Πώς να ζούμε μαζί; Ποια είναι η κοινή μας ιστορία;

Πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μας θεσμοί;

Καλή ανάγνωση και καλή (εκ νέου) ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

Διαθέσιμες μορφές

Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται σε 24 γλώσσες και στις ακόλουθες μορφές:

PDF PRINT         HTML

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Συντακτική υπηρεσία & στοχευµένη προβολή
1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ

Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020
https://op.europa.eu/el/publications

Σας φάνηκε χρήσιµη αυτή η έκδοση; Ενηµερώστε µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00740-1
doi:10.2775/836219
NA-04-19-232-EL-N
Print
ISBN 978-92-76-00758-6
doi:10.2775/327299
NA-04-19-232-EL-C
HTML
ISBN 978-92-76-11527-4
doi:10.2775/09025
NA-04-19-232-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020

Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ L 330 της 14.12.2011, σ. 39).