Obrázek všech vlajek Evropské unie.

Plán Evropské unie pro práva dětí

Obrázek hvězd v kruhu představujícím znak Evropské unie.Evropská unie (zkratkou EU) je skupina 27 členských států, které spolupracují.

Obrázek podaných rukou.Práva dětí jsou přísliby, které EU a vlády daly, aby děti mohly mít dobrý život.

Obrázek hvězd Evropské unie obklopujících obrázek světa a děti.

Zde jsou uvedeny příklady práv dítěte

Ilustrace pro příklady práv dítěte: Právo na bezpečí ilustrované rukama dospělého člověka držícíma dítě. Právo hrát si ilustrované obrázkem hřiště. Právo učit se ilustrované obrázkem dítěte, které čte knihu. Právo mít slovo ilustrované obrázkem dítěte, které hovoří s dospělou osobou.

Právo na bezpečí

Právo hrát si

Právo učit se

Právo mít slovo

Jak bude EU uplatňovat práva dětí v praxi?

Obrázek jednoho dospělého člověka, který učí další dospělé lidi.EU bude shromažďovat informace a zvyšovat povědomí lidí o právech dětí.

Obrázek lidí ve vládách, kteří spolu komunikují.Vlády a další subjekty se od sebe budou vzájemně učit, jak práva dětí co nejlépe uplatňovat v praxi.

Obrázek symbolu eura.EU poskytne finanční prostředky na věci, které jsou nezbytné k tomu, aby děti mohly užívat svých práv, jako je odborná příprava dospělých, kteří pracují s dětmi.

Věděli jste, že...

Největší soubor příslibů v oblasti práv dítěte se nazývá Úmluva OSN o právech dítěte (UNCRC).

Obrázek loga Organizace spojených národů.

Šest hlavních bodů plánu:

1

Obrázek dospělého člověka, který hovoří s dítětem.

Účast dětí

Každý pochopí, že děti mají právo vyjádřit se a uplatnit toto právo v praxi.

2

Obrázek dítěte stojícího mezi dvěma dospělými, s nimiž se drží za ruce.

Začlenění do společnosti

Dětem bude moci být zajištěn přístup k dobrému vzdělání a zdravotní péči a rodiny budou mít dostatek peněz, aby uspokojily potřeby dětí.

3

Obrázek dospělé osoby, která se štítem stojí před dítětem.

Ochrana před újmou

Děti budou chráněny před násilím a dětem, kterým někdo ublíží, se dostane potřebné pomoci.

4

Obrázek vah spravedlnosti.

Soudnictví vstřícnější vůči dětem

Policie, soudci a právníci budou s dětmi zacházet spravedlivě a budou jim naslouchat.

5

Obrázek připojovacího symbolu Wi-Fi.

Digitální svět

Digitální svět bude přístupný všem dětem a bude bezpečný.

6

Obrázek zeměkoule.

Pomoc dětem po celém světě

Všechny děti na světě budou požívat svých práv, a to i za války, hladomoru nebo nemoci.

Věděli jste, že...

EU při přípravě plánu hovořila s mnoha lidmi, včetně 10 000 dětí.

Obrázek dospělého hovořícího s dětmi.

Obrázek dospělého člověka, který hovoří s dítětem.1 Účast dětí

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Připravit plán na podporu účasti dětí a mladých lidí.


Tvořit zákony a politiky v jazyce, kterému děti rozumějí.


Učit ostatní, jak používat jazyk, kterému děti rozumějí.


Zapojit děti do konzultací při přípravě politiky EU.

Proč tato volba?
 • Někteří lidé nesouhlasí s tím, aby děti měly při rozhodování slovo.
 • Další lidé se domnívají, že je to příliš obtížné nebo by to stálo příliš mnoho peněz.
Textová bublina: Kdo, když ne my? Říká chlapec ve věku 16 let.

chlapec, 16 let

Obrázek dítěte stojícího mezi dvěma dospělými, s nimiž se drží za ruce.2 Začlenění do společnosti

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Zajistit, aby rodiny měly dostatek peněz na zaplacení toho, co děti potřebují.


Zajistit dobrou zdravotní péči pro děti.


Uspokojovat potřeby zdravotně postižených dětí.


Zajistit, aby se děti mohly zdravě stravovat.


Zajistit, aby se všem dětem dostalo dobrého vzdělání.

Proč tato volba?
 • Řada dětí žije v rodinách, které nemají dostatek peněz na zaplacení toho, co děti potřebují.
 • Je třeba udělat více pro zajištění toho, aby děti měly dobrou zdravotní péči.
 • Řadě dětí se nedostává dobrého vzdělání a nemohou se účastnit mimoškolních aktivit.

Začlenění do společnosti znamená, že jsou začleněni všichni (bez ohledu na to, kolik mají peněz nebo jaký je jejich původ).

Obrázek dospělé osoby, která se štítem stojí před dítětem.3 Ochrana před újmou

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Zajistit, aby se do spolupráce na bezpečnosti dětí zapojili všichni.


Vzdělávat dospělé, kteří pracují v oblasti ochrany dětí.


Sdílet informace o nejlepších způsobech ochrany dětí.


Posílit zákony o násilí páchaném na dětech.

Proč tato volba?
 • Každé druhé dítě na světě bude pravděpodobně každý rok vystaveno násilí v nějaké podobě.
 • Panují obavy, že se násilí páchané na dětech během pandemie COVID-19 zvýšilo.

Násilí zahrnuje zanedbávání, fyzické a duševní strádání, sexuální zneužívání a vykořisťování (to znamená, že dospělá osoba využívá dítě k získávání peněz) a šikanu.

Obrázek vah spravedlnosti.4 Soudnictví vstřícnější vůči dětem

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Pořádat školení o právech dětí pro policii, právníky a soudce.


Vytvořit zákony podporující děti v rámci soudního systému a uvést je do praxe.


Nalézt způsoby, jak mohou děti zůstat v komunitě a nebýt zadržovány v nápravných zařízeních.


Zajistit, aby všichni akceptovali rozhodnutí jedné země EU, že je určitá osoba rodičem dítěte.

Proč tato volba?
 • Řada dětí se při účasti v soudním jednání necítí bezpečně nebo s nimi není zacházeno rovnocenně.
 • Děti často nemají informace, které potřebují k pochopení toho, co se děje.
 • Dětské oběti často trestné činy neohlásí.
 • Příliš mnoho dětí je zadržováno v nápravných zařízeních.

Soudní systém může zahrnovat policii a soudy. Děti mohou být oběťmi trestných činů, jejich svědky nebo mohou být z trestných činů obviněny. Mohou se rovněž zapojit do rozhodování o své výchově nebo o tom, s kým budou žít.

Obrázek připojovacího symbolu Wi-Fi.5 Digitální svět

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Vypracovat nový plán „Lepší internet pro děti“.


Zajistit, aby děti se zdravotním postižením mohly využívat digitální technologie.


Zajistit, aby podniky měly povinnost zjišťovat a hlásit sexuální obtěžování.


Zajistit, aby děti měly přístup k digitálním nástrojům a internetovému připojení.


Vzdělávat děti, rodiče a školy o vhodné činnosti na internetu.


Zajistit, aby byly informace o dětech chráněny online.

Proč tato volba?
 • Ne všechny děti mají přístup k internetu nebo k zařízením, jako jsou laptopy, smartphony a tablety.
 • Ne vždy jsou na internetu v bezpečí. Mohou být šikanovány nebo se setkat s násilným nebo sexuálním obsahem nebo reklamou na věci, které jsou pro ně škodlivé (např. alkohol).

Digitální svět zahrnuje přístup k internetu a zařízení, jako jsou počítače, smartphony a Wi-Fi.

Obrázek zeměkoule.6 Pomoc dětem po celém světě

Obrázek nástěnky se seznamem toho, co má EU udělat.
Co bude EU dělat?

Podpořit všechny vlády, aby splnily přísliby týkající se práv dětí.


Vynaložit peníze a přijmout opatření na ochranu dětí před násilím.


Připravit akční plán na podporu účasti dětí a mladých lidí.


Podporovat rovný přístup ke vzdělávání a ke kvalitním předškolním programům.


Učinit přítrž dětské práci.

Proč tato volba?
 • Příliš mnoho dětí nemá přístup ke kvalitní zdravotní péči, bezpečné vodě nebo vzdělávání.
 • Řada dětí je postižena válkou a přírodními katastrofami.
 • COVID-19 a dopad změny klimatu situaci řady dětí ještě zhoršily.
Textová bublina: „EU má sílu sjednocovat mnoho zemí světa k zajištění míru, spolupráce, rovnosti mezi lidmi, financuje projekty pro organizace, které usilují o ochranu práv dětí.“ Říká dítě z Albánie.

dítě, Albánie

Tato verze strategie EU pro práva dětí (dále jen „plán“) vstřícná k dětem byla vypracována v partnerství se samotnými dětmi. Dvě skupiny dětí a mladých lidí ze dvou škol v Dublinu (Irsko) se setkaly v rámci centra pro práva dětí při Královské univerzitě v Belfastu (Severní Irsko). Pracovaly společně na rozhodnutí, jak by měly být dětem v této brožuře vysvětleny hlavní myšlenky „plánu“. Původní verze „plánu“ byla vypracována v angličtině. Nadace Naše dítě (člen Eurochild) děti podopřila při schvalování „plánu“ tím, že dohlédla na překlad do češtiny a zajistila, aby byl formulován srozumitelně dětem.

Evropská komise by ráda poděkovala zejména: střední škole Bremore Educate Together Secondary School, učitelkám Kathy a Janice a studentům Hamiltonovi, Alexovi, Stuartovi, Katie, Josephovi, Molly a Niamh a střední škole St Joseph’s Secondary School (Rush), učitelům Darrenovi, Judy, Kevinovi a Louise a studentům Ellie, Cohenovi, Mollie, Joshuovi, Christopherovi, Evanovi, Jakeovi, Kelsie, Monice, Cordelii, Stephenovi a Oisinovi, jakož i sedmi dětem, které spolupracovaly na překladu do češtiny, a Nadaci Naše dítě.

Dostupnost dokumentu zajistil Úřad pro publikace Evropské unie.

Print ISBN 978-92-76-44174-8 doi:10.2838/201773 DS-03-21-112-CS-C
PDF ISBN 978-92-76-37650-7 doi:10.2838/962848 DS-03-21-112-CS-N
HTML ISBN 978-92-76-37611-8 doi:10.2838/676 DS-03-21-112-CS-Q

Rukopis dokončen v březnu 2021

Evropská komise neodpovídá za následky opakovaného použití této publikace.

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2021

© Evropská unie, 2021

Politika týkající se opakovaného použití dokumentů Evropské komise se provádí rozhodnutím Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).

Není-li uvedeno jinak, je opakované použití tohoto dokumentu povoleno v rámci licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že opakované použití se povoluje za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a jakékoli změny.

K veškerému použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví Evropské unie, může být nutné získat svolení přímo od příslušných držitelů práv. Evropská unie nevlastní autorská práva k těmto prvkům:
Obrázek zeměkoule na obálce: OpenClipart-Vectors z Pixabay

Ilustrace © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda a © iStock.com/VikiVector

Kde najdu další informace?

Po celé Evropské unii se nacházejí stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_cs

Středisko Europe Direct můžete kontaktovat:

— prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),

— na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo

— e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs

Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou k dispozici na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu.

Stáhnout nebo objednat publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications

Pomoc či rady pro občany EU a podniky získáte na portálu Vaše Evropa: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Výukové materiály, hry a kvízy naleznete na portálu Evropa pro školy: https://europa.eu/learning-corner/home_cs

S Evropským portálem pro mládež se můžete seznámit na adrese: https://europa.eu/youth/EU_cs

Evropská komise ve vaší zemi: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_cs

Evropský parlament ve vaší zemi: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Síť evropských spotřebitelských center: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_cs