Každý v Európskej únii (EÚ) má právo na rovnaké zaobchádzanie.

V roku 2019 sa 76 % opýtaných Európanov zhodlo na tom, že gejovia, lesby alebo bisexuálne osoby by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálne osoby, čo je nárast v porovnaní so 71 % v roku 2015. Lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby (LGBTI) však môžu čeliť diskriminácii v mnohých oblastiach života, napríklad pri hľadaní zamestnania alebo podávaní žiadosti o dávky sociálneho zabezpečenia, v škole, alebo keď potrebujú zdravotnú starostlivosť. Môžu takisto čeliť nenávistným prejavom či dokonca násiliu a necítiť sa bezpečne na pracoviskách, v školách alebo vo verejných priestoroch.

EÚ má od roku 1999 právomoc konať v prípadoch diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Odvtedy prijala právne predpisy a opatrenia na zlepšenie právnej a sociálnej ochrany LGBTI osôb.

V tejto brožúre sa môžete dozvedieť, čo robí EÚ pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

ČO ROBÍ EÚ

EÚ bojuje proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a pohlavných znakov. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu práv všetkých LGBTI osôb v EÚ.

V roku 2015 Európska komisia v rámci úsilia v oblasti boja proti diskriminácii predložila zoznam opatrení, ktoré sa týkajú napríklad vzdelania, zamestnania, zdravia, voľného pohybu, azylu a trestných činov z nenávisti.

S cieľom dosiahnuť zmenu Európska únia úzko spolupracuje s krajinami EÚ, keďže sú zodpovedné za podporu a presadzovanie práv LGBTI osôb, ako sú právne uznanie párov rovnakého pohlavia a pravidlá pre právne uznanie rodu.

Takmer polovica opýtaných LGBTI osôb (47 %) v celej Európe zažila diskrimináciu alebo obťažovanie. Zdroj: Agentúra pre základné práva – Prieskum EÚ o LGBT osobách, 2013

Takmer polovica opýtaných LGBTI osôb v celej Európe zažila diskrimináciu alebo obťažovanie.

Zdroj: Agentúra pre základné práva – Prieskum EÚ o LGBT osobách, 2013.

VAŠA OCHRANA PRED DISKRIMINÁCIOU V PRÁCI

Od roku 2003 je diskriminácia osôb na pracovisku na základe sexuálnej orientácie v EÚ nezákonná. Podľa právnych predpisov sú všetky krajiny v EÚ povinné zabezpečiť právnu ochranu pred diskrimináciou, pokiaľ ide o uchádzanie sa o zamestnanie, postup v zamestnaní a odbornú prípravu, ako aj o otázky týkajúce sa pracovných podmienok, odmeňovania a prepúšťania.

Rovnaká ochrana sa vzťahuje aj na oblasti zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v prípade diskriminácie a obťažovania z dôvodu tranzície (keď osoba zmenila pohlavie, pretože cítila, že jej anatomické pohlavie nezodpovedalo jej rodovej identite).

PRÁCA S PODNIKMI

Na skutočné dosiahnutie rovnosti LGBTI osôb je však okrem právnych predpisov potrebné vykonať aj ďalšie opatrenia. V roku 2010 EÚ zriadila platformu pre Charty diverzity s cieľom povzbudiť podniky, verejné orgány a neziskové organizácie, aby sa viac zasadzovali za zlepšovanie svojho pracoviska z hľadiska rozmanitosti. Účastnícke organizácie súhlasili s podporou rozmanitosti a rovnakých príležitostí na pracovisku aj pre LGBTI osoby.

ZOSTAŤ V BEZPEČÍ

Nenávisť voči LGBTI osobám sa často šíri online a prostredníctvom sociálnych médií. V roku 2016 sa Európska komisia s cieľom bojovať proti nenávistným prejavom online dohodla so spoločnosťami Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft na kódexe správania, v ktorom sa od nich požaduje preskúmať väčšinu nahlásení nezákonných nenávistných prejavov v priebehu 24 hodín a v prípade potreby takýto obsah odstrániť. Instagram, Snapchat, Dailymotion a jeuxvideo.com podpísali kódex správania v rokoch 2018 a 2019.

Obete trestných činov si zaslúžia, aby boli uznané a aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, ktorý ich rešpektuje a je prispôsobený ich individuálnym potrebám. V smernici o právach obetí je stanovený súbor záväzných práv pre obete a jasné povinnosti pre krajiny EÚ.

Na úrovni Európskej únie skupina odborníkov zložená z predstaviteľov vlád, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti vyvíja činnosť v oblasti boja proti neznášanlivosti a diskriminácii aj voči LGBTI osobám. Skupina pomáha vytvárať politiky na účely predchádzania trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom a na boj proti nim. Vydala napríklad usmernenie o zabezpečení spravodlivosti, ochrany a podpory pre obete trestných činov z nenávisti a poskytuje aj poradenstvo a školenia pre políciu a súdy.

EÚ chce zabezpečiť, aby LGBTI osoby mali rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti ako ostatní ľudia. Pre zdravotníckych pracovníkov boli vyrobené osobitné vzdelávacie príručky týkajúce sa LGBTI osôb. Krajiny EÚ spolupracujú aj v oblasti prevencie, testovania a starostlivosti, ktoré sú venované zraniteľným skupinám vrátane LGBTI osôb, pokiaľ ide o HIV, sexuálne prenosné infekcie, tuberkulózu a hepatitídu, so zameraním na včasnejšiu diagnostiku a lepšiu starostlivosť pre všetkých.

V každej krajine EÚ sú zavedené národné linky pomoci pre obete násilia, obťažovania alebo zneužívania.

PREKRAČOVANIE HRANÍC

Všetci občania EÚ majú právo na voľný pohyb na území EÚ. Cieľom tohto práva na slobodu pohybu je uľahčiť život, štúdium alebo prácu v ktorejkoľvek krajine EÚ. Napriek tomu sa v skutočnosti LGBTI osoby môžu pri prekračovaní hraníc stretnúť s prekážkami. Páry rovnakého pohlavia môžu mať napríklad problémy s uznaním ich vzťahu alebo detí v inej krajine EÚ.

Na základe právnych predpisov EÚ sa rozširuje právo na slobodu pohybu za určitých podmienok na rodinných príslušníkov občanov EÚ, napríklad ich manželských partnerov a deti, aj v tom prípade, ak oni samotní nie sú občanmi EÚ. Súdny dvor Európskej únie jasne uviedol, že manželia rovnakého pohlavia majú právo na pobyt v inej krajine EÚ, v ktorej je ich partner právne usadený, aj v tom prípade, ak hostiteľská krajina sama nezaviedla manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Vo všeobecnosti platí, že krajiny EÚ samy rozhodujú o zákonoch týkajúcich sa manželstva, vrátane manželstva osôb rovnakého pohlavia a ostatných právne uznávaných vzťahov, ako sú napríklad registrované partnerstvá. Presné vymedzenie manželstva a registrovaných partnerstiev sa preto v jednotlivých krajinách môže líšiť.

EÚ prijala rodovo neutrálne právne predpisy o rodinných veciach, ktoré sa týkajú všetkých občanov vrátane LGBTI. Predpisy EÚ uľahčujú riešenie cezhraničných prípadov týkajúcich sa rozvodu, rodičovských práv a povinností, výživného, dedenia a majetkových pomerov párov. Predpisy pomáhajú párom a rodinám, aby vedeli, ktorý súd členského štátu sa bude zaoberať ich vecou a ktoré vnútroštátne právo sa uplatní, a uľahčujú uznávanie a výkon rozsudkov v inom členskom štáte.

OCHRANA A ROZŠÍRENIE VAŠICH PRÁV

V Európskej únii máte ako LGBTI osoba svoje práva.

Ak si myslíte, že vaše práva boli porušené, môžete podať sťažnosť a pokúsiť sa získať právny prostriedok nápravy v právnom systéme svojho štátu. Vnútroštátne súdy spolupracujú so Súdnym dvorom Európskej únie pri objasňovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ. Viac informácií o tom, ako sa uplatňuje nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie vo vašej krajine, vám môže poskytnúť príslušný vnútroštátny člen európskej siete vnútroštátnych orgánov pre otázky rovnosti. Vzhľadom na to, že nie všetky orgány pre otázky rovnosti sa zaoberajú sexuálnou orientáciou, budete musieť navštíviť webové sídlo, aby ste získali prehľad o tom, akou problematikou sa zaoberajú. Tieto organizácie spolu s mimovládnymi organizáciami a odborovými zväzmi vám budú vedieť pomôcť, ak si myslíte, že ste boli diskriminovaní napríklad v práci alebo pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Pokiaľ ide o manželstvá osôb rovnakého pohlavia, 69 % Európanov sa domnieva, že by mali byť povolené v celej Európe.

Zdroj: Osobitný prieskum Eurobarometra 493 – Diskriminácia v Európskej únii, máj 2019.

Pokiaľ ide o manželstvá osôb rovnakého pohlavia, 69 % Európanov sa domnieva, že by mali byť povolené v celej Európe. Zdroj: Osobitný prieskum Eurobarometra 493 — Diskriminácia v Európskej únii, máj 2019 Manželstvo osôb rovnakého pohlavia alebo rovnosť manželstva existuje v 14 členských štátoch EÚ: v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia existujú v 8 členských štátoch EÚ: v Chorvátsku, na Cypre, v Česku, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku a Slovinsku. V 6 členských štátoch EÚ – v Bulharsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku – neexistuje právne uznanie párov rovnakého pohlavia. Viac informácií o postojoch ku komunite LGBTI osôb vo vašom členskom štáte sa nachádza na adrese https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251 %0D

Viac informácií o postojoch ku komunite LGBTI osôb vo vašom členskom štáte sa nachádza tu.

SLEDOVANIE VÝVOJA

Európska komisia každý rok vydáva správu na účely monitorovania pokroku v oblasti opatrení s cieľom zlepšiť rovnosť pre LGBTI osoby v EÚ.

Európska komisia okrem toho monitoruje, akým spôsobom sa realizuje vykonávanie právnych predpisov EÚ, a podáva správy o opatreniach, ktoré prijali krajiny EÚ, aby pokročili v oblasti rovnosti pre LGBTI osoby.

Európska komisia v prípade potreby ako poslednú možnosť prijme opatrenie proti krajine EÚ, ktorá nedodržiava právo EÚ, čo by mohlo viesť k predloženiu veci na Súdny dvor EÚ. V roku 2008 Európska komisia navrhla rozšíriť ochranu pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie do oblastí sociálnej ochrany (vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti), vzdelávania a prístupu k tovaru a službám – ktorý zahŕňa napríklad bývanie.

Pre tento návrh sa však zatiaľ nepodarilo získať potrebný súhlas od všetkých členských štátov. Napriek tomu niektoré členské štáty už zaviedli právne predpisy na ochranu, ktorá prekračuje rámec ochrany požadovanej podľa súčasného práva EÚ.

PRESADZOVANIE ROVNOSTI A PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Keďže organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú presadzovať pozitívnu zmenu, Európska komisia podporuje európske organizácie LGBTI osôb, ako sú organizácia ILGA-Europe, ktorá je súčasťou Medzinárodnej asociácie homosexuálne orientovaných žien a mužov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov, sieť Transgender Europe a medzinárodná organizácia IGLYO. Európska komisia takisto finančne podporuje organizácie LGBTI osôb na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Erasmus+. Toto financovanie pomáha organizáciám zvýšiť povedomie o problémoch a diskriminácii, ktorým čelia LGBTI osoby. V rámci programu Erasmus+ sa napríklad podporili projekty P.R.I.D.E. a Labels Down, ktoré sa zameriavali na odstránenie stereotypov v súvislosti s komunitou LGBTI osôb.

Chcete sa dozvedieť viac o svojich právach na úrovni EÚ?

Smernicou o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní sa všetky krajiny EÚ zaväzujú poskytovať právnu ochranu proti diskriminácii a obťažovaniu na základe sexuálnej orientácie, pokiaľ ide o uchádzanie sa o zamestnanie, postup v zamestnaní, odbornú prípravu, pracovné podmienky, odmeňovanie a prepúšťanie.

Prepracovanou smernicou o rodovej rovnosti sa chránia transrodové osoby pred diskrimináciou v ich profesionálnom živote z dôvodu zmeny pohlavia.

Smernicou o rovnosti pohlaví v oblasti sociálneho zabezpečenia sa chránia transrodové osoby pred diskrimináciou v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu zmeny pohlavia.

Smernicou o právach obetí sa vytvára súbor záväzných práv pre obete a jasných povinností pre krajiny EÚ s cieľom zabezpečiť ich zavedenie do praxe.

Smernicou EÚ o voľnom pohybe sa rozširuje právo na slobodu pohybu za určitých podmienok na rodinných príslušníkov občanov EÚ, napríklad ich manželských partnerov a deti, aj v tom prípade, ak oni samotní nie sú občanmi EÚ.

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EÚ

V článku 21 charty sa zakazuje „akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“.

Tento článok sa uplatňuje len v situáciách, v ktorých sa uplatňuje právo EÚ.

CÍTIŤ SA HRDO A BYŤ STÚPENCOM

Niektorí ľudia si nemusia uvedomovať problémy, s ktorými sa môžu stretávať LGBTI osoby. EÚ financovala sériu videonahrávok svedeckých výpovedí osôb a ich stúpencov v celej Európe s cieľom poskytnúť ľuďom priestor na vyjadrenie ich názorov a zvýšiť informovanosť. Každá videonahrávka sa zameriava na iný aspekt identity a ukazuje, ako podpora komunity LGBTI osôb a solidarita s ňou skutočne môže pomôcť zlepšiť životy ľudí.

Inštitúcie EÚ podporujú Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii, EuroPride a iné podujatia Pride a zúčastňujú sa na ich.

Plagát zobrazujúci rôzne LGBTI páry pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii, 17. mája 2019.

Európania sú hrdí na svoju rozmanitosť a čoraz viac ľudí verejne vyjadruje svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Európania si zvolili vedúcich predstaviteľov, ktorí sa otvorene hlásia k homosexualite, vrátane luxemburského predsedu vlády Xaviera Bettela (vľavo) a írskeho predsedu vlády (Taoiseach) Lea Varadkara (vpravo).

Sídlo Európskej komisie v Bruseli osvetlené farbami dúhovej vlajky pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii, 17. mája 2019.

Vedúci predstavitelia Európy, ktorí sa netaja svojou homosexualitou: predseda vlády Luxemburska Xavier Bettel a írsky predseda vlády (Taoiseach) Leo Varadkar.

Photo: gouvernement.lu

AKCIE EÚ NA CELOM SVETE

Vo viac ako 70 krajinách mimo EÚ sa akty osôb rovnakého pohlavia naďalej považujú za trestný čin a v niektorých krajinách homosexuálnym osobám dokonca hrozí trest smrti. V iných krajinách LGBTI osoby nie sú dostatočne chránené pred diskrimináciou a porušovaním ich ľudských práv.

EÚ vyzýva ostatné krajiny, aby zabezpečili, že sexuálna orientácia, rodová identita alebo pohlavné znaky nemôžu byť dôvodom násilia alebo trestných sankcií.

V apríli 2019 EÚ napríklad odsúdila zákony v Bruneji, ktorými sa trestajú vzťahy osôb rovnakého pohlavia smrťou ukameňovaním, odňatím slobody alebo bičovaním.

„Nikto by nemal byť potrestaný za to, že niekoho miluje. Nikdy sa to nesmie považovať za trestný čin.“

Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie počas rozpravy Európskeho parlamentu o Bruneji 18. apríla 2019.

EÚ je takisto významným celosvetovým darcom, pokiaľ ide o projekty zamerané na boj proti diskriminácii LGBTI osôb, a to najmä prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Od roku 2016 EÚ podporila 16 projektov realizovaných organizáciami občianskej spoločnosti v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a vo východnej Európe v celkovej výške 5,2 milióna EUR. V roku 2018 EÚ zriadila nový fond vo výške 10 miliónov EUR na podporu LGBTI aktivistov a organizácií v oblastiach, v ktorých sú LGBTI osoby vystavené väčšiemu riziku diskriminácie.

Krajiny, ktoré chcú pristúpiť k EÚ, musia chrániť osoby, ktoré čelia diskriminácii a násiliu. V týchto „kandidátskych krajinách“ ostáva ochrana a presadzovanie práv LGBTI osôb pre EÚ prioritou, a to aj v rámci rokovaní o pristúpení k EÚ. Financovanie sa poskytuje aj pre siete na podporu práv na západnom Balkáne a v Turecku. Okrem toho EÚ diskutuje o právach LGBTI osôb s vládami krajín, ktoré hraničia s EÚ (krajiny „susedstva“) a monitoruje situáciu na mieste. EÚ takisto finančne podporuje organizácie, ktoré pracujú v regióne „susedstva“.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

Predchádzajúce vydanie tejto publikácie je k dispozícii v 24 jazykoch:

PDF PRINT
  • Európska komisia
  • Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
  • Informácie pre občanov
  • 1049 Brusel
  • BELGICKO