KOKIOS YRA JŪSŲ GYVENIMO
KITOJE ŠALYJE TEISĖS?

 • Turite teisę gyventi bet kurioje ES šalyje, kurioje dirbate kaip samdomas darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo arba komandiruotas darbuotojas, tačiau gali būti taikomos skirtingos taisyklės, jei gyvenate užsienyje iki 3 mėnesių, ilgiau kaip 3 mėnesius ar nuolat.
 • Jei užsienyje gyvenate trumpiau nei 3 mėnesius, vienintelis reikalavimas yra turėti galiojančią nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 • Po 3 mėnesių jums gali reikėti užregistruoti savo gyvenamąją vietą mieste, kuriame gyvenate, ir taip įrodyti, kad ten dirbate, taip pat galite gauti dokumentą, patvirtinantį jūsų teisę gyventi šalyje.
 • Jei gyvendamas užsienyje netektumėte darbo, vis dar turite teisę joje gyventi, jeigu:
  • laikinai negalite dirbti dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo,
  • esate užsiregistravęs atitinkamoje įstaigoje kaip bedarbis ne savo noru,
  • dalyvaujate profesinio mokymo programoje.
 • Jei jau 5 metus be pertraukos teisėtai gyvenate kitoje ES šalyje kaip darbuotojas, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi.
 • Galite įgyti teisę nuolat gyventi šalyje greičiau negu per 5 metus bet kuriuo iš šių atvejų:
  • jeigu išėjote į pensiją, o prieš išeidamas į pensiją toje šalyje paskutinius metus dirbote arba 3 metus be pertraukos gyvenote,
  • jeigu nustojote dirbti, nes nebegalite dirbti, o šalyje be pertraukos gyvenote 2 metus,
  • jeigu nustojote dirbti, nes nebegalite dirbti dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos,
  • jeigu pradėjote dirbti kitoje ES šalyje kaip pasienio darbuotojas (turite grįžti į savo gyvenamąją šalį bent kartą per savaitę), bet prieš tai be pertraukos 3 metus dirbote šalyje, kurioje norite įgyti teisę nuolat gyventi.
 • Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik jei jos gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/workresident_lt

AR BUS PRIPAŽINTA JŪSŲ
PROFESINĖ KVALIFIKACIJA?

 • Jei norite dirbti kitoje ES šalyje, o joje jūsų profesija reglamentuojama, jums gali reikėti pasirūpinti, kad jūsų profesinė kvalifikacija būtų pripažinta oficialiai. Tik tada toje šalyje galėsite pradėti dirbti pagal savo profesiją.
 • Profesija reglamentuojama, jeigu prieš pradedant ja verstis privaloma turėti tam tikrą išsilavinimą, išlaikyti specialius egzaminus arba užsiregistruoti profesinėje įstaigoje.
 • Jei jūsų profesija jūsų šalyje nereglamentuojama, bet reglamentuojama ES šalyje, kurioje norite dirbti, jums gali tekti įrodyti, kad bent 1 iš pastarųjų 10 metų savo šalyje dirbote pagal tą profesiją.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/pq_lt

AR TURITE TEISĘ Į SOCIALINIO
DRAUDIMO APSAUGĄ?

 • Gyvenant arba dirbant užsienyje jums bus taikomas jūsų šalies arba šalies, į kurią atvykote, socialinis draudimas. Šalies, kurioje jums būtų taikoma draudimo apsauga, pats pasirinkti negalite.
 • Kurioje šalyje jums suteikiama draudimo apsauga, priklauso nuo šių veiksnių:
  • jūsų profesinės padėties,
  • jūsų gyvenamosios šalies.
 • Reikėtų užsiregistruoti šalies, į kurią atvykote, socialinės apsaugos sistemoje. Jums ir jūsų išlaikomiems asmenims bus taikoma socialinė apsauga pagal tos šalies sistemą. Jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, nedarbu, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama vietos teisės aktais.
 • Daugelyje šalių išmokos, į kurias turite teisę, priklauso nuo to, kiek laiko anksčiau mokėjote įmokas.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/social_lt

IR JŪS GALITE BŪTI
asmuo, važinėjantis dirbti į kitą ES šalį

Françoise gyvena Prancūzijoje, bet 4 dienas per savaitę važiuoja į Belgiją, nes dirba ten įsikūrusioje ryšių bendrovėje. Kadangi ji yra pasienio darbuotoja, jai galioja šiek tiek kitokios socialinio draudimo teisės. Dirbdama Belgijoje, Françoise turi mokėti socialinio draudimo įmokas Belgijoje ir jai taikoma šios šalies draudimo apsauga. Tačiau jai susirgus Prancūzijoje, ji turi teisę į gydymą savo šalyje, o netekusi darbo ji taip pat turi teisę kreiptis dėl bedarbio pašalpos Prancūzijoje.

AR GALITE VYKTI SU ŠEIMA?

 • Kaip ES piliečiai, jūsų sutuoktinis (-ė) ir vaikai bei anūkai gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje kaip darbuotojai, darbo ieškantys asmenys, pensininkai ar studentai tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.
 • Jei jie neketina dirbti, gali su jumis gyventi kaip išlaikomi asmenys.
 • Jei kitoje ES šalyje ilgiau nei 3 metus dirbate kaip samdomas arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, jūsų sutuoktinis, išlaikomi vaikai ir anūkai gali joje gyventi kartu su jumis ir neprivalo atitikti kokių nors kitų sąlygų.
 • Kaip ES piliečiai, jūsų šeimos nariai turi teisę tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums, nuolat gyventi šalyje, jei jie 5 metus be pertraukos teisėtai gyveno priimančiojoje šalyje.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/children_lt

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://europa.eu/youreurope/lt

Šis leidinys parengtas 23 kalbomis ir tokiais formatais:

PDF PRINT