Специален доклад
16 2017

Програми за развитие на селските райони: необходимо е опростяване и по-голяма насоченост към резултатите

Относно доклада: ЕС планира да изразходва за политиката за развитие на селските райони близо 100 млрд. евро за периода 2014—2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Една от целите на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. е по-голямата насоченост към резултатите. Усилията за постигане на тази цел обаче се сблъскват с постоянен проблем, свързан с това, че планирането за новия програмен период се прави, преди да бъдат известни съответните данни за разходите и резултатите от предходния период.
Сметната палата констатира, че одобрените програми за развитие на селските райони (ПРСР) са сложни документи с голям обем и съдържат недостатъци, които ограничават потенциала за засилване на вниманието към изпълнението и резултатите. Били са необходими значителни административни усилия от страна на националните органи за изпълнение на обширните изисквания по отношение на съдържанието. Установено беше също, че въпреки усилията на Комисията, изпълнението на ПРСР е започнало късно, а изпълнението на планираните разходи по-бавно, отколкото през предходния период.
Сметната палата отправя редица препоръки към Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия и държавите членки, насочени към внасянето на подобрения за следващия програмен процес.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат::
PDF
PDF General Report

Кратко изложение

I

Политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да направи селското стопанство по-конкурентно, да гарантира устойчивото управление на природните ресурси и да постигне балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони. ЕС планира да изразходва за политиките за РСР почти 100 млрд. евро за периода 2014—2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

II

ЕЗФРСР предоставя финансова подкрепа за мерките, осъществявани от държавите членки чрез национални или регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР), които се изготвят от държавите членки и се одобряват от Комисията.

III

Една цел на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. е по-голяма насоченост към резултатите. Усилията за постигане на тази цел обаче са изправени пред постоянния проблем, свързан с планирането за новия програмен период преди да бъдат предоставени адекватни и значими данни по отношение на разходите и резултатите от предходните периоди.

IV

В тази връзка Сметната палата провери дали новата законодателна рамка за периода 2014—2020 г. отразява по-голямата насоченост към изпълнението и дали новият процес на програмиране е създал условия и е довел до постигането на ПРСР с добро качество, което би могло да допринесе за по-добри резултати. Въпреки че стратегическата рамка е имала за цел да подобри основания на резултати подход, одобрените ПРСР са дълги и сложни документи с недостатъци, което ще затрудни изпълнението на амбициозната цел за постигане на по-голяма насоченост към изпълнението и резултатите. Сметната палата установи също, че са били необходими значителни административни усилия от страна на националните органи за изпълнение на обширните изисквания по отношение на съдържанието.

V

ЕСП разгледа процедурата по програмиране на политиката за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., за да провери дали е проведена така, че изпълнението на тези ПРСР да започне по-рано, отколкото през предходните периоди, и по този начин да се избегнат отрицателните последици, свързани със забавеното стартиране. Установено беше, че въпреки усилията на Комисията – подобно на предходния програмен цикъл – изпълнението на ПРСР не е започнало по-рано, а изпълнението на планираните разходи е започнало по-бавно, отколкото през предходния период.

VI

В доклада се отправят препоръки, които имат за цел да улеснят и подобрят следващия процес на програмиране. Сметната палата препоръчва на Комисията:

 1. да гарантира, че нейните предложения за политиката доразвиват изискванията по отношение на съгласуваността между отделните програми;
 2. да преразгледа модела на програмните документи с цел опростяване на тяхното съдържание и намаляване на броя на изискванията;
 3. да работи заедно с държавите членки, за да гарантира, че подобреното годишно докладване на изпълнението през 2019 г. предоставя ясна и изчерпателна информация за постиженията на програмите;
 4. да определя по-точно различните видове показатели, като се възползва от добрите практики, установени от националните органи и международните организации;
 5. да прегледа и вземе под внимание опита от прилагането на настоящата система, включително въздействието на резерва за изпълнение, целесъобразността на показателите за резултатите, използвани за достъп до резерва за изпълнение, както и начина на прилагане на финансови санкции с цел справяне с незадоволителните резултати;
 6. да изготви навременно своите законодателни предложения за политиката за развитие на селските райони за периода след 2020 г.
VII

Сметната палата препоръчва също така на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията да обмислят привеждането на дългосрочната стратегия и разработването на политиките в съответствие с бюджетния цикъл и извършването на цялостен преглед на разходите, преди да се определи нов дългосрочен бюджет.

Въведение

Политиката на ЕС за развитие на селските райони

01

Помощта на ЕС за развитие на селските райони има за цел да насърчи конкурентоспособността на селското стопанство, да гарантира устойчивото управление на природните ресурси и да постигне балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост3. ЕС планира да изразходва почти 100 млрд. евро за периода 2014—2020 г.: между 14 и 19 млрд. евро годишно, с изключение на 2014 г. (вж. таблица 1). Разходите за развитие на селските райони възлизат на една четвърт от общите разходи на общата селскостопанска политика (ОСП) и тяхното значение може да се разглежда в контекста на финансирането на ОСП (вж. таблица 1). Според ГД „Земеделие и развитие на селските райони“4 общото публично подпомагане за земеделието възлиза на 36 % от земеделския факторен доход5.

Таблица 1

Финансиране от ЕЗФРСР в контекста на ОСП

  ЕС-28 в млн. евро, текущи цени
  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Общо
Развитие на селските райони1 5,299 18,184 18,684 14,371 14,381 14,330 14,333 99,582
Разходи, свързани с пазарите, и преки помощи1 43,778 44,190 43,950 44,146 44,162 44,241 44,263 308,730

1Девети финансов доклад на Европейската комисия относно ЕЗФРСР COM(2016) 632 окончателен.

02

Всяка държава от ЕС получава финансови средства за седемгодишния програмен период (вж. фигура 1).

Фигура 1

Финансиране от ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. по държави членки

Image: Финансиране от ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. по държави членки

Забележка: Заради закръгляването е възможно общата сума да не съответства на сбора от отделните числа.

Източник: Приложение І от Регламента за ЕЗФРСР (включително изменението с Регламент (ЕС) 2015/791).

03

ЕЗФРСР предоставя финансова подкрепа за мерките, осъществявани от държавите членки чрез национални или регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР). ПРСР предоставят рамка за инвестиране в проекти в земеделските стопанства или селските райони въз основа на икономически, екологични или социални нужди, установени на национално или регионално равнище. Това обхваща проекти като инвестиции в стопанствата и модернизация, безвъзмездна финансова помощ за установяване на млади земеделски стопани, мярка за агроекология и климат, преминаване към биологично земеделие, селски туризъм, обновяване на селата, осигуряване на широколентов интернет в селските райони или водено от общностите местно развитие. Тези мерки се съфинансират с национални, регионални или частни средства.

04

За програмния период 2014—2020 г. в 28-те държави членки има 118 различни ПРСР, с 20 единни национални програми и осем държави членки, които са избрали регионални програми6.

05

ПРСР се изготвят в сътрудничество с икономически, социални и екологични партньори и се представят от националните или регионалните органи пред Комисията, която отговаря за тяхното одобряване.

Развитието на селските райони е част от по-широка стратегия на ЕС

06

ЕЗФРСР е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИ фондове), заедно с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). В миналото ЕЗФРСР, ЕФМДР и ЕФРР/КФ/ЕСФ са действали независимо въз основа на отделни групи регламенти и техните съответни ПРСР или оперативни програми (ОП). Програмният период 2014—2020 г. групира петте ЕСИ фонда в единен регламент – Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР). РОР определя обща стратегическа рамка7 (ОСР – вж. фигура 2), приложима за всички ЕСИ фондове, с цел улесняване на програмирането и координацията.

Фигура 2

Преглед на политиката за периода 2014—2020 г.

Image: Преглед на политиката за периода 2014—2020 г.

Източник: ЕСП въз основа на документи с насоки на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

07

Целта на този нов подход е да се улесни териториалната координация на интервенциите на Съюза и да се направи възможен приносът на всички ЕСИ фондове към стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж8.

08

От 2014 г. насам държавите членки следва да изготвят споразумение за партньорство (СП)9, в което се изисква цялото финансиране за структурни инвестиции (ЕСИ фондове) да бъде координирано в рамките на всяка държава. СП насочват плановете на националните органи по отношение на начина на използване на финансирането от ЕСИ фондовете. Те се изготвят в съответствие с ръководните принципи на общата стратегическа рамка10, като за всяка държава членка се сключва по едно СП. СП обхващат целия програмен период и всички ЕСИ фондове и определят посоката и тематичните цели, следвани от държавите членки, като по този начин представят преглед на информацията, която се разработва допълнително в отделните програми. СП се одобряват от Европейската комисия.

09

11-те тематични цели (ТЦ)11, определени от РОР, са предназначени да осигурят връзка между петте ЕСИ фонда и стратегията „Европа 2020“12. За политиката за развитие на селските райони дългосрочните стратегически цели за периода 2014—2020 г. са структурирани в шест приоритета, разпределени в 18 целеви области (вж. приложение І), в които „са отразени съответните тематични цели на ОСР“ и които „допринасят за междусекторните цели в областта на иновациите, околната среда и изменението на климата“13.

По-голяма насоченост към изпълнението

10

Една от основните цели на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. е бюджетът на ЕС да се управлява с по-голяма насоченост към изпълнението и резултатите. Тази цел е отразена, наред с другото, в инициативата на Комисията „Бюджет, ориентиран към резултатите“, започната през 2015 г., която допълнително подчертава значението на измеримите резултати и ефективността и ефикасността на разходите на ЕС. Целта е отдалечаване от дълбоко залегналата бюджетна практика на „[…] основно съсредоточаване върху усвояването и спазването. И не толкова върху изпълнението“, тъй като „съществува реална спешна необходимост от системна промяна в начина, по който планираме бюджета, как го изпълняваме, как използваме ресурсите“.

11

Този подход обаче е изправен пред постоянния проблем, свързан с планирането за новия програмен период преди да бъдат предоставени адекватни и значими данни по отношение на разходите и резултатите от предходния период (вж. каре 1). Това прави практически невъзможно планирането в съответствие с извлечените поуки по отношение на това, което е по-благоприятно за постигането на целите на политиката. При тези обстоятелства става по-вероятно средствата да се разпределят там, където има по-големи очаквания, че ще бъдат използвани.

Каре 1

Липса на подходяща информация при планирането на нов период

Законодателните предложения за новата регулаторна рамка за ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. датират от октомври 2011 г., а обобщението на средносрочните оценки14 на ПРСР за програмния период 2007—2013 г. беше завършено през октомври 2012 г.

Закъснялото изпълнение на ПРСР за програмния период 2007—2013 г. означава, че в докладите за средносрочните оценки е предоставена недостатъчна информация за изпълнението и постигнатите резултати.

Обхват и подход на одита

12

Сметната палата провери дали новата законодателна рамка (РОР, ЕЗФРСР и свързаните регламенти на Комисията) отразява по-голямата насоченост към изпълнението и дали новият процес на програмиране е създал условия и е довел до създаването на качествени ПРСР, с което може да се допринесе за по-добри резултати. За тази цел Сметната палата се съсредоточи върху това да провери:

 • съгласуваността, допълняемостта и полезното взаимодействие на ПРСР със стратегическите документи от по-високо равнище15; и
 • определянето и включването в ПРСР на засилената интервенционна логика.
13

Освен това Сметната палата анализира дали новата рамка на изпълнението би могла да подобри акцента върху резултатите.

14

На последно място Сметната палата провери навременността на одобряването на ПРСР.

15

Одитът беше проведен от март 2016 г. до февруари 2017 г. и се основаваше на преглед на информацията и документите от Комисията и държавите членки относно процеса на одобряване за подбор на ПРСР. В своя анализ на процеса на одобряване Сметната палата разчиташе на одитната дейност на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS), доколкото обхватът на нейната дейност съвпада с този на Сметната палата.

16

Дейността на Сметната палата се съсредоточи върху извадка от 10 одобрени ПРСР (както национални, така и регионални), допълнена от две ПРСР, проверени от IAS16. Прегледът на ПРСР беше насочен към определен набор от мерки и подмерки17, с цел установяване на сравнения и използване на съществуващите знания и резултатите от предишни одити, като се осигури съществен обхват по отношение на финансирането, както и на редицата приоритети на политиката на ЕС за развитие на селските райони и целевите области.

Констатации и оценки

Концепцията на програмната рамка за периода 2014—2020 г. е по-амбициозна, но изпълнението е засегнато от значителни недостатъци

По-амбициозната и строга стратегическа рамка отразява новия, ориентиран към резултатите подход…

17

Включването на ЕЗФРСР в единен регламент и създаването на споразумения за партньорство, които изискват координация и съгласуваност на цялото финансиране на ЕС за структурни инвестиции (ЕСИ фондовете) в рамките на всяка държава (вж. точки 69), е ново изискване, предназначено да даде възможност за по-добър принос на политиката за развитие на селските райони към постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

18

Регулаторната рамка за програмния период 2014—2020 г. включва редица понятия и изисквания, насочени към засилване на акцента върху резултатите. Тя се основава на опита от предходните програмни периоди и отговаря на редица препоръки на Сметната палата18 по отношение на икономическата ефективност, предоставяна от интервенциите на ЕС.

19

По-долу са посочени новите изисквания за структурата на ПРСР19, свързани с концепцията за ориентиране към резултатите:

 • Засилената интервенционна логика следва да се изразява в избора, комбинирането и приоритизирането на мерките за развитие на селските райони, отразяващи резултатите от SWOT анализа и установените нужди, като целта е да се постигнат приоритетите на ЕС в областта на развитието на селските райони.
 • По-голяма ориентираност към резултатите за програмите чрез създаване на „рамка на изпълнението“, основана на нова обща система за мониторинг и оценка, включваща „резерв за изпълнение20.
 • Предварително условие […] е необходима предпоставка за действителното и ефективно изпълнение на даден приоритет на Съюза“21. Ако някое приложимо предварително условие не бъде изпълнено при изготвянето на ПРСР, съответната държава членка трябва да го изпълни до 31 декември 2016 г. и съответно да докладва на Комисията през 2017 г.22

… но изпълнението е ограничило въздействието на тези усилия

ПРСР са в съответствие със стратегията „Европа 2020“ …
20

За да се гарантира, че програмите по ЕСИ фондовете са в съответствие със стратегията „Европа 2020“, в споразуменията за партньорство и програмите за сближаване се използват тематични цели за структуриране на тяхната информация. За разлика от тях, ПРСР са организирани около шест приоритета на ЕС за развитие на селските райони, които се разделят допълнително на целеви области. Следователно връзката между тематичните цели и стратегията „Европа 2020“ не е така ясно изразена, както при другите ЕСИ фондове.

21

Въпреки това съгласуваността на ПРСР със стратегията „Европа 2020“ може да бъде проследена посредством:

 1. предварително определени мерки, предназначени да допринесат за постигането на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони23;
 2. целеви области, които могат да бъдат свързани с 11-те тематични цели24.

Фигура 3

Илюстрация на връзките между тематичните цели, приоритетите на развитието на селските райони и мерките

Image: Илюстрация на връзките между тематичните цели, приоритетите на развитието на селските райони и мерките
22

Тъй като използваните определения в СП и ПРСР са широки, съгласуваността между ПРСР и споразуменията за партньорство е гарантирана лесно:

 • приоритетите на развитието на селските райони и свързаните с тях целеви области са съгласувани с тематичните цели, определени в споразуменията за партньорство като имащи отношение към ЕЗФРСР;
 • Ориентировъчният размер на разпределената подкрепа от ЕЗФРСР за всеки приоритет на развитието на селските райони съответства на финансовите средства в споразуменията за партньорство.
… но планираният принос към всяка от тематичните цели трудно може да се оцени
23

Както е пояснено по-горе (вж. точка 20), ПРСР не са структурирани според тематичните цели и поради това техният очакван принос за всяка ТЦ следва да бъде оценен на нивото на приоритетите за РСР и целевите области. Информацията за резултатите се събира само за целевите области. В някои случаи една тематична цел е свързана с няколко целеви области по различни приоритети на развитието на селските райони. Освен това, една мярка може да допринася за няколко приоритета на развитието на селските райони, а няколко мерки може да имат отношение към един приоритет на развитието на селските райони.

24

Тези фактори усложняват количественото определяне на очаквания принос за конкретна тематична цел или за стратегията „Европа 2020“ като цяло (вж. каре 2).

Каре 2

Пример от мярка 4 – Инвестиции в материални активи

В италианската ПРСР (Кампания) по мярка 4 – Инвестиции в материални активи е планиран общ размер на публичните разходи 569 млн. евро.

Разходите се разпределят за четири приоритета на РСР (П2 – Жизнеспособност на стопанствата; П3 – Организация на хранителната верига; П4 – Екосистеми; П5 – Ефективно използване на ресурсите), без да се изчисляват очакваните общи публични разходи за всяка подмярка.

Всеки от тези четири приоритета на РСР е свързан с други мерки (например П4 – Екосистеми, е свързан с мерки 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 и 16), което води до сложна комбинация от много мерки за РСР до много приоритети на РСР.

Координацията, допълняемостта и полезното взаимодействие с други ЕСИ фондове не са развити
25

В своя годишен доклад за 2014 г.25 Сметната палата отбеляза, че въпреки че споразуменията за партньорство биха били логичното място за определяне на възможностите за взаимно допълване и взаимодействия между петте ЕСИ фонда, те не решават по подходящ начин тези въпроси. Сметната палата също така констатира липса на оперативни насоки за начина, по който да бъдат постигнати междусекторното допълване и взаимодействията в споразуменията за партньорство и програмите. Одитът на Сметната палата потвърди тези констатации в проверените споразумения за партньорство.

26

Отговорът на Комисията на годишния доклад е, че в програмите по ЕСИ фондовете трябва да се определят по-подробни механизми за гарантиране на такава координация. РОР изисква всяка програма да включва уредба, с която се гарантира ефективно, ефикасно и координирано изпълнение на ЕСИ фондовете26.

27

ПРСР обаче също са много общи в тази област и обикновено не предоставят конкретна основа за гарантиране на допълняемостта и взаимодействията с другите ЕСИ фондове, подпомагането по стълб І или други публични инструменти.

28

Въпреки че ОСР насърчава ефективната координация с цел увеличаване на въздействието на фондовете, проверените ПРСР бяха ограничени до разграничаване и избягване на двойното финансиране, вместо да се стремят към допълняемост и взаимодействия. Сметната палата установи, че в ПРСР са определени редица области на интервенция с няколко потенциални източника на финансиране и са установени много общи принципи на разграничаване (вж. каре 3). Те обаче не предоставят информация за стойността, която може да бъде добавена, като се гарантира ефективната координация на различните източници на финансиране.

Каре 3

Пример за информация относно допълняемостта, която или е твърде обща, или е ограничена до разграничаването

Кампания (Италия): Установена е допълняемост между ЕЗФРСР и другите ЕСИ фондове в следните три области:

 • за широколентовите мрежи ЕЗФРСР ще допълва подпомаганите от ЕФРР инвестиции в селските райони;
 • в необлагодетелстваните райони ЕФРР ще подпомага изграждането на главни пътища, докато ЕЗФРСР ще подпомага изграждането на (общински) пътища в селските райони;
 • ЕСФ ще допринася за общото социално развитие в селските райони, докато в същите райони ЕЗФРСР ще подпомага действия, свързани конкретно със селското стопанство.

Румънска ПРСР: „Допълняемостта между стълбове 1 и 2 […] ще се основава […] предварително на разграничаване на дейностите/инвестициите, обхванати от ЕФГЗ и ЕЗФРСР с цел избягване на двойно финансиране […] Протокол […] гарантира избягването на двойното финансиране чрез обмен на информация за проектите, финансирани по ЕФГЗ, и подадена от потенциални бенефициенти на ЕЗФРСР.“

29

В съответствие с насоките на Комисията за стратегическо програмиране за периода 2014–2020 г. в ПРСР следва да се предостави информация за механизмите, които ще се използват в бъдеще за докладване на Комисията относно ефективната координация. В проверените ПРСР обаче има малко полезна информация в това отношение.

Прилагането на засилена интервенционна логика не е дало очакваните резултати
30

Съгласно насоките на Комисията27 интервенционна логика е логическата връзка между проблема, който трябва да бъде решен, или целта, която трябва да бъде преследвана, основните причини за проблема и наличните варианти на политиката (или предприетите действия на ЕС) за решаване на проблема или постигане на целта. В контекста на развитието на селските райони това означава, че ПРСР следва да демонстрират ясна връзка между установените национални/регионални нужди, избраните мерки за подпомагане в отговор на тези нужди, определените цели за вложените ресурси/крайните продукти и очакваните резултати.

31

В рамките на новия програмен период, в духа на концепцията за насоченост към изпълнението и резултатите, Комисията е поставила акцент върху укрепването на връзката между установените нужди и избраните мерки за посрещане на тези нужди.

32

Концепцията за засилена интервенционна логика включва редица изисквания по отношение на структурата на ПРСР:

Каре 4

Оценка, аналитични изисквания и изисквания по отношение на изпълнението за ПРСР

Съгласно член 8 от Регламента за ЕЗФРСР, всяка програма за развитие на селските райони включва:

 • предварителна оценка;
 • SWOT анализ на положението и установяване на потребностите, които е необходимо да бъдат посрещнати, структуриран около приоритетите на Съюза за развитие на селските райони;
 • описание на стратегията, което показва, че за всяка от целевите области са определени съответни цели и са подбрани подходящи комбинации от мерки, основани на солидна интервенционна логика, и разпределението на финансови ресурси по мерките на програмата е обосновано и адекватно за постигането на поставените цели;
 • оценка на изпълнението на приложимите предварителни условия и описание на действията, които ще бъдат предприети, ако някои от тях не са изпълнени;
 • описание на рамката на изпълнението;
 • описание на всяка от избраните мерки;
 • план за оценка;
 • план за финансиране;
 • план на показателите с разбивка по целеви области, който включва целите и планираните резултати, както и разходите по всяка мярка за развитие на селските райони по отношение на съответната целева област;
 • когато е приложимо, таблица за допълнително национално финансиране за всяка мярка;
 • информация за допълване с мерките, финансирани от другите инструменти на общата селскостопанска политика и чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове(„ЕСИ фондове“).
33

Проверените ПРСР включват всички тези елементи. Те обаче не показват ясна връзка между оценката на нуждите и избраните мерки. В резултат на това интервенционната логика остава неясна.

Оценка на нуждите
34

От отделните ПРСР се изисква да представят подробна оценка на нуждите, основана на SWOT анализ, за да бъдат подбрани най-съществените и значими нужди. Тези нужди трябва да бъдат свързани с конкретни целеви области, определени в Регламента за ЕЗФРСР.

35

В проверените ПРСР нуждите са определени по формален, тавтологичен и общ начин и често просто преформулират предварително определените целеви области. В каре 5 са представени някои примери за това.

Каре 5

Примери за общи нужди и/или преформулиране на предварително определени елементи

IИрландия: „Добре насочена и планирана агроекологична схема“ като пример за обща нужда, в чието описание се посочва, че „Добре изготвените, целенасочени, наблюдавани и управлявани мерки ще допринесат за постигането на целите на Ирландия по различните директиви, стратегии т.н.“

Румъния: „Увеличаване и разнообразяване на броя на работните места в селските райони“ – преформулиране на целева област 6а „Диверсификация и създаване на работни места“.

Полша: „възстановяване и запазване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в райони с природни ограничения“ – преформулиране на целева област 4а „Възстановяване, запазване и подобряване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в райони с природни или други специфични ограничения (…)“.

36

В нито една от проверените ПРСР не е представено количествено описание на установените нужди. Това прави трудно – или дори невъзможно – да се оцени на етапа на програмиране дали планираната финансова подкрепа е пропорционална или е от значение за задоволяването на установените нужди. По подобен начин липсата на количествени описания на тези нужди ще затрудни оценката на етапа на оценяване по отношение на това до каква степен са посрещнати установените нужди от избраните мерки.

37

Сред проверените ПРСР само Испания (Ла Риоха) и Италия (Кампания) са дали приоритет на нуждите.

38

Въпреки че това не е предвидено в регламентите, Сметната палата счита, че при идентифицирането на нуждите в процеса на програмиране следва да се вземат предвид и поуките от предходни периоди. ПРСР са инструменти на политиката с периодичен характер и в целите за развитие на селските райони се наблюдава значителна приемственост. Проверените ПРСР обаче не съдържат позовавания на резултатите от мерките за РСР, приложени през предходни периоди.

Подбор на мерките
39

За да се обоснове подбора на мерките, в ПРСР следва да се обясни също така връзката между установените нужди, определените цели и избраните мерки.

40

На практика обаче структурата на ПРСР затруднява установяването на тази връзка. Информацията за избраните мерки е съсредоточена главно върху това какви действия са планирани и рядко посочва ясно действително очакваните резултати, с изключение на някои общи позовавания на целите на РСР (вж. каре 6). Следователно ще бъде трудно да се докаже как и до каква степен избраните мерки (или техните подмерки) удовлетворяват установените нужди.

Каре 6

Примери за общи позовавания на целите на РСР

Гърция: M4.1. – „Подпомагането на земеделски стопанства, които са насочени главно към качествени земеделски продукти, ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще улесни навлизането им на нови пазари […]. То ще повиши и […] доходите на бенефициентите и ще допринесе за запазване и създаване на работни места.“

Румъния: M4.1 – „Мярка 4.1 ще допринесе за: подобряване на общата ефективност на стопанствата, като повиши конкурентоспособността на селското стопанство, разнообрази селскостопанските дейности и повиши качеството на техните продукти; преструктуриране на малките и средните стопанства и превръщането им в стопанства с търговска цел; спазване на стандартите на ЕС, приложими за всички видове инвестиции; добавяне на стойност към земеделските продукти чрез преработване на продуктите на равнището на стопанствата и чрез директно пускане на пазара с цел създаване и насърчаване на интегрирани хранителни вериги.“

41

ПРСР следва също така да обосноват отпуснатото финансиране за мерките. Нито една от проверените ПРСР не предоставя такава обосновка и не анализира дали финансирането е подходящо и дали е определено на необходимото равнище за съответните цели. Сметната палата счита, че изброяването на отпуснатите суми за отделните мерки само по себе си не представлява основание и не показва, че финансирането е определено на подходящи равнища.

Новата рамка на изпълнението има ограничен потенциал за засилване на акцента върху резултатите

ОСМО има потенциал за постигане на подобрения, но същевременно е ограничена по отношение на измерването на резултатите

42

В регламентите се изисква споразуменията за партньорство и ПРСР да включват оценка на изпълнението на ПУ, които имат пряка връзка с ефективното и ефикасно изпълнение на целите на политиката.

43

В този контекст предварителното условие „Статистически системи и показатели за резултатите“ (ПУ G7), установено от РОР, изисква ефективна система от i) показатели за резултатите и ii) събиране на статистически данни28. Тази процедура обаче е формалност, тъй като Комисията е счела, че наличието на ОСМО е достатъчно да гарантира, че ПУ G7 е изпълнено в задоволителна степен. Ето защо в регламента на Комисията на държавите членки се предоставя общо освобождаване от задължения в това отношение29.

44

Следователно в повечето ПРСР се счита, че ПУ G7 е изпълнено по принцип въз основа на общото освобождаване от задължения, въпреки че на практика то не е оценено. Тъй като в Специален доклад № 12/2013 на Сметната палата относно разходите за политиката за развитие на селските райони се стига до заключението, че събраните данни за резултатите не са достатъчно надеждни, това означава, че Комисията е одобрила повечето ПРСР без допълнителни данни или проверки по отношение на наличието на ефективна система за събиране на статистически данни.

45

Фактът, че националните органи извън извадката на Сметната палата от ПРСР са решили да не използват освобождаването от задължения и са оценили ПУ G7 като неизпълнено30, показва, че този въпрос не е следвало да се пренебрегва.

46

Освен ефективна система за събиране на надеждни данни, за измерването на резултатите също така е необходимо да се определят подходящи показатели, по които да се докладва. В това отношение одитът потвърждава заключението от Годишния доклад на Сметната палата за 2014 г., че „въвеждането на общи показатели за всеки фонд е важна стъпка, но съществуват ограничения в използвания модел“31.

47

Фактът, че в Регламента за ЕЗФРСР се определят общи показатели, приложими за всички ПРСР, има голяма стойност. Това ще спомогне за хармонизиране на показателите за вложените ресурси/крайните продукти на равнището на политиката за РСР и по същество представлява подобрение на мониторинга на изпълнението на политиката за РСР.

48

По подобен начин новото изискване за представяне на подобрени32 годишни доклади за изпълнението през 2017 г. и 2019 г. следва да спомогне за използване на показателите за резултатите за количествено измерване на постиженията по програмите и да даде отговори на общите въпроси за оценка.

49

Освен мониторинга на текущите програми, това може да предостави необходимата информация навреме за решенията относно следващия програмен период и да помогне за напредъка към преодоляването на порочния кръг на определяне на съдържанието на новите програми без достатъчно информация за резултатите от предходни периоди (вж. точки 11 и 38).

50

Въпреки описаните по-горе подобрения, общите показатели за крайни продукти и резултати, изисквани от Регламента за ЕЗФРСР, имат ограничен потенциал (вж. примерите в каре 7) за измерване на ефективността и ефикасността на ПРСР при постигането на резултатите, защото:

 • някои от показателите за крайни продукти всъщност са показатели за вложени ресурси;
 • повечето показатели за резултати не отговарят на определението за показател за „резултат“, а са предимно показатели за крайни продукти, изразени като процент, и ще бъдат от ограничена полза за отговарянето на общите въпроси за оценка.

Каре 7

Примери за показатели за крайни продукти/резултати, които са определени неправилно в ОСМО

Пример за показатели за вложени ресурси, които са неправилно определени като показатели за крайни продукти

„О.1: Общ размер на публичните разходи“ по никакъв начин не описва преките резултати от дадена програма (т.е. определението на краен продукт), а отговаря само на публичните финансови ресурси, използвани за изпълнението на програмата, което е точното определение на вложен ресурс.

Пример за показатели за крайни продукти, определени неправилно като показатели за резултати

„R4: процентът земеделски стопанства, които получават подпомагане за участие в схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки, както и групи на производителите/организации“ включва процента на стопанствата, получаващи подпомагане, което в най-добрия случай е краен продукт („преките резултати от програмата“). Той няма за цел да отрази резултатите („непосредствените ефекти от програмата върху преките адресати или получатели“), получени от подпомаганите земеделски стопанства по отношение на качеството, местните пазари или късите вериги на доставки.

51

Въпреки че държавите членки са добавили допълнителни показатели в проверените от Сметната палата ПРСР, повечето от тях не отговарят на определението за показател за резултатите и няма да предоставят по-добра основа за оценяване на непосредствените резултати от програмата върху преките получатели, както е показано в каре 8.

Каре 8

Примери за допълнителни показатели за крайни продукти/цели, които не могат да бъдат използвани за измерване на резултатите

Пример за допълнителен показател за крайни продукти в румънската ПРСР:

„Инфраструктура за води/отпадъчни води, финансирана от подмярка 7.2 (в км)“.

Пример за допълнителен показател за цели във френската (Лотарингия) ПРСР:

„Surface concernée par la reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles“.

Пример за допълнителен показател за крайни продукти в ирландската ПРСР:

„Брой операции за подпомагане на инвестиции в непроизводствени дейности“.

52

Някои държави членки обаче са определили полезни и значими показатели за резултати на равнището на мерките за подпомагане, като например „средно процентно увеличение на икономическия размер (стандартна продукция) на подпомогнатите стопанства“ или „средна големина на подпомогнатите стопанства след изпълнение на бизнес плана“33. В своя годишен доклад за 2016 г.34 Сметната палата анализира и сравнява практиките за докладване на изпълнението, разработени от други институции като СЗО, Световната банка и ОИСР. Тези примери за добри практики може да се разпространяват и използват от Комисията и други национални органи.

„Резервът за изпълнение“ е с малък, ако изобщо има такъв, стимулиращ ефект

53

За програмния период 2014—2020 г., с цел да се насърчи концентрацията върху изпълнението и постигането на целите, споразуменията за партньорство трябва да включват резерв за изпълнение от (приблизително) 6 % от всички отпуснати средства за ЕСИ фондовете. Понастоящем тези средства са блокирани, но могат да бъдат предоставени след планирания за 2019 г. преглед на рамката на изпълнението, установена във всяка ПРСР, ако бъдат изпълнени или надхвърлени определени изисквания35.

54

Следва да се подчертае, че при все че задължението за определяне на резерв за изпълнение е нова характеристика на програмния период 2014—2020 г., понятието само по себе си не е ново, а вече е използвано до известна степен в предходни периоди, макар и с ограничено въздействие върху изпълнението. Например резерв за изпълнение – макар и управляван от различни процедури – е въведен също и за структурните фондове през програмния период 2000—2006 г. Както обаче заключи Сметната палата в Специален доклад № 1/200736, резервът за изпълнение не е бил насочен към изпълнението, а „е използван предимно за постигане на максимална ефективност на разходите, а не за концентриране на разходите в области, които са доказано особено ефективни“. По подобен начин в годишните доклади на Сметната палата за 2013 г. и 2014 г.37 се посочва, че „въздействието на резерва за изпълнение по отношение на насърчаване на по-силния акцент върху резултатите, вероятно ще бъде само пренебрежимо“.

Показателите за изпълнението, използвани за установяване на достъпа до резерва, не измерват резултатите, а само определят количествено вложените ресурси или крайните продукти
55

При определянето на етапни и общи цели, използвани за установяване на достъпа до резерва за изпълнение, от държавите членки се изисква да използват предварително определени показатели за изпълнението или да ги заменят и/или допълват с други съответни показатели за крайни продукти, определени в ПРСР38.

56

Във всички избрани ПРСР са използвани 15-те предварително определени показателя, предложени от Регламента на Комисията, и те са допълнени с малък брой допълнителни показатели. Тези показатели обаче имат ограничена полза за измерването на изпълнението.

57

Първо, в Регламента на Комисията39 предварително определените показатели са разработени не като показатели за резултатите, а като изрични показатели за крайни продукти, например брой на бенефициентите или на инвестиционните операции, обхваната земеделска земя или население. Например един от предложените показатели – общи публични разходи за всеки приоритет – всъщност е показател за вложени ресурси (вж. точка 50), който се фокусира върху това колко средства са изразходвани и следователно върху усвояването на средствата.

58

Второ, в съответствие с Регламента на Комисията40 всички допълнителни показатели, използвани от държавите членки в избраните ПРСР, са и показатели за крайни продукти, като например брой на проектите или бенефициентите, обхваната земеделска земя или население (вж. каре 9).

Каре 9

Примери за допълнителни показатели за рамката на изпълнението, които не измерват резултати

Гръцка ПРСР: „Брой млади земеделски стопани, които ще получат поне една вноска до края на 2018 г.“.

Румънска ПРСР: „Площ (в ха), обхваната от инвестиции за икономия на вода“.

Полска ПРСР: „Брой бенефициенти в рамките на инвестициите за предотвратяване на унищожаването на селскостопанския производствен потенциал (3Б)“.

59

Следователно достъпът до „резерва за изпълнение“ се основава на измерването на разходите и преките крайни продукти, а не на резултатите. Рамката на изпълнението не разглежда постигането на целите или очакваните резултати от ПРСР. Подобни констатации бяха посочени в специалния доклад относно предварителните условия и резерва за изпълнение в областта на сближаването41.

Някои управляващи органи са определили неамбициозни цели за достъп до резерва
60

В миналото Сметната палата и Комисията изтъкнаха42, че „съществуват присъщи рискове държавите членки да определят неамбициозни количествени цели, вкл. за междинните етапи, с цел да се избегне тяхното неизпълнение, и че не полагат достатъчно усилия да предоставят точни и надеждни данни, за да се избегнат санкциите в случай на незадоволителни резултати“.

61

Сметната палата установи, че националните органи са склонни да определят неамбициозни цели, като по този начин намаляват риска от неизпълнение на етапните цели (вж. фигура 4); за проверените ПРСР определените общи цели за 2018 г. (т.е. до края на петата година от седемгодишния програмен период) съставляват средно едва 28 % от общите публични разходи, свързани с програмния период 2014—2020 г. (като варират от 22 % за Гърция до 51 % за Ирландия). Много съществена част от тази цел не съответства на новите поети задължения съгласно правилата за периода 2014—2020 г., а на операциите, които са извършени съгласно правилата за периода 2007—2013 г.43

Фигура 4

Цел на рамката на изпълнението – целеви разходи за 2018 г., изразени като процент

Image: Цел на рамката на изпълнението – целеви разходи за 2018 г., изразени като процент

Забележка: Тъй като 2023 г. е последната година с допустими разходи в рамките на програмния период 2014—2020 г., равномерното разпределение на разходите през периода (от одобряването на всяка ПРСР до 2023 г.) ще доведе до среден размер на разходите от 41 % през 2018 г.

Източник: Анализ на ЕСП въз основа на данни от ПРСР.

62

Освен това освобождаването от задължения по ПУ G7 (вж. точки 4245) означава, че няма задължение за проверка на ефективността и надеждността на съществуващата система за измерване на резултатите. Националните органи нямат достатъчно стимули да подобрят настоящите си системи, тъй като това би довело до по-често докладване на незадоволителни резултати.

Някои аспекти при изготвянето на РОР ограничават допълнително стимулите за изпълнение
63

Другите недостатъци при изготвянето на разпоредбите в ПРСР, които Сметната палата вече посочи44, ограничават допълнително потенциалната стимулираща роля на резерва за изпълнение:

 1. ако съответните етапни цели за даден приоритет не са постигнати, резервът за изпълнение може да бъде преразпределен към други приоритети45 в същата държава членка;
 2. финансовите санкции не може да се основават на показатели за резултатите, а различните правни разпоредби допълнително ограничават възможността за прилагане на санкции46.

Процесът на програмиране е изисквал значителни усилия от страна на Комисията и държавите членки, но изпълнението на ПРСР е започнало по-бавно в сравнение с предходния период

Ограничената планираща роля на ПРСР

64

Подпомагането на програмирането на развитието на селските райони е многоетапен процес (вж. фигура 5). Отпуснатите финансови средства за всяка държава членка и стратегическата законодателна рамка се определят от ЕП и Съвета преди изготвянето на ПРСР. Освен това за държавите членки, които са избрали регионални програми, отпуснатите финансови средства за всеки регион се определят от държавите членки преди да представят ПРСР на Комисията. Те не са задължени да обосноват този избор.

65

Регламентът за ЕЗФРСР47 изисква в ПРСР да се обосноват нуждите, които трябва да бъдат посрещнати, както и изборът на приоритети за РСР, целеви области, мерки и съответните им цели. В тях също така трябва да се обясни по какъв начин избраните мерки ще допринесат за съответните целеви области и приоритети на РСР. Основната роля на ПРСР обаче е да се уреди използването на предварително разпределената финансова подкрепа в предварително определената рамка.

Фигура 5

ПРСР са последната стъпка в процедурата на програмиране

Image: ПРСР са последната стъпка в процедурата на програмиране

Административна тежест за Комисията и държавите членки

66

С цел да организира процеса на изготвяне и одобрение на ПРСР в тази нова рамка, през 2012 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ създаде работна група за развитието на селските райони след 2013 г., за да подпомогне държавите членки при изготвянето на техните ПРСР за периода 2014—2020 г. и да гарантира координацията в рамките на Комисията. През 2014 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ създаде също и Съвет за съгласуваност, за да гарантира цялостна съгласуваност в процеса на оценяване на проектите на ПРСР.

67

Службата за вътрешен одит извърши одит на ранен етап от процедурата на одобрение, в който се заключава, че въпреки че цялостните процедури за оценка и приемане на ПРСР са били изготвени добре, те трябва да бъдат допълнително засилени. Основните установени слабости са свързани със спазването на регулаторните срокове (вж. точка 81), оценката на елементи, свързани с резултатите (напр. по отношение на определени ПУ, показатели или във връзка с необходимостта от по-добра координация между ЕСИ фондовете), както и с присъщия риск от грешки поради сложността на регулаторната рамка. В по-малка степен Службата за вътрешен одит също така установи и области, в които е необходимо да се подобрят вътрешните насоки48.

68

За да улесни създаването на ПРСР, Комисията е изготвила многобройни насоки за държавите членки (за целите на настоящия одит Сметната палата състави списък с 37 такива насоки, който възлиза общо на повече от 1 500 страници). Подготвителният процес също така включва изготвянето на проекти за регламенти и проекти на насоки, предоставени на Комисията и на представители на държавите членки, за да бъдат обсъдени, като целта е да се гарантира общо разбиране на някои основни понятия и да се обмени информация за добри практики и такива, които следва да се избягват.

69

Подготовката за новата процедура на планиране включваше и координация и разпространение на експертен опит и информация в рамките на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. За тази цел дейността на работната група за развитие на селските райони беше подпомогната от тематични работни групи, а съответните теми, разглеждани от Съвета за съгласуваност, бяха предоставени на различните отдели чрез вътрешни бюлетини, както и на държавите членки чрез Комитета за развитие на селските райони.

70

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ създаде „ръководство“, обхващащо ПРСР за периода 2014—2020 г., и набор от 23 стандартизирани контролни списъци (включващи около 1 400 различни проверки, които трябва да бъдат извършени в хода на процеса на проверка и одобрение)49, в които подробно се описват оперативните задачи за оценка и одобрение на ПРСР. По този начин тя предостави практическа подкрепа на служителите, като целта беше стандартизиране на процедурите в рамките на ГД. За управление на одобрението и мониторинга на програмите беше приложена вътрешна система за управление на информацията (RDIS2).

71

Описаните по-горе многобройни действия илюстрират значителните усилия на Комисията за предоставяне на подкрепа и хармонизиране на процедурите. Този процес отразява и сложността на рамката на политиката.

72

Обемът на основните програмни документи, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и одобрени от Комисията, също показва колко тежък е този процес. Законово установените изисквания – по-специално количеството информация, която трябва да бъде предоставена от държавите членки като част от много подробната и сложна структура на ПРСР – са довели до изготвянето на много обширни документи, често наброяващи над хиляда страници.

73

Дванадесетте проверени ПРСР възлизат на повече от 9 000 страници, а съответните споразумения за партньорство – на 4 000. Ако бъдат екстраполирани към 28-те държави членки и 118-те ПРСР, това ще представлява приблизителен обем от 100 000 страници програмни документи (на 23 различни езика) и вероятно е два пъти повече от предходния програмен период (вж. таблица 2).

Таблица 2

Приблизителен брой страници на основните програмни документи

Брой страници в представените документи Период 2014—2020 г. Период 2007—2013 г.
СП (държава) ПРСР ПРСР
Белгия (Валония) 183 620 391
Дания 204 505 336
Германия (Баден-Вюртемберг) 236 858 718
Ирландия 244 456 457
Гърция 341 1,192 633
Испания (Риоха) 370 764 566
Франция (Лотарингия) 324 785 381
Италия (Кампания) 722 1,090 422
Австрия 244 843 370
Полша 246 735 400
Румъния 460 786 432
Обединено кралство (Англия) 428 743 403
Общо 4,002 9,377 5,509
Средно 334 781 459
Брой СП или ПРСР 28 118 94
74

Тази сложност и обем, както и по-голямата административна тежест, водят до риска изпълнителните органи да се съсредоточат прекомерно върху бюрократичните изисквания50. Това е допринесло и за закъснения при одобряването на ПРСР и следователно е отложило реалното стартиране на новите програми.

Новата законодателна рамка е приета по-късно в сравнение с предходния период

75

На фигура 6 е представена обобщена съпоставка на сроковете за изготвяне на регулаторната рамка за двата периода.

Фигура 6

Договаряне на законодателните пакети – съпоставка между периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

Image: Договаряне на законодателните пакети – съпоставка между периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

(1) От предложението на Комисията до приемането.

(2) От приемането на Регламента на ЕО/ЕС до приемането на Регламента за изпълнение.

Източник: ЕСП.

76

Разискванията в Европейския парламент и в Съвета по законодателния пакет за политиката за развитие на селските райони бяха тясно свързани с тези за многогодишната финансова рамка (МФР), която определя общия размер на предоставените средства от ЕС през програмния период. Съветът и Европейският парламент приеха МФР и Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2014—2020 г. едва през декември 2013 г. – един месец преди началото на новия програмен период. Регламентът за изпълнение на Комисията беше публикуван през юли 2014 г., което означава, че повечето проверени ПРСР са изготвени и първоначално представени преди влизането в сила на регламента за изпълнение.

Повечето СП и ПРСР са представени навреме

77

След късното приемане на основните регламенти през декември 2013 г., крайният срок за представяне на споразуменията за партньорство беше определен за април 2014 г. Националните органи са спазили този срок51.

78

Впоследствие държавите членки са били задължени да представят своите ПРСР не по-късно от три месеца след споразуменията за партньорство52. Националните и регионалните органи са представили проверените от ЕСП ПРСР между април и октомври 2014 г. Те не са спазили тримесечния срок за една трета от проверените ПРСР.

79

Този график означава, че споразуменията за партньорство е трябвало да бъдат изготвени и частично договорени преди приемането на съответните регламенти на ЕС. ПРСР е трябвало също така да бъдат изготвени и договорени успоредно със споразуменията за партньорство и по-голямата част от тях са представени преди приемането на съответния регламент за изпълнение на Комисията.

Процесът на одобрение на Комисията е надвишил крайните срокове

80

След представянето на проект на ПРСР от националните органи, Комисията е разполагала с три месеца да отправи коментари към държавата членка и шест месеца да одобри ПРСР, „при условие че евентуално направените от Комисията коментари са подходящо отчетени“53.

81

В повечето случаи Комисията не е могла да спази първия срок от три месеца (изпращане на коментари до държавите членки). В одитния доклад на IAS (вж. точка 67) се отбелязва, че коментарите на Комисията са приети след законоустановения срок от три месеца в случая на 98 ПРСР. IAS отдава закъсненията на сложността на законодателството и на обема и сложността на самите ПРСР.

82

Вторият срок от шест месеца (за окончателно одобрение) е по-трудно да се измери, тъй като не се взема под внимание периодът между писмото с коментари и допустимия национален отговор – допълнителна информация и/или преразгледана ПРСР (възможността за „спиране на часовника“) и няма задължителен краен срок, в който държавата членка да разгледа коментарите на Комисията. Поради това, въпреки че шестмесечният срок е спазен в повечето случаи поради възможността за „спиране на часовника“, действителното време, което е изминало между представянето и одобрението на избраните ПРСР е много повече.

83

Както е показано в таблица 3, средният период за одобрение на ПРСР в извадката на Сметната палата е 11,3 месеца от датата на първоначалното представяне. Това е с два месеца повече от средно необходимото време в предходния период за същата извадка.

Таблица 3

Среден период в месеци между първоначалното представяне и окончателното одобрение на ПРСР в извадката на Сметната палата

Период между първото представяне и писмото с коментари на Комисията 3.9
Период между писмото с коментари и окончателното повторно представяне от държавите членки 6.7
Период между окончателното повторно представяне и окончателното одобрение 0.7
Total 11. 3
84

Като цяло Комисията е одобрила 118-те ПРСР в рамките на 20 месеца от представянето на първата ПРСР (от април 2014 г. до декември 2015 г.). Това е положителна тенденция в сравнение с 94-те ПРСР, одобрени в рамките на 24 месеца (от декември 2006 г. до декември 2008 г.) за програмния период 2007—2013 г.54

Въпреки положените усилия, изпълнението на ПРСР не е започнало по-рано в сравнение с предходния период

85

Тези усилия не означават, че ПРСР са били приети по-рано, отколкото през предходния период (вж. фигура 7).

Фигура 7

Общ период от време от законодателното предложение на Комисията до одобрението на ПРСР – съпоставка между периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

Image: Общ период от време от законодателното предложение на Комисията до одобрението на ПРСР – съпоставка между периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

(1) От предложението на Комисията до приемането.

(2) От приемането на Регламента на ЕО/ЕС до приемането на Регламента за изпълнение.

(3) Периодът от представянето на първите СП/ПРСР до приемането на последните СП/ПРСР.

Източник: ЕСП.

86

Тъй като са приети късно, националните органи не са могли да започнат изпълнението на повечето ПРСР преди средата на 2015 г. (само 37 % от ПРСР са били одобрени до края на юни 2015 г.). Комисията е одобрила 20 % от ПРСР през ноември и декември 2015 г., което означава, че изпълнението на редица ПРСР е започнало едва през 2016 г. – третата година от програмния период.

87

Нито една държава членка не е декларирала разходи през 2014 г.55, а общите натрупани декларирани разходи за ЕЗФРСР през 2015 г.56 и 2016 г.57 възлизат съответно на 3,8 % и 10,2 % от финансовия план за периода 2014—2020 г. Това означава, че в началото на 2017 г. около 90 % от финансовия план за ЕЗФРСР остават неизразходвани. Това е повече от предходния програмен период 2007—2013 г., когато в началото на 2010 г. неизразходвани са оставали 83 %. Както и през предходния период, това късно започване ще доведе до концентриране на разходите през втората половина на програмния период.

88

Фокусирането на изпълнението на по-голямата част от дадена ПРСР във втората половина на програмния период увеличава риска от прекомерна насоченост към усвояването на отпуснатите средства в края на програмния период58.

Закъсненията при започването на програмите са повтарящи се проблеми

89

Закъсненията при изпълнението на програмите по МФР са повтарящи се проблеми, които Сметната палата е установявала в много области на политиката в миналото.

90

В информационния документ на Сметната палата59 относно средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. са посочени два основни риска, произтичащи от тази ситуация:

 • „през следващите години ще се стигне до друго натрупване на задължения и изоставане в плащанията, тъй като някои държави членки ще бъдат затруднени до усвоят наличните средства до 2020 г. или дори до 2023 г., когато изтича периодът на допустимост за разходните програми за периода 2014—2020 г.;
 • възможностите за извличане на изводи от основани на факти оценки за разработването, функционирането и резултатите от разходните програми на ЕС по МФР за периода 2014—2020 г. ще бъдат доста ограничени преди Комисията да представи предложението си за МФР за периода след 2020 г., което трябва да бъде направено до края на 2017 г.“60
91

За да се преодолеят тези рискове, Сметната палата предлага дългосрочната стратегия и разработването на политиките да бъдат приведени в съответствие с бюджетния цикъл и да се извърши цялостен преглед на разходите, преди да се определи нов дългосрочен бюджет.

92

Тези предложения може да бъдат от полза при изготвянето на бъдещата политика за развитие на селските райони.

Заключения и препоръки

93

Политиката на ЕС за развитие на селските райони има за цел да направи селското стопанство по-конкурентно, да гарантира устойчивото управление на природните ресурси и да постигне балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост. ЕС планира да изразходва почти 100 млрд. евро за периода 2014—2020 г., но в момента изостава от определения график (вж. точки 86 и 87).

94

ЕЗФРСР предоставя финансова подкрепа за мерките, осъществявани от държавите членки чрез национални или регионални програми за развитие на селските райони (ПРСР), които се изготвят от държавите членки и се одобряват от Комисията.

95

Една цел на стратегическата рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. е по-голяма насоченост към резултатите. Усилията за постигане на тази цел обаче са изправени пред постоянния проблем със започването на планирането за новия програмен период преди да бъдат предоставени адекватни и значими данни по отношение на разходите и резултатите от предходните периоди.

96

Сметната палата провери дали новата законодателна рамка за периода 2014—2020 г. отразява по-голямата насоченост към изпълнението и дали новият процес на програмиране е създал условия и е довел до постигането на ПРСР с добро качество, което би могло да допринесе за по-добри резултати. Въпреки че стратегическата рамка е имала за цел да подобри основания на резултати подход, одобрените ПРСР са дълги и сложни документи с недостатъци, което ще затрудни изпълнението на амбициозната цел за постигане на по-голямата насоченост към изпълнението и резултатите.

97

Разгледахме също и процедурата по програмиране на политиката за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., за да проверим дали е проведена така, че изпълнението на тези ПРСР да започне по-рано, отколкото през предходните периоди, и по този начин да се избегнат отрицателните последици, свързани със забавеното стартиране.

98

Установихме, че въпреки усилията на Комисията началото на изпълнението на ПРСР (подобно на предходния програмен цикъл) е било забавено, както и че изпълнението на планираните разходи през първите три години е по-слабо, отколкото през предходния период.

99

Понастоящем ОСП след 2020 г. е подложена на политически дебат и на този етап не е известно каква ще бъде точната ѝ форма в бъдеще. Препоръките на Сметната палата са изготвени с предположението, че бъдещата политика за развитие на селските райони ще включва значителна приемственост с настоящата рамка.

Концепцията на програмната рамка за периода 2014—2020 г. е по-амбициозна, но изпълнението е засегнато от значителни недостатъци

100

Целта на интегрирането на ЕЗФРСР с другите ЕСИ фондове е да се увеличи тематичната концентрация на разходите на ЕС, като се гарантира, че ПРСР са дали ясен принос за приоритетите на стратегията „Европа 2020“, но също така и да се насърчи координацията, допълняемостта и взаимодействието между програмите. На практика, въпреки че това е довело до съгласуваност на ПРСР със стратегически документи като споразуменията за партньорство, приносът на ПРСР към постигането на тематичните цели трудно може да се оцени, тъй като връзките между различните програмни документи са сложни. Допълняемостта, взаимодействието и координацията между ПРСР и програмите от другите ЕСИ фондове не са развити в задоволителна степен (точки 1729).

Препоръка 1

При подготовката за програмния период след 2020 г., с цел да се засили акцентът върху изпълнението и резултатите, да се доразвие интеграцията между ПРСР и другите програми и да се подобрят оценките на приноса на ПРСР към стратегическите цели:

 1. Комисията следва да гарантира, че нейните предложения за политиката доразвиват изискванията по отношение на съгласуваността между отделните програми;
 2. държавите членки следва да уточнят как ще се прилагат, проследяват и докладват механизмите за координация, допълняемост и взаимодействие в контекста на правилата на ЕС.

Целева дата на изпълнение – до края на 2020 г. за а) и до края на 2022 г. за б)

101

Въпреки че Комисията се е стремила да балансира количеството информация, представена в ПРСР, проверените ПРСР са твърде дълги и изискват значително административно усилие от страна на националните органи, за да бъдат изпълнени детайлните нови изисквания по отношение на съдържанието.

102

Основната цел за по-добро посрещане на конкретните териториални нужди и за по-ясно демонстриране на връзките между установените нужди и избраните мерки за подпомагане обаче не е постигната (точки 3041).

Препоръка 2

С цел опростяване и увеличаване на ползата от стратегиите за РСР, като същевременно се подобри управляемостта и ефикасността на процеса на програмиране, Комисията следва да промени модела на програмните документи с цел опростяване на тяхното съдържание и намаляване на броя на изискванията за програмния период след 2020 г. По-специално тя следва да ограничи структурата на програмните документи до онези елементи и варианти, които са от съществено значение за правилното планиране, изпълнение и мониторинг на разходите за РСР.

Целева дата на изпълнение – до края на 2020 г.

Новата рамка на изпълнението има ограничен потенциал за засилване на акцента върху изпълнението и резултатите

103

ОСМО има потенциал да подобри начина, по който се наблюдава политиката за РСР с това, че може да предостави стъпка в посока към преодоляване на порочния кръг на определяне на съдържанието на новите програми без навременна информация за резултатите от предходните периоди. Липсата на подходящи оценки на качеството на събирането на данни обаче, съчетана с недостатъците в избора на показатели и факта, че повечето показатели за резултатите не отговарят на определението за показател за „резултати“, са съществено ограничение по отношение на измерването на резултатите от политиката и техния принос към стратегията „Европа 2020“ (точки 4252).

104

Терминът „резерв за изпълнение“ се употребява погрешно, тъй като използваните показатели за проверка на изпълнението не измерват резултатите от политиката, а имат изричната цел да измерват разходите и преките крайни продукти. При това положение рамката на изпълнението не предоставя информация за целите и очакваните резултати от ПРСР. Освен това одитът потвърди присъщия риск от определяне на неамбициозни етапни и общи цели от ПРСР с цел да се избегнат евентуални санкции в случай на незадоволителни резултати. Във всеки случай, когато съответните етапни цели не бъдат постигнати, резервът за изпълнение не се губи и може да бъде преразпределен към други приоритети, а потенциалните финансови санкции не се основават на показателите за резултатите (точки 5363).

Препоръка 3

Комисията следва да работи заедно с държавите членки, за да гарантира, че подобреното годишно докладване на изпълнението през 2019 г. предоставя ясна и изчерпателна информация за постиженията на програмите и че изискваните отговори на общите въпроси за оценка предоставят по-добра база за следващия програмен период.

Целева дата на изпълнение – до края на 2018 г.

Препоръка 4

При подготовката за програмния период след 2020 г. Комисията следва да определи по-точно различните видове показатели, за да разполага с общ набор от ориентирани към резултатите показатели, които са по-подходящи за оценяване на резултатите и въздействието от интервенциите за развитие на селските райони. В този процес тя може да се възползва от опита и вече разработените решения от други международни организации (например СЗО, Световната банка и ОИСР), насочени към изпълнението и резултатите.

Комисията следва също така да насърчава и улеснява националното сътрудничество и изграждането на мрежи с цел разпространение на добри практики за измерване на резултатите, разработени на национално равнище.

Целева дата на изпълнение – до края на 2019 г.

Препоръка 5

За програмния период след 2020 г. Комисията следва да прегледа и вземе под внимание опита при прилагането на настоящата система, включително:

 1. въздействието на резерва за изпълнение;
 2. целесъобразността на показателите за резултатите, използвани за достъп до резерва за изпълнение, както и
 3. начина на прилагане на финансови санкции с цел справяне с незадоволителните резултати.

Целева дата на изпълнение – до края на 2020 г.

Процесът на програмиране е изисквал значителни усилия от страна на Комисията и държавите членки, но изпълнението на ПРСР е започнало по-бавно в сравнение с предходния период

105

Подпомагането на програмирането на развитието на селските райони е многоетапен процес, в който ПРСР са последният етап. Отпуснатите финансови средства за всяка държава членка и стратегическата законодателна рамка се определят от ЕП и Съвета преди изготвянето на програмите. Ето защо ПРСР следва да се разглеждат по-скоро като инструменти за привеждане в съответствие на националните и европейските перспективи, отколкото като документи, задействащи процеса на изграждане на национални стратегии за РСР от нулата (точки 6465).

106

Въпреки доста ограничената роля на ПРСР в описания по-горе многоетапен процес са били необходими значителни административни усилия от страна на Комисията и държавите членки за изготвяне и одобрение на всички ПРСР. Голямото забавяне на приемането на законодателната рамка (декември 2013 г.) е повлияло върху сроковете за представяне и одобряване на програмните документи; в съчетание със сложните изисквания за съдържанието на ПРСР това означава, че ПРСР са били одобрени, а новите програми са били изпълнени, след като програмният период вече е започнал (точки 6674).

107

Общо 118 ПРСР са били одобрени от Комисията в рамките на 20-месечен период (април 2014 г.—декември 2015 г.), като тези данни са в благоприятно съотношение с 94-те ПРСР, одобрени в рамките на 24 месеца за програмния период 2007—2013 г. Въпреки положените усилия обаче ПРСР са одобрени по-късно в сравнение с предходния период и изпълнението на повечето от тях е започнало едва в средата на 2015 г., като някои са започнали едва през 2016 г. (точки 7584).

108

Следователно около 90 % от финансовия план за ЕЗФРСР са оставали неизразходвани в началото на 2017 г. (четвъртата година от програмния период), докато еквивалентната стойност в предходния период е била 83 %. Това поражда риск за цялостното изпълнение на финансовия план, както и за акцент върху усвояването, което означава, че се намалява ефектът на одобрения от Комисията ориентиран към резултатите подход (точки 8588).

109

Закъснялото изпълнение на програмите по МФР е общ и повтарящ се проблем, който увеличава риска от прекомерна насоченост към усвояването и планиране на новата МФР преди да са получени резултати от разходите на ЕС по предходната рамка (точки 8992).

Препоръка 6

Европейският парламент, Съветът и Комисията следва да обмислят привеждането на дългосрочната стратегия и разработването на политиките в съответствие с бюджетния цикъл, както и извършването на цялостен преглед на разходите, преди да се определи нов дългосрочен бюджет.

За да позволи ПРСР да бъдат одобрени в началото на следващия програмен период, Комисията следва да изготви навреме законодателните си предложения за политиката за развитие на селските райони след 2020 г.

Целева дата на изпълнение за Комисията – до края на 2018 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I, ръководен от Phil WYNN OWEN — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 27 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложения

Приложение І

Шестте приоритета на ЕС за развитие на селските райони и 18-те целеви области

В член 5 от Регламента за ЕЗФРСР са определени шестте приоритета на ЕС за развитие на селските райони, разпределени в 18 целеви области:

 1. стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:
  1. стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;
  2. укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;
  3. поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство.
 2. повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:
  1. подобряване на икономическите резултати на всички стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на диверсификацията в селското стопанство;
  2. улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията.
 3. насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти,на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:
  1. подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;
  2. подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата.
 4. възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:
  1. възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;
  2. подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
  3. предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им.
 5. насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:
  1. повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;
  2. повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  3. улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;
  4. намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;
  5. стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство.
 6. насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:
  1. улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;
  2. стимулиране на местното развитие в селските райони;
  3. подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони.“

Приложение ІІ

11-те тематични области за ЕСИ фондовете

Член 9 от РОР: „За да допринесе за осъществяването на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и за изпълнението на специфичните задачи на отделните фондове съгласно заложените им цели в Договорите, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване, всеки европейски структурен и инвестиционен фонд подкрепя следните тематични цели:

 1. засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;
 2. подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество;
 3. повишаване на конкурентоспособността на МСП, на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ЕФМДР);
 4. подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;
 5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;
 6. съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
 7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;
 8. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 9. насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация;
 10. инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот;
 11. повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация.“

Член 5 от Регламента за ЕЗФРСР: „приоритети допринасят за междусекторните цели в областта на

 • иновациите,
 • околната среда
 • и смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях“.

Приложение III

Обобщена съпоставка на основното съдържание на ПРСР за 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

ПРСР за периода 2007—2013 г.: Приложение II към Регламент (ЕО) № 1974/2006.

N.B. Данните се отнасят за параграфите в приложение ІІ.
2014—2020 г.: Приложение I към Регламент (ЕС) № 808/2014

N.B. Данните се отнасят за параграфите в приложение І
в получер шрифт: новите елементи в сравнение с предходния период
3.1 SWOT анализ 3. Предварителна оценка
3.2. Избраната стратегия съобразена със слабите и силните страни 4. SWOT анализ и установяване на потребностите, както и оценка на нуждите въз основа на данни от SWOT анализа
3.3 Предварителна оценка, с която се определят, наред с другото, средно- и дългосрочните нужди 5 Описание на стратегията
3.4 Въздействие на финансовите ресурси, отпуснати за развитие на селските райони през предходния програмен период за същия програмен район 6. Оценка на предварителните условия
4. Обосновка на избраните приоритети 7. Описание на рамката на изпълнението
5. Описание на предлаганите мерки, включително за инвестиционните мерки – доказателства, че помощта е насочена към цели, които отразяват определените нужди на територията 8. Описание на избраните мерки, включително приносът им за целевите области, принципите за определянето на критерии за подбор, описание на проверката и контрола
6. План за финансиране: годишен финансов принос от ЕЗФРСР и разпределение по оси 9. План за оценка
7. Примерно разпределение по мерки за развитие на селските райони (в евро, общо за периода) 10. План за финансиране: годишен финансов принос от ЕЗФРСР и разпределение и разбивка на процентното участие на ЕЗФРСР за всички мерки по вид регион
10. Информация за допълняемостта с мерките, финансирани от останалите инструменти на Общата селскостопанска политика, по линията на Кохезионната политика 11. План на показателите
12. 1. Описание на системите за мониторинг и оценка, изградени въз основа на общия списък от изходни показатели, показатели за резултатите, базови показатели и показатели за въздействието, включени в приложение VІІІ към Регламента, и допълнителни показатели, отразяващи националните и/или регионалните нужди 14. Информация за взаимно допълване с други инструменти на ЕС, и по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите по стълб 1
18. Предварителна оценка на възможността за проверка и контрол, както и на риска от грешки

Отговори на Комисията

Кратко изложение

III

Новите елементи, въведени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., произтичащи от констатации и оценки, наред с другото, на Европейската сметна палата, осигуриха „надеждна основа за бъдещо отчитане на резултатите и въздействията“. Това позволи на Комисията да развие в по-голяма степен акцентът върху ориентирането към резултатите — като в същото време все още предприема бъдещи стъпки за подобряване на усвояването и спазването (например като насочва усилията си към разходи в области с ясна добавена стойност за ЕС, предоставя полезна информация относно изпълнението и продължава своите усилия за по-нататъшно опростяване на равнището на Комисията и равнището на държавите членки).

IV

Комисията счита, че са положени големи усилия за въвеждане на елементи в Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., за да се осигури „надеждна основа за бъдещо отчитане на резултатите и въздействията“. Това позволи на Комисията да развие в по-голяма степен акцента върху ориентирането към резултатите, като в същото време все още предприема бъдещи стъпки за подобряване също и на усвояването и спазването.

Комисията също така счита, че този по-голям акцент върху изпълнението и резултатите вероятно ще допринесе за постигането на по-добри резултати.

Сравняването на продължителността на програмите е трудно поради различните изисквания и формати в двата периода.

V

Като се има предвид късното приемане на законодателството, изпълнението в настоящия програмен период напредва добре.

VI а)

Комисията отчасти приема препоръката и отбелязва, че на този етап не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г.

Въпреки това Комисията се ангажира да анализира възможните начини за по-нататъшно укрепване на съгласуваността между отделните програми в контекста на подготовката на бъдещи законодателни предложения.

б)

Въпреки че Комисията приема препоръката, на този етап тя не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г.

Въпреки това Комисията се ангажира да анализира възможните начини за опростяване на структурата и степента на изискванията на програмните документи във възможно най-голяма степен. Обсъждания в тази връзка вече са започнали в контекста на подготовката на Съобщението на Комисията относно модернизацията и опростяването на ОСП.

в)

Комисията приема тази препоръка.

г)

Комисията приема отчасти препоръката. Въпреки че Комисията на този етап не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г., Комисията се ангажира да анализира възможните начини за подобряване на измерването на изпълнението на ОСП като цяло. Обсъждания в тази връзка вече са започнали в контекста на подготовката на Съобщението на Комисията относно модернизацията и опростяването на ОСП.

д)

Комисията приема тази препоръка.

е)

Комисията приема отчасти препоръката, доколкото политическият процес е следвал своя ход.

VII

Доколкото се отнася до нея, Комисията приема препоръката и счита, че вече я изпълнява. Публикуваната през март 2017 г. от Комисията Бяла книга за бъдещето на Европа постави началото на общия дебат за Европа през 2025 г., включително за финансовите перспективи, стоящи пред нея и които са подробно описани в документа за размисъл от 28 юни 2017 г. относно бъдещето на финансите на ЕС. Преразглеждането на ефикасността, ефективността и добавената стойност за ЕС на разходните програми ще допълни политическия процес. Така ще бъде оказана подкрепа за подготвянето на следващото поколение фондове и за модернизацията на бюджета на ЕС.

Въведение

8

В Споразуменията за партньорство се определят национални стратегии за постигане на целите на Съюза чрез програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове.

9

Осъществяването на стратегията „Европа 2020“ не е единствената цел на програмите за финансиране.

10

Новите елементи, въведени в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., произтичащи от констатации и оценки, наред с другото, на Европейската сметна палата, осигуриха „надеждна основа за бъдещо отчитане на резултатите и въздействията“. Това позволи на Комисията да развие в по-голяма степен акцента върху ориентирането към резултатите — като в същото време продължава да предприема допълнителни стъпки за подобряване на усвояването и спазването (например като насочва усилията си към разходи в области с ясна добавена стойност за ЕС, предоставя полезна информация относно изпълнението и продължава своите усилия за по-нататъшно опростяване на равнището на Комисията и на равнището на държавите членки).

Общата рамка за мониторинг и оценка на ОСП е разработена в контекста на навлизането в програмния период 2014—2020 г. и е договорена с държавите членки като обща платформа за акцентиране и докладване на напредъка на програмите за осъществяване на определените цели на политиката. Тя включва цели, показатели, подцели и етапни цели, които да бъдат използвани в програмите на държавите членки.

11

Както беше потвърдено от Европейската сметна палата в параграф 18, регулаторната рамка за периода 2014—2020 г. беше основана на опита от предходните програмни периоди и отговори на няколко от препоръките на ЕСП.

Освен това съответните одити, проучвания и дейности по оценяване през целия предходен програмен период осигуриха получаването на подходяща информация относно изпълнението на програмите.

Каре 1 — Липса на подходяща информация при планирането на нов период

Първа алинея: Както вече беше посочено в отговора на Комисията по параграф 11, информацията, съдържаща се в обобщението на последващата оценка на програмите за развитие на селските райони за периода 2000—2006 г., както и одитните дейности през целия предходен програмен период, също бяха взети предвид.

Втора алинея: Резултатите от оценките бяха на разположение непрекъснато през програмния период 2007—2013 г. („текуща оценка“).

Дори ако синтезът на последващата оценка на програмите за развитие на селските райони за периода 2000—2006 г. беше завършен през февруари 2012 г., службите на Комисията имаха своевременен достъп до информацията, съдържаща се в проектодокументите.

Констатации и оценки

17

Споразуменията за партньорство също имаха за цел да дадат възможност за постигането на конкретни за отделните фондове цели съгласно техните основани на Договора цели.

18

Комисията потвърждава, че признаването на ЕСП по отношение на регулаторната рамка за периода 2014—2020 г. се основава на опита от предишните програмни периоди.

19

Първо тире: По отношение на развитието на селските райони „подобрената логика на интервенцията“ е резултат също и от по-добро изясняване на конкретните цели на политиката („целеви области“) и изискването за определяне на подцели във връзка с тези цели. По-голямата гъвкавост по отношение на начина, по който могат да бъдат програмирани мерките, с оглед на техния многоцелеви характер, също подобри ориентирането към резултатите на програмите за развитие на селските райони.

Общ отговор по точки 20 и 21

Шестте приоритета на Съюза за развитие на селските райони и съответните целеви области отразяват съответните тематични цели на общата стратегическа рамка с оглед на специфичните за ЕЗФРСР цели въз основа на основаните на Договора цели на ОСП. Това е в пълно съответствие с принципите (като се има предвид 20) и разпоредбите (член 9) на Регламента за общите разпоредби. Следователно съществува очевидна връзка между приоритетите за развитие на селските райони и тематичните цели на Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР).

22

Споразуменията за партньорство и програмите за развитие на селските райони се определят с необходимото ниво на подробности. Цялостната съгласуваност между споразуменията за партньорство и програмите за развитие на селските райони е резултат от координирано стратегическо планиране, осъществявано от националните/регионалните органи в тясно сътрудничество със службите на Комисията и интензивен обмен и усилия за координация на различни равнища. Следователно не може да се приеме, че тази съгласуваност е лесно гарантирана.

Второ тире: Тази съгласуваност е резултат от задълбочени преговори между Комисията и държавите членки.

23

Финансовият и физическият принос на програмите за развитие на селските райони за всяка от (съответните) тематични цели е описан в споразуменията за партньорство. Този принос отразява кумулативните стойности на съответните показатели на всички целеви области, приписани на всяка тематична цел, и следователно лесно могат да бъдат определени количествено. Мерките за развитие на селските райони представляват инструменти за постигане на целите на приоритетите и целевите области. Поради техния многоцелеви характер не е възможно да се установи предварително едно единствено пряко съответствие между мерките и тематичните цели. Това съответствие обаче става очевидно, след като мерките се припишат на целевите области, т.е. като резултат от програмирането.

24

Показателите за развитие на селските райони са количествено определени за всяка съответна тематична цел и са налични в Споразумението за партньорство (вж. отговора на Комисията на точка 23). Оценката на приноса на развитието на селските райони и други инструменти за изразходване на средства на Съюза към стратегията „Европа 2020“ като цяло е въпрос на оценка.

Каре 2 — Пример от мярка 4 — Инвестиции в материални активи

Втора алинея: Мярката е правилно програмирана по четирите приоритета, за които се очаква да допринесе.

Финансовият принос на мярката към целевите области, където е програмирана, е известен. Установяването на финансови планове по подмярка би било изключително сложно и обременяващо за управление.

Трета алинея: Необходими са различни видове интервенции (и следователно мерки) за постигане на целите на политиката, подкрепени от приоритетите и целевите области. Макар че това е от съществено значение за гарантиране на ефективността на политиката, то не води до сложни комбинации по приоритети/целеви области.

27

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в Кампания (ИТ) е добър пример за това как договореностите, определени на равнището на Споразумението за партньорство, за да се осигури координацията между европейските структурни и инвестиционни фондове, са оперативно подробно определени на програмно равнище по отношение на широколентовия достъп (вж. отговора на първото тире от каре 3). Подобни договорености бяха въведени в Ирландия.

Съществуват доказателства по отношение на допълняемостта и взаимодействията на програмите за развитие на селските райони с други европейски структурни и инвестиционни фондове, подкрепата по стълб I или други публични инструменти: Например, на административно равнище, няколко държави членки създадоха национални структури за координация и имаха кръстосано участие в мониторинговите комитети (Дания, Ирландия, Обединеното кралство/Англия).

28

Комисията активно насърчава създаването на полезни взаимодействия и допълняемост при използването на европейските структурни и инвестиционни фондове; изборът за внедряване обаче попада под отговорността на държавите членки. Някои от тях са избрали да установят граници за разграничаване между фондовете, за да избегнат възможните случаи на двойно финансиране.

Каре 3 — Пример за информация относно допълняемостта, която или е твърде обща, или е ограничена до разграничаването

Първа алинея:

Първо тире: За тематична цел 2 в Споразумението за партньорство се посочва, че в селските райони Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) работи съвместно с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в координация с националните и/или регионалните фондове, за да се гарантира, че е налице необходимата инфраструктура в съответните области, за да се постигнат целите на мрежите от следващо поколение (МСП) на стратегията „Европа 2020“. По-специално, за да се гарантира концентрацията на ресурси в по-слабите селски територии, малките и средните по размер общини и общините с ниска гъстота на населението са приоритети за интервенции по ЕЗФРСР. Освен това в тези области ЕЗФРСР по принцип финансира „последната миля“ от съответните интервенции в областта на широколентовия достъп. Областите, засегнати от инвестициите по ЕФРР, ЕЗФРСР, фонда за развитие и Кохезионния фонд, са очертани в италианския национален план за МСП, за да се осигури допълняемостта на различните интервенции. Точка 3 от глава 14 от програмата за развитие на селските райони отразява това взаимодействие. В глава 5.1 е представена таблица, в която са прегрупирани установените въз основа на SWOT анализа нужди и очакваните резултати, както е посочено в Споразумението за партньорство, и допълняемостта с други фондове с оглед на целите за развитие на селските райони.

В допълнение на това в точка 3 от глава 14 на програмите за развитие на селските райони се описва договореният механизъм за институционална координация между управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Второ тире: По мнение на Комисията тази информация е достатъчно конкретна.

Трето тире: ЕЗФРСР допълва ЕСФ. Специфична информация и подробности са дадени например в глава 14 (раздел 14.1.1, точка 3), глава 5.1. на ПРСР.

Втора алинея: Глава 14 на Румънската програма за развитие на селските райони е много подробна по отношение на допълняемостта (както с други оперативни програми, така и с подкрепата по Стълб 1 на ОСП). В констатацията на Сметната палата се цитира само малка част от главата, посветена на допълняемостта.

29

Насоките на Комисията допълват само правно обвързващите разпоредби относно докладването от държавите членки.

30

В програмите за развитие на селските райони се установяват цели за показателите за резултатите на равнището на целевите области, а показателите за вложените ресурси/крайните продукти се прилагат на равнището на мерките/подмерките.

33

Комисията счита, че връзката между нуждите и мерките е показана в програмите за развитие на селските райони. Тази информация е предвидена в структурата на програмите и е предоставена в глави 4 и 5 от програмите за развитие на селските райони. Освен това, съгласно глава 8.2, връзката с обхванатите нужди е ясно посочена в описанието на всяка от мерките.

35

По логиката на програмирането глава 4 (SWOT и установяване на нуждите) съдържа цялостно описание на текущото състояние на програмната област въз основа на показатели и качествена информация, последвана от SWOT анализ. Глава 5 (Описание на стратегията) е изградена последователно въз основа на глава 4. Тъй като основната логика на текущото програмиране за развитие на селските райони е по целеви области, тези нужди и произтичащите от тях мерки също следва да бъдат групирани по целеви области.

Каре 5 — Примери за общи нужди и/или преформулиране на предварително определени елементи

Първа алинея: Стратегическата част на програмата за развитие на селските райони съдържа описанието на нуждите за всяка целева област. Програмата за развитие на селските райони например е известна с нейната широка и подробна схема за биоразнообразие, която позволява да се обърне внимание на много специфичните нужди на биоразнообразието на равнището на отделните парцели. Тази степен на подробност е предоставена в мярка 10 и приложението към Програмата за развитие на селските райони и не може да бъде включена в стратегическата част на Програмата за развитие на селските райони.

Втора алинея: По отношение на Програмата за развитие на селските райони на Румъния увеличаването на заетостта в селските райони е много ясно изразена и определена нужда.

Трета алинея: Общото установяване на нуждите се основава на предварителната оценка, натрупания опит през предходните програмни периоди и е тясно свързано с анализа, извършен на равнището на Споразумението за партньорство с Полша. Трябва да се подчертае, че важна информация също така е предоставена на равнището на общото описание на съответните мерки и пакети „Агроекология“ и „Климат“.

36

Описанието на нуждите обхваща няколко аспекта, които са подробно и количествено определени в SWOT анализа. Като пример, за поставените на първо място нужди, описанието им и SWOT анализа ясно очертават мащаба на проблемите, за които е решено да бъдат разглеждани като приоритет в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Освен това чрез критериите за подбор може допълнително да се подредят по приоритет нуждите.

В случая с Програмата за развитие на селските райони в Италия/Кампания в глава 5.1 нуждите се групират тематично („Иновации — приоритети 2 и 3; Околна среда — приоритети 4 и 5; Солидарност — приоритет 6). От първоначалните 50 нужди за 26 са били предприети действия чрез мерките по програмата за развитие на селските райони, като се има предвид тяхната връзка с целите на стратегията „Европа 2020“ и италианското споразумение за партньорство, целите на ЕЗФРСР и допълняемостта с други фондове. Някои нужди произтичат от регионалните особености.

Липсата на количествени описания на нуждите няма да възпрепятства оценката на етапа на оценяване, като се има предвид, че с оценките се оценяват ефективността и ефикасността на програмите за развитие на селските райони спрямо обявените цели на политиката, а не спрямо нуждите (вж. Набора от инструменти за по-добро регулиране). Освен това стойността на предварителното количествено определяне на нуждите (които могат да се променят с течение на времето) за целите на оценяването е само относителна.

Предварителните оценки действително показаха, че съществува голяма съгласуваност между разпределените бюджетни средства и целите на Програмата за развитие на селските райони.

37

В Програмата за развитие на селските райони в Румъния подреждането по приоритети се извършва чрез подбора на мерки и чрез приложените критерии за подбор.

38

Поуките, извлечени от предишни програмни периоди, са обяснени/включени в описанието на съответните мерки. Заедно с констатациите и оценките, получени от оценителите, извършили предварителните оценки, те са изрично посочени в глава 5.1 от програмите за развитие на селските райони.

Резултатите от публичните изслушвания и средносрочните оценки също бяха взети под внимание при разработването на мерките.

40

В програмите за развитие на селските райони очакваните резултати и съответните целеви нива се установяват на равнището на целите (т.е. целевите области), а не на равнището на отделните инструменти (т.е. мерките). Всъщност целите на политиката по принцип могат да бъдат постигнати най-добре чрез комбинация от мерки. Ето защо описанието на мерките е съсредоточено върху планираните действия (т.е. „крайните продукти“).

Приносът на подбраните мерки за постигането на целите, за които те са били подбрани, ще бъде оценен чрез оценки.

Каре 6 — Примери за общи позовавания на целите на РСР

Първа алинея: Подобрената конкурентоспособност и подобреното създаване на работни места трябва да бъдат анализирани на по-късен етап. Подцелите са определени на равнището на целите и целевите области. В таблицата за количествените цели в програмата за развитие на селските райони се посочват мерките, които биха допринесли за постигането на определените количествени цели.

Втора алинея: Подцелите са определени на равнището на целите и целевите области, а не на равнището на мерките.

41

Цялостната съгласуваност на разпределените бюджетни средства за мерките и целевите области по отношение на установените нужди и количествено определени цели често бяха проверявани в рамките на предварителните оценки. Въпреки че информацията относно тази оценка не беше системно възпроизведена в програмите, синтезът на предварителните оценки на програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. потвърждава, че съгласуваността на разпределените бюджетни средства беше оценена в повечето предварителни оценки. Съответните препоръки, направени от оценителите, извършили предварителните оценки, бяха взети под внимание по време на етапа на програмиране.

43

По отношение на развитието на селските райони установената в правната рамка „Обща система за мониторинг и оценка“ (ОСМО) включва, наред с другото, „набор от общи показатели за контекста, за резултатите и за крайните продукти“ и за „съхранение и пренос на данни“ (система) (вж. член 67 от Регламент (ЕС) 1305/2013 и член 14 от Регламент (ЕС) № 808/2014). Тези два елемента по подразбиране отговарят на двата критерия за изпълнение, посочени от Сметната палата, тъй като държавите членки не биха могли да представят и получат одобрение за своите програми при липсата на такава статистическа система и количествени показатели за резултатите.

Независимо от това, както е посочено в приложение I, част 4.2.7 от Регламент (ЕС) № 808/2014, тези предварителни условия бяха приложими, което означава, че Комисията провери дали всички елементи на ОСМО са били включени в програмите и предприе подходящи действия, в случай че те не са били включени.

44

Бяха оценени предварителните условия на Г7. Единствено наличието на системата за събиране на статистически данни попада в обхвата на предварителните условия. Ефективността на системата и предоставянето на надеждни данни са предимно в обхвата на отговорност на държавите членки и се проверяват от Комисията чрез други средства.

45

Предварителните условия на Г7 бяха приложими и следователно бяха оценени от държавите членки. Малък брой от тях съобщиха за проблеми при изпълнението на всички елементи на ОСМО (вж. отговора на Комисията по точка 43).

47

Общи показатели за резултатите са определени и в Регламента относно ЕЗФРСР и са обобщени на равнището на Съюза.

48

Текущата първа оценка на годишните доклади за изпълнението от 2017 г., започнала през юли, показва, че показателите за резултатите са били количествено определени и е било отговорено на общите въпроси за оценка, като е отчетена степента на усвояване на програмите за развитие на селските райони.

50

Ефективността и ефикасността на програмите за развитие на селските райони ще бъдат оценени чрез разширени оценки, за които показателите на ОСМО представляват само инструмент и ще бъдат допълнени от други показатели.

Второ тире: Комисията счита, че тези показатели за резултатите съгласно ОСМО, които не отговарят напълно на определението за показатели за „резултатите“, все пак представляват надежден заместител на резултатите, предназначени за целевите области, за които са определени.

Определянето на общи показатели трябваше да бъде направено, като се вземат предвид въпросите за наличието на данни във всички държави членки, разходната ефективност на системата и приемливата административна тежест за държавите членки.

Каре 7 — Примери за показатели за крайни продукти/резултати, които са определени неправилно в ОСМО

Втора алинея: Вж. отговора на Комисията по точка 50, второ тире.

51

Въпреки че не съответстват на определението за показатели за „резултати“, Комисията счита, че тези специфични за програмата показатели могат да бъдат полезни за оценката на програмите.

52

Полезни специфични за програмите показатели, прилагани в някои програми, не могат да бъдат прилагани във всички държави членки, напр. поради проблеми със събирането на данни.

Като част от насочената към резултати инициатива за бюджета на ЕС, Комисията започна диалог относно рамките за изпълнение със съответните експерти от националните администрации и други международни организации, включително ОИСР, с цел събиране на извлечени поуки и установяване на добри практики. При обсъжданията беше разяснено, че рамката на изпълнението следва да бъде разработена постепенно и че тя не може да се основава на подход, който е еднакъв за всички. Комисията продължава този диалог с експерти и заинтересовани страни и ще вземе предвид резултатите при подготовката на рамката на изпълнение за следващата многогодишна финансова рамка.

54

Както е предвидено в регулаторната рамка за периода 2014—2020 г., Комисията ще може да санкционира държавите членки в случай на сериозно непостигане на целите, като резултат от прегледа на изпълнението (член 22, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и при приключването (член 22, параграф 7).

Резервът за изпълнение е само един от елементите в подкрепа на по-голям акцент върху резултатите. Основният елемент на ориентирането към резултатите е интервенционната логика, включена във всяка програма, заедно със свързаните показатели за крайните продукти и резултатите.

Рамката на изпълнението предоставя механизъм за мониторинг на това дали изпълнението на приоритетите е в действие. Резервът за изпълнението предоставя стимул за постигането на етапните цели, които със сигурност са предпоставка за получаването на желаните резултати.

55

В приложение II към РОР се определя видът показатели, който трябва да се използва за определяне на етапните цели като „ключови стъпки на изпълнението“ и на показателите за крайните продукти: съгласно правните изисквания дадена рамка на изпълнението за даден приоритет следва да включва финансов показател и показател за крайните продукти; изисква се показателите за резултатите да се използват „само при необходимост и когато са тясно свързани с подкрепените интервенции в рамките на политиката“.

56

Специфичните показатели подлежат на същите изисквания, определени в приложение II към РОР, както е посочено в отговора на Комисията по точка 55. Подборът на специфични показатели попада в обхвата на отговорност на държавите членки.

57

Индикативният списък на показателите за рамката на изпълнението, включени в регламента на Комисията, е разработен в съответствие с изискванията на член 5 от Регламента за изпълнение (ЕС) № 808/2014 (вж. отговора на Комисията на точка 55).

В съответствие с правната рамка по-голямата част от показателите в рамката на изпълнението се отнасят до крайните продукти, което показва изпълнението по места. Където е необходимо, те се допълват от ключови стъпки на изпълнението, които се отнасят до важен етап от изпълнението, необходим за постигане на целите, определени за показателите за крайните продукти за 2023 г. Тези два вида показатели обхващат по-голямата част от разпределените средства за даден приоритет. Финансовите показатели (общите публични разходи), от друга страна, обхващат целия приоритет и позволяват да се проследи цялостният напредък и да се допринесе за оценката на ефективността.

58

Допълнителните показатели подлежат на същите изисквания, определени в приложение II към РОР, както е посочено в отговора на Комисията по точка 55.

59

Постигането на целите на политиката и ориентирането към резултатите на програмите зависят от няколко взаимодействащи си елемента, включително добър анализ на нуждите, надеждна интервенционна логика с ясни специфични цели, добре подбрани показатели за резултатите, отразени в критериите за подбор, а също и добре определена структура на изпълнението с реалистични и постижими етапни цели и подцели.

61

Етапните цели са предназначени за измерване на осъществените цели, постигнати в края на 2017 г. Понастоящем наблюдаваните сравнително ниски нива са предимно свързани със сравнително късното стартиране на много програми и с времето, необходимо за достигане на бърз темп на напредък, особено по отношение на инвестиционните мерки.

Мерките, пренесени от предишния програмен период, са изцяло част от програмите за периода 2014—2020 г. и изцяло допринасят за постигането на техните цели. Действително, логично може да се очаква операциите, които вече са в ход в началото на програмния период, да допринесат в голяма степен за постигнатите цели в средата на този програмен период.

62

Единствено наличието на системата за събиране на статистически данни попада в обхвата на предварителните условия. Ефективността на системата и предоставянето на надеждни данни са предимно в обхвата на отговорност на държавите членки и се проверяват от Комисията чрез други средства, различни от предварителните условия (вж. отговора на Комисията по точка 44).

63

Настоящата рамка на изпълнението е резултат от споразумението със съзаконодателите.

а) Комисията счита, че преразпределянето на резерва за изпълнение към други приоритети не е недостатък на системата: отговорните за управлението на съответния приоритет или мярка лица губят финансирането, така че това наистина действа като стимул. Освен това преразпределението на средствата по приоритети, които са по-ефективни в постигането на резултатите, действително ще увеличи общото изпълнение на бюджета.

б) Комисията счита, че неосъществимостта на финансовите санкции въз основа на показателите за резултатите не е недостатък на системата: финансовите санкции, приложими от Комисията, по същество не могат да се приложат въз основа на показателите за резултатите както поради проблема с времето (резултатите в някои случаи може да бъдат оценени само след като е изминал значителен период от време след получаването на крайните продукти), така и поради влиянието на външни фактори.

65

Комисията счита, че ролята на програмите за развитие на селските райони надхвърля до голяма степен простото разпределяне на предварително отпуснати финансови средства. Във всяка програма за развитие на селските райони се определя стратегия за изпълнение на съответните приоритети на Съюза за развитие на селските райони чрез съответните мерки. Това предполага да се направи преглед на нуждите в програмната област, съответно да се определят количествено целите, да се разпределят съответните мерки спрямо избраните цели и финансовите ресурси да се разпределят по подходящ начин спрямо мерките.

67

По-голямата част от препоръките на Службата за вътрешен одит са били изцяло изпълнени към днешна дата, което означава, че съответните слабости са преодолени.

70

Броят, посочен от Сметната палата, представлява общият брой на възможните проверки. Невсички от тях обаче трябваше да бъдат системно извършвани; окончателният брой на извършените проверки е свързан със съдържанието на оценяваната програма.

71

Комисията носи отговорността за изпълнението на регламентите, като избягва въвеждането на елементи на сложност и насърчава по-нататъшното опростяване във възможно най-голяма степен.

73

По отношение на Споразумението за партньорство следва да се има предвид, че през настоящия период един-единствен документ замества петте национални стратегии (по една за всеки европейски структурен и инвестиционен фонд), които се изискваше да бъдат представени от държавите членки.

Що се отнася до програмите, по-големият общ брой страници през периода 2014—2020 г. също отразява и по-големия брой програми (118 спрямо 94). Освен това сравняването на броя на страниците е трудно поради различните изисквания и формати през двата периода.

74

По отношение на датата на одобряване на правната рамка новите програми започнаха по-рано от програмите за периода 2007—2013 г.

76

Правилата за прилагане на Комисията — Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията — не можаха да бъдат финализирани преди приемането на съответните основни актове.

Комисията и държавите членки работиха паралелно с подготовката/оценката на програмите за развитие на селските райони и приемането на правилата за прилагане.

83

През програмния период 2007—2013 г. фактът, че правната рамка беше одобрена по-бързо от тази за периода 2014—2020 г. остави на управляващите органи известна свобода да се консултират предварително със службите на Комисията преди формалното представяне на програмите. Малко по-дългият срок на одобрение за периода 2014—2020 г. се дължи основно на отсъствието на този неофициален период на предварителна консултация.

84

Комисията оценява факта, че Сметната палата признава по-бързия процес на одобрение за текущия програмен период.

През програмния период 2014—2020 г. периодът от одобрението на основния акт до одобрението на последната програма за развитие на селските райони беше 24 месеца в сравнение с 39 месеца през програмния период 2007—2013 г. (вж. фигура 7).

85

Вж. отговора на Комисията по точка 84. За текущия период дадена програма не може да бъде приета преди приемането на съответното споразумение за партньорство.

86

Въпреки забавянето на одобряването на новите програми, приемствеността в изпълнението на операциите за развитие на селските райони между двата програмни периода и последващата подкрепа за селските райони бяха осигурени чрез приемането на преходните правила.

Моля вж. също и отговора на Комисията по точка 85.

87

Въпреки че в абсолютно изражение плащанията все още са по-ниски в сравнение с предходния период, като се има предвид късното приемане на законодателството, изпълнението през текущия програмен период напредва добре.

88

За всички програми преходните правила осигуриха приемственост в изпълнението на операциите за развитие на селските райони между двата програмни периода.

90

Първо тире: Въпреки късното приемане на основните актове и първоначалното забавяне на изпълнението, годишните мерки, които представляват около 45 % от целия пакет, не представляват забавяне, а забавянето на изпълнението на инвестиционните мерки намалява.

Второ тире: „Разширеният“ годишен доклад за изпълнението от 2017 г., включващ количествено определяне на резултатите и отговори на общи въпроси за оценка, ще смекчи този риск.

Общ отговор на Комисията по точки 91 и 92.

Публикуваната през март 2017 г. от Комисията Бяла книга за бъдещето на Европа постави началото на общия дебат за Европа през 2025 г., включително за финансовите перспективи, стоящи пред нея и подробно описани в документ за размисъл от 28 юни 2017 г. относно бъдещето на финансите на ЕС. Преразглеждане на ефикасността, ефективността и добавената стойност за ЕС на разходните програми ще допълни политическия процес. Така ще бъде оказана подкрепа за подготвянето на следващото поколение фондове и за модернизацията на бюджета на ЕС.

Заключения и препоръки

93

Като се има предвид късното приемане на основните актове, изпълнението напредва добре.

95

Вж. отговора на Комисията по точка 10.

Няколко особености на новата правна рамка за развитие на селските райони увеличиха ориентирането към резултатите на политиката. Наред с другото, те включват наличието на преработена ОСМО, по-строги изисквания по отношение на определянето на целите и отчитането на напредъка за постигането на тези цели, по-голяма гъвкавост при разпределянето на мерките за съответните цели на политиката, създаването на резерв за изпълнение и въвеждането на предварителни условия.

96

Комисията счита, че са положени големи усилия за въвеждане на елементи в Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., за да се осигури „надеждна основа за бъдещо отчитане на резултатите и въздействията“. Това позволи на Комисията да развие в по-голяма степен акцентът върху ориентирането към резултатите, като в същото време все още предприема бъдещи стъпки за подобряване също и на усвояването и спазването.

Комисията също така счита, че този по-голям акцент върху изпълнението и резултатите вероятно ще допринесе за постигането на по-добри резултати.

98

Като се има предвид късното приемане на основните актове, изпълнението напредва добре.

99

Законодателният процес за бъдещата рамка на политиката е на много ранен етап, поради което Комисията не е в състояние да поеме конкретни ангажименти по отношение на законодателните предложения за периода след 2020 г.

100

Цялостната съгласуваност между споразуменията за партньорство и програмите за развитие на селските райони не е резултат от прилагането на официалните процедури, а е резултат от координирано стратегическо планиране, осъществявано от националните/регионалните органи в тясно сътрудничество със службите на Комисията. Подобна съгласуваност е резултат от интензивен обмен и усилия за координация на различни равнища.

Препоръка 1

а) Комисията отчасти приема препоръката и отбелязва, че на този етап не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г.

Въпреки това Комисията се ангажира да анализира възможните начини за по-нататъшно укрепване на съгласуваността между отделните програми в контекста на подготовката на бъдещи законодателни предложения.

б) Комисията отбелязва, че тази препоръка е отправена към държавите членки.

101

Вж. отговорите на Комисията по точки 73 и 96. Също така следва да се има предвид, че законодателната рамка е резултат от политическия процес. Комисията носи отговорността за изпълнението на регламентите, като избягва въвеждането на елементи на сложност и насърчава по-нататъшното опростяване във възможно най-голяма степен.

102

Установяването на нуждите следва, по логиката на програмирането, цялостно описание на текущото състояние на програмната област и SWOT анализ. Последователно, като се използва информацията, получена в предишните стъпки, от предишните оценки и предварителната оценка, и поуките, извлечени в миналото, е разработено описание на стратегията. Тъй като основната логика на текущото програмиране за развитие на селските райони е по целеви области, неизбежно е тези нужди и произтичащите от тях мерки да бъдат групирани също и по целеви области.

Препоръка 2

Въпреки че Комисията приема тази препоръка, на този етап тя не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г.

Въпреки това Комисията се ангажира да анализира възможните начини за опростяване на структурата и степента на изискванията на програмните документи във възможно най-голяма степен. Обсъждания в тази връзка вече са започнали в контекста на подготовката на Съобщението на Комисията относно модернизацията и опростяването на ОСП.

103

ОСМО е значително подобрена в сравнение с предишните програмни периоди.

Надеждността на данните, предоставени на Комисията, попада в обхвата на отговорност на държавите членки. Качеството на данните, предоставени от държавите членки в контекста на изискванията за мониторинг, се оценява от Комисията, която взема подходящи последващи действия, когато това е уместно. Комисията също така подкрепя държавите членки чрез дейности по създаване на мрежи с цел изграждане на капацитет.

По отношение на определянето на общи показатели съществуват присъщи ограничения, които трябва да бъдат взети под внимание. Същото се отнася и до възможността за налагане на големи изисквания за събиране на данни на равнището на бенефициерите.

104

Резервът за изпълнение е само един от елементите в подкрепа на по-голям акцент върху резултатите. Основният елемент на ориентирането към резултатите е интервенционната логика, включена във всяка програма, заедно със свързаните показатели за целите и резултатите.

Рамката на изпълнението предоставя механизъм за мониторинг на това дали изпълнението на приоритетите е в действие. Резервът за изпълнението предоставя стимул за постигането на етапните цели, които със сигурност са предпоставка за получаването на желаните резултати.

Препоръка 3

Комисията приема тази препоръка.

Препоръка 4

Първа алинея: Комисията приема отчасти препоръката. Въпреки че Комисията на този етап не е в състояние да поеме конкретни ангажименти във връзка със законодателни предложения за периода след 2020 г., Комисията се ангажира да анализира възможните начини за подобряване на измерването на изпълнението на ОСП като цяло. Обсъждания в тази връзка вече са започнали в контекста на подготовката на Съобщението на Комисията относно модернизацията и опростяването на ОСП.

Втора алинея: Комисията приема тази препоръка и счита, че вече е започнала да я прилага, особено въз основа на дейностите на Мрежата за оценка на развитието на селските райони. Нейните дейности включват, наред с другото, работни семинари за добри практики и събития за изграждане на капацитет за заинтересованите от оценката страни в държавите членки.

Улесняването на националното сътрудничество попада в рамките на националните компетентности.

Препоръка 5

Комисията приема тази препоръка.

105

Програмите за развитие на селските райони са стратегически документи, които описват начина, по който държавите членки и регионите възнамеряват да използват финансирането за развитие на селските райони, за да отговорят на установените териториални нужди, в съответствие с набора от установените в правната рамка приоритети и правила на Съюза за използване на фонда.

106

Комисията счита, че програмите за развитие на селските райони играят значителна стратегическа роля и са гръбнакът за постигането на добри резултати.

107

По отношение на датата на одобрение на правната рамка програмите за развитие на селските райони бяха одобрени по-бързо, отколкото през предишния програмен период.

Въпреки одобрението от 2015 г. преходните правила осигуряват приемственост в изпълнението на операциите за развитие на селските райони между двата програмни периода.

108

Комисията счита, че изпълнението на програмите за развитие на селските райони като цяло има стабилен напредък и че програмите по принцип напредват с бързо темпо.

109

Непрекъснатият мониторинг, оценката и, когато е приложимо, дейностите по одит през целия програмен период осигуриха получаването на подходяща информация относно изпълнението на програмите. Както беше потвърдено от Европейската сметна палата (вж.точка 18), регулаторната рамка за периода 2014—2020 г. беше основана на опита от предходните програмни периоди и отговори на няколко от препоръките на Сметната палата.

Препоръка 6

Първа алинея: Доколкото се отнася до нея, Комисията приема препоръката и счита, че вече я изпълнява. Публикуваната през март 2017 г. от Комисията Бяла книга за бъдещето на Европа постави началото на общия дебат за Европа през 2025 г., включително за финансовите перспективи, стоящи пред нея и подробно описани в документ за размисъл от 28 юни 2017 г. относно бъдещето на финансите на ЕС. Преразглеждане на ефикасността, ефективността и добавената стойност за ЕС на разходните програми ще допълни политическия процес. Така ще бъде оказана подкрепа за подготвянето на следващото поколение фондове и за модернизацията на бюджета на ЕС.

Втора алинея: Комисията приема отчасти препоръката, доколкото посоченият в предишната точка процес е следвал своя ход. Целевата дата на изпълнение отразява тази част.

Съкращения и речник на термините

„Европа 2020“ – Десетгодишна стратегия на ЕС за работни места и растеж, стартирана през 2010 г., за да се създадат условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя включва пет водещи цели за изпълнение от ЕС до края на 2020 г., които обхващат заетост, научноизследователска и развойна дейност, климат и енергетика, образование, социално приобщаване и намаляване на бедността.

SWOT анализ – Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в географската област, обхваната от дадена ПРСР.

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – Генерална дирекция на Комисията за земеделие и развитие на селските райони.

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЕСИ фондове – Европейски структурни и инвестиционни фондове, които включват следните фондове на ЕС: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Интервенционна логика – Логическата връзка между проблема, който трябва да бъде решен (или целта, която трябва да бъде постигната), основните причини за проблема и наличните варианти на политиката (или действително предприетите действия на ЕС) за решаване на проблема или постигане на целта.

МФР – Многогодишна финансова рамка, планиране на бюджета, извършено съгласно изискванията на глава 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Мярка – Схема за помощ за прилагане на политика. Мярката определя правилата, например критериите за допустимост и подбор, за проектите, които могат да бъдат финансирани.

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОРМО – Обща рамка за мониторинг и оценка – система за мониторинг и оценка, изготвена съвместно от Комисията и държавите членки за програмния период 2007—2013 г., в която се използват показатели за измерване на напредъка, ефикасността и ефективността на програмите за развитие на селските райони по отношение на техните цели.

ОСМО – Обща система за мониторинг и оценка – система за мониторинг и оценка, изготвена в сътрудничество между Комисията и държавите членки за програмния период 2014—2020 г., за демонстриране, наред с другото, на напредъка и постиженията на политиката за развитие на селските райони и за оценяване на въздействието, ефективността, ефикасността и значението на интервенциите на политиката за развитие на селските райони.

ОСП – Обща селскостопанска политика – законодателството и практиките, приети от Европейския съюз с цел обща единна селскостопанска политика.

ОСР – Обща стратегическа рамка – набор от стратегически ръководни принципи, насочени към улесняване на процеса на програмиране и секторната и териториалната координация на интервенциите на Съюза по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и с други политики и инструменти на Съюза.

Предварителните условия (ПУ) изискват от дадена държава членка да изпълнява определени условия преди да получи средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. При изготвянето на програмите в рамките на програмния период 2014—2020 г. държавите членки трябва да преценят дали са били изпълнени тези условия. Ако не са били изпълнени, трябва да бъдат изготвени планове за действие, които да осигурят изпълнението им до 31 декември 2016 г.

Програмен период – Период за изпълнение на политиката за развитие на селските райони, който съвпада с МФР. Настоящият програмен период е 2014—2020 г. и следва програмния период 2007—2013 г.

ПРСР – Програма за развитие на селските райони – програмен документ, изготвен от държава членка и одобрен от Комисията, който се използва за планиране и наблюдение на изпълнението на политиката на ЕС за развитие на селските райони на регионално или национално равнище.

Регламент за ЕЗФРСР – Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.1

РОР – Регламент за общоприложимите разпоредби: Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета2.

СЗО – Световна здравна организация.

СП – Споразумения за партньорство, които се сключват между Европейската комисия и отделните държави членки за програмния период 2014—2020 г. СП определят плановете на националните органи за това как да бъде използвано финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се очертават стратегическите цели и инвестиционните приоритети на всяка държава, които се обвързват с общите цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Стълбове (на общата селскостопанска политика) – Общата селскостопанска политика се състои от два „стълба“. Първият стълб е подпомагането на доходите на земеделските стопани. Това подпомагане се предоставя под формата на директни плащания и пазарни мерки и изцяло се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Вторият стълб е предоставяното подпомагане за развитието на селските райони. Това подпомагане се осъществява под формата на програми за развитие на селските райони и се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Тематични цели (ТЦ)– Структурни елементи, определени в регулаторната рамка. С цел да допринесат за стратегията „ЕС 2020“, ЕСИ фондовете насочват подкрепата си към ограничен брой общи тематични цели.

Целеви области – Всеки един от шестте приоритета на ЕС за развитие на селските райони може да бъде допълнително разделен на няколко тематични целеви области. Съществуват 18 такива целеви области.

Бележки

1 OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

2 OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

3 Член 4 от Регламента за ЕЗФРСР.

4 ОСП след 2013 г. – графики и фигури, графика 5, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, 2017 г.

5 Земеделският факторен доход (т.е. факторен доход или нетна добавена стойност по факторни разходи) измерва възнаграждението на всички фактори на производството (земя, капитал и труд). Той представлява стойността, формирана в производствените дейности.

6 Франция (30 ПРСР), Италия (23), Испания (19), Германия (15), Обединеното кралство (4),Португалия (3), Белгия (2) и Финландия (2).

7 Член 10 и приложение І от РОР.

8 COM(2010) 2020 окончателен „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

9 Споразуменията за партньорство са предмет на Специален доклад № 2/2017 „Договарянето от страна на Комисията на споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването за периода 2014—2020 г. се характеризира с по-добро насочване на разходите към приоритетите на „Европа 2020“, но и с по-сложни механизми за измерване на резултатите“.

10 Член 10 и приложение І от РОР.

11 Член 9 от РОР и член 5 от Регламента за ЕЗФРСР (вж. приложение II).

12 Годишен доклад на Сметната палата за 2014 г., точка 3.44 и отговорите на Комисията по точки 3.24 и 3.25.

13 Член 5 от Регламента за ЕЗФРСР.

14 Вж. „Обобщение на средносрочните оценки на програмите за развитие на селските райони 2007—2013 г.“ – окончателен доклад, 2012 г.

15 „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ и споразумения за партньорство.

16 Белгия (Валония), Германия (Баден-Вюртемберг), Ирландия, Гърция, Испания (Ла Риоха), Франция (Лотарингия), Италия (Кампания), Австрия, Полша и Румъния, и в допълнение Дания и Обединеното кралство (Англия).

17 4.1 – подпомагане за инвестиции в земеделски стопанства; 4.2 – подпомагане за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти; 6.4 – подпомагане за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности; 8.3 – подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития; 8.4 – подпомагане за възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития; и Мерки: 7 – основни услуги и обновяване на селата в селските райони; 14 – хуманно отношение към животните.

18 Вж. препоръките в точки 10.39 и 10.51 от годишните доклади на Сметната палата за 2011 г. и 2012 г. или препоръките от специални доклади № 1/2013 „Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително-вкусовата промишленост до ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските продукти?“; № 6/2013 „Постигнали ли са държавите членки и Комисията икономическа ефективност чрез мерките за разнообразяване на икономиката в селските райони?“; и № 12/2013 „Как Комисията и държавите членки доказват правилното разходване на бюджета на ЕС, отпуснат за политиката за развитие на селските райони?“.

19 В приложение ІІІ е представено подробно сравнение на структурите за периодите 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

20 Членове 20—22 от РОР.

21 Член 2, параграф 33 от РОР.

22 Член 19 от РОР.

23 Член 13 от Регламента за ЕЗФРСР: „Всяка мярка за развитие на селските райони се програмира с оглед да допринася конкретно за постигането на един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони“. В приложение VІ от същия регламент е предвиден „Примерен списък с мерките, имащи отношение към един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони“.

24 „Насоки за стратегическо програмиране за периода 2014—2020 г.“.

25 Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, точка 3.43.

26 Член 27, параграф 1 от РОР. Повече информация е посочена в член 8, параграф 1, буква л) от Регламента за ЕЗФРСР и в приложение І, част 1.14 от Регламент (ЕС) № 808/2014.

27 SWD(2015) 111 окончателен „Насоки за по-добро регулиране“.

28 Приложение XI от РОР. Определението на ПУ G7 „Статистически системи и показатели за резултатите“ също така включва и по-подробни и конкретни критерии за изпълнение.

29 Приложение I – Част 4 от Регламент (ЕС) № 808/2014.

30 Въз основа на докладването на изпълнението на ПУ от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.

31 Вж. Годишен доклад на Сметната палата за 2014 г., точки 3.49—3.56 и свързаното с тях заключение 3.92.

32 Както е предвидено в параграфи 4 и 5 на член 50 от РОР.

33 Вж. точки 72—73 от Специален доклад № 10/2017 „Необходима е по-добра насоченост на помощта от ЕС за младите земеделски стопани, за да се насърчи ефективна приемственост между поколенията“.

34 Годишен доклад на Сметната палата за 2016 г., глава 3, точки 3.13—3.51.

35 Съображение 23 от преамбюла, членове 20, 21 и 22 от РОР и член 8, параграф 1, буква д) от Регламента за ЕЗФРСР.

36 Специален доклад № 1/2007 относно изпълнението на средносрочните процеси, предвидени в рамките на структурните фондове 2000—2006 г., точки 33 и 48.

37 Годишни доклади на Сметната палата за 2013 г., точка 10.56, и 2014 г., точка 3.65.

38 Член 14 от Регламент (ЕС) № 808/2014. Предварително определените показатели за рамката на изпълнението са посочени в приложение IV, параграф 5.

39 Регламент (ЕС) № 808/14, приложение IV, параграф 5.

40 Член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 808/14: „държавата членка (…) заменя и/или допълва тези показатели с други съответни показатели за крайни продукти, определени в програмата за развитие на селските райони“.

41 Специален доклад № 15/2017 „Предварителни условия и резерв за изпълнение в областта на сближаването – иновативни, но все още неефективни инструменти“, точки 71—80.

42 Вж. точка 3.62 от годишния доклад за 2014 г. на Сметната палата.

43 В преходните разпоредби се предвижда държавите членки, които извършват плащания в рамките на новия период 2014—2020 г., да финансират поети задължения във връзка с предприетите мерки през програмния период 2007—2013 г. и новите задължения, поети през 2014 г. по отношение на мерките в рамките на програмния период 2007—2013 г. Действително, в своите ПРСР за периода 2014—2020 г. държавите членки са предоставили описание на преходните условия за всяка мярка, включително ориентировъчна крайна дата и кратко описание на изчислените суми, както и прогнозна таблица за прехвърляне на средства, в която подробно се описват мерките и общата сума от ЕЗФРСР, която ще бъде финансирана през периода 2014—2020 г.

44 Годишен доклад на Сметната палата за 2014 г., глава 3, точка 63.

45 Член 22, параграф 4 от РОР.

46 Член 22, параграфи 6 и 7 от РОР.

47 Член 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приложение І към Регламент (ЕС) № 808/2014.

48 Подобряване на организацията на регистъра на насоките, за да се улесни достъпът и да се избегне рискът от несъответствия и/или грешки от ползвателите; управление на знанията за придобития експертен опит на етапа на одобрение на ПРСР, за да се предотврати тяхната загуба по време на етапа на изпълнение; разширяване на ролята на Съвета за координация извън етапа на одобрение на ПРСР, така че да обхване етапа на изпълнение и измененията на ПРСР; риск, че не всички ПУ са адекватно оценени при липсата на конкретни насоки.

49 Беше констатирано обаче, че не са предоставени конкретни насоки за една потенциално сложна тема като оценката на ПУ, които са специфични за ЕЗФРСР.

50 Политическите изявления от националните органи, като например германската провинция Саксония, показват как държавите членки възприемат сложността на рамката на политиката и нейната административна тежест: „[…] интегрирането на ЕЗФРСР в правилата и разпоредбите за ЕСИ фондовете и многобройните регламенти, делегирани регламенти и регламенти за изпълнение се оказват особено трудно препятствие за всички участници. […] е тромаво и объркващо и увеличава уязвимостта от грешки […]“ (Преориентиране на финансирането от ЕЗФРСР след 2020 г. (ЕЗФРСР – RESET), Министерство на земеделието и околната среда на федерална провинция Саксония, юни 2016 г.).

51 Споразуменията за партньорство бяха представени от януари до април 2014 г., а последното беше прието през ноември 2014 г.

52 Членове 14 и 26 от РОР.

53 Член 29 от РОР.

54 ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, „Развитие на селските райони в Европейския съюз – Статистическа и икономическа информация – 2007 г. и 2008 г.“ (точка 2.2.2 и точка 2.4.2 съответно) и база данни SFC 2007.

55 COM(2016) 181 окончателен „Осми финансов доклад относно ЕЗФРСР – финансова 2014 година“.

56 COM(2016) 632 окончателен „Девети финансов доклад относно ЕЗФРСР – финансова 2015 година“.

57 Тримесечни декларации за разходите, подадени от държавите членки в SFC2014 до третото тримесечие на 2016 г.

58 Въпреки че разходите могат да бъдат допустими, ако са направени до декември 2023 г., те могат да са поети като ангажимент единствено през програмния период, т.е. до декември 2020 г.

59 Информационен документ на Европейската сметна палата – „Бюджетът на ЕС: време за реформа?“, 2016 г.

60 Пак там.

Събитие Дата
Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО)/Начало на одита 24.2.2016 г.
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран обект) 5.7.2017 г.
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 27.9.2017 г.
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг одитиран обект) на всички езици 7.11.2017 г.

Одитен екип

Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми на управлението, свързани с конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I, с ръководител Phil Wynn Owen — член на ЕСП. Този състав е специализиран в областта на разходите за устойчиво използване на природните ресурси. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Janusz Wojciechowski, със съдействието на Kinga Wiśniewska-Danek — ръководител на неговия кабинет; Katarzyna Radecka-Moroz — аташе в кабинета; Davide Lingua — главен ръководител и Paulo Oliveira — ръководител на задача. Одитният екип включва Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne и Anna Zalega.

От ляво надясно: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen и Paulo Oliveira.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г.

PDFISBN 978-92-872-8235-4ISSN 1977-5814doi:10.2865/256917QJ-AB-17-015-BG-N
HTMLISBN 978-92-872-8253-8ISSN 1977-5814doi:10.2865/059005QJ-AB-17-015-BG-Q

© Европейски съюз, 2017 г.

За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта http://europa.eu/contact

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес http://europa.eu/contact.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес http://europa.eu.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес http://publications.europa.eu/eubookshop. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. http://europa.eu/contact).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.