Pilt: kõik Euroopa Liidu lipud

Euroopa Liidu tegevuskava lapse õiguste kohta

Pilt: Euroopa Liidu embleemil kujutatud ringikujuliselt asetsevad tähedEuroopa Liit (lühidalt EL) on 27 riigist koosnev rühm, mille liikmed töötavad üheskoos.

Pilt: käepigistusLapse õigused on lubadused, mille EL ja valitsused on andnud selleks, et lastel oleks hea elu.

Pilt: Euroopa Liidu tähed, mis ümbritsevad maakera ja lapsi

Järgnevalt mõned näited lapse õiguste kohta

Pilt, millel on näited lapse õiguste kohta: õigus turvalisusele, mida illustreerivad last hoidvad täiskasvanu käed; õigus mängida, mida illustreerib mänguväljak; õigus õppida, mida illustreerib raamatut lugev laps; õigus oma sõna sekka öelda, mida illustreerib täiskasvanuga rääkiv laps.

Õigus turvalisusele

Õigus mängida

Õigus õppida

Õigus oma sõna sekka öelda

Kuidas EL lapse õigusi tagab?

Pilt: täiskasvanu õpetab teisi täiskasvanuidEL kogub teavet ja koolitab inimesi lapse õiguste teemal.

Pilt: valitsuse liikmed omavahel vestlemasValitsused ja muud osalised õpivad üksteiselt, kuidas kõige paremini lapse õigusi tagada.

Pilt: euro rahaühiku sümbolEL annab raha asjadeks, mida on vaja, et lapsed saaksid oma õigusi kasutada, näiteks lastega töötavatele täiskasvanutele mõeldud koolitusteks.

Kas teadsid, et ...

... kõige suurem lapse õigustega seotud lubaduste pakett kannab nime „ÜRO lapse õiguste konventsioon“.

Pilt: ÜRO logo

Mis on kava kuus kõige olulisemat punkti?

1

Pilt: täiskasvanu räägib lapsega

Laste kaasamine

Kõik mõistavad, et lastel on õigus oma sõna sekka öelda, ja aitavad seda õigust tagada.

2

Pilt: kahe täiskasvanu vahel seisab laps ja hoiab neil käest kinni

Ühiskonna liikmed

Lastel on võimalik saada head haridust ja korralikku arstiabi ning peredel on piisavalt raha laste vajaduste jaoks.

3

Pilt: lapse ees seisab kilbiga täiskasvanu

Kaitse kurja eest

Lapsi kaitstakse vägivalla eest ja lapsed, kellele on liiga tehtud, saavad abi, mida nad vajavad.

4

Pilt: õigusemõistmise kaalud

Lapsesõbralik õigusemõistmine

Politseinikud, advokaadid ja kohtunikud kohtlevad lapsi õiglaselt, kuulavad nad ära ja arvestavad nende vajadustega.

5

Pilt: WiFi-ühenduse sümbol

Digimaailm

Kõigil lastel on võimalik pääseda digimaailma ja tegutseda seal turvaliselt.

6

Pilt: maakera

Aidata lapsi kõikjal maailmas

Kõik lapsed kogu maailmas saavad oma õigusi kasutada, isegi sõja, näljahäda või haiguste korral.

Kas teadsid, et ...

... kava koostades rääkis EL väga paljude inimestega, sealhulgas 10 000 lapsega.

Pilt: täiskasvanu räägib lastega

Pilt: täiskasvanu räägib lapsega1 Laste kaasamine

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Koostada kava, et propageerida laste ja noorte kaasamist.


Panna seadused ja poliitika ümber lapsesõbralikku keelde.


Õpetada teistele, kuidas kasutada lapsesõbralikku keelt.


Pidada ELi poliitika väljatöötamisel lastega nõu.

Miks valiti just see teema?
 • On inimesi, kes ei leia, et lastel on õigus otsuste puhul sõna sekka öelda.
 • Teised leiavad, et selle lubamine oleks liiga keeruline või läheks liiga kalliks.
Kõnemull: „Kui mitte meie, siis kes?“ Ütleja: 16-aastane poiss.

16-aastane poiss

Pilt: kahe täiskasvanu vahel seisab laps ja hoiab neil käest kinni2 Ühiskonna liikmed

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Hoolitseda selle eest, et peredel on laste vajaduste jaoks piisavalt raha.


Hoolitseda selle eest, et laste jaoks on olemas korralik arstiabi.


Rahuldada puuetega laste vajadused.


Hoolitseda selle eest, et lastel on olemas tervislik toit.


Hoolitseda selle eest, et kõik lapsed saavad korraliku hariduse.

Miks valiti just see teema?
 • Paljude laste peredel ei ole piisavalt raha nende vajaduste jaoks.
 • Rohkem tuleb ära teha selleks, et tagada kõigile lastele korralik arstiabi.
 • Paljud lapsed ei saa korralikku haridust ja neil puudub võimalus osaleda koolivälises tegevuses.

Kõik ühiskonna liikmed on selle ühiskonna osa, sõltumata oma jõukusest või päritolust.

Pilt: lapse ees seisab kilbiga täiskasvanu3 Kaitse kurja eest

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Hoolitseda selle eest, et kõik tegutsevad laste turvalisuse nimel.


Koolitada välja täiskasvanuid, kes tegelevad lastekaitsega.


Jagada teavet selle kohta, kuidas lapsi kõige paremini kaitsta.


Karmistada seadusi lastevastase vägivalla kohta.

Miks valiti just see teema?
 • Igal aastal kannatab iga teine laps maailmas ühel või teisel viisil vägivalla all.
 • Kardetakse, et lastevastane vägivald on COVID-19 kestel suurenenud.

Vägivald on muu hulgas hooletussejätmine, füüsiline ja vaimne väärkohtlemine, seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine (see tähendab, et täiskasvanu kasutab last ära ja teenib nii raha) ning kiusamine.

Pilt: õigusemõistmise kaalud4 Lapsesõbralik õigusemõistmine

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Tagada lapse õiguste alane koolitus politseinikele, advokaatidele ja kohtunikele.


Võtta vastu seadusi, mis toetavad lapsi õigussüsteemis, ja neid rakendada.


Leida võimalusi hoida lapsi kogukonnas ja mitte saata neid kinnipidamiskeskustesse.


Tagada, et ühes ELi riigis ametlikult antud vanema staatust tunnustatakse kõikjal.

Miks valiti just see teema?
 • Paljud lapsed ei tunne end õigussüsteemis turvaliselt või ei kohelda neid teiste selle osalistega võrdsetena.
 • Sageli ei ole lastel teavet, mida nad vajavad toimuvast arusaamiseks.
 • Sageli ei teata kuriteo ohvriks langenud lapsed juhtunust.
 • Liiga palju on kinnipeetavaid lapsi.

Õigussüsteemi võivad kuuluda politsei ja kohtud. Lapsed võivad olla kannatanute, tunnistajate või süüdistatavate hulgas. Samuti võivad nad osaleda juhul, kui tehakse otsuseid, mis puudutavad nende haridust või seda, kelle juures nad elama hakkavad.

Pilt: WiFi-ühenduse sümbol5 Digimaailm

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Töötada välja uus kava lastele parema interneti loomise kohta.


Hoolitseda selle eest, et puuetega lapsed saavad kasutada digitehnoloogiat.


Võtta vastu seadusi, millega kohustatakse ettevõtteid hoidma silmad lahti internetis toimuva seksuaalse kuritarvitamise suhtes ja sellest teatama.


Hoolitseda selle eest, et kõik lapsed saaksid kasutada digivahendeid ja et neil oleks olemas netiühendus.


Õpetada lastele, vanematele ja koolidele, milline on eluterve internetikasutus.


Hoolitseda selle eest, et veebis kaitstakse teavet laste kohta.

Miks valiti just see teema?
 • Kõigil lastel ei ole juurdepääsu internetile või selliseid seadmeid nagu sülearvuti, nutitelefon või tahvelarvuti.
 • Veebikeskkond ei ole laste jaoks alati turvaline. Neid võidakse kiusata ja nad võivad näha vägivaldset või seksuaalset sisu või selliste toodete reklaame, mis on neile kahjulikud (näiteks alkohol).

Digimaailma juurde kuulub juurdepääs internetile ja sellised seadmed nagu arvutid, nutitelefonid ja WiFi.

Pilt: maakera6 Aidata lapsi kõikjal maailmas

Pilt: kirjutusalus ELi ülesannete loeteluga
Mida EL ette võtab?

Kutsuda kõigi riikide valitsusi üles pidama laste õigustega seoses antud lubadusi.


Kulutada raha ja võtta meetmeid eesmärgiga kaitsta lapsi vägivalla eest.


Koostada tegevuskava, et propageerida laste ja noorte kaasamist.


Toetada võrdseid võimalusi kooliskäimiseks ja häid eelkooliprogramme.


Teha lõpp lapstööjõu kasutamisele.

Miks valiti just see teema?
 • On liiga palju lapsi, kellel puudub korralik arstiabi, toit, puhas joogivesi või haridus.
 • Paljud neist kannatavad sõja ja loodusõnnetuste tõttu.
 • COVID-19 ja kliimamuutused on halvendanud paljude laste olukorda.
Kõnemull: EL on jõud, mis ühendab paljusid maailma riike rahu, koostöö ja inimeste võrdsuse nimel ning rahastab projekte, millega toetatakse laste õiguste kaitsmisega tegelevaid organisatsioone. Ütleja: Albaania laps.

laps Albaaniast

Käesolev ELi lapse õiguste strateegia (tegevuskava) lapsesõbralik versioon valmis koos laste endiga. Belfasti (Põhja-Iirimaa) Queen's University laste õiguste keskus kutsus kokku laste ja noorte rühmad kahest Dublini (Iirimaa) koolist. Nad töötasid koos, et otsustada, kuidas seletada käesolevas brošüüris lastele tegevuskava põhilisi punkte. Tegevuskava algversioon koostati inglise keeles. Lastekaitse Liit (Eurochildi liige) aitas lastel kava kinnitada, vaadates läbi tõlke eesti keelde ja kontrollides, et see jääb tõlkimise käigus lapsesõbralikuks.

Euroopa Komisjon tahab eriliselt tänada järgmisi asutusi ja inimesi: keskkool Bremore Educate Together, õpetajad Kathy ja Janice ning õpilased Hamilton, Alex, Stuart, Katie, Joseph, Molly ja Niamh ning Joseph'si keskkool (Rush), õpetajad Darren, Judy, Kevin ja Louise ning õpilased Ellie, Cohen, Mollie, Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika, Cordelia, Stephen ja Oisin, samuti Aveli, Hellä, Inger-Paula, Mareena, Triin ja Lastekaitse Liit.

Dokumendi kättesaadavuse tagab Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.

Print ISBN 978-92-76-44164-9 doi:10.2838/777381 DS-03-21-112-ET-C
PDF ISBN 978-92-76-37622-4 doi:10.2838/54144 DS-03-21-112-ET-N
HTML ISBN 978-92-76-37617-0 doi:10.2838/490210 DS-03-21-112-ET-Q

Käsikiri valmis märtsis 2021.

Euroopa Komisjon ei vastuta selle väljaande taaskasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2021

© Euroopa Liit, 2021

Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtted on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuses 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

Kui ei ole märgitud teisiti, on selle dokumendi taaskasutamine lubatud litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) alusel (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui on viidatud allikale ja märgitud ära kõik tehtud muudatused.

Selliste elementide kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Liidule, võib olla vaja taotleda luba otse asjaomaselt õiguste omajalt. Euroopa Liidul ei ole autoriõigust järgmistele elementidele:
esikaanel olev maakera kujutis: OpenClipart-Vectors, Pixabay

ikoonid: © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda ja © iStock.com/VikiVector

Kust leian lisateavet?

Euroopa Liidus on sadu Europe Directi keskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate veebisaidilt https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_et.

Europe Directiga saate ühendust võtta:

— helistades tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),

— helistades tavanumbril +32 2299 9696 või

— kirjutades e-posti aadressil, mille leiate veebilehelt https://europa.eu/european-union/contact_et.

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Europa veebisaidil https://europa.eu.

Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida aadressil https://op.europa.eu/et/publications.

ELi kodanikele ja ettevõtjatele mõeldud abi ja nõuannete saamiseks külastage veebisaiti Teie Euroopa aadressil https://europa.eu/youreurope/index_et.htm.

Õppematerjale, mänge ja viktoriine leiate õpinurgas, mis asub aadressil https://europa.eu/learning-corner/home_et.

Tutvuge noorteportaaliga aadressil https://europa.eu/youth/home_et.

Euroopa Komisjon Teie riigis: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_et.

Euroopa Parlament Teie riigis: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_et.