Hur lever vi tillsammans? Hur ser vår gemensamma historia ut?

Hur fungerar våra EU-institutioner?

Trevlig läsning och (åter)upptäckt av EU!

 

 

 

Tillgängliga format

Denna online-publikation är tillgänglig på 24 språk och i följande format:

PDF PRINT         HTML

Hjälp oss att bli bättre

Manuskriptet uppdaterades i mars 2022 av

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för kommunikation
Redaktionella tjänster och målgruppsanpassad kommunikation
1049 Bryssel
BELGIEN

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2022
op.europa.eu/sv/publications

Tyckte du att publikationen var bra? Tala om det för oss:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


Print
ISBN 978-92-76-54337-4
doi:10.2775/177309
NA-01-21-467-SV-C
PDF
ISBN 978-92-76-54302-2
doi:10.2775/096336
NA-01-21-467-SV-N
HTML
ISBN 978-92-76-54296-4
doi:10.2775/033671
NA-01-21-467-SV-Q

 

© Europeiska unionen, 2022

Logo CC

Vidareutnyttjandet av Europeiska kommissionens handlingar regleras enligt kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39). Om inte annat anges får detta dokument vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Detta innebär att vidareutnyttjande är tillåtet förutsatt att källa anges på lämpligt sätt liksom eventuella förändringar.

Tillstånd för användning eller mångfaldigande av delar som inte ägs av Europeiska unionen kan behöva sökas direkt från respektive upphovsrättsinnehavare.

Alla bilder © Europeiska Unionen, om inget annat anges.