Kā dzīvot kopā? Kāda ir mūsu kopīgā vēsture?

Kā darbojas Eiropas Savienības iestādes?

Patīkamu lasīšanu un Eiropas Savienības (atkal)atklāšanu!

 

 

 

Pieejamie formāti

Šī tiešsaistes publikācija ir pieejama 24 valodās un šādos formātos:

PDF PRINT         HTML

Palīdziet mums pilnveidoties

Manuskripts atjaunināts 2022. gada martā

Eiropas Komisija
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Redakcionālais dienests un mērķtiecīgi informatīvie pasākumi
1049 Brisele
BEĻĢIJA

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022.
op.europa.eu/lv/home

Vai Tev šī publikācija šķita noderīga? Pastāsti mums:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu.


Print
ISBN 978-92-76-54316-9
doi:10.2775/065948
NA-01-21-467-LV-C
PDF
ISBN 978-92-76-54325-1
doi:10.2775/607235
NA-01-21-467-LV-N
HTML
ISBN 978-92-76-54327-5
doi:10.2775/100276
NA-01-21-467-LV-Q

 

© Eiropas Savienība, 2022

Logo CC

Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politiku īsteno, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2011/833/ES (2011. gada 12. decembris) par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.). Ja vien nav norādīts citādi, šo dokumentu atkalizmantot atļauts ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licenci (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem.

Tādu elementu izmantošanai vai reproducēšanai, kuri nepieder Eiropas Savienībai, var būt jāsaņem atļauja tieši no attiecīgajiem tiesību turētājiem.

Visi attēli © Eiropas Savienība, ja vien nav norādīts citādi.