különjelentés
sz.16 2017

Vidékfejlesztési programozás: egyszerűsítésre és eredményközpontúbb megközelítésre van szükség

A jelentés bemutatása: Az Unió közel 100 milliárd eurót irányzott elő a vidékfejlesztési politika céljára az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2014–2020 közötti időszakra. A 2014–2020-as uniós keretstratégia egyik célkitűzése az eredmények előtérbe helyezése volt. Az ennek elérésére irányuló erőfeszítések azonban azzal a visszatérő problémával szembesültek, hogy az új programozási időszak tervezésének megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre az előző időszak kiadásaira és eredményeire vonatkozó adatok.
Megállapítottuk, hogy az elfogadott vidékfejlesztési programok hosszú és bonyolult dokumentumok, olyanhiányosságokkal, amelyek miatt csak korlátozottan képesek erősíteni a teljesítmény- és eredményközpontúságot. A jelentős tartalmi követelmények teljesítése jelentős adminisztratív erőfeszítést követelt a tagállami hatóságok részéről. Megállapítottuk továbbá, hogy a Bizottság erőfeszítései ellenére a vidékfejlesztési programok végrehajtása későn kezdődött el, és a tervezett kiadások felhasználása is lassabban indult el, mint az előző időszakban.
Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság és a tagállamok számára a következő programozási folyamat javítása érdekében.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglaló

I

Az uniós vidékfejlesztési politika célja a mezőgazdaság versenyképesebbé tétele, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása, valamint a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének megvalósítása. Az Unió közel 100 milliárd eurót irányzott elő a vidékfejlesztési politika céljára az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2014–2020 közötti időszakra.

II

Az EMVA a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez nyújt pénzügyi támogatást a tagállamok által készített és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programok keretében.

III

A 2014–2020-as uniós keretstratégia egyik célkitűzése az eredmények előtérbe helyezése volt. Az ennek elérésére irányuló erőfeszítések azonban azzal a visszatérő problémával szembesültek, hogy az új programozási időszak tervezésének megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre az előző időszakok kiadásaira és eredményeire vonatkozó megfelelő, releváns adatok.

IV

Mindezek fényében megvizsgáltuk, hogy az új 2014–2020-as jogszabályi keret tükrözi-e a teljesítményre helyezett nagyobb hangsúlyt, valamint hogy az új programozási folyamat lehetővé teszi-e jó minőségű, a jobb eredményeket potenciálisan elősegítő vidékfejlesztési programok létrejöttét. Bár a keretstratégia az eredményalapú megközelítés fokozását célozta, az elfogadott vidékfejlesztési programok hosszú és bonyolult dokumentumok, és olyan hiányosságokat tartalmaznak, amelyek hátráltatni fogják a teljesítményre és eredményekre nagyobb hangsúlyt fektető ambiciózus célkitűzések elérését. Megállapítottuk továbbá, hogy a kiterjedt tartalmi követelmények teljesítése jelentős adminisztratív erőfeszítést követelt a tagállami hatóságok részéről.

V

Megvizsgáltuk a 2014–2020-as vidékfejlesztési politika programozási eljárását, hogy ellenőrizzük, sikerült-e a megelőző időszakokhoz képest korábban elkezdeni ezeknek a vidékfejlesztési programoknak a végrehajtását, és ezáltal elkerülni a késedelmes kezdéssel együtt járó negatív következményeket. Megállapítottuk, hogy a Bizottság erőfeszítései ellenére a vidékfejlesztési programok végrehajtását a korábbi programozási ciklusokhoz hasonlóan nem kezdték meg időben, és a tervezett kiadások felhasználása lassabban indult el, mint az előző időszakban.

VI

A jelentés ajánlásokat tesz a következő programozási folyamat megkönnyítése és javítása céljából. A következőket javasoljuk a Bizottságnak:

 1. biztosítsa, hogy szakpolitikai javaslatai továbbfejlesszék a programok egymással való következetességére vonatkozó követelményeket;
 2. vizsgálja felül a programozási dokumentumok kialakítását azok tartalmának egyszerűsítésére, valamint az előírások számának csökkentésére való tekintettel;
 3. a tagállamokkal együttműködve biztosítsa, hogy a kibővített 2019-es éves végrehajtási jelentés egyértelmű és átfogó tájékoztatást nyújtson a programok eredményeiről;
 4. a tagállami hatóságok és a nemzetközi szervezetek által kialakított bevált módszerek felhasználásával a különböző típusú mutatók pontosabb meghatározása;
 5. a jelenlegi rendszer végrehajtásából származó tapasztalatok felülvizsgálata és áttekintése, beleértve az alábbiakat: az eredményességi tartalék hatása, az eredményességi tartalékhoz való hozzáférés megállapítására használt teljesítménymutatók megfelelősége, valamint a pénzügyi szankciók alkalmazása az alulteljesítés kezelése érdekében;
 6. készítse el időben a 2020 utáni időszakra vonatkozó vidékfejlesztési politikára vonatkozó jogalkotási javaslatait.
VII

Ezenkívül javasoljuk az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára, hogy vegyék fontolóra a hosszú távú stratégia és a szakpolitikai döntéshozatal összehangolását a költségvetési ciklussal, és végezzenek átfogó felülvizsgálatot a kiadásokról az új hosszú távú költségvetés elkészítése előtt.

Bevezetés

Az uniós vidékfejlesztési politika

01

A vidékfejlesztés számára nyújtott uniós támogatás célja a mezőgazdaság versenyképességének javítása, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlat-politikai fellépés biztosítása, valamint a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének megvalósítása, ezen belül munkahelyek létrehozása és fenntartása3. Az Unió mintegy 100 milliárd eurót – évi 14–19 milliárd eurót – irányzott elő a 2014–2020-as időszak kiadásaira, 2014 kivételével (lásd: 1. táblázat). A vidékfejlesztés kiadásai a közös agrárpolitika (KAP) összes kiadásának egynegyedét teszik ki, ami jól tükrözi jelentőségüket (lásd: 1. táblázat). A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság4 szerint a köztámogatásból a gazdálkodásra nyújtott támogatás teljes összege a teljes mezőgazdasági tényezőjövedelem 36%-ának felel meg5.

1. táblázat.

EMVA-támogatások a KAP keretében

  EU-28 (millió euró; folyó áron)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen
Vidékfejlesztés1 5 299 18 184 18 684 14 371 14 381 14 330 14 333 99 582
Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások1 43 778 44 190 43 950 44 146 44 162 44 241 44 263 308 730

1Az Európai Bizottság 9. pénzügyi jelentése EMVA-ról (COM(2016) 632 final).

02

Minden uniós ország kap pénzügyi juttatást a hétéves programozási időszakra (lásd: 1. ábra).

1. ábra.

A 2014–2020-as EMVA-támogatások tagállamonként

Image: A 2014–2020-as EMVA-támogatások tagállamonként

Megjegyzés: A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyezik az egyedi adatok összegével.

Forrás: Az EMVA-rendelet I. melléklete (az (EU) 2015/791 rendelettel történt módosítással együtt).

03

Az EMVA a tagállamok által a nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programok keretében végrehajtott intézkedésekhez nyújt pénzügyi támogatást. A vidékfejlesztési programok a nemzeti vagy regionális szinten azonosított gazdasági, környezeti vagy szociális szükségletek alapján keretet biztosítanak mezőgazdasági üzemek vagy vidéki területek projektjeibe történő befektetésekhez. Ez olyan projektekre terjed ki, mint a gazdaságokban megvalósuló beruházás és modernizáció, a fiatal mezőgazdasági termelők letelepedési támogatása, az agrár-környezetvédelmi-éghajlatváltozási intézkedések, az ökológiai gazdálkodásra való áttérés, az agrárturizmus, a falvak rehabilitációja, a vidéki területek szélessávúinternet-lefedettségének biztosítása, illetve a közösségi kezdeményezésű településfejlesztés. Ezeket az intézkedéseket nemzeti, regionális vagy magánforrásokból társfinanszírozzák.

04

A 2014–2020-as programozási időszakban a 28 tagállamban 118 különböző vidékfejlesztési program fut 20 nemzeti programmal párhuzamosan, valamint nyolc tagállam vesz igénybe regionális programokat6.

05

A vidékfejlesztési programokat a gazdasági, szociális és környezetvédelmi partnerekkel együttműködve dolgozzák ki és a tagállami, illetve regionális hatóságok nyújtják be a jóváhagyásért felelős Bizottsághoz.

A vidékfejlesztés mint egy tágabb uniós stratégia része

06

Az EMVA az európai strukturális és beruházási (esb-) alapokat alkotó öt alap egyike az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) mellett. Korábban az EMVA, az ETHA és az ERFA/KA/ESZA függetlenül működtek az elkülönült rendeletek és a saját vidékfejlesztési vagy operatív programjaik (OP) alapján. A 2014–2020-as programozási időszak egyetlen közös rendelet, a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) alatt fogta össze az öt esb-alapot. A közös rendelkezésekről szóló rendelet meghatározza az összes esb-alapra alkalmazandó, programozást és együttműködést megkönnyítő közös stratégiai keretet7 (KSK – lásd: 2. ábra).

2. ábra.

A 2014–2020-as időszak szakpolitikai áttekintése

Image: A 2014–2020-as időszak szakpolitikai áttekintése

Forrás: Európai Számvevőszék, a DG AGRI útmutatója alapján.

07

Az új megközelítés célja az uniós beavatkozások területi koordinációjának megkönnyítése és annak lehetővé tétele, hogy az összes esb-alap hozzájárulhasson az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiához8.

08

2014 óta a tagállamoknak a különböző uniós strukturális és beruházási (esb-) alapokból nyújtott összes finanszírozás tagállamon belüli összehangolását előíró partnerségi megállapodást9 kell kötniük. A partnerségi megállapodások kifejtik, hogy a tagállami hatóságok hogyan tervezik felhasználni az esb-alapok által nyújtott finanszírozást. A (tagállamonkénti egy) partnerségi megállapodást a közös stratégiai keret10 vezérelveivel összhangban készítik el. A teljes programozási időszakot lefedő és az összes esb-alapra kiterjedő partnerségi megállapodások felvázolják a tagállamok által megvalósítani kívánt célokat és tematikus célkitűzéseket, ezáltal áttekintést nyújtanak az egyedi programokban tovább részletezett információkról. A partnerségi megállapodásokat a Bizottság hagyja jóvá.

09

A közös rendelkezésekről szóló rendelet által meghatározott 11 tematikus célkitűzés11 arra szolgál, hogy összekapcsolja az öt esb-alapot az Európa 2020 stratégiával12. A vidékfejlesztési politika 2014–2020-as időszakának hosszú távú stratégiai célkitűzéseit hat prioritásra osztották fel és 18 kiemelt területre bontották (lásd: I. melléklet), amelyek a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseinek feleltethetők meg és „hozzájárulnak az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez”13.

A teljesítmény előtérbe helyezése

10

A 2014–2020-as uniós keretstratégia egyik fő célkitűzése volt az uniós költségvetés teljesítmény- és eredményközpontúbb irányítása. Ez a célkitűzés tükröződött többek között a Bizottság 2015-ben indított „Eredményközpontú uniós költségvetés” kezdeményezésében, amely tovább erősítette a mérhető eredmények fontosságát, valamint az uniós kiadások hatékonyságának és eredményességének szerepét. A cél az olyan berögzült költségvetési eljárásoktól való elszakadás, amelyek „elsősorban a felhasználásra és szabályszerűségre koncentrálnak, és nem annyira a teljesítményre”, mivel „egyre sürgetőbb a költségvetés készítésének és végrehajtásának, valamint az erőforrások felhasználási módjának rendszerszintű reformja”.

11

Ez a megközelítés azonban azzal az új programozási időszak tervezése kapcsán állandóan visszatérő problémával szembesült, hogy az új programozási időszak megtervezésekor még nem állnak rendelkezésre az előző időszak kiadásaira és eredményeire vonatkozó megfelelő, releváns adatok (lásd: 1. háttérmagyarázat). Ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy a tervezés során hasznosítsák a szakpolitikai célkitűzések teljesítése során levont tanulságokat. Mindezek miatt valószínűbb, hogy a forrásokat oda irányítják, ahol nagyobb a remény arra, hogy felhasználják.

1. háttérmagyarázat.

Az új időszak tervezéséhez nem állnak rendelkezésre releváns információk

Az esb-alapok 2014–2020-as új szabályozási keretére vonatkozó jogalkotási javaslatok 2011 októberében születtek meg, míg a 2007–2013-as programozási időszak vidékfejlesztési programjai félidős értékelésének14 összefoglalása 2012 októberében készült el.

A 2007–2013-as programozási időszak vidékfejlesztési programjainak késedelmes végrehajtása következtében a félidős értékelési jelentés nem nyújtott elegendő információt a végrehajtásról és az elért eredményekről.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

12

Megvizsgáltuk, hogy az új jogszabályi keret (a közös rendelkezésekről szóló rendelet, az EMVA-rendelet és a kapcsolódó bizottsági rendeletek) tükrözi-e a teljesítményre helyezett nagyobb hangsúlyt, valamint az új programozási eljárás lehetővé tette-e minőségi vidékfejlesztési programok létrejöttét, ezáltal potenciálisan hozzájárulva a jobb eredményekhez. Ennek érdekében a következők vizsgálatára összpontosítottunk:

 • a vidékfejlesztési programok következetessége, egymást kiegészítő jellege és a magasabb szintű stratégiai dokumentumokkal való szinergiája15; valamint
 • a megerősített beavatkozási logika meghatározása és beépítése a vidékfejlesztési programokba.
13

Ezenkívül elemeztük, hogy az új teljesítménymérési keret valószínűsíthetően növeli-e az eredményközpontúságot.

14

Végezetül megvizsgáltuk, hogy határidőre sor került-e a vidékfejlesztési programok jóváhagyására.

15

Az ellenőrzés 2016 márciusától 2017 februárjáig tartott, és néhány kiválasztott vidékfejlesztési program jóváhagyásának folyamatával kapcsolatos, a Bizottságtól és a tagállamoktól kapott információk és dokumentumok áttekintésén alapult. A jóváhagyási folyamat elemzését a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) ellenőrzési munkájára építettük fel, amennyiben a munkájuk hatóköre egybeesett a miénkkel.

16

Az ellenőrzésünk 10 jóváhagyott (nemzeti és regionális) vidékfejlesztési programra összpontosított, további két, a Belső Ellenőrzési Szolgálat által megvizsgált vidékfejlesztési programmal kiegészítve16. A vidékfejlesztési programok felülvizsgálata egy sor meghatározott intézkedésre és alintézkedésre17 összpontosított az összevethetőség, valamint a meglévő tudásra és a korábbi ellenőrzési eredményekre való építkezés érdekében, oly módon, hogy azok széles körben lefedjék a különböző finanszírozási módokat, uniós vidékfejlesztési prioritásokat és kiemelt területeket.

Észrevételek

A 2014–2020-as programozási keret kialakítása ambiciózusabb, de a végrehajtást jelentős hiányosságok hátráltatják

Az ambiciózusabb és nagyobb igényeket támasztó keretstratégia tükrözi az új eredményorientált megközelítést…

17

Az EMVA egyetlen közös rendelet alá vonása és az egyes országok összes uniós strukturális és beruházási (esb-) alapjának együttműködését és összhangját megkövetelő partnerségi megállapodások létrehozása (lásd: 69. bekezdés) új követelmény volt, azzal a céllal, hogy a vidékfejlesztési politika jobban elősegíthesse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló célkitűzések elérését.

18

A 2014–2020-as programozási időszak keretszabályozása számos, az eredményközpontúság növelését célzó koncepciót és követelményt tartalmazott. A szabályozási keret a korábbi programozási időszakokból származó tapasztalatokra építkezett, és követte az uniós beavatkozások értékarányosságára vonatkozó egyes ajánlásainkat18.

19

Az alábbiakban felsoroltunk néhány, a vidékfejlesztési programok19 felépítésére vonatkozó, az eredményközpontú megközelítéssel kapcsolatos új követelményt:

 • A SWOT-elemzés eredményeit és az azonosított szükségleteket tükröző vidékfejlesztési intézkedések megválasztásában, kombinációjában és előnyben részesítésében tükröződnie kell a megerősített beavatkozási logikának, az uniós vidékfejlesztési prioritások megvalósulásának céljával.
 • A programok fokozott eredményorientáltsága egy új közös monitoring- és értékelési rendszeren alapuló „teljesítménymérési keret”, ezen belül pedig egy „eredményességi tartalék” létrehozásával20.
 • Az „előzetes feltételrendszer […] az uniós prioritás eredményes és hatékony teljesítésének az egyik előfeltétele”21. Ha a vidékfejlesztési program elkészültekor egy alkalmazandó előzetes feltétel még nem teljesül, ezt az érintett tagállamnak 2016. december 31-ig pótolnia kell, és erről 2017-ben be kell számolnia a Bizottságnak22.

…de a végrehajtás korlátozta az erőfeszítések hatásait

A vidékfejlesztési programok összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával…
20

Annak érdekében, hogy az esb-alapokból finanszírozott programok összhangban legyenek az Európa 2020 stratégiával, a partnerségi megállapodások és kohéziós programok tematikus célkitűzéseket használnak az információik rendezéséhez. Ezzel szemben a vidékfejlesztési programokat hat uniós vidékfejlesztési prioritás köré szervezték, amelyeket kiemelt területekre bontottak tovább. Ezért a tematikus célkitűzésekkel és az Európa 2020 stratégiával meglévő kapcsolat nem annyira egyértelmű, mint más esb-alapok esetében.

21

Ennek ellenére nyomon lehet követni a vidékfejlesztési programoknak az Európa 2020 stratégiával való összhangját:

 1. előre meghatározott intézkedések révén, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy hozzájáruljanak az uniós vidékfejlesztési prioritásokhoz23;
 2. a 11 tematikus célkitűzéshez kapcsolható kiemelt területek révén24.

3.ábra.

A tematikus célkitűzések, a vidékfejlesztési prioritások és az intézkedések közötti kapcsolatok szemléltetése

Image: A tematikus célkitűzések, a vidékfejlesztési prioritások és az intézkedések közötti kapcsolatok szemléltetése
22

Mivel a partnerségi megállapodásban és a vidékfejlesztési programokban használt meghatározások általánosak voltak, a vidékfejlesztési programok és a partnerségi megállapodások közötti összhangot könnyen sikerült biztosítani:

 • a vidékfejlesztési prioritások és a vonatkozó kiemelt területek összhangban álltak a partnerségi megállapodásokban az EMVA szempontjából relevánsként azonosított tematikus célkitűzésekkel;
 • az egyes vidékfejlesztési prioritásokhoz nyújtott EMVA-támogatás indikatív keretösszege összhangban állt a partnerségi megállapodásokban megjelölt finanszírozási előirányzatokkal.
… de a tematikus célkitűzésekhez való tervezett hozzájárulásokat nehéz értékelni
23

A fenti magyarázatból (lásd: 20. bekezdés) látható, hogy a vidékfejlesztési programok nem a tematikus célkitűzések szerint épülnek fel, ezért azt, hogy az egyes tematikus célkitűzések eléréséhez mennyiben járultak hozzá, a vidékfejlesztési prioritások és a kiemelt területek szintjén kell értékelni. Az eredményekről csak a kiemelt területekre vonatkozóan gyűjtenek információt. Bizonyos esetekben egyetlen tematikus célkitűzés több, különböző vidékfejlesztési prioritásokhoz tartozó kiemelt területhez kapcsolódik. Ezenkívül egyetlen intézkedés több vidékfejlesztési prioritáshoz is hozzájárulhat, és egyetlen vidékfejlesztési prioritáshoz több intézkedés is kapcsolódhat.

24

Ezek a tényezők megnehezítik a vidékfejlesztési programok egy meghatározott tematikus célkitűzéshez vagy az Európa 2020 stratégia egészéhez történő várható hozzájárulásának számszerűsítését (lásd: 2. háttérmagyarázat).

2. háttérmagyarázat.

Példa a 4. intézkedésből – Tárgyi beruházások

Az olasz (Campania régióbeli) vidékfejlesztési program összesen 569 millió euró közkiadást tervezett a 4. intézkedésre (Tárgyi beruházások).

A kiadást négy vidékfejlesztési prioritásra (P2 – mezőgazdasági üzemek életképessége; P3 – élelmiszerlánc szervezés; P4 – ökoszisztéma; P5 – erőforrás-hatékonyság) osztották szét, az alintézkedésekre fordítandó várható összes közkiadás becslése nélkül.

A felsorolt négy vidékfejlesztési prioritás mindegyike más intézkedésekhez is kapcsolódik (pl. a P4 (Ökosztisztéma) az 1., 4., 7., 8., 10., 11., 13. és 16. intézkedésekhez), ami sok vidékfejlesztési intézkedés sok vidékfejlesztési prioritással való bonyolult kombinációját eredményezi.

Nem biztosították az esb-alapok és más uniós alapok közötti koordinációt, komplementaritást és szinergiát
25

A 2014-es éves jelentésünkben25 megállapítottuk, hogy noha az öt esb-alap közötti komplementaritást és szinergiát logikusan a partnerségi megállapodásokban kellene rögzíteni, azok nem foglalkoznak kielégítően ezekkel a kérdésekkel. Megállapítottuk azt is, hogy nem áll rendelkezésre operatív iránymutatás a több ágazatra kiterjedő komplementaritás és szinergiák partnerségi megállapodásokban és programokban való megvalósításának módjáról. Ellenőrzésünk az általunk áttekintett partnerségi megállapodások esetében is megerősítette ezeket a megállapításokat.

26

A Bizottság éves jelentésre adott válasza szerint az esb-alapokra irányuló programoknak részletesebb mechanizmust kell előírniuk az említett együttműködés biztosításáért. A közös rendelkezésekről szóló rendelet minden program esetében előírja, hogy tartalmazzon az esb-alapok eredményes, hatékony és koordinált végrehajtását biztosító rendelkezéseket26.

27

A vidékfejlesztési programok azonban szintén nagyon általános szabályokat tartalmaznak erre vonatkozóan, és általában nem nyújtanak konkrét alapot a más esb-alapok, az 1. pillérből nyújtott támogatások és a közszféra más eszközei közötti komplementaritás és szinergia biztosítására.

28

Míg a KSK ösztönzi az eredményes együttműködést az alapok hatásának fokozása érdekében, az általunk áttekintett vidékfejlesztési programok mindössze az elhatárolásra és a kettős finanszírozás elkerülésére összpontosítottak, és nem foglalkoztak a komplementaritás és a szinergiák feltárásával. Megállapítottuk, hogy a vidékfejlesztési programok számos, potenciális finanszírozási forrásokkal bíró beavatkozási területet azonosítottak, és előírtak néhány nagyon általános elhatárolási elvet (lásd: 3. háttérmagyarázat). Nem adtak azonban információt arról, hogy milyen többletértéket biztosíthatna a különböző finanszírozási források eredményes koordinációja.

3. háttérmagyarázat.

Példa olyan komplementaritási információkra, amelyek túl általánosak vagy túl korlátozottak volt az elhatároláshoz

Campania (Olaszország): A következő három területeken azonosítottak az EMVA és a más esb-alapok közötti komplementaritást:

 • a szélessávú rendszerek esetében az EMVA fogja kiegészíteni az ERFA-támogatású beruházások finanszírozását a vidéki területeken;
 • a legkedvezőtlenebb helyzetű területeken az ERFA fogja támogatni a főutak építését, az EMVA pedig a vidéki (önkormányzati) utak építését;
 • az ESZA fog hozzájárulni a vidéki területek általános társadalmi fejlődéséhez, míg ugyanezeken a területeken az EMVA fogja támogatni a kifejezetten a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeket.

Romániai vidékfejlesztési program: „Az 1. és 2. pillér közötti komplementaritás […] előzetesen az EMGA és az EMVA által meghatározott tevékenységek/beruházások elhatárolásán alapul a kettős finanszírozás elkerülése végett. […] A kettős finanszírozás elkerüléséről egy protokoll gondoskodik az EMGA által finanszírozott és a potenciális EMVA-kedvezményezettek által benyújtott projektekről szóló információk megosztásával.”

29

A 2014–2020-as időszak stratégiai programozására vonatkozó bizottsági iránymutatások szerint a vidékfejlesztési programoknak adatot kell szolgáltatniuk azokról a mechanizmusokról, amelyeket a jövőben a Bizottság részére történő, az eredményes együttműködésről szóló beszámolásra használnak fel. Erről a témáról azonban az általunk áttekintett vidékfejlesztési programokban kevés hasznos információ található.

A megerősített beavatkozási logika alkalmazása nem hozta meg a várt eredményeket
30

A Bizottság iránymutatása27 szerint a beavatkozási logika jelenti a logikai kapcsolatot a megoldandó probléma vagy elérni kívánt célkitűzés, a problémát kiváltó tényezők és a probléma kezelésére vagy a célkitűzés elérésére rendelkezésre álló szakpolitikai lehetőségek (vagy megtett uniós intézkedések) között. Vidékfejlesztési összefüggésben ez azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési programoknak világos kapcsolatot kell bemutatniuk az azonosított nemzeti/regionális szükségletek, az e szükségletek kielégítésére kiválasztott támogatási intézkedések, a kitűzött input/output célok és a várt eredmények között.

31

Az új programozási időszakon belül, a teljesítmény- és eredményközpontú megközelítés szellemében a Bizottság hangsúlyt fektetett az azonosított szükségletek és az ezek kezelésére kiválasztott intézkedések közötti kapcsolat erősítésére.

32

A megerősített beavatkozási logika koncepciója számos, a vidékfejlesztési programok felépítését érintő követelményt vont maga után:

4. háttérmagyarázat.

A vidékfejlesztési programok értékelésére, elemzésére és teljesítményére vonatkozó követelmények

Az EMVA-rendelet 8. cikke szerint az összes vidékfejlesztési programnak tartalmaznia kell a következőket:

 • előzetes értékelés;
 • a helyzetre vonatkozó SWOT-elemzés és a kielégítendő szükségletek azonosítása az uniós vidékfejlesztési prioritások köré felépítve;
 • a stratégia ismertetése, amely bemutatja, hogy minden kiemelt területhez megfelelő célt rendelnek és ésszerű beavatkozási logika alapján kiválasztják az információk releváns kombinációit, valamint hogy a pénzügyi forrásoknak a programban foglalt intézkedésekhez való hozzárendelése indokolt, és megfelelő mértékű a megjelölt célkitűzések megvalósításához;
 • az alkalmazandó előzetes feltételek teljesítésének értékelése, illetve ha valamelyik nem teljesül, a megteendő intézkedések leírása;
 • a teljesítménymérési keret leírása;
 • az összes kiválasztott intézkedés ismertetése;
 • értékelési terv;
 • finanszírozási terv;
 • mutatókat tartalmazó terv kiemelt területenkénti bontásban, amely feltünteti a célokat, valamint az adott kiemelt területhez kapcsolódóan kiválasztott egyes vidékfejlesztési intézkedések tervezett eredményeit és kiadásait;
 • adott esetben a kiegészítő tagállami finanszírozást intézkedésenkénti bontásban feltüntető táblázat;
 • a vidékfejlesztési programnak a közös agrárpolitika egyéb eszközei és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) által finanszírozott intézkedésekkel való kiegészítő jellegére vonatkozó információk.
33

Az általunk áttekintett vidékfejlesztési programok az összes felsorolt elemet tartalmazzák, azonban nem mutatják be világosan a szükségletek elemzése és a kiválasztott intézkedések közötti kapcsolatot. Ennek eredményeként a beavatkozási logika továbbra sem világos.

A szükségletek felmérése
34

Az egyedi vidékfejlesztési programoknak tartalmazniuk kell a szükségletek SWOT-elemzésen alapuló részletes felmérését a legjelentősebb és legrelevánsabb szükségletek kiválasztása érdekében. Ezeknek az szükségleteknek az EMVA-rendeletben meghatározott egyedi kiemelt területekhez kell kapcsolódniuk.

35

A vizsgált vidékfejlesztési programok formális és általános módon azonosítják a szükségleteket és gyakran csak újrafogalmazzák az előre meghatározott kiemelt területeket. Néhány ilyen példát mutat be a 5. háttérmagyarázat.

5. háttérmagyarázat.

Példák a szükségletek általános megfogalmazására, illetve előre meghatározott elemek újrafogalmazására

Írország: A „célirányos és megfelelően tervezett agrár-környezetvédelmi rendszer” mint szükséglet általánosan megfogalmazott leírása a következőt tartalmazza: „A megfelelően kialakított, tervezett, figyelemmel kísért és irányított intézkedések hozzájárulnak a különféle iránymutatások, stratégiák stb. keretében meghatározott írországi célkitűzések eléréséhez”.

Románia: „A munkahelyek számának növelése és diverzifikálása a vidéki térségekben” nem több, mint a 6a. kiemelt terület címének („Diverzifikálás és munkahelyteremtés”) átfogalmazása.

Lengyelország: „A biológiai sokféleség helyreállítása és megőrzése, beleértve a Natura 2000 és a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeket” nem több, mint a 4a. kiemelt terület címének („A biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken […]”) átfogalmazása.

36

A vizsgált vidékfejlesztési programok közül egy sem tartalmazta az azonosított szükségletek számszerűsített leírását. Ez megnehezíti, sőt akár lehetetlenné is teszi a programozási szakaszban annak vizsgálatát, hogy a tervezett pénzügyi támogatás arányos vagy releváns-e az azonosított szükségletek kielégítése szempontjából. Ehhez hasonlóan a szükségletek számszerűsített leírásának hiánya az értékelési szakaszban is hátráltatni fogja annak vizsgálatát, hogy az azonosított szükségleteket milyen mértékben teljesítették a kiválasztott intézkedések.

37

A vizsgált vidékfejlesztési programok közül csak Spanyolország (La Rioja) és Olaszország (Campania) sorolta be prioritás szerint a szükségleteket.

38

Annak ellenére, hogy a rendeletek ezt nem írják elő, véleményünk szerint a szükségletek azonosítása során a programozási folyamatnak figyelembe kellene vennie az előző időszakok tanulságait is. A vidékfejlesztési programok ismétlődő szakpolitikai eszközök, és a vidékfejlesztési célkitűzéseket jelentős mértékű folytonosság jellemzi. A vizsgált vidékfejlesztési programokban azonban nem található utalás az előző időszakokban végrehajtott vidékfejlesztési intézkedések eredményeire.

Az intézkedések kiválasztása
39

Az intézkedések kiválasztásának indokolása érdekében a vidékfejlesztési programoknak ismertetniük kellene az azonosított szükségletek, a meghatározott célok és a kiválasztott intézkedések közötti kapcsolatot is.

40

A gyakorlatban azonban a vidékfejlesztési programok felépítése megnehezíti ennek a kapcsolatnak a megállapítását. A választott intézkedésekről szóló információk főleg a tervezett fellépések bemutatására szorítkoznak, és – a vidékfejlesztési célkitűzésekre vonatkozó általános hivatkozáson túlmenően – ritkán tájékoztatnak egyértelműen a ténylegesen várt eredményekről (lásd: 6. háttérmagyarázat). Következésképpen nehéz lesz bemutatni, hogyan és milyen mértékben felelnek meg a kiválasztott intézkedések (vagy alintézkedéseik) az azonosított szükségleteknek.

6. háttérmagyarázat.

Példák a vidékfejlesztési célkitűzésekre való általános hivatkozásokra

Görögország: M4.1. – „A főképp minőségi mezőgazdasági termékekre összpontosító mezőgazdasági üzemek támogatása javítani fogja a versenyképességüket és megkönnyíti az új piacokra való belépésüket […]. Növelni fogja továbbá a kedvezményezettek jövedelmét és hozzájárul a munkahelyteremtéshez és megtartáshoz.”

Románia: M4.1. – „A 4.1. intézkedés hozzá fog járulni: a mezőgazdasági üzemek általános teljesítményének javításához a mezőgazdaság versenyképességének növelésével, a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásával és a termékeik minőségének javításával; a kis- és közepes méretű üzemek szerkezetátalakításához és kereskedelmi célú üzemmé történő átalakításukhoz; a mindenfajta beruházásra alkalmazandó uniós standardoknak való megfeleléshez; integrált élelmiszerláncok létrehozása és előmozdítása érdekében, a termékek mezőgazdasági üzemi szinten történő feldolgozása és közvetlen értékesítése révén a mezőgazdasági termékek értékének növeléséhez.”

41

A vidékfejlesztési programoknak az intézkedésekhez rendelt finanszírozást is indokolniuk kellene. A vizsgált vidékfejlesztési programok közül egy sem tartalmazott arra vonatkozó indoklást vagy elemzést, hogy a finanszírozás releváns és az érintett célok szempontjából megfelelő mértékű volt-e. Nézőpontunk szerint az egyes intézkedésekhez rendelt összegek egyszerű felsorolása önmagában nem jelent igazolást vagy bizonyítékot a finanszírozás megfelelő mértékéről.

Az új teljesítménymérési keretrendszer csak korlátozottan lesz képes erősíteni az eredményközpontúságot

A közös monitoring- és értékelési rendszer rendelkezik fejlesztési potenciállal, de az eredmények mérése terén korlátai is vannak

42

A rendeletek előírják, hogy a partnerségi megállapodásoknak és a vidékfejlesztési programoknak tartalmazniuk kell a szakpolitikai célkitűzések eredményes és hatékony megvalósításával közvetlen kapcsolatban álló előzetes feltételek teljesítésének értékelését.

43

Ezzel összefüggésben a közös rendelkezésekről szóló rendelet által meghatározott „Statisztikai rendszerek és eredménymutatók” előzetes feltételkészlet (EAC G7) előírja a hatékony i. eredménymutató- és ii. statisztikaiadat-gyűjtő rendszer meglétét28. Az eljárás ennek ellenére csak formalitás volt, mivel a Bizottság azt gondolta, hogy a közös monitoring- és értékelési rendszer megléte elegendő az EAC G7 megfelelő teljesítésének biztosításához. A Bizottság rendelete ezért ebben a vonatkozásban általános mentességet nyújtott a tagállamoknak29.

44

Ennek megfelelően a legtöbb vidékfejlesztési programban az EAC G7-t annak ellenére teljesítettnek tekintették az általános mentesség alapján, hogy a gyakorlatban nem értékelték. A vidékfejlesztési politikára előirányzott uniós kiadásokról szóló 12/2013. sz. különjelentésünkben megállapítottuk, hogy az eredményekről gyűjtött adatok nem voltak eléggé megbízhatóak, azaz a Bizottság hatékony statisztikaiadat-gyűjtő rendszer létezésére vonatkozó további bizonyítékok vagy ellenőrzések nélkül hagyta jóvá a legtöbb vidékfejlesztési programot.

45

Az a tény, hogy bizonyos, az általunk kiválasztottaktól eltérő vidékfejlesztési programokat irányító tagállami hatóságok úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák a mentességet, és az EAC G7-et nem teljesítettnek értékelték30, azt mutatja, hogy nem kellene szemet hunyni e kérdés fölött.

46

A megbízható adatok gyűjtésére szolgáló hatékony rendszer mellett a teljesítményméréshez szükség van megfelelő mutatók megállapítására és az ezekről történő beszámolásra is. Ezzel kapcsolatban az ellenőrzésünk megerősítette a Számvevőszék 2014-es éves jelentésének következtetését: „Az egyes alapokra közös mutatók bevezetése fontos lépés, de kialakításukban korlátok vannak”31.

47

Szerencsés, hogy az EMVA-rendelet az összes vidékfejlesztési programra alkalmazandó közös mutatókat állapít meg. Ez segíteni fog az input/output mutatók harmonizálásában a vidékfejlesztési politikai szintjén, és fejlődést jelent a vidékfejlesztési politika végrehajtásának monitoringját illetően is.

48

Ehhez hasonlóan a 2017-re és 2019-re kibővített éves végrehajtási jelentések készítését előíró új követelmény32 is elősegíti majd, hogy eredménymutatók használatával lehessen számszerűsíteni a programok eredményeit, és hogy választ lehessen kapni számos közös értékelési kérdésre.

49

A jelenleg futó programok monitoringja mellett ez kellő időben releváns információkkal szolgálhat a következő programozási időszakról szóló döntésekhez, és így előrelépést jelenthet annak az ördögi körnek a felszámolásában, hogy az új programok tartalmát az előző időszakokban elért eredményekkel kapcsolatos elégséges információk nélkül határozzák meg (lásd: 11. és 38. bekezdés).

50

Az ismertetett újítások ellenére az EMVA-rendelet által előírt közös output- és eredménymutatók csak korlátozottan alkalmasak (lásd: a 7. háttérmagyarázat példái) a vidékfejlesztési programok teljesítménnyel kapcsolatos eredményességének és hatékonyságának mérésére, mert:

 • egyes output-mutatók valójában input-mutatók;
 • a legtöbb eredménymutató nem felel meg az „eredménymutató” meghatározásának, mert többnyire százalékosan kifejezett output-mutatók, amelyek korlátozott segítséget jelentenek a közös értékelési kérdések megválaszolásában.

7. háttérmagyarázat.

Példák a közös monitoring- és értékelési rendszerben tévesen besorolt output/eredménymutatókra

Példa helytelenül outputmutatóként besorolt input-mutatókra

Az „O.1: Összes közkiadás” egyáltalán nem ismerteti a program eredményeit (ami az output meghatározása), hanem csak a program végrehajtásához használt közforrásokat mutatja meg, ami az input pontos meghatározása.

Példa helytelenül eredménymutatóként besorolt outputmutatóra:

„R4: olyan mezőgazdasági üzemek százalékos aránya, amelyek minőségrendszerekben, helyi piacokon és rövid ellátási láncokban, valamint termelői csoportokban/szervezetekben való részvételük céljából támogatásban részesültek”, beleértve a támogatást kapó üzemek százalékos arányát – ez a legjobb esetben is output-mutató („a program számszerűsített outputjai”). Nem törekszik a támogatott mezőgazdasági üzemek által a minőség, a helyi piacok vagy a rövid ellátási láncok vonatkozásában elért eredmények („a program által a közvetlen célcsoport, illetve kedvezményezettek javára kifejtett azonnali hatások”) érzékeltetésére.

51

Noha a tagállamok további mutatókat adtak hozzá a vizsgált vidékfejlesztési programokhoz, ezek közül a legtöbb nem felelt meg az eredménymutató meghatározásának, és nem fog jobb alapot nyújtani a program közvetlen kedvezményezettjeinél bekövetkező azonnali hatások értékeléséhez, amint ez a 8. háttérmagyarázatból kitűnik.

8. háttérmagyarázat.

Példák további, eredménymérésre nem használható output/célmutatókra

Példa egy további outputmutatóra a román vidékfejlesztési programban:

„A 7.2. alintézkedés keretében finanszírozott víz/szennyvíz-infrastruktúra hossza (km).”

Példa egy további célmutatóra a francia (Lotaringia régióbeli) vidékfejlesztési programban:

„Természeti csapások következtében kárt szenvedett mezőgazdasági potenciál helyreállítása által érintett terület”.

Példa egy további outputmutatóra az ír vidékfejlesztési programban:

„Nem termelő beruházásokhoz nyújtott támogatási műveletek száma”.

52

Egyes tagállamok azonban hasznos és releváns eredménymutatókat határoztak meg a támogatási intézkedések szintjén, mint például „A támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek gazdasági méretének (standard output) átlagos százalékos növekedése” vagy „A támogatásban részesülő mezőgazdasági üzemek átlagos mérete az üzleti terv végrehajtása után”33. 2016-os éves jelentésében34 a Számvevőszék elemzi és összehasonlítja az egyéb intézmények – például az Egészségügyi Világszervezet, a Világbank és az OECD – által kialakított teljesítmény-beszámolási módokat. A bevált gyakorlat e példáit a Bizottság és a tagállami hatóságok is terjeszthetnék és felhasználhatnák.

Az „eredményességi tartaléknak” alig van vagy egyáltalán nincs ösztönző hatása

53

A 2014–2020-as programozási időszakban a teljesítményorientáltság és a célkitűzések megvalósításának elősegítése érdekében a partnerségi megállapodásoknak és programoknak tartalmazniuk kell egy, az esb-alapokra előirányzott források körülbelül 6%-ának megfelelő eredményességi tartalékot. Ezek az erőforrások jelenleg nem hozzáférhetők, de a vidékfejlesztési programok teljesítménymérési keretének 2019-re tervezett felülvizsgálatát követően rendelkezésre lehet bocsátani őket, ha bizonyos követelményeket teljesítettek vagy meghaladtak35.

54

Hangsúlyozni kell, hogy míg az eredményességi tartalék létrehozásának kötelezettsége a 2014–2020-as programozási időszak új eleme, maga a koncepció nem új, bizonyos mértékben már használták az előző időszakokban, bár a teljesítményt tekintve korlátozott hatással. Példaként megemlíthető, hogy már a 2000–2006-os programozási időszakban a strukturális alapok esetében is alkalmaztak – jóllehet más folyamatok által irányított – eredményességi tartalékot. Amint azonban már az 1/2007. sz. különjelentésben36 is megállapítottuk, az eredményességi tartalék nem a teljesítményre összpontosított, hanem „azt elsősorban a kiadások maximalizálására használták fel, nem pedig arra, hogy a kiadásokat olyan területekre összpontosítsák, amelyek különösen eredményesnek bizonyultak”. Ehhez hasonló megállapítást tettünk a 2013-as és 2014-es éves jelentéseinkben37 is: „az eredményességi tartalék hatása, az eredményre történő jobb összpontosítás ösztönzését illetően, valószínűleg elenyésző lesz”.

A tartalékhoz való hozzáférés megállapítására használt teljesítménymutatók nem mérik az eredményeket, hanem csak az inputokat és outputokat számszerűsítik
55

Amikor meghatározott mérföldköveket és célértékeket használnak az eredményességi tartalékhoz való hozzáférés ellenőrzéséhez, a tagállamok kötelesek előre meghatározott teljesítménymutatókat alkalmazni, illetve helyettesíteni és/vagy kiegészíteni azokat a vidékfejlesztési programban meghatározott más releváns outputmutatókkal38.

56

Az összes kiválasztott vidékfejlesztési program használta a Bizottság rendeletében javasolt 15 előre meghatározott mutatót, amelyek kisszámú további mutatóval egészültek ki. Ezeket a mutatókat azonban csak korlátozott mértékben lehet használni teljesítménymérésre.

57

Először: a bizottsági rendelet39 az előre meghatározott mutatókat nem eredménymutatóknak tervezte, hanem kifejezetten outputmutatóknak, amelyekbe például beletartozik a kedvezményezettek vagy a beruházási műveletek száma, a mezőgazdasági területek vagy a lefedett sokaság. Példaként említhető, hogy az egyik javasolt mutató – az egyes prioritásokhoz tartozó összes közkiadás – valójában egy inputmutató (lásd: 50. bekezdés), amely az elköltött pénz mennyiségére, és ezáltal a forrásfelhasználásra összpontosít.

58

Másodszor: a bizottsági rendelettel40 összhangban a kiválasztott vidékfejlesztési programokban a tagállamok által használt összes további mutató – például a projektek vagy kedvezményezettek száma, a mezőgazdasági terület vagy a lefedett sokaság – szintén outputmutató volt (lásd: 9. háttérmagyarázat).

9. háttérmagyarázat.

Példák további, nem az eredményt mérő teljesítménymutatókra

Görög vidékfejlesztési program: „Azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek a száma, akik legalább egy részletet megkapnak 2018 végéig”.

Romániai vidékfejlesztési program: „Vízmegtakarítási beruházások által lefedett terület (ha)”.

Lengyel vidékfejlesztési program: „A mezőgazdasági termelési potenciál megsemmisülésének megelőzésére irányuló beruházás kedvezményezettjeinek száma (3B)”.

59

Ennek következtében az „eredményességi tartalékhoz” való hozzáférés biztosítása az eredmények mérése helyett a kiadások és a közvetlen output mérésén alapul. A teljesítménymérési keret nem foglalkozik azzal, hogy a vidékfejlesztési programok elérik-e célkitűzéseiket vagy elvárt eredményeiket. Hasonló megállapítás szerepel a Kohéziós Alap előzetes feltételrendszeréről és eredményességi tartalékáról szóló különjelentésben41.

Néhány irányító hatóság túl szerény célértékeket tűzött ki a tartalékhoz való hozzáférésre vonatkozóan
60

Korábban a Számvevőszék és a Bizottság kiemelte42, hogy „eredendő kockázatok állnak fenn arra vonatkozóan, hogy a tagállamok túl alacsony mércét állítanak a mérföldkövek és célértékek tekintetében, hogy elkerüljék a nemteljesítést, és nem tesznek megfelelő erőfeszítést a pontos és megbízható adatok bejelentésére, hogy elkerüljék a nem megfelelő teljesítmény miatti szankciókat”.

61

Megállapítottuk, hogy a tagállami hatóságok hajlamosak voltak visszafogott célértékeket állítani, ezáltal csökkentve az előre meghatározott célok nemteljesítésének kockázatát (lásd: 4. ábra); a vizsgált vidékfejlesztési programokban a 2018-ra (azaz a hétéves programozási időszak ötödik évének végére) kitűzött célértékek a 2014–2020-as programozási időszakhoz kapcsolódó teljes közkiadásnak átlagosan csak a 28%-át teszik ki (a részarányok a görögországi 22%-tól az írországi 51%-ig terjednek). Ezeknek a célértékeknek nagyon jelentős hányada nem a 2014–2020-as szabályok szerinti új kötelezettségvállalásokhoz, hanem a 2007–2013-as időszak szabályai alapján finanszírozott műveletekhez kapcsolódik43.

4. ábra.

A teljesítménymérési keretben meghatározott célkitűzés – a 2018-as kiadások célértéke százalékban kifejezve

Image: A teljesítménymérési keretben meghatározott célkitűzés – a 2018-as kiadások célértéke százalékban kifejezve

Megjegyzés: Mivel a 2014–2020-as programozási időszak alapján támogatható kiadások utolsó éve 2023, ez – feltételezve, hogy a kiadások egyenlően oszlanak meg az időszak egészében (az egyes vidékfejlesztési programok jóváhagyásától 2023-ig) – átlagosan 41%-os kiadási szintet eredményezne 2018-ban.

Forrás: Vidékfejlesztési programok adatain alapuló számvevőszéki elemzés.

62

Ezenfelül az EAC G7 mentesség (lásd: 4245. bekezdés) miatt nincs a meglévő teljesítménymérési rendszer eredményességének és megbízhatóságának ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség. A tagállami hatóságokat szinte semmi sem ösztönzi a jelenlegi rendszereik javítására, mivel ennek elvégzését követően gyakrabban kellene alulteljesítésről beszámolniuk.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet kialakításának bizonyos jellemzői tovább korlátozták az eredményességre való ösztönzést
63

A közös rendelkezésekről szóló rendelet egyéb tervezési hiányosságai, amelyekre már korábban rámutattunk44, tovább korlátozzák az eredményességi tartalék potenciális ösztönző szerepét:

 1. ha az adott prioritás releváns mérföldköveit nem sikerül elérni, az eredményességi tartalékot át lehet helyezni más, ugyanazon tagállamon belüli prioritásokhoz45;
 2. a pénzügyi szankciók nem alapulhatnak eredménymutatókon, és különböző jogi rendelkezések tovább korlátozzák az alkalmazható szankciók körét46.

A programozási folyamat jelentős erőfeszítést követelt a Bizottságtól és a tagállamoktól, a vidékfejlesztési programok végrehajtása mégis lassabban kezdődött meg, mint az előző időszakban

A vidékfejlesztési programoknak korlátozott szerepe van a tervezésben

64

A vidékfejlesztési támogatások programozása többlépcsős folyamat (lásd: 5. ábra). A tagállamonkénti pénzügyi allokációról és a stratégiai jogszabályi keretről az Európai Parlament és a Tanács dönt a vidékfejlesztési programok kidolgozása előtt. A regionális programok mellett döntő tagállamok esetében a régiónkénti pénzügyi allokációról a tagállamok döntenek, mielőtt benyújtják a vidékfejlesztési programokat a Bizottsághoz. A döntésüket nem kell megindokolni.

65

Az EMVA-rendelet47 előírja, hogy a vidékfejlesztési programoknak meg kell indokolniuk a kezelni kívánt szükségleteket, valamint a kiválasztott vidékfejlesztési prioritásokat, kiemelt területeket és intézkedéseket és a kapcsolódó célértékeket. Ezenkívül magyarázatot kell adniuk arra, hogy a kiválasztott intézkedések milyen módon fognak hozzájárulni a releváns kiemelt területekhez és vidékfejlesztési prioritásokhoz. Azonban a vidékfejlesztési program fő célkitűzése valójában az előre meghatározott keretben előzetesen előirányzott pénzügyi támogatás felhasználásának megtervezése.

5. ábra.

A vidékfejlesztési programok alkotják a programozási eljárás utolsó lépését

Image: A vidékfejlesztési programok alkotják a programozási eljárás utolsó lépését

Adminisztratív teher az Európai Bizottság és a tagállamok számára

66

A vidékfejlesztési programok előkészítésének és jóváhagyásának az új kereten belül történő megtervezése érdekében 2012-ben a DG AGRI létrehozott egy, a 2013 utáni időszakkal foglalkozó vidékfejlesztési munkacsoportot, hogy segítsenek a tagállamoknak a 2014–2020 közötti időszak vidékfejlesztési programjainak előkészítésében és biztosítsák a Bizottsággal való koordinációt. 2014-ben a DG AGRI létrehozott egy „Consistency Board” (konzisztenciai tanács) elnevezésű testületet is, hogy biztosítsa a vidékfejlesztésiprogram-tervezetek értékelési folyamatának átfogó egységességét.

67

A Belső Ellenőrzési Szolgálat lefolytatott egy vizsgálatot a jóváhagyási eljárás korai szakaszában, amely megállapította, hogy bár a vidékfejlesztési programok értékelésének és elfogadásának átfogó folyamatait alaposan előkészítették, ezek további megerősítésére lenne szükség. A fő hiányosságokat a rendeletben előírt határidők betartása (lásd: 81. bekezdés), a teljesítménnyel kapcsolatos elemek értékeléséhez kapcsolódó (pl. bizonyos előzetes feltételekre és mutatókra, illetve az esb-alapok közötti jobb koordináció iránti igényre vonatkozó) hiányosságok és a szabályozási keret összetettségére visszavezethető eredendő hibakockázat terén azonosították. Kisebb mértékben a Belső Ellenőrzési Szolgálat azonosított olyan területeket is, amelyek esetében a belső iránymutatás fejlesztése szükséges48.

68

A vidékfejlesztési programok kidolgozásának megkönnyítése érdekében a Bizottság számos útmutatót készített a tagállamoknak (ellenőrzésünk céljára 37, több mint 1500 oldalnyi útmutatót tartalmazó listát állítottunk össze). Az előkészítő eljárás részét képezte a rendelettervezetek és az útmutató-tervezetek konzultációs célú megosztása a Bizottsággal és a tagállamok képviselőivel, hogy biztosítsák bizonyos fő fogalmak egységes értelmezését, valamint a bevált, illetve elkerülendő módszerekkel kapcsolatos információcserét.

69

Az új programozási eljárás előkészítése magában foglalta a szakértelem és az információk DG AGRI-n belüli koordinációját és megosztását is. Ennek a célnak az elérésében a vidékfejlesztési munkacsoportot tematikus munkacsoportok támogatták, és a Consistency Board által érintett különböző témákat belső közlemények útján megosztották az érintett egységekkel és a vidékfejlesztési bizottság keretében a tagállamokkal is.

70

A DG AGRI létrehozott egy „vademecumot”, amely a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési programokra és 23 szabványosított – mintegy 1400, a felülvizsgálati és jóváhagyási eljárás során végrehajtandó különböző ellenőrzéseket tartalmazó – listára49 terjedt ki, és részletesen ismertette a vidékfejlesztési programok értékelésére és jóváhagyására irányuló operatív feladatokat. A dokumentum gyakorlati támogatást nyújtott a személyi állománynak, a Főigazgatóságon belüli eljárások egységesítésének szándékával. Belső vezetői információs rendszert (RDIS2) hoztak létre a programok jóváhagyási és monitoringfolyamatainak kezelésére.

71

A fent ismertetett számos intézkedés jól szemlélteti, hogy a Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett támogatás nyújtására és az eljárások összehangolására. A folyamat a szakpolitikai keret összetettségét is tükrözi.

72

A tagállamok által előkészítendő és a Bizottság által jóváhagyandó fő programozási dokumentumok mennyisége is jellemzi, hogy milyen megterhelő volt ez a folyamat. A jogszabályban foglalt követelmények – különösen a tagállamok által a vidékfejlesztési program nagyon részletes és bonyolult struktúrájának részeként benyújtandó információk mennyisége – igen nagy terjedelmű, gyakran ezer oldalasnál is hosszabb dokumentumok létrejöttét eredményezte.

73

A 12 megvizsgált vidékfejlesztési program több mint 9000 oldalt, a kapcsolódó partnerségi megállapodások pedig 4000 oldalt tettek ki. Ha ezt kivetítenénk 28 tagállamra és 118 vidékfejlesztési programra, ez hozzávetőleg 100 000 oldalnyi programozási dokumentumot jelentene (23 különböző nyelven), ami valószínűleg több mint kétszerese az előző programozási időszak számainak (lásd: 2. táblázat).

2. táblázat.

A fő programozási dokumentumok becsült oldalszáma

A benyújtott dokumentumok oldalszáma 2014–2020-as időszak 2007–2013-as időszak
Partnerségi megállapodás (ország) Vidékfejlesztési program Vidékfejlesztési program
Belgium (Vallónia) 183 620 391
Dánia 204 505 336
Németország (BW) 236 858 718
Írország 244 456 457
Görögország 341 1 192 633
Spanyolország (Rioja) 370 764 566
Franciaország (Lotaringia) 324 785 381
Olaszország (Campania) 722 1 090 422
Ausztria 244 843 370
Lengyelország 246 735 400
Románia 460 786 432
Egyesült Királyság (Anglia) 428 743 403
Összesen 4 002 9 377 5 509
Átlag 334 781 459
Partnerségi megállapodások és vidékfejlesztési programok száma 28 118 94
74

Ez az összetettség és mennyiség, valamint a megnövekedett adminisztratív teher magában hordozta annak kockázatát, hogy a végrehajtó szervek rendkívüli mértékben a bürokratikus követelményekre fognak összpontosítani50. Mindez hozzájárult a vidékfejlesztési programok jóváhagyásának késedelméhez is, ami késleltette az új programok tényleges megkezdését is.

Az új jogi keretet később hagyták jóvá, mint az előző időszakban

75

A 6. ábra összehasonlító összegzést nyújt a két időszakra vonatkozó szabályozási keretek előkészítésének időtartamáról.

6. ábra.

A jogalkotási csomagokról szóló tárgyalások – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakok összehasonlítása

Image: A jogalkotási csomagokról szóló tárgyalások – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakok összehasonlítása

1) A bizottsági javaslattól az elfogadásig.

2) Az uniós rendelet elfogadásától a végrehajtási rendelet elfogadásáig.

Forrás: Európai Számvevőszék.

76

Az Európai Parlamentben és a Tanácsban a vidékfejlesztési politika jogalkotási csomagjáról folytatott viták szorosan kapcsolódtak a programozási időszak alatt rendelkezésre álló uniós finanszírozás teljes összegét meghatározó többéves pénzügyi keret (TPK) vitájához. A Tanács és az Európai Parlament csak 2013 decemberében, azaz egy hónappal az új programozási időszak kezdete előtt fogadta el a 2014–2020-ra vonatkozó TPK-t és a közös rendelkezésekről szóló rendeletet. A Bizottság végrehajtási rendeletét 2014 júliusában tették közzé, ami azt jelenti, hogy az általunk vizsgált vidékfejlesztési programok többségét a végrehajtási rendelet hatálybalépése előtt készítették el és nyújtották be első alkalommal.

A legtöbb partnerségi megállapodást és vidékfejlesztési programot időben benyújtották

77

Az alaprendeletek 2013. decemberi késedelmes elfogadása után a partnerségi megállapodások benyújtásának határidejét 2014 áprilisára tűzték ki. A tagállami hatóságok betartották ezt a határidőt51.

78

A tagállamoktól ezután elvárták, hogy a partnerségi megállapodásaik megkötése után legfeljebb három hónappal nyújtsák be a vidékfejlesztési programjaikat52. Az általunk ellenőrzött vidékfejlesztési programokat a tagállami és regionális hatóságok 2014. április és október között nyújtották be. Az általunk áttekintett vidékfejlesztési programoknak az egyharmada esetében nem tartották be a három hónapos határidőt.

79

Ez az ütemterv azt jelentette, hogy a partnerségi megállapodások előkészítését, sőt részben letárgyalását is a vonatkozó uniós rendeletek elfogadása előtt kellett elvégezni. A vidékfejlesztési programokat is a partnerségi megállapodásokkal párhuzamosan kellett előkészíteni és megtárgyalni, és a legtöbbet még a vonatkozó bizottsági végrehajtási rendelet elfogadása előtt benyújtották.

A Bizottság jóváhagyási eljárása túllépte a határidőt

80

Miután a tagállami hatóságok benyújtották vidékfejlesztésiprogram-tervezetüket, a Bizottságnak három hónapon belül közölnie kellett az észrevételeit a tagállamokkal és hat hónapon belül jóvá kellett volna hagynia a vidékfejlesztési programot, „feltéve, hogy a Bizottság által tett észrevételeket megfelelően figyelembe vették”53.

81

A legtöbb esetben a Bizottság nem tudta tartani az első, három hónapos határidőt (észrevételek megküldése a tagállamoknak). A Belső Ellenőrzési Szolgálat vizsgálati jelentése (lásd: 67. bekezdés) megállapította, hogy 98 vidékfejlesztési program esetében a Bizottság észrevételeit a jogszabályban megállapított három hónapos határidő után fogadták el. A Belső Ellenőrzési Szolgálat a késedelmeket a bonyolult jogszabályi környezetnek, valamint a vidékfejlesztési programok terjedelmének és összetettségének tulajdonította.

82

A második, hat hónapos határidő (végleges jóváhagyás) betartását nehezebb megítélni, mert az észrevételeket tartalmazó levél és a tagállami hatóság elfogadható válasza – további információ, illetve módosított vidékfejlesztési program – közötti időt nem veszik figyelembe (felfüggesztés), a Bizottság észrevételeinek megválaszolására pedig nincs a tagállamot jogilag kötelező érvényű határidő. Ebből következően, bár a hat hónapos határidőt a legtöbb esetben betartották az eljárási idő felfüggesztését előíró szabály alkalmazásával, a kiválasztott vidékfejlesztési programok benyújtása és elfogadása között eltelt valós időtartam sokkal hosszabb volt.

83

Amint a 3. táblázatban látható, a mintánkban szereplő vidékfejlesztési programok elfogadásának átlagos időtartama az eredeti benyújtás időpontjától számítva 11,3 hónap volt. Ez két hónappal hosszabb, mint az előző időszakban ugyanarra a mintára nézve szükséges átlagos időtartam volt.

3.táblázat.

A mintánkban szereplő vidékfejlesztési programok eredeti benyújtása és végleges elfogadása között eltelt átlagos időtartam hónapokban

Az első benyújtás és a Bizottság észrevételeit tartalmazó levél között eltelt idő 3,9
Az észrevételeket tartalmazó levél és a tagállam általi ismételt (végső) benyújtás között eltelt idő 6,7
Az ismételt (végső) benyújtás és a végleges jóváhagyás között eltelt idő 0,7
Összesen 11,3
84

Összességében a Bizottság az első program benyújtását követő 20 hónapon belül (2014. áprilistól 2015. decemberig) jóváhagyta mind a 118 vidékfejlesztési programot. Ez a 2007–2013-as programozási időszak 94 vidékfejlesztési programjának 24 hónap alatt (2006. decembertől 2008. decemberig) történt jóváhagyásához54 képest kedvező eredmény.

Az erőfeszítések ellenére a vidékfejlesztési programok végrehajtása lassabban indult el, mint az előző időszakban

85

Ezek az erőfeszítések nem jelentették azt, hogy a vidékfejlesztési programokat korábban hagyták volna jóvá, mint az előző időszakban (lásd: 7. ábra).

7.ábra.

A Bizottság jogalkotási javaslatától a vidékfejlesztési programok jóváhagyásáig terjedő általános időtartam – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakok összehasonlítása

Image: A Bizottság jogalkotási javaslatától a vidékfejlesztési programok jóváhagyásáig terjedő általános időtartam – a 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakok összehasonlítása

1) A bizottsági javaslattól az elfogadásig.

2) Az uniós rendelet elfogadásától a végrehajtási rendelet elfogadásáig.

3) Az első partnerségi megállapodás vagy vidékfejlesztési program benyújtásától az utolsó partnerségi megállapodás vagy vidékfejlesztési program elfogadásáig tartó időszak.

Forrás: Európai Számvevőszék.

86

A késedelmes elfogadások miatt a tagállami hatóságok csak 2015 közepén tudták elkezdeni a vidékfejlesztési programok többségének végrehajtását (a vidékfejlesztési programok mindössze 37%-át hagyták jóvá 2015 júniusának végéig). A Bizottság a vidékfejlesztési programok 20%-át 2015 novemberében és decemberében hagyta jóvá, ezért több vidékfejlesztési program végrehajtása csak 2016-ban, a programozási időszak harmadik évében kezdődött meg.

87

2014-ben55 egyetlen tagállam sem jelentett be kiadásokat, és az EMVA kapcsán bejelentett teljes halmozott kiadás 2015-ben56 a 2014–2020-as pénzügyi ütemterv 3,8%-át, 2016-ban57 pedig 10,2%-át tette ki. Ez azt jelenti, hogy az EMVA pénzügyi ütemtervében szereplő összegek mintegy 90%-át még nem költötték el 2017 elejéig. Ez az arány magasabb, mint az előző, 2007–2013-as programozási időszakban, amikor 2010 elején a pénzügyi ütemterv 83%-a nem volt még elköltve. Az előző programozási időszakhoz hasonlóan ez a késői kezdés ahhoz vezet, hogy a kiadások a programozási időszak második felében fognak koncentrálódni.

88

A vidékfejlesztési program végrehajtásának a programozási időszak második felére sűrítése növeli annak a kockázatát, hogy túlzottan nagy hangsúly helyeződjön az elkülönített forrásoknak a programozási időszak végéig történő felhasználására58.

Visszatérő problémát jelentenek a késedelmesen induló programok

89

A TPK programjainak végrehajtásában bekövetkező késedelmek visszatérő problémát jelentenek, amit már korábban is sok szakpolitikai területen észleltünk.

90

A 2014–2020-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról készített tájékoztatónkban59 jeleztünk két, ebből a helyzetből származó fő kockázatot:

 • „az elkövetkező években ismét felhalmozódnak a kötelezettségvállalások és a hátralékos kifizetések, mivel néhány tagállamnál nehézségekbe ütközik, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket 2020, sőt akár 2023 (a 2014–2020-as kiadási programok támogathatósági időszakának utolsó éve) előtt fel tudják használni;”
 • „ a Bizottságnak kevés alkalma lesz a 2020 utáni TPK-ra vonatkozó javaslatának benyújtását (2017 vége) megelőzően, hogy tényeken alapuló értékelések révén levonja a tanulságokat a 2014–2020-as TPK keretében zajló uniós kiadási programok kidolgozásáról, működéséről és eredményeiről.”60
91

Ezeknek a kockázatoknak a kezelése érdekében javasoljuk, hogy a hosszú távú stratégiát és szakpolitikai döntéshozatalt hozzák összhangba a költségvetési ciklussal, és készüljön átfogó kiadási felülvizsgálat az új hosszú távú költségvetés elkészítése előtt.

92

Ezek a javaslatok hasznosak lehetnek a jövőbeli vidékfejlesztési politika előkészítésekor.

Következtetések és ajánlások

93

Az uniós vidékfejlesztési politika célja a mezőgazdaság versenyképesebbé tétele, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlat-politikai fellépés biztosítása, valamint a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területi fejlődésének megvalósítása, ezen belül munkahelyek létrehozása és fenntartása. Az Unió mintegy 100 milliárd eurót irányzott elő a 2014–2020-as időszak kiadásaira, de jelenleg jelentős a lemaradás ezen a téren (lásd: 86. és 87. bekezdés).

94

Az EMVA a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez nyújt pénzügyi támogatást a tagállamok által készített és a Bizottság által jóváhagyott nemzeti vagy regionális vidékfejlesztési programok keretében.

95

A 2014–2020-as uniós keretstratégia egyik célkitűzése az eredmények előtérbe helyezése volt. Az ennek elérésére irányuló erőfeszítések azonban azzal a visszatérő problémával szembesültek, hogy az új programozási időszak tervezésének megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre az előző időszakok kiadásaira és eredményeire vonatkozó megfelelő, releváns adatok.

96

Megvizsgáltuk, hogy az új 2014–2020-as jogszabályi keret tükrözi-e a teljesítményre helyezett nagyobb hangsúlyt, valamint hogy az új programozási folyamat lehetővé teszi-e jó minőségű, a jobb eredményeket potenciálisan elősegítő vidékfejlesztési programok létrejöttét. Bár a keretstratégia az eredményalapú megközelítés fokozását célozta, az elfogadott vidékfejlesztési programok hosszú és bonyolult dokumentumok, és olyan hiányosságokat tartalmaznak, amelyek hátráltatni fogják a teljesítményre és eredményekre nagyobb hangsúlyt fektető ambiciózus célkitűzések elérését.

97

Megvizsgáltuk a 2014–2020-as vidékfejlesztési politika programozási eljárását is, hogy ellenőrizzük, sikerült-e a megelőző időszakokhoz képest korábban elkezdeni ezeknek a vidékfejlesztési programoknak a végrehajtását, és ezáltal elkerülni a késedelmes kezdéssel együtt járó negatív következményeket.

98

Megállapítottuk, hogy a Bizottság erőfeszítései ellenére a vidékfejlesztési programok végrehajtását a korábbi programozási ciklusokhoz hasonlóan késve kezdték meg, és a tervezett kiadások felhasználása az első három év során még alacsonyabb volt, mint az előző időszakban.

99

A 2020 utáni KAP jelenleg politikai vita tárgyát képezi, így pillanatnyilag nem lehet tudni, hogy mi lesz a pontos formája a jövőben. Az ajánlásaink azzal a feltevéssel készültek, hogy a jövőbeli vidékfejlesztési politika jelentős részben folytonosságot fog mutatni a jelenlegi kerettel.

A 2014–2020-as programozási keret kialakítása ambiciózusabb, de a végrehajtást jelentős hiányosságok hátráltatják

100

Az EMVA más esb-alapokkal való integrálásának fő célja az uniós kiadások tematikus koncentrációjának növelése volt azáltal, hogy biztosítja a vidékfejlesztési programok egyértelmű hozzájárulását az Európa 2020 prioritásokhoz, de emellett a programok közötti koordináció, komplementaritás és szinergiák elősegítése is. Noha ez azt eredményezte, hogy a vidékfejlesztési programok összhangban állnak a stratégiai dokumentumokkal (például a partnerségi megállapodásokkal), a gyakorlatban a különböző programozási dokumentumok közötti bonyolult kapcsolatok miatt nehéz értékelni, hogy a vidékfejlesztési programok mennyiben járultak hozzá a tematikus célkitűzésekhez. A vidékfejlesztési programok és más esb-alapok programjai közötti komplementaritás, szinergiák és koordináció nem kellőképpen kidolgozottak (1729. bekezdés).

1. ajánlás

A 2020 utáni programozási időszak előkészítésekor a teljesítmény- és eredményközpontúság növelése, a vidékfejlesztési és más programok közötti integráció fokozása és a vidékfejlesztési programok által a stratégiai célkitűzésekhez nyújtott hozzájárulás értékelésének javítása érdekében:

 1. a Bizottság biztosítsa, hogy szakpolitikai javaslatai továbbfejlesszék a programok egymással való következetességére vonatkozó követelményeket;
 2. a tagállamok határozzák meg, hogyan fogják a koordinációs, komplementaritási és szinergiás mechanizmusokat az uniós szabályokkal összefüggésben végrehajtani, nyomon követni és ezekről beszámolni.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2020 vége az a) pontra és 2022 a b) pontra vonatkozóan

101

Bár a Bizottság igyekezett kiegyensúlyozni a vidékfejlesztési programokban ismertetendő információmennyiséget, az általunk megvizsgált vidékfejlesztési programok igen hosszúak voltak, és a kiterjedt új tartalmi követelmények teljesítése jelentős adminisztratív erőfeszítést követelt a tagállami hatóságok részéről.

102

Ennek ellenére a fő célt, azaz a sajátos területi szükségletek jobb kezelését, valamint az azonosított szükségletek és a kiválasztott támogatási intézkedések közötti kapcsolatok egyértelműbb bemutatását nem sikerült teljesíteni (3041. bekezdés).

2. ajánlás

A vidékfejlesztési stratégiák egyszerűsítése és hasznosságuk fokozása, ugyanakkor a programozási folyamat kezelhetővé és hatékonnyá tétele érdekében a Bizottság vizsgálja felül a programozási dokumentumok kialakítását azok tartalmának egyszerűsítésére, valamint a 2020 utáni programozási időszakra vonatkozóan az előírások számának csökkentésére való tekintettel. A programozási dokumentum struktúráját különösen azokra az összetevőkre és lehetőségekre kellene korlátozni, amelyek létfontosságúak a vidékfejlesztési kiadások helyes megtervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2020 vége.

Az új teljesítménymérési keretrendszer csak korlátozottan lesz képes erősíteni a teljesítmény- és eredményközpontúságot

103

A közös monitoring- és értékelési rendszerben ott rejlik a lehetőség a vidékfejlesztési politika nyomon követési módjának javítására, ami újabb lépést jelentene annak az ördögi körnek a feloldása felé, hogy az új programok tartalmát az előző időszakokból származó naprakész eredmények nélkül határozzák meg. Az adatgyűjtés minőségére irányuló megfelelő értékelések hiánya azonban, kombinálva a mutatók kiválasztása terén feltárt hiányosságokkal és azzal a ténnyel, hogy a legtöbb eredménymutató nem felel meg az „eredménymutató” definíciójának, jelentősen akadályozza a szakpolitikai eredmények és az Európa 2020 stratégiához való hozzájárulásuk mérését (4252. bekezdés).

104

Az „eredményességi tartalék” félrevezető elnevezés, mert a teljesítmény-felülvizsgálathoz használt mutatók nem mérik a szakpolitikai eredményeket, hanem kifejezetten a kiadások és a közvetlen output mérésére törekednek. Ebből kifolyólag a teljesítménymérési keret nem nyújt információt a vidékfejlesztési programok célkitűzéseiről és várható eredményeiről. Ezenkívül a vizsgálat megerősítette annak eredendő kockázatát, hogy a vidékfejlesztési programok szerény mérföldköveket és célértékeket határoztak meg az alulteljesítés esetében bekövetkező lehetséges szankciók elkerülése érdekében. Az eredményességi tartalék mindamellett akkor sem vész el, ha nem sikerül teljesíteni a vonatkozó mérföldköveket, mivel át lehet csoportosítani más prioritásokhoz, és a potenciális pénzügyi szankciók nem az eredménymutatókon alapulnak (5363. bekezdés).

3. ajánlás

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítsa, hogy a kibővített 2019-es éves végrehajtási jelentés egyértelmű és átfogó tájékoztatást nyújtson a programok eredményeiről, és hogy az általános értékelési kérdésekre adandó válaszok jobb alapot biztosítsanak a következő programozási időszak számára.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége.

4. ajánlás

A 2020 utáni programozási időszak előkészítése során a Bizottság pontosabban határozza meg a különféle mutatótípusokat, hogy egy sor olyan közös, eredményorientált mutató álljon rendelkezésre, amelyek alkalmasabbak a vidékfejlesztési intézkedések eredményeinek és hatásának értékelésére. Ebben a folyamatban hasznosak lehetnek más nemzetközi szervezeteknek (pl. WHO, Világbank és OECD) a teljesítmény- és eredményorientáltság tekintetében szerzett tapasztalatai és az általuk már kidolgozott megoldások.

A Bizottság mozdítsa elő és könnyítse meg a nemzeti együttműködést és kapcsolattartást is a teljesítménymérés tekintetében nemzeti szinten kidolgozott bevált gyakorlatok megosztása érdekében.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2019 vége.

5. ajánlás

A 2020 utáni prorgamozási időszakra vonatkozóan a Bizottság vizsálja felül és tekintse át a jelenlegi rendszer végrehajtásából származó tapasztalatokat, beleértve a következőket:

 1. az eredményességi tartalék hatása;
 2. az eredményességi tartalékhoz való hozzáférés megállapítására használt teljesítménymutatók megfelelősége;
 3. a pénzügyi szankciók alkalmazása az alulteljesítés kezelése érdekében.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2020 vége.

A programozási folyamat jelentős erőfeszítést követelt a Bizottságtól és a tagállamoktól, a vidékfejlesztési programok végrehajtása mégis lassabban kezdődött meg, mint az előző időszakban

105

A vidékfejlesztési támogatás programozása többlépcsős folyamat, amelynek a vidékfejlesztési programok kidolgozása csak az utolsó szakaszát képezi. A tagállamonkénti pénzügyi allokációról és a stratégiai jogi keretről az Európai Parlament és a Tanács dönt a programtervezetek elkészítése előtt. A vidékfejlesztési programokra ezért inkább a tagállami és európai elképzeléseket összeegyeztető eszközökként kell tekinteni, mintsem olyan dokumentumokra, amelyek a nulláról indítják el a nemzeti vidékfejlesztési stratégiák felépítésének folyamatát (6465. bekezdés).

106

A vidékfejlesztési programoknak az előzőekben bemutatott többlépcsős folyamatban játszott meglehetősen korlátozott szerepe ellenére az összes vidékfejlesztési program elkészítése és jóváhagyása jelentős adminisztratív erőfeszítést igényelt a Bizottságtól és a tagállamoktól. A jogi keret elfogadásának (2013. december) hosszú késedelme hatással volt a programozási dokumentumok benyújtásának és jóváhagyásának határidejére; mindez a vidékfejlesztési program összetett tartalmi követelményeivel együtt azzal a következménnyel járt, hogy a vidékfejlesztési programok jóváhagyására és az új programok végrehajtásának megkezdésére csak a programozási időszak kezdete után került sor (6674. bekezdés).

107

A Bizottság összesen 118 vidékfejlesztési programot hagyott jóvá egy 20 hónapos időszakon belül (2014. áprilistól 2015. decemberig), ami jóval kedvezőbb a 2007–2013-as programozási időszak adatainál, amikor 24 hónap alatt 94 vidékfejlesztési program jóváhagyására került sor. Az erőfeszítések ellenére azonban a vidékfejlesztési programokat később hagyták jóvá, mint az előző időszakban, és a többségük végrehajtása csak 2015 közepén, illetve néhány esetben 2016-ban kezdődött el (7584. bekezdés).

108

Következésképpen 2017 elejéig (a programozási időszak negyedik éve) az EMVA pénzügyi ütemtervében szereplő összegek mintegy 90%-át még nem költötték el, míg az előző időszakban ez az adat 83% volt. Ez veszélyezteti a pénzügyi ütemterv teljes végrehajtását, és felveti annak kockázatát, hogy a hangsúly ismét a felhasználásra kerül, ami ellentétes a Bizottság által ösztönzött eredményközpontú megközelítéssel (8588. bekezdés).

109

A TPK programjainak végrehajtásában bekövetkező késedelmek általános és visszatérő problémát jelentenek, amelyek növelik annak kockázatát, hogy túlzott figyelem helyeződik a felhasználásra, és az új TPK megtervezése az előző TPK keretében teljesített uniós kiadások eredményeinek megismerése előtt történik meg (8992. bekezdés).

6. ajánlás

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vegye fontolóra a hosszú távú stratégia és a szakpolitikai döntéshozatal összehangolását a költségvetési ciklussal, és végezzenek átfogó kiadási felülvizsgálatot az új hosszú távú költségvetés elkészítése előtt.

Annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési programokat a következő programozási időszak kezdetén jóvá lehessen hagyni, a Bizottság a 2020 utáni vidékfejlesztési politikára vonatkozó jogszabályjavaslatait kellő időben készítse el.

Ajánlott megvalósítási határidő a Bizottság számára: 2018 vége.

A jelentést 2017. szeptember 27-i luxembourgi ülésén fogadta el a Phil WYNN OWEN számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök

Mellékletek

I. melléklet

A hat uniós vidékfejlesztési prioritás és a 18 kiemelt terület

Az EMVA-rendelet 5. cikke meghatározza a hat – 18 kiemelt területre bontott – uniós vidékfejlesztési prioritást:

 1. a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
  1. az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben;
  2. a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából;
  3. az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban;
 2. a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre:
  1. valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából;
  2. a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése;
 3. az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása. különös tekintettel a következő területekre:
  1. az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció;
  2. a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat-megelőzés és -kezelés támogatása;
 4. a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre:
  1. a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása;
  2. a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve;
  3. a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása;
 5. az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre:
  1. a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása;
  2. a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása;
  3. a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése;
  4. a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése;
  5. a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban;
 6. a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre:
  1. a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése;
  2. a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben;
  3. az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és minőségük javítása a vidéki térségekben.”

II. melléklet

Az esb-alapok 11 tematikus célkitűzése

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, illetve az egyes alapok Szerződéseken alapuló célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében minden egyes esb-alap a következő tematikus célkitűzéseket támogatja:

 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
 2. az ikt-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
 3. a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
 6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
 8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem;
 10. az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
 11. a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

Az EMVA-rendelet 5. cikke: „E prioritások mindegyike hozzájárul

 • az innovációval,
 • a környezettel,
 • valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez.”

III. melléklet

A 2007–2013-as és a 2014–2020-as vidékfejlesztési programok fő tartalmi elemeinek összehasonlító összegzése

2007–2013-as vidékfejlesztési program: Az 1974/2006/EK rendelet II. melléklete.

Megjegyzés: A számok a II. melléklet bekezdéseire vonatkoznak.
2014–2020-as vidékfejlesztési program: A 808/2014/EK rendelet I. melléklete.

Megjegyzés: A számok az I. melléklet bekezdéseire vonatkoznak.
Félkövér betűk: az előző időszakhoz képest új elemek.
3.1. SWOT-elemzés 3. Előzetes értékelés
3.2. Az erősségek és gyengeségek kezelésére kiválasztott stratégia 4. A SWOT-elemzés és a szükségletek azonosítása, valamint a szükségletek felmérése a SWOT-elemzésből származó információk alapján
3.3. Előzetes értékelés, amely többek között a közép- és hosszú távú szükségleteket azonosítja 5. A stratégia leírása
3.4. A korábbi programozási időszak alatt ugyanazon programozási térségben a vidékfejlesztésre fordított pénzügyi erőforrások hatása 6. Az előzetes feltételrendszer értékelése
4. A választott prioritások indoklása 7. A teljesítménymérési keret leírása
5. A javasolt intézkedések leírása, a beruházási intézkedések esetében beleértve annak bizonyítékát is, hogy a támogatást azonosított területi szükségleteket tükröző célkitűzésekhez rendelték 8. A kiválasztott intézkedések ismertetése, beleértve a kiemelt területekhez nyújtott hozzájárulást, a kiválasztási kritériumok meghatározásának alapelveit, valamint az igazolhatóság és ellenőrizhetőség leírását
6. Pénzügyi terv: az EMVA-ból származó éves hozzájárulás és tengelyenkénti bontása 9. Értékelési terv
7. Intézkedésenkénti indikatív bontás (euróban, teljes időszakra) 10. Pénzügyi ütemterv: az EMVA éves hozzájárulása és az összes intézkedéshez nyújtott EMVA-hozzájárulások régiótípusok szerinti mértékének bontása
10. Információ az egyéb közös agrárpolitikai eszközökből, illetve a kohéziós politikán keresztül finanszírozott intézkedésekkel meglévő komplementaritásról. 11. Mutatókat tartalmazó terv
12. 1. A rendelet VIII. mellékletében foglalt output-, eredmény-, kiindulási és hatásmutatók közös jegyzéke, valamint a nemzeti és/vagy regionális szükségleteket tükröző további mutatók alapján felépített monitoring- és értékelési rendszerek leírása. 14. Információ az egyéb uniós eszközök, különösen az esb-alapok és az 1. pillér között meglévő komplementaritásról.
18. Előzetes igazolhatósági, ellenőrizhetőségi és hibakockázat-értékelés

A Bizottság válaszai

Összefoglaló

III

A többek között a Számvevőszék által megfogalmazott észrevételek alapján a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben bevezetett új elemek megteremtették „az eredményekre és hatásokra vonatkozó jövőbeni jelentéstétel [megfelelő] alapjait”. A Bizottság ezáltal nagyobb hangsúlyt fektethet az eredményközpontúságra, miközben a forrásfelhasználás és a szabályszerűség javítása céljából is további intézkedéseket hozhat (például összpontosítás azokra a területekre, ahol az Európai Unió egyértelműen hozzáadott értéket teremthet, hasznos teljesítményadatok közlése, valamint a további egyszerűsítésre irányuló, bizottsági és tagállami szintű törekvések továbbvitele).

IV

A Bizottság meglátása szerint komoly erőfeszítések történtek „az eredményekre és hatásokra vonatkozó jövőbeni jelentéstétel [megfelelő] alapjait” megteremtő elemeknek a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben történő bevezetése érdekében. A Bizottság ezáltal nagyobb hangsúlyt fektethet az eredményközpontúságra, miközben a forrásfelhasználás és a szabályszerűség javítása céljából is további intézkedéseket hozhat.

A Bizottság emellett úgy véli, hogy a teljesítményre és az eredményekre való fokozott odafigyelésnek köszönhetően még jobb eredmények születhetnek majd.

A programok időtartama a két időszakban alkalmazott eltérő követelmények és formátumok miatt nehezen összehasonlítható.

V

A jogszabályok késedelmes elfogadása ellenére jó ütemben halad a végrehajtás a mostani programozási időszakban.

VI a)

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, de megjegyzi, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

Ugyanakkor vállalja, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségek kínálkoznak az egyes programok közötti következetesség további javítására a későbbi jogalkotási javaslatok kidolgozásával összefüggésben.

b)

A Bizottság ugyan elfogadja ezt az ajánlást, azonban nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

Ugyanakkor vállalja, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségek kínálkoznak a programozási dokumentumokra vonatkozó követelmények szerkezetének és szintjének lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésére. Ez a kérdéskör már szóba került a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló bizottsági közlemény kidolgozásával összefüggésben.

c)

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

d)

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást. Jóllehet a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020-at követő időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, mindazonáltal vállalja, hogy megvizsgálja a KAP egészére vonatkozó teljesítménymérés javításának lehetőségeit. Ez a kérdéskör már szóba került a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló bizottsági közlemény kidolgozásával összefüggésben.

e)

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

f)

A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, amennyiben a politikai folyamat a megfelelő mederben lezajlott.

VII

A Bizottság a rá vonatkozó mértékig elfogadja az ajánlást és úgy tekinti, hogy már megkezdte végrehajtását. A Bizottság által 2017 márciusában közzétett fehér könyv Európa jövőjéről általános vitafolyamatot indított el Európának a 2025-ig tartó időszakban megteendő útjáról, köztük Európa pénzügyi kilátásairól, amelyeket az uniós pénzügyek jövőjéről szóló, 2017. június 28-i vitaanyag határoz meg részletesen. A politikai folyamatot a kiadási programok hatékonyságának, eredményességének és uniós hozzáadott értékének felülvizsgálata egészíti ki. Ez előmozdítja a pénzügyi eszközök új generációjának kialakítását és az uniós költségvetés korszerűsítését.

Bevezetés

8

A partnerségi megállapodások tagállami stratégiákat jelöltek ki az uniós célkitűzéseknek az európai strukturális és beruházási alapok programozásával történő eléréséhez.

9

A finanszírozási programok nem kizárólag az Európa 2020 stratégia végrehajtására irányulnak.

10

A többek között a Számvevőszék által megfogalmazott észrevételek alapján a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben bevezetett új elemek megteremtették „az eredményekre és hatásokra vonatkozó jövőbeni jelentéstétel [megfelelő] alapjait”. A Bizottság ezáltal nagyobb hangsúlyt fektethet az eredményközpontúságra, miközben a forrásfelhasználás és a szabályszerűség javítása céljából is további intézkedéseket hozhat (például összpontosítás azokra a területekre, ahol az Európai Unió egyértelműen hozzáadott értéket teremthet, hasznos teljesítményadatok közlése, valamint a további egyszerűsítésre irányuló, bizottsági és tagállami szintű törekvések továbbvitele).

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó programozási időszak indulásával összefüggésben, a tagállamokkal egyetértésben létrejött a KAP közös monitoring- és értékelési keretrendszere, amely közös platformként szolgál a programok által a meghatározott szakpolitikai célkitűzések elérése felé tett előrelépés kiemelt figyelemmel kíséréséhez és jelentéséhez. A tagállami programokban felhasználandó célkitűzéseket, mutatókat, célszámokat és részcélokat tartalmazza.

11

Ahogy azt a 18. bekezdésben a Számvevőszék is elismerte, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó keretszabályozás a korábbi programozási időszakokból származó tapasztalatokra építkezett, és követte a Számvevőszék egyes ajánlásait.

Emellett az előző programozási időszak teljes időtartama alatt végzett ellenőrzések, vizsgálatok és értékelések lényeges információkkal szolgáltak a programok végrehajtásáról.

1. háttérmagyarázat. Az új időszak tervezéséhez nem állnak rendelkezésre releváns információk

Első bekezdés: A 11. bekezdésre adott válaszában a Bizottság már említette, hogy a 2000–2006 között végrehajtott vidékfejlesztési programok utólagos értékelésének összefoglalásában szereplő információkat és a programozási időszak teljes időtartama alatt végzett ellenőrzéseket is figyelembe vette.

Második bekezdés: Az értékelések eredményei a 2007–2013-as programozási időszak során folyamatosan rendelkezésre álltak (folyamatos értékelés).

A 2000–2006 között végrehajtott vidékfejlesztési programok utólagos értékelésének összefoglalása ugyan csak 2012 februárjában vált véglegessé, de a tervezetekben foglalt információkba időben betekinthettek a bizottsági szolgálatok.

Észrevételek

17

A partnerségi megállapodások azt hivatottak még lehetővé tenni, hogy az alapok a Szerződésen alapuló célkitűzéseikkel összhangban érjék ez egyedi célkitűzéseiket.

18

A Bizottság tudomásul veszi, a Számvevőszék azon felismerését, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó szabályozási keret a korábbi programozási időszakokból származó tapasztalatokra építkezett.

19

Első francia bekezdés: A vidékfejlesztés esetében a „megerősített beavatkozási logika” a szakpolitika egyedi célkitűzéseinek (kiemelt területek) tisztázásából és az e célkitűzésekhez tartozó célszámok meghatározására vonatkozó követelményből is fakad. A többcélú jellegükre tekintettel az intézkedések programozhatóságának rugalmasabbá tétele szintén eredményközpontúbbá tette a vidékfejlesztési programokat.

Közös válasz a 20. és 21. bekezdésre

A hat uniós vidékfejlesztési prioritás és a hozzájuk kapcsolódó kiemelt területek az EMVA egyedi célkitűzései fényében a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseit tükrözik a KAP Szerződésen alapuló célkitűzései alapján. Ez teljes mértékben összhangban van a közös rendelkezésekről szóló rendelet alapelveivel ((20) preambulumbekezdés) és rendelkezéseivel (9. cikk). Következésképpen egyértelmű kapcsolat van a vidékfejlesztési prioritások és a közös rendelkezésekről szóló rendelet tematikus célkitűzései között.

22

A partnerségi megállapodásokat és a vidékfejlesztési programokat kellő részletességgel határozták meg. A partnerségi megállapodások és a vidékfejlesztési programok közötti következetesség összességében véve a tagállami/regionális hatóságok által a bizottsági szolgálatokkal szorosan együttműködve végzett, összehangolt stratégiai tervezésből, valamint a különböző szinteken folytatott információcseréből és koordinációból fakad. Ezért nem tekinthető könnyen biztosíthatónak.

Második franciabekezdés: Ez a következetesség a Bizottság és a tagállamok közötti, részletekbe menő tárgyalások eredménye.

23

Az egyes (vonatkozó) tematikus célkitűzések eléréséhez a vidékfejlesztési programokon keresztül nyújtott való pénzügyi és tárgyi hozzájárulásokat a partnerségi megállapodások rögzítik. Ezek a hozzájárulások az egyes tematikus célkitűzésekhez tartozó összes kiemelt területre vonatkozó mutatók összesített értékét tükrözik, ezért könnyen számszerűsíthetők. A vidékfejlesztési intézkedések a prioritások és a kiemelt területek célkitűzéseinek elérésére szolgáló eszközök. Többcélú jellegüknél fogva nem lehet előre meghatározni egyedüli közvetlen megfelelést az intézkedések és a tematikus célkitűzések között. Az ilyen megfelelés azonban nyilvánvalóvá válik, ha az intézkedéseket például programozás eredményeképpen a kiemelt területekhez társítják.

24

A vidékfejlesztési mutatókat mindegyik releváns tematikus célkitűzés tekintetében számszerűsítették, és belefoglalták a partnerségi megállapodásokba (lásd a Bizottság 23. bekezdésre adott válaszát). Annak értékelése, hogyan járultak hozzá a vidékfejlesztési és egyéb uniós kiadási eszközök az Európa 2020 stratégia egészének végrehajtásához, vizsgálati kérdés.

2. háttérmagyarázat. Példa a 4. intézkedésből - Tárgyi beruházások

Második bekezdés: Az intézkedést helyesen programozták arra a négy prioritásra vonatkozóan, amelynek megvalósításához hozzá kell járulnia.

A programozással érintett kiemelt területeken az intézkedéssel nyújtott pénzügyi hozzájárulás ismert. A finanszírozási tervek alintézkedés útján történő kidolgozásának lebonyolítása rendkívül bonyolult és megterhelő lenne.

Harmadik bekezdés: Különféle beavatkozásokra (és ezáltal intézkedésekre) van szükség a prioritásokra és a kiemelt területekre épülő szakpolitikai célkitűzések eléréséhez. Ez elengedhetetlen a szakpolitika eredményességéhez, ugyanakkor nem eredményez bonyolult kombinációt az egyes prioritások/tematikus területek esetében.

27

A Campania régióbeli (olasz) vidékfejlesztési program jó példa arra, hogyan lehet a partnerségi megállapodás szintjén az esb-alapok közötti összhang biztosítása érdekében meghatározott rendelkezéseket működési szempontból részletesen kidolgozni a program szintjén a széles sávú rendszerek esetében (lásd a 3. háttérmagyarázat első franciabekezdésére adott választ). Írországban is hasonló intézkedéseket vezettek be.

Bizonyított tény, hogy a vidékfejlesztési programok, illetve más esb-alapok, az I. pillérből nyújtott támogatások és a közszféra más eszközei között komplementaritás és szinergia van: például igazgatási szinten több tagállam is nemzeti koordinációs struktúrákat léptetett életbe, monitoringbizottságaik pedig kölcsönösen részt vesznek egymás ülésein (Dánia, Írország, Egyesült Királyság/Anglia).

28

A Bizottság tevékenyen szorgalmazta a szinergiák és a komplementaritás megteremtését az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása terén, azonban a végrehajtásról a tagállamok döntenek saját hatáskörükben. Közülük néhányan éles válaszvonalat húztak az alapok között, hogy elkerüljék az esetleges kettős finanszírozást.

3. háttérmagyarázat. Példa olyan komplementaritási információkra, amelyek túl általánosak vagy túl korlátozottak volt az elhatároláshoz

Első bekezdés:

Első franciabekezdés: A 2. tematikus célkitűzésre vonatkozóan a partnerségi megállapodás rögzíti, hogy vidéki területeken az EMVA az ERFA-val együtt, a tagállami, illetve regionális alapokkal összhangban működik annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges infrastruktúra rendelkezésre álljon az érintett területeken az Európa 2020 stratégia alapján létrejött új generációs hálózatok célkitűzéseinek eléréséhez. Különösen a források elmaradottabb vidéki területeken való összpontosulásának biztosítása érdekében élveznek prioritást a kis- és közepes méretű és az alacsony népsűrűségű települések az EMVA keretében végrehajtott beavatkozások esetében. Ezenkívül e területeken az EMVA rendszerint a széles sávú rendszerek helyi hurkával kapcsolatos beavatkozásokat finanszírozza. Az ERFA, az EMVA, valamint a fejlesztési és kohéziós alap keretében finanszírozott beruházásokkal érintett területeket feltérképezték az olasz nemzeti új generációs hálózat tervében, hogy a különböző beavatkozások kiegészítsék egymást. A vidékfejlesztési program 14. fejezetének 3. pontja tükrözi ezt a szinergiát. Az 5.1. fejezet táblázatot tartalmaz, amely összesíti az azonosított szükségleteket a partnerségi megállapodásban foglalt GYELV-elemzés és elvárt eredmények, valamint a vidékfejlesztési célkitűzésekre tekintettel más alapokkal biztosítandó komplementaritás alapján.

A vidékfejlesztési program 14. fejezetének 3. pontja emellett ismerteti az esb-alapok felhasználását irányító hatóságok körében elfogadott intézményi koordinációs mechanizmust.

Második franciabekezdés: A Bizottság szerint ezek kellően konkrét információk.

Harmadik franciabekezdés: Az EMVA kiegészíti az ESZA-t. Konkrét információkkal és részletek szerepelnek például a vidékfejlesztési program 14. fejezetében (a 14.1.1. szakasz 3. pontjában) és az 5.1. fejezetben.

Második bekezdés: A román vidékfejlesztési program 14. fejezete részletekbe menően tárgyalja a komplementaritást (más operatív programokkal és a KAP 1. pilléréből nyújtott támogatással összefüggésben egyaránt). A Számvevőszék észrevételében mindössze rövid részt idéz a komplementaritással foglalkozó fejezetből.

29

A Bizottság iránymutatásai csak kiegészítik a tagállami jelentéstételre vonatkozó, jogilag kötelező erejű rendelkezéseket.

30

A vidékfejlesztési programozás során célszámokat kell meghatározni az egyes kiemelt területek eredménymutatókra vonatkozóan, míg bemeneti/kimeneti mutatókat az intézkedések/alintézkedések szintjén kell alkalmazni.

33

A Bizottság úgy véli, hogy a szükségletek és az intézkedések közötti kapcsolat megnyilvánul a vidékfejlesztési programokban. Ezt a tényt előrevetíti a programok szerkezete, emellett a vidékfejlesztési programok 4. és 5. fejezete rendelkezik is erről. Ezenkívül a 8.2. fejezet értelmében mindegyik intézkedés leírása egyértelműen megjelöli a fedezett szükségletekkel fennálló kapcsolatot.

35

A programozási logikában a 4. fejezet (GYELV-elemzés és a szükségletek azonosítása) a programozási terület aktuális helyzetének mutatókon és minőségi adatokon alapuló általános leírását, majd GYELV-elemzést tartalmaz. Az ezt követően kidolgozott 5. fejezet (A stratégia leírása) a 4. fejezetre épül. Mivel a jelenlegi vidékfejlesztési programozás mögött meghúzódó logika az egyes kiemelt területekre külön összpontosít, a szükségleteket és a belőlük fakadó intézkedéseket szintén kiemelt területenként kellene csoportosítani.

5. háttérmagyarázat. Példák a szükségletek általános megfogalmazására, illetve előre meghatározott elemek újrafogalmazására

Első bekezdés: A vidékfejlesztési programok stratégiai része ismerteti a szükségleteket az egyes kiemelt területekre vonatkozóan. Ismeretes például, hogy az ír vidékfejlesztési program például kiterjedt és részletes rendszert határoz meg a biológiai sokféleség terén, ezzel lehetővé téve, hogy a parcellák szintjén elégítsék ki a biodiverzitással kapcsolatos szükségleteket. Ez a fajta részletesség a vidékfejlesztési program 10. intézkedésében és mellékletében nyilvánul meg, a vidékfejlesztési program stratégiai részében ugyanis nem kaphatott volna helyet.

Második bekezdés: A román vidékfejlesztési programnál egyértelmű és jól meghatározott szükséglet a vidéki munkahelyteremtés.

Harmadik bekezdés: A szükségletek általános azonosítása az előzetes értékelésen és a korábbi programozási időszakokban szerzett tapasztalatokon alapul, és szorosan összefügg a lengyel partnerségi megállapodás szintjén végzett elemzéssel. Hangsúlyozandó, hogy bizonyos lényeges információkat a vonatkozó intézkedések, valamint az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos csomagok általános leírásában is közöltek.

36

A szükségletek ismertetése több, GYELV-elemzéssel részletezett és számszerűsített szempontot is tartalmaz. Példaként a legfontosabb szükségletek esetében a leírás és a GYELV-elemzés egyértelműen tükrözi azoknak a problémáknak a nagyságrendjét, amelyek leküzdését a vidékfejlesztési program prioritásaként jelölték meg. Emellett a szükségletek prioritásának meghatározása kiválasztási szempontok használatával is történhet.

Az olasz, Campania régióbeli vidékfejlesztési program esetében az 5.1. fejezet témakör szerint csoportosítja a szükségleteket (innováció: 2. és 3. prioritás, környezetvédelem: 4. és 5. prioritás, szolidaritás: 6. prioritás). A vidékfejlesztési program a kezdeti ötven szükségletből huszonhattal foglalkozott arra tekintettel, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzései és az olasz partnerségi megállapodás, az EMVA célkitűzései, valamint a más alapokkal való komplementaritás szempontjából lényegesek voltak. Bizonyos szükségletek regionális sajátosságokból fakadnak.

A szükségletek számszerűsített leírásának hiánya az értékelési szakaszban nem hátráltatja majd a vizsgálatot, mivel az értékelések a megjelölt szakpolitikai célokhoz, nem pedig a szükségletekhez mérik a vidékfejlesztési programok eredményességét és hatékonyságát (lásd a minőségi jogalkotás eszköztárát). Ezenkívül az idővel esetleg változó szükségletek előzetes számszerűsítése az értékelés céljából csak relatív.

Az előzetes értékelések nem mutatták ki, hogy határozott következetesség lenne a költségvetési juttatások és a vidékfejlesztési program célkitűzései között.

37

A román vidékfejlesztési programban intézkedések kiválasztásával és kiválasztási szempontok alkalmazásával határozták meg a prioritásokat.

38

A korábbi programozási időszakokból levont tanulságokat ismertették, illetve beépítették a vonatkozó intézkedések leírásába. A vidékfejlesztési programok 5.1. fejezete kifejezetten említést tesz róluk az előzetes értékelést végző szakemberektől származó észrevételekkel együtt.

A nyilvános meghallgatások és a félidős értékelések eredményét nem vették figyelembe az intézkedések kialakítása során.

40

A vidékfejlesztési programokban az elvárt eredményeket és a hozzájuk tartozó célszámokat célkitűzésenként (vagyis kiemelt területenként) és nem az egyes eszközök (vagyis intézkedések) szintjén határozták meg. A szakpolitikai célkitűzéseket valóban több intézkedés együttes alkalmazásával lehet elérni. Az intézkedések leírásai ezért szorítkoznak a tervezett fellépésekre (vagyis a „kimenetre”).

Értékeléseket kell végezni arról, hogyan járulnak hozzá a kiválasztott intézkedések azoknak a célkitűzéseknek az eléréséhez, amelyekhez kapcsolódóan kiválasztották őket.

6. háttérmagyarázat. Példák a vidékfejlesztési célkitűzésekre való általános hivatkozásokra

Első bekezdés: A versenyképesség javulását és a munkahelyteremtést későbbi szakaszban kell vizsgálni. A célszámokat célkitűzésenként és kiemelt területenként határozták meg. A vidékfejlesztési program számszerűsített célokat tartalmazó táblázata megjelöli azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítanák a számszerűsített célok elérését.

Második bekezdés: A célszámokat célkitűzésenként és kiemelt területenként, nem pedig intézkedésenként határozzák meg.

41

A költségvetési juttatások, illetve az intézkedések és kiemelt területek közötti átfogó következetességet az azonosított szükségletek és számszerűsített célok tekintetében gyakran előzetes értékelésekkel ellenőrizték. Az értékelésekkel kapcsolatos információkat ugyan nem ültetik át módszeresen a programokba, a 2014–2020 közötti időszakban végzett előzetes értékelések összefoglalása megerősíti, hogy a legtöbb előzetes értékelés kitért a költségvetési juttatások következetességére. Az előzetes értékelést végző szakemberek által megfogalmazott, idevágó ajánlásokat figyelembe vették a programozási szakaszban.

43

A vidékfejlesztés esetében a jogi kerettel létrehozott közös monitoring- és értékelési rendszer részét képezik egyebek mellett a „közös kontextus-, eredmény- és kimeneti mutatók”, valamint az „adatgyűjtés, -tárolás és -továbbítás” (rendszere) (lásd az 1305/2013/EU rendelet 67. cikkét és a 808/2014/EU rendelet 14. cikkét). Ez a két elem alapesetben megfelel a Számvevőszék által említett két teljesítési kritériumnak, mivel ilyen statisztikai rendszer és számszerűsített eredménymutatók nélkül a tagállamok nem nyújthatták volna be és hagyathatták volna jóvá a programjaikat.

Mindazonáltal a 808/2014/EU rendelet I. melléklete 4.2.7. részében foglalat szerint ez az előzetes feltétel alkalmazandó volt, ami arra utal, hogy a Bizottság ellenőrizte, hogy a programok magukban foglalták-e közös monitoring- és értékelési rendszer minden elemét, és meghozták a megfelelő intézkedéseket, amennyiben az nem így volt.

44

A G7 előzetes feltételrendszert értékelték. Az előzetes feltételek csak a statisztikai adatok gyűjtésére szolgáló rendszer meglétét követelik meg. Annak eredményessége és megbízható adatok közlése elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik, ellenőrzését pedig más eszközökkel végzi el a Bizottság.

45

A G7 előzetes feltételrendszer alkalmazandó volt, ezért a tagállamok értékelték a teljesülését. Közülük csak kevesen jeleztek problémákat a közös monitoring- és értékelési rendszer összes elemének teljesülését illetően (lásd a Bizottság 43. bekezdésre adott válaszát).

47

Az EMVA-rendelet úgyszintén közös eredménymutatókat ír elő, amelyeket uniós szinten kell összesíteni.

48

A 2017. évi éves végrehajtási jelentések júliusban indult és jelenleg is zajló első értékelése azt mutatja, hogy az eredménymutatókat számszerűsítették, a közös értékelési kérdésekre pedig válaszoltak, figyelembe véve a vidékfejlesztési programok kihasználtságát.

50

A vidékfejlesztési programok eredményességét és hatékonyságát olyan, kibővített értékelések keretében mérik majd fel, amelyekben a közös monitoring- és értékelési rendszer mutatói csak az egyik eszközt jelentik, és további mutatók egészítik majd ki őket.

Második franciabekezdés: A Bizottság úgy véli, hogy a közös monitoring- és értékelési rendszer azon eredménymutatói, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben az eredménymutató fogalommeghatározásának, egyébként ésszerű viszonyítási alapot jelentenek az elérni kívánt eredményeknél azokon a kiemelt területeken, amelyekre meghatározták őket.

A közös mutatók meghatározásakor figyelembe kellett venni olyan kérdéseket, hogy minden tagállamban rendelkezésre állnak-e adatok, költséghatékony-e a rendszer, és mekkora a tagállamok számára elfogadható adminisztratív teher.

7. háttérmagyarázat. Példák a közös monitoring- és értékelési rendszerben tévesen besorolt output/eredménymutatókra

Második bekezdés: Lásd a Bizottság válaszát az 50. bekezdés második franciabekezdésére.

51

Jóllehet nem felelnek meg az eredménymutatók fogalommeghatározásának, a Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy ezek a programspecifikus mutatók segítséget jelenthetnek a programok értékelése során.

52

A meghatározott programoknál alkalmazott, hasznos programspecifikus mutatók nem használhatók mindegyik tagállamban, például adatgyűjtési problémák miatt.

Az „eredményközpontú uniós költségvetés” kezdeményezés keretében a Bizottság párbeszédet indított a nemzeti közigazgatási szervek, valamint az egyéb nemzetközi szervezetek, köztük az OECD megfelelő szakértőivel a teljesítménykeretekről a tanulságok levonása, valamint a bevált gyakorlatok meghatározása céljából. A megbeszélések során világossá vált, hogy egy teljesítménykeretnek fokozatosan kell fejlődnie, és nem készülhet „egy kaptafára”. A Bizottság folytatja a párbeszédet a szakértőkkel és érdekeltekkel, és figyelembe fogja venni annak eredményeit a következő többéves pénzügyi kerethez tartozó teljesítménykeret elkészítésekor.

54

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó szabályozási keret értelmében az eredményességi célok elérése tekintetében mutatkozó súlyos hiányosságok esetén az eredményességi felülvizsgálat eredményeképp (az 1303/2013/EU rendelet 22. cikkének (6) bekezdése) és záráskor (22. cikk (7) bekezdése) a Bizottságnak lehetősége lesz szankciókat alkalmazni az adott tagállammal szemben.

Az eredményességi tartalék csak az egyik eleme az eredményközpontúság előmozdításának. Az eredményorientáltság alapvető eleme az egyes programokba beépített intervenciós logika, amely összekapcsolja az output- és az eredménymutatókat.

A teljesítménymérési keret mechanizmust biztosít annak nyomon követéséhez, hogy megfelelően halad-e a prioritások végrehajtása. Az eredményességi tartalék ösztönzést nyújt a mérföldkövek eléréséhez, ami a kívánt eredmények elérésnek szükséges előfeltétele.

55

A közös rendelkezésekről szóló rendelet II. melléklete határozza meg azoknak a mutatóknak a fajtáit, amelyek a „kulcsfontosságú végrehajtási lépésként” és teljesítménymutatóként szolgáló részcélok meghatározásához felhasználhatók: a jogi előírások szerint az egyes prioritásokra vonatkozó teljesítménymérési keretnek pénzügyi mutatóból és teljesítménymutatóból kell állnia. Az eredménymutatók lehetőleg „szükség esetén és a támogatott szakpolitikai beavatkozásokkal szoros kapcsolatban” alkalmazandók.

56

Az egyedi mutatókra szintén a közös rendelkezésekről szóló rendelet II. mellékletében rögzített előírások vonatkoznak, ahogy arról a Bizottság az 55. bekezdésre adott válaszában említést is tesz. Az egyedi mutatók kiválasztása a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

57

A teljesítménymérési keretben foglalt mutatóknak a bizottsági rendeletben szereplő, tájékoztató jellegű jegyzéke a 808/2014/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében rögzített előírásokkal összhangban készült (lásd a Bizottság 55. bekezdésre adott válaszát).

A teljesítménymérési keretet alkotó mutatók többsége a jogi keret szerint a kimenetekhez kapcsolódik, vagyis a tényleges teljesítést tükrözi. Szükség esetén kulcsfontosságú végrehajtási lépések egészítik ki őket, amelyek a végrehajtás egy-egy lényeges, a teljesítménymutatók tekintetében 2023-ra teljesítendő célszámok eléréséhez szükséges szakaszára utalnak. Ez a kétfajta mutató az adott prioritás esetében a költségvetési juttatások többségét lefedi. Másrészről viszont a pénzügyi mutatók (összes közkiadás) a teljes prioritásra vonatkoznak, így lehetővé teszik az általános előrehaladás nyomon követését és a hatékonyság értékelésének előmozdítását.

58

A további mutatókra szintén a közös rendelkezésekről szóló rendelet II. mellékletében rögzített előírások vonatkoznak, ahogy arról a Bizottság az 55. bekezdésre adott válaszában említést is tesz.

59

A szakpolitikai célkitűzések elérése és a programok eredményközpontúsága több, egymásra ható tényezőtől függ, ilyen többek között a szükségletek megfelelő elemzése, a világos egyedi célokkal rendelkező, megbízható beavatkozási logika, a kiválasztási szempontokban tükröződő, jól megválasztott eredménymutatók, valamint az elérhető részcélokkal és célszámokkal rendelkező, körültekintően megtervezett teljesítménymérési keret is.

61

A részcélok a 2017. év végéig megvalósult teljesítések mérésére szolgálnak. A jelenleg tapasztalható, aránylag alacsony teljesítési szint főként azzal van összefüggésben, hogy számos program viszonylag későn indult, és némi időre van szükség ahhoz, hogy a programok megfelelő működési sebességet érjenek el, különösen a beruházási intézkedéseket illetően.

Az előző programozási időszakból átemelt intézkedések teljes értékű részét képezik a 2014–2020 közötti időszakban zajló programoknak, messzemenőkig hozzájárulnak azok célkitűzéseinek eléréséhez. A programozási időszak elején már folyamatban lévő műveletek értelemszerűen nagy mértékben hozzájárulhatnak a programozási időszak közepéig elért eredményekhez.

62

Az előzetes feltételek csak a statisztikai adatok gyűjtésére szolgáló rendszer meglétét követelik meg. Annak eredményessége és megbízható adatok közlése elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik, ellenőrzését pedig az előzetes feltételrendszer helyett más eszközökkel végzi el a Bizottság (lásd a Bizottság 44. bekezdésre adott válaszát).

63

A jelenlegi teljesítménymérési keret a társjogalkotókkal kötött megállapodás eredményeképpen jött létre.

a) A Bizottság véleménye szerint az eredményességi tartalék más prioritásokhoz való áthelyezése nem rendszerhiba: a finanszírozás elvész az érintett prioritás vagy intézkedés irányítói számára, tehát ez ösztönzőleg hat. Továbbá az, hogy a pénzeszközöket azokhoz a prioritásokhoz csoportosítják át, amelyek eredményesebben érik el az eredményeket, valójában az költségvetés általános teljesítményét növeli.

b) A Bizottság úgy véli, hogy a pénzügyi szankciók eredménymutatók alapján való megvalósíthatatlansága nem rendszerhiba: a Bizottság rendelkezésére álló pénzügyi szankciók érdemben nem alkalmazhatók eredménymutatók alapján, egyrészt az időzítés kérdése (az eredmények esetenként csak jóval a kimenetek után értékelhetőek), másrészt pedig külső tényezők befolyása miatt.

65

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vidékfejlesztési programok szerepe nagyrészt túlmutat az előzetesen előirányzott pénzügyi források egyszerű kiosztásán. Mindegyik vidékfejlesztési programhoz a vonatkozó uniós vidékfejlesztési prioritások megvalósítására irányuló stratégiát kell kidolgozni. Ehhez számba kell venni a szükségleteket a programozási területen, ennek megfelelően számszerűsített célkitűzéseket kell meghatározni, a vonatkozó intézkedéseket a kiválasztott célkitűzésekhez kell rendelni, és megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani az intézkedések végrehajtásához.

67

A Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak többségét ez idáig teljes mértékben végrehajtották, az érintett hiányosságokat tehát sikerült orvosolni.

70

A Számvevőszék által említett szám a lehetséges ellenőrzések teljes számát jelenti. Azonban nem mindegyiket kellett módszeresen végrehajtani, az elvégzett ellenőrzések végleges száma az értékelt program tartalmával volt összefüggésben.

71

A Bizottság felel a rendeletek végrehajtásáért, az összetettséget növelő elemek bevezetésének elkerüléséért, valamint a minél nagyobb mértékű egyszerűsítés előmozdításáért.

73

A partnerségi megállapodásokkal kapcsolatosan figyelembe kell venni, hogy a mostani időszakban egységes dokumentum váltja fel a tagállamoktól bekért öt (mindegyik esb-alaphoz egy) tagállami stratégiát.

Ami a programokat illeti, a teljes oldalszám 2014-2020 közötti időszakban tapasztalható növekedése egyben azt is jelzi, hogy több program működik (94-gyel szemben 118). Emellett az oldalszám a két időszakban alkalmazott eltérő követelmények és formátumok miatt nehezen összehasonlítható.

74

A jogi keret jóváhagyásának időpontjával összefüggésben elmondható, hogy az új programok korábban indultak, mint a 2007–2013 közötti időszak programjai.

76

A végrehajtási szabályokat, vagyis a 808/2014/EU bizottsági rendeletet nem sikerült a vonatkozó alap-jogiaktusok elfogadása előtt véglegesíteni.

A Bizottság és a tagállamok párhuzamosan dolgoztak a vidékfejlesztési programok előkészítésén/értékelésén, illetve a végrehajtási szabályokon.

83

Az, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszakban hamarabb sikerült elfogadni a jogi keretet, mint a 2014–2020 közötti időszakban, némi mozgásteret engedett az irányító hatóságoknak arra, hogy a programok hivatalos benyújtását megelőzően egyeztessenek a bizottsági szolgálatokkal. A 2014–2020 közötti időszakban főként azért igényelt némileg több időt a jóváhagyás, mivel ez a nem hivatalos előzetes egyeztetési időszak elmaradt.

84

A Bizottság értékeli, hogy a Számvevőszék elismerte a mostani programozási időszak jóváhagyási eljárásának gyorsabb lefolytatását.

A 2014–2020 közötti programozási időszakban az alap-jogiaktus elfogadásától az utolsó vidékfejlesztési program jóváhagyásáig 24 hónap telt el, szemben a 2007–2013 közötti programozási időszakkal, amikor mindez 39 hónapot vett igénybe (lásd a 7. ábrát).

85

Lásd a Bizottság 84. bekezdésre adott válaszát. A jelenlegi időszakban nem fogadható el program a rá vonatkozó partnerségi megállapodás megkötése előtt.

86

Az új programok jóváhagyása terén tapasztalható késedelem ellenére a vidékfejlesztési műveletek végrehajtásának a két programozási időszak közötti folytonosságát, valamint a vidéki területek utólagos támogatását az átmeneti szabályok elfogadása biztosította.

Lásd még a Bizottság 85. bekezdésre adott válaszát.

87

Abszolút értékben mérve a kifizetések ugyan még elmaradnak az előző időszakban kifizetett összegektől, de a jogszabályok késedelmes elfogadása ellenére jó ütemben halad a végrehajtás a mostani programozási időszakban.

88

Az átmeneti szabályok minden programnál biztosították a vidékfejlesztési műveletek végrehajtásának folytonosságát a két időszak között.

90

Első francia bekezdés: Az alap-jogiaktusok késedelmes elfogadása és a végrehajtás kezdeti késedelme ellenére a teljes keret 45%-át kitevő éves intézkedések nem csúsztak, a beruházások végrehajtásában tapasztalható késedelem pedig csökken.

Második francia bekezdés: A kibővített 2017. évi éves végrehajtási jelentés – benne az eredmények számszerűsítésével és a gyakori értékelési kérdésekre adott válaszokkal – csökkenti majd ezt a kockázatot.

A Bizottság együttes válasza a 91. és 92. pontra.

A Bizottság által 2017 márciusában közzétett fehér könyv Európa jövőjéről általános vitafolyamatot indított el Európának a 2025-ig tartó időszakban megteendő útjáról, köztük Európa pénzügyi kilátásairól, amelyeket az uniós pénzügyek jövőjéről szóló, 2017. június 28-i vitaanyag határoz meg részletesen. A politikai folyamatot a kiadási programok hatékonyságának, eredményességének és uniós hozzáadott értékének felülvizsgálata egészíti ki. Ez előmozdítja a pénzügyi eszközök új generációjának kialakítását és az uniós költségvetés korszerűsítését.

Következtetések és ajánlások

93

Az alap-jogiaktusok késedelmes elfogadása ellenére jó ütemben halad a végrehajtás.

95

Lásd a Bizottság 10. bekezdésre adott válaszát.

Az új vidékfejlesztési jogi keret több jellemzője is fokozza a szakpolitika eredményközpontúságát. Ide sorolható többek között a felülvizsgált közös monitoring- és értékelési rendszer, a célmeghatározásra és a célok elérése felé tett előrelépéssel kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó szigorúbb előírások, az intézkedések vonatkozó szakpolitikai célkitűzésekhez való hozzárendelésének nagyobb rugalmassága, eredményességi tartalék létrehozása, valamint az előzetes feltételrendszer bevezetése.

96

A Bizottság meglátása szerint komoly erőfeszítések történtek „az eredményekre és hatásokra vonatkozó jövőbeni jelentéstétel [megfelelő] alapjait” megteremtő elemeknek a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben történő bevezetése érdekében. A Bizottság ezáltal nagyobb hangsúlyt fektethet az eredményközpontúságra, miközben a forrásfelhasználás és a szabályszerűség javítása céljából is további intézkedéseket hozhat.

A Bizottság emellett úgy véli, hogy a teljesítményre és az eredményekre való fokozott odafigyelésnek köszönhetően még jobb eredmények születhetnek majd.

98

Az alap-jogiaktusok késedelmes elfogadása ellenére jó ütemben halad a végrehajtás.

99

A jövőbeli szakpolitikai kerettel kapcsolatos jogalkotási eljárás még nagyon korai szakaszban jár, ezért a Bizottság jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

100

A partnerségi megállapodások és a vidékfejlesztési programok közötti következetesség összességében véve nem a hivatalos eljárások alkalmazásából fakad, hanem a tagállami/regionális hatóságok által a bizottsági szolgálatokkal szoros együttműködésben végzett, összehangolt stratégiai tervezés eredménye. A következetesség a különböző szinteken folytatott élénk egyeztetéseknek és összehangolási törekvéseknek köszönhető.

1. ajánlás

a) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, de megjegyzi, hogy jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

Ugyanakkor vállalja, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségek kínálkoznak az egyes programok közötti következetesség javítása fokozására a későbbi jogalkotási javaslatok kidolgozásával összefüggésben.

b) A Bizottság tudomásul veszi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.

101

Lásd a Bizottság 73. és 96. bekezdésre adott válaszát. Megjegyzendő, hogy a jogi keret a politikai folyamat eredményeképpen jött létre. A Bizottság felel a rendeletek végrehajtásáért, az összetettséget növelő elemek bevezetésének elkerüléséért, valamint a minél nagyobb mértékű egyszerűsítés előmozdításáért.

102

A szükségletek azonosítása a programozási logikában a programozási terület aktuális helyzetének általános leírását és a GYELV-elemzést követi. Ezt követően készül el a stratégia leírása azt előző lépésekben szerzett, illetve a korábbi értékelésekből és az előzetes értékelésből származó információk, valamint a korábban levont tanulságok felhasználásával. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi vidékfejlesztési programozás mögött meghúzódó logika az egyes kiemelt területekre külön összpontosít, elkerülhetetlen a szükségletek és a belőlük fakadó intézkedések szintén kiemelt területenként való csoportosítása.

2. ajánlás

A Bizottság ugyan elfogadja ezt az ajánlást, azonban nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

Ugyanakkor vállalja, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségek kínálkoznak a programozási dokumentumokra vonatkozó követelmények szerkezetének és szintjének lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésére. Ez a kérdéskör már szóba került a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló bizottsági közlemény kidolgozásával összefüggésben.

103

A közös monitoring- és értékelési rendszer az előző programozási időszakokhoz képest jelentős fejlődésen ment keresztül.

A Bizottsággal közölt adatok megbízhatóságáért a tagállamok vállalnak felelősséget. A tagállamok által a nyomon követési előírásokkal összefüggésben közölt adatok minőségét a Bizottság értékeli, és adott esetben megteszi a szükséges további intézkedéseket. A Bizottság emellett kapacitás- és kapcsolatépítési tevékenységek útján is támogatja a tagállamokat.

A közös mutatók meghatározását illetően vannak bizonyos, az e mutatók jellegéből adódó korlátozások, amelyeket figyelembe kell venni. Ugyanez vonatkozik arra a lehetőségre is, hogy jelentős adatgyűjtési követelményeket támasszanak a kedvezményezettek körében.

104

Az eredményességi tartalék csak az egyik eleme az eredményközpontúság előmozdításának. Az eredményorientáltság alapvető eleme az egyes programokba beépített intervenciós logika, amely összekapcsolja az output- és az eredménymutatókat.

A teljesítménymérési keret mechanizmust biztosít annak nyomon követéséhez, hogy megfelelően halad-e a prioritások végrehajtása. Az eredményességi tartalék ösztönzést nyújt a mérföldkövek eléréséhez, ami a kívánt eredmények elérésnek szükséges előfeltétele.

3. ajánlás

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

4. ajánlás

Első bekezdés: A Bizottság részben elfogadja az ajánlást. Jóllehet a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020-at követő időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, mindazonáltal vállalja, hogy megvizsgálja a KAP egészére vonatkozó teljesítménymérés javításának lehetőségeit. Ez a kérdéskör már szóba került a KAP korszerűsítéséről és egyszerűsítéséről szóló bizottsági közlemény kidolgozásával összefüggésben.

Második bekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást, és különösen az európai vidékfejlesztési értékelési hálózat tevékenységei alapján úgy véli, hogy már el is kezdte annak végrehajtását. E hálózat többek között bevált gyakorlatokkal foglalkozó műhelytalálkozókat és kapacitásépítő rendezvényeket szervez az értékelésben érdekelt tagállami feleknek.

A nemzeti együttműködés előmozdítása tagállami hatáskörbe tartozik.

5. ajánlás

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

105

A vidékfejlesztési programok stratégiai dokumentumok, amelyek ismertetik, hogy a tagállamok és a régiók hogyan kívánják felhasználni a vidékfejlesztési forrásokat az azonosított területi szükségletek kielégítésére, a jogi keretben az alap igénybevételére vonatkozóan meghatározott uniós prioritásokkal és szabályokkal összhangban.

106

A Bizottság úgy véli, hogy a vidékfejlesztési programok jelentős stratégiai szerepet töltenek be és az eredményesség alapját képezik.

107

A jogi keret jóváhagyásának időpontjával összefüggésben elmondható, hogy a vidékfejlesztési programokat a korábbi programozási időszakokhoz képest gyorsabban fogadták el.

A 2015-ben indult elfogadás ellenére az átmeneti szabályok minden programnál biztosították a vidékfejlesztési műveletek végrehajtásának folytonosságát a két időszak között.

108

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vidékfejlesztési programok végrehajtása összességében véve kiegyensúlyozottan halad, és a programok általában véve elérték a megfelelő működési sebességet.

109

A programozási időszak teljes időtartama alatt folyamatosan végzett nyomonkövetési, értékelési és adott esetben ellenőrzési tevékenységek lényeges információkkal szolgáltak a programok végrehajtásáról. Ahogy azt a Számvevőszék is elismerte (lásd a 18. bekezdést), a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó keretszabályozás a korábbi programozási időszakokból származó tapasztalatokra építkezett, és követte a Számvevőszék egyes ajánlásait.

6. ajánlás

Első bekezdés: A Bizottság a rá vonatkozó mértékig elfogadja az ajánlást és úgy tekinti, hogy már megkezdte végrehajtását. A Bizottság által 2017 márciusában közzétett fehér könyv Európa jövőjéről általános vitafolyamatot indított el Európának a 2025-ig tartó időszakban megteendő útjáról, köztük Európa pénzügyi kilátásairól, amelyeket az uniós pénzügyek jövőjéről szóló, 2017. június 28-i vitaanyag határoz meg részletesen. A politikai folyamatot a kiadási programok hatékonyságának, eredményességének és uniós hozzáadott értékének felülvizsgálata egészíti ki. Ez előmozdítja a pénzügyi eszközök új generációjának kialakítását és az uniós költségvetés korszerűsítését.

Második bekezdés: A Bizottság részben elfogadja az ajánlást, amennyiben az előző bekezdésben említett folyamat a megfelelő mederben lezajlott. A tervezett végrehajtási határidő ezt a részt tükrözi.

Rövidítések és glosszárium

Beavatkozási logika: Logikai kapcsolat a megoldani kívánt probléma (vagy az elérni kívánt célkitűzés), a problémát kiváltó okok és a probléma kezelése vagy a célkitűzés elérése érdekében rendelkezésre álló szakpolitikai lehetőségek (vagy ténylegesen végrehajtott uniós intézkedések) között.

DG AGRI: A Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága.

Előzetes feltételrendszer: Azon feltételek összessége, amelyeknek a tagállamnak eleget kell tennie ahhoz, hogy forrásban részesülhessen az európai strukturális és beruházási alapokból. A 2014–2020-as programozási időszak programjainak kidolgozása során a tagállamoknak értékelniük kell, hogy teljesültek-e ezek a feltételek. Amennyiben nem, cselekvési terveket kell készíteni azok 2016. december 31-ig történő teljesítéséhez.

EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.

EMVA-rendelet: Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről1.

Esb-alapok: Európai strukturális és beruházási alapok, amelyek a következő uniós alapokat foglalják magukban: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

Európa 2020: Az Európai Unió 2010-ben indított, tízéves munkahelyteremtési és növekedési stratégiája az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeinek megteremtésére. Az uniós stratégia öt, 2020 végéig elérendő kiemelt célt tartalmaz a foglalkoztatás, a kutatás és fejlesztés, az éghajlat- és energiapolitika, az oktatás, valamint a társadalmi befogadás és a szegénység csökkentése terén.

Intézkedés: Egy szakpolitika végrehajtására szolgáló támogatási rendszer. Az intézkedés határozza meg a finanszírozható projektekre vonatkozó szabályokat, például a támogathatósági és kiválasztási kritériumokat.

Kiemelt területek: A hat uniós vidékfejlesztési prioritás tovább bontható tematikus kiemelt területekre. Összesen 18 kiemelt terület van.

Közös agrárpolitika (KAP): azoknak a jogszabályoknak és gyakorlatoknak az összessége, amelyeket az Európai Unió a közös, egységesített agrárpolitika biztosítása érdekében alkalmaz.

Közös monitoring- és értékelési keretrendszer (CMEF): a Bizottság és a tagállamok által a 2007–2013-as programozási időszakra közösen kidolgozott monitoring- és értékelési rendszer, amely a vidékfejlesztési programok célkitűzéseikhez viszonyított haladását, hatékonyságát és eredményességét méri mutatók alkalmazásával.

Közös monitoring- és értékelési rendszer (CMES): a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés keretében a 2014–2020-as programozási időszakra kidolgozott monitoring- és értékelési rendszer, amelynek célja többek között a vidékfejlesztési politika terén elért haladás és eredmények bemutatása, valamint a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásának, eredményességének, hatékonyságának és relevanciájának értékelése.

Közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR): az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről2.

Közös stratégiai keret (KSK): olyan stratégiai vezérelvek, amelyek célja a programozási folyamatok és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) keretében végrehajtott uniós beavatkozások ágazati és területi, valamint más uniós politikákkal és eszközökkel való koordinációjának a megkönnyítése.

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.

Partnerségi megállapodások: Az Európai Bizottság és az egyes tagállamok között a 2014–2020-as programozási időszakra megkötött megállapodások. Ezek kifejtik, hogy a tagállami hatóságok hogyan tervezik felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok által nyújtott finanszírozást, valamint felvázolják az egyes országok stratégiai céljait és beruházási prioritásait, összekapcsolva azokat az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia általános céljaival.

A közös agrárpolitika pillérei: A közös agrárpolitika két „pillérre” épül. Az első pillér a mezőgazdasági termelők jövedelmének támogatására szolgál. A támogatást, amely közvetlen kifizetések és piaci intézkedések formájában valósul meg, teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozzák. A második pillér keretében a vidéki térségek fejlesztését támogatják. Ezt a támogatást a vidékfejlesztési programokon keresztül nyújtják, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozzák.

Programozási időszak: A vidékfejlesztési politika végrehajtásának a TPK-val egybeeső időszaka. A jelenlegi 2014–2020-as programozási időszak a 2007–2013-as programozási időszakot követi.

SWOT-elemzés: Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzése egy vidékfejlesztési program által lefedett földrajzi területen.

Tematikus célkitűzések: A szabályozási keretben meghatározott szerkezeti elemek. Az Európa 2020 stratégiához való hozzájárulás céljából az esb-alapok a támogatásaikat korlátozott számú közös tematikus célkitűzésre összpontosítják.

Többéves pénzügyi keret (TPK): az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. fejezete értelmében létrehozott költségvetés-tervezés.

Vidékfejlesztési program (RDP): Az uniós vidékfejlesztési politika végrehajtásának regionális vagy nemzeti szintű megtervezését és figyelemmel kísérését szolgáló, a tagállam által elkészített és a Bizottság által jóváhagyott programozási dokumentum.

WHO: Egészségügyi Világszervezet.

Végjegyzetek

1 HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

2 HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

3 Az EMVA-rendelet 4. cikke.

4 CAP post-2013: Graphs and figures (2013 utáni KAP: Ábrák és adatok), 5. ábra. DG AGRI, 2017.

5 A mezőgazdasági tényezőjövedelem (azaz tényezőjövedelem vagy tényezőköltségen számított nettó hozzáadott érték) az összes termelési tényező (föld, tőke és munka) díjazását méri, így a termelési tevékenység során létrejött teljes értéket jelenti.

6 Franciaország (30 program), Olaszország (23), Spanyolország (19), Németország (15), Egyesült Királyság (4), Portugália (3), Belgium (2) és Finnország (2).

7 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 10. cikke és I. melléklete.

8 COM(2010) 2020 végleges: „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”.

9 A partnerségi megállapodások képezték a 2/2017. sz. különjelentésünk tárgyát: „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi megállapodásokról és kohéziós programokról: a kiadások célzottabban irányultak az Európa 2020 stratégia prioritásaira, de a teljesítménymérés rendszere egyre bonyolultabbá vált”.

10 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 10. cikke és I. melléklete.

11 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke és az EMVA-rendelet 5. cikke (lásd: II. melléklet).

12 A Számvevőszék 2014-es éves jelentésének 3.44. bekezdése és a Bizottság 3.24. és 3.25. bekezdésekre adott válasza.

13 Az EMVA-rendelet 5. cikke.

14 Lásd: Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007–2013 (A 2007–2013-as vidékfejlesztési programok félidős értékeléseinek összefoglalása) – Zárójelentés, 2012.

15 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia, valamint a partnerségi megállapodások.

16 Belgium (Vallónia), Németország (Baden-Württemberg), Írország, Görögország, Spanyolország (La Rioja), Franciaország (Lotaringia), Olaszország (Campania), Ausztria, Lengyelország és Románia, valamint Dánia és az Egyesült Királyság (Anglia).

17 4.1. – mezőgazdasági üzemekbe történő beruházásokhoz nyújtott támogatás; 4.2. – a mezőgazdasági termékek feldolgozásához/értékesítéséhez és/vagy fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás; 6.4. – a nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás; 8.3. – az erdőtüzek, természeti csapások és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésére nyújtott támogatás; 8.4. – az erdőtüzek, természeti csapások és katasztrófaesemények következtében az erdőkben keletkezett károk helyreállítására nyújtott támogatás; valamint a következő intézkedések: 7 – alapvető szolgáltatások és falvak rehabilitációja a vidéki területeken; 14 – állatjólét.

18 Lásd: a Számvevőszék 2011-es éves jelentésének 10.39. és 2012-es éves jelentésének 10.51. bekezdésében szereplő ajánlások, illetve az 1/2013. sz. különjelentés: „Eredményesnek és hatékonynak bizonyult-e az élelmiszer-feldolgozó iparnak nyújtott uniós támogatás a mezőgazdasági termékek értékének növelése tekintetében?”; a 6/2013. sz. különjelentés: „A tagállamok és a Bizottság optimálisan használták fel a forrásokat a vidéki gazdaság diverzifikációjával kapcsolatos intézkedések megvalósításakor?”; és a 12/2013. sz. különjelentés: „A Bizottság és a tagállamok tudják bizonyítani, hogy a vidékfejlesztési politikára előirányzott uniós költségvetést megfelelően költik el?” ajánlásai.

19 A 2007–2013-as és a 2014–2020-as időszakban alkalmazott struktúra részletes összehasonlítását a III. melléklet mutatja be.

20 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 20–22. cikke.

21 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 2. cikkének (33) bekezdése.

22 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 19. cikke.

23 Az EMVA-rendelet 13. cikke: „A programba felvett vidékfejlesztési intézkedések mindegyikének ténylegesen hozzá kell járulnia egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás megvalósításához.” Ugyanezen rendelet VI. melléklete pedig tartalmazza „az egy vagy több uniós vidékfejlesztési prioritás szempontjából jelentős intézkedések indikatív jegyzékét”.

24 „A 2014–2020-as időszak stratégiai programozására vonatkozó iránymutatások”.

25 A Számvevőszék 2014-es éves jelentése a költségvetés végrehajtásáról, 3.43. bekezdés.

26 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 27. cikkének (1) bekezdése. További részletek az EMVA-rendelet 8. cikke (1) bekezdésének (I) pontjában, valamint a 808/2014/EU rendelet I. melléklete 1. részének 14. pontjában találhatók.

27 „A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás”, SWD(2015) 111 final.

28 A közös rendelkezésekről szóló rendelet XI. melléklete. Az EAC G7 („Statisztikai rendszerek és eredménymutatók”) meghatározása a teljesítés részletesebb és konkrétabb kritériumait is tartalmazza.

29 A 808/2014/EU rendelet I. mellékletének 4. része.

30 A DG AGRI által az előzetes feltételrendszerek teljesítéséről készített beszámoló alapján.

31 A Számvevőszék 2014-es éves jelentésének 3.49–3.56. bekezdése és a kapcsolódó 3.92. következtetése.

32 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 50. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírtak szerint.

33 Lásd: a 10/2017. sz. számvevőszéki különjelentés („A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott uniós támogatásnak célzottabban kellene elősegítenie a tényleges generációs megújulást”) 72–73. bekezdése.

34 A Számvevőszék 2016-os éves jelentése, 3. fejezet, 3.13–3.51. bekezdés.

35 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. preambulumbekezdése, 20., 21. és 22. cikke, és az EMVA-rendelet 8. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

36 1/2007. sz. különjelentés a strukturális alapokkal kapcsolatos félidős eljárások végrehajtásáról a 2000–2006 programozási időszakban, 33. és 48. bekezdés.

37 A Számvevőszék 2013-as éves jelentésének 10.56. bekezdése és a 2014-es éves jelentésének 3.65. bekezdése.

38 A 808/2014/EU rendelet 14. cikke. A IV. melléklet 5. szakasza tartalmazza az előre meghatározott teljesítménymérési mutatókat.

39 A 808/2014/EU rendelet IV. mellékletének 5. szakasza.

40 A 808/14/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése: „a tagállamok (…) kiegészítik és/vagy helyettesítik ezeket a mutatókat a vidékfejlesztési programban meghatározott más releváns mutatókkal”.

41 A 15/2017. sz. különjelentés: A Kohéziós Alap keretében alkalmazandó előzetes feltételrendszer és eredményességi tartalék: innovatív, de még nem hatékony eszközök. 71–80. bekezdés.

42 Lásd: a Számvevőszék 2014-es éves jelentésének 3.62. bekezdése.

43 Az átmeneti intézkedések előirányozták, hogy a tagállamok az új 2014–2020-as időszak keretében mind a 2007–2013-as programozási időszak intézkedéseivel kapcsolatos kötelezettségvállalások finanszírozására, mind a 2014-ben a 2007–2013-as programozási időszak intézkedéseivel kapcsolatban tett új kötelezettségvállalásokra teljesítenek kifizetéseket. A tagállamok a 2014–2020-as vidékfejlesztési programjaikban minden intézkedéshez biztosították az átmeneti feltételek leírását, beleértve egy javasolt határnapot és a becsült összegek rövid ismertetését, valamint egy javasolt átviteli táblázatot, amely részletesen felsorolta a 2014–2020-as időszakban finanszírozandó intézkedéseket és a teljes EMVA-hozzájárulás összegét.

44 A Számvevőszék 2014-es éves jelentése 3. fejezetének 63. bekezdése.

45 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 22. cikkének (4) bekezdése.

46 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 22. cikkének (6) és (7) bekezdése.

47 Az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke és a 808/2014/EU rendelet I. melléklete.

48 Az iránymutatási adattár felépítésének javítása a hozzáférés megkönnyítése és az ellentmondások, illetve a felhasználói hibák kockázatának elkerülése érdekében; a vidékfejlesztési programok jóváhagyási szakaszában szerzett szakértelem tudásmenedzsmentje, amely segítségével elkerülhető e tudás elvesztése a végrehajtási szakaszban; a Koordinációs Bizottság egységesítési szerepének kiterjesztése a vidékfejlesztési programok jóváhagyási szakaszán túl a végrehajtási szakaszra és a vidékfejlesztési programok módosításaira; annak kockázata, hogy konkrét útmutatás hiányában nem az összes alkalmazandó előzetes feltételrendszert értékelték megfelelően.

49 Megállapítottuk azonban, hogy nem állt rendelkezésre egyedi útmutató olyan potenciálisan összetett témákhoz, mint például az előzetes feltételek értékelése, amely csak az EMVA esetében szükséges.

50 A tagállami hatóságok politikai nyilatkozataiból világosan kitűnik, hogyan élik meg a tagállamok a szakpolitikai keret összetettségét és adminisztrációs terhét. Idézet Szászország tartomány (Németország) dokumentumából: „[…] az EMVA integrálása az esb-alapok szabályzatába és a rendeletek, a felhatalmazáson alapuló rendeletek és a végrehajtási rendeletek sokasága különösen nehéz akadályt jelent minden résztvevő számára, […] ugyanis zavaros és követhetetlen, így növeli a hibák elkövetésének kockázatát […]” (Szászország környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériuma: Reorientation of EAFRD funding after 2020 (Az EMVA-finanszírozás átirányítása 2020 után) (EAFRD - RESET), 2016. június).

51 A partnerségi megállapodásokat 2014. január és április között nyújtották be; az utolsót 2014 novemberében fogadták el.

52 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 14. és 26. cikke.

53 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 29. cikke.

54 DG AGRI: „Vidékfejlesztés az Európai Unióban – Statisztikai és gazdasági információk - 2007 és 2008” (2.2.2. bekezdés, illetve 2.4.2. bekezdés) és az SFC 2007 adatbázis.

55 COM(2016) 181 final: „A Bizottság 8. pénzügyi jelentése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) – 2014-es pénzügyi év”.

56 COM(2016) 632 final: „A Bizottság 9. pénzügyi jelentése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) – 2015-ös pénzügyi év”.

57 A tagállamok által 2016 harmadik negyedévéig az SFC2014-be benyújtott negyedéves költségnyilatkozatok.

58 Bár a 2023 decemberéig felmerült kiadások támogatásra jogosultak, ezekre csak a programozási időszak alatt, azaz 2020 decemberéig lehet kötelezettséget vállalni.

59 Az Európai Számvevőszék tájékoztatója – Az Európai Unió költségvetése: eljött a reform ideje? (2016).

60 Uo.

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 24.2.2016
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek) 5.7.2017
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 27.9.2017
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 7.11.2017

Az ellenőrző csoport

A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákra és programokra, illetve irányítási területekre vonatkozó ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a jelentést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Phil Wynn Owen számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést Janusz Wojciechowski számvevőszéki tag vezette Kinga Wiśniewska-Danek kabinetfőnök és Katarzyna Radecka-Moroz, a kabinet attaséja, valamint Davide Lingua ügyvezető és Paulo Oliveira feladatfelelős támogatásával. Az ellenőrző csoport tagjai Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne és Anna Zalega voltak.

Balról jobbra: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Paulo Oliveira.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2017

PDFISBN 978-92-872-8207-1ISSN 1977-5733doi:10.2865/705983QJ-AB-17-015-HU-N
HTMLISBN 978-92-872-8209-5ISSN 1977-5733doi:10.2865/931613QJ-AB-17-015-HU-Q

© Európai Unió, 2017

Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: http://europa.eu/contact

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: +32 22999696, vagy
 • e-mailen: http://europa.eu/contact

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az Europa portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: http://europa.eu

Uniós kiadványok
Az EU Bookshopból uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: (http://publications.europa.eu/eubookshop). Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: http://europa.eu/contact).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.