Hur lever vi tillsammans? Hur ser vår gemensamma historia ut?

Hur fungerar våra EU-institutioner?

Trevlig läsning och (åter)upptäckt av EU!

 

 

 

Tillgängliga format

Denna online-publikation är tillgänglig på 24 språk och i följande format:

PDF PRINT         HTML

Hjälp oss att bli bättre

Publicerad i februari 2020 av

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation
1049 Bryssel
BELGIEN

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2020
https://op.europa.eu/sv/publications

Tyckte du att publikationen var bra? Tala om det för oss:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00728-9
doi:10.2775/31488
NA-04-19-232-SV-N
Print
ISBN 978-92-76-00766-1
doi:10.2775/773049
NA-04-19-232-SV-C
HTML
ISBN 978-92-76-11521-2
doi:10.2775/3336
NA-04-19-232-SV-Q

© Europeiska unionen, 2020

Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).