Visos Europos Sąjungos vėliavos

Europos Sąjungos vaiko teisių planas

Žvaigždžių ratas kaip Europos Sąjungos emblemaEuropos Sąjunga (trumpai – ES) yra 27 bendradarbiaujančių valstybių grupė.

Rankų paspaudimasVaiko teisės – tai ES ir valstybių narių pasižadėjimas užtikrinti gerą vaikų gyvenimą.

Europos Sąjungos žvaigždės, supančios pasaulį ir vaikus

Štai keli vaiko teisių pavyzdžiai

Vaiko teisių pavyzdžiai: būti saugiam (pavaizduotos suaugusiojo rankos, laikančios vaiką); žaisti (pavaizduota žaidimų aikštelė); mokytis (pavaizduotas knygą skaitantis vaikas); reikšti nuomonę (pavaizduotas su suaugusiuoju besikalbantis vaikas).

būti saugiam

žaisti

mokytis

išsakyti savo nuomonę

Kaip ES užtikrins vaiko teises?

Vienas suaugęs asmuo moko kitus suaugusiuosiusES rinks informaciją apie vaiko teises ir rengs mokymus šiuo klausimu.

Besikalbantys vyriausybių nariaiValdžios institucijos ir kiti subjektai mokysis vieni iš kitų, kaip kuo geriau užtikrinti vaiko teises.

Euro simbolisES skirs lėšų dalykams, kurie reikalingi, kad vaikai galėtų naudotis savo teisėmis, pavyzdžiui, su vaikais dirbančių suaugusiųjų mokymams.

Ar žinote?

Didžiausias pasižadėjimų dėl vaiko teisių rinkinys yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (JT VTK).

Jungtinių Tautų logotipas

Kokie šio plano svarbiausi 6 dalykai?

1

Su vaiku besikalbantis suaugusysis

Vaikų dalyvavimas

Visi supras, kad vaikai turi teisę išsakyti savo nuomonę, ir ją užtikrins.

2

Vaikas stovi tarp dviejų suaugusiųjų ir jie visi laikosi už rankų

Įtraukti į visuomenę

Vaikai galės gauti gerą išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą, o šeimos turės pakankamai pinigų vaikų poreikiams tenkinti.

3

Prieš vaiką stovi suaugęs asmuo su skydu

Apsaugoti nuo žalos

Vaikai bus apsaugoti nuo smurto, o nukentėję vaikai gaus reikalingą pagalbą.

4

Teisingumo svarstyklės

Vaiko interesus atitinkantis teisingumas

Policininkai, teisininkai ir teisėjai su vaikais elgsis teisingai, juos išklausys ir tenkins jų poreikius.

5

Belaidžio ryšio simbolis

Skaitmeninė erdvė

Visi vaikai galės prisijungti prie skaitmeninės erdvės ir joje būti saugūs.

6

Žemės rutulys

Pagalba vaikams visame pasaulyje

Visi pasaulio vaikai galės naudotis savo teisėmis, net kai aplink karas, badas ar ligos.

Ar žinote?

Rengdama planą ES kalbėjosi su daugeliu žmonių, įskaitant 10 000 vaikų.

Su vaikais besikalbantis suaugęs asmuo

Su vaiku besikalbantis suaugusysis1 Vaikų dalyvavimas

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Parengti vaikų ir jaunimo dalyvavimo skatinimo veiksmų planą.


Teisės aktus ir politiką formuluoti vaikams suprantama kalba.


Mokyti kitus kalbėti vaikams suprantama kalba.


Konsultuotis su vaikais rengiant ES politiką.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Kai kas nesutinka, kad priimant sprendimus vaikai turi teisę išsakyti savo nuomonę.
 • Kiti mano, kad tai per sudėtinga arba kainuotų per daug.
Langelis su sakytiniu tekstu: „Jei ne mes, tai kas?“ Sako 16 metų berniukas.

16 metų berniukas

Vaikas stovi tarp dviejų suaugusiųjų ir jie visi laikosi už rankų2 Įtraukti į visuomenę

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Užtikrinti, kad šeimos turėtų pakankamai lėšų vaikų poreikiams tenkinti.


Užtikrinti, kad vaikai gautų gerą sveikatos priežiūrą.


Tenkinti neįgalių vaikų poreikius.


Užtikrinti, kad vaikai galėtų sveikai maitintis.


Užtikrinti, kad visi vaikai gautų gerą išsilavinimą.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Daug vaikų gyvena šeimose, kurios neturi pakankamai lėšų jų poreikiams tenkinti.
 • Reikia dėti daugiau pastangų, kad visi vaikai gautų gerą sveikatos priežiūrą.
 • Daug vaikų negauna gero išsilavinimo ir negali dalyvauti popamokinėje veikloje.

Įtraukimas į visuomenę reiškia, kad visi yra įtraukti (kad ir kiek pinigų jie turi arba kokios jie yra kilmės).

Prieš vaiką stovi suaugęs asmuo su skydu3 Apsaugoti nuo žalos

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Užtikrinti, kad visi bendromis pastangomis siektų apsaugoti vaikus.


Rengti mokymus suaugusiesiems, dirbantiems vaikų apsaugos srityje.


Dalytis informacija apie tai, kaip kuo geriau apsaugoti vaikus.


Priimti griežtesnius teisės aktus dėl kovos su smurtu prieš vaikus.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Tikėtina, kad vienokį ar kitokį smurtą visame pasaulyje kasmet patiria kas antras vaikas.
 • Baiminamasi, kad per COVID-19 pandemiją smurto prieš vaikus padaugėjo.

Smurtas apima nepriežiūrą, fizinę žalą ir žalą psichikai, seksualinę prievartą ir išnaudojimą (tai reiškia, kad suaugusysis išnaudoja vaiką, kad užsidirbtų) ir patyčias.

Teisingumo svarstyklės4 Vaiko interesus atitinkantis teisingumas

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Rengti mokymus vaiko teisių klausimais policininkams, teisininkams ir teisėjams.


Priimti teisės aktus, pagal kuriuos vaikams bus teikiama parama teisingumo sistemoje, ir juos įgyvendinti.


Siekti, kad vaikai galėtų likti bendruomenėje ir neatsidurtų sulaikymo centruose.


Užtikrinti, kad vienos ES šalies sprendimą, kad asmuo yra vienas iš vaiko tėvų, pripažintų visi.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Teisingumo sistemose daug vaikų nesijaučia saugūs ir jiems neužtikrinamas vienodas požiūris.
 • Neretai vaikai neturi informacijos, kurios jiems reikia, kad suprastų, kas vyksta.
 • Nukentėję vaikai dažnai nepraneša apie nusikaltimus.
 • Per daug vaikų yra laikomi sulaikymo centruose.

Teisingumo sistema gali apimti policiją ir teismus. Vaikai gali būti nukentėjusieji, liudytojai arba kaltinamieji. Jie taip pat gali dalyvauti, kai priimami sprendimai dėl jų mokslo ar dėl to, su kuo jie gyvens.

Belaidžio ryšio simbolis5 Skaitmeninė erdvė

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Parengti naują planą „Geresnis internetas vaikams“.


Užtikrinti, kad neįgalūs vaikai galėtų naudotis skaitmeninėmis technologijomis.


Priimti teisės aktus, įpareigojančius įmones vykdyti kontrolę ir pranešti apie seksualinį išnaudojimą internete.


Užtikrinti, kad visi vaikai turėtų galimybę naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir interneto ryšiu.


Mokyti vaikus, tėvus ir mokyklas apie saugų naudojimąsi internetu.


Užtikrinti, kad informacija apie vaikus internete būtų apsaugota.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Ne visi vaikai gali naudotis internetu ar turi tokių įrenginių, kaip nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai.
 • Vaikai ne visada yra saugūs internete. Iš jų gali būti tyčiojamasi arba jie gali susidurti su smurtiniu ar seksualiniu turiniu arba su dalykų, kurie yra jiems žalingi (pavyzdžiui, alkoholio), reklama.

Dalyvavimas skaitmeninėje erdvėje, be kita ko, apima prieigą prie interneto ir galimybę naudotis tokiais įrenginiais, kaip kompiuteriai ir išmanieji telefonai, taip pat belaidžiu ryšiu.

Žemės rutulys6 Pagalba vaikams visame pasaulyje

Bloknotas su ES darbų sąrašu.
Ko imsis ES?

Raginti visas valstybes nares tesėti su vaiko teisėmis susijusius pasižadėjimus.


Skirti lėšų ir imtis veiksmų, kad vaikai būtų apsaugoti nuo smurto.


Parengti vaikų ir jaunimo dalyvavimo skatinimo veiksmų planą.


Remti vienodas galimybes lankyti mokyklą ir dalyvauti gerose ikimokyklinio ugdymo programose.


Panaikinti vaikų darbą.

Kodėl tai buvo pasirinkta?
 • Per daug dažnai vaikams neužtikrinama gera sveikatos priežiūra, maistas, saugus geriamasis vanduo ar išsilavinimas.
 • Daugelis iš jų kenčia nuo karų ir gaivalinių nelaimių.
 • Daugelio vaikų padėtis dar pablogėjo dėl COVID-19 pandemijos ir klimato kaitos poveikio.
Langelis su sakytiniu tekstu: „ES yra stipri – ji gali suvienyti daugybę pasaulio šalių taikos, bendradarbiavimo, žmonių lygybės labui, taip pat finansuoti vaiko teisių apsaugos srityje dirbančių organizacijų projektus.“ Sako vaikas iš Albanijos.

Vaikas iš Albanijos

Ši vaikams pritaikyta ES vaiko teisių strategijos (plano) versija parengta bendradarbiaujant su pačiais vaikais. Belfasto (Šiaurės Airija) Karalienės universiteto Vaiko teisių centras subūrė dvi vaikų ir jaunų žmonių grupes iš dviejų mokyklų Dubline (Airija). Jie kartu sprendė, kaip šioje knygelėje vaikams reikėtų paaiškinti pagrindines plano mintis.

Europos Komisija norėtų ypač padėkoti: Bremoro vidurinei mokyklai „Educate Together“, mokytojoms Kathy bei Janice ir moksleiviams Hamiltonui, Alexui, Stuartui, Katie, Josephui, Molly ir Niamhui; taip pat Šv. Juozapo vidurinei mokyklai (Rašas), mokytojams Darrenui, Judy, Kevinui bei Louise ir moksleiviams Ellie, Cohenui, Mollie, Joshuai, Christopheriui, Evanui, Jake’ui, Kelsie, Monikai, Cordeliai, Stephenui ir Oisinui.

Dokumento prieinamumą užtikrino Europos Sąjungos leidinių biuras.

Print ISBN 978-92-76-44172-4 doi:10.2838/520 DS-03-21-112-LT-C
PDF ISBN 978-92-76-37633-0 doi:10.2838/980684 DS-03-21-112-LT-N
HTML ISBN 978-92-76-37641-5 doi:10.2838/555742 DS-03-21-112-LT-Q

Rankraštis parengtas 2021 m. kovo mėn.

Europos Komisija neatsako už bet kokius su pakartotiniu naudojimu susijusius padarinius.

Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras, 2021

© Europos Sąjunga, 2021

Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika įgyvendinama pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).

Jeigu nenurodyta kitaip, šį dokumentą leidžiama pakartotinai naudoti pagal „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC-BY 4.0) licenciją (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir visi pakeitimai.

Norint naudoti ar atgaminti elementus, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, gali reikėti gauti atitinkamų teisių turėtojų leidimą. Europos Sąjungai nepriklauso autorių teisės, susijusios su šiais elementais:
Titulinis puslapis, gaublys, „OpenClipart-Vectors“ iš „Pixabay“ atvaizdas

Piktogramos, © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda ir © iStock.com/VikiVector

Kur galėčiau gauti daugiau informacijos?

Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai „Europe Direct“ informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite čia: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_lt

Galite susisiekti su „Europe Direct“ informacijos centru:

— nemokamu telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai šiems skambučiams gali taikyti mokestį);

— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba

— e. paštu adresu https://europa.eu/european-union/contact_lt

Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis pateikiama svetainėje „Europa“ adresu https://european-union.europa.eu/index_lt.

Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje https://op.europa.eu/lt/publications

Pagalbos ir patarimų ES piliečiams ir įmonėms rasite svetainėje „Your Europe“ adresu https://europa.eu/youreurope/index_lt.htm.

Mokomosios medžiagos, žaidimų ir viktorinų rasite apsilankę Mokymosi kampelyje adresu https://europa.eu/learning-corner/home_lt

Atraskite Jaunimo portalą apsilankę adresu https://europa.eu/youth/home_lt

Europos Komisija jūsų šalyje https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_lt

Europos Parlamentas jūsų šalyje https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Europos vartotojų centrų tinklas https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_lt