Osobitná správa
č16 2017

Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné menej zložitosti a väčšie zameranie na výsledky

O správe: EÚ plánuje v období rokov 2014 – 2020 vynaložiť na politiku rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvojvidieka (EPFRV) takmer 100 mld. EUR. Cieľom strategického rámca EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo zamerať sa viac na výsledky. Snahy o splnenie tohto cieľa však narazili na dlhodobý problém, ktorý spočíva v tom, že plánovanie nového programového obdobia začína predtým, ako sú k dispozícii relevantné údaje o výdavkoch a výsledkochza predchádzajúce obdobie.
Zistili sme, že schválené PRV sú dlhé a komplexné dokumenty s nedostatkami, ktoré obmedzujú potenciál zlepšiť zameranie na výkonnosť a výsledky. Na to, aby sa splnili rozsiahle požiadavky na obsah, bolo potrebné značné úsilie zo strany vnútroštátnych orgánov. Tiež sme zistili, že napriek snahám Komisie vykonávanie PRV začalo neskoro a realizácia plánovaných výdavkov začala pomalšie ako v predošlom období.
Vyjadrujeme niekoľko odporúčaní Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii a členským štátom s cieľom zlepšiť nasledujúci proces programovania.

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:
PDF
PDF General Report

Zhrnutie

I

Cieľom politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka je zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít. EÚ plánuje v období rokov 2014 – 2020 vynaložiť na politiku rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) takmer 100 mld. EUR.

II

Z EPFRV sa poskytuje finančná podpora na opatrenia vykonávané členskými štátmi na základe národných alebo regionálnych programov rozvoja vidieka (PRV), ktoré vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia.

III

Cieľom strategického rámca EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo zamerať sa viac na výsledky. Snahy o splnenie tohto cieľa však narazili na dlhodobý problém, ktorý spočíva v tom, že plánovanie nového programového obdobia začína predtým, ako sú k dispozícii primerané a relevantné údaje o výdavkoch a výsledkoch za predchádzajúce obdobia.

IV

V tomto kontexte sme preskúmali, či nový legislatívny rámec na obdobie 2014 – 2020 odrážal väčšie zameranie na výkonnosť a či nový proces programovania umožňoval vypracovanie kvalitných PRV, ktoré majú potenciál prispieť k lepším výsledkom, a viedol k vypracovaniu takýchto PRV. Hoci mal strategický rámec posilniť prístup založený na výsledkoch, schválené PRV sú dlhé a komplexné dokumenty s nedostatkami, ktoré budú brániť dosiahnutiu ambiciózneho cieľa zamerať sa viac na výkonnosť a výsledky. Zistili sme tiež, že na to, aby sa splnili rozsiahle požiadavky na obsah, bolo potrebné značné úsilie zo strany vnútroštátnych orgánov.

V

Preskúmali sme postup programovania politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 s cieľom skontrolovať, či sa vykonával tak, aby umožnil začať realizáciu týchto PRV skôr ako v predošlých obdobiach a vyhnúť sa tým negatívnym dôsledkom oneskoreného štartu. Zistili sme, že napriek snahám Komisie vykonávanie PRV podobne ako v predchádzajúcom programovom cykle nezačalo skôr a realizácia plánovaných výdavkov začala pomalšie ako v predošlom období.

VI

V správe sa predkladajú odporúčania, ktorých cieľom je uľahčiť a zlepšiť nasledujúci proces programovania. Komisii odporúčame:

 1. zabezpečiť, aby jej politické návrhy ďalej rozvíjali požiadavky týkajúce sa súladu medzi rôznymi programami;
 2. preskúmať koncepciu programových dokumentov s cieľom zjednotiť ich obsah a znížiť počet požiadaviek;
 3. spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zaistiť, aby vylepšené výročné správy o vykonávaní za rok 2019 obsahovali jasné a ucelené informácie o dosiahnutých výsledkoch programov;
 4. presnejšie vymedziť rôzne typy ukazovateľov a využiť pri tom osvedčené postupy používané vnútroštátnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami;
 5. preskúmať a vyhodnotiť skúsenosti z vykonávania súčasného systému vrátane: dosahu výkonnostnej rezervy, primeranosti ukazovateľov výsledkov používaných na posúdenie výkonnostnej rezervy a využívania finančných sankcií s cieľom riešiť nedostatočnú výkonnosť;
 6. vypracovať legislatívne návrhy pre politiku rozvoja vidieka po roku 2020 včas.
VII

Taktiež odporúčame Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, aby zvážili zosúladenie dlhodobej stratégie a tvorby politiky s rozpočtovým cyklom a zrealizovali komplexné preskúmanie výdavkov pred zostavením nového dlhodobého rozpočtu.

Úvod

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka

01

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka má za cieľ zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrení v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít, vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest3. EÚ plánuje v období 2014 – 2020 vynaložiť takmer 100 mld. EUR, teda 14 až 19 mld. ročne, s výnimkou roku 2014 (pozri tabuľku 1). Výdavky na rozvoj vidieka tvoria štvrtinu celkových výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a ich význam je badateľný v kontexte financovania SPP (pozri tabuľku 1). Podľa GR AGRI4 predstavuje celková verejná podpora pre poľnohospodárstvo 36 % celkových poľnohospodárskych dôchodkov z výrobných faktorov5.

Tabuľka 1

Financovanie z EPFRV v kontexte SPP

EÚ-28 v mil. EUR pri súčasných cenách
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu
Rozvoj vidieka1 5 299 18 184 18 684 14 371 14 381 14 330 14 333 99 582
Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc1 43 778 44 190 43 950 44 146 44 162 44 241 44 263 308 730

1Deviata finančná správa o EPFRV, Európska komisia, COM(2016) 632 final.

02

Každá krajina EÚ dostáva finančný prídel na sedemročné programové obdobie (pozri graf 1).

Graf 1

Financovanie z EPFRV na obdobie 2014 – 2020 podľa členských štátov

Image: Financovanie z EPFRV na obdobie 2014 – 2020 podľa členských štátov

Poznámka: Z dôvodu zaokrúhlenia nemusí celková hodnota zodpovedať súčtu jednotlivých číselných údajov.

Zdroj: Príloha I k nariadeniu o EPFRV (vrátane zmeny nariadením (EÚ) 2015/791).

03

Z EPFRV sa poskytuje finančná podpora na opatrenia vykonávané členskými štátmi na základe národných alebo regionálnych programov rozvoja vidieka (PRV). PRV sú rámcom pre investície do projektov v poľnohospodárskych podnikoch alebo vo vidieckych oblastiach na základe ekonomických, environmentálnych alebo sociálnych potrieb stanovených na národnej alebo regionálnej úrovni. Patria sem projekty ako sú investície do poľnohospodárskych podnikov a ich modernizácie, granty na zriadenie podnikov pre mladých poľnohospodárov, agroenvironmentálne opatrenie, prechod na ekologické poľnohospodárstvo, agroturistika, obnova dedín, poskytovanie širokopásmového internetového pokrytia vo vidieckych oblastiach či miestny rozvoj pod vedením komunít. Tieto opatrenia sa spolufinancujú z vnútroštátnych, regionálnych alebo súkromných prostriedkov.

04

Na programové obdobie 2014 – 2020 bolo v 28 členských štátoch vypracovaných 118 rôznych PRV. Dvadsať členských štátov vypracovalo národné programy a osem sa rozhodlo pre regionálne programy6.

05

PRV sa pripravujú v spolupráci s ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi partnermi a Komisii, ktorá je zodpovedná za ich schválenie, ich predkladajú vnútroštátne alebo regionálne orgány.

Rozvoj vidieka ako súčasť širšej stratégie EÚ

06

EPFRV je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), spolu s Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), Európskym sociálnym fondom (ESF), Kohéznym fondom (KF) a Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF). V minulosti EPFRV, ENRF a EFRR/KF/ESF fungovali nezávisle na základe samostatných súborov nariadení a príslušných PRV alebo operačných programov (OP). V programovom období 2014 – 2020 je týchto päť EŠIF zoskupených pod jediným zastrešujúcim nariadením – nariadením o spoločných ustanoveniach (NSU). V ňom sa vymedzuje spoločný strategický rámec7 (SSR – pozri graf 2), ktorý sa vzťahuje na všetky EŠIF a uľahčuje programovanie a koordináciu.

Graf 2

Prehľad politiky na obdobie 2014 – 2020

Image: Prehľad politiky na obdobie 2014 – 2020

Zdroj: Dvor audítorov, na základe usmerňujúcich dokumentov GR AGRI.

07

Cieľom tohto nového prístupu bolo uľahčiť územnú koordináciu intervenčných opatrení Únie a umožniť, aby všetky EŠIF prispievali k stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu8.

08

Od roku 2014 musia členské štáty vypracovať partnerskú dohodu9, v ktorej sa vyžaduje, aby bolo akékoľvek financovanie štrukturálnych investícií EÚ (EŠIF) v rámci danej krajiny koordinované. V partnerských dohodách sa uvádza, ako vnútroštátne orgány plánujú využiť financovanie z EŠIF. Sú vypracované v súlade s usmerňujúcimi zásadami spoločného strategického rámca10, pričom každý členský štát uzatvára jednu partnerskú dohodu. Vzťahujú sa na celé programové obdobie, zahŕňajú všetky EŠIF a opisujú sa v nich ciele vrátane tematických cieľov, o ktoré sa členský štát usiluje, a poskytujú tak prehľad informácií, ktoré sú ďalej rozpracované v jednotlivých programoch. Partnerské dohody schvaľuje Komisia.

09

Jedenásť tematických cieľov11 stanovených v nariadení o spoločných ustanoveniach má byť prepojením medzi piatimi EŠIF a stratégiou Európa 202012. Pri politike rozvoja vidieka sú dlhodobé strategické ciele na obdobie 2014 – 2020 rozdelené do šiestich priorít, ktoré sa ďalej členia na 18 oblastí zamerania (pozri prílohu I), ktoré odrážajú príslušné tematické ciele SSR a „prispievajú k prierezovým cieľom, a to k inovácii, životnému prostrediu a zmierňovaniu zmeny klímy“13.

Väčšie zameranie na výkonnosť

10

Jedným z hlavných cieľov strategického rámca EÚ na obdobie 2014 – 2020 bolo spravovať rozpočet EÚ s väčším zameraním na výkonnosť a výsledky. Tento cieľ sa odrážal okrem iného aj v iniciatíve Komisie „Rozpočet zameraný na výsledky“ spustenej v roku 2015, ktorá ešte viac zdôraznila význam merateľných výsledkov a účinnosti a efektívnosti výdavkov EÚ. Zámerom bolo zanechať zakorenený rozpočtový postup, v rámci ktorého sa „[…] dôraz kladie predovšetkým na čerpanie a dodržiavanie predpisov, a na výkonnosť už menej“, pretože je „naliehavo potrebné vykonať systémovú zmenu v tom, ako rozpočet zostavujeme, ako ho plníme a ako využívame zdroje“.

11

Tento prístup však narážal na dlhodobý problém, ktorý spočíva v tom, že plánovanie nového programového obdobia začína predtým, ako sú k dispozícii primerané a relevantné údaje o výdavkoch a výsledkoch za predchádzajúce obdobie (pozri rámček 1). V tejto situácii je fakticky nemožné plánovať na základe získaných skúseností o tom, čo pri dosahovaní cieľov politiky fungovalo lepšie. Za týchto okolností je pravdepodobnejšie, že sa zdroje pridelia na tie oblasti, kde sa očakáva, že budú využité.

Rámček 1

Nedostupnosť relevantných informácií pri plánovaní nového obdobia

Legislatívne návrhy pre nový právny rámec pre EŠIF na obdobie 2014 – 2020 boli vypracované v októbri 2011 a zhrnutie hodnotení14 PRV na programové obdobie 2007 – 2013 v polovici obdobia bolo finalizované v októbri 2012.

Oneskorenia v realizácii PRV na programové obdobie 2007 – 2013 boli príčinou toho, že hodnotiace správy v polovici obdobia neposkytovali dostatok informácií o vykonávaní a dosiahnutých výsledkoch.

Rozsah auditu a audítorský prístup

12

Preskúmali sme, či nový legislatívny rámec (nariadenie o spoločných ustanoveniach, nariadenie o EPFRV a súvisiace nariadenia Komisie) odrážal väčšie zameranie na výkonnosť a či nový proces programovania umožňoval vypracovanie kvalitných PRV, ktoré majú potenciál prispieť k lepším výsledkom, a viedol k vypracovaniu takýchto PRV. Na tento účel sme sa zamerali na kontrolu:

 • jednotnosti, komplementárnosti a synergického účinku PRV so strategickými dokumentmi na vyššej úrovni15,
 • vymedzenie a začlenenie posilnenej intervenčnej logiky v PRV.
13

Ďalej sme analyzovali, či je pravdepodobné, že nový rámec výkonnosti zlepší zameranie na výsledky.

14

A napokon sme skúmali aj to, či sa PRV schvaľovali včas.

15

Audit sa vykonával od marca 2016 do februára 2017 a jeho základom bolo preskúmanie informácií a dokumentov získaných od Komisie a členských štátov a týkajúcich sa procesu schvaľovania vybraných PRV. Pri analýze procesu schvaľovania sme nadviazali na audítorskú prácu Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS), pokiaľ sa rozsah tejto práce zhodoval s rozsahom našej práce.

16

Pri práci sme sa zamerali na desať vybraných schválených PRV (národných i regionálnych), ktoré dopĺňali dva PRV preskúmané IAS16. Pozornosť sa pri preskúmaní PRV upriamovala na stanovený súbor opatrení a podopatrení17, aby sme ich mohli porovnať a nadviazať na už známe poznatky a výsledky minulých auditov a zároveň pokryť značný objem financovania, ako aj na niekoľko priorít EÚ a oblastí zamerania pri rozvoji vidieka.

Pripomienky

Koncepcia programového rámca na obdobie 2014 – 2020 bola ambicióznejšia, no vykonávanie poznačili závažné nedostatky

AAmbicióznejší a náročnejší strategický rámec odráža nový prístup orientovaný na výsledky…

17

Presun EPFRV pod jediné zastrešujúce nariadenie a uzatváranie partnerských dohôd, ktoré vyžadujú koordináciu a jednotnosť celého financovania štrukturálnych investícií EÚ (EŠIF) v rámci každej krajiny (pozri body 69) predstavuje novú požiadavku, ktorá má umožniť, aby politika rozvoja vidieka lepšie prispievala k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

18

Právny rámec na programové obdobie 2014 – 2020 zahŕňal niekoľko koncepcií a požiadaviek, ktorými sa malo zvýšiť zameranie na výsledky. Nadväzoval na skúsenosti z predchádzajúcich programových období a bol reakciou na niekoľko našich odporúčaní18 ohľadom optimálnej hodnoty za vynaložené peniaze, ktorá sa má dosiahnuť prostredníctvom intervenčných opatrení EÚ.

19

Nové požiadavky na štruktúru PRV19 súvisiace s koncepciou orientovanou na výsledky sú tieto:

 • Posilnená intervenčná logika by mala byť zohľadnená pri výbere opatrení rozvoja vidieka, ich kombinácii a stanovení priorít medzi nimi a tieto opatrenia by mali odrážať výsledky analýzy SWOT a identifikované potreby, pričom cieľom by malo byť dosiahnutie priorít EÚ v oblasti rozvoja vidieka.
 • Programy by mali byť viac orientované na výsledky, a to tak, že sa stanoví „rámec výkonnosti“ založený na novom spoločnom systéme monitorovania a hodnotenia vrátane „výkonnostnej rezervy“20.
 • Ex ante kondicionalita je […] nevyhnutným predpokladom na účinné a efektívne splnenie priority Únie“21. Ak niektorá ex ante kondicionalita nie je splnená pri príprave PRV, príslušný členský štát ju musí splniť do 31. decembra 2016 a informovať o tom Komisiu v roku 201722.

… ale vykonávanie má obmedzený dosah na toto úsilie

PRV sú v súlade so stratégiou Európa 2020…
20

Na zabezpečenie jednotnosti programov EŠIF so stratégiou Európa 2020 sa v partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti informácie štruktúrujú podľa tematických cieľov. Na druhej strane PRV sú založené na šiestich prioritách EÚ týkajúcich sa rozvoja vidieka, ktoré sa ďalej členia na oblasti zamerania. Prepojenie s tematickými cieľmi a so stratégiou Európa 2020 tu preto nie je také explicitné ako pri ostatných EŠIF.

21

Súlad PRV so stratégiou Európa 2020 možno však vysledovať prostredníctvom:

 1. vopred stanovených opatrení, ktoré boli navrhnuté tak, aby prispievali k prioritám EÚ v oblasti rozvoja vidieka23;
 2. oblastí zamerania, ktoré môžu byť prepojené s jedenástimi tematickými cieľmi24.

Graf 3

Zobrazenie vzťahu medzi tematickými cieľmi, prioritami rozvoja vidieka a opatreniami

Image: Zobrazenie vzťahu medzi tematickými cieľmi, prioritami rozvoja vidieka a opatreniami
22

Keďže definície použité v partnerských dohodách a v PRV boli široké, jednotnosť PRV a partnerských dohôd bola pohotovo zaistená:

 • priority v oblasti rozvoja vidieka a súvisiace oblasti zamerania zodpovedali tematickým cieľom, ktoré boli v partnerských dohodách vyhodnotené ako relevantné pre EPFRV,
 • orientačná pridelená podpora z EPFRV na každú prioritu rozvoja vidieka bola v súlade s finančným prídelom v partnerských dohodách.
… je však zložité posúdiť plánovaný prínos pre každý tematický cieľ
23

Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti (pozri bod 20), PRV sa neštruktúrujú podľa tematických cieľov a ich očakávaný prínos k jednotlivým tematickým cieľom sa teda musí posúdiť na úrovni priorít rozvoja vidieka a oblastí zamerania. Informácie o výsledkoch sa zhromažďujú len za oblasti zamerania. V niektorých prípadoch jeden tematický cieľ je prepojený s viacerými oblasťami zamerania v rámci rôznych priorít rozvoja vidieka. Okrem toho, jedno opatrenie môže prispievať k niekoľkým prioritám rozvoja vidieka a niekoľko opatrení môže byť relevantných pre jedinú prioritu rozvoja vidieka.

24

Tieto faktory komplikujú vyčíslenie očakávaného prínosu PRV pre jednotlivé tematické ciele alebo stratégiu Európa 2020 ako celok (pozri rámček 2).

Rámček 2

Príklad z opatrenia 4 – hmotné investície

V talianskom (Kampánia) PRV boli na opatrenie 4 – hmotné investície naplánované celkové verejné výdavky vo výške 569 mil. EUR.

Výdavky sú rozložené na štyri priority rozvoja vidieka (P2 – životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov, P3 – organizácia potravinového reťazca, P4 – ekosystémy, P5 – efektívne využívanie zdrojov), pričom očakávané celkové verejné výdavky na každé podopatrenie neboli odhadnuté.

Každá z týchto štyroch priorít rozvoja vidieka je prepojená s inými opatreniami (napr. P4 – ekosystémy je prepojená s opatreniami 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13 a 16), v dôsledku čoho vzniká zložitá kombinácia mnohých opatrení rozvoja vidieka s mnohými prioritami rozvoja vidieka.

Koordinácia, komplementárnosť a synergické účinky s ostatnými EŠIF a inými fondmi EÚ neboli rozvinuté
25

Vo výročnej správe za rok 201425 sme poznamenali, že hoci partnerské dohody by boli logickým miestom na stanovenie komplementárnosti a synergických účinkov medzi piatimi EŠIF, tieto otázky sa v nich dostatočne neriešia. Zistili sme tiež, že chýba operačné usmernenie k tomu, ako zaistiť v partnerských dohodách a programoch medziodvetvovú komplementárnosť a synergické účinky. Pri našom audite sa na základe preskúmaných partnerských dohôd tieto zistenia potvrdili.

26

Komisia vo svojej odpovedi na výročnú správu uviedla, že v programoch ĚSIF sa musia vymedziť podrobnejšie mechanizmy, ktorými sa takáto koordinácia zabezpečí. V nariadení o spoločných ustanoveniach sa vyžaduje, aby každý program obsahoval opatrenia na zabezpečenie účinného, efektívneho a koordinovaného vykonávania EŠIF26.

27

PRV sú však veľmi všeobecné aj v tejto oblasti a spravidla neposkytujú konkrétny základ pre zaistenie komplementárnosti a synergických účinkov s ostatnými EŠIF, podporou v rámci prvého piliera alebo ostatnými verejnými nástrojmi.

28

Spoločný strategický rámec síce presadzuje účinnú koordináciu s cieľom zvýšiť vplyv fondov, no PRV, ktoré sme preskúmali, sa obmedzovali len na vytýčenie hraníc a zabránenie dvojitému financovaniu, namiesto toho, aby hľadali komplementárnosť a synergické účinky. Zistili sme, že v PRV sa určovalo niekoľko intervenčných oblastí s viacerými potenciálnymi zdrojmi financovania a stanovovali veľmi všeobecné zásady pre vymedzovanie hraníc (pozri rámček 3). Neuvádzali sa už však žiadne informácie o tom, aká pridaná hodnota by sa získala, keby sa zabezpečila účinná koordinácia rôznych zdrojov financovania.

Rámček 3

Príklad informácií o komplementárnosti, ktoré boli buď príliš všeobecné alebo sa obmedzovali len na vytýčenie hraníc

Kampánia (Taliansko): Komplementárnosť medzi EPFRV a ostatnými EŠIF bola určená v týchto troch oblastiach:

 • pri širokopásmovom pripojení EPFRV doplní investície vo vidieckych oblastiach podporované z EFRR,
 • v znevýhodnených oblastiach sa z prostriedkov EFRR podporí výstavba hlavných ciest, kým z EPFRV sa podporí výstavba (komunálnych) vidieckych ciest,
 • z prostriedkov ESF sa bude prispievať na všeobecný sociálny rozvoj vo vidieckych oblastiach, zatiaľ čo z EPFRV sa v týchto oblastiach budú podporovať opatrenia špecificky súvisiace s poľnohospodárstvom.

Rumunský PRV: „Komplementárnosť piliera 1 a 2 […] bude založená […] ex ante na vytýčení hraníc medzi opatreniami/investíciami financovanými z EPZF a EPFRV, aby sa vyhlo dvojitému spolufinancovaniu […]. Na zabránenie dvojitému financovaniu je stanovený postup […], v rámci ktorého sa vymieňajú informácie o projektoch financovaných z EPZF predložených potenciálnymi príjemcami prostriedkov z EPFRV.“

29

V súlade s usmernením Komisie k strategickému programovaniu na obdobie 2014 – 2020 by sa v PRV mali predkladať informácie o mechanizmoch, ktoré sa budú v budúcnosti používať na informovanie Komisie o účinnej koordinácii. V PRV, ktoré sme preskúmali, sa však o tomto aspekte uvádza len málo užitočných informácií.

Uplatňovanie posilnenej intervenčnej logiky nezabezpečilo očakávané výsledky
30

Podľa usmernenia Komisie27 predstavuje intervenčná logika logickú súvislosť medzi problémom, ktorý treba vyriešiť, alebo cieľom, ktorý sa má dosiahnuť, hlavnými hnacími silami problému a dostupnými politickými alternatívami (či prijatými opatreniami EÚ) na riešenie problému alebo dosiahnutie cieľa. V kontexte rozvoja vidieka to znamená, že v PRV by sa mala preukázať jasná súvislosť medzi určenými národnými/regionálnymi potrebami, podpornými opatreniami, ktoré boli vybrané na riešenie týchto potrieb, stanovenými cieľmi vstupov/výstupov a očakávanými výsledkami.

31

V novom programovom období Komisia v duchu koncepcie zameranej na výkonnosť a výsledky kladie dôraz na posilnenie prepojenia medzi určenými potrebami a opatreniami vybranými na ich riešenie.

32

Koncepcia posilnenej intervenčnej logiky zahŕňala niekoľko požiadaviek týkajúcich sa štruktúry PRV:

Rámček 4

Požiadavky týkajúce sa hodnotenia, analýzy a výkonnosti v PRV

Podľa článku 8 nariadenia o EPFRV má každý program rozvoja vidieka zahŕňať:

 • hodnotenie ex ante,
 • analýzu SWOT situácie a identifikáciu potrieb, ktoré sa musia riešiť, pričom analýza štruktúry má vychádzať z priorít Únie pre rozvoj vidieka,
 • opis stratégie, v ktorom sa preukazuje, že pre každú z oblastí zamerania sú stanovené primerané ciele a vybrané príslušné kombinácie opatrení, a to na základe dobrej intervenčnej logiky, a pridelenie finančných prostriedkov na opatrenia programu je odôvodnené a primerané na dosiahnutie stanovených cieľov,
 • posúdenie splnenia ex ante kondicionalít a opis opatrení, ktoré sa majú prijať, ak niektoré z nich splnené neboli,
 • opis výkonnostného rámca,
 • opis každého vybraného opatrenia,
 • plán hodnotenia,
 • plán financovania,
 • plán ukazovateľov, rozdelený na oblasti zamerania a pozostávajúci z cieľov a plánovaných výstupov a výdavkov každého opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré sa vybralo vo vzťahu k zodpovedajúcej oblasti zamerania,
 • v relevantných prípadoch tabuľku o doplnkovom vnútroštátnom financovaní podľa opatrení,
 • informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a z európskych štrukturálnych a investičných fondov („EŠIF“).
33

PRV, ktoré sme preskúmali, obsahovali všetky tieto zložky. Nepreukázali však jasne, aká je súvislosť medzi posúdením potrieb a vybranými opatreniami. Intervenčná logika bola v dôsledku toho nejasná.

Posúdenie potrieb
34

Na to, aby sa vybrali najdôležitejšie a najrelevantnejšie potreby, sa musí v jednotlivých PRV uviesť podrobné posúdenie potrieb založené na analýze SWOT. Tieto potreby musia byť prepojené s konkrétnymi oblasťami zamerania, ako sa definujú v nariadení o EPFRV.

35

V PRV, ktoré sme preskúmali, boli potreby stanovené formálnym, tautologickým a všeobecným spôsobom a často boli len preformulovaním vopred vymedzených oblastí zamerania. Niekoľko príkladov sa uvádza v rámčeku 5.

Rámček 5

Príklady všeobecných potrieb a/alebo preformulovania vopred definovaných prvkov

Írsko: „Dobre zameraný a navrhnutý agroenvironmentálny program“ ako príklad všeobecnej potreby, v ktorého opise sa uvádza, že „dobre navrhnuté, zamerané, monitorované a riadené opatrenia prispejú k splneniu cieľov, ktoré Írsku vyplývajú z rôznych smerníc, stratégií atď.“.

Rumunsko: „Zvýšiť počet pracovných miest vo vidieckych oblastiach a diverzifikovať ich“ je inými slovami vyjadrená oblasť zamerania 6a „diverzifikácia a tvorba pracovných miest“.

Poľsko: „Obnova a zachovanie biodiverzity vrátane sústavy Natura 2000 a oblastí s prírodným obmedzením“ je preformulovaním oblasti zamerania 4a „obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (…)“.

36

Žiadne z PRV, ktoré sme preskúmali, neobsahovali kvantifikovaný opis identifikovaných potrieb. To sťažuje – či dokonca znemožňuje – posúdenie vo fáze programovania, či je plánovaná finančná podpora úmerná a relevantná pre splnenie určených potrieb. Podobne skutočnosť, že neboli vypracované kvantifikované opisy týchto potrieb, bude vo fáze hodnotenia prekážkou pri posudzovaní toho, do akej miery vybrané opatrenia prispeli k plneniu identifikovaných potrieb.

37

Spomedzi PRV, ktoré sme preskúmali, sa priority medzi potrebami stanovili len v Španielsku (La Rioja) a Taliansku (Kampánia).

38

Hoci sa to v nariadeniach nestanovuje, domnievame sa, že pri určovaní potrieb by sa v procese programovania mali zohľadniť skúsenosti získané v predchádzajúcich obdobiach. PRV sú opakujúcim sa nástrojom politiky a ciele rozvoja vidieka na seba do značnej miery nadväzujú. Avšak PRV, ktoré sme preskúmali, neobsahujú zmienku o výsledkoch opatrení v oblasti rozvoja vidieka realizovaných v minulých obdobiach.

Výber opatrení
39

Na zdôvodnenie výberu opatrení by sa v PRV mal vysvetliť súvis medzi určenými potrebami, stanovenými cieľmi a vybranými opatreniami.

40

Pre štruktúru PRV je však v praxi zložité tento vzťah vyjadriť. Informácie o vybraných opatreniach sa sústreďujú hlavne na plánované činnosti a až na určitý všeobecný odkaz na ciele rozvoja vidieka zriedkakedy jasne vyjadrujú, aké výsledky sa očakávajú (pozri rámček 6). Bude preto zložité preukázať, ako a do akej miery vybrané opatrenia (alebo ich podopatrenia) uspokoja stanovené potreby.

Rámček 6

Príklady všeobecných odkazov na ciele rozvoja vidieka

Grécko: O4.1. – „Podpora poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zameriavajú najmä na kvalitné poľnohospodárske produkty zvýši ich konkurencieschopnosť a uľahčí im vstup na nové trhy […]. Takisto zvýši […] príjmy príjemcov a prispeje k zachovaniu a tvorbe pracovných miest.“

Rumunsko: O4.1 – „Opatrenie 4.1 prispeje k zlepšeniu celkovej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov zvýšením konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, diverzifikáciou poľnohospodárskych činností a skvalitnením ich produktov; reštrukturalizácii malých a stredných podnikov a ich pretvoreniu na komerčné podniky; splneniu štandardov EÚ vzťahujúcich sa na všetky typy investícií; pridaniu hodnoty poľnohospodárskym produktom ich spracovaním na úrovni poľnohospodárskych podnikov a priamym uvádzaním na trh s cieľom vytvoriť a presadzovať integrované potravinové reťazce.“

41

V PRV by tiež mala byť zdôvodnená výška financovania prideleného na opatrenia. Ani jeden z preskúmaných PRV neobsahoval takéto zdôvodnenie ani analýzu toho, či bolo financovanie relevantné a stanovené v správnej výške pre príslušné ciele. Podľa nášho názoru len samotné uvedenie súm pridelených na jednotlivé opatrenia nepredstavuje zdôvodnenie a nepreukazuje, že financovanie bolo stanovené v primeranej výške.

Nový rámec výkonnosti má obmedzený potenciál na zlepšenie zamerania na výsledky

SSMH má potenciál byť zlepšením, má však aj limity, pokiaľ ide o meranie výsledkov

42

V právnych predpisoch sa vyžaduje, aby partnerské dohody a PRV obsahovali posúdenie plnenia ex ante kondicionalít a priameho spojenia s účinným a efektívnym dosahovaním cieľov politiky.

43

V tejto súvislosti ex ante kondicionalita „štatistické systémy a ukazovatele výsledkov“ (G7) stanovená v nariadení o spoločných ustanoveniach vyžaduje účinný systém i) ukazovateľov výsledkov a ii) zhromaždenia štatistických údajov28. Postup bol však formalitou, pretože Komisia sa domnievala, že existencia SSMH postačovala na zaistenie uspokojivého splnenia ex ante kondicionality G7. V nariadení Komisie sa preto členským štátom v tejto súvislosti udeľuje všeobecná výnimka29.

44

Vo väčšine PRV sa preto ex ante kondicionalita G7 považovala na základe všeobecnej výnimky v zásade za splnenú, hoci v praxi sa to neoverovalo. V osobitnej správe č. 12/2013 o výdavkoch EÚ na politiku rozvoja vidieka sme dospeli k záveru, že zozbierané údaje o výsledkoch neboli dostatočne spoľahlivé, čo znamená, že Komisia schválila väčšinu PRV bez ďalších dôkazov či kontrol existencie účinného systému zberu štatistických údajov.

45

Skutočnosť, že vnútroštátne orgány mimo nášho výberu PRV sa rozhodli výnimku nevyužiť a ex ante kondicionalitu G7 vyhodnotili ako nesplnenú30, poukazuje na to, že tento problém nemal byť prehliadnutý.

46

Okrem účinného systému na zber spoľahlivých údajov si meranie výkonnosti vyžaduje aj stanovenie primeraných ukazovateľov a informovanie o nich. Pri našom audite sa v tejto súvislosti potvrdil záver Dvora audítorov vo výročnej správe za rok 2014 o tom, že „zavedenie spoločných ukazovateľov pre každý fond je dôležitým krokom, ale že ich návrh má určité obmedzenia“31.

47

Skutočnosť, že v nariadení o EPFRV sa stanovujú spoločné ukazovatele pre všetky PRV, je cenná. To pomôže zharmonizovať ukazovatele vstupov/výstupov na úrovni politiky rozvoja vidieka a z hľadiska monitorovania vykonávania politiky rozvoja vidieka to predstavuje zlepšenie.

48

Podobne nová požiadavka predkladať vylepšené32 výročné správy o vykonávaní v rokoch 2017 a 2019 by mala pomôcť využiť ukazovatele výsledkov na vyčíslenie dosiahnutých výsledkov programu a získanie odpovedí na spoločné hodnotiace otázky.

49

Okrem monitorovania prebiehajúcich programov by sa na základe tejto novej požiadavky mohli včas sprístupniť relevantné informácie na prijatie rozhodnutí o nasledujúcom programovom období a mohla byť predstavovať krok vpred pri riešení bludného kruhu, v ktorom sa definuje obsah nových programov bez dostatočných informácií o výsledkoch z predchádzajúcich období (pozri body 11 a 38).

50

Napriek zlepšeniam opísaným v predchádzajúcej časti majú spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov vyžadované v nariadení o EPFRV obmedzený potenciál (pozri príklady v rámčeku 7) pri meraní účinnosti a efektívnosti PRV, pokiaľ ide o dosahovanie výsledkov, a to z týchto dôvodov:

 • niektoré z ukazovateľov výstupov sú v skutočnosti ukazovateľmi vstupov,
 • väčšina ukazovateľov výsledkov nezodpovedá definícii ukazovateľa „výsledku“, no sú zväčša ukazovateľmi výstupov vyjadrené v percentách a pri zodpovedaní spoločných hodnotiacich otázok budú nápomocné len v obmedzenej miere.

Rámček 7

Príklady ukazovateľov výstupov/výsledkov nesprávne klasifikovaných v SSMH

Príklad ukazovateľov vstupov nesprávne klasifikovaných ako ukazovatele výstupov

„Ukazovateľ výstupu 1: celkové verejné výdavky“ žiadnym spôsobom neopisuje to, čo sa má v rámci programu dosiahnuť (t. j. definícia výstupu), zodpovedá však len verejným finančným zdrojom, ktoré sa použijú na vykonávanie programu, čo je presná definícia vstupu.

Príklad ukazovateľov výstupov nesprávne kategorizovaných ako ukazovatele výsledkov

„Ukazovateľ výsledku 4: percento poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu za účasť v systémoch kvality, na miestnych trhoch či v krátkych dodávateľských reťazcoch a v skupinách/organizáciách výrobcov“ zahŕňa percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov dostávajúcich podporu, čo je v lepšom prípade výstup („dosiahnuté výsledky programu“). Nezachytáva výsledky („okamžité účinky programu na priamych adresátov alebo prijímateľov“) dosiahnuté podporenými poľnohospodárskymi podnikmi, pokiaľ ide o kvalitu, miestne trhy či krátke dodávateľské reťazce.

51

Hoci členské štáty pridali do PRV, ktoré sme preskúmali, dodatočné ukazovatele, väčšina z nich nezodpovedala definícii ukazovateľa výsledkov a neposkytne lepší základe pre posúdenie okamžitých účinkov programu na priamych prijímateľov, ako sa uvádza v rámčeku 8.

Rámček 8

Príklady dodatočných ukazovateľov výstupov/cieľov, ktoré sa nedajú využiť na meranie výsledkov

Príklad dodatočného ukazovateľa výstupov v rumunskom PRV:

„Infraštruktúra pre vodu/odpadovú vodu financovaná v rámci podopatrenia 7.2 (v km)“.

Príklad dodatočného ukazovateľa cieľov vo francúzskom PRV (Lotrinsko):

„Plocha, ktorej sa týka obnova poľnohospodárskeho potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami“.

Príklad dodatočného ukazovateľa výstupov v írskom PRV:

„Počet podporných operácií pre neproduktívne investície“.

52

Niektoré členské štáty však vymedzujú užitočné a relevantné ukazovatele výsledkov na úrovni podporných opatrení, ako napríklad „priemerný percentuálny nárast ekonomickej veľkosti (štandardný výstup) podporovaných podnikov“ alebo „priemerná veľkosť podporovaných podnikov po realizácii podnikateľského plánu“33. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 201634 analyzuje a porovnáva postupy vykazovania o výkonnosti zavedené inými inštitúciami, ako je WHO, Svetová banka či OECD. Komisia a vnútroštátne orgány by mohli tieto príklady osvedčených postupov rozšíriť a používať.

„Výkonnostná rezerva“ má malý, ak vôbec nejaký motivačný účinok

53

V programovom období 2014 – 2020 musia partnerské dohody a programy obsahovať výkonnostnú rezervu v (približnej) výške 6 % zdrojov pridelených do EŠIF, a to na podporu zamerania na výkonnosť a dosiahnutia cieľov. Tieto zdroje sú v súčasnosti zablokované, môžu sa však sprístupniť po preskúmaní, ktoré je naplánované na rok 2019 a týka sa výkonnostného rámca stanoveného v každom PRV, ak budú určité podmienky splnené alebo prekročené35.

54

Treba zdôrazniť, že hoci je povinnosť vyčleniť výkonnostnú rezervu novou črtou programového obdobia 2014 – 2020, samotná koncepcia nie je nová a do istej miery sa uplatňovala aj v predchádzajúcich obdobiach, aj keď na výkonnosť mala len obmedzený vplyv. Výkonnostná rezerva, na ktorú sa však vzťahovali iné postupy, bola napríklad zavedená aj v súvislosti so štrukturálnymi fondmi v programovom období 2000 – 2006. Ako sme však dospeli k záveru v osobitnej správe č. 1/200736, výkonnostná rezerva nebola zameraná na výkonnosť, no „nevyužívala sa ani tak na sústredenie výdavkov do oblastí, ktoré boli vyhodnotené ako obzvlášť účinné, ako skôr na dosiahnutie čo najvyššieho čerpania“. Podobne vo výročnej správe za roky 2013 a 201437 sme uviedli, že „dosah výkonnostnej rezervy z hľadiska podpory väčšieho dôrazu na výsledky bude pravdepodobne marginálny“.

Ukazovateľmi výkonnosti používanými na zaistenie prístupu k rezerve sa nemerajú výsledky, len vyčísľujú vstupy alebo výstupy
55

Pri stanovovaní medzníkov a cieľov, ktoré sa používajú na získanie prístupu k výkonnostnej rezerve, sú členské štáty povinné použiť vopred definované ukazovatele výkonnosti alebo ich nahradiť a/alebo doplniť o iné relevantné ukazovatele výstupov, ktoré definujú v PRV38.

56

Vo všetkých vybraných PRV bolo použitých 15 vopred definovaných ukazovateľov navrhnutých v nariadení Komisie, ktoré boli doplnené o malý počet doplnkových ukazovateľov. Tieto ukazovatele sa však na meranie výkonnosti dajú použiť len v obmedzenej miere.

57

Po prvé, v nariadení Komisie39 boli vopred definované ukazovatele navrhnuté nie ako ukazovatele výsledkov, ale výslovne ako ukazovatele výstupov, napríklad počet príjemcov alebo investičných operácií, dotknutá poľnohospodárska pôda alebo obyvateľstvo. Napríklad jeden z navrhovaných ukazovateľov – celkové verejné výdavky na každú prioritu – je v skutočnosti ukazovateľom vstupov (pozri bod 50) zameraným na to, aké množstvo financií sa vynaloží, teda na čerpanie finančných prostriedkov.

58

Po druhé, v súlade s nariadením Komisie40 boli všetky doplnkové ukazovatele, ktoré členské štáty použili vo vybraných PRV, tiež ukazovateľmi výstupov, napríklad počet projektov alebo príjemcov, dotknutá poľnohospodárska pôda alebo obyvateľstvo (pozri rámček 9).

Rámček 9

Príklady doplnkových ukazovateľov výkonnostného rámca, ktorými sa nemerajú výsledky

Grécky PRV: „Počet mladých poľnohospodárov, ktorí do konca roku 2018 dostanú aspoň jednu splátku“.

Rumunský PRV: „Plocha (ha), ktorej sa týkajú investície do úspory vody“.

Poľský PRV: „Počet príjemcov, ktorých sa týka investícia na zabránenie zničeniu potenciálu poľnohospodárskej produkcie (3B)“.

59

Prístup k „výkonnostnej rezerve“ je preto založený na meraní výdavkov a priamych výstupov, a nie výsledkov. Výkonnostným rámcom sa nerieši dosahovanie cieľov alebo očakávaných výsledkov prostredníctvom PRV. Podobné zistenia sa uvádzajú v osobitnej správe o ex ante kondicionalitách a výkonnostnej rezerve v oblasti súdržnosti41.

Niektoré riadiace orgány stanovujú neambiciózne ciele pre prístup k rezerve
60

Dvor audítorov a Komisia v minulosti upozornili42 na „súvisiace riziká, že členské štáty stanovia neambiciózne čiastkové ciele a ciele, aby zabránili tomu, že tieto ciele nebudú dosiahnuté, a že nevynakladajú dostatočné úsilie na vykazovanie presných a spoľahlivých údajov s cieľom predísť sankciám v prípade nedostatočnej výkonnosti“.

61

Zistili sme, že vnútroštátne orgány mali tendenciu stanovovať neambiciózne ciele, aby tak znížili riziko, že medzníky sa nesplnia (pozri graf 4). Pri PRV, ktoré sme preskúmali, tvorili ciele stanovené na rok 2018 (t. j. do konca piateho roka sedemročného programového obdobia) v priemere len 28 % celkových verejných výdavkov súvisiacich s programovým obdobím 2014 – 2020 (od 22 % v prípade Grécka do 51 % v Írsku). Veľmi významná časť tohto cieľa nezodpovedá novým záväzkom podľa pravidiel na obdobie 2014 – 2020, ale operáciám, ku ktorým boli prijaté záväzky podľa pravidiel na obdobie 2007 – 201343.

Graf 4

Cieľ výkonnostného rámca – cieľové výdavky na rok 2008 vyjadrené v percentách

Image: Cieľ výkonnostného rámca – cieľové výdavky na rok 2008 vyjadrené v percentách

Poznámka: Keďže rok 2023 je posledným rokom, v ktorom možno vykázať oprávnené náklady za programové obdobie 2014 – 2020, rovnomerné rozdelenie výdavkov za celé obdobie (od schválenia jednotlivých PRV do roku 2023) by viedlo k priemeru 41 % výdavkov v roku 2018.

Zdroj: Analýza Dvora audítorov na základe údajov v PRV.

62

Výnimka v súvislosti s ex ante kondicionalitou G7 (pozri body 4245) okrem toho znamená, že nie je povinné overovať účinnosť a spoľahlivosť existujúceho systému merania výkonnosti. Vnútroštátne orgány nie sú veľmi motivované zlepšiť svoje súčasné systémy, pretože by to mohlo znamenať, že by museli častejšie vykazovať nedostatočnú výkonnosť.

Niektoré aspekty koncepcie v nariadení o spoločných ustanoveniach ešte viac znížili motiváciu podávať dobrý výkon
63

Ďalšie nedostatky týkajúce sa koncepcie v nariadení o spoločných ustanoveniach, na ktoré sme už poukázali44, ďalej znižujú potenciálnu motivačnú úlohu výkonnostnej rezervy:

 1. ak sa príslušný medzník pre danú prioritu nesplní, výkonnostnú rezervu možno presunúť do iných priorít45 v rámci toho istého členského štátu;
 2. finančné sankcie nemôžu byť založené na ukazovateľoch výsledkov a rôzne ďalšie právne ustanovenia ďalej obmedzujú rozsah uplatňovania sankcií46.

Proces programovania si vyžadoval značné úsilie zo strany Komisie a členských štátov, no vykonávanie PRV začalo pomalšie ako v predchádzajúcom období

Obmedzená úloha PRV pri plánovaní

64

Programovanie podpory pre rozvoj vidieka je proces s viacerými fázami (pozri graf 5). O pridelených financiách pre jednotlivé členské štáty a o strategickom právnom rámci rozhoduje Parlament a Rada predtým, ako sa vypracujú PRV. V prípade členských štátov, ktoré sa rozhodli pre regionálne programy, o financiách pridelených jednotlivým regiónom rozhoduje členský štát predtým, ako predloží PRV Komisii. Zdôvodnenie tejto voľby sa nevyžaduje.

65

V nariadení o EPFRV47 sa vyžaduje, aby sa v PRV zdôvodnili potreby, ktoré sa majú riešiť, ako aj voľba priorít v oblasti rozvoja vidieka, oblastí zamerania, opatrení a súvisiacich cieľov. Musí sa tiež vysvetliť, ako vybrané opatrenia prispejú k príslušným oblastiam zamerania a prioritám rozvoja vidieka. Hlavnou úlohou PRV je však v skutočnosti zaistiť využitie vopred pridelenej finančnej podpory podľa vopred stanoveného rámca.

Graf 5

PRV sú posledným krokom v procese programovania

Image: PRV sú posledným krokom v procese programovania

Administratívna záťaž pre Komisiu a členské štáty

66

S cieľom zabezpečiť proces prípravy a schvaľovania PRV v tomto novom rámci, GR AGRI zriadilo v roku 2012 pracovnú skupinu pre rozvoj vidieka v období po roku 2013, ktorej úlohou bolo pomôcť členským štátom pri vypracúvaní PRV na obdobie 2014 – 2020 a zaistiť koordináciu v rámci Komisie. GR AGRI tiež v roku 2014 vytvorilo radu pre konzistentnosť, ktorá mala zabezpečiť celkovú jednotnosť procesu posudzovania návrhov PRV.

67

IAS vykonal v počiatočnej fáze procesu schvaľovania audit, pri ktorom dospel k záveru, že „hoci boli celkové postupy pre posudzovanie a prijímanie PRV náležite pripravené, bolo potrebné ich ešte viac posilniť“. Hlavné zistené nedostatky sa týkali dodržiavania termínov stanovených v právnych predpisoch (pozri bod 81), nedostatkov týkajúcich sa posudzovania výkonnostných zložiek (napr. v súvislosti s niektorými ex ante kondicionalitami, ukazovateľmi a potrebou zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými EŠIF), a inherentného rizika chybovosti spôsobeného zložitosťou právneho rámca. IAS do menšej miery našiel aj oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť interné usmernenia48.

68

Na uľahčenie vypracúvania PRV vytvorila Komisia pre členské štáty početné usmernenia (na účely nášho auditu sme zostavili zoznam 37 takýchto dokumentov, ktorý má spolu vyše 1 500 strán). V procese prípravy boli Komisii a zástupcom členských štátov sprístupnené aj návrhy nariadení a návrhy usmernení na účely prediskutovania, ktorého cieľom bolo zabezpečiť jednotné chápanie niektorých kľúčových pojmov a vymeniť si informácie o osvedčených postupoch, ako i o postupoch, ktorým sa treba vyhnúť.

69

Prípravy na nový postup programovania zahŕňali aj koordináciu a šírenie odborných poznatkov a informácií v rámci GR AGRI. Na tento účel poskytli pracovnej skupine pre rozvoj vidieka podporu tematické pracovné skupiny a relevantné témy, ktorým sa venovala rada pre konzistentnosť, boli sprístupnené rôznym útvarom prostredníctvom interných obežníkov, ako aj členským štátom prostredníctvom výboru pre rozvoj vidieka.

70

GR AGRI vytvorilo tzv. vademékum obsahujúce PRV na obdobie 2014 – 2020 a súbor 23 štandardizovaných kontrolných zoznamov (pozostávajúcich z približne 1400 rôznych kontrol, ktoré sa vykonávajú v priebehu preskúmavania a schvaľovania)49, v ktorých sa uvádzajú podrobné informácie o operačných úlohách spojených s posudzovaním a schvaľovaním PRV. Zamestnancom tak poskytlo praktickú podporu, ktorej cieľom bolo štandardizovať postupy v rámci generálneho riaditeľstva. Na riadenie schvaľovania a monitorovania programov bol zavedený interný riadiaci informačný systém (RDIS2).

71

Početné opatrenia opísané vyššie dokazujú, že Komisia vyvinula značné úsilie o poskytnutie podpory a harmonizáciu postupov. Tento proces tiež odráža komplexnosť rámca politiky.

72

Objem hlavných programových dokumentov, ktoré mali pripraviť členské štáty a schváliť Komisia, tiež ukazuje, aký náročný bol tento proces. Požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov – predovšetkým objem informácií, ktoré mali predložiť členské štáty v rámci veľmi podrobnej a komplexnej štruktúry PRV – viedli k vypracovaniu veľmi rozsiahlych dokumentov, ktoré často pozostávali z viac než tisíc strán.

73

Dvanásť PRV, ktoré sme preskúmali, mali spolu vyše 9 000 strán a súvisiace partnerské dohody 4 000. Ak to extrapolujeme na 28 členských štátov a 118 PRV, predstavovalo by to približne 100 000 strán programových dokumentov (v 23 rôznych jazykoch), čo je pravdepodobne dvojnásobok objemu za predchádzajúce programové obdobie (pozri tabuľku 2).

Tabuľka 2

Odhadovaný počet strán hlavných programových dokumentov

Počet strán v predložených dokumentoch Obdobie 2014 – 2020 Obdobie 2007 – 2013
Partnerská dohoda (krajina) PRV PRV
Belgicko (Valónsko) 183 620 391
Dánsko 204 505 336
Nemecko (Bádensko-Württembersko) 236 858 718
Írsko 244 456 457
Grécko 341 1 192 633
Španielsko (Rioja) 370 764 566
Francúzsko (Lotrinsko) 324 785 381
Taliansko (Kampánia) 722 1 090 422
Rakúsko 244 843 370
Poľsko 246 735 400
Rumunsko 460 786 432
Spojené kráľovstvo (Anglicko) 428 743 403
Spolu 4 002 9 377 5 509
Priemer 334 781 459
Počet partnerských dohôd alebo PRV 28 118 94
74

Táto komplexnosť a tento objem spolu so zvýšenou administratívnou záťažou so sebou niesli riziko, že implementačné orgány sa budú príliš zameriavať na byrokratické požiadavky50. Prispeli tiež k oneskoreniam pri schvaľovaní PRV a začiatok nových programov sa tým posunul.

Nový právny rámec prijatý neskôr než v predchádzajúcom období

75

V grafe 6 sa uvádza súhrnné porovnanie harmonogramov prípravy právneho rámca pre obe obdobia

Graf 6

Rokovania o legislatívnych balíkoch – porovnanie období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

Image: Rokovania o legislatívnych balíkoch – porovnanie období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

1) Od návrhu Komisie po prijatie.

2) Od prijatia nariadenia ES/EÚ po prijatie vykonávacieho nariadenia.

Zdroj: Dvor audítorov.

76

Rokovania v Európskom parlamente a v Rade o legislatívnom balíku týkajúcom sa politiky rozvoja vidieka boli úzko prepojené s rokovaniami o viacročnom finančnom rámci (VFR), v ktorom sa určuje celková suma finančných prostriedkov EÚ dostupných v danom programovom období. Rada a Európsky parlament prijali VFR a nariadenie o spoločných ustanoveniach na obdobie 2014 – 2020 až v decembri 2013, teda mesiac pred začiatkom nového programového obdobia. Vykonávacie nariadenie Komisie bolo uverejnené v júli 2014, z čoho vyplýva, že väčšina PRV, ktoré sme preskúmali, bola vypracovaná a predložená pred nadobudnutím účinnosti vykonávacieho nariadenia.

Väčšina partnerských dohôd a PRV bola predložená načas

77

Po oneskorenom prijatí hlavných nariadení v decembri 2013 bol termín na predloženie partnerských dohôd stanovený na apríl 2014. Vnútroštátne orgány dodržali tento termín51.

78

Členské štáty museli následne predložiť svoje PRV najneskôr tri mesiace po partnerských dohodách52. Vnútroštátne a regionálne orgány predložili PRV, ktoré sme preskúmali, medzi aprílom a októbrom 2014. Nedodržali termín troch mesiacov pri jednej tretine PRV, ktoré sme preskúmali.

79

Tento harmonogram znamenal, že partnerské dohody museli byť vypracované a čiastočne prerokované predtým, ako boli prijaté príslušné nariadenia EÚ. PRV sa tiež museli vypracovať a prerokovať zároveň s partnerskými dohodami a väčšina z nich bola predložená pred prijatím príslušného vykonávacieho nariadenia Komisie.

Pri postupe schvaľovania Komisiou boli prekročené lehoty

80

Po predložení návrhu PRV vnútroštátnymi orgánmi mala Komisia tri mesiace na to, aby členským štátom zaslala pripomienky, a šesť mesiacov na schválenie PRV „za predpokladu, že všetky pripomienky Komisie boli primerane zohľadnené“53.

81

Vo väčšine prípadov Komisia nebola schopná dodržať prvú lehotu troch mesiacov (na zaslanie pripomienok členským štátom). V audítorskej správe IAS (pozri bod 67) sa uvádza, že pripomienky Komisie boli v prípade 98 PRV prijaté po termíne troch mesiacov stanovenom v právnych predpisoch. IAS pripísal oneskorenia zložitosti právnych predpisov a objemu a komplexnosti samotných PRV.

82

Druhá lehota šiestich mesiacov (pre konečné schválenie) sa meria ťažšie, pretože sa nezohľadňuje čas medzi oznámením pripomienok a prijateľnou odpoveďou členského štátu (prvok „pozastavenia času“) – dodatočné informácie a/alebo zrevidovaný PRV – a pre členský štát nie je stanovený záväzný termín, do ktorého musí odpovedať na pripomienky Komisie. Hoci bola teda šesťmesačná lehota vo väčšine prípadov dodržaná vďaka prvku „pozastavenia času“, skutočný čas, ktorý ubehol od predloženia vybraných PRV do ich schválenia, bol omnoho dlhší.

83

Ako vyplýva z tabuľky 3, priemerný čas od dátumu prvého predloženia PRV v našej vzorke do ich schválenia bol 11,3 mesiaca. To bolo o dva mesiace dlhšie ako priemerný čas potrebný pre tú istú vzorku v predchádzajúcom období.

Tabuľka 3

Priemerný čas v mesiacoch od prvého predloženia PRV v našej vzorke do ich konečného schválenia

Čas od prvého predloženia do oznámenia pripomienok Komisie 3,9
Čas od oznámenia pripomienok do konečného opätovného predloženia členskými štátmi 6,7
Čas od konečného opätovného predloženia do konečného schválenia 0,7
Spolu 11,3
84

Celkovo Komisia schválila 118 PRV do 20 mesiacov od predloženia prvého PRV (apríl 2014 až december 2015). V porovnaní s programovým obdobím 2007 –2013, v ktorom bolo 94 PRV schválených do 24 mesiacov (december 2006 až december 2008), ide o zlepšenie54.

Napriek vynaloženému úsiliu vykonávanie PRV nezačalo skôr ako v predchádzajúcom období

85

Tieto snahy neznamenali, že PRV boli schválené skôr ako v predchádzajúcom období (pozri graf 7).

Graf 7

Celý harmonogram od legislatívneho návrhu Komisie do schválenia PRV – porovnanie období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

Image: Celý harmonogram od legislatívneho návrhu Komisie do schválenia PRV – porovnanie období 2007 – 2013 a 2014 – 2020

1) Od návrhu Komisie po prijatie.

2) Od prijatia nariadenia ES/EÚ po prijatie vykonávacieho nariadenia.

3) Obdobie od predloženia prvej partnerskej dohody/prvého PRV po prijatie poslednej partnerskej dohody/posledného PRV.

Zdroj: Dvor audítorov.

86

Keďže PRV boli prijaté neskoro, vnútroštátne orgány nemohli väčšinu z nich začať vykonávať skôr ako v polovici roku 2015 (len 37 % PRV bolo schválených do konca júna 2015). Komisia schválila 20 % PRV v novembri a decembri 2015, čo znamená, že vykonávanie niekoľkých PRV začalo až v roku 2016, teda v treťom roku programového obdobia.

87

V roku 2014 nedeklaroval výdavky ani jeden členský štát55 a celkové kumulatívne deklarované výdavky z EPFRV v roku 201556 predstavovali 3,8 % a v roku 201657 10,2 % finančného plánu na obdobie 2014 – 2020. Z toho vyplýva, že na začiatku roku 2017 zostáva zhruba 90 % finančného plánu EPFRV nevyčerpaných. Táto miera je vyššia oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu 2007 – 2013, keď na začiatku roku 2010 nebolo vyčerpaných 83 %. Tento neskorý začiatok povedie rovnako ako v predchádzajúcom programovom období k tomu, že výdavky budú sústredené v druhej polovici programového obdobia.

88

Sústredenie väčšiny vykonávania PRV do druhej polovice programového obdobia zvyšuje riziko nadmerného zamerania na čerpanie vyčlenených finančných prostriedkov na konci programového obdobia58.

Oneskorené začiatky programov sú opakujúcim sa problémom

89

Oneskorený začiatok vykonávania programov v rámci VFR je opakujúci sa problém, ktorý sme v minulosti zistili v mnohých oblastiach politík.

90

V informačnom dokumente59 o preskúmaní viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 v polovici obdobia, uvádzame dve hlavné riziká, ktoré vyplývajú z tejto situácie:

 • „v priebehu ďalších rokov dôjde opäť k hromadeniu záväzkov a neuhradených platieb, pretože niektorým členským štátom sa nepodarí vyčerpať dostupné finančné prostriedky do roku 2020 a ani do roku 2023, keď skončí obdobie oprávnenosti výdavkových programov na obdobie 2014 – 2020,
 • predtým, ako bude musieť Komisia predstaviť svoj návrh VFR na obdobie po roku 2020, t. j. do konca roku 2017, nebude veľká možnosť poučiť sa z hodnotení založených na faktoch, pokiaľ ide o návrh, fungovanie a výsledky výdavkových programov EÚ v rámci VFR na obdobie 2014 – 2020.“60
91

Na vyriešenie týchto rizík navrhujeme, aby sa dlhodobá stratégia a tvorba politiky zosúladili s rozpočtovým cyklom a zrealizovalo komplexné preskúmanie výdavkov pred zostavením nového dlhodobého rozpočtu.

92

Tieto návrhy by mohli byť užitočné pri príprave budúcej politiky rozvoja vidieka.

Závery a odporúčania

93

Cieľom politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka je zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečiť udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrení v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít, vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. EÚ plánuje v období rokov 2014 – 2020 vynaložiť takmer 100 mld. EUR, no v súčasnosti zaostáva za plánom (pozri body 86 a 87).

94

Z EPFRV sa poskytuje finančná podpora na opatrenia vykonávané členskými štátmi na základe národných alebo regionálnych PRV, ktoré vypracúvajú členské štáty a schvaľuje Komisia.

95

Cieľom strategického rámca EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 bolo zamerať sa viac na výsledky. Snahy o splnenie tohto cieľa však narazili na dlhodobý problém, ktorý spočíva v tom, že plánovanie nového programového obdobia začína predtým, ako sú k dispozícii primerané a relevantné údaje o výdavkoch a výsledkoch za predchádzajúce obdobia.

96

Preskúmali sme, či nový legislatívny rámec na obdobie 2014 – 2020 odrážal väčšie zameranie na výkonnosť a či nový proces programovania umožňoval vypracovanie kvalitných PRV, ktoré majú potenciál prispieť k lepším výsledkom, a viedol k vypracovaniu takýchto PRV. Hoci mal strategický rámec posilniť prístup založený na výsledkoch, schválené PRV sú dlhé a komplexné dokumenty s nedostatkami, ktoré budú brániť dosiahnutiu ambiciózneho cieľa zamerať sa viac na výkonnosť a výsledky.

97

Preskúmali sme aj postup programovania politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 s cieľom skontrolovať, či sa vykonával tak, aby umožnil začať realizáciu týchto PRV skôr ako v predošlých obdobiach a vyhnúť sa tým negatívnym dôsledkom oneskoreného štartu.

98

Zistili sme, že napriek snahám Komisie sa vykonávanie PRV podobne ako v predchádzajúcom programovom cykle oneskorilo a realizácia plánovaných výdavkov v prvých troch rokoch bola nižšia ako v predošlom období.

99

SPP na obdobie po roku 2020 je v súčasnosti predmetom politickej diskusie a v tejto fáze ešte nie je známa jej budúca podoba. Naše odporúčania sme vypracúvali vychádzajúc z predpokladu, že budúca politika rozvoja vidieka bude v značnej miere nadväzovať na súčasný rámec.

Koncepcia programového rámca na obdobie 2014 – 2020 bola ambicióznejšia, no vykonávanie poznačili závažné nedostatky

100

Cieľom začlenenia EPFRV do ostatných EŠIF bolo zvýšiť tematickú koncentráciu výdavkov EÚ tak, že sa zabezpečí, aby PRV jasným spôsobom prispievali k prioritám stratégie Európa 2020, a zároveň podporiť koordináciu, komplementárnosť a synergické účinky programov. V praxi to síce viedlo k zosúladeniu PRV so strategickými dokumentmi, ako sú partnerské dohody, podiel PRV na tematických cieľoch je však ťažké posúdiť, pretože vzťahy medzi rozličnými programovými dokumentmi sú komplexné. Komplementárnosť, synergické účinky a koordinácia medzi PRV a programami financovanými z ostatných EŠIF neboli uspokojivo rozvinuté (body 1729).

Odporúčanie 1

Pri príprave na programové obdobie po roku 2020 s cieľom zlepšiť zameranie na výkonnosť a výsledky, zvýšiť integráciu medzi PRV a ostatnými programami a zlepšiť posudzovanie podielu PRV na dosahovaní strategických cieľov:

 1. by Komisia mala zabezpečiť, aby jej politické návrhy ďalej rozvíjali požiadavky týkajúce sa súladu medzi rôznymi programami;
 2. členské štáty by mali konkretizovať, ako sa dosiahne koordinácia, komplementárnosť a synergické účinky a ako sa budú monitorovať a vykazovať v kontexte pravidiel EÚ.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2020 pre a) a 2022 pre b)

101

Hoci sa Komisia snažila vyvážiť objem informácií predložených v PRV, preskúmané PRV boli dlhé a vnútroštátne orgány museli vyvinúť značné administratívne snahy, aby splnili rozsiahle nové požiadavky na ich obsah.

102

A hlavný cieľ, ktorým bolo lepšie riešiť konkrétne územné potreby a jasnejšie preukázať súvis medzi určenými potrebami a vybranými podpornými opatreniami, nebol ani napriek tomu dosiahnutý (body 3041).

Odporúčanie 2

S cieľom zjednodušiť stratégie rozvoja vidieka a zvýšiť ich užitočnosť a zároveň zaistiť, aby bol proces programovania zvládnuteľný a efektívny, by Komisia mala preskúmať programové dokumenty s cieľom zjednodušiť ich obsah a znížiť počet požiadaviek v programovom období po roku 2020. Konkrétne by mala obmedziť štruktúru programových dokumentov na tie prvky a možnosti, ktoré sú zásadné pre správne naplánovanie, realizáciu a monitorovanie výdavkov rozvoja vidieka.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2020

Nový rámec výkonnosti má obmedzený potenciál na zlepšenie zamerania na výkonnosť a výsledky

103

SSMH má potenciál zlepšiť spôsob monitorovania politiky rozvoja vidieka v tom, že by predstavoval krok vpred pri riešení bludného kruhu, v ktorom sa definuje obsah nových programov bez včasných informácií o výsledkoch za predchádzajúce obdobia. No absencia primeraných posúdení kvality zberu údajov spolu s nedostatkami v súvislosti s výberom ukazovateľov, ako aj skutočnosť, že mnohé ukazovatele výsledkov nezodpovedajú definícii ukazovateľa „výsledkov“, sú výraznými prekážkami pre meranie výsledkov politiky a jej podielu na stratégii Európa 2020 (body 4252).

104

„Výkonnostná rezerva“ je nevhodné označenie, pretože ukazovateľmi, ktoré sa používajú na kontrolu výkonnosti, sa nemerajú výsledky politiky, naopak, majú za cieľ vyslovene merať výdavky a priame výstupy. Výkonnostný rámec preto neposkytuje informácie o cieľoch a očakávaných výsledkoch PRV. Pri audite sa okrem toho potvrdilo súvisiace riziko, že v PRV sa stanovujú neambiciózne medzníky a ciele, aby sa zabránilo potenciálnym sankciám v prípade nedostatočnej výkonnosti. V každom prípade, ak sa príslušné medzníky nedosiahnu, výkonnostná rezerva sa nestratí, ale môže byť presunutá na iné priority, a potenciálne finančné sankcie nie sú založené na ukazovateľoch výsledkov (body 5363).

Odporúčanie 3

Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi zaistiť, aby vylepšené výročné správy o vykonávaní za rok 2019 obsahovali jasné a ucelené informácie o dosiahnutých výsledkoch programu a aby požadované odpovede na spoločné hodnotiace otázky poskytovali kvalitnejší základ pre nasledujúce programové obdobie.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2018

Odporúčanie 4

Pri príprave programového obdobia po roku 2020 by Komisia mala presnejšie vymedziť rôzne typy ukazovateľov, aby poskytla spoločný súbor ukazovateľov orientovaných na výsledky, vhodnejších na posudzovanie výsledkov a dosahu intervenčných opatrení v oblasti rozvoja vidieka. Pri tomto procese by mohla využiť skúsenosti a riešenia vytvorené inými medzinárodnými organizáciami (napr. WHO, Svetovou bankou a OECD) a zameranými na výkonnosť a výsledky.

Komisia by mala tiež presadzovať a uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi a vytváranie sietí s cieľom šíriť osvedčené postupy merania výkonnosti vytvorené na úrovni štátov.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2019

Odporúčanie 5

Na programové obdobie po roku 2020 by Komisia mala preskúmať a vyhodnotiť skúsenosti z vykonávania súčasného systému vrátane:

 1. dosahu výkonnostnej rezervy;
 2. primeranosti ukazovateľov výsledkov používaných na posúdenie výkonnostnej rezervy;
 3. a využívania finančných sankcií s cieľom riešiť nedostatočnú výkonnosť.

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2020

Proces programovania si vyžadoval značné úsilie zo strany Komisie a členských štátov, no vykonávanie PRV začalo pomalšie ako v predchádzajúcom období

105

Programovanie podpory pre rozvoj vidieka je proces s viacerými fázami, pričom PRV sú poslednou z nich. O pridelených financiách pre jednotlivé členské štáty a o strategickom právnom rámci rozhoduje Parlament a Rada predtým, ako sa vypracujú programy. PRV by sa preto mali vnímať skôr ako nástroj na zosúladenie perspektív členského štátu a EÚ než ako dokumenty, ktoré dávajú do pohybu proces vytvárania národných stratégií rozvoja vidieka od nuly (body 64 a 65).

106

Napriek pomerne obmedzenej úlohe PRV vo viacfázovom procese opísanom vyššie sa od Komisie a členských štátov pri vypracúvaní a schvaľovaní všetkých PRV vyžadovalo značné administratívne úsilie. Dlhé oneskorenie prijímania právneho rámca (december 2013) malo vplyv na harmonogram predkladania a schvaľovania programových dokumentov. Ak sa k tomu pripočítajú zložité požiadavky na obsah PRV, vyplýva z toho, že PRV boli schválené a nové programy sa začali vykonávať až po štarte programového obdobia (body 66 a 74).

107

Komisia schválila 118 PRV za 20 mesiacov (apríl 2014 – december 2015), čo je oproti číslam za programové obdobie 2007 – 2013, keď bolo 94 PRV schválených za 24 mesiacov, priaznivým porovnaním. Napriek vyvinutým snahám boli však PRV schválené neskôr ako v predchádzajúcom období, pričom väčšina z nich sa začala vykonávať až v polovici roku 2015 a niektoré z nich v roku 2016 (body 7584).

108

V dôsledku toho bolo na začiatku roku 2017 (v štvrtom roku programového obdobia) približne 90 % finančného plánu EPFRV stále nevyčerpaných. Za predchádzajúce obdobie bol tento podiel 83 %. Celkové plnenie finančného plánu a dôraz na čerpanie sú tým vystavené riziku, čo znamená, že prístup orientovaný na výsledky presadzovaný Komisiou je ohrozený (body 8588).

109

Oneskorené vykonávanie programov podľa VFR je všeobecný a opakujúci sa problém, ktorý zvyšuje riziko nadmerného zamerania na čerpanie a začatie plánovania nového VFR predtým, ako sú k dispozícii výsledky výdavkov EÚ za predchádzajúci rámec (body 8992).

Odporúčanie 6

Parlament, Rada a Komisia by mali zvážiť zosúladenie dlhodobej stratégie a tvorby politiky s rozpočtovým cyklom a zrealizovať komplexné preskúmanie výdavkov pred zostavením nového dlhodobého rozpočtu.

Komisia by mala včas vypracovať svoje legislatívne návrhy pre politiku rozvoja vidieka po roku 2020, aby umožnila schválenie PRV na začiatku ďalšieho programového obdobia.

Plánovaný dátum vykonávania pre Komisiu: do konca roku 2018

Túto správu prijala komora I, ktorej predsedá Phil WYNN OWEN, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2017.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

Prílohy

Príloha I

Šesť priorít EÚ v oblasti rozvoja vidieka a 18 oblastí zamerania

V článku 5 nariadenia o EPFRV sa vymedzuje šesť priorít EÚ v oblasti rozvoja vidieka rozdelených na 18 oblastí zamerania:

 1. podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
  1. podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach;
  2. posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu;
  3. podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;
 2. posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov so zameraním na tieto oblasti:
  1. zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie;
  2. b) uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny;
 3. podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve so zameraním na tieto oblasti:
  1. zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií;
  2. podpora riadenia rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzania;
 4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom so zameraním na tieto oblasti:
  1. obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy;
  2. zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov;
  3. predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej obhospodarovania;
 5. propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva so zameraním na tieto oblasti:
  1. zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve;
  2. zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín;
  3. uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky;
  4. zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva;
  5. podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve;
 6. podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach so zameraním na tieto oblasti:
  1. uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest;
  2. podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach;
  3. rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach.“

Príloha II

11 tematických cieľov EŠIF

Článok 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach „S cieľom prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj k úlohe jednotlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo zmluvy vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, z každého EŠIF sa podporujú tieto tematické ciele:

 1. posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
 2. zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality;
 3. zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF);
 4. podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
 5. podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika;
 6. zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;
 7. podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;
 8. podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
 9. podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii;
 10. investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania;
 11. posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy.“

Článok 5 nariadenia o EPFRV:„priority prispievajú k prierezovým cieľom, a to k

 • inovácii,
 • životnému prostrediu,
 • a zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu“.

Príloha III

Súhrnné porovnanie hlavného obsahu PRV na obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020

PRV na obdobie 2007 – 2013: príloha II k nariadeniu (ES) č. 1974/2006 Pozn.: Čísla označujú body v prílohe II. PRV na obdobie 2014 – 2020: príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014 Pozn.: Čísla označujú body v prílohe I.
Tučným písmom: nové prvky oproti predchádzajúcemu obdobiu
3.1. Analýza SWOT 3. Hodnotenie ex ante
3.2. Stratégia zvolená na riešenie silných a slabých stránok 4. Analýza SWOT a identifikácia potrieb, ako aj posúdenie potrieb na základe zistení analýzy SWOT
3.3. Hodnotenie ex ante, ktorým sa okrem iného určujú strednodobé a dlhodobé potreby 5. Opis stratégie
3.4. Vplyv finančných prostriedkov vyčlenených na rozvoj vidieka počas predchádzajúceho programovacieho obdobia na tú istú oblasť programovania 6. Posúdenie ex ante kondicionalít
4. Zdôvodnenie zvolených priorít 7. Opis výkonnostného rámca
5. Opis navrhovaných opatrení vrátane dôkazu, že podpora pre investičné opatrenia je zameraná na ciele odzrkadľujúce identifikované územné potreby 8. Opis vybraných opatrení vrátane príspevku na oblasti zamerania, zásad pre vymedzenie výberových kritérií a opisu overiteľnosti a kontrolovateľnosti
6. Plán financovania: ročný príspevok z EPFRV a rozpis podľa osí 9. Plán hodnotenia
7. Indikatívny rozpis podľa opatrení (v EUR, celé obdobie) 10. Finančný plán: ročný príspevok z EPFRV a rozdelenie miery príspevku z EPFRV na všetky opatrenia podľa typu regiónu
10. Informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a prostredníctvom politiky súdržnosti 11. Plán ukazovateľov
12.1. Opis systémov monitorovania a hodnotenia vytvorených na základe spoločného zoznamu ukazovateľov výstupov, výsledkov, základných ukazovateľov a ukazovateľov dosahu uvedených v prílohe VIII k nariadeniu a doplnkových ukazovateľov odzrkadľujúcich vnútroštátne a/alebo regionálne potreby 14. Informácie o komplementárnosti s ostatnými nástrojmi EÚ, predovšetkým s EŠIF a pilierom I
18. Posúdenie ex ante overiteľnosti, kontrolovateľnosti a rizika chýb

Odpoveď Komisie

Zhrnutie

III

Nové prvky zavedené vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, ktoré okrem iného vyplynuli z pozorovaní Dvora audítorov, poskytli „dobrý základ pre budúce informovanie o výsledkoch a vplyvoch“. To umožnilo Komisii viac rozvinúť orientáciu na výsledky a zároveň pokračovať v ďalších krokoch na zlepšenie absorpcie a súladu (napr. zameraním sa na výdavky v oblastiach s jasnou pridanou hodnotou EÚ, poskytovaním užitočných informácií o výkonnosti a pokračovaním v úsilí o ďalšie zjednodušenie na úrovni Komisie a členských štátov).

IV

Podľa Komisie bolo vyvinuté značné úsilie na zavedenie prvkov do viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 s cieľom poskytnúť „dobrý základ pre budúce informovanie o výsledkoch a vplyvoch“. To umožnilo Komisii viac rozvinúť zameranie na výsledky a zároveň pokračovať v ďalších krokoch na zlepšenie absorpcie a súladu.

Komisia sa tiež domnieva, že toto výraznejšie zameranie sa na výkonnosť a výsledky pravdepodobne prispeje k lepším výsledkom.

Porovnanie dĺžky programov je zložité z dôvodu rozdielnych požiadaviek a formátov v týchto dvoch obdobiach.

V

S prihliadnutím na neskoré prijatie legislatívy vykonávanie v súčasnom programovom období napreduje dobre.

VI a)

Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie a poznamenáva, že v tejto fáze nie je schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020.

Komisia sa však zaväzuje analyzovať možné spôsoby ďalšieho zlepšenia súladu medzi jednotlivými programami v kontexte prípravy budúcich legislatívnych návrhov.

b)

Hoci Komisia prijíma toto odporúčanie, v tejto fáze nie je schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020.

Komisia sa však zaväzuje analyzovať možné spôsoby zjednodušenia štruktúry a úrovne požiadaviek programových dokumentov v najväčšej možnej miere. V tejto súvislosti sa už začalo uvažovať nad vypracovaním oznámenia Komisie o modernizácii a zjednodušení SPP.

c)

Komisia prijíma toto odporúčanie.

d)

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie. Hoci Komisia nie je v tejto fáze schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020, zaväzuje sa analyzovať možné spôsoby, ako zlepšiť meranie výkonnosti SPP ako celku. V tejto súvislosti sa už začalo uvažovať nad vypracovaním oznámenia Komisie o modernizácii a zjednodušení SPP.

e)

Komisia prijíma toto odporúčanie.

f)

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie v rozsahu, v akom tento politický proces prebiehal.

VII

Pokiaľ ide o toto odporúčanie, Komisia ho prijíma a domnieva sa, že ho už vykonáva. Biela kniha Komisie o budúcnosti Európy uverejnená v marci 2017 viedla k všeobecnej diskusii o Európe v roku 2025 vrátane európskeho finančného výhľadu, ktorý je podrobne uvedený v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017. Politický proces bude doplnený o preskúmanie efektívnosti, účinnosti, a pridanej hodnoty EÚ výdavkových programov. Tým sa podporí príprava ďalšej generácie finančných prostriedkov a modernizácia rozpočtu EÚ.

Úvod

8

V partnerských dohodách sa stanovujú národné stratégie na dosiahnutie cieľov Únie prostredníctvom programovania európskych štrukturálnych a investičných fondov.

9

Plnenie stratégie Európa 2020 nie je jediným cieľom programov financovania.

10

Nové prvky zavedené vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, ktoré okrem iného vyplynuli z pozorovaní Dvora audítorov, poskytli „dobrý základ pre budúce informovanie o výsledkoch a vplyvoch“. To umožnilo Komisii viac rozvinúť orientáciu na výsledky a zároveň pokračovať v ďalších krokoch na zlepšenie absorpcie a súladu (napr. zameraním sa na výdavky v oblastiach s jasnou pridanou hodnotou EÚ, poskytovaním užitočných informácií o výkonnosti a pokračovaním v úsilí o ďalšie zjednodušenie na úrovni Komisie a členských štátov).

Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie SPP bol vypracovaný v kontexte plánovania na programové obdobie 2014 – 2020 a dohodol sa s členskými štátmi ako spoločná platforma zameraná na pokrok programov smerom k realizácii vymedzených cieľov politiky a podávanie správ o tomto pokroku. Zahŕňa zámery, ukazovatele, ciele a medzníky, ktoré sa majú použiť v programoch členských štátov.

11

Ako potvrdil Európsky dvor audítorov v bode 18, regulačný rámec na roky 2014 – 2020 vychádzal zo skúseností z predchádzajúcich programových období a reagoval na niekoľko odporúčaní Európskeho dvora audítorov.

Okrem toho relevantné audity, štúdie a hodnotiace činnosti počas celého predchádzajúceho programového obdobia zabezpečili získanie príslušných informácií o vykonávaní programov.

Rámček 1 – Nedostupnosť relevantných informácií pri plánovaní nového obdobia

Prvý pododsek: Ako už bolo uvedené v odpovedi Komisie na bod 11, zohľadnili sa aj informácie obsiahnuté v syntéze hodnotenia ex post programov rozvoja vidieka na roky 2000 – 2006 a audítorských činností počas celého predchádzajúceho programového obdobia.

Druhý pododsek: Výsledky hodnotenia boli v programovom období 2007 – 2013 priebežne k dispozícii („priebežné hodnotenie“).

Hoci syntéza hodnotenia ex post programov rozvoja vidieka na roky 2000 – 2006 sa dokončila až vo februári 2012, informácie uvedené v návrhoch dokumentov mali útvary Komisie k dispozícii včas.

Poznámky

17

Dosiahnutie cieľov fondu v súlade s cieľmi založenými na zmluve mali umožniť aj partnerské dohody.

18

Komisia berie na vedomie uznanie Európskeho dvora audítorov, pokiaľ ide o regulačný rámec na roky 2014 – 2020, pričom vychádza zo skúseností z predchádzajúcich programových období.

19

Prvá zarážka: V prípade rozvoja vidieka je „vylepšená intervenčná logika“ výsledkom lepšieho objasnenia špecifických cieľov politiky („oblasti zamerania“) a požiadavky na stanovenie zámerov s ohľadom na tieto ciele. Väčšia flexibilita v spôsobe, akým možno programovať opatrenia vzhľadom na ich viacúčelový charakter, tiež zvýšila orientáciu programov rozvoja vidieka na výsledky.

Spoločná odpoveď na body 20 a 21

Šesť priorít Únie pre rozvoj vidieka a príslušné oblasti zamerania odrážajú príslušné tematické ciele spoločného strategického rámca so zreteľom na ciele EPFRV založené na cieľoch SPP podľa zmluvy. To je plne v súlade so zásadami (odôvodnenie 20) a ustanoveniami (článok 9) nariadenia o spoločných ustanoveniach. Existuje teda zjavná väzba medzi prioritami rozvoja vidieka a tematickými cieľmi nariadenia o spoločných ustanoveniach.

22

Partnerské dohody a programy rozvoja vidieka sú vymedzené dostatočne podrobne. Celková konzistentnosť partnerských dohôd a programov rozvoja vidieka je výsledkom koordinovaného strategického plánovania vykonávaného vnútroštátnymi/regionálnymi orgánmi v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie a intenzívnej výmeny a koordinácie na rôznych úrovniach. Zabezpečenie preto nie je jednoduché.

Druhá zarážka: Táto konzistentnosť je výsledkom hlbších rokovaní medzi Komisiou a členskými štátmi.

23

Finančné a hmotné príspevky z programov rozvoja vidieka na každý (relevantný) tematický cieľ sú opísané v partnerských dohodách. Takéto príspevky odzrkadľujú kumulatívne hodnoty príslušných ukazovateľov všetkých oblastí zamerania priradených každému tematickému cieľu, a preto sa dajú ľahko kvantifikovať. Opatrenia na rozvoj vidieka predstavujú nástroje na dosiahnutie cieľov priorít a oblastí zamerania. Z dôvodu ich viacúčelového charakteru nie je možné predbežne stanoviť jednu priamu korešpondenciu medzi opatreniami a tematickými cieľmi. Takáto korešpondencia je však zrejmá, keď sa opatrenia priradia k oblastiam zamerania, t. j. v dôsledku programovania.

24

Ukazovatele rozvoja vidieka sú kvantifikované pre každý relevantný tematický cieľ a sú uvedené v partnerskej dohode (pozri odpoveď Komisie na bod 23). Posúdením prínosu rozvoja vidieka a iných výdavkových nástrojov Únie k stratégii Európa 2020 ako celku sa zaoberá hodnotenie.

Rámček 2 – Príklad z opatrenia 4 – hmotné investície

Druhý pododsek: Opatrenie je naprogramované správne so zreteľom na štyri priority, ku ktorým má prispieť.

Finančný príspevok opatrenia na oblasti zamerania, v ktorých sa realizovalo programovanie, je známy. Vypracovávanie finančných plánov podľa čiastkových opatrení by bolo mimoriadne zložité a náročné.

Tretí pododsek: Na dosiahnutie cieľov politiky, ktoré sú založené na prioritách a oblastiach zamerania, sú potrebné rôzne druhy intervencií (a teda aj opatrení). Hoci je takýto postup nevyhnutný na zabezpečenie efektívnosti politiky, nevedie k zložitým kombináciám v rámci jednotlivých priorít/oblastí zamerania.

27

Program rozvoja vidieka pre Kampániu (IT) je dobrým príkladom toho, ako opatrenia vymedzené na úrovni partnerskej dohody na zabezpečenie koordinácie medzi fondmi EŠIF boli operatívne spresnené na programovej úrovni v prípade širokopásmového pripojenia (pozri odpoveď na prvú zarážku rámčeka 3). Podobné opatrenia boli zavedené aj v Írsku.

Existujú dôkazy o komplementárnosti a synergických účinkoch programov rozvoja vidieka s inými fondmi EŠIF, podporou v rámci prvého piliera alebo inými verejnými nástrojmi. Napríklad na administratívnej úrovni niekoľko členských štátov zaviedlo národné koordinačné štruktúry a krížovú účasť v monitorovacích výboroch (DK, IE, UK/EN).

28

Komisia aktívne podporovala vytváranie synergických účinkov a komplementárnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Za samotnú podobu vykonávania sú však zodpovedné členské štáty. Niektoré členské štáty sa rozhodli vytvoriť medzi fondmi ohraničenie, aby zabránili možným prípadom dvojitého financovania.

Rámček 3 – Príklad informácií o komplementárnosti, ktoré boli buď príliš všeobecné, alebo sa obmedzovali len na vytýčenie hraníc

Prvý pododsek:

Prvá zarážka: Pokiaľ ide druhý tematický cieľ, v partnerskej dohode sa uvádza, že vo vidieckych oblastiach EPFRV spolupracuje s EFRR v koordinácii s vnútroštátnymi a/alebo regionálnymi fondmi s cieľom zabezpečiť, aby bola v príslušných oblastiach zavedená potrebná infraštruktúra v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020 týkajúcich sa sietí novej generácie. S cieľom zabezpečiť koncentráciu zdrojov v slabších vidieckych oblastiach sú intervencie z EPFRV prioritne orientované na malé a stredne veľké obce a obce s nízkou hustotou obyvateľstva. Okrem toho v týchto oblastiach EPFRV vo všeobecnosti financuje „poslednú míľu“ príslušných intervencií do širokopásmového pripojenia. Oblasti, ktorých sa týkajú investície z EFRR, EPFRV, rozvojového a Kohézneho fondu, sú mapované v talianskom národnom pláne pre siete novej generácie s cieľom zabezpečiť komplementárnosť rôznych intervencií. Tento synergický účinok sa premieta v bode 3 kapitoly 14 programu rozvoja vidieka. V kapitole 5.1 sa uvádza tabuľka zoraďujúca identifikované potreby na základe analýzy SWOT a očakávaných výsledkov uvedených v partnerskej dohode a komplementárnosť s ostatnými fondmi so zreteľom na ciele rozvoja vidieka.

Okrem toho v bode 3 kapitoly 14 programov rozvoja vidieka sa opisuje dohodnutý mechanizmus inštitucionálnej koordinácie medzi riadiacimi orgánmi EŠIF.

Druhá zarážka: Podľa názoru Komisie sú tieto informácie dostatočne špecifické.

Tretia zarážka: EPFRV dopĺňa ESF. Špecifické informácie a podrobnosti sú uvedené napríklad v kapitole 14 (oddiel 14.1.1, bod 3) a kapitole 5.1 programu rozvoja vidieka.

Druhý pododsek: Kapitola 14 rumunského programu rozvoja vidieka je veľmi podrobná, pokiaľ ide o komplementárnosť (tak s ostatnými operačnými programami, ako aj podpory z prvého piliera SPP). Európsky dvor audítorov cituje len malú časť kapitoly venovanej komplementárnosti.

29

Usmernenia Komisie iba dopĺňajú právne záväzné ustanovenia týkajúce sa podávania správ členskými štátmi.

30

V programoch rozvoja vidieka sa ciele pre ukazovatele výsledkov stanovujú na úrovni oblastí zamerania, pričom ukazovatele vstupov a výstupov sa používajú na úrovni opatrení/čiastkových opatrení.

33

Komisia sa domnieva, že v programoch rozvoja vidieka je preukázaná väzba medzi potrebami a opatreniami. Tieto informácie sú stanovené v štruktúre programov a v kapitolách 4 a 5 programov rozvoja vidieka. Okrem toho v kapitole 8.2 sa v opise jednotlivých opatrení jasne uvádza prepojenie s príslušnými potrebami.

35

V programovej logike sa v kapitole 4 (Analýza SWOT a identifikácia potrieb) uvádza celkový opis súčasnej situácie programovej oblasti na základe ukazovateľov a kvalitatívnych informácií, po ktorých nasleduje analýza SWOT. Kapitola 5 (Opis stratégie) následne vychádza z kapitoly 4. Keďže základná logika súčasného programovania rozvoja vidieka vychádza z jednotlivých oblastí zamerania, tieto potreby a výsledné opatrenia by mali byť tiež zoskupené podľa jednotlivých oblastí zamerania.

Rámček 5 – Príklady všeobecných potrieb a/alebo preformulovania vopred definovaných prvkov

Prvý pododsek: Strategická časť programu rozvoja vidieka obsahuje opis potrieb pre každú oblasť zamerania. Napríklad írsky program rozvoja vidieka je známy svojou rozsiahlou a podrobnou schémou biodiverzity, ktorá umožňuje riešiť veľmi špecifické potreby biodiverzity na úrovni parciel. Táto úroveň podrobnosti je uvedená v opatrení 10 a prílohe k programu rozvoja vidieka a nemohla byť zahrnutá do strategickej časti programu rozvoja vidieka.

Druhý pododsek: V prípade rumunského programu rozvoja vidieka je zvýšenie pracovných miest vo vidieckych oblastiach veľmi jasnou a definovanou potrebou.

Tretí pododsek: Všeobecná identifikácia potrieb je založená na hodnotení ex ante a skúsenostiach získaných v predchádzajúcich programových obdobiach a úzko súvisí s analýzou vykonanou na úrovni partnerskej dohody s Poľskom. Treba zdôrazniť, že niektoré dôležité informácie boli poskytnuté aj na úrovni všeobecného opisu príslušných opatrení a agroenvironmentálnych klimatických balíkov.

36

Opis potrieb zahŕňa niekoľko aspektov, ktoré sú podrobne uvedené a kvantifikované v analýze SWOT. Napríklad, pokiaľ ide o prvoradé potreby, opis a analýza SWOT ukazujú rozsah problémov, o ktorých sa rozhodlo, že sa v rámci programu rozvoja vidieka budú riešiť ako prioritné. Priority potrieb možno navyše ďalej určiť prostredníctvom výberových kritérií.

V prípade talianskeho programu rozvoja vidieka pre Kampániu sú v kapitole 5.1 tematicky zoskupené potreby (Inovácia – priority 2 a 3; Životné prostredie – priority 4 a 5; Solidarita – priorita 6). Z počiatočných 50 potrieb ich bolo 26 riešených opatreniami programu rozvoja vidieka vzhľadom na ich význam pre ciele stratégie Európa 2020, taliansku partnerskú dohodu, ciele EPFRV a komplementárnosť s ostatnými fondmi. Niektoré potreby vyplývajú z regionálnych špecifík.

Chýbajúce kvantifikované opisy potrieb nebudú brániť posudzovaniu v štádiu hodnotenia, keďže hodnotenia sa týkajú účinnosti a efektívnosti programov rozvoja vidieka z hľadiska uvedených politických cieľov, nie z hľadiska potrieb (pozri súbor nástrojov na lepšiu právnu reguláciu). Okrem toho hodnota kvantifikácie potrieb ex ante (ktorá sa priebežne môže meniť) na účely hodnotenia je iba relatívna.

Z hodnotení ex ante vyplynulo, že prideľovanie rozpočtových prostriedkov a ciele programu rozvoja vidieka sú do značnej miery konzistentné.

37

V rumunskom programe rozvoja vidieka sa priority určujú prostredníctvom výberu opatrení a použitých kritérií výberu.

38

Poznatky získané z predchádzajúcich programových období sú vysvetlené/uvedené v opise príslušných opatrení. Spolu s pripomienkami o hodnotiteľov ex ante sa na ne výslovne odkazuje v kapitole 5.1 o programoch rozvoja vidieka.

Pri navrhovaní opatrení sa zohľadnili aj výsledky verejných vypočutí a hodnotení uskutočnených v polovici trvania.

40

V programoch rozvoja vidieka sú očakávané výsledky a zodpovedajúce cieľové úrovne stanovené na úrovni všeobecných cieľov (t. j. oblastí zamerania) a nie na úrovni jednotlivých nástrojov (t. j. opatrení). Ciele politiky možno vo všeobecnosti najlepšie dosiahnuť kombináciou opatrení. Opis opatrení sa preto sústreďuje na plánované činnosti (t. j. výstupy).

Prínos vybraných opatrení k dosiahnutiu cieľov, na účely ktorých boli vybrané, sa bude posudzovať v hodnoteniach.

Rámček 6 – Príklady všeobecných odkazov na ciele rozvoja vidieka

Prvý pododsek: Zlepšenie konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest sa budú analyzovať neskôr. Ciele sú stanovené na úrovni všeobecných cieľov a oblastí zamerania. V tabuľke kvantifikovaných cieľov programu rozvoja vidieka sa stanovujú opatrenia, ktoré by prispeli k dosiahnutiu stanovených kvantifikovaných cieľov.

Druhý pododsek: Ciele sú stanovené na úrovni všeobecných cieľov a oblastí zamerania a nie na úrovni opatrení.

41

Celková konzistentnosť prideľovania rozpočtových prostriedkov na opatrenia a oblasti zamerania so zreteľom na identifikované potreby a kvantifikované ciele sa v rámci hodnotení ex ante často kontrolovala. Hoci informácie týkajúce sa tohto hodnotenia sa v programoch systematicky neuvádzali, syntéza hodnotení ex ante programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 potvrdzuje, že konzistentnosť prideľovania rozpočtových prostriedkov sa vo väčšine hodnotení ex ante posudzovala. Príslušné odporúčania hodnotiteľov ex ante sa zvážili vo fáze programovania.

43

V prípade rozvoja vidieka spoločný systém monitorovania a hodnotenia (SSMH) ustanovený v právnom rámci zahŕňa okrem iného „súbor spoločných ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu“ a „zber, uchovávanie a prenos údajov“ (systém) (pozri článok 67 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článok 14 nariadenia (EÚ) č. 808/2014). Tieto dva prvky sa automaticky zhodujú s dvoma kritériami plnenia, ktoré spomína Európsky dvor audítorov, keďže členské štáty by neboli schopné predkladať a schvaľovať svoje programy, keby takýto štatistický systém a kvantifikované ukazovatele výsledku neexistovali.

Bez ohľadu na uvedené skutočnosti, ako sa uvádza v prílohe I časti 4.2.7 k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014, táto ex ante kondicionalita bola uplatniteľná, čo znamená, že Komisia preverila, či všetky prvky SSMH boli zahrnuté do programov, a prijala vhodné opatrenia v prípade, že neboli.

44

Ex ante kondicionalita G7 bola hodnotená. Do rozsahu ex ante kondicionality patrí len existencia systému zberu štatistických údajov. Účinnosť systému a predkladanie spoľahlivých údajov sú primárne v kompetencii členských štátov a Komisia ich kontroluje inými prostriedkami.

45

Ex ante kondicionalita G7 bola uplatniteľná, a preto ju posudzovali členské štáty. Obmedzený počet signalizoval problémy pri plnení všetkých prvkov SSMH (pozri odpoveď Komisie na bod 43).

47

Spoločné ukazovatele výsledku sú tiež stanovené v nariadení o EPFRV a agregované na úrovni Únie.

48

Z prebiehajúceho prvého hodnotenia výročných správ o vykonávaní v roku 2017, ktoré sa začalo v júli, vyplýva, že ukazovatele výsledku boli kvantifikované a spoločné hodnotiace otázky zodpovedané, pričom sa zohľadnila úroveň využívania programov rozvoja vidieka.

50

Účinnosť a efektívnosť programov rozvoja vidieka sa posúdi prostredníctvom rozšírených hodnotení, v rámci ktorých ukazovatele SSMH predstavujú len nástroj a budú doplnené ďalšími ukazovateľmi.

Druhá zarážka: Podľa Komisie ukazovatele výsledku SSMH, ktoré úplne nezodpovedajú definícii ukazovateľov „výsledku“, v každom prípade poskytujú primeranú približnú hodnotu výsledku pre tie oblasti zamerania, pre ktoré sú definované.

Pri definovaní spoločných ukazovateľov bolo potrebné zohľadniť otázky dostupnosti údajov vo všetkých členských štátoch, nákladovej efektívnosti systému a prijateľnej administratívnej záťaže pre členské štáty.

Rámček 7 – Príklady ukazovateľov výstupov/výsledkov nesprávne klasifikovaných v SSMH

Druhý pododsek: Pozri odpoveď Komisie na bod 50 druhá zarážka.

51

Hoci tieto ukazovatele pre jednotlivé programy nezodpovedajú definícii ukazovateľov „výsledku“, Komisia sa domnieva, že môžu byť užitočné pri hodnotení programov.

52

Užitočné programové ukazovatele použité v určitých programoch sa nemohli použiť vo všetkých členských štátoch, napr. v dôsledku problémov so zberom údajov.

Komisia v rámci iniciatívy „Rozpočet EÚ zameraný na výsledky“ začala dialóg o výkonnostných rámcoch s príslušnými odborníkmi vnútroštátnych správnych orgánov a iných medzinárodných organizácií vrátane OECD, a to s cieľom zhromaždiť získané poznatky a určiť osvedčené postupy. Z diskusií vyplynulo, že výkonnostný rámec by sa mal rozvíjať postupne a že by sa nemal zakladať na univerzálnom riešení. Komisia pokračuje v tomto dialógu s odborníkmi a zainteresovanými stranami a výsledky zohľadní pri príprave výkonnostného rámca pre ďalší viacročný finančný rámec.

54

Ako sa stanovuje v regulačnom rámci na roky 2014 – 2020, Komisia bude v prípade vážneho nedostatočného plnenia môcť členským štátom udeliť sankcie na základe preskúmania výkonnosti (článok 22 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) a pri skončení programu (článok 22 ods. 7).

Výkonnostná rezerva je len jeden z prvkov podporujúci zvýšený dôraz na výsledky. Základným prvkom orientácie na výsledky je intervenčná logika zahrnutá do jednotlivých programov, s ktorými súvisia ukazovatele výstupov a výsledkov.

Výkonnostný rámec poskytuje mechanizmus na monitorovanie toho, či vykonávanie priorít je na správnej ceste. Výkonnostná rezerva poskytuje stimul na dosiahnutie čiastkových cieľov, ktoré sú nevyhnutne predpokladom dosiahnutia plánovaných výsledkov.

55

V prílohe II k nariadeniu o spoločných ustanoveniach sa vymedzuje typ ukazovateľov, ktoré sa majú použiť na stanovenie medzníkov ako „kľúčových krokov zameraných na vykonávanie“ a ukazovateľov výstupu: podľa právnych požiadaviek by výkonnostný rámec pre prioritu mal zahŕňať finančný ukazovateľ a ukazovateľ výstupu; ukazovatele výsledku by sa mali používať, len ak je to potrebné a ak sú úzko spojené s intervenciami v rámci podporovaných politík.

56

Špecifické ukazovatele podliehajú rovnakým požiadavkám, aké sú vymedzené v prílohe II k nariadeniu o spoločných ustanoveniach, ako sa uvádza v odpovedi Komisie na bod 55. Výber špecifických ukazovateľov je v kompetencii členských štátov.

57

Indikatívny zoznam ukazovateľov výkonnostného rámca zahrnutých v nariadení Komisie bol navrhnutý v súlade s požiadavkami článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 808/2014 (pozri odpoveď Komisie na bod 55).

V súlade s právnym rámcom sa väčšina ukazovateľov vo výkonnostnom rámci vzťahuje na výstupy, ktoré preukazujú praktické plnenie. V prípade potreby sú doplnené kľúčovými krokmi zameranými na vykonávanie, ktoré sa týkajú dôležitej fázy vykonávania potrebnej na dosiahnutie cieľov stanovených pre ukazovatele výstupu na rok 2023. Tieto dva typy ukazovateľov pokrývajú väčšinu pridelených rozpočtových prostriedkov na danú prioritu. Na druhej strane finančné ukazovatele (celkové verejné výdavky) pokrývajú celú prioritu a umožňujú sledovať celkový pokrok a prispievať k hodnoteniu efektívnosti.

58

Doplnkové ukazovatele podliehajú rovnakým požiadavkám, aké sú vymedzené v prílohe II k nariadeniu o spoločných ustanoveniach, ako sa uvádza v odpovedi Komisie na bod 55.

59

Dosiahnutie cieľov politiky a orientácia programov na výsledky závisí od viacerých interaktívnych prvkov vrátane dôkladnej analýzy potrieb, spoľahlivej intervenčnej logiky s jasnými konkrétnymi cieľmi, vhodne zvolených ukazovateľov výsledku, ktoré premietnu do kritérií výberu, a tiež dobre navrhnutého výkonnostného rámca s realistickými a dosiahnuteľnými medzníkmi a cieľmi.

61

Účelom medzníkov je merať úroveň realizácie dosiahnutú na konci roka 2017. Súčasné relatívne nízke úrovne sú prevažne spojené s pomerne oneskoreným začiatkom mnohých programov a časom potrebným na to, aby realizácia programov dosiahla požadované tempo, najmä pokiaľ ide o investičné opatrenia.

Opatrenia prenesené z predchádzajúceho programového obdobia sú v plnej miere súčasťou programov na roky 2014 – 2020 a plne prispievajú k ich cieľom. V súvislosti s operáciami, ktoré už fungovali na začiatku programového obdobia, sa môže logicky očakávať, že vo veľkej miere prispejú k výsledkom dosiahnutým v polovici tohto programového obdobia.

62

Do rozsahu ex ante kondicionality patrí len existencia systému zberu štatistických údajov. Účinnosť systému a predkladanie spoľahlivých údajov sú primárne v kompetencii členských štátov a Komisia ich kontroluje inými prostriedkami, než sú ex ante kondicionality (pozri odpoveď Komisie na bod 44).

63

Súčasný výkonnostný rámec je výsledkom dohody so spoluzákonodarcami.

a) Komisia sa domnieva, že presunutie výkonnostnej rezervy do iných priorít nie je nedostatkom systému: riadiaci pracovníci príslušnej priority alebo opatrenia prídu o finančnú podporu, takže pôsobí ako stimul. Okrem toho presunutie prostriedkov na priority, ktoré sú účinnejšie pri dosahovaní výsledkov, v skutočnosti zvyšuje celkovú výkonnosť rozpočtu.

b) Komisia sa domnieva, že neuskutočniteľnosť finančných sankcií na základe ukazovateľov výsledkov nie je nedostatkom systému: finančné sankcie uplatniteľné Komisiou v podstate nemožno uplatniť na základe ukazovateľov výsledkov, a to tak z časových dôvodov (výsledky možno v niektorých prípadoch hodnotiť až oveľa neskôr po výstupoch), ako aj z dôvodu vplyvov vonkajších faktorov.

65

Komisia usudzuje, že úloha programov rozvoja vidieka je oveľa významnejšia, ako len priraďovanie vopred pridelených finančných prostriedkov. Každý program rozvoja vidieka stanovuje stratégiu na splnenie príslušných priorít Únie v oblasti rozvoja vidieka prostredníctvom príslušných opatrení. Jej súčasťou je posúdenie potrieb v programovej oblasti, definovanie kvantifikovaných cieľov zodpovedajúcim spôsobom, priradenie príslušných opatrení podľa vybraných cieľov a pridelenie primeraných finančných prostriedkov na tieto opatrenia.

67

Väčšina odporúčaní IAS je k dnešnému dňu plne realizovaná, čo znamená, že príslušné nedostatky boli odstránené.

70

Počet, ktorý uvádza Európsky dvor audítorov, predstavuje celkový počet možných kontrol. Nie je však potrebné ich systematicky vykonávať všetky; konečný počet vykonaných kontrol súvisel s obsahom posudzovaného programu.

71

Komisia má zodpovednosť za vykonávanie nariadení, pričom sa vyhýba zavádzaniu prvkov komplexnosti a v najväčšej možnej miere podporuje ďalšie zjednodušenie.

73

Pokiaľ ide o partnerskú dohodu, je potrebné zohľadniť, že v súčasnom období jeden dokument nahrádza päť národných stratégií (jeden pre každý fond EŠIF), ktoré mali členské štáty predložiť.

Pokiaľ ide o programy, vyšší celkový počet strán v rokoch 2014 – 2020 odráža aj vyšší počet programov (118 verzus 94). Okrem toho porovnanie počtu strán je zložité z dôvodu rozdielnych požiadaviek a formátov v týchto dvoch obdobiach.

74

Pokiaľ ide o dátum schválenia právneho rámca, nové programy začali prebiehať skôr ako programy na roky 2007 – 2013.

76

Vykonávacie pravidlá Komisie – nariadenie (EÚ) č. 808/2014 – nebolo možné dokončiť pred prijatím príslušných základných aktov.

Komisia a členské štáty pracovali súbežne na príprave/hodnotení programov rozvoja vidieka a prijatí vykonávacích predpisov.

83

Skutočnosť, že právny rámec bol v programovom období 2007 – 2013 schválený rýchlejšie ako v období 2014 – 2020 poskytla riadiacim orgánom určitú rezervu, aby pred formálnym predložením programov konzultovali s útvarmi Komisie. O niečo dlhší čas schvaľovania obdobia 2014 – 2020 súvisí najmä s absenciou tohto neformálneho obdobia pred konzultáciou.

84

Komisia si váži, že Európsky dvor audítorov ocenil proces rýchlejšieho schvaľovania na súčasné programové obdobie.

V programovom období 2014 – 2020 obdobie od schválenia základného aktu po schválenie posledného programu rozvoja vidieka trvalo 24 mesiacov, pričom v programovom období 2007 – 2013 to bolo 39 mesiacov (pozri obrázok 7).

85

Pozri odpoveď Komisie na bod 84. Pokiaľ ide o súčasné obdobie, žiadny program nebolo možné prijať pred prijatím príslušnej partnerskej dohody.

86

Napriek oneskoreniu schvaľovania nových programov bola prijatím prechodných pravidiel zabezpečená kontinuita vykonávania operácií rozvoja vidieka medzi dvoma programovými obdobiami aj následná podpora vidieckych oblastí.

Pozri aj odpoveď Komisie na bod 85.

87

Napriek tomu, že v absolútnom vyjadrení sú platby stále nižšie ako v predchádzajúcom období, s prihliadnutím na oneskorené prijatie legislatívy vykonávanie v súčasnom programovom období napreduje dobre.

88

V prípade všetkých programov prechodné pravidlá zabezpečili kontinuitu vykonávania operácií rozvoja vidieka medzi dvoma programovými obdobiami.

90

Prvá zarážka: Napriek neskorému prijatiu základných aktov a počiatočnému oneskoreniu vykonávania ročné opatrenia, ktoré predstavujú približne 45 % celkovej sumy, neznamenajú oneskorenie a oneskorenie vykonávania investičných opatrení sa znižuje.

Druhá zarážka: „Vylepšená“ výročná správa o vykonávaní za rok 2017 vrátane kvantifikácie výsledkov a odpoveď na spoločné hodnotiace otázky toto riziko zmiernia.

Spoločná odpoveď Komisie na body 91 a 92.

Biela kniha Komisie o budúcnosti Európy uverejnená v marci 2017 viedla k všeobecnej diskusii o Európe v roku 2025 vrátane európskeho finančného výhľadu, ktorý je podrobne uvedený v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017. Politický proces bude doplnený o preskúmanie efektívnosti, účinnosti, a pridanej hodnoty EÚ výdavkových programov. Tým sa podporí príprava ďalšej generácie finančných prostriedkov a modernizácia rozpočtu EÚ.

Závery a odporúčania

93

S prihliadnutím na oneskorené prijatie základných aktov plnenie napreduje dobre.

95

Pozri odpoveď Komisie na bod 10.

Niekoľko prvkov nového právneho rámca pre rozvoj vidieka zvýšilo orientáciu politiky na výsledky. Okrem iného medzi ne patrí revidovaný SSMH, prísnejšie požiadavky z hľadiska stanovovania cieľov a podávania správ o pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, väčšia flexibilita pri prideľovaní opatrení na príslušné ciele politiky, vytvorenie výkonnostnej rezervy a zavedenie ex ante kondicionalít.

96

Podľa Komisie bolo vyvinuté značné úsilie na zavedenie prvkov do viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 s cieľom poskytnúť „dobrý základ pre budúce informovanie o výsledkoch a vplyvoch“. To umožnilo Komisii viac rozvinúť zameranie na výsledky a zároveň pokračovať v ďalších krokoch na zlepšenie absorpcie a súladu.

Komisia sa tiež domnieva, že toto výraznejšie zameranie sa na výkonnosť a výsledky pravdepodobne prispeje k lepším výsledkom.

98

S prihliadnutím na oneskorené prijatie základných aktov plnenie napreduje dobre.

99

Legislatívny proces budúceho politického rámca je vo veľmi skorom štádiu, a preto Komisia nie je schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020.

100

Celková konzistentnosť partnerských dohôd a programov rozvoja vidieka nie je výsledkom uplatňovania formálnych postupov, ale koordinovaného strategického plánovania vykonávaného vnútroštátnymi/regionálnymi orgánmi v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie. Takáto konzistentnosť vyplýva z intenzívnych výmen a koordinácie na rôznych úrovniach.

Odporúčanie 1

a) Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie a poznamenáva, že v tejto fáze nie je schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020.

Komisia sa však zaväzuje analyzovať možné spôsoby ďalšieho zlepšenia súladu medzi jednotlivými programami v kontexte prípravy budúcich legislatívnych návrhov.

b) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom.

101

Pozri odpoveď Komisie na body 73 a 96. Takisto je potrebné zohľadniť, že legislatívny rámec je výsledkom politického procesu. Komisia má zodpovednosť za vykonávanie nariadení, pričom sa vyhýba zavádzaniu prvkov komplexnosti a v najväčšej možnej miere podporuje ďalšie zjednodušenie.

102

Určenie potrieb v programovej logike vychádza z celkového opisu súčasnej situácie programovej oblasti a analýzy SWOT. Následne sa na základe informácií získaných v predchádzajúcich krokoch, z predchádzajúcich hodnotení a hodnotení ex ante a poznatkov získaných v minulosti vypracuje opis stratégie. Keďže základná logika súčasného programovania rozvoja vidieka vychádza z jednotlivých oblastí zamerania, je nevyhnutné, aby sa aj tieto potreby a výsledné opatrenia zoskupili podľa oblastí zamerania.

Odporúčanie 2

Hoci Komisia prijíma toto odporúčanie, v tejto fáze nie je schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020.

Komisia sa však zaväzuje analyzovať možné spôsoby zjednodušenia štruktúry a úrovne požiadaviek programových dokumentov v najväčšej možnej miere. V tejto súvislosti sa už začalo uvažovať nad vypracovaním oznámenia Komisie o modernizácii a zjednodušení SPP.

103

SSMH sa v porovnaní s predchádzajúcimi programovými obdobiami výrazne zlepšil.

Za spoľahlivosť údajov predložených Komisii sú zodpovedné členské štáty. Kvalitu údajov predložených členskými štátmi v súvislosti s požiadavkami na monitorovanie hodnotí Komisia, ktorá v prípade potreby prijme vhodné nadväzujúce opatrenia. Komisia tiež podporuje členské štáty prostredníctvom budovania kapacít a sieťových činností.

Pokiaľ ide o definíciu spoločných ukazovateľov, existujú prirodzené obmedzenia, ktoré je potrebné zohľadniť. To isté platí, pokiaľ ide o možnosť ukladať vysoké požiadavky na zber údajov na úrovni prijímateľov.

104

Výkonnostná rezerva je len jeden z prvkov podporujúci zvýšený dôraz na výsledky. Základným prvkom orientácie na výsledky je intervenčná logika zahrnutá do jednotlivých programov, s ktorými súvisia ukazovatele výstupov a výsledkov.

Výkonnostný rámec poskytuje mechanizmus na monitorovanie toho, či vykonávanie priorít je na správnej ceste. Výkonnostná rezerva poskytuje stimul na dosiahnutie čiastkových cieľov, ktoré sú nevyhnutne predpokladom dosiahnutia plánovaných výsledkov.

Odporúčanie 3

Komisia toto odporúčanie prijíma.

Odporúčanie 4

Prvý pododsek: Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie. Hoci Komisia nie je v tejto fáze schopná prijať konkrétne záväzky v súvislosti s legislatívnymi návrhmi na obdobie po roku 2020, zaväzuje sa analyzovať možné spôsoby, ako zlepšiť meranie výkonnosti SPP ako celku. V tejto súvislosti sa už začalo uvažovať nad vypracovaním oznámenia Komisie o modernizácii a zjednodušení SPP.

Druhý pododsek: Komisia prijíma toto odporúčanie a domnieva sa, že už začala s jeho vykonávaním, a to najmä na základe činnosti siete na hodnotenie rozvoja vidieka. Jej činnosti zahŕňajú okrem iného workshopy o osvedčených postupoch a podujatia o budovaní kapacít určené pre hodnotiace zainteresované strany v členských štátoch.

Uľahčovanie spolupráce medzi členskými štátmi je v kompetencii členských štátov.

Odporúčanie 5

Komisia toto odporúčanie prijíma.

105

Programy rozvoja vidieka sú strategické dokumenty, v ktorých sa uvádza, ako členské štáty a regióny zamýšľajú využívať prostriedky na rozvoj vidieka na riešenie určených územných potrieb v súlade so súborom priorít Únie a pravidiel využívania fondu stanovených v právnom rámci.

106

Komisia zastáva názor, že programy rozvoja vidieka zohrávajú významnú strategickú úlohu a sú základným predpokladom dosahovania dobrých výsledkov.

107

Pokiaľ ide o dátum schválenia právneho rámca, programy rozvoja vidieka boli schválené rýchlejšie ako v predchádzajúcom programovom období.

Napriek schváleniu od roku 2015 kontinuitu vykonávania operácií rozvoja vidieka medzi dvoma programovými obdobiami zabezpečujú prechodné pravidlá.

108

Komisia konštatuje, že celkovo vykonávanie programov rozvoja vidieka postupuje stabilne a programy bežia naplno.

109

Priebežné monitorovanie, hodnotenie a prípadne audítorské činnosti počas celého programového obdobia zabezpečili získanie príslušných informácií o vykonávaní programov. Ako potvrdil Európsky dvor audítorov (pozri bod 18), regulačný rámec na roky 2014 – 2020 vychádzal zo skúseností z predchádzajúcich programových období a reagoval na niekoľko odporúčaní Európskeho dvora audítorov.

Odporúčanie 6

Prvý pododsek: Pokiaľ ide o toto odporúčanie, Komisia ho prijíma a domnieva sa, že ho už vykonáva. Biela kniha Komisie o budúcnosti Európy uverejnená v marci 2017 viedla k všeobecnej diskusii o Európe v roku 2025 vrátane európskeho finančného výhľadu, ktorý je podrobne uvedený v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017. Politický proces bude doplnený o preskúmanie efektívnosti, účinnosti, a pridanej hodnoty EÚ výdavkových programov. Tým sa podporí príprava ďalšej generácie finančných prostriedkov a modernizácia rozpočtu EÚ.

Druhý pododsek: Komisia čiastočne prijíma odporúčanie v rozsahu, v akom proces uvedený v predchádzajúcom bode prebiehal. Cieľový dátum vykonávania zohľadňuje túto časť.

Skratky a glosár

Analýza SWOT – analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v geografickej oblasti, na ktorú sa vzťahuje PRV.

EPFRV – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré tvoria tieto fondy EÚ: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Európa 2020 – desaťročná stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť, začatá v roku 2010 s cieľom vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Jej súčasťou je päť hlavných cieľov, ktoré má EÚ dosiahnuť do konca roku 2020 v oblastiach zamestnanosti, výskumu a rozvoja, klímy a energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.

Ex ante kondicionality vyžadujú, aby členský štát splnil určité podmienky predtým, ako mu budú poskytnuté financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Členské štáty musia pri príprave programov na programové obdobie 2014 – 2020 posúdiť, či boli tieto podmienky splnené. Ak splnené neboli, musia sa vypracovať akčné plány, aby sa zabezpečilo ich splnenie do 31. decembra 2016.

GR AGRI – Generálne riaditeľstvo Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Intervenčná logika – logická súvislosť medzi problémom, ktorý treba vyriešiť (alebo cieľom, ktorý sa má dosiahnuť), hlavnými príčinami problému a dostupnými politickými alternatívami (či reálne prijatými opatreniami EÚ) na riešenie problému alebo dosiahnutie cieľa.

Nariadenie o EPFRV – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/20051.

NSU – nariadenie o spoločných ustanoveniach: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20062.

Oblasti zamerania – každú zo šiestich priorít EÚ v oblasti rozvoja vidieka možno ďalej rozdeliť na niekoľko tematických oblastí zamerania. Existuje 18 oblastí zamerania.

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Opatrenie – systém poskytovania pomoci na vykonávanie politiky. Opatrením sa vymedzujú pravidlá, napríklad kritériá oprávnenosti a výberové kritériá pre projekty, ktoré možno financovať.

Partnerské dohody – dohody uzatvorené medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi na programové obdobie 2014 – 2020. Uvádza sa v nich, ako vnútroštátne orgány plánujú využiť financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a stanovujú strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín, pričom ich dávajú do súvisu s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Piliere (spoločnej poľnohospodárskej politiky) – spoločná poľnohospodárska politika má dva „piliere“. Prvým pilierom je podpora príjmov poľnohospodárov. Táto podpora má podobu priamych platieb a trhových opatrení a financuje sa v plnej miere z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Druhým pilierom je podpora poskytovaná na rozvoj vidieckych oblastí. Táto podpora má formu programov rozvoja vidieka a spolufinancuje sa z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Programové obdobie – obdobie vykonávania politiky rozvoja vidieka, ktoré sa zhoduje s VFR. Súčasným programovým obdobím je 2014 – 2020, ktorému predchádzalo programové obdobie 2007 – 2013.

PRV – program rozvoja vidieka: programový dokument, ktorý vypracoval členský štát a schválila Komisia, na plánovanie a monitorovanie vykonávania politiky EÚ v oblasti rozvoja vidieka na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni.

SPP – spoločná poľnohospodárska politika: právne predpisy a postupy prijaté Európskou úniou s cieľom ustanoviť spoločnú a jednotnú politiku v oblasti poľnohospodárstva.

SRMH – spoločný rámec monitorovania a hodnotenia: systém monitorovania a hodnotenia vytvorený spoločne Komisiou a členskými štátmi na programové obdobie 2007 – 2013 používajúci ukazovatele na meranie pokroku, efektívnosti a účinnosti programov rozvoja vidieka vo vzťahu k ich cieľom.

SSMH – spoločný systém monitorovania a hodnotenia: systém monitorovania a hodnotenia vytvorený v spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi na programové obdobie 2014 – 2020, ktorého účelom je okrem iného preukázať pokrok a dosiahnuté výsledky politiky rozvoja vidieka a posúdiť dosah, účinnosť, efektívnosť a relevantnosť intervenčných opatrení v rámci politiky rozvoja vidieka.

SSR – spoločný strategický rámec: súbor strategických usmerňujúcich zásad, ktorých cieľom je uľahčovať proces programovania a odvetvovú a územnú koordináciu intervenčných opatrení Únie prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a koordináciu s ostatnými politikami a nástrojmi Únie.

Tematické ciele – štrukturálne prvky vymedzené v právnom rámci. Aby EŠIF prispievali k stratégii Európa 2020, podpora z nich sa zameriava na obmedzený počet spoločných tematických cieľov.

VFR – viacročný finančný rámec: spôsob plánovania rozpočtu v súlade s požiadavkami v kapitole 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia.

Koncové poznámky

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

3 Článok 4 nariadenia o EPFRV.

4 SPP po roku 2013: grafy a údaje, graf 5, GR AGRI, 2017.

5 Poľnohospodársky dôchodok z výrobných faktorov (t. j. príjem z výrobných faktorov alebo čistá pridaná hodnota v cenách výrobných faktorov) meria ohodnotenie všetkých faktorov produkcie (pôdy, kapitálu a pracovnej sily). Predstavuje celú hodnotu vytvorenú pri výrobných činnostiach.

6 Francúzsko (30 PRV), Taliansko (23), Španielsko (19), Nemecko (15), Spojené kráľovstvo (4), Portugalsko (3), Belgicko (2) a Fínsko (2).

7 Článok 10 a príloha I k nariadeniu o spoločných ustanoveniach.

8 KOM(2010) 2020 v konečnom znení, „Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“.

9 Partnerské dohody boli témou našej osobitnej správy č. 2/2017 „Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie Európa 2020, ale čoraz zložitejšie postupy na meranie výkonnosti“.

10 Článok 10 a príloha I k nariadeniu o spoločných ustanoveniach.

11 Článok 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach a článok 5 nariadenia o EPFRV (pozri prílohu II).

12 Bod 3.44 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 a odpovede Komisie na body 3.24 a 3.25.

13 Článok 5 nariadenia o EPFRV.

14 Pozri Zhrnutie hodnotení programov rozvoja vidieka na obdobie 2007 – 2013 v polovici obdobia – záverečná správa (Synthesis of Mid-Term Evaluations of Rural Development Programmes 2007 – 2013” - Final Report), 2012.

15 Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a partnerské dohody.

16 Belgicko (Valónsko), Nemecko (Bádensko-Württembersko), Írsko, Grécko, Španielsko (La Rioja), Francúzsko (Lotrinsko), Taliansko (Kampánia), Rakúsko, Poľsko a Rumunsko, doplnené o Dánsko a Spojené kráľovstvo (Anglicko).

17 4.1 – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov; 4.2 – podpora na investície do spracovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov; 6.4 – podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností; 8.3 – podpora na predchádzanie poškodzovaniu lesov lesnými požiarmi a živelnými pohromami a prírodnými katastrofami; 8.4 – podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a živelnými pohromami a prírodnými katastrofami; a opatrenia: 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach; 14 – dobré životné podmienky zvierat.

18 Pozri odporúčania v bodoch 10.39 a 10.51 vo výročných správach Dvora audítorov za roky 2011 a 2012 alebo odporúčania v osobitných správach č. 1/2013 „Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?“, č. 6/2013 „Dosiahli členské štáty a Komisia prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi?“ a č. 12/2013 „Môžu Komisia a členské štáty preukázať, že rozpočtové prostriedky EÚ vyčlenené na politiku rozvoja vidieka sa riadne vynakladajú?“.

19 V prílohe III sa uvádza podrobné porovnanie štruktúr na obdobie 2007 – 2013 a 2014 – 2020.

20 Články 20 až 22 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

21 Článok 2 ods. 33 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

22 Článok 19 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

23 Článok 13 nariadenia o EPFRV: „Každé opatrenie rozvoja vidieka sa plánuje tak, aby prispelo konkrétne k dosiahnutiu jednej alebo viacerých priorít Únie pre rozvoj vidieka.“ V prílohe VI k tomu istému nariadeniu sa uvádza „orientačný zoznam opatrení s významom pre jednu alebo viac priorít únie pre rozvoj vidieka“.

24 „Usmernenia k strategickému programovaniu na obdobie 2014 – 2020“.

25 Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014, bod 3.43.

26 Článok 27 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v článku 8 ods. 1 písm. l) nariadenia o EPFRV a v prílohe I, časti 1.14 nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

27 SWD(2015)111 final „Usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu“.

28 Príloha XI k nariadeniu o spoločných ustanoveniach. Definícia ex ante kondicionality G7 „štatistické systémy a ukazovatele výsledkov“ zahŕňa aj podrobnejšie a konkrétnejšie kritéria plnenia.

29 Príloha I – časť 4 nariadenia (EÚ) č. 808/2014.

30 Na základe správy o plnení ex ante kondicionalít, ktorú vypracovalo GR AGRI.

31 Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, body 3.49 – 3.56 a príslušný záver 3.92.

32 Stanovené v článku 50 ods. 4 a 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

33 Pozri body 72 a 73 osobitnej správy č. 10/2017 „Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie zameraná, aby sa podporila účinná generačná výmena“.

34 Výročná správa Dvora audítorov za rok 2016, kapitola 3, body 3.13 až 3.51.

35 Odôvodnenie 23 preambuly, články 20, 21 a 22 nariadenia o spoločných ustanoveniach a článok 8 ods. 1 písm. e) nariadenia o EPFRV.

36 Osobitná správa č. 1/2007 týkajúca sa implementácie procesov v polovici obdobia: štrukturálne fondy na obdobie 2000 – 2006, body 33 a 48.

37 Výročné správy Dvora audítorov za rok 2013, bod 10.56, a za rok 2014, bod 3.65.

38 Článok 14 nariadenia (EÚ) č. 808/2014. Vopred definované ukazovatele výkonnostného rámca sú uvedené v prílohe IV.5.

39 Nariadenie (EÚ) č. 808/2014, príloha IV.5.

40 Článok 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 808/14: „členské štáty (…) nahradia a/alebo doplnia tieto ukazovatele inými relevantnými ukazovateľmi výstupu vymedzenými v programe rozvoja vidieka“.

41 Osobitná správa č. 15/2017 Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v oblasti súdržnosti: inovatívne, no zatiaľ neúčinné nástroje, body 71 až 80.

42 Pozri bod 3.62 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014.

43 V rámci prechodných opatrení sa predpokladá, že členské štáty budú uhrádzať platby v rámci nového obdobia 2014 – 2020, aby financovali záväzky vo vzťahu k opatreniam zavedeným v programovom období 2007 – 2013 a nové záväzky prijaté v roku 2014 vo vzťahu k opatreniam v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Členské štáty vo svojich PRV na obdobie 2014 – 2020 opísali prechodné podmienky pre každé opatrenie vrátane orientačného dátumu uzávierky a krátkeho opisu odhadovaných súm, ako aj orientačnej tabuľky prenesených prostriedkov s podrobnými informáciami o opatreniach a celkovom príspevku EPFRV, ktoré sa majú financovať v období 2014 – 2020.

44 Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, kapitola 3, bod 63.

45 Článok 22 ods. 4 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

46 Článok 22 ods. 6 a 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

47 Článok 8 nariadenia č. 1305/2013 a príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014.

48 Zlepšenie organizácie archívu usmernení s cieľom uľahčiť prístup a zamedziť riziko nezrovnalostí a/alebo chýb zo strany používateľov; správa odborných znalostí získaných vo fáze schvaľovania PRV, aby sa zabránilo ich strate vo fáze vykonávania; rozšírenie úlohy koordinačnej rady v súvislosti s konzistentnosťou aj mimo fázy schvaľovania PRV, aby zahŕňala aj fázu vykonávania a zmeny PRV; riziko, že nie všetky relevantné ex ante kondicionality budú riadne posúdené, pretože chýbajú konkrétne usmernenia.

49 Zistilo sa však, že k takej potenciálne zložitej téme, akou je posudzovanie ex ante kondicionalít, ktoré sú špecifické pre EPFRV, neboli dostupné žiadne usmernenia.

50 Politické vyhlásenia vnútroštátnych orgánov, napríklad nemeckej spolkovej krajiny Sasko, názorne ukazujú, ako členské štáty vnímajú komplexnosť rámca politiky a súvisiacu administratívnu záťaž: „[…] začlenenie EPFRV do pravidiel a nariadení pre EŠIF a množstvo nariadení, delegovaných nariadení a vykonávacích nariadení sa ukazuje byť mimoriadne zložitou prekážkou pre všetkých zainteresovaných. […] táto situácia je ťažkopádna a mätúca a zvyšuje náchylnosť na chyby […]“ (Nová orientácia financovania z EPFRV po roku 2020 (EPFRV – RESET) (Reorientation of EAFRD funding after 2020), Ministerstvo životného prostredia a poľnohospodárstva Saska, jún 2016).

51 Partnerské dohody sa predkladali od januára do apríla 2014, pričom posledná bola prijatá v novembri 2014.

52 Články 14 a 26 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

53 Článok 29 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

54 GR AGRI, Rozvoj vidieka v Európskej únii – štatistické a ekonomické informácie – za roky 2007 a 2008 (body 2.2.2 a 2.4.2) a databáza SFC 2007.

55 COM(2016) 181 final, Ôsma finančná správa o EPFRV – rozpočtový rok 2014.

56 COM(2016) 632 final, Deviata finančná správa o EPFRV – rozpočtový rok 2015.

57 Štvrťročné vykazovanie výdavkov predkladané členskými štátmi v SFC2014 do tretieho štvrťroku 2016.

58 Hoci vzniknuté výdavky môžu byť oprávnené až do decembra 2023, záväzky k nim sa môžu prijať len počas programového obdobia, to znamená do decembra 2020.

59 Informačný dokument Európskeho dvora audítorov – Rozpočet EÚ: čas na reformu?, 2016.

60 Tamže.

Udalosť Dátum
Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu 24.2.2016
Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (alebo inému kontrolovanému subjektu) 5.7.2017
Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní 27.9.2017
Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného subjektu) vo všetkých jazykoch 7.11.2017

Audítorský tím

V osobitných správach Dvora audítorov sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami. Dvor audítorov vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny dosah, pričom sa zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov, budúci vývoj a politický a verejný záujem.

Túto správu prijala audítorská komora I, ktorej predsedá člen Dvora audítorov Phil Wynn Owen a ktorá sa špecializuje na udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Audit viedol člen Dvora audítorov Janusz Wojciechowski a podporu mu poskytla vedúca kabinetu Kinga Wisniewska-Danek, atašé kabinetu Katarzyna Radecka-Moroz, hlavný manažér Davide Lingua a vedúci úlohy Paulo Oliveira. Audítorský tím tvorili Felipe Andres Miguelez, Ramona Bortnowschi, Eric Braucourt, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Matteo Tartaggia, Paul Toulet-Morlanne a Anna Zalega.

Zľava doprava: Katarzyna Radecka-Moroz, Eric Braucourt, Janusz Wojciechowski, Ioannis Papadakis, Anne Poulsen, Paulo Oliveira.

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete.
Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017

PDFISBN 978-92-872-8222-4ISSN 1977-5776doi:10.2865/1642QJ-AB-17-015-SK-N
HTMLISBN 978-92-872-8205-7ISSN 1977-5776doi:10.2865/210642QJ-AB-17-015-SK-Q

© Európska únia, 2017.

V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne

V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact.

Telefonicky alebo e-mailom

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696 alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Europa: http://europa.eu

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: http://publications.europa.eu/eubookshop. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri http://europa.eu/contact).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.