Всеки в Европейския съюз (ЕС) има право на равно третиране.

76 % от европейците, запитани през 2019 г., споделят мнението, че гейовете, лесбийките и бисексуалните лица трябва да имат същите права като хетеросексуалните. През 2015 г. на същото мнение бяха 71 % от запитаните. Въпреки това лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица могат да се сблъскат с дискриминация в много сфери на живота, например когато търсят работа или искат социални обезщетения, в училище или когато се нуждаят от здравни грижи. Те може също да станат обект на враждебна реч и дори на насилие и да се чувстват застрашени на работното си място, в училище и на обществени места.

През 1999 г. ЕС получи правомощието да предприема действия в случаи на дискриминация, основана на сексуална ориентация. Впоследствие той прие законодателство и предприе мерки за разширяване на правната и социалната закрила на ЛГБТИ.

От тази брошура ще разберете какво прави ЕС за лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

КАКВО ПРАВИ ЕС?

ЕС работи за борба с хомофобията и дискриминацията, основана на сексуална ориентация, полова идентичност и полови белези. Той се стреми да гарантира, че правата на всички ЛГБТИ лица са защитени в ЕС.

Като част от усилията си за борба с дискриминацията през 2015 г. Европейската комисия представи списък с действия, обхващащи сфери като образованието, заетостта, здравеопазването, свободното движение, убежището и престъпленията от омраза.

За да предизвика промяна, Европейският съюз работи съвместно с държавите от ЕС, тъй като те носят отговорност за утвърждаването и прилагането на правата на ЛГБТИ, като например правното признаване на еднополовите двойки и нормите за правно признаване на смяната на пола.

Близо половината (47%) от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица в Европа са се сблъсквали с дискриминация или тормоз. Източник: Агенция за основните права — проучване на ЕС относно ЛГБТ, 2013 г.

Почти половината от запитаните ЛГБТИ лица в Европа се сблъскват с дискриминация или тормоз.

Източник: Агенцията за основните права — Проучване на ЕС относно ЛГБТ, 2013 г.

ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

От 2003 г. насам в ЕС е незаконно да се дискриминират хора на работното място въз основа на тяхната сексуална ориентация. Законодателството задължава всички държави в ЕС да предоставят правна защита срещу дискриминация при кандидатстване за работа, повишение и обучение, както и при въпроси, свързани с условията на труд, възнаграждението и уволняването.

Същата защита се прилага и при дискриминация и тормоз в сферата на заетостта и социалната сигурност, когато причината за тях е промяната на пола (когато лицето промени пола си, защото смята, че неговият пол по рождение не съответства на половата му идентичност).

РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯТА

За да се постигне истински напредък по отношение на равнопоставеността на ЛГБТИ обаче, в допълнение към законите са необходими и други действия. През 2010 г. ЕС създаде платформа на хартите за многообразието с цел да насърчи предприятията, публичните органи и организациите с нестопанска цел да засилят своя ангажимент за по-добро приемане на многообразието. Участващите организации се споразумяха да отстояват многообразието и равните възможности на работното място, включително за ЛГБТИ.

БЕЗОПАСНОСТ

Омразата срещу ЛГБТИ често се разпространява онлайн и чрез социалните медии. За да противодейства на словото на омразата, през 2016 г. Европейската комисия се споразумя с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft за кодекс на поведение, който изисква от тях да преглеждат по-голямата част от уведомленията за незаконни изказвания, пораждащи омраза, в срок от 24 часа и да премахват това съдържание, ако е необходимо. Instagram, Snapchat, Dailymotion и jeuxvido.com подписаха кодекса на поведение през 2018 г. и 2019 г.

Жертвите на престъпления заслужават да бъдат признати и да бъдат третирани с уважение и според индивидуалните потребности на всяка от тях. С Директивата относно правата на жертвите се установяват редица правно обвързващи права на жертвите и ясни задължения за държавите от ЕС.

На равнището на Европейския съюз група експерти от правителствата, международни организации и гражданското общество работят за борба с нетърпимостта и дискриминацията, включително срещу ЛГБТИ. Групата спомага за изготвянето на политики за предотвратяване и борба с престъпленията от омраза и словото на омразата. Тя публикува насоки относно осигуряването на достъп до правосъдие, защита и подкрепа за жертвите на престъпления от омраза и предостави съвети и обучение за полицията и съдилищата.

ЕС иска да гарантира, че ЛГБТИ имат същия достъп до здравно обслужване като всички останали. За медицинските специалисти бяха изготвени специализирани ръководства за обучение по въпросите на ЛГБТИ. С цел да се постигнат по-ранно диагностициране и по-добри грижи за всички, държавите от ЕС работят съвместно и по предотвратяването и тестването за ХИВ, предавани по полов път инфекции, туберкулоза и хепатит, и за полагането на грижи за уязвимите групи, включително ЛГБТИ.

Във всяка държава от ЕС има национална гореща телефонна линия за жертвите на нападение, тормоз или изнасилване.

ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ

Всички граждани на ЕС имат право да се движат свободно в рамките на ЕС. Това право на свободно движение има за цел да улесни живота, обучението или работата в друга държава от ЕС. На практика обаче ЛГБТИ могат да срещат пречки, когато се местят в друга държава. Двойките от един и същ пол например могат да срещнат затруднения при признаването на тяхната връзка или децата им в друга държава от ЕС.

При определени условия правото на ЕС позволява правото на свободно движение да се прилага и за членовете на семействата на граждани на ЕС, като техните съпрузи и деца, дори ако те не са граждани на ЕС. Съдът на Европейския съюз ясно постанови, че съпрузите от същия пол имат право да пребивават в друга държава от ЕС, след като техният партньор законно се установи там, дори ако приемащата държава не е предвидила в законодателството си възможността за еднополов брак.

По правило държавите от ЕС сами определят своите закони относно брака, включително еднополовите бракове и другите законно признати отношения, като например гражданските партньорства. Ето защо точните определения за брак и граждански партньорства може да се различават в отделните държави.

ЕС прие неутрално по отношение на пола законодателство относно семейните въпроси, което се прилага за всички граждани, включително за ЛГБТИ. Правилата на ЕС улесняват разрешаването на трансгранични дела, свързани с развод, родителски права, права на издръжка, наследяване и режими на имуществени отношения на двойките. Правилата помагат на двойките и семействата да знаят съдилищата на коя държава членка ще разгледат техния случай и кое е приложимото национално право, и улесняват признаването и изпълнението на съдебни решения в друга държава членка.

ЗАЩИТА И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ЛГБТИ

Като ЛГБТИ лице Вие имате права в ЕС.

Ако смятате, че правата Ви са нарушени, можете да подадете жалба и да се опитате да потърсите правна защита в рамките на националната правна система. Националните съдилища работят със Съда на Европейския съюз, за да си изяснят как следва да се прилагат законите на ЕС. За повече информация за това как се прилагат недискриминацията и равното третиране във Вашата страна, можете да се свържете със съответния национален член на Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството. Тъй като не всички органи по въпросите на равенството се занимават със сексуална ориентация, ще трябва да направите справка със уебсайта, за да видите по какви въпроси са компетентни. Тези организации, както и неправителствените организации и профсъюзите, ще могат да Ви помогнат, ако смятате, че сте били обект на дискриминация, например на работното място или при кандидатстване за работа.

69 % от европейците смятат, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в цяла Европа.

Източник: Специално проучване на Евробарометър № 493 — Дискриминацията в ЕС, май 2019 г.

69% от европейците смятат, че еднополовите бракове следва да бъдат разрешени в цяла Европа. Източник: Специален Евробарометър 493— Дискриминацията в ЕС, май 2019 г. Еднополовият брак или равенството на брака съществува в 14 държави от ЕС — Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Еднополовите регистрирани партньорства са разрешени в 8 държави от ЕС — Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Италия и Словения. В 6 държави от ЕС не съществува правно признаване за еднополовите двойки — България, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. Повече информация за нагласите към ЛГБТИ общността във вашата държава можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2251%0D

Повече информация за отношението към ЛГБТИ общността във Вашата държава членка можете да намерите тук.

СЛЕДЕНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Всяка година Европейската комисия публикува доклад, в който проследява напредъка по списъка с действия за отстояване на равнопоставеността на ЛГБТИ в ЕС.

Европейската комисия проследява и прилагането на законите на ЕС и докладва за действията на държавите членки за укрепване на равнопоставеността на ЛГБТИ.

Като крайна мярка Европейската комисия би могла, ако е необходимо, да предприеме действия срещу държава членка, която не спазва правото на ЕС, и впоследствие да сезира Съда на ЕС. През 2008 г. Европейската комисия предложи закрилата от дискриминация, основана на сексуална ориентация, вече да се прилага и в областта на социалната закрила (включително социалната сигурност и здравеопазването), образованието и достъпа до стоки и услуги, като например жилищното настаняване.

Досега обаче по това предложение не е постигнато необходимото съгласие от всички държави членки. Въпреки това някои държави членки вече приеха законодателство, с което се предоставя по-голяма закрила от предвиденото в действащото право на ЕС.

УТВЪРЖАВАНЕ НА РАВЕНСТВОТО И ПОДКРЕПА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Организациите на гражданското общество спомагат за постигането на положителни промени и затова Европейската комисия подкрепя европейски организации на ЛГБТИ общността като ILGA-Europe, която е част от Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, Transgender Europe и IGLYO. Освен това на национално равнище Европейската комисия подпомага финансово организациите на ЛГБТИ общността чрез програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Еразъм+“. С помощта на това финансиране организациите работят за повишаване на осведомеността за предизвикателствата и дискриминацията, с които се сблъскват ЛГБТИ. Така например по линия на програмата „Еразъм+“ подкрепа получиха проектите P.R.I.D.E. и Labels Down, които акцентират върху премахването на стереотипите относно ЛГБТИ общността.

Искате ли да научите повече за правата си на равнище ЕС?

С Рамковата директива за равното третиране в областта на заетостта всички държави от ЕС се задължават да предоставят правна защита срещу дискриминация и тормоз, основани на сексуална ориентация, при кандидатстване за работа, повишение, обучение, условия на труд, възнаграждение и уволняване.

Преработената Директива за равното третиране на мъжете и жените защитава транссексуалните лица от дискриминация в професионалния им живот, произтичаща от промяната на пола.

Директивата за равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване защитава транссексуалните лица от дискриминация, произтичаща от промяната на пола, в областта на социалната сигурност.

С Директивата относно правата на жертвите се установяват редица правно обвързващи права на жертвите и ясни задължения за държавите от ЕС да гарантират тяхното зачитане на практика.

При определени условия Директивата на ЕС за свободното движение позволява правото на свободно движение да се прилага и за членовете на семействата на граждани на ЕС, като техните съпрузи и деца, дори ако те не са граждани на ЕС.

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС

С член 21 от Хартата се забранява „всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“

Този член се прилага единствено в случаите, при които се прилага правото на ЕС.

ГОРДОСТ И ПОДКРЕПА

Възможно е някои хора да не са наясно с предизвикателствата, пред които са изправени ЛГБТИ. ЕС финансира поредица от видеозаписи с разкази на ЛГБТИ и техни поддръжници в цяла Европа, за да се чуе техният глас и да се повиши осведомеността. Във всеки видеозапис се разглежда различен аспект на идентичността и се показва как подкрепата и солидарността с ЛГБТИ общността могат наистина да подобрят живота на хората.

Институциите на ЕС подкрепят и вземат участие в Международния ден за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията, в парада EuroPride и други гей прайд събития.

Плакат, изобразяващ различни ЛГБТИ двойки за Международния ден за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията — 17 май 2019 г.

Европейците се гордеят с многообразието си и все повече хора изразяват публично своята сексуалност или полова идентичност. Европейците гласуваха за лидери с явна хомосексуална ориентация, сред които министър-председателя на Люксембург Ксавие Бетел (вляво) и ирландския Taoiseach (министър-председател) Лео Варадкар (вдясно).

Седалището на Европейската комисия в Брюксел бе осветено с цветовете на знамето на дъгата по случай Международния ден за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията, 17 май 2019 г.

Открито хомосексуалните европейски лидери Ксавие Бетел, премиер на Люксембург, и Лео Варадкар, премиер на Ирландия, участват в дискусия.

Photo: gouvernement.lu

ДЕЙСТВИЯ НА ЕС ПО СВЕТА

В над 70 държави извън ЕС хомосексуалните актове продължават да бъдат криминализирани, а в някои държави хомосексуалността дори се наказва със смъртно наказание. В други държави ЛГБТИ не разполагат с достатъчна защита срещу дискриминация и погазване на човешките им права.

ЕС насърчава другите държави да гарантират, че сексуалната ориентация, половата идентичност и половите белези не могат да са основание за насилие или наказателни санкции.

Така например през април 2019 г. ЕС осъди законите в Бруней, които предвиждат наказание за еднополовите връзки с убиване с камъни, лишаване от свобода или бичуване.

„Никой не трябва да бъде наказван за любовта си към друг човек. Това никога не бива да се смята за престъпление.“

Федерика Могерини, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, по време на дебата в Европейския парламент относно Бруней на 18 април 2019 г.

ЕС е също така основен донор в световен мащаб за проекти, чиято цел е борбата с дискриминацията спрямо ЛГБТИ, главно чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека. От 2016 г. насам ЕС оказа подкрепа на 16 проекта, изпълнявани от организации на гражданското общество в Азия, Африка, Латинска Америка и Източна Европа, на обща стойност 5,2 милиона евро. През 2018 г. ЕС създаде нов фонд на стойност 10 милиона евро в подкрепа на ЛГБТИ активисти и организации, работещи в области, в които ЛГБТИ хората са изложени на по-голям риск от дискриминация.

Държавите, които желаят да се присъединят към ЕС, трябва да защитават хората, които се сблъскват с дискриминация и насилие. Защитата и утвърждаването на правата на ЛГБТИ продължава да бъде приоритет за ЕС в тези държави кандидатки, включително в контекста на преговорите за присъединяване към ЕС. Финансиране се предоставя и за мрежите, работещи за утвърждаването на тези права в Западните Балкани и Турция. ЕС обсъжда правата на ЛГБТИ и с правителствата на съседните държави и следи положението на място. Освен това ЕС предоставя финансова подкрепа на организациите, работещи в държавите от региона, обхванат от политиката на съседство.

ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI

Предишното издание на настоящата публикация е достъпно на 24 езика:

PDF PRINT
  • Европейска комисия
  • Генерална дирекция „Комуникации“
  • Информация за гражданите
  • 1049 Брюксел
  • БЕЛГИЯ