KĀDAS IR MANAS
UZTURĒŠANĀS TIESĪBAS?

 • Kā darba ņēmējam, pašnodarbinātai personai vai uz citu valsti norīkotam darba ņēmējam jums ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī, bet noteikumi atšķiras atkarībā no tā, vai attiecīgajā valstī uzturaties uz laiku līdz 3 mēnešiem, ilgāk par 3 mēnešiem vai pastāvīgi.
 • Ja dzīvojat ārzemēs ne ilgāk par 3 mēnešiem, vienīgais, kas jums nepieciešams, ir derīga personas apliecība vai pase.
 • Pēc 3 mēnešiem jums, iespējams, vajadzēs reģistrēties kā pastāvīgajam iedzīvotājam pilsētā, kurā dzīvojat, lai apliecinātu, ka tur strādājat. Jūs varat saņemt dokumentu, kas apliecina uzturēšanās tiesības.
 • Ja zaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, jums joprojām ir tiesības tur palikt, ja:
  • uz laiku nespējat strādāt slimības vai negadījuma dēļ;
  • esat reģistrēts kompetentajā iestādē kā persona, kura pret savu gribu palikusi bez darba;
  • piedalāties profesionālajā apmācībā.
 • Pēc tam, kad kā darba ņēmējs citā ES valstī esat likumīgi uzturējies 5 gadus bez pārtraukuma, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi dzīvot šajā valstī.
 • Pastāvīgas uzturēšanās tiesības jūs varat iegūt ātrāk nekā pēc 5 gadiem, ja esat kādā no šīm situācijām:
  • jūs pensionējaties, pēdējo gadu nostrādājis jaunajā mītnes valstī vai tur bez pārtraukuma nodzīvojis 3 gadus;
  • jūs beidzat strādāt darbnespējas dēļ, attiecīgajā valstī nepārtraukti nodzīvojis 2 gadus;
  • jūs vairs nevarat strādāt darba negadījuma vai arodslimības dēļ;
  • ja jūs sākat strādāt citā ES valstī kā pārrobežu darba ņēmējs. Dzīvesvietā jums jāatgriežas vismaz reizi nedēļā, bet valstī, kurā gribat iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, jums pirms tam jābūt nepārtraukti nostrādājušam 3 gadus. >>Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts
 • Atsevišķos izņēmuma gadījumos uzņemošā valsts var jūs izraidīt sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumu dēļ, bet tikai tad, ja tā var pierādīt, ka radāt nopietnu apdraudējumu.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/workresident_lv

VAI MANA PROFESIONĀLĀ
KVALIFIKĀCIJA
TIKS ATZĪTA?

 • Ja vēlaties strādāt citā ES valstī reglamentētā profesijā, jums, iespējams, vispirms vajadzēs panākt oficiālu savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Tikai pēc tam varēsit sākt strādāt jaunajā mītnesvalstī.
 • Profesija uzskatāma par reglamentētu, ja tajā drīkstat sākt strādāt tikai ar nosacījumu, ka jums ir konkrēts akadēmiskais grāds, esat nokārtojis īpašus eksāmenus vai iestājies kādā profesionālajā organizācijā.
 • Ja jūsu izcelsmes valstī kāda profesija nav reglamentēta, bet ir reglamentēta tajā ES valstī, kurā vēlaties strādāt, jums, iespējams, būs jāpierāda, ka vismaz 1 gadu pēdējo 10 gadu laikā esat strādājis šajā profesijā savā izcelsmes valstī.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/pq_lv

VAI MAN PIENĀKAS SOCIĀLAIS
NODROŠINĀJUMS?

 • Ja strādājat vai dzīvojat citā ES valstī, par jūsu sociālo nodrošinājumu atbild vai nu izcelsmes valsts, vai uzņēmēja valsts. Jūs nevarat izvēlēties, kura valsts gādā par sociālo nodrošinājumu.
 • Tas, kurā valstī jums pienākas sociālais nodrošinājums, ir atkarīgs no:
  • jūsu darba situācijas;
  • jūsu dzīvesvietas valsts.
 • Jums jāreģistrējas uzņēmējas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Jūs un jūsu apgādājamie tiks apdrošināti šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Pabalstus (slimības, ģimenes, bezdarbnieka, nelaimes negadījumu darbā un arodslimību, apbedīšanas pabalstu, kā arī pensijas, tostarp priekšlaicīgi piešķirtu vecuma pensiju) jums izmaksās saskaņā ar vietējiem likumiem.
 • Daudzās valstīs tiesības uz pabalstiem var būt atkarīgas no tā, cik ilgi esat veicis apdrošināšanas iemaksas.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/social_lv

PIEMĒRS NO DZĪVES
Pārrobežu svārstmigrācija

Fransuāza dzīvo Francijā, bet 4 dienas nedēļā viņa dodas uz Beļģiju strādāt sakaru uzņēmumā. Kā pārrobežu darba ņēmējai dažas viņas sociālā nodrošinājuma tiesības atšķiras. Fransuāza strādā Beļģijā, tāpēc arī sociālā nodrošinājuma iemaksas jāmaksā Beļģijā. Attiecīgi arī sociālais nodrošinājums viņai pienākas valstī, kurā viņa strādā. Tomēr Fransuāzai joprojām ir tiesības uz medicīnisko aprūpi, ja viņa dzimtajā Francijā saslimst. Arī tad, ja viņa zaudē darbu, bezdarbnieka pabalstam var pieteikties Francijā.

VAI MAN IR TIESĪBAS ŅEMT LĪDZI
SAVU ĢIMENI?

 • Būdami ES pilsoņi, jūsu sieva vai vīrs, bērni un mazbērni drīkst uzturēties citā ES valstī kā darba ņēmēji, darba meklētāji, pensionāri vai studenti ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums.
 • Ja viņi neplāno strādāt, viņi joprojām drīkst jūs pavadīt kā jūsu apgādībā esošas personas.
 • Ja strādājat citā ES valstī ilgāk nekā 3 mēnešus, būdams darba ņēmējs, pašnodarbināta vai uz laiku darbā ārzemēs norīkota persona, jūsu sieva vai vīrs un apgādībā esošie bērni un mazbērni drīkst tur dzīvot kopā ar jums, neizpildot nekādas citas prasības.
 • Kā ES pilsoņiem, jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz jums, ja viņi uzņēmējā valstī likumīgi nodzīvojuši vismaz 5 gadus bez pārtraukuma.
 • Plašāka informācija https://europa.eu/youreurope/children_lv

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

https://europa.eu/youreurope/lv

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās arī šādā formā:

PDF PRINT