementem ukierunkowania na rezultaty jest logika interwencji wpisana w każdy program w powiązaniu ze wskaźnikami produktu i rezultatu.

Ramy wykonania zapewniają mechanizm na potrzeby monitorowania w celu stwierdzenia, czy realizacja priorytetów przebiega prawidłowo. Rezerwa wykonania stanowi środek zachęty do osiągania celów pośrednich, co jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania zaplanowanych rezultatów.

55

W załączniku II rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów określono rodzaj wskaźników, z których należy korzystać przy ustalaniu celów pośrednich jako „kluczowych etapów wdrażania”, oraz wskaźniki produktu: zgodnie z wymogami prawnymi ramy dotyczące wyników priorytetu powinny uwzględniać wskaźnik finansowy i wskaźnik produktu; korzystanie ze wskaźnika rezultatu jest wymagane „jedynie w stosownych przypadkach i w ścisłym powiązaniu z interwencjami wspieranymi w ramach polityki”.

56

Wskaźniki specyficzne są objęte tymi samymi wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, o czym mowa w odpowiedzi Komisji do pkt 55. Wybór wskaźników specyficznych należy do obowiązków państw członkowskich.

57

Przykładową listę wskaźników dla ram wykonania, dołączoną do rozporządzenia Komisji, opracowano zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 808/2014 (zob. odpowiedź Komisji do pkt 55).

Zgodnie z ramami prawnymi większość wskaźników w ramach wykonania odnosi się do produkcji, pokazując jej wykonanie w terenie. W stosownych przypadkach są one uzupełniane kluczowymi etapami wdrażania, odnoszącymi się do ważnego etapu wdrażania, niezbędnymi do osiągnięcia celów ustalonych dla wskaźników produktu na 2023 r. Te dwa rodzaje wskaźników obejmują większość alokacji na rzecz danego priorytetu. Z drugiej strony, wskaźniki finansowe (łączne wydatki publiczne) obejmują cały priorytet i umożliwiają śledzenie ogólnych postępów oraz przyczyniają się do oceny efektywności.

58

Dodatkowe wskaźniki podlegają tym samym wymogom określonym w załączniku II do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, co wspomniano w odpowiedzi Komisji do pkt 55.

59

Osiągnięcie celów polityki i ukierunkowanie programów na rezultaty zależy od wielu wzajemnie wpływających na siebie elementów, w tym dobrej analizy potrzeb, solidnej logiki interwencji o jasnych celach szczegółowych, dobrze dobranych wskaźników rezultatu odzwierciedlonych w kryteriach wyboru oraz również od należycie opracowanych ram wykonania uwzględniających możliwe do zrealizowania cele pośrednie i końcowe.

61

Cele pośrednie mają mierzyć osiągnięte postępy w realizacji na koniec 2017 r. Obserwowane obecnie stosunkowo niskie poziomy stanowią w znacznej mierze efekt stosunkowo późnego uruchomienia wielu programów i czasu potrzebnego na to, by realizacja tych programów nabrała pełnego tempa, zwłaszcza pod względem działań inwestycyjnych.

Działania kontynuowane od czasu poprzedniego okresu programowania wchodzą w pełni w skład programów na lata 2014–2020 i w pełni przyczyniają się do realizacji ich celów. Faktycznie, można logicznie rzecz biorąc oczekiwać, że działania już prowadzone na początku okresu programowania przyczynią się znacznie do osiągnięć realizowanych na półmetku okresu programowania.

62

Warunek wstępny obejmuje swoim zakresem jedynie istnienie systemu gromadzenia danych statystycznych. Skuteczność systemu i przekazywanie wiarygodnych danych należą przede wszystkim do obowiązków państw członkowskich i Komisja dokonuje ich kontroli innymi sposobami niż za pomocą warunków wstępnych (zob. odpowiedź Komisji do pkt 44).

63

Obecne ramy wykonania są wynikiem porozumienia zawartego ze współprawodawcami.

a) Komisja uważa, że ponowne przyznanie środków z rezerwy na wykonanie na rzecz innych priorytetów nie stanowi wady systemu: zarządzający danym priorytetem lub środkiem tracą finansowanie, a zatem ma ono charakter zachęty. Ponadto realokacja funduszy na priorytety, w przypadku których obserwuje się większą skuteczność w osiąganiu rezultatów, faktycznie zwiększa ogólne wyniki wykonania budżetu.

b) Komisja uważa, że niewykonalność sankcji finansowych w oparciu o wskaźniki rezultatu nie stanowi wady systemu: sankcji finansowych stosowanych przez Komisję nie można zasadniczo nakładać w oparciu o wskaźniki rezultatu zarówno ze względu na kwestie związane z harmonogramem (w pewnych przypadkach rezultaty można ocenić dopiero po upłynięciu znacznej ilości czasu od realizacji), jak i wpływ czynników zewnętrznych.

65

Komisja uważa, że rola programów rozwoju obszarów wiejskich znacznie wykracza poza samo przypisanie wstępnie przydzielonych zasobów finansowych. W ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się strategię mającą na celu realizację właściwych priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dzięki odpowiednim działaniom. Oznacza to, że należy uwzględnić potrzeby występujące na obszarze objętym programowaniem i w zależności od nich określić cele ilościowe, przypisując odpowiednie działania do wybranych celów i odpowiednio przydzielając zasoby finansowe na rzecz działań.

67

Do dnia dzisiejszego większość zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego została w pełni wdrożona, w związku z czym należy stwierdzić, że usunięto odpowiednie niedociągnięcia.

70

Liczba wymieniona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy stanowi łączną liczbę możliwych kontroli. Nie wszystkie z nich musiały być jednak systematycznie przeprowadzane; ostateczna liczba przeprowadzonych kontroli zależała od treści ocenianego programu.

71

Komisja ma obowiązek wdrożenia rozporządzeń, unikając wprowadzania elementów złożoności i promując dalsze maksymalne uproszczenia.

73

Jeżeli chodzi o umowę partnerstwa, należy uznać, że w bieżącym okresie jeden dokument zastępuje pięć strategii krajowych (po jednej na każdy europejski fundusz strukturalny i inwestycyjny), o opracowanie których zwrócono się do państw członkowskich.

Odnośnie do programów, większa łączna liczba stron w latach 2014–2020 odzwierciedla większą liczbę programów (118 w porównaniu z 94). Ponadto porównanie liczby stron jest utrudnione ze względu na różne wymogi i formaty obowiązujące w obu tych okresach.

74

Zgodnie z datą zatwierdzenia ram prawnych, nowe programy uruchomiono wcześniej niż programy z lat 2007–2013.

76

Sfinalizowanie przepisów wykonawczych Komisji – rozporządzenia (UE) nr 808/2014 – nie było możliwe przed przyjęciem odpowiednich aktów podstawowych.

Równolegle do prac związanych z przygotowaniem/oceną programów rozwoju obszarów wiejskich Komisja i państwa członkowskie pracowały nad przyjęciem przepisów wykonawczych.

83

Fakt, że ramy prawne na okres programowania 2007–2013 przyjęto szybciej niż ramy prawne na okres 2014–2020, pozostawił instytucjom zarządzającym pewien margines na dokonanie wstępnej konsultacji ze służbami Komisji przed formalnym zgłoszeniem programów. Nieco dłuższe oczekiwanie na zatwierdzenie w okresie 2014–2020 wynika głównie z braku takiego okresu na wstępne nieformalne konsultacje.

84

Komisja docenia uznanie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przyspieszonej procedury zatwierdzania w bieżącym okresie programowania.

W okresie programowania 2014–2020 między przyjęciem aktu podstawowego i zatwierdzeniem ostatniego programu rozwoju obszarów wiejskich upłynęły 24 miesiące, w porównaniu z 39 miesiącami w okresie programowania 2007–2013 (zob. wykres 7).

85

Zob. odpowiedź Komisji do pkt 84. W bieżącym okresie niemożliwe było zatwierdzenie jakiegokolwiek programu przed zawarciem odpowiedniej umowy partnerstwa.

86

Pomimo opóźnienia w zatwierdzaniu nowych programów, ciągłość wdrażania operacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między dwoma okresami programowania i powiązanego z nimi wsparcia na rzecz obszarów wiejskich zapewniono dzięki zasadom przejściowym.

Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 85.

87

Mimo że, obiektywnie rzecz biorąc, płatności są w dalszym ciągu niższe niż w poprzednim okresie, to uwzględniając późne przyjęcie prawodawstwa, wdrażanie w bieżącym okresie programowania przebiega pomyślnie.

88

W przypadku wszystkich programów zasady przejściowe zapewniły ciągłość wdrażania operacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między dwoma okresami programowania.

90

Podpunkt pierwszy: Pomimo późnego przyjęcia aktów podstawowych i początkowego opóźnienia we wdrażaniu, w działaniach rocznych, odpowiadających około 45 % łącznej puli środków finansowych, nie doszło do opóźnień, a opóźnienie we wdrażaniu działań inwestycyjnych zmniejsza się.

Podpunkt drugi: Ryzyko to zostanie załagodzone dzięki „udoskonalonemu” rocznemu sprawozdaniu z realizacji za 2017 r., zawierającemu ilościowe określenie rezultatów i odpowiedź na wspólne kwestionariusze oceniające.

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 91 i 92.

Opublikowana w marcu 2017 r. Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy zapoczątkowała szeroką debatę na temat Europy w 2025 r., w tym perspektyw finansowych Europy opisanych szczegółowo w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE z dnia 28 czerwca 2017 r. Uzupełnienie procesu politycznego będzie stanowił przegląd programów wydatków pod kątem efektywności, skuteczności i europejskiej wartości dodanej. Będzie on pomocny w przygotowaniu następnej generacji funduszy i modernizacji budżetu UE.

Wnioski i zalecenia

93

Biorąc pod uwagę późne przyjęcie aktów podstawowych, wdrażanie przebiega pomyślnie.

95

Zob. odpowiedź Komisji do pkt 10.

Szereg cech nowych ram prawnych rozwoju obszarów wiejskich przyczyniło się do lepszego ukierunkowania polityki na rezultaty. Obejmują one m.in. skorygowany wspólny system monitorowania i oceny, surowsze wymagania w zakresie określania celów i sprawozdawczości dotyczącej postępów w realizowaniu tych celów, większą elastyczność w przydzielaniu działań na rzecz realizacji odpowiednich celów polityki, ustanowienie rezerwy na wykonanie i wprowadzenie warunków wstępnych.

96

Komisja uważa, że podjęto znaczne wysiłki w celu wprowadzenia nowych elementów do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, aby zapewnić „solidną podstawę dla przyszłej sprawozdawczości w zakresie rezultatów i oddziaływania”. Umożliwiło to Komisji zwiększenie nacisku na ukierunkowanie na rezultaty, a jednocześnie dalsze podejmowanie kroków, aby usprawnić również wykorzystanie środków i uzyskać większą zgodność z przepisami.

Komisja uważa również, że ten zwiększony nacisk na wyniki i rezultaty prawdopodobnie zaowocuje lepszymi rezultatami.

98

Biorąc pod uwagę późne przyjęcie aktów podstawowych, wdrażanie przebiega pomyślnie.

99

Proces ustawodawczy w odniesieniu do przyszłych ram polityki jest na bardzo wczesnym etapie, zatem Komisja nie może podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

100

Ogólna spójność umów partnerstwa z programami rozwoju obszarów wiejskich nie jest wynikiem stosowania formalnych procedur, lecz skoordynowanego planowania strategicznego prowadzonego przez organy krajowe/regionalne w ścisłej współpracy ze służbami Komisji. Spójność taka jest efektem intensywnej wymiany informacji i działań koordynacyjnych podejmowanych na różnych szczeblach.

Zalecenie 1

a) Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie i zauważa, że na tym etapie nie może podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

Komisja zobowiązuje się jednak do przeanalizowania możliwych sposobów dalszego zwiększania spójności między poszczególnymi programami w związku z przygotowywaniem przyszłych wniosków ustawodawczych.

b) Komisja zauważa, że przedmiotowe zalecenie jest skierowane do państw członkowskich.

101

Zob. odpowiedzi Komisji do pkt 73 i 96. Należy również pamiętać, że ramy prawne wynikają z procesów politycznych. Komisja ma obowiązek wdrożenia rozporządzeń, unikając wprowadzania elementów złożoności i promując dalsze maksymalne uproszczenia.

102

Zgodnie z logiką programowania potrzeby określa się w oparciu o ogólny opis bieżącej sytuacji na obszarze objętym programowaniem i analizę SWOT. Opis strategii opracowuje się sukcesywnie, korzystając z informacji uzyskanych w ramach poprzednich etapów, wcześniejszych ocen i oceny ex ante oraz zdobytego wcześniej doświadczenia. Ponieważ logika leżąca u podstaw bieżącego programowania rozwoju obszarów wiejskich jest powiązana z celami szczegółowymi, nie można uniknąć także pogrupowania tych potrzeb i wynikających z tego działań względem celów szczegółowych.

Zalecenie 2

Chociaż Komisja przyjmuje to zalecenie, nie może na tym etapie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r.

Komisja zobowiązuje się jednak do przeanalizowania możliwych sposobów jak najdalej idącego uproszczenia struktury i poziomu wymogów dokumentów programowych. Komisja podjęła już prace koncepcyjne dotyczące tej kwestii w kontekście przygotowywania komunikatu Komisji w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

103

W porównaniu do poprzednich okresów programowania doszło do znacznego udoskonalenia wspólnego systemu monitorowania i oceny.

Zapewnienie wiarygodności danych przekazywanych Komisji należy do obowiązków państw członkowskich. Komisja ocenia jakość danych przekazanych przez państwa członkowskie w kontekście wymogów monitorowania i w stosownych przypadkach podejmuje odpowiednie działania następcze. Komisja udziela również wsparcia państwom członkowskim poprzez działania polegające na tworzeniu sieci w celu budowania potencjału.

Jeśli chodzi o określenie wspólnych wskaźników, należy uwzględnić wewnętrzne ograniczenia. To samo dotyczy możliwości nakładania wymogów gromadzenia dużej ilości danych na poziomie beneficjentów.

104

Rezerwa wykonania jest tylko jednym z elementów wspierających większy nacisk na rezultaty. Zasadniczym elementem ukierunkowania na rezultaty jest logika interwencji wpisana w każdy program w powiązaniu ze wskaźnikami produktu i rezultatu.

Ramy wykonania zapewniają mechanizm na potrzeby monitorowania w celu stwierdzenia, czy realizacja priorytetów jest na właściwej drodze. Rezerwa wykonania stanowi środek zachęty do osiągania celów pośrednich, co jest niezbędnym warunkiem wstępnym uzyskania zaplanowanych rezultatów.

Zalecenie 3

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Zalecenie 4

Akapit pierwszy: Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie. Chociaż Komisja nie może na tym etapie podjąć żadnych konkretnych zobowiązań w odniesieniu do wniosków ustawodawczych na okres po 2020 r., zobowiązuje się do przeanalizowania możliwych sposobów poprawy pomiaru wyników wspólnej polityki rolnej jako całości. Komisja podjęła już prace koncepcyjne dotyczące tej kwestii w kontekście przygotowywania komunikatu Komisji w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej.

Akapit drugi: Komisja przyjmuje to zalecenie i uważa, że zaczęła już jego wdrażanie, zwłaszcza w oparciu o sieć oceny rozwoju obszarów wiejskich. Jej działania obejmują m.in. warsztaty dotyczące dobrych praktyk i wydarzenia dotyczące budowania zdolności dla zainteresowanych stron odpowiedzialnych za ocenę w państwach członkowskich.

Ułatwianie współpracy krajowej należy do obowiązków państw członkowskich.

Zalecenie 5

Komisja przyjmuje to zalecenie.

105

Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich są dokumentami strategicznymi odzwierciadlającymi sposób, w jaki państwa członkowskie i regiony mają zamiar wykorzystać finansowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu zaspokojenia stwierdzonych potrzeb na danym obszarze, zgodnie z ustalonymi priorytetami Unii i zasadami korzystania z funduszu ustanowionymi w ramach prawnych.

106

Komisja uważa, że programy rozwoju obszarów wiejskich odgrywają znaczącą strategiczną rolę i stanowią podstawowy warunek osiągnięcia dobrych rezultatów.

107

Jeżeli chodzi o datę zatwierdzenia ram prawnych, programy rozwoju obszarów wiejskich zostały zatwierdzone szybciej niż w poprzednim okresie programowania.

Pomimo zatwierdzenia zasad przejściowych dopiero w 2015 r., zapewniły one ciągłość w ramach wszystkich programów wdrażania operacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między dwoma okresami programowania.

108

Komisja uważa, że we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich ogólnie ma miejsce stały postęp i programy te są realizowane w odpowiednim tempie.

109

Stałe monitorowanie, ocena i, w stosownych przypadkach, kontrole, prowadzone przez cały okres programowania umożliwiły uzyskanie istotnych informacji na temat realizacji programów. Jak uznał Europejski Trybunał Obrachunkowy (zob. pkt 18), ramy regulacyjne na lata 2014–2020 opierały się na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania i spełniały szereg jego zaleceń.

Zalecenie 6

Akapit pierwszy: W zakresie, w jakim zalecenie dotyczy Komisji, Komisja je przyjmuje i uważa, że jest już w trakcie jego wdrażania. Opublikowana przez Komisję w marcu 2017 r. Biała księga w sprawie przyszłości Europy zapoczątkowała szeroką debatę na temat Europy w 2025 r., w tym perspektyw finansowych Europy opisanych szczegółowo w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE z dnia 28 czerwca 2017 r. Uzupełnieniem procesu politycznego będzie przegląd programów wydatków pod kątem efektywności, skuteczności i europejskiej wartości dodanej. Będzie on pomocny w przygotowaniu następnej generacji funduszy i modernizacji budżetu UE.

Akapit drugi: Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie w zakresie, w jakim proces, o którym mowa w poprzednim punkcie, przebiegał zgodnie z założeniami. Odzwierciedla to docelowy termin wdrożenia.

Wykaz skrótów i glosariusz

Analiza SWOT – analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń na obszarze geograficznym objętym PROW.

Cele szczegółowe – Każdy z sześciu unijnych priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich można podzielić na kilka tematycznych celów szczegółowych. Łącznie takich celów jest 18.

Cele tematyczne – elementy strukturalne określone w ramach regulacyjnych. Aby zapewnić jak największy wkład w realizację strategii „Europa 2020”, wsparcie z EFSI koncentruje się na ograniczonej liczbie wspólnych celów tematycznych.

CMEF – wspólne ramy monitorowania i oceny: system monitorowania i oceny opracowany wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie na okres programowania 2007–2013, obejmujący wskaźniki, za pomocą których mierzy się postępy, efektywność i skuteczność realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do zawartych w nich celów.

CMES – wspólny system monitorowania i oceny: system monitorowania i oceny opracowany w ramach współpracy między Komisją i państwami członkowskimi na okres programowania 2014–2020 w celu m.in. wykazania postępów i osiągnięć w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz ocenienia oddziaływania, wydajności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich.

CPR – rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20061.

CSF – wspólne ramy strategiczne: zbiór strategicznych wytycznych mających na celu ułatwienie procesu programowania oraz sektorowej i terytorialnej koordynacji interwencji Unii w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) oraz z innymi obszarami polityki unijnej i instrumentami Unii.

DG AGRI – Dyrekcja Generalna Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Działanie – program pomocy na rzecz realizacji danej polityki. W ramach działania definiuje się zasady (np. kryteria kwalifikowalności i wyboru) w odniesieniu do projektów, które mogą zostać objęte finansowaniem.

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

EFSI – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, które obejmują następujące fundusze UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Filary (wspólnej polityki rolnej) – Wspólna polityka rolna składa się z dwóch filarów. Pierwszy zapewnia wsparcie dochodów rolników w postaci płatności bezpośrednich i środków wspierania rynku. Jest on w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W ramach drugiego wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich udzielane jest za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich z dofinansowaniem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Logika interwencji – logiczny związek między problemem, który ma zostać rozwiązany (lub celem, który należy zrealizować), przyczynami tego problemu oraz możliwymi wariantami działania (lub działaniami unijnymi, które zostały faktycznie podjęte), by rozwiązać problem lub osiągnąć dany cel.

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Okres programowania – okres wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich pokrywający się z WRF. Obecny okres programowania obejmuje lata 2014–2020, poprzedni obejmował natomiast lata 2007–2013.

PROW – program rozwoju obszarów wiejskich: dokument programowy opracowany przez państwo członkowskie i zatwierdzony przez Komisję, dotyczący planowania i monitorowania realizacji unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu regionalnym lub krajowym.

Rozporządzenie w sprawie EFRROW – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/20052.

Strategia „Europa 2020” – dziesięcioletnia strategia Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, zainicjowana w 2010 r. w celu stworzenia warunków dla inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmuje ona pięć celów nadrzędnych dla całej UE, które dotyczą zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Cele te mają zostać osiągnięte do końca 2020 r.

Umowy partnerstwa – umowy, które Komisja Europejska zawarła z każdym państwem członkowskim na okres programowania 2014–2020. Określają one plany organów krajowych dotyczące wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz wytyczają cele strategiczne i priorytety inwestycyjne każdego państwa, łącząc je z ogólnymi celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Warunki wstępne przewidują spełnienie przez państwo członkowskie pewnych wymogów, zanim otrzyma ono środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Państwa członkowskie, przygotowując programy na okres programowania 2014–2020, muszą ocenić, czy spełniono te warunki. W przypadku ich niespełnienia należy przygotować plany działania zapewniające ich spełnienie do dnia 31 grudnia 2016 r.

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia.

WPR – wspólna polityka rolna: zbiór przepisów prawnych i praktyk przyjętych przez Unię Europejską w celu urzeczywistnienia wspólnej, jednolitej polityki rolnej.

WRF – wieloletnie ramy finansowe: plan budżetowy ustalony zgodnie z wymogami rozdziału 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przypisy

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.

3 Art. 4 rozporządzenia w sprawie EFRROW.

4 Strona internetowa „CAP post-2013: Graphs and figures” [WPR po 2013 r. – diagramy i wykresy], wykres 5, DG AGRI, 2017.

5 Dochód czynników produkcji rolniczej (tj. dochód czynników lub wartość dodana netto w cenach czynników produkcji) służy do pomiaru wynagrodzenia wszystkich czynników produkcji (ziemia, kapitał i praca). Odzwierciedla on całkowitą wartość wytworzoną w ramach działalności produkcyjnej.

6 Francja (30 PROW), Włochy (23), Hiszpania (19), Niemcy (15), Zjednoczone Królestwo (4), Portugalia (3), Belgia (2) i Finlandia (2).

7 Art. 10 i załącznik I do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

8 COM(2010) 2020 final „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

9 Umowy partnerstwa stanowiły przedmiot sprawozdania specjalnego Trybunału nr 2/2017 pt. „Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014 2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii »Europa 2020«, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane”.

10 Art. 10 i załącznik I do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

11 Art. 9 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i art. 5 rozporządzenia w sprawie EFRROW (zob. załącznik II).

12 Sprawozdanie roczne Trybunału za 2014 r., pkt 3.44, oraz odpowiedzi Komisji do pkt 3.24 i 3.25.

13 Art. 5 rozporządzenia w sprawie EFRROW.

14 Por. „Podsumowanie ocen śródokresowych programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013” – sprawozdanie końcowe, 2012.

15 Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz umowy partnerstwa.

16 Belgia (Walonia), Niemcy (Badenia-Wirtembergia), Irlandia, Grecja, Hiszpania (La Rioja), Francja (Lotaryngia), Włochy (Kampania), Austria, Polska i Rumunia, z uwzględnieniem PROW z Danii i Zjednoczonego Królestwa (Anglia).

17 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych; 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój; 6.4 – Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej; 8.3 – Wsparcie na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof; 8.4 – Wsparcie na odtwarzanie lasów zniszczonych wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof; działania 7 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich i 14 – Dobrostan zwierząt.

18 Por. zalecenia w pkt 10.39 i 10.51 sprawozdań rocznych Trybunału za 2011 i 2012 r. lub zalecenia przedstawione w sprawozdaniach specjalnych nr 1/2013 „Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?”, nr 6/2013 „Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie środków przy realizacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej?” i nr 12/2013 „Czy Komisja i państwa członkowskie mogą wykazać, że budżet UE przeznaczony na politykę rozwoju obszarów wiejskich jest wydawany rozsądnie?”.

19 Szczegółowe porównanie struktur PROW na lata 2007–2013 i 2014–2020 można znaleźć w załączniku III.

20 Art. 20–22 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

21 Art. 2 ust. 33 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

22 Art. 19 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

23 Art. 13 rozporządzenia w sprawie EFRROW stanowi, że „Każde działanie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich programuje się w taki sposób, aby konkretnie przyczyniało się do osiągnięcia co najmniej jednego priorytetu unijnego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”. W załączniku VI do tego rozporządzenia przedstawiono „orientacyjny wykaz działań mających znaczenie w kontekście co najmniej jednego priorytetu unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

24 „Wytyczne dotyczące programowania strategicznego na lata 2014–2020”.

25 Sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014, pkt 3.43.

26 Art. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w art. 8 ust. 1 lit. l) rozporządzenia w sprawie EFRROW oraz w części 1.14 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 808/2014.

27 SWD(2015) 111 final, „Wytyczne w sprawie lepszego stanowienia prawa”.

28 Załącznik XI do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Definicja warunku wstępnego G7 „Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu” obejmuje również bardziej szczegółowe i konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione.

29 Część 4 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 808/2014.

30 Na podstawie sprawozdawczości DG AGRI na temat spełnienia warunków wstępnych.

31 Sprawozdanie roczne Trybunału za 2014 r., pkt 3.49–3.56 i odnośny wniosek w pkt 3.92.

32 Jak przewidziano w ust. 4 i 5 art. 50 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

33 Por. pkt 72–73 sprawozdania specjalnego nr 10/2017 pt. „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”.

34 Sprawozdanie roczne Trybunału za 2016 r., rozdział 3, pkt 3.13–3.51.

35 Motyw 23 preambuły oraz art. 20, 21 i 22 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, a także art. 8 ust. 1 lit. e) rozporządzenia w sprawie EFRROW.

36 Sprawozdanie specjalne nr 1/2007 dotyczące realizacji procedur śródokresowych w zakresie funduszy strukturalnych na lata 2000–2006, pkt 33 i 48.

37 Sprawozdanie roczne Trybunału za 2013 r., pkt 10.56, oraz sprawozdanie roczne za 2014 r. pkt 3.65.

38 Art. 14 rozporządzenia (UE) nr 808/2014. Wstępnie określone wskaźniki ram wykonania są wyszczególnione w pkt 5 załącznika IV.

39 Pkt 5 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 808/2014.

40 Art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 808/14 stanowi, że „państwa członkowskie […] uzupełniają lub zastępują te wskaźniki innymi odpowiednimi wskaźnikami produktu określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich”.

41 Sprawozdanie specjalne nr 15/2017 „Warunki wstępne i rezerwa wykonania w obszarze spójności – instrumenty innowacyjne, ale jak dotąd nieskuteczne”, pkt 71–80.

42 Zob. pkt 3.62 sprawozdania rocznego Trybunału za 2014 r.

43 W postanowieniach przejściowych przewidziano, że państwa członkowskie będą dokonywać płatności w nowym okresie programowania 2014–2020 w celu spłaty zobowiązań zaciągniętych w ramach działań obowiązujących w okresie programowania 2007–2013. Przewidziano również możliwość zaciągania nowych zobowiązań w 2014 r. w odniesieniu do działań z okresu programowania 2007–2013. W PROW na lata 2014–2020 państwa członkowskie faktycznie zamieściły opis warunków przejściowych w przypadku każdego z działań, w tym orientacyjną datę graniczną oraz krótki opis szacowanych kwot, jak również orientacyjną tabelę przeniesienia z wyszczególnieniem działań i łącznym wkładem z EFRROW, który miał zostać sfinansowany w okresie 2014–2020.

44 Sprawozdanie roczne Trybunału za 2014 r., rozdział 3, pkt 63.

45 Art. 22 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

46 Art. 22 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

47 Art. 8 rozporządzenia nr 1305/2013 oraz załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 808/2014.

48 Ulepszenie struktury repozytorium wytycznych, tak aby ułatwić użytkownikom dostęp i uniknąć ryzyka niespójności lub popełnienia przez nich błędów; zarządzanie wiedzą fachową pozyskaną na etapie zatwierdzania PROW w taki sposób, by zapobiec jej utracie na etapie wdrażania; poszerzenie kompetencji rady koordynacyjnej, tak by czuwała ona nad spójnością PROW nie tylko na etapie ich zatwierdzania, ale również w trakcie ich wdrażania i w przypadku zmian; ryzyko, że nie wszystkie odnośne warunki wstępne zostaną właściwie ocenione z uwagi na brak szczegółowych wytycznych.

49 Odnotowano jednak, że brak było szczegółowych wytycznych dotyczących potencjalnie złożonego zagadnienia, jakim jest ocena spełnienia warunków wstępnych mających zastosowanie w przypadku EFRROW.

50 O tym, jak państwa członkowskie postrzegają stopień złożoności ram polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz wynikające z nich obciążenie administracyjne, można się przekonać na podstawie oświadczeń wydawanych przez organy krajowe, np. z niemieckiego kraju związkowego Saksonia: „[…] uwzględnienie EFRROW w przepisach dotyczących funduszy EFSI, jak również duża liczba rozporządzeń, rozporządzeń delegowanych i rozporządzeń wykonawczych stanowi bardzo trudną przeszkodę do pokonania dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. […] Jest to uciążliwe, niejasne i wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia błędów […]” (Reorientation of EAFRD funding after 2020 (EAFRD - RESET) [Reorientacja finansowania z EFRROW po roku 2020 (EFRROW – RESET)], Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa kraju związkowego Saksonia, czerwiec 2016 r.).

51 Umowy partnerstwa składano od stycznia do kwietnia 2014 r., a ostatnia z nich została przyjęta w listopadzie 2014 r.

52 Art. 14 i 26 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

53 Art. 29 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

54 DG AGRI, „Rural Development in the European Union – Statistical and Economic Information – 2007 and 2008” [Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – informacje statystyczne i gospodarcze – lata 2007 i 2008], odpowiednio pkt 2.2.2 i 2.4.2, oraz baza danych SFC 2007.

55 COM(2016) 181 final, Ósme sprawozdanie finansowe na temat EFRROW – rok budżetowy 2014.

56 COM(2016) 632 final, Dziewiąte sprawozdanie finansowe na temat EFRROW – rok budżetowy 2015.

57 Kwartalne zestawienia poniesionych wydatków przekazywane przez państwa członkowskie do systemu SFC2014 do III kw. 2016 r.

58 Choć wydatki mogą być kwalifikowalne, jeśli zostaną poniesione do grudnia 2023 r., to odnośne zobowiązania muszą zostać zaciągnięte w trakcie okresu programowania, tj. do grudnia 2020 r.

59 Dokument informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Budżet UE – czas na reformę?” z 2016 r.

60 Ibidem.

Wydarzenie Data
Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 24.2.2016
Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) 5.7.2017
Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu postępowania kontradyktoryjnego 27.9.2017
Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) we wszystkich językach 7.11.2017

Zespół kontrolny

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących wybranych polityk i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę kontroli I, której przewodniczy członek Trybunału Phil Wynn Owen i która zajmuje się wydatkami związanymi ze zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych. Kontrolą kierował Janusz Wojciechowski, członek Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Kinga Wiśniewska-Danek, szef gabinetu; Katarzyna Radecka-Moroz, attaché; Davide Lingua, kierownik; Paulo Oliveira, koordynator zadania. W skład zespołu kontrolnego weszli: Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne i Anna Zalega.

Od lewej: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Paulo Oliveira.

Kontakt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017

PDFISBN 978-92-872-8197-5ISSN 1977-5768doi:10.2865/197027QJ-AB-17-015-PL-N
HTMLISBN 978-92-872-8241-5ISSN 1977-5768doi:10.2865/941289QJ-AB-17-015-PL-Q

© Unia Europejska, 2017

W celu wykorzystania lub powielenia zdjęć lub innych materiałów nieobjętych prawem autorskim Unii Europejskiej należy wystąpić o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: http://europa.eu/contact.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

 • dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia),
 • dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
 • drogą mailową: http://europa.eu/contact.

Wyszukiwanie informacji o UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: http://europa.eu.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić w serwisie EU Bookshop: http://publications.europa.eu/eubookshop. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. http://europa.eu/contact).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.