Tematsko izvješće
br.16 2017

Izrada programa ruralnog razvoja: potrebno je pojednostavnjenje i stavljanje većeg naglaska na rezultate

O izvješću: EU na politiku ruralnog razvoja u razdoblju 2014. – 2020. planira potrošiti gotovo 100 milijardi eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Jedan je od ciljeva strateškog okvira EU a za razdoblje 2014. – 2020. staviti veći naglasak na rezultate. Međutim, planiranje novog programskog razdoblja započinje prije nego što su raspoloživi relevantni podatci o potrošnji sredstava i rezultatima u prethodnom razdoblju, što je dugogodišnji problem kojim se otežava postizanje prethodno navedenog cilja.
Sud je utvrdio da su odobreni programi ruralnog razvoja dugački i složeni dokumenti s nedostatcima koji ograničavaju potencijal za stavljanje većeg naglaska na uspješnost i rezultate. Nacionalna tijela morala su uložiti znatne administrativne napore kako bi se ispunili opsežni zahtjevi u pogledu sadržaja programa ruralnog razvoja. Sud je također utvrdio da se, unatoč naporima Komisije, slično kao i u prethodnim razdobljima, s provedbom PRR ova nije započelo ranije te da se s izvršavanjem planiranih rashoda započelo sporije nego u prethodnom razdoblju.
Sud je iznio niz preporuka Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji i državama članicama u svrhu poboljšanja procesa izrade sljedećih programa.

Ova publikacija dostupna je na 23 jezika u sljedećem formatu:
PDF
PDF General Report

Sažetak

I

Cilj je politike ruralnog razvoja učiniti poljoprivredu konkurentnijom, zajamčiti održivo upravljanje prirodnim resursima i postići ravnomjeran teritorijalni razvoj ruralnih gospodarstava i zajednica. EU na politiku ruralnog razvoja u razdoblju 2014. – 2020. planira potrošiti gotovo 100 milijardi eura iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

II

Sredstvima iz EPFRR-a financira se potpora za mjere koje države članice provode u okviru nacionalnih ili regionalnih programa ruralnog razvoja (PRR), koje sastavljaju države članice i odobrava Komisija.

III

Jedan je od ciljeva strateškog okvira EU-a za razdoblje 2014. – 2020. staviti veći naglasak na rezultate. Međutim, planiranje novog programskog razdoblja započinje prije nego što su raspoloživi odgovarajući relevantni podatci o potrošnji sredstava i rezultatima u prethodnim razdobljima, što je dugogodišnji problem kojim se otežava postizanje prethodno navedenog cilja.

IV

Sud je u tom kontekstu ispitao je li u novom zakonskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. stavljen veći naglasak na uspješnost i jesu li novim procesom izrade programa stvoreni preduvjeti za sastavljanje PRR-ova dobre kvalitete te je li on uistinu doveo do sastavljanja takvih PRR-ova, što pak može dovesti do postizanja boljih rezultata. Iako je cilj strateškog okvira bio poboljšati pristup usmjeren na rezultate, odobreni PRR-ovi bili su dugački i složeni dokumenti s određenim nedostatcima zbog kojih će biti teže postići ambiciozni cilj stavljanja većeg naglaska na uspješnost i rezultate. Sud je utvrdio i da su nacionalna tijela morala uložiti znatne administrativne napore kako bi se ispunili opsežni zahtjevi u pogledu sadržaja programa ruralnog razvoja.

V

Sud je ispitao postupak izrade programa za politiku ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. kako bi provjerio je li taj postupak proveden tako da se omogući raniji početak provedbe tih PRR-ova u odnosu na prethodna razdoblja te time izbjegnu negativne posljedice povezane s kasnijim početkom. Sud je utvrdio da se, unatoč naporima Komisije, slično kao i u prethodnim razdobljima, s provedbom PRR-ova nije započelo ranije te da se s izvršavanjem planiranih rashoda započelo sporije nego u prethodnom razdoblju.

VI

U ovom se izvješću iznose preporuke čija je svrha olakšati i poboljšati proces izrade sljedećih programa. Sud preporučuje Komisiji da:

 1. zajamči da se u njezinim prijedlozima politika daljnje razrade zahtjevi u pogledu usklađenosti među pojedinačnim programima
 2. preispita izradu programskih dokumenata radi pojednostavnjenja njihova sadržaja i smanjenja broja zahtjeva
 3. surađuje s državama članicama kako bi se zajamčilo da se unaprijeđenim godišnjim izvješćima o provedbi za 2019. godinu pruže jasne i sveobuhvatne informacije o postignućima programa
 4. preciznije odredi različite vrste pokazatelja uspješnosti, na temelju primjera dobre prakse nacionalnih tijela i međunarodnih organizacija
 5. preispita i uzme u obzir iskustva prikupljena tijekom primjene trenutačnog sustava, uključujući u pogledu učinka pričuve za uspješnost, prikladnosti pokazatelja rezultata koji se upotrebljavaju za pristup pričuvi za uspješnost i primjene financijskih sankcija u slučaju nedovoljne uspješnosti
 6. pravodobno pripremi zakonodavne prijedloge u vezi s politikom ruralnog razvoja za razdoblje nakon 2020.
VII

Sud također preporučuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji da razmotre mogućnost usklađivanja dugoročne strategije i donošenja politika s proračunskim ciklusom te obavljanja sveobuhvatnog pregleda potrošnje sredstava prije donošenja novog dugoročnog proračuna.

Uvod

Politika ruralnog razvoja EU-a

01

Cilj je potpore koju EU dodjeljuje za ruralni razvoj potaknuti konkurentnost poljoprivrede, zajamčiti održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskom politikom te postići ravnomjeran teritorijalni razvoj ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući otvaranje i očuvanje radnih mjesta3. EU za razdoblje 2014. – 2020. planira izdvojiti gotovo 100 milijardi eura, odnosno od 14 do 19 milijardi eura godišnje, osim 2014. godine (vidi tablicu 1.). Rashodi u području ruralnog razvoja čine jednu četvrtinu ukupnih rashoda u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a da je riječ o važnim rashodima vidljivo je u kontekstu financiranja ZPP-a (vidi tablicu 1.). Prema podatcima GU-a AGRI4 ukupna javna potpora za poljoprivredne djelatnosti čini 36 % ukupnog poljoprivrednog faktorskog dohotka5.

Tablica 1.

Financiranje iz EPFRR-a u kontekstu ZPP-a

  EU 28 u milijunima eura, po trenutačnim cijenama
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sveukupno
Ruralni razvoj1 5,299 18,184 18,684 14,371 14,381 14,330 14,333 99,582
Rashodi povezani s tržištem i izravne potpore1 43,778 44,190 43,950 44,146 44,162 44,241 44,263 308,730

1Deveto financijsko izvješće o EPFRR-u, Europska komisija COM(2016) 632 final.

02

Svakoj se zemlji dodjeljuje određeni iznos financijskih sredstava za sedmogodišnje programsko razdoblje (vidi sliku 1.).

Slika 1.

Financiranje iz EPFRR-a za razdoblje 2014. – 2020. po državama članicama

Image: Financiranje iz EPFRR-a za razdoblje 2014. – 2020. po državama članicama

Napomena: vrijednosti su zaokružene, pa je moguće da sveukupan zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih brojčanih vrijednosti.

Izvor: Prilog I. Uredbi o EPFRR-u (uključujući izmjene iz Uredbe (EU) 2015/791).

03

Sredstvima iz EPFRR-a financira se potpora za mjere koje države članice provode u okviru nacionalnih ili regionalnih programa ruralnog razvoja (PRR). Programi ruralnog razvoja služe kao okvir za ulaganje u projekte na poljoprivrednim gospodarstvima ili u ruralnim područjima na temelju gospodarskih i društvenih potreba ili potreba u vezi s okolišem koje su utvrđene na nacionalnoj ili regionalnoj razini. To obuhvaća projekte kao što su ulaganja na poljoprivrednim gospodarstvima i njihova modernizacija, bespovratna sredstva za uspostavu poslovanja mladih poljoprivrednika, mjera povezana s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, prijelaz na ekološki uzgoj, agroturizam, obnova sela, pružanje širokopojasne internetske mreže u ruralnim područjima ili lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. Te se mjere sufinanciraju nacionalnim, regionalnim ili privatnim sredstvima.

04

Za programsko razdoblje 2014. – 2020. u 28 država članica postoji ukupno 118 različitih programa ruralnog razvoja, od čega su njih 20 jedinstveni nacionalni programi, dok je osam država članica odabralo mogućnost uporabe regionalnih programa6.

05

Programi ruralnog razvoja pripremaju se u suradnji s gospodarskim i socijalnim partnerima ili partnerima u području okoliša te ih nacionalna ili regionalna tijela podnose Komisiji, koja je odgovorna za njihovo odobravanje.

Ruralni razvoj kao dio šire strategije EU-a

06

EPFRR jedan je od pet europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ostale ESI fondove čine Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (KF) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). U prošlosti su EPFRR, EFPR i EFRR/KF/ESF djelovali neovisno, na temelju zasebnog niza Uredbi i vlastitih programa ruralnog razvoja ili operativnih programa (OP). U programskom razdoblju 2014. – 2020. tih se pet ESI fondova uređuje jedinstvenom krovnom uredbom – tzv. Uredbom o zajedničkim odredbama. Uredbom o zajedničkim odredbama7 utvrđuje se zajednički strateški okvir (ZSO – vidi sliku 2.) koji se primjenjuje na sve ESI fondove radi lakše izrade programa i koordinacije.

Slika 2.

Pregled politike za razdoblje 2014. – 2020.

Image: Pregled politike za razdoblje 2014. – 2020.

Izvor: Sud, na temelju dokumenata GU-a AGRI sa smjernicama.

07

Cilj je novog pristupa olakšati teritorijalnu koordinaciju intervencija Unije te omogućiti doprinos svih ESI fondova strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast8.

08

Od 2014. države članice trebaju uspostaviti sporazum o partnerstvu9 prema kojem sva financiranja strukturnih ulaganja u EU-u (iz ESI fondova) moraju biti koordinirana u svakoj zemlji. Sporazumima o partnerstvu utvrđuju se planovi nacionalnih tijela o uporabi financijskih sredstava iz ESI fondova. Pripremaju se u skladu s temeljnim načelima zajedničkog strateškog okvira10, pri čemu za svaku državu članicu postoji jedan sporazum o partnerstvu. Sporazumi o partnerstvu obuhvaćaju čitavo programsko razdoblje i sve ESI fondove te se u njima navode ciljevi i tematski ciljevi koje države članice nastoje ispuniti, čime se pruža pregled informacija koje se dodatno razrađuju u pojedinačnim programima. Sporazume o partnerstvu odobrava Komisija.

09

Svrha je 11 tematskih ciljeva11 utvrđenih Uredbom o zajedničkim odredbama povezati pet ESI fondova sa strategijom Europa 202012. Za politiku ruralnog razvoja dugoročni strateški ciljevi za razdoblje 2014. – 2020. raspoređeni su u šest prioriteta, koji se zatim dijele na 18 fokus-područja (vidi prilog I.) u kojima se odražavaju relevantni tematski ciljevi iz Uredbe o zajedničkim odredbama i koji „doprinose glavnim ciljevima inovacije, okoliša te prilagodbe klimatskim promjenama i njihova ublažavanja”13.

Stavljanje većeg naglaska na uspješnost

10

Jedan je od glavnih ciljeva strateškog okvira EU-a za razdoblje 2014. – 2020. upravljati proračunom EU-a na način kojim se stavlja veći naglasak na uspješnost i rezultate. Taj se cilj, među ostalim, odražava u inicijativi Komisije za proračun usmjeren na rezultate koja je pokrenuta 2015. i kojom se dodatno naglašava važnost mjerljivih rezultata te djelotvornosti i učinkovitosti potrošnje sredstava EU-a. Cilj je udaljiti se od ustaljene proračunske prakse koja podrazumijeva „usmjerenost u prvom redu na iskorištavanje sredstava i sukladnost, a ne toliko na uspješnost” jer postoji „goruća potreba za sustavnim promjenama u načinu na koji planiramo i izvršavamo proračun te na koji upotrebljavamo resurse”.

11

Međutim, planiranje novog programskog razdoblja započinje prije nego što su raspoloživi odgovarajući relevantni podatci o potrošnji sredstava i rezultatima u prethodnim razdobljima, što je dugogodišnji problem kojim se otežava primjena takvog pristupa (vidi okvir 1.). Time se praktički onemogućuje planiranje u skladu s poukama izvučenima iz prethodne dobre prakse ostvarivanja ciljeva politika. U tim okolnostima postoji veća vjerojatnost da su resursi dodijeljeni onim područjima u kojima postoje veća očekivanja da će se sredstva iskoristiti.

Okvir 1.

Nedostupnost relevantnih informacija pri planiranju novog razdoblja

Zakonodavni prijedlozi u vezi s novim regulatornim okvirom za ESI fondove za razdoblje 2014. – 2020. potječu iz listopada 2011., dok je objedinjeno izvješće o evaluaciji PRR-ova u sredini programskog razdoblja 2007. – 2013.14 dovršeno u listopadu 2012.

Kasna provedba PRR-ova za programsko razdoblje 2007. – 2013. značila je da izvješća o evaluaciji u sredini programskog razdoblja nisu pružala dovoljno informacija o provedbi i ostvarenim rezultatima.

Opseg revizije i revizijski pristup

12

Sud je ispitao vodi li se u novom zakonskom okviru (Uredba o zajedničkim odredbama, Uredba o EPFRR-u i povezane uredbe Komisije) računa o stavljanju većeg naglaska na uspješnost te jesu li novi procesi izrade programa omogućili izradu kvalitetnih PRR-ova, što bi moglo dovesti do boljih rezultata. Kako bi se to postiglo, Sud se u svojim provjerama usredotočio na:

 • usklađenost, komplementarnost i sinergiju PRR-ova s drugim strateškim dokumentima na višoj razini15 i
 • definiranje i uključivanje pojačane logike intervencije u okviru PRR-ova.
13

Nadalje, Sud je analizirao je li vjerojatno da će se novim okvirom uspješnosti staviti veći naglasak na rezultate.

14

U konačnici, Sud je ispitao pravodobnost odobravanja PRR-ova.

15

Revizija se provodila od ožujka 2016. do veljače 2017. te se temeljila na pregledu informacija i dokumenata Komisije i država članica o procesu odobravanja uzorka PRR-ova. Pri analiziranju procesa odobrenja Sud se oslanjao na reviziju koju je obavila Služba Komisije za unutarnju reviziju u mjeri u kojoj se ta revizija preklapala s onom koju je obavio Sud.

16

Sud je reviziju usmjerio na uzorak od 10 odobrenih PRR-ova (među kojima su bili i nacionalni i regionalni PRR-ovi), uz još dva PRR-a koja je pregledala Služba Komisije za unutarnju reviziju16. Pregled PRR-ova bio je usmjeren na utvrđeni niz mjera i podmjera17 u svrhu usporedbe i nadogradnje postojećeg znanja i rezultata prijašnjih revizija, istodobno pružajući znatnu pokrivenost u smislu financiranja, kao i na niz prioriteta EU-a za ruralni razvoj i fokus-područja u EU-u.

Opažanja

Izrada programskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. bila je ambicioznija, no provedba je otežana znatnim nedostatcima

U ambicioznijem i zahtjevnijem strateškom okviru vidljiv je novi pristup usmjeren na rezultate…

17

Obuhvaćanje EPFRR-a jedinstvenom krovnom uredbom i uspostava sporazuma o partnerstvu koja je zahtijevala koordiniranost i usklađenost svih sredstava EU-a za strukturna ulaganja (ESI fondovi) u svim zemljama (vidi odlomke 6.9.) novi su zahtjevi čija je svrha omogućiti bolji doprinos politici ruralnog razvoja radi postizanja ciljeva za pametan, održiv i uključiv rast.

18

Regulatorni okvir za programsko razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćao je niz pojmova i zahtjeva čija je svrha staviti veći naglasak na rezultate. Temelj novog okvira činila su iskustva iz prijašnjih programskih razdoblja te se pri njegovom sastavljanju uzelo u obzir nekoliko preporuka Suda18 koje su se odnosile na vrijednost za novac koja se ostvaruje intervencijama EU-a.

19

U nastavku Sud iznosi popis novih zahtjeva u vezi sa strukturom PRR-ova19 koji se odnose na stavljanje većeg naglaska na rezultate:

 • Pojačana logika intervencije trebala bi se očitovati u odabiru, kombiniranju i određivanju prioriteta mjera ruralnog razvoja, pri čemu se vodi računa o rezultatima SWOT analize i utvrđenim potrebama, u svrhu ostvarivanja prioriteta EU-a za ruralni razvoj.
 • Veća usmjerenost programa na rezultate postiže se uspostavom „okvira uspješnosti” koji se temelji na novom sustavu praćenja i evaluacije, koji uključuje i pričuvu za uspješnost (poznatu i kao „pričuva za ostvarenje postignuća”)20.
 • „[…] ex ante uvjet” […] preduvjet [je] za djelotvorno i učinkovito ostvarivanje […] prioriteta Unije…”21. Ako se bilo koji od ex ante uvjeta ne ispuni do izrade PRR-a, država članica mora ga ispuniti do 31. prosinca 2016. i o tome odgovarajuće izvijestiti Komisiju tijekom 2017. godine22.

…no njegovom se primjenom ostvario tek ograničeni učinak tih napora

Programi ruralnog razvoja u skladu su sa strategijom Europa 2020.
20

Kako bi se zajamčilo da su programi financirani iz ESI fondova u skladu sa strategijom Europa 2020., za strukturiranje informacija u sporazumima o partnerstvu i kohezijskim programima upotrebljavaju se tematski ciljevi. S druge strane PRR-ovi su strukturirani na temelju šest prioriteta EU-a za ruralni razvoj, koji se zatim dijele na fokus-područja. Stoga veza između tematskih ciljeva i strategije Europa 2020. nije toliko očita kao u ostalim ESI fondovima.

21

Ipak, usklađenost PRR-ova sa strategijom Europa 2020. može se pratiti s pomoću:

 1. unaprijed utvrđenih mjera, koje su osmišljene kako bi doprinosile prioritetima EU-a za ruralni razvoj23
 2. fokus-područja koja se mogu povezati s 11 tematskih ciljeva24.

Slika 3.

Prikaz povezanosti među tematskim ciljevima, prioritetima za ruralni razvoj i mjerama ruralnog razvoja

Image: Prikaz povezanosti među tematskim ciljevima, prioritetima za ruralni razvoj i mjerama ruralnog razvoja
22

Budući da su definicije koje su se upotrebljavale u sporazumima o partnerstvu i PRR-ovima bile općenite, usklađenost PRR-ova sa sporazumima o partnerstvu mogla se jamčiti kako je opisano u nastavku:

 • prioriteti za ruralni razvoj i povezana fokus-područja u skladu su s tematskim ciljevima za koje je u sporazumima o partnerstvu utvrđeno da su relevantni za EPFRR
 • okvirna dodjela potpore iz EPFRR-a za svaki prioritet za ruralni razvoj bila je u skladu s dodjelom sredstava u sporazumima o partnerstvu.
Teško je procijeniti očekivani doprinos svakom od tematskih ciljeva
23

Kako je već pojašnjeno u tekstu (vidi odlomak 20.) PRR-ovi nisu strukturirani prema tematskim ciljevima te se tako njihov očekivani doprinos svakom od tematskih ciljeva mora procijeniti na razini prioriteta za ruralni razvoj i fokus-područja. Informacije o rezultatima prikupljaju se samo za fokus-područja. U nekim je slučajevima jedan tematski cilj povezan s nekoliko fokus-područja u okviru različitih prioriteta za ruralni razvoj. Nadalje, jedna mjera može doprinositi ostvarenju nekoliko prioriteta za ruralni razvoj, a nekoliko mjera može biti relevantno za jedan prioritet za ruralni razvoj.

24

Tim se čimbenicima otežava kvantificiranje očekivanog doprinosa PRR-ova posebnim tematskim ciljevima ili cjelokupnoj strategiji Europa 2020.(vidi okvir 2.).

Okvir 2.

Primjer iz mjere 4 – fizička ulaganja

U talijanskom PRR-u (Kampanija) planirana je ukupna potrošnja sredstava u iznosu od 569 milijuna eura za mjeru 4 – fizička ulaganja.

Rashodi su podijeljeni na četiri prioriteta za ruralni razvoj (P2 – održivost poljoprivrednih gospodarstava; P3 – organizacija lanca opskrbe hranom; P4 – ekosustavi; P5 – učinkovitost resursa), pri čemu nije dana procjena očekivanih ukupnih javnih rashoda za svaku podmjeru.

Svaki od ova četiri prioriteta za ruralni razvoj povezan je s drugim mjerama (npr. prioritet P4 – ekosustavi povezan je s mjerama 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 i 16), što znači da postoje složene kombinacije mnogih mjera ruralnog razvoja s mnogim prioritetima ruralnog razvoja.

Ne postoji dovoljna koordinacija, komplementarnost i sinergija s ostalim ESI fondovima i drugim fondovima EU-a
25

U svojem godišnjem izvješću za 2014. godinu25 Sud je istaknuo da, iako bi bilo logično da se komplementarnost i sinergija među pet ESI fondova predvidi upravo sporazumima o partnerstvu, u njima to pitanje nije obrađeno na prikladan način. Sud je također utvrdio da nije postojalo dovoljno operativnih smjernica o tome kako postići međusektorsku komplementarnost i sinergiju u sporazumima o partnerstvu i programima. Revizijom koju je Sud obavio nad odabranim sporazumima o partnerstvu takvi su nalazi potvrđeni.

26

Odgovor Komisije na godišnje izvješće bio je da u programima financiranima iz ESI fondova moraju biti utvrđeni podrobni mehanizmi za jamčenje takve koordinacije. Uredbom o zajedničkim odredbama propisuje se da svaki program mora obuhvaćati mehanizme kojima se osigurava djelotvorna, učinkovita i koordinirana primjena ESI fondova26.

27

Međutim, PRR-ovi su isto tako dosta općeniti u ovom području te se u njima često ne pruža konkretna osnova za jamčenje komplementarnosti i sinergije s ostalim ESI fondovima, potporom iz prvog stupa i ostalim javnim instrumentima.

28

Uredbom o zajedničkim odredbama promiče se djelotvorna koordinacija u svrhu povećanja učinka tih fondova, no PRR-ovima koje smo pregledali obuhvaćali su tek razgraničavanje i izbjegavanje dvostrukog financiranja, umjesto da se naglasak stavio na postizanje komplementarnosti i sinergije. Sud je utvrdio da se u PRR-ovima određivao niz područja intervencija s nekoliko mogućih izvora financiranja te da su uspostavljena načela razgraničenja bila vrlo općenita (vidi okvir 3.). Međutim, u njima se ne navode nikakve informacije o dodanoj vrijednosti koja bi se mogla ostvariti jamčenjem djelotvorne koordinacije različitih izvora financiranja.

Okvir 3.

Primjer informacija o komplementarnosti koje nisu bile ni prekomjerno općenite ni prekomjerno usmjerene na razgraničenje

Kampanija (Italija): Komplementarnost između EPFRR-a i ostalih ESI fondova utvrđena je u sljedeća tri područja:

 • kad je riječ o širokopojasnoj mreži, ulaganja u ruralna područja financirana iz EFRR-a nadopunjavat će se sredstvima EPFRR-a
 • u područjima s najtežim uvjetima gospodarenja potporom iz EFRR-a financirat će se izgradnja glavnih cesta, dok će se potporom iz EPFRR-a financirati izgradnja (općinskih) ruralnih cesta
 • sredstvima ESF-a doprinosit će se općem društvenom razvoju u ruralnim područjima, dok će se u istim područjima potpora djelovanjima povezanima s poljoprivredom pružati sredstvima EPFRR-a.

Rumunjski PRR: „Komplementarnost između prvog i drugog stupa […] temeljit će se […] ex ante na razgraničenju mjera/ulaganja obuhvaćenih EFJP-om i EPFRR-om kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje […]. Protokolom se jamči izbjegavanje dvostrukog financiranja razmjenom informacija o projektima koji se financiraju iz EFJP-a koje su dostavili mogući korisnici EPFRR-a.”

29

U skladu sa smjernicama Komisije za izradu strateških programa za razdoblje 2014. – 2020. PRR-ovi trebaju sadržavati određene pojedinosti o mehanizmima koji će se u budućnosti upotrebljavati kako bi se Komisiji podnosila izvješća o djelotvornoj koordinaciji. Međutim, pregledani PRR-ovi sadrže malo korisnih informacija o tom pitanju.

Primjena pojačane logike intervencije nije polučila očekivane rezultate
30

Prema smjernicama Komisije27 logika intervencije logička je poveznica između problema koji se treba riješiti ili cilja koji se treba postići, povezanih uzroka problema te raspoloživih mogućnosti u okviru predmetne politike (ili pokrenutih djelovanja EU-a) kako bi se riješio određeni problem ili postigao određeni cilj. U kontekstu ruralnog razvoja to znači da bi se u PRR-ovima trebala prepoznati jasna poveznica među utvrđenim nacionalnim/regionalnim potrebama, mjerama potpore odabranima za rješavanje tih potreba, utvrđenim ciljnim vrijednostima uloženih resursa / ostvarenja i očekivanim rezultatima.

31

U okviru novog programskog razdoblja Komisija je, u nastojanju da se naglasak stavi na uspješnost i rezultate, istaknula važnost jačanja povezanosti utvrđenih potreba s mjerama koje su odabrane za rješavanje tih potreba.

32

Uvođenje pojačane logike intervencije značilo je i uvođenje niza zahtjeva u pogledu sadržaja PRR-ova:

Okvir 4.

Zahtjevi u pogledu evaluacije, analize i uspješnosti koji se odnose na PRR-ove

Prema članku 8. Uredbe o EPFRR-u svaki program ruralnog razvoja treba sadržavati:

 • ex ante evaluaciju
 • SWOT analizu situacije i utvrđivanje potreba koje trebaju biti zadovoljene, koje je potrebno strukturirati prema prioritetima Unije za ruralni razvoj
 • opis strategije koja pokazuje da su za svako fokus-područje postavljene odgovarajuće ciljne vrijednosti i odabrane relevantne kombinacije mjera utemeljene na čvrstoj logici intervencije te da je dodjela financijskih resursa mjerama programa utemeljena i primjerena za postizanje utvrđenih ciljnih vrijednosti
 • procjenu ispunjavanja primjenjivih ex ante uvjeta i opis mjera koje se trebaju poduzeti u slučaju da neki od uvjeta nisu ispunjeni
 • opis okvira uspješnosti
 • opis svake od odabranih mjera
 • plan evaluacije
 • plan financiranja
 • plan pokazatelja, podijeljen na fokus-područja, koji sadrži ciljne vrijednosti te planirane rezultate i troškove svake mjere ruralnog razvoja odabrane u odnosu na odgovarajuće fokus-područje
 • prema potrebi, tablicu dodatnog nacionalnog financiranja po mjeri
 • podatke o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju s pomoću drugih zajedničkih instrumenata poljoprivredne politike i iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).
33

Programi ruralnog razvoja koje je Sud pregledao sadržavali su navedene sastavne dijelove. Međutim, u njima nije bila jasno izražena poveznica između procjene potreba i odabranih mjera. Stoga nije bila jasna ni logika intervencije.

Procjena potreba
34

Pojedinačni PRR-ovi moraju sadržavati detaljnu procjenu potreba koja se temelji na SWOT analizi, kako bi se odabrale najvažnije i najrelevantnije potrebe. Te potrebe moraju biti povezane s određenim fokus-područjima, kako je definirano Uredbom o EPFRR-u.

35

U PRR-ovima koje smo pregledali potrebe su bile definirane na formalan i općenit način, uz nepotrebna ponavljanja, pri čemu su se često upotrebljavale tek prerađene definicije prethodno utvrđenih fokus-područja. Primjeri ovakvih slučajeva navedeni su u okviru 5.

Okvir 5.

Primjeri općenito definiranih potreba i/ili prerađenih, prethodno utvrđenih definicija

Irska: „Dobro usmjeren i izrađen program u vezi s poljoprivredom i okolišem” kao primjer općenite potrebe u čijem opisu stoji da će „dobro osmišljene, usmjerene i praćene mjere kojima se dobro upravlja doprinijeti ispunjenju ciljeva postavljenima za Irsku u različitim uredbama, strategijama i sl.”

Rumunjska: „Povećanje broja i diversifikacija radnih mjesta u ruralnim područjima”, što je tek prerađena definicija fokus-područja 6 A „diversifikacija i otvaranje radnih mjesta”.

Poljska: „obnova i očuvanje biološke raznolikosti, uključujući u područjima obuhvaćenima mrežom Natura 2000. i područjima s prirodnim ograničenjima”, što je prerađena definicija fokus-područja 4 A „obnova, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000. i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima”.

36

U nijednom od pregledanih PRR-ova nije iznesen kvantificirani opis utvrđenih potreba. Zbog toga je u fazi izrade programa teško, ili čak i nemoguće, procijeniti je li planirana financijska potpora razmjerna opsegu u kojoj su te potrebe zadovoljene, odnosno je li relevantna u odnosu na te potrebe. Isto tako, zbog nepostojanja kvantificiranih opisa tih potreba u fazi evaluacije bit će teško procijeniti koliko su utvrđene potrebe zadovoljene odabranim mjerama.

37

Od svih pregledanih PRR-ova potrebe su poredane po prioritetima samo u španjolskom (La Rioja) i talijanskom (Kampanija) PRR-u.

38

Iako to nije propisano uredbama, Sud smatra da se pri utvrđivanju potreba u okviru procesa izrade programa mora voditi računa i o poukama iz prethodnih razdoblja. Programi ruralnog razvoja instrumenti su politike koji se sadržajno ponavljaju te postoji znatan kontinuitet u ciljevima ruralnog razvoja. Međutim, u PRR-ovima koje smo pregledali nije se upućivalo na rezultate mjera ruralnog razvoja koje su provedene u prethodnim razdobljima.

Odabir mjera
39

Kako bi se obrazložio odabir mjera, u PRR-ovima trebala bi se objasniti poveznica između utvrđenih potreba, određenih ciljnih vrijednosti i odabranih mjera.

40

Međutim, u praksi je struktura PRR-ova takva da je tu poveznicu teško prepoznati. Informacije o odabranim mjerama uglavnom se odnose na planirana djelovanja te se rijetko jasno navodi koji se rezultati točno očekuju, osim općenitog upućivanja na ciljeve ruralnog razvoja (vidi okvir 6.). Stoga će biti teško dokazati kako i u kojem se opsegu odabranim mjerama (ili njihovim podmjerama) zadovoljavaju utvrđene potrebe.

Okvir 6.

Primjeri općenitog upućivanja na ciljeve ruralnog razvoja

Grčka: M4.1: „Pružanje potpore poljoprivrednim gospodarstvima koja su usmjerena uglavnom na kvalitetne poljoprivredne proizvode povećat će njihovu konkurentnost i olakšati njihov ulazak na nova tržišta […]. Isto tako, povećat će se […] dohodak korisnika i doprinijet će se očuvanju i otvaranju radnih mjesta.”

Rumunjska: M4.1 – „Mjera 4.1 doprinijet će: poboljšanju ukupne uspješnosti poljoprivrednih gospodarstava povećanjem konkurentnosti poljoprivrede, diversifikacijom poljoprivrednih djelatnosti i povećanjem kvalitete njihovih proizvoda; restrukturiranju malih i srednjih poduzeća i njihovom početku djelovanja u obliku komercijalnih gospodarstava; sukladnosti sa standardima EU-a koji se primjenjuju za sve vrste ulaganja; ostvarivanju dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda preradom proizvoda na razini poljoprivrednog gospodarstva te njihovim izravnim stavljanjem na tržište kako bi se uspostavili i promicali integrirani lanci opskrbe hranom.”

41

Isto tako, u PRR-ovima bi se trebala obrazložiti dodjela financijskih sredstava mjerama. Ni u jednom od pregledanih PRR-ova nije pruženo takvo obrazloženje niti je analizirana relevantnost takvog financiranja, kao ni je li financiranje bilo na odgovarajućoj razini u odnosu na povezane ciljne vrijednosti. Sud je mišljenja da puko navođenje iznosa dodijeljenih pojedinim mjerama nije samo po sebi obrazloženje niti se njime dokazuje da je financiranje bilo na odgovarajućoj razini.

Novi okvir uspješnosti ima ograničeni potencijal za stavljanje većeg naglaska na rezultate

ZSPE ima potencijal za ostvarenje poboljšanja, ali i određena ograničenja u pogledu mjerenja rezultata

42

Prema propisima sporazumi o partnerstvu i PRR-ovi moraju sadržavati procjenu ispunjenosti ex ante uvjeta, pri čemu mora postojati izravna poveznica s djelotvornim i učinkovitim postizanjem ciljeva politika.

43

U tom kontekstu, ex ante uvjetom „Statistički sustavi i pokazatelji rezultata” (ex ante uvjet G7) koji je uspostavljen Uredbom o zajedničkim odredbama propisuje se uporaba djelotvornog sustava (i) pokazatelja rezultata i (ii) prikupljanja statističkih podataka28. Međutim, taj je postupak bio formalnost jer je Komisija smatrala da je postojanje ZSPE-a dovoljno za jamčenje zadovoljavajućeg ispunjenja ex ante uvjeta G7. Uredbom Komisije stoga se državama članicama omogućilo opće oslobođenje od obveza u tom pogledu29.

44

Sukladno tome, u većini PRR-ova ex ante uvjet G7 smatrao se načelno ispunjenim, na temelju općeg oslobođenja, iako ispunjenje nije uistinu procijenjeno u praksi. Sud je u svojem tematskom izvješću br. 12/2013 o rashodima EU-a u području politike ruralnog razvoja zaključio da prikupljeni podatci o rezultatima nisu bili dovoljno pouzdani, što znači da je Komisija odobrila većinu PRR-ova bez daljnjih dokaza ili provjera u pogledu postojanja djelotvornog sustava za prikupljanje statističkih podataka.

45

Određena nacionalna tijela čiji PRR-ovi nisu obuhvaćeni uzorkom Suda odabrala su ne iskoristiti oslobođenje od obveza te su procijenila da ex ante uvjet G7 nije bio ispunjen30, što navodi na zaključak da se to pitanje nije trebalo zanemariti.

46

Mjerenje uspješnosti ne ovisi samo o djelotvornom sustavu prikupljanja podataka već i o uspostavi pravilnih pokazatelja i izvješćivanju o njima. U tom pogledu, Sud ovom revizijom potvrđuje zaključak iz svojeg godišnjeg izvješća za 2014. u kojem stoji da je „uvođenje zajedničkih pokazatelja za svaki fond važan […] korak, ali postoje nedostatci u načinu na koji su oni osmišljeni”31.

47

Uredbom o EPFRR-u utvrđuju se zajednički pokazatelji koji se primjenjuju na sve PRR-ove, što je izrazito važno. To će pripomoći usklađivanju pokazatelja uloženih resursa / ostvarenja na razini politike ruralnog razvoja te predstavlja poboljšanje u praćenju provedbe politike ruralnog razvoja.

48

Isto tako, novi zahtjev dostavljanja poboljšanih32 godišnjih izvješća o provedbi 2017. i 2019. godine trebao bi doprinijeti uporabi pokazatelja rezultata za kvantificiranje postignuća programa, kao i pružanju odgovora na zajednička pitanja za evaluaciju.

49

Osim praćenja programa koji su u tijeku, time se može omogućiti i raspoloživost relevantnih informacija u pravom trenutku za donošenje odluka o sljedećem programskom razdoblju te napraviti korak naprijed u prekidanju začaranog kruga određivanja sadržaja novih programa bez dostatnih informacija o rezultatima iz prethodnih razdoblja (vidi odlomke 11. i 38.).

50

Unatoč gore navedenim poboljšanjima, zajednički pokazatelji ostvarenja i uloženih resursa propisani Uredbom o EPFRR-u ograničenog su potencijala (vidi primjere u okviru 7.) kad je riječ o mjerenju djelotvornosti i učinkovitosti postizanja rezultata jer:

 • su neki od pokazatelja ostvarenja zapravo pokazatelji uloženih resursa
 • većina pokazatelja ne odgovara definiciji pokazatelja „rezultata”, već je riječ uglavnom o pokazateljima ostvarenja koji su izraženi kao postotak i koji će tek u ograničenoj mjeri pomoći u pružanju odgovora na zajednička pitanja za evaluaciju.

Okvir 7.

Primjeri pokazatelja ostvarenja/rezultata koji su svrstani u pogrešnu kategoriju u ZSPE-u

Primjer pokazatelja uloženih resursa koji su pogrešno svrstani pod pokazatelje ostvarenja

„O.1: Ukupni javni rashodi” ni na koji način ne opisuje što je potrebno postići programom (što bi bila definicija ostvarenja), nego označava tek javne financijske resurse koji se upotrebljavaju za provedbu programa, što znači da u potpunosti odgovara definiciji uloženih resursa.

Primjer pokazatelja ostvarenja koji su pogrešno svrstani pod pokazatelje rezultata

„R4: postotak poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim opskrbnim lancima te organizacijama/skupinama proizvođača” uključuje postotak gospodarstava koja primaju potporu, što je u najboljem slučaju ostvarenje („ono što se programom treba postići”). Njime se ne pokušava opisati rezultat („neposredni učinak programa na izravnog korisnika ili primatelja”) koji su ostvarila poljoprivredna gospodarstva kojima je dodijeljena potpora u pogledu kvalitete, lokalnih tržišta ili kratkih opskrbnih lanaca.

51

Iako su države članice postavile dodatne pokazatelje u PRR-ovima koje je Sud pregledao, većina njih nije bila u skladu s definicijom pokazatelja rezultata te neće pružiti bolju osnovu za procjenu neposrednih rezultata programa na izravne primatelje, kako je prikazano u okviru 8.

Okvir 8.

Primjeri dodatnih pokazatelja ostvarenja / ciljnih vrijednosti koji se ne mogu upotrijebiti za mjerenje rezultata

Primjer dodatnog pokazatelja ostvarenja u rumunjskom PRR-u:

„Vodovodna infrastruktura / infrastruktura za otpadne vode financirana u okviru podmjere 7.2. (u km)”.

Primjer dodatnog pokazatelja ciljne vrijednosti u francuskom PRR-u (Lorena):

„Površina na koju se primjenjuje obnova poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama”.

Primjer dodatnog pokazatelja ostvarenja u irskom PRR-u:

„Broj operacija potpore neproizvodnim ulaganjima”.

52

Međutim, neke su države članice postavile korisne i relevantne pokazatelje rezultata na razini mjere potpore, kao što je „prosječni postotak povećanja u ekonomskoj veličini (standardni rezultat) poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora” ili „prosječna veličina poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora nakon provedbe poslovnog plana”33. Sud u svojem godišnjem izvješću za 2016. godinu34 analizira i uspoređuje praksu izvješćivanja o uspješnosti koju su razvile druge institucije kao što je SZO, Svjetska banka i OECD. Komisija i ostala nacionalna tijela mogli bi širiti i iskoristiti takve primjere dobre prakse.

Poticajni je učinak „pričuve za uspješnost”, ako i postoji, neznatan

53

U programskom razdoblju 2014. – 2020. sporazumi o partnerstvu i programi moraju imati pričuvu za uspješnost u visini od (otprilike) 6 % sredstava dodijeljenih ESI fondovima kako bi se promicala usmjerenost na uspješnost i postizanje ciljeva. Ta su sredstva trenutačno zamrznuta, ali se mogu staviti na raspolaganje nakon pregleda koji se 2019. planira obaviti nad okvirom uspješnosti koji je uspostavljen za svaki PRR u slučaju neispunjavanja ili prekoračenja određenih zahtjeva35.

54

Potrebno je istaknuti da nije riječ o potpuno novom pojmu; naime, iako je obveza uspostave pričuve za uspješnost nova značajka programskog razdoblja 2014. – 2020., takva se pričuva u određenoj mjeri upotrebljavala i u prethodnim razdobljima, iako je njezin učinak na uspješnost bio tek ograničen. Tako je primjerice pričuva za uspješnost, iako se njome upravljalo različitim procesima, postojala i za strukturne fondove u programskom razdoblju 2000. – 2006. Međutim, Sud je u tematskom izvješću br. 1/200736 zaključio da pričuva za uspješnost nije bila usmjerena na uspješnost, nego da se „poglavito upotrebljavala za povećanje razine potrošnje sredstava, umjesto za usmjeravanje potrošnje sredstava na područja koja su se pokazala osobito djelotvornima”. Isto tako, u godišnjim izvješćima Suda za 2013. i 2014. godinu37 stoji da je vjerojatno da će „pričuva za uspješnosti imati samo neznatan učinak kad je riječ o poticanju veće usredotočenosti na rezultate”.

Pokazateljima uspješnosti koji su se upotrebljavali za dobivanje pristupa pričuvi nisu se mjerili rezultati, nego kvantificirali uloženi resursi i ostvarenja
55

Pri određivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koje su se upotrebljavale za dobivanje pristupa pričuvi za uspješnost, države članice bile su obvezne služiti se unaprijed utvrđenim pokazateljima uspješnosti ili ih zamijeniti i/ili nadopuniti drugim relevantnim pokazateljima ostvarenja koji će se utvrditi u PRR-ovima38.

56

U svim odabranim PRR-ovima upotrebljavalo se 15 unaprijed utvrđenih pokazatelja iz Uredbe Komisije koji su nadopunjeni malim brojem dodatnih pokazatelja. Međutim, ti su pokazatelji tek djelomično korisni za mjerenje uspješnosti.

57

Kao prvo, Uredbom Komisije39 unaprijed utvrđeni pokazatelji nisu predviđeni kao pokazatelji rezultata, nego izričito kao pokazatelji ostvarenja, kao što je broj korisnika ili operacija ulaganja, poljoprivredno zemljište ili obuhvaćeno stanovništvo. Primjerice, jedan od predloženih pokazatelja – ukupni javni rashodi za svaki prioritet – zapravo je pokazatelj uloženih resursa (vidi odlomak 50.) koji se odnosi na količinu potrošenih sredstava, odnosno na iskorištenost fonda.

58

Kao drugo, prema Uredbi Komisije40 svi dodatni pokazatelji kojima se služe države članice u odabranim PRR-ovima također su pokazatelji ostvarenja, kao što je broj projekata ili korisnika, poljoprivredno zemljište ili obuhvaćeno stanovništvo (vidi okvir 9.).

Okvir 9.

Primjeri dodatnih pokazatelja iz okvira uspješnosti kojima se ne mjere rezultati

Grčki PRR: „Broj mladih poljoprivrednika koji će primiti barem jednu ratu isplate do kraja 2018. godine”.

Rumunjski PRR: „Površina (u ha) obuhvaćena ulaganjima u svrhu uštedu vode”.

Poljski PRR: „Broj korisnika obuhvaćen ulaganjem u svrhu sprječavanja uništenja potencijala poljoprivredne proizvodnje (3 B)”.

59

Pristup „pričuvi za uspješnost” stoga se temelji na mjerenju rashoda i izravnih ostvarenja, a ne rezultata. Okvir uspješnosti ne obuhvaća postizanje ciljeva ili očekivanih rezultata u okviru programa ruralnog razvoja. Slični nalazi navedeni su u tematskom izvješću o ex ante uvjetima i pričuvi za uspješnost u području kohezije41.

Neka upravljačka tijela postavljaju neambiciozne ciljne vrijednosti u svrhu dobivanja pristupa pričuvi za uspješnost
60

U prošlosti su Sud i Komisija istaknuli42 postojanje „inherentnog rizika da će države članice utvrditi neambiciozne ključne etape i ciljne vrijednosti kako bi bile sigurne da će ih ostvariti te da ne ulažu dovoljno napora u to da dostave točne i pouzdane podatke kako bi izbjegle sankcije u slučaju nedovoljne uspješnosti”.

61

Sud je utvrdio da su nacionalna tijela često postavljala neambiciozne ciljne vrijednosti, čime se smanjivao rizik od neispunjavanja ključnih etapa (vidi sliku 4.) za PRR-ove koje je Sud pregledao, kao i da su postavljene ciljne vrijednosti za 2018. (tj. do kraja pete godine sedmogodišnjeg programskog razdoblja) u prosjeku činile tek 28 % ukupnih javnih rashoda povezanih s programskim razdobljem 2014. – 2020. (u rasponu od 22 % u Grčkoj do 51 % u Irskoj). Znatan udio te ciljne vrijednosti ne odnosi se na nove obveze propisane pravilima za razdoblje 2014. – 2020., već na operacije za koje su obveze preuzete u skladu s pravilima za razdoblje 2007. – 201343.

Slika 4.

Ciljevi iz okvira uspješnosti – ciljni rashodi za 2018. izraženi kao postotak

Image: Ciljevi iz okvira uspješnosti – ciljni rashodi za 2018. izraženi kao postotak

Napomena: budući da je 2023. posljednja godina za prihvatljive rashode u okviru programskog razdoblja 2014. – 2020., ravnomjerna raspodjela rashoda kroz predmetno razdoblje (od odobrenja svakog PRR-a do 2023.) 2018. godine dovela bi do prosječnih rashoda od 41 %.

Izvor: analiza koju je Sud proveo na temelju podataka iz PRR-a.

62

Nadalje, oslobođenje od obveze ispunjavanja ex ante uvjeta G7 (vidi odlomke 42.45.) znači da ne postoji obveza provjeravanja djelotvornosti i pouzdanosti postojećeg sustava mjerenja uspješnosti. Nacionalna tijela nisu motivirana da unaprijede sustave kojima se trenutačno služe jer bi takvo što moglo dovesti do učestalijeg izvješćivanja o nedovoljnoj uspješnosti.

Određenim aspektima formulacije Uredbe o zajedničkim odredbama dodatno se ograničava poticanje uspješnosti
63

Drugi nedostatci u formulaciji Uredbe o zajedničkim odredbama, koje je Sud već istaknuo44, dodatno ograničavaju potencijalnu poticajnu ulogu pričuve za uspješnost:

 1. ako za određeni prioritet nisu postignute relevantne ključne etape, pričuva za uspješnost može se preraspodijeliti na druge prioritete45 u istoj državi članici
 2. financijske sankcije ne mogu se temeljiti na pokazateljima rezultata, dok različite pravne odredbe dodatno ograničavaju prostor za primjenu sankcija46.

Komisija i države članice morale su uložiti znatne napore u proces izrade programa, no provedba PRR-ova započela je sporije nego u prijašnjem razdoblju

Ograničena uloga PRR-ova u izradi planova

64

Potpora izradi programa ruralnog razvoja proces je koji se sastoji od nekoliko različitih faza (vidi sliku 5.). O dodjeli financijskih sredstava po državama članicama i strateškom zakonodavnom okviru odlučuju Europski parlament i Vijeće prije sastavljanja PRR-ova. Isto tako, za države članice koje su odabrale izrađivati regionalne programe o dodjeli financijskih sredstava po regijama odlučuje država članica prije dostavljanja PRR-ova Komisiji. Države članice nisu obvezne obrazložiti svoj odabir.

65

Prema Uredbi o EPFRR-u47 u programima ruralnog razvoja potrebno je obrazložiti potrebe koje se nastoje riješiti, kao i odabir prioriteta za ruralni razvoj, fokus-područja, mjera i povezanih ciljnih vrijednosti. Također moraju pojasniti kako će odabrane mjere doprinijeti relevantnim fokus-područjima i prioritetima za ruralni razvoj. Međutim, zapravo je glavna uloga PRR-a urediti upotrebu prethodno dodijeljene financijske potpore u sklopu unaprijed utvrđenog okvira.

Slika 5.

PRR-ovi su posljednji korak u postupku izrade programa

Image: PRR-ovi su posljednji korak u postupku izrade programa

Administrativno opterećenje Komisije i država članica

66

Kako bi se uredio proces pripreme i izrade PRR-ova u sklopu novog okvira, GU AGRI osnovao je 2012. radnu skupinu za ruralni razvoj nakon 2013. godine u svrhu pružanja pomoći državama članicama pri pripremi njihovih PRR-ova za programsko razdoblje 2014. – 2020. i u svrhu jamčenja koordinacije s Komisijom. GU AGRI 2014. godine osnovao je i Odbor za dosljednost kako bi se zajamčila općenita dosljednost u procesu procjene nacrta PRR-ova.

67

Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila je reviziju u ranoj fazi procesa odobravanja na temelju koje je zaključeno da „iako su ukupni procesi procjene i usvajanja PRR-ova dobro pripremljeni, bilo ih je potrebno dodatno ojačati”. Glavni utvrđeni nedostatci odnose se na poštovanje regulatornih rokova (vidi odlomak 81.), procjenu određenih elemenata povezanih s uspješnošću (npr. u vezi s određenim ex ante uvjetima, pokazateljima i potrebom za boljom koordinacijom među ESI fondovima) i inherentni rizik od pogreške koji se javlja zbog složenosti regulatornog okvira. Služba Komisije za unutarnju reviziju u manjem je opsegu utvrdila i područja u kojima je potrebno poboljšati interne smjernice48.

68

Kako bi olakšala izradu PRR-ova Komisija je sastavila niz dokumenata sa smjernicama za države članice (za potrebe svoje revizije Sud je sastavio popis 37 takvih dokumenata sa smjernicama koji zajedno broje preko 1500 stranica). Pripremni proces sastojao se i od dostavljanja nacrta propisa i nacrta dokumenata sa smjernicama Komisiji i predstavnicima država članica u svrhu rasprave, kako bi se zajamčilo da svi na jednak način tumače određene ključne pojmove i razmjenjuju informacije o dobroj praksi i onoj koju valja izbjegavati.

69

Pripreme za novi postupak izrade programa također su uključivale koordinaciju i razmjenu stručnog znanja i informacija unutar GU-a AGRI. U tu svrhu radnoj skupini za ruralni razvoj pomoć u radu pružale su tematske radne skupine, dok su različite jedinice obavješćivane o relevantnim temama kojima se bavio Odbor za dosljednost u obliku internih biltena, a države članice posredstvom Odbora za ruralni razvoj.

70

GU AGRI sastavio je „priručnik” kojim su obuhvaćeni PRR-ovi za razdoblje 2014. – 2020., kao i skup od 23 standardizirana kontrolna popisa (koji se sastoje od otprilike 1400 različitih provjera koje je potrebno obaviti tijekom procesa pregleda i odobrenja)49, u kojima se detaljno navode operativni zadatci za procjenu i odobrenje PRR-ova. Time je osoblju pružena praktična potpora kako bi se procesi unutar predmetnog GU-a standardizirali. Za upravljanje odobrenjem i praćenjem programa primjenjivao se interni sustav upravljanja informacijama (RDIS2).

71

Brojna gore navedena djelovanja dokaz su da je Komisija uložila znatne napore kako bi pružila potporu i kako bi se postupci uskladili. U tom se procesu također očituje složenost okvira politike.

72

Količina glavnih programskih dokumenata koje države članice moraju pripremiti, a Komisija odobriti, pokazuju da je riječ o zahtjevnom procesu. Zbog regulatornih zahtjeva – posebice onih koji se odnose na količinu informacija koje države članice moraju dostavljati u okviru vrlo detaljno i složeno strukturiranog PRR-a – sastavljaju se izrazito opsežni dokumenti koji često broje i više od tisuću stranica.

73

Sud je pregledao 12 PRR-ova koji se ukupno sastoje od više od 9000 stranica, dok povezani sporazumi o partnerstvu broje 4000 stranica. Ako se te brojke ekstrapoliraju na 28 država članica i 118 PRR-ova, dobije se podatak da ukupno postoji otprilike 100 000 stranica programskih dokumenata (na 23 različita jezika), što bi moglo predstavljati dvostruko veći broj stranica nego u prethodnom programskom razdoblju (vidi tablicu 2.).

Tablica 2.

Procijenjeni broj stranica glavnih programskih dokumenata

Broj stranica dostavljenih dokumenata Razdoblje 2014. – 2020. Razdoblje 2007. – 2013
Sporazum o partnerstvu (zemlja) PRR PRR
Belgija (Valonija) 183 620 391
Danska 204 505 336
Njemačka (Baden-Württemberg) 236 858 718
Irska 244 456 457
Grčka 341 1,192 633
Španjolska (La Rioja) 370 764 566
Francuska (Lorraine) 324 785 381
Italija (Kampanija) 722 1,090 422
Austrija 244 843 370
Poljska 246 735 400
Rumunjska 460 786 432
Ujedinjena Kraljevina (Engleska) 428 743 403
Sveukupno 4,002 9,377 5,509
Prosječno 334 781 459
Br. sporazuma o partnerstvu ili PRR-ova 28 118 94
74

Zbog složenosti i opsežnosti, ali i zbog povećanog administrativnog opterećenja, postoji rizik od toga da će se provedbena tijela prekomjerno usredotočiti na zahtjeve povezane s birokracijom50. To je također doprinijelo kašnjenjima u odobravanju PRR-ova, što je dovelo do odgode samog početka provedbe novih programa.

Novi pravni okvir donesen je kasnije nego u prethodnom razdoblju

75

Na slici 6. iznosi se sažeti prikaz usporedbe vremenskih okvira za pripremu regulatornog okvira u dva predmetna razdoblja.

Slika 6.

Pregovori o zakonodavnim paketima – usporedba između razdoblja 2007. – 2013. i razdoblja 2014. – 2020.

Image: Pregovori o zakonodavnim paketima – usporedba između razdoblja 2007. – 2013. i razdoblja 2014. – 2020.

(1) Od prijedloga Komisije do donošenja.

(2) Od donošenja Uredbe EU/EZ do donošenja provedbene uredbe.

Izvor: Sud.

76

Rasprave u Europskom parlamentu i Vijeću o zakonodavnom paketu u području ruralnog razvoja bile su usko povezane s onima o višegodišnjem financijskom okviru (VFO), kojim se određuje ukupan iznos sredstava EU-a raspoloživ tijekom programskog razdoblja. Vijeće i Europski parlament donijeli su VFO i Uredbu o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020. tek u prosincu 2013., mjesec dana prije početka novog programskog razdoblja. Provedbena uredba Komisije objavljena je u srpnju 2014., što znači da je većina PRR-ova koje je Sud pregledao pripremljena i prvi put podnesena na odobrenje prije njezina stupanja na snagu.

Većina sporazuma o partnerstvu i PRR-ova podnesena je na vrijeme

77

Nakon kasnog donošenja primarnog zakonodavstva u prosincu 2013. određeno je da se svi sporazumi o partnerstvu moraju podnijeti do travnja 2014. Nacionalna tijela pridržavala su se tog roka51.

78

Države članice naknadno su bile obvezne podnijeti svoje PRR-ove u roku od tri mjeseca od podnošenja sporazuma o partnerstvu52. PRR-ove koje je Sud pregledao nacionalna i regionalna tijela podnijela su u razdoblju od travnja do listopada 2014. Za jednu trećinu pregledanih PRR-ova nije se poštovao tromjesečni rok.

79

Taj je vremenski okvir značio da su sporazumi o partnerstvu trebali biti pripremljeni i da su pregovori o njima trebali biti djelomično dovršeni prije donošenja relevantnih uredbi EU-a. Priprema PRR-ova i pregovori o njima trebali su se odvijati usporedno s partnerskih sporazumima te je većina PRR-ova podnesena prije donošenja relevantne provedbene uredbe Komisije.

Komisija nije provodila proces odobrenja u skladu s rokovima

80

Nakon što su nacionalna tijela podnijela nacrt PRR-ova Komisija je imala tri mjeseca za slanje primjedbi državi članici i šest mjeseci za odobrenje PRR-a „pod uvjetom da su sve primjedbe Komisije uzete u obzir na odgovarajući način”53.

81

U većini slučajeva Komisija se nije pridržavala prvog roka od tri mjeseca (za slanje primjedbi državama članicama). U revizijskom izvješću Službe Komisije za unutarnju reviziju (vidi odlomak 67.) stoji da su primjedbe Komisije u slučaju 98 PRR-ova usvojene nakon tromjesečnog zakonskog roka. Služba za unutarnju reviziju smatrala je da je do kašnjenja došlo zbog složenosti zakonodavstva te opsežnosti i složenosti samih PRR-ova.

82

Pridržavanje drugog roka od šest mjeseci (za konačno odobrenje) teže je procijeniti jer se vrijeme od slanja dopisa s primjedbama i slanja prihvatljivog odgovora nacionalnih tijela na dopis – s dodatnim informacijama i/ili izmijenjenim PRR-om – ne uzima u obzir (primjenjuje se mogućnost „zaustavljanja sata”) i ne postoji obvezujući rok u kojem države članice moraju uzeti u obzir primjedbe Komisije. Slijedom toga, iako se rok od šest mjeseci poštovao u većini slučajeva, zbog primjene mogućnosti „zaustavljanja sata” stvarno vrijeme proteklo od podnošenja do odobrenja uzorka PRR-ova bilo je znatno duže.

83

Kako je prikazano u tablici 3., za odobrenje PRR-ova iz uzorka Suda u prosjeku je bilo potrebno 11,3 mjeseca od datuma prvog podnošenja. To je dva mjeseca više od prosječnog vremena koje je bilo potrebno u prethodnom razdoblju za isti uzorak.

Tablica 3.

Prosječno vrijeme (u mjesecima) proteklo od prvog podnošenja do konačnog odobrenja PRR-ova iz uzorka Suda

Vrijeme proteklo od prvog podnošenja do dopisa Komisije s primjedbama 3.9
Vrijeme proteklo od dopisa s primjedbama do konačnog ponovnog podnošenja država članica 6.7
Vrijeme proteklo od končanog ponovnog podnošenja do konačnog odobrenja 0.7
Sveukupno 11. 3
84

Sveukupno gledajući, Komisija je odobrila svih 118 PRR-ova u razdoblju od 20 mjeseci od podnošenja prvog PRR-a (od travnja 2014. do prosinca 2015.). To je pozitivan pomak u odnosu na programsko razdoblje 2007. – 2013. kada je Komisija ukupno odobrila 94 PRR-ova u razdoblju od 24 mjeseca (od prosinca 2006. do prosinca 2008.)54.

Unatoč uloženim naporima provedba PRR-ova nije započela ranije nego u prethodnom razdoblju

85

Ti napori nisu doveli do ranijeg odobrenja PRR-ova u odnosu na prethodno razdoblje (vidi sliku 7.).

Slika 7.

Ukupan vremenski okvir od zakonodavnog prijedloga Komisije do odobrenja PRR-ova – usporedba između razdoblja 2007. – 2013. i razdoblja 2014. – 2020.

Image: Ukupan vremenski okvir od zakonodavnog prijedloga Komisije do odobrenja PRR-ova – usporedba između razdoblja 2007. – 2013. i razdoblja 2014. – 2020.

(1) Od prijedloga Komisije do donošenja.

(2) Od donošenja Uredbe EU/EZ do donošenja provedbene uredbe.

(3) Vrijeme proteklo od podnošenja prvog sporazuma od partnerstvu / PRR-a do usvajanja zadnjeg sporazuma o partnerstvu / PRR-a.

Izvor: Sud.

86

S obzirom na zakašnjelo usvajanje, nacionalna tijela nisu mogla započeti s provedbom većine PRR-ova prije sredine 2015. (do kraja lipnja 2015. odobreno je tek 37 % PRR-ova). Komisija je odobrila 20 % PRR-ova u studenome i prosincu 2015., što je značilo da je provedba nekolicine PRR-ova započela tek 2016. godine, tj. treće godine predmetnog programskog razdoblja.

87

Nijedna država članica nije prijavila rashode 2014.55, dok su ukupni prijavljeni rashodi EPFRR-a 2015.56 činili 3,8 %, a 2016.57 10,2 % financijskog plana za razdoblje 2014. – 2020. To znači da je početkom 2017. još bilo neiskorišteno otprilike 90 % financijskog plana za EPFRR. Riječ je o većoj razini nego u prethodnom programskom razdoblju 2007. – 2013. kada je početkom 2010. neiskorišteno bilo 83 % financijskog plana. Kao što je to bio slučaj u prethodnom programskom razdoblju, taj kasniji početak dovest će do toga da će većina rashoda nastati upravo u drugoj polovici programskog razdoblja.

88

Koncentracijom provedbe većeg dijela PRR-a u drugoj polovici programskog razdoblja povećava se rizik od stavljanja prevelikog naglaska na iskorištavanje dodijeljenih sredstava na kraju programskog razdoblja58.

Kašnjenje s početkom provedbe programa problem je koji se ponavlja

89

Kašnjenje u provedbi programa u okviru višegodišnjih financijskih okvira čest je problem koji je Sud u prošlosti utvrdio u mnogim područjima politika.

90

U svojem informativnom dokumentu59 o preispitivanju višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja 2014. – 2020. Sud je istaknuo dva ključna rizika koja proizlaze iz takve situacije:

 • „u narednim godinama još će jednom doći do gomilanja obveza i zaostataka plaćanja jer će neke države članice teško iskoristiti raspoloživa sredstva do 2020., ili čak do 2023., kad ističe razdoblje prihvatljivosti za programe potrošnje za razdoblje 2014. – 2020. […]
 • neće biti mnogo prostora za to da se iz procjena temeljenih na činjenicama izvuku pouke o osmišljavanju, provedbi i rezultatima programa potrošnje EU-a u okviru VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. prije nego što Komisija do kraja 2017. predstavi svoj prijedlog.”60
91

Kako bi se ti rizici ublažili, Sud predlaže usklađivanje dugoročne strategije i donošenja politika s proračunskim ciklusom te obavljanje sveobuhvatnog pregleda potrošnje sredstava prije određivanja novog dugoročnog proračuna.

92

Takvi prijedlozi mogu biti korisni pri pripremi budućih politika ruralnog razvoja.

Zaključci i preporuke

93

Cilj je politike ruralnog razvoja učiniti poljoprivredu konkurentnijom, zajamčiti održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskom politikom te postići ravnomjeran teritorijalni razvoj ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući otvaranje i očuvanje radnih mjesta. EU za razdoblje 2014. – 2020. planira izdvojiti gotovo 100 milijardi eura, no trenutačno postoje određena kašnjenja (vidi odlomke 86. i 87.).

94

Sredstvima iz EPFRR-a financira se potpora za mjere koje države članice provode u okviru nacionalnih ili regionalnih PRR-ova, koje sastavljaju države članice i odobrava Komisija.

95

Jedan je od ciljeva strateškog okvira EU-a za razdoblje 2014. – 2020. staviti veći naglasak na rezultate. Međutim, planiranje novog programskog razdoblja započinje prije nego što su raspoloživi odgovarajući relevantni podatci o potrošnji sredstava i rezultatima u prethodnim razdobljima, što je dugogodišnji problem kojim se otežava postizanje prethodno navedenog cilja.

96

Sud je ispitao je li u novom zakonskom okviru za razdoblje 2014. – 2020. stavljen veći naglasak na uspješnost i jesu li novim procesom izrade programa stvoreni preduvjeti za sastavljanje PRR-ova dobre kvalitete te je li on uistinu doveo do sastavljanja takvih PRR-ova, što pak može dovesti do postizanja boljih rezultata. Iako je cilj strateškog okvira bio poboljšati pristup usmjeren na rezultate, odobreni PRR-ovi bili su dugački i složeni dokumenti s određenim nedostatcima zbog kojih će biti teže postići ambiciozni cilj stavljanja većeg naglaska na uspješnost i rezultate.

97

Sud je ispitao postupak izrade programa za politiku ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. kako bi provjerio je li taj postupak proveden tako da se omogući raniji početak provedbe tih PRR-ova u odnosu na prethodna razdoblja te time izbjegnu negativne posljedice povezane s kasnijim početkom.

98

Sud je utvrdio da je, unatoč naporima Komisije, slično kao i u prethodnim razdobljima, početak provedbe PRR-ova kasnio te da je izvršenje planiranih rashoda tijekom prve tri godine bilo na nižoj razini nego u prethodnom razdoblju.

99

Zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. trenutačno je predmet političkih rasprava te u ovoj fazi nije poznato hoće li u budućnosti imati isti oblik. Preporuke Suda iznose se pod pretpostavkom da će se u budućnosti politika ruralnog razvoja uvelike nastavljati na trenutačan okvir.

Izrada programskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. bila je ambicioznija, no provedba je otežana znatnim nedostatcima

100

Svrha uključivanja EPFRR-a u ostale ESI fondove bila je povećati tematsku usmjerenost sredstava EU-a jamčenjem jasnog doprinosa PRR-ova prioritetima strategije Europa 2020., ali i potaknuti koordinaciju, komplementarnost i sinergiju među programima. Iako je to dovelo do usklađenosti PRR-ova sa strateškim dokumentima kao što su sporazumi o partnerstvu, doprinos PRR-ova ostvarenju tematskih ciljeva u praksi bilo je teško procijeniti zbog složene povezanosti među različitim programskim dokumentima. Komplementarnost, sinergija i koordinacija između PRR-ova i programa u okviru drugih ESI fondova nije razvijena u zadovoljavajućoj mjeri (odlomci 17.29.).

1. preporuka

U svrhu stavljanja većeg naglaska na uspješnost i rezultate, bolje povezanosti PRR-ova s drugim programima i bolje procjene doprinosa PRR-ova ostvarenju strateških ciljeva, pri pripremi programskog razdoblja nakon 2020.:

 1. Komisija bi trebala zajamčiti da se u njezinim prijedlozima politika daljnje razrade zahtjevi u pogledu usklađenosti među pojedinačnim programima
 2. države članice trebale bi utvrditi kako će se u okviru pravila EU-a postići i pratiti koordinacija, komplementarnost i sinergija te kako će se o njima izvješćivati.

Ciljni rok provedbe: kraj 2020. za točku (a) i 2022. za točku (b)

101

Iako je Komisija nastojala uravnotežiti količinu informacija koje se iznose u PRR-ovima, pregledani programi za ruralni razvoj bili su dugački te je ispunjavanje novih zahtjeva u pogledu njihova sadržaja iziskivalo znatan administrativni napor nacionalnih tijela.

102

Međutim, glavni cilj boljeg rješavanja posebnih teritorijalnih potreba i jasnijeg dokazivanja povezanosti utvrđenih potreba s odabranim mjerama potpore nije postignut (odlomci 30.41.).

2. preporuka

Kako bi se pojednostavnila i povećala korisnost strategija ruralnog razvoja, ali istodobno i olakšao proces izrade programa te povećala njegova učinkovitost, Komisija bi trebala preispitati izradu programskih dokumenata radi pojednostavnjenja njihova sadržaja i smanjenja broja zahtjeva za programsko razdoblje nakon 2020. Komisija bi posebno trebala ograničiti strukturu programskih dokumenata na one sastavne dijelove i mogućnosti koje su ključne za pravilno planiranje, provedbu i praćenje rashoda u području ruralnog razvoja.

Ciljni rok provedbe: kraj 2020.

Novi okvir uspješnosti ima ograničeni potencijal za stavljanje većeg naglaska na uspješnost i rezultate

103

ZSPE ima potencijal za poboljšanje načina na koji se prati politika ruralnog razvoja, u smislu da se njime može napraviti korak u pravom smjeru kad je riječ o prekidanju začaranog kruga određivanja sadržaja novih programa bez pravodobnih informacija o rezultatima iz prethodnih razdoblja. Međutim, nepostojanjem odgovarajuće procjene kvalitete prikupljanja podataka, u spoju s nedostatcima u pogledu odabira pokazatelja i činjenicom da većina pokazatelja nije u skladu s definicijom pokazatelja „rezultata”, znatno se ograničava mjerenje rezultata politika te njihovog doprinosa strategiji Europa 2020. (odlomci 42.52.).

104

„Pričuva za uspješnost” pogrešan je termin jer se pokazateljima koji se upotrebljavaju za pregled uspješnosti ne mjere rezultati politika nego su oni osmišljeni tako da se njima izričito mjere rashodi i izravna ostvarenja. S obzirom na gore navedeno, okvirom uspješnosti ne pružaju se informacije o ciljevima i očekivanim rezultatima PRR-ova. Nadalje, revizijom je potvrđen inherentni rizik od postavljanja neambicioznih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u PRR-ovima kako bi se izbjegle moguće sankcije u slučaju nedovoljne uspješnosti. U svakom slučaju, ako relevantne ključne etape nisu ostvarene, pričuva za uspješnost ne gubi se, već se preraspoređuje na druge prioritete, a moguće financijske sankcije ne temelje se na pokazateljima rezultata (odlomci 53.63.).

3. preporuka

Komisija bi trebala surađivati s državama članicama kako bi se zajamčilo da se unaprijeđenim godišnjim izvješćima o provedbi za 2019. godinu pruže jasne i sveobuhvatne informacije o postignućima programa te da obvezni odgovori na zajednička pitanja za evaluaciju služe kao čvršći temelj za sljedeće programsko razdoblje.

Ciljni rok provedbe: kraj 2018.

4. preporuka

Pri pripremi programskog razdoblja nakon 2020. Komisija bi trebala preciznije definirati različite vrste pokazatelja kako bi se dobio zajednički skup pokazatelja koji su usmjereni na rezultate i koji su prikladniji za procjenu rezultata i učinka intervencija u području ruralnog razvoja. U tom bi se procesu mogla poslužiti iskustvom i već razvijenim rješenjima drugih međunarodnih organizacija (npr. SZO, Svjetska banka i OECD) koje su usmjerene na uspješnost i rezultate.

Komisija bi isto tako trebala promicati i olakšavati nacionalnu suradnju i umrežavanje kako bi se širila dobra praksa u pogledu načina mjerenja uspješnosti koji su osmišljeni na nacionalnoj razini.

Ciljni rok provedbe: kraj 2019.

5. preporuka

Kad je riječ o programskom razdoblju nakon 2020., Komisija bi trebala preispitati i uzeti u obzir iskustvo prikupljeno tijekom primjene trenutačnog sustava, posebice u pogledu:

 1. učinka pričuve za uspješnost
 2. prikladnosti pokazatelja rezultata koji se upotrebljavaju za pristup pričuvi za uspješnost i
 3. primjene financijskih sankcija u slučaju nedovoljne uspješnosti.

Ciljni rok provedbe: kraj 2020.

Komisija i države članice morale su uložiti znatne napore u proces izrade programa, no provedba PRR-ova započela je sporije nego u prijašnjem razdoblju

105

Pružanje potpore izradi programa ruralnog razvoja proces je koji se sastoji od nekoliko različitih faza, pri čemu je izrada PRR-a posljednja faza. O dodjeli financijskih sredstava po državama članicama i o strateškom zakonodavnom okviru odlučuju Europski parlament i Vijeće prije sastavljanja programa. Stoga bi se na programe ruralnog razvoja više trebalo gledati kao na alat za usklađivanje stajališta država članica i EU-a, nego na dokumente kojima se pokreće postupak izrade nacionalnih strategija ruralnog razvoja od samog početka (odlomci 64. i 65.).

106

Unatoč prilično ograničenoj ulozi PRR-ova u prethodno pojašnjenom procesu izrade programa koji se sastoji od nekoliko faza, priprema i odobravanje svih PRR-ova iziskivali su znatne administrativne napore Komisije i država članica. Poduže kašnjenje u donošenju pravnog okvira (prosinac 2013.) utjecalo je na vrijeme podnošenja i odobravanja programskih dokumenata, a kada se u obzir uzme i složenost zahtjeva u pogledu sadržaja PRR-ova, to je značilo da su PRR-ovi odobreni, a novi programi uvedeni nakon početka programskog razdoblja (odlomci 66.74.).

107

Komisija je ukupno odobrila 118 PRR-ova u razdoblju od 20 mjeseci (od travnja 2014. do prosinca 2015.), što je pozitivan pomak u odnosu na programsko razdoblje 2007. – 2013. kada je u razdoblju od 24 mjeseca ukupno odobreno 94 PRR-ova. Međutim, unatoč uloženim naporima, PRR-ovi su odobreni kasnije nego u prethodnom razdoblju te provedba većine njih nije započela prije sredine 2015., dok je provedba nekolicine PRR-ova započela tek 2016. (odlomci 75.84.).

108

Slijedom toga, otprilike 90 % financijskog plana EPFRR-a ostalo je neiskorišteno na početku 2017. (što je četvrta godina programskog razdoblja), dok je ta brojka za prethodno razdoblje iznosila 83 %. To sa sobom nosi rizik od nepotpune provedbe financijskog plana, kao i od toga da će se naglasak staviti na iskorištavanje sredstava, čime se narušava pristup usmjeren na rezultate koji Komisija podržava (odlomci 85.88.).

109

Kašnjenja u provedbi programa u okviru višegodišnjih financijskih okvira općenit su problem koji se ponavlja i zbog kojeg se povećava rizik od stavljanja prekomjernog naglaska na iskorištavanje sredstava i planiranje novog VFO-a prije nego što su dostupni rezultati ostvareni potrošnjom sredstava EU-a u prethodnom razdoblju (odlomci 89.92.).

6. preporuka

Parlament, Vijeće i Komisija trebali bi razmotriti mogućnost usklađivanja dugoročne strategije i donošenja politika s proračunskim ciklusom te obavljanja sveobuhvatnog preispitivanja potrošnje sredstava prije donošenja novog dugoročnog proračuna.

Kako bi se omogućilo odobrenje PRR-ova na početku sljedećeg programskog razdoblja, Komisija bi trebala pravodobno pripremiti svoje zakonodavne prijedloge u vezi s politikom ruralnog razvoja za razdoblje nakon 2020.

Ciljni rok provedbe za Komisiju: kraj 2018.

Ovo je izvješće usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda Phil Wynn Owen, na sastanku održanom u Luxembourgu 27. rujna 2017.

Za Revizorski sud

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik

Prilozi

Prilog I.

Prilog I. – Šest prioriteta EU-a za ruralni razvoj i 18 fokus-područja

Člankom 5. Uredbe o EPFRR-u utvrđuje se šest prioriteta za ruralni razvoj u EU-u, koji se dijele na 18 fokus-područja:

 1. poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima s naglaskom na sljedeća područja:
  1. poticanje inovacija, suradnje i razvoja baze znanja u ruralnim područjima;
  2. jačanje poveznica između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija, uključujući u svrhu poboljšanog upravljanja okolišem i okolišne učinkovitosti;
  3. poticanje cjeloživotnog učenja i stručne izobrazbe u sektorima poljoprivrede i šumarstva.
 2. jačanje isplativosti poljoprivrednog gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama, s naglaskom na sljedeća područja:
  1. poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije;
  2. olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove.
 3. promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište, dobrobit životinja te upravljanje rizikom u poljoprivredi, s naglaskom na sljedeća područja:
  1. poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem promoviranja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i organizacija i međustrukovnih organizacija;
  2. potporu sprečavanju rizika i upravljanju rizikom u poljoprivrednom gospodarstvu.
 4. obnova, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom, s naglaskom na sljedeća područja:
  1. obnovu, očuvanje i povećanje bioraznolikosti, uključujući u područjima mreže Natura 2000.i u područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i poljoprivredu velike prirodne vrijednosti, kao i stanje europskih krajobraza;
  2. bolje upravljanje vodama, uključujući upravljanje gnojivima i pesticidima;
  3. sprečavanje erozije tla i bolje upravljanje tlom.
 5. promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru, s naglaskom na sljedeća područja:
  1. povećanje učinkovitosti u korištenju voda u poljoprivredi;
  2. povećanje učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane;
  3. olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada i ostataka te drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva;
  4. smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost;
  5. poticanje pohrane i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu.
 6. promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima, s naglaskom na sljedeća područja:
  1. olakšavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća kao i otvaranje radnih mjesta;
  2. poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima;
  3. jačanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima.”

Prilog II.

Jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova

Članak 9. Uredbe o zajedničkim odredbama: „Kako bi doprinijelo strategiji Unije za pametan, održiv i uključiv rast, kao i zadaćama pojedinih fondova u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, svaki ESI fond podupire sljedeće tematske ciljeve:

 1. jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija;
 2. poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete;
 3. jačanje konkurentnosti MSP-ova, poljoprivrednog sektora (u sklopu EPFRR-a) te sektora ribarstva i akvakulture (u sklopu EFPR-a);
 4. podršku prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima;
 5. promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njima;
 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;
 7. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža;
 8. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage;
 9. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije;
 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje;
 11. jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.”

Članak 5. Uredbe o EPFRR-u: „prioriteti doprinose glavnim ciljevima

 • inovacije,
 • okoliša
 • te prilagodbe klimatskim promjenama i njihova ublažavanja”.

Prilog III.

Sažeti prikaz usporedbe glavnih sastavnih dijelova programa ruralnog razvoja između razdoblja 2007. – 2013. i razdoblja 2014. – 2020.

PRR u razdoblju 2007. – 2013.: Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1974/2006.

Napomena: Brojčane oznake odnose se na stavke Priloga II.
2014. – 2020.: Prilog I. Uredbi (EU) br. 808/2014.

Napomena: Brojčane oznake odnose se na stavke Priloga I.
Debelo otisnuto: novi sastavni dijelovi u odnosu na prethodno razdoblje
3.1. SWOT analiza 3. Ex ante evaluacija
3.2. Strategija odabrana za postupanje prema jakim i slabim stranama 4. SWOT analiza i utvrđivanje potreba, kao i procjena potreba na temelju dokaza prikupljenih SWOT analizom
3.3. Ex ante evaluacija kojom se, među ostalim, utvrđuju srednjoročne i dugoročne potrebe 5. Opis strategije
3.4. Učinci financijskih sredstava koja su dodijeljena ruralnom razvoju u prethodnom programskom razdoblju u istom programskom području 6. Procjena ex ante uvjeta
4. Utemeljenost odabranih prioriteta 7. Opis okvira uspješnosti
5. Opis predloženih mjera, uključujući, za mjere ulaganja, dokaze da je potpora usmjerena na ciljeve u kojima se odražavaju utvrđene teritorijalne potrebe 8. Opis odabranih mjera, uključujući doprinos fokus-područjima, načela uspostave kriterija odabira, opis mogućnosti provjere i kontrole
6. Financijski plan: godišnji doprinos iz EPFRR-a i raščlamba po osima 9. Plan evaluacije
7. Okvirna raščlamba troškova po mjerama (u eurima, za cijelo razdoblje) 10. Plan financiranja: godišnji doprinos EPFRR-a i raščlamba stope doprinosa za sve mjere po vrsti regije
10. Informacije o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju s pomoću drugih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike i u okviru kohezijske politike 11. Plan pokazatelja
12. 1. Opis sustava praćenja i evaluacije koji se temelje na zajedničkom popisu ostvarenja, rezultata, polaznih vrijednosti i pokazatelja učinka iz Priloga VIII. Uredbi i dodatnih pokazatelja u kojima se odražavaju nacionalne i/ili regionalne potrebe. 14. Informacije o komplementarnosti s drugim instrumentima EU-a, posebice s ESI fondovima i prvim stupom
18. Ex ante procjena mogućnosti provjere i kontrole te rizika od pogreške

Odgovori Komisije

Sažetak

III

Novi sastavni dijelovi uvedeni višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. i proizašli, među ostalim, iz opažanja Europskog revizorskog suda bili su „dobar temelj za buduće izvješćivanje o rezultatima i učincima”. Time se Komisiji omogućilo da još više usmjeri na rezultate, a istodobno nastavi poduzimati dodatne korake u cilju poboljšanja iskorištavanja sredstava i sukladnosti (npr. usmjeravanjem na potrošnju u područjima s jasnom dodanom vrijednošću EU-a, pružanjem korisnih informacija o uspješnosti i ulaganjem daljnjih napora u smjeru dodatnog pojednostavnjenja na razini Komisije i država članica).

IV

Komisija smatra da su uloženi veliki napori kako bi se u višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. uveli sastavni dijelovi koji će biti „dobar temelj za buduće izvješćivanje o rezultatima i učincima”. Time se Komisiji omogućilo da se još više usmjeri na rezultate, a istodobno nastavi poduzimati dodatne korake u cilju poboljšanja iskorištavanja sredstava i sukladnosti.

Komisija isto tako smatra da će ta veća usredotočenost na uspješnost i rezultate vjerojatno pridonijeti boljim rezultatima.

Zbog različitih zahtjeva i formata u dvama razdobljima teško je usporediti duljine programâ.

V

S obzirom na kasno donošenje zakonodavstva, provedba tekućeg programskog razdoblja dobro napreduje.

VI (a)

Komisija djelomično prihvaća preporuku te napominje da u ovoj fazi ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

Međutim, obvezuje se da će analizirati moguće načine dodatnog povećanja usklađenosti između pojedinačnih programa u kontekstu pripreme budućih zakonodavnih prijedloga.

(b)

Iako Komisija prihvaća tu preporuku, trenutačno ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

Međutim, obvezuje se da će analizirati moguće načine kojima bi se u najvećoj mogućoj mjeri pojednostavnila struktura i razina zahtjeva programskih dokumenata. O tome se već počelo razmišljati u kontekstu pripreme Komunikacije Komisije o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-a.

(c)

Komisija prihvaća tu preporuku.

(d)

Komisija djelomično prihvaća tu preporuku. Iako trenutačno ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020., Komisija se obvezuje da će analizirati moguće načine poboljšanja mjerenja uspješnosti ZPP-a u cjelini. O tome se već počelo razmišljati u kontekstu pripreme Komunikacije Komisije o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-a.

(e)

Komisija prihvaća tu preporuku.

(f)

Komisija djelomično prihvaća tu preporuku, u mjeri u kojoj to dopušta tijek političkog procesa.

VII

Komisija prihvaća preporuku u mjeri u kojoj se ona na nju odnosi te smatra da je već provodi. Objavom Komisijine bijele knjige o budućnosti Europe u ožujku 2017. pokrenuta je opća rasprava o Europi 2025., uključujući europske financijske ciljeve detaljno opisane u dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a od 28. lipnja 2017. Politički proces bit će popraćen pregledom učinkovitosti i djelotvornosti programâ potrošnje te njihove dodane vrijednosti EU-a. Time će se pridonijeti pripremi sljedeće generacije fondova i modernizaciji proračuna EU-a.

Uvod

8

Sporazumima o partnerstvu utvrđene su nacionalne strategije za ostvarivanje ciljeva Unije izradom programâ Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

9

Ispunjavanje ciljeva strategije Europa 2020. nije jedini cilj programâ financiranja.

10

Novi sastavni dijelovi uvedeni višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. i proizašli, među ostalim, iz opažanja Europskog revizorskog suda bili su „dobar temelj za buduće izvješćivanje o rezultatima i učincima”. Time se Komisiji omogućilo da još više usmjeri na rezultate, a istodobno nastavi poduzimati dodatne korake u cilju poboljšanja iskorištavanja sredstava i sukladnosti (npr. usmjeravanjem na potrošnju u područjima s jasnom dodanom vrijednošću EU-a, pružanjem korisnih informacija o uspješnosti i ulaganjem daljnjih napora u smjeru dodatnog pojednostavnjenja na razini Komisije i država članica).

ZPP-ov zajednički okvir za praćenje i evaluaciju razvijen je u kontekstu pokretanja programskog razdoblja 2014. – 2020. i dogovoren s državama članicama kao zajednička platforma za praćenje napretka programâ u ostvarivanju utvrđenih ciljeva politika i izvješćivanje o tom napretku. On uključuje ciljeve, pokazatelje, ciljne vrijednosti i ključne etape koji će se primjenjivati u programima država članica.

11

Kako je Europski revizorski sud potvrdio u odlomku 18., zakonodavni se okvir za razdoblje 2014. – 2020. temeljio na iskustvima iz prethodnih programskih razdoblja te je njime uzeto u obzir nekoliko preporuka Suda.

Nadalje, provedbom relevantnih revizija, studija i evaluacija tijekom cijelog prethodnog programskog razdoblja osigurano je prikupljanje odgovarajućih informacija o provedbi programâ.

Okvir 1. – Nedostupnost relevantnih informacija pri planiranju novog razdoblja

Prva alineja: kako je već spomenuto u odgovoru Komisije na odlomak 11., uzete su u obzir i informacije koje se nalaze u objedinjenom izvješću o ex post evaluaciji programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2000. – 2006. te aktivnosti revizije tijekom cijelog prethodnog programskog razdoblja.

Druga alineja: rezultati evaluacije cijelo su vrijeme bili dostupni tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. („stalna evaluacija”).

Iako je objedinjeno izvješće ex post evaluacije programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2000. – 2006. bilo završeno u veljači 2012., informacije iz nacrta dokumenata bile su dostupne službama Komisije na vrijeme.

Opažanja

17

Namjera je sporazumâ o partnerstvu bila i omogućiti ostvarivanje ciljeva specifičnih za fondove u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima.

18

Komisija prihvaća da je Sud prepoznao kako se regulatorni okvir za razdoblje 2014. – 2020. oslanja na iskustva iz prethodnih programskih razdoblja.

19

Prva točka: u slučaju ruralnog razvoja „poboljšana logika intervencije” isto je tako posljedica boljeg objašnjenja posebnih ciljeva politike („fokus-područja”) te zahtjeva u pogledu utvrđivanja ciljnih vrijednosti s obzirom na te ciljeve. Fleksibilnijim načinom programiranja mjera s obzirom na njihovu višenamjensku prirodu isto se tako poboljšala usmjerenost programâ ruralnog razvoja na rezultate.

Zajednički odgovor na odlomke 20. i 21.

U šest prioriteta Unije u pogledu ruralnog razvoja i odgovarajućim fokus-područjima odražavaju se relevantni tematski ciljevi zajedničkog strateškog okvira s obzirom na ciljeve specifične za EPFRR, u skladu s ciljevima ZPP-a koji se temelje na Ugovorima. To je u potpunosti u skladu s načelima (uvodna izjava 20.) i odredbama (članak 9.) Uredbe o zajedničkim odredbama. U skladu s tim, između prioritetâ ruralnog razvoja i tematskih ciljeva Uredbe o zajedničkim odredbama postoji jasna poveznica.

22

Sporazumi o partnerstvu i programi ruralnog razvoja utvrđeni su s potrebnom razinom pojedinosti. Sveukupna dosljednost između sporazumâ o partnerstvu i programâ ruralnog razvoja rezultat je koordiniranog strateškog planiranja koje su provela nacionalna/regionalna tijela u obveznoj suradnji sa službama Komisije te intenzivnih razmjena i napora u pogledu koordinacije na različitim razinama. Stoga se ne može smatrati da je ona lako postignuta.

Druga alineja: ta je usklađenost rezultat opsežnih pregovora Komisije i država članica.

23

Financijski i fizički doprinosi programâ ruralnog razvoja svakom (relevantnom) tematskom cilju opisani su u sporazumima o partnerstvu. U takvim se doprinosima odražavaju kumulativne vrijednosti relevantnih pokazatelja svih fokus-područja pridruženih svakom tematskom cilju te se stoga mogu jednostavno kvantificirati. Mjere ruralnog razvoja instrumenti su kojima se postižu ciljevi u pogledu prioriteta i fokus-područja. Zbog njihove višenamjenske prirode nije moguće unaprijed utvrditi jednu izravnu vezu između mjera i tematskih ciljeva. Međutim, takav odnos postaje očit nakon što se mjere pripišu fokus-područjima, tj. kao rezultat izrade programa.

24

Pokazatelji ruralnog razvoja kvantificiraju se za svaki relevantni tematski cilj te su dostupni u sporazumu o partnerstvu (vidjeti odgovor Komisije na odlomak 23.). Procjena doprinosa ruralnog razvoja i drugih instrumenata potrošnje Unije strategiji Europa 2020. u cjelini pitanje je evaluacije.

Okvir 2. – Primjer iz 4. mjere – fizička ulaganja

Druga alineja: mjera je pravilno programirana u pogledu četiri prioriteta kojima bi trebala pridonijeti.

Poznat je financijski doprinos mjere fokus-područjima u kojima je programirana. Uspostavljanje financijskih planova podmjerom bilo bi iznimno složeno i njime bi bilo teško upravljati.

Treća alineja: razne vrste intervencija (te stoga i mjera) potrebne su za ostvarivanje ciljeva politike temeljene na prioritetima i fokus-područjima. Iako je to bitno kako bi se osigurala učinkovitost politike, iz toga ne proizlaze složene kombinacije po prioritetima / fokus-područjima.

27

Program ruralnog razvoja Kampanije (IT) dobar je primjer načina na koji je funkcioniranje mehanizama utvrđenih na razini sporazuma o partnerstvu radi osiguranja suradnje među ESI fondovima detaljno opisano na razini programa u slučaju širokopojasne mreže (vidjeti odgovor na prvu alineju okvira 3.). Slični su mehanizmi uvedeni u Irskoj.

Postoje dokazi u pogledu komplementarnosti i sinergija programâ ruralnog razvoja s ostalim ESI fondovima, potporom iz prvog stupa ili drugim javnim instrumentima: na primjer, na administrativnoj je razini nekoliko država članica uspostavilo strukture nacionalne koordinacije te unakrsno sudjelovanje u odborima za praćenje (DK, IE, UK/EN).

28

Komisija aktivno promiče uspostavu sinergija i komplementarnosti u upotrebi Europskih strukturnih i investicijskih fondova; međutim, za odluke u okviru provedbe odgovorne su države članice. Neke su se od njih odlučile za uspostavu crta razgraničenja među fondovima kao način izbjegavanja mogućih slučajeva dvostrukog financiranja.

Okvir 3. – Primjer informacija o komplementarnosti koje su bile preopćenite ili usmjerene na razgraničenje

Prva alineja:

prva podalineja: za tematski cilj br. 2., u Sporazumu o partnerstvu navodi se da u ruralnim područjima EPFRR surađuje s EFRR-om u koordinaciji s nacionalnim i/ili regionalnim fondovima kako bi se osigurala uspostava neophodne infrastrukture u relevantnim područjima radi ostvarivanja ciljeva u pogledu mrežâ nove generacije (NGN) iz strategije Europa 2020. Konkretno, kako bi jamčili koncentraciju sredstava u slabije razvijenim ruralnim područjima, male i srednje općine te one s malom gustoćom naseljenosti prioriteti su intervencija EPFRR-a. Nadalje, u takvim se područjima iz EPFRR-a uglavnom financira posljednja faza relevantnih intervencija u pogledu širokopojasne mreže. Područja na koja se odnose ulaganja EFRR-a, EPFRR-a i Kohezijskog fonda mapirana su u talijanskom nacionalnom planu mreža nove generacije kako bi se osigurala komplementarnost različitih intervencija. Ta se sinergija odražava u poglavlju 14. točki 3. programa ruralnog razvoja. U poglavlju 5.1. nalazi se tablica u kojoj su preraspoređene utvrđene potrebe na temelju SWOT analize i očekivanih rezultata kako su utvrđeni u sporazumu o partnerstvu, i komplementarnost s drugim fondovima s obzirom na ciljeve ruralnog razvoja postignuta je.

Usto, u poglavlju 14. točki 3. programa ruralnog razvoja opisuje se dogovoreni institucionalni mehanizam za koordinaciju među upravljačkim tijelima ESIF-a.

Druga alineja: Komisija smatra da su ove informacija dovoljno konkretne.

Treća alineja: EPFRR-om se nadopunjuje ESF. Konkretne informacije i pojedinosti navedene su, na primjer, u poglavlju 14. (odjeljak 14.1.1., točka 3.) i poglavlju 5.1. programa ruralnog razvoja.

Druga alineja: poglavlje 14. programa ruralnog razvoja Rumunjske vrlo je detaljno u pogledu komplementarnosti (s ostalim operativnim programima i s potporom iz prvog stupa ZPP-a). U opažanju Suda citira se samo mali dio poglavlja posvećenog komplementarnosti.

29

Smjernicama Komisije samo se nadopunjuju pravno obvezujuće odredbe u pogledu izvješćivanja od strane država članica.

30

U izradi programa ruralnog razvoja uspostavljaju se ciljne vrijednosti za pokazatelje rezultata na razini fokus-područja, dok se pokazatelji uloženih resursa/ostvarenja primjenjuju na razini mjera/podmjera.

33

Komisija smatra da je poveznica između potreba i mjera prikazana u programima ruralnog razvoja. Te su informacije predviđene strukturom programâ, a navode se u poglavljima 4. i 5. programâ ruralnog razvoja. Nadalje, u poglavlju 8.2. poveznica s pokrivenim potrebama jasno je navedena u opisu svake mjere.

35

U programskoj logici, u poglavlju 4. (SWOT analiza i utvrđivanje potreba) nalazi se općenit opis trenutačne situacije programskog područja, na temelju pokazatelja i kvalitativnih informacija, popraćen SWOT analizom. Poglavlje 5. (Opis strategije) potom je sastavljeno na temelju poglavlja 4. S obzirom na to da trenutačna izrada programa ruralnog razvoja slijedi logiku usmjerenu na pojedina fokus-područja, te bi se potrebe i mjere koje iz njih proizlaze isto tako trebale grupirati prema fokus-područjima.

Okvir 5. – Primjeri općenito definiranih potreba i/ili prerađenih, prethodno utvrđenih definicija

Prva alineja: strateški dio programa ruralnog razvoja sadržava opis potreba za svako fokus-područje. Na primjer, irski program ruralnog razvoja poznat je po svojem opsežnom i detaljnom planu za biološku raznolikost kojim se mogu rješavati vrlo specifične potrebe bioraznolikosti na razini parcele. Ta razina razrađenosti predviđena je mjerom 10 i prilogom programu ruralnog razvoja te se nije mogla uključiti u strateški dio programa ruralnog razvoja.

Druga alineja: za program ruralnog razvoja Rumunjske povećanje broja radnih mjesta u ruralnim područjima vrlo je jasna i definirana potreba.

Treća alineja: opće utvrđivanje potreba temelji se na ex ante evaluaciji i iskustvima stečenima tijekom prethodnih programskih razdoblja te je usko povezano s analizom provedenom na razini Sporazuma o partnerstvu s Poljskom. Potrebno je naglasiti da su neke važne informacije osigurane i na razini općeg opisa odgovarajućih mjera i paketâ povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimom.

36

Opis potreba obuhvaća nekoliko aspekata koji su detaljno opisani i kvantificirani u SWOT analizi. Na primjer, zahvaljujući opisu i SWOT analizi potreba koje se nalaze na prvom mjestu jasan je opseg problema koje se odlučilo riješiti kao prioritet u okviru programa ruralnog razvoja. Usto, određivanje prioriteta u pogledu potreba može se dodatno osigurati s pomoću kriterija odabira.

U slučaju programa ruralnog razvoja Kampanijei/IT, u poglavlju 5.1. potrebe su grupirane tematski (inovacija – prioriteti 2. i 3.; okoliš – prioriteti 4. i 5.; solidarnost – prioritet 6.). Od prvih se 50 potreba njih 26 rješavalo mjerama programa ruralnog razvoja zbog njihove relevantnosti za ciljeve strategije Europa 2020. i za Sporazum o partnerstvu s Italijom, ciljeve EPFRR-a i komplementarnost s ostalim fondovima. Neke potrebe proizlaze iz regionalnih specifičnosti.

Izostanak kvantificiranih opisa potreba neće onemogućiti procjenu u fazi evaluacije jer se evaluacijama procjenjuje učinkovitost i djelotvornost programâ ruralnog razvoja u odnosu na navedene ciljeve politike, a ne na potrebe (vidjeti paket alata za bolju regulativu). Nadalje, vrijednost ex ante kvantifikacije potrebâ (koje bi se s vremenom mogle promijeniti) za potrebe evaluacije samo je relativna.

Ex ante evaluacije pokazale su da postoji snažna dosljednost između dodjele proračunskih sredstava i ciljeva programa ruralnog razvoja.

37

U programu ruralnog razvoja Rumunjske određivanje prioriteta provodi se odabirom mjera i primjenom kriterija odabira.

38

Pouke iz prethodnih programskih razdoblja objašnjene su u opisu relevantnih mjera ili uključene u njega. Zajedno s opažanjima dobivenima od ex ante evaluatora na njih se izričito upućuje u poglavlju 5.1. programâ ruralnog razvoja.

Rezultati javnih saslušanja i srednjoročnih evaluacija isto su tako uzeti u obzir pri osmišljavanju mjera.

40

U programima ruralnog razvoja očekivani se rezultati i odgovarajuće razine ciljnih vrijednosti utvrđuju za pojedine ciljeve (odnosno fokus-područja), a ne za pojedine instrumente (odnosno mjere). Štoviše, ciljevi politike uglavnom se najbolje mogu postići kombinacijom mjera. Zato je opis mjera usredotočen na planirana djelovanja (odnosno „ostvarenja”).

Doprinos odabranih mjera ostvarivanju ciljeva za koje su odabrane procjenjivat će se u okviru evaluacija.

Okvir 6. – Primjeri općenitog upućivanja na ciljeve ruralnog razvoja

Prva alineja: poboljšana konkurentnost i stvaranje radnih mjesta analizirat će se u kasnijoj fazi. Ciljne vrijednosti utvrđene su za ciljeve i fokus-područja. U tablici s kvantitativnim ciljnim vrijednostima programa ruralnog razvoja utvrđuju se mjere kojima se pridonosi ostvarivanju utvrđenih kvantitativnih ciljnih vrijednosti.

Druga alineja: ciljne vrijednosti utvrđuju se za ciljeve i fokus-područja, a ne za mjere.

41

Ukupna dosljednost raspodjele proračunskih sredstava na mjere i fokus-područja s obzirom na utvrđene potrebe i kvantitativne ciljne vrijednosti često se provjeravala u okviru ex ante evaluacija. Iako informacije u pogledu te ocjene nisu bile sustavno prenesene u programe, sinteza ex ante evaluacija programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. potvrđuje da je dosljednost raspodjele proračunskih sredstava bila ocijenjena u većini ex ante evaluacija. Bitne preporuke ex ante evaluatora uzete su u obzir u fazi izrade programa.

43

U slučaju ruralnog razvoja „Zajednički sustav praćenja i evaluacije” (ZSPE) uspostavljen u pravnom okviru uključuje, među ostalim, „skup zajedničkih pokazatelja konteksta, rezultata i ostvarenja” te (sustav za) „prikupljanje, pohranjivanje i slanje podataka” (vidjeti članak 67. Uredbe (EU) 1305/2013 i članak 14. Uredbe (EU) 808/2014). Standard je da se ta dva elementa podudaraju s dvama kriterijima ispunjenja koje je spomenuo Sud, jer države članice ne bi mogle dostaviti svoje programe i dati ih na odobrenje bez takvog statističkog sustava i kvantitativnih pokazatelja rezultata.

Neovisno o tome, kako je navedeno u dijelu 4.2.7. Priloga I. Uredbi (EU) br. 808/2014, taj je ex ante uvjet bio primjenjiv, što podrazumijeva da je Komisija provjerila jesu li svi elementi ZSPE-a bili uključeni u programe te da je poduzela odgovarajuće mjere ako to nije bio slučaj.

44

Ex ante uvjet G7 jest ocijenjen. Područjem primjene ex ante uvjeta obuhvaćeno je samo postojanje sustava za prikupljanje statističkih podataka. Za učinkovitost tog sustava i podnošenje pouzdanih podataka prvenstveno su odgovorne države članice, a Komisija ih provjerava drugim sredstvima.

45

Ex ante uvjet G7 bio je primjenjiv te su ga stoga procijenile države članice. Ograničeni broj država članica ukazao je na probleme u ispunjavanju svih elemenata ZSPE-a (vidjeti odgovor Komisije na odlomak 43.).

47

Zajednički pokazatelji rezultata isto su tako utvrđeni u uredbi o EPFRR-u i objedinjeni na razini Unije.

48

Trenutačna prva procjena godišnjih izvješća o provedbi za 2017. započeta u srpnju pokazuje da su pokazatelji rezultata kvantificirani i da se odgovorilo na zajednička pitanja za evaluaciju, uzimajući u obzir stupanj primjene programâ ruralnog razvoja.

50

Učinkovitost i djelotvornost programâ ruralnog razvoja ocjenjivat će se proširenim evaluacijama za koje pokazatelji ZSPE-a služe samo kao alat te će se dopuniti drugim pokazateljima.

Druga alineja: Komisija smatra da pokazatelji rezultata ZSPE-a koji ne odgovaraju u potpunosti definiciji pokazatelja „rezultata” ipak pružaju odgovarajuću zamjensku vrijednost za rezultate koje se htjelo ostvariti u okviru fokus-područja za koja su utvrđeni.

Zajednički pokazatelji morali su se definirati uzimajući u obzir pitanja dostupnosti podataka u svim državama članicama, troškovne učinkovitosti sustava i prihvatljivog administrativnog opterećenja za države članice.

Okvir 7. – Primjeri pokazatelja ostvarenja/rezultata koji su svrstani u pogrešnu kategoriju u ZSPE-u

Druga alineja: vidjeti odgovor Komisije na drugu alineju odlomka 50.

51

Iako ne odgovaraju definiciji pokazatelja „rezultata”, Komisija smatra da ti pokazatelji specifični za pojedine programe mogu pomoći pri ocjeni programâ.

52

Korisni pokazatelji specifični za pojedine programe primijenjeni u određenim programima nisu se mogli primijeniti u svim državama članicama, na primjer zbog problema s prikupljanjem podataka.

Kao dio inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate” Komisija je pokrenula dijalog o okvirima uspješnosti s relevantnim stručnjacima iz nacionalnih uprava i drugih međunarodnih organizacija, uključujući OECD, kako bi prikupila stečena iskustva i utvrdila dobre prakse. Raspravama se razjasnilo da bi se okvir uspješnosti trebao razvijati postupno i da se ne može temeljiti na jedinstvenom pristupu koji bi odgovarao svima. Komisija nastavlja taj dijalog sa stručnjacima i dionicima te će rezultate uzeti u obzir tijekom pripreme okvira uspješnosti za sljedeći višegodišnji financijski okvir.

54

Kako je predviđeno regulatornim okvirom 2014. – 2020., Komisija će moći sankcionirati države članice u slučaju ozbiljnog neuspjeha utvrđenog tijekom pregleda uspješnosti (članak 22. stavak 6. Uredbe br. 1303/2013) te po završetku programa (članak 22. stavak 7.).

Pričuva za uspješnost samo je jedan od elemenata kojima se podupire veća usmjerenost na rezultate. Ključni je element usmjerenosti na rezultate logika intervencije ugrađena u svaki program s odgovarajućim pokazateljima ostvarenja i rezultata.

Okvirom uspješnosti osigurava se mehanizam za praćenje napretka provedbe prioriteta. Pričuva za uspješnost poticaj je za postizanje ključnih etapa, koje su nužan preduvjet za ostvarenje planiranih rezultata.

55

U Prilogu II. Uredbi o zajedničkim odredbama utvrđuje se vrsta pokazatelja koji će se upotrijebiti za utvrđivanje ključnih etapa kao „ključnih koraka provedbe” i pokazatelja ostvarenja: u skladu s pravnim zahtjevima, okvir uspješnosti za prioritet trebao bi uključivati financijski pokazatelj i pokazatelj ostvarenja; upotreba pokazatelja rezultata zahtijeva se „samo kada je to prikladno i u uskoj vezi s podržanim intervencijama politika”.

56

Kako je spomenuto u odgovoru Komisije na odlomak 55. posebni pokazatelji podliježu istim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Uredbi o zajedničkim odredbama. Odabir posebnih pokazatelja u nadležnosti je država članica.

57

Okvirni popis pokazatelja za okvir uspješnosti uključen u Uredbu Komisije sastavljen je u skladu sa zahtjevima iz članka 5. Provedbene uredbe (EU) 808/2014 (vidjeti odgovor Komisije na odlomak 55.).

U skladu s pravnim okvirom većina se pokazatelja u okviru uspješnosti odnosi na ostvarenja, pokazujući djelovanje na terenu. Oni se prema potrebi dopunjuju ključnim koracima provedbe koji se odnose na važnu fazu u provedbi neophodnu za postizanje ciljnih vrijednosti utvrđenih za pokazatelje ostvarenja za 2023. Tim dvjema vrstama pokazatelja obuhvaćena je većina dodijeljenih sredstava za određeni prioritet. Financijski pokazatelji (ukupni javni rashod) s druge strane pokrivaju cijeli prioritet te omogućuju praćenje ukupnog napretka i pridonose procjeni učinkovitosti.

58

Dodatni pokazatelji podliježu istim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Uredbi o zajedničkim odredbama i navedenima u odgovoru Komisije na odlomak 55.

59

Ostvarivanje ciljeva politike i usmjerenost programâ na rezultate ovise o nekoliko međusobno povezanih elemenata, uključujući dobru analizu potreba, pouzdanu logiku intervencije s jasnim konkretnim ciljevima, dobro odabrane pokazatelje rezultata koji se odražavaju u kriterijima odabira te dobro izrađen okvir uspješnosti s realnim i ostvarivim ključnim etapama i ciljnim vrijednostima.

61

Ključnim se etapama mjere ostvarenja postignuta krajem 2017. Relativno niske razine koje se trenutačno opažaju pretežno su povezane s relativno kasnim početkom brojnih programa i vremenom potrebnim da se programi počnu odvijati optimalnom brzinom, ponajprije u pogledu mjera ulaganja.

Mjere prenesene iz prethodnog programskog razdoblja u potpunosti su dio programâ za razdoblje 2014. – 2020. te u potpunosti pridonose njihovim ciljevima. Doista, logično je očekivati da operacije koje su na početku programskog razdoblja već u tijeku u velikoj mjeri pridonesu postignućima ostvarenima sredinom tog programskog razdoblja.

62

Područjem primjene ex ante uvjeta obuhvaćeno je samo postojanje sustava za prikupljanje statističkih podataka. Za učinkovitost tog sustava i dostavljanje pouzdanih podataka prvenstveno su odgovorne države članice, a Komisija ih provjerava drugim sredstvima različitima od ex ante uvjetâ (vidjeti odgovor Komisije na odlomak 44.).

63

Trenutačni okvir uspješnosti rezultat je sporazuma sa suzakonodavcima.

(a) Komisija smatra da preraspodjela pričuve za uspješnost na druge prioritete nije nedostatak sustava: upravitelji relevantnog prioriteta ili mjere gube financiranje, pa to doista ima učinak poticaja. Osim toga, preusmjeravanjem sredstava na prioritete koji su učinkovitiji u ostvarivanju rezultata zapravo se povećava cjelokupni učinak proračuna.

(b) Komisija smatra da neizvedivost financijskih sankcija na temelju pokazatelja rezultata nije nedostatak sustava: financijske sankcije koje Komisija primjenjuje u suštini se ne mogu primijeniti na temelju pokazatelja rezultata, i zbog pitanja vremena (u nekim se slučajevima rezultati mogu procjenjivati tek znatno kasnije od ostvarenja) i zbog utjecaja vanjskih faktora.

65

Komisija smatra da uloga programâ ruralnog razvoja uvelike nadilazi jednostavnu raspodjelu unaprijed dodijeljenih financijskih sredstava. Svakim se programom ruralnog razvoja utvrđuje strategija ostvarivanja bitnih prioriteta Unije za ruralni razvoj s pomoću relevantnih mjera. To podrazumijeva analizu potreba u programskom području, utvrđivanje kvantitativnih ciljeva u skladu s tim, pridruživanje relevantnih mjera za odabrane ciljeve i odgovarajuću raspodjelu financijskih sredstava na te mjere.

67

Većina preporuka MRS-a do danas je u potpunosti provedena, što upućuje na to da su predmetni nedostatci prevladani.

70

Brojka koju je naveo Europski revizorski sud odnosi se na ukupni broj mogućih provjera. Međutim, nisu se sve provjere morale sustavno provoditi; konačni broj provedenih provjera bio je povezan sa sadržajem ocijenjenog programa.

71

Komisija je odgovorna za provedbu uredbi u smislu da izbjegava uvođenje elemenata koji povećavaju kompleksnost i promiče daljnje pojednostavnjivanje u najvećoj mogućoj mjeri.

73

Kad je riječ o Sporazumu o partnerstvu, trebalo bi uzeti u obzir da u tekućem razdoblju jedan dokument zamjenjuje pet nacionalnih strategija (po jedna za svaki ESI fond) koje su države članica morale izraditi.

U pogledu programa veći ukupni broj stranica u razdoblju 2014. – 2020. odražava i veći broj programa (118 umjesto 94). Usto, teško je uspoređivati broj stranica zbog različitosti zahtjevâ i formatâ u ta dva razdoblja.

74

U pogledu datuma odobrenja pravnog okvira, novi su programi započeli ranije nego programi za razdoblje 2007. – 2013.

76

Provedbena uredba Komisije (EU) 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene nije se mogla dovršiti prije donošenja bitnih temeljnih akata.

Komisija i države članice paralelno su radile na pripremi/ocjeni programâ ruralnog razvoja i donošenju provedbenih pravila.

83

Tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. činjenica da je pravni okvir bio odobren brže od onog za razdoblje 2014. – 2020. ostavila je određeni prostor upravnim tijelima da se prije službenog podnošenja programâ posavjetuju sa službama Komisije.. Razlog što je za odobrenje PRR-ova u razdoblju 2014. – 2020. trebalo više vremena nego u prethodnom razdoblju uglavnom je nepostojanje tog neformalnog razdoblja prethodnog savjetovanja.

84

Komisija cijeni činjenicu da je Europski revizorski sud prepoznao da je postupak odobrenja u tekućem programskom razdoblju brži.

Tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. razdoblje od odobrenja temeljnog akta do odobrenja posljednjeg programa ruralnog razvoja trajalo je 24 mjeseca, u odnosu na 39 mjeseci u programskom razdoblju 2007. – 2013. (vidjeti sliku 7.).

85

Vidjeti odgovor Komisije na odlomak 84. Za tekuće razdoblje nije se mogao donijeti nijedan program prije donošenja odgovarajućeg sporazuma o partnerstvu.

86

Unatoč kašnjenju odobrenja novih programa, kontinuitet u provedbi operacija ruralnog razvoja između dvaju programskih razdoblja i potpori ruralnim područjima osiguran je donošenjem prijelaznih pravila.

Vidjeti i odgovor Komisije na odlomak 85.

87

Iako su u apsolutnom iznosu plaćanja i dalje manja nego u prethodnom razdoblju, s obzirom na kasno donošenje zakonodavstva provedba u tekućem programskom razdoblju dobro napreduje.

88

Za sve je programe prijelaznim pravilima osiguran kontinuitet u provedbi operacija ruralnog razvoja između dvaju programskih razdoblja.

90

Prva točka: unatoč kasnom donošenju temeljnih akata i početnom kašnjenju provedbe, nema kašnjenja u pogledu godišnjih mjera, koje čine oko 45 % cijele omotnice, a kašnjenje u provedbi mjera ulaganja smanjuje se.

Druga točka: „poboljšanim” godišnjim izvješćem o provedbi za 2017., uključujući kvantifikaciju rezultata i odgovor na zajednička pitanja za evaluaciju, taj će se rizik smanjiti.

Zajednički odgovor Komisije na odlomke 91. i 92.

Objavom Komisijine bijele knjige o budućnosti Europe u ožujku 2017. pokrenuta je opća rasprava o Europi 2025., uključujući europske financijske ciljeve detaljno opisane u dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a od 28. lipnja 2017. Politički proces bit će popraćen pregledom učinkovitosti i djelotvornosti programâ potrošnje te njihove dodane vrijednosti EU-a. Time će se pridonijeti pripremi sljedeće generacije fondova i modernizaciji proračuna EU-a.

Zaključci i preporuke

93

Uzimajući u obzir kasno donošenje temeljnih akata provedba dobro napreduje.

95

Vidjeti odgovor Komisije na odlomak 10.

Nekoliko značajki novog pravnog okvira za ruralni razvoj povećalo je usmjerenost politike na rezultate. One, među ostalim, uključuju revidiran ZSPE, strože zahtjeve u pogledu postavljanja ciljnih vrijednosti i izvješćivanja o napretku prema tim ciljnim vrijednostima, veću fleksibilnost u pridruživanju mjera relevantnim ciljevima politike, uspostavu pričuve za uspješnost i uvođenje ex ante uvjetâ.

96

Komisija smatra da su uloženi veliki napori kako bi se u višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. uveli elementi koji će biti „dobar temelj za buduće izvješćivanje o rezultatima i učincima”. Time se Komisiji omogućilo da se još više usmjeri na rezultate, a istodobno nastavi poduzimati dodatne korake u cilju poboljšanja iskorištavanja sredstava i sukladnosti.

Komisija isto tako smatra da će taj veći naglasak na uspješnosti i rezultatima vjerojatno pridonijeti boljim rezultatima.

98

Uzimajući u obzir kasno donošenje temeljnih akata provedba dobro napreduje.

99

Zakonodavni postupak za budući okvir politike u vrlo je ranoj fazi pa Komisija ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

100

Ukupna dosljednost između sporazumâ o partnerstvu i programâ ruralnog razvoja nije rezultat primjene formalnih postupaka, nego koordiniranog strateškog planiranja koje su provela nacionalna/regionalna tijela u obveznoj suradnji sa službama Komisije. Takva je dosljednost rezultat intenzivnih razmjena i napora u pogledu koordinacije na različitim razinama.

1. preporuka

(a) Komisija djelomično prihvaća preporuku te napominje da u ovoj fazi ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

Međutim, obvezuje se da će analizirati moguće načine dodatnog povećanja usklađenosti između pojedinačnih programa u kontekstu pripreme budućih zakonodavnih prijedloga.

(b) Komisija prima na znanje da je ta preporuka upućena državama članicama.

101

Vidjeti i odgovore Komisije na odlomke 73. i 96. Trebalo bi uzeti u obzir i da pravni okvir proizlazi iz političkog procesa. Komisija je odgovorna za provedbu uredbi u smislu da izbjegava uvođenje elemenata koji povećavaju kompleksnost i promiče daljnje pojednostavnjivanje u najvećoj mogućoj mjeri.

102

Utvrđivanje potreba u programskoj logici slijedi ukupni opis trenutačne situacije programskog područja i SWOT analizu. Nakon toga razvija se opis strategije upotrebom informacija dobivenih tijekom prethodnih koraka, iz prethodnih evaluacija i ex ante evaluacije te pouka iz prošlosti. S obzirom na to da se trenutačna izrada programa ruralnog razvoja temelji na logici usmjerenosti na pojedina fokus-područja, neizbježno je da se te potrebe i mjere koje iz toga proizlaze isto tako grupiraju prema fokus-područjima.

2. preporuka

Iako Komisija prihvaća tu preporuku, trenutačno ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.

Međutim, obvezuje se da će analizirati moguće načine najvećeg mogućeg pojednostavnjenja strukture i razine zahtjeva programskih dokumenata. O tome se već počelo razmišljati u kontekstu pripreme Komunikacije Komisije o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-a.

103

ZSPE je znatno poboljšan u odnosu na prethodna programska razdoblja.

Za pouzdanost podataka dostavljenih Komisiji odgovorne su države članice. Kvalitetu podataka koje su dostavile države članice u kontekstu praćenja zahtjeva procjenjuje Komisija te prema potrebi poduzima odgovarajuća daljnja djelovanja. Komisija podupire države članice i aktivnostima umrežavanja i izgradnje kapaciteta.

Kad je riječ o definiciji zajedničkih pokazatelja, postoje unutarnja ograničenja koja se moraju uzeti u obzir. Isto vrijedi i za mogućnost uvođenja zahtjeva u pogledu prikupljanja velike količine podataka na razini korisnika.

104

Pričuva za uspješnost samo je jedan od elemenata kojima se podupire veća usmjerenost na rezultate. Ključni je element usmjerenosti na rezultate logika intervencije ugrađena u svaki program s povezanim pokazateljima ostvarenja i rezultata.

Okvirom uspješnosti osigurava se mehanizam za praćenje napretka provedbe prioriteta. Pričuva za uspješnost poticaj je za postizanje ključnih etapa, koje su nužan preduvjet za ostvarenje planiranih rezultata.

3. preporuka

Komisija prihvaća tu preporuku.

4. preporuka

Prva alineja: Komisija djelomično prihvaća preporuku. Iako trenutačno ne može preuzeti posebne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020., Komisija se obvezuje da će analizirati moguće načine poboljšanja mjerenja uspješnosti ZPP-a u cjelini. O tome se već počelo razmišljati u kontekstu pripreme Komunikacije Komisije o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-a.

Druga alineja: Komisija prihvaća tu preporuku te smatra da ju je već počela provoditi, ponajprije na temelju aktivnosti Mreže za ocjenjivanje ruralnog razvoja. Njezine aktivnosti obuhvaćaju, među ostalim, radionice o dobroj praksi i događanja posvećena izgradnji kapaciteta za dionike koji sudjeluju u evaluaciji u državama članicama.

Omogućivanje nacionalne suradnje u nacionalnoj je nadležnosti.

5. preporuka

Komisija prihvaća tu preporuku.

105

Programi ruralnog razvoja strateški su dokumenti u kojima je prikazan način na koji države članice i regije namjeravaju iskoristiti financijska sredstva za ruralni razvoj kako bi riješili utvrđene teritorijalne potrebe u skladu sa skupinom prioriteta Unije i pravilima za upotrebu fonda uspostavljenima u pravnom okviru.

106

Komisija smatra da programi ruralnog razvoja imaju važnu stratešku ulogu te da su okosnica ostvarivanja dobrih rezultata.

107

Kad je riječ o datumu odobrenja pravnog okvira, programi ruralnog razvoja odobreni su brže nego u prethodnom programskom razdoblju.

Unatoč odobrenju iz 2015. prijelaznim se pravilima osigurao kontinuitet u provedbi operacija ruralnog razvoja između dva programska razdoblja.

108

Komisija smatra da provedba programâ ruralnog razvoja u cjelini postupno napreduje te da se programi općenito odvijaju predviđenom brzinom.

109

Kontinuiranim praćenjem, evaluacijom i, prema potrebi, revizijama tijekom cijelog programskog razdoblja osigurano je prikupljanje relevantnih informacija o provedbi programâ. Kako je potvrdio Europski revizorski sud (vidjeti odlomak 18.), zakonodavni se okvir za razdoblje 2014. – 2020. oslanja na iskustva iz prethodnih programskih razdoblja te se njime odgovorilo na nekoliko preporuka Suda.

6. preporuka

Prva alineja: Komisija prihvaća preporuku u mjeri u kojoj se ona na nju odnosi te smatra da je već provodi. Objavom Komisijine bijele knjige o budućnosti Europe u ožujku 2017. pokrenuta je opća rasprava o Europi 2025., uključujući europske financijske ciljeve detaljno opisane u dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a od 28. lipnja 2017. Politički proces bit će popraćen pregledom učinkovitosti i djelotvornosti programâ potrošnje te njihove dodane vrijednosti EU-a. Time će se pridonijeti pripremi sljedeće generacije fondova i modernizaciji proračuna EU-a.

Druga alineja: Komisija djelomično prihvaća preporuku u mjeri u kojoj to bude dopuštao tijek političkog procesa spomenutog u prethodnom odlomku. Taj se dio odražava u ciljnom datumu provedbe.

Pokrate i pojmovnik

EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

ESI fondovi – europski strukturni i investicijski fondovi koji uključuju sljedeće fondove EU-a: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (KF) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Europa 2020. – strategija Europske unije za zapošljavanje i rast za desetogodišnje razdoblje koja je pokrenuta 2010. godine radi poticanja pametnog, održivog i uključivog rasta. Sastoji se od pet glavnih ciljeva koje EU treba postići do kraja 2020. godine i koji obuhvaćaju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatsku i energetsku politiku, obrazovanje te socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva.

Ex ante uvjeti podrazumijevaju da je država članica dužna ispuniti određene uvjete prije nego što zaprimi bilo kakva sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Pri pripremi programa u okviru programskog razdoblja 2014. – 2020. države članice moraju procijeniti jesu li ti uvjeti ispunjeni. Ako uvjeti nisu ispunjeni, potrebno je izraditi akcijske planove kojima će se zajamčiti njihovo ispunjavanje do 31. prosinca 2016.

Fokus-područja (ili žarišna područja) – svaki od šest prioriteta EU-a za ruralni razvoj može se podijeliti na nekoliko tematskih fokus-područja. Sveukupno postoji 18 fokus-područja.

GU AGRI – Glavna uprava Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Logika intervencije – logička poveznica između problema koji se treba riješiti (ili cilja koji se treba postići), povezanih uzroka problema te raspoloživih mogućnosti u okviru predmetne politike (ili stvarno pokrenutih djelovanja EU-a) kojima se može riješiti određeni problem ili postići određeni cilj.

Mjera – mehanizam potpore za provedbu politike. Mjerom se određuju pravila, kao što su kriteriji prihvatljivosti i odabira, za projekte koji se mogu financirati.

OECD – Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj.

Programsko razdoblje – razdoblje u kojem se provodi politika ruralnog razvoja i koje se poklapa s VFO-om. Tekuće programsko razdoblje je 2014. – 2020. Prethodilo mu je programsko razdoblje 2007. – 2013.

PRR – program ruralnog razvoja: programski dokument koji je pripremila država članica i odobrila Komisija u svrhu planiranja i praćenja provedbe politike ruralnog razvoja EU-a na regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Sporazumi o partnerstvu – sporazumi koje sklapaju Europska komisija i svaka pojedina država članica za programsko razdoblje 2014. – 2020. U sporazumima o partnerstvu iznose se planovi nacionalnih tijela o tome kako će se iskoristiti sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te se navode strateški ciljevi i investicijski prioriteti svake zemlje, koji se povezuju s općim ciljevima strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

Stupovi (zajedničke poljoprivredne politike) – zajednička poljoprivredna politika sastoji se od dva „stupa”. Prvi stup čini potpora dohotku poljoprivrednika. Potpora se pruža u obliku izravnih plaćanja i tržišnih mjera te se u cijelosti financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Drugi stup čini potpora koja se pruža za razvoj ruralnih područja. Ta se potpora pruža u obliku programa ruralnog razvoja i sufinancira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

SWOT analiza – analiza prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji u zemljopisnom području obuhvaćenom PRR-om.

SZO – Svjetska zdravstvena organizacija (engl. WHO).

Tematski ciljevi (TC) – strukturni dijelovi definirani regulatornim okvirom. Kako bi se doprinijelo strategiji Europa 2020., potpora iz ESI fondova usmjerena je na ograničeni broj zajedničkih tematskih ciljeva.

Uredba o EPFRR-u – Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.1

Uredba o zajedničkim odredbama: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.2

VFO – višegodišnji financijski okvir, planiranje proračuna u skladu s Poglavljem 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

ZOPE– zajednički okvir za praćenje i evaluaciju: sustav praćenja i evaluacije koji su zajedno izradile Komisija i države članice za programsko razdoblje 2007. – 2013., u okviru kojeg se upotrebljavaju pokazatelji za mjerenje napretka, učinkovitosti i djelotvornosti programa ruralnog razvoja u odnosu na njihove ciljeve.

ZPP – zajednička poljoprivredna politika: niz zakonskih akata i praksi koje je Europska unija usvojila s ciljem utvrđivanja zajedničke, jedinstvene politike u području poljoprivrede.

ZSO – zajednički strateški okvir: niz strateških temeljnih načela čija je svrha olakšati proces izrade programa te sektorsku i teritorijalnu koordinaciju intervencija Unije u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), kao i koordinaciju tih intervencija s drugim politikama i instrumentima Unije.

ZSPE – zajednički sustav praćenja i evaluacije: sustav praćenja i evaluacije koji su zajednički izradile Komisija i države članice za programsko razdoblje 2014. – 2020. s ciljem da se, među ostalim, pokažu napredak i postignuća politike ruralnog razvoja te procijene učinak, djelotvornost, učinkovitost i relevantnost intervencija u okviru politike ruralnoga razvoja.

Završne bilješke

1 SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

2 SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

3 Članak 4. Uredbe o EPFRR-u.

4 „CAP post-2013: Graphs and figures” (ZPP nakon 2013: grafikoni i brojčane vrijednosti), grafikon 5., GU AGRI, 2017.

5 Poljoprivrednim faktorskim prihodom (tj. faktorskim dohotkom ili neto dodanom vrijednošću po trošku faktora) mjeri se naknada svih faktora proizvodnje (zemljište, kapital i rad). Predstavlja cjelokupnu vrijednost koja je ostvarena proizvodnom djelatnošću.

6 Francuska (30 PRR-ova), Italija (23), Španjolska (19), Njemačka (15), Ujedinjena Kraljevina (4), Portugal (3), Belgija (2) i Finska (2).

7 Članak 10. Uredbi o zajedničkim odredbama i Prilog I. toj Uredbi.

8 COM(2010) 2020 final „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast”.

9 Sporazumi o partnerstvu bili su tema tematskog izvješća Suda br. 2/2017. „Pregovori Komisije o sporazumima o partnerstvu i programima u području kohezije za razdoblje 2014. – 2020.: potrošnja je usmjerenija na prioritete strategije Europa 2020., ali potrebni su sve složeniji mehanizmi za mjerenje uspješnosti”.

10 Članak 10. Uredbe o zajedničkim odredbama i Prilog I. toj Uredbi.

11 Članak 9. Uredbe o zajedničkim odredbama i članak 5. Uredbe o EPFRR-u (vidi prilog II.).

12 Godišnje izvješće Suda za 2014., odlomak 3.44. i odgovor Komisije na odlomke 3.24. i 3.25.

13 Članak 5. Uredbe o EPFRR-u.

14 „Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007. – 2013.” (Objedinjeno izvješće o evaluaciji programa ruralnog razvoja u sredini programskog razdoblja 2007. – 2013.) – završno izvješće, 2012.

15 Strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast i sporazumi o partnerstvu.

16 Belgija (Valonija), Njemačka (Baden Württemberg), Irska, Grčka, Španjolska (La Rioja), Francuska (Lorena), Italija (Kampanija), Austrija, Poljska i Rumunjska, uz dodatak Danske i Ujedinjene Kraljevine (Engleska).

17 4.1 – potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, 4.2 – potpora za ulaganja u preradu/marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda; 6.4 – potpora za ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti; 8.3 – potpora za sprječavanje i uklanjanje šteta u šumama nastalih šumskim požarima te elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima, 8.4 – potpora obnovi šuma nakon šumskih požara, elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja; te mjere: 7 – temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; 14 – dobrobit životinja.

18 Preporuke u odlomcima 10.39. i 10.51. godišnjih izvješća Suda za 2011. i 2012. godinu ili preporuke iz tematskog izvješća br. 1/2013 „Je li potpora EU-a prehrambeno-prerađivačkoj industriji bila djelotvorna i učinkovita u ostvarivanju dodane vrijednosti za poljoprivredne proizvode?”; tematskog izvješća br. 6/2013 „Jesu li države članice i Komisija ostvarile vrijednost za uloženi novac u okviru mjera za poticanje raznovrsnosti ruralnog gospodarstva?” i tematskog izvješća br. 12/2013 „Mogu li Komisija i države članice dokazati da su proračunska sredstva EU-a koja su izdvojena za politiku ruralnog razvoja dobro iskorištena?”.

19 Detaljna usporedba strukture PRR-ova u razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020. prikazana je u prilogu III.

20 Članci 20. – 22. Uredbe o zajedničkim odredbama.

21 Članak 2. stavak 33. Uredbe o zajedničkim odredbama.

22 Članak 19. Uredbe o zajedničkim odredbama.

23 Članak 13. Uredbe o EPFRR-u: „Svaka mjera ruralnog razvoja programira se s ciljem izričitog doprinosa postizanju jednog ili više prioriteta Unije za ruralni razvoj.” U Prilogu VI. toj Uredbi iznosi se „Okvirni popis mjera vezanih uz jedan ili više prioriteta Unije za ruralni razvoj”.

24 „Guidelines for strategic programming for the period 2014. – 2020.” (Smjernice za izradu strateških programa za razdoblje 2014. – 2020.).

25 Godišnje izvješće Suda o izvršenju proračuna za 2014. godinu, odlomak 3.43.

26 Članak 27. stavak 1. Uredbe o zajedničkim odredbama. Dodatni detalji iznose se u članku 8. stavku 1. točki (l) Uredbe o EPFRR-u i u točki 14. dijela I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 808/2014.

27 SWD(2015) 111 final „Better Regulation Guidelines” (Smjernice za bolju regulativu).

28 Prilog XI. Uredbi o zajedničkim odredbama. Definicija ex ante uvjeta G7 „Statistički sustavi i pokazatelji rezultata” također uključuje detaljnije i konkretnije kriterije za njegovo ispunjavanje.

29 Dio 4. Priloga I. Uredbi (EU) br. 808/2014.

30 Na temelju izvješća GU-a AGRI o ispunjavanju ex ante uvjeta.

31 Godišnje izvješće Suda za 2014. godinu, odlomci 3.49. – 3.56. i povezani zaključak 3.92.

32 Kako je propisano člankom 50. stavcima 4. i 5. Uredbe o zajedničkim odredbama.

33 Odlomci 72. i 73. tematskog izvješća br. 10/2017 „Potporu EU-a mladim poljoprivrednicima potrebno je bolje usmjeriti kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova”.

34 Godišnje izvješće Suda za 2016. godinu, poglavlje 3., odlomci 3.13. – 3.51.

35 Uvodna izjava 23. preambule i članci 20. – 22. Uredbe o zajedničkim odredbama te članak 8. stavak 1. točka (e) Uredbe o EPFRR-u.

36 Tematsko izvješće br. 1/2007 o provedbi srednjoročnih procesa koji se primjenjuju na strukturne fondove u razdoblju 2000. – 2006., odlomci 33. – 48.

37 Godišnje izvješće Suda za 2013. godinu, odlomak 10.56. i godišnje izvješće Suda za 2014. godinu, odlomak 3.65.

38 Članak 14. Uredbe (EU) br. 808/2014. Unaprijed utvrđeni pokazatelji iz okvira uspješnosti navedeni su u Prilogu IV.5.

39 Uredba (EU) br. 808/2014, točka 5. Priloga IV.

40 Članak 14. stavak 2. Uredbe (EU) br. 808/2014: „država članica […] zamjenjuje i/ili nadopunjuje te pokazatelje drugim odgovarajućim pokazateljima ostvarenja koji su utvrđeni u programu ruralnog razvoja”.

41 Tematsko izvješće br. 15/2017 „Ex ante uvjeti i pričuva za uspješnost u području kohezije: inovativni, ali još uvijek ne i djelotvorni instrumenti, odlomci 71. – 80.

42 Vidi odlomak 3.62. godišnjeg izvješća Suda za 2014. godinu.

43 Prijelaznim rješenjima predviđeno je da države članice izvršavaju plaćanja u okviru novog razdoblja 2014. – 2020. kako bi se financirale obveze u vezi s mjerama koje su se provodile u programskom razdoblju 2007. – 2013., kao i nove obveze preuzete 2014. godine u vezi s mjerama iz programskog razdoblja 2007. – 2013. Zaista, u svojim PRR-ovima za razdoblje 2014. – 2020. države članice iznijele su opis prijelaznih uvjeta za svaku mjeru, uključujući okvirni datum završetka te kratak opis procijenjenih iznosa, kao i okvirnu tablicu s prijenosima u kojoj se navode mjere koje će se financirati i ukupan doprinos EPFRR-a koji će se izdvojiti u razdoblju 2014. – 2020.

44 Godišnje izvješće Suda za 2014. godinu, poglavlje 3. odlomak 63.

45 Članak 22. stavak 4. Uredbe o zajedničkim odredbama.

46 Članak 22. stavci 6. i 7. Uredbe o zajedničkim odredbama.

47 Članak 8. Uredbe br. 1305/2013 i Prilog I. Uredbi (EU) br. 808/2014.

48 Bolje organizirati repozitorij smjernica kako bi se olakšao pristup i izbjegao rizik od nedosljednosti i/ili korisničkih pogrešaka; poboljšati upravljanje stručnim znanjem stečenim tijekom faze odobrenja PRR-a kako bi se spriječio gubitak tog znanja tijekom faze provedbe; proširiti ulogu koordinacijskog tijela u jamčenju dosljednosti nakon faze odobrenja PRR-a kako bi se obuhvatila faza provedbe i izmjene PRR-a; ublažiti rizik od toga da neki primjenjivi ex ante uvjeti nisu odgovarajuće procijenjeni zbog nepostojanja konkretnih smjernica.

49 Međutim, primijećeno je da nisu postojale konkretne smjernice za potencijalno složene teme kao što je procjena ex ante uvjeta koji su karakteristični za EPFRR.

50 Političke izjave nacionalnih tijela, kao što je ona njemačke savezne države Saksonije, upućuju na to kako države članice gledaju na složenost okvira politike i administrativno opterećenje koje iz njega proizlazi: “[…] uključivanje EPFRR-a u pravila i propise koji se odnose na ESI fondove, ali i čitav niz drugih propisa, delegiranih i provedbenih uredbi postaje sve veća prepreka za sve uključene strane. […] složen je to i zbunjujući proces te se povećava vjerojatnost pogrešaka […]”, (Preusmjeravanje financijskih sredstava iz EPFRR-a nakon 2020. (EPFRR – RESET), Ministarstvo okoliša i poljoprivrede savezne države Saksonije, lipanj 2016.).

51 Sporazumi o partnerstvu podnosili su se od siječnja do travnja 2014., a posljednji među njima usvojen je u studenome 2014.

52 Članci 14. i 26. Uredbe o zajedničkim odredbama.

53 Članak 29. Uredbe o zajedničkim odredbama.

54 GU AGRI, „Rural Development in the European Union - Statistical and economic information - 2007 and 2008” (Ruralni razvoj u Europskoj uniji – statističke i ekonomske informacije za 2007. i 2008. godinu) (odlomak 2.2.2. za 2007. i odlomak 2.4.2. za 2008.) i baza podataka SFC 2007.

55 COM(2016) 181 final „Osmo financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) – financijska godina 2014.”

56 COM(2016) 632 final „Deveto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EPFRR) – financijska godina 2015.”

57 Tromjesečne izjave o rashodima koje predaju države članice u sustavu razmjene podataka SFC 2014 do trećeg tromjesečja 2016.

58 Iako rashodi mogu biti prihvatljivi ako su nastali do prosinca 2023., za njih se obveze mogu preuzeti samo do kraja programskog razdoblja, tj. do kraja prosinca 2020.

59 Informativni dokument Europskog revizorskog suda „Proračun EU-a: vrijeme je za reformu?”, 2016.

60 Ibidem.

Događaj Datum
Usvajanje memoranduma o planiranju revizije / početak revizije 24.2.2016
Službeno slanje nacrta izvješća Komisiji (ili drugom subjektu nad kojim se obavlja revizija) 5.7.2017
Usvajanje konačnog izvješća nakon raspravnog postupka 27.9.2017
Primitak službenih odgovora Komisije (ili drugog subjekta nad kojim se obavlja revizija) na svim jezicima 7.11.2017

Revizorski tim

U tematskim izvješćima Suda iznose se rezultati revizija koje su provedene za politike i programe EU-a ili teme povezane s upravljanjem u posebnim proračunskim područjima. U odabiru i osmišljavanju takvih revizijskih zadataka Sud nastoji postići što veći učinak uzimajući u obzir rizike za uspješnost ili usklađenost, vrijednost predmetnih prihoda ili rashoda, predstojeće razvojne promjene te politički i javni interes.

Ovo je izvješće usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Suda Phil Wynn Owen i koje je specijalizirano za održivu uporabu prirodnih resursa. Reviziju je predvodio član Suda Janusz Wojciechowski, a potporu su mu pružali voditeljica njegova ureda Kinga Wiśniewska-Danek, ataše u njegovu uredu Katarzyna Radecka-Moroz, glavni rukovoditelj Davide Lingua i voditelj radnog zadatka Paulo Oliveira. Revizorski tim činili su Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne i Anna Zalega.

Slijeva nadesno: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Paulo Oliveira.

Kontakt

EUROPSKI REVIZORSKI SUD
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Upiti: eca.europa.eu/hr/Pages/ContactForm.aspx
Internetske stranice: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Više informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http://europa.eu).

Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2017.

PDFISBN 978-92-872-8223-1ISSN 2315-2230doi:10.2865/819792QJ-AB-17-015-HR-N
HTMLISBN 978-92-872-8232-3ISSN 2315-2230doi:10.2865/861479QJ-AB-17-015-HR-Q

© Europska unija, 2017.

Za svaku uporabu ili umnažanje fotografija ili druge građe koja nije obuhvaćena autorskim pravima Europske unije dopuštenje se mora zatražiti izravno od nositelja autorskih prava.

KONTAKT S EU-om

Osobno
U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na: http://europa.eu/contact

Telefonom ili e-poštom
Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:

 • na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),
 • na broj: +32 22999696 ili
 • e-poštom preko: http://europa.eu/contact

TRAŽENJE INFORMACIJA O EU-u

Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa: http://europa.eu

Publikacije EU-a
Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko EU Bookshopa: http://publications.europa.eu/eubookshop. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct ili najbližemu informacijskom centru (vidjeti http://europa.eu/contact).

Zakonodavstvo EU-a i povezani dokumenti
Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1951. na svim službenim jezičnim verzijama, posjetite internetske stranice EUR-Lexa: http://eur-lex.europa.eu

Otvoreni podatci iz EU-a
Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a. Podatci se mogu besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.