Každý v Evropské unii (EU) má právo na rovné zacházení.

76 % Evropanů dotázaných v roce 2019 souhlasilo s tím, že homosexuální, lesbické a bisexuální osoby by měly mít stejná práva jako heterosexuálové, což je nárůst oproti 71 % v roce 2015. Lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální (LGBTI) osoby však mohou čelit diskriminaci v mnoha oblastech života, například při hledání zaměstnání nebo při žádání o dávky sociálního zabezpečení, ve škole nebo v případě, že potřebují zdravotní péči. Mohou také čelit nenávistným projevům a dokonce násilí a mohou pociťovat nebezpečí na pracovištích, ve školách a ve veřejných prostorách.

Od roku 1999 má EU pravomoc jednat v případech diskriminace na základě sexuální orientace. Od té doby přijala právní předpisy a podnikla opatření k rozšíření právní a sociální ochrany LGBTI osob.

V této brožuře najdete informace o tom, co EU dělá pro lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální osoby.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

CO DĚLÁ EU

EU bojuje proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace, genderové identity a pohlavních znaků. Jejím cílem je zajistit ochranu práv všech osob LGBTI v EU.

Jako součást svého úsilí v boji proti diskriminaci předložila Evropská komise v roce 2015 seznam opatření zahrnujících například vzdělávání, zaměstnanost, zdraví, volný pohyb, azyl a trestné činy z nenávisti.

Ve svém úsilí o dosažení změny Evropská unie úzce spolupracuje se zeměmi EU, neboť ty jsou odpovědné za podporu a prosazování práv LGBTI osob, jako je právní uznání párů stejného pohlaví a pravidla pro právní uznání pohlaví.

Téměř polovina (47 %) osob LGBTI dotazovaných v celé Evropě se setkala s diskriminací nebo obtěžováním. Zdroj: Agentura pro základní práva – Průzkum EU týkající se LGBT osob, 2013

Téměř polovina LGBTI osob dotazovaných v celé Evropě se setkala s diskriminací nebo obtěžováním.

Zdroj: Agentura Evropské unie pro základní práva – Průzkum EU týkající se LGBT osob, 2013.

VAŠE OCHRANA PŘED DISKRIMINACÍ NA PRACOVIŠTI

Od roku 2003 je v EU postavena mimo zákon diskriminace osob na pracovišti na základě jejich sexuální orientace. Právní předpisy zavazují všechny země v EU k tomu, aby poskytovaly právní ochranu proti diskriminaci při ucházení se o pracovní místo, v rámci kariérního postupu a odborné přípravy, jakož i v záležitostech týkajících se pracovních podmínek, odměňování a propouštění.

Stejná ochrana se vztahuje i na diskriminaci a obtěžování v oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení, pokud je prováděna na základě přeměny pohlaví (kdy daná osoba změnila pohlaví, protože se domnívala, že její pohlaví při narození neodpovídá její genderové identitě).

SPOLUPRÁCE S PODNIKY

Má-li být však rovnost LGBTI osob skutečně prosazena, jsou kromě právních předpisů zapotřebí ještě další opatření. V roce 2010 EU zřídila platformu Chart diverzity, aby podpořila podniky, veřejné orgány a neziskové organizace v jejich úsilí posílit závazek ke zlepšení rozmanitosti. Organizace, které se platformy účastní, se dohodly na podpoře rozmanitosti a rovných příležitostí na pracovišti, a to i v případě LGBTI osob.

ŽIVOT V BEZPEČÍ

Nenávist vůči LGBTI osobám se často šíří online a prostřednictvím sociálních médií. Za účelem boje proti nenávistným projevům online se Evropská komise v roce 2016 dohodla se společnostmi Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft na kodexu chování, který po těchto společnostech požaduje, aby do 24 hodin přezkoumaly většinu oznámení o nezákonných nenávistných projevech a v případě potřeby takový obsah odstranily. Tento kodex chování přijaly v roce 2018 a 2019 i společnosti Instagram, Snapchat, Dailymotion a Jeuxvideo.com.

Oběti trestných činů si zaslouží, aby byly uznány a aby s nimi bylo zacházeno s respektem a způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám jednotlivých obětí. Směrnice o právech obětí stanoví soubor závazných práv pro oběti a jasné povinnosti pro země EU.

Na úrovni Evropské unie pracuje skupina odborníků z vlád, mezinárodních organizací a občanské společnosti s cílem bojovat proti netoleranci a diskriminaci, a to i vůči LGBTI osobám. Skupina pomáhá rozvíjet politiky v oblasti prevence a potírání trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů. Vydala například pokyny k zajištění spravedlnosti, ochrany a podpory obětí trestných činů z nenávisti a rovněž poskytla pokyny a školení pro policii a soudy.

EU chce zajistit, aby LGBTI osoby měly stejný přístup ke zdravotní péči jako ostatní. Pro zdravotnické pracovníky byly vypracovány vzdělávací příručky týkající se LGBTI osob. Země EU rovněž spolupracují v oblasti prevence, testování a péče o zranitelné skupiny, včetně LGBTI osob, v případě HIV, sexuálně přenosných infekcí, tuberkulózy a hepatitidy s cílem zajistit včasnější diagnózu a lepší péči pro všechny.

Ve všech zemích EU existují vnitrostátní linky pomoci obětem útoků, obtěžování či zneužívání.

PŘESHRANIČNÍ POHYB

Všichni občané EU mají právo volně se pohybovat v rámci EU. Smyslem tohoto práva na svobodu pohybu je usnadnit pobyt, studium nebo práci v kterékoli jiné zemi EU. V praxi však LGBTI osoby mohou při pohybu přes hranice čelit překážkám. Například se stává, že páry stejného pohlaví musí bojovat o to, aby jejich vztah nebo děti byly uznány v jiné zemi EU.

Právo EU rozšiřuje za určitých podmínek právo na volný pohyb na rodinné příslušníky občanů EU, jako jsou jejich manželé nebo manželky a děti, a to i v případě, že tyto osoby samy občany EU nejsou. Soudní dvůr Evropské unie jasně konstatoval, že manželé stejného pohlaví mají právo pobývat v jiné zemi EU, jakmile se tam jejich partner legálně usadil, a to i v případě, že hostitelská země sama nezavedla manželství osob stejného pohlaví.

Země EU obecně rozhodují o svých vlastních právních předpisech týkajících se manželství, včetně sňatků osob stejného pohlaví a dalších právně uznaných vztahů, jako jsou například registrovaná partnerství. Přesná definice manželství a registrovaného partnerství se proto může v jednotlivých zemích lišit.

EU přijala genderově neutrální právní předpisy o rodinných záležitostech, které se vztahují na všechny občany, včetně LGBTI osob. Pravidla EU usnadňují řešení přeshraničních případů týkajících se rozvodu, rodičovských práv, výživného, dědictví a majetkových poměrů párů. Tato pravidla pomáhají párům a rodinám zjistit, které soudy členských států se budou zabývat jejich případem a které vnitrostátní právo se bude uplatňovat, a usnadňují uznávání a výkon soudních rozhodnutí v jiném členském státě.

OCHRANA A ROZŠÍŘENÍ VAŠICH PRÁV

Jakožto LGBTI osoba máte v EU svá práva.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv, můžete podat stížnost a pokusit se získat právní nápravu v rámci vašeho vnitrostátního právního systému. Vnitrostátní soudy spolupracují se Soudním dvorem Evropské unie, aby objasnily, jak by se právní předpisy EU měly uplatňovat. Více informací o tom, jak se ve vaší zemi uplatňuje nediskriminace a rovné zacházení, získáte od příslušného vnitrostátního člena Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení. Vzhledem k tomu, že ne všechny orgány pro rovné zacházení se zabývají sexuální orientací, budete se muset podívat na jejich webové stránky, abyste získali přehled o otázkách, které řeší. Tyto organizace, stejně jako nevládní organizace a odborové svazy, vám budou moci poskytnout pomoc, pokud se domníváte, že jste byli předmětem diskriminace, například v zaměstnání nebo při jeho hledání.

69 % Evropanů se domnívá, že manželství osob stejného pohlaví by mělo být povoleno v celé Evropě.

Zdroj: Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 493 – Diskriminace v Evropské unii, květen 2019.

69 % Evropanů se domnívá, že manželství osob stejného pohlaví by mělo být povoleno v celé Evropě. Zdroj: Zvláštní průzkum Eurobarometru 493 – Diskriminace v EU, květen 2019 Manželství osob stejného pohlaví nebo rovnost manželství zákon umožňuje ve čtrnácti členských státech EU, a to v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. Registrovaná partnerství osob stejného pohlaví legislativa umožňuje v 8 členských státech EU, jmenovitě v České republice, Estonsku, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Maďarsku, Řecku a Slovinsku. V 6 členských státech EU, a to v Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku, nejsou stejnopohlavní páry žádným způsobem právně uznávány. Další informace o postojích vůči komunitě LGBTI ve vašem členském státě jsou k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251%0D

Více informací o postojích vůči LGBTI komunitě ve vašem členském státě naleznete zde.

SLEDOVÁNÍ POKROKU

Evropská komise každoročně vydává zprávu za účelem sledování pokroku na seznamu opatření k prosazování rovnosti LGBTI osob v EU.

Evropská komise rovněž sleduje provádění právních předpisů EU a podává zprávy o opatřeních, která členské státy EU přijaly s cílem dosáhnout pokroku v oblasti rovnosti LGBTI osob.

V krajním případě by Evropská komise mohla v případě potřeby přijmout opatření proti zemi EU, která není v souladu s právními předpisy EU, což by mohlo vyústit v postoupení dané věci Soudnímu dvoru EU. V roce 2008 navrhla Evropská komise rozšířit ochranu proti diskriminaci na základě sexuální orientace na oblasti sociální ochrany (včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče), vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, což zahrnuje například bydlení.

Tento návrh však dosud nezískal potřebné schválení ze strany všech členských států. Navzdory tomu již některé členské státy přijaly právní předpisy, které stanoví ochranu přesahující rámec toho, co se vyžaduje podle stávajícího práva EU.

PODPORA ROVNOSTI A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Organizace občanské společnosti pomáhají prosazovat pozitivní změny, a proto Evropská komise podporuje evropské LGBTI organizace, jako je ILGA-Europe, která je součástí Mezinárodní asociace leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů, Transgender Europe a IGLYO. Evropská komise rovněž finančně podporuje LGBTI organizace na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programu Práva, rovnost a občanství a programu Erasmus+. Toto financování organizacím pomáhá zvyšovat povědomí o problémech a diskriminaci, kterým LGBTI osoby čelí. Program Erasmus+ například podpořil projekty „P.R.I.D.E.“ a „Labels Down“, které se zaměřily na odbourávání stereotypů o komunitě LGBTI osob.

Chcete se dozvědět více o svých právech na úrovni EU?

Rámcová směrnice o rovnosti v zaměstnání zavazuje všechny země EU k tomu, aby poskytovaly právní ochranu proti diskriminaci a obtěžování na základě sexuální orientace, pokud jde o žádosti o zaměstnání, kariérní postup, vzdělávání, pracovní podmínky a odměňování a propouštění.

Přepracované znění směrnice o rovnosti žen a mužů chrání transgender osoby před diskriminací v jejich profesním životě v důsledku změny pohlaví.

Směrnice o rovnosti pohlaví v oblasti sociálního zabezpečení chrání transgender osoby před diskriminací v oblasti sociálního zabezpečení, která vyplývá ze změny pohlaví.

Směrnice o právech obětí vytváří soubor závazných práv pro oběti a jasné povinnosti pro země EU s cílem zajistit, aby byly uvedeny do praxe.

Směrnice EU o volném pohybu rozšiřuje za určitých podmínek právo na volný pohyb i na rodinné příslušníky občanů EU, jako jsou jejich manželé nebo manželky a děti, a to i v případě, že sami nejsou občany EU.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EU

Článek 21 Listiny zakazuje „jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.“

Tento článek se použije pouze na situace, na něž se vztahuje právo EU.

POCIT HRDOSTI A SPOJENECTVÍ

Všichni si možná neuvědomují, jakým problémům mohou LGBTI osoby čelit. EU financovala řadu videosvědectví LGBTI osob a jejich spojenců v celé Evropě, aby lidem dala možnost mluvit a zvýšila informovanost. Každé video se zaměřuje na jiný aspekt identity a ukazuje, jak může podpora a solidarita s komunitou LGBTI osob skutečně zlepšit životy lidí.

Instituce EU podporují Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii, akci „EuroPride“ a další akce „Pride“ a také se těchto iniciativ účastní.

Plakát zobrazující různé LGBTI páry, vydaný u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii, 17. května 2019.

Evropané jsou hrdí na svou rozmanitost a stále více lidí se ke své sexualitě či genderové identitě veřejně hlásí. Evropští občané volí vedoucí představitele, kteří neskrývají svoji homosexualitu, včetně lucemburského premiéra Xaviera Bettela (vlevo) a irského premiéra Lea Varadkara (vpravo).

Bruselské sídlo Evropské komise nasvícené barvami duhové vlajky u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii, 17. května 2019.

Evropští lídři, kteří se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci, předseda lucemburské vlády Xavier Bettel a irský premiér (taoiseach) Leo Varadkar.

Photo: gouvernement.lu

AKTIVITY EU PO CELÉM SVĚTĚ

Ve více než 70 zemích mimo EU jsou akty mezi osobami stejného pohlaví i nadále kriminalizovány a v některých zemích čelí homosexuálové i trestu smrti. V jiných zemích se LGBTI osoby netěší dostatečné ochraně před diskriminací a zneužíváním svých lidských práv.

EU vybízí další země, aby zajistily, že sexuální orientace, genderová identita nebo sexuální charakteristiky nemohou být důvodem k násilí ani trestním postihům.

EU například v dubnu 2019 odsoudila zákony v Bruneji, které trestají vztahy mezi osobami stejného pohlaví ukamenováním, vězením nebo bičováním.

„Nikdo by neměl být trestán za to, že někoho miluje. To nelze nikdy považovat za trestný čin.“

Federica Mogheriniová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, během diskuse v Evropském parlamentu o Bruneji dne 18. dubna 2019.

EU je rovněž hlavním světovým přispěvatelem v rámci projektů zaměřených na boj proti diskriminaci vůči LGBTI osobám, zejména prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Od roku 2016 podpořila EU 16 projektů realizovaných organizacemi občanské společnosti v Asii, Africe, Latinské Americe a východní Evropě v celkové výši 5,2 milionu EUR. V roce 2018 EU vytvořila nový fond ve výši 10 milionů EUR na podporu LGBTI aktivistů a organizací v oblastech, kde jsou LGBTI osoby vystaveny většímu riziku diskriminace.

Země, které chtějí vstoupit do EU, musí chránit osoby, které se potýkají s diskriminací a násilím. Ochrana a prosazování práv LGBTI osob je pro EU v těchto kandidátských zemích i nadále prioritou, a to i v souvislosti s jednáním o přistoupení k EU. Financování je rovněž poskytováno pro sítě na podporu práv v zemích západního Balkánu a v Turecku. EU navíc diskutuje o právech LGBTI osob s vládami zemí, které hraničí s EU (země „sousedství“), a sleduje situaci na místě. EU rovněž poskytuje finanční podporu organizacím, které působí v oblasti „sousedství“.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

Tato publikace je k dispozici ve 24 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT
  • Evropská komise
  • Generální ředitelství pro komunikaci
  • Informace pro občany
  • 1049 Brusel
  • BELGIE