Ako spolunažívať? Aká je naša spoločná história?

Ako fungujú naše európske inštitúcie?

Príjemné čítanie a (znovu)objavovanie Európskej únie.

 

 

 

Dostupné formáty

Táto publikácia je dostupná v 24 jazykoch v tomto formáte:

PDF PRINT         HTML

Pomôžte nám zlepšiť sa!

V februári 2020 uverejnila

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Oddelenie pre redakčnú službu a cielenú komunikáciu
1049 Brusel
BELGICKO

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2020
https://op.europa.eu/sk/publications

Považujete túto publikáciu za užitočnú? Napíšte nám:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00771-5
doi:10.2775/179768
NA-04-19-232-SK-N
Print
ISBN 978-92-76-00764-7
doi:10.2775/057004
NA-04-19-232-SK-C
HTML
ISBN 978-92-76-11511-3
doi:10.2775/22171
NA-04-19-232-SK-Q

© Európska únia, 2020

Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja.
Politiku opätovného použitia dokumentov Európskej únie upravuje rozhodnutie 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39).