Jak žít pospolu? Jaká je naše společná historie?

Jak fungují naše evropské instituce?

Přejeme vám příjemnou četbu a (znovu)objevování Evropské unie.

 

 

 

Dostupné formáty

Tato online publikace je k dispozici ve 24 jazycích a v následujících formátech:

PDF PRINT         HTML

Pomozte nám se zlepšit!

Text zveřejnila v únoru 2020

Evropská komise
Generální ředitelství pro komunikaci
Redakční služba a cílená osvěta
1049 Brusel
BELGIE

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2020
https://op.europa.eu/cs/publications

Připadá vám tato publikace užitečná? Napište nám:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00762-3
doi:10.2775/22275
NA-04-19-232-CS-N
Print
ISBN 978-92-76-00765-4
doi:10.2775/566528
NA-04-19-232-CS-C
HTML
ISBN 978-92-76-11519-9
doi:10.2775/502203
NA-04-19-232-CS-Q

© Evropská unie, 2020

Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.
Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).