Как да живеем заедно? Каква е общата ни история?

Как функционират европейските ни институции?

Приятно четене и (пре)откриване на Европейския съюз.

 

 

 

Налични формати

Настоящият документ е публикуван на 24 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:

PDF PRINT         HTML

Помогнете ни да се подобрим!

Текстът е завършен през март 2022 г. от

Европейска комисия
Генерална дирекция „Комуникации“
Редакционна служба и целенасочени информационни дейности
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2022 г.
op.europa.eu/bg/publications

Полезна ли беше за вас тази публикация? Изпратете ни своите коментари:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-54341-1
doi:10.2775/678930
NA-01-21-467-BG-C
PDF
ISBN 978-92-76-54301-5
doi:10.2775/478262
NA-01-21-467-BG-N
HTML
ISBN 978-92-76-54293-3
doi:10.2775/562913
NA-01-21-467-BG-Q

 

© Европейски съюз, 2022 г.
Logo CC

Политиката по отношение на повторната употреба на документи на Европейската комисия е уредена с Решение 2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията (OВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39). Освен ако не е отбелязано друго, повторната употреба на настоящия документ е разрешена съгласно лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Това означава, че повторната употреба се позволява, при условие че надлежно се посочи източникът и се укажат евентуалните промени.

За употребата или възпроизвеждането на елементи, които не са собственост на Европейския съюз, трябва да се поиска разрешение директно от носителите на авторските права.

Всички изображения © Европейски съюз, освен ако не е посочено друго.